Đề tài Triển vọng xuất khẩu vào thị trường Anh Quốc của các doanh nghiệp Việt Nam

Lời nói đầu Vương quốc Anh có diện tích 244.046 km2, dân số 60,2 triệu người (năm 2002), GDP năm 2002 là 1.491 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 24.500 USD/người/năm (năm 2002). Anh Quốc là một trong bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (nhóm G7) và là một trong 15 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Trong EU, Anh là một trong ba nền kinh tế chủ đạo, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của toàn khối. Vương quốc Anh lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 1/9/1973. Tuy nhiên quan hệ thương mại giữa hai nước mới chỉ thực sự khởi sắc từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Anh Quốc tăng liên tục từ con số khiêm tốn là 13,5 triệu GBP năm 1991 đến 612,93 triệu GPB (năm 2002). Cán cân thương mại giữa hai nước thường nghiêng về phía Việt Nam. Từ năm 1991 Việt Nam liên tục xuất siêu sang Anh. Năm 2002, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt 532 triệu GBP. Anh có nhu cầu lớn về những mặt hàng mà Việt Nam có ưu thế bao gồm nông lâm thuỷ sản, dệt may, da giày, các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh đó, Anh còn là một thành viên của EU - một đối tác thương mại đã dành cho Việt Nam nhiều ưu đãi. Bản thân mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Anh Quốc đã có những tiến triển rất tốt đẹp. Đây là những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Anh. Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp Việt Nam chưa khai thác được hết những điều kiện này. Hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ những nhu cầu trên của thị trường Anh. Cơ cấu hàng xuất khẩu nhìn chung ít có sự thay đổi trong nhiều năm. Chủ yếu chỉ tập trung vào hai mặt hàng chính là giày dép và may mặc. Bên cạnh đó, hình thức xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Anh chủ yếu là gia công và xuất khẩu gián tiếp nên giá trị thu về là không đáng kể. Có thể nói, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh sẽ còn tăng lên rất nhiều. Anh còn là một thị trường đầy tiềm năng mà các doanh nghiệp Việt Nam chưa khai thác hết. Với lý do trên, đề tài "Triển vọng xuất khẩu vào thị trường Anh Quốc của các doanh nghiệp Việt Nam" sẽ nghiên cứu những nét cơ bản về nền kinh tế Anh, nghiên cứu thị trường Anh, thực trạng quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời gian qua. Từ đó đánh giá những triển vọng xuất khẩu sang thị trường Anh và giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của bài viết này bao gồm ba chương như sau: *Chương 1: Thị trường Anh. *Chương 2: Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Anh của các doanh nghiệp Việt Nam. *Chương 3: Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Anh

doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2434 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Triển vọng xuất khẩu vào thị trường Anh Quốc của các doanh nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
èc gia thµnh viªn EU víi ViÖt Nam. HiÖp ®Þnh Hîp t¸c ®Ò cËp ®Õn nhiÒu lÜnh vùc hîp t¸c kh¸c nhau, theo ®ã vÒ th­¬ng m¹i, hai bªn dµnh cho nhau quy chÕ ®·i ngé tèi huÖ quèc (MFN) vµ cam kÕt më cöa thÞ tr­êng cho hµng ho¸ cña nhau tíi møc tèi ®a cã tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña mçi bªn. Trong b¶n HiÖp ®Þnh Hîp t¸c, EU cßn cam kÕt dµnh cho hµng ho¸ xuÊt xø tõ ViÖt Nam ch­¬ng tr×nh ­u ®·i ThuÕ quan phæ cËp (GSP). Trªn c¬ së HiÖp ®Þnh hîp t¸c gi÷a ViÖt Nam vµ EU, Anh Quèc còng ®· ký HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i vµ tho¶ thuËn Tèi huÖ quèc víi ViÖt Nam. §©y ®­îc coi lµ mèc quan träng ®­a quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc lªn mét tÇm cao míi. Th¸ng 12-1999, Phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI) vµ Tæng L·nh sù qu¸n Anh ë thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· phèi hîp tæ chøc Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c ViÖt Nam – Anh Quèc víi sù tham gia cña 60 doanh nghiÖp Anh vµ 60 doanh nghiÖp ViÖt Nam. §©y ®­îc coi lµ cuéc gÆp gì lín nhÊt gi÷a c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá hai n­íc víi môc ®Ých trao ®æi, hîp t¸c kinh doanh, t¹o nªn nh÷ng nÐt khëi s¾c míi trong quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc. Trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI, quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Anh kh«ng ng÷ng t¨ng tr­ëng thÓ hiÖn qua tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch hai chiÒu qua c¸c n¨m. ChÝnh phñ vµ doanh nghiÖp hai n­íc ®Òu thÓ hiÖn mong muèn quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc sÏ ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a trong t­¬ng lai. 2. T×nh h×nh ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam – Anh Quèc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Trong kho¶ng thêi gian tõ khi thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao (1973) cho ®Õn ®Çu thËp kû 90, do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Anh Quèc ch­a ®­îc chó träng ph¸t triÓn. Trong giai ®o¹n nµy kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam sang Anh chØ chiÕm cã 4,08% trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Céng ®ång ch©u ¢u lóc ®ã. B­íc vµo thËp niªn 90, quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc míi b¾t ®Çu cã sù khëi s¾c. Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hai chiÒu t¨ng liªn tôc tõ con sè khiªm tèn lµ 13,5 triÖu GBP n¨m 1991 ®Õn 612,93 triÖu GBP n¨m 2002. Tõ n¨m 1991, ViÖt Nam liªn tôc xuÊt siªu vµ møc ®é xuÊt siªu ngµy cµng lín. N¨m 1995, viÖc ViÖt Nam ký HiÖp ®Þnh hîp t¸c víi Liªn minh ch©u ¢u (EU) ®· t¹o c¬ héi cho sù ph¸t triÓn quan hÖ gi÷a ViÖt Nam víi tõng n­íc thµnh viªn cña EU. §©y còng ®­îc coi lµ mèc thêi gian quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ngo¹i th­¬ng gi÷a ViÖt Nam vµ Anh Quèc trong giai ®o¹n hiÖn nay. 2.1: T×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh: Giai ®o¹n 1995 – 2002, tèc ®é t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh rÊt cao, trung b×nh ®¹t kho¶ng 49,1%/n¨m, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n¨m 2002 gÊp 10 lÇn kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n¨m 1995. T×nh h×nh xuÊt khÈu cô thÓ ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 11: Gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh giai ®o¹n 1995 – 2002 N¨m §¬n vÞ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Kim ng¹ch triÖu USD 74,6 125 265 335 421 479 511 570 Tèc ®é % 80,6 67,6 112 30,9 25,7 13,7 6,68 11,5 Nguån: Tæng côc thèng kª Qua b¶ng 11 ta thÊy kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng víi tèc ®é cao. Giai ®o¹n tõ 1995 ®Õn 1997 lµ giai ®o¹n t¨ng tr­ëng m¹nh nhÊt. §Æc biÖt n¨m 1997, kim ng¹ch t¨ng h¬n gÊp ®«i so víi n¨m tr­íc. §©y lµ giai ®o¹n ngay sau khi ViÖt Nam vµ EU ký HiÖp ®Þnh hîp t¸c. Nh­ vËy cã thÓ nãi b¶n HiÖp ®Þnh nµy ®· ph¸t huy t¸c dông mét c¸ch tÝch cùc. Sang giai ®o¹n tõ n¨m 1998 ®Õn 2000, tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¶m xuèng, th­êng dao ®éng ë møc trªn d­íi 30%. Tõ n¨m 2000 ®Õn nay, tèc ®é chØ ë kho¶ng 11% ®Õn 13%. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ®©y lµ giai ®o¹n ViÖt Nam më réng xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng kh¸c trong khu vùc EU nªn l­îng xuÊt khÈu sang c¸c khu vùc lín cã phÇn bÞ thu hÑp. C¸ biÖt lµ vµo n¨m 2001, kim ng¹ch xuÊt khÈu chØ t¨ng 6,68% so víi n¨m tr­íc ®ã. §©y lµ møc thÊp nhÊt trong vßng 8 n¨m qua. Lý gi¶i cho hiÖn t­îng nµy lµ t×nh tr¹ng ¶m ®¹m cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi trong n¨m 2001 do n¹n khñng bè. T×nh tr¹ng nµy ®· kÐo theo sù suy gi¶m m¹nh cña th­¬ng m¹i quèc tÕ. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh trong n¨m nµy còng kh«ng n»m ngoµi t×nh tr¹ng ®ã. Tuy nhiªn chØ mét n¨m sau, kim ng¹ch xuÊt khÈu ®· cã sù håi phôc mét c¸ch nhanh chãng, t¨ng 11,5%. Trong n¨m 2003, dù tÝnh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh sÏ cã sù t¨ng m¹nh bëi theo thèng kª th× kim ng¹ch xuÊt khÈu 7 th¸ng ®Çu n¨m cña ta sang thÞ tr­êng Anh ®· lµ 405,870 triÖu USD t¨ng 121,9% so víi cïng kú n¨m 2002. XuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh kh«ng chØ t¨ng vÒ kim ng¹ch vµ tèc ®é mµ cßn t¨ng tû träng trong EU. Tû träng trung b×nh kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang EU giai ®o¹n 1995 – 2002 chiÕm kho¶ng 15,25%, t¨ng h¬n 3 lÇn so víi giai ®o¹n tr­íc nh÷ng n¨m 90. Tû träng cô thÓ qua c¸c n¨m nh­ sau: B¶ng 12: Tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh so víi EU giai ®o¹n 1995 - 2002 N¨m §¬n vÞ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Kim ng¹ch XK sang Anh triÖu USD 74,6 125 265 335 421 479 511 570 Tû träng Anh/EU % 10,4 13,9 16,4 16,2 16,9 16,8 17 18,1 Nguån: Tæng côc Thèng kª Tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong EU nh×n chung lµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. Tuy nhiªn møc t¨ng nµy cßn kh¸ chËm ch¹p. Nguyªn nh©n lµ do kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang c¸c thÞ tr­êng kh¸c trong EU ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ nh­ thÞ tr­êng Italia, BØ, T©y Ban Nha (xem phô lôc 2). Cïng víi §øc, Ph¸p, Hµ Lan, Anh lµ mét trong bèn thÞ tr­êng lín cña EU. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang bèn thÞ tr­êng nµy th­êng chiÕm mét tû träng kh¸ lín trªn tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU. So víi c¸c thÞ tr­êng §øc, Ph¸p, Hµ Lan th× xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh trong thêi gian ®Çu cßn chiÕm tû träng khiªm tèn. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tû träng xuÊt khÈu sang Anh trªn tæng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang EU ngµy cµng t¨ng, trong khi tû träng sang §øc, Ph¸p, Hµ Lan ngµy cµng gi¶m. §iÒu nµy cho thÊy cã sù thay ®æi trong c¬ cÊu thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ta sang EU theo h­íng c©n b»ng gi÷a c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm, gi¶m sù tËp trung qu¸ møc vµo thÞ tr­êng §øc, Ph¸p nh­ trong thêi gian ®Çu. Ta cã thÓ theo dâi xu h­íng nµy qua b¶ng sau: B¶ng 13: XK cña ViÖt Nam sang mét sè n­íc trong EU trªn tæng XK cña ViÖt Nam sang EU (giai ®o¹n 1995 – 2002) vµ so víi Anh §¬n vÞ: % N­íc 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Anh 10,4 13,9 16,4 16,2 16,9 16,8 17 18,1 §øc 32,8 25,3 25,5 26,6 26 25,7 24 22,9 Ph¸p 25,4 16,1 14,7 14,2 14,1 13,4 15,6 13,9 Hµ Lan 12 16,4 16,5 14,6 13,6 13,7 12,1 12,8 Nguån: Tæng côc Thèng kª Nh­ vËy, t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Anh lµ rÊt kh¶ quan vµ cã chiÒu h­íng tèt ®Ñp. Tèc ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu th­êng ë møc cao. NÕu do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan lµm gi¶m tèc ®é nµy th× sù phôc håi th­êng lµ rÊt nhanh chãng. Thªm vµo ®ã, thÞ tr­êng Anh næi lªn víi t­ c¸ch lµ ®èi träng cña c¸c thÞ tr­êng §øc, Ph¸p, Hµ Lan. XuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh ngµy cµng t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña c¶ hai bªn. 2.2: T×nh h×nh xuÊt khÈu cña Anh vµoViÖt Nam: 2.2.1: Kim ng¹ch vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng: Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Anh sang ViÖt Nam trong 8 n¨m qua lu«n nhá h¬n so víi kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh. Gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña Anh sang ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ qua b¶ng sau: B¶ng 14: Gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña Anh vµo ViÖt Nam giai ®o¹n 1995 – 2002 N¨m §¬n vÞ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Kim ng¹ch triÖu USD 50,7 83,7 103,9 96,4 109 149,9 171,6 166,6 Tèc ®é t¨ng % -18,6 65 24 -7,2 13 37,5 14,5 -2,9 Tû träng Anh/EU % 7,64 7,33 7,92 7,68 9,08 11,9 11 9,04 Nguån: Tæng côc Thèng kª Qua b¶ng trªn ta thÊy, t×nh h×nh xuÊt khÈu cña Anh vµo ViÖt Nam giai ®o¹n 1995 – 2002 rÊt kh«ng æn ®Þnh, tèc ®é t¨ng gi¶m kh«ng ®Òu. Tû träng kim ng¹ch nhËp khÈu tõ Anh trªn tæng kim ng¹ch nhËp khÈu tõ EU cña ViÖt Nam cßn nhá. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nh­ trªn. VÒ phÝa Anh, lµ n­íc ®øng thø n¨m trªn thÕ giíi vÒ ngo¹i th­¬ng, n­íc Anh t¨ng c­êng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi nh­ng chñ yÕu lµ xuÊt khÈu sang c¸c n­íc ph¸t triÓn kh¸c. ThÞ tr­êng c¸c n­íc trong Tæ chøc Hîp t¸c vµ Ph¸t triÓn kinh tÕ (OECD) vµ thÞ tr­êng EU lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña Anh. VÒ phÝa ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m qua do vÊn ®Ò gi¸ c¶, tû gi¸...mµ chóng ta ch­a thùc sù chó ý tíi viÖc nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng Anh. MÆc dï Anh lµ trung t©m c«ng nghÖ nguån cña ch©u ¢u nh­ng chóng ta Ýt cã c¬ héi nhËp khÈu trùc tiÕp nh÷ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tõ thÞ tr­êng nµy. Trong t­¬ng lai viÖc nhËp khÈu tõ thÞ tr­êng Anh cÇn ph¶i ®­îc chó ý nhiÒu h¬n n÷a. Ngoµi viÖc phôc vô cho nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, viÖc ®Èy m¹nh nhËp khÈu cßn cã t¸c dông lµ ®ßn bÈy ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Anh. 2.2.2: C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu: Sau ®©y lµ danh môc c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña Anh sang ViÖt Nam tõ n¨m 2000 ®Õn 2002: B¶ng 15: C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña Anh vµo ViÖt Nam §¬n vÞ: ngh×n USD STT MÆt hµng 2000 2001 2002 1 Xe « t« vËn t¶i vµ phô tïng 27.482 28.548 28.922 2 M¸y vµ phô tïng hµng h¶i 6.954 7.324 8.493 3 M¸y ®iÖn vµ phô tïng 4.981 5.562 6.231 4 M¸y vµ phô tïng hµng kh«ng 6.872 6.943 8.549 5 Thuèc thó y 5.974 6.125 6.326 6 Ho¸ chÊt 5.126 5.542 6.241 7 GiÊy vµ b×a 3.243 3.467 4.120 8 Hµng dÖt 2.415 2.450 2.674 9 M¸y, phô tïng, vËt liÖu XD 2.680 3.264 3.946 10 Thuèc trõ s©u 1.478 1.524 1.497 11 M¸y vµ phô tïng SX thuèc l¸ 982 986 940 12 M¸y vµ y cô 845 963 1005 13 V¨n phßng phÈm 510 554 623 Nguån: Vô ¢u Mü - Bé Th­¬ng m¹i Nh×n chung c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt khÈu cña Anh sang ViÖt Nam Ýt cã sù thay ®æi vµ kim ng¹ch kh«ng t¨ng nhiÒu qua c¸c n¨m. Qua b¶ng trªn ta thÊy, hµng ho¸ mµ ViÖt Nam nhËp khÈu tõ Anh chñ yÕu lµ c¸c thiÕt bÞ rêi vµ phô tïng chø kh«ng ph¶i lµ nh÷ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®ång bé phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu. Anh lµ mét trung t©m c«ng nghÖ nguån cña ch©u ¢u nh­ng ViÖt Nam cßn ch­a tiÕp cËn vµ nhËp khÈu ®­îc nhiÒu nh÷ng c«ng nghÖ nµy phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 3. Nh÷ng tån t¹i trong quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Anh Quèc Trong nhiÒu n¨m qua, tuy ho¹t ®éng th­¬ng m¹i song ph­¬ng gi÷a ViÖt Nam vµ Anh quèc liªn tôc ®­îc c¶i thiÖn, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng víi tèc ®é cao nh­ng thùc tÕ cho thÊy ho¹t ®éng trao ®æi th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò nh­ sau. MÆc dï c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam nh­ giµy dÐp, may mÆc, cµ phª, thñ c«ng mü nghÖ, chÌ, h¹t tiªu... ®Òu ®· cã mÆt trªn thÞ tr­êng Anh nh­ng tû träng kim ng¹ch c¸c mÆt hµng trong c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu nh×n chung Ýt thay ®æi trong nhiÒu n¨m. Hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh th­êng tËp trung cao ®é vµo mét sè Ýt mÆt hµng. Trong n¨m 2002, chØ riªng hai mÆt hµng giµy dÐp vµ dÖt may ®· chiÕm tíi 58% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Anh, trong ®ã giµy dÐp chiÕm 48%. Sù tËp trung cao ®é nµy dÔ g©y ra nguy c¬ tiÒm tµng cho xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam lµ kh¶ n¨ng dÔ bÞ tæn th­¬ng do nh÷ng thay ®æi kh«ng dù tÝnh ®­îc trong ®iÒu kiÖn cung cÊp cho kh¸ch hµng. Trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, ViÖt Nam vÉn ch­a khai th¸c ®­îc hÕt nh÷ng kh¶ n¨ng cña m×nh ®èi víi viÖc xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm n«ng l©m thuû s¶n - vèn lµ nh÷ng s¶n phÈm rÊt cã triÓn väng ®èi víi thÞ tr­êng Anh. Kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm n«ng l©m thuû s¶n cña ta sang Anh cßn kh¸ khiªm tèn so víi nhu cÇu nhËp khÈu cña Anh vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt - xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Lµ mét n­íc n«ng nghiÖp, khÝ hËu, ®Êt ®ai phï hîp víi c¶ s¶n xuÊt n«ng s¶n nhiÖt ®íi còng nh­ «n ®íi, kü thuËt canh t¸c tèt, s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh nh­ng nhãm n«ng l©m thuû s¶n cña ta chØ chiÕm thÞ phÇn rÊt nhá trªn thÞ tr­êng Anh. ThÞ phÇn cña ViÖt Nam vÒ nhãm hµng nµy trªn thÞ tr­êng Anh trung b×nh th­êng dao ®éng ë møc 4% ®Õn 6%. Tû lÖ nµy kh«ng chØ thÊp so víi mét sè n­íc lín nh­ Ên §é, Trung Quèc mµ cßn thÊp so víi nh÷ng n­íc cã tiÒm n¨ng t­¬ng ®­¬ng thËm chÝ cßn kÐm ViÖt Nam nh­ Pakistan, Bangladesh, Srilanca. §©y ®Òu lµ nh÷ng n­íc cung cÊp chÝnh c¸c s¶n phÈm n«ng l©m thuû s¶n cho thÞ tr­êng Anh, ®ång thêi còng lµ ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc nµy. MÆc dï Anh lµ mét quèc gia c«ng nghiÖp ph¸t triÓn trong EU- mét trong ba trung t©m c«ng nghÖ nguån cña thÕ giíi- nh­ng chóng ta vÉn ch­a nhËp khÈu ®­îc nhiÒu d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tõ thÞ tr­êng nµy mµ míi chñ yÕu nhËp c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ lÎ. Quy m« nhËp khÈu cßn qu¸ nhá bÐ vµ c¬ cÊu hµng ch­a thËt phï hîp nªn ho¹t ®éng nhËp khÈu cña ViÖt Nam tõ Anh ch­a ®ãng ®­îc vai trß tÝch cùc lµ ®ßn bÈy ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng nµy. NhËp khÈu ch­a thËt g¾n liÒn víi xuÊt khÈu, ch­a t¹o ®­îc tiÒn ®Ò ®Ó thay ®æi c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu vµ n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Anh. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam ch­a thùc sù chñ ®éng t×m hiÓu thÞ tr­êng Anh vµ t×m c¸ch th©m nhËp trùc tiÕp sang thÞ tr­êng nµy. Bªn c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cßn lµm ¨n tuú tiÖn, manh món víi mét phong c¸ch ch­a phï hîp víi truyÒn thèng vµ tËp qu¸n kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Anh. C«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c¸c doanh nghiÖp ch­a ®¹t hiÖu qu¶, ch­a cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c nhµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam víi hÖ thèng c¸c kªnh ph©n phèi trªn thÞ tr­êng Anh. T×nh tr¹ng xuÊt khÈu gi¸n tiÕp sang thÞ tr­êng Anh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn phæ biÕn. Theo thèng kª, cã ®Õn 60% sè hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh theo kªnh gia c«ng vµ qua trung gian. T×nh tr¹ng nµy ®Æc biÖt phæ biÕn trong lÜnh vùc xuÊt khÈu giµy dÐp vµ dÖt may - hai mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt Nam sang Anh. Do cã quan hÖ th­¬ng m¹i truyÒn thèng víi Anh Quèc nªn nhiÒu n­íc ch©u ¸ nh­ Singapore, Malaysia, Indonesia lµ chiÕc cÇu nèi cho c¸c s¶n phÈm dÖt may vµ giµy dÐp cña ViÖt Nam víi thÞ tr­êng Anh. Hµng ho¸ sau khi ®­îc nhËp vÒ tõ ViÖt Nam sÏ bÞ bãc nh·n, thay nh·n m¸c míi råi ®­îc t¸i xuÊt sang thÞ tr­êng Anh víi gi¸ cao gÊp 3 ®Õn 5 lÇn so víi gi¸ nhËp tõ ViÖt Nam. ViÖc bu«n b¸n qua trung gian ®· g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng nh­ doanh nghiÖp Anh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, lîi nhuËn nhËn ®­îc chØ trªn d­íi 30% so víi s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp. ThiÖt h¹i h¬n n÷a lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ kh«ng cã c¬ héi ®Ó kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr­êng Anh. Cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Anh, hä sÏ ph¶i mua hµng víi gi¸ cao h¬n gi¸ thùc tÕ. Nh÷ng tån t¹i trªn ®©y ®· g©y nh÷ng trë ng¹i ®¸ng kÓ trong quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Anh quèc trong giai ®o¹n hiÖn nay. Nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p vµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña xu h­íng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ vµ tù do ho¸ th­¬ng m¹i, ®ßi hái c¶ ViÖt Nam vµ Anh cÇn ph¶i cã nh÷ng nç lùc h¬n n÷a nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i ®Ó thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c th­¬ng m¹i ph¸t triÓn v× lîi Ých cña c¶ hai bªn. Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp viÖt nam xuÊt khÈu sang anh I. TriÓn väng ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Anh quèc Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Anh quèc hiÖn t¹i tuy cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò nh­ng trong t­¬ng lai kh¶ n¨ng më réng vµ ph¸t triÓn quan hÖ nµy lµ rÊt lín. NhËn ®Þnh nµy lµ hoµn toµn cã c¬ së bëi mét sè lý do sau. Thø nhÊt, vÒ lý thuyÕt, thÞ tr­êng hai n­íc ViÖt Nam vµ Anh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cã thÓ bæ sung cho nhau hay nãi mét c¸ch kh¸c c¶ hai n­íc ®Òu cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña m×nh. ViÖt Nam lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc nªn nhu cÇu nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ nguån lµ rÊt lín. Trong khi Anh quèc lµ mét trong nh÷ng quèc gia c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi vµ lµ mét trong nh÷ng trung t©m c«ng nghÖ nguån cña EU, cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu nhËp khÈu cña nh÷ng n­íc ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ nh­ ViÖt Nam. Ng­îc l¹i, nÒn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ cña Anh tuy ph¸t triÓn nh­ng nÕu s¶n xuÊt th× chi phÝ sÏ cao h¬n nhiÒu so víi nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Do ®ã nhu cÇu nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ cña Anh lµ rÊt lín . Mµ nh÷ng s¶n phÈm nµy l¹i lµ thÕ m¹nh cña ViÖt Nam. Thø hai, ViÖt Nam vµ Anh Quèc ®Òu n»m trong khu vùc th­¬ng m¹i n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi. ViÖt Nam lµ mét thµnh viªn cña HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (ASEAN). Anh lµ quèc gia thµnh viªn cña Liªn minh ch©u ¢u (EU). §©y ®Òu lµ nh÷ng tæ chøc cã mèi quan hÖ hîp t¸c g¾n bã. Thø ba, thùc tÕ cho thÊy ho¹t ®éng th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc liªn tôc ®­îc c¶i thiÖn, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng víi tèc ®é cao vµ høa hÑn sÏ t¨ng m¹nh h¬n n÷a trong t­¬ng lai. Thø t­, ch©u ¢u vÉn chiÕm vÞ trÝ quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. ViÖt Nam x¸c ®Þnh ch©u ¢u sÏ chiÕm kho¶ng 25% trong c¬ cÊu thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, trong ®ã thÞ tr­êng EU sÏ chiÕm kho¶ng 17%. Anh ®­îc coi lµ mét trong bèn thÞ tr­êng chÝnh mµ ViÖt Nam h­íng tíi trong EU. Ng­îc l¹i, sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua ®· thu hót ®­îc nhiÒu sù quan t©m, chó ý cña c¸c doanh nghiÖp Anh. HiÖn nay, tæ chøc HiÖp héi th­¬ng m¹i Anh ë ViÖt Nam ®· cã 210 thµnh viªn tham gia vµ ngoµi ra cßn cã h¬n 100 