Đề tài Vai trò của sách Chính trị – Xã hội và hoạt động Phát hành sách Chính trị – Xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay

Lời mở đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến lớn. Đó là nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế kinh tế mới đã tác động mạnh mẽ tới các ngành kinh tế nói chung và ngành kinh doanh xuất bản phẩm nói riêng làm cho chúng có nhiều thay đổi nhanh chóng. ở nước ta hiện nay, đã có nhiều thành phần kinh tế như : thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thành phần kinh tế tư nhân hoạt động với quy mô rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Ngoài ra với chủ trương của nhà nước mở rộng quan hệ với nước ngoài, hình thức liên doanh trao đổi buôn bán giữa nước ta với các nước trên thế giới ngày càng phổ biến. Việc mở rộng các thành phần kinh tế đã làm cho nền kinh tế nước ta trở nên sôi động mở ra nhiều cơ hội mới để cho các thành phần kinh tế khai thác triệt để. Tuy nhiên nền kinh tế thị trường cũng gặp phải khó khăn do chính nó tạo ra. Khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải là sự thay đổi quá nhanh của nền kinh tế thị trường làm cho các ngành kinh tế không theo kịp. Do có sự phân hoá trong các ngành nghề đòi hỏi mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải có sự thay đổi lớn trong cơ chế quản lí và tổ chức hoạt động kinh doanh để phù hợp với tình hình mới và đạt được hiệu quả kinh tế. đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm, để bắt kịp với xu thế phát triển của nền kinh tế phải nghiên cứu tìm tòi hướng đi thích hợp đối với hoạt động kinh doanh của mình nhằm đảm bảo tốt hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Trải qua mười năm thử thách kể từ khi nhà nước ban hành đường lối kinh tế mới cho đến nay ngành xuất bản và phát hành đã tổ chức lại, đi dần vào thế ổn định và phát triển. Để góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Việc xuất bản và phát hành sách nói chung cũng như sách Chính trị – xã hội nói riêng góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế, chính trị của Đảng và Nhà nước hiện nay. Với vai trò ấy sách Chính trị – Xã hội giữ vai trò không thể thiếu được trong công cuộc đổi mới đang diễn ra ở Việt Nam. Xuất phát từ ý nghĩa này tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài: “ Vai trò của sách Chính trị – Xã hội và hoạt động Phát hành sách Chính trị – Xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay”.

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vai trò của sách Chính trị – Xã hội và hoạt động Phát hành sách Chính trị – Xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn lín. §ã lµ nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc vµ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. C¬ chÕ kinh tÕ míi ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng lµm cho chóng cã nhiÒu thay ®æi nhanh chãng. ë n­íc ta hiÖn nay, ®· cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ nh­ : thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n ho¹t ®éng víi quy m« réng kh¾p trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Ngoµi ra víi chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc më réng quan hÖ víi n­íc ngoµi, h×nh thøc liªn doanh trao ®æi bu«n b¸n gi÷a n­íc ta víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi ngµy cµng phæ biÕn. ViÖc më réng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· lµm cho nÒn kinh tÕ n­íc ta trë nªn s«i ®éng më ra nhiÒu c¬ héi míi ®Ó cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ khai th¸c triÖt ®Ó. Tuy nhiªn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng còng gÆp ph¶i khã kh¨n do chÝnh nã t¹o ra. Khã kh¨n lín nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp gÆp ph¶i lµ sù thay ®æi qu¸ nhanh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµm cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh«ng theo kÞp. Do cã sù ph©n ho¸ trong c¸c ngµnh nghÒ ®ßi hái mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i cã sù thay ®æi lín trong c¬ chÕ qu¶n lÝ vµ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ. ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt b¶n phÈm, ®Ó b¾t kÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ph¶i nghiªn cøu t×m tßi h­íng ®i thÝch hîp ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nh»m ®¶m b¶o tèt hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi. Tr¶i qua m­êi n¨m thö th¸ch kÓ tõ khi nhµ n­íc ban hµnh ®­êng lèi kinh tÕ míi cho ®Õn nay ngµnh xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh ®· tæ chøc l¹i, ®i dÇn vµo thÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. §Ó gãp phÇn vµo sù nghiÖp chung cña ®Êt n­íc, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc v× môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. ViÖc xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh s¸ch nãi chung còng nh­ s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi nãi riªng gãp phÇn quan träng trong viÖc tuyªn truyÒn phæ biÕn chñ tr­¬ng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc hiÖn nay. Víi vai trß Êy s¸ch ChÝnh trÞ – X· héi gi÷ vai trß kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c«ng cuéc ®æi míi ®ang diÔn ra ë ViÖt Nam. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa nµy t«i ®· chän vµ nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Vai trß cña s¸ch ChÝnh trÞ – X· héi vµ ho¹t ®éng Ph¸t hµnh s¸ch ChÝnh trÞ – X· héi trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay”. Trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn ng­êi viÕt chØ xin ®i vµo t×m hiÓu vai trß cña s¸ch ChÝnh trÞ – X· héi trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n­íc. Bµi viÕt cã sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp mét sè tµi liÖu tham kh¶o. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n bµi viÕt cã thÓ chØ ë møc tæng qu¸t nhÊt. KÝnh mong sù ch©m ch­íc vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn. Ch­¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ s¸ch ChÝnh trÞ – X· héi I. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi: S¸ch lµ mét lo¹i h×nh xuÊt b¶n phÈm ®· cã tõ l©u. Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, s¸ch g¾n chÆt víi b­íc tiÕn lÞch sö cña nh©n lo¹i. S¸ch ra ®êi lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o, lµ tinh hoa, lµ trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. ChÝnh v× vËy s¸ch ®­îc xem nh­ lµ mét nh©n tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn x· héi loµi ng­êi. Vai trß næi bËt cña s¸ch ®ã lµkh¶ n¨ng l­u tr÷, kÕt tinh, truyÒn b¸ t­ t­ëng, trÝ tuÖ vµ t×nh c¶m. S¸ch cã t¸c dông to lín trong viÖc cung cÊp mét c¸ch cã hÖ thèng toµn diÖn, tin cËy vÒ tri thøc vµ ®êi sèng con ng­êi. Qua s¸ch, con ng­êi cã ®iÒu kiÖn suy ngÉm liªn hÖ víi b¶n th©n mµ ®Iòu chØnh hµnh vi cña m×nh. Trªn c¬ së truyÒn b¸ t­ t­ëng s¸ch lµm cho con ng­êi cã ý thøc cao h¬n, thèng nhÊt t­ t­ëng vµ hµnh ®éng nh»m dÉn d¾t con ng­êi ®i theo mét môc ®Ých chung phï hîp víi lîi Ých giai cÊp vµ lîi Ých d©n téc… trªn mét quy m« réng lín s¸ch ®· thuËt l¹i toµn bé cuéc sèng cña loµi ng­êi qua c¸c thêi k× lÞch sö vµ l­u truyÒn nh÷ng di s¶n tinh thÇn cña líp ng­êi ®i tr­íc cho thÕ hÖ con ch¸u mai sau. Tõ khi s¸ch ra ®êi cho ®Õn nay, loµi ng­êi ®· tr¶i qua nhiÒu chÕ ®é. X· héi cµng ph¸t triÓn ho¹t ®éng con ng­êi cµng cã ý thøc vµ cµng réng lín th× vai trß cña s¸ch cµng quan träng, nhÊt lµ tõ khi loµi ng­êi b­íc vµo thêi k× c¸ch m¹ng v« s¶n. Lª Nin cho r»ng : Kh«ng cã s¸ch th× kh«ng cã tri thøc, kh«ng cã tri thøc th× kh«ng cã chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa céng s¶n. §iÒu nµy cµng kh¼ng ®Þnh s¸ch ®· gãp phÇn trùc tiÕp vµo viÖc x©y dùng mét nÒn v¨n ho¸ míi, con ng­êi x· héi chñ nghÜa. Ngµy nay n­íc ta ®ang ®æi mêi t­ duy kinh tÕ, tËp trung x©y dùng nÒn kinh tÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nh»m ®­a ®Êt n­íc tiÕn nhanh theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa. Mét trong nh÷ng ph­¬ng tiÖn truyÒn b¸ tri thøc ch¾c ch¾n vµ m¹nh mÏ nhÊt ®ã lµ s¸ch ChÝnh trÞ – X· héi. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó s¸ch ChÝnh trÞ - X· héi ph¸t huy ®­îc hÕt vai trß cña m×nh ®èi víi x· héi loµi ng­êi. S¸ch ChÝnh trÞ - X· héi lµ mét lo¹i s¸ch chøa ®ùng nh÷ng néi dung nh÷ng vÊn ®Ò tËp trung vµo lÜnh vùc ChÝnh trÞ – X· héi. Dï ë gãc ®é nµo, dï ë ®Ò tµinghiªn cøu hay gi¶i thÝch ®­êng lèi, trÝch dÉn v¨n kiÖn §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc th× m¶ng s¸ch ChÝnh trÞ - X· héi bao giê còng chøa ®ùng nh÷ng néi dung mang tÝnh chÝnh trÞ trùc tiÕp, tÝnh cÊp b¸ch. B¹n ®äc cã thÓ nhËn ra ngay khi ®äc tiªu ®Ò s¸ch. VÝ dô nh­ s¸ch M¸c - ¡ngGhen toµn tËp th× toµn bé cuèn s¸ch lµ nh÷ng bµi nãi, bµi viÕt cña M¸c, cña ¡ngGhen qua c¸c thêi k× n¨m th¸ng. S¸ch v¨n kiÖn §¶ng th× tuyÓn chän nh÷ng v¨n kiÖn cña c¸c héi nghÞ trung ­¬ng, c¸c ®¹i héi §¶ng ®Ó tuyÓn chän vµo s¸ch. NÕu gäi lµ s¸ch ph¸p luËt th× ®­¬ng nhiªn ph¶i ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò luËt ph¸p ®­îc Quèc héi, Nhµ n­íc th«ng qua … S¸ch quèc tÕ th× néi dung ph¶i ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan t×nh h×nh ®èi néi, ®èi ngo¹i cña §¶ng ta nh÷ng vÊn ®Ò t×nh h×nh thÕ giíi. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa nµy cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm s¸ch ChÝnh trÞ - X· héi nh­ sau: S¸ch ChÝnh trÞ - X· héi lµ nh÷ng xuÊt b¶n phÈm cã néi dung vÒ lÝ luËn chÝnh trÞ vµ thùc tiÔn chÝnh trÞ cña mét quèc gia mét chÝnh phñ nhÊt ®Þnh (trong nh÷ng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh) nh»m môc ®Ých tuyªn truyÒn phæ biÕn ®éng viªn quÇn chóng nh©n d©n n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ vµ hÕt lßng phÊn ®Êu v× môc tiªu chung cña ®Êt n­íc vµ nh©n d©n m×nh. S¸ch Lý luËn chÝnh trÞ lµ s¸ch cã néi dung vÒ Lý luËn c¬ b¶n vÒ häc thuyÕt chÝnh trÞ x· héi, th­êng ®­îc tr×nh bµy d­íi d¹ng nh÷ng quy luËt chung nh÷ng nguyªn lý phæ biÕn mang tÝnh kh¸i qu¸t réng vµ tÝnh khoa häc cao. HÖ thèng lý luËn nµy ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thùc tiÔn vËn ®éng cña lÞch sö x· héi vµ sau ®ã quay trë l¹i chØ ®¹o ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi hay nãi c¸ch kh¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng s¸ng t¹o lÞch sö cña con ng­êi ®­¬ng ®¹i. S¸ch Lý luËn chÝnh trÞ bao gåm : S¸ch kinh ®iÓn cña M¸c - ¡ngGhen, Hå ChÝ Minh. S¸ch gi¸o khoa c¸c bé m«n khoa häc M¸c Lª Nin chñ yÕu ¸p dông trong c¸c tr­êng chÝnh trÞ, ®¹i häc, phæ th«ng trung häc. S¸ch cña c¸c vÞ l·nh tô §¶ng vµ Nhµ n­íc. S¸ch triÕt häc vµ x· héi häc. S¸ch thùc tiÔn chÝnh trÞ lµ nh÷ng s¸ch trong mµ ®ã nh÷ng lý luËn vÒ chÝnh trÞ ®­îc ¸p dông ®Ó ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng ch©m, nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ - x· héi cña thùc tiÔn. S¸ch thùc tiÔn chÝnh trÞ bao gåm: S¸ch v¨n