Đề tài Tình hình thực tế tại chi nhánh công ty gốm và thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera

Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng không ngừng tăng lên, con người luôn đòi hỏi về nhiều mặt, về những nhu cầu trong cuộc sống như: ăn, mặc, đi lại . Trong đó, nhu cầu về sinh hoạt cũng không kém phần quan trọng đối với mỗi người. Bắt nguồn từ nhu cầu này Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera được thành lập, xét theo đề nghị của Hội đồng Qủan trị của Tổng công ty Xây dựng Miền trung tại các tờ trình số 2544/TCT-HĐQT ngày 7/12/2000 và đề nghị của Vụ trưởng vụ Tổ chức lao động. Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera trước đây có tên là Công ty gốm sứ Hải Vân, trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Miền Trung, sau một thời gian sản xuất đổi lại với tên là Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera , là đơn vị thành viên hoạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Xây dựng Miền Trung, có con dấu, có tải khoản phù hợp với phương thức hoạch toán. Công ty được tổ chức và hoạt động theo điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Miền Trung đã được Bộ trưởng Xây dựng phê chuẩn và theo điều lệ riêng của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Miền Trung phê chuẩn. Sản phẩm chủ yếu của công ty là các loại dụng cụ bằng gốm sứ cho sinh hoạt, đa dạng về chủng loại, mẫu mã tùy theo nhu cầu của khách hàng như: xí bệt, chậu rửa, tiểu treo, chân chậu, xí xổm. Gốm sứ VIGLACERA được sản xuất trên dây chuyền tự động với công nghệ tiên tiến. Vật liệu dùng để sản xuất chủ yếu là cao lanh, trường thạch, đất sét.

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2481 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình thực tế tại chi nhánh công ty gốm và thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
äúi våïi kãú toaïn váût tæ, cuäúi thaïng täøng håüp caïc säú liãûu tæì säø chi tiãút âãø phaín aính vaìo säø täøng håüp vaì lãn baíng kã xuáút trong quyï phuûc vuû cho kãú toaïn täøng håüp trong viãûc tênh giaï thaình. SÅ ÂÄØI TRÇNH TÆÛ GHI SÄØ KÃÚ TOAÏN Chæïng tæì gäúc Säø quyî Säú (theí) chi tiãút Säø caïi TK Baíng âäúi chiãúu säú phaït sinh Baïo caïo kãú toaïn Baíng täøng håüp chi tiãút Nháût kyï chung Nháût kyï chuyãn duìng Ghi chuï: Ghi haìng ngaìy, âënh kyì Âäúi chiãúu, kiãøm tra Ghi cuäúi quyï Ghi cuäúi thaïng (1) Hàòng ngaìy hoàûc âënh kyì kãú toaïn ghi vaìo säø nháût kyï chung. Nãúu nghiãûp vuû liãn quan âãún chi tiãút thç âäöng thåìi phaíi ghi vaìo säø chi tiãút, nãúu nghiãûp vuû liãn quan âãún tiãön màût thç phaíi ghi vaìo säø quyî, nãúu nghiãûp vuû phaït sinh tiãúp diãùn nhiãöu láön trong kyì (mua - baïn haìng), thç âæåüc ghi vaìo nháût kyï chuyãn duìng (nháût kyï âàûc biãût) træåïc khi ghi vaìo säø. (2) Sau khi vaìo nháût kyï chung láúy säú liãûu ghi vaìo säø caïi taìi khoaín . (3) Cuäúi thaïng càn cæï vaìo säø caïi taìi khoaín âãø láûp baíng âäúi chiãúu seî phaït sinh taìi khoaín âäöng thåìi càn cæï vaìo säø chi tiãút âãø láûp baíng täøng håüp chi tiãút. (4) Cuäúi thaïng âäúi chiãúu säú liãûu giæîa säø quyî våïi säø caïi taìi khoaín 111 vaì âäúi chiãúu säú liãûu giæîa baíng täøng håüp chi tiãút våïi baíng âäúi chiãúu säø phaït suinh taìi khoaín. (5) Cuäúi quyï càn cæï vaìo baíng täøng håüp chi tiãút vaì baíng âäúi chiãúu säø phaït sinh taìi khoaín kãú toaïn tiãún haình láûp baïo caïo kãú toaïn. 1.4. Kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía nhaì maïy gäúm sæï : KÃÚT QUAÍ SAÍN XUÁÚT KINH DOANH NÀM 2002 1. Täøng doanh thu 8.693.207.098 2. Caïc khoaín giaím træì 1.644.874 3. Doanh thu thuáön 8.691.562.224 4. Gêa väún haìng baïn 6.854.153.039 5. Låüi nhuáûn gäüp 1.837.409.185 6. Chi phê baïn haìng 482.089.171 7. Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp 673.325.068 8. Låüi nhuáûn thuáön tæì hoaût âäüng kinh doanh: Thu nháûp tæì hoaût âäüng taìi chênh Chi phê hoaût âäüng taìi chênh 381.994.946 X 206.506.543 9. Låüi nhuáûn tæì hoaût âäüng taìi chênh: Caïc khoaín thu nháûp báút thæåìng Chi phê báút thæåìng 206.506.543 X X 10. Låüi nhuáûn báút thæåìng X 11. Täøng låüi nhuáûn træåïc thuãú 475.488.403 12. Thuãú thu nháûp DN phaíi näüp 118.872.100 13. Låüi nhhuáûn sau thuãú 356.616.303 II.ÂÀÛC ÂIÃØM CAÏC YÃÚU TÄÚ KINH DOANH CUÍA CÄNG TY: 1.Tçnh hçnh täø chæïc nhán sæû cuía cäng ty : Täøng säú lao âäüng cuía cäng ty laì 150 ngæåìi trong âoï : + Phán theo chuyãn män nghiãûp vuû: Cå cáúu lao âäüng Säú ngæåìi Nam Næî Tyí lãû (%) Trçnh âäü âaûi hoüc Trçnh âäü trung cáúp Lao âäüng phäø thäng 51 11 88 38 32 9 31 37 13 34 7,3 58,6 Täøng cäüng 150 79 81 100 + Phán theo lao âäüng taûi caïc trung tám,caïc phoìng ban: STT Tãn âån vë Säú ngæåìi Tyí lãû (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ban giaïm âäúc Phoìng kãú toaïn thäúng kã taìi chênh Trung tám kyî thuáût Trung tám âiãûn baïo Trung tám cung cáúp thäng tin KT - XH Trung tám kinh doanh vaì tiãúp thë Âäüi thu cæåïc Âäüi xe Täø baío vãû 3 8 33 19 38 15 12 7 5 2 5,3 22 12,6 25,3 10 8 4,6 3,3 Täøng säú 150 100 Nhçn chung âäüi nguî lao âäüng cuía cäng ty âãöu qua caïc nàm Cå cáúu lao âäüng vaì tuyãøn duûng lao âäüng håüp lyï Âäüi nguî caïn bäü quaín lyï chiãúm 8% täøng säú CBCN Lao âäüng coï trçnh âäü âaûi hoüc chiãúm 34% Lao âäüng coï trçnh âäü trung cáúp chiãúm 7,3% Lao âäüng phäø thäng chiãúm 58,6% Háöu hãút trong caïc phoìng ban vaì caïc trung tám âäüi nguî lao âäüng âãöu coï trçnh âäü chuyãn män nghiãûp vuû cao,âãöu âæåüc tuyãøn duûng mäüt caïch håüp lyï vaì trong mäüt âäüi nguî caïn bäü thç trãn 90% laì trçnh âäü âaûi hoüc , cao âàóng.Hoü laìm viãûc dæåïi sæû âiãöu haình cuía caïc træåíng caïc phoìng ban trung tám.Mäùi caïn bäü trong caïc phoìng ban âãöu âaím nháûn mäüt kháu cäng viãûc.