Đề tài Tính toán cung cấp điện cho nhà máy sản xuất xi măng

Lời nói đầu Trong xã hội hiện nay ngày càng phát triển mức sống của con người ngày càng được nâng cao, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng tăng, các doanh nghiệp, công ty cần phải tăng gia sản xuất, mặt khác nhu cầu tiêu dùng của con người đòi hỏi cả về chất lượng sản phẩm, dồi dào mẫu mã. Chính vì thế mà các công ty, xí nghiệp luôn cải tiến trong việc thiết kế và lắp đặt các thiết bị tiên tiến để sản xuất ra những sản phẩm đạt hiệu qủa đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Do đó nhu cầu sử dụng điện ở các nhà máy này ngày càng cao, đòi hỏi ngành công nghiệp năng lượng điện phải đáp ứng kịp thời theo sự phát triển đó. Hệ thống điện ngày càng phức tạp, việc thiết kế cung cấp có nhiệm vụ đề ra những phương án cung cấp điện hợp lý và tối ưu. Một phương pháp cung cấp điện tối ưu sẽ giảm được chi phí đầu tư xây dựng hệ thống điện và chi phí vận hành tổn thất điện năng và đồng thời vận hành đơn giản, thuận tiện trong sửa chữa, bảo quản. Nội dung bản đồ án gồm 4 phần: - Phần I: Tính phụ tải tính toán cho nhà máy. - Phần II: Thiết kế mạng cao áp cho nhà máy. - Phần III: Chọn thiết bị điện hạ áp, thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí, Tính bù công suất phản kháng cho nhà máy. Việc làm đồ án đã giúp cho em có được nhiều kiến thức bổ ích về thực tế bổ sung, hiểu thêm những kiến thức đã học được ở trong nhà trường. Tuy nhiên do còn hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tế tài liệu tham khảo, thời gian thực hiện, nên tập đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong cô hướng dẫn cùng các thầy cô bộ môn góp ý chỉ bảo thêm để cho đồ án được hoàn thiện hơn. Kết luận Sau 3 tháng làm đồ án tốt nghiệp cung cấp điện, với sự hướng dẫn tận tình của Cô Lưu Mỹ Thuận đến nay em đã hoàn thành đồ án này. Qua tập đồ án đã giúp em nắm vững về những kiến thức cơ bản đã được học để giải quyết những vấn đề trong công tác thiết kế vận hành hệ thống cung cấp điện. Tập đồ án này giải quyết được những vấn đề: - Xác định phụ tải. - Xác định dung lượng, số lượng máy biến áp. - Chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ. - Tính toán về điện và ngắn mạch. - Bù công suất phản kháng. - Tính toán nối đất. - Thiết kế mạng điện cho phân xưởng cụ thể. Với kiến thức tài liệu thông tin có hạn, nên đồ án này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý chân tình của các thầy cô giáo trong nhà trường đặc biệt là thầy cô trong khoa điện và các bạn nhằm làm cho bản thuyết minh ngày càng được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Cô hướng dẫn Lưu Mỹ Thuận và các thầy cô trong khoa điện cho việc hoàn thành đồ án tốt nghịêp của em đúng thời hạn.

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tính toán cung cấp điện cho nhà máy sản xuất xi măng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cao ¸p cho nhµ m¸y ®­îc tèi ­u ta ®­a ra 2 ph­¬ng ¸n ®i day sau ®ã so s¸nh hai ph­¬ng ¸n nµy ®Ó chän ra ph­¬ng ¸n hiÖu qu¶ nhÊt. A). Ph­¬ng ¸n ®i d©y cao ¸p cña ph­¬ng ¸n 1. §Ó ®¶m b¶o mü quan vµ an toµn cho nhµ m¸y ta quyªt ®Þnh ®i d©y b»ng c¸p ngÇm, lé kÐp ®Ó dÉn ®iÖn tõ tr¹m PPTT ®Õn c¸c tr¹m BAPX ta thùc hiÖn ph­¬ng ¸n ®i d©y h×nh tia(h×nh vÏ sau). 1).TÝnh tiÕt diÖn c¸p tõ tr¹m PPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p 1. §o¹n c¸p nµy cã chiÒu dµi l1=105 m (§­îc ®o tõ mÆt b»ng nhµ m¸y theo tØ lÖ ®· cho). a). TÝnh tiÕt diÖn c¸p: Dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt qua c¸p ®­îc tÝnh. A IB1= 13.8 A. Chän c¸p lµ c¸p ®ång , víi Tmax=5500h, tra b¶ng [5.9-TL3] chän ®­îc mËt ®é dßng kinh tÕ cho phÐp lµ Jkt=2.7A/mm2. VËy tiÕt diÖn cña d©y dÉn ®­îc tÝnh lµ: mm2. Ta tra [PL4.26-TL1] chän c¸p ®ång c¸ch ®iÖn XLPE cã ®©i thÐp vá PLC do h·ng ALCATEL (Ph¸p) chÕ t¹o, §©y lµ loai c¸p 3 lâi vµ tiÕt diÖn mçi lâi lµ 25 mm2. Ta chän 2 sîi 2XLPE (3x25). Th«ng sè cña c¸p XLPE. C¸p Sè c¸p Dµi m r0 W/km L0 mH/km x0 W/km R1 W X1 W Icp A 2XLPE(3x25) 2 105 0.927 0.55 0.173 0.0934 0.0128 143 Trong ®ã, x0, R1, X1 §­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : X0=w.L0.10-3=2.p.50.0,55.10-3=0,173 W/km R1=r0.l1=0,927.0,105 = 0,09734. W X1=x0.l1=0,173.0,105 = 0,0128. W b). KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Khi sù cè x¶y ra ®øt mét lé c¸p th× lé cßn l¹i ph¶i chÞu qu¸ t¶i, Dßng qu¸ t¶i qua c¸p chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4Sdm cña m¸y biÕn ¸p. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn sau nµy cña nhµ m¸y, Ta kiÓm tra c¸p ph¶i chÞu toµn bé phô t¶i cña tr¹m B1. Isc = 2.IB1 = 2.13,8 = 27,6 (A). So s¸nh Isc << Icp = 143 A. Nh­ vËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. 2).TÝnh tiÕt diÖn c¸p tõ tr¹m PPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p 2. §o¹n c¸p nµy cã chiÒu dµi l2=124 m (§­îc ®o tõ mÆt b»ng nhµ m¸y theo tØ lÖ ®· cho). a). TÝnh tiÕt diÖn c¸p: Dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt qua c¸p ®­îc tÝnh. A IB2= 23.46 A. Chän c¸p lµ c¸p ®ång , víi Tmax=5500h, tra b¶ng [5.9-TL3] chän ®­îc mËt ®é dßng kinh tÕ cho phÐp lµ Jkt=2.7A/mm2. VËy tiÕt diÖn cña d©y dÉn ®­îc tÝnh lµ: mm2. Ta tra [PL4.26-TL1] chän c¸p ®ång c¸ch ®iÖn XLPE cã ®©i thÐp vá PLC do h·ng ALCATEL (Ph¸p) chÕ t¹o, §©y lµ loai c¸p 3 lâi vµ tiÕt diÖn mçi lâi lµ 25 mm2. Ta chän 2 sîi 2XLPE (3x25). Th«ng sè cña c¸p XLPE. C¸p Sè c¸p Dµi m r0 W/km L0 mH/km x0 W/km R2 W X2 W Icp A 2XLPE(3x25) 2 124 0.927 0.55 0.173 0.11495 0.2145 143 Trong ®ã, x0, R2, X2 §­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : X0=w.L0.10-3=2.p.50.0,55.10-3=0,173 W/km R2=r0.l2=0,927.0,124 = 0,11495. W X2=x0.l2=0,173.0,124 = 0,2145. W b). KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Khi sù cè x¶y ra ®øt mét lé c¸p th× lé cßn l¹i ph¶i chÞu qu¸ t¶i, Dßng qu¸ t¶i qua c¸p chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4Sdm cña m¸y biÕn ¸p. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn sau nµy cña nhµ m¸y, Ta kiÓm tra c¸p ph¶i chÞu toµn bé phô t¶i cña tr¹m B2. Isc = 2.IB2 = 2.23,46 = 46,92 (A). So s¸nh Isc << Icp = 143 A. Nh­ vËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. 3).TÝnh tiÕt diÖn c¸p tõ tr¹m PPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p 3. §o¹n c¸p nµy cã chiÒu dµi l3=10 m (§­îc ®o tõ mÆt b»ng nhµ m¸y theo tØ lÖ ®· cho). a). TÝnh tiÕt diÖn c¸p: Dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt qua c¸p ®­îc tÝnh. A IB3= 11,13 A. Chän c¸p lµ c¸p ®ång , víi Tmax=5500h, tra b¶ng [5.9-TL3] chän ®­îc mËt ®é dßng kinh tÕ cho phÐp lµ Jkt=2.7A/mm2. VËy tiÕt diÖn cña d©y dÉn ®­îc tÝnh lµ: mm2. Ta tra [PL4.26-TL1] chän c¸p ®ång c¸ch ®iÖn XLPE cã ®©i thÐp vá PLC do h·ng ALCATEL (Ph¸p) chÕ t¹o, §©y lµ loai c¸p 3 lâi vµ tiÕt diÖn mçi lâi lµ 25 mm2. Ta chän 2 sîi 2XLPE (3x25). Th«ng sè cña c¸p XLPE. C¸p Sè c¸p Dµi m r0 W/km L0 mH/km x0 W/km R3 W X3 W Icp A 2XLPE (3x25) 2 10 0.927 0.55 0.173 9,4554.10-3 1,7646.10-3 143 Trong ®ã, x0, R3, X3 §­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : X0=w.L0.10-3=2.p.50.0,55.10-3=0,173 W/km R3=r0.l3=0,927.0,01 = 9,4554.10-3W X3=x0.l3=0,173.0,01 = 1,7646.10-3. W b). KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Khi sù cè x¶y ra ®øt mét lé c¸p th× lé cßn l¹i ph¶i chÞu qu¸ t¶i, Dßng qu¸ t¶i qua c¸p chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4Sdm cña m¸y biÕn ¸p. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn sau nµy cña nhµ m¸y, Ta kiÓm tra c¸p ph¶i chÞu toµn bé phô t¶i cña tr¹m B3. Isc = 2.IB3 = 2.11,13 = 22,26 (A). So s¸nh Isc << Icp = 143 A. Nh­ vËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. 4).TÝnh tiÕt diÖn c¸p tõ tr¹m PPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p 4. §o¹n c¸p nµy cã chiÒu dµi l4=75 m (§­îc ®o tõ mÆt b»ng nhµ m¸y theo tØ lÖ ®· cho). a). TÝnh tiÕt diÖn c¸p: Dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt qua c¸p ®­îc tÝnh. A IB4= 12,21 A. Chän c¸p lµ c¸p ®ång , víi Tmax=5500h, tra b¶ng [5.9-TL3] chän ®­îc mËt ®é dßng kinh tÕ cho phÐp lµ Jkt=2.7A/mm2. VËy tiÕt diÖn cña d©y dÉn ®­îc tÝnh lµ: mm2. Ta tra [PL4.26-TL1] chän c¸p ®ång c¸ch ®iÖn XLPE cã ®©i thÐp vá PLC do h·ng ALCATEL (Ph¸p) chÕ t¹o, §©y lµ loai c¸p 3 lâi vµ tiÕt diÖn mçi lâi lµ 25 mm2. Ta chän 2 sîi 2XLPE (3x25). Th«ng sè cña c¸p XLPE. C¸p Sè c¸p Dµi m r0 W/km L0 mH/km x0 W/km R4 W X4 W Icp A 2XLPE(3x25) 2 75 0.927 0.55 0.173 0.06953 0.01298 143 Trong ®ã, x0, R4, X4 §­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : X0=w.L0.10-3=2.p.50.0,55.10-3=0,173 W/km R4=r0.l4=0,927.0,075 = 0.06953 W X4=x0.l4=0,173.0,075 = 0,01298. W b). KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Khi sù cè x¶y ra ®øt mét lé c¸p th× lé cßn l¹i ph¶i chÞu qu¸ t¶i, Dßng qu¸ t¶i qua c¸p chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4Sdm cña m¸y biÕn ¸p. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn sau nµy cña nhµ m¸y, Ta kiÓm tra c¸p ph¶i chÞu toµn bé phô t¶i cña tr¹m B3. Isc = 2.IB4 = 2.12,21 = 24,42 (A). So s¸nh Isc << Icp = 143 A. Nh­ vËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. 5).TÝnh tiÕt diÖn c¸p tõ tr¹m PPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p 5. §o¹n c¸p nµy cã chiÒu dµi l1=13 m (§­îc ®o tõ mÆt b»ng nhµ m¸y theo tØ lÖ ®· cho). a). TÝnh tiÕt diÖn c¸p: Dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt qua c¸p ®­îc tÝnh. A IB5= 12,07 A. Chän c¸p lµ c¸p ®ång , víi Tmax=5500h, tra b¶ng [5.9-TL3] chän ®­îc mËt ®é dßng kinh tÕ cho phÐp lµ Jkt=2.7A/mm2. VËy tiÕt diÖn cña d©y dÉn ®­îc tÝnh lµ: mm2. Ta tra [PL4.26-TL1] chän c¸p ®ång c¸ch ®iÖn XLPE cã ®©i thÐp vá PLC do h·ng ALCATEL (Ph¸p) chÕ t¹o, §©y lµ loai c¸p 3 lâi vµ tiÕt diÖn mçi lâi lµ 25 mm2. Ta chän 2 sîi 2XLPE (3x25). Th«ng sè cña c¸p XLPE. C¸p Sè c¸p Dµi m r0 W/km L0 mH/km x0 W/km R5 W X5 W Icp A 2XLPE(3x25) 2 105 0.927 0.55 0.173 0,0121 0,00249 143 Trong ®ã, x0, R5, X5 §­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : X0=w.L0.10-3=2.p.50.0,55.10-3=0,173 W/km R5=r0.l5=0,927.0,013 = 0,0121. W X5=x0.l5=0,173.0,013 = 2,249.10-3. W b). KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Khi sù cè x¶y ra ®øt mét lé c¸p th× lé cßn l¹i ph¶i chÞu qu¸ t¶i, Dßng qu¸ t¶i qua c¸p chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4Sdm cña m¸y biÕn ¸p. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn sau nµy cña nhµ m¸y, Ta kiÓm tra c¸p ph¶i chÞu toµn bé phô t¶i cña tr¹m B5. Isc = 2.IB1 = 2.12,07 = 24,14 (A). So s¸nh Isc << Icp = 143 A. Nh­ vËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. 6).TÝnh tiÕt diÖn c¸p tõ tr¹m PPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p 6. §o¹n c¸p nµy cã chiÒu dµi l6=56 m (§­îc ®o tõ mÆt b»ng nhµ m¸y theo tØ lÖ ®· cho). a).TÝnh tiÕt diÖn c¸p: Dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt qua c¸p ®­îc tÝnh. A IB6= 9,92 A. Chän c¸p lµ c¸p ®ång , víi Tmax=5500h, tra b¶ng [5.9-TL3] chän ®­îc mËt ®é dßng kinh tÕ cho phÐp lµ Jkt=2.7A/mm2. VËy tiÕt diÖn cña d©y dÉn ®­îc tÝnh lµ: mm2. Ta tra [PL4.26-TL1] chän c¸p ®ång c¸ch ®iÖn XLPE cã ®©i thÐp vá PLC do h·ng ALCATEL (Ph¸p) chÕ t¹o, §©y lµ loai c¸p 3 lâi vµ tiÕt diÖn mçi lâi lµ 25 mm2. Ta chän 2 sîi 2XLPE (3x25). Th«ng sè cña c¸p XLPE. C¸p Sè c¸p Dµi m r0 W/km L0 mH/km x0 W/km R6 W X6 W Icp A 2XLPE(3x25) 2 56 0.927 0.55 0.173 0,0519 9,688.10-3 143 Trong ®ã, x0, R6, X6 §­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : X0=w.L0.10-3=2.p.50.0,55.10-3=0,173 W/km R6=r0.l6=0,927.0,056 = 0,0519. W X6=x0.l6=0,173.0,056 = 9,688.10-3. W b). KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Khi sù cè x¶y ra ®øt mét lé c¸p th× lé cßn l¹i ph¶i chÞu qu¸ t¶i, Dßng qu¸ t¶i qua c¸p chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4Sdm cña m¸y biÕn ¸p. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn sau nµy cña nhµ m¸y, Ta kiÓm tra c¸p ph¶i chÞu toµn bé phô t¶i cña tr¹m B6. Isc = 2.IB6 = 2.9,92 = 19,84 (A). So s¸nh Isc << Icp = 143 A. Nh­ vËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. 7). Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸p cao ¸p ph­¬ng ¸n 1. DA = DPmax.t max DPmax = DP1+ DP2 + DP3 + DP4 + DP5 + DP6 . W W W W W W DPmax =396,5 W = 0,396 KW. VËy DA = DPmax.t max Víi t max = 3979 Thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt. §­îc tÝnh theo c«ng thøc gÇn ®óng. DA1 = 396,5 . 3979 = 1.575.684 Wh. = 1.576 KWh. B¶ng chän c¸p cao ¸p cña ph­¬ng ¸n 1. Lé c¸p Lo¹i c¸p ChiÒu dµi l (m) §¬n gi¸(®/m) Thµnh tiÒn (®ång) PPTT – B1 2XLPE(3x25) 105 75.000 7,875.106 PPTT – B2 2XLPE(3x25) 124 75.000 9,3.106 PPTT – B3 2XLPE(3x25) 10 75.000 0,75.106 PPTT – B4 2XLPE(3x25) 75 75.000 5,625.106 PPTT – B5 2XLPE(3x25) 13 75.000 0,975.106 PPTT – B6 2XLPE(3x25) 56 75.000 4,2.106 Tæng = 2XLPE(3x25) 383 28,725.106 Tæng tiÒn vèn mua c¸p ph­¬ng ¸n 1: 28,725.106 x2 = 57,45.106. §ång Chi phÝ tÝnh to¸n hµnh n¨m cña ph­¬ng ¸n 1. Z1 = (atc + avh).K1 + DA1.C Víi atc = 0.2 HÖ sè thu håi vèn ®Çu t­ víi nhµ m¸y xi m¨ng thiÕt kÕ cã thêi gian thu håi vèn lµ 5 n¨m. avh = 0.1 HÖ sè vËn hµnh . K1 = 57,45.106. §ång Vèn ®Çu t­ mua c¸p cao ¸p. C = 1000 ®/KWh Gi¸ mét KWh ®iÖn Z1 = (0,2 + 0,1). 57,45.106 + 1.576.1000 =18.831.000 ®ång B). Ph­¬ng ¸n ®i d©y cao ¸p cña ph­¬ng ¸n 2. §Ó ®¶m b¶o mü quan vµ an toµn cho nhµ m¸y ta quyªt ®Þnh ®i d©y b»ng c¸p ngÇm, lé kÐp ®Ó dÉn ®iÖn tõ tr¹m PPTT ®Õn c¸c tr¹m BAPX ta thùc hiÖn ph­¬ng ¸n ®i d©y h×nh tia(h×nh vÏ sau). 1).TÝnh tiÕt diÖn c¸p tõ tr¹m PPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p 3. §o¹n c¸p nµy cã chiÒu dµi l3=10 m (§­îc ®o tõ mÆt b»ng nhµ m¸y theo tØ lÖ ®· cho). a). TÝnh tiÕt diÖn c¸p: Dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt qua c¸p ®­îc tÝnh. A IB3= 24,95 A. Chän c¸p lµ c¸p ®ång , víi Tmax=5500h, tra b¶ng [5.9-TL3] chän ®­îc mËt ®é dßng kinh tÕ cho phÐp lµ Jkt=2.7A/mm2. VËy tiÕt diÖn cña d©y dÉn ®­îc tÝnh lµ: mm2. Ta tra [PL4.26-TL1] chän c¸p ®ång c¸ch ®iÖn XLPE cã ®©i thÐp vá PLC do h·ng ALCATEL (Ph¸p) chÕ t¹o, §©y lµ loai c¸p 3 lâi vµ tiÕt diÖn mçi lâi lµ 25 mm2. Ta chän 2 sîi 2XLPE (3x25). Th«ng sè cña c¸p XLPE. C¸p Sè c¸p Dµi m r0 W/km L0 mH/km x0 W/km R3 W X3 W Icp A 2XLPE (3x25) 2 10 0.927 0.55 0.173 9,4554.10-3 1,7646.10-3 143 Trong ®ã, x0, R3, X3 §­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : X0=w.L0.10-3=2.p.50.0,55.10-3=0,173 W/km R3=r0.l3=0,927.0,01 = 9,4554.10-3W X3=x0.l3=0,173.0,01 = 1,7646.10-3. W b). KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Khi sù cè x¶y ra ®øt mét lé c¸p th× lé cßn l¹i ph¶i chÞu qu¸ t¶i, Dßng qu¸ t¶i qua c¸p chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4Sdm cña m¸y biÕn ¸p. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn sau nµy cña nhµ m¸y, Ta kiÓm tra c¸p ph¶i chÞu toµn bé phô t¶i cña tr¹m B3. Isc = 2.IB3 = 2.24,95 = 49,9 (A). So s¸nh Isc << Icp = 143 A. Nh­ vËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. 