Đề tài Tổ chức công tác Vốn bằng tiền ở cửa hàng Bách hoá Kim Liên

LỜI NÓI ĐẦU Hạch toán kế toán (gọi tắt là kế toán) là khoa học thu nhận xử lý và cung cấp hoạt động sản xuất kinh doanh thông tin về tài sản và vận dụng của tài sản trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm kiểm tra giám sát hoạt động kinh tế tài chính. Kế toán là công cụ quản lý tài chính cần thiết trong bất kỳ chế độ kinh tế, chế độ xã hội nào, vai trò của kế toán xuất phát từ yêu cầu khách quan, của quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, khi nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu phạm vi của kế toán ngày càng được mở rộng chỉ rõ tầm quan trọng của kế toán trong quá trình phát triển sản xuất xã hội. Mác viết: "Kế toán như là phương tiện kiểm soát và tổng kết quá trình sản xuất ý niệm càng cần thiết chừng nào mà quá trình càng có một quy mô xã hội càng mất tính chất thuần tuý cá thể". Nước ta đang trong quá trình chuyển hoá sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là xu thế tất yếu là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình chuyển đổi đó mỗi doanh nghiệp để thực hiện tốt mục tiêu của hạch toán kinh tế là sản xuất kinh doanh phải có lãi đòi hỏi phải đổi mới bộ máy và cơ chế quản lý kinh tế. Để tồn tại và phát triển ngày càng một vững mạnh các doanh nghiệp phải có đầy đủ yếu tố cơ bản: vốn, lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Trong đó, vốn là cơ sở hàng đầu không thể thiếu đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Mục đích của mỗi doanh nghiệp là làm sao phải bảo toàn được đồng vốn của mình và thu được lợi nhuận từ đồng vốn mình bỏ ra. Vì vậy, nhất thiết phải xây dựng được chu trình quản lý vốn một cách khoa học, giúp kế toán hạch toán được tiền mặt chính xác. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán "Vốn bằng tiền". Với thời gian ngắn được thực tập ở cửa hàng Bách hoá Kim Liên, được sự chỉ bảo của các cán bộ phòng Kế toán và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Lợi. Em nghiên cứu sâu vào đề tài: "Tổ chức công tác Vốn bằng tiền ở cửa hàng Bách hoá Kim Liên". Nội dung của Chuyên đề bên cạnh Lời nói đầu và Kết luận em xin trình bày một số vấn đề sau: Phần I: Đánh giá thực trạng công tác kế toán của đơn vị. Phần II: Nội dung chính của Báo cáo. Phần III: Kết luận.

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2010 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức công tác Vốn bằng tiền ở cửa hàng Bách hoá Kim Liên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu H¹ch to¸n kÕ to¸n (gäi t¾t lµ kÕ to¸n) lµ khoa häc thu nhËn xö lý vµ cung cÊp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng tin vÒ tµi s¶n vµ vËn dông cña tµi s¶n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ nh»m kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh. KÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý tµi chÝnh cÇn thiÕt trong bÊt kú chÕ ®é kinh tÕ, chÕ ®é x· héi nµo, vai trß cña kÕ to¸n xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu kh¸ch quan, cña qu¸ tr×nh qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, khi nÒn s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× yªu cÇu ph¹m vi cña kÕ to¸n ngµy cµng ®­îc më réng chØ râ tÇm quan träng cña kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt x· héi. M¸c viÕt: "KÕ to¸n nh­ lµ ph­¬ng tiÖn kiÓm so¸t vµ tæng kÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ý niÖm cµng cÇn thiÕt chõng nµo mµ qu¸ tr×nh cµng cã mét quy m« x· héi cµng mÊt tÝnh chÊt thuÇn tuý c¸ thÓ". N­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §ã lµ xu thÕ tÊt yÕu lµ ®­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®ã mçi doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu cña h¹ch to¸n kinh tÕ lµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã l·i ®ßi hái ph¶i ®æi míi bé m¸y vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ngµy cµng mét v÷ng m¹nh c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®Çy ®ñ yÕu tè c¬ b¶n: vèn, lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng. Trong ®ã, vèn lµ c¬ së hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña mçi doanh nghiÖp lµ lµm sao ph¶i b¶o toµn ®­îc ®ång vèn cña m×nh vµ thu ®­îc lîi nhuËn tõ ®ång vèn m×nh bá ra. V× vËy, nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng ®­îc chu tr×nh qu¶n lý vèn mét c¸ch khoa häc, gióp kÕ to¸n h¹ch to¸n ®­îc tiÒn mÆt chÝnh x¸c. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n "Vèn b»ng tiÒn". Víi thêi gian ng¾n ®­îc thùc tËp ë cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn, ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c c¸n bé phßng KÕ to¸n vµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Lîi. Em nghiªn cøu s©u vµo ®Ò tµi: "Tæ chøc c«ng t¸c Vèn b»ng tiÒn ë cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn". Néi dung cña Chuyªn ®Ò bªn c¹nh Lêi nãi ®Çu vµ KÕt luËn em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau: PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. PhÇn II: Néi dung chÝnh cña B¸o c¸o. PhÇn III: KÕt luËn. PhÇn I §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña ®¬n vÞ 1. Sù ra ®êi ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ C«ng ty B¸ch