Âäöng thåìi giæîa caïc phoìng ban,caïc trung tám âãöu coï quan hãû tham mæu våïi nhau âãø mang laûi hiãûu quaí cao nháút cho toaìn cäng ty.Nhæ váûy trong suäút thåìi gian qua,chênh saïch âäúi våïi con ngæåìi luän laì mäúi quan tám haìng âáöu cuía Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera ,chênh saïch âoï âæåüc thãø hiãûn qua cå chãú quaín lyï,cå chãú phán phäúi,cå chãú sæí duûng vaì âaìo taûo. 2.Tçnh hçnh taìi chênh vaì cå såí váût cháút cuía cäng ty: a/Tçnh hçnh taìi chênh: Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera laì âån vë haûch toaïn phuû thuäüc Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh nãn coï caïc âàûc âiãøm vãö tçnh hçnh taìi chênh nhæ sau: Laì âån vë âæåüc Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh phán cáúp,quaín lyï vãö doanh thu chi phê thæåìng xuyãn.Riãng viãûc quaín lyï taìi saín cäú âënh vaì nguäön väún âáöu tæ xáy dæûng cå baín do Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh quaín lyï . Caïc quyî tiãön læång thæåíng âæåüc Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh phán bäø dæûa trãn kãút quaí âoïng goïp cuía cäng ty. Cäng ty laì mäüt âån vë khäng træûc tiãúp xaïc âënh låüi nhuáûn vaì kãút quaí kinh doanh maì chè xaïc âënh sæû chãnh lãûch giæîa chi phê vaì doanh thu. Hoaût âäüng cuía cäng ty theo cå chãú taìi chênh cuía Nhaì Næïåc. Nhæ váûy,qua caïc âàûc âiãøm trãn ta tháúy Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera laì mäüt doanh nghiãûp nhaì næåïc træûc thuäüc Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh Âaì Nàông. b/Âàûc âiãøm vãö caïc yãúu täú váût cháút cuía cäng ty: Cå såí haû táöng vaì maïy moïc thiãút bë háöu hãút caïc maïy moïc,trang thiãút bë chuyãn ngaình hiãûn âaûi,bàõt këp nhëp âäü phaït triãøn cuía khu væûc vaì thãú giåïi.Nhæîng maïy moïc,trang thiãút bë naìy coï giaï thaình ráút âàõt,do âoï mäüt yãu cáöu âàût ra âäúi våïi ngaình laì phaíi täø chæïc hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh sao cho coï hiãûu quaí,nhanh choïng hoaìn väún vaì khäng ngæìng phaït triãøn saín xuáút caí chiãöu räüng,láùn chiãöu sáu.Mäüt säú chè tiãu vãö cå såí haû táöng vaì maïy moïc thiãút bë cuía Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh Âaì Nàông. Cå såí haû táöng vaì maïy moïc thiãút bë cuía Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh Âaì Nàông ta tháúy caïc maïy moïc trang thiãút bë cuía chè tiãu coï giaï thaình åí nguyãn giaï ráút cao vaì chiãúm mäüt læåüng låïn vãö säú tiãön âáöu tæ. Âiãöu naìy cho tháúy ràòng Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera laì mäüt âån vë låïn chênh yãúu cuía Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh Âaì Nàông vaì cäng ty âaî âáöu tæ ráút låïn vãö cå såí váût cháút,nhæîng maïy moïc trang thiãút bë hiãûn âaûi coï giaï thaình cao,cho nãn cäng ty phaíi näø læûc khäng ngæìng trong hoaût âäüng kinh doanh âãø âem laûi khoaíng doanh thu tæång xæïng våïi chi phê Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh trang bë cho cäng ty. PHÁÖN II : KHAÍO SAÏT VAÌ PHÁN TÊCH THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG THÄNG TIN QUAÍN LYÏ NHÁN SÆÛ. -------------------&------------------- I.THÄNG TIN QUAÍN LYÏ NHÁN SÆÛ ÅÍ CÄNG TY : 1.Váún âãö quaín lyï nhán sæû : Cäng taïc quaín lyï nhán sæû åí Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera cuîng khäng khaïc máúy so våïi viãûc quaín lyï nhán sæû åí caïc cäng ty baûn,tuy nhiãn cuîng coï mäüt säú âiãøm khaïc biãût näøi träüi âãø phuì håüp våïi âàûc thuì cuía cäng ty. Cäng taïc quaín lyï nhán sæû åí âáy cuîng âån thuáön quaín lyï vãö : Häö så nhán viãn, Quan hãû gia âçnh,Quaï trçnh cäng taïc,khen thæåíng - kyî luáût ........... Häö så nhán viãn Quïa trçnh cäng taïc Quan hãû gia âçnh Khen thæåíng - Kyí luáût Quaï trçnh hoaût âäüng Quaï trçnh âaìo taûo Tçnh hçnh sæïc khoeí Nhán Viãn Cäng taïc quaín lyï nhán sæû åí cäng ty âi sáu vaìo vaì phán têch caïc thäng tin trãn âãø hiãøu roî. Häö så nhán viãn : Bao gäöm caïc thäng tin cáön thiãút vãö nhán viãn taûi cäng ty : Maî CB,hoü loït,tãn,chæïc vuû,bäü pháûn cäng taïc,ngaìy sinh,quã quaïn..... Quaï trçnh cäng taïc : laì caïc thäng tin vãö quaï trçnh laìm viãûc cuía nhán viãn : Ngaìy vaìo ngaình ,Chæïc vuû,bäü pháûn cäng taïc..... Quan hãû gia âçnh laì caïc thäng tin vãö mäúi quan hãû cuía caïn bäü cäng nhán viãn våïi gia âçnh nhæ : hoü tãn ngæåìi quan hãû,âëa chè,quã quaïn,ngaìy sinh,dán täüc..... Khen thæåíng - kyí luáût : HÇnh thæïc khen thæåíng kyí luáût,quyãút âënh khen thæåíng kyí luáût..... Quaï trçnh hoaût âäüng : Ngaìy vaìo âoaìn,ngaìy vaìo âaíng..... Quaï trçnh âaìo taûo : Quyãút âënh cæí âi hoüc,ngaình hoüc..... Tçnh hçnh sæïc khoeí : Caïc thäng tin liãn quan âãún tçnh traûng sæïc khoeí cuía nhán viãn trong quaï trçnh cäng taïc taûi cäng ty. 2.Dæî liãûu âáöu vaìo : Bao gäöm Baíng så yãúu lyï lëch cuía caï nhán trong quaï trçnh xin viãûc cuía cäng ty.Sau khi quaï trçnh tuyãøn choün bàòng phoíng váún thç seî coï quyãút âënh thæí viãûc cuía cäng ty,trong thåìi gian thæí viãûc nãúu âaût yãu cáöu thç seî âi âãún håüp âäöng lao âäüng giæîa cäng ty vaì caïc nhán nhán viãn âæåüc nháûn vaìo laìm viãûc taûi cäng ty. Thäng tin vãö caïc phoìng,täø thuäüc cäng ty laì cå såí âãø sau naìy phán phäúi nhán viãn sau khi kyï kãút håüp âäöng lao âäüng vãö laìm viãûc.Âáy cuîng laì cå såí cho viãûc thäúng kã vaì tçm kiãúm sau naìy dæûa theo thäng tin cuía phoìng,täø chæïc laìm viãûc. Thäng tin khaïc chi tiãút hån nhàòm låüi êch cho ngæåìi quaín lyï ,cho cäng taïc quaín lyï vaì mang laûi hiãûu quaí cao trong cäng viãûc nhæ : Chæïc vuû,tän giaïo,giåïi tênh,chuyãn män,thaình pháön gia âçnh........ Baíng så yãúu lyï lëch : Laì låìi khai cuía mäùi caï nhán nhán viãn trong quaï trçnh âãún xin viãûc taûi Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh Âaì NàÔng,noï bao gäöm nhæîng thäng tin chênh xaïc vãö caï nhán,quan hãû våïi caïc caï nhán khaïc,quaï trçnh cäng taïc træåïc âáy........... Thäng tin trong baíng så yãúu lyï lëch laì cå såí cho viãûc phuûc vuû cäng taïc thiãút láûp häö så nhán sæû trong cäng ty,hoàûc láûp caïc baïo caïo vãö tçnh hçnh nhán sæû taûi cäng ty ........... Cäüng hoaì xaî häüi chuí nghéa Viãût Nam Âäüc Láûp-Tæû Do-Haûnh Phuïc Så Yãúu Lyï Lëch Hoü loït :............................................... Tãn :............................................................ Nam,næî : ..................................................................................... Ngaìy,thaïng,nàm sinh : ..................................................................... Âëa chè thæåìng truï,taûm truï : ............................................................. Trçnh âäü vàn hoaï : ............................................................................. Nghãö nghiãûp chuyãn män : ............................................................... Trçnh âäü ngoaûi ngæî : ........................................................................ Tçnh traûng sæïc khoeí : ....................................................................... Tiãøu sæí baín thán tæì nàm 18 tuäøi âãún nay,coï tiãön aïn tiãön sæû hay khäng ? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Quan hãû gia âçnh . Hoü tãn cha,meû,anh chë em,våü chäöng,con,hiãûn âang laìm gç,åí âáu........? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Täi xin cam âoan nhæîng låìi khai trãn âáy hoaìn toaìn âuïng våïi sæû tháût. Âaì nàông,ngaìy.....thaïng.....nàm Xaïc nháûn Kyï tãn cuía chênh quyìãn âëa phæång (ghi roî hoü tãn) b/ Quyãút âënh thæí viãûc : Sau khi traíi qua mäüt âåüt phoíng váún taûi Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh Âaì Nàông,ngæåìi lao âäüng nãúu âaïp æïng âæûåc caïc yãu cáöu thç seî âæåüc tuyãøn choün vaì âæåüc chuyãøn vãö Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera (chi nhaïnh cuía Bæu Âiãûn Thaình Phäú) âãø thæí viãûc (quyãút âënh tuyãøn duûng lao âäüng thuäüc traïch nhiãûm cuía Bæu Âiãûn Thaình Phäú) : Bæu Âiãûn Thaình Phäú Cäüng Hoaì Xaî Häüi Chuí Nghéa Viãût Nam Âaì Nàông. Âäüc Láûp-Tæû Do-Haûnh Phuïc à ------- à à ------- à Quyãút âënh säú : ........... Âaì Nàông,ngaìy.....thaïng.....nàm..... Quyãút Âënh Thæí Viãûc Lao Âäüng. Càn cæï theo theo quyãút âënh säú 1899/Q - TCCB ngaìy 05/07/1997 cuía Täøng Giaïm Âäúc cäng ty Bæu Chênh Viãùn Thäng Viãût Nam quyãút âënh triãùn khai hoaût âäüng cuía Cäng Ty Viãùn Thäng træûc thuäüc Bæu Âiãûn Thaình Phäú Âaì Nàông Càn cæï theo yãu cáöu tuyãøn duûng lao âäüng cuía cäng ty vaì khaí nàng cuía ngæåìi lao âäüng : Quyãút Âënh + Nay tiãúp nháûn äng/baì : ................................ , sinh ngaìy .................âæåüc thæí viãûc taûi Cäng Ty våïi thåìi gian thæí viãûc laì hai thaïng,kãø tæì ngaìy .............. Sau thåìi gian thæí viãûc taûi cäng ty,quyãút âënh tuyãøn duûng nhán viãn laì do Giaïm Âäúc Cäng Ty quyãút âënh vaì âãö âaût lãn Bæu Âiãûn Thaình Phäú Âaì Nàông. + Äng baì noïi trãn âæåüc hæåíng mæïc læång,báûc læång,hãû säú læång theo caïch tênh læång cuía cäng ty . + Caïc äng/baì træåíng caïc phoìng ban,täø,phoï giaïm âäúc,giaïm âäúc træûc thuäüc cäng ty chëu traïch nhiãûm tiãúp nháûn vaì phán cäng cäng taïc cho nhán viãn theo quyãút âënh naìy. Giaïm Âäúc Cäng Ty Håüp âäöng lao âäüng : Sau khi thæí viãûc taûi cäng ty,nãúu ngæåìi lao âäüng âaïp æïng âæåüc caïc yãu cáöu tuyãøn duûng cuía cäng ty vaì hoaìn thaình täút caïc nhiãûm vuû âæåüc giao thç chênh thæïc âæåüc nháûn vaìo laìm viãûc taûi Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera .Khi âoï seî âi âãún kyï kãút håüp âäöng lao âäüng giæîa hai bãn âãø raìng buäüc vãö quyãön låüi cuía ngæåìi lao âäüng vaì nghéa vuû âäúi våïi cäng ty.Håüp âäöng lao âäüng nãu roî quyãön låüi âæåüc hæåíng cuía ngæåìi lao âäüng,quyãön haûn vaì cäng viãûc cuía ngæåìi lao âäüng,thuäüc sæû quaín lyï cuía täø,phoìng ban naìo.?ai phuû traïch?Chæïc vuû,báûc læång........theo tênh cháút cäng viãûc.Âáy cuîng laì cå såí cho viãûc thäúng kã,baïo caïo tçnh hçnh nhán sæû taûi cäng ty. Säú ........... Cäüng Hoaì Xaî Häüi Chuí Nghéa Viãût Nam Âäüc Láûp-Tæû Do-Haûnh Phuïc Âaì nàông,ngaìy.....thaïng.....nàm..... Håüp Âäöng Lao Âäüng Chuïng täi mäüt bãn laì äng baì : ................................................................................. Chæïc vuû :................................................. Âaûi diãûn cho Cäng Ty Âiãûn Thoaûi : ........................................................................................................... Mäüt bãn laì äng baì :.................................................................................................. Sinh ngaìy ................................thaïng.............................nàm................................... Thæåìng truï taûi :........................................................................................................ Säú chæïng minh nhán dán :...................................................................................... Cáúp ngaìy.............................thaïng...................................nàm................................. Nay thoaí thuáûn kyï kãút håüp âäöng lao âäüng vaì cam kãút laìm theo nhæîng âiãöu khoaín sau âáy : + Äng baì............................................laìm viãûc theo håüp âäöng lao âäüng naìy tæì ngaìy..............thaïng...........nàm........... âãún ngaìy..........thaïng...........nàm.............. Quaï trçnh thæí viãûc tæì ngaìy...........thaïng...........nàm âãún ngaìy........thaïng.....nàm..... Taûi cäng ty viãùn thäng våïi : chæïc vuû :............................. vaì cäng viãûc :.............................................................. + Thåìi gian laìm viãûc : ............................................................................................ âæåüc cáúp phaït duûng cuû laìm viãûc : .......................................................................... laìm viãûc våïi âiãöu kiãûn an toaìn lao âäüng theo quy âënh hiãûn haình cuía nhaì næåïc. + Nghéa vuû,quyãön haûn vaì quyãön låüi ngæåìi lao âäüng âæåüc hæåíng : ................................................................................................................................. + Nghéa vuû vaì quyãön haûn cuía ngæåìi sæí duûng lao âäüng : ................................................................................................................................ + Caïc âiãöu khoaín chung : Nhæîng thoaí thuáûn chung : ....................................................................... Håüp âäöng coï hiãûu læûc tæì ngaìy .....thaïng.....nàm..... âãún ngaìy.....thaïng.....nàm..... + Håüp âäöng phán thaình hai baín : 1 baín do ngæåìi lao âäüng giæî 1 baín do ngæåìi sæí duûng lao âäüng giæî Ngæåìi lao âäüng Ngæåìi sæí duûng lao âäüng (kyï vaì ghi roî hoü tãn) (kyï vaì ghi roî hoü tãn) Caïc hãû thäúng dæî liãûu khaïc : Thäng tin vãö chæïc vuû,tän giaïo,thaình pháön gia âçnh,chuyãn män ........... Táút caí hãû thäúng thäng tin,dæî liãûu trãn goïp pháön giaím thiãøu cäng viãûc cho ngæåìi quaín lyï vaì âem laûi hiãûu quaí trong cäng viãûc. 