2).TÝnh tiÕt diÖn c¸p tõ tr¹m PPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p 5. §o¹n c¸p nµy cã chiÒu dµi l5=13 m (§­îc ®o tõ mÆt b»ng nhµ m¸y theo tØ lÖ ®· cho). a). TÝnh tiÕt diÖn c¸p: Dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt qua c¸p ®­îc tÝnh. A IB5= 21,99 A. Chän c¸p lµ c¸p ®ång , víi Tmax=5500h, tra b¶ng [5.9-TL3] chän ®­îc mËt ®é dßng kinh tÕ cho phÐp lµ Jkt=2.7A/mm2. VËy tiÕt diÖn cña d©y dÉn ®­îc tÝnh lµ: mm2. Ta tra [PL4.26-TL1] chän c¸p ®ång c¸ch ®iÖn XLPE cã ®©i thÐp vá PLC do h·ng ALCATEL (Ph¸p) chÕ t¹o, §©y lµ loai c¸p 3 lâi vµ tiÕt diÖn mçi lâi lµ 25 mm2. Ta chän 2 sîi 2XLPE (3x25). Th«ng sè cña c¸p XLPE. C¸p Sè c¸p Dµi m r0 W/km L0 mH/km x0 W/km R5 W X5 W Icp A 2XLPE(3x25) 2 105 0.927 0.55 0.173 0,0121 0,00249 143 Trong ®ã, x0, R5, X5 §­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : X0=w.L0.10-3=2.p.50.0,55.10-3=0,173 W/km R5=r0.l5=0,927.0,013 = 0,0121. W X5=x0.l5=0,173.0,013 = 2,249.10-3. W b). KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Khi sù cè x¶y ra ®øt mét lé c¸p th× lé cßn l¹i ph¶i chÞu qu¸ t¶i, Dßng qu¸ t¶i qua c¸p chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4Sdm cña m¸y biÕn ¸p. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn sau nµy cña nhµ m¸y, Ta kiÓm tra c¸p ph¶i chÞu toµn bé phô t¶i cña tr¹m B5. Isc = 2.IB5 = 2.21,99 = 42,98 (A). So s¸nh Isc << Icp = 143 A. Nh­ vËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. 3). Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸p cao ¸p ph­¬ng ¸n 2. DA = DPmax.t max DPmax = DP1+ DP2 + DP3 + DP4 + DP5 + DP6 . ChiÒu dµi tõ tr¹m B3 ®Ðn tr¹m B1 b»ng 95 m chän c¸p t­¬ng tù. Ta cã : R1 = r0.l1 = 0,927.0,095 = 0,0881 W W W W W W W DPmax =431,06 W = 0,431 KW. VËy DA = DPmax.t max Víi t max = 3979 Thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt. §­îc tÝnh theo c«ng thøc gÇn ®óng. DA2 = 431,06 . 3979 = 17.151.900 Wh. = 1.715,19 KWh. B¶ng chän c¸p cao ¸p cña ph­¬ng ¸n 2. Lé c¸p Lo¹i c¸p ChiÒu dµi l (m) §¬n gi¸(®/m) Thµnh tiÒn (®ång) B3– B1 2XLPE(3x25) 95 75.000 7,125.106 PPTT – B2 2XLPE(3x25) 124 75.000 9,3.106 PPTT – B3 2XLPE(3x25) 10 75.000 0,75.106 PPTT – B4 2XLPE(3x25) 75 75.000 5,625.106 PPTT – B5 2XLPE(3x25) 13 75.000 0,975.106 B5 – B6 2XLPE(3x25) 43 75.000 3,225.106 Tæng = 2XLPE(3x25) 360 27.106 Tæng tiÒn vèn mua c¸p ph­¬ng ¸n 1: 27.106 x2 = 54.106. §ång Chi phÝ tÝnh to¸n hµnh n¨m cña ph­¬ng ¸n 2. Z2 = (atc + avh).K2 + DA2.C Víi atc = 0.2 HÖ sè thu håi vèn ®Çu t­ víi nhµ m¸y xi m¨ng thiÕt kÕ cã thêi gian thu håi vèn lµ 5 n¨m. avh = 0.1 HÖ sè vËn hµnh . K2 = 54.106. §ång Vèn ®Çu t­ mua c¸p cao ¸p. C = 1000 ®/KWh Gi¸ mét KWh ®iÖn Z2 = (0,2 + 0,1). 54.106 + 1.715,19.1000 =17.915.000 ®ång. 5). So s¸nh chi phÝ tÝnh to¸n hµnh n¨m cña ph­¬ng ¸n 1 vµ ph­¬ng ¸n 2. Ph­¬ng ¸n Vèn ®Çu t­ mua c¸p ®ång Tæn thÊt ®iÖn n¨ng DAkwh Chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m Ph­¬ng ¸n 1 57.450.000 1576 18.831.000 Ph­¬ng ¸n 2 54.000.000 1715 17.915.000 So s¸nh 2 ph­¬ng ¸n ta thÊy: Ph­¬ng ¸n 1 cã vèn ®Çu t­ cao, Nh­ng tæn thÊt hµng n¨m nhá h¬n ph­¬ng ¸n 2 . Chªnh lÖch vÒ chi phÝ tÝnh to¸n hµnh n¨m c¶u 2 ph­¬ng ¸n lµ: 916.000 ®. Vµ tÝnh theo phÇn tr¨m lµ : 4,8% Theo luËn chøng vÒ 2 ph­¬ng ¸n kinh tÕ lÖch nhau < 5% th× vÒ ph­¬ng diÖn kinh tÕ cña 2 ph­¬ng ¸n lµ nh­ nhau. Do ®ã em quyÕt ®Þnh chän ph­¬ng ¸n 1 lµm ph­¬ng ¸n tÝnh to¸n v× ngoµi chi phÝ tÝnh to¸n hµng n¨m ®· so s¸nh th× ph­¬ng ¸n 1 cã s¬ då ®¬n gi¶n h¬n vµ vËn hµnh ®éc lËp h¬n. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ chi tiÕt m¹ng cao ¸p cho nhµ m¸y I). ThiÕt kÕ ®­êng d©y tõ tr¹m BATG vÒ tr¹m PPTT cña nhµ m¸y. XÝ nghiÖp cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ nªn kh«ng thÓ ®Ó mÊt ®iÖn v× c«ng suÊt nhµ m¸y lín nªn kh«ng thÓ dïng m¸y ph¸t dù phßng. Do ®ã ta cÊp ®iÖn b»ng 2 ®­êng d©y trung ¸p ( lé kÐp), ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p tr¹m BATG vÒ tr¹m PPTT cña nhµ m¸y. 1). TÝnh tiÕt diÖn d©y dÉn tõ tr¹m BATG vÒ tr¹m PPTT Chän d©y nh«m lâi thÐp AC, ®i trªn kh«ng lä kÐp ®Ó dÉn ®iÖn tõ tr¹m BATG ®Õn tr¹m PPTT cña nhµ m¸y. Tra [b¶ng 5.9-TL3] ®èi víi d©y AC lµm viÖc víi Tmax > 5000h ta chän ®­îc Jkt = 1.1 A/mm2 Ittnm = A mm2. Tra b¶ng [4.3-TL1] vµ [PL4.12-TL1] chän d©y AC – 70 do CADIVI chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè cho nh­ b¶ng sau: TiÕt diÖn §­êng kÝnh mm2 §iÖn trë W/km §iÖn kh¸ng W/km Icp A Lùc kÐo ®øt N Khèi l­îng d©y(kg/km) 70 Nh«m ThÐp 0.46 0.382 275 15000 275 11.4 3.8 2). KiÓm tra d©y AC-70 ®· chän khi bÞ sù cè. a). KiÓm tra vÒ ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Khi cã sù cè x¶y ra, mét ®­êng d©y bÞ ®øt th× ®­êng d©y cßn l¹i ph¶i chÞu toµn bé phô t¶i nhµ m¸y vµ dßng ®iÖn trong d©y lóc nµy sÏ t¨ng gÊp ®«i. A. So s¸nh Isc << Icp = 170. Nh­ vËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. b). KiÓm tra vÒ ®iÒu kiÖn tæ thÊt ®iÖn ¸p. KV Víi : P = 3359,97 KW. Q = 2791,6 KVAr. R = 0,46.5 = 2,3 W. X = 0,382.5 = 1,91W So s¸nh DU<< DU cp = 5%Udm = 5%.22 = 1100 V vËy c¸p ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp. Ch­¬ng 4 TÝnh chän thiÕt bÞ ®iÖn cao ¸p I). Chän m¸y c¾t ®Çu vµo vµ m¸y c¾t liªn l¹c : *NhiÖm vô cña m¸y c¾t ®iÖn :Dïng ®Ó ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn cao ¸p (trªn 1000V) ngoµi nhiÖm vô ®ãng c¾t dßng ®iÖn phô t¶i phôc vô cho c«ng t¸c v©n hµnh m¸y c¾t cßn cã chøc n¨ng c¾t dßng ng¾n m¹ch ®Ó b¶o vÖ c¸c phÇn tö cña hÖ thèng ®iÖn . Theo ph­¬ng ph¸p dËp hå quang cã thÓ ph©n ra : M¸y c¾t nhiÒu dÇu M¸y c¾t Ýt dÇu M¸y c¾t kh«ng khÝ M¸y c¾t khÝ SF6 1). TÝnh vµ chän m¸y c¾t. Dßng phô t¶i lín nhÊt qua m¸y c¾t hîp bé ®Çu vµo vµ m¸y c¾t liªn l¹c lµ dßng sù cè ®øt mét ®­êng d©y AC – 70 D©y cµn l¹i ph¶i chÞu toµn bé c«ng suÊt cña nhµ m¸y . Tra (PLIII.2 – TL2) chän m¸y c¾t hîp bé do Siemens chÕ t¹o lo¹i 8DC11 c¸ch ®iÖn b»ng SF6 cã th«ng sè nh­ sau : Lo¹i tñ U®m KV I®m A INmax KA IN3S KA 8DC11 24 1250 63 25 2). Chän m¸y c¾t hîp bé ®Çu ra: * NhiÖm vô cña m¸y phô t¶i : V× bé phËn dËp hå quang cña m¸y c¾t phô t¶i cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n nªn m¸y c¾t phô t¶i chØ ®ãng c¾t ®­îc dßng phô t¶i cµn viÖc c¾t dßng ng¾n m¹ch lµ do cÇu tr× ®¶m nhiÖm d©y ch¶y cña cÇu tr× ®­îc chän phï hîp víi dßng phô t¶i . a). Chän m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B1. Dßng lín nhÊt qua m¸y c¾t phô t¶i chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4.S®m cña m¸y biÕn ¸p, nh­ng ®Ó an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng më réng thªm cña nhµ m¸y sau nµy ta kiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i ph¶i chÞu tµon bé phô t¶i cña tr¹m B1. . Tra b¶ng [PL.5 – TL2] vµ [PLIII.12 – TL2] chän cÇu dao phô t¶i (dao c¾t phô t¶i) cña Siemens s¶n xuÊt dïng kÕt hîp víi bé cÇu ch× èng cña Siemens ®Ó t¹o thµnh bé m¸y c¾t phô t¶i cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : B¶ng th«ng sè cña dao c¾t Lo¹i tñ U®m KV I®m A INmax KA IN3S KA IN1-3S KA 3CJ1561 24 630 20 45 20 B¶ng th«ng sè cña cÇu ch×. Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin A 3GD1 24 40 31.5 315 b). Chän m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B2. Dßng lín nhÊt qua m¸y c¾t phô t¶i chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4.S®m cña m¸y biÕn ¸p, nh­ng ®Ó an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng më réng thªm cña nhµ m¸y sau nµy ta kiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i ph¶i chÞu tµon bé phô t¶i cña tr¹m B2. . Tra b¶ng [PL.5 – TL2] vµ [PLIII.12 – TL2] chän cÇu dao phô t¶i (dao c¾t phô t¶i) cña Siemens s¶n xuÊt dïng kÕt hîp víi bé cÇu ch× èng cña Siemens ®Ó t¹o thµnh bé m¸y c¾t phô t¶i cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : B¶ng th«ng sè cña dao c¾t Lo¹i tñ U®m KV I®m A INmax KA IN3S KA IN1-3S KA 3CJ1561 24 630 20 45 20 B¶ng th«ng sè cña cÇu ch×. Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin A 3GD1 24 40 31.5 315 c). Chän m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B3. Dßng lín nhÊt qua m¸y c¾t phô t¶i chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4.S®m cña m¸y biÕn ¸p, nh­ng ®Ó an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng më réng thªm cña nhµ m¸y sau nµy ta kiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i ph¶i chÞu tµon bé phô t¶i cña tr¹m B3. . Tra b¶ng [PL.5 – TL2] vµ [PLIII.12 – TL2] chän cÇu dao phô t¶i (dao c¾t phô t¶i) cña Siemens s¶n xuÊt dïng kÕt hîp víi bé cÇu ch× èng cña Siemens ®Ó t¹o thµnh bé m¸y c¾t phô t¶i cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : B¶ng th«ng sè cña dao c¾t Lo¹i tñ U®m KV I®m A INmax KA IN3S KA IN1-3S KA 3CJ1561 24 630 20 45 20 B¶ng th«ng sè cña cÇu ch×. Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin A 3GD1 24 40 31.5 315 d). Chän m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B4. Dßng lín nhÊt qua m¸y c¾t phô t¶i chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4.S®m cña m¸y biÕn ¸p, nh­ng ®Ó an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng më réng thªm cña nhµ m¸y sau nµy ta kiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i ph¶i chÞu tµon bé phô t¶i cña tr¹m B4. . Tra b¶ng [PL.5 – TL2] vµ [PLIII.12 – TL2] chän cÇu dao phô t¶i (dao c¾t phô t¶i) cña Siemens s¶n xuÊt ding kÕt hîp víi bé cÇu ch× èng cña Siemens ®Ó t¹o thµnh bé m¸y c¾t phô t¶i cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : B¶ng th«ng sè cña dao c¾t Lo¹i tñ U®m KV I®m A INmax KA IN3S KA IN1-3S KA 3CJ1561 24 630 20 45 20 B¶ng th«ng sè cña cÇu ch×. Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin KA 3GD1 24 40 31.5 315 e). Chän m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B5. Dßng lín nhÊt qua m¸y c¾t phô t¶i chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4.S®m cña m¸y biÕn ¸p, nh­ng ®Ó an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng më réng thªm cña nhµ m¸y sau nµy ta kiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i ph¶i chÞu tµon bé phô t¶i cña tr¹m B5. . Tra b¶ng [PL.5 – TL2] vµ [PLIII.12 – TL2] chän cÇu dao phô t¶i (dao c¾t phô t¶i) cña Siemens s¶n xuÊt dïng kÕt hîp víi bé cÇu ch× èng cña Siemens ®Ó t¹o thµnh bé m¸y c¾t phô t¶i cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : B¶ng th«ng sè cña dao c¾t Lo¹i tñ U®m KV I®m A INmax KA IN3S KA IN1-3S KA 3CJ1561 24 630 20 45 20 B¶ng th«ng sè cña cÇu ch×. Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin KA 3GD1 24 40 31.5 315 f). Chän m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B6. Dßng lín nhÊt qua m¸y c¾t phô t¶i chÝnh lµ dßng qu¸ t¶i 1,4.S®m cña m¸y biÕn ¸p, nh­ng ®Ó an toµn vµ xÐt tíi kh¶ n¨ng më réng thªm cña nhµ m¸y sau nµy ta kiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i ph¶i chÞu tµon bé phô t¶i cña tr¹m B6. . Tra b¶ng [PL.5 – TL2] vµ [PLIII.12 – TL2] chän cÇu dao phô t¶i (dao c¾t phô t¶i) cña Siemens s¶n xuÊt dïng kÕt hîp víi bé cÇu ch× èng cña Siemens ®Ó t¹o thµnh bé m¸y c¾t phô t¶i cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : B¶ng th«ng sè cña dao c¾t Lo¹i tñ U®m KV I®m A INmax KA IN3S KA IN1-3S KA 3CJ1561 24 630 20 45 20 B¶ng th«ng sè cña cÇu ch×. Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin KA 3GD1 24 40 31.5 315 III). Chän dao c¸ch ly ®Çu vµo tr¹m biÕn ¸p : NhiÖm vô cña dao c¸ch ly : NhiÖm vô chñ yÕu cña dao c¸ch ly lµ t¹o ra mét kho¶ng hë ch¸ch ®iÖn tr«ng thÊy gi÷a bé phËn ®ang mang ®iÖn vµ bé phËn ®­îc c¾t ®iÖn nh»m môc ®Ých ®Èm b¶o an toµn cho viÖc söa chòa, kiÓm tra, cung cã thÎ cho dao c¸ch ly ®ãng c¾t dßng kh«ng t¶i cña m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt nhá . §ãng dao c¸ch ly cã thÓ b»ng tay hoÆc b»ng truyÒn ®éng . 1).Chän dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B1. Dùa vµo sè liÖu ®· tÝnh to¸n cho c¸c tuyÕn c¸p PPTT – B1. Tra b¶ng [2.20 – TL6] chän dao c¸ch ly DT 24/400 Do c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh chÕ t¹o . B¶ng th«ng sè cña dao c¸ch ly nh­ sau : Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin KA DT24/400 24 400 27 10 2).Chän dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B2. Dùa vµo sè liÖu ®· tÝnh to¸n cho c¸c tuyÕn c¸p PPTT – B2. Tra b¶ng [2.20 – TL6] chän dao c¸ch ly DT 24/400 Do c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh chÕ t¹o . B¶ng th«ng sè cña dao c¸ch ly nh­ sau : Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin KA DT24/400 24 400 27 10 3).Chän dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B3. Dùa vµo sè liÖu ®· tÝnh to¸n cho c¸c tuyÕn c¸p PPTT – B3. Tra b¶ng [2.20 – TL6] chän dao c¸ch ly DT 24/400 Do c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh chÕ t¹o . B¶ng th«ng sè cña dao c¸ch ly nh­ sau : Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin KA DT24/400 24 400 27 10 4).Chän dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B4. Dùa vµo sè liÖu ®· tÝnh to¸n cho c¸c tuyÕn c¸p PPTT – B4. Tra b¶ng [2.20 – TL6] chän dao c¸ch ly DT 24/400 Do c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh chÕ t¹o . B¶ng th«ng sè cña dao c¸ch ly nh­ sau : Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin KA DT24/400 24 400 27 10 5).Chän dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B5. Dùa vµo sè liÖu ®· tÝnh to¸n cho c¸c tuyÕn c¸p PPTT – B5. Tra b¶ng [2.20 – TL6] chän dao c¸ch ly DT 24/400 Do c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh chÕ t¹o . B¶ng th«ng sè cña dao c¸ch ly nh­ sau : Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin KA DT24/400 24 400 27 10 6).Chän dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B6. Dùa vµo sè liÖu ®· tÝnh to¸n cho c¸c tuyÕn c¸p PPTT – B6. Tra b¶ng [2.20 – TL6] chän dao c¸ch ly DT 24/400 Do c«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh chÕ t¹o . B¶ng th«ng sè cña dao c¸ch ly nh­ sau : Lo¹i U®m KV I®m A INmax KA INmin KA DT24/400 24 400 27 10 IV). Lùa chän thanh c¸i cho tr¹m PPTT : * Dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt mµ thanh c¸i ph¶i chÞu khi bÞ sù cè: . Tra b¶ng [7.2 – TL6] chän thanh c¸i cã c¸c th«ng sè sau: KÝch th­íc mm TiÕt diÖn mm2 ChÊt liÖu Khèi l­îngkg/m Icp A 30x3 90 §ång 0.8 405 Chän thanh c¸i dµi 100cm, c¸c thanh c¸i ®Æt c¸ch nhau a = 24cm (§©y lµ kho¶ng c¸ch cho phÐp gi÷a c¸c pha víi nhau, chän theo tiªu chuÈn [7.2 – TL5]) Tõ ®©y tÝnh ®­îc kho¶ng c¸ch trung b×nh h×nh häc gi÷a c¸c thanh nh­ sau: Dtb = 1,26.a = 1,26.24 = 300mm. C¸ch bè trÝ thanh c¸i. Tra [PL4.11 – TL1] t×m ®uîc ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i nh­ sau. r0 = 0,223 mW/m x0 = 0,235 mW/m Do thanh c¸i dµi 1m nªn ta cã: Rtc = 0,223 W Xtc = 0,235 W V). Chän chèng sÐt van. NhiÖm vô cña chèng sÐt van : NhiÖm vô cña chèng sÐt van lµ chèng sÐt ®¸nh tõ ngoµi ®­êng d©y trªn kh«ng truyÒn vµo tr¹m biÕn ¸p vµ tr¹m ph©n phèi , chèng sÐt van ®­îc lµm b»ng ®iÖn trë phi tuyÕn, khi cã ®iÖn ¸p sÐt ®iÖn trë chèng sÐt van gi¶m tíi 0 , chèng sÐt van th¸o nhanh dong xuèng ®Êt . Chèng sÐt van ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn . U®mCSV³ U®mL§ Tra b¶ng [PL2.20 – TL1] CHän lo¹i chèng sÐt van do h·ng Cooper Mü chÕ t¹o lo¹i AZP519C24 cã U®m = 24 KV. VI).chän m¸y biÕn ¸p ®o l­êng (BU). NhiÖm vô cña biÕn dßng : M¸y biÕn ¸p ®o l­¬ng cã nhiÖm vô biÕn ®æi ®iÖn ¸p s¬ cÊp bÊt kú xuèng ®iÖn ¸p 100V cung c¸p nguån ¸p cho c¸c m¹ch ®o l­êng tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn, b¶o vÖ role vµ tù ®éng ho¸. *BU ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn : §iÖn ¸p S¬ ®å ®Êu d©y, kiÓu m¸y . CÊp chÝnh x¸c. C«ng suÊt ®Þnh møc. Chän d©y dÉn BU víi c¸c dông cô ®o l­êng. *Tra b¶ng [8.13 – TL6] BU cã c¸c th«ng sè sau : KiÓu H×nh trô 4MS44 U®m KV 24 U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp KV 55 U chÞu ®ùng xung 1,2/50ms KV 125 U1®m KV 22 U2®m KV 100 T¶i ®Þnh møc VA 500 Träng l­îng kg 45 V). TÝnh to¸n ng¾n m¹ch. * Ng¾n m¹ch lµ mét hhiÖn t­îng m¹ch ®iÖn bÞ chËp ë mét ®iÓm nµo ®ã lµm cho tæng trë nhá ®i vµ dßng ®iÖn trong m¹ch t¨ng lªn ®ét ngét t¨ng dßng ®iÖn lín qu¸ sÏ dÉn ®Õn hai hËu qu¶ nghiªm träng. + Lµm suÊt hhiÖn lùc ®iÖn ®éng rÊt lín cã kh¶ n¨ng ph¸ huû kÕt cÊu cña c¸c thiÕt bÞ, tiÕp tôc g©y va ch¹m ch¸y næ. + Lµm t¨ng nhiÖt ®é lªn cao ph¸ huû c¸c ®Æc tÝnh c¸ch ®iÖn tõ ®ã còng g©y ra ch¹m chËp ph¸ huû thiÕt bÞ ®iÖn. + Nh­ vËy viÖc tÝnh ng¾n m¹ch lµ ®Ó biÕt ®­îc dßng ng¾n m¹ch tõ ®ã chän ®­îc c¸c thiÕt bÞ ®iÖn b¶o vÖ, c¸p, thanh c¸i...... ®­îc chÝnh x¸c lµm viÖc ®­îc an toµn khi x¶y ra sù cè ng¾n m¹ch. * Ng¾n m¹ch trong l­íi trung ¸p ®­îc coi lµ ng¾n m¹ch xa nguån, t¹i ®ã dßng ng¾n m¹ch thµnh phÇn kh«ng chu kú. Dßng ng¾n m¹ch chu kú c×n gäi lµ dßng ng¾n m¹ch siªu qu¸ ®é hoÆc dong ng¾n m¹ch v« cïng Ick = I¥ = I’’ = IN . + V× kh«ng biÕt kÕt cÊu l­íi ®iÖn quèc gia nªn kh«ng thÎ tÝnh ®­îc tæng trë cña hÖ thèng ®iÖn. §Ó tÝnh ngøn m¹ch trung ¸p coi ngån c«ng suÊt cÊp cho m¹ch lµ c«ng suÊt c¾t ®Þnh møc cña m¸y c¾t ®Çu vµo ®­êng d©y ®Æt t¹i tr¹m biÕn ¸p trung gian khi ®ã ®iÖn kh¸ng gÇn ®óng cña hÖ thèng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. W. Trong ®ã: Utb - §iÖn ¸p l­íi trung b×nh cña l­íi ®iÖn KV. Utb – 1,05.22 = 23 KV. Sc®m – C«ng suÊt c¾t cña m¸y c¾t ®Çu vµo nguån MVA. Do kh«ng biÕt c«ng suÊt c¾t cña m¸y c¾t ®Çu vµo nguån nªn ta lÊy theo kinh nghiÖm Sc®m = (250 ¸ 300) MVA. 1). TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N. TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N ®Ó ta kiÓm tra ®­îc m¸y c¾t tæng vµ thanh c¸i ta cã s¬ ®å thay thÕ: Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N ®­îc tÝnh nh­ sau: Víi : Z= Trong ®ã : RD = 2.3 W §iÖn trë ®­êng d©y AC – 70. XD = 1.91W §iÖn kh¸ng ®­¬ng d©y AC – 70. Z – Tæng trë ng¾n m¹ch. Utb - §iÖn ¸p trung b×nh cña l­íi ®iÖn. VËy: *Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N. ixk = 2). Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N1. TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÒm N1 ta cã s¬ ®å thay thÕ : Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N1 ®­îc tÝnh nh­ sau: V× ®iÖn trë ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i nhá nªn ®Ó ®¬n gi¶n ta bá qua ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i. Víi : Trong ®ã : RD = 2.3 W §iÖn trë ®­êng d©y AC – 70. XD = 1.91W §iÖn kh¸ng ®­¬ng d©y AC – 70. Z1 – Tæng trë ng¾n m¹ch. Utb - §iÖn ¸p trung b×nh cña l­íi ®iÖn. VËy: *Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N1. ixk1 = 3). Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N2. TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÒm N2 ta cã s¬ ®å thay thÕ : Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N2 ®­îc tÝnh nh­ sau: V× ®iÖn trë ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i nhá nªn ®Ó ®¬n gi¶n ta bá qua ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i. Víi : Trong ®ã : RD = 2.3 W §iÖn trë ®­êng d©y AC – 70. XD = 1.91W §iÖn kh¸ng ®­¬ng d©y AC – 70. Z2 – Tæng trë ng¾n m¹ch. Utb - §iÖn ¸p trung b×nh cña l­íi ®iÖn. VËy: *Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N2. ixk2 = 4). Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N3. TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÒm N3 ta cã s¬ ®å thay thÕ : Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N3 ®­îc tÝnh nh­ sau: V× ®iÖn trë ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i nhá nªn ®Ó ®¬n gi¶n ta bá qua ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i. Víi : Trong ®ã : RD = 2.3 W §iÖn trë ®­êng d©y AC – 70. XD = 1.91W §iÖn kh¸ng ®­¬ng d©y AC – 70. Z3 – Tæng trë ng¾n m¹ch. Utb - §iÖn ¸p trung b×nh cña l­íi ®iÖn. VËy: *Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N3. ixk3 = 5). Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N4. TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÒm N4 ta cã s¬ ®å thay thÕ : Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N4 ®­îc tÝnh nh­ sau: V× ®iÖn trë ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i nhá nªn ®Ó ®¬n gi¶n ta bá qua ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i. Víi : Trong ®ã : RD = 2.3 W §iÖn trë ®­êng d©y AC – 70. XD = 1.91W §iÖn kh¸ng ®­¬ng d©y AC – 70. Z4 – Tæng trë ng¾n m¹ch. Utb - §iÖn ¸p trung b×nh cña l­íi ®iÖn. VËy: *Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N4. ixk4 = 6). Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N5. TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÒm N5 ta cã s¬ ®å thay thÕ : Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N5 ®­îc tÝnh nh­ sau: V× ®iÖn trë ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i nhá nªn ®Ó ®¬n gi¶n ta bá qua ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i. Víi : Trong ®ã : RD = 2.3 W §iÖn trë ®­êng d©y AC – 70. XD = 1.91W §iÖn kh¸ng ®­¬ng d©y AC – 70. Z5 – Tæng trë ng¾n m¹ch. Utb - §iÖn ¸p trung b×nh cña l­íi ®iÖn. VËy: *Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N5. ixk5 = 7). Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N6. TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÒm N6 ta cã s¬ ®å thay thÕ : Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N6 ®­îc tÝnh nh­ sau: V× ®iÖn trë ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i nhá nªn ®Ó ®¬n gi¶n ta bá qua ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i. Víi : Trong ®ã : RD = 2.3 W §iÖn trë ®­êng d©y AC – 70. XD = 1.91W §iÖn kh¸ng ®­¬ng d©y AC – 70. Z6 – Tæng trë ng¾n m¹ch. Utb - §iÖn ¸p trung b×nh cña l­íi ®iÖn. VËy: *Dßng ng¾n m¹ch xung kÝch t¹i ®iÓm N6. ixk6 = B¶ng gi¸ trÞ tÝnh ng¾n m¹ch. TuyÕn d©y KÝ hiÖu Gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch(KA) Gi¸ trÞ dßng xung kÝch (KA) BATG-PPTT N 2.86 7.29 PPTT-B1 N1 2.83 7.2 PPTT-B2 N2 2.72 6.93 PPTT-B3 N3 2.8635 7.285 PPTT-B4 N4 2.84 7.22 PPTT-B5 N5 2.859 7.28 PPTT-B6 N6 2.843 7.24 VI). KiÓm tra thiÕt bÞ ®iÖn cao ¸p. 1). KiÓm tra m¸y c¾t ®Çu vµo, m¸y c¾t liªn l¹c ®· chän 8DC11. M¸y c¾t ®­îc chän vµ kiÓm tra theo c¸c ®iÒu kiÖn sau. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc KV Udmmc ≥ UdmL§ 24 ≥ 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc A I®mmc ≥ Icb 1250 ≥ 114.64 Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc KA Ic®m ≥ I’’No 25 ≥ 2.86 C«ng suÊt c¾t ®Þnh møc MVA Sc®m ≥ S’’N 1039 ≥ 113.93 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng KA Iodd ≥ ixk 63 ≥ 7.29 Víi : U®mL§ = 22 KV §iÖn ¸p ®Þn møc cña l­íi ®iÖn. Icb = 114.64 A Dßng ®iÖn phô t¶i lín nhÊt qua m¸y c¾t. ixk = 7.29 Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch. S’’N = .MVA 2). KiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i. a). KiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B1. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc KV Udmmc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc A I®mmc ≥ Icb 630 > 22.57 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng KA Iodd ≥ ixk 45 > 7.2 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt KA Io®n ≥ I¥ 20 >1.46 §iÖn ¸p ®Þnh møc cÇu ch× KV Udmcc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc cÇu ch× I®mcc ≥ Icb 40 > 22.57 Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc KA Ic®m ≥ I’’No 31.5 > 7.2 C«ng suÊt c¾t ®Þnh møc MVA Sc®m ≥ S’’N 1039 > 112.74 Víi : U®mL§ = 22 KV §iÖn ¸p ®Þn møc cña l­íi ®iÖn. Icb = 22.57 A Dßng ®iÖn phô t¶i lín nhÊt qua m¸y c¾t. ixk = 7.2 Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch. S’’N = . MVA Io®n ≥ I¥ KA. I¥ = IN’’ tqd = 0,8s Thêi gian quy ®æi víi l­íi trung ¸p lÊy b»ng thêi gian c¾t ng¾n m¹ch tqd =(0.5¸1). (trang 138-TL4). tnh®m = 3s Thêi gian æn ®Þnh nhiÖt. b). KiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B2. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc KV Udmmc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc A I®mmc ≥ Icb 630 > 38.3 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng KA Iodd ≥ ixk 45 > 6.93 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt KA Io®n ≥ I¥ 20 >1.405 §iÖn ¸p ®Þnh møc cÇu ch× KV Udmcc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc cÇu ch× I®mcc ≥ Icb 40 > 38.3 Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc KA Ic®m ≥ I’’No 31.5 > 6.93 C«ng suÊt c¾t ®Þnh møc MVA Sc®m ≥ S’’N 1039 > 108.36 Víi : U®mL§ = 22 KV §iÖn ¸p ®Þn møc cña l­íi ®iÖn. Icb = 38.3 A Dßng ®iÖn phô t¶i lín nhÊt qua m¸y c¾t. ixk = 6.93 KA Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch. S’’N = . MVA Io®n ≥ I¥ KA. I¥ = IN’’ tqd = 0,8s Thêi gian quy ®æi víi l­íi trung ¸p lÊy b»ng thêi gian c¾t ng¾n m¹ch tqd =(0.5¸1). (trang 138-TL4). tnh®m = 3s Thêi gian æn ®Þnh nhiÖt. c). KiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B3. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc KV Udmmc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc A I®mmc ≥ Icb 630 > 18.17 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng KA Iodd ≥ ixk 45 > 77.29 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt KA Io®n ≥ I¥ 20 >1.48 §iÖn ¸p ®Þnh møc cÇu ch× KV Udmcc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc cÇu ch× I®mcc ≥ Icb 40 > 18.17 Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc KA Ic®m ≥ I’’No 31.5 > 2.86 C«ng suÊt c¾t ®Þnh møc MVA Sc®m ≥ S’’N 1039 > 113.93 Víi : U®mL§ = 22 KV §iÖn ¸p ®Þn møc cña l­íi ®iÖn. Icb = 18.17 A Dßng ®iÖn phô t¶i lín nhÊt qua m¸y c¾t. ixk = 7.29 KA Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch. S’’N = . MVA Io®n ≥ I¥ KA. I¥ = IN’’ tqd = 0,8s Thêi gian quy ®æi víi l­íi trung ¸p lÊy b»ng thêi gian c¾t ng¾n m¹ch tqd =(0.5¸1). (trang 138-TL4). tnh®m = 3s Thêi gian æn ®Þnh nhiÖt. d). KiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B4. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc KV Udmmc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc A I®mmc ≥ Icb 630 > 19.95 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng KA Iodd ≥ ixk 45 > 7.22 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt KA Io®n ≥ I¥ 20 >1.47 §iÖn ¸p ®Þnh møc cÇu ch× KV Udmcc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc cÇu ch× I®mcc ≥ Icb 40 > 19.95 Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc KA Ic®m ≥ I’’No 31.5 > 2.84 C«ng suÊt c¾t ®Þnh møc MVA Sc®m ≥ S’’N 1039 > 113.14 Víi : U®mL§ = 22 KV §iÖn ¸p ®Þn møc cña l­íi ®iÖn. Icb = 19.95 A Dßng ®iÖn phô t¶i lín nhÊt qua m¸y c¾t. ixk = 7.22 KA Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch. S’’N = . MVA Io®n ≥ I¥ KA. I¥ = IN’’ tqd = 0,8s Thêi gian quy ®æi víi l­íi trung ¸p lÊy b»ng thêi gian c¾t ng¾n m¹ch tqd =(0.5¸1). (trang 138-TL4). tnh®m = 3s Thêi gian æn ®Þnh nhiÖt. e). KiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B5. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc KV Udmmc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc A I®mmc ≥ Icb 630 > 19.7 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng KA Iodd ≥ ixk 45 > 7.28 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt KA Io®n ≥ I¥ 20 >1.476 §iÖn ¸p ®Þnh møc cÇu ch× KV Udmcc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc cÇu ch× I®mcc ≥ Icb 40 > 19.7 Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc KA Ic®m ≥ I’’No 31.5 > 2.859 C«ng suÊt c¾t ®Þnh møc MVA Sc®m ≥ S’’N 1039 > 113.89 Víi : U®mL§ = 22 KV §iÖn ¸p ®Þn møc cña l­íi ®iÖn. Icb = 19.7 A Dßng ®iÖn phô t¶i lín nhÊt qua m¸y c¾t. ixk = 7.28 KA Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch. S’’N = . MVA Io®n ≥ I¥ KA. I¥ = IN’’ tqd = 0,8s Thêi gian quy ®æi víi l­íi trung ¸p lÊy b»ng thêi gian c¾t ng¾n m¹ch tqd =(0.5¸1). (trang 138-TL4). tnh®m = 3s Thêi gian æn ®Þnh nhiÖt. f). KiÓm tra m¸y c¾t phô t¶i cho tuyÕn c¸p PPTT – B6. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc KV Udmmc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc A I®mmc ≥ Icb 630 > 16.2 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng KA Iodd ≥ ixk 45 > 7.24 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt KA Io®n ≥ I¥ 20 >1.468 §iÖn ¸p ®Þnh møc cÇu ch× KV Udmcc ≥ UdmL§ 24 > 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc cÇu ch× I®mcc ≥ Icb 40 > 16.2 Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc KA Ic®m ≥ I’’No 31.5 > 2.843 C«ng suÊt c¾t ®Þnh møc MVA Sc®m ≥ S’’N 1039 > 113.26 Víi : U®mL§ = 22 KV §iÖn ¸p ®Þn møc cña l­íi ®iÖn. Icb = 16.2 A Dßng ®iÖn phô t¶i lín nhÊt qua m¸y c¾t. ixk = 7.24 KA Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch. S’’N = . MVA Io®n ≥ I¥ KA. I¥ = IN’’ tqd = 0,8s Thêi gian quy ®æi víi l­íi trung ¸p lÊy b»ng thêi gian c¾t ng¾n m¹ch tqd =(0.5¸1). (trang 138-TL4). tnh®m = 3s Thêi gian æn ®Þnh nhiÖt. KÕt luËn : Nh­ vËy tÊt c¶ c¸c m¸y c¾t ®· chän phÝa cao ¸p cña nhµ m¸y ®Òu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn kiÓm tra. 3). KiÓm tra thanh c¸i ®· chän. Dßng xung kÝch khi ng¾n m¹ch . KA. Lùc ®iÖn ®éng do t¸c dông cña dßng ng¾n m¹ch. KG. Trong ®ã : l = 100 cm - chiÒu dµi thanh c¸i. a = 24 cm - kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh. M« men uèn tÝnh to¸n. KG/cm. M« men chèng uèn cña thanh c¸i ®Æt ®øng. øng suÊt lùc tÝnh to¸n xuÊt hiÖn trong thanh c¸i do xuÊt hiÖn lùc ®iÖn ®éng dßng ng¾n m¹ch. Víi a = 6 , tqd = tc = 0,8s ta cã kÕt qu¶ kiÓm tra thanh c¸i nh­ sau: §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ Dßng ph¸t nãng l©u dÇi cho phÐp KA K1.K2.Icp ≥ Icb 405 > 114.64 Kh¶ n¨ng æn ®Þnh ®éng KG/cm2 scp ≥ stt 1400 > 86.67 Kh¶ n¨ng æn ®Þnh nhiÖt mm2 F ≥ 90 > 15.35 4). KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt cña c¸p tõ PPTT vÒ tr¹m BAPX. §iÒu kiÖn kiÓm tra: F ≥ . Trong ®ã : a = 6 –hÖ sè víi c¸p ®ång. I¥ = IN’’ KA – Dßng ng¾n m¹ch v« c«ng. tqd = 0,8s Thêi gian quy ®æi víi l­íi trung ¸p lÊy b»ng thêi gian c¾t ng¾n m¹ch tqd =(0.5¸1). (trang 138-TL4). a). KiÓm tra c¸p tõ PPTT-B1. F = 25mm2 ≥ = Nh­ vËy c¸p ®· chän th¶o m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt. b). KiÓm tra c¸p tõ PPTT-B2. F = 25mm2 ≥ = Nh­ vËy c¸p ®· chän th¶o m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt. c). KiÓm tra c¸p tõ PPTT-B3. F = 25mm2 ≥ = Nh­ vËy c¸p ®· chän th¶o m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt. d). KiÓm tra c¸p tõ PPTT-B4. F = 25mm2 ≥ = Nh­ vËy c¸p ®· chän th¶o m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt. e). KiÓm tra c¸p tõ PPTT-B5. F = 25mm2 ≥ = Nh­ vËy c¸p ®· chän th¶o m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt. f). KiÓm tra c¸p tõ PPTT-B6. F = 25mm2 ≥ = Nh­ vËy c¸p ®· chän th¶o m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt. 5). KiÓm tra dao c¸ch ly. a). KiÓm tra dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B1. Dao c¸ch ly ®­îc chän theo ®iÖn ¸p ®Þnh møc, dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng, æn ®Þnh nhiÖt khi ng¾n m¹ch. B¶ng 8.5 kiÓm tra dao c¸ch ly. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc (KV) U®m.DCL³ U®m.L§ 24 ³ 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) I®m.DCL ³ Icb 400 ³ 22.57 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng (KA) I«dd ³ ixk 27 ³ 7.2 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt (KA) I«®nh ³ 10 ³ 1.46 b). KiÓm tra dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B2. Dao c¸ch ly ®­îc chän theo ®iÖn ¸p ®Þnh møc, dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng, æn ®Þnh nhiÖt khi ng¾n m¹ch. B¶ng 8.6 kiÓm tra dao c¸ch ly. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc (KV) U®m.DCL³ U®m.L§ 24 ³ 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) I®m.DCL ³ Icb 400 ³ 38.3 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng (KA) I«dd ³ ixk 27 ³ 6.93 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt (KA) I«®nh ³ 10 ³ 1.405 c). KiÓm tra dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B3. Dao c¸ch ly ®­îc chän theo ®iÖn ¸p ®Þnh møc, dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng, æn ®Þnh nhiÖt khi ng¾n m¹ch. \B¶ng 8.7 kiÓm tra dao c¸ch ly. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc (KV) U®m.DCL³ U®m.L§ 24 ³ 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) I®m.DCL ³ Icb 400 ³ 18.17 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng (KA) I«dd ³ ixk 27 ³ 7.29 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt (KA) I«®nh ³ 10 ³ 1.48 d). KiÓm tra dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B4. Dao c¸ch ly ®­îc chän theo ®iÖn ¸p ®Þnh møc, dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng, æn ®Þnh nhiÖt khi ng¾n m¹ch. B¶ng 8.8 kiÓm tra dao c¸ch ly. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc (KV) U®m.DCL³ U®m.L§ 24 ³ 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) I®m.DCL ³ Icb 400 ³ 19.95 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng (KA) I«dd ³ ixk 27 ³ 7.22 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt (KA) I«®nh ³ 10 ³ 1.47 e). KiÓm tra dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B5. Dao c¸ch ly ®­îc chän theo ®iÖn ¸p ®Þnh møc, dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng, æn ®Þnh nhiÖt khi ng¾n m¹ch. B¶ng 8.9 kiÓm tra dao c¸ch ly. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc (KV) U®m.DCL³ U®m.L§ 24 ³ 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) I®m.DCL ³ Icb 400 ³ 19.7 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng (KA) I«dd ³ ixk 27 ³ 7.28 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt (KA) I«®nh ³ 10 ³ 1.476 f). KiÓm tra dao c¸ch ly cho tuyÕn c¸p PPTT – B6. Dao c¸ch ly ®­îc chän theo ®iÖn ¸p ®Þnh møc, dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng, æn ®Þnh nhiÖt khi ng¾n m¹ch. B¶ng 8.10 kiÓm tra dao c¸ch ly. §¹i l­îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn KÕt qu¶ §iÖn ¸p ®Þnh møc (KV) U®m.DCL³ U®m.L§ 24 ³ 22 Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) I®m.DCL ³ Icb 400 ³ 16.2 Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng (KA) I«dd ³ ixk 27 ³ 7.24 Dßng ®iÖn æn ®Þnh nhiÖt (KA) I«®nh ³ 10 ³ 1.468 PhÇn Iii Chän thiÕt bÞ ®iÖn h¹ ¸p thiÕt kÕ m¹ng h¹ ¸p tr¹m biÕn ¸p cho ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ, TÝnh bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng. Ch­¬ng 1 Chän thiÕt bÞ ®iÖn h¹ ¸p I). S¬ ®å nguyªn lý. C¸p tæng lÊy ®iÖn tõ h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p cung cÊp cho thanh c¸i h¹ ¸p dµi 10m. B¶o vÖ b»ng Aptomat tæng. C¸c ¸pt«mat dïng b¶o vÖ phô t¶i. 1). C¸p tæng cña tr¹m B1. Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi cho phÐp qua c¸p: . Dßng ®iÖn c­ìng bøc c¸p ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Dßng ®iÖn t­¬ng ®èi lín nªn ta ®i c¸p kiÓu lé kÐp ®Ó gi¶m bít ®­îc tiÕt diÖn c¸p ph¶i chän. Do ®ã dong ®iÖn cho phÐp mµ c¸p ph¶i chÞu lµ: * TiÕt diÖn c¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn . k1.k2.Icp ³ Itt k1 = 1 – HÖ sè hiÖu chØnh nhiÖt ®é. K2 = 0,8 – HÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè c¸p ®Æt trong mét hÇm (Trong hÇm ta ®Æt 8 c¸p kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c¸p lµ200mm nªn theo [PLVI.11] Chän ®­îc K2 nh­ trªn). Do ®ã : . Tra b¶ng [4.11 – Tl6] Chän c¸p ®ång mét lâi c¸ch ®iÖn b»ng PVC, do Lenx chÕ t¹o, cã c¸c th«ng sè sau: B¶ng th«ng sè cña c¸p h¹ ¸p TiÕt diÖn ®Þnh møc mm2 §uêng kÝnh d©y dÉn mm Icp A R0 W/km X0 W/km 300 23.2 693 0.0601 0.07 ë b¶ng trªn x0 = 0.07 W/km §iÖn kh¸ng cña c¸p ®­îc lÊy gÇn ®óng theo (Tr 110 – TL1). 2). C¸p tæng cña tr¹m B2. Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi cho phÐp qua c¸p: . Dßng ®iÖn c­ìng bøc c¸p ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Dßng ®iÖn t­¬ng ®èi lín nªn ta ®i c¸p kiÓu lé kÐp ®Ó gi¶m bít ®­îc tiÕt diÖn c¸p ph¶i chän. Do ®ã dong ®iÖn cho phÐp mµ c¸p ph¶i chÞu lµ: * TiÕt diÖn c¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn . k1.k2.Icp ³ Itt k1 = 1 – HÖ sè hiÖu chØnh nhiÖt ®é. K2 = 0,8 – HÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè c¸p ®Æt trong mét hÇm (Trong hÇm ta ®Æt 8 c¸p kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c¸p lµ200mm nªn theo [PLVI.11] Chän ®­îc K2 nh­ trªn). Do ®ã : . Tra b¶ng [4.11 – Tl6] Chän c¸p ®ång mét lâi c¸ch ®iÖn b»ng PVC, do Lenx chÕ t¹o, cã c¸c th«ng sè sau: B¶ng th«ng sè cña c¸p h¹ ¸p TiÕt diÖn ®Þnh møc mm2 §uêng kÝnh d©y dÉn mm Icp A R0 W/km X0 W/km 630 29,7 1088 0.0283 0.07 ë b¶ng trªn x0 = 0.07 W/km §iÖn kh¸ng cña c¸p ®­îc lÊy gÇn ®óng theo (Tr 110 – TL1). 3). C¸p tæng cña tr¹m B3. Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi cho phÐp qua c¸p: . Dßng ®iÖn c­ìng bøc c¸p ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Dßng ®iÖn t­¬ng ®èi lín nªn ta ®i c¸p kiÓu lé kÐp ®Ó gi¶m bít ®­îc tiÕt diÖn c¸p ph¶i chän. Do ®ã dong ®iÖn cho phÐp mµ c¸p ph¶i chÞu lµ: * TiÕt diÖn c¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn . k1.k2.Icp ³ Itt k1 = 1 – HÖ sè hiÖu chØnh nhiÖt ®é. K2 = 0,8 – HÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè c¸p ®Æt trong mét hÇm (Trong hÇm ta ®Æt 8 c¸p kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c¸p lµ200mm nªn theo [PLVI.11] Chän ®­îc K2 nh­ trªn). Do ®ã : . Tra b¶ng [4.11 – Tl6] Chän c¸p ®ång mét lâi c¸ch ®iÖn b»ng PVC, do Lenx chÕ t¹o, cã c¸c th«ng sè sau: B¶ng th«ng sè cña c¸p h¹ ¸p TiÕt diÖn ®Þnh møc mm2 §uêng kÝnh d©y dÉn mm Icp A R0 W/km X0 W/km 240 17,9 599 0.0754 0.07 ë b¶ng trªn x0 = 0.07 W/km §iÖn kh¸ng cña c¸p ®­îc lÊy gÇn ®óng theo (Tr 110 – TL1). 