Đề tài Ứng dụng PLC xây dựng panel scada giám sát lưới hạ thế

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 CH I: Tìm hiểu lứơi hạ thế và yêu cầu của mạng lứơi giám sát lứơi hạ thế Ch 1/1 CH I.I: Sơ đồ lứơi hạ thế phân phối điện Ch 1/1 1. Sơ đồ TNC Ch 1/1 2. Sơ đồ TNS Ch 1/2 3. Sơ đồ TNC – S Ch 1/2 4. Sơ đồ nối đất IT Ch 1/3 5. Sơ đồ nối đất TT Ch 1/4 CH I.II: Sơ đồ lứơi hạ thế tiêu thụ điện Ch 1/5 1. Lứơi phân phối hình tia Ch 1/5 2. Lứơi phân phới mạch vòng Ch 1/6 CH I.III: Cải thiện hệ số công suất Ch 1/6 1. Bản chất của năng lụơng phản kháng Ch 1/6 2. Các định nghĩa về hệ số công suất Ch 1/6 2.1 Hệ số công suất tức thời Ch 1/6 2.2 Hệ số công suất trung bình Ch 1/7 2.3 Hệ số công suất tự nhiên Ch 1/7 3. Nhu cầu cải thiện hệ số công suất Ch 1/7 CH I.IV: Các biện pháp nâng cao hệ số công suất Ch 1/8 1. Nâng cao hệ số công suất tự nhiên Ch 1/8 2. Nâng cao hệ số công suất cosj bằng phương pháp bù Ch 1/8 2.1 Bù bằng tụ điện Ch 1/9 2.2 Bù bằng máy bù đồng bộ Ch 1/9 2.3 Bù bằng động cơ không đồng bộ Ch 1/9 3. Tính toán và phân phối dung lựơng bù Ch 1/10 3.1 Xác định dung lựơng bù Ch 1/10 3.2 Chọn tụ điện và điều chỉnh dung lựơng bù Ch 1/10 CH I.V: Tìm hiểu các lứơi hạ thế cần giám sát & bảo vệ Ch 1/11 1. Phân tích các thành phần đối xứng và bất đối xứng Ch 1/13 2. Tìm hiểu các sự cố ngắn mạch cụ thể Ch 1/14 2.1 Ngắn mạch ba pha Ch 1/14 2.2 Ngắn mạch một pha chạm đất Ch 1/15 2.3 Sự cố 2 pha không chạm đất Ch 1/16 2.4 Sự cố 2 pha chạm đất Ch 1/17 2.5 Sự cố hở pha Ch 1/19 CH I.VI: Giới thiệu các phương pháp bù công suất phản kháng Ch 1/21 bằng tụ điện 1. Tác dụng của tụ bù dọc Ch 1/21 2. Tác dụng của tụ bù ngang Ch 1/23 CH I.VII: Đặc điểm của mạng giám sát lứơi hạ thế hiện đại Ch 1/24 1. Giới thiệu chung Ch 1/24 2. Yêu cầu tạo mạng của mạng SCADA giám sát lứơi hạ thế Ch 1/27 3. Giới thiệu thông số kỹ thuật 1 số thiết bị giám sát lứơi hạ thết hiện đại Ch 1/29 3.1 DIGIPACT UM0 VOLMETER Ch 1/29 3.2 DIGIPACT IM0 AMMETER Ch 1/30 3.3 DIGIPACT PM150 POWER METER Ch 1/30 CH II: Giới thiệu PLC TSX-Premium Ch 2/1 CH II.I: Giới thiệu về phần cứng PLC TSX 57 Ch 2/3 1. Giới thiệu về RACK Ch 2/3 2. Giới thiệu về module Nguồn Ch 2/4 2.1 Các họ module nguồn Ch 2/4 2.2 Mô tả vật lý (cho khối nguồn TSX PSY 2600 đang sử dụng) Ch 2/5 3. Giới thiệu về module vi xử lý (processor) Ch 2/6 4. Giới thiệu module input analog TSX AEY 414, AEY 800 Ch 2/12 4.1 Giới thiệu, mô tả vật lý và ký hiệu các ngõ vào của module Ch 2/12 4.2 Cách lắp đặt, chèn module và Rack Ch 2/12 CH II.II: Giới thiệu về phần mềm PL7 PRO của PLC TSX Premium Ch 2/13 CH II.III: Giới thiệu các ngôn ngữ lập trình Ch 2/15 1. Ngôn ngữ Ladder Program (LD) Ch 2/15 1.1 Đặc điểm Ch 2/15 1.2 Các biểu tựơng lệnh bằng hình hoạ Ch 2/16 2. Ngôn ngữ Structured Text (ST) Ch 2/20 3. Ngôn ngữ Instruction List (IL) Ch 2/23 4. Ngôn ngữ Grafcet Sequential Function Chart-SFC) Ch 2/24 5. Các lệnh nâng cao Ch 2/26 CH III: Xây dựng lưu đồ và giải thuật SCADA giám sát lứơi hạ thế Ch 3/1 Ch III.I: Lựa chọn cấu hình phần cứng Ch 3/1 Ch III.II: Xây dựng lưu dồ (Flowchart) vận hành và giám sát lứơi hạ thế Ch 3/3 Ch III.III: Xây dựng chương trình Ladder giám sát lứơi hạ thế Ch 3/11 1. Bảng tóm tắt cách chọn & phân bố biến dùng trong Ch 3/11 chương trình: 1.1 Các biến Bit nội %Mi Ch 3/11 1.2 Phân bố các biến nội %MWi Ch 3/14 1.3 Các biến từ kép nội %MDi Ch 3/16 1.4 Bảng phân bố các biến DIGITAL ngõ vào %Ii Ch 3/16 1.5 Bảng phân phối các biến DIGITAL ngõ ra %Qi Ch 3/18 1.6 Bảng phân bố các biến ANALOG ngõ vào %IWi Ch 3/19 1.7 Bảng phân bố các biến ANALOG ngõ ra %QWi Ch 3/19 2. Phân tích tóm tắt giải thuật của chương trình SCADA giám sát lứơi hạ thế Ch 3/20 CH IV: Xây dựng giao diện động trong thời gian thực để giám sát lứơi hạ thế (công cụ Runtime Screen) Ch 4/1 Ch IV.I: Giới thiệu chung Ch 4/1 1. Menu chính của PL7-PRO khi hoạt động ở mode offline (không kết nối) Ch 4/1 1.1 Các thục đơn soạn thảo có sẵn của màn hình khai thác Ch 4/1 1.2 Cửa sổ mành hình khai thác RUNTIME SCREEN Ch 4/3 1.3 Các giai đoạn khi bắt đầu soạn thảo RUNTIME Ch 4/6 1.4 Printing Ch 4/27 Ch IV.II: Menu chính của PL7-PRO khi hoạt động ở mode online (kết nối) Ch 4/31 1. Các đối tựơng động Ch 4/31 2. Thứ tự hiển thị các đối tựơng Ch 4/31 3. Chọn lựa một đối tựơng động Ch 4/31 4. Palette công cụ uility Ch 4/31 5. Hiệu chỉnh các biến Ch 4/31 6. Tìm kiếm biến Ch 4/32 7. Quản lí hiển thị Ch 4/33 8. Quản lí keyboard và điều khiển PLC Ch 4/33 9. Tool tips Ch 4/33 Ch IV.III: Mành hình chẩn đoán (Viewer) Ch 4/34 1. Giới thiệu Ch 4/34 2. Cấu trúc của dòng nhắn báo lỗi Ch 4/34 3. Hiển thị các dòng nhắn báo lỗi Ch 4/35 3.1 Colors (Màu) Ch 4/35 3.2 Flashing (Chớp tắt) Ch 4/36 4. Quản và thao tác thực hiện với dòng báo lỗi Ch 4/36 5. Lưu trữ các dòng báo lỗi Ch 4/37 Ch IV.IV: Ứng dụng RUNTIME xây dựng giao diện động cho Panel SCADA giám sát lứơi hạ thế Ch 4/38 1. Xây dựng các màn hình giao diện động dùng cho Panel SCADA giám sát lứơi hạ thế: Ch 4/39 1.1 Cửa sổ Overview-Screen Ch 4/40 1.2 Các cửa sổ thông số động %Si - %Mi - %Ii & %Qi Ch 4/41 1.3 Cử sổ truy cập thông số lứơi hạ thế Ch 4/43 1.4 Cửa sổ đồ thị thời gian thực (Trend Diagram) Ch 4/44 1.5 Cửa sổ truy cập sơ đồ lứơi hạ thế Ch 4/45 1.6 Cưả sổ truy cập sự cố lứơi hạ thế Ch 4/46 1.7 Cửa sổ truy cập cơ sở dữ liệu lứơi hạ thế Ch 4/47 Ch IV.V: Tóm tắt các tính năng giám sát – điều khiển chính của Panel SCADA giám sát lứơi hạ thế: Ch 4/49 CH V: Tổng hợp các kết quả thực nghiệm trên Panel SCADA giám sát lứơi hạ thế Ch 5/1 Ch V.I: Giới thiệu chung Ch 5/1 Ch V.II: Giới thiệu cấu hình các phần tử cuả module SCADA khi thử nghiệm Ch 5/2 Ch V.II: Các kết quả thử nghiệm trên module SCADA giám sát lứơi hạ thế Ch 5/8 1. Thử nghiệm giám sát, đo, hiển thị các thông số dòng I, áp U, công suất S của lứơi hạ thế ở chế độ vận hành bình thương Ch 5/8 1.1 Thục nghiệm mách hạ thế 1 nguồn – 1 tải Ch 5/8 1.2 Thự nghiệm mạch hạ thế 3 pha 1 nguồn – 2 tải song song: Ch 5/14 2. Thử nghiệm module SCADA phát hiện & cảnh báo kịp thời các dạng sự cố ngắn mạch 1 pha, 2 pha, 3 pha cả trên nhánh chính cũng như trên từng nhánh tải đầu cuối Ch 5/19 2.1 Thử nghiệm ngắn mạnh 1 pha Ch 5/20 2.2 Thử nghiệm ngắn mạch 2 pha Ch 5/21 2.3 Thử nghiệm ngắn mạch 3 pha Ch 5/22 3. Thử nghiệm module SCADA phát hiện & cảnh báo kịp thời các dạng sự cố mất áp pha (1 pha, 2 pha hay cả 3 pha) trên nhánh chính cũng như trên từng nhánh tải đầu cuối: Ch 5/24 4. Thủ nghiệm module SCADA phát hiện & cảnh báo kịp thời các dạng sự cố thấp áp và quá áp do biến động nguồn trên lứơi hạ thế Ch 5/25 5. Thử nghiệm module SCADA phát hiện & cảnh báo kịp thời các dạng sự cố dòng rò xuất hiện trên đừơng dây hay dòng rò từ pha nối võ thiết bị Ch 5/27 6. Thử nghiệm module SCADA hỗ trợ ngắt mạch khi CB chưa ngắt mạch kịp: Ch 6.1 Dùng SCADA hỗ trợ điều khiển đóng ngắt mạch tải trong chế độ vận hành bình thừơng: Ch 5/30 6.2 SCADA hỗ trợ điều khiển đóng ngắt mạch tải khi có sự cố quá tải kéo dài: Ch 5/32 7. Thử nghiệm khả năng tạo cơ sở liệu liên quan đến các tình huống sự cố của module SCADA Ch 5/33 8. Thử nghiệm khả năng hiển thị dạng đồ thị (Trend Diagram) giá trị dòng I, áp U, công suất S-P-Q theo thời gian thực trên nhánh chính cũng như trên từng nhánh tải đầu cuối của module SCADA Ch 5/36 9. Thử nghiệm khả năng theo dõi và tự động bù hệ số công suất cosj cho nhánh chính cũng như cho từng nhánh tải đầu cuối của module SCADA Ch 5/38