3.Dæî liãûu âáöu ra : Nhàòm phuûc vuû cho yãu cáöu quaín lyï cuía cäng ty,dæî liãûu âáöu ra laì caïc baïo caïo lao âäüng åí caïc phoìng,täø âãø dáùn âãún baïo caïo chung vãö tçnh hçnh tàng giaím lao âäüng cuía cäng ty.Caïc baïo caïo vãö tçnh hçnh thu chi åí tæìng bäü pháûn,cung cáúp thiãút bë cho caïc phoìng,täø hay cho caïc caï nhán coï nhu cáöu trong cäng ty.....Caïc baïo caïo (Baïo caïo tàng giaím lao âäüng,baïo caïo tçnh hçnh thu nháûp,baïo caïo phán têch lao âäüng..... ) thäng qua phoï giaïm âäúc,giaïm âäúc duyãût räöi trçnh lãn Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh âãø âæåüc cáúp phaït hoàûc phã nháûn. 4.Dæî liãûu tênh toaïn : Täøng säú : säú læåüng cäng nhán viãn,säú phoìng,täø,säú laînh âaûo ( giaïm âäúc,phoï giaïm âäúc ) . Báûc læång : theo quy âënh tæång æïng våïi tênh cháút cäng viãûc,trçnh âäü,thám niãn cäng taïc,chæïc vuû........ Cäng taïc quaín lyï nhán sæû åí cäng ty Viãùn THäng khäng âàût nàûng váún âãö tênh Luång vç âaî coï mäüt chæång trçnh tênh Læång riãng biãût vaì cäng taïc tênh Læång åí âáy hãút sæïc phæïc taûp. Thám niãn cäng taïc = ( Nàm hiãûn taûi ) - ( Nàm vaìo ngaình ) II.CHI TIÃÚT VÃÖ CÄNG TAÏC QUAÍN LYÏ NHÁN SÆÛ ÅÍ CHI NHAÏNH CÄNG TY GÄÚM VAÌ THUYÍ TINH TAÛI ÂAÌ NÀÔNG VIGLACERA : Sau khi nháûn häö så cuía ngæåìi lao âäüng,kyï kãút håüp âäöng lao âäüng thç cäng taïc quaín lyï nhán sæû bàõt âáöu thæûc hiãûn.Ngæåìi quaín lyï cáûp nháût âáöy âuí caïc thäng tin vãö lyï lëch,häö så nhán viãn vaì trong quaï trçnh quaín lyï thç phaè cáûp nháût thäng tin thæåìng xuyãn vãö nhán viãn nhæ : quyãút âënh cæí âi hoüc,bàòng cáúp,trçnh âäü,âaìo taûo,vaìo âaíng........âãø âæa ra caïc quyãút âënh âuïng âàõn vãö viãûc phán bäø bäü pháûn laìm viãûc,chuyãøn bäü pháûn laìm viãûc hoàûc caïc quyãút âënh khen thæåíng,kyí luáût,quyãút âënh tuyãøn duûng hay tinh giaím biãn chãú...........Xeït cháút læåüng laìm cå såí cho viãûc tênh læång tæìng thaïng . Laì mäüt trong säú caïc chi nhaïnh cuía Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh Âaì Nàông.....nãn viãûc phán bäø nhán sæû hoaìn toaìn phuû thuäüc vaìo quyãút âënh cuía Phoìng Täø Chæïc Haình Chênh thuäüc Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh Âaì Nàông.Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera chëu traïch nhiãûm quaín lyï : Nhán viãn näüp häö så cho phoìng Täø Chæïc Haình Chênh thuäüc Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh Âaì Nàông vaì âæåüc goüi phoíng váún ,nãúu phuì håüp cäng ty seî ra quyãút âënh phán bäø nhán viãn vãö cäng taïc taûi mäüt trong säú caïc chi nhaïnh cuía Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh : Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera... Âæåüc chuyãøn vãö Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera ,nhán viãn nháûn âæåüc quyãút âënh thæí viãûc cuía Ban Giaïm ÂäÚc Cäng Ty,sau quaï trçnh thæí viãûc phuì håüp nhán viãn nháûn âæåüc håüp âäöng lao âäüng coï chæî kyï cuía caí hai bãn : Ngæåìi sæí duûng lao âäüng vaì ngæåìi lao âäüng chia thaình hai baín vaì mäùi bãn giæî mäüt baín.Ngæåìi quaín lyï phán phäúi nhán viãn vãö mäüt bäü pháûn cäng taïc phuì håüp våïi trçnh âäü vaì hæîu êch cho cäng ty,âäöng thåìi cáûp nháût thäng tin caï nhán nhán viãn vaìo chæång trçnh quaín lyï vaì tiãún haình cäng taïc quaín lyï nhán viãn. Nhçn chung cäng taïc quaín lyï nhán sæû åí Cäng Ty cuîng laì mäüt quaï trçnh phæïc taûp,âoìi hoíi phaíi cáûp nháût thäng tin quaín lyï mäüt caïch thæåìng xuyãn åí ngæåìi quaín lyï.Âãø këp thåìi âæa ra nhæîng quyãút âënh âuïng âàõn vaì nhæîng thäng tin cáön thiãút vãö nhán sæû nhæ quyãút âënh khen thæåíng,lãn chæïc,lãn læång..............lãn ban laînh âaûo cuía cäng ty,ngæåìi quaín lyï cáön phaíi theo doîi thæåìng xuyãn diãùn biãún,thay âäøi vãö nhán sæû cuía cäng ty . III. PHÁN TÊCH THIÃÚT KÃÚ CHÆÅNG TRÇNH QUAÍN LYÏ NHÁN SÆÛ: 1.Baíng dæî liãûu så cáúp : Sau phán têch hiãûn traûng vaì khaío saït thæûc tãú åí Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera ,xaïc âënh hiãûn traûng âi âãún tçm hiãøu cäng viãûc vaì tæìng âäúi tæåüng liãn quan âãø âæa ra mäüt loaût caïc dæî liãûu thä ( chæa qua xæí lyï,phán têch) goüi laì dæî liãûu så cáúp . Sau âáy laì danh saïch dæî liãûu så cáúp thu tháûp âæåüc tæì hãû thäúng thäng tin quaín lyï nhán sæû åí cäng ty : Säú thæï tæû Tãn dæî liãûu Kyï hiãûu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Maî caïn bäü Hoü vaì tãn caïn bäü Giåïi tênh cuía caïn bäü Ngaìy thaïng nàm sinh caïn bäü Nåi sinh Quã quaïn Quäúc tëch Âiaû chè Âiãûn thoaûi Dán täüc Säú chæïng minh nhán dán Tän giaïo Thaình pháön gia âçnh Hoü tãn cha Hoü tãn meû Tçnh traûng hän nhán Hoü tãn våü(chäöng) Hoü tãn con Âëa chè cuía ngæåìi coï quan hãû Ngaìy sinh cuía ngæåìi coï quan hãû Quã quaïn cuía ngæåìi coï quan hãû Dán täüc cuía ngæåìi coï quan hãû Nghãö nghiãûp cuía ngæåìi coï quan hãû Chæïc vuû cuía caïn bäü nhán viãn Bäü pháûn cäng taïc cuía nhán viãn Baío hiãøm xaî häüi Baío hiãøm y tãú Ngaìy vaìo Âaíng Ngaìy vaìo Âoaìn Trçnh âäü vàn hoaï Trçnh âäü chuyãn män Ngoaûi ngæî Ngaìy håüp âäöng lao âäüng Ngaìy vaìo ngaình Hãû âaìo taûo caïn bäü Khen thæåíng kyí luáût Hçnh thæïc khen thæåíng kyí luáût Lyï do khen thæåíng kyí luáût Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Diachi Dienthoai Dantoc SoCMND Tongiao TPG Hotencha Hotenme TTHN Hotenvo(chong) Hotencon Diachiqh Ngaysinhqh Quequanqh Dantocqh Nghenghiepqh Chucvu Bophancongtac BHXH BHYT Ngayvaodang Ngayvaodoan Trinhdovh Trinhdocm Ngoaingu Ngayhopdong Ngayvaonganh HeDT KTKL HthucKTKL LydoKTKL 2.Täø chæïc bäü maî cho chæång trçnh : Giåïi thiãûu mäüt säú loaûi maî säú thæåìng duìng : Coï ráút nhiãöu loaûi maî säú khaïc nhau tuyì thuäüc chæång trçnh,sau âáy giåïi thiãûu mäüt säú bäü maî thäng duûng : Maî säú tuáön tæû : nguyãn tàõc thiãút kãú âån giaín : cæï mäüt âäúi tæåüng xuáút hiãûn thç seî gaïn cho mäüt táûp håüp säú nguyãn kãú tiãúp nhau theo thæï tæû xuáút hiãûn. Æu âiãøm : dãù nháûn diãûn,khoï láùn läün vaì viãûc xáy dæûng coï thãø tiãún haình dãù daìng Nhæåüc âiãøm : khäng mang yï nghéa gç tuy nhiãn cuîng coï tênh cháút gåüi nhåï vaì khäng cho pheïp cheìn thãm mäüt maî säú måïi giæîa hai maî säú cuî Maî gåüi nhåï : cho pheïp sæû ghi nhåï dãù daìng vaì coï yï nghéa båíi chuïng mang tênh gåüi nhåï nhæîng âäúi tæåüng cáön maî hoaï. Æu âiãøm : dãù xáy dæûng,nháûn diãûn Nhæåüc âiãøm : nãúu caïc âäúi tæåüng coï cuìng tãn goüi thç dãù láùn läün vaì