Ho¸ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Së Th­¬ng m¹i Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ dÉn ®Çu cña ngµnh th­¬ng m¹i, cã uy tÝn réng r·i trong c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¸c b¹n hµng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i sè 45 Hµng Bå - quËn Hoµn KiÕm Hµ Néi. §©y lµ mét trong nh÷ng trung t©m trao ®æi mua b¸n hµng ho¸, lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng cña Hµ Néi. V× vËy nã ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc kinh doanh bu«n b¸n cña c«ng ty. TiÒn th©n ban ®Çu cña c«ng ty lµ C«ng ty MËu dÞch Hµ Néi do Bé Lao ®éng C«ng th­¬ng quyÕt ®Þnh ®­îc thµnh lËp ngµy 28/9/1954. Tr¶i qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng mçi b­íc ®i cña c«ng ty g¾n liÒn víi sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. §Õn ngµy 23/6/1988, ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ míi, c«ng ty ®· ®æi tªn thµnh C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi. Víi sè c¸n bé c«ng nh©n viªn gåm 750 ng­êi, trong ®ã cã 100 ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc, Cao ®¼ng vµ 250 ng­êi cã tr×nh ®é Trung cÊp, sè cßn l¹i lµ tr×nh ®é s¬ cÊp hoÆc ®· qua ®µo t¹o c¸c líp c¬ b¶n. C«ng ty lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ h×nh thøc së h÷u vèn Nhµ n­íc cÊp vµ vèn tù cã, c«ng ty tù chñ vÒ tµi chÝnh cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng cã quyÒn sö dông con dÊu riªng vµ quyÕt ®Þnh mäi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C«ng ty B¸ch ho¸ cã 15 c¬ së trùc thuéc gåm c¸c Trung t©m th­¬ng m¹i vµ cöa hµng. Cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn lµ mét trong sè 15 ®¬n vÞ trùc thuéc cña C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi. Cöa hµng ®­îc thµnh lËp ngµy 28/8/1960, víi tªn gäi lµ cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn. Trô së ®Æt t¹i sè 135 phè L­¬ng §×nh Cña - quËn §èng §a - Hµ Néi. §©y lµ trôc ®­êng chÝnh - lµ ®Çu mèi giao th«ng cã ®«ng d©n c­ sinh sèng, lµ trung t©m bu«n b¸n lín, nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña cöa hµng. M¹ng l­íi cña cöa hµng cã 3 ®Þa ®iÓm: TËp thÓ Kim Liªn, Kh­¬ng Th­îng vµ 82 NguyÔn Tr·i. Tæng sè cã 35 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Chøc n¨ng cô thÓ cña cöa hµng lµ b¸n lÎ c¸c lo¹i hµng phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. - Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng khai th¸c nguån hµng b¶o qu¶n vµ dù tr÷ hµng ho¸. - Tæ chøc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o (giíi thiÖu hµng, tæ chøc b¸n hµng vµ phôc vô kh¸ch hµng). Ngoµi ra cöa hµng cßn tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý: + Qu¶n lý vÒ kÕ ho¹ch lu©n chuyÓn hµng ho¸. + Qu¶n lý viÖc sö dông nguån vèn kinh doanh. + Qu¶n lý lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt. + Qu¶n lý vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh vµ c¸c nghiÖp vô kinh doanh. NhiÖm vô cña cöa hµng lµ kinh doanh c¸c dÞch vô: - Thùc hiÖn nghÜa vô vµ nhiÖm vô ®èi víi Nhµ n­íc: + Kinh doanh theo c¸c mÆt hµng ®· ®¨ng ký nh­ l­¬ng thùc phô (B¸nh, kÑo, n­íc gi¶i kh¸t,...); may mÆc (quÇn ¸o may s½n, kh¨n,...); dông cô gia ®×nh (nåi, ch¶o,...); t¹p phÈm (giÊy, bót,...); kim khÝ ®iÖn m¸y; mü phÈm vµ hµng l­u niÖm. + Nguån hµng chñ yÕu ®­îc lÊy th«ng qua c«ng ty vµ tù tæ chøc khai th¸c trªn thÞ tr­êng. + Ph­¬ng thøc kinh doanh chñ yÕu lµ b¸n lÎ, b¸n hµng thu tiÒn trùc tiÕp vµ b¸n hµng tù chän. - Cöa hµng thùc hiÖn b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc giao sao cho kinh doanh cã hiÖu qu¶, t¨ng lîi nhuËn. - Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng trong doanh nghiÖp nh­ tæ chøc phong trµo thi ®ua lao ®éng tiÕt kiÖm, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, gi¶i quyÕt viÖc lµm, kh«ng ngõng n©ng cao v¨n minh th­¬ng m¹i, ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch "D©n giµu - n­íc m¹nh - x· héi c«ng b»ng - v¨n minh" cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch do c«ng ty giao cho nh­ thuÕ GTGT, thuÕ vèn, BHXH, khÊu hao TSC§, phÝ qu¶n lý. Cöa hµng lu«n phÊn ®Êu ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña c«ng ty vµ Së Th­¬ng m¹i giao cho hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ cho Nhµ n­íc vµ c¸c nghÜa vô kh¸c, ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn c¸n bé c«ng nh©n viªn. Cöa hµng lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. MÆt kh¸c lu«n theo dâi s¸t sao thÞ tr­êng ®Ó ®Ò ra c¸c ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n cho kú ho¹t ®éng kinh doanh míi. