Đề tài Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa nhiệt độ

-Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước, ngành điều hòa không khí cũng đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất . -Việt Nam là đất nước có khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm . vì vậy điều hoà không khí và thông gió có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống con người . cùng với sự phát triển như vũ bảo của khoa học kỹ thuật nói chung, kỹ thuật điều tiết không khí cũng có những bước tiến đáng kể trong một vài thập kỷ qua . đặc biệt ở việt Nam từ khi có chính sách mở cửa , các thết bị điều hoà không khí đã được nhập từ nhiều nước khác nhau với nhu cầu ngày càng tăng và cũng ngày càng hiện đại hơn . Ngày nay điều hào tiện nghi không thể thiếu trong các toà nhà, khách sạn, văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch, văn hoá, y tế, thể thao mà còn cả trong các căn hộ, nhà ở, các phương tiện đi lại như ô tô, tau hoả, tàu thuỷ Điều hoà công nghệ trong những năm qua cũng đã hổ trợ đắc lực cho nhiều ngành kinh tế, góp phần để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo quy trình công nghệ như trong các ngành sợi, dệt, chế biến thuốc lá, chè, in ấn, điện tử, vi điện tử, bưu điện, viễn thông, máy tính, quang học, cơ khí chính xác, hoá học. Nội dung đồ án gồm này gồm có các chương: Chương I: ảnh hưởng môi trường khí hậu ở Việt Nam. Chương II: Các hệ thống điều hoà không khí. Chương III: Tính toán diện tích cân bằng ẩm thừa, nhiệt. Chương IV: Quá trình xử lý không khí và công suất của hệ thống. Chương V: Chọn máy, bố trí thiết bị, tính toán thuỷ lực. Trang Lời nói đầu Error! Bookmark not defined. Chương I: ảnh hưởng môi trường khí hậu việt nam Error! Bookmark not defined. 1. ảnh hưởng của môi trường không khí đến con người và sản xuất Error! Bookmark not defined. 1.1. Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến con người thể hiện qua các chỉ tiêu: Error! Bookmark not defined. 2 ảnh hưởng cửa môi trường không khi đối với sản xuất. Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG II: Các hệ thống điều hoà không khí Error! Bookmark not defined. 2.1. Hệ thống kiểu trung tâm. Error! Bookmark not defined. 2.2. Hệ thống kiểu phân tán Error! Bookmark not defined. 2.3. Hệ thống kiểu cục bộ. Error! Bookmark not defined. Chương III : Tính toán diện tích và cân bằng ẩn thừa nhiệt Error! Bookmark not defined. 3.1. Giới thiệu về công trình. Error! Bookmark not defined. 3.2. Chọn cấp điều hoà cho công trình. Error! Bookmark not defined. 3.3. Chọn thông số tính toán. Error! Bookmark not defined. 3.4 Nhận xét kết cấu xây dựng của công trình . Error! Bookmark not defined. 3.5. Tính diện tích sàn, tường kính, tường không có kính, của sổ kính của toàn bộ công trình theo các hướng địa lý Error! Bookmark not defined. 3.6. Tính nhiệt, ẩm thừa của công trình Error! Bookmark not defined. 3.6.1 Xác định nguồn nhiệt thừa Error! Bookmark not defined. 3.6.2. áp dụng tính toán cho công trình Error! Bookmark not defined. 3.6.3. Tính cho phòng thư viện, tầng 2 (tầng điển hình ). Error! Bookmark not defined. 3.6.4. Tính cân bằng ẩm. Error! Bookmark not defined. 3.6.5. Kiểm tra đọng sương trên vách . Error! Bookmark not defined. 3.7 Tính nhiệt ẩm, thừa cho phòng làm việc, tầng 2 (tầng điển hình ) xác định phòng (A27 F2). Error! Bookmark not defined. 3.7.1. Xác định tổn thất nhiệt Error! Bookmark not defined. 3.7.2. Tính cân bằng ẩm Error! Bookmark not defined. 3.7.3. Kiểm tra đọng xương trên vách. Error! Bookmark not defined. 3.8. Tính nhiệt ẩm thừa cho thông tầng (hành lang). Error! Bookmark not defined. 3.8.1. Xác định tổn thất nhiệt. Error! Bookmark not defined. 3.8.2. Tính ẩm thừa. Error! Bookmark not defined. 3.8.3. Kiểm tra đọng sương trên vách. Error! Bookmark not defined. Chương IV: Quá trình xử lý không khí và công suất của hệ thống Error! Bookmark not defined. 4.1 : Thành lập tính toán quá trình xử lý không khí Error! Bookmark not defined. 4.1.1 Thành lập và tính toán sơ đồ . Error! Bookmark not defined. Chương V: Chọn máy bố trí thiết bị, tính toán thuỷ lực. Error! Bookmark not defined. 5.1 Chọn máy : Error! Bookmark not defined. 5.2 Chọn dàn lạnh, cấp lạnh cho các phòng chức năng . Error! Bookmark not defined. 5.3 Tính toán chọn tháp giải nhiệt . Error! Bookmark not defined. 5.4 Tính toán thuỷ lực . Error! Bookmark not defined. 5.4.1 Tính toán thuỷ lực cho tầng 2 . Error! Bookmark not defined. 5.4. 2 Tính toán thuỷ lực cho tầng 9 (tính toán tương đương như tầng 2) Error! Bookmark not defined. 5.5. Tính toán thuỷ lực đường ống nước đứng : Error! Bookmark not defined. 5.6. Bố trí thiết bị ( ở đây em chỉ thiết kế phần mà em thiết kế ). Error! Bookmark not defined. 5.7. Chọn miệng thổi . Error! Bookmark not defined. 5.8. Kết luận hệ thống điều hoà không khí trung tâm cho trường kỹ thuật quân sự chuyên ngành Hà Nội. Error! Bookmark not defined. Tài liệu tham khảo Error! Bookmark not defined.

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2271 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa nhiệt độ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
=0,01m) 1 t­êng kÝnh cã chiÒu dµy (k =0,01). 2)Líp g¹nh x©y d©n dông 2(2=0,2m). HÖ sè dÉn nhiÖt cña líp võa tr¸t xi m¨ng TL 3 : l1=0,93 w/mk. HÖ sè dÉn nhiÖt cña líp kÝnh phæ th«ng : lk=0,76 w/mk. HÖ sè dÉn nhiÖt cña líp t­êng g¹ch : lk=0,82 w/mk. KÝnh t­êng vµ kÝnh cöa sæ ®­îc lµm b»ng mé lo¹i. Theo bè trÝ ®Þa lý mµ kÕt cÊu bao che (t­êng, kÝnh t­êng, cöa sæ )tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ hoÆc tiÕp xóc gi¸n tiÕp víi kh«ng khÝ do ®o hÖ sè truyÒn dÈn cña kÕt cÊu bao che ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau. -t­êng g¹ch : HÖ sè truyÒn nhiÖt ®­îc x¸c ®Þnh. K=, w/m2k. T­êng tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ aN=20 w/m2k, aT=10 w/m2k. = 2,4, w/m2k t­êng tiÕp xóc gi¸n tiÕp víi kh«ng khÝ (kh«ng gian ®Öm ) aN=10 w/m2k, aT=10 w/m2k K2= = = 2,74, w/m2k . - KÝnh t­êng vµ kÝnh cöa sæ . KÝnh tiÕp xóc víi kh«ng khÝ . K1= == 6,25, w/m2k w/m2k kÝnh tiÕp xóc víi kh«ng khÝ (kh«ng gian ®Öm) K2= = = 4,7, w/m2k w/m2k §é chªnh lÖch nhiÖt ®é rT ®­îc x¸c ®Þnh rT=TN-TT (chØ tÝnh cho mïa hÌ, mïa ®«ng kh«ng yªu cÇu §HKK do ®ã kh«ng ph¶i x¸c ®Þnh ) 3.6.3. TÝnh cho phßng th­ viÖn, tÇng 2 (tÇng ®iÓn h×nh ). TÝnh nhiÖt tæn thÊt qua kÕt cÊu bao che Q1. Q1=Qttt+ Qttn +Qtttk+ Qttck W. Trong ®ã: Qttt .nhiÖt tæn thÊt qua t­êng. Qttn .nhiÖt tæn thÊt qua nÒn, W. Qtttk .nhiÖt tæn thÊt qua t­êng kÝnh, W. Qttck .nhiÖt tæn thÊt qua cöa t­êng kÝnh, W. TÝnh nhiÖt tæn thÊt qua t­êng (Qttt), w. K:hÖ sè truyÒn nhiÖt ®­îc x¸c ®Þnh nh­ trªn, w/m2 . F: DiÖn tÝch t­êng g¹ch x¸c ®Þnh theo h­íng, gi¸ tri nh­ (b¶ng 1). rT:®é chªnh lÖch nhiÖt ®é x¸c ®Þnh nh­ trªn h×nh (3.1.2). H­íng §«ng QTH§=k1.FH§. rT1=2,4.14,28.7,8=267,321 w. H­íng T©y QTHT=k1.FHt. rT1=2,4.14,28.7,8=267,321 