Đề tài Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Chương Dương

LỜI MỞ ĐẦU Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là đơn vị trực tiếp làm ra của cải vật chất, cung cấp sản phẩm dịch vụ, lao vụ, phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của toàn xã hội. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Doanh nghiệp tiến hành hạch toán các chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là lãi hay lỗ. Trong quá trình hình thành chi phí sản xuất thì tiền lương là một trong các yếu tố tạo nên giá thành sản phẩm. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi và là điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp. Tiền lương là phần thù lao trả cho người lao động tương xứng với số lượng, chất lượng và kết quả lao động. Bảo hiểm xã hội là khoản trợ cấp cho NLĐ trong thời gian nghỉ việc vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động . Tiền lương và các khoản trích theo lương là nguồn thu nhập chủ yếu của cán bộ CNVC và NLĐ để họ yên tâm ổn định cuộc sống, tích cực hăng hái tham gia lao động sản xuất. Do vậy cùng với sự phát triển và nâng cao hiệu quả SXKD tiền lương của CNVC và NLĐ cũng không ngừng được nâng cao. Vì thế có thể nói tiền tương và các khoản trích theo lương luôn luôn là một vấn đề thời sự cần quan tâm trong mọi thời kỳ phát triển của xã hội. Tiền lương và các khoản trích theo lương là một phạm trù kinh tế, nó gắn liền với cách thức phân chia, gắn liền với lợi ích con người, gắn liền với các tổ chức kinh tế. Động lực của việc phân chia tiền lương và các khoản trích theo lương còn là cơ sở để tái sản xuất giản đơn cũng như tái sản xuất mở rộng. Ngày nay vấn đề tổ chức phân phối tiền lương và các khoản trích theo lương cho NLĐ trở nên rất cấp thiết trong nền KTTT. Đặc biệt là những phương pháp tính toấn, thanh toán về kế toán tiền lương - BHXH . sao cho tiền lương thực sự là“Đòn bẩy kinh tế ” kích thích, động viên NLĐ hăng hái hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán, bên cạnh đó cùng với sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Thạc Sĩ Phạm Bích Chi và các cán bộ kế toán trong Công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Chương Dương” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài Phần mở đầu và Phần kết luận, nội dung của chuyên đề còn có các phần sau: Phần I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. Phần II : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG. Phần III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG. Sau một thời gian dài học tập, nghiên cứu, mặc dầu bản thân đã cố gắng học hỏi và trau dồi kiến thức. Song một phần do thời gian, một phần do khả năng có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy em kính mong nhận được sự chỉ bảo, động viên, góp ý của Cô giáo hướng dẫn và các cán bộ nhân viên phòng kế toán của Công ty cổ phần Chương Dương để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Em xin bầy tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc ! PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 1.1. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP. 1.1.1. ý nghiã tiền lương trong thu nhập của người lao động. Trong mọi chế độ xã hội, việc sản xuất ra của cải vật chất hoặc thực hiện quá trình kinh doanh đều gắn liền với lao động của con người. Lao động là yếu tố cơ bản quyết định trong việc sản xuất kinh doanh, những người lao động làm việc ở các đơn vị sản xuất kinh doanh đều nhận thù lao lao động dưới hình thức tiền lương. Tiền lương là một phạm trù kinh tế, là bộ phận của sản phẩm xã hội luôn gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất kinh doanh . Người lao động với tư cách là chủ thể tư liệu sản xuất nhận được của xã hội để thoả mãn tiêu dùng cá nhân, để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy tiền lương thuộc phạm trù phân phối, là một phần thu nhập quốc dân, được Nhà nước phân phối có kế hoạch cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động. Trong điều kiện tồn tại nền sản xuất hàng hoá và tiền tệ, tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm do lao động tạo ra. Tiền lương là một bộ phận của CPSXKD cấu thành nên giá thành của sản phẩm hay đựoc xác định là một bộ phận của thu nhập. Trong công tác quản lý hoạt động SXKD của doanh nghiệp, tiền lương được sử dụng như một phương tiện quan trọng - Đòn bẩy kinh tế - để kích thích, động viên người lao động hăng hái sản xuất, tăng thêm sự quan tâm của NLĐ đối với kết quả lao động, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm, tăng năng xuất lao động. Ở Việt Nam trong thời kỳ bao cấp, tiền lương chủ yếu bao gồm hai bộ phận: Phần trả bằng tiền trên hệ thống thang lương, bảng lương và phần trả bằn hiện vật thông qua tem, phiếu, sổ. Theo cơ chế thị trường này tiền lương không gắn chặt với số lượng, chất lượng lao động, không phản ánh đúng giá trị sức lao động và không đảm bảo một cuộc sống ổn định cho người lao động. Do đó không tạo ra được động lực sản xuất. Còn trong nền KTTT như hiện nay, thừa nhận sức lao động là hàng hoá và sự tồn tại khách quan của phạm trù thị trường sức lao động thì tiền lương thuộc phạm trù giá trị, chịu sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cung cầu về sức lao động. Theo Mác “Sức lao động là xương là bắp của sản xuất” có nghĩa là lao động là hoạt động ra giá trị. Cái mà người ta mua bán như hàng hoá là sức lao động. Khi sức lao động trở thành hàng hoá thì giá trị của nó được đo bằng lao động. Người công nhân - người bán sức lao động nhận được giá trị của sức lao động dưới hình thức tiền lương, tiền lương được hình thành trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng sức lao động, do người sử dụng lao động trực tiếp trả cho NLĐ dựa trên số lượng và chất lượng của CNV, NLĐ đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Như vậy, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà Doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho Doanh nghiệp. Tiền lương của doanh nghiệp bao gồm lương nhân viên hành chính, lương hưởng theo giờ lao động sản lượng công việc thực tế, các khoản thưởng, hoa hồng, phúc lợi, và những khoản trích theo lương theo quy định hiện hành của pháp luật hay theo sự thoả thuận của đôi bên. Bên cạnh đó Doanh nghiệp phải trích vào CPSXKD một bộ phận CP cho người lao động vì họ được hưởng một phần sản phẩm xã hội dưới hình thái tiền tệ trong trường hợp NLĐ tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như : ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, hưu trí mất sức. Đó chính là các khoản trích về BHXH, BHYT và KPCĐ. Phần sản phẩm xã hội này biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, hình thành nên quỹ BHXH. Quỹ BHXH được sử dụng để chi trợ cấp BHXH cho người lao động. BHYT để tài trợ cho việc phòng chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. KPCĐ chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức giới lao động, chăm sóc bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Cùng với tiền lương các khoản trích lập quỹ nói trên hợp thành khoản CP về lao động sống trong GTSP. Tính toán CP về lao động sống phải dựa trên cơ sở quản lý và theo dõi quy trình huy động sử dụng lao động trong SXKD. Việc tính toán đúng thù lao lao động, phân bổ chính xác tiền lương vào GTSP, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản liên quan cho người lao động sẽ phát huy tính năng động sáng tạo, kích thích NLĐ quan tâm đến thời gian, kết quả và chất lượng của lao động, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ GTSP, tăng tích luỹ và cải thiện đời sống cho cán bộ CNV, và NLĐ của doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh doanh các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, BHXH, cũng được nghiên cứu, đổi mới và đã có tác dụng nhất định kích thích NLĐ tích cực góp sức mình cho sự đổi mới nền kinh tế của đất nước. Do đó tiền lương và các khoản liên quan đến người lao động không chỉ là vấn đề quan tâm riêng của NLĐ, mà còn là vấn đề Doanh nghiệp cần thiết phải quan tâm. 1.1.2.Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp. Kế toán với chức năng công cụ quan trọng quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cần được DN sử dụng đúng với chức năng vị trí của nó trong lĩnh vực lao động và quản lý tiền lương. Doanh nghiệp cần tổ chức tốt công tác kế toán lao động tiền lương. - Để thực hiện chức năng là công cụ phục vụ sự điều hành và quản lý lao động tiền lương có hiệu quả, kế toán lao động và tiền lương phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: + Tổ chức ghi chép, phản ánh một cách trung thực, kịp thời đầy đủ, chính xác tình hình hiện có và sự biến động về số lượng, chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả thời gian lao động của CNV, NLĐ. + Tính toán chính xác, thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng chính sách chế độ các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho NLĐ. + Thực hiện, kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, tình hình chấp hành chính sách, chế độ về lao động, tiền lương và BHXH, quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng quỹ tiền lương và quỹ BHXH. + Tính và phân bổ đúng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH vào CPSXKD. Hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ, đúng đắn chế độ ghi chép ban đầu về lao động tiền lương, BHXH. Mở sổ kế toán và hạch toán lao động, tiền lương, BHXH đúng chế độ, đúng phương pháp.

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Chương Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cã TK338 CP ph¶i tr¶ 1 TK622 - CP NCTT - Ph©n x­ëng: ......... 2 TK627- CPSX chung - Ph©n x­ëng: .......... Céng ViÖc lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ trÝch, BHXH, BHYT, KPC§ lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt, nã lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan. 1.4. HÖ thèng sæ kÕ to¸n tæng hîp h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ¸p dông trong doanh nghiÖp . Tuú theo tõng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n còng nh­ trang thiÕt bÞ,m¸y tÝnh mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n thÝch hîp. HiÖn nay cã bèn h×nh thøc sæ kÕ to¸n nh­ sau. 1.4.1. H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung. H×nh thøc nµy gåm c¸c sæ kÕ to¸n sau: + Sæ NhËt ký chung: lµ sæ ®Þnh kho¶n vµ qu¶n lý sè ph¸t sinh. + Sæ c¸i tµi kho¶n. + C¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: Sæ vËt t­, sæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm, sæ TSC§, sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, sæ s¶n phÈm hµng ho¸, sæ doanh thu .... Hµng ngµy c¨n cø chøng tõ gèc vµ b¶ng tæng hîp, chøng tõ gèc ®Ó ghi sæ NhËt Ký Chung, sau ®ã ghi vµo Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan cña c¸c nghiÖp vô ®è. ¦u ®iÓm: DÔ ghi chÐp ®¬n gi¶n, thuËn lîi trong ¸p dông m¸y vi tÝnh tÝnh to¸n. Th­êng ¸p dông ë c¸c doanh nghiÖp cã bé m¸y kÕ to¸n ®­îc c¬ giíi ho¸. Nh­îc ®iÓm: ViÖc tæng hîp b¸o c¸o chËm, khã ph©n c«ng c«ng t¸c. 1.4.2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ. H×nh thøc nµy gåm c¸c lo¹i sæ sau: + Sæ NhËt ký chøng tõ lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp, dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh theo vÕ cã cña tµi kho¶n. B¶ng kª ®­îc sö dông trong c¸c tr­êng hîp khi c¸c chØ tiªu h¹ch to¸n chi tiÕt cña mét sè tµi kho¶n kh«ng thÓ ph¶n ¸nh trùc tiÕp lªn NhËt ký chøng tõ ®­îc. + Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. + Sæ chi tiÕt liªn quan. ¦u ®iÓm: Cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c. Nh­îc ®iÓm: Ghi chÐp phøc t¹p, khã ¸p dông m¸y vi tÝnh. Chñ yÕu ¸p dông t¹i Doanh nghiÖp cã quy m« lín, c¸n bé kÕ to¸n cã tr×nh ®é cao. 1.4.3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký sæ c¸i. Ph¶n ¸nh mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thø tù thêi gian kÕt hîp víi viÖc ph©n lo¹i theo hÖ thèng vµo sæ NhËt ký sæ c¸i. Bao gåm c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt: + Sæ NhËt ký sæ c¸i. + Sæ kÕ to¸n chi tiÕt c¸c lo¹i. ¦u ®iÓm: DÔ ghi chÐp, ®èi chiÕu, kiÓm tra sè liÖu. Nh­îc ®iÓm: - Khã ph©n c«ng lao ®énghay ¸p dông ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n. - ViÖc ghi chÐp sÏ cång kÒnh, phøc t¹p khi cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh. - ChØ phï hîp víi Doanh nghiÖp cã quy m« nhá, sö dông Ýt tµi kho¶n vµ phat sinh Ýt nghiÖp vô kinh tÕ. 1.4.4. H×nh thøc sæ kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶n tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i hoÆc cïng néi dung kinh tÕ lËp ra Chøng tõ ghi sæ tr­íc khi vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp. H×nh thøc nµy gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau: + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n tæng hîp. + Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. ¦u ®iÓm: MÉu sæ ®¬n gi¶n, dÔ ghi chÐp, ®èi chiÕu ... thuËn lîi cho ph©n c«ng lao ®éng vµ c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. Nh­îc ®iÓm: Ghi chÐp cßn trïng lÆp, ®èi chiÕu, kiÓm tra chËm. phÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi tai c«ng ty cæ phÇn ch­¬ng d­¬ng. 2.1.Tæng quan vÒ nghiÖp. 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 2.2. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn ch­¬ng d­¬ng. 2.2.1. Ph©n lo¹i lao ®éng vµ h¹ch to¸n lao ®éng t¹i c«ng ty. Trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nh©n viªn gåm nhiÒu lo¹i, thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i tæ chøc lao ®éng trong doanh nghiÖp, ®¶m b¶o sè l­îng lao ®éng, c¬ cÊu ngµnh nghÒ, cÊp b©c kü thuËt vµ ph©n bæ lao ®éng trong tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng mét c¸ch phï hîp, c©n ®èi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c cÇn ph¶i tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®¶m b¶o tÝnh vµ tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c, ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é, ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi ®óng ®èi t­îng. Do vËy viÖc ph©n lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp sÏ gióp cho c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng vµ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. C«ng nh©n viªn trong C«ng ty lµ sè lao ®éng trong danh s¸ch do doanh nghiÖp trùc tiÕp qu¶n lý vµ tr¶ l­¬ng. Tuú theo tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc chia thµnh hai lo¹i chÝnh theo tÝnh chÊt cña c«ng viÖc. + C«ng nh©n viªn s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n. + C«ng nh©n viªn thuéc c¸c ho¹t ®éng kh¸c. - C«ng nh©n viªn s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n bao gåm toµn bé sè lao ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh. Lo¹i nµy chia lµm 5 lo¹i nhá: + C«ng nh©n s¶n xuÊt . + C«ng nh©n häc nghÒ. + Nh©n viªn kü thuËt. + Nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ. + Nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh. + C«ng nh©n viªn - C«ng nh©n viªn thuéc c¸c ho¹t ®éng kh¸c. + Sè lao ®éng ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kh¸c ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n cña doanh nghiÖp nh­ : c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn lµm c¸c c«ng t¸c §¶ng, ®oµn thÓ (C«ng ®oµn thanh niªn ). Nãi tãm l¹i c«ng nh©n viªn trong c«ng ty gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é, bËc thî, lµm viÖc ë c¸c bé phËn kh¸c nhau, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ kh¸c nhau. Do ®ã cÇn ph¶i ph©n lo¹i lao ®éng ®Ó sö dông sè l­îng lao ®éng hîp lý, cã c¬ së h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng chÝnh x¸c. - VÒ h¹ch to¸n lao ®éng. + ë C«ng ty lµ h¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng, thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. 