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña cöa hµng Cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi nªn bé m¸y cña cöa hµng còng n»m trong hÖ thèng tæ chøc cña c«ng ty, ®Ó phï hîp víi lo¹i h×nh kinh doanh vµ thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng c«ng ty s¾p xÕp bé m¸y tæ chøc cña cöa hµng nh­ sau: S¬ ®å c¬ cÊu m¹ng l­íi tæ chøc ho¹t ®éng cña cöa hµng Tæ nghiÖp vô Tæ kÕ to¸n 3 tæ b¸n hµng Tæ b¶o vÖ Kh­¬ng Th­îng Kim Liªn NguyÔn Tr·i Ban phô tr¸ch NhiÖm vô: - Ban phô tr¸ch cña cöa hµng gåm 2 ng­êi: + §øng ®Çu lµ 01 cöa hµng tr­ëng: phô tr¸ch toµn bé cöa hµng, chÞu tr¸ch nhiÖm víi c«ng ty vÒ ho¹t ®éng cña cöa hµng, theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña cöa hµng, quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch, ph­¬ng thøc kinh doanh, c«ng t¸c ®èi ngo¹i. + 01 cöa hµng phã: nhiÖm vô gióp viÖc cho cöa hµng tr­ëng x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ triÓn khai c¸c c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. - Tæ nghiÖp vô: cã nhiÖm vô t×m nguån hµng ®Ó ®¸p øng mäi nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch. - Tæ kÕ to¸n cã chøc n¨ng thu thËp xö lý cung cÊp th«ng tin cho ho¹t ®éng kinh doanh, cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o qui ®Þnh vµ cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n vµ tr¶ l­¬ng cho c¸n bé. - Ba tæ b¸n hµng cã nhiÖm vô b¶o qu¶n hµng ho¸ kinh doanh t¹i ®Þa ®iÓm cña cöa hµng hay nãi c¸ch kh¸c hä thùc hiÖn nghÜa vô trao ®æi hµng vµ tiÒn. - Tæ b¶o vÖ cã nhiÖm vô b¶o vÖ tµi s¶n trang thiÕt bÞ vµ hµng ho¸ cho cöa hµng. Nh­ vËy, toµn bé cöa hµng cã 35 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi sè vèn Ýt ái nh­ng trong nh÷ng n¨m qua cöa hµng vèn kh«ng ngõng ph¸t huy mäi kh¶ n¨ng cã thÓ cña m×nh ®Ó t×m tiÕn tíi hoµ nhËp víi m¹ng l­íi kinh doanh cña Thñ ®« vµ kinh doanh thu ®­îc cao trªn c¬ së nguån vèn ®­îc cÊp ®Ó nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng kinh doanh cña m×nh. Tæng sè vèn cña cöa hµng tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2000 lµ 500.000.000 VN§. Trong ®ã, 100.000.000 lµ nguån vèn ®­îc Nhµ n­íc cÊp, sè cßn l¹i lµ cöa hµng ®· huy ®éng néi bé. Sè vèn néi bé cña cöa hµng lín h¬n nguån vèn ®­îc Nhµ n­íc cÊp. Ngoµi ra trong mÊy n¨m gÇn ®©y cöa hµng ®· tù bæ xung nguån vèn kinh doanh cña m×nh b»ng c¸ch trÝch lîi nhuËn. V× thÕ nguån vèn kinh doanh cña cöa hµng kh«ng ngõng lín h¬n nh­ng ph¶i kinh doanh nhiÒu mÆt hµng nªn cã mét sè mÆt hµng chÝnh ph¶i ¸p dông h×nh thøc mua hµng cña b¹n hµng vµ tr¶ chËm, ®Ó tiÖn dïng thªm nguån vèn kinh doanh. ChÝnh v× vËy, sè vèn b×nh qu©n rÊt nhá, tèc ®é vßng quay vèn kh¸ cao 12 vßng/n¨m. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña cöa hµng ®¹t hiÖu qu¶ tèt. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña cöa hµng, h×nh thøc kÕ to¸n cña cöa hµng ¸p dông - Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n t­¬ng ®èi hoµn chØnh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®­îc ph©n cÊp. - Tæng hîp c¸c sè liÖu. - Lªn b¸o c¸o vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®ã (tÝnh vµ nép c¸c lo¹i thuÕ luËt ®Þnh, tù c©n ®èi chi phÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña cöa hµng). - LËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh cña c¬ së lªn C«ng ty. S¬ ®å m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty Thñ quü KÕ to¸n kho, quÇy KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ KÕ to¸n l­¬ng, thèng kª Tæ tr­ëng kÕ to¸n - Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Phßng KÕ to¸n: Trùc tiÕp h¹ch to¸n kinh doanh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¶n ¸nh cña toµn bé cöa hµng. Thu nhËp sè liÖu ph¶n ¸nh t×nh h×nh kinh doanh cña cöa hµng, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ bé m¸y, phï hîp víi m« h×nh kinh doanh cña cöa hµng. - §Ó phï hîp víi tæ chøc qu¶n lý cña cöa hµng c¸c bé phËn trong bé m¸y kÕ to¸n cã nhiÖm vô riªng. + Thñ quü: Qu¶n lý t×nh h×nh thu chi cña toµn bé cöa hµng (ph¸t l­¬ng). + KÕ to¸n kho, quÇy: Theo dâi b¸n tån t¹i kho vµo c¸c quÇy hµng lªn b¶ng kª, ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô, mua vµo, b¸n ra, lªn tê kª chi tiÕt b¸n hµng, b¶ng kª sè 4, c¸c biªn b¶n liªn quan nép tæ tr­ëng, kÕ to¸n tæng hîp. Theo dâi t×nh h×nh kinh doanh cña quÇy vµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña quÇy. + KÕ to¸n l­¬ng, thèng kª: Theo dâi tiÒn l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. + KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ: H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô nh­: thuÕ, b¸n hµng, thu tiÒn. 4. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n cña cöa hµng * ThuËn lîi: TÊt c¶ c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong cöa hµng cã tr×nh ®é Trung cÊp trë lªn ®· qua c«ng t¸c l©u n¨m. V× vËy c¸n bé kÕ to¸n cã rÊt nhiÒu kinh nghiÖm ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ ph¸t sinh. Do ®Æc ®iÓm m« h×nh kinh doanh, cöa hµng ¸p dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung ®Ó theo dâi vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cung cÊp cho l·nh ®¹o nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó cã h­íng ®Çu t­ ®iÒu chØnh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho cöa hµng. * Khã kh¨n: Tõ ngµy 1/1/1999 Bé Tµi chÝnh ban hµnh LuËt thuÕ GTGT, viÖc ¸p dông LuËt thuÕ míi nµy ®· g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña cöa hµng. Bëi v× cöa hµng kinh doanh nhiÒu mÆt hµng cã c¸c lo¹i thuÕ suÊt mua kh¸c nhau: 3%, 5%, 10%. Nh­ng khi b¸n ra chØ chÞu thuÕ suÊt 5% vµ 10%. Nh­ng hµng mua cã thuÕ suÊt 3% nay ph¶i chÞu thuÕ suÊt b¸n ra lµ 10% sù chªnh lÖch ®ã lµm ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña cöa hµng Cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc cña C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi nh­ng cöa hµng ph¶i tù h¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sè hiÖn cã c¸c lo¹i tiÒn mÆt t¹i quü cña cöa hµng, do ®ã bé phËn kÕ to¸n cã vai trß quan träng trong viÖc h¹ch to¸n t×nh h×nh quü tiÒn mÆt t¹i cöa hµng. H×nh thøc h¹ch to¸n kÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông: NhËt ký chøng tõ. S¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng kª Sæ, thÎ chi tiÕt Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng Tæng hîp chi tiÕt Ghi chó: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Ghi hµng th¸ng C¨n cø tõ chøng tõ hµng ngµy kÕ to¸n lÊy sè liÖu vµo sæ quü, b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ vµ sæ thÎ chi tiÕt. Tõ c¸c nhËt ký chøng tõ ®Õn cuèi th¸ng vµo sæ c¸i tr­íc khi vµo sæ c¸i kÕ to¸n ®èi chiÕu b¶ng kª víi sæ c¸i. §Õn cuèi th¸ng tõ b¶ng kª, sæ vµ thÎ chi tiÕt vµo NhËt ký chøng tõ. Cuèi th¸ng céng c¸c sæ thÎ chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®èi chiÕu víi sæ c¸i. Vµ tõ sæ c¸i, b¶ng kª vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo b¸o c¸o tµi chÝnh. PhÇn II Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o. Tr×nh tù tæ chøc kÕ to¸n "Vèn b»ng tiÒn" t¹i cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, kÕ to¸n víi t­ c¸ch lµ c«ng cô quan träng cña qu¶n lý kinh tÕ ®Ó cã thÓ ®¸p øng tèt h¬n cho c«ng t¸c qu¶n lý ®ßi hái ph¶i lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn lµ mét phÇn quan träng. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã tµi kho¶n b»ng tiÒn nhÊt ®Þnh. §ã lµ sè tiÒn mµ doanh nghiÖp hiÖn cã, cã thÓ sö dông mua hµng ho¸, TSC§, thanh to¸n c«ng nî hay chi phÝ, tµi s¶n b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp bao gåm: tiÒn mÆt t¹i quü gåm c¶ ng©n phiÕu vµ tiÒn göi ng©n hµng kho b¹c vµ tiÒn ®ang chuyÓn. Tµi s¶n b»ng tiÒn lµ lo¹i tµi s¶n cã tÝnh l­u ®éng cao nhÊt trong doanh nghiÖp nªn ®ßi hái ph¶i cã sù qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chÆt chÏ. ViÖc h¹ch to¸n b»ng tiÒn ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c cña Nhµ n­íc. H¹ch to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn ph¶i sö dông mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ ®ång ViÖt Nam (VN§) theo tØ gi¸ do ng©n hµng ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh dÞch vô ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. KÕ to¸n tiÒn mÆt t¹i quü: TiÒn mÆt ë quü chØ sö dông tiÒn ViÖt Nam. · Khi nhËn tiÒn gãp vèn lao ®éng: Nî TK 1111 Cã TK 411 · Rót tiÒn göi ng©n hµng nhËp quü: Nî TK 1111 Cã TK 1121 · Thu tiÒn tõ ngoµi kinh doanh: Nî TK 1111 Cã TK 721 Cã TK 711 · Vay vèn vµ nhËn tiÒn ký c­îc, ký quü: Nî TK 1111 Cã TK 311 Cã TK 341 Cã TK 344 - XuÊt quü tiÒn mÆt mua vËt t­ hµng ho¸, TSC§: · Tr­êng hîp ¸p dông theo thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: Nî TK 211 Nî TK 213 Nî TK 156 Nî TK 153 Nî TK 611 Nî TK 133 Cã TK 1111 · Theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: Nî TK cã liªn quan Cã TK 1111 · XuÊt quü tiÒn mÆt tr¶ nî: Nî TK 311 Nî TK 315 Nî TK 331 Nî TK 333 Nî TK 334 Nî TK 338 Cã TK 1111 · XuÊt quü tiÒn mÆt dïng cho ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh: Nî TK 121 Nî TK 222 Nî TK 228 Nî TK 128 Cã TK 1111 · XuÊt quü tiÒn mÆt ®Ó ký c­îc, ký quü: Nî TK 144 Nî TK 244 Cã TK 1111 · XuÊt quü tiÒn mÆt chi t¹m øng: Nî TK 141 Cã TK 1111 Vµ hiÖn nay cöa hµng sö dông c¸c lo¹i chøng tõ sæ s¸ch: - Chøng tõ gèc (phiÕu thu, phiÕu chi) - Sæ quü - B¸o c¸o quü - NhËt ký chøng tõ sè 1 - B¶ng kª sè 1 - Sæ c¸i Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ vµ h¹ch to¸n tiÒn mÆt theo s¬ ®å sau: NhËt ký chøng tõ sè 1 Sæ c¸i B¶ng kª sè 1 Chøng tõ gèc (phiÕu thu, chi) Sæ quü Ghi chó: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Ghi hµng th¸ng B¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o quü C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi Cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn --------- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----o0o---- GiÊy nép tiÒn Tªn ng­êi nép : Anh B¶n §Þa chØ : 82 NguyÔn Tr·i Lý do nép : TiÒn thuª nhµ Sè tiÒn nép : 750.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång. Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2001 Ng­êi nép Gi¶i thÝch néi dung: GiÊy nép tiÒn. - Môc ®Ých: GiÊy nép tiÒn lµ giÊy biªn nhËn cña ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n ®· thu tiÒn cña ng­êi nép lµm c¨n cø ®Ó lËp phiÕu thu, nép tiÒn vµo quü, ®ång thêi ®Ó ng­êi nép thanh to¸n víi c¬ quan hoÆc l­u quü. - Yªu cÇu: GiÊy nép tiÒn ph¶i ®­îc ®ãng thµnh quyÓn vµ ghi râ tªn ®¬n vÞ cña c¬ quan. Tõng tê ghi râ ngµy th¸ng n¨m lËp vµ thu tiÒn. - Ph­¬ng ph¸p ghi chÐp: + Ghi râ hä tªn vµ ®Þa chØ cña ng­êi nép. + Dßng "Lý do nép" ghi râ lý do nh­: tiÒn b¸n hµng, thuª nhµ,... + GiÊy ph¶i ®­îc lËp thµnh 02 liªn (®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn). Sau khi thu tiÒn ng­êi nép vµ ng­êi thu tiÒn cïng ký vµ ghi râ hä tªn ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn ®· thu, ®· nép. Ký xong ng­êi thu tiÒn l­u liªn 1, cßn liªn 2 ®­îc giao cho ng­êi nép tiÒn gi÷. GiÊy nép tiÒn trong ngµy, giao cho kÕ to¸n lËp phiÕu thu lµm thñ tôc nhËp quü tiÒn mÆt, thu ®­îc ngµy nµo ng­êi thu tiÒn ph¶i nép quü ngµy ®ã. - NhiÖm vô: + Ph¶i ghi chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ ®óng sè tiÒn cña ng­êi nép. + ChÊp hµnh nghiªm chØnh ®óng nguyªn t¾c cña néi dung giÊy nép tiÒn. MÉu sè 01 - TT Q§ sè 1141 - TCQ§/C§KT Ngµy 1.1.1995 cña BTC PhiÕu thu QuyÓn sè: Sè: 116 Nî TK 1111 : 750.000 Cã TK 5111 : 750.000 Ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2001 Tªn ng­êi nép : Anh B¶n §Þa chØ : 82 NguyÔn Tr·i Lý do nép : TiÒn thuª nhµ Sè tiÒn nép : 750.