w. H­íng Nam QTHN=k1.FHN. rT1=2,4.14,28.7,8=267,321 w. H­íng B¸c QTHB=k1.FHB. rT1=2,4.14,28.7,8=267,321 w. Trong ®ã FH§,FHT,FHN,FHB lÇn l­ît lµ diÖn tÝch c¸c h­íng §«ng, T©y, Nam, B¾c . Suy ra QTTT = QTH§+ QTHT +QtHN QTHB = 267,321+572,1552+267,321+267,321 QTTT = 1329,119 W. -TÝnh nhiÖt tæn thÊt qua t­¬ng kÝnh . Nh­ ta ®· giíi thiÖu ë phÇn 3.2.2 t­êng kÝnh ®­îc lµm b»ng kÝnh phæ th«ng, hÖ sè truyÒn nhiÖt x¸c ®Þnh, víi t­êng kÝnh tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ. K1=6,25 w/m2k ; t­êng tiÕp xóc gi¸n tiÕp víi kh«ng khÝ. K2=4,7 w/m2k; NhiÖt tæn thÊt qua kÝnh còng x¸c ®Þnh theo c¸c h­íng c«ng thøc x¸c ®Þnh. QTKTT=k.F. rT, W F: DiÖn tÝch t­êng kÝnh x¸c ®Þnh theo c¸c h­íng :m2. rT: §é chªnh nhiÖt ®é x¸c ®Þnh nh­ trªn môc 3.1.2 H­íng §«ng QTKH§=k1.FH§TK. rT1=6,25.28,8.7,8=1404W . H­íng T©y QTKHT=k2.FHtTK .rT3=4,7.28,8.3=406,08 W. H­íng Nam QTKHN=k1.FHNTK .rT2=6,25.28,8.7,8=1404W . H­íng B¸c QTKHB=k1.FHBTK rT2=6,25.28,8.7,8=1404 W. Suy ra QCKTT=QCKH§+ QCKHT +QCKHN+ QCK HB=1404+406,08+1404+1404 VËy Q ckTT=4600,08 W -Tæn thÊt cöa kÝnh F : DiÖn tÝch cöa kÝnh x¸c ®Þnh theo c¸c h­íng, gi¸ trÞ tra (b¶ng 1) NhiÖt tæn thÊt qua cöa kÝnh còng x¸c ®Þnh theo h­íng . H­íng §«ng QCKH§=k1.FH§CK. rt1=6,25.14.7,8=682,5W . H­íng T©y QTKHT=k2.FHtCK .rt3=0W. H­íng Nam QCKHN=k1.FHNCK .rt1=0W. H­íng B¾c QCKHB=k1.FHBCK rt1=0 W. Suy ra QCKTT=QCKH§+ QCKHT +QCKHN+ QCK HB=682,5+0+0+0 W. VËy Q1= Qttt+ Qttn +Qtttk+ Qttck =1329,119+0+4618,08+682,5 = 6629,69 W. Q1= 6629,69 NhiÖt to¶ ra tõ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc dïng ®iÖn . Gi¶ ®Þnh phßng ®­îc trang bÞ 2 m¸y tÝnh vµ mét m¸y in víi c«ng suÊt thùc tra catalog c«ng suÊt cña m¸y tÝnh 150 w c¸i may in c«ng suÊt 200W/c¸i. Suy ra Q2=2.150+200=500W. C> NhiÖt to¶ ra tõ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng . Chän ®Ìn èng, c«ng suÊt chiÕu s¸ng cho mçi m2sµn lµ 10w/m2. Q3 = 10.k.F5, W Trong ®ã K=1,25 HÖ sè cã kÓ ®Õn to¶ nhiÖt cña trÊn l­u F3 diÖn tÝch sµn, trØ sè tra b¶ng [1] TL 5. Q3 =10.1,25.207,36=2592 W. d> NhiÖt do ng­êi to¶ ra . Q4=n.qi; W N: sè ng­êi lµm viÖc, chän mËt ®é ng­êi lµm viÖc 4m2/ng­êi . q : l­îng nhiÖt toµn phÇn to¶ ra cña mçi ng­êi ®­îc chän trong 3.1[2] Víi c­êng ®é lao ®éng nhÑ q=125kcal/h Suy ra Q4=125.1,163=7536,24 W e>NhiÖt bøc x¹ mÆt trêi . Q5 = QTbx+QTkbx+QbxCk; W Trong ®ã: QTbx nhiÖt bøc x¹ qua t­êng QTkbx : NhiÖt bøc x¹ qua t­êng kÝnh, W QCkbx : NhiÖt bøc x¹ qua cöa kÝnh, - NhiÖt bøc x¹ qua t­êng QTbx, W C«ng thøc x¸c ®Þnh nhiÖt bøc x¹ QTbx=0,055.K.F.εS.IS,W Trong ®ã: K : hÖ sè truyÒn nhiÖt K1=2,4w/m2k F :DiÖn tÝch t­êng bao theo c¸c h­íng x¸c ®Þnh ë (b¶ng 1) εS: HÖ sè bøc x¹ mÆt trêi cña bÒ mÆt bao che, g¹ch x©y t­êng v÷a xi m¨ng, εS=0,8 tra b¶ng 4.22[1] H­íng §«ng IS=128w/m2 H­íng T©y IS=128 w/m2 H­íng Nam IS=87 w/m2 H­íng B¾c IS=134w/m2 §èi víi tµng 2, phong th­ viÖn, h­íng B¾c ®­îc che ch¾n do ®ã nhiÖt bøc x¹ qua h­íng nµy rÊt nhá coi nh­ b»ng kh«ng. PhÝa nam lµ h­íng tiÕp xóc phßng do ®ã nhiÖt bøc x¹ qua h­íng nµy rÊt nhá, coi nh­ b»ng kh«ng, do vËy nh­ vËy chØ cßn l¹i h­íng t©y vµ h­íng ®«ng. +NhiÖt bøc x¹ qua t­êng g¹ch T©y QHTbx=0,055.K. FHT.εS.IS=0,05.2,4.28,8,182.0,8=541,21 W +NhiÖt bøc x¹ qua t­¬ng g¹ch h­íng ®«ng QH§bx=0,055.K. FH§.εS.IS=0,055.2,4.14,28.182.0,8=274,45 W Suy ra QTx=QHTbx+QH§bx=541,21+274,45 =815,66 W -NhiÖt bøc x¹ qua t­êng kÝnh vµ cöa kÝnh . C«ng thøc x¸c ®Þnh Qtkbx=IS.FTk.t1.t2.t3.t4,w Do ®­êng kÝnh vµ cöa kÝnh cã ®é dµy nh­ nhau, do ®ã cöa kÝnh mét líp. HÖ sè trong suÊt chän t1=0,9 HÖ sè b¸m bÈn chän t2=0,8 Khung ®­îc l¾p khung nh«m lµ hÖ khóc x¹ t3 =0,7 HÖ sè t¸n x¹ do che ch¾n t4=0,6 Nh­ ®· nãi ë trªn chØ nãi h­íng B¾c vµ Nam kh«ng bÞ bøc x¹ . NhiÖt bøc x¹ qua t­êng h­íng §«ng . Qtkbx=IS. FtkH§. t1.t2.t3.t4=182.28,8.0,9.0,8.0,7.0,6=1585,059 W +NhiÖt bøc x¹ qua t­êng kÝnh h­íng t©y . Qtkbx=IS. FtkH.t1.t2.t3.t4=182.28,8.0,9.0,8.0,7.0,6=1585,059W Suy ra Qtkbx=1585,059 W+1585,059W=3170,119 W -NhiÖt bøc x¹ qua cöa kÝnh h­íng ®«ng. QckbX=IS. FtkHT.t1.t2.t3.t4 =182.14.0,9.0,8.0,7.0,6=770,515W NhiÖt bøc x¹ qua cöa kÝnh h­íng t©y . QckbX=IS. FtkHB.t1.t2.t3.t4 = 0 W QckbX=770,5W Suy ra Q5=QTbx +QTkbx+Qcxbx=815,66+3170,119+770,5=4756,294 W VËy tæng nhiÖt thõa QT lµ: QT=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 =6629,69+500+2592+7536,24+4756,294 QT=22014,224 W 3.6.4. TÝnh c©n b»ng Èm. L­îng Èm do ng­êi to¶ ra . W=n.gn.10-3, kg/g. N: sè ng­êi chän mËt ®é ng­êi 4m2/ng­êi . gn :To¶ Èm mçi ng­êi trong ®¬n vÞ thêi gian, lao ®éng nhÑ . g = 115 g/h ng­êi tra b¶ng 3.14[TL5]. W=.115.10-3=5,96 kh/g. 3.6.5. KiÓm tra ®äng s­¬ng trªn v¸ch . KMAX= W/m2k. Víi aN=20 W/m2k , aT=10 W/m2k . TNS(TN,jN)tra ®å thÞ I-d suy ra TNS=25,50C KMAX= =18,72 W/m2k K<KMAX kh«ng cã hiÖn t­îng ®äng s­¬ng 3.7 TÝnh nhiÖt Èm, thõa cho phßng lµm viÖc, tÇng 2 (tÇng ®iÓn h×nh ) x¸c ®Þnh phßng (A27 F2). 3.7.1. X¸c ®Þnh tæn thÊt nhiÖt -Tæn thÊt nhiÖt qua kÕt cÊu bao che Q1=QTTT +QNTT+QTkTT + QckTT W Trong ®ã QTTT nhiÖt tæn thÊt qua t­êng, w. QNTT : NhiÖt tæn thÊt qua nÒn , W. QTkTT : NhiÖt nhiÖt tæn thÊt qua t­êng kÝnh. QckTT :nhiÖt tæn thÊt qua cöa kÝnh. NhiÖt tæn thÊt qua t­êng -NhiÖt tæn thÊt qua t­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c h­íng ; c«ng thøc tæng qu¸t : QTTT=k.F. rt ; K: HÖ sè truyÒn nhiÖt x¸c ®Þnh nh­ (3.6.2) F : DiÖn tÝch t­êng x¸c ®Þnh theo h­íng , gÝa trÞ (b¶ng 1) rT :§é chªnh lÖch nhiÖt ®é, x¸c ®Þnh theo (3.3) NhiÖt tæn thÊt qua t­êng H­íng §«ng QTH§=k1.FH§. rt1=2,4.8,64.7,8=161,74 w H­íng T©y QTHT=k1.FHt. rt1=2,4.14,4.7,8=269,568 w H­íng Nam QTHN=k1.FHN. rt1=2,4.4,68.7,8=87,609w H­íng B¸c QTHB=k1.FHB. rt1=2,4.8,14.7,8=161,74 w Suy ra QTTT=QTH§+ QTHT +QtHN+ QTHB=161,74+269,568+161,74+87,609 QTTT=680,657 W -NhiÖt tæn thÊt qua nÒn : v× ë ®©y ta tÝnhncho tÇng 2 nªn nhiÖt tæn thÊt qua nÒn lµ kh«ng cã v× tÇng 1 cã ®iÒu hoµ nªn tÇng 2 kh«ng ph¶i tÝnh nhiÖt tæn thÊt qua nÒn QNTT=0. -NhiÖt tæn thÊt qua t­êng kÝnh . Nh­ ta ®· giíi thiÖu ë n3.6.2 hÖ sè truyÒn nhiÖt ®­îc x¸c ®Þnh cã gi¸ trÞ. K1 =6,25 w/m2h v¸ch tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ . K2 =4,7 w/m2k (v¸ch tiÕp xóc trùc tiÐp víi kh«ng khÝ ). QCKTT=QTKH§+ QTKHT +QTKHN+ QTK HB *nhiÖt tæn thÊt qua t­êng kÝnh theo c¸c h­íng. H­íng §«ng QTkH§=k1.FH§. rtt3=4,7.14,4.3=203,04 w. H­íng T©y QTkHT=k1.FHt. rt1=0 w. H­íng Nam QTkHN=k1.FHN. rt1=6,25.14,4.7,8=702w. H­íng B¸c QTkHB=k1.FHB. rt1=6,25.14,4.7,8=702w. Suy ra QTkTT=QTkH§+ QTkHT +QtkHN+ QTkHB. QTkTT=1607,04 W. NhiÖt tæn thÊt qua cöa kÝnh. C«ng thøc tæng qu¸t QckH§=k1.FH§ck. rt3 = w. V× h­íng t©y kh«ng ®«ng, t©y vµ b¾c kh«ng cã cöa kÝnh nªn kh«ng cã tæn thÊt nhiÖt. H­íng T©y QcKHT=k1.FHtCK .rt=0W. H­íng Nam QCKHN=k1.FHNCK .rt3=4,7.3,96.3=55,836W . H­íng B¾c QCKHB=k1.FHBCK rt1=0 W. Suy ra QCKHT=QCKH§+ QCKHT +QCKHN+ QCK HB=0+0+55,836=55,836 W. VËy nhiÖt tæn thÊt qua kÕt cÊu bao che Q1lµ: Q1=Qttt+ Qttn +Qtttk+ Qttck =680,657+0+1607+55,836=2343,533 W. Q1=2343,533W. NhiÖt to¶ ra tõ c¸c thiÕt bÞ m¸y dïng ®iÖn . Gi¶ ®Þnh phßng lµm viÖc ®­îc trang bÞ 2 m¸y tÝnh vµ mét m¸y in víi c«ng suÊt tÝnh 150w/c¸i . Suy ra : Q2=2.150+200=500W. C> NhiÖt to¶ ra tõ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng . Q3=NS,W. Ns : tæng c«ng suÊt cña tÊt c¶ c¸c lo¹i thiÕt bÞ chiÕu s¸ng W . chän c«ng suÊt cña tÊt c¶ c¸c lo¹i thiÕt bÞ chiÕu s¸ng cho mçi m2 sµn lµ 10 w/m2. Q3=10.FS=10.51,84=518,4 W d> NhiÖt do ng­êi to¶ ra. Q4=n.qi; W N: sè ng­êi lµm viÖc, chän mËt ®é ng­êi lµm viÖc 4m2/ng­êi . q : l­îng nhiÖt toµn phÇn to¶ ra cña mçi ng­êi ®­îc chän trong 3.1.2[2]. Víi c­êng ®é lao ®éng nhÑ q=125kcal/h. Suy ra Q4=125.1,163=1884,06 W. e>NhiÖt bøc x¹ mÆt trêi. Q5 = QTbx+QTkbx+QbxCk; W Trong ®ã: QTbx nhiÖt bøc x¹ qua t­êng. QTkbx : NhiÖt bøc x¹ qua t­êng kÝnh, W . QCkbx: NhiÖt bøc x¹ qua cöa kÝnh, - NhiÖt bøc x¹ qua t­êng QTbx, W. C«ng thøc x¸c ®Þnh nhiÖt bøc x¹. QTbx=0,055.K.FT.