2.2.2. H×nh thøc tiÒn l­¬ng, quü l­¬ng vµ quy chÕ chi tr¶ tiÒn l­¬ng trong c«ng ty. * H×nh thøc tiÒn l­¬ng : HiÖn nay toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty h­ëng l­¬ng theo thêi gian vµ s¶n phÈm. * Quü l­¬ng. + Nguån h×nh thµnh quü l­¬ng: C¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh Doanh nghiÖp x¸c ®Þnh nguån quü tiÒn l­¬ng t­¬ng øng ®Ó tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng bao gåm. - Quü l­¬ng tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô. - Quü tiÒn l­¬ng dù phßng tõ n¨m tr­íc chuyÓn sang. * Sö dông quü tiÒn l­¬ng ®Ó ®¶m b¶o quü tiÒn l­¬ng kh«ng v­ît chi so víi quü tiÒn l­¬ng doanh nghiÖp cã, dån chi quü tiÒn l­¬ng vµo c¸c th¸ng cuèi n¨m hoÆc ®Ó dù phßng quü tiÒn l­¬ng qu¸ lín cho n¨m sau, cã thÓ quy ®Þnh ph©n chia tæng quü tiÒn l­¬ng cho c¸c quü sau. - Qòy tiÒn l­¬ng : Tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng theo l­¬ng s¶n phÈm, l­¬ng thêi gian. (Ýt nhÊt lµ b»ng 76%). - Quü khen th­ëng : Tõ quü l­¬ng ®èi víi ng­êi lao ®éng cã n¨ng suÊt, thµnh tÝch trong c«ng t¸c (Tèi ®a kh«ng qu¸ 10% tæng quü l­¬ng). - Quü dù phßng cho n¨m sau: (Tèi ®a kh«ng qu¸ 12% tæng quü l­¬ng). Quü tiÒn l­¬ng cña C«ng ty cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng lµ tæng quü tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty mµ C«ng ty qu¶n lý vµ chi tr¶ l­¬ng. - Ngoµi ra cßn c¸c kho¶n chi trî cÊp BHXH cho c«ng nh©n viªn trong thêi gian èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng. VÒ ph­¬ng diÖn h¹ch to¸n C«ng ty chia tiÒn l­¬ng lµm hai lo¹i lµ tiÒn l­¬ng chÝnh vµ tiÒn l­¬ng phô. ViÖc ph©n chia nµy gióp cho viÖc h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ chÝnh x¸c, tõ ®ã ph©n tÝch tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm . * Quy chÕ chi tr¶ l­¬ng trong C«ng ty: Nh÷ng néi dung chñ yÕu ®Ó x©y dùng quy tr¶ l­¬ng trong doanh nghiÖp Nhµ n­íc kÌm theo c«ng v¨n sè 4320/L§TBXH - tiÒn l­¬ng ngµy 29/12/1998 cña Bé lao ®éng - TBXH). Trong phÇn nµy quy ®Þnh nh÷ng néi dung thèng nhÊt, cã tÝnh nguyªn t¾c cô thÓ. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc lao ®éng doanh nghiÖp quy ®Þnh chÕ ®é tr¶ l­¬ng cô htÓ g¾n víi kÕt qu¶ cuèi cïng cña tõng ng­êi lao ®éng tõng bé phËn nh­ sau: + §èi víi lao ®éng tr¶ l­¬ng theo thêi gian (viªn chøc qu¶n lý, chuyªn m«n nghiÖp vô, thõa hµnh phôc vô vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c mµ kh«ng thÓ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ). + §èi víi lao ®éng tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm . * Nãi chung quy chÕ tr¶ l­¬ng t¹i C«ng ty nh­ sau : - L·nh ®¹o tæ chøc thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Bè trÝ s¾p xÕp c¸n bé c«ng nh©n viªn phï hîp theo tiªu chuÈn vµ nhu cÇu thùc tÕ ®Æt ra. - ViÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty lµ c¨n cø c¸c møc bËc l­¬ng c¬ b¶n ®· ®­îc ký kÕt gi÷a ng­êi lao ®éng víi C«ng ty vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ. Ngoµi viÖc chi tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo møc l­¬ng c¬ b¶n C«ng ty cßn thanh to¸n theo c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ng­êi lao ®éng theo c¸c kho¶n sau ®©y: + Chi tiÒn nghØ phÐp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. L­¬ng c¬ b¶n TiÒn phÐp = x Ngµy phÐp nghØ thùc tÕ Ngµy c«ng quy ®Þnh 2.2.3. VÒ BHXH, BHYT, KPC§ ë C«ng ty. Theo nghÞ ®Þnh t¹i ®iÒu 36 - ch­¬ng II cña ®iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 12/ CP ngµy 26/1/1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc trÝch lËp quü BHXH. - Theo nghÞ ®Þnh nµy C«ng ty trÝch lËp c¸c kho¶n theo l­¬ng sau: - BHXH =15% tæng quü l­¬ng phÇn nµy trÝch vµo chi phÝ, GTSP - BHYT = 2% tæng quü l­¬ng C«ng ty trùc tiÕp mua cña CNV: - BHXH = 5% Theo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. - BHYT =1% Vµ ®Ó dïng nh­ sau: - Sè BHXH trÝch 20% theo tæng quü l­¬ng phØ nép toµn bé cho c¬ quan BHXH cÊp trªn. - Sæ BHYT lµ 3% cña tæng quü l­¬ng ®Ó mua thÎ BHYT cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. a) Quy chÕ thanh quyÕt to¸n BHXH C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng. Theo quy ®Þnh cña C«ng ty BHXH, kÓ tõ ngµy 01/7/1995 th× nép tÊt c¶ BHXH cho c¬ quan BHXH (gåm BHXH tÝnh vµo gi¸ thµnh vµ BHXH thu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Õn cuèi th¸ng C«ng ty chuyÓn chøng tõ lªn cho c¬ quan BHXH ®Ó thanh to¸n. NÕu chøng tõ hîp lÖ c¬ quan BHXH sÏ thanh to¸n tr¶ l¹i cho C«ng ty HN- EVC. b) ChÕ ®é trî cÊp BHXH t¹i c«ng ty cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng Møc BHXH èm, ®au L­¬ng c¬ b¶n sè ngµy ®­îc = x 75% x nghØ th­ëng CNV ®­îc h­ëng bÖnh .... 26 ngµy BHXH HoÆc : Møc BHXH sÈy thai L­¬ng c¬ b¶n sè ngµy ®­îc = x 100% x nghØ th­ëng CNV ®­îc h­ëng ®Î 26 ngµy BHXH c) Kinh phÝ c«ng ®oµn. Còng ®­îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp, tÝnh vµo CPSXKD cña doanh nghiÖp hµng th¸ng theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp trong th¸ng, KPC§ do doanh nghiÖp trÝch lËp còng ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý vµ chi tiªu theo chÕ ®é quy ®Þnh: mét phÇn nép cho c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn vµ mét phÇn ®Ó chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp . d) B¶o hiÓm y tÕ. Ph©n theo chÕ ®é quy ®Þnh doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu sÏ ®­îc tÝnh vµo CPSXKD cña doanh nghiÖp hµng th¸ng theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng. PhÇn BHYT ng­êi lao ®éng ph¶i g¸nh chÞu th«ng th­êng trõ vµo tiÒn l­¬ng CNV. BHYT ®­îc nép lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn m«n ®Ó phôc vô b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cña CNV nh­ kh¸m ch÷a bÖnh. 2.3 H¹ch to¸n ph©n bæ tiÒn l­¬ng, trÝch BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn t¹i c«ng ty cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng. 2.3.1 Chøng tõ sö dông : - B¶ng thanh to¸n l­¬ng cña CBCNV. - B¶ng ph©n bæ sè 1, “ B¶ng thanh to¸n l­¬ng, trÝch BHXH, BHYT ”. - B¶ng chÊm c«ng lao ®éng - Sæ theo dâi BHXH + Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ : Khi cã b¶ng chÊm c«ng c¸c b¶ng thanh to¸n, b¶ng ph©n phèi cña c¸c bé phËn, c¸c tæ chøc chuyÓn cho phßng kÕ to¸n tµi vô lµm c¨n cø kiÓm tra l­¬ng, bé phËn tiÒn l­¬ng lµm c¨n cø c¸c chøng tõ nhËn ®­îc vµ lËp b¶ng thanh to¸n tæng hîp trong th¸ng tr×nh Gi¸m ®èc xÐt duyÖt vµ ký, sau ®ã kÕ to¸n viÕt chøng tõ chi l­¬ng. 2.3.2 Tµi kho¶n sö dông : - Tµi kho¶n 334 : Ph¶i tr¶ CNV - Tµi kho¶n 338 : Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c - Tµi kho¶n 3383 : BHXH - Tµi kho¶n 3384 : BHYT Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c nh­ : - Tµi kho¶n 141 : T¹m øng - Tµi kho¶n 622 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Tµi kho¶n 627 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung - Tµi kho¶n 641 : Chi phÝ b¸n hµng - Tµi kho¶n 642 : Chi phÝ QLDN - Tµi kho¶n 335 : Chi phÝ ph¶i tr¶ Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng theo tõng ®èi t­îng sö dông vµ tÝnh c¸c kho¶n BHXH, BHYT theo quy ®Þnh cña c«ng ty vµ lËp b¶ng ph©n bæ sè 1 “ B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH ”. 