Đề tài Vấn đề thanh toán bằng thư tín dụng L/C

PHẦN i: CƠ SỞ Lí LUẬN 3 I. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ ( Documentary Credit ) 3 1. Khái niệm 3 2. Cơ sở pháp lý 3 2. Các bên tham gia trong phương thức tín dụng chứng từ gồm có: 3 3. Quy trình nghiệp vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ. 4 II. Bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 5 1. Mục đích lập bộ chứng từ 5 2. Chứng từ thương mại ( Commercial Documents) 5 2.1 Hóa đơn thương mại ( Commercial Invoices ) 5 2.2. Vận tải đơn ( Bill of Lading - B/L) 7 2.3 Chứng từ bảo hiểm ( Insurance documents) 9 2.4. Giấy chứng nhận xuất xứ ( C/O - Certificate of Origin) 9 2.5 Các giấy tờ khác 10 3. Chứng từ tài chính (Financial Documents ) 12 3.1 Định nghĩa hối phiếu: 12 3.2 Đặc điểm: 13 3.3 Phân loại 13 3.4 Lưu ý : 14 PHẦN II: TRỌNG TÂM BÀI TẬP LỚN 14 I Viết giấy đề nghị mở L/C 14 1. Điều kiện mở L/C 14 1.1 Để được mở L/C 14 1.2. Hồ sơ yêu cầu 14 1.3. Lưu ý khi làm đơn xin mở L/C 14 1.4. Ký quỹ mở L/C 15 1.5. Thanh toán phí mở L/C 15 2. Giấy đề nghị mở thư tín dụng 16 3. Giải thích cách ghi Giấy đề nghị mở thư tín dụng 16 II. Lập bộ chứng từ thanh toán theo yêu cầu của thư tín dụng ( L/C ) 17 1. Cơ sở lý luận để lập bộ chứng từ 17 2. Các bất hợp lệ thường gặp 17 2.1 Hóa đơn thương mại 17 2.2 Vận tải đơn 17 2.3 Chứng từ bảo hiểm 18 2.4 Hối phiếu ( Bill of Exchange - B/E / Draft ) 18 2.5 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( C/O – Certificate of Origin ) 18 3. Giải thích cách lập các loại chứng từ thanh toán quy định trong L/C 18 3.1 Hóa đơn thương mại ( Commercial invoices) 18 3.2 Vận tải đơn ( Bill of Lading – B/L) 19 3.3 Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa ( Certificate of Cargo marine insurance) 20 3.4 Hối phiếu ( Bill of Exchange - B/E / Draft ) 20 3.5 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O- Certificate of Origin) 21

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2356 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vấn đề thanh toán bằng thư tín dụng L/C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hÈu sau khi giao hµng vµ lËp c¸c chøng tõ theo yªu cÇu cña L/C sÏ xuÊt tr×nh cho ng©n hµng th«ng b¸o bé chøng tõ ®· lËp. Ng©n hµng th«ng b¸o chuyÓn bé chøng tõ nµy cho ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ®Ó ng©n hµng ph¸t hµnh ®èi chiÕu vµ xem x®t bÒ mÆt cña chøng tõ cã phï