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång. KÌm theo : 01 chøng tõ gèc. Ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2001 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nép (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Gi¶i thÝch néi dung phiÕu thu: - Môc ®Ých: X¸c ®Þnh sè tiÒn mÆt thùc tÕ nhËp quü vµ lµm c¨n cø ®Ó thñ quü thu tiÒn, ghi sæ quü, kÕ to¸n, ghi sæ c¸c kho¶n thu cã liªn quan. Mäi tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam nhËp quü nhÊt thiÕt ph¶i cã phiÕu thu. - Yªu cÇu: PhiÕu thu ph¶i ®ãng thµnh quyÓn vµ ghi sè tõng quyÓn dïng trong mét n¨m. Trong mçi phiÕu thu ph¶i ghi sæ quyÓn vµ sæ cña tõng phiÕu thu. Sè phiÕu thu ph¶i ®¸nh liªn tôc trong mét kú kÕ to¸n. Tõng phiÕu thu ph¶i ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m lËp phiÕu; ngµy, th¸ng, n¨m thu tiÒn. - Ph­¬ng ph¸p ghi chÐp: + Ghi râ hä tªn vµ ®Þa chØ ng­êi nép tiÒn. + Dßng "VÒ kho¶n" ghi râ néi dung nép tiÒn nh­: thu tiÒn b¸n hµng, s¶n phÈm, t¹m øng cßn thõa,... + Dßng "Sè tiÒn" ghi b»ng sè vµ b»ng ch÷ sè tiÒn nép quü, ghi râ ®¬n vÞ tÝnh lµ ®ång ViÖt Nam (VN§). + Dßng tiÕp theo ghi sè l­îng chøng tõ gèc kÌm theo phiÕu thu. PhiÕu thu do kÕ to¸n lËp thµnh 3 liªn (®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn) ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung trªn vµ ký vµo phiÕu, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc nhËp quü. Sau khi ®· nhËn ®Çy ®ñ sè tiÒn, thñ quü ghi sè tiÒn thùc tÕ nhËp quü (b»ng ch÷) vµo phiÕu thu tr­íc khi ký tªn. Thñ quü gi÷ l¹i 1 liªn ®Ó ghi râ mét liªn giao cho ng­êi nhËn tiÒn, 1 liªn l­u n¬i lËp phiÕu. Cuèi ngµy toµn bé phiÕu thu kÌm theo chøng tõ gèc chuyÓn cho kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. - NhiÖm vô: + Ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c sè tiÒn thÓ hiÖn trªn giÊy nép tiÒn. + Ph¶i tu©n thñ theo ®óng néi dung yªu cÇu cña phiÕu. C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi Cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn --------- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----o0o---- GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n mua hµng Tªn t«i lµ : Do·nh BÝch Liªn Lµ c¸n bé nghiÖp vô cña ®¬n vÞ §Ò nghÞ cöa hµng thanh to¸n tiÒn mua hµng. Néi dung: Chi nh¸nh c«ng ty CNP §µ N½ng 033459 sè tiÒn lµ: 2.967.795 (Hai triÖu chÝn tr¨m s¸u b¶y ngµn b¶y tr¨m chÝn l¨m ®ång ch½n) KÕ to¸n Phô tr¸ch Hµ néi, ngµy 3 th¸ng 6 n¨m 2001 Ng­êi mua hµng Gi¶i thÝch néi dung: GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n mua hµng. - Môc ®Ých: GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n mua hµng lµ c¨n cø ®Ó xÐt duyÖt thanh to¸n lµm thñ tôc lËp phiÕu chi vµ xuÊt quü cho thanh to¸n. - Yªu cÇu: GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n do ng­êi xin thanh to¸n viÕt 1 liªn vµ ghi râ göi phô tr¸ch ®¬n vÞ. - Ph­¬ng ph¸p ghi chÐp: + Ng­êi xin ®Ò nghÞ thanh to¸n ph¶i ghi râ hä tªn, chøc vô vµ sè tiÒn xin ®Ò nghÞ thanh to¸n (viÕt b»ng ch÷ vµ sè). + Lý do thanh to¸n: ph¶i ghi râ môc ®Ých tiÒn thanh to¸n. GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng xem xÐt vµ ghi lý do ®Ò nghÞ phô tr¸ch ®¬n vÞ duyÖt chi. C¨n cø quyÕt ®Þnh cña Thñ tr­ëng kÕ to¸n lËp phiÕu theo giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n vµ chuyÓn cho thñ quü lµm thñ tôc xuÊt quü. + Ph¶i xem xÐt néi dung xin ®Ò nghÞ thanh to¸n cã ®óng víi thøc tÕ ®ang cÇn. + Ph¶i kiÓm tra sè tiÒn (cÇn chi) cã ®óng víi sè tiÒn xin ®Ò nghÞ thanh to¸n b»ng c¸ch ®èi chiÕu thùc tÕ. MÉu 02 - TT Q§ sè 1141 - TC/C§KT Ngµy 1.1.1995 cña BTC PhiÕu chi QuyÓn sè: Sè: 498 Nî TK 156 Cã TK 1111 Ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2001 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn : Do·nh BÝch Liªn CMT sè: do CA cÊp ngµy §Þa chØ : QTH3 Sè tiÒn : 2.967.795 (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu chÝn tr¨m s¸u b¶y ngµn b¶y tr¨m chÝn l¨m ®ång. Lý do : Mua hµng T4/2001 KÌm theo : 01 chøng tõ gèc. Ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2001 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) - Nî TK 156 : 2.967.795 Cã TK 1111 : 2.967.795 Gi¶i thÝch néi dung phiÕu chi. - Môc ®Ých: X¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn mÆt thùc tÕ xuÊt quÜ vµ lµm c¨n cø ®Ó thñ quü xuÊt quü, ghi sæ vµ sæ kÕ to¸n. - Yªu cÇu: PhiÕu chi ph¶i ®ãng thµnh quyÓn vµ ghi sè tõng quyÓn dïng trong 1 n¨m. Trong mçi phiÕu chi ph¶i ghi sè quyÓn vµ sè cña tõng phiÕu chi. Sè phiÕu chi ph¶i ®¸nh liªn tôc trong 1 kú kÕ to¸n. Tõng phiÕu chi ph¶i ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m lËp phiÕu; ngµy, th¸ng, n¨m chi tiÒn vµ tr­íc khi xuÊt quü ph¶i ®­îc kÕ to¸n tr­ëng, thñ tr­ëng ®¬n vÞ xem xÐt råi ký duyÖt. - Ph­¬ng ph¸p ghi chÐp: + Ghi râ hä tªn vµ ®Þa chØ ng­êi nhËn