2.4 Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng, tÝnh l­¬ng vµ trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ T¹i c«ng TY. 2.4.1 H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng. NghÞ ®Þnh 06/ chÝnh phñ ngµy 21/1/1997, chÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh n©ng møc l­¬ng tèi thiÓu 120.000 ®/1th¸ng lªn 144.000 ®/1 th¸ng cho c¸c ®èi t­îng h­ëng l­¬ng vµ t¨ng møc trî cÊp 20% ®èi víi ®èi t­îng h­ëng trî cÊp hµng th¸ng theo chÕ ®é B¶o hiÓm x· héi. C«ng ty cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng dùa trªn quyÕt ®Þnh nµy, ®· thùc hiÖn 2 h×nh thøc l­¬ng chÝnh ®ã lµ h×nh thøc l­¬ng theo thêi gian vµ h×nh thøc l­¬ng theo s¶n phÈm. Hai h×nh thøc nµy cïng cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ theo dâi vµ t¹o cho CBCNV g¾n bã vµ lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. ViÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo nghÞ ®Þnh 06/CP sÏ ®­îc nghiªn cøu sau ®©y: 2.4.1.1 H×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian Lµ h×nh thøc tÝnh theo thêi gian lµm viÖc, cÊp bËc kü thuËt vµ thang l­¬ng cña ng­êi lao ®éng th­êng ¸p dông cho nh÷ng lao ®éng lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o, v¨n phßng nh­ ban gi¸m ®èc, tæ chøc hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, tæ chøc lao ®éng, thèng kª, tµi vô.... H×nh thøc nµy chÝnh lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho CNV lµm viÖc ë c¸c bé phËn gi¸n tiÕp s¶n xuÊt. C¸ch tÝnh : TiÒn l­¬ng thêi gian ph¶i tr¶ = thêi gian lµm viÖc x ®¬n gi¸ thêi gian. Møc l­¬ng th¸ng Møc l­¬ng = x HÖ sè møc l­¬ng theo cÊp bËc tèi thiÓu Tr­íc khi ®i vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng thêi gian kÕ to¸n l­¬ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng nµy ®Ó thÊy ®­îc thêi gian lµm viÖc thùc tÕ quy ra c«ng vµ nh÷ng ngµy nghie ®­îc h­ëng l­¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®Ó tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶. Ký hiÖu b¶ng chÊm c«ng Lµm l­¬ng s¶n phÈm K Con èm mÑ nghØ C« Lµm l­¬ng thêi gian x Thai s¶n § Lµm l­¬ng s¶n phÈm ca 3 K® Tai n¹n lao ®éng T Lµm l­¬ng thêi gian ca 3 K® PhÐp n¨m F M¸y háng M NghØ lÔ L MÊt ®iÖn mÊt n­íc E Chñ nhËt CN ThiÕu nguyªn vËt liÖu V Häc tËp H M­a b·o B C«ng viÖc C Kh«ng nhiÖm vô s¶n xuÊt P NghØ viÖc cã l­¬ng R Di chuyÓn Q NghØ viÖc riªng kh«ng l­¬ng Ro Con bó CB NghØ v« kû luËt O èm ¤ MÉu b¶ng chÊm c«ng ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu 1: * C¬ së chøng tõ tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm : Lµm b¶ng kª khèi l­îng s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh, doanh sè b¸n hµng, biªn b¶n nghiÖm thu .... B¶ng nµy ®­îc kª chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng, nhµ m¸y, phßng ban. §èi t­îng tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm cã x¸c nhËn cña ng­êi kiÓm tra nghiÖm thu. Trªn c¬ së b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng kª khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng tõng ph©n x­ëng, nhµ m¸y, phßng ban. Tõ ®ã lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña toµn doanh nghiÖp vµ lµm thñ tôc rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn l­¬ng. Nguyªn t¾c cña viÖc trõ l­¬ng lµ tiÕn hµnh trõ dÇn, tr¸nh trõ hÕt vµo mét lÇn (nÕu kho¶n khÊu trõ lín), ®Ó Ýt g©y biÕn ®éng ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. TiÒn l­¬ng ph¶i ®­îc ph¸t ®Õn tËn tay ng­êi lao ®éng hoÆc do ®¹i diÖn tËp thÓ lÜnh cho c¶ tËp thÓ. ViÖc ph¸t l­¬ng do thñ quü ®¶m nhËn, ng­êi nhËn l­¬ng ký vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng. 2.4.1. 2 H×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm Lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh theo khèi l­îng (sè l­îng) s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng,....th­êng ¸p dông cho nh÷ng lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng. + C¸ch tÝnh : T Tsp = x q V Trong ®ã : Tsp lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm T lµ l­¬ng chÝnh cña CBCNV V lµ sè ngµy ®i lµm q lµ ngµy phÐp nghØ thùc tÕ 2.4.2. TÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt : Dùa trªn ®Þnh møc lao ®éng vµ c«ng viÖc mµ phßng tæ chøc hµnh chÝnh giao xuèng cho ph©n x­ëng, nh©n viªn thèng kª sÏ tiÕn hµnh giao viÖc cho tõng tæ. KÕt qu¶ lao ®éng lµ sè s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch, cho phÐp tû lÖ háng lµ 2%, nÕu v­ît qu¸ sÏ trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n. Nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng sÏ c¨n cø vµo ®Þnh møc, s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch trong th¸ng ®Ó tÝnh cho tõng b­íc c«ng nghÖ. Nh­ vËy ë c«ng ty nh©n viªn thèng kª tiÕn hµnh tÝnh to¸n l­¬ng ph¶i tr¶ cho tõng c«ng nh©n trong th¸ng. Phßng kÕ to¸n kiÓm tra chØ kiÓm tra, tæng hîp sè liÖu cÇn thiÕt vÒ tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt tõ d­íi ph©n x­ëng ®­a lªn. Cô thÓ : + Hµng ngµy nh©n viªn thèng kª giao dÞch møc c«ng viÖc xuèng tõng tæ. V× s¶n xuÊt theo d©y truyÒn nªn tuú theo ®Æc ®iÓm c«ng ®o¹n mµ cã c«ng ®o¹n tÝnh ®­îc s¶n phÈm cña tõng ng­êi, nh­ng cã c«ng ®o¹n kh«ng tÝnh ®­îc s¶n phÈm cña tõng ng­êi.V× thÕ tæ tr­ëng ph¶i theo dâi, ghi chÐp sè l­îng s¶n phÈm cña tõng c«ng nh©n. §èi víi tæ kh«ng tÝnh ®­îc s¶n phÈm cña tõng ng­êi th× c¨n cø lµ sè ngµy c«ng vµ hÖ sè cña tõng ng­êi, do trong tæ b×nh bÇu theo n¨ng lùc cña tõng ng­êi, cuèi th¸ng göi lªn cho nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng. + C¨n cø vµo s¶n l­îng thùc tÕ ®óng quy c¸ch vµ c¸c b¶ng s¶n l­îng, b¶ng hÖ sè cña c¸c tæ göi lªn, nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng tÝnh l­¬ng cho tõng c«ng nh©n. BiÓu 2 : PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh Ph©n x­ëng méc I th¸ng 10/2001 STT Tªn, nh·n hiÖu s¶n phÈm Sè l­îng thùc nhËp §¬n gi¸ (®ång) Thµnh tiÒn Lo¹i I (s¶n phÈm) PhÕ (s¶n phÈm ) 1 Tñ 195.400 2.932 305 59.597.000 2 Bµn 18.831 227 305 5.743.500 Céng 214.231 3.159 65.340.500 Nh­ vËy l­¬ng s¶n phÈm th¸ng 10/2001 cña ph©n x­ëng méc lµ 65.340.500 ®ång. L­¬ng tr¶ ë ®©y chØ tÝnh cho s¶n phÈm lo¹i I. VÝ dô : TÝnh l­¬ng th¸ng 10/2001 cho ph©n x­ëng méc nh­ sau : Trong d©y truyÒn s¶n xuÊt gåm : gç c¸c lo¹i ®­a vµo lß SÊy > XÎ thµnh ph«i > Bµo thÊm > soi r·nh ria > ®ãng gãi > NhËp kho thµnh phÈm. Nh­ vËy nh©n viªn thèng kª c¨n cø vµo sè s¶n phÈm lo¹i I cña mçi ng­êi vµ ®¬n gi¸ c«ng ®o¹n nµy, tÝnh l­¬ng cho tõng c«ng nh©n. Trong c«ng ®o¹n trªn th× c«ng ®o¹n SÊy vµ XÎ lµ kh«ng thÓ tÝnh ®­îc s¶n phÈm cña tõng ng­êi nªn ph¶i tÝnh theo c¸ch thøc c¨n cø vµo sæ s¶n phÈm xuÊt ra lµ sæ giao ca gi÷a hai ca tr­ëng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cã x¸c nhËn cña KCS. Cuèi th¸ng, tæ tr­ëng, (ca tr­ëng) tæng hîp sè liÖu, nh©n viªn ph©n x­ëng ®èi chiÕu víi KCS, lÊy ra sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh, nh©n víi ®¬n gi¸ tiÒn c«ng ®o¹n t­¬ng øng, tÝnh ra tæng quü l­¬ng cña tæ, (ca) ®ã. Sau khi tÝnh ®­îc quü l­¬ng, thèng kª tiÕn hµnh chia l­¬ng. §Ó chia ®­îc l­¬ng cho tõng ng­êi thèng kª ph¶i c¨n cø vµo b¶nh chÊm c«ng cña tõng tæ (ca) vµ hÖ sè b×nh xÐt trong th¸ng cña tæ. BiÓu 3 : B¶ng thèng kª ngµy c«ng tæ Méc II TT Hä Vµ Tªn Ngµy c«ng HÖ sè b×nh xÐt Thi ®ua Ghi chó 1 Ph¹m Thµnh C«ng 31 1,1 A 2 TrÇn TuÊn S¬n 31 0,9 B 3 Lª §øc H¶i 31 0,9 B 4 NguyÔn ViÖt Hïng 31 1,1 A C¨n cø vµo sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh cña tæ trong th¸ng lµ 74.562 s¶n phÈm, víi ®¬n gi¸ c«ng ®o¹n nµy lµ 50,845 (®ång ). Quü l­¬ng cña tæ lµ: 74.562 (s¶n phÈm) x 50,845 = 3.791.200 (®ång) 3.791.200 HÖ sè 1 = = 30.574 (®ång ) 124 * TÝnh L­¬ng cho Ph¹m Thµnh C«ng (Ca tr­ëng), hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n 2,77. L­¬ng c¬ b¶n = 144.000 x 2,77 = 398.880 (®) L­¬ng s¶n phÈm = 30.574 x 1,1 x 31 = 1.042.573 (® ) L­¬ng tr¸ch nhiÖm = 144.000 x 0,15 = 21.600 (®) - TrÝch BHXH 5% theo l­¬ng c¬ b¶n = 398.880 x 5% = 19.940 (®) - TrÝch BHYT 1% theo l­¬ng c¬ b¶n = 398.880 x 1% = 3.988 (®) Tæng céng c¸c kho¶n khÊu trõ = 19.940 + 3.988= 23.932 (®) Sè tiÒn cßn ®­îc lÜnh = (1.042.573 + 21.600) - 23.923 =1.040.241 (®) * T­¬ng tù tÝnh cho tõng c«ng nh©n trong tæ. 2.4.3. TÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n gi¸n tiÕp ph©n x­ëng. Hµng th¸ng kÕ to¸n dùa vµo b¶ng tÝnh l­¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng (qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc, nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng, thñ kho ph©n x­ëng ... ) do nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng tÝnh to¸n göi lªn. C¸ch tÝnh: L­¬ng qu¶n lý L­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n = × HÖ Sè ph©n x­ëng trong ph©n x­ëng HÖ sè trªn do héi ®ång xÐt duyÖt cña c«ng ty ®­a xuèng, tuú theo c«ng viÖc vµ møc ®é tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi. Coi l­¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n trong ph©n x­ëng /26 ngµy lµ hÖ sè 1 ®Ó lµm mèc tÝnh. Nh­ vËy víi c¸ch tÝnh nµy th× bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng nµo cã l­¬ng b×nh qu©n trong ph©n x­ëng cao th× l­¬ng bé phËn qu¶n lý ph¶i ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng, vai trß tr¸ch nhiÖm, theo dâi