v¨n phßng ®¹i diÖn vµ c¸c c«ng ty liªn doanh cña Anh ë ViÖt Nam. Thø n¨m, ChÝnh phñ hai n­íc ®Òu cã nh÷ng nç lùc nh»m thóc ®Èy mèi quan hÖ th­¬ng m¹i song ph­¬ng. VÒ phÝa Anh, hiÖn t¹i ChÝnh phñ Anh cã cho ®Æt Phßng Th­¬ng m¹i Anh t¹i ViÖt Nam (Trade Partners UK), mét v¨n phßng ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét ë §¹i sø qu¸n Anh t¹i Hµ Néi. Phßng Th­¬ng m¹i cã nhiÖm vô xóc tiÕn hç trî cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam muèn kinh doanh t¹i thÞ tr­êng Anh quèc vµ t­ vÊn cho hä vÒ nhu cÇu còng nh­ nguån s¶n phÈm ë thÞ tr­êng nµy. Bªn c¹nh ®ã, phÝa Anh còng phèi hîp víi Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI) ®Ó gióp ®ì c¸c c«ng ty Anh muèn ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam. Trong n¨m 2003, ChÝnh phñ Anh ®· hç trî t¸m ®oµn doanh nghiÖp Anh sang th¨m vµ t×m hiÓu thÞ tr­êng ViÖt Nam ®Ó xóc tiÕn ®Çu t­. VÒ phÝa ViÖt Nam, Tham t¸n th­¬ng m¹i Sø qu¸n ViÖt Nam t¹i Anh ®· lµm rÊt tèt trong viÖc gióp ®ì c¸c c«ng ty cña ViÖt Nam t×m hiÓu thÞ tr­êng Anh còng nh­ t­ vÊn, h­íng dÉn cho c¸c doanh nghiÖp Anh Quèc nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr­êng ViÖt Nam. Ngoµi ra, Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam cïng Th­¬ng vô cßn phèi hîp víi Bé C«ng th­¬ng Anh, Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp London, HiÖp héi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Anh tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o vÒ c¬ héi bu«n b¸n ®Çu t­ gi÷a hai n­íc. Trong thêi gian tíi, ChÝnh phñ hai n­íc ®Òu chñ tr­¬ng t¨ng c­êng quan hÖ th­¬ng m¹i h¬n n÷a bao gåm tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc gi÷a c¸c doanh nghiÖp hai n­íc, ChÝnh phñ Anh gióp phÝa ViÖt Nam më c¸c líp ®µo t¹o vÒ kü n¨ng qu¶n lý, tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o chuyªn ®Ò vÒ thÞ tr­êng hai n­íc. Nh­ vËy, quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Anh Quèc cã ®Çy ®ñ c¬ së chñ quan còng nh­ kh¸ch quan ®Ó ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a. §©y sÏ lµ tiÒn ®Ò ®Ó c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy. II. Dù b¸o xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh trong thêi gian tíi §Ó cã ®­îc nh÷ng dù b¸o vÒ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Anh trong thêi gian tíi, tr­íc hÕt ta cÇn ph¶i c¨n cø vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Sau ®©y lµ b¶ng c¬ cÊu thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµ h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010: B¶ng 16 : C¬ cÊu thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 §¬n vÞ:% N­íc 1991-1995 2000 2010 NhËt B¶n 28,5 12 11 ASEAN 18 13 11 EU 12 15 17 Mü 1 8 17 Trung Quèc 7,4 8 9 SNG vµ §«ng ¢u 2,2 3 4 C¸c n­íc kh¸c 30,9 41 31 Nguån: Vô XuÊt nhËp khÈu - Bé Th­¬ng m¹i Qua b¶ng 16 ta thÊy, ®Õn n¨m 2010, chóng ta chuyÓn dÇn h­íng xuÊt khÈu sang ch©u ¢u vµ Mü. Chñ tr­¬ng cña ViÖt Nam lµ ®Õn n¨m 2010, xuÊt khÈu sang ch©u ¢u sÏ chiÕm 25% trªn tæng l­îng xuÊt khÈu, trong ®ã riªng EU sÏ chiÕm 17%. MÆc dï, ®Õn n¨m 2004, EU sÏ kÕt n¹p thªm 10 thµnh viªn míi nh­ng ViÖt Nam x¸c ®Þnh cïng víi §øc, Ph¸p, Hµ Lan, Anh vÉn sÏ lµ b¹n hµng lín nhÊt cña m×nh trong EU. Dù kiÕn trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010, tû träng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Anh sÏ chiÕm kho¶ng 20% trong EU. C¸c mÆt hµng chñ lùc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy sÏ lµ giµy da, may mÆc, s¶n phÈm gç, thñ c«ng mü nghÖ, n«ng l©m thuû s¶n tinh chÕ vµ dÇu th«. §Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng dù ®o¸n vÒ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh, ngoµi c¨n cø vµo h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu, nhu cÇu nhËp khÈu cña Anh, cßn cÇn ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng dù b¸o vÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng chÝnh cña ViÖt Nam mµ Bé Th­¬ng m¹i ®­a ra. B¶ng 17: Dù b¸o thÞ tr­êng xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng chÝnh cña ViÖt Nam §¬n vÞ: L­îng : ngh×n tÊn Gi¸ trÞ:TriÖu USD MÆt hµng Thùc hiÖn 2000 KÕ ho¹ch 2005 KÕ ho¹ch 2010 C¬ cÊu thÞ tr­êng L­îng Gi¸ trÞ L­îng Gi¸ trÞ L­îng Gi¸ trÞ DÖt may 1.950 5.000 7.500 Mü: 57,1%; EU: 18,6%; NhËt: 15,7%; C¸c thÞ tr­êng kh¸c : 8,6% Giµy dÐp 1.650 4.000 7.000 EU: 67,4%; Mü: 12,2%; NhËt: 3,9%; C¸c thÞ tr­êng kh¸c :16,5% Thuû s¶n 1.200 2.500 3.000 Mü: 35%; NhËt: 26%; EU: 10%; Trung Quèc:13%; Hµn Quèc: 5%; Singapore:2%; óc: 2%; C¸c thÞ tr­êng kh¸c: 7% DÇu th« 16.800 3.200 11.800 2.400 8.000 1.600 Mü: 25%, Trung Quèc:24%; Singapore: 19%; NhËt: 18%; Anh: 7%; C¸c thÞ tr­êng kh¸c: 8,6% Cµ phª 630 500 700 700 750 850 EU: 65%; Mü: 17%; NhËt: 6%; Singapore: 3%; C¸c thÞ tr­êng kh¸c: 9% Cao su 245 153 300 250 500 500 Trung Quèc: 35%; EU:15%; Singapore:10%; §µi Loan:8%; Hµn Quèc:8% Nga: 7%; Malaisia: 5%; C¸c thÞ tr­êng kh¸c: 12% Rau qu¶ 180 800 1.600 Trung Quèc: 50%; §µiLoan:10%; Hµn Quèc: 8%; NhËt: 7%; EU: 5%; C¸c thÞ tr­êng kh¸c: 16% Nguån:B¸o c¸o vÒ h­íng thÞ tr­êng xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng chÝnh cña ViÖt Nam Vô XuÊt NhËp khÈu - Bé Th­¬ng m¹i B¶ng dù b¸o trªn cho thÊy EU vÉn lu«n lµ thÞ tr­êng quan träng ®èi víi c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam. Víi vÞ trÝ quan träng trong EU vµ tiÒm n¨ng nhËp khÈu lín, thÞ tr­êng Anh sÏ chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong viÖc nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng nµy cña ViÖt Nam. DÖt may vµ giµy dÐp vÉn sÏ lµ nh÷ng mÆt hµng ®ãng gãp lín vµo kim ng¹ch xuÊt khÈu tõ nay ®Õn n¨m 2010. Hai mÆt hµng nµy sÏ vÉn cã sù t¨ng tr­ëng ®Òu ®Æn sang thÞ tr­êng Anh. §Æc biÖt lµ mÆt hµng giµy dÐp, Anh sÏ lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu giµy dÐp lín nhÊt cña ViÖt Nam víi hai mÆt hµng ®­îc thÞ tr­êng Anh ­a chuéng lµ giµy da vµ giµy thÓ thao. Cµ phª còng lµ mÆt hµng sÏ cã sù t¨ng tr­ëng m¹nh vµo thÞ tr­êng Anh. Víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn gièng cµ phª arabica - gièng cµ phª ®­îc ­a chuéng trªn thÕ giíi - cµ phª cña ViÖt Nam sÏ c¹nh tranh ®­îc víi cµ phª cña c¸c n­íc hiÖn ®ang lµ b¹n hµng cung cÊp cµ phª lín cho Anh nh­ Ên §é vµ Colombia. HiÖn nay chÝnh phñ ®ang cè g¾ng ®­a diÖn tÝch cµ phª arabica lªn 100 ngh×n ha víi hy väng ®¹t s¶n l­îng tõ 150 ngh×n tÊn ®Õn 200 ngh×n tÊn vµo n¨m 2010. XuÊt khÈu cµ phª sang EU sÏ chiÕm kho¶ng 65% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam vµo 2005 vµ 2010. Trong ®ã dù ®o¸n xuÊt khÈu sang Anh sÏ chiÕm kho¶ng 10%. Thuû s¶n dù b¸o còng sÏ cã sù t¨ng tr­ëng khi xuÊt khÈu vµo Anh. Tuy nhiªn, møc t¨ng tr­ëng nµy vÉn ®­îc duy tr× nh­ tr­íc do viÖc xuÊt khÈu thuû s¶n vµo EU kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. §©y lµ mÆt hµng cã sù kiÓm tra chÆt chÏ nhÊt khi xuÊt khÈu sang EU. Muèn cã sù t¨ng tr­ëng ®ét ph¸ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp thuû s¶n ViÖt Nam ph¶i cã sù ®Çu t­ vµ nç lùc rÊt lín trong mäi kh©u s¶n xuÊt vµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. §Æc biÖt mÆt hµng dÇu th« sÏ lµ mÆt hµng míi ®­îc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Anh vµ dù ®o¸n sÏ cã xu h­íng t¨ng m¹nh. Anh lµ n­íc cã ngµnh c«ng nghiÖp hãa dÇu ph¸t triÓn. C¸c vïng khai th¸c dÇu cña Anh chñ yÕu lµ ë khu vùc BiÓn B¾c vµ vïng Alasca. Tuy nhiªn, dÇu ®· ®­îc khai th¸c ë nh÷ng vïng nµy trong thêi gian rÊt dµi. §Ó ®¶m b¶o cho nguån cung cÊp x¨ng dÇu trong t­¬ng lai, bªn c¹nh viÖc c¸c c«ng ty dÇu khÝ ®Èy m¹nh ®Çu t­ khai th¸c ë n­íc ngoµi, nhu cÇu nhËp khÈu dÇu th« cña Anh phôc vô cho c«ng nghiÖp n¨ng l­îng trong n­íc lµ rÊt lín. §iÓn h×nh lµ vµo n¨m 