tiÒn. + Dßng "VÒ kho¶n" ghi râ néi dung chi tiÒn nh­ mua hµng, tiÕp kh¸ch, mua s¾m trang thiÕt bÞ. + Dßng "Sè tiÒn" ph¶i ghi b»ng sè vµ ghi b»ng sè tiÒn cÇn chi, ghi râ ®¬n vÞ tÝnh lµ ®ång ViÖt Nam (VN§). + Dßng tiÕp theo ghi sè l­îng chøng tõ gèc kÌm theo phiÕu chi. + PhiÕu chi ®­îc lËp thµnh 2 liªn (®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn) vµ chØ sau khi cã ®ñ ch÷ ký cña ng­êi lËp phiÕu, kÕ to¸n tr­ëng, thñ tr­ëng ®¬n vÞ, thñ quü míi ®­îc xuÊt quü. Sau khi nhËn ®ñ sè tiÒn ng­êi nhËn tiÒn ph¶i ghi sè tiÒn ®· nhËn b»ng ch÷, ký tªn, ghi râ hä tªn sau khi xuÊt quü còng ph¶i ký tªn vµ ghi râ hä tªn vµo phiÕu chi. + Liªn thø nhÊt l­u ë n¬i ng­êi lËp phiÕu. + Liªn thø hai thñ quü dïng ®Ó ghi sæ quü sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n cïng víi chøng tõ gèc ®Ó vµo sæ kÕ to¸n. - NhiÖm vô: + Ph¶i ghi ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c sè tiÒn cÇn chi, thÓ hiÖn ®óng nh­ thùc tÕ yªu cÇu. + Ph¶i ghi ®óng néi dung hîp lý mµ mçi mét phiÕu chi yªu cÇu. + ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c nguyªn t¾c cña 1 phiÕu chi. Doanh nghiÖp Kim Liªn B¶ng kª 1 Ghi Nî tµi kho¶n 1111 "TiÒn mÆt" Th¸ng 6 n¨m 2001 Sè d­ ®Çu th¸ng: TT Ghi Nî TK 1111 - Ghi Cã TK... 5111 5113 3331 3383 3384 641 Céng nî TK 1 2 50.520.200 681.818 68.182 51.270.000 3 19.028.800 816.380 163.690 20.008.880 4 17.791.100 4.200.000 420.000 22.411.100 5 20.499.000 20.499.000 6 15.018.900 15.018.900 7 17.069.200 690.480 17.935.680 8 17.232.000 17.758.800 9 26.554.000 3.045.454 304.546 29.904.000 10 43.833.900 43.833.900 11 12 227.536.100 7.927.272 792.728 1.506.865 163.690 544.800 238.411.460 KÕ to¸n ghi sæ (Ký, hä tªn) Sè d­ cuèi th¸ng:............ Ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) - Nî TK 1111 : 238.471.460 Cã TK 5111 : 227.536.100 Cã TK 5113 : 7.927.272 Cã TK 3331 : 792.728 Cã TK 3383 : 1.506.865 Cã TK 3384 : 163.695 Cã TK 641 : 544.800 Gi¶i thÝch néi dung B¶ng kª sè 1. - Môc ®Ých: dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vµ ®Ó theo dâi c¸c kho¶n lµm t¨ng quü sè tiÒn mÆt, ®­îc thÓ hiÖn qua phiÕu thu. - Yªu cÇu: B¶ng kª sè 1 chØ më vµ ghi chÐp c¸c tµi kho¶n lµm t¨ng tiÒn mÆt trong quü (ghi Nî TK 1111 - ghi cã TK cã liªn quan,...) vµ ®­îc ghi chÐp theo tõng ngµy, th¸ng, n¨m, sè hiÖu ngµy lËp chøng tõ kÕ to¸n dïng lµm c¨n cø ghi sæ. - Ph­¬ng ph¸p: C¬ së vµo b¶ng kª sè 1 lµ c¸c phiÕu thu kÌm theo chøng tõ gèc cã liªn quan. §Çu th¸ng khi më b¶ng kª sè 1, lÊy sè d­ cuèi th¸ng tr­íc lµm sè d­ ®Çu th¸ng sau. Sè cuèi ngµy ®­îc tÝnh b»ng sè d­ cuèi ngµy h«m tr­íc céng víi sè ph¸t sinh Nî trong ngµy trªn b¶ng kª sè 1 trõ ®i sè ph¸t sinh Cã trong ngµy trªn NhËt ký chøng tõ sè 1, sè d­ nµy ph¶i khíp víi sè tiÒn mÆt hiÖn cã t¹i quü cuèi ngµy. Cuèi th¸ng hoÆc cuèi quÝ kho¸ sæ b¶ng kª sè 1 x¸c ®Þnh sè tæng ph¸t sinh Nî TK 1111 ®èi øng cã cña TK cã liªn quan ®Ó vµo sæ c¸i. - NhiÖm vô: + Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ lµm t¨ng tiÒn mÆt qua phiÕu thu. + ChÊp hµnh ®óng nguyªn t¾c ghi chÐp vµ thÓ hiÖn néi dung hîp lý khi vµo b¶ng kª sè 1. Doanh nghiÖp Kim Liªn NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi Cã TK 1111 "TiÒn mÆt" Th¸ng 6 n¨m 2001 TT Ngµy th¸ng Ghi Cã TK 1111 - Ghi Nî TK... 331 334 641 1121 3331 1331 821 Céng Cã TK 1 2 2-6/6 63.505.659 1.000.000 123.000 69.628.659 3 7-9/6 18.022.424 16.164.420 194.000 5.000.000 34.380.841 4 10-12/6 16.241.228 107.500 20.892.278 5 13-15/6 19.199.380 4.543.550 19.199.380 6 16-18/6 10.370.419 6.000 20.910 10.376.419 7 22-25/6 10.187.130 466.090 10.674.130 8 19-21/6 13.183.130 2.100.000 598.000 16.486.030 9 26-29/6 15.822.164 940.000 16.915.014 10 28-29/6 25.291.333 373 25.291.706 192.579.121 19.264.420 2.435.090 5.000.000 4.543.550 20.910 373 223.844.460 §· ghi sæ c¸i ngµy ... th¸ng ... n¨m ... KÕ to¸n ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¶i thÝch néi dung NhËt ký chøng tõ sè 1 - Môc ®Ých: NhËt ký chøng tõ sè 1 dïng ®Ó tæng hîp ph¸t sinh bªn Cã TK 1111 ®èi øng bªn Nî TK 1111 cña b¶ng kª sè 1 tøc lµ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn mÆt thùc tÕ ®­îc xuÊt quü. - Yªu cÇu: ChØ ®­îc phÐp më NhËt ký chøng tõ sè 1 khi cã c¸c chøng tõ gèc (phiÕu thu, chi, ho¸ ®¬n,...) lµm c¨n cø vµ mäi sè liÖu trªn chøng tõ ph¶i hîp lÖ, hîp ph¸p chøng minh. - Ph­¬ng ph¸p: C¬ së ®Ó ghi chÐp NhËt ký chøng tõ sè 1 (chi Cã TK 1111 - ghi Nî c¸c TK...) vµ b¶ng kª 1 (ghi Nî TK 1111 - ghi Cã c¸c TK) lµ c¸c b¸o c¸o quü kÌm theo c¸c chøng tõ gèc. Mçi b¸o c¸o quü ®­îc ghi mét dßng tiÒn NhËt ký chøng tõ 1 vµ trªn b¶ng kª theo thø tù thêi gian. - NhiÖm vô: + KÕ to¸n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ghi râ rµng, liªn tôc, cã hÖ thèng trªn tõng dßng. Nî TK 331 : 192.579.121 Nî TK 334 : 19.264.420 Nî TK 641 : 2.435.090 Nî TK 1121 : 5.000.000 Nî TK 3331 : 4.543.550 Nî TK 1331 : 20.910 Nî TK 821 : 373 Cã TK 1111 : 223.844.460 Sè quÜ Th¸ng 6/2001 SCT N DiÔn gi¶i Sè tiÒn SCT N DiÔn gi¶i Sè tiÒn Thu 102 2 A.B¶n NguyÔn Tr·i 750.000 508 5 Ph­¬ng TH2 mua hµng 2.256.000 103 7 B¸n hµng 22 quÇy 50.520.200 509 6 Ngäc TH1 mua hµng 3.108.032 51.270.200 510 6 Liªn TH4 mua hµng 2.500.000 511 6 Dung TH7 mua hµng 730.000 Chi 512 6 Nga TH1 mua hµng 1.643.000 496 2 Thu tr¶ Gi¶ng Vâ 12.983.572 513 6 