qu¶n lý tèt tõ kh©u mua vËt t­ ®Õn khi xuÊt s¶n phÈm . VÝ dô : TÝnh l­¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng Méc I th¸ng 10/2001. Tæng tiÒn l­¬ng s¶n phÈm chÝnh lµ : 65.340.500 ® Tæng sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong th¸ng lµ : 76 ng­êi . Sè giê lµm thªm: Kh«ng L­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n 65.340.500 ph©n x­ëng méc I = = 859.743 (®ång) trong th¸ng 76 HÖ sè 1 ®Ó tÝnh l­¬ng cho lao ®éng qu¶n lý ph©n x­ëng lµ: 859.473 : 26 = 33.067 (®)/ Ngµy c«ng Møc trÝch BHXH, BHYT gièng nh­ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt (6%) theo møc l­¬ng c¬ b¶n vµ dùa theo møc l­¬ng nµy ®Ó tÝnh nghØ lÔ, phÐp ... BiÓu 6 : HÖ sè l­¬ng cña c¸n bé qu¶n lý ph©n x­ëng Méc I §¬n vÞ: ®ång TT Chøc danh HÖ sè Thµnh tiÒn §éc h¹i Tæng céng (1) (2) (3) (4) = (3)×859.743 (5) = 144.000×0,15 (6) 1 L­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n trùc tiÕp sx trong th¸ng. 1 859.743 859.743 2 Qu¶n ®èc 1,4 1.203.640 21000 3 Phã qu¶n ®èc 1,3 1.117.666 21000 4 Nh©n viªn thèng kª 1,2 1.031.691 21000 5 Thñ kho 1,2 1.031.691 21000 * TÝnh l­¬ng cho «ng NguyÔn Thanh S¬n, chøc vô: Qu¶n ®èc ph©n x­ëng . L­¬ng c¬ b¶n: 144.000 x 2,15 = 309.600 (®) L­¬ng h­ëng theo s¶n phÈm : 1.203.640 (®) Phô cÊp ®éc h¹i : 21.000 (®) - TrÝch BHXH 5% theo l­¬ng c¬ b¶n : 309.600 x 5% = 15.480 (®) - TrÝch BHYT 1% theo l­¬ng c¬ b¶n lµ : 309.600 x1% = 3.096 (®) Tæng céng c¸c kho¶n khÊu trõ : 15.480 + 3.096 = 18.576 (®) Sè tiÒn cßn ®­îc lÜnh: (1.203.640 + 21.000 ) - 18.576 = 1.206.064 (®) * T­¬ng tù tÝnh l­¬ng cho c¸c nh©n viªn kh¸c vµ lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng. 2.4.4. §èi víi lao ®éng phô trî: Lµm theo giê hµnh chÝnh, v× thÕ c¨n cø ®Ó tÝnh l­¬ng lµ “B¶ng chÊm c«ng”, vµ c¸ch tÝnh l­¬ng gièng nh­ lao ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh. Ngoµi ra nh÷ng c«ng viÖc theo lÖnh s¶n xuÊt, kh«ng cã ®iÒu kiÖn h­ëng l­¬ng theo giê hµnh chÝnh, th× c¨n cø lµ “Hîp ®ång giao kho¸n”. Hîp ®ång nµy lµ b¶ng ký kÕt gi÷a ng­êi nhËn kho¸n víi c«ng ty vÒ khèi l­îng c«ng viÖc, thêi gian lµm viÖc, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mçi bªn khi tham gia c«ng viÖc ®ã. Chøng tõ nµy lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n tiÒn c«ng lao ®éng cho ng­êi nhËn kho¸n . Trong tr­êng hîp kiÓm tra, nghiÖm thu c«ng viÖc, ph¸t hiÖn s¶n phÈm háng th× c¸n bé kiÓm tra chÊt l­îng ph¶i cïng víi ng­êi phô tr¸ch bé phËn, lËp phiÕu b¸o c¸o háng ®Ó lµm c¨n cø lµm biªn b¶n xö lý. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, phiÕu nghiÖm thu c«ng viÖc kÕ to¸n tÝnh l­¬ng cho lao ®éng phô trî. VÝ dô: TÝnh l­¬ng th¸ng 10/2001 cho tæ SÊy C«ng ty cæ phÇn Ch­¬ng d­¬ng 10 Ch­¬ng D­¬ng §é - Hoµn KiÕm - HN. Hîp §ång giao kho¸n Trong th¸ng 10/ 2001 C«ng ty Cæ phÇn ch­¬ng d­¬ng cÇn söa ch÷a, b¶o d­ìng, l¾p ®Æt mét sè thiÕt bÞ sau: Tªn thiÕt bÞ Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ thùc hiÖn Ngµy hoµn thµnh M¸y sÊy1 - B¶od­ìng thay dÇu. - L¾p thªm èc, chØnh van. - Söa ch÷a cöa m¸y. Tæ c¬ khÝ 21/10/2001 > 23/10/2001 Phßng Kü ThuËt Tæ tr­ëng tæ sÊy C«ng ty cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng. Sè 10 Ch­¬ng D­¬ng §é - Hoµn KiÕm - HN. PHiÕu nghiÖm thu c«ng viÖc H«m nay ngµy 24/10/2001 chóng t«i gåm Phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ ng­êi nhËn kho¸n, cïng nhau tiÕn hµnh nghiÖm thu c«ng viÖc . 1. Khèi l­îng c«ng viÖc : Thùc hiªn söa ch÷a, b¶o d­ìng, l¾p ®Æt. Tæng céng : 62 c«ng 2. ChÊt l­îng c«ng viÖc: 62 x 10.164 x 4 = 2.520.672 (® ) §Ò nghÞ gi¸m ®èc vµ phßng tµi vô thanh to¸n. G§ duyÖt Phßng tµi vô Phßng TCHC Ng­êi thùc hiÖn §ång thêi dùa vµo hÖ sè l­¬ng theo s¶n phÈm BiÓu 8 : HÖ sè l­¬ng cho lao ®éng phô trî TT Chøc danh HÖ sè Thµnh tiÒn (®ång) Ghi chó A B C D = Cx1.003.486 1 L­¬ng b×nh qu©n c.n trùc tiÕp s.x trong th¸ng 1 1.033.486 2 Tæ tr­ëng tæ c¬ khÝ 1,1 1.103.834 3 C«ng nh©n söa ch÷a c¬ khÝ 1 1.033.486 4 Tæ tr­ëng vËn hµnh m¸y mãc 1,1 1.103.834 5 C«ng nh©n m¸y sÊy 1 1.033.486 6 Söa ch÷a ®iÖn 0,9 903.137 TÝnh l­¬ng cho ¤ng Lª V¨n Toµn, tæ tr­ëng, c«ng nh©n bËc 6/7 hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n lµ 3,05. + L­¬ng c¬ b¶n: 144.000 x 3,05 = 439.200 (®) + L­¬ng theo s¶n phÈm = 1.103.834 (®) L­¬ng b×nh qu©n 1ngµy: 1.103.834: 26 = 42.455 (®) Sè ngµy c«ng h­ëng theo l­¬ng s¶n phÈm lµ : 19 c«ng. Thµnh tiÒn = 42.455 x 19 = 806.645 (®) L­¬ng kho¸n = 2.520.672 : 7 = 360.096 (® ) - TrÝch BHXH 5% theo l­¬ng c¬ b¶n: 439.200 x 5% = 21.960 (®) - TrÝch BHYT 1% theo l­¬ng c¬ b¶n : 349.200 x 1% = 4.390 (®) Tæng céng c¸c kho¶n khÊu trõ: 21.960 + 4.390 = 26350 (®) Sè tiÒn cßn ®­îc lÜnh: (806.645 + 360.096 ) - 26.350 = 1.140.391 (®) * T­¬ng tù tÝnh cho c¸c c«ng nh©n trong tæ. 2.4.5.TÝnh l­¬ng cho bé phËn kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. (KCS) Víi vai trß kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, lo¹i bá nh÷ng s¶n phÈm nµo kh«ng ®¹t tiªu chuÈn, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty, nªn c¸ch tÝnh l­¬ng cña bé phËn KCS lµ dùa theo sè s¶n phÈm ®· qua kiÓm tra, bÊt kÓ s¶n phÈm ®ã lo¹i bá hay kh«ng lo¹i bá. C¸ch tÝnh: L­¬ng bé phËn KCS = Sè l­îng s¶n phÈm ®· kiÓm tra × §¬n gi¸ §¬n gi¸ nµy dùa vµo ®Þnh møc lao ®éng, do phßng tæ chøc hµnh chÝnh tÝnh: - KiÓm tra chÊt l­îng c¸c lo¹i GhÕ lµ: 16,8 (®)/ chiÕc. - KiÓm tra chÊt l­îng c¸c lo¹i Tñ lµ: 23,46 (®)/ chiÕc. Nh­ vËy c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, b¶ng s¶n l­îng qua kiÓm tra cña tõng ng­êi trong tæ, cã ch÷ ký cña thñ kho, kÕ to¸n tÝnh l­¬ng. Ngoµi ra C«ng ty cßn ­u ®·i b»ng 10% theo l­¬ng s¶n phÈm . VÝ dô: TÝnh l­¬ng th¸ng 10/ 2001 cho ¤ng Ph¹m Ngäc Minh, nh©n viªn KCS, cÊp bËc 3/7, hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n 1,95. + L­¬ng c¬ b¶n: 144.000 x 1,95 = 280.800 (®) + L­¬ng theo s¶n phÈm : (16,8 x 21.642 c¸i) + (23,46 x 25.015 c¸i) = 950.487 (®) + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm : 144.000 x 0,2 = 28.800 (®) - TrÝch BHXH 5% theo l­¬ng c¬ b¶n: 280.800 x 5% = 14.040 (® ) - TrÝch BHYT 1% theo l­¬ng c¬ b¶n: 280.800 x 1% = 2.800 (®) Tæng céng c¸c kho¶n khÊu trõ : 14.040 + 2.800 = 16.840 (®) Sè tiÒn cßn ®­îc lÜnh: (950.437 + 28.800 + 95.043) - 16.840 = 1.057.440 (®) * T­¬ng tù tÝnh cho c¸c nh©n viªn cßn l¹i. 2.4.6. TÝnh l­¬ng cho lao ®éng qu¶n lý . Do ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh vµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty mµ c¸ch thøc tÝnh l­¬ng cña lao ®éng qu¶n lý trong c«ng ty ®­îc tÝnh nh­ sau : Tuú thuéc vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng cña c«ng ty mµ l­¬ng cña lao ®éng qu¶n lý sÏ cao hay thÊp. L­¬ng cña lao L­¬ng b×nh qu©n SP chÝnh L­¬ng b×nh qu©n S P chÝnh + ®éng qu¶n lý PX Méc trong th¸ng PX V¸n sµn trong th¸ng hµnh chÝnh = x HÖ sè 2 HÖ sè nµy kh¸c nhau tuú thuéc vµo møc ®é tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc cña tõng ng­êi, do héi ®ång xÐt duyÖt cña C«ng ty th¶o ra vµ ®· ®­îc ¸p dông cho tõng c«ng viÖc. Hµng th¸ng dùa theo møc l­¬ng b×nh qu©n toµn bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, Phßng tæ chøc hµnh chÝnh sÏ ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc duyÖt hÖ sè 1 lµm mèc tÝnh. C«ng ty cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng 10 Ch­¬ng D­¬ng §é - Hoµn KiÕm - HN tÝnh hÖ sè l­¬ng Cho lao ®éng qu¶n lý vµ phô trî Th¸ng 10 n¨m 2001 KÝnh göi : Gi¸m ®èc C«ng ty - C¨n cø vµo NghÞ quyÕt sè 43/TCHC - CN ngµy 09/08/2000 cña C«ng ty. - C¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong th¸ng. - C¨n cø vµo tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña s¶n phÈm chÝnh trong th¸ng lµ :1.003.486 ®ång. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc duyÖt hÖ sè 1 tÝnh l­¬ng cho lao ®éng qu¶n lý vµ phô trî lµ : 1.003.486. Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2001 LËp biÓu Ph©n x­ëng Méc Ph©n x­ëng V¸n sµn Gi¸m ®èc VÝ dô : C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, c¨n cø vµo tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña s¶n phÈm chÝnh trong th¸ng vµ hÖ sè 1 trong th¸ng tÝnh l­¬ng cho lao ®éng qu¶n lý lµ 38.600 ®ång, kÕ to¸n tÝnh l­¬ng th¸ng 10/2001 cho lao ®éng qu¶n lý (biÓu 11). * C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, c¨n cø vµo tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña s¶n phÈm chÝnh trong th¸ng vµ hÖ sè h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm, kÕ to¸n tÝnh l­¬ng th¸ng 10/2001 cho lao ®éng qu¶n lý. VÝ dô : TÝnh l­¬ng cho ¤ng Ph¹m Quang Rong, chøc vô Gi¸m ®èc diÒu hµnh thuéc Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng, hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n 4,32. + L­¬ng c¬ b¶n : 144.000 x 4,32 = 622.000 ® + Sè ngµy ®i lµm thùc tÕ quy ra c«ng : 26 c«ng + L­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm : 1.003.486 + 1,9 = 1.906.623 ® + L­¬ng tr¸ch nhiÖm : 144.000 x 0,5 = 72.000 ® - TrÝch BHXH 5% theo l­¬ng c¬ b¶n : 622.000 x 5% = 31.100 ® - TrÝch BHYT 1% theo l­¬ng c¬ b¶n : 622.000 x 1% = 6.200 ® Tæng céng c¸c kho¶n khÊu trõ : 31.100 + 6.200 = 37.300 ® Sè tiÒn cßn ®­îc lÜnh : (1.906.600 + 72.000) - 37.300 = 1.941.300 ® * T­¬ng tù tÝnh l­¬ng cho tøng nh©n viªn c¸c Phßng, ban. C¨n cø trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng c¸c Phßng, ban, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c¸c bé phËn qu¶n lý. BiÓu 11 : TÝnh hÖ sè cho c¸n bé qu¶n lý TT Chøc Danh HÖ Sè Thµnh TiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong th¸ng. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kü thuËt Tr­ëng phßng Phã phßng Thñ kho Nh©n viªn kü thuËt Nh©n viªn kinh tÕ V¨n th­ B¶o vÖ Nhµ ¨n 1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 0,8 0,8 1.003.486 1.906.623 1.705.926 1.605.577 1.505.229 1.404.880 1.304.183 1.204.531 1.103.834 802.788 802.788 2.4.7. TÝnh l­¬ng cho bé phËn tiªu thô. Song hµnh víi s¶n xuÊt ra s¶n phÈm th× kh©u tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u kh«ng kÐm phÇn quan träng. V× s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mµ kh«ng tiªu thô ®­îc sÏ g©y ra t×nh trang ø ®äng vèn, dÉn ®Õn doanh thu thÊp, ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp cña c«ng nh©n viªn trong Doanh nghiÖp, cã thÓ Doanh nghiÖp sÏ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Do ®ã viÖc thóc ®Èy, më réng doanh thu cña Doanh nghiÖp ph¶i kÓ ®Õn vai trß cña bé phËn tiªu thô s¶n phÈm . Khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi doanh thu. Khèi l­îng tiªu thô nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tiÕp thÞ kinh doanh, sù am hiÓu thÞ tr­êng, thùc tiÔn kinh doanh cña bé phËn tiªu thô. Nh»m thóc ®Èy tiªu thô nhanh, më réng doanh thu, còng nh­ thÞ phÇn, C«ng ty ®· cã chÕ ®é ­u ®·i, khuyÕn khÝch ®èi víi bé phËn tiªu thô. Bé phËn tiªu thô h­ëng l­¬ng theo % doanh sè, ngoµi ra cßn thªm c¸c kho¶n c«ng t¸c phÝ (theo % doanh sè ) vµ phô cÊp theo % doanh sè ). BiÓu 13 : B¶ng HÖ sè theo doanh thu tÝnh cho 1 tû ®ång Chi tiªu L­¬ng (%) C«ng t¸c phÝ (%) Phô cÊp (%) Bé phËn tiªu thô . - C¸n bé tiªu thô. - L¸i xe. 0,04 0,03 0,01 0,008 0,005 0,004 VÝ dô:TÝnh l­¬ng th¸ng 10/ 2001 cho ¤ng §µo Th¸i S¬n, c¸n bé tiªu thô. + L­¬ng c¬ b¶n: 144.000 x 2,5 = 360.000 (®) + Doanh thu trong th¸ng : 3,5 tû ®ång L­¬ng h­ëng theo doanh sè : 3.500.000.000 x 0,04% = 1.400.000 (® ) + TiÒn c«ng t¸c phÝ = 3.500.000.000 x 0,01% = 350.000 (® ) + TiÒn phô cÊp: 3.500.000.000 x 0,005% = 175.000 (®) - TrÝch BHXH 5% theo l­¬ng c¬ b¶n: 3.60.000 x 5% = 18.000 (®) - TrÝch BHYT 1% theo l­¬ng c¬ b¶n: 3.60.000 x 1% = 3.600 (® ) Tæng céng c¸c kho¶n khÊu trõ : 18.000 + 3600 = 21.600 (®) Sè tiÒn cßn ®­îc lÜnh: (1.400.000 +0350.000 + 175.000 ) - 21.600 = 1.903.400 (®) * T­¬ng tù tÝnh cho c¸c nh©n viªn cßn l¹i. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng ®· tÝnh cho c¸c bé phËn, kÕ to¸n ghi sæ. Nî TK 642 (1) : 43.244.830 Nî TK 627 (1) : 54.644.590 Nî TK 641 (1) : 6.790.000 Nî TK 622 : 232.346.700 Cã TK 334: 331.236.120 Niªn bé 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè 61 TrÝch yÕu Tµi kho¶n Sè tiÒn TK Nî TK Cã Nî Cã Ph©n bæ l­¬ng th¸ng 10 vµo GTSP 622 6271 6411 6421 334 232.346.700 54.644.590 6.790.000 43.244.830 331.236.120 Céng 331.236.120 331.236.120 DuyÖt KÕ to¸n tr­ëng Ngµy 03 th¸ng 10 n¨m 2001 Ng­êi lËp chøng tõ 2.5. KÕ To¸n C¸c Kho¶n TrÝch Theo L­¬ng . T¹i §iÒu 149 Bé luËt lao ®éng quy ®Þnh: - Ng­êi sö dông lao ®éng ®ãng 15% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng th¸ng theo cÊp bËc cña nh÷ng ng­êi tham gia BHXH vµ tÝnh vµo Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh . - Ng­êi sö dông lao ®éng ®ãng 2% BHYT trªn tæng sè tiÒn l­¬ng th¸ng theo cÊp bËc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn tÝnh vµo Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - Ng­êi sö dông lao ®éng ®ãng 2% KPC§ trªn tæng tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng. * C¨n cø vµo tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña nh÷ng ng­êi tham gia vµo BHXH, kÕ to¸n trÝch 15% BHYT vµo Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Nî TK 622: 2.793.000 Nî TK 6271: 1.250.088 Nî TK 6411: 166.500 Nî TK 6421: 1.725.600 Cã TK 3383: 5.935.188 * C¨n cø vµo tiÒn l­¬ng cÊp bËc, chøc vô cña nh÷ng ng­êi tham gia BHYT, kÕ to¸n trÝch 2% BHYT vµo Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Nî TK 622 : 1.237.600 Nî TK 6271: 211.304 Nî TK 6411: 22.200 Nî TK 6421: 239.400 Cã TK 3384: 1.710.504 * C¨n cø vµo tiÒn l­¬ng cÊp bËc, chøc vô cña nh÷ng ng­êi tham gia KPC§, kÕ to¸n trÝch 2% KPC§ vµo Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Nî TK 622 : 4.635.938 Nî TK 6271: 946.644 Nî TK 6411: 134.468 Nî TK 6421: 850.998 Cã TK 3382 : 6.568.048 Niªn bé 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè 62 TrÝch YÕu Tµi Kho¶n Sè TiÒn Nî Cã Nî Cã Ph©n bæ 15% BHXH vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm . 622 6271 6411 6421 3383 2.793.000 1.250.088 1.66.500 1.725.600 5.935.188 Céng 5.935.188 5.935.188 DuyÖt Ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2001 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp chøng tõ (Ký) (Ký) Niªn Bé 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè 63 TrÝch YÕu Tµi Kho¶n Sè TiÒn Nî Cã Nî Cã Ph©n bæ 2% BHYT vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm . 622 6271 6411 6421 3384 1.237.600 211.304 22.200 239.400 1.710.504 Céng 1.710.504 1.710.504 DuyÖt Ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2001 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp chøng tõ (Ký) (Ký) Niªn Bé 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè 64 TrÝch YÕu Tµi Kho¶n Sè TiÒn Nî Cã Nî Cã Ph©n bæ 2% KPC§ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm . 622 6271 6411 6421 3382 4.635.938 946.644 134.468 850.998 6.568.048 Céng 6.568.048 6.568.048 DuyÖt Ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2001 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp chøng tõ (Ký) (Ký) BiÓu 16 : B¶ng ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng §VT : ®ång DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ghi nî Tµi kho¶n ®èi øng 334 338 - Chi phÝ NCTT - Chi phÝ QLPX - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ QLDN 622 627 641 642 232.346.700 54.644.590 6.790.000 43.244.830 8.666.538 2.408.036 323.168 2.815.998 Céng 337.026.120 14.213.740 2.6. TiÒn Th­ëng. Ngoµi tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm, doanh sè ®· tÝnh cho c¸c bé phËn ë trªn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶, ngoµi tiÒn l­¬ng mµ ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc, hä cßn ®­îc nhËn thªm mét kho¶n tiÒn (Cã thÓ gäi ®ã lµ kho¶n tiÒn th­ëng), ®ã lµ nguån t¨ng thªm thu nhËp cña toµn C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. §Ó c«ng b»ng trong viÖc tr¶ th­ëng cho C¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ th­ëng theo tõng th¸ng. H×nh thøc th­ëng th¸ng nh»m qu¸n triÖt h¬n nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, kÝch thÝch kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c. TÝnh th­ëng ®­îc c¨n cø vµo sè l­îng, chÊt l­îng hoµn thµnh c«ng viÖc cña tõng ng­êi. Hµng th¸ng c¸c