hîp víi yªu cÇu cña L/C hay kh«ng (theo th«ng lÖ ë ViÖt Nam th× sè ngµy ng©n hµng ®­îc ph®t kiÓm tra lµ 7 ngµy). Ng©n hµng ph¸t hµnh sau khi xem x®t chøng tõ cã phï hîp víi L/C hay kh«ng, nÕu ®­îc ng©n hµng sÏ tr¶ tiÒn cho ng­êi h­ëng lîi th­êng lµ th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o. Ng©n hµng th«ng b¸o nhËn ®­îc tiÒn sÏ th«ng b¸o cho ng­êi h­ëng lîi vÒ sè tiÒn ®· nhËn ®­îc. Ng©n hµng ph¸t hµnh xuÊt tr×nh bé chøng tõ ®Ó ®ßi tiÒn ng­êi nhËp khÈu. Ng­êi nhËp khÈu sau khi kiÓm tra chøng tõ nÕu hîp lÖ th× sÏ thanh to¸n tiÒn ®Ò nhËn chøng tõ ®Ó lÊy hµng cßn nÕu kh«ng th× ng­êi nhËp khÈu cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n sè tiÒn ®ã vµ kh«ng nhËn hµng. II. Bé chøng tõ trong ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ 1. Môc ®Ých lËp bé chøng tõ Chøng tõ lµ b»ng chøng chøng minh nhµ xuÊt khÈu ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng vµ lµm ®óng nh÷ng néi dung quy ®Þnh cña L/C. Vµ lµ c¨n cø ®Ó ng©n hµng dùa vµo ®ã tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n nÕu bé chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C. V× vËy nhµ xuÊt khÈu sau khi giao hµng sÏ lËp bé chøng tõ dùa trªn L/C ®Ó lÊy tiÒn tõ ng­êi nhËp khÈu 2. Chøng tõ th­¬ng m¹i ( Commercial Documents) 2.1 Hãa ®¬n th­¬ng m¹i ( Commercial Invoices ) Hãa ®¬n th­¬ng m¹i lµ mét chøng tõ kh«ng thÓ thiÕu trong bé chøng tõ giao hµng vµ lµ c¬ së quan träng ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ h¶i quan cña hµng hãa ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu.. Th«ng tin trong hãa ®¬n th­¬ng m¹i kh«ng ®Çy ®ñ vµ/hoÆc kh«ng trung thùc vµ/hoÆc kh«ng chÝnh x¸c cã thÓ g©y khã kh¨n vµ chËm trÔ cho ng­êi nhËp khÈu trong kh©u gi¶i phãng hµng hoÆc bÞ ph¹t tiÒn hoÆc chÞu “oan” thªm thuÕ nhËp khÈu. §èi víi ng­êi xuÊt khÈu, th«ng tin kh«ng trung thùc vµ/hoÆc kh«ng chÝnh x¸c trong hãa ®¬n th­¬ng m¹i cã thÓ dÉn ®Õn bÞ H¶i quan ph¹t tiÒn hoÆc cÊm kh«ng cho xuÊt hµng vµo Hoa Kú hoÆc ghi vµo sæ ®en ®Ó kiÓm tra kü h¬n c¸c l« hµng xuÊt khÈu sau ®ã. Hãa ®¬n th­¬ng m¹i ph¶i ®­îc lËp b»ng tiÕng Anh hoÆc cã b¶n dÞch tiÕng Anh chÝnh x¸c kÌm theo. Mét sè th«ng tin yªu cÇu (nh­ tr×nh bÇy ®­íi ®©y) cã thÓ ®­îc ghi ngay trªn hãa ®¬n hoÆc trªn phô lôc kÌm theo. C¸c yªu cÇu ®èi víi hãa ®¬n th­¬ng m¹i xuÊt hµng vµo Hoa Kú rÊt nhiÒu vµ phøc t¹p. Nh÷ng th«ng tin yªu cÇu cã trong hãa ®¬n th­¬ng m¹i v­ît qu¸ xa møc b×nh th­êng vµ kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi môc ®Ých khai h¶i quan vµ tÝnh thuÕ nhËp khÈu. Yªu cÇu nµy g©y khã kh¨n vµ tèn k®m ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá vµ míi th©m nhËp thÞ tr­êng nh­ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Thùc tÕ cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· ph¶i lµm ®i lµm l¹i kh«ng d­íi vµi ba lÇn mét hãa ®¬n th­¬ng m¹i xuÊt hµng sang Hoa Kú. Néi dung hãa ®¬n. LuËt ThuÕ quan yªu cÇu hãa ®¬n th­¬ng m¹i ph¶i cung cÊp c¸c th«ng tin sau:          Tªn cöa khÈu hµng ®Õn;          Tªn ng­êi mua;          Tªn ng­êi b¸n;          M« t¶ chi tiÕt s¶n phÈm: tªn th«ng th­êng cña s¶n phÈm, cÊp h¹ng hay chÊt l­îng, vµ m· hiªu, sè hiÖu vµ ký hiÖu cña hµng hãa khi l­u th«ng trªn thÞ tr­êng néi ®Þa n­íc xuÊt khÈu, cïng víi sè m· hiÖu bao gãi hµng hãa;          Sè l­îng tÝnh theo träng l­îng hoÆc kÝch th­íc cña n­íc giao hµng hoÆc cña Hoa Kú;          Gi¸ cña tõng mÆt hµng;          Lo¹i tiÒn;          C¸c chi phÝ liªn quan ghi râ tõng kho¶n (nÕu cã) nh­: c­íc phÝ vËn t¶i quèc tÕ, phÝ b¶o hiÓm, hoa hång, chi phÝ bao b×, chi phÝ c«ngten¬, chi phÝ ®ãng gãi, vµ tÊt c¶ c¸c chi phÝ vµ phÝ tæn kh¸c (nÕu ch­a n»m trong c¸c kho¶n trªn) liªn quan ®Õn viÖc ®­a hµng tõ däc m¹n tÇu t¹i c¶ng xuÊt khÈu ®Õn däc m¹n tÇu (FAS) t¹i c¶ng ®Õn ë Hoa Kú. Chi phÝ ®ãng gãi, bao b×, c«ngten¬ vµ c­íc phÝ vËn t¶i néi ®Þa ®Õn c¶ng xuÊt khÈu kh«ng ph¶i liªt kª nÕu nh­ ®· n»m trong gi¸ hãa ®¬n vµ ®­îc chó thÝch nh­ v©y.          C¸c gi¶m gi¸, chiÕt khÊu;          N­íc xuÊt xø hµng hãa;          Hãa ®¬n th­¬ng m¹i ph¶i thÓ hiÖn râ cã sù “hç trî” cña ng­êi mua cho viÖc s¶n xuÊt hµng hãa hay kh«ng; NÕu cã th× ph¶i ghi râ gi¸ trÞ (nÕu biÕt) vµ tªn nhµ cung cÊp; Sù hç trî ®ã ®­îc miÔn phÝ hay trªn c¬ së thuª muín hay ph¶i tr¶ tiÒn riªng? NÕu ph¶i tr¶ tiÒn riªng th× göi kÌm hãa ®¬n. “Hç trî” bao gåm nh­ khu«n ®óc, khu«n ®p, dông cô s¶n xuÊt, trèng in, chÕ b¶n, s¬ ®å, b¶n thiÕt kÕ, hç trî tµi chÝnh v.v. Th«ng tin bæ sung. Theo qui ®Þnh cña H¶i quan, cã 45 chñng lo¹i hµng hãa ®ßi hái ph¶i cã thªm mét sè th«ng tin kh¸c (ngoµi c¸c th«ng tin ®· liÖt kª ë trªn) trong hãa ®¬n th­¬ng m¹i. VÝ dô: ®èi víi chuçi h¹t, hãa ®¬n th­¬ng m¹i ph¶i cho biÕt chiÒu dµi s¬i d©y, kÝch th­íc h¹t b»ng mm, h¹t lµm b»ng chÊt liÖu g×: thuû tinh hay ngµ voi hay ngäc trai v.v... §èi víi kh¨n tr¶i bµn hay ga phñ gi­êng, hãa ®¬n th­¬ng m¹i ph¶i nãi râ cã thªu ren, viÒn, tua vµ trang trÝ hay kh«ng v.v. Hãa ®¬n riªng. Mçi chuyÕn hµng giao tõ mét ng­êi giao hµng ®Õn mét ng­êi nhËn hµng cÇn mét hãa ®¬n riªng.  