gáy khoï khàn trong træåìng håüp âäúi tæåüng maî hoaï coï sæû thay âäøi naìo âoï. Maî mä taí : duìng mä taí nhæîng âàûc tênh cuía âäúi tæåüng. Æu âiãøm : tênh cháút âån giaín,dãù hiãøu.Coï thãø nåïi räüng âæåüc vç khi coï nhæîng âäúi tuåüng måïi âæåüc âæa vaìo thç bao giåì cuîng tæång æïng nhæîng giaï trë måïi âäúi våïi caïc âàûc tênh âæåüc quan tám âãún. Nhæåüc âiãøm : gàûp nhiãöu ruíi ro båíi viãûc nháûn daûng seî ràõc räúi nãúu säú âàûc tênh âæåüc læûa choün khäng cho pheïp phán biãût hai thæûc thãø trong moüi træåìng håüp.sæí duûng quaï thæåìng xuyãn nhæîng kyï tæû chæî nãn dãù gáy ra caïc váún âãö âäúi våïi mäüt säú âäúi tæåüng Maî gheïp näúi : âæåüc chia ra nhiãöu vuìng,mäùi vuìng æïng våïi mäüt âàûc tênh. Æu âiãøm : dãù nháûn diãûn,khaí nàng phán têch thäúng kã vaì kiãøm tra mäüt säú âàûc tênh Nhæåüc âiãøm : cáön âãún mäüt säú læåüng låïn kyï tæû do váûy cáön thiãút phaíi læûa choün nhæîng âàûc tênh äøn âënh. Maî phán cáúp : chia âäúi tæåüng chênh thaình caïc nhoïm âäúi tæåüng vaì gaïn cho chuïng caïc giaï trë.Trong caïc nhoïm âäúi tæåüng coï thãø chia thaình caïc nhoïm chi tiãút hån vaì gaïng caïc giaï trë tæång æïng. Æu âiãøm : dãù láûp dãù táûp håüp phán têch säú liãûu. Nhæåüc âiãøm : khoï nhåï,khoï nháûn diãûn Täø chæïc bäü maî cuía chæång trçnh : Macb : (Maî caïn bäü ) : xxx ( laì nhæîng säú mang tênh thæï tæû ) Nhæ : 001 laì nhán viãn thæï nháút. Macv : ( Maî chæïc vuû ) : xxx ( laì nhæîng kyï tæû thãø hiãûn chæïc vuû nhán viãn) Nhæ : PGÂ: phoï giaïm âäúc PPH : Phoï Phoìng. GÂO: Giaïm âäúc TPP : Træåíng phoìng Madonvi: ( Maî âån vë ) : xxxxx ( biãøu thë cho âån vë træûc thuäüc ) 2 kyï tæû âáöu biãøu thë cho âån vë træûc thuäüc nhæ : PB : nãúu laì phoìng ban TO : nãúu laì Täø TT : nãúu laì trung tám 3kyï tæû sau biãøu thë chæïc vuû cuía nhán viãn hay traïch nhiãûm cuía bäü pháûn cäng taïc nhæ : PBGÂO : phoìng giaïm âäúc PBPG : Phoìng phoï giaïm âäúc TOKTH : Täø kyî thuáût TTKTH : Trung tám kyî thuáût MaHD : ( Maî håüp âäöng ) : xxx Nhæ : TBC : theo biãn chãú THÂ: theo håüp âäöng MaDT : ( Maî hãû Âaìo Taûo ) : xx Nhæ : TC : Taûi chæïc CQ : Chênh quy 3.Xáy dæûng tæì âiãøn dæî liãûu : Tæì âiãøn dæî liãûu laì mäüt danh saïch caïc dæî liãûu âæåüc sæí duûng trong hãû thäúng thäng tin våïi mäüt säú âàûc træng vãö tãn,kiãøu,lénh væûc taïc duûng,caïc quy tàõc taïc âäüng. Træåïc khi xáy dæûng tæì âiãøn dæî liãûu cáön phaíi phán têch càûn keî dæî liãûu,thanh loüc dæî liãûu nhàòm traïnh täúi âa caïc hiãûn tæåüng máûp måì. STT Dæî liãûu Loaûi Kiãøu Dæî Liãûu Quy tàõc quaín lyï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Diachi Dienthoai Dantoc Tongiao TPG SoCMND MaCV Chucvu Madonvi Donvi Ngayvaodang Ngayvaodoan Anh Trinhdonn Trinhdovanhoa Trinhdocm MaHD Ngayhopdong Ngayvaonganh MaDT HeDT BHXH BHYT HthucKTKL LydoKTKL Thamnienctac Lydoroicongty N_roicongty Mabacluong HSL Phucapcv Chatluongcv KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT TT TT KTT KTT TT KTT KTT KTT KTT TT KTT C(4) C(10) L(2) D(9) C(30) C(90) C(20) C(90) N(10) C(10) C(20) C(40) N(20) C(50) C(10) C(5) C(10) D(9) D(9) OLE C(20) C(20) C(30) C(4) D(9) D(9) C(4) C(20) N(5) N(5) C(50) Memo N(3) C(20) D(9) C(5) N(4) N(10) C(5) QT1 Ghi chuï : KTT : khäng tênh toaïn TT : tênh toaïn C : Character ( kyï tæû ) N : Numberic ( säú ) D : Date ( kiãøu ngaìy ) L : Logic Memo : Kiãøu nhåï QT1 : Thám niãn cäng taïc = nàm hiãûn taûi - nàm vaìo ngaình 4.Xáy dæûng ma tráûn phuû thuäüc haìm : xáy dæûng ma tráûn phuû thuäüc haìm âãø tháúy âæåüc mäúi quan hãû vaì phuû thuäüc láùn nhau giæîa caïc dæî liãûu : Nguäön Âêch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1.MaNV x 2.Hoten x x 3.Gioitinh x x 4.Ngaysinh x x 5.Noisinh x x 6.Quequan x x 7.Diachi x x 8.Dienthoai x x 9.Quoctich x x 10.Dantoc x x 11.Tongiao x x 12.Ngayvaodoan x x 13.Ngayvaodang x x 14.TPG x x 15.Lydoroicongty x x 16.N_roicongty x x 17.Trinhdonn x x 18.Anh x x 19.Trinhdocm x x 20.MaCV x x 21.Chucvu x x x 22.Madonvi x x 23.Bophancongtac x x x 24.Diachi x x x 25.Dienthoai x x x 26.MaHD x x 27.Ngayhopdong x x x 28.BHXH x x 29.BHYT x x 30.MaDT x x 31.HeDT x x x 32.Mabacluong x x 33.HSL x x x 34.Phucapcv x x x 35.Chatluongcv x x x 5.Mä hçnh yï niãûm cuía baìi toaïn quaín lyï : Caïc thæûc thãø cuía baìi toaïn nhán sæû : HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi Dantoc Tongiao Ngayvaodang Ngayvaodoan .............. LOAIHD MaHD LoaiHD Ngayhopdong .................... DONVI Madonvi Bophancongtac .................... HEDT MaDT HeDT .................... CHUCVU MaCV Chucvu .................... KTKL Macb HthucKTKL LydoKTKL .................... BACLUONG Mabacluong HSL Phucapchucvu ChatluongCV .................... Thæûc thãø khen thæåíng kyí luáût : ( KTKL) : coï Macb laì khoaï chênh chæïa caïc thäng tin vãö hçnh thæïc,lyï do KTKL ........ âäúi våïi caïn bäü. Thæûc thãø Loaûi Håüp Âäöng : (LOAIHD) : coï MaHD laìm khoaï chênh,chæïa caïc thäng tin vãö loaûi håüp âäöng lao âäüng. Thæûc thãø Âån Vë : (DONVI ) : coï Madonvi laìm khoaï chênh,chæïa caïc thäng tin vãö bäü pháûn cäng taïc cuía caïn bäü,maî âån vë,âiãûn thoaûi nåi cäng taïc........ Thæûc thãø Häö Så Nhán Viãn : ( HOSONV ) : coï Macb laìm khoaï chênh,chæïa caïc thäng tin caï nhán cuía nhán viãn. Thæûc thãø Chæïc Vuû : coï MaCV laìm khoaï chênh chæïa caïc thäng tin vãö chæïc vuû cuía nhán viãn nhæ maî chæïc vuû,chæïc vuû ..... Thæûc thãø Hãû Âaìo Taûo : coï MaDT laìm khoaï chênh Thæûc thãø Báûc Læång : coï Mabacluong laì khoaï chênh, chæïa caïc thäng tin khaïi quaït vãö caïch tênh læång cuía Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera våïi caïch tênh læång theo phuû cáúp chæïc vuû,theo cháút læåüng cäng viãûc vaì mæïc phæïc taûp cuía cäng viãûc. + Kãút håüp giæîa thæûc thãø HOSONV vaì thæûc thãø LOAIHD : caïc thæûc thãø chè ra ràòng mäùi nhán viãn chè coï thãø coï mäüt håüp âäöng duy nháút vaì mäùi håüp âäöng thç chè cuía duy nháút mäüt nhán viãn. HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. LOAIHD MaHD LoaiHD Ngayhopdong .................... HDLD So HD Ngayhopdong Ngayvaonganh ........... 