2003, ba c«ng ty dÇu khÝ lín cña Anh lµ Shell. UK. Ltd, esso exploration vµ Production UK. Ltd ®· ký kÕt tho¶ thuËn víi c«ng ty dÇu má Statoil ASA cña Nauy vÒ viÖc cung cÊp x¨ng dÇu tõ Nauy sang Anh víi khèi l­îng lín ®¶m b¶o cho nhu cÇu vÒ x¨ng dÇu cña Anh trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn, tho¶ thuËn chØ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc vµo n¨m 2017. §©y sÏ lµ c¬ héi cho dÇu th« cña ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Anh nh­ng chØ trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010. Bëi sau khi nh÷ng nhµ m¸y läc dÇu cña ViÖt Nam ®­îc hoµn thµnh vµ ®­a vµo ho¹t ®éng th× viÖc xuÊt khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam sÏ kh«ng ®­îc khuyÕn khÝch. Rau qu¶ tuy lµ mÆt hµng cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu m¹nh cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Anh nh­ng chØ sau mét kho¶ng thêi gian dµi khi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu rau qu¶ ViÖt Nam t¹o ®­îc uy tÝn tèt vÒ chÊt l­îng víi c¸c nhµ nhËp khÈu Anh Quèc. V× vËy trong thêi gian tr­íc m¾t, kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng vÉn sÏ t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. C¸c n­íc cung cÊp chÝnh mÆt hµng nµy cho thÞ tr­êng Anh lµ EU vµ New Zealand lµ nh÷ng n­íc cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh rÊt m¹nh. C¸c mÆt hµng kh¸c nh­ ®å gç, thñ c«ng mü nghÖ vÉn sÏ lµ nh÷ng mÆt hµng cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Anh. Bªn c¹nh viÖc gia t¨ng nhu cÇu vÒ nh÷ng mÆt hµng nµy trªn thÞ tr­êng Anh, c¸c doanh nghiÖp thñ c«ng mü nghÖ cña ViÖt Nam còng ®· cã nh÷ng ®Çu t­ lín, cã thÓ ®¸p øng nh÷ng hîp ®ång lín tõ phÝa nhµ nhËp khÈu. VÒ cao su tù nhiªn, do lµ mÆt hµng nhËp khÈu thiÕt yÕu cña thÞ tr­êng Anh nªn nhu cÇu nhËp khÈu mÆt hµng nµy vÉn æn ®Þnh vµ sÏ cã kim ng¹ch t¨ng tr­ëng ®Òu qua c¸c n¨m. III. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Anh XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ph©n tÝch vÒ thÞ tr­êng Anh, kinh tÕ Anh, quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Anh trong thêi gian qua vµ nh÷ng dù b¸o xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh trong thêi gian tíi, ta cã thÓ thÊy triÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Anh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ rÊt lín. §Ó nh÷ng triÓn väng vµ dù ®o¸n thµnh hiÖn thùc, ViÖt Nam cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®ång bé tõ phÝa nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu. Nhµ n­íc cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy mèi quan hÖ th­¬ng m¹i song ph­¬ng gi÷a hai n­íc, ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi tiÕp xóc víi ®èi t¸c Anh th«ng qua nh÷ng chuyÕn th¨m ngo¹i giao tõ ®ã thiÕt lËp quan hÖ hîp t¸c th­¬ng m¹i l©u dµi. B¶n th©n doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng t×m hiÓu thÞ tr­êng Anh, ®èi t¸c Anh, ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p hç trî tõ phÝa nhµ n­íc mét c¸ch tÝch cùc. §ång thêi ph¶i n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña b¶n th©n doanh nghiÖp vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu. Cô thÓ, nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p sau. 1. Gi¶i ph¸p vÒ phÝa nhµ n­íc: Anh quèc tuy kh«ng ph¶i lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng cña ViÖt Nam nh­ng lu«n lµ mét ®èi t¸c quan träng trong ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cña ViÖt Nam. V× vËy, ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy, ViÖt Nam ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p tõ phÝa nhµ n­íc mét c¸ch tæng thÓ, trªn mäi khÝa c¹nh. 1.1: Nh÷ng chÝnh s¸ch chung: Hoµn thiÖn hµnh lang ph¸p lý t¹o thuËn lîi tèi ®a cho xuÊt khÈu nãi chung. Tr­íc hÕt lµ luËt Th­¬ng m¹i, luËt §Çu t­ n­íc ngoµi, luËt ThuÕ...§ång thêi ph¶i tiÕp tôc ®æi míi vµ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu,nhÊt lµ thñ tôc h¶i quan, ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo viÖc kª khai hµng tÝnh thuÕ. Hoµn thiÖn qu¶n lý c¸c chiÕn l­îc cÊp quèc gia vÒ ph¸t triÓn c¸c ngµnh hµng xuÊt khÈu. Trong ®ã x¸c ®Þnh râ c¸c thÞ tr­êng môc tiªu, tû träng c¬ cÊu thÞ tr­êng; chiÕn l­îc th©m nhËp thÞ tr­êng, chiÕn l­îc s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi, xóc tiÕn khuyÕch tr­¬ng; tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm so¸t c¸c chiÕn l­îc nµy cho tõng ngµnh hµng xuÊt khÈu. §iÒu quan träng nhÊt hiÖn nay lµ ph¶i ®¶m b¶o hiÖu lùc thèng nhÊt vµ ®ång bé trong thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn l­îc ë tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp còng nh­ t¨ng c­êng sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a ChÝnh phñ, c¸c ngµnh s¶n xuÊt,c¸c c¬ quan khoa häc vµ c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam. T¨ng c­êng chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu tõ phÝa nhµ n­íc. Nghiªm tóc më réng c¸c ch­¬ng tr×nh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng nh­ ISO, TQM...§­a chÊt l­îng thµnh quèc s¸ch hµng ®Çu ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng, n©ng cao tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. 1.2: VÒ quan hÖ song ph­¬ng: T¨ng c­êng mèi quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc. MÆt kh¸c, do Anh quèc lµ mét thµnh viªn trong Liªn minh ch©u ¢u, v× vËy viÖc më réng quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ th­¬ng m¹i víi EU lµ nÒn t¶ng cÇn thiÕt ®Ó më réng quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Anh. Tr­íc m¾t, ®Ó ®Èy m¹nh xóc tiÕn xuÊt khÈu sang Anh quèc, trong ®iÒu kiÖn ch­a lµ thµnh viªn cña Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi, ViÖt Nam cÇn chuÈn bÞ ®µm ph¸n kÐo dµi chÕ ®é GSP víi EU. Ngoµi ra, Bé Th­¬ng m¹i chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ngµnh h÷u quan tiÕn hµnh ®µm ph¸n vµ tho¶ thuËn víi EU vÒ c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam – EU nh­: phèi hîp víi EU trong viÖc kiÓm so¸t l­îng giÇy dÐp mang xuÊt xø ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo EU, tr¸nh nguy c¬ EU ¸p ®Æt h¹n ng¹ch cho ViÖt Nam; §Ò nghÞ EU sím cïng ta xem xÐt l¹i HiÖp ®Þnh DÖt may ®Ó n©ng møc h¹n ng¹ch lªn tõ 30% ®Õn 50% cho tõng chñng lo¹i. Cã ®Þnh h­íng c¬ cÊu hµng vµo EU nãi chung vµ Anh quèc nãi riªng. N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c mÆt hµng chñ lùc. Ph¸t triÓn mÆt hµng míi víi c«ng nghÖ míi. Gi¶i quyÕt trong quan hÖ song ph­¬ng gi÷a hai ChÝnh phñ, t¹o thuËn lîi cho viÖc t¨ng c­êng kh¶ n¨ng th©m nhËp cña hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Anh vÒ c¸c vÊn ®Ò nh­ tho¶ thuËn vÒ thñ tôc kiÓm tra hµng ho¸ nhËp khÈu, tho¶ thuËn vÒ thanh to¸n. PhÝa ViÖt Nam còng nªn ®µm ph¸n víi phÝa Anh vÒ viÖc cho phÐp thµnh lËp kho ngo¹i quan cña ViÖt Nam t¹i Anh ®Ó gi¶m bít c¸c rñi ro kinh doanh. 1.3: VÒ hç trî xóc tiÕn th­¬ng m¹i: ChÝnh phñ nªn cho phÐp thµnh lËp c¸c trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i ViÖt Nam t¹i Anh. HiÖn nay luËt th­¬ng m¹i Anh ®· cho phÐp thµnh lËp c¸c trung t©m th­¬ng m¹i cña n­íc ngoµi trªn ®Êt n­íc Anh. C¸c trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i ViÖt Nam t¹i Anh sÏ giíi thiÖu, qu¶ng b¸ hµng ho¸ cña ViÖt Nam, ®ång thêi thùc hiÖn cung øng c¸c dÞch vô trî gióp miÔn phÝ hoÆc phÝ thÊp cho c¸c nhµ kinh doanh vµ ®Çu t­ khi tiÕp cËn vµ th©m nhËp thÞ tr­êng Anh. MÆt kh¸c, trung t©m cã thÓ sÏ thu hót c¸c c«ng ty ViÖt KiÒu, céng ®ång ng­êi ViÖt t¹i Anh tíi giíi thiÖu, b¸n hµng, giao dÞch mua hµng t¹i Anh, t¹o ®Çu mèi, xóc tiÕn cho c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp trong n­íc triÓn khai quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c c¸c doanh nghiÖp Anh. Bé Th­¬ng m¹i cÇn chñ ®éng tæ chøc triÓn l·m ®Þnh kú hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam t¹i Anh. T¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng Anh th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ b¸o chÝ, truyÒn h×nh, kÓ c¶ th«ng qua viÖc tham gia c¸c cuéc héi chî, triÓn l·m, giíi thiÖu hµng mÉu ®­îc tæ chøc t¹i Anh. Cã thÓ lùa chän mét sè mÆt hµng cã kh¶ n¨ng tiªu thô m¹nh nhÊt trªn thÞ tr­êng trong tõng thêi kú ®Ó tËp trung qu¶ng c¸o. Ngoµi ra, ®Ó ng­êi tiªu dïng Anh biÕt tíi hµng ho¸ ViÖt Nam nhiÒu h¬n th× ngoµi viÖc qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña ViÖt Nam, Bé Th­¬ng m¹i vµ c¸c c¬ quan h÷u quan nh­ Ngo¹i giao, Du lÞch, Ph¸t thanh, TruyÒn h×nh...cÇn hîp t¸c trong viÖc ph¸t hµnh c¸c tµi liÖu, catalogue, b¨ng, ®Üa ®Ó giíi thiÖu vµ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña ViÖt Nam trªn ®Êt n­íc Anh. Tæ chøc c¸c ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i cña ChÝnh phñ ®i kh¶o s¸t thÞ tr­êng, trao ®æi th«ng tin vµ xóc tiÕn c¸c c¬ héi kinh doanh, ®Çu t­ míi t¹i thÞ tr­êng Anh. Tæ chøc cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng Anh cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Ó lµm tèt h¬n viÖc nµy, Bé Th­¬ng m¹i vµ Th­¬ng vô ViÖt Nam t¹i Anh cÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o chuyªn ®Ò vÒ thÞ tr­êng Anh. §©y sÏ lµ nh÷ng dÞp ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi trao ®æi kinh nghiÖm, th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu cña Anh, hÖ thèng thuÕ quan, thñ tôc xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c t­ liÖu cÇn thiÕt kh¸c vÒ thÞ tr­êng vµ mÆt hµng mµ c¸c doanh nghiÖp quan t©m, gióp cho c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cã sù chuÈn bÞ tèt tr­íc khi xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Anh. T¨ng c­êng vai trß cña th­¬ng vô trong viÖc xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Th­¬ng vô ViÖt Nam t¹i Anh gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu trong n­íc t×m ®èi t¸c tin cËy, ng©n hµng cã uy tÝn ë Anh. Th­¬ng vô còng ph¶i thùc hiÖn vai trß cÇu nèi cña m×nh, ®ã lµ tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu th«ng tin vÌ hµng ho¸, vÒ ®èi t¸c ViÖt Nam cho c¸c doanh nghiÖp Anh khi hä cã nhu cÇu bu«n b¸n víi ViÖt Nam vµ ng­îc l¹i cung cÊp th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vÒ c¸c ®èi t¸c Anh khi hä cã yªu cÇu. Th­¬ng vô còng ph¶i th­êng xuyªn b¸o c¸o vÒ Bé Th­¬ng m¹i tõng diÔn biÕn chung trªn thÞ tr­êng Anh nh­ luËt lÖ, c¬ chÕ chÝnh s¸ch, tû gi¸ hèi ®o¸i, l¹m ph¸t, c¸c biÖn ph¸p thuÕ quan vµ phi thuÕ quan, xu h­íng th­¬ng m¹i...®Õn nh÷ng diÔn biÕn cho tõng mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh nh­ dù b¸o cung cÇu, vÊn ®Ò c¹nh tranh, gi¸ c¶, thÞ hiÕu, kªnh ph©n phèi, c¸ch tiÕp cËn thÞ tr­êng. Ngoµi ra, c¸c c¬ quan h÷u quan cÇn ph¶i gióp ®ì doanh nghiÖp trong c«ng t¸c nghiªn cøu dù b¸o thÞ tr­êng. §©y lµ c«ng t¸c quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu mµ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn. Anh lµ mét thÞ tr­êng tù do víi nh÷ng ®ßi hái nghiªm ngÆt vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng. V× vËy c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng cµng cã vai trß quan träng, gãp phÇn ®Þnh h­íng ho¹t ®éng xuÊt khÈu, gi¶m bít c¸c rñi ro khi xuÊt khÈu. 1.4: VÒ hç trî tµi chÝnh: ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m hç trî cho liªn minh c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá xuÊt khÈu vµo Anh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th× viÖc bu«n b¸n víi c¸c ®èi t¸c Anh th­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ kho¶ng c¸ch ®Þa lý gi÷a hai n­íc xa x«i nªn c­íc phÝ vËn chuyÓn cao, rñi ro lín. V× vËy, ChÝnh phñ cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu sang Anh nh­ hç trî vèn hoÆc hç trî l·i suÊt cho vay ®Ó doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng hµng ho¸, ®Ò phßng nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. §èi víi c¸c doanh nghiÖp m¹nh d¹n xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng míi sang thÞ tr­êng Anh th× cÇn cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch nh­ miÔn gi¶m thuÕ. §èi víi doanh nghiÖp xuÊt khÈu ®­îc nhiÒu s¶n phÈm th× cÇn cã chÝnh s¸ch th­ëng xuÊt khÈu. Anh lµ mét thÞ tr­êng khã tÝnh vµ møc ®é c¹nh tranh hÕt søc khèc liÖt. Hµng ho¸ cña ViÖt Nam th­êng gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t cña hµng ho¸ cïng chñng lo¹i tõ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn kh¸c trªn thÞ tr­êng nµy. Do ®ã, ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu sang Anh, ChÝnh phñ cÇn cã sù trî gi¸ trong thêi gian ®Çu khi c¸c doanh nghiÖp míi th©m nhËp thÞ tr­êng. Tõ ®ã c¸c doanh nghiÖp míi cã c¬ héi ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi hµng hãa cña c¸c n­íc kh¸c. Sö dông cã hiÖu qu¶ Quü tÝn dông Hç trî xuÊt khÈu. Bªn c¹nh ®ã, cÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng kinh doanh trong n­íc ®Ó thuËn lîi ho¸ cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp. 2. Gi¶i ph¸p ®èi víi c¸c doanh nghiÖp: §Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Anh, ngoµi nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cÇn thiÕt tõ phÝa nhµ n­íc cßn cÇn cã sù nç lùc cña c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh c¸c doanh nghiÖp lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh cho sù thµnh c«ng bëi doanh nghiÖp lµ chñ thÓ trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. §Ó th©m nhËp vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng Anh – mét thÞ tr­êng tù do c¹nh tranh - ®ßi hái c¸c nhµ xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ tõ kh©u nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Õn kh©u giao dÞch. 2.1: T×m hiÓu thÞ tr­êng: Th¸ch thøc lín nhÊt ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh lµ ph¶i hiÓu thÞ tr­êng hä sÏ lµm ¨n vµ ph¶i hiÓu t©m lý còng nh­ nhu cÇu kh¸ch hµng. ThÞ tr­êng Anh lµ mét thÞ tr­êng khã tÝnh, do vËy ®ßi hái c¸c nhµ xuÊt khÈu hµng hãa cña ViÖt Nam ph¶i t×m hiÓu nghiªn cøu bµi b¶n vµ chuyªn nghiÖp vÒ nhu cÇu còng nh­ thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng nµy tr­íc khi ®Æt mèi quan hÖ kinh doanh th× míi cã thÓ thµnh c«ng. §Ó tiÕp cËn thÞ tr­êng Anh c¸c doanh nghiÖp nªn tËn dông nh÷ng hç trî vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i tõ phÝa ChÝnh phñ vµ c¸c Bé ngµnh liªn quan. Doanh nghiÖp cã thÓ tham gia c¸c cuéc héi th¶o chuyªn ®Ò vÒ thÞ tr­êng Anh, tham gia c¸c cuéc héi chî triÓn l·m hay th«ng qua Th­¬ng vô ViÖt Nam t¹i Anh ®Ó t×m kiÕm nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ nh÷ng ®èi t¸c tin cËy. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, doanh nghiÖp cã thÓ cung cÊp cho Th­¬ng vô c¸c hµng mÉu, catalogue hoÆc giíi thiÖu qu¶ng c¸o ®Ó Th­¬ng vô cã ®iÒu kiÖn giíi thiÖu víi kh¸ch hµng. 2.2: T¹o nguån hµng: Nguån hµng thÝch hîp víi thÞ tr­êng Anh lµ nguån hµng ®a d¹ng, phong phó vÒ chñng lo¹i, khèi l­îng lín, cung æn ®Þnh, tho¶ m·n thÞ hiÕu tiªu dïng vµ ®¸p øng tèt nhÊt n¨m tiªu chuÈn cña s¶n phÈm lµ chÊt l­îng, vÖ sinh thùc phÈm, an toµn cho ng­êi sö dông, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ lao ®éng §èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i chuyªn lµm xuÊt nhËp khÈu, do kh«ng ph¶i lµ ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm nªn c¸c doanh nghiÖp nµy cÇn chñ träng ®Õn kh©u t×m nhµ s¶n xuÊt trong n­íc cã uy tÝn, hµng ho¸ ®¸p øng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng. Tõ ®ã x©y dùng mèi quan hÖ l©u dµi ®Ó t¹o nguån cung cÊp hµng æn ®Þnh. §ång thêi, doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ph¶i th­êng xuyªn cËp nhËt nh÷ng thay ®æi trong thÞ hiÕu tiªu dïng ®Ó ®iÒu chØnh nh÷ng thay ®æi trong s¶n xuÊt nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng Anh vèn rÊt khã tÝnh. §èi víi doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, muèn t¹o ra ®­îc nguån hµng thÝch hîp víi thÞ tr­êng cã nhiÒu ®ßi hái cao vÒ chÊt l­îng nh­ thÞ tr­êng Anh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ vµ hoµn thiÖn qu¶n lý. NÕu mét doanh nghiÖp chó träng ®Çu t­ vèn vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l¹i ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý thÝch hîp sÏ t¹o ra s¶n phÈm xuÊt khÈu cã chÊt l­îng cao, ®¸p øng tèt nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ v­ît ®­îc rµo c¶n kü thuËt cña bÊt kú thÞ tr­êng nµo cho dï khã tÝnh nhÊt. T¹i thêi ®iÓm nµy, khi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®ang h­íng vµo thÞ tr­êng EU nãi chung vµ thÞ tr­êng Anh nãi riªng, kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i t¨ng c­êng ¸p dông c¸c hÖ thèng qu¶n lý ISO 9000, ISO 14000 vµ HACCP. §©y ®Òu lµ nh÷ng hÖ thèng qu¶n lý mµ viÖc ¸p dông gÇn nh­ lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy. 2.3: Lùa chän kªnh ph©n phèi: HÖ thèng ph©n phèi cña Anh quèc ®· h×nh thµnh nªn tæ hîp rÊt chÆt chÏ vµ cã nguån gèc l©u ®êi. TiÕp cËn ®­îc víi hÖ thèng ph©n phèi nµy kh«ng ph¶i lµ dÔ ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam. HiÖn nay, c¸c nhµ xuÊt khÈu cña ta muèn tiÕp cËn c¸c kªnh ph©n phèi chñ ®¹o trªn thÞ tr­êng Anh quèc th× cÇn ph¶i tiÕp cËn ®­îc víi c¸c nhµ nhËp khÈu Anh. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã thÓ tiÕp cËn víi c¸c nhµ nhËp khÈu Anh theo hai h­íng sau: Thø nhÊt, c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam cã thÓ th«ng qua Th­¬ng vô cña ViÖt Nam t¹i Anh, Phßng Th­¬ng m¹i Anh t¹i ViÖt Nam (Trade Partners UK) ®Ó t×m ®èi t¸c vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp sang thÞ tr­êng Anh. HiÖn nay nhiÒu doanh nghiÖp cña ViÖt Nam th­êng ë trong t×nh tr¹ng ph¶i xuÊt khÈu qua trung gian ®Ó vµo ®­îc thÞ tr­êng Anh. Cã t×nh tr¹ng nµy mét phÇn lµ do c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch­a tÝch cùc trong viÖc t×m nh÷ng th«ng tin thÞ tr­êng. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam cÇn chñ ®éng trong viÖc t×m ®èi t¸c th«ng qua c¸c c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña ChÝnh phñ. Tr­íc m¾t, viÖc tiÕn hµnh xuÊt khÈu trùc tiÕp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng ®©y sÏ lµ c¬ héi cho hµng ho¸ ViÖt Nam kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn vµ chÊt l­îng cña m×nh trªn mét thÞ tr­êng khã tÝnh nh­ thÞ tr­êng Anh. ViÖc t×m ®èi t¸c tin cËy vµ xuÊt khÈu hµng ho¸ trùc tiÕp sang mét thÞ tr­êng cã dung l­îng lín, æn ®Þnh, hµm l­îng c«ng nghÖ cao nh­ thÞ tr­êng Anh quèc lµ mét h­íng ®i ®óng ®¾n c¶ tr­íc mÆt vµ l©u dµi. Thø hai, nh÷ng doanh nghiÖp ViÖt Nam cã tiÒm lùc kinh tÕ nªn thµnh lËp liªn doanh víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia cña Anh ®Ó trë thµnh c«ng ty con. B»ng c¸ch nµy, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ th©m nhËp trùc tiÕp vµo c¸c kªnh ph©n phèi chñ ®¹o trªn thÞ tr­êng Anh v× c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Anh lu«n ®ãng vai trß chñ chèt trong c¸c kªnh ph©n phèi nµy. C¸c nhµ nhËp khÈu (c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i) thuéc c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia th­êng nhËp hµng tõ c¸c xÝ nghiÖp, nhµ m¸y thuéc tËp ®oµn cña m×nh. Sau ®ã ®­a hµng vµo m¹ng l­íi tiªu thô (hÖ thèng c¸c siªu thÞ, cöa hµng, c«ng ty b¸n lÎ ®éc lËp...). NÕu trë thµnh mét c«ng ty con cña tËp ®oµn th× ®­¬ng nhiªn hµng s¶n xuÊt ra sÏ ®­îc ®­a vµo kªnh tiªu thô cña tËp ®oµn. ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, v× vËy trong t­¬ng lai hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ta sÏ lµ hµng ®iÖn tö – tin häc, thùc phÈm chÕ biÕn vµ c¸c mÆt hµng chÕ t¹o cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao. Nh÷ng mÆt hµng nµy rÊt khã th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ph¸t triÓn nh­ thÞ tr­êng Anh. Do vËy, ngay tõ b©y giê, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ph­¬ng thøc thÝch hîp, chñ ®éng vµ tÝch cùc th©m nhËp vµo c¸c kªnh ph©n phèi trªn thÞ tr­êng nµy. Bªn c¹nh ®ã, viÖc th©m nhËp thµnh c«ng vµ cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng Anh sÏ lµ ch×a kho¸ quan träng cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng kh¸c cña EU. 2.4: TiÕn hµnh giao dÞch: Víi t­ c¸ch lµ nhµ xuÊt khÈu, khi tiÕn hµnh giao dÞch víi c¸c nhµ nhËp khÈu Anh Quèc, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i t×m hiÓu kü v¨n hãa cña ®èi t¸c ®Ó cã ph­¬ng ¸n chuÈn bÞ thÝch hîp, bëi c¸c tËp qu¸n kinh doanh cña ng­êi Anh vµ ng­êi ViÖt Nam rÊt kh¸c nhau. C¸c doanh nh©n Anh lµ nh÷ng ng­êi rÊt coi träng lîi Ých cña th­¬ng vô, hä cã thÓ tiÕn hµnh hîp t¸c víi nh÷ng ®èi t¸c hoµn toµn xa l¹. Do Ýt hiÓu biÕt vÒ ®èi t¸c nªn c¸c nhµ kinh doanh Anh th­êng thÝch c¸c hîp ®ång b»ng v¨n b¶n dµi vµ chi tiÕt ®Ó tr¸nh c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh. Hä sÏ xem xÐt rÊt kü tõng ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång tr­íc khi ký vµ sÏ kh«ng thay ®æi ý kiÕn mét khi hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt. C¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam cÇn ph¶i chó ý tíi vÊn ®Ò quan träng nµy bëi c¸c th­¬ng nh©n ViÖt Nam th­êng tin vµo c¸c mèi quan hÖ h¬n vµo v¨n b¶n nªn th­êng thÝch c¸c hîp ®ång ng¾n gän, chØ bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu. PhÇn cßn l¹i cña hîp ®ång sÏ tu©n theo nh÷ng lÇn giao hµng tr­íc hoÆc tho¶ thuËn thªm sau nµy. Khi ký kÕt hîp ®ång víi c¸c nhµ nhËp khÈu Anh Quèc, c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam nªn nhí r»ng mét hîp ®ång chi tiÕt ®· ®­îc ký kÕt, nÕu gÆp r¾c rèi trong viÖc thùc hiÖn hä kh«ng nªn tr«ng ®îi vµo sù th«ng c¶m cña ®èi t¸c ®Ó yªu cÇu söa ®æi hîp ®ång. §©y lµ ®iÒu kh¸c biÖt so víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng cña ViÖt Nam. V× vËy, tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam ph¶i nghiªn cøu thËt kü mäi ®iÒu kho¶n, thêi gian vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn hîp ®ång cña m×nh ®Ó tr¸nh nh÷ng r¾c rèi x¶y ra sau nµy. Mét ®iÒu quan träng n÷a mµ c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam cÇn ph¶i chó ý ®Õn lµ c¸c nhµ nhËp khÈu Anh, nhÊt lµ nh÷ng nhµ nhËp khÈu lín, th­êng rÊt thËn träng trong viÖc lùa chän c¸c nhµ cung cÊp. Hä kh«ng chØ nghiªn cøu kü c¸c s¶n phÈm chµo b¸n mµ cã thÓ cßn tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña nhµ cung cÊp. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam cÇn ph¶i cã sù chuÈn bÞ tr­íc vÒ vÇn ®Ò nµy. 3. Gi¶i ph¸p ®èi víi ngµnh hµng: ViÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu ®ßi hái ph¶i cã gi¶i ph¸p tæng thÓ tõ phÝa Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp. §©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®èi víi chñ thÓ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ë mét khÝa c¹nh kh¸c, chóng ta cßn cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p ®èi víi b¶n th©n hµng hãa - ®èi t­îng trùc tiÕp cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ë vÞ thÕ nh­ ViÖt Nam hiÖn nay trong th­¬ng m¹i quèc tÕ, viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu lµ gi¶i ph¸p mÊu chèt ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. §èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Anh - thÞ tr­êng träng ®iÓm trong khu vùc EU vµ cã møc ®é c¹nh tranh gay g¾t nhÊt trong EU - th× ®iÒu nµy cµng cã ý nghÜa quan träng. Gi¶i ph¸p chung ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cho hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam bao gåm nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. VÒ chÊt l­îng cña hµng ho¸: §Çu tiªn lµ ph¶i tËp trung nç lùc n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Anh, ®¸p øng nh÷ng chÕ ®Þnh vµ ®ßi hái cña thÞ tr­êng, x©y dùng chiÕn l­îc s¶n phÈm cho tõng lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu. Thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÕ ®é giao hµng ®óng mÉu vµ ®óng chÊt l­îng ®· tho¶ thuËn. §Ó lµm tèt viÖc nµy, cÇn cã sù ho¹t ®éng tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ cña c¸c c¬ quan kiÓm tra chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ë c¸c cöa khÈu, trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cÇn cã sù hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cã uy tÝn quèc tÕ. Th­êng xuyªn c¶i tiÕn chÊt l­îng, mÉu m·, ®ãng gãi, bao b×, nh·n hiÖu cña hµng ho¸, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng, ®é hÊp dÉn cña hµng ho¸ ViÖt Nam, nhÊt lµ ®èi víi hµng may mÆc vµ giµy dÐp cÇn ph¶i theo kÞp thêi trang vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng trªn thÞ tr­êng. VÒ gi¸ c¶ PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt, gi¶m bít chi phÝ trung gian, xö lý tham sè vËn t¶i trong gi¸ ®Ó t¹o thªm søc c¹nh tranh cho hµng hãa ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng Anh. Thùc hiÖn mét c¸ch linh ho¹t nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i, ®¸p øng sù thay ®æi nhanh chãng vÒ tû gi¸ trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam vµ thÞ tr­êng Anh Quèc. Dù b¸o tr­íc nh÷ng biÕn ®éng vÒ tû gi¸ ®Ó ®­a ra mét møc gi¸ chµo b¸n hîp lý, võa thu ®­îc lîi nhuËn võa cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ so víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho mäi chñng lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, thùc tÕ cho thÊy, mét sè mÆt hµng tuy ViÖt Nam cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Anh nh­ng kim ng¹ch vÉn ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. V× vËy, ngoµi nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶, viÖc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸ cßn cÇn nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸c. Nh­ ®· ph©n tÝch ë ch­¬ng hai, ®èi víi mét n­íc cã nÒn n«ng nghiÖp nhá bÐ vµ c«ng nghiÖp nhÑ Ýt ®­îc chó träng nh­ Anh th× nh÷ng mÆt hµng cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy vÉn lµ nh÷ng mÆt hµng n«ng l©m thuû s¶n vµ c«ng nghiÖp nhÑ. §©y ®Òu lµ nh÷ng mÆt hµng xuÈt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam. Trong sè ®ã cã nh÷ng mÆt hµng nh­ thuû s¶n, tr¸i c©y ®Æc s¶n, nh©n ®iÒu, h¹t tiªu, cµ phª, may mÆc, da giµy, thñ c«ng mü nghÖ, ®å gç, gèm sø ®­îc xÕp vµo danh s¸ch nhãm hµng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §èi víi nhãm hµng nµy, gi¶i ph¸p kh¸c nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lµ t¨ng c­êng qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng khi xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Anh bëi nh÷ng ng­êi tiªu dïng Anh rÊt coi träng th­¬ng hiÖu khi lùa chän hµng hãa. §Ó tiÕn hµnh qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cho hµng ho¸ cña m×nh trªn mét thÞ tr­êng n­íc ngoµi th× doanh nghiÖp ph¶i chó träng thùc hiÖn ®Çy ®ñ bèn b­íc c¬ b¶n lµ: X©y dùng chiÕn l­îc nghiªn cøu thÞ tr­êng, chiÕn l­îc x¸c ®Þnh khu vùc thÞ phÇn, ®èi t­îng kh¸ch hµng; nghiªn cøu kü cµng ®èi thñ c¹nh tranh; x©y dùng c¸ch thøc qu¶ng b¸ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng; x¸c ®Þnh mét chiÕn l­îc kinh doanh riªng cho m×nh. §ång thêi, doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t­ cho kÕ ho¹ch x©y dùng h×nh ¶nh c«ng ty. Song song víi chiÕn l­îc qu¶ng b¸ hiÖu qu¶ cÇn ph¶i æn ®Þnh chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ®Ó ®¶m b¶o uy tÝn cho th­¬ng hiÖu. §Èy m¹nh kim ng¹ch xuÊt khÈu sang mét thÞ tr­êng cã nh÷ng ®ßi hái rÊt cao vµ c¹nh tranh gay g¾t nh­ thÞ tr­êng Anh th× gi¶i ph¸p quan träng hµng ®Çu lµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i t¹o cho m×nh mét th­¬ng hiÖu riªng, g¾n liÒn víi chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o uy tÝn víi c¸c nhµ nhËp khÈu Anh Quèc. KÕt luËn Anh Quèc lµ mét thµnh viªn chñ chèt trong Liªn minh ch©u ¢u - mét ®èi t¸c rÊt quan träng trong ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cña ViÖt Nam. TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Anh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ rÊt lín. NÕu cã ®iÒu kiÖn hiÓu biÕt tèt vÒ thÞ tr­êng nµy, x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng tiÒm n¨ng vµ nhu cÇu nhËp khÈu, ®ång thêi cã gi¶i ph¸p khai th¸c hîp lý, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh sÏ t¨ng m¹nh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ sÏ cao h¬n. §iÒu nµy kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam mµ cßn gãp phÇn thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam víi V­¬ng Quèc Anh nãi riªng vµ víi Liªn minh ch©u ¢u nãi chung. Tµi liÖu tham kh¶o GS .TS. NG¦T. Bïi Xu©n L­u (§HNT): Gi¸o tr×nh “Kinh tÕ Ngo¹i th­¬ng” – NXB Gi¸o Dôc D­¬ng H÷u H¹nh: Gi¸o tr×nh “Kinh doanh quèc tÕ” – NXB Tµi ChÝnh Ths. NguyÔn Hoµng ¸nh (§HNT): "Vai trß cña v¨n ho¸ trong ®µm ph¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ" - Kû yÕu héi nghÞ khoa häc n¨m 2000 - §¹i häc Ngo¹i th­¬ng David McDowall: S¸ch “Britain in close-up” – NXB TrÎ – 2002. NguyÔn T©m T×nh: S¸ch “100 TËp ®oµn kinh tÕ hµng ®Çu ch©u ¢u” – NXB ThÕ Giíi – 2001. TS. NguyÔn Qu¸n: S¸ch “217 quèc gia vµ l·nh thæ trªn thÕ giíi” – NXB Thèng kª - 2003. S¸ch "Britain 2002 - The official Yearbook" - V¨n phßng Thèng kª quèc gia Anh - 2003. S¸ch "Britain's Economy" - Trung t©m in Ên - 2002. S¸ch “ViÖt Nam víi tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ” – NXB Thèng kª vµ Trung t©m héi chî triÓn l·m ViÖt Nam. Tµi liÖu “Doanh nghiÖp ViÖt Nam héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi” cña Bé Th­¬ng m¹i vµ Trung t©m t­ vÊn - ®µo t¹o kinh tÕ th­¬ng m¹i. Tµi liÖu cña Vô ¢u Mü, Vô XuÊt nhËp khÈu - Bé Th­¬ng m¹i. B¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi c¸c n¨m 2002, 2003 cña World Bank 13. “Kû yÕu xuÊt khÈu 2001” – Saigon Time. 14. “XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam” – NXB Thèng kª 2002 15. Niªn gi¸m thèng kª c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 – NXB Thèng kª 16. Kinh tÕ ViÖt Nam vµ ThÕ giíi c¸c n¨m 1999, 2000, 2001, 2002 - Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam. 17. T¹p chÝ Nghiªn cøu ch©u ¢u c¸c sè n¨m 2001, 2002, 2003. 18. T¹p chÝ Ngo¹i th­¬ng c¸c sè n¨m 2003. 19. T¹p chÝ Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi c¸c sè 2, 4 n¨m 2003 20. T¹p chÝ Nghiªn cøu quèc tÕ sè 44 n¨m 2002. 21. T¹p chÝ Th­¬ng m¹i sè 26 n¨m 2003. 22. Thêi b¸o kinh tÕ Sµi Gßn c¸c sè 11, 34 n¨m 2003. 23. B¸o DiÔn ®µn doanh nghiÖp sè 59 n¨m 2003. 24. B¸o §Çu t­ c¸c sè 115, 116, 120 n¨m 2003. 25. B¸o ThÞ tr­êng - Tin nhanh hµng ngµy c¸c sè 225, 228 n¨m 2003. 26. www. tradepartners.gov.uk. 27. www. britishcouncil.org.vn 28. www. uk-vietnam.org 29. www. statistics.gov.uk/themes/economy/ 30. www. europages.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTriển vọng xuất khẩu vào thị trường Anh Quốc của các doanh nghiệp Việt Nam.doc
Luận văn liên quan