εS.IS,W Trong ®ã: K : hÖ sè truyÒn nhiÖt K1=2,4w/m2k. F :DiÖn tÝch t­êng bao theo c¸c h­íng x¸c ®Þnh ë (b¶ng 1). εS = 0,8 HÖ sè bøc x¹ mÆt trêi cña bÒ mÆt bao che, g¹ch x©y t­êng v÷a xi m¨ng. IS c­êng ®é bøc x¹ ®­îc tra b¶ng (3.2) H­íng §«ng IS=128w/m2 H­íng T©y IS=128 w/m2 H­íng Nam IS=87 w/m2 H­íng B¾c IS=134w/m2 Phßng lµm viÖc, tÇng 2 h­íng Nam vµ h­íng B¾c ®­îc che ch¾n do ®ã nhiÖt bøc x¹ qua h­íng nµy rÊt nhá coi nh­ b»ng kh«ng. VËy h­íng chÝnh bøc x¹ chñ yÕu lµ h­íng ®«ng vµ t©y. +NhiÖt bøc x¹ qua t­êng g¹ch h­íng §«ng. QH§bx=0,055.K1. FH§T.εS.IS=0,05.2,4.8,64,182.0,8=166,053 W + NhiÖt bøc x¹ qua t­¬ng g¹ch h­íng T©y. QHTbx=0,055.K1. FHTT.εS.IS=0,055.2,4.14,28.182.0,8=276,764 W + NhiÖt bøc x¹ qua t­¬ng g¹ch h­íng Nam. QHNbx=0,055.K1. FHTT.εS.IS=0,055.2,4.4,68.182.0,8=42,996 W + NhiÖt bøc x¹ qua t­¬ng g¹ch h­íng B¾c. QHBbx=0,055.K1. FHBT.εS.IS=0,055.2,4.8,68.182.0,8=122,825 W Suy ra QTbx= QHTbx+QH§bx+ QHBbx =166,053+276,756+42,996+122,825 = 608,63 W C«ng thøc tæng qu¸t : QtkTT=IS.FTk.t1.t2.t3.t4,w Trong ®ã : t1 HÖ sè trong suÊt kÝnh mét líp chän t1=0,9 t2 HÖ sè b¸m bÈn chän t2=0,8 t3 cöa Khung ®­îc l¾p khung kim lo¹i, hÖ sè khóc x¹ chän t3 =0,7 t4 c­êng ®é cöa sæ ®Òu ®­îc che rÌm phÝa sau t4=0,6 Nh­ ®· nãi ë trªn chØ nãi h­íng §«ng vµ T©y chÞu bøc x¹ bøc x¹ . NhiÖt bøc x¹ qua t­êng h­íng §«ng Qtkbx=IS. FtkH§.t1.t2.t3.t4 = 182.14,4.0,9.0,8.0,7.0,6=792,529 W + NhiÖt bøc qua t­êng kÝnh h­íng t©y t­êng kÝnh. Qtkbx=0 -NhiÖt bøc x¹ qua h­íng Nam Qtkbx=IS. FtkHN.t1.t2.t3.t4 = 87.14,4.0,9.0,8.0,7.0,6=378,846W -Nhiªt bøc x¹ qua h­íng B¾c Qtkbx=IS. FtkHB.t1.t2.t3.t4 =134.14,4.0,9.0,8.0,7.0,6=583,311W Qbxtk=QbxH§+ QbxHT +QbxHN+ QbxHB Suy ra Qtkbx=792,529+378,846+0+583,311=1754,886 W -NhiÖt bøc x¹ qua cöa kÝnh h­íng Nam QckbX=IS. FtkHB.t1.t2.t3.t4 = 87.3,96.0,9.0,8.0,7.0,6=104,182W QckbX=104,182W Suy ra Q5=608,63+1754,08+104,182=2467,698W VËy tæng nhiÖt thõa QTlµ QT = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 = 2343,53+500+518,4+1884,06+2467,69 = 7713,68 W QT =7713,68 W 3.7.2. TÝnh c©n b»ng Èm L­îng Èm do ng­êi to¶ ra x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: W=n.gn.10-3, kg/g. N: sè ng­êi chän mËt ®é ng­êi 4m2/ng­êi . gn :To¶ Èm mçi ng­êi trong ®¬n vÞ thêi gian, lao ®éng nhÑ . g=115 g/h ng­êi tra b¶ng 3.4. W=.115.10-3=1,5 kh/g. 3.7.3. KiÓm tra ®äng x­¬ng trªn v¸ch. T­¬ng tõ môc 3.64 . 3.8. TÝnh nhiÖt Èm thõa cho th«ng tÇng (hµnh lang). NhiÖt ®« vµ ®é Èm chän tT=280C, jT=65% 3.8.1. X¸c ®Þnh tæn thÊt nhiÖt. -Tæn thÊt nhiÖt qua kÕt cÊu bao che. Q1=QTTT +QNTT+QTkTT + QckTT W Trong ®ã: QTTT nhiÖt tæn thÊt qua t­êng, W. QNTT : NhiÖt tæn thÊt qua nÒn , W, QTkTT : NhiÖt nhiÖ tæn thÊt qua t­êng kÝnh. QckTT :nhiÖt tæn thÊt qua cöa kÝnh. H­íng §«ng: QTH§=k1.FH§. rt1=2,4.7,2.4,8=82,944W. H­íng T©y: QTHT=k1.FHt. rt1=2,4.10,8.4,8=124,416 W. H­íng Nam: QTHN=k1.FHN. rt1=2,74.3,6.7,8=76,939W. H­íng B¾c: QTHB=k1.FHB. rt1=2,7.3,6.7,8=76,939 W. Suy ra QTTT=QTH§+ QTHT +QtHN+ QTHB=82,944+124,416+76,939+76,939 QTTT=361,238 W - NhiÖt tæn thÊt qua t­êng kÝnh. - NhiÖt tæn thÊt qua t­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c h­íng ; C«ng thøc tæng qu¸t : QTkTT=k.F. rt ;W. K: HÖ sè truyÒn nhiÖt x¸c ®Þnh nh­ (3.6.2). F : DiÖn tÝch t­êng x¸c ®Þnh theo h­íng , gÝa trÞ (b¶ng 1). rT :§é chªnh lÖch nhiÖt ®é, x¸c ®Þnh theo (3.3). NhiÖt tæn thÊt qua t­êng kÝnh. H­íng §«ng: QTH§=k2.FH§ck. rt2=4,7.12.4,8=270,72 W. H­íng T©y: QTHT=k2.FHtck. rt2=4,7.18.4,8=406,08 W. H­íng Nam QTHN=k1.FHNck. rt1=6,25.6.4,8=180 W. H­íng B¾c: QTHB=k1.FHBck. rt1=6,25.6.4,8=180W. Suy ra QTTT=QTH§+ QTHT +QtHN+ QTHB=270,72+406,08+180+180 W. QTTT=1036,8 W. NhiÖt tæn thÊt qua cöa kÝnh . c«ng thøc tæng qu¸t : QTkTT=k.F. rt; W. K: HÖ sè truyÒn nhiÖt x¸c ®Þnh nh­ (3.6.2). F : DiÖn tÝch t­êng x¸c ®Þnh theo h­íng , gÝa trÞ (b¶ng 1). rt: §é chªnh lÖch nhiÖt ®é, x¸c ®Þnh theo (3.3). NhiÖt tæn thÊt qua cöa kÝnh x¸c ®Þnh theo c¸c h­íng. H­íng §«ng: QckH§=k2.FH§ck. rt3=0 W. H­íng T©y: QckHT=k1.FHtck. rt2=0 W. H­íng Nam: QckHN=k1.FHNck. rt2=6,25.2,64.4,8=79,2 W. H­íng B¾c: QckHB=k1.FHBck. rt2=6,25.2,64.4,8=79,2 W. Suy ra QckTT=QckH§+ QckHT +QckHN+ QckHB=0+0+79,2+79,2W. QckTT=158,4 W -VËy nhiÖt tæn thÊt qua bao che Q1=361+1036,8+158,4=1556,2W. b. NhiÖt do thiÕt bÞ m¸y mãc dïng ®iÖn Q2=0. c. NhiÖt to¶ ra tõ thiÕt bÞ chiÕu s¸ng . Q3=10.K.F ;W Chän theo ®Ìn èng, c«ng suÊt chiÕu s¸ng cho mçi m2 sµn lµ 10w/m2 trong ®ã K=1,25 HÖ sè cã kÓ ®Õn to¶ nhiÖt cña chÊn l­u FS diÖn tÝch cña sµn, gi¸ trÞ tra( b¶ng 1). Q3=10.1,25.648=8100W d. NhiÖt do ng­êi to¶ ra. Q4=n.q ;W n:sè ng­êi lµm viÖc hoÆc ®i l¹i, chän mËt ®é 4m2/ng­êi. q: NhiÖt toµn phÇn to¶ ra cña mçi ng­êi ®­îc chän trong b¶ng. 3.1[2] víi c­êng ®é lao ®éng nhÑ q=125kcal/h . Suy ra Q4=125.1,163=23550,75 W e. NhiÖt do bøc x¹ mÆt trêi. Q4=QTbx+QTkbx+QbxCk; W - NhiÖt bøc x¹ qua t­êng QTbx, W x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: QTbx=0,055.K.εS.IS,W H­íng bøc x¹ chñ yÕu lµ h­íng t©y. Trong ®ã K : hÖ sè truyÒn nhiÖt K1=2,4w/m2k. εS = 0,8 HÖ sè bøc x¹ mÆt trêi cña bÒ mÆt bao che, g¹ch x©y t­êng v÷a xi m¨ng, IS =182 W/m2 c­êng ®é bøc x¹ ®­îc tra b¶ng (3.2). QTbx=0,055.2,4.10,8.182=207,56W. +NhiÖt bøc x¹ qua t­¬ng kÝnh vµ cöa kÝnh. C«ng thøc tæng qu¸t : QtkTT=IS.F. t1.t2. t3. t4,w. Trong ®ã : t1 HÖ sè trong suÊt kÝnh mét líp chän t1=0,9 t2 kÝnh ®Æt ®øng, HÖ sè b¸m bÈn chän t2=0,8 t3 kÝnh 1 líp chän hÖ sè khóc x¹ t3 = 0,7 t4 HÖ sè t¸n x¹ víi cöa m¸i ®­a chän t4=0,5 Cöa cã rÌm che trong chän t4=0,6 §èi víi vÞ trÝ cña phßng, t­êng kÝnh vµ kÝnh triÖu bøc x¹ chñ yÕu h­íng §«ng va T©y QTKbx =QTKHT+ QTK HB,W QtkH§=IS.FHBtk.t1.t2. t3. t4 =128.12.0,9.0,8.0,7.0,5=660,44 W QtkHT=IS.FHTtk.t1.t2. t3. t4 =128.18.0,9.0,8.0,7.0,6=990,66 W QTKbx=660,44+990,66 =1651,1024 -T­¬ng tù ®èi víi cöa kÝnh QckHB=IS.FHBck.t1.t2. t3. t4 =134.2,64.0,9.0,8.0,7.0,5=106,977 W QckHT=IS.FHTck.t1.t2. t3. t4 =87.2,64.0,9.0,8.0,7.0,6=69,455 W QCKbx=106,977+69,455=176,432 W suy ra Q5=QbxT+ QbxTK +Qbxck=207,56+1651,1024+176,432=2035,09 W VËy QT=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5=1556,24+8100+23550,75+2035,09 QT=35242,04 W 3.8.2. TÝnh Èm thõa. L­îng Èm do ng­êi to¶ ra x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: W=n.gn.10-3, kg/g. N: sè ng­êi chän mËt ®é ng­êi 4m2/ng­êi . gn :To¶ Èm mçi ng­êi trong ®¬n vÞ thêi gian, lao ®éng nhÑ . g=115 g/h ng­êi tra b¶ng 3.1[2] W=.115.1.0-3=18,63 kh/g. 3.8.3. KiÓm tra ®äng s­¬ng trªn v¸ch. HÖ sè truyÒn nhiÖt KMAX. KMAX= W/m2k Víi aN=20 W/m2k , aT=10 W/m2k . TNS(TN,jN) (tra ®å thÞ I-d) suy ra TNS=25,50C KMAX= =18,72 W/m2k TS=280C HÖ sè truyÒn nhiÖt tÝnh nh­ 3.6.2. K<KMAX kh«ng cã hiÖn t­îng ®äng s­¬ng. Cßn c¸c tÇng cßn l¹i c¸ch tÝnh to¸n hoµn toµn t­¬ng tù, do vËy ta lËp b¶ng. B¶ng tÝnh nhiÖt, Èm thõa cho hµnh lang tÇng 9,10,11,12,13 NhiÖt tæn qua kÕt cÊu bao che Q1 1332,424 W NhiÖt tæn thÊt qua t­êng g¹ch t­êng g¹ch t­êng g¹ch t­êng g¹ch H­íng §«ng T©y Nam B¾c QTH§ QTHT QTHN QTHB 85,36 85,36 41,472 41,472 W W W W NhiÖt tæn thÊt qua t­êng kÝnh t­êng kÝnh t­êng kÝnh t­êng kÝnh H­íng §«ng T©y Nam B¾c QTkiH§ QTkHT QTkHN QTkHB 324,864 324,864 135,36 135,36 W W W W NhiÖt tæn thÊt qua cöa kÝnh Cöa kÝnh Cöa kÝnh Cöa kÝnh H­íng §«ng T©y Nam B¾c QckH§ QckHT QckHN QckHB 0 0 79,2 79,2 W W W W NhiÖt to¶ ra tõ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn NhiÖt to¶ ra tõ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng NhiÖt to¶ ra do ng­êi NhiÖt do bøc x¹ mÆt trêi Q2 Q3 Q4 Q5 0 4590 13345,425 2259,067 W W W W NhiÖt bøc x¹ m¨t trêi qua t­êng g¹ch t­êng g¹ch t­êng g¹ch t­êng g¹ch H­íng §«ng T©y Nam B¾c QTH§ QTHT QTHN QTHB 138,378 138,378 33,073 50,94 W W W W NhiÖt bøc x¹ m¨t trêi qua t­êng kÝnh t­êng kÝnh t­êng kÝnh t­êng kÝnh H­íng §«ng T©y Nam B¾c QTkiH§ QTkHT QTkHN QTkHB 660,441 660,441 157,852 243,129 W W W W NhiÖt bøc x¹ m¨t trêi qua cöa kÝnh Cöa kÝnh Cöa kÝnh Cöa kÝnh H­íng §«ng T©y Nam B¾c QckH§ QckHT QckHN QckHB 0 0 69,450 106,977 W W W W Tæng nhiÖt thõa 21526,916 W Tæng Èm thõa 11,475 Kg/h KiÓm tra ®äng s­¬ng k<kMAX kh«ng cã hiÖn t­îng ®éng s­¬ng B¶ng tÝnh nhiÖt, Èm thõa cho phßng lµm viÖc tÇng 9,10,11,12,13 NhiÖt tæn qua kÕt cÊu bao che Q1 2402,825 W NhiÖt tæn thÊt qua t­êng g¹ch t­êng g¹ch t­êng g¹ch t­êng g¹ch H­íng §«ng T©y Nam B¾c QTH§ QTHT QTHN QTHB 269,568 0 161,740 269,568 NhiÖt tæn thÊt qua t­êng kÝnh t­êng kÝnh t­êng kÝnh t­êng kÝnh H­íng §«ng T©y Nam B¾c QTkiH§ QTkHT QTkHN QTkHB 702 0 702 702 NhiÖt tæn thÊt qua cöa kÝnh Cöa kÝnh Cöa kÝnh Cöa kÝnh H­íng §«ng T©y Nam B¾c QckH§ QckHT QckHN QckHB 0 0 0 193,564 NhiÖt to¶ ra tõ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn NhiÖt to¶ ra tõ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng NhiÖt to¶ ra do ng­êi NhiÖt do bøc x¹ mÆt trêi Q2 Q3 Q4 Q5 500 324 942,03 1580,417 NhiÖt bøc x¹ m¨t trêi qua t­êng g¹ch t­êng g¹ch t­êng g¹ch t­êng g¹ch H­íng §«ng T©y Nam B¾c QTH§ QTHT QTHN QTHB 276,756 0 0 203,765 NhiÖt bøc x¹ m¨t trêi qua t­êng kÝnh t­êng kÝnh t­êng kÝnh t­êng kÝnh H­íng §«ng T©y Nam B¾c QTkiH§ QTkHT QTkHN QTkHB 792,52 0 0 583,511 NhiÖt bøc x¹ m¨t trêi qua cöa kÝnh Cöa kÝnh Cöa kÝnh Cöa kÝnh H­íng §«ng T©y Nam B¾c QckH§ QckHT QckHN QckHB 0 0 0 0 Tæng nhiÖt thõa 5813,1087 Tæng Èm thõa 1,49 Kg/h KiÓm tra ®äng s­¬ng k<kMAX kh«ng cã hiÖn t­îng ®éng s­¬ng Ch­¬ng IV: Qu¸ tr×nh xö lý kh«ng khÝ vµ c«ng suÊt cña hÖ thèng 4.1 : Thµnh lËp tÝnh to¸n qu¸ tr×nh xö lý kh«ng khÝ 4.1.1 Thµnh lËp vµ tÝnh to¸n s¬ ®å . Nh­ ®· giíi thiÖu ë ch­¬ng 3, môc 3.1 .tr¹ng th¸i trong nhµ vµ ngoµi trêi ®· ®­îc chän cho hÖ thèng ®iÒu hoa kh«ng khÝ cÊp III . Yªu cÇu ®èi víi c«ng tr×nh nµy chØ ®iÒu hoa kh«ng khÝ vÒ mïa hÌ do ®ã ta chän s¬ ®å mïa hÌ cho mét tÇng ®iÓn h×nh . Thµnh lËp vµ tÝnh to¸n s¬ ®å ®iÒu hoa kh«ng khÝ trong nhµ (§HKK) cho phong th­ viÖn tÇng 2. Tr¹ng th¸i kh«ng khÝ ngoµi trêi (N), tr¹ng th¸i kh«ng khÝ trong nhµ (t), l­îng nhiÖt thõa QT vµ l­îng Èm thõa Wt. N: tN=32,80C, jN=65% T: tT =250C, jN=65% QT=22014,224 W WT =5,961kg/h X¸c ®Þnh hÖ sè tia qu¸ tr×nh biÕn ®æi tr¹nh th¸i kh«ng khÝ trong phßng. εT . εT===.3600=13925kJ/kg S¬ ®å §HKK cho mïa hÌ (H×nh 4) Trªn ®å thÞ I-d h×nh 3 lµ tr¹ng th¸i kh«ng khÝ ngoµi trêi ký hiÖu b»ng ®iÓm N ( øng víi c¸c th«ng sè tÝnh to¸n Tn,jN) Tr¹ng th¸i tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ trong nhµ kÝ hiÖu b»ng T ( øng víi th«ng sè tÝnh to¸n trong nhµ, TT,jT). Qua T vÏ εT cã sè nh­ ®· tÝnh to¸n, gi¶ sö kh«ng khÝ thæi vµo cã tr¹ng th¸i v râ rµng v ph¶i n»m trªn tia TV, cã hÖ sè gãc εT. v× lµ qu¸ tr×nh tù thay ®æi tr¹ng th¸i cña kh«ng khÝ do nhËn nhiÖt thõa vµ Èm thõa trong phßng . nèi ®iÓm T vµ ®iÓm N ®iÓm C n»m trªn TN ( C lµ ®iÓm hoµ trén ). Tr¹ng thai kh«ng khÝ cuèi qu¸ tr×nh xö lý nhiÖt Èm ký hiÖu lµ kiÖu lµ 0 víi j0 chän 95% nÕu bá qua tæn thÊt nhiÖt ë qu¹t vµ ®­êng èng v× v còng lµ tr¹ng th¸i kh«ng khÝ cuèi qu¸ tr×nh lµm l¹nh, nèi C víi 0 ®o¹n C0 biÓu diÔn qu¸ tr×nh lµm l¹nh, lµm kh« kh«ng khÝ, víi c¸ch thµnh lËp nh­ vËy, ta x¸c ®Þnh ®­îc c¸c th«ng sè cßn l¹i b»ng viÖc tra ®å thÞ vµ vËn dông c«ng thøc . tN= 32,80C, jN=65% tra ®å thÞ I-d ta ®­îc IN= 84KJ/kg , dN=20g/kg tN= 250C , jT=65% tra ®å thÞ I-d ta ®­îc . IT = 58 kJ /kg, dT=13,2g/kg t0= tv=180C ;I0=IV=48 kJ/kg; d0=12,8 g/kg KiÓm tra ®iÒu kiÖn vÖ sinh kh«ng khÝ thæi vµo . tV ≥ tT-(7¸100C) theo thiÕt kÕ kh«ng khÝ thæi vµo tõ trªn cao xuèng. Do ®ã ta chän : tV> tC-10 ; víi tT = 250C tv > 150C tho¶ m¶n ®iÒu kiÖn vÖ sinh . - N¨ng suÊt giã cña hÖ thèng ®­îc kiÓm ®Þnh theo c«ng thøc : LH===2,201 kg/s Trong ®ã LH=LN+LT LN :l­îng kh«ng khÝ bæ xung ®­îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn vÖ sinh LN³ (30¸35)n.kg/h (n: sè ng­êi trong phßng ). LN ³ 10 %LH . Chän LN ³ 32.n,kg/h DiÖn tÝch sµn kÝ hiÖu lµ (FS) MËt ®é ng­êi kÝ hiÖu lµ (dS ) n=,ng­êi . DiÖn tÝch s¹n tra tõ b¶ng mét Fs=207,36 m2, mËt ®é chän 4m2 /ng­êi suy ra LN=32. kg/h=0,46 kg/s Tho¶ m¶n ®iÒu kiÖn LN ³ 10 %LH . Suy ra LT=LH-LN=2,201-0,46=1,741 kg/s x¸c ®Þnh vÞ trÝ C qua ICvµ dC. IC=IT. +IN. =58. +84. =63,433kJ/kg dC=dT. +dN. =13,2. +20. =14,619 g/kg - N¨ng suÊt l¹nh cÇn thiÕt . Q0=LH(IC-I0)=2,201(63,43-48)=33,969 kw - N¨ng suÊt lµm kh« W=LH(dC-d0)=2,201(14,69-12,8)=4,159 kg/s b. Thµnh lËp vµ tÝnh to¸n s¬ ®å §HKK cho phßng lµm viÖc tÇng 2. - Hoµn toµn t­¬ng tù. tN = 32,80C, jN = 65%, IN = 84 KJ/kg; dN = 20 g/kg. tT = 250C, jT = 65%, IT = 58 KJ/kg; dT = 13,2 g/kg. QT = 5813,10 W. WT = 1,49 kg/h. HÖ sè tia qu¸ tr×nh: eT = .3600 = 14044,83 KJ/kg. X¸c ®Þnh ®­îc nhiÖt ®é thæi vµo tV = 180C tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÖ sinh. I0 = IV = 48 KJ/kg; d0 = 12,5g/kg. N¨ng suÊt giã cña hÖ thèng. LH = = 0,581 Kg/s. LN: L­îng kh«ng khÝ bæ sung. n: (Sè ng­êi trong phßng) = LN = 32 = 0,1152 kg/s. LN = 0,115 > 10% LH tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÖ sinh. Suy ra: LT = LH - LN = 0,581 - 0,1152 = 0,465 kg/s. - X¸c ®Þnh ®iÓm hoµ trén: IC = IT = 63,074 KJ/kg. dC = dT = 14,524 KJ/kg. - N¨ng suÊt l¹nh cÇn thiÕt: Q0 = LH (Ic - I0) = 0,581 (63,074 - 48) = 8,757 kW. - N¨ng suÊt lµm kh«: W = LH (dC - d0) = 0,581 (14,52 - 12,8) = 1,061 kg/s. c. Thµnh lËp vµ tÝnh to¸n s¬ ®å §HKK cho hµnh lang tÇng 2. Hoµn toµn t­¬ng tù. tN = 32,80C, jN = 65%, IN = 84 KJ/kg; dN = 20 g/kg. tT = 280C, jT = 65%, IT = 65 KJ/kg; dT = 15 g/kg. QT = 35242,04 W. WT = 18,63 kg/h. HÖ sè tia qu¸ tr×nh: eT = .3600 = 6810,048 KJ/kg. X¸c ®Þnh ®­îc nhiÖt ®é thæi vµo tV = 200C tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÖ sinh. I0 = IV = 55 KJ/kg; d0 = 14,4g/kg. N¨ng suÊt giã cña hÖ thèng. LH = = 3,524 Kg/s. LN: L­îng kh«ng khÝ bæ sung. n: (Sè ng­êi trong phßng) = LN = 32 = 1,44 kg/s. LN = 1,44 > 10% LH tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÖ sinh. Suy ra: LT = LH - LN = 3,524 - 1,44 = 2,084 kg/s. - X¸c ®Þnh ®iÓm hoµ trén: IC = IT = 72,763 KJ/kg. dC = dT = 17,041 KJ/kg. - N¨ng suÊt l¹nh cÇn thiÕt: Q0 = LH (Ic - I0) = 3,524 (72,763 - 55) = 62,596 kW. - N¨ng suÊt lµm kh«: W = LH (dC - d0) = 3,524 (17,041 - 14,4) = 9,312 kg/s. C¸c lËp vµ tÝnh to¸n cho thÊy c¸c tÇng tiÕp theo, t­¬ng tù cho nh­ viÖc tÝnh to¸n cho tÇng ®iÓn h×nh, do ®ã ta lËp ®­îc b¶ng 4.2. B¶ng tÝnh c¸c th«ng sè s¬ ®å §HKK vµ n¨ng suÊt l¹nh. Ta cã n¨ng suÊt l¹nh tæng hîp cho c«ng tr×nh. - Tæng n¨ng suÊt l¹nh cho c«ng tr×nh. Q0 = [425,272 + 341,523 + 135,84 + 102,07 + 247,735 = 1252,44 kW. B¶ng tÝnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å §HKK vµ n¨ng suÊt l¹nh cho tÇng 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tªn phßng Qt W WT Kg/h εT kJ/kg TN 0C TT 0C TV 0C jN % j0 % jT % IT KJ/kg IN KJ/kg Phßng th­ viÖn tÇng 2 22014,224 5,96 13925 32,8 25 48 65 95 65 58 84 Phßng A2 F7 tÇng 2 5813,10 1,49 1404,83 32,8 25 48 65 95 65 58 84 Phßng A2 F5 tÇng 2 3259,71 0,908 7870,093 32,8 25 48 65 95 65 58 84 Hµnh lang tÇng 2 35242,04 18,63 6810,048 32,8 25 48 65 95 65 58 84 IV Ic dN dT d0 de LH LN LT Q0 W KJ/kg KJ/kg g/kg g/kg g/kg g/kg Kg/s Kg/s Kg/s KW Kg/s 48 63,413 20 13,2 12,8 14,6 2,201 0,46 1,741 33,969 4,159 48 63,074 20 13,2 12,8 14,619 0,581 0,1152 0,656 8,75 1,061 48 67,19 20 13,2 12,8 15,58 0,3259 0,1152 0,2107 6,25 0,908 55 72,763 20 15 14,4 17,041 3,524 1,44 2,084 62,596 9,312 B¶ng tÝnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å §HKK vµ n¨ng suÊt l¹nh cho tÇng 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tªn phßng Qt W WT Kg/h εT kJ/kg TN 0C TT 0C TV 0C jN % j0 % jT % IT KJ/kg IN KJ/kg Phßng A3 F14 7689,215 1,49 2409,086 32,8 25 48 65 95 65 58 84 2 phßng A2 F5 5813,10 1,49 14044,83 32,8 25 48 65 95 65 58 84 Hµnh lang 21526,916 11,475 6753,254 32,8 28 55 65 95 65 84 2 phßng A3 F4 3259,71 O,908 7870,093 32,8 25 48 65 95 65 84 IV Ic dN dT d0 de LH LN LT Q0 W KJ/kg KJ/kg g/kg g/kg g/kg g/kg Kg/s Kg/s Kg/s KW Kg/s 48 60,121 20 13,2 12,8 13,137 0,768 0,115 0,653 33,969 1,123 48 63,074 20 13,2 12,8 13,812 0,581 0,1152 0,656 8,75 1,061 55 72,202 20 15 14,4 16,893 2,152 0,816 1,336 37,029 5,366 48 67,19 20 13,2 12,8 15,58 0,3259 0,1152 0,2107 6,25 0,908 Phßng A2F6 n¨ng suÊt l¹nh Q0 = 6,254 kW. Phßng A3F13 n¨ng suÊt l¹nh Q0 = 10,02 kW. Phßng A2F5 n¨ng suÊt l¹nh Q0 = 8,75 kW. Ch­¬ng v: chän m¸y bè trÝ thiÕt bÞ, tÝnh to¸n thuû lùc. 5.1 chän m¸y : C«ng xuÊt l¹nh ®· tÝnh to¸n cña 3 ng­êi céng l¹i lµ : Q0=3400kw. Ta chän m¸y l¹nh cña h·ng “TRANE” ký hiÖu CVHG- Thre stage cen tra vac. C«ng suÊt l¹nh ®Þnh møc : Q0=3409 kw. C¸c th«ng sè kû thuËt . mo del m¸y : Gåm hai m¸y nÐn . B­íc ®iÒu chØnh c«ng suÊt :100-83-67-33-0 M«i chÊt l¹nh 134 a. C«ng suÊt lµm l¹nh cña m¸y Q0=3400 kw. Nguån ®iÖn yªu cÇu :380¸425 V/3ph/50 Hz. C«ng suÊt ®iÖn tiªu thô . 5.2 Chän dµn l¹nh, cÊp l¹nh cho c¸c phßng chøc n¨ng . Theo tÝnh to¸n t¶i nhiÖt, lËp s¬ ®å ®iÒu hµo kh«ng khÝ ta tÝnh ®­îc cong suÊt l¹nh cña tõng phßng chøc n¨ng, c«ng sduÊt l¹nh tÝnh to¸n ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng 4.2. Em ®­a ra ph­¬ng ¸n chän dµn l¹nh cho c«ng tr×nh lµ: Dµn l¹nh FCU cÊp l¹nh lo¹i cña h·ng “Carries”. 42ZM .003, 42ZM 004 ; 42ZM 006 vµ 42ZM 008. * Lo¹i FCU1: - Model :42ZM 003 . - C«ng suÊt ®Þnh møc :3222 W. - L­u l­îng giã ®Þnh møc :300 m3/h. - §éng c¬ qu¹t 3tèc ®é ( Hi, Mid, Low ). - Sè l­îng : 126 bé . - §iÖn ¸p ho¹t ®éng : 220V/1ph/50Hz. * lo¹i FCU2: - Model :42ZM 004 . - C«ng suÊt ®Þnh møc :4530 W. - L­u l­îng giã ®Þnh møc :400 m3/h. - §éng c¬ qu¹t 3 tèc ®é ( Hi, Mid, Low ) . - Sè l­îng : 86 bé. - §iÖn ¸p ho¹t ®éng : 220V/1ph/50Hz. * Lo¹i FCU3: - Model :42ZM 006 . - C«ng suÊt ®Þnh møc :5741 W. - L­u l­îng giã ®Þnh møc :600 m3/h. - §éng c¬ qu¹t 3 tèc ®é ( Hi, Mid, Low ) . - Sè l­îng : 20 bé . - §iÖn ¸p ho¹t ®éng : 220V/1ph/50Hz. * Lo¹i FCU4: - Model :42ZM 008 . - C«ng suÊt ®Þnh møc :8892 W. - L­u l­îng giã ®Þnh møc :800 m3/h. - §éng c¬ qu¹t 3 tèc ®é ( Hi, Mid, Low ). - Sè l­îng : 15 bé . - §iÖn ¸p ho¹t ®éng : 220V/1ph/50Hz. GHI CHó Hi: tèc ®é cao . Mid : tèc ®é trung b×nh . Low : tèc ®é thÊp . 5.3 tÝnh to¸n chän th¸p gi¶i nhiÖt . Theo n¨ng suÊt l¹nh ®· chän Q0=3400 kw. §æi n¨ng suÊt ra t«n l¹nh (RT). 1RT=3,516 kW. Tæng n¨ng suÊt l¹nh : åQ0==967 T«n. C¸c th«ng sè thêi tiÕt t¹i Hµ Néi, nh­ sau . NhiÖt ®é tèi cao trïng b×nh nãng nhÊt : ttbmax=32,80C NhiÖt ®é tèi cao tuyÖt ®èi trong vßng 100 n¨m . tmax=42,80C §é Èm tÝnh to¸n :j = 65 % NhiÖt ®é nhiÖt kÕ kh« : tkk = ttt = Víi nhiÖt ®é tÝnh to¸n tra ®å thi I-d ®­îc kÕt qu¶ bÇu ­ít : t­=320C. NhiÖt ®é n­íc vµo lµm m¸t b×nh ng­ng tô (ra khái th¸p gi¶i nhiÖt) rt=3¸50C . tW1=t­+rt, k. chän rt=3k suy ra tW1=32+3=350C. -NhiÖt ®é n­íc ra khái b×nh ng­ng tô vµo th¸p . tW2= tW1+5k, ( Z= tW2-tW1=5k). tW2=35+5=400C. -NhiÖt ®é ng­ng tô cña m«i chÊt l¹nh . tk=tW2+tmin=tW2+5k=40+5=450C Trªn ®å thÞ K1 tõ h×nh 8.6 TL [2] . x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè hiÖu chØnh K1=1,1. C«ng suÊt lµm m¸t cÇn thiÕt : Q== 879,09 t«n. Theo th¸p gi¶i nhiÖt cña “Rin Kin” ta chän hai th¸p gi¶ nhiÖt FRK600. C¸c th«ng sè cña th¸p theo [TL 4]. - Model : FRK600: - L­u l­îng ®Þnh møc : 130 l/s ( =468 m3/h. - §iÖn ¸p ®Þnh møc : 380 /3 ph/50 Hz. - §éng c¬ qu¹t giã : 15 kw - Träng l­îng th¸p kh« Gk=4325 kg - Träng l­îng th¸p ­ít G­=107355 kg - §é ån :dBA=66. * Chon b¬m n­íc lµm m¸t b×nh ng­ng cã th¸p gi¶i nhiÖt . N¨ng suÊt cña b¬m tÝnh theo c«ng thøc :V=.m3/s Trong ®ã -khèi l­îng riªng cña n­íc kg/m3 t’n-nhiÖt ®é cña th¸p vµo b×nh ng­ng, 0C t”n-NhiÖt ®é cña n­íc ra khái b×nh ng­ng ;0C. Cn-nhiÖt dung riªng cña n­íc kJ/kg.k. Suy ra V==0,163 m3/s Chän tèc ®é n­íc ch¶y trong ®­êng dÉn n­íc tíi th¸p w=1,5m/s TÝnh ®­êng kÝnh trong cña èng =0,371m Theo tiªu chuÈn chän d =0,4 m =400mm -TÝnh l¹i tèc ®é n­íc wt==,489m/s Cét ¸p cña b¬m : H=Hèng ®Èy +rp®Èy+rhf Trong ®ã Hèng ®Èy®é cao èng ®Èy Hèng ®Èy=70 mH20. H ®Èy-tæn thÊt ¸p suÊt ®­êng ®Êy pa. rhf-trë lùc cña vßi phun pa. -TÝnh tæn thÊt ¸p suÊt ®­êng èng ®Èy. rp®Èy = rpms +rpcb, pa. trong ®ã rpms-tæn thÊt ma s¸t trªn ®­êng èng ®Èy, pa. rpcb-tæn thÊt côc bé trªn ®­êng èng, pa. C«ng thøc x¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p suÊt ma s¸t ; rpms=lms.,pa. trong ®ã lms –hÖ sè ma s¸t . l -chiÒu dµi cña ®­êng èng ®Èy, m . -khèi l­îng riªng cña n­íc, kg/m. wt-tèc ®é thùc cña n­íc, m/s. d-®­êng kÝnh trong cña èng, m. Tiªu chuÈn rey nol ds Re= NhiÖt ®é n­íc èng hót 350C, èng ®Èy 400C ta lÊy nhiÖt ®é trung b×nh Tn=370C tra b¶ng 27 TL[1] ®é nhít cña =0,703.10-6m2/s thay vµo c«ng thøc. Re==73,38.104>104 dßng ch¶y sèi . HÖ sè ma s¸t : lms tÝnh theo c«ng thøc : lms==0,012 suy ra rpms=0,012.