1-n 1-1 + Kãút håüp giæîa thæûc thãø HOSONV vaì thæûc thãø DONVI : Mäùi nhán viãn chè coï mäüt âån vë nháút âënh vaì mäùi âån vë coï thãø coï mäüt hoàûc nhiãöu nhán viãn. DONVI Madonvi Bophancongtac .................. HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. Thuäüc Gäöm 1-n 1-1 + Kãút håüp giæîa thæûc thãø HOSONV vaì thæûc thãø CHUCVU : Mäé nhán viãn âãöu coï mäüt chæïc vuû nháút âënh coìn mäùi chæïc vuû coï thãø cuía mäüt hoàûc cuía nhiãöu nhán viãn. HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. CHUCVU MaCV Chucvu .................. 1-n 1-1 Coï Cuía + Kãút håüp giæîa thæûc thãø HOSONV vaì thæûc thãö KTKL : Mäùi nhán viãn coï thãø khäng coï hoàûc coï nhiãöu láön khen thuåíng kyí luáût,coìn mäùi khen thæåíng kyí luáût chè coï thãø cuía mäüt nhán viãn duy nháút. KTKL Macb HthucKTKL LydoKTKL .................... HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. 0-n 1-1 Coï Cuía + Kãút håüp giæîa thæûc thãø HOSONV vaì thæûc thãø HEDT : Mäùi nhán viãn coï thãø coï mäüt hoàûc nhiãöu hãû âaìo taûo,coìn mäùi hãû âaìo taûo thç coï thãø cuía mäüt hoàûc nhiãöu nhán viãn. HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. HEDT MaDT HeDT .................. QTDT Tæì ngaìy Âãún ngaìy ........ 1-n 1-n + Kãút håüp giæîa thæûc thãø HOSONV vaì thæûc thãø BACLUONG : mäùi nhán viãn chè coï thãø coï mäüt báûc læång duy nháút coìn mäùi báûc læång coï thãø cuía mäüt hoàûc cuía nhiãöu nhán viãn. BACLUONG Mabacluong HSL Phucapchucvu ChatluongCV .................... HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. QTLUONG ............... 1-1 1-n Xáy dæûng mä hçnh thæûc thãø kãút håüp : (Trang Bãn) Xaïc âënh så âäö phán cáúp chæïc nàng : Quaín Lyï Nhán Sæû Quaín lyï thäng tin Tçm kiãúm thäng tin Täøng håüp thäng tin - theo Chuyãn män - Baïo caïo - theo Chæïc vu - Cáûp nháût - theo Phoìng ban - Danh muûc - theo Hoü tãn - theo Maî nhán viãn - theo Quã quaïn .............. TPG Macb Hotencha Hotenme Hotenvo(chong) Hotencon ................. 1-n BACLUONG Mabacluong HSL Phucapchucvu ChatluongCV .................... 1-1 KTKL Macb HthucKTKL LydoKTKL .................... 1-1 QTLUONG ............... Coï Cuía 1-1 1-1 HOSONV Macb MaCV MaDT Madonvi Mabacluong MaHD Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi Dantoc Tongiao Ngayvaodang Ngayvaodoan .............. HDLD SoHD Ngayhopdong Ngayvaonganh ........... 0-n DONVI Madonvi BophancongtacDienthoai .................... 1-n LOAIHD MaHD LoaiHD Ngayhopdong .................... 1-n 1-1 1-1 Thuäüc Gäöm 1-n HEDT MaDT HeDT .................. 1-n 1-1 CHUCVU MaCV Chucvu .................. 1-n QTDT Tæì ngaìy Âãún ngaìy ........ Coï Cuía PHÁÖN III : THÆÛC HIÃÛN CHÆÅNG TRÇNH -------------------&------------------- I.GIÅÏI THIÃÛU NGÄN NGÆÎ LÁÛP TRÇNH : 1.Læûa choün ngän ngæî : Trong thåìi âaûi ngaìy nay,våïi sæû phaït triãøn maûnh meî khäng ngæìng cuía cäng nghãû thäng tin,coï ráút nhiãöu ngän ngæî láûp trçnh ra âåìi nhàòm giaíi quyãút caïc baìi toaïn quaín lyï trong mäùi cå quan doanh nghiãûp âæûåc nhanh choïng vaì täúi æu. Ngän ngæî láûp trçnh MICROSOFT ACCESS laì mäüt ngän ngæî phäø thäng,giaíi quyãút dãù daìng cäng taïc quaín lyï tênh toaïn,cáûp nháût.....trãn cå såí dæî liãûu cuîng hãút sæïc phong phuï. Hiãûn nay ngän ngæî láûp trçnh ACCESS âang laì ngän ngæî phäø biãún trong caïc cå quan doanh nghiãûp åí næåïc ta,phuûc vuû cho cäng taïc quaín lyï .Do váûy em choün ngän ngæî láûp trçnh ACCESS cho âãö taìi cuía em. 2.Giåïi thiãûu vãö hãû quaín trë cå såí dæî liãûu MICROSOFT ACCESS : Laì mäüt hãû quaín trë cå såí dæî liãûu giuïp ta quaín lyï vaì khai thaïc säú liãûu âæåüc læu giæî coï täø chæïc bãn trong maïy tênh. CSDL laì táûp caïc säú liãûu liãn quan âãún mäüt chuí âãö hay mäüt muûc âêch quaín lyï,khai thaïc naìo âoï.CSDL ngoaìi caïc Table coìn coï nhæîng Query,Form,Report, Macro vaì Moudule. Khi læu giæî laûi trãn maïy tênh laì mäüt táûp tin coï âuäi laì MDB. Table : Laì âäúi tæåüng quan troüng nháút vaì laì thaình pháön cå baín cuía CSDL trong ACCESS.Duìng âãø ghi nháûn caïc säú liãûu cå såí,caïc nghiãûp vuû phaït sinh,caïc biãún âäüng tiãúp theo cuía nhæîng thäng tin quaín lyï.Trong table säú liãûu âæåüc täø chæïc theo nhiãöu doìng,mäùi doìng coï nhiãöu cäüt Query : Laì cäng cuû âãø truy váún thäng tin vaì thæûc hiãûn caïc thao taïc trãn säú liãûu.Sæí duûng Query âãø liãn kãút caïc chè tiãu säú liãûu tæì Table,âãø choün læûa ra nhæîng thäng tin cáön quan tám.Hån næîa,Query coìn laì cäng cuû âãø chènh sæîa säú liãûu,âãø taûo ra Table måïi (Make Table Query ),âãø raïp näúi säú liãûu vaìo Table ( Append Query ), âãø xoaï säú liãûu ( Delete Query),täøng håüp säú liãûu ( Crosstab Query ) , vaì nhiãöu cäng cuû khaïc næîa.Query âæåüc duìng laìm nhæ nãön taíng âãø saín xuáút ra caïc baïo caïo biãøu coï âàûc tênh âënh daûng cao hån Table.Cuìng læåüng Table nhæ nhau nhæng ai sæí duûng Query gioíi hån thç chæång trçnh seî täút hån. Form : Duìng cho thao taïc nháûp liãûu,taûo caím giaïc nhæ âang âiãön thäng tin vaìo caïc máùu phiãúu.Trong mäüt Form coï thãø chæïa mäüt Form khaïc goüi laì Sub Form cho pheïp cuìng luïc nháûp liãûu vaìo nhiãöu Table khaïc nhau.Form nãúu âæåüc phäúi håüp täút våïi Marco vaì Module seî giuïp cho viãûc thao taïc xæí lyï säú liãûu nhanh goün hån. Report : Laì kãút quaí âáöu ra sau cuìng cuía quaï trçnh khai thaïc säú liãûu.Duìng âãø in áún hay thãø hiãûn caïc baïo biãøu coï nguäön gäúc tæì caïc Table hay tæì kãút quaí cuía caïc baíng Query.Coï nhiãöu hçnh thæïc trçnh baìy phong phuï,âeûp màõt khäng nhæîng gäöm chæî maì coìn coï caí hçnh aính âäö thë..... Macro : Mäüt táûp håüp caïc lãûnh nhàòm tæû âäüng hoaï nhæîng thao taïc thæåìng nháût hay thay vç phaíi làûp laûi nhiãöu láön.Khi chaûy Marco,Access thæûc hiãûn mäüt loaût caïc thao taïc quy âënh træåïc.Marco cuía Access coï thãø choün læûa tçnh huäúng tuyì theo mäüt âiãöu kiãûn thæûc tãú taûi thåìi âiãøm âãø laìm viãûc naìy hay viãûc khaïc,giuïp cho cäng viãûc quaín lyï säú liãûu tråí thaình linh hoaût vaì thäng minh hån. Module : Mäüt daûng tæû âäüng hoaï cao cáúp vaì chuyãn sáu hån Marco laì nhæîng haìm riãng cuía ngæåìi duìng âæåüc láûp trçnh bàòng Access Basic,daình cho caïc chuyãn viãn chuyãn nghiãûp.Tuy nhiãn trong cäng taïc quaín lyï säú liãûu ráút êt cáön âãún Module.Chè khi caïc cäng cuû khaïc khäng âaïp æïng âæåüc yãu cáöu thç måïi sæí duûng âãún Module. 