pdf295 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2397 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng PLC xây dựng panel scada giám sát lưới hạ thế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT HÌNH 4.16 : KHAI BAÙO CAÙC THUOÄC TÍNH “EXPLIXIT EXCHANGE” CHO CAÙC PHAÀN TÖÛ ÑIEÀU KHIEÅN Caùc thuoäc tính caàn hieäu chænh: Channel address: OÂ naøy duøng nhaäp ñòa chæ ñích ñeán. Ñòa chæ coù theå cuûa 1 keânh cuûa 1 modul gaén ôû 1 rack naøo ñoù. Vì theá ñòa chæ thöôøng nhaäp daïng X.Y.Z; vôùi X,Y vaø Z laø soá thöù töï cuûa rack, modul vaø keânh. Ñòa chæ cuõng coù daïng X.Y.Z.E.M (.V) vôùi X,Y laø thöù töï cuûa rack vaø modul cuûa boä ñieàu khieån FIBIO, Z laø soá thöù töï cuûa keânh FIBIO,Z laø soá thöù töï cuûa keânh FIBIO, E laø soá thöù töï cuûa thieát bò maïng.M duøng nhaän daïng thieát bò hay môû roäng cuûa noù vaø V laø keânh cuûa thieát bò. Command parameter: Goàm oâ troáng ”command values” duøng nhaäp giaù trò ñieàu khieån caàn truyeàn. Danh saùch cho ta 10 thoâng soá ñieàu khieån coù theå choïn. Sau khi choïn thoâng soá mong muoán (töø p01 ñeán p10) ta duøng oâ troáng nhaäp döõ lieäu “name bean” phaûi cuûa hoäp thoaïi ñeå nhaäp giaù trò cuûa thoâng soá. Giaù trò naøy töï ñoäng caäp nhaät vaøo danh saùch. Text: Neáu nhaäp vaên baûn vaøo oâ text entry, doøng vaên baûn ñoù seõ xuaát hieän beân nuùt aán. Neáu ñeå troáng, kí hieäu seõ xuaát hieän treân nuùt aán. C.6 Thoâng tin treân caùc ñoái töôïng: Choïn “information” khi vaøo menu “View” seõ taïo hoäp thoaïi ñeå hieån thò yhoâng tin veà moãi ñoái töôïng coù treân maøn hình öùng duïng. Hoäp thoaïi tieän lôïi vôùi caùc ñoái töôïng keát nhoùm (grouped objects). Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT HÌNH 4.17 : HOÄP THOAÏI CUNG CAÁP THOÂNG TIN VEÀ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG ÑÖÔÏC CHOÏN Thoâng tin hieån thò goàm: Loaïi ñoái töôïng . Vò trí ñoái töôïng. Kích thöôùc cuûa ñoái töôïng. Bieán lieân keát vôùi ñoái töôïng (ñòa chæ, kí hieäu, lôøi bình) vaø bieán ñieàu khieån ñi keøm (neáu ñoái töôïng laø moät phaàn töû ñieàu khieån). Ngoaøi ra vôùi caùc ñoái töôïng keát nhoùm (grouped objects) seõ coù theâm caùc thoâng tin sau: Soá ñoái töôïng tham gia keát nhoùm. Caùc bieán keát hôïp vôùi caùc ñoái töôïng trong nhoùm. Neáu choïn moät thaønh phaàn (item) cuûa ñoái töôïng keát nhoùm, caùc khoái vuoâng con ñaùnh daáu (handle) seõ xuaát hieän quanh phaàn töû vöøa ñöôïc hoaït hoaù. C.7 Thao taùc treân caùc ñoái töôïng: Ñeå thao taùc nhanh, khi thieát keá maøn hình öùng duïng caàn khai thaùc caùc phím taét (shortcuts) treân maøn hình ñeå coù theå truy caäp nhanhvaøo caùc chöùc naêng. Ngoaøi ra thanh palette noåi coù theå duøng ñeå thieát keá maøn hình öùng duïng bôûi coù theå choïn raát nhanh moät ñoái töôïng hay moät chöùc naêng. Taïo moät ñoái töôïng: caùc böôùc ñeå taïo moät ñoái töôïng ñoà hoaï bao goàm: Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Choïn kieåu ñoái töôïng töø thanh palette. Nhaép traùi chuoät vaøo vò trí maø ta döï kieán seõ ñaët goùc traùi hay goùc phaûi döôùi cuûa ñoái töôïng vaøo ñoù. Nhaép giöõ chuoät vaø reâ veà vò trí cuûa goùc ñoái dieän cuûa ñoái töôïng maø ta muoán ñaët vaø, thaû chuoät vaø ta ñaõ coù ñöôïc kích thöôùc cuûa ñoái töôïng ñöôïc khôûi taïo. C.8 Thö vieän chöùa caùc ñoái töôïng: Thö vieän caùc ñoái töôïng ñoà hoaï taäp hôïp caùc ñoái töôïng phuïc vuï cho ngöôøi duøng ñeå thieát keá moät maøn hình khai thaùc ñöôïc duøng trong moät öùng duïng naøo ñoù. Thö vieän naøy ñöôïc löu tröõ saün trong thö muïc khi caøi phaàn meàm PL7-PRO (hay PL7- PRO-DYN). Tuy vaäy vaãn coù theå gaùn chuùng qua moät thö vieän khaùc. Luùc naøy, danh saùch caùc ñoái töôïng hieån thò seõ töông öùng vôùi caùc ñoái töôïng naèm trong thö muïc ñoù. Danh muïc lieät keâ thöôøng gaëp coù daïng : HÌNH 4.18 : TRANG TAB “OBJECT” LAØ KHO CHÖÙA CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA CÖÛA SOÅ BROWSER Create: New Famiy (khôûi taïo nhoùm môùi). Baèng caùch choïn muïc “object library”, moät oâ troáng môùi seõ xuaát hieän ôû cuoái danh saùch vôùi teân “New Family”. Coù theå ñaët laïi teân vaø aán confirm. Create: taïo object môùi (New object). Vieäc khôûi taïo chæ coù theå sau khi choïn moät nhaùnh naøo ñoù. Moät vuøng soaïn thaûo xuaát hieän phía döôùi nhaùnh ñöôïc choïn vôùi teân goïi “New Object”. Coù theå ñaët laïi teân vaø aán confirm. Edit functions: truy caäp vaø söûa ñoåi caùc chöùc naêng. Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Moäät ñoái töôïng bò xoaù thoâng qua phím DELETE treân baøn phím. CUT(ñoái töôïng ñöôïc xoaù nhöng coù löu vaøo clipboard). Copy vaø daùn thoâng qua trung gian cuûa CLIPBOARD. Caùc chöùc naêng soaïn thaûo naøy cuõng coù theå daønh cho caùc nhaùnh ñoái töôïng. Vieäc xoaù moät nhaùnh töông öùng xoaù toaøn boä ñoái töôïng coù trong nhaùnh ñoù. Rename: ñoåi teân môùi. Giuùp ñieàu chænh teân cuûa moät ñoái töôïng (hay 1 nhaùnh ñoái töôïng). Chæ caàn nhaáp vaøo teân muoán ñoåi vaø giöõ nuùt traùi chuoät khoaûng 1 giaây ñeå thöïc hieän thay ñoåi mode soaïn thaûo. Teân cuûa ñoái töôïng hay teân nhaùnh coù theå chöùa toái ña 200 kí hieäu. Undo: phuïc hoài laïi coâng vieäc vöøa thöïc hieän xong. Duøng ñeå xoaù caùc thao taùc soaïn thaûo môùi nhaát vöøa ñöôïc thöïc hieän. Prints: chöùc naêng in aán, in 1 hay nhieàu ñoái töôïng naèm treân moät nhaùnh. C.8 Baûn chaát cuûa caùc ñoái töôïng ñoà hoaï: Caùc ñoái töôïng ñoà hoaï cuøng daïng nhö caùc maøn hình ñoà hoaï. Chuùng ñöôïc löu vaøo file vôùi ñuoâi .ODG. Teân file thöôøng ñaët töông öùng vôùi teân cuûa ñoái töôïng. Xuaát nhaäp caùc ñoái töôïng ñoà hoïa töôngtöï nhö xuaát nhaäp caùc ñoái töôïng ñoà hoïa. C.9 Caùc ñaëc tính cuûa ñoái töôïng ñoà hoaï: Khi moät ñoái töôïng ñoà hoaï ñöôïc choïn. Ta coù theå môû hoäp thoaïi ñeå ñieàu chænh teân (toái ña 200 kí töï) vaø ñoàng thôøi hieån thò caùc thoâng tin sau: Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT HÌNH4.19 : HOÄP THOAÏI THOÂNG SOÁ CUÛA MOÄT ÑOÁI TÖÔÏNG ÑOÀ HOAÏ CHOÏN TÖØ THÖ VIEÄN Thôøi gian khôûi taïo ñoái töôïng ñoà hoïa . Laàn hieäu chænh gaàn nhaát. Soá bieán ñoäng khaùc nhau ñöôïc duøng keøm vôùi ñoái töôïng naøy: cuøng vôùi vuøng khoâng gian bò caùc bieán naøy chieám choã. Kích thöôùc cuûa ñoái töôïng ñoà hoaï. Hoï (family) ñoái töôïng chöùa noù. Vò trí cuûa ñoái töôïng. C.10 Tab messages (caùc doøng nhaén): Danh saùch doøng nhaén coù caáu truùc caây naøy ñöôïc duøng ñeå hieån thò vaø quaûn lí caùc doøng nhaén (goàm soá thöù töï vaø teân). Moãi khi khôûi taïo moät öùng duïng môùi, danh saùch caây ñöôïc baét ñaàu baèng zero. Danh saùch caùc doøng nhaén ñöôïc hieån thò döôùi daïng sau: HÌNH 4.20 : TRANG TAB “MESSAGES” CUÛA CÖÛA SOÅ BROWSER Ngöôøi duøng tieän ích RUNTIME SCREEN coù theå truy caäp taát caû caùc chöùc naêng thoâng qua menu chính hoaëc baèng caùch nhaáp phaûi chuoät leân moät trong soá caùc phaàn töû doøng nhaén trong danh saùch. Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Caùch khôûi taïo: Muoán taïo moät doøng nhaén môùi, thoâng qua vieäc choïn “Menu message” ôû menu “edit” moät danh saùch seõ xuaát hieän ôû ñaàu danh saùch vôùi teân maïch ñònh laø New message coù soá thöù töï ñöùng tröôùc. Nhaép traùi chuoät ñeå chuyeån sang mode soaïn thaûo, ôû ñoù ngöôøi söû duïng nhaäp noäi dung doøng nhaén vaø xaùc ñònh (confirm) baèng caùch aán ENTER. D. Printing : Ta coù theå in taát caû caùc kieåu döû lieäu cuûa RUNTIME : caùc maøn hình khai thaùc, caùc doøng nhaén vaø caùc ñoái töôïng ñoà hoaï. Ñeå caûi tieán khaâu trình baøy luùc in, coù theå loàng theâm trang bìa vaø muïc luïc vaøo ñaàu vaên baûn ñöôïc in. Yeâu caàu in aán ñöôïc ñöôïc thöïc hieän baèng 2 caùch: Hoaëc baèng caùch choïn leänh print naèm trong menu ”file” cuûa cöûa soå PL7 Hoaëc baèng caùch choïn leänh print naèm trong menu shortcut daønh cho moãi loaïi ñoái töôïng. Duø duøng phöông phaùp naøo, thao taùc chuaån bò in luoân ñoøi hoûi ñeán vieäc hieäu chænh nhieàu thoâng soá nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ngöôøi duøng. D.1 In maøn hình khai thaùc vaø doøng nhaén: Caùc thoâng soá caàn ñöôïc xaùc ñònh laø: HÌNH4.21: HOÄP THOAÏI PRINT DUØNG LÖÏA CHOÏN THUOÄC TÍNH KHI IN MAØN HÌNH HAY DOØNG NHAÉN Screens- Messages: choïn caùc thoâng soá phuï thuoäc vaøo noäi dung caàn ñöôïc in. Coù 2 höôùng löïa choïn. Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Ngöôøi duøng ñang ôû cöûa soå queùt tìm (browser), phaàn goác: hoäp setup print môû ra vaø caùc haïng muïc ñöôïc choïn maëc ñònh laø: Print range (phaïm vi ñöôïc in): All (nuùt “selecttion” ñöôïc kích hoaït chæ daønh cho maøn hình khai thaùc ). Include: moïi haïng muïc seõ ñöôïc kieåm tra. Variable sorted: caùc bieán xeáp theo thöù töï ñòa chæ (caùc thaønh phaàn trong nhoùm naøy chæ ñöôïc kích hoaït neáu leänh ”animated variable” (bieán ñoäng) ñöôïc kieåm tra. Ngöôøi duøng ñang ôû cöûa soå queùt tìm (browser), phaån ngoïn (moät maøn hình hay doøng nhaén), hoäp thoaïi setup print môû ra vaø caùc haïng muïc ñöôïc choïn theo maëc ñònh laø: Print range (phaïm vi ñöôïc in): current (nuùt “selection”) vaø thaønh phaàn “all” ñöôïc kích hoaït (chæ daønh cho caùc maøn hình khai thaùc). Include: moïi haïng muïc seõ ñöôïc kieåm tra. Variable sorted: caùc bieán xeáp theo thöù töï ñòa chæ (caùc thaønh phaàn trong nhoùm naøy chæ ñöôïc kích hoaït neáu leänh ”animated variable” (bieán ñoäng) ñöôïc kieåm tra. Caû hai tröôøng hôïp coù theå hieäu chænh laïi caùc thoâng soá. Nhaép choïn ngay “OK” chæ in ñöôïc thoâng tin lieân quan ñeán kieåu phaàn töû ñoù. Coù theå choïn nhieàu hôn moät kieåu phaàn töû vaø hieäu chænh caùc thoâng soá in cuûa chuùng. Choïn nhieàu phaàn töû khi in coù theå ñöôïc khi choïn nuùt ”selection”. Hoäp thoaïi cho pheùp choïn 1 hay taát caû caùc phaàn töû coù theå ñöôïc choïn ñeå in ra: HÌNH 4.22 : HOÄP THOAÏI SELETION VÔÙI DANH SAÙCH CAÙC PHAÀN TÖÛ COÙ THEÅ IN RA ÑÖÔÏC Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Caùc thoâng soá khi in ñaõ ñöôïc khai baùo tröôùc nay thoâng qua “print setup” ôû menu “file” cuûa phaàn meàm PL7. D.2 In caùc ñoái töôïng: Thoâng soá maøn hình luùc naøy gioáng nhö ñaõ duøng khi in caùc maøn hình khai thaùc, caùc doøng nhaén. Löu yù laø khi in caùc ñoái töôïng ta khoâng theå in keøm 1 trang bìa, 1 trang muïc luïc hay 1 lôøi bình boå sung. Khi in caùc ñoái töôïng, thoâng soá qui ñònh trong hoäp thoaïi nhö hình sau: HÌNH 4.23 : HOÄP THOAÏI CHOÏN THUOÄC TÍNH KHI IN CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG D.3 Daøn trang vaên baûn vaø thoâng tin ñöôïc in: Trang tieâu ñeà (title page): vieäc in trang naøy laø tuyø choïn, sau khi kieåm tra phaàn tuyø choïn töông öùng naèm trong hoäp thoaïi print (print dialog.box). Trang naøy töông töï nhö trang tieâu ñeà (title page) cuûa file vaên baûn PL. Noù chöùa caùc thoâng tin sau: Tieâu ñeà Teân cuûa öùng duïng. Phieân baûn cuûa öùng duïng. Thôøi ñieåm hieäu chænh cuoái cuoái cuûa öùng duïng. Teân cuûa PLC ñang duøng. Teân cuûa bieán menu. Lôøi Teân cuûa bieán menu bình, neáu caàn, ñöôïc nhaäp bôûi ngöôøi duøng. D.4 Ñieàu khieån thao taùc in: Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Khi khai xong caáu hình chöùc naêng PRINT theo yeâu caàu vaø nhaáp leân “OK” vieäc in aán seõ baét ñaàu, sau ñoù hoäp thoaïi hieån thò theo doõi quaù trình in. Neáu nhaép chuoät leân”cancel” seõ thoaùt khoûi thuû tuïc PRINT ñang tieán haønh . E. Saving / restoring: Chöùc naêng löu tröõ vaø khoâi phuïc maøn hình khai thaùc: Import-Export: töø danh saùch caùc maøn hình, coù theå nhaäp maøn hình ñaõ ñöôïc löu töõ tröôùc ñoù hay xuaát caùc maøn hình töø 1 moâi tröôøng ra moâi tröôøng khaùc ñeå löu tröõ noù. Nhaäp moät maøn hình (import a screen): khi choïn “import” töø menu “file”, seõ môû ra hoäp thoaïi hoaït ñoäng nhö generic box cuûa windows. Hoäp thoaïi giuùp ta nôi caùc maøn hình ñaõ ñöôïc löu (vaøo ñóa meàm chaúng haïn). Ta coù theå nhaäp moät hay nhieâuø maøn hình hoaëc goïi (load) chuùng theo nhoùm (family) . HÌNH 4.24 : HOÄP THOAÏI CHOÏN MAØN HÌNH KHAI THAÙC ÑEÅ TAÛI VAØO ÖÙNG DUÏNG Löu tröõ vaø phuïc hoài doøng nhaén: Import-Export: töø danh saùch maøn hình, coù theå nhaäp caùc doøng nhaén ñaõ löu tröôùc ñaây hoaëc xuaát caùc doøng nhaén töø öùng duïng ñeán moâi tröôøng khaùc ñeå löu tröõ noù. Nhaäp danh saùch caùc doøng nhaén: khi choïn “import” töø menu “file”, seõ môû ra hoäp thoaïi hoaït ñoäng nhö genericbox cuûa windows. Hoäp thoaïi giuùp tìm danh saùch caùc doøng nhaén (*.MSG) ñaõ ñöôïc löu tröôùc ñaây (vaøo ñóa meàm chaúng haïn), sau khi ñaõ choïn nhaáp nuùt “import”. Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Xuaát danh saùch caùc doøng nhaén: khi choïn “import” töø menu “file”, seõ môû ra hoäp thoaïi hoaït ñoäng nhö genericbox cuûa windows. Hoäp thoaïi giuùp tìm danh saùch caùc doøng nhaén (*.MSG) vaøo thö muïc daønh rieâng cho ngöôøi söû duïng (vaøo ñóa meàm chaúng haïn ). CH4.II. MENU CHÍNH CUÛA PL7-PRO KHI HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ MODE ONLINE (KEÁT NOÁI) II.1. Caùc ñoái töôïng ñoäng: Caùc ñoái töôïng ñoäng tham gia treân maøn hình seõ hieån thò khi ñieàu kieän hieån thò cuûa chuùng ñöôïc thoaû. Rieâng ñoái vôùi ñoái töôïng gheùp nhoùm, neáu noù ñöôïc kích hoaït nhöng ñieàu kieän hieån thò chöa ñöôïc thoaû, thì seõ khoâng coù thaønh phaàn naøo cuûa noù ñöôïc hieån thò (caû khi noù chöùa caùc ñoái töôïng ñoäng coù ñieàu kieän hieån thò ñaõ ñöôïc thoaû). II.2. Thöù töï hieån thò caùc ñoái töôïng: Caùc ñoái töôïng treân maøn hình seõ hieån thò theo thöø töï khôûi taïo ra chuùng hoaëc do ngöôøi söû duïng boá trí laïi daønh cho chuùng (söû duïng chöùc naêng UP/DOWN). Thöù töï hieån thò khoâng phuï thuoäc mode laøm vieäc. Caùc ñoái töôïng ñoäng coù theå xeáp choàng. Xeáp choàng raát hay neáu aùp duïng cho Trend diagram hay bar chart (chaúng haïn 1 vaên baûn ñaët teân 1 chart). Ñoái töôïng kieåu ñieàu khieån cuûa windows luoân luoân ñaët treân caùc ñoái töôïng ñoà hoaï khaùc. Ñoàng thôøi khoâng xeáp choàng phaàn töû ñieàu khieån leân treân phaàn töû ñieàu khieån khaùc. Ñieàu naøy laøm taêng sai soá khi ñieàu khieån. II.3. Choïn löïa moät ñoái töôïng ñoäng: Coù theå duøng chuoät ñeå choïn caùc ñoái töôïng ñoäng hoaëc caùc phím F4 vaø F5. F4 choïn caùc ñoái töôïng theo thöù töï khôûi taïo cuûa chuùng hay theo thöù töï saép xeáp laïi cuûa ngöôøi duøng (F5 thöïc hieän coâng vieäc naøy ngöôïc laïi). Khi ñoái töôïng ñoäng ñöôïc choïn caùc bieán keát hôïp vaø lôøi bình ñi keøm (neáu coù) seõ xuaát hieän treân thanh traïng thaùi. Khi 1 phaàn töû ñieàu khieån ñöôïc choïn noù trôû neân khoâng taùc ñoäng vaø luùc naøy ta coù theå ñieày chænh caùc thoâng soá cuûa noù. Duøng chuoät ñeå choïn 1 phaàn töû ñieàu khieån aán CTRL+ nhaép traùi chuoät leân phaàn töû ñoù. II.4. Palette coâng cuï utility Thanh coâng cuï raát tieän lôïi khi ñöôïc duøng ôû mode online. Chöùc naêng moãi phím duøng ñeå truy caäp vaøo chöùc naêng ñoù nhö ñaõ neâu ôû treân. Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT II.5. Hieäu chænh caùc bieán: Coù theå hieäu chænh noäi dung cuûa 1 bieán baát kì keát hôïp vôùi moät ñoái töôïng ñoäng. Laøm ñöôïc ñieàu naøy baèng caùch choïn leänh “Animation Table” (baûng hoaït hoaù). Ñeå kích hoaït chöùc naêng naøy caàn choïn ñoái töôïng tham khaûo cuûa bieán (duøng phím hay chuoät) sau ñoù aán F6 hay nuùt “modify variable”. Laäp töùc baûng hoaït hoaù Animation Table seõ hieän ra chöùa bieán ñaõ choïn. HÌNH4.25 : BAÛNG HOAÏT HOAÙ CHÖÙA BIEÁN CAÀN HIEÄU CHÆNH ÔÛ MODE ONLINE II.6. Tìm kieám bieán: Coù theå tìm 1 bieán coù tham gia trong öùng duïng, bieán naøy coù theå keát hôïp 1 ñoái töôïng ñoäng, coù theå laø moät bieán bình thöôøng duøng trong öùng duïng. Trong tröôøng hôïp ñaàu, ta choïn nuùt aán “find variable” treân thanh coâng cuï (hay nhaán F7) ñeå kích hoaït tieän ích “cross reference”vaø tieän ích naøy seõ hieån thò nôi xuaát hieän bieán caàn trong öùng duïng. Trong tröôøng hôïp sau ta duøng cross reference (baûng tham khaûo cheùo) ñeå truy tìm bieán duøng trong öùng duïng nhö hình sau: Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT HÌNH 4.26 : BAÛNG THAM KHAÛO CHEÙO (CROSS REFERENCE) GIUÙP TRUY TÌM BIEÁN ÑANG DUØNG (MODE ONLINE) II.7. Quaûn lí hieån Thò Ta coù theå thay ñoåi cöûa soå döôïc hieån thò treân tieän ích RUNTIME SCREEN. Baèng caùch duøng thanh coâng cuï “utility” vaø phím F9 coù theå chuyeån ñoåi qua laïi giöõa caùc caáu hình cöûa soå khaùc nhau cuûa RUNTIME SCREEN. Baám F9 giuùp nhaûy ñeán caùc cöûa soå: 5) Browser + trình soaïn thaûo Editor (Browser kích hoaït). 6) Trình soaïn thaûo Editor duøng toaøn boä maøn hình (Editor kích hoaït ). 7) Editor + Viewer (Viewer kích hoaït). 8) Browser + trình soaïn thaûo Editor + Viewer (Browser kích hoaït). II.8. Quaûn lí keyboard vaø ñieàu khieån PLC: Kieåu ñieàu khieån ñaõ ñöôïc khai trong tuyø choïn caáu hình cuûa PL7. Ta cuõng coù theå hieäu chænh ôû mode online. Nuùt “Control via User” (ñieàu khieån bôûi ngöôøi duøng) seõ kích hoaït hay caám kieåu ñieàu khieån naøy (coù theå aán F2). Nuùt “Con trol via PLC” (ñieàu khieån bôûi PLC) seõ kích hoaït hay caám kieåu ñieàu khieån naøy (coù theå aán F3). Nhôù raèng traïng thaùi ñoà hoaï cuûa caùc nuùt treân palette coâng cuï (hieän hay aån) seõ töông öùng vôùi kieåu ñieàu khieån hieän haønh. Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT II.9. Tool tips: Con troû coù daïng baøn tay xuaát hieän khi queùt qua caùc d0oái töôïng cuõng nhö caùc phaàn töû ñieàu khieån (khoâng keå caùc oâ troáng ñeå nhaäp data), vôùi nghóa raèng ngöôøi duøng coù theå taùc ñoäng leân caùc phaàn töû ñoù . CH4.III. MAØN HÌNH CHAÅN ÑOAÙN (VIEWER) III.1. Giôùi thieäu: HÌNH 4.27 : CÖÛA SOÅ BAÙO LOÃI VIEWER (DÖÔÙI – PHAÛI TREÂN MAØN HÌNH RUNTIME SCREEN): Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Hieån thò cöûa soå baùo loãi: Taát caû caùc doøng nhaén baùo loãi seõ xuaát hieän trong moät cöûa soå coù goùc döôùi phaûi cuûa browser maøn hình (beân döôùi cöûa soå soaïn thaûo ñoà hoaï). Coù theå hieäu chænh kích thöôùc cuûa caùc cöûa soå naøy (duøng chuoät reâ hai caïnh bieân ), nhöng vò trí döôùi phaûi cuûa noù khoâng theå thay ñoåi. Coù theå daáu cöûa soå naøy ñi (aán F9). Noäi dung cöûa soå naøy seõ chöùa taát caû caùc doøng nhaén baùo loãi, neáu noäi dung nhieàu seõ coù hai thanh cuoän ngang vaø doïc (scroll bars) . III.2. Caáu truùc cuûa doøng nhaén baùo loãi: Moãi doøng nhaén baùo loãi chöùa caùc thoâng tin sau: Bieåu töôïng (icon) vaø vaên baûn chæ traïng thaùi cuûa doøng nhaén (caàn bieát, ñaõ bieát, hay khoâng caàn bieát). Kieåu haøm DFB baùo loãi. Vò trí ôû ñoù loãi phaùt sinh. Thôøi ñieåm vaø khoaûng thôøi gian loåi xuaát hieän. Thôøi ñieåm vaø khoaûng thôøi gian loåi maát ñi. Doøng nhaén keát hôïp vôùi loãi. Giaù trò cuûa töø traïng thaùi (status word) ôû thôøi ñieåm coù loãi. Danh saùch vì vaäy chia laøm 7 coät nhoû, coù kích thöôùc coù theå ñieàu chænh ñöôïc (duøng chuoät reâ). Neáu coät naøo khoâng ñuû roäng ñeå chöùa taát caû thoâng tin thì seõ xuaát hieän ôû daáu 3 chaám cuoái doøng. Ñoä roäng moãi doøng ñöôïc löu vaø khoâi phuïc moãi khi tieän ích runtime ñöôïc môû.Coät tieâu ñeà ôû doøng ñaàu coøn cung caáp thoâng tin veà soá löôïng doøng nhaén cuõng nhö traïng thaùi cuûa chuùng. III.3. Hieån thò caùc doøng nhaén baùo loãi: Danh saùch caùc doøng baùo loãi saép xeáp theo yù nghóa caùc coät trong danh saùch. Muoán theá ta nhaép chuoät vaøo tieâu ñeà cuûa coät chöùa data caàn ñöôïc saép xeáp. Laàn nhaép thöù nhì seõ xeáp theo chieàu ngöôïc laïi. Theo thöù töï, caùc doøng baùo loãi seõ ñöôïc ñöa vaøo danh saùch theo thöù töï thôøi gian loãi ñoù xuaát hieän. Chuù yù : caû khi doøng baùo loãi ñaõ ñöôïc saép xeáp laïi theo öu tieân cuûa tröôøng ñöôïc choïn, caùc doøng nhaén môùi cuõng xuaát hieän ôû cuoái danh saùch. Soá löôïng doøng nhaén hieån thò trong danh saùch chæ bò giôùi haïn tuyø theo boä nhôù cho pheùp. Neáu khoâng ñuû boä nhôù, moät doøng baùo cho ngöôøi söû duïng seõ xuaát hieän. Khi ñoù taát caû caùc doøng baùo loãi coù söï coá keát thuùc vaø caùc doøng baùo loãi ñaõ nhaän seõ töï xoaù. Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Maøu neàn cuõng nhö maøu vaên baûn cuûa caùc doøng baùo cuõng nhö khaû naêng chôùp taét cuûa caùc doøng baùo yeâu caàu nhaän bieát coù theå ñöôïc hieäu chænh giuùp phaân bieät roõ raøng hôn caùc kieåu doøng baùo loãi xuaát hieän treân cöûa soå VIEWER. Moãi khi coù loãi môùi xuaát hieän thanh phaân caét seõ chôùp taét ñeå baùo cho ñeán khi doøng baùo loãi ñöôïc hieån thò. 3.1 Colors (Maøu): Thoâng tin hieån thò treân cöûa soå viewer duøng maøu maëc ñònh cuûa windows. Chuùng ñöôïc qui ñònh trong TAB “Display” hoäp thoaïi “Display properties”, caùc phaàn töû windows (vaên baûn + maøu neàn) vaø caùc phaàn töû ñöôïc choïn (vaên baûn + maøu neàn) töông töï nhö maøu duøng trong windows explorer. Vaên baûn baùo loãi chöa bieán maát khi coù maøu ñoû. Ngöôøi duøng coù theå choïn laïi maøu (cho vaên baûn vaø neàn) söû duïng hoäp caáu hình (configuration) cuûa trang tab “Viewer”. Khi loãi ñoù khoâng coøn doøng baùo loãi seõ trôû veà tieâu chuaån bình thöôøng. 3.2 Flashing (Chôùp taét) Doøng baùo loãi yeâu caàu qua 2 kieåu chôùp taét khaùc nhau: chôùp taét caên baûn vaø chôùp taét môû roäng. Trong cöûa soå Viewer, chæ coù theå hieån thò nhöõng doøng nhaén lieân quan ñeán 1 hay 1 soá ñieåm ñaëc bieät. Muoán theá, ta coù theå choïn laïi trong hoäp caáu hình cuûa trang Viewer. Soá löôïng zone coù theå choïn trong khoaûng töø 1 ñeán 15. Theo maëc ñònh moïi doøng nhaén baùo loãi ñeàu ñöôïc hieån thò treân cöûa soå viewer. III.4. Quaûn lyù vaø thao taùc thöïc hieän vôùi doøng baùo loãi: Browsing: ñeå queùt qua danh saùch caùc doøng baùo loãi duøng caùc phím UP, DOWN, PAGEUP, PAGEDOWN, HOME, END treân baøn phím hay duøng thanh cuoän ngang vaø thanh cuoän doïc. Acknowledge(nhaän bieát): baùo nhaän bieát 1 doøng baùo loãi chæ caàn choïn doøng baùo loãi ñoù, sau ñoù choïn thaønh phaàn thích hôïp töø menu shortcut baèng caùch nhaép phaûi chuoät, cuõng coù theå duøng phím F10, hay nuùt aán treân thanh coâng cuï “utilities” coù theå nhaép choïn nhaän bieát nhieàu doøng cuøng luùc. Moãi khi doøng baùo loãi ñöôïc nhaän bieát, 1 leänh ñöôïc töï ñoäng gôûi ñeán PLC vaø icon “box” keát hôïp seõ ñöôïc kieãm tra. Neáu doøng baùo loãi ñöôïc nhaän bieát bôûi 1 cöûa soå VIEWER khaùc, trình RUNTIME seõ ñöôïc baùo vieäc naøy vaø doøng baùo loãi xem nhö ñaõ ñöôïc nhaän bieát roài. Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Xoaù doøng baùo loãi trong danh saùch: doøng baùo loãi ñöôïc yeâu caàu nhaän bieát cuõng nhö doøng baùo loãi coù söï coá gaây neân chöa maát ñi thì khoâng theå xoaù ñöôïc. Duøng phím “delete” hay choïn shortcut thích hôïp ñeå xoaù caùc doøng nhaén ñaõ ñöôïc nhaän bieát vaø caùc doøng nhaén coù nguyeân nhaân gaây söï coá ñaõ bieán maát. Properties status (caùc thoâng soá traïng thaùi): coù theå môû hoäp thoaïi trong ñoù chöùa nhieàu thoâng tin chính xaùc veà caùc loãi khaån caáp cuøng traïng thaùi cuûa noù baèng caùch aán phím ENTER hay duøng menu shortcut . Caùc thoâng tin sau seõ ñöôïc theå hieän: Teân thôøi ñieåm vaø kieåu loãi DFB. Teân ñòa chæ chöông trình chöùa loãi DFB: task + Section (vôùi öùng duïng DFB). Vaên baûn vaø caùc bit traïng thaùi keát hôïp. Kích hoaït coâng cuï MDI khaùc: neáu 1 hay nhieàu doøng baùo loãi ñöôïc choïn, caùc coâng cuï MDI sau seõ ñöôïc kích hoaït töø workshop cuûa phaàn meàm PL7: Caùc baûng ñoäng hieån thò caùc döõ lieäu noäi vaø ngoaïi cuûa söï coá DFB (coù theå aán F6). Caùc baûng tham khaûo cheùo (coù theå aán F7). Trình soaïn thaûo cho bieát loãi DFB ñöôïc tham khaûo ôû ñaâu, hoaëc trình soaïn thaûo caáu hình neáu laø heä thoáng DFB (coù theå aán F7). Caùc coâng cuï naøy coù theå kích hoaït nhôø menu shortcut, duøng caùc phím F6, F7, F8 hay caùc nuùt aán treân “Utility” Boå sung veà cöûa soå VIEWER: khi trình SCREENTIME ñöôïc kích hoaït, cöûa soå hieån thò ñöôïc khôûi ñoäng (caùc doøng baùo loãi khoâng ñöôïc löu cho laàn khôûi ñoäng sau). Neáu caùc doøng baùo loãi ñaõ hieän dieän ôû boä ñeäm (buffer) diagnostic khi keát noái ñöôïc thöïc hieän xong chuùng seõ ñöôïc ñöa vaøo danh saùch cuûa cöûa soå Viewer. Khi ñang keát noái vôùi PLC (online mode), luùc chuyeån chöông trình qua PLC hay khi taùi caáu hình, caùc doøng baùo loãi coù trong danh saùch seõ bò xoaù. Tuy vaäy neáu caùc doøng baùo loãi ñaõ hieän dieän ôû boä ñeäm (buffer) diagnostic khi keát noái ñöôïc thöïc hieän xong, chuùng seõ ñöôïc ñöa vaøo danh saùch cuûa cöûa soå Viewer 1 laàn nöõa. Sau khi ngaét keát noái, caùc doøng baùo loãi seõ vaãn hieån thò ôû cöûa soå Viewer. Tuy vaäy caùc doøng baùo ñoøi nhaän bieát seõ khoâng chôùp taét nöõa vaø chuùng cuõng khoâng theå nhaän bieát nöõa. Caùc chöùc naêng naøy ñöôïc truy caäp töø menu shortcut cuûa cöûa soå Viewer. III.5. Löu tröõ caùc doøng baùo loãi: Caùc doøng baùo loãi seõ ñöôïc löu tröõ khi khôûi taïo file log. Chöùc naêng löu tröõ cuøng vò trí löu file ñöôïc khai baùo trong hoäp thoaïi configuration trang tab Viewer. Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Thö muïc löu giöõ file log coù theå thay ñoåi. File naøy coù teân Appname.his (Appname laø teân cuûa öùng duïng hieän haønh). Theo maëc ñònh caùc file ñöôïc löu ôû thö muïc nguoàn cuûa PL7(SCR). Thuû tuïc löu tröõ: caùc doøng baùo loãi ñöôïc löu thaønh doøng (ngay khi doøng baùo loãi ñöôïc ñoïc töø buffer PLC, noù seõ ñöôïc ghi vaøo file). Neáu moät doøng baùo loãi xuaát hieän sau ñoù bieán maát, noù chæ theå hieän baèng 1 doøng ñôn ôû cöûa soå Viewer, vaø ñöôïc löu thaønh 2 doøng trong file log. Ñeå traùnh file phình ra lôùn quaù, file seõ ñöôïc löu qua daïng Appname. Back sau moãi 1000 laàn ghi vaø 1 file log môùi duøng löu tröõ seõ ñöôïc khôûi taïo vôùi 1 teân khaùc. CH4.IV. ÖÙNG DUÏNG RUNTIME XAÂY DÖÏNG GIAO DIEÄN ÑOÄNG CHO PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ : Khi xaây döïng maïng SCADA ñeå giaùm saùt 1 heä thoáng thöïc naøo ñoù ñang vaän haønh trong coâng nghieäp hay saûn xuaát , ñoøi hoûi tieân quyeát laø maïng SCADA thoâng qua giao dieän GUI (Graphic User Interface) naøo ñoù (VD nhö MONITOR PC , MONITOR chuyeân duøng ,Ñenø Quang Baùo , Ñeøn 7 Ñoaïn LCD ,..) phaûi cho pheùp ngöôøi vaän haønh töông taùc tröïc quan vaø trong thôøi gian thöïc vôùi heä thoáng ñöôïc giaùm saùt. Ñieàu naøy veà nguyeân taéc coù theå ñöôïc giaûi quyeát thoâng qua caùc giao dieän ñoà hoïa (HMI- Human Machine Interface) do ngöôøi vaän haønh heä