=1744,597 .pa c«ng thøc x¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p suÊt côc bé rpcb=zp. pa Trong ®ã : z -hÖ sè tö kh¸ng côc bé trªn ®­êng ddaayr (trªn ®­êng ®Èy cã mét v¹n, 3 cót 90 mét cót ch÷ T tra b¶ng 2.21[1] “gi¸o tr×nh b¬m qu¹t m¸y nÐn". zv=3, j90=0,6 j=1,5 suy ra :zv= j+ 3j90 + jt=3+3.0,6+1,5=6,3 rpcb=6,3.1000.=5233,791pa Tæng trë kh¸ng ®­êng èng ®Êy. rp®Èy = rpms +rpcb =1744,597+5233,791=6978,388pa. Tæn thÊt ¸p suÊt b×nh ng­ng rpbn =3mH20 VËy H=70+5+3+6978,38.10-5=78,0883 mH20 *Chän b¬m . -C«ng suÊt cña b¬m N, kw N=,kw (víi hiÖu suÊt cña b¬m .h = 0,6) Chän 3 b¬m li t©m : ký hiÖu MD50-250/18,5, cã hai b¬m lµm viÖc vµ 1 b¬m dù phßng . L­u l­îng cña b¬m 60 m3/h Cét ¸p H=76,9 m H20. 5.4 tÝnh to¸n thuû lùc . 5.4.1 TÝnh to¸n thuû lùc cho tÇng 2 . S¬ ®å èng n­íc l¹nh tÇng 2 L­u l­îng n­íc vµo FCU1=:V=V1=0,30 l/s. L­u l­îng n­íc vµo :FCU2: V=V2=0,3l/s L­u l­îng n­íc vµo FCU4: V=V3=0,57 l/s. L­u l­îng n­íc vµo c¸c nh¸nh FCU1tõ nh¸nh (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 vµ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46) cã cïng l­u l­îng : V=0,20. L­u l­îng n­íc vµo c¸c nh¸nh FCU2 lµ (5,6,7,8,15,16,37,38,39,40,47,48,001 pp1) cã cïng l­u l­îng V=0,3. L­u l­îng vµo c¸c nh¸nh FCU4 lµ (27, 28, 29, 30, 31, 32 vµ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57). Cã cïng l­u l­îng V=0,57l/s. L­u l­îng vµo c¸c ®o¹n èng cßn l¹i. §o¹n AB=V. §o¹n H;42 V3=2V1=2.0,3=0,6m/s. §o¹n :GH: V4=2V1=2.0,3=0,6l/s. §o¹n :FG:V5=V3+V4=0,57+0,6=1,17l/s. §o¹n :CB: V6=V5+2V2=1,17+2.0,3=1,77l/s. §o¹n EB: V7=V6+ V1=1,77+0,3=2,07l/s. §o¹n :AB: V8=V7+2V1= 2,07+2.0,3=2,87l/s. §o¹n :DM:V9=2V3=2.0,57=1,14l/s. §o¹n :MN: V10=2V3=2.0,57=1,14l/s. §o¹n :NY:V11=2V3=2.0,57=1,14l/s. §o¹n :001=pp1: V12=2V2=2.0,3=0,6l/s. Trªn s¬ ®å ®­êng èng n­íc ®· chän ë h×nh 4: Chän ®­êng èng ®Ó tÝnh to¸n thuû lùc : A-B,C,G,H,42,D,M,N,Y,001,5;7. X¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p suÊt rp = rpms +rpcb.pa. Trong ®ã rpms - tæn thÊt ¸p su¸t do ma s¸t, pa. rpcb-Tæn thÊt ¸p suÊt côc bé pa. a>X¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p suÊt do ma s¸t ( rpms). C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh . rpms=lms.,pa. trong ®ã lms –hÖ sè ma s¸t . l -chiÒu dµi cña ®­êng èng ®Èy, m . -khèi l­îng riªng cña n­íc, kg/m. wt-tèc ®é thùc cña n­íc, m/s. d-®­êng kÝnh trong cña èng, m. Tæn thÊt ¸p suÊt . §o¹n 5 : l­u l­îng V=0,3 l/s chiÒu dµi 2,2 chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v=1,5 m/s . TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc F==0,2.10-3 (m2) MÆt kh¸c F = suy ra d==15,961.10-3 m Tiªu chuÈn chän de=20.10-3m TL[2] ( b¶ng 9.2T244) TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt==1 m/s Tiªu chuÈn rey nol ds Re= NhiÖt ®é n­íc l¹nh Tn=70C ®é nhít cña tra theo TL[1] b¶ng 27 NhiÖt ®éng . ta ®­îc . =1,64.10-6m2/s Re==1,219.104 Chän èng n­íc ®en lµm ®­êng èng n­íc cho toµn c«ng tr×nh tra b¶ng 11.7[8] nhãm ε=0,26 §é nhãm t­¬ng ®èi: =0,014 tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,045. suy ra rpms=0,045.2,2.=3564.pa §o¹n 7 : l­u l­îng V=0,3 l/s chiÒu dµi L= 2,5m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc F==0,2.10-3 (m2) MÆt kh¸c F= suy ra d= = 15,961.10-3 m Tiªu chuÈn chän de=20.10-3m TL[2] ( b¶ng 9.2T244) TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt= = 1 m/s Tiªu chuÈn rey nol ds Re= NhiÖt ®é n­íc l¹nh Tn=70C ®é nhít cña tra theo TL[1] b¶ng 27 NhiÖt ®éng . ta ®­îc . =1,64.10-6m2/s Re==1,219.104 Chän èng n­íc ®en lµm ®­êng èng n­íc cho toµn c«ng tr×nh tra b¶ng 11.7[8] nhãm ε=0,26 §é nhãm t­¬ng ®èi: =0,014 tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,045. suy ra rpms=0,045.2,5.=4050.pa §o¹n H-42 : l­u l­îng V=0,6 l/s chiÒu dµi 2,2 chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s . TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: F==0,4.10-3 (m2) MÆt kh¸c F= suy ra d==2,25.10-3 m Tiªu chuÈn chän de=20.10-3m TL[2] ( b¶ng 9.2T244) TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt==1,22 m/s Tiªu chuÈn rey nol ds Re= Re==1,85.104 tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,04. suy ra rpms=0,045.2,2.=2534,4.pa §o¹n FG : l­u l­îng V=1,17 l/s chiÒu dµi L= 14m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s . TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc . F==0,75.10-3 (m2). MÆt kh¸c F= . suy ra d==31,5.10-3 m. Tiªu chuÈn chän de=32.10-3m TL[4] ( b¶ng 9.2T244). TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt==1,4 m/s. Tiªu chuÈn rey nol ds Re=. Re==1,219.10 tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,03. suy ra rpms=0,03.14.=9450.pa TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt==1,4 m/s Tiªu chuÈn rey nol ds Re= Re==3,14.104 tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,035. suy ra rpms=0,035.7,2.=6174.pa §o¹n AB : l­u l­îng V = 2,67 l/s chiÒu dµi L = 8m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: F==1,78.10-3 (m2) MÆt kh¸c F= suy ra d==47,618.10-3 m Tiªu chuÈn chän de=50.10-3m TL[2] ( b¶ng 9.2T244) Chän nhiÖt ®é n­íc l¹nh tn=70C, ®é nhít cña n­íc n tra theo b¶ng27 nhiÖt ®éng ta cã n=1,64.10-6m2/s. Chän èng n­í ®en lµm ®­êng èng n­íc cho toµn c«ng tr×nh tra b¶ng 11.7[8] nhãm ε=0,26 §é nhãm t­¬ng ®èi =0,005 tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,025. suy ra rpms=0,025.8.=3510,833.pa §o¹n DM : l­u l­îng V=1,14 l/s chiÒu dµi L= 9m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: F== 0,76.10-3 (m2) MÆt kh¸c F= suy ra d==31,1.10-3 m Tiªu chuÈn chän de=32.10-3m TL[2] ( b¶ng 9.2T244) TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt==1,4 m/s Tiªu chuÈn rey nol ds Re= Re==2,73.10-3 §é nhãm t­¬ntg ®èi =0,008 tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,03. suy ra rpms=0,03.11,8.=10841,25.pa §o¹n NY:T­¬ng ®­¬ng ®o¹n MN rpms=0,03.17,5.=16078,125.pa §o¹n 001=pp1 l­u l­îng V=0,6 l/s chiÒu dµi L= 7,2m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : =0,4.10-3 (m2) MÆt kh¸c F= suy ra dc==22,5.10-3 m Tiªu chuÈn chän de=25.10-3m TL[2] ( b¶ng 9.2T244) TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt==1,4 4m/s Tiªu chuÈn rey nol ds Re= Re==2,019.10-3 §é nhãm t­¬ntg ®èi =0,0113 tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,04. suy ra rpms=0,04.7,2.