Hµng giao gh®p. C¸c hµng hãa do h·ng vËn t¶i gom l¹i ®Ó giao cho cïng mét ng­êi nhËn hµng cã thÓ ghi gép vµo mét hãa ®¬n. C¸c vËn ®¬n hoÆc hãa ®¬n gèc cña c¸c hµng hãa ®ã thÓ hiÖn gi¸ ®· thùc tr¶ hoÆc sÏ ph¶i tr¶ ph¶i ®­îc göi kÌm víi hãa ®¬n gép ®ã. Giao hµng nhiÒu chuyÕn. C¸c chuyÕn giao hµng thuéc cïng mét ®¬n hµng hoÆc hîp ®ång tõ cïng mét ng­êi giao ®Õn cïng mét ng­êi nhËn cã thÓ gép trong cïng mét hãa ®¬n nÕu nh­ c¸c chuyÕn giao ®ã b»ng bÊt cø h×nh thøc vËn t¶i nµo tíi c¶ng ®Õn trong vßng kh«ng qu¸ 10 ngµy liªn tôc. Hãa ®¬n gép nµy ®­îc lËp gièng nh­ c¸c hãa ®¬n b×nh th­êng kh¸c vµ chØ kh¸c ë chç lµ ph¶i t¸ch riªng sè l­îng, trÞ gÝa vµ c¸c sè liÖu kh¸c cña tõng chuyÕn hµng. Nh÷ng lçi th­êng gÆp khi lËp hãa ®¬n Ng­êi b¸n cho r»ng hoa hång, tiÒn b¶n quyÒn vµ c¸c lo¹i phÝ kh¸c kh«ng ph¶i chÞu thuÕ nªn kh«ng ghi vµo trong hãa ®¬n. Ng­êi xuÊt khÈu mua hµng tõ nhµ s¶n xuÊt råi b¸n l¹i cho ng­êi nhËp khÈu Hoa Kú vµ chØ ghi trªn hãa ®¬n gi¸ hä mua cña ng­êi s¶n xuÊt chø kh«ng ghi gÝa hä b¸n cho ng­êi nhËp khÈu. TrÞ gi¸ nguyªn liÖu cña ng­êi nhËp khÈu cung cÊp cho ng­êi xuÊt khÈu ®Ó s¶n xuÊt ra hµng hãa kh«ng ®­îc thÓ hiÖn trong hãa ®¬n. Nhµ s¶n xuÊt n­íc ngoµi göi hµng thay thÕ cho mét kh¸ch hµng ë Hoa Kú vµ chØ ghi gi¸ thùc thu cña hµng hãa mµ kh«ng thÓ hiÖn gi¸ ®Çy ®ñ trõ ®i tiÒn båi th­êng cho hµng hãa khiÕm khuyÕt ®· giao tr­íc ®©y vµ bÞ tr¶ l¹i. Ng­êi giao hµng n­íc ngoµi b¸n hµng cã chiÕt khÊu nh­ng trªn hãa ®¬n chØ ghi gÝa thùc thu mµ kh«ng thÓ hiÖn sè tiÒn chiÕt khÊu. Ng­êi xuÊt khÈu b¸n hµng theo gi¸ giao hµng (gÝa g¾n víi mét ®iÒu kiÖn giao hµng nµo ®ã vÝ dô nh­ gÝa CIF ch¼ng h¹n) nh­ng chi ghi hãa ®¬n theo gia FOB t¹i n¬i xÕp hµng vµ kh«ng ghi nh÷ng chi phÝ tiÕp theo sau. Ng­êi giao hµng ghi trªn hãa ®¬n ng­êi nhËp khÈu lµ ng­êi mua hµng nh­ng trªn thùc tÕ ng­êi nhËp khÈu chØ lµ ®¹i lý hoa hång hoÆc lµ bªn chØ nhËn mét phÇn tiÒn b¸n hµng cho viÖc lµm trung gian cña m×nh. M« t¶ hµng hãa kh«ng râ rµng, thiÕu mét sè th«ng tin yªu cÇu, gép nhiÒu mÆt hµng vµo cïng mét lo¹i v.v.  