tæ b×nh bÇu A, B, C råi chuyÓn lªn bé phËn qu¶n lý ph©n x­ën ®Ó ph©n x­ëng xÐt, sau ®ã chuyÓn tiÕp tíi héi ®ång xÐt duyÖt cña C«ng ty, víi nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ lµm c¨n cø b×nh xÐt: - Ng­êi ®¹t tiªu chuÈn lo¹i A lµ: + Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi nhiÖm vô ®­îc giao. + Nghiªm chØnh chÊp hµnh néi quy, quy ®Þnh, kû luËt lao ®éng, néi qui an toµn lao ®éng. + ChÊp hµnh tèt sù ph©n c«ng lao ®éng, sö dông vµ b¶o qu¶n tèt m¸y mãc, thiÕt bÞ vÖ sinh c«ng nghiÖp s¹ch sÏ. + §¶m b¶o ®ñ ngµy c«ng, giê c«ng, hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. + Cã ý thøc lao ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho Tæ cña m×nh hoµn thµnh bÊt kú mét nhiÖm vô nµo ®­îc giao. - Ng­êi ®¹t tiªu chuÈn lo¹i B : + Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi nhiÖm vô ®­îc giao. + Nghiªm chØnh chÊp hµnh néi quy, kû luËt lao ®éng, néi quy an toµn lao ®éng. + ChÊp hµnh tèt sù ph©n c«ng lao ®éng, sö dông vµ b¶o qu¶n tèt m¸y mãc, thiÕt bÞ vÖ sinh, c«ng nghiÖp s¹ch sÏ. + §¶m b¶o ®ñ ngµy c«ng, giê c«ng, hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. - Ng­êi ®¹t tiªu chuÈn lo¹i C: + Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, ®¶m b¶o ®ñ ngµy c«ng, giê c«ng. + ChÊp hµnh s­ ph©n c«ng lao ®éng. + Ch­a chÊp hµnh tèt néi quy an toµn lao ®éng. Cuèi mçi quý, kÕ to¸n dùa trªn danh s¸ch b×nh xÐt A, B, C cña c¸c Tæ, Phßng, Ban, ®· ®­îc xÐt duyÖt lµm c¨n cø tÝnh sè tiÒn th­ëng cho tõng ng­êi. Sè tiÒn th­ëng phô thuéc vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. VÝ dô: Trong quÝ I/2001 C«ng ty cã 350 c«ng nh©n ®­îc xÐt th­ëng. T­¬ng ®­¬ng: 350 x 3 =1.050 th¸ng, trong ®ã cã 736 th¸ng lo¹i A, 200 th¸ng lo¹i B vµ 114 th¸ng lo¹i C. C«ng ty trÝch quü khen th­ëng 100.000.000 ®ång. LÊy th¸ng lo¹i B lµm hÖ sè 1, th¸ng lo¹i A lµ 1,1 th¸ng lo¹i C lµ 0,8. VËy: 100.000.000 B = = 95.238 (®ång) 1.050 A = 95.238 x 1,1 = 104.761 ( ®ång) C = 95.238 x 0,8 = 76.190 (®ång) C¨n cø danh s¸ch b×nh xÐt A, B, C, kÕ to¸n tÝnh sè tiÒn th­ëng cho c¸c Tæ, Phßng, Ban. BiÓu 17 : Danh s¸ch b×nh xÐt A, B,C Ph©n X­ëng Méc II Quý I / 2001 Tæ Phun S¬n STT Hä Vµ Tªn Ph©n Lo¹i Thµnh TiÒn A B C 1 2 3 4 5 6 TrÇn Quèc Kh¸nh Hå §øc Giang Lª Kim Cóc L­¬ng Ngäc Ph¸n §ång Quang Hµ Ph¹m V¨n Phong 3 3 3 2 2 2 1 1 1 314.283 314.283 314.283 266.666 266.666 266.666 Céng 15 3 1.742.847 Tõ c¸c danh s¸ch nµy, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng toµn C«ng ty vµ ghi sæ. Nî TK 431: 100.000.000 Cã TK 334: 100.000.000 Niªn Bé 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè 65 TrÝch YÕu Tµi Kho¶n Sè TiÒn Nî Cã Nî Cã TrÝch quü khen th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 431 334 100.000.000 100.000.000 Céng 100.000.000 100.000.000 DuyÖt Ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2001 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp chøng tõ 2.7. B¶ng tæng hîp thanh to¸n BHXH. C¨n cø vµo vµo phÇn chi phÝ BHXH cña tõng ng­êi ®Ó tÝnh BHXH cho mçi ng­êi. Sau ®ã tæng hîp l¹i, lËp thµnh b¶ng tæng hîp thanh to¸n BHXH toµn C«ng ty, lµm c¨n cø chi tr¶. C¨n cø danh s¸ch ng­êi lao ®éng h­ëng trî cÊp BHXH, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 338: 565.075 Cã TK 334: 565.075 Niªn Bé 2001 Chøng tõ ghi sæ Sè 66 TrÝch YÕu Tµi Kho¶n Sè TiÒn Nî Cã Nî Cã B¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l­¬ng. 338 334 565.075 565.075 Céng 565.075 565.075 DuyÖt Ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2001 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp chøng tõ Chøng tõ ghi sæ Niªn Bé 2001 Sè 67 TrÝch YÕu Tµi Kho¶n Sè TiÒn Nî Cã Nî Cã BHXH, BHYT khÊu trõ vµo l­¬ng 334 338 2.833.648 2.833.648 Céng 2.833.648 2.833.648 DuyÖt Ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2001 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp chøng tõ 2.8. Thanh To¸n L­¬ng: ViÖc thanh to¸n l­¬ng cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn mét lÇn vµo ®Çu mçi th¸ng. C¨n cø vµo B¶ng tæng hîp l­¬ng toµn C«ng ty, kÕ to¸n tiÒn mÆt viÕt phiÕu chi vµ thñ quü chi tiÒn. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh ®Òu tiÕn hµnh cËp nhËt trªn m¸y tÝnh vµ vµo sæ c¸i tiÒn l­¬ng, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. Dïng tiÒn mÆt tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi : Nî TK 334 : 431.801.195 Cã TK 111 : 431.801.195 Chøng tõ ghi sæ Niªn Bé 2001 Sè 69 TrÝch YÕu Tµi Kho¶n Sè TiÒn Nî Cã Nî Cã Tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng, BHXH tr¶ thay l­¬ng cho c«ng nh©n viªn. 334 111 431.801.195 431.801.195 Céng 431.801.195 431.801.195 DuyÖt Ngµy 06 th¸ng 10 n¨m 2001 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp chøng Tõ Chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n vµo Sæ c¸iTK 334, Sæ c¸i TK 338. Sæ c¸i TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 8/10/2001 61 65 66 67 69 3/10 5/10 5/10 5/10 6/10 Sè d­ ®Çu th¸ng Ph©n bæ l­¬ng cho c¸c bé phËn. Ph¶i tr¶ th­ëng cho CBCNV BHXH tr¶ thay l­¬ng. BHXH,BHYT khÊu trõ vµo l­¬ng . Thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNV 622 627 641 642 431 338 338 111 2.833.648 431.801.195 25.900.000 232.346.700 54.644.590 6.790.000 43.244.830 100.000.000 565.075 Céng ph¸t sinh 434.634.843 457.701.195 Sè d­ cuèi th¸ng 23.066.352 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Ngµy 09 th¸ng 10 n¨m 2001 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Sæ c¸i TK 338 - Ph¶i Tr¶ Kh¸c Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 8/10/2001 66 62 63 64 62 63 64 5/10 4/10 4/10 Sè d­ ®Çu th¸ng BHXH tr¶ thay l­¬ng cho c«ng nh©n viªn. Nép BHXH,BHYT, KPC§ t¹i C«ng ty BHXH, BHYT vµ KPC§ 334 112 622 6271 6411 6421 334 565.075 17.047.388 2.475.000 8.666.538 2.408.036 323.168 2.815.998 2.833.648 Céng ph¸t sinh 17.612.463 19.522.388 Sè d­ cuèi th¸ng 1.909.925 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Ngµy 09 th¸ng 10 n¨m 2001 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Hoµn thµnh vµ ghi chÐp vµo Sæ C¸i TK 334,TK338 lµ kÕt thóc qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. BiÓu 1 : §¬n vÞ: B¶ng ChÊm C«ng MÉu sè : 01- L§TL Bé phËn : Th¸ng 10/2001 Ban hµnh theo Q§ sè : 1141 -TC/ Q§ / C§KT Ngµy 1/11/ 1995 cña Bé Tµi ChÝnh. SèTT Hä Vµ Tªn L­¬ng cÊp bËc hoÆc chøc vô. Ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng CN Thø2 Thø3 Thø 4 Thø 5 Thø6 Sè c«ng h­ëng l­¬ng SP Sè c«ng h­ëng l­¬ng TG Sè c«ng nghØ viÖc h­ëng 100% l­¬ng Sè c«ng nghØ viÖc h­ëng ...% l­¬ng Sè c«ng h­ëng BHXH A B C 1 2 3 4 5 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Chu SÜ H¶i NguyÔn C¶nh M·o NguyÔn Thuý H¶i NguyÔn Mai Ngäc NguyÔn Minh S¬n Mai ThÞ Ph­¬ng §µo Minh Quang Lª ThÞ Xu©n Hoµng V¨n Hµ NguyÔn ThÞ Ng©n §µo §øc Th¶o G§ PG§ KTT KTM x x x x x x x x Ro x x x x x x x x H Ro x x x x x x x x H Ro x x x x x x x « H Ro x x x x x x x « H Ro 27 27 27 27 27 27 27 27 23 22 - 5 4 5 4 Nguån : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n BiÓu 18 danh s¸ch ng­êi lao ®éng h­ëng trî cÊp B¶o HiÓm X· Héi Tªn c¬ quan : C«ng ty cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng Th¸ng 10/2001 Tæng sè lao ®éng : 257 ng­êi STT Hä vµ tªn TiÒn l­¬ng th¸ng ®ãng BHXH §¬n vÞ ®Ò nghÞ C¬ quan BHXH duyÖt Sè ngµy nghØ trong kú TiÒn trî cÊp Sè ngµy nghØ trong kú TiÒn trî cÊp 1 2 3 4 5 §inh ThÞ Dung Ph¹m V¨n Long Hoµng ThÞ Ng©n Bïi H÷u Tïng TrÇn H­¬ng Giang 300.000 309.000 465.120 398.880 380.000 3 5 4 4 26 25.961 59.423 53.667 46.024 380.000 3 5 4 4 26 25.961 59.423 53.667 46.024 380.000 Céng 1.853.000 42 565.075 42 565.075 C¬ quan BHXH duyÖt : Sè ng­êi : 5 ng­êi Sè ngµy : 42 ngµy Sè tiÒn : 565.075 ®. (N¨m tr¨m s¸u l¨m ngµn kh«ng tr¨m b¶y l¨m ®ång) C¸n bé qu¶n lý C§CS Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2001 Gi¸m ®èc BHXH KÕ to¸n ®¬n vÞ Ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2001 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ BiÓu 14: B¶ng thanh to¸n l­¬ng Bé phËn tiªu thô Th¸ng 10 n¨m 2001 Sè TT Hä vµ tªn L­¬ng c¬ b¶n L­¬ng theo doanh sè C«ng t¸c phÝ Phô cÊp Tæng c«ng l­¬ng c¶ th¸ng BHXH (5%) BHYT (1%) Cßn ®­îc lÜnh Ký tªn 1 2 3 4 §ç V¨n VÜnh Ph¹m ThÞ Th¶o Lª Anh Nam TrÇn V¨n S¬n 360.000 230.000 260.000 260.000 1.400.000 1.400.000 1.050.000 1.050.000 350.000 350.000 280.000 280.000 175.000 175.000 140.000 140.000 1.925.000 1.925.000 1.470.000 1.470.000 18.000 11.500 13.000 13.000 3.600 2.300 2.600 2.600 1.903.400 1.911.200 1.454.400 1.454.400 Tæng céng 1.110.000 4.900.000 1.260.000 630.000 6.790.000 55.500 11.100 6.723.400 KÕ to¸n l­¬ng (Ký) Nguån : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n BiÓu 15 : b¶ng thanh to¸n l­¬ng Tæng hîp toµn c«ng ty Th¸ng 10 n¨m 2001 Stt Bé phËn L­¬ng cÊp bËc L­¬ng thêi gian L­¬ng kho¸n s¶n phÈm Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Phô cÊp kh¸c Tæng céng l­¬ng c¶ th¸ng BHXH (5%) BHYT (1%) Cßn ®­îc lÜnh 1 2 3 4 Qu¶n lý hµnh chÝnh Qu¶n lý ph©n x­ëng vµ lao ®éng phô trî. - Qu¶n lý p.x Méc. -Qu¶nlýp.x V¸n sµn. - KCS - Phô trî. Bé phËn tiªu thô Bé phËn trùc tiÕp sx. - Ph©n x­ëng Méc - Ph©n x­ëng Van sµn 11.970.000 1.129.200 1.150.000 2.977.600 5.320.000 1.110.000 23.920.000 37.860.000 42.848.830 4.384.688 8.718.948 21.576.441 9.468.224 2.520.672 4.900.000 65.340.500 167.495.600 396.000 28.800 237.600 273.000 84000 126.000 946.817 1.890.000 43.244.830 4.468.688 8.844.948 10.443.841 24.097.113 6.790.000 65.578.100 167.768.600 575.200 56.460 57.500 137.736 165.000 55.500 400.260 531.300 119.700 11.292 11.500 29.660 53.200 11.100 240.200 378.600 42.549.930 4.400.936 8.775.948 10.276.445 23.878.913 6.723.400 64.974.840 166.858.700 Céng 74.663.800 77.528.907 249.724.996 935.400 3.046.817 331.236.120 1.978.956 855.252 328.401.912 KÕ to¸n l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng Ngµy 03 th¸ng 10 n¨m 2001 Gi¸m ®èc Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. S¬ ®å 2 : S¬ ®å h¹ch to¸n tæng qu¸t thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng TK 622, 6271, TK 141, 138... TK334 6411, 6421... C¸c kho¶n khÊu trõ vµo PhÇn tÝnh vµo chi phÝ SXKD Tæng thu nhËp cña CNVC sè c¸c TK 335 kho¶n TK 3383, 3384 ph¶i tr¶ L­¬ng phÐp thùc tÕ TrÝch tr­íc l­¬ng c«ng nh©n ph¶i tr¶ (víi s¶n xuÊt thêi vô) phÐp (víi s¶n xuÊt thêi vô) BHXH, BHYT do viªn TK 4311 chøc CNVC ®ãng gãp thùc TiÒn th­ëng tõ quü Khen th­ëng tÕ TK 111, 112, 511 trong TK 3382, 3383, 3384 kú BHXH ph¶i tr¶ TrÝch KPC§, BHXH, trùc tiÕp cho CNVC BHYT tÝnh vµo CP C¸c kho¶n thanh to¸n cho CNVC TK 111, 112 ... Sè chi hé, chi v­ît Nép KPC§, BHXH, BHYT cho c¬ quan qu¶n lý vµ ®­îc hoµn l¹i, ®­îc cÊp c¸c kho¶n chi tiªu kinh phÝ c«ng ®oµn t¹i c¬ së BiÓu 4 : b¶ng thanh to¸n l­¬ng Tæ Méc I Th¸ng 10 n¨m 2001 Sè TT Hä vµ tªn L­¬ng cÊp bËc L­¬ng theo s¶n phÈm Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Tæng c«ng l­¬ng c¶ th¸ng BHXH (5%) BHYT (1%) Cßn ®­îc lÜnh Ký nhËn 1 2 3 4 Ph¹m ThµnhC«ng TrÇn TuÊn S¬n Lª §øc H¶i NguyÔnViÖ Hïng 393.880 197.920 218.400 244.800 1.042.573 853.027 853.027 1.042.573 21.600 1.064.173 853.027 853.027 1.042.573 19.940 10.920 3.988 1.979 2.184 2.448 1.040.244 851.048 839.923 1.040.125 Tæng céng 1.060.000 3.791.200 21.600 30.860 10.600 3.771.340 Nh©n viªn thèng kª (Ký) KÕ to¸n l­¬ng (Ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n BiÓu 5 : b¶ng thanh to¸n l­¬ng Ph©n x­ëng V¸n sµn Th¸ng 10 n¨m 2001 Stt Hä Vµ Tªn L­¬ng cÊp bËc L­¬ng kho¸n s¶n phÈm Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Tæng céng l­¬ng c¶ th¸ng BHXH (5%) BHYT (1%) Cßn ®­îc lÜnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SÊy XÎ thµnh ph«i 1 XÎ thµnh ph«i 2 XÎ thµnh ph«i 3 Bµo ThÊm Soi r·nh ria1 Soi r·nh ria1 Soi r·nh ria1 L¾p r¸p ®ãng gãi 1 L¾p r¸p ®ãng gãi 2 L¾p r¸p ®ãng gãi 3 2.910.000 1.060.000 1.050.000 1.000.000 1.070.000 2.780.000 2.830.000 2.720.000 2.690.000 2.850.000 2.960.000 9.284.500 3.791.200 3.195.600 3.905.919 3.025.300 7.012.019 7.088.100 7.206.600 6.859.900 6.956.162 7.015.200 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 9.306.100 3.812.800 3..217.200 3.927.519 3.046.900 7.033.619 7.109.700 7..228..200 6.881.500 6.977.762 7.036.800 100.500 30.860 41.300 14.700 12.800 23.300 25.300 20.300 42.000 48.600 40.600 29.100 10.600 10.500 10.000 11.700 27.800 28.300 27.200 26.900 28.500 29.600 9.176.500 3.771.340 3.165.400 3.902.819 3.022.400 6.982.519 7.056.100 7.180.700 6.812.600 6.900.662 6.966.600 Céng 23.920.000 65.340.500 237.600 65.578.100 400.260 240.200 64.947.840 Thèng kª ph©n x­ëng KÕ to¸n l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n BiÓu 7 : B¶ng thanh to¸n l­¬ng bé phËn gi¸n tiÕp ph©n x­ëng méc II Th¸ng 10 n¨m 2002 Stt Hä vµ Tªn L­¬ng c¬ b¶n Ngµy c«ng L­¬ng theo s¶n phÈm §éc h¹i Tæng céng l­¬ng c¶ th¸ng BHXH (5%) BHYT (1%) Cßn ®­îc lÜnh 1 2 3 4 NguyÔn Thanh S¬n TrÇn Quèc Dòng Ph¹m Thu Lan NguyÔn TiÕn ViÖt 309.600 309.600 280.000 230.000 26 26 26 26 1.203.640 1.117.666 1.031.691 1.031.691 21.000 21.000 21.000 21.000 1.224.640 1.138.666 1.052.691 1.052.691 15.480 15.480 14.000 11.500 3.096 3.096 2.800 2.300 2.206.064 1.120.090 1.035.891 1.038.891 Tæng céng 1.129.200 104 4.384.688 84.000 4.468.688 56.460 11.292 4.460.936 Nh©n viªn thèng kª ( Ký ) Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. BiÓu 9 B¶ng thanh to¸n l­¬ng Tæ SÊy I Th¸ng 10 n¨m 2001 Stt Hä Vµ Tªn L­¬ng c¬ b¶n Ngµy C«ng L­¬ng theo s¶n phÈm L­¬ng kho¸n Tæng céng l­¬ng c¶ th¸ng BHXH ( 5% ) BHYT ( 1% ) Cßn ®­îc lÜnh Ký tªn 1 2 3 4 5 6 7 LªV¨n Toµn L­¬ng §øc Hoµng Vò ThÕ C«ng Ph¹m Thanh Hµ TrÇn Anh Dòng §inh ThÕ D©n NguyÔnV¨n Trung 439.200 230.000 263.500 211.700 211.700 211.700 211.700 19 19 19 19 19 19 19 806.645 733.316 733.316 733.316 733.316 733.316 733.316 360.096 360.096 360.096 360.096 360.096 360.096 360.096 1.166.741 1.093.412 1.093.412 1.093.412 1.093.412 1.093.412 1.093.412 21.960 11.300 13.176 10.600 10.600 10.600 10.600 4.390 2.300 2.600 2.100 2.100 2.100 2.100 1.140.390 1.079.800 1.077.600 1.080.712 1.080.712 1.080.712 1.091.312 Tæng céng 1.779.500 5.206.541 2.520.672 7.727.231 78.236 17.700 7.727.213 KÕ to¸n l­¬ng (Ký) Nguån : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. BiÓu10 : B¶ng thanh to¸n l­¬ng Bé PhËn KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm Th¸ng 10 n¨m 2001. Sè TT Hä Vµ Tªn L­¬ng c¬ b¶n L­¬ng theo s¶n phÈm L­¬ng tr¸ch nhiÖm Phô cÊp vµchÕ ®é kh¸c Tæng Céngl­¬ng c¶ th¸ng BHXH (5%) BHYT (1%) Cßn ®­îc lÜnh Ký Tªn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ph¹m Ngäc Minh TrÞnh Tïng T©m NguyÔn HuyÒn Tr©n L­¬ng ThÞ Dung TrÇn ThÞ Thuý L©m ThÞ Lµ TrÞnh Ngäc Khanh §Æng B¹ch TuyÕt NguyÔn Kim Oanh NguyÔn V¨n UÈn 280.000 312.480 312.480 312.480 312.480 381.600 280.000 280.000 280.000 226.080 950.437 952.157 947.995 951.277 949.412 948.429 945.834 934.132 946.356 942.195 28.800 95.043 95.215 94.799 95.127 94.941 94.842 94.583 93.413 94.635 94.219 1.074.280 1.047.372 1.042.794 1.046.404 1.044.358 1.043.471 1.040.991 1.027.545 1.040.991 1.036.414 14.040 15.624 15.624 15.624 15.624 19.080 14.040 14.040 14.040 2.800 3.100 3.100 3.100 3.100 3.800 2.800 2.800 2.800 2.260 1.057.440 1.028.648 1.024.070 1.027.680 1.025.629 1.020.591 1.024.151 1.010.705 1.024.151 1.034.154 Tæng Céng 2.977.600 9.468.224 28.800 946.817 10.443.841 137.736 29.660 10.276.445 KÕ to¸n l­¬ng BiÓu 12 : B¶ng thanh to¸n l­¬ng lao ®éng qu¶n lý C«ng ty Th¸ng 10 n¨m 2001 Stt Bé phËn L­¬ng c¬ b¶n L­¬ng theo s¶n phÈm Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Tæng céng l­¬ng c¶ th¸ng BHXH (5%) BHYT (1%) Cong ®­îc lÜnh 1 2 3 4 5 6 KÕ ho¹ch thÞ tr­êng Tæ chøc tµi chÝnh Tµi vô Kü thuËt B¶o vÖ Nhµ ¨n 2.700.000 1.480.000 1.340.000 2.100.000 2.510.000 1.840.000 10.034.858 5.418.823 5.619.521 7.325.444 8.027.880 6.422.304 144.000 50.400 86.400 86.400 14.400 14.400 10.178.858 5.469.223 5.533.121 7.411.844 8.042.280 6.436.704 135.000 74.000 67.000 105.000 113.700 80.500 27.000 14.800 13.400 21.000 25.100 18.400 10.016.858 5.380.423 5.452.721 7.285.844 7.903.480 6.337.804 Tæng céng 11.970.000 42.848.830 396.000 43.244.830 575.200 119.700 42.549.930 KÕ to¸n l­¬ng (ký) KÕ to¸n tr­ëng (ký) -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Chương Dương.DOC
Luận văn liên quan