=12882,5.pa B¶ng tæng kÕt tÝnh to¸n tæn thÊt ¸p suÊt do ma s¸t . B¶ng 5.3 . B¶ng tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt do ma s¸t §o¹n èng ChiÒu dµi (m) HÖ sè trë kh¸ng ma s¸t lms L­u l­îng V,m/s §­êng kÝnh dc mm Tèc ®é wt m/s Tæn thÊt do ma s¸t rp,pa H42 2,2 0,04 0,6 25 1,22 2534,4 GH 2,2 0,03 0,6 25 1,22 8294 FG 2,2 0,03 1,77 32 1,4 9450 CB 14 0,035 1,77 40 1,4 6174 EB 7,2 0,035 1,77 40 1,4 5650 AB 7,2 0,025 2,67 48 1,3 3520,83 DM 8 0.03 1,14 32 1,4 8268.75 MN 9 0,03 1,14 32 1,4 10841,25 NY 71,8 0,03 1,14 32 1,4 10841,25 001=PP1 7,2 0,04 0,6 23 1,44 12882,5 5 2,2 0,045 0,3 20 1 3564 7 2,5 0,045 0,3 20 1 4050 Tæng tæn thÊt ma s¸t årp=86170,9 pa. XÊc ®Þnh tæn thÊt ¸p suÊt côc bé (rpcb) C«ng thøc tæng qu¸t rpcb=.pa Trong ®ã - hÖ sè trë kh¸ng côc bé . §o¹n 5 cã mét van chÆn, víi ®]êng kÝnh trong cña èng dc=20mm. tra ®å thÞ 4.87[1] ta ®­îc =1. rpcb=.=500 pa. §o¹n 7 Cã mét van ch¨n víi ®­êng kÝnh tong cña èng dc=20mm tra ®å thÞ 4.87[1] ta ®­îc =1. rpcb= = 500 pa. §o¹n H42 Cã mét cut 90, mét cót ch÷ T, víi ®­êng kÝnh dc=25mm tra ®å thÞ 4.87[1] ta ®­îc =0,4 =1. suy ra rpcb=(+)=(0,4+1,5). =1368 pa. §o¹n GH cã hai cót ch÷ T, víi ®­êng kÝnh dc=25 mm tra ®å thÞ 4.87[1]ta ®­îc =0,03 suy ra . rpcb=.=0,09. =66,97 pa. §o¹n GF cã hai cót ch÷ T, víi ®­êng kÝnh dc=32 mm tra ®å thÞ 4.87[1]ta ®­îc =0,03 suy ra =0,03.3=0,09. rpcb=.=0,09. =88,2 pa. §o¹n CB Cã mét cót ch÷ T, víi ®­êng kÝnh dc=40mm tra ®å thÞ 4.87[1] ta ®­îc =0,9. suy ra rpcb==0,9.=882 pa. §o¹n EB cã hai cót ch÷ T, víi ®­êng kÝnh dc=40 mm tra ®å thÞ 4.87[1]ta ®­îc =0,03 suy ra =0,03.3=0,09. §o¹n H42 Cã mét cut 90, mét cót ch÷ T, víi ®­êng kÝnh dc=25mm tra ®å thÞ 4.87[1] ta ®­îc =0,9. suy ra rpcb==0,9.=882 pa. §o¹n AB cã mét cót ch÷ T, víi ®­êng kÝnh dc=50 mm tra ®å thÞ 4.87[1]ta ®­îc =0,45. rpcb=.=0,45. =441 pa. §o¹n DM Cã hai cót ch÷ T, víi ®­êng kÝnh dc=32mm tra ®å thÞ 4.87[1] ta ®­îc =0,03. suy ra rpcb==(0,06). =58,8 pa. §o¹n NM Cã mét cót ch÷ T, víi ®­êng kÝnh dc=32mm tra ®å thÞ 4.87[1] ta ®­îc =0,03. suy ra rpcb==(0,06). =58,8 pa. §o¹n NY Cã mét cut 90, mét cót ch÷ T, víi ®­êng kÝnh dc=32mm tra ®å thÞ 4.87[1] ta ®­îc =0,5 =1,5. suy ra rpcb=(+)=(0,5+1,5). =1960 pa. §o¹n 001=pp1: cã mét cót 900 vµ mét van chÆn : cã ®­êng kÝnh dc=23mm tra ®å thÞ 4.87[1] ta ®­îc =0,3 =1. suy ra rpcb=(+)=(0,3+1). =1347,84 pa. B¶ng 5.3b: B¶ng tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt côc bé . §o¹n èng èng ®ét thu x Van chÆn c¸i xV Cót 900 c¸i x90 Cót ch÷ T c¸i xt rpcb 5 1 1 500 7 1 1 500 H42 0,4 1 1368 GH 0,03 66,97 GF 0,03 88,2 CB 0,9 882 EB 0,03 882 AB 0,03 441 DM 0,03 58,8 NM 0,03 58,8 NY 0,5 1,5 1960 001 1 1 0,3 1347,84 Tæng tæn thÊt côc bé årpcb=8241,81 pa Tæng tæn thÊt ¸p suÊt . rp =rpms+rpcb =86170,9+8241,81=94411,81 pa HÖ thèng dïng mét ®­êng èng n­íc håi ( tÝnh to¸n thuû lùc nh­ d­êng èng n­íc cÊp ). Do vËy tæn thÊt ¸p suÊt ®­êng èng n­íc håi rpH =rp. VËy tæng tæn thÊt ¸p suÊt cña hÖ thèng ®­êng èng ®· chän årp =rp +rpH +rpFCU=94411,81+94411,81+82100=270923,62 pa 5.4. 2 TÝnh to¸n thuû lùc cho tÇng 9 (tÝnh to¸n t­¬ng ®­¬ng nh­ tÇng 2) L­u l­îng n­íc vµo FCU1=0,3 l/s. L­u l­îng n­íc vµo FCU2=0,32 l/s. L­u l­îng n­íc vµo FCU3=0,4 l/s. L­u l­îng vµo FCU1=0,3 l/s . C¸c ®o¹n (1,2,3,4,5…………35). §o¹n :H.K V4=2V1=2.0,3=0,6l/s. §o¹n :G-H V5=3V1=3.0,3=0,9l/s. §o¹n :E-B : V6=V4+V5+V1=0,6+0,9+0,3 =1,8 l/s. X¸c ®Þnh ¸p suÊt rp =rpms+rpcb pa. Trong ®ã : rpms – Tæn thÊt ¸p suÊt do ma s¸t, pa. rpcb Tæn thÊt ¸p suÊt côc bé, pa. §o¹n BC : V7=V6+V1=1,8+0,3=2,1 l/s . §o¹n AB : V8=V7+2V1=2,1+2.0,3=2,7 l/s . a>X¸c ®Þnh tæn thÊt ¸p suÊt do ma s¸t ( rpms). C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh . rpms=lms.,pa. trong ®ã lms –hÖ sè ma s¸t . l -chiÒu dµi cña ®­êng èng ®Èy, m . -khèi l­îng riªng cña n­íc, kg/m. wt-tèc ®é thùc cña n­íc, m/s. d-®­êng kÝnh trong cña èng, m. Tæn thÊt ¸p suÊt . §o¹n 2 : l­u l­îng V=0,3 l/s chiÒu dµi L=2,5m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s . TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc F==0,2.10-3 (m2) MÆt kh¸c F= suy ra d==15,961.10-3 m Tiªu chuÈn chän de=20.10-3m TL[2] ( b¶ng 9.2T244). TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt==1,2 m/s. Tiªu chuÈn rey nol ds Re=. NhiÖt ®é n­íc l¹nh Tn=70C ®é nhít cña tra theo TL[1] b¶ng 27 NhiÖt ®éng . ta ®­îc . =1,64.10-6m2/s. Re==1,21.104 . Chän èng thÐp ®en lµm ®­êng èng n­íc cho toµn c«ng tr×nh tra b¶ng 11.7[8] nhãm ε=0,26 §é nhãm t­¬ng ®èi: =0,014 tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,045. suy ra rpms=0,045.2,5.=4050.pa §o¹n 5 : l­u l­îng V=0,3 l/s chiÒu dµi L= 2,5m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s suy ra rpms=0,045.2,5. = 4050.pa §o¹n HK : l­u l­îng V=0,6 l/s chiÒu dµi L= 2,2m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc F==0,4.10-3 (m2) MÆt kh¸c F= suy ra dc==0,0225 m Tiªu chuÈn chän de=20.10-3m TL[2] ( b¶ng 9.2T244) TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt==1,5 m/s Tiªu chuÈn rey nol ds Re= Re==2,117.104 §é nhãm t­¬ng ®èi: =0,014. tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,04. suy ra rpms=0,04.2,2.=4204,34.pa §o¹n GH : l­u l­îng V=0,9 l/s chiÒu dµi L=15m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc F==0,6.10-3 (m2) MÆt kh¸c F= suy ra dc==0,027 m Tiªu chuÈn chän de=32.10-3m TL[2] ( b¶ng 9.2T244) TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt==1,5 m/s Tiªu chuÈn rey nol ds Re= Re==2,469.104 tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,025. suy ra rpms=0,025.15.=15425.pa §o¹n EB : l­u l­îng V=1,8 l/s chiÒu dµi L= 7m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s TiÕt diÖn ngang cña ®­êng èng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : F==1,2.10-3 (m2) MÆt kh¸c F= suy ra dc==0,047 m Tiªu chuÈn chän de=50.10-3m TL[2] ( b¶ng 9.2T244). TÝnh l¹i tèc ®é n­íc vt==1 m/s. Tiªu chuÈn rey nol ds Re=. Re==3.104. tõ gi¸ trÞ Revµ tra ®å thÞ 11.15[8] ta ®­îc lms=0,03. suy ra rpms=0,03.7=2100.pa §o¹n BC : l­u l­îng V=2,1 l/s chiÒu dµi L=7,2m chän tèc ®é n­íc ch¶y trong èng v =1,5 m/s . suy ra rpms=0,04.7,2.=12168.pa §o¹n DM : l­u l­îng V=2,7l/s chiÒu dµi L= 30m chän tèc ®é trong èng v =1,5 m/s . suy ra rpms=0,045.3-.