4). C¸p tæng cña tr¹m B4. Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi cho phÐp qua c¸p: . Dßng ®iÖn c­ìng bøc c¸p ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Dßng ®iÖn t­¬ng ®èi lín nªn ta ®i c¸p kiÓu lé kÐp ®Ó gi¶m bít ®­îc tiÕt diÖn c¸p ph¶i chän. Do ®ã dong ®iÖn cho phÐp mµ c¸p ph¶i chÞu lµ: * TiÕt diÖn c¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn . k1.k2.Icp ³ Itt k1 = 1 – HÖ sè hiÖu chØnh nhiÖt ®é. K2 = 0,8 – HÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè c¸p ®Æt trong mét hÇm (Trong hÇm ta ®Æt 8 c¸p kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c¸p lµ200mm nªn theo [PLVI.11] Chän ®­îc K2 nh­ trªn). Do ®ã : . Tra b¶ng [4.11 – Tl6] Chän c¸p ®ång mét lâi c¸ch ®iÖn b»ng PVC, do Lenx chÕ t¹o, cã c¸c th«ng sè sau: B¶ng th«ng sè cña c¸p h¹ ¸p TiÕt diÖn ®Þnh møc mm2 §uêng kÝnh d©y dÉn mm Icp A R0 W/km X0 W/km 240 17,9 599 0.0754 0.07 ë b¶ng trªn x0 = 0.07 W/km §iÖn kh¸ng cña c¸p ®­îc lÊy gÇn ®óng theo (Tr 110 – TL1). 5). C¸p tæng cña tr¹m B5. Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi cho phÐp qua c¸p: . Dßng ®iÖn c­ìng bøc c¸p ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Dßng ®iÖn t­¬ng ®èi lín nªn ta ®i c¸p kiÓu lé kÐp ®Ó gi¶m bít ®­îc tiÕt diÖn c¸p ph¶i chän. Do ®ã dong ®iÖn cho phÐp mµ c¸p ph¶i chÞu lµ: * TiÕt diÖn c¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn . k1.k2.Icp ³ Itt k1 = 1 – HÖ sè hiÖu chØnh nhiÖt ®é. K2 = 0,8 – HÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè c¸p ®Æt trong mét hÇm (Trong hÇm ta ®Æt 8 c¸p kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c¸p lµ200mm nªn theo [PLVI.11] Chän ®­îc K2 nh­ trªn). Do ®ã : . Tra b¶ng [4.11 – Tl6] Chän c¸p ®ång mét lâi c¸ch ®iÖn b»ng PVC, do Lenx chÕ t¹o, cã c¸c th«ng sè sau: B¶ng th«ng sè cña c¸p h¹ ¸p TiÕt diÖn ®Þnh møc mm2 §uêng kÝnh d©y dÉn mm Icp A R0 W/km X0 W/km 240 17,9 599 0.0754 0.07 ë b¶ng trªn x0 = 0.07 W/km §iÖn kh¸ng cña c¸p ®­îc lÊy gÇn ®óng theo (Tr 110 – TL1). 6). C¸p tæng cña tr¹m B6. Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi cho phÐp qua c¸p: . Dßng ®iÖn c­ìng bøc c¸p ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Dßng ®iÖn t­¬ng ®èi lín nªn ta ®i c¸p kiÓu lé kÐp ®Ó gi¶m bít ®­îc tiÕt diÖn c¸p ph¶i chän. Do ®ã dong ®iÖn cho phÐp mµ c¸p ph¶i chÞu lµ: * TiÕt diÖn c¸p ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn . k1.k2.Icp ³ Itt k1 = 1 – HÖ sè hiÖu chØnh nhiÖt ®é. K2 = 0,8 – HÖ sè hiÖu chØnh vÒ sè c¸p ®Æt trong mét hÇm (Trong hÇm ta ®Æt 8 c¸p kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c¸p lµ200mm nªn theo [PLVI.11] Chän ®­îc K2 nh­ trªn). Do ®ã : . Tra b¶ng [4.11 – Tl6] Chän c¸p ®ång mét lâi c¸ch ®iÖn b»ng PVC, do Lenx chÕ t¹o, cã c¸c th«ng sè sau: B¶ng th«ng sè cña c¸p h¹ ¸p TiÕt diÖn ®Þnh møc mm2 §uêng kÝnh d©y dÉn mm Icp A R0 W/km X0 W/km 240 17,9 599 0.0754 0.07 ë b¶ng trªn x0 = 0.07 W/km §iÖn kh¸ng cña c¸p ®­îc lÊy gÇn ®óng theo (Tr 110 – TL1). II). Chän ¸ptomat tæng cho tñ h¹ ¸p tr¹m biÕn ¸p 1). Chän c¸c ¸ptomat tæng sau c¸c m¸y biÕn ¸p B1. *Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi qua ¸ptom¸t. . Dßng ®iÖn c­ìng bøc ¸pt«m¸t ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Tra b¶ng [3.6 – Tl6] chän ¸pt«m¸t do h·ng MerGerlin chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè sau. ¸pt«m¸t Lo¹i Sè cùc U®m V I®m A INmaxkA KÝch th­íc mm AT1 C801N 4 690 800 25 Réng Cao S©u 210 374 172 B¶ng ®iÖn trë, ®iÖn trë tiÕp xóc vµ ®iÖn kh¸ng ¸pt«m¸t. Rcd mW XAT mW RtxAT mW 0.09 0.08 0.1 Khi cã sù cè mét m¸y biÕn ¸p m¸y biÕn ¸p cßn l¹i chÞu qu¸ t¶i 1.4S®m. Lóc ®Êy ¸pt«m¸t ph¶i chÞu ®­îc dßng lín h¬n 1010 A, Do vËy ta ph¶i hiÖu chØnh bé phËn c¾t cã hÖ sè khëi ®éng lµ: . 2). Chän c¸c ¸ptomat tæng sau c¸c m¸y biÕn ¸p B2. *Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi qua ¸ptom¸t. . Dßng ®iÖn c­ìng bøc ¸pt«m¸t ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Tra b¶ng [3.6 – Tl6] chän ¸pt«m¸t do h·ng MerGerlin chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè sau. ¸pt«m¸t Lo¹i Sè cùc U®m V I®m A INmaxkA KÝch th­íc mm AT2 C1251H 4 690 1250 40 Réng Cao S©u 210 374 172 B¶ng ®iÖn trë, ®iÖn trë tiÕp xóc vµ ®iÖn kh¸ng ¸pt«m¸t. Rcd mW XAT mW RtxAT mW 0.06 0.08 0.1 Khi cã sù cè mét m¸y biÕn ¸p m¸y biÕn ¸p cßn l¹i chÞu qu¸ t¶i 1.4S®m. Lóc ®Êy ¸pt«m¸t ph¶i chÞu ®­îc dßng lín h¬n 1082,53 A, Do vËy ta ph¶i hiÖu chØnh bé phËn c¾t cã hÖ sè khëi ®éng lµ: 3). Chän c¸c ¸ptomat tæng sau c¸c m¸y biÕn ¸p B3. *Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi qua ¸ptom¸t. . Dßng ®iÖn c­ìng bøc ¸pt«m¸t ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Tra b¶ng [3.6 – Tl6] chän ¸pt«m¸t do h·ng MerGerlin chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè sau. ¸pt«m¸t Lo¹i Sè cùc U®m V I®m A INmaxkA KÝch th­íc mm AT3 C801N 4 690 800 25 Réng Cao S©u 210 374 172 B¶ng ®iÖn trë, ®iÖn trë tiÕp xóc vµ ®iÖn kh¸ng ¸pt«m¸t. Rcd mW XAT mW RtxAT mW 0.09 0.08 0.1 Khi cã sù cè mét m¸y biÕn ¸p m¸y biÕn ¸p cßn l¹i chÞu qu¸ t¶i 1.4S®m. Lóc ®Êy ¸pt«m¸t ph¶i chÞu ®­îc dßng lín h¬n 808,29 A, Do vËy ta ph¶i hiÖu chØnh bé phËn c¾t cã hÖ sè khëi ®éng lµ: 4). Chän c¸c ¸ptomat tæng sau c¸c m¸y biÕn ¸p B4. *Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi qua ¸ptom¸t. . Dßng ®iÖn c­ìng bøc ¸pt«m¸t ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Tra b¶ng [3.6 – Tl6] chän ¸pt«m¸t do h·ng MerGerlin chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè sau. ¸pt«m¸t Lo¹i Sè cùc U®m V I®m A INmaxkA KÝch th­íc mm AT4 C801N 4 690 800 25 Réng Cao S©u 210 374 172 B¶ng ®iÖn trë, ®iÖn trë tiÕp xóc vµ ®iÖn kh¸ng ¸pt«m¸t. Rcd mW XAT mW RtxAT mW 0.09 0.08 0.1 Khi cã sù cè mét m¸y biÕn ¸p m¸y biÕn ¸p cßn l¹i chÞu qu¸ t¶i 1.4S®m. Lóc ®Êy ¸pt«m¸t ph¶i chÞu ®­îc dßng lín h¬n 808,29 A, Do vËy ta ph¶i hiÖu chØnh bé phËn c¾t cã hÖ sè khëi ®éng lµ: 5). Chän c¸c ¸ptomat tæng sau c¸c m¸y biÕn ¸p B5. *Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi qua ¸ptom¸t. . Dßng ®iÖn c­ìng bøc ¸pt«m¸t ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Tra b¶ng [3.6 – Tl6] chän ¸pt«m¸t do h·ng MerGerlin chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè sau. ¸pt«m¸t Lo¹i Sè cùc U®m V I®m A INmaxkA KÝch th­íc mm AT5 C801N 4 690 800 25 Réng Cao S©u 210 374 172 B¶ng ®iÖn trë, ®iÖn trë tiÕp xóc vµ ®iÖn kh¸ng ¸pt«m¸t. Rcd mW XAT mW RtxAT mW 0.09 0.08 0.1 Khi cã sù cè mét m¸y biÕn ¸p m¸y biÕn ¸p cßn l¹i chÞu qu¸ t¶i 1.4S®m. Lóc ®Êy ¸pt«m¸t ph¶i chÞu ®­îc dßng lín h¬n 808,29 A, Do vËy ta ph¶i hiÖu chØnh bé phËn c¾t cã hÖ sè khëi ®éng lµ: 6). Chän c¸c ¸ptomat tæng sau c¸c m¸y biÕn ¸p B6. *Dßng ®iÖn lµm viÖc l©u dµi qua ¸ptom¸t. . Dßng ®iÖn c­ìng bøc ¸pt«m¸t ph¶i chÞu khi bÞ sù cè. . Tra b¶ng [3.6 – Tl6] chän ¸pt«m¸t do h·ng MerGerlin chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè sau. ¸pt«m¸t Lo¹i Sè cùc U®m V I®m A INmaxkA KÝch th­íc mm AT6 C801N 4 690 800 25 Réng Cao S©u 210 374 172 B¶ng ®iÖn trë, ®iÖn trë tiÕp xóc vµ ®iÖn kh¸ng ¸pt«m¸t. Rcd mW XAT mW RtxAT mW 0.09 0.08 0.1 Khi cã sù cè mét m¸y biÕn ¸p m¸y biÕn ¸p cßn l¹i chÞu qu¸ t¶i 1.4S®m. Lóc ®Êy ¸pt«m¸t ph¶i chÞu ®­îc dßng lín h¬n 808,29 A, Do vËy ta ph¶i hiÖu chØnh bé phËn c¾t cã hÖ sè khëi ®éng lµ: .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTính toán cung cấp điện cho nhà máy sản xuất xi măng.doc
Luận văn liên quan