kiÖn ( V¨n kiÖn §¶ng vµ v¨n kiÖn Nhµ n­íc). S¸ch gi¶i thÝch vÒ chÝnh s¸ch ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi còng nh­ c¸c lo¹i xuÊt b¶n phÈm kh¸c ®ã lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt. Nã cã thuéc tÝnh hµng ho¸ song tr­íc hÕt vµ quan träng h¬n ®ã lµ s¶n phÈm v¨n ho¸ tinh thÇn trÝ tuÖ “®em l¹i cho ng­êi ViÖt Nam chóng ta nh÷ng ch©n lý cña chñ nghÜa M¸c – Lª nin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, ¸nh s¸ng ®­êng lèi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng. Nh÷ng kiÕn thøc vÒ lÞch sö, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, vÒ qu¶n lý kinh tÕ x· héi; nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ®Êt n­íc, d©n téc, con ng­êi vÒ thÕ giíi, vÒ qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ nh÷ng dù b¸o vÒ t­¬ng lai. Nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho nhu cÇu gi¶i trÝ cña con ng­êi, nh÷ng gi¸ trÞ cña v¨n minh d©n téc vµ nh©n lo¹i… ChÝnh v× vËy mµ s¸ch võa lµ c«ng cô ®Ó hiÓu biÕt, võa lµ vò khÝ ®Êu tranh giai cÊp s¾c bÐn v× sù nghiÖp d©n giµu n­íc m¹nh, ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn lªn phÝa tr­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ” Lµ hµng ho¸, xuÊt b¶n phÈm nãi chung v¸ s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi nãi riªng mang hai thuéc tÝnh: gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông. Thuéc tÝnh gi¸ trÞ cña xuÊt b¶n phÈm cã ®­îc lµ do kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nhlao ®éng s¸ng t¹oqua c«ng nghÖ in Ên vµ ®­îc trao ®æi trªn th× tr­êng. Gi¸ trÞ sö dông cña xuÊt b¶n phÈm ®­îc thÓ hiÖn b»ng qu¸ tr×nh biÕn ®æi néi dung tri thøc cña s¸ch thµnh t­ t­ëng, ph­¬ng ch©m hµnh ®éng cña con ng­êi. VÝ dô nh÷ng t¸c phÈm vÜ ®¹i cña M¸c vµ ¡ngGhen ®­îc phæ biÕn réng r·i trªn thÕ giíi cïng víi t¸c phÈm cña Lª nin lµ ngän cê t­ t­ëng vµ lµ vò khÝ s¾c bÐn cña nh©n d©n lao ®éng trong cuéc ®Êu tranh chèng chñ nghÜa t­ b¶n chèng chñ nghÜa ®Õ quèc v× mét nÒn hoµ b×nh d©n chñ vµ x©y dùng céng s¶n chñ nghÜa trªn toµn thÕ giíi. TÝnh ®Æc thï hµng ho¸ xuÊt b¶n phÈm ®­îc biÓu hiÖn ë nh÷ng khÝa c¹nh sau: §©y lµ s¶n phÈm v¨n ho¸ gãp phÇn tÝch cùc vµoviÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ. Mçi lo¹i s¶n phÈm cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu sö dông cña nhiÒu ng­êi, néi dung tri thøc cã thÓ chuyÓn tõ ng­êi nµy sang ng­êi kh¸c, tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. Gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña xuÊt b¶n phÈm nhiÒu khi kh«ng ®ång nhÊt. NÕu nh­ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ biÓu hiÖn b»ng gi¸ c¶ cña nã trªn thÞ tr­êng mµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng chÞu t¸c ®éng cña c¸c quy luËt cung – cÇu, quy luËt c¹nh tranh… Víi xuÊt b¶n phÈnm lµ hµng ho¸ ®Æc thï th× gi¸ cña nã ®­îc tÝnh b»ng lao ®éng s¸ng t¹o ra xuÊt b¶n phÈm vµ chi phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l­u th«ng s¸ng t¹o ra xuÊt b¶n phÈm vµ chi phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l­u th«ng. Song lao ®éng s¸ng t¹o lµ lao ®éng ®Æc thï, khã cã thÓ l­îng ho¸ mét c¸ch chÝnh x¸c. Mét ®iÒu ch¾c ch¾n r»ng nÕu tÝnh ®ñ ®Çu vµo cña s¸ch th× ®Çu ra sÏ rÊt cao. V× thÕ ®Ó ®¶m b¶o ®Þnh h­íng tuyªn truyÒn gi¸o dôc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm sÏ ph¶i b¸n d­íi gÝa thµnh. §iÒu nµy nãi lªn r»ng gi¸ trÞ trao ®æi cã thÓ thÊp nh­ng l¹i cã gi¸ trÞ sö dông rÊt lín. §èi víi c¸c lo¹i s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cho ®Õn nay ®Ó ®¶m b¶o viÖc tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Õn mäi ®èi t­îng trong x· héi, nhiÒu lo¹i s¸ch cña nhµ xuÊt b¶n ph¶i b¸n d­íi gi¸ thµnh ho¨ch ph¶i trî gi¸. - Mçi lo¹i xuÊt b¶n phÈm ( s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi ) do møc ®é néi dung tri thøc quy ®Þnh, nªn nã cã thÓ phï hîp víi mét nhãm hoÆc vµi nhãm ®éc gi¶ nhÊt ®Þnh, chø kh«ng ph¶i cho tÊt c¶ mäi ng­êi. + VÝ dô nh­ cuèn “Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý Nhµ n­íc” cña NXB ChÝnh TrÞ Quèc Gia víi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ph¸p luËt, ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa, lý luËn qu¶n lý Nhµ n­íc, qu¶n lý ngµnh thanh tra, c¸c luËt c¬ b¶n trong qu¶n lý Nhµ n­íc hiÖn hµnh ®¸p øng nhu cÇu tµI liÖu häc tËp nghiªn cøu cho c¸c c¸n bé qu¶n lý Nhµ n­íc c¸c cÊp c¸n bé ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thanh tra. + Gi¸o tr×nh “Mét sè chuyªn ®Ò vÒ lÞch sö ViÖt Nam” lµ tµi liÖu häc tËp cho c¸c líp hÖ §¹i häc chÝnh trÞ thuéc Ph©n viÖn Hµ Néi, häc viÖn chÝnh trÞ Quèc Gia Hå ChÝ Minh. - §Ó cã nhu cÇu xuÊt b¶n phÈm ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh tuyªn truyÒn vËn ®éng tÝch cùc cña ng­êi b¸n vµ ph¶i cã mét qu¸ tr×nh nh©n thøc nhÊt ®Þnh cña ng­êi mua lóc ®ã míi cã mèi quan hÖ cung cÇu hµng ho¸ xuÊt b¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. Còng nh­ c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c, s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi còng cã ®Æc tr­ng riªng ®Ó cã thÓ ph©n biÖt víi c¸c lo¹i s¸ch kh¸c. víi chøc n¨ng vµ ph­¬ng tiÖn truyÒn b¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ chÝnh trÞ cña mét quèc gia nhÊt ®Þnh, s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cã 5 ®Æc tr­ng: 1. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ lo¹i s¸ch thÓ hiÖn tÝnh §¶ng, tÝnh giai cÊp s©u s¾c nhÊt. Trong x· héi cã giai cÊp th× ®Êu tranh giai cÊp lµ mÆt chñ yÕu cña ®êi sèng x· héi. S¸ch b¸o nãi chung mµ ®Æc biÖt lµ s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi néi dung ph¶n ¸nh ý thøc t­ t­ëng cña con ng­êi, ph¶n ¸nh cuéc ®Êu tranh trong x· héi. Trong c«ng t¸c xuÊt b¶n: TÝnh giai cÊp tÝnh §¶ng gäi lµ tÝnh chiÕn ®Êu. §Æc tr­ng nµy kh«ng chØ thÓ hiÖn ë néi dung s¸ch mµ cßn thÓ hiÖn c¶ trong viÖc xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh. VÊn ®Ò thêi gian, néi dung s¸ch ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò g×, cuèn nµo cÇn xuÊt b¶n tr­íc, cuèn nµo cÇn xuÊt b¶n sau, sè l­îng b¸n tõng cuèn lµ bao nhiªu, viÖc ®Þnh gi¸ s¸ch nh­ thÕ nµo, cã ®¸p øng kÞp thêi b¹n ®äc hay kh«ng… ®Òu xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong mçi thêi kú nhÊt ®Þnh, mçi giai ®o¹n cô thÓ. 2 S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ s¸ch cã néi dung thiªn vÒ tÝnh chÝnh trÞ trùc tiÕp. Mäi vÊn ®Ò trong s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi ®Òu ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch c«ng khai trùc diÖn trong toµn bé néi dung vµ h×nh thøc cuèn s¸ch mµ kh«ng cÇn ph¶i th«ng qua mét nh©n vËt nµo, mét h×nh t­îng nghÖ thuËt cô thÓ nµo, mét hµnh ®éng lêi nãi nµo. NÕu nh­ trong s¸ch v¨n häc nghÖ thuËt tÝnh chÝnh trÞ lu«n thÓ hiÖn th«ng qua mét vµi nh©n vËt, m­în h×nh t­îng nghÖ thuËt ®Ó thÓ hiÖn ý thøc giai cÊp cña t¸c gi¶ hoÆc quan ®iÓm ccña giai cÊp mét thÕ hÖ ng­êi. Trong s¸ch khoa häc kü thuËt tÝnh chÝnh trÞ thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc ®Ò cËp trong s¸chvíi viÖc thùc hiÖn cc¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ trong tõng thêi kú. Nãi chung mçi lo¹i s¸ch dï Ýt hay nhiÒu ®Òu cã mét ý nghÜa chÝnh trÞ nµo ®ã, ®Òu nh»m phôc vô mét nhiÖm vô chÝnh trÞ nhÊt ®Þnh. Song tÝnh chÝnh trÞ cña mçi lo¹i s¸ch l¹i kh«ng gièng nhau vµ do ®ã c¸ch phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ cña mçi lo¹i s¸ch cã nh÷ng nÐt riªng biÖt. ChÝnh nhê tÝnh chÝnh trÞ trùc tiÕp mµ s¸ch chÝnh trÞ – x· héi cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng. §èi víi nhµ xuÊt b¶n ChÝnh TrÞ Quèc Gia môc ®Ých cña viÖc xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ nh»m gi¸o dôc ý thøc chÝnh trÞ, n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ cho ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n, qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn tèt ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Mäi vÊn ®Ò ®Ò cËp trong s¸ch, mäi ph­¬ng thøc thÓ hiÖn trong s¸ch ®Òu nh»m cho ng­êi ®äc nhËn thøc ®­îc môc tiªu cô thÓ cña giai cÊp, con ®­êng vµ ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã ®ång thêi nhËn thøc ®­îc ý thøc chÝnh trÞ trong mçi cuéc sèng hµng ngµy cña hä, gióp hä cã thÓ tù ®iÒu chØnh hµnh ®éng cña m×nh. 3. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi tr×nh bµy vÊn ®Ò b»ng hÖ thèng quan niÖm b»ng ph©n tÝch vµ ph¸n ®o¸n chÝnh trÞ t¸c ®éng trùc tiÕp vµo lý trÝ ng­êi ®äc. Trong s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi t¸c gi¶ nªu lªn nh÷ng kh¸I niÖm, nh÷ng quy luËt ph­¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh gi¶i thÝch. Trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn t¸c gi¶ gi¶ thuyÕt vÊn ®Ò ®­îc nªu ra tõ 1 sè v¨n kiÖn chÝnh trÞ nh­ s¾c lÖnh, nghÞ ®Þnh, th«ng t­ ®­îc thÓ hiÖn b»ng phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh cßn ®¹i bé phËn s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi chñ yÕu ®­îc thÓ hiÖn b»ng phong c¸ch chÝnh luËn. Tuú tõng ®èi t­îng ®äc vµ môc ®Ých xuÊt b¶n, s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cã thÓ ®­îc viÕt d­íi d¹ng nh÷ng bµi b¸o, b¶n b¸o c¸o, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc, d­íi d¹ng v¨n kiÖn, chØ thÞ nghÞ quyÕt. VÝ dô: phôc vô ®èi t­îng ë tr×nh ®é phæ cËp th× s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi sÏ ®­îc viÕt d­íi d¹ng phãng sù ®iÒu tra, c¸c mÈu chuyÖn thêi sù, b¶n thèng kª, tËp håi ký diÔn ca gi¶i thÝch ®­êng lèi, ®Iòu lÖ nghÞ quyÕt. Do ®Æc ®iÓm phong c¸ch ng«n ng÷ trong s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi nh­ vËy cho nªn so víi c¸c lo¹i s¸ch kh¸c, s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cã kh¶ n¨ng gi¶I quyÕt mét sè vÊn ®Ò mét c¸ch râ rµng, ph©n tÝch cã lý lÏ lµm cho ng­êi ®äc hiÓu vÊn ®Ò mét c¸ch trùc tiÕp. Mäi vÊn ®Ò ®­îc tr×nh bµy trong s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi rÊt chÝnh x¸c, chÆt chÏ nghiªm tóc. Néi dung s¸ch phong phó vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn ®ßi hái b¹n ®äc ph¶i cã t­ duy rÊt nhiÒu bëi v× lo¹I s¸ch nµy kh«ng ph¶i lµ ®Ó gi¶i trÝ nh­ lo¹i s¸ch kh¸c kh«ng dÔ tiÕp nhËn nh­ lo¹i s¸ch kh¸c. H×nh thøc tr×nh bµy trªn b×a s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi. H×nh thøc tr×nh bµy trªn s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi trang nghiªm, ch©n ph­¬ng, gi¶n dÞ Ýt tranh vÏ, mµu s¾c nh­ng kh«ng v× thÕ mµ ®¬n ®Iöu tÎ nh¹t. tuy nhiªn, do tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña mÆt hµng s¸ch quy ®Þnh ®ã lµ tÝnh chÝnh trÞ, kh«ng thÓ vÏ hoa l¸, h×nh t­îng nªn so víi c¸c lo¹i s¸ch kh¸c nã kÐm hÊp dÉn h¬n. Tuy nhiªn ®©y chÝnh lµ ®Æc ®iÓm mµ b¹n ®äc cã thÓ nhËn ra s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi trong nhiÒu lo¹i s¸ch kh¸c nhau. §éi ngò t¸c gi¶ cña s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi. T¸c gi¶ cña s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ nh÷ng nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ tiªu biÓu, nhµ nghiªn cøu, nhµ khoa häc, nhµ qu¶n lý n¾m v÷ng vÒ quan ®Ióm ®­êng lèi cña §¶ng vµ cã thùc tiÔn c¸ch m¹ng. §ã lµ nh÷ng nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ trong c¸c c¬ quan cao nhÊt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc nh­: Tæng bÝ th­, Chñ tÞch n­íc Thñ t­íng chÝnh phñ…nh÷ng c¸n bé c«ng t¸c trong c¬ quan cña §¶ng nh­ lµ viÖn nghiªn cøu lÞch sö §¶ng, ban tuyªn huÊn trung ­¬ng, c¸c tr­êng chÝnh trÞ cña §¶ng,tr­êng §¶ng cña c¸c tØnh, thµnh phè. §ã lµ nh÷ng c¸n bé c«ng t¸c trong c¬ quan nhµ n­íc nh­ ViÖn nghiªn cøu khoa häc x· héi, c¸c tr­êng §¹i häc mµ chñ yÕu lµ c¸c gi¸o viªn thuéc c¸c tæ bé m«n thuéc c¸c chuyªn ngµnh khoa häc x· héi nh­ LÞch sö, TriÕt häc, LuËt häc, Kinh tÕ häc, X· héi häc. T¸c gi¶ cña s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cßn lµ nh÷ng c¸n bé c«ng t¸c trong c¸c tæ chøc x· héi nh­ : Héi liªn hiÖp phô n÷ ViÖt nam, Héi liªn hiÖp thanh niªn ViÖt nam, Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt nam, tr­êng C«ng §oµn trung ­¬ng… vµ ngoµi ra ë nét sè c¸c tæ chøc ChÝnh trÞ x· héi kh¸c còng tham gia nghiªn cøu biªn so¹n s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi nh»m gióp ng­êi ®äc hiÓu biÕt thªm vÒ lo¹i s¸c nµy ®ång thêi cã thÓ ®¸p øng ®óng nhu cÇu mua, ®äc s¸ch cña m×nh. II. ý nghÜa cña s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi trong ®êi sèng x· héi: Trong kho tµng s¸ch b¸o cña nhiÒu thÕ hÖ ®Ó l¹i, s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lu«n chiÕm mét khèi l­îng kh¸ lín, ®a d¹ng vÒ h×nh thøc, phong phó vÒ néi dung. S¸ch ®Ò cËp toµn diÖn mäi vÊn ®Ò chÝnh trÞ – x· héi kh¸c nhau vµ mét phÇn lín trong sè ®ã lµ s¸ch chØ ®¹o cho nhiÒu ngµnh khoa häc. So víi c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c nh­ ®µi, tivi… s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi t¹o cho b¹n ®äc chñ ®éng vÒ thêi gian, cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu s©u vµ ®Çy ®ñ mäi vÊn ®Ò trong s¸ch. TiÕp thu mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c quan ®iÓm, ®­êng lèi, nh÷ng t­ t­ëng cña §¶ng do ®ã s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ ph­¬ng tiÖn tuyªn truyÒn s©u s¾c nhÊt. 1. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi thËt sù trë thµnh ph­¬ng tiÖn chØ ®¹o c¸ch m¹ng, ph­¬ng tiÖn tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng trong mçi thêi k× c¸ch m¹ng. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ c«ng cô ®¾c lùc t¹o cho §¶ng cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt, chÆt chÏ vÒ tinh thÇn ®èi víi quÇn chóng nh©n d©n. §iÓn h×nh nh­ tr­íc nh÷ng n¨m 1930 nhiÒu t¸c phÈm, t­ liÖu cña Hå Chñ TÞch b»ng nhiÒu con ®­êng bÝ mËt ®­a vµo ViÖt nam chuÈn bÞ cho giai cÊp c«ng nh©nthµnh lËp chÝnh §¶ng cña m×nh nh­ “Lªnin vµ c¸c d©n téc thuéc ®Þa”, “Hµnh h×nh kiÓu Luynx¬”. Sau n¨m 1930, d­íi sù l·nh ®¹o cña Hå Chñ TÞch, ngay sau khi thµnh lËp §¶ng ®· chó ý ®­a s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi ®Õn víi quÇn chóng nh©n d©n nh­ “B¶n luËn c­¬ng c¸ch m¹ng t­ s¶n d©n quyÒn” cña ®ång chÝ TrÇn Phó, cuèn “T­ b¶n luËn” cña C.M¸c do ®ång chÝ Lª Hång Phong dÞch, “ABC Macxit” cña ®ång chÝ Hµ Huy TËp. Cïng víi mét sè tµi liÖu biªn so¹n nghiªn cøu dÞch thuËt vÒ chñ nghÜa M¸c – Lªnin ®· bÊt chÊp sù khñng bè vµ ®µn ¸p d· man cña kÎ thï ®­îc bÝ mËt l­u hµnh trong c¸c nhµ tï vµ tr¹i giam. Nh÷ng tµi liÖu nµy ®· më ®­êng cho nh©n d©n ViÖt Nam thÊy râ con ®­êng ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc vµ x©y dùng mét chÕ ®é kh«ng cã ng­êi bãc lét ng­êi. Th«ng qua ®ã ¶nh h­ëng t­ t­ëng chñ nghÜa M¸c - Lªnin cña c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga ®· ®Õn víi nh÷ng ng­êi yªu n­íc ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ tÇng líp trÝ thøc. Thêi k× mÆt trËn d©n chñ §«ng D­¬ng, §¶ng ta ®· biÕt lîi dông t×nh h×nh ®Ó tuyªn truyÒn phæ biÕn t­ t­ëng chñ nghÜa M¸c Lªnin, ®­êng lèi cña §¶ng vµ cña Quèc tÕ céng s¶n. Sau 1939 s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi trë thµnh ph­¬ng tiÖn tuyªn truyÒn c­¬ng lÜnh c¸ch m¹ng cña §¶ng, vËn ®éng quÇn chóng tham gia ®Êu tranh lËt ®æ ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n phong kiÕn ®· bao ®êi ¸p bøc bãc lét nh©n d©n ta ®­a c¸ch m¹ng th¸ng 8 ®Õn thµnh c«ng, lËp ra nhµ n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ - nhµ n­íc tù do ®éc lËp d©n chñ cña n­íc ta. Trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ chèng Mü cña nh©n d©n ta, s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cã ý nghÜa quan träng trong viÖc vËn dông gi¸o dôc chiÕn sü vµ nh©n d©n trªn mÆt trËn chiÕn ®Êu vµ s¶n xuÊt. LÞch sö ViÖt Nam lµ nh÷ng trang vÎ vang vÒ ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc. Cã thÓ nãi trong sù nghiÖp vÎ vang ®ã s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi ®· thùc sù ®ãng gãp mét phÇn lín lao, gãp phÇn lËp lªn nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch lÉy lõng. 2. Ngµy nay trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, s¸ch ChÝnh trÞ x· héi cã vai trß to lín vµ quan träng trong viÖc tuyªn truyÒn gi¸o dôc chñ nghÜa M¸c Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng cho c¸n bé §¶ng viªn vµ nh©n d©n. Chñ nghÜa M¸c Lªnin lµ ®Ønh cao cña v¨n ho¸ lu«n soi s¸ng qu¸ tr×nh diÔn biÕn phøc t¹p cña lÞch sö loµi ng­êi vµ ®Æc biÖt nã soi s¸ng qu¸ tr×nh diÔn biÕn cña chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa vµ sù qu¸ ®é tõ t­ b¶n chñ nghÜa sang mét chÕ ®é ­u viÖt h¬n: ChÕ ®é x· héi chñ nghÜa. §ã lµ cèng hiÕn quan träng bËc nhÊt víi thêi ®¹i ngµy nay trong viÖc ®em l¹i cho nh©n d©n lao ®éng vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, nh÷ng ng­êi cã l­¬ng tri, nhËn thøc vµ ý thøc c¸ch nh×n, tÇm nh×n ®Ó th¾p s¸ng nh÷ng ®IÒu cã ý nghÜa sèng cßn víi con ng­êi vµ céng ®ång ng­êi ë tõng quèc gia d©n téc cho ®Õn c¶ loµi ng­êi trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai ®Ó tõ ®ã v­¬n lªn kh¼ng ®Þnh m×nh. ChÝnh v× ý nghÜa lín lao ®ã mµ §¶ng ta lu«n coi träng viÖc tuyªn truyÒn chñ nghÜa M¸c Lªnin, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng lµ nhiÖm vô hµng ®Çu trong c«ng t¸c chÝnh trÞ vµ t­ t­ëng. §iÒu nµy thÓ hiÖn trong c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng, trong nhiÒu chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng ®· nhÊn m¹nh nhiÒu ®Õn yªu cÇu n©ng cao tr×nh ®é lý luËn M¸c Lªnin cho c¸n bé §¶ng viªn. Ngay tõ nghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng chØ râ: N©ng cao n©ng cao tr×nh ®é lý luËn M¸c Lªnin cho c¸n bé §¶ng viªn lµ mét nhiÖm vô hµng ®Çu cña c«ng t¸c x©y dùng §¶ng… V¨n kiÖn §¹i héi IV: §¹i héi më ®Çu cho giai ®o¹n x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta còng nhÊn m¹nh vÊn ®Ò: t¨ng c­êng gi¸o dôc chñ nghÜa M¸c Lªnin, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng… cho quÇn chóng nh©n d©n. Bªn c¹nh ®ã, s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cßn gi÷ vai trß quan träng trong viÖc båi d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cho c¸n bé §¶ng viªn vµ nh©n d©n, x©y dùng con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ lo¹i s¸ch trùc tiÕp gi¸o dôc c¸n bé §¶ng viªn, nh©n d©n tinh thÇn yªu n­íc x· héi chñ nghÜa, tinh thÇn c¸ch m¹ng, tinh thÇn quèc tÕ v« s¶n, ra søc hoµn thµnh nhiÖm vô c¸ch m¹ng, x©y dùng tæ quèc ViÖt Nam giÇu m¹nh. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi gi¸o dôc ý thøc lao ®éng, ý thøc tæ chøc kû luËt, ý thøc quý träng vµ b¶o vÖ cña c«ng, ®øc tÝnh trung thùc, thËt thµ vµ lèi sèng gi¶n dÞ, lµnh m¹nh. Nh­ vËy trong x©y dùng con ng­êi x· héi chñ nghÜa, s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cã t¸c ®éng gi¸o dôc ®Ó gióp mçi c¸n bé §¶ng viªn cã nh÷ng phÈm chÊt nh­ lËp tr­êng gia cÊp, cã tri thøc, cã t×nh c¶m ®Ñp, cã nh÷ng b¶n lÜnh cÇn thiÕt ®Ó hµnh ®éng mét c¸ch s¸ng t¹o vµ hîp quy luËt. §ã lµ nh÷ng con ng­êi thÊm nhuÇn lÏ sèng “mçi ng­êi v× mäi ng­êi, mäi ng­êi v× mçi ng­êi”. 3. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ tµi liÖu ®¸ng tin cËy trong c«ng t¸c huÊn luyÖn vµ ®µo t¹o c¸n bé chÝnh trÞ, lµ tµi liÖu gi¶ng d¹y chÝnh trÞ trong c¸c tr­êng ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp, phæ th«ng trung häc, lµ tµi liÖu nghiªn cøu häc tËp chÝnh trÞ cho nhiÒu lo¹i ®èi t­îng kh¸c nhau. HiÖn nay s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi ®· ®­îc ®­a vµo hÇu hÕt c¸c tæ chøc c¬ quan, tr­êng häc nh»m trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt c¨n b¶n vµ coi ®ã lµ c¬ së chung trong mçi c«ng viÖc. Cho nªn tuú tõng ®èi t­îng kh¸c nhau cÇn nh÷ng s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc cña m×nh. 4. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cã ý nghÜa to lín trong cuéc ®Êu tranh chèng mäi quan ®iÓm t­ t­ëng sai lÇm vµ thï ®Þch. ¡ngGhen ®· chØ ra r»ng: cuéc ®Êu tranh vÜ ®¹i cña §¶ng céng s¶n kh«ng ph¶i chØ cã hai h×nh thøc ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ ®Êu tranh kinh tÕ mµ cßn cã h×nh thøc ®Êu tranh lý luËn. Trong ®Êu tranh lý luËn t­ t­ëng s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ thø vò khÝ cã sø c«ng ph¸ m¹nh mÏ, lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng tiÖn c¬ b¶n chèng mäi t­ t­ëng phong kiÕn, tµn d­ cña t­ t­¬ng t­ s¶n, phª ph¸n t­ t­ëng tiÓu t­ s¶n, quÐt s¹ch ¶nh h­ëng cña t­ t­ëng vµ v¨n ho¸ cña chñ nghÜa thùc d©n míi. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cßn v¹ch trÇn vµ ®Êu tranh víi nh÷ng lý luËn ph¶n ®éng, gióp nh©n d©n ph©n biÖt râ ®óng sai, kh¾c phôc nh÷ng nhËn thøc m¬ hå vÒ chñ nghÜa x· héi, kh¾c phôc t­ t­ëng hoµi nghi, dao ®éng bi quan, tiªu cùc. Lý luËn chÝnh trÞ mét khi ®· th©m nhËp vµo quÇn chóng sÏ biÕn thµnh søc m¹nh vËt chÊt v« cïng to lín. Do ®ã, h¬n bÊt kú mét lo¹i s¸ch nµo, s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ c«ng cô ®¾c lùc ®ãng vai trß ng­êi tuyªn truyÒn, ng­êi cæ ®éng vµ tæ chøc tËp thÓ cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cã ý nghÜa trong viÖc tuyªn truyÒn nh÷ng th¾ng lîi mµ qu©n vµ d©n ta ®¹t ®­îc trong hai cuéc kh¸ng chiÕn, nh÷ng chiÕn c«ng x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, nh÷ng thµnh tùu trong b­íc ®Çu trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ. NhiÒu cuèn s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi ®· ®­îc dÞch ra nhiÒu thø tiÕng ®· g©y ®­îc tiÕng vang lín ®èi víi thÕ giíi ®Æc biÖt lµ t¸c phÈm cña Hå Chñ TÞch nh÷ng cuèn s¸ch giíi thiÖu vÒ nh÷ng th¾ng läi trong hai cuéc kh¸ng chiÕn, nh÷ng cuèn s¸ch viÕt vÒ ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ, ®­êng lèi chÝnh s¸ch më cöa trong quan hÖ ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam víi thÕ giíi. Nãi tãm l¹i s¸ch ChÝnh trÞ - x· héi lµ mét trong nh÷ng lo¹i s¸ch tuyªn truyÒn gi¸o dôc chÝnh trÞ s©u s¾c nhÊt. Vai trß nµy kh«ng chØ ®­îc ph¸t huy qua c¸c thêi kú c¸ch m¹ng mµ cßn cã t¸c dông to lín trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay. §èi víi c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi, c¸c nhµ chøc tr¸ch, c¸c doanh nghiÖp… mäi c«ng d©n ngoµi nhu cÇu hiÓu biÕt kinh tÕ chÝnh trÞ cßn hµnh ®éng trong khu«n khæ cña hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, kh«ng ngõng hoµn thiÖn lµm cho ph¸p luËt thùc sù thÓ hiÖn ý chÝ cña nh©n d©n, phï hîp víi ®IÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi cô thÓ cña ®Êt n­íc. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ®ßi hái c¸c cÊp c¸c ngµnh ph¶i ®ång lßng dèc søc t×m tßi ph­¬ng h­íng biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy. trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ngµnh xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh, thö hái nÕu kh«ng cã nh÷ng cuèn s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi th× lµm sao chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng cã thÓ ®Õn víi ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n. NhÊt lµ trong t­¬ng lai ®Êt n­íc ta tiÕp tôc ®æi míi t­ duy kinh tÕ, phÊn ®Êu ®¹t vµ v­ît môc tiªu ®Ò ra trong chiÕn l­îc æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2003 ®ã lµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh, hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng ®i ®«i víi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc vÒ x· héi ®¶m b¶o an ninh quèc phßng, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, n©ng cao tÝch luü néi bé nÒn kinh tÕ, t¨ng c­êng më réng nÒn kinh tÕ ®èi ngo¹i t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho b­íc ph¸t triÓn cao h¬n trong nh÷ng n¨m tíi. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi lµ c«ng cô ®¾c lùc, lµ cÈm nang v« cïng quý b¸u ®èi víi nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ ®ång thêi nã cßn lµ tµi liÖu chuyÓn t¶i tri thøc n©ng cao tr×nh ®é ®µo t¹o gi¸o dôc trong c¸c thÕ hÖ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. V× vËy nhiÖm vô cña ngµnh ph¸t hµnh s¸ch nãi chung vµ Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc Gia nãi riªng kh«ng chØ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh lµm sao cã l·i mµ nhiÖm vô cao c¶ h¬n c¶ lµ v× môc tiªu tuyen truyÒn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Õn tËn ng­êi d©n, trªn c¬ së ®ã ®Ó æn ®Þnh chÝnh trÞ, x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, phÊn ®Êu theo kÞp vµ hoµ nhËp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n­íc trong khèi ASEAN. §©y lµ môc tiªu chÝnh, chiÕn l­îc l©u dµi mµ toµn ngµnh ý thøc ®­îc vµ v­¬n tíi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Ch­¬ng II: T×nh h×nh ho¹t ®éng ph¸t hµnh s¸ch ChÝnh trÞ – X· héi trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay Víi 1891 cuèn s¸ch chÝnh trÞ 9 th¸ng ®Çu n¨m 2002 ®¹t 178% so víi cïng kú n¨m 2001, trong ®ã gÇn 100 cuèn tËp trung vµo c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ träng t©m nh­ V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp tõ tËp 16 ®Õn tËp 19 cña Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, V¨n kiÖn c¸c héi nghÞ Trung ­¬ng 5,6 vµ c¸c TruyÖn ®Ó nghiªn cøu h­íng dÉn thùc hiÖn nh÷ng néi dung cña héi nghÞ. S¸ch nghiªn cøu lý luËn tæng kÕt thµnh tùu c¸ch m¹ng vµ hai cuéc chiÕn tranh giµnh ®éc lËp, tæng kÕt thµnh tùu 45 n¨m ®æi míi. S¸ch lÞch sö truyÒn thèng c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh ®¬n vÞ, S¸ch håi ký håi øc cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng, S¸ch cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ s¸ch viÕt vÒ Ng­êi cña hÇu hÕt c¸c nhµ xuÊt b¶n. §Æc biÖt Nhµ xuÊt b¶n C«ng an nh©n d©n võa hoµn thµnh tËp s¸ch lín vÒ B¸c dµy 634 trang khæ A4 rÊt ®Ñp. S¸ch håi ký cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o Nhµ n­íc vµ lùc l­îng vò trang, s¸ch T«n gi¸o vµ c¸c lo¹i s¸ch phôc vô cho ho¹t ®éng t«n gi¸o… Qu¸n triÖt s©u s¾c c¸c néi dung nghÞ quyÕt §¹i héi IX vµ chØ thÞ 22CT/T¦ nh»m tuyªn truyÒn vµ thóc ®Èy phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng trong mäi tÇng líp nh©n d©n. S¸ch chÝnh trÞ 9 th¸ng qua ®· gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng, kh«ng cã sai sãt vÒ néi dung, phôc vô tèt viÖc nghiªn cøu häc tËp, sinh ho¹t chÝnh trÞ cña c¸n bé §¶ng viªn vµ toµn x· héi, gi¸o dôc lý t­ëng, truyÒn thèng c¸ch m¹ng cho thÕ hÖ trÎ; ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c d©n téc, b»ng viÖc in nhiÒu ng÷ d©n téc ®Ó phôc vô ®Õn tËn ®ång bµo vïng s©u vïng xa. S¸ch ph¸p luËt lµ mét bé phËn quan träng trong m¶ng s¸ch chÝnh trÞ, 9 th¸ng qua ®· xuÊt b¶n ®­îc 265 cuèn víi 737.000 b¶n cña 19 nhµ xuÊt b¶n chuyªn nghiÖp vµ XuÊt b¶n nhÊt thêi. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia lµ c¬ quan chuyªn tr¸ch xuÊt b¶n c¸c bé phËn vµ d­íi luËt, 18 nhµ xuÊt b¶n kh¸c chØ xuÊt b¶n c¸c s¸ch nghiªn cøu t×m hiÓu, h­íng dÉn thi hµnh c¸c bé luËt, sè l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, chØ trªn d­íi 10 cuèn/ nhµ xuÊt b¶n. So víi c¸c n¨m tr­íc s¸ch ph¸p luËt n¨m nay ®· xuÊt hiÖn mét sè bé mang tÝnh tæng hîp, quy m« vÒ h×nh thøc vµ sè trang, sè tËp nh­: “C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ gi¸o dôc - ®µo t¹o( Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª).” Bé s¸ch “ HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt ViÖt Nam hiÖn hµnh( Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia) .” S¸ch ph¸p luËt dµnh cho ®ång bµo d©n téc miÒn nói ®­îc nhiÒu nhµ xuÊt b¶n quan t©m nhÊt lµ Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ d©n téc ®· tæ chøc in bé “CÈm nang ph¸p luËt” b»ng nhiÒu ng÷ phæ biÕn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ quyÒn c«ng d©n, vÒ tæ chøc bé m¸y x· ph­êng nh»m gióp ®ång bµo d©n téc n¾m râ thªm vÒ ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng còng nh­ quyÒn lîi cña m×nh. Tuy nhiªn, do qu¸ nhiÒu nhµ xuÊt b¶n cïng xuÊt b¶n ®Ò tµi t×m hiÓu luËt dÉn ®Õn mét sè cuèn xµo x¸o trïng lÆp nhau, nhÊt lµ víi nh÷ng chñ ®Ò nh¹y c¶m nh­: “C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, nhµ ë”, “T×m hiÓu luËt doanh nghiÖp”, “LuËt lao ®éng”v.v… mét sè nhµ xuÊt b¶n in thªm phÇn v¨n b¶n luËt ®Ó t¨ng ®é dµy cña s¸ch. KÕt luËn Nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 90 ë n­íc ta ®¸nh dÊu mét b­íc ph¸t triÓn quan träng më ra thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §Ó ®¶m b¶o cho sù nghiÖp nµy thµnh c«ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña §¶ng c¬ b¶n lµ ph¶i lÊy viÖc ph¸t huy con ng­êi lµm yÕu tè c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Nãi c¸ch kh¸c n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc båi d­ìng nh©n tµi, ph¸t huy nguån lùc con ng­êi lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh lµm cho d©n giµu, n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Nh©n tè con ng­êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh mäi sù ph¸t triÓn. S¸ch ChÝnh trÞ – x· héi víi nh÷ng tri thøc chøa ®ùng trong nã ®· ®ãng gãp mét phÇn vµo chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi. Th«ng qua viÖc tho¶ m·n nhu cÇu s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cña b¹n ®äc. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi ®· thùc hiÖn chøc n¨ng lµmmét chiÕc cÇu nèi v÷ng ch¾c trong viÖc tuyªn truyÒn gi¸o dôc chñ nghÜa M¸c Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, phæ biÕn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña §¶ng – Nhµ n­íc, trau dåi t­ t­ëng t×nh c¶m ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, lµm cho t­ t­ëng cña §¶ng thÊm nhuÇn vµo nh©n d©n trong mäi ho¹t ®éng ®ång thêi cæ vò toµn d©n ®ãng gãp søc lùc, trÝ tuÖ cña m×nh vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc. Ngoµi ra ho¹t ®éng xuÊt b¶n vµ tiªu thô s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi cßn cã vai trß t¸c ®éng tÝch cùc tíi viÖc h­íng dÉn nh©n d©n ®Õn víi c¸c xuÊt b¶n phÈm cã néi dung lµnh m¹nh, gióp nh©n d©n ®Þnh h­íng vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi x· héi vµ gia ®×nh. Ho¹t ®éng xuÊt b¶n vµ tiªu thô s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cho Nhµ xuÊt b¶n. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng viÖc xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh s¸ch nãi chung vµ s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi nãi riªng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Thùc tÕ cho thÊy th«ng qua viÖc xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh s¸ch ChÝnh trÞ – x· héi trªn thÞ tr­êng ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ gióp cho Nhµ xuÊt b¶n më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ tr­êng, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng kinh doanh. Nhê ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh, c¸c Nhµ xuÊt b¶n ®· cã ®iÒu kiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña mçi ng­êi lao ®éng, lµm cho mçi c¸ nh©n g¾n bã chÆt chÏ víi Nhµ xuÊt b¶n, ph¸t huy cao nhÊt n¨ng suÊt lao ®éng cña hä, kÝch thÝch hä lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n ®Ó ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña Nhµ xuÊt b¶n. Lêi më ®Çu §Êt n­íc ta ®· tr¶i qua hai cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü giµnh ®éc lËp chñ quyÒn. §i lªn x©y dùng CNXH nh­ hiÖn nay lµ c¶ mét qu¸ tr×nh ®Êu tranh ®Çy gian khæ. §øng v÷ng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, kiªn ®Þnh víi ®Þnh h­íng XHCN lµ mét nhiÖm vô chiÕn l­îc cÊp b¸ch vµ l©u dµi, ®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc cña toµn §¶ng, cña Nhµ n­íc vµ cña toµn d©n ta. §øng tr­íc yªu cÇu ®æi míi ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn ®Êt n­íc th× nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o, nh÷ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng gi÷ mét vai trß sèng cßn. Nh­ mét c¬ quan ph¸t ng«n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, s¸ch ChÝnh trÞ – X· héi gi÷ mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay. S¸ch ChÝnh trÞ – X· héi kh«ng chØ ®Þnh h­íng chóng ta vÒ mÆt t­ t­ëng chÝnh trÞ mµ nã cßn ®Þnh h­íng c¶ vÒ mÆt kinh tÕ nh­ viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cã sù chØ ®¹o cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN… Trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn ng­êi viÕt chØ xin ®i vµo t×m hiÓu vai trß cña s¸ch ChÝnh trÞ – X· héi trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt n­íc. Bµi viÕt cã sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp mét sè tµi liÖu tham kh¶o. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n bµi viÕt cã thÓ chØ ë møc tæng qu¸t nhÊt. KÝnh mong sù ch©m ch­íc vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của sách Chính trị – Xã hội và hoạt động Phát hành sách Chính trị – Xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay.DOC
Luận văn liên quan