thoáng töï xaây döïng baèng caùc phaàn meàm giao dieän vieát baèng 1 ngoân ngöõ caáp cao naøo ñoù (VD nhö ta coù theå duøng Visual C++ hay Visual Basic trong moâi tröôøng Windows , hay ANSI C vaø Delphi trong moâi tröôøng Unix). Neáu ñöôïc thieát keá toát , maïng SCADA xaây döïng theo höôùng naøy seõ coù Öu ñieåm raát lôùn laø khoâng bò leä thuoäc vaøo phaàn meàm ñöôïc phía ñieàu haønh heä thoáng mua töø nhaø cung caáp . Tuy vaäy caùc giao dieän SCADA töï thieát keá vaãn tieàm aån nhieàu haïn cheá raát lôùn laø : > Ñoä oån ñònh vaø tin caäy khoâng cao do chöa qua ñuû caùc khaâu thieát keá caàn thieát nhö caùc phaàn meàm SCADA chuyeân nghieäp . > Seõ raát khoù khaên ñeå phaàn meàm SCADA töï vieát töông thích ñöôïc vôùi caùc phaàn cöùng chuyeân duøng thöôøng ñöôïc söû duïng trong maïng SCADA (PLC , RTU , DSP ,..) cuûa caùc nhaø cung caáp lôùn. Do caùc ñaëc ñieåm treân , 1 höôùng giaûi quyeát khaù thoûa ñaùng laø khai thaùc caùc tieän ích laäp trình ñöôïc tích hôïp keøm theo phaàn cöùng ñeå xaây döïng caùc maïng giaùm saùt SCADA chuyeân bieät phuïc vuï toát cho heä thoáng “thöïc” ñang caàn ñöôïc giaùm saùt . Theo höôùng naøy, ta coù theå naâng ñöôïc Ñoä oån ñònh vaø tin caäy cuûa phaàn meàm giaùm saùt SCADA do Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT döïa treân tieän ích ñaõ ñöôïc nhaø cung caáp kieåm tra nghieân ngaët . Maët khaùc ta coù theå phoái hôïp toát giao dieän SCADA töï thieát keá vôùi phaàn cöùng thöôøng coù caáu hình raát maïnh cuûa nhaø cung caáp. Theo höôùng suy nghó treân, chuùng toâi maïnh daïn khai thaùc tieän ích RUNTIME SCREEN ñöôïc tích hôïp keøm PLC-PREMIUM ñeå thieát keá heä thoáng caùc maøn hình giao dieän ñoäng HMI duøng cho Panel SCADA giaùm saùt löôùi haï theá . 4.1.Xaây döïng caùc maøn hình giao dieän ñoäng duøng cho Panel SCADA giaùm saùt löôùi haï theá : Nhaèm thoûa maõn caùc yeâu caàu heát söùc ña daïng cuûa 1 heä thoáng SCADA , heä thoáng caùc maøn hình giao dieän ñoäng HMI duøng cho Panel SCADA giaùm saùt löôùi haï theá ñöôïc xaây döïng goàm 12 maøn hình giao dieän ñoäng ñöôïc theå hieän qua tieâu ñeà löu trong trình duyeät Browser cuûa RUNTIME : HÌNH 4.28 : TIEÂU ÑEÀ CAÙC MAØN HÌNH GIAO DIEÄN ÑOÄNG ÑÖÔÏC THIEÁT KEÁ CHO PANEL GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Ta seõ laàn löôït giôùi thieäu chöùc naêng cuûa töøng cöûa soå giao dieän ñöôïc xaây döïng nhaèm hoå trôï cho chöùc naêng SCADA giaùm saùt löôùi haï theá : 8) CÖÛA SOÅ OVERVIEW-SCREEN : Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Coù vai troø nhö 1 cöûa soå giao dieän trung taâm , töø ñaây ngöôøi ñieàu haønh coù theå nhanh choùng click chuoät leân caùc Nuùt Aán ñeå laäp töùc truy caäp ñeán moïi cöûa soå giao dieän khaùc , qua ñoù nhanh choùng naém baét vaø xöû lyù moïi thoâng tin lieân quan ñeán löôùi haï theá ñöôïc giaùm saùt . (HÌNH 4.29) Ta thaáy caùc cöûa soå giao dieän runtime ñöôïc thieát keá thaønh 4 nhoùm lôùn : E) Caùc cöûa soå theå hieän döõ lieäu thieát keá cuûa heä thoáng PLC duøng cho muïc tieâu giaùm saùt löôùi haï theá , goàm caùc cöûa soå : Cöûa soå theå hieän ñoäng caùc bit heä thoáng (SYSTEM) %Si Cöûa soå theå hieän ñoäng caùc bit nhôù löu trong RAM goàm %Mi vaø %Mwi Cöûa soå theå hieän ñoäng caùc bit ñaàu vaøo %Ii vaø %Iwi Cöûa soå theå hieän ñoäng caùc bit ñaàu ra %Qi F) Cöûa soå theå hieän ñoäng sô ñoà löôùi haï theá ñöôïc giaùm saùt G) Caùc cöûa soå taïo giao dieän ñoäng giuùp truy caäp nhanh moïi traïng thaùi cuûa löôùi luùc vaän haønh , goàm caùc cöûa soå : Cöûa soå giaùm saùt löôùi haï theá Cöûa soå truy caäp thoâng soá thôøi gian thöïc cuûa löôùi Cöûa soå theo doõi ñoà thò thoâng soá löôùi theo thôøi gian thöïc (TREND DIAGRAM) H) Caùc cöûa soå giuùp truy caäp cô sôû döõ lieäu veà söï coá löôùi vaø caùc th6ng soá löôùi . Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT HÌNH 4.29 : CÖÛA SOÅ GIAÙM SAÙT CHUNG OVERVIEW-SCREEN 9) CAÙC CÖÛA SOÅ THOÂNG SOÁ ÑOÄNG %Si - %Mi - %Ii & %Qi : Ñeã deã daøng theo doõi traïng thaùi cuûa töøng bieán , ñoùcoù theå laø bieán 1 bit (nhö bit heä thoáng %Si – bit nhôù noäi %Mi – bit ñaàu vaøo %Ii – bit ñaàu ra %Qi ) hay caùc bieán 2 byte (nhö word heä thoáng %SWi – ngoõ vaøo analog %IWi ), ta duøng ñoám maøu theå hieän traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa töøng bieán trong thôøi gian thöïc vôùi qui öôùc code maøu nhö sau : Maøu ÑOÛ : bieán ôû traïng thaùi tích cöïc (bit = 1) Maøu XANH : bieán laøm vieäc ôû möùc thaáp (bit = 0 ) Maøu HOÀNG : bieán nghæ (chöa ñöôïc chöông trình queùt tôùi) Maøu LUÏC : bieán ñaõ thieát keá nhöng chöa ñöôïc duøng trong chöông trình. Ta coù cöûa soå theå hieän caùc bieán noäi (HÌNH 4.30A) & bieán caùc bit ñaàu vaøo (HÌNH 4.30B): Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT HÌNH 4.30A : CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP THOÂNG SOÁ ÑOÄNG %Mi HÌNH 4.30B : CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP BIEÁN CAÙC BIT ÑAÀU VAØO %Ii Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT 10) CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP THOÂNG SOÁ LÖÔÙI HAÏ THEÁ : Cöûa soå thoâng soá löôùi ñöôïc thieát keá moâ phoûng caáu truùc löôùi haï theá goàm nhaùnh chính AB vaø 3 nhaùnh taûi CD , EF & GH . ÔÛ Hình 4.32 , cöûa soå theå hieän ôû MODE OFF-LINE neân khoâng theå hieän keát quaû thoâng soá thu thaäp töø löôùi . Khi chaïy chöông trình vaø keát noái vôùi maïng haï theá ôû MODE ONLINE , caùc giaù trò I- U-S-P-COSϕ cuûa nhaùnh chính vaø töøng nhaùnh taûi seõ ñöôïc theå hieän vaø caäp nhaät theo thôøi gian thöïc. Soá laàn vaän haønh cho bieát soá laàn DÖØNG roái KHÔÛI ÑOÄNG cuûa töøng nhaùnh taûi trong 1 khoaûng thôøi gian do ta choïn tröôùc . Neáu khoâng coù söï coá , thoâng tin soá laàn söï coá seõ khoâng theå hieän treân cöûa soå ôû MODE ONLINE . Giaù trò thoâng soá löôùi ñöôïc chuyeån ñoåi vaø xöû lyù tính toaùn ôû daïng bieán noäi FLOAT 32 bit (%MFi), nhôø ñoù caùc keát quaû theå hieän seõ baûo ñaûm möùc chính xaùc caàn thieát . Töø cöûa soå naøy ôû MODE ONLINE , ta coù theå nhaép choïn caùc nuùt aán (BUTTON) ñeå truy caäp caùc cöûa soå khaùc (VD : Sô ñoà löôùi , Trend Diagram , Overview Screen). Tröôøng hôïp löôùi haï theá môû roäng theâm nhaùnh taûi, caùc cöûa soå vaãn coøn choå troáng cho ta thieát keá boå sung maø khoâng phaûi phaù boû thieát keá cuõ ñaõ coù . HÌNH 4.32 : CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP THOÂNG SOÁ LÖÔÙI Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT 11) CÖÛA SOÅ ÑOÀ THÒ THÔØI GIAN THÖÏC (TREND DIAGRAM) : HÌNH 4.33 theå hieän caùc ñoà thò TREND DIAGRAM ôû cheá ñoä nghó (MODE OFFLINE) neân caùc ñaëc tuyeán theå hieän giaù trò caùc thoâng soá U(V) – I(A) – S(VA) – P(W) & COSϕ theo truïc thôøi gian chöa ñöôïc caäp nhaät vaø theå hieän . ÔÛ MODE