Tr­íc khi giao hµng vµ lËp hãa ®¬n th­¬ng m¹i hoÆc thËm chÝ ngay tõ khi th¶o luËn hîp ®ång, ng­êi xuÊt khÈu ph¶i kiÓm tra víi ng­êi nhËp khÈu hoÆc luËt s­ hoÆc ®¹i lý giao nhËn hµng hãa (tèt nhÊt lµ víi ng­êi nhËp khÈu) vÒ nh÷ng th«ng tin cÇn ph¶i ghi trong hãa ®¬n th­¬ng m¹i. CÈn thËn h¬n n÷a, ng­êi xuÊt khÈu nªn göi b¶n th¶o hãa ®¬n th­¬ng m¹i cho ng­êi nhËp khÈu ®Ó kiÓm tra vµ th«ng qua tr­íc khi lËp hãa ®¬n chÝnh thøc. Ngoµi hãa ®¬n th­¬ng m¹i (commercial invoice) mµ ta th­êng gÆp, trong thùc tÕ cßn cã: Hãa ®¬n t¹m thêi: (Provisional invoice) lµ hãa ®¬n ®Ó thanh to¸n s¬ bé tiÒn hµng trong c¸c tr­êng hîp: gi¸ hµng míi lµ gi¸ t¹m tÝnh, thanh to¸n tõng phÇn hµng hãa (trong tr­êng hîp hîp ®ång giao hµng nhiÒu lÇn). Hãa ®¬n chÝnh thøc (Final ivoice) lµ hãa ®¬n dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng khi thùc hiÖn toµn bé hîp ®ång. Hãa ®¬n chi tiÕt (Detailed invoice) cã t¸c dông ph©n tÝch chi tiÕt c¸c bé phËn cña gi¸ hµng. Hãa ®¬n chiÕu lÖ (Proforma invoice) lµ lo¹i chøng tõ cã h×nh thøc gièng nh­ hãa ®¬n, nh­ng kh«ng dïng ®Ó thanh to¸n v× nã kh«ng ph¶i lµ yªu cÇu ®ßi tiÒn. Hãa ®¬n chiÕu lÖ gièng nh­ mét h×nh thøc hãa ®¬n th­¬ng m¹i b×nh th­êng cã t¸c dông ®¹i diÖn cho sè hµng göi ®i triÓn l·m, göi b¸n hoÆc cã t¸c dông lµm ®¬n chµo hµng, lµm thñ tôc xin giÊy ph®p xuÊt nhËp khÈu (®èi víi hµng xuÊt nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn). 2.2. VËn t¶i ®¬n ( Bill of Lading - B/L) 2.2.1§ÞnhnghÜa Lµ chøng tõ do ng­êi chuyªn chë (chñ tµu, thuyÒn tr­ëng) cÊp cho ng­êi göi hµng nh»m x¸c nhËn viÖc hµng hãa ®· ®­îc tiÕp nhËn ®Ó vËn chuyÓn. Tuy mçi h·ng tµu ®Òu cã mÉu vËn ®¬n riªng, nh­ng vÒ néi dung chóng cã nh÷ng ®iÓm chung. ë mÆt tr­íc cña B/L cã ghi râ tªn ng­êi gëi, ng­êi nhËn (hoÆc "theo lÖnh" ...), tªn tµu, c¶ng bèc hµng, c¶ng dì hµng, tªn hµng, ký m· hiÖu, sè l­îng kiÖn, träng l­îng, gi¸ c¶, tæng trÞ gi¸, c¸ch tr¶ c­íc (c­íc tr¶ tr­íc hay tr¶ t¹i c¶ng ®Õn), t×nh h×nh xÕp hµng, sè b¶n gèc ®· lËp, ngµy th¸ng cÊp vËn ®¬n .v.v.. MÆt sau ghi c¸c ®iÒu kiÖn chuyªn chë. Khi chuyªn chë hµng võa cã hîp ®ång võa cã vËn ®¬n th× quan hÖ gi÷a ng­êi vËn t¶i vµ ng­êi nhËn hµng do vËn ®¬n ®iÒu chØnh, cßn quan hÖ gi÷a ng­êi göi hµng vµ ng­êi vËn t¶i do hîp ®ång thuª tµu ®iÒu chØnh. 2.2.2Chøcn¨ng B/L cã ba chøc n¨ng c¬ b¶n sau: -    Lµ mét biªn lai cña ng­êi chuyªn chë x¸c nhËn lµ hä ®· nhËn hµng ®Ó chë. -    Lµ mét b»ng chøng vÒ nh÷ng ®iÒu kho¶n cña mét hîp ®ång vËn t¶i ®­êng biÓn. -    Lµ mét chøng tõ së h÷u hµng hãa, quy ®Þnh hµng hãa sÏ giao cho ai ë c¶ng ®Ých, do ®ã cho ph®p mua b¸n hµng hãa b»ng c¸ch chuyÓn nh­îng B/L. ChÝnh v× chøc n¨ng ®Æc biÖt nµy