=22050.pa B¶ng Tæng kÕt tÝnh to¸n tæn thÊt ¸p suÊt èng n­íc tÇng 9. B¶ng 5.32 a B¶ng tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt §o¹n èng ChiÒu dµi m HÖ sè trë kh¸ng ma s¸t lms L­u l­îng V m/s §­êng kÝnh dc mm Tèc ®é wt (m/s) Tæn thÊt do ma s¸t rp, pa 2 2,5 0,045 0,3 20 1,2 4050 5 2,5 0,045 0,3 20 1,2 4050 HK 2,2 0,04 0,6 23 1,5 4204,34 GH 15 0,025 0,9 27 1,5 15425 EB 7 0,03 1,8 50 1 2100 BC 7,2 0,03 2,1 20 1,5 12168 AB 30 0,045 2,7 50 1,4 22050 VËy tæng tæn thÊt ¸p suÊt cña hÖ thèng ®­êng èng ma s¸t årpms=64347,34 pa. B¶ng 5.3.2b B¶ng tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt côc bé §o¹n èng èng ®ét thu x Van chÆn c¸i xV Cót 900 c¸i x90 Cót ch÷ T c¸i xt rpcb 2 1 1 500 5 1 1 0,3 1 1,5 500 HK 1 0,4 1 1,5 1368 GH 0,04 1 1,5 66,97 EB 0,03 3 1 882 BC 2 0,9 882 AB 0,9 441 årpms=4639,97 pa. Tæng ¸p suÊt ®­ êng èng cña hÖ thèng ®· chän årp = rp + rpH+rpFCU=68967,31+6887,31+58750 =196724,62 pa 5.5. TÝnh to¸n thuû lùc ®­êng èng n­íc ®øng : L­u l­îng n­íc tõ èng n­íc vµo mçi tÇng (H×nh 4.5 ). T¹i: T17 : V=VT17=2,7L/S T17®TÇng 17. T16 : V=VT16=2,7L/S T16®TÇng 16. T15 : V=VT15=2,7L/S T15®TÇng 15. T14 : V=VT14=2,7L/S T14®TÇng 14. T13 : V=VT13=2,7L/S T13®TÇng 13. T12 : V=VT12=2,7L/S T12®TÇng 12. T11 : V=VT11=2,7L/S T11®TÇng 11. T10 : V=VT10=2,7L/S T10®TÇng 10. T9 : V=VT9=2,7L/S T9®TÇng 9. T8 : V=VT8=2,7L/S T8®TÇng 8. T7 : V=VT7=2,7L/S T7®TÇng 7. T6 : V=VT6=2,7L/S T6®TÇng 6. T5 : V=VT5=2,7L/S T5®TÇng 5. T4 : V=VT4=2,7L/S T4®TÇng 4. T3 : V=VT3=2,67L/S T3®TÇng 3. T2 : V=VT2=2,67L/S T2®TÇng 2. T1 : V=VT1=2,67L/S T1®TÇng 1. Tt : V=VT=2,67L/S Tt®TÇng trÖt. TÝnh to¸n l­u l­îng n­íc c¸c ®o¹n èng cßn l¹i . §o¹n 16 :V16=V17=2,7 l/s. §o¹n 15 : V15=V16+VT17=2,7+2,7=5,4 l/s. §o¹n 14 : V14=V15+VT14=5,4+2,7=8,1 l/s. §o¹n 13: V13=V14+VT13=8,1+2,7=10,8 l/s. - §o¹n 12 : V12=V12+VT13=10,8+2,7=13,5 l/s. §o¹n 11: V11=V12+VT11=13,5+2,7=16,2 l/s. §o¹n 10 : V10=V11+VT10=16,2+2,7=18,9 l/s. §o¹n 9: V9=V10+VT9=18,9+2,7=21,6 l/s. - §o¹n 8 : V8=V9+VT8=21,6+2,7=24,3 l/s. - §o¹n 7 : V7=V8+VT7=23,4+2,7=27 l/s. §o¹n 6: V6=V7+VT6=27+2,7=29,7 l/s. §o¹n 5 : V5=V6+VT5=29,7+2,7=32,4 l/s. §o¹n 4: V4=V5+VT4=32,4+2,7=35,07 l/s. - §o¹n 3 : V3=V4+VT3=35,07+2,7=37,74 l/s. §o¹n 2: V2=V3+VT2=37,74+2,67=40,41 l/s. §o¹n 1 : V1=V2+VT1=40,41+2,67=43,08 l/s. §o¹n trÖt : VT=V1+VT=43,08+2,67=45,75 l/s. B¶ng 5.4a B¶ng tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt do ma s¸t . §o¹n èng ChiÒu dµi m HÖ sè trë kh¸ng ma s¸t lms L­u l­îng V m/s §­êng kÝnh dc mm Tèc ®é wt (m/s) Tæn thÊt do ma s¸t rp, pa 16 3,8 0,45 2,7 50 1,3 2889 15 3,8 0,45 5,4 70 1,35 2226 14 3,8 0,45 8,1 100 1,4 1675 13 3,8 0,45 10,8 120 1,4 1396 12 3,8 0,45 13,5 130 1,4 1289 11 3,8 0,45 16,2 145 1,4 1155 10 3,8 0,45 18,9 155 1,4 1081 9 3,8 0,45 21,6 165 1,4 1015 8 3,8 0,45 24,3 175 1,4 957 7 3,8 0,45 27 185 1,4 905 6 3,8 0,45 29,7 195 1,4 859 5 3,8 0,45 32,4 205 1,4 817 4 3,8 0,45 35,07 210 1,4 798 3 4 0,025 37,74 220 1,4 446 2 4 0,025 40,41 225 1,4 435 1 4 0,025 43,08 235 1,4 417 T 3 0,045 45,75 240 1,4 408 VËy tæng tæn thÊt ma s¸t årpms=18768 pa. B¶ng 5.4b B¶ng tÝnh tæn thÊt ¸p suÊt côc bé §o¹n èng èng ®ét thu x Van chÆn c¸i xV Cót 900 c¸i x90 Cót ch÷ T c¸i xt rpcb 16 1 0,04 1 1 287 15 1 0,04 1 1 946 14 1 0,04 1 1 946 13 1 0,04 1 1 946 12 1 0,04 1 1 946 11 1 0,04 1 1 946 10 1 0,04 1 1 946 9 1 0,04 1 1 946 8 1 0,04 1 1 946 7 1 0,04 1 1 946 6 1 0,04 1 1 946 5 1 0,04 1 1 946 4 1 0,04 1 1 946 3 1 0,03 1 1 1000 2 1 0,03 1 1 1000 1 1 0,03 1 1 1000 T 1 0,03 1 1 1570 Tæng tæn thÊt ¸p suÊt côc bé. årpms=16630 pa. Tæng tæn thÊt ¸p suÊt ma s¸t vµ côc bé . årp =å rpms + årpcb =18768+16630. =35398 pa. Tæng tæn thÊt ¸p suÊt cña ®­êng èng dµi nhÊt cña hÖ thèng ( tÝnh tõ b¬m n­íc l¹nh cho tíi FCU cuèi cïng tÇng 17). årpHÖ thèng = rpT17 + rp®Èy+rphót + rpbh . =196724+35398 +35398+6500=332520pa. Chän b¬m cét ¸p cña b¬m H=årpHÖ thèng+H®Èy+Hhót=332520a. ( Do hÖ thèng ®­êng èng n­íc kÝn H®Èy, Hhót b»ng kh«ng ). N=,kw ( víi hiÖu suÊt cña b¬m chän h=0,8 ). Víi V=0,04308 m3/s. N==17,9 kw. Chän b¬m kÝ hiÖu MD cña h·ng EBARA (NhËt ) s¶n xuÊt t¹i Italia vµ ch©u ©u theo tiªu chuÈn §øc Din 24255 chän b¬m kiÓu MD50-250/18,5 [TL2] L­u l­îng cña b¬m 60m3/h Cét ¸p 76,9 mH20 . 5.6. Bè trÝ thiÕt bÞ ( ë ®©y em chØ thiÕt kÕ phÇn mµ em thiÕt kÕ ). TÇng trÖt : phßng ®Æt m¸y l¹nh, b¬m n­íc gi¶i nhiÖt, b¬m n­íc l¹nh, tñ ®iÖn ( b¶n vÏ sè mét ). -TÇng 2 : phßng th­ viÖn .15FCU . phßng lµm viÖc 1 30FCU . phßng lµm viÖc 2 :14FCU . C¸c ®­êng èng n­íc, qu¹t cÊp giã t­¬i …( b¶n vÏ sè 2). TÇng 9. Phßng lµm viÖc 1 :26FCU. Phßng lµm viÖc 2 :8FCU. Phßng lµm viÖc 3 :4FCU. C¸c ®­êng èng n­íc, qu¹t cÊp giã t­¬i ..(b¶n vÏ sè 3) tÇng 10,11,12,13, t­¬ng tù tÇng 9. TÇng 17 : th¸p gi¶i nhiÖt, b×nh gi¶n në, b×nh cÊp n­íc bæ xung ( b¶n vÏ sè 4). 5.7. Chän miÖng thæi . phßng th­ viÖn 1: chän miÖng thæi cã kÝch th­íc :300.300. phßng lµm viÖc 2: chän miÖng thæi cã kÝch th­íc 400.400. phßng lµm viÖc 3 : chän miÖng thæi cã kÝch th­íc 600.200 kho¶ng c¸ch c¸c miÖng thæi c¸ch nhau 3m, c¸c miÖng giã håi c¸ch nhau 3m vµ c¸c miÖng thæi tõ 2,5¸3m theo vÞ trÝ c¸c phßng vµ vi trÝ l¾p ®Æt FCU. Lo¹i miÖng thæi 800.300. §­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng §t®= =0,44 m. kiÓm tra tèc ®é vïng lµm viÖc . chän tèc ®é vïng lµm viÖc lµ 0,3¸0,4 m/s. Tèc ®é miÖng thæi . Trong ®ã V- lµ l­u l­îng ®Þnh møc qua FCU ( víi FCU4,V=800 m3/h). F: diÖn tÝch miÖng thæi, m2 . Tèc ®é vïng lµm viÖc , m/s. Trong ®ã : m hÖ sè phô thuéc vµo lo¹i miÖng thæi . H : chiÒu cao trÇn chæ ®Æt miÖng thæi . = 0,23 m/s. Lo¹i miÖng thæi :300.300. §­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng §t®= =0,3 m. Tèc ®é miÖng thæi =0,8 m/s . Tèc ®é vïng lµm viÖc , m/s. =0,38 m/s. Lo¹i miÖng thæi :400.400. §­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng §t®= =0,4 m. Tèc ®é miÖng thæi =0,46 m/s . Tèc ®é vïng lµm viÖc , m/s. =0,3 m/s. Lo¹i miÖng thæi :600.200. §­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng §t®= =0,3 m. Tèc ®é miÖng thæi =0,6 m/s . Tèc ®é vïng lµm viÖc , m/s. =0,3 m/s. 5.8. KÕt luËn hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m cho tr­êng kü thuËt qu©n sù chuyªn ngµnh Hµ Néi. HÖ thèng §HKK trung t©m kiÓu m¸y lµm l¹nh n­íc (Watterchiler) cïng c¸c dµn l¹nh FCU. ¦u ®iÓm cña hÖ thèng: - lµ hÖ thèng §HKK gi¸n tiÕp, víi chÊt t¶i l¹nh b»ng n­íc, khi hÖ thèng ho¹t ®éng trong tr­êng hîp s¶y ra sù cè ®­êng èng bÞ rß rØ kh«ng g©y t¸c h¹i ®èi víi m«i tr­êng vµ con ng­êi. - Sö dông ®­êng èng n­íc cã ­u ®iÓm so víi ®­êng èng dÉn khÝ lµ ®¹t ®­îc mü quan cña c«ng tr×nh v× èng n­íc nhá h¬n so víi ®­êng èng giã, kh«ng l©y lan khi ho¶ ho¹n x¶y ra nh­ ®­êng èng giã. - ThiÕt bÞ rÎ, thay thÕ söa ch÷a khi h­ háng hãc. - Gi¸ thµnh chi phÝ ®Çu t­ thÊp. - §iÒu chØnh nhiÖt ®é riªng biÖt tõng phßng dÔ dµng (qua ®iÒu chØnh l­u l­îng n­íc vµo c¸c dµn cÊp l¹nh FCU hoÆc thay ®æi tèc ®é qu¹t. - ChØ cã tuÇn hoµn kh«ng khÝ trong phßng, kh«ng cã tuÇn hoµn kh«ng gi÷a c¸c phßng. - VËn hµnh kinh tÕ. - §ßi hái ®­êng èng giã Ýt nhÊt. Nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng. - HÖ thèng ®­êng èng n­íc dµi, tèn nhiÒu vËt liÖu lµm ®­êng èng vµ vËt liÖu bäc c¸ch nhiÖt. - §­êng èng bÞ ¨n mßn v× chÊt t¶i l¹nh lµ n­íc khi b¬m g©y va ®Ëp thuû lùc do ®ã tuæi thä thiÕt bÞ gi¶m. - Tiªu tèn ®iÖn n¨ng. Tµi liÖu tham kh¶o Bïi H¶i - Hµ M¹nh Th­ - Vò Xu©n Hïng: HÖ thèng §iÒu Hoµ Kh«ng KhÝ vµ Th«ng giã - NXB Khoa häc Kü thuËt - Hµ Néi 2001. NguyÔn §øc Lîi - ThiÕt kÕ HÖ thèng L¹nh. NguyÔn Xu©n Tiªn - ThiÕt kÕ HÖ thèng L¹nh. NguyÔn §øc Lîi - Ph¹m V¨n Tuú: Kü thuËt L¹nh C¬ Së. Hµ §¨ng Trung - NguyÔn Qu©n : §iÒu TiÕt Kh«ng KhÝ. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCong nghe dieu hoa.DOC