ONLINE ñeå ñoïc ñöôïc giaù trò nhieàu thoâng soá treân cuøng 1 ñoà thò , ta thieát keá caùc ñaëc tuyeán vôùi nhieàu maøu khaùc nhau ñeå deã daøng phaân bieät : Ñaëc tuyeán doøng I(A) coù maøu ñoû. Ñaëc tuyeán aùp U(V) coù maøu xanh döông. Ñaëc tuyeán coâng suaát taùc duïng P(W) coù maøu naâu. Ñaëc tuyeán coâng suaát bieåu kieán S(VA) coù maøu luïc. Ñaëc tuyeán heä soá coâng suaát coù maøu hoàng. Caùc thang chæ thò , do kích thöôùc cöûa soå höûu haïn neân khoâng ñaït ñoä phaân giaûi cao. Vieäc thieát keá ñieàu chænh töï ñoäng thang chæ thò tuøy theo ñoä lôùn , nhaèm ñaït ñoä phaân giaûi cao , tuy khaû thi nhöng maát quaù nhieàu coâng söùc neân chöa caàn trieãn khai cho öùng duïng SCADA giaùm saùt naøy. Töø cöûa soå naøy ôû MODE ONLINE , ta coù theå nhaép choïn caùc nuùt aán (BUTTONs) ñeå truy caäp caùc cöûa soå khaùc (VD : Sô ñoà löôùi , Trend Diagram , Overview Screen, Thoâng soá löôùi , Döõ lieäu löôùi). Tröôøng hôïp löôùi haï theá môû roäng theâm nhaùnh taûi, caùc cöûa soå vaãn coøn choå troáng cho ta thieát keá boå sung ñoà thò thôøi gian cho nhöõng phaân ñoïan môùi maø khoâng phaûi phaù boû thieát keá cuõ ñaõ coù . HÌNH 4.33 : CÖÛA SOÅ THEO DOÕI ÑOÀ THÒ THÔØI GIAN THÖÏC Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT 12) CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP SÔ ÑOÀ LÖÔÙI HAÏ THEÁ : Ñaây ñöôïc xem laø cöûa soå giao dieän chính cuûa chöông trình SCADA giaùm saùt löôùi haï theá. Hình 4.34 theå hieän ñaày ñuû caùc phaàn töû tænh vaø ñoäng cuûa sô ñoà löôùi haï theá ôû MODE OFFLINE . Khi chuyeån sang MODE keát noái ONLINE , caùc nhaùnh taûi 3 pha seõ theå hieän caùc maøu khaùc nhau ñeå theå hieän traïng thaùi vaän haønh maø nhaùnh taûi ñoù ñang coù : Maøu XANH öùng vôùi nhaùnh taûi ñang vaän haønh bình thöôøng. Maøu LUÏC öùng vôùi nhaùnh taûi ñang döøng vaän haønh. Maøu XANH LAÏT daønh cho daây PE vaø daây trung tính N. Maøu ÑOÛ öùng vôùi nhaùnh taûi ñang coù söï coá. Nhaùnh taûi söï coá , sau khi ñöôïc giaûi tröø söï coá seõ chuyeån veà maøu LUÏC chôø ñöôïc vaän haønh. Moãi nhaùnh taûi ñeàu coù nuùt aán cho pheùp ta nhaép treân maøn hình ñeå ñieàu khieån VAÄN HAØNH/DÖØNG nhaùnh taûi ñoù töø xa. Caùc doøng baùo kieåu söï coá ñöôïc thieát keá ñaày ñuû , cho pheùp theå hieän chính xaùc nhaùnh taûi ñang bò söï coá loaïi naøo . Caùc maùy caét CB (töø MC1 ñeán MC5) cuõng duøng maøu xanh hay luïc ñeå theå hieän traïng thaùi ñang ñoùng hay môû , hoå trôï cho doøng baùo ñoùng – môû ñaõ coù . Ta cuõng coù theå nhaép choïn caùc nuùt aán ôû MODE ONLINE ñeå truy caäp caùc cöûa soå giao dieän khaùc. Caùc keát quaû vaän haønh cuï theå trình baøy ôû CHÖÔNG 5 . HÌNH 4.34 : CÖÛA SOÅ VAÄN HAØNH SÔ ÑOÀ LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT 13) CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP SÖÏ COÁ LÖÔÙI HAÏ THEÁ : Hình 4.35 theå hieän cöûa soå giaùm saùt söï coá löôùi haï theá , theå hieän ñaày ñuû caùc kieàu bieán söï coá do ñang ôû MODE nghæ OFFLINE. Khi coù nhaùnh taûi bò söï coá veà doøng hay aùp , cöûa soå söï coá seõ döïa theo keát quaû phaân loaïi söï coá, cung caáp boåi chöông trình con SubRoutine , ñeå theå hieän doøng baùo söï coá phuø hôïp . Caùc doøng baùo khaùc do möùc tích cöïc baèng khoâng neân seõ khoâng xuaát hieän treân cöûa soå ôû mode keát noái ONLINE. Thoâng qua laäp trình ta cuõng xaùc ñònh ñöôïc pha cuï theå bò söï coá d8eå xuaát keát quaû ra cöûa soå giaùm saùt söï coá. Thôøi ñieåm xuaát hieän söï coá , thôøi ñieåm ñaõ giaûi tröø xong söï coá cuõng nhö khoaûng thôøi gian toàn taïi söï coá seõ ñöôïc töùc thôøi ghi nhaän vôùi ñoä chính xaùc ñeán möùc giaây. Soá söï coá xaõy ra treân nhaùnh taûi naøo ñoù trong khoaûng thôøi gian do ngöôøi ñieàu haønh qui ñònh cuõng seõ ñöôïc theå hieän Töø cöûa soå naøy ôû MODE ONLINE , ta coù theå nhaép choïn caùc nuùt aán (BUTTONs) ñeå truy caäp caùc cöûa soå khaùc (VD : Sô ñoà löôùi , Trend Diagram , Overview Screen, Thoâng soá löôùi , Döõ lieäu löôùi). Tröôøng hôïp löôùi haï theá môû roäng theâm nhaùnh taûi, caùc cöûa soå vaãn coøn choå troáng cho ta thieát keá boå sung söï coá löôùi cho nhaùnh taûi môùi. HÌNH 4.35 : CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP SÖÏ COÁ LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT 14) CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU LÖÔÙI HAÏ THEÁ : Hình 4.36 theå hieän cöûa soå truy caäp döõ lieäu söï coá löôùi haï theá , ñang ôû MODE OFFLINE . Giao dieän naøy giuùp ngöôøi vaän haønh löôùi truy ngöôïc ñöôïc kieåu söï coá, khoaûng thôøi gian söï coá , thôøi ñieåm söï coá cuøng nhieàu thoâng soá khaùc lieân quan ñeán caùc söï coá ñaõ xaõy ra trong quaù khöù. HÌNH 4.36 : CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU LÖÔÙI Nhö vaäy PANEL GIAÙM SAÙT SCADA LÖÔÙI HAÏ THEÁ ñaõ bao goàm ñöôïc khaù ñaày ñuû caùc caáu truùc toái thieåu cuûa 1 heä thoáng SCADA löôùi haï theá bao goàm : Xaây döïng ñöôïc Giao dieän thaân thieän ngöôøi – maùy HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE) döïa treân tieän ích RUNTIME SCREEN cuûa phaàn meàm PL7- PRO laäp trình cho PLC TSX57. Ta coù theå hieån thò phoái hôïp nhieàu cöûa soå , phoái hôïp vôùi caùc baûng Table Animation hay caùc baûng Cross Reference coù saún trong phaàn meàm PL7-Pro . (HÌNH 4.37) Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT HÌNH 4.37 : GIAO THIEÄN THAÂN THIEÄN VÔÙI NHIEÀU CÖÛA SOÅ MÔÛ ÑOÀNG THÔØI Löôùi 3 pha haï theá cung caáp ñieän cho 3 loaïi taûi ñaàu cuoái thoâng duïng ( taûi ñeøn troøn thuaàn trôû , taûi Ñoäng Cô 3 pha mang tính caûm vaø taûi tuï mang tính dung). Löôùi ñöôïc baûo veä quaù taûi & ngaén maïch duøng CB ; ñöôïc ñieàu khieån ñoùng caét baèng contactor : MTU (Main Terminal Unit ) laø PLC TSX57 coù caáu hình trung bình bao goàm: • CPU keát noái vôùi PC (maùy tính) qua ñöôøng truyeàn RS232/RS485 laø ñôn vò xöû lyù trung taâm thöïc hieän chöông trình SCADA . • MODULE INPUT ghi nhaän traïng thaùi vaän haønh cuûa nhaùnh chính vaø caùc nhaùnh taûi cuûa löôùi 3 pha haï theá thoâng qua caùc tín hieäu ON-OFF ñöa veà, qua ñoù thöïc hieän chöùc naêng giaùm saùt cuûa löôùi SCADA haï theá. • MODULE OUTPUT xuaát tín hieäu ñieàu khieån ñeán caùc phaàn töû thöøa haønh (CB, cuoän coil cuûa contactor) , qua ñoù thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån cuûa löôùi SCADA haï theá. • MODULE INPUT ANALOG duøng thu thaäp caùc giaù trò doøng, aùp cuûa löôùi 3 pha haï theá , qua ñoù laäp trình tính toaùn, xöû lyù vaø hieån thò caùc ñaïi löôïng doøng I, aùp U (pha vaø daây), caùc thaønh phaàn coâng suaát P-Q-S, heä soá coâng suaát cosϕ ,.. Tuøy theo nhu caàu vaän haønh ñaëc bieät cuûa löôùi ñieän 3 pha haï theá (töï ñoäng ñoùng caét tuï ñeå buø coâng suaát cosϕ , boå sung maùy phaùt döï phoøng vaø tuû ATS, ..), chöông trình phaàn meàm SCADA cuõng nhö caùc maøn hình giao dieän GUI (graphic user’s interface) seõ ñöôïc linh hoaït boå sung vaø hieäu chænh. Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT CH4.V. TOÙM TAÉT CAÙC TÍNH NAÊNG GIAÙM SAÙT-ÑIEÀU KHIEÅN CHÍNH CUÛA PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ : MOÂ HÌNH THÖÏC NGHIEÄM SCADA LÖÔÙI HAÏ THEÁ coù giao dieän theå hieän ñaày ñuû caùc tính naêng giaùm saùt, ñieàu khieån chính maø 1 heä thoáng SCADA löôùi haï theá phaûi ñaûm nhaän. Ngöôøi vaän haønh löôùi deã daøng theo doõi tình traïng vaän haønh cuûa löôùi qua giao dieän löôùi haï theá 3 pha (HÌNH 4.38): HÌNH 4.38 : CÖÛA SOÅ GIAO DIEÄN LÖÔÙI HAÏ THEÁ CAÀN GIAÙM SAÙT Muoán theo doõi caùc thoâng soá Doøng I, Aùp U,Coâng suaát P-Q-S,.. cuûa löôùi , ta coù theå xuaát phaùt töø giao dieän SCADA toång quaùt cuûa löôùi haï theá (HÌNH4.39) : HÌNH 4.39 : PHOÁI HÔÏP 2 CÖÛA GIAO DIEÄN BROWSER & OVERVIEW Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Töø ñaây ta coù theå nhaép choïn nuùt aán THOÂNG SOÁ LÖÔÙI ñeå truy caäp cöûa soå giao dieän theå hieän caäp nhaät caùc giaù trò Doøng I, Aùp U,Coâng suaát P-Q-S, Heä soá coâng suaát cos ϕ.. treân nhaùnh chính cuõng nhö treân töøng phaân ñoaïn : HÌNH 4.40 : CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP THOÂNG SOÁ LÖÔÙI HAÏ THEÁ Treân cöûa soå giao dieän naøy, ta cuõng coù theå theo doõi soá laàn khôûi ñoäng cuõng nhö soá laàn söï coá (neáu coù) cuûa töøng phaân ñoaïn . Giaù trò doøng aùp hieän haønh treân töøng phaân ñoaïn cuõng coù theå ñöôïc theo doõi raát tieän lôïi thoâng qua giao dieän TREND DIAGRAM , bieåu dieãn ñoä lôùn doøng, aùp, cosϕ , coâng suaát theo thôøi gian (HÌNH 4.41) HÌNH 4.41 : CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP ÑOÀ THÒ TREND DIAGRAM Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Giaù trò cuûa töøng ñaïi löôïng ñieän theo thôøi gian ñöôïc theå hieän baèng caùc CODE maøu khaùc nhau, raát tieän cho ngöôøi giaùm saùt löôùi theo doõi. Caùc thoâng soá khaùc lieân quan ñeán thôøi gian vaø thôøi ñieåm vaän haønh cho töøng phaân ñoaïn ñöôïc theå hieän trong Baûng Thoâng soá Vaän Haønh Löôùi (HÌNH 4.42): BAÛNG 4.42 : CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP BAÛNG THOÂNG SOÁ VAÄN HAØNH LÖÔÙI Hình 4.42 cuõng cho thaáy ta coù theå ñoàng thôøi môû nhieàu cöûa soå giao dieän ñeå coù theå truy caäp vaø giaùm saùt löôùi hieäu quaû nhaát. Khi caàn truy caäp thoâng soá caùc bieán ñaàu vaøo %I & %IW duøng ghi nhaän traïng thaùi ñoùng caét ON-OFF cuõng nhö duøng ghi nhaän caùc giaù trò doøng , aùp ,.. caàn ño ñaïc, ta truy caäp caùc TABLE_I & TABLE_IW töông öùng: Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Trình giaùm saùt SCADA Löôùi Haï Theá phaûi coù khaû naêng phaùt hieän vaø thoâng baùo töùc thôøi caùc daïng söï coá quaù taûi vaø ngaén maïch xaõy ra treân nhaùnh chính cuõng nhö treân töøng phaân ñoaïn. Khi coù söï coá xaõy ra, trình giaùm saùt SCADA phaûi coù khaû naêng khoâng nhöõng phaân bieät chính xaùc phaân ñoaïn naøo bò söï coá , maø coøn phaûi phaân bieät ñöôïc söï coá laø quaù taûi hay ngaén maïch, söï coá 1pha, 2 pha hay 3 pha . Ñoàng thôøi trình giaùm saùt SCADA phaûi ghi nhaän kòp thôøi thôøi ñieåm söï coá cuõng nhö khoaûng thôøi gian löôùi phaûi ngöng vaän haønh do söï coá. HÌNH 4.43 theå hieän cöûa soå giao dieän SCADA cuûa sô ñoà löôùi haï theá vôùi caùc thoâng baùo caùc daïng söï coá coù theå xaõy ra : HÌNH 4.43 : CÖÛA SOÅ GIAÙM SAÙT SÖÏ COÁ LÖÔÙI HAÏ THEÁ Thôøi ñieåm söï coá cuõõng nhö khoaûng thôøi gian ngöng vaän haønh löôùi do söï coá cho laàn söï coá gaàn nhaát cuûa töøng phaân ñoaïn ñöôïc truy caäp qua TABLE_SUCO(SC) ôû HÌNH 4.44 : Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT HÌNH 4.44 : CÖÛA SOÅ TRUY CAÄP BAÛNG DÖÕ LIEÄU SÖÏ COÁ Khi caàn tham khaûo soá laàn söï coá, loaïi söï coá, thôùi ñieåm söï coá cuõng nhö khoaûng thôøi gian söï coá ñaõ xaõy ra cho töøng nhaùnh taûi moät cuûa löôùi haï theá, ta coù theå truy caäp cô sôû döõ lieäu TABLE_DLSC cho töøng nhaùnh taûi (HÌNH 4.45) : HÌNH 4.45 : TRUY CAÄP BAÛNG CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU CUÛA TÖØNG NHAÙNH TAÛI Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Ta cuõng coù theå truy caäp cöûa soå giao dieän DÖÕ LIEÄU SÖÏ COÁ LÖÔÙI ñeå naém baét soá laàn söï coá, loaïi söï coá ñaõ xaõy ra treân maïch chính cuõng nhö treân töøng nhaùnh taûi: (HÌNH 4.46) HÌNH 4.46 : TRUY CAÄP DÖÕ LIEÄU SÖÏ COÁ LÖÔÙI HAÏ THEÁ Khi caàn truy caäp thoâng soá caùc bieán NOÄI %M & %MW duøng ghi nhaän THÔØI GIAN, THÔØI ÑIEÅM VAÄN HAØNH hay SÖÏ COÁ; CAÙC GIAÙ TRÒ DOØNG, AÙP , COÂNG SUAÁT ,.. ôû caùc thôøi ñieåm xaùc ñònh ñaõ qua, ta truy caäp caùc TABLE_M & TABLE_MW töông öùng: (HÌNH4.47) HÌNH 4.47 : TRUY CAÄP BAÛNG GIAÙ TRÒ CAÙC BIEÁN NOÄI %Mi & %MWi Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Cuoái cuøng xeùt ñeán khaû naêng ñieàu khieàn , ñoùng caét caùc nhaùnh taûi , ngöôøi vaän haønh trình SCADA löôùi haï theá coù theå taùc ñoäng tröïc tieáp leân caùc nuùt aán ON-OFF cho töøng nhaùnh taûi treân cöûa soå giao dieän SÔ ÑOÀ LÖÔÙI hoaëc taùc ñoäng leân caùc tín hieäu ñieàu khieån ngoõ ra ôû Baûng TABLE_Q (HÌNH 4.48) : HÌNH 4.48 : TRUY CAÄP GIAO DIEÄN ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA QUA PC MONITOR CAÙC NHAÙNH TAÛI CUÛA LÖÔÙI HAÏ THEÁ Nhaän xeùt toùm taét: RUNTIME coù theå xem nhö laø moät chöông trình gioáng daïng tieän ích nhö nhieàu chöông trình tieän ích khaùc, nhö theá seõ laøm ta bôùt khoù khaên hôn trong caùch hoïc cuõng nhö trong caùch öùng duïng noù. Tieän ích naøy nhaèm theo doõi quaù trình hoaït ñoäng cuûa caùc bieán ñöôïc gaùn coù ñieàu kieän bôûi caùc hình hoïa. Khi ta laáy moät bieán ñoäng ôû trong thö vieän bieán ñoäng nghóa laø coù theå coù hai hay ba tröôøng hôïp cuûa bieán naèm trong cuøng moät hình hoïa, khi ñoù ta nhaán vaøo nuùt “Next aminated object” hoaëc “Previous aminated object” treân thanh coâng cuï Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Utility Toolbar (coù theå nhaán phím F4/F5) ñeå kieåm tra laïi cuõng nhö gaùn ñieàu kieän hieån thò, kieåu hieån thò cho hình ñoù. Tröôøng hôïp bieán tónh ta cuõng coù theå laøm nhö vaäy baèng caùch taïo ra nhieàu hình gioáng nhau roài gaùn ñieàu kieän hieån thò cho hình ñoù. Neáu thaáy coù söï nghi ngôø veà traïng thaùi cuûa bieán naøo ñoù ta coù theå moâ phoûng baèng Runtime ñeå bieát chính xaùc hôn traïng thaùi cuûa bieán. Löu yù: Khi vieát chöông trình caàn kieåm tra kyõ bieán traùnh tröôøng hôïp truøng teân bieán, vieäc Copy hình coù theå gaây ra nhieàu hình coù cuøng bieán maø ta raát khoù thay ñoåi teân bieán nhaát laø caùc baûng chæ thò cho bieán daïng Float hay Integer. 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfỨng dụng plc xây dựng panel scada giám sát lưới hạ thế.pdf