V©n TH2 mua hµng 500 497 2 T¹m øng l­¬ng 1.000.000 514 6 Chung TH3 mua hµng 2.263.000 498 4 Liªn TH3 mua hµng 2.967.795 515 6 TuyÕt TH4 mua hµng 4.000.000 499 4 TiÕn TH6 mua hµng 872.950 516 6 Ph­¬ng TH3 mua hµng 2.027.000 500 4 Ngäc TH6 mua hµng 3.072.000 517 6 Th¶o TH6 mua hµng 2.173.000 501 4 V©n TH11 mua hµng 2.500.000 518 6 Dung tiÕp kh¸ch 115.000 502 4 Dung TH9 mua hµng 1.300.000 519 6 Hµ nép N.hµng chi phÝ 5.008.200 503 4 Dung TH mua hµng 3.537.000 520 6 Chung TH1 mua hµng 1.000.000 504 4 Loan TH4 mua hµng 3.000.000 521 6 Dung TH4 mua hµng 818.000 505 4 YÕn TH7 mua hµng 2.864.400 69.628.659 506 4 TuyÕt TH8 mua hµng 4.560.090 507 5 Chung TH1 mua hµng 1.500.000 D§: 36.498.000 DC: 18.139.541 Sè quÜ Th¸ng 6/2001 SCT N DiÔn gi¶i Sè tiÒn SCT N DiÔn gi¶i Sè tiÒn Thu 116 26 A.B¶n N. Tr·i T6/2001 750.000 588 Th¶o TH10 mua hµng 1.006.096 117 26 C.Thanh T6/2001 500.000 589 V©n TH3 mua hµng 1.050.000 118 27 C.H­¬ng Q3/2001 2.100.000 16.915.014 119 27 B¸n hµng 12 quÇy 26.554.000 Thu 29.904.000 120 B¸n hµng 16 quÇy 43.833.900 Chi Chi 578 26 TiÒn göi xe T6/2001 97.000 590 29 Liªn TH5 mua hµng 2.920.000 579 26 A.ChÊn 152.000 591 29 V©n TH4 mua hµng 5.273.150 580 26 Dung tiÕp kh¸ch 258.000 592 29 Th¶o TH2 mua hµng 1.463.000 581 26 TuyÕt C.phÝ 38.000 593 29 Dung TH6 mua hµng 5.431.000 582 26 Dung häp mÆt c¸c ch¸u 480.000 594 29 Chung TH11 mua hµng 2.800.000 583 26 Dung mua trang thiÕt bÞ 67.000 595 29 Nga TH7 mua hµng 200.000 584 27 Dung TH10 mua hµng 5.555.000 596 29 B×nh N.Tr·i TH12 mua hµng 7.203.583 585 27 TuyÕt TH1 mua hµng 1.602.000 25.291.706 586 27 V©n TH4 mua hµng 5.250.000 587 27 Liªn TH3 mua hµng 1.359.000 Gi¶i thÝch néi dung sæ quü. - Môc ®Ých: dïng ®Ó ghi chÐp c¸c kho¶n thu chi ph¸t sinh trong nµy. - Yªu cÇu: Sæ quü ph¶i ®­îc ®ãng thµnh quyÓn ®Ó theo dâi chÆt chÏ sè chøng tõ gåm phiÕu thu, chi, ngµy, th¸ng vµ diÔn gi¶i lý do hîp lý t­¬ng øng víi sè tiÒn. - Ph­¬ng ph¸p: Sau khi ®· thu, chi tiÒn, thñ quü ®ãng dÊu "®· thu" hoÆc "®· chi" vµo chøng tõ. C¨n cø vµo chøng tõ ®ã ®Ó ghi vµo sæ quü. - NhiÖm vô: + Ph¶n ¸nh ®óng vµ khíp víi c¸c chøng tõ. + Theo dâi th­êng xuyªn ®èi chiÕu kiÓm tra. B¸o c¸o quÜ Th¸ng 6/2001 SCT N DiÔn gi¶i Sè tiÒn 5111 5113 3331 3383 3384 641 Thu 102 2 A.B¶n N.Tr·i 750.000 681.818 68.182 103 7 B¸n hµng 22 quÇy 50.520.000 50.520.000 104 9 Thu BHXH, BHYT 980.000 816.385 163.695 105 9 B¸n hµng 10 quÇy 19.021.800 19.021.800 110 9 Mai T5/2001 20.000 20.000 117 26 Thanh T6/2001 500.000 500.000 118 27 H­êng Q3/2001 50.000 2.100.000 119 27 B¸n hµng 12 quÇy 26.554.000 26.554.000 120 24 B¸n hµng 16 quÇy 43.833.900 43.833.900 116 26 A.B¶n T6/2001 750.000 681.818 68.182 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ Céng 238.471.460 227.536.100 1.927.272 192.728 1.506.865 163.695 544.800 SCT N DiÔn gi¶i Sè tiÒn 331 334 641 112 3331 1331 821 Chi 496 2 Thu tr¶ Gi¶ng Vâ 12.983.572 12.983.572 497 2 T¹m øng l­¬ng 1.000.000 1.000.000 498 4 Liªn TH3 mua hµng 2.967.795 2.967.795 499 4 TiÕn TH6 mua hµng 872.950 872.950 519 6 Hµ nép N.hµng 5.000.00 5.000.000 543 12 Thu thuÕ VAT T5/2001 4.543.550 4.543.350 572 22 A.H¶i C.ty RB n­íc 65.000 62.210 2.790 584 27 Dung TH10 mua hµng 5.555.000 5.555.000 509 6 Ngäc TH1 mua hµng 3.108.032 3.108.032 510 6 Liªn TH3 mua hµng 2.500.000 2.500.000 516 6 V©n TH11 mua hµng 730.373 730.000 373 517 6 TiÕn TH6 mua hµng 1.643.000 1.643.000 518 6 Dung tiÕp kh¸ch 115.000 115.000 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ Céng 223.844.460 192.579.121 19.264.420 2.435.090 5.000.000 4.543.550 20.910 373 Gi¶i thÝch néi dung b¸o c¸o quü. - Môc ®Ých: Më ra ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn thu chi trong ngµy vµ sè tiÒn tån ®Çu ngµy, tån cuèi ngµy. - Yªu cÇu: B¸o c¸o quü ®­îc më ra ®Ó diÔn gi¶i kho¶n thu chi. - Ph­¬ng ph¸p: Mäi kho¶n thu tiÒn mÆt ®Òu lªn phiÕu thu, chi vµ cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng­êi giao nhËn cho phÐp nhËp, xuÊt quü. Cuèi ngµy c¨n cø vµo chøng tõ thu chi ®Ó ghi vµo sæ quü vµ lËp b¸o c¸o quü. - NhiÖm vô: KÕ to¸n hµng ngµy c¨n cø tõ phiÕu thu, chi thñ quü lµm c¬ së vµo sæ quü vµ lËp b¸o c¸o. §¬n vÞ Kim Liªn Sæ C¸i N¨m 2001 Tµi kho¶n 1111 "TiÒn mÆt" Sè d­ ®Çu n¨m: Nî 17.551.000 Cã STT Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 6 Th¸ng 12 1 5111 227.536.100 2 5113 7.927.272 3 3331 792.728 4 641 544.800 5 3384 163.690 1 Tæng sè ph¸t sinh Nî 238.471.460 2 Céng sè ph¸t sinh Cã 223.844.460 3 Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 51.125.000 Sæ nµy cã trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang Ngµy th¸ng më sæ Ngµy th¸ng kÕt thóc sæ Ng­êi ghi sæ (Ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) Ngµy th¸ng n¨m Gi¸m ®èc (Ký, ®ãng dÊu) Gi¶i thÝch néi dung sæ c¸i. - Môc ®Ých: Dïng ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh trong kú niªn ®é kÕ to¸n theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®­îc quy ®Þnh trong chÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho doanh nghiÖp sè liÖu kÕ to¸n trªn sæ c¸i ph¶n ¸nh tæng hîp t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Yªu cÇu: Sæ c¸i ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè sau: + Ngµy, th¸ng ghi sæ + Sè liÖu vµ ngµy lËp chøng tõ lµm c¨n cø ghi sæ. + Tãm t¾t néi