3.Xáy dæûng chæång trçnh : Muûc âêch : Cäng taïc quaín lyï nhán sæû cáön phaè thäng qua mäüt chæång trçnh tæû âäüng hoaï vaì dãù daìng trong sæí duûng do cäng taïc quaín lyï laì cäng taïc quan troüng vaì hãút sæïc phæïc taûp båíi khäúi luåüng cäng viãûc ráút låïn tæì kháu nháûp säú liãûu âãún kháu læu træî säú liãûu,láûp caïc baïo caïo thäúng kã...........Do khäúi læåüng cäng viãûc låïn nãn dãù gáy ra sai soït vaì máút thåìi gian,mäüt chæång trçnh quaín lyï tæû âäüng hoaï seî giuïp âåî cho ngæåìi quaín lyï ráút nhiãöu trong quaín lyï,xæí lyï thäng tin nhæ : thao taïc nhanh,kãút quaí chênh xaïc hån,tênh baío máût cao hån,traïnh âæåüc caïc sai soït trong quaï trçnh xæí lyï thäng tin. Näüi dung : Khaío saït,tçm hiãøu váún âãö quaín lyï nhán sæû åí Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera . Xáy dæûng hãû thäúng cå såí dæî liãûu phuì håüp,dãù daìng læu træî thäng tin. Xáy dæûng hãû thäúng chæång trçnh âãø tæû âäüng hoaï cäng taïc quaín lyï nhán sæû. 4.Xáy dæûng cå såí dæî liãûu : Table HOSONV : Fieldname FieldType FieldSize Format Decription Macb Text 3 Maî caïn bäü Hoten Text 40 Hoü tãn caïn bäü Gioitinh Yes/No ;”Nam”;”Nu” Giåïi tênh Ngaysinh Date/Time 10 dd/mm/yyyy Ngaìy sinh SoCMND Number 15 Säú chæïng minh nhán dán Noisinh Text 30 Nåi sinh Quoctich Text 20 Quäúc tëch Quequan Text 90 Quã quaïn Diachi Text 90 Âëa chè Dienthoai Text 10 Âiãûn thoaûi Dantoc Text 10 Dán täüc Tongiao Text 20 Tän giaïo Doanvien Yes/No Âoaìn viãn Dangvien Yes/No Âaíng viãn TPG Text 30 Thaình pháön gia âçnh Anh OLE object AÍNh Trinhdonn Text 20 Trçnh âäü ngoaûi ngæî Trinhdocm Text 30 Trçnh âäü chuyãn män Madonvi Text 5 Maî âån vë MaCV Text 3 Maî chæïc vuû Trinhdovanhoa Text 30 Trçnh âäü vàn hoaï Table KTKL : Fieldname FieldType FieldSize Format Decription Macb Text 3 Maî caïn bäü HthucKTKL Text 10 Hçnh thæïc khen thæåíng kyí luáût LydoKTKL Date/Time 10 dd/mm/yyyy Lyï do khent hæåíng kyí luáût LoaiKTKL Text 50 Loaûi khen thæåíng kyí luáût Ngayqd Text 20 Ngaìy ra quyãút âënh Capqd Memo Cáúp ra quyãút âënh Table BACLUONG : Fieldname FieldType FieldSize Format Decription Mabacluong Text 5 Maî báûc læång HSL Number Double Standard Hãû säú læång Chucvu Text 40 Chæïc vuû Table HeDT Fieldname FieldType FieldSize Format Decription MaDT Text 2 Maî âaìo taûo HeDT Text 30 Hãû âaìo taûo Table DONVI : Fieldname FieldType FieldSize Format Decription Madonvi Text 5 Maî âån vë Bophancongtac Text 30 Bäü pháûn cäng taïc Dienthoai Number 13 Âiãûn thoaûi Table CHUCVU : Fieldname FieldType FieldSize Format Decription MaCV Text 3 Maî chæïc vuû Chucvu Text 40 Chæïc vuû Table QUATRINHDT: Fieldname FieldType FieldSize Format Decription MaDT Text 2 Maî âaìo taûo HeDT Text 25 Hãû âaìo taûo Tungay Date/Time 10 dd/mm/yyyy Tæì ngaìy Denngay Date/Time 10 dd/mm/yyyy Âãún ngaìy NganhDT Text 30 Ngaình âaìo taûo Truong Text 50 Træåìng låïp âaìo taûo Vanbang Text 50 Vàn bàòng chæïng chè âaìo taûo Table HDLD : Fieldname FieldType FieldSize Format Decription MaHD Text 3 Maî håüp âäöng LoaiHD Text 15 Loaûi håüp âäöng SoHD Text 6 Säú håüp âäöng Ngayhopdong Date/time 10 dd/mm/yyyy Ngaìy kyï håüp âäöng Ngayvaonganh Date/time 10 dd/mm/yyyy Ngaìy vaìo ngaình Ngaybatdau Date/time 10 dd/mm/yyyy Ngaìy bàõt âáöu laìm viãûc Thamnienctac Text 10 Thám niãn cäng taïc Table QTLUONG : Fieldname FieldType FieldSize Format Decription Mabacluong Text 3 Maî báûc læång HSL Number Double Stander Hãû säú læång BHXH Number Double Stander Baío hiãøm xaî häüi BHYT Number Double Stander Baío hiãøm y tãú Phucapcv Number Double Stander Phuû cáúp cäng viãûc Chatluongcv Number Double Stander Cháút læåüng cäng viãûc 5.Phuû luûc chæång trçnh : Khi ngæåìi sæí duûng bàõt âáöu chæång trçnh thç bæåïc âáöu tiãn hoü seî gàûp Form khåíi âäüng nhæ sau : Caïc nuït tæång æïng trãn Form khåíi âäüng nhæ sau : Nuït Kãút thuïc : duìng âãø kãút thuïc (thoaït khoíi chæång trçnh ) Nuït Cáûp nháût : cáûp nháût thäng tin quaín lyï nhán sæû. Nuït Danh muûc : Cáûp nháût danh muûc nhán viãn . Nuït tçm kiãúm : tçm kiãúm thäng tin nhán sæû theo : Hoü tãn,Chæïc vuû,Phoìng Âäüi..... Nuït Baïo caïo : In caïc baïo caïo vãö tçnh hçnh nhán sæû taûi cäng ty : Nhán sæû,Læång,Baío hiãøm ........... Caïc nuït Vãö Access,Vãö Window : duìng âãø thoaït khoíi chæång trçnh mäüt caïch nhanh choïng,tæû âäüng tråí vãö Access hoàûc thoaït khoíi chæång trçnh âãø vãö Window. Caïc trçnh âån cuía chæång trçnh trãn thanh cäng cuû : Trçnh âån Cáûp nháût,trçnh âån danh muûc,trçnh âån tçm kiãúm,trçnh âån baïo caïo,trçnh âån kãút thuïc. Trçnh âån cáûp nháût vaì trçnh âån danh muûc : giuïp xæí lyï häö så nhán sæû vaì cáûp nháût danh muûc häö så. Trçnh âån Tçm kiãúm : våïi chæïc nàng tçm kiãúm thäng tin vãö nhán viãn. Trçnh âån Baïo caïo : In baïo caïo vãö thäng tin nhán sæû Trçnh âån Kãút thuïc : thoaït khoíi chæång trçnh . Hæåïng dáùn sæí duûng vaì chaûy thæí chæång trçnh : Coï thãø sæí duûng caïc trçnh âån trãn thanh cäng cuû hoàûc sæí duûng træûc tiãúp caïc nuït trãn Form khåíi âäüng.Sau khi sæí duûng âaî cho kãút quaí äøn âënh,chæa trçnh âaî âæa ra mäüt säú kãút quaí nhæ sau : Âãø cáûp nháût häö så nhán sæû,kêch choün nuït cáûp nháût trãn Form khåíi âäüng . Sau khi kêch choün xuáút hiãûn baíng cáûp nháût häö så våïi caïc check choün : Häö så nhán sæû,khen thæåíng kyí luáût,hoaìn caính gia âçnh...........Check choün Häö så nhán sæû sau âoï kêch vaìo nuït cáûp nháût seî xuáút hiãûn baíng sau : âãø chènh sæía thäng tin nhán sæû baûn click choün nuït sæía dáùn âãún xuáút hiãûn baíng sau : Tiãún haình chènh sæîa thäng tin nhán sæû træûc tiãúp trãn baíng naìy sau âoï choün læu laûi näüi dung chènh sæía. Tæång tæû âäúi våïi cáûp nháût theo hoaìn caính gia âçnh ,quïa trçnh cäng taïc........ Tiãún haình cáûp nháût danh muûc nhán viãn bàòng caïch kêch choün nuït Danh Muûc trãn form khåíi âäüng xuáút hiãûn baíng cáûp nháût häö så vaì säú liãûu theo dán täüc,tän giaïo,phoìng ban,chæïc vuû,quã quaïn.............. ÅÍ âáy chè laìm máùu âäúi våïi cáûp nháût danh muûc nhán viãn theo dán täüc .. Check choün Dán täüc sau âoï kêch vaìo nuït cáûp nháût seî xuáút hiãûn baíng sau : tiãún haình læu måïi hoàûc thãm vaìo mäüt dán täüc . Tçm kiãúm nhán viãn theo chuyãn män,chæïc vuû,hoü tãn,phoìng ban ........... Kêch choün nuït tçm kiãúm trãn form khåíi âäüng xuáút hiãûn baíng tçm kiãúm check choün chuyãn män nãúu muäún tçm kiãúm theo chuyãn män ,sau âoï kêch vaìo nuït tçm kiãúm âãø chæång trçnh âæa ra baíng tçm kiãúm chuyãn män : kêch choün tçm âãø chæång trçnh liãût kã toaìn bäü caïc nhán viãn coï chuyãn män nhæ âaî choün. Baïo caïo kãút quaí vãö nhán sæû taûi cäng ty,kêch choün nuït baïo caïo trãn form khåíi âäüng : Xuáút hiãûn baíng sau : âãø in baïo caïo vãö læång cå baín thç check choün læång cå baín sau âoï kêch choün baïo caïo. Chæång trçnh âæa ra baíng baïo caïo læång cå baín,kêch choün In nãúu muäún in baïo caïo kãút quaí . Caïc choün læûa khaïc nhæ vãö access,vãö window âån giaín chè duìng âãø thoaït nhanh chæång trçnh vaì tæû âäüng tråí vãö access hoàûc vãö window. PHÁÖN IV : KÃÚT LUÁÛN -------------------&------------------- Âaïnh giaï chung vãö âãö taìi . Sau thåìi gian thæûc táûp taûi Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera sæû hæåïng dáùn cuía caïc anh chë trong cäng ty,nghiãn cæïu læûa choün cuía baín thán âãø âi âãún quyãút âënh choün âãö taìi “Váún Âãö Quaín Lyï Nhán Sæû ÅÍ Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera ho âãún nay thç âaî hoaìn thaình.Trong quaï trçnh thæûc hiãûn âãö taìi,màûc duì âæåüc sæû hæåïng dáùn nhiãût tçnh cuía caïc anh chë åí cäng ty,sæû giuïp âåî cuía tháöy giaïo hæåïng dáùn Huyình Kim Minh goïp yï kiãún tæì phêa baûn beì,âãö taìi váùn khäng traïnh khoíi nhæîng khoï khàn vaì thiãúu soït nháút âënh. Ngoaìi caïc thuáûn låüi åí sæû giuïp âåî cuía moüi ngæåìi chung quanh nhæ âaî nãu trãn,cuîng coï khäng êt nhæîng khoï khàn vaì thiãúu soït.Khoï khàn træïåc nháút chênh laì åí baín thán âãö taìi.Âãö taìi quaín lyï nhán sæû laì mäüt âãö taìi âaî quaï cuî,ráút nhiãöu sinh viãn âaî vaì âang thæûc hiãûn âãö taìi naìy nãn viãûc tçm kiãúm,tham khaío thäng tin quaín lyï nhán sæû khäng traïnh khoíi sæû truìng làûp nháút âënh nãn khoï maì væåüt qua âæåüc caïc âãö taìi træåïc âáy âaî viãút vãö Quaín Lyï Nhán Sæû,laìm sao âãø thæûc sæû tiãûn låüi âäúi våïi ngæåìi sæí duûng,dãù daìng trong xæí lyï vaì âaím baío an toaìn ( tênh baío máût cao ) ,âæa ra kãút quaí nhæ mong âåüi.Màût khaïc,váún âãö quaín lyï nhán sæû laì mäüt váún âãö hãút sæïc phæïc taûp,mäùi cå quan,cäng ty váùn coï caïch thæïc quaín lyï khaïc nhau, tæïc laì caïi hay riãng åí cäng taïc quaín lyï nhán sæû åí mäùi cäng ty,màûc duì xeït cho cuìng thç quaín lyï nhán sæû åí caïc cäng ty khaïc nhau váùn dæûa theo mäüt caïi sæåìn nháút âënh.Cäng taïc quaín lyï nhán sæû åí cäng ty Vãùn Liãn oï nhæîng caïi hay riãng nãn âoìi hoíi thåìi gian nghiãn cæïu........Thãm næîa ngän ngæî læûa choün MICROSOFT ACCESS màûc duì laì mäüt ngän ngæî phäø biãún nhæng hoaìn toaìn gáy khoï khàn cho mäüt sinh viãn kinh tãú. Màûc duì coï nhæîng khoï khàn vaì haûn chãú nháút âënh,tuy nhiãn âãö taìi váùn âæåüc hoaìn thaình nhæng khäng thãø traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït,váùn coìn nhiãöu váún âãö chæa giaíi quyãút âæûåc hoàûc laì do haûn chãú vãö thåìi gian hoàûc do baín thán cäng ty thæûc táûp chæa giaíi quyãút váún âãö naìy. Chæång trçnh giaíi quyãút âæåüc mäüt säú váún âãö sau âáy : Ngæåìi sæí duûng,ngæåìi quaín lê coï thãø laìm viãûc træûc tiãúp trãn chæång trçnh thäng qua caïc trçnh âån hoàûc caïc nuït choün trãn giao diãûn cuía chæång trçnh . Coï thãø in ra caïc baïo caïo vãö thäng tin nhán sæû åí cäng ty nhæ : Baïo caïo læång cå baín,baïo caïo nhán sæû ........... Coï thãø tçm kiãúm thäng tin nhán viãn trong cäng ty theo hoü tãn,chæïc vuû,ngaìy sinh,quã quaïn........ Giao diãûn cuía chæång trçnh thán thiãûn,hiãøn thë bàòng Tiãúng Viãût nãn dãù daìng sæí duûng âäúi våïi moüi ngæåìi. Tuy nhiãn cuîng coìn khaï nhiãöu váún âãö maì chæång trçnh chæa giaíi quyãút âæûåc do thåìi gian coï haûn nhæ : Chæång trçnh chè måïi æïng duûng trãn maïy âån. Váún âãö baío máût cho ngæåìi quaín lyï khäng âæåüc chuï troüng do chè sæí duûng trong phaûm vi näüi bäü cuía cäng ty,chuyãn duìng cho ngæåìi quaín lyï. Chæa hoaìn toaìn khåïp våïi váún âãö quaín lyï nhán sæû taûi Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera . Âoìi hoíi täúi thiãøu cuía chæång trçnh : Maïy cuía ngæåìi sæí duûng phaíi coï caìi âàût MICROSOFT ACCESS,chè chaûy âæåüc trãn nãön Window98 tråí lãn,chè sæí duûng haûn chãú trong phaûm vi cäng ty. Låìi Kãút Trong thåìi gian thæûc táûp taûi Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera væìa qua âaî nháûn âæåüc sæû nhiãût tçnh giuïp âåî cuía caïc anh chë trong cäng ty,âàûc biãût laì sæû træûc tiãúp hæåïng dáùn,chè baío táûn tçnh cuía caïc anh trong täø kyî thuáût âaî giuïp em hoaìn thaình âãö taìi “ Váún Âãö Quaín Lyï Nhán Sæû ÅÍ Chi nhaïnh Cäng ty Gäúm vaì Thuyí tinh taûi Âaì Nàông Viglacera “ . Chuyãn âãö cå baín âaî hoaìn thaình dæåïi sæû xem xeït chè dáùn cuía giaïo viãn hæåïng dáùn,tuy nhiãn do thåìi gian haûn chãú vaì kinh nghiãûm cuía baín thán coìn keïm nãn chæång trçnh khäng thãø traïnh khoíi nhiãöu thiãúu soït nháút âënh. Cuäúi cuìng xin toí loìng biãút ån âãún tháöy giaïo Huyình Kim Minh laì giaïo viãn hæåïng dáùn em trong âåüt thæûc táûp naìy âaî coï nhiãöu yï kiãún âoïng goïp giuïp em hoaìn thaình âãö taìi. Mong nháûn âæåüc thãm nhiãöu yï kiãún âoïng goïp cuía tháöy cä,baûn beì,caïc anh chë âãø chæång trçnh hoaìn thiãûn hån vaì cuîng âãø em coï thãm nhiãöu kinh nghiãûm. Xin chán thaình caím ån. Sinh viãn thæûc hiãûn Lã Trung Hiãúu Låìi noïi âáöu HiÖn nay nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. §Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× ®ßi hái doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶, tuy nhiªn ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n sù giái. Nh­ng ®Ó qu¶n lý nh©n sù mét c¸ch chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶ ®ã lµ mét vÊn ®Ò nhiªu khª vµ phøc t¹p. Nh»m tiÕt kiÖm thêi gian vµ gi¶m bít sù c¨ng th¼ng cho c«ng ty, cÇn ph¶i qu¶n lý nh©n sù mét c¸ch tèt nhÊt. V× vËy em chän ®Ò tµi "Qu¶n lý nh©n sù" t¹i Chi nh¸nh C«ng ty Gèm vµ thuû tinh §µ N½ng Viglacera. Chuyªn ®Ò gåm 4 phÇn chÝnh: PhÇn I. T×nh h×nh thùc tÕ t¹i chi nh¸nh c«ng ty Gèm vµ Thuû tinh T¹i §µ N½ng. PhÇn II. Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý nh©n sù PhÇn III. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh PhÇn IV. KÕt luËn Sinh viªn thùc hiÖn Lã Trung Hiãúu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình thực tế tại chi nhánh công ty gốm và thuỷ tinh tại đà nẵng viglacera.doc
Luận văn liên quan