dung kinh tÕ nghiÖp vô ph¸t sinh. + Sè tiÒn ph¸t sinh ghi Nî hoÆc Cã cña tµi kho¶n. - Ph­¬ng ph¸p: Sæ c¸i lµ sæ tæng hîp më ra cho c¶ n¨m, mçi tê sæ dïng cho mét tµi kho¶n trong ®ã TK (tµi kho¶n) 111 "Quü tiÒn mÆt ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh Nî, sè ph¸t sinh Cã vµ sè d­ cuèi th¸ng, sè ph¸t sinh Cã cña TK 111 ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i theo tæng sè lÊy tõ nhËt ký chøng tõ sè 1. Ghi Cã TK 1111, sè ph¸t sinh Nî ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt theo tõng TK ®èi øng cã lÊy tõ nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. Sæ c¸i ghi 1 lÇn vµo ngµy cuèi th¸ng sau khi ®· kho¸ sæ vµ kiÓm tra ®èi chiÕu trªn nhËt ký chøng tõ ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña c¸c kÕ to¸n. - NhiÖm vô: KÕ to¸n ph¶i ®èi chiÕu khíp hµng ngang, cét däc vµ ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ cã liªn quan. Cuèi th¸ng sè liÖu tæng céng cña nhËt ký chøng tõ ®­îc sö dông ghi vµo sæ c¸i vµ qu¸ tr×nh lµm kÕ to¸n ph¶i lµm. PhÇn III KÕt luËn C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn l©u dµi, mçi giai ®o¹n lµ mét sù ®æi míi kh«ng ngõng cña c«ng ty. C«ng ty ®· ®­îc Nhµ n­íc tÆng nhiÒu Huy ch­¬ng. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®ang tõng b­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t. C«ng ty ®· nhanh chãng, n¨ng ®éng cïng víi viÖc øng dông kÞp thêi tin häc trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ vµ gi¶m bít khèi l­îng trong ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ cung cÊp th«ng tin nhanh, kÞp thêi cho Ban l·nh ®¹o, c«ng ty ®· gióp Ban l·nh ®¹o ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh qu¶n lý chÆt chÏ khèi l­îng quü tiÒn mÆt trong doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi nãi chung vµ ë cöa hµng B¸ch ho¸, cöa hµng Kim Liªn nãi riªng. Em ®· xem xÐt vµ t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn nãi riªng. Em cã mét sè nhËn xÐt sau: 1. VÒ tæ chøc. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc gän nhÑ, hîp lý, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cã tr×nh ®é nghiÖp vô v÷ng vµng vµ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t, t¸c phong lµm viÖc khoa häc, gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng viÖc. ViÖc cung cÊp sè liÖu gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n vµ cung cÊp sè liÖu lËp b¸o c¸o nhanh, chÝnh x¸c kÞp thêi, c«ng ty thùc hiÖn viÖc theo dâi quü tiÒn mÆt theo th¸ng, thËm chÝ theo ngµy. C«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn trùc tiÕp ®­îc thùc hiÖn nghiªm chØnh ®óng chÕ ®é c¸c phiÕu thu, phiÕu chi ®­îc cËp nhËt, ®Çy ®ñ kÞp thêi t¹o thuËn lîi cho viÖc theo dâi qu¸ tr×nh kinh doanh còng nh­ quü tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp. Cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn ®· ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng quü tiÒn mÆt t¹i doanh nghiÖp. Víi h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ®· gióp cho kÕ to¸n theo dâi mét c¸ch râ rµng, dÔ hiÓu, dÔ ph¸t hiÖn sai sãt, ®iÒu chØnh ®­îc nhiÒu tµi kho¶n cã khèi l­îng nghiÖp vô nhiÒu, cã nhiÒu nh©n viªn kÕ to¸n dÔ kÕt hîp xö lý trong c«ng t¸c. 2. KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp ë cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn tuy ng¾n song l¹i cho em thÊy ®­îc vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c quü tiÒn mÆt nãi riªng gi÷a lý thuyÕt ®· ®­îc c« gi¸o trang bÞ vµ thùc tÕ. Trong t­¬ng lai c«ng ty nãi chung, cöa hµng nãi riªng víi ®éi ngò kÕ to¸n v÷ng vµng sÏ gãp phÇn mét c¸ch ®¸ng kÓ trong sù ph¸t triÓn sù nghiÖp cña c«ng ty nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn, viÖc qu¶n lý kinh tÕ chÆt chÏ th× c«ng t¸c kÕ to¸n cµng quan träng. Trªn gãc ®é cña mét kÕ to¸n t­¬ng lai, chóng ta nghÜ r»ng kh«ng ®ñ n¾m v÷ng vÒ mÆt c¬ së lý luËn thùc tiÔn ®· ®­îc thÇy c« trang bÞ mµ cßn ph¶i hiÓu s©u s¾c vÒ trùc tiÕp sö dông c«ng cô s¾c bÐn nµy kÕt hîp víi c¬ së lý luËn thùc tiÔn. Cã nh­ vËy ng­êi c¸n bé kÕ to¸n míi ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n. So s¸nh gi÷a lý luËn vµ thùc tÕ. Qua thêi gian thùc tËp t¹i cöa hµng B¸ch ho¸ Kim Liªn thuéc c«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi em thÊy tr×nh tù h¹ch to¸n t­¬ng tù víi lý thuyÕt em ®· häc ë trªn líp hay nãi mét c¸ch kh¸c cöa hµng ®· ¸p dông quy ®Þnh cña sæ s¸ch kÕ to¸n cña doanh nghiÖp víi c¬ quan qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Trong suèt thêi gian thùc tËp t¹i cöa hµng em ®· dÇn lµm quen víi c«ng viÖc cña 1 ng­êi kÕ to¸n. T×m hiÓu bé m¸y ho¹t ®éng còng nh­ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n t¹i cöa hµng. Qua ®ã, em ®· ®i s©u t×m hiÓu vµ nghiªn cøu vÊn ®Ò kÕ to¸n "TiÒn mÆt t¹i quü". Víi thêi gian thùc tËp ®Ó tiÕp xóc víi c«ng viÖc thùc tÕ vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt lý luËn nhËn thøc trong lÜnh vùc kÕ to¸n cßn nhiÒu h¹n chÕ ch­a cã kinh nghiÖm thùc tÕ nªn nh÷ng ý kiÕn trong suèt b¸o c¸o thùc tËp kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em xin c¶m ¬n c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ néi, th¸ng 8 n¨m 2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35849.DOC
Luận văn liên quan