mµ viÖc thay thÕ B/L b»ng thñ tôc EDI lµ viÖc rÊt khã kh¨n hiÖn nay. VËn ®¬n ®­êng biÓn ®­îc lËp thµnh mét sè b¶n gèc. Trªn c¸c b¶n gèc, ng­êi ta in hoÆc ®ãng dÊu c¸c ch÷ "Original". Ngoµi bé vËn ®¬n gèc, cßn cã mét sè b¶n sao, trªn ®ã ghi ch÷ "Copy". ChØ cã b¶n gèc cña B/L míi cã chøc n¨ng nªu trªn, cßn c¸c b¶n sao kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ b¶n gèc, chóng chØ dïng trong c¸c tr­êng hîp: th«ng b¸o giao hµng, kiÓm tra hµng hãa, thèng kª h¶i quan .v.v . . 2.2.3 Ph©n lo¹i 1) NÕu c¨n cø theo dÊu hiÖu trªn vËn ®¬n cã ghi chó xÊu vÒ hµng hãa hay kh«ng, th× vËn ®¬n ®­îc chia lµm hai lo¹i: -    VËn ®¬n hoµn h¶o (Clean B/L) lµ vËn ®¬n kh«ng cã ghi chó khiÕm khuyÕt cña hµng hãa hay bao b×. -    VËn ®¬n kh«ng hoµn h¶o (Unclean B/L) lµ lo¹i vËn ®¬n trªn ®ã ng­êi chuyªn chë cã ghi chó xÊu vÒ t×nh tr¹ng hµng hãa hay bao b×.  2) NÕu c¨n cø theo dÊu hiÖu ng­êi vËn t¶i nhËn hµng khi hµng ®· ®­îc xÕp lªn tµu hay ch­a, th× B/L ®­îc chia lµm hai lo¹i: -    VËn ®¬n ®· xÕp hµng (Shipped on board B/L) nghÜa lµ vËn ®¬n ®· ®­îc cÊp khi hµng hãa ®· n»m trªn tµu. -    VËn ®¬n nhËn hµng ®Ó xÕp (Received for shipment B/L) lµ vËn ®¬n ®­îc cÊp tr­íc khi hµng hãa ®­îc xÕp lªn tµu. Trªn B/L kh«ng ghi râ ngµy, th¸ng ®­îc xÕp xuèng tµu. Sau khi xÕp hµng xuèng tµu, ng­êi göi hµng cã thÓ ®æi lÊy vËn ®¬n ®· xÕp hµng.  3) NÕu c¨n cø theo dÊu hiÖu qui ®Þnh ng­êi nhËn hµng sÏ cã c¸c lo¹i vËn ®¬n: - VËn ®¬n theo lÖnh (B/L to order) lµ B/L theo ®ã ng­êi chuyªn chë sÏ giao hµng theo lÖnh cña ng­êi göi hµng, ng©n hµng hoÆc ng­êi nhËn hµng. - VËn ®¬n ®Ýnh danh (B/L to anamed person) or (straight B/ L) lµ B/L trong ®ã cã ghi râ tªn vµ ®Þa chØ ng­êi nhËn hµng, do ®ã hµng chØ cã thÓ giao ®­îc cho ng­êi cã tªn trong B/L. - VËn ®¬n xuÊt tr×nh (Bearer B/L) hay vËn ®¬n v« danh, lµ vËn ®¬n trong ®ã kh«ng ghi râ tªn ng­êi nhËn hµng, còng kh«ng ghi râ theo lÖnh cña ai. Ng­êi chuyªn chë sÏ giao hµng cho ng­êi cÇm vËn ®¬n xuÊt tr×nh cho hä. VËn ®¬n nµy th­êng ®­îc chuyÓn nh­îng b»ng c¸ch trao tay. 4) NÕu c¨n cø theo dÊu hiÖu hµng hãa ®­îc chuyÓn b»ng mét hay nhiÒu tµu th× cã c¸c lo¹i vËn ®¬n: - VËn ®¬n ®i th¼ng (Direct B/L) cÊp cho hµng hãa ®­îc chuyªn chë b»ng mét con tµu ®i tõ c¶ng xÕp ®Õn c¶ng ®Ých, nghÜa lµ tµu chë ®i tõ c¶ng ®Õn c¶ng - VËn ®¬n ®i suèt (Through B/L) lµ B/L dïng trong tr­êng hîp chuyªn chë hµng hãa gi÷a c¸c c¶ng b»ng hai hoÆc nhiÒu tµu thuéc hai hay nhiÒu chñ kh¸c nhau. Ng­êi cÊp vËn ®¬n ®i suèt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng hãa trªn chÆng ®­êng tõ c¶ng xÕp ®Õn c¶ng dì cuèi cïng. - VËn ®¬n ®Þa h¹t (Local B/L) lµ B/L do c¸c tµu tham gia chuyªn chë cÊp, lo¹i B/L nµy chØ cã chøc n¨ng lµ biªn lai nhËn hµng hãa mµ th«i. Ngoµi c¸c lo¹i B/L c¬ b¶n kÓ trªn, trong thùc tÕ cßn gÆp c¸c lo¹i B/L kh¸c nh­: -   VËn ®¬n theo hîp ®ång thuª tµu (Charter party B/L) lµ lo¹i B/L do thuyÒn tr­ëng cÊp. Lo¹i nµy chØ in mét mÆt, cßn mÆt sau ®Ó tr¾ng (nªn cßn cã tªn gäi lµ B/L l­ng tr¾ng - Blank back B/L). Trõ khi cã quy dÞnh riªng trong L/C, c¸c ng©n hµng sÏ tõ chèi c¸c lo¹i vËn ®¬n nµy. -    VËn ®¬n hçn hîp (Combined B/L) lµ lo¹i vËn ®¬n chë hµng b»ng nhiÒu lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau, trong ®ã cã vËn t¶i b»ng ®­êng biÓn. Lo¹i vËn ®¬n nµy ®· ®­îc phßng Th­¬ng m¹i Quèc tÕ thõa nhËn trong khu«n khæ HiÖp héi nh÷ng ng­êi vËn t¶i FIATA nªn ®­îc gäi lµ FIATA combined B/L. -    VËn ®¬n rót gän (Short B/L) lµ lo¹i vËn ®¬n tãm t¾t nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu. 2.3 Chøng tõ b¶o hiÓm ( Insurance documents) Lµ chøng tõ do ng­êi b¶o hiÓm cÊp cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, nh»m hîp thøc hãa hîp ®ång b¶o hiÓm vµ ®­îc dïng ®Ó ®iÒu tiÕt quan hÖ gi÷a tæ chøc b¶o hiÓm vµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm. Trong mèi quan hÖ nµy, tæ chøc b¶o hiÓm nhËn båi th­êng cho nh÷ng tæn thÊt x¶y ra v× nh÷ng rñi ro mµ hai bªn ®· tháa thuËn trong hîp ®ång b¶o hiÓm, cßn ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ph¶i nép cho ng­êi b¶o hiÓm mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh lµ phÝ b¶o hiÓm. Chøng tõ b¶o hiÓm th­êng ®­îc dïng lµ ®¬n b¶o hiÓm vµ giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. 2.3.1 §¬n b¶o hiÓm (Insurance policy) Lµ chøng tõ do tæ chøc b¶o hiÓm cÊp, bao gåm nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång b¶o hiÓm, nh»m hîp thøc hãa hîp ®ång nµy.§¬n b¶o hiÓm gåm cã: - C¸c ®iÒu kho¶n chung vµ cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn, trong ®ã ng­êi ta quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi b¶o hiÓm vµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm. -         C¸c ®iÒu kho¶n riªng vÒ ®èi t­îng b¶o hiÓm (tªn hµng, sè l­îng, ký m· hiÖu, tªn ph­¬ng tiÖn chë hµng .v.v..) vµ viÖc tÝnh to¸n phÝ b¶o hiÓm. 2.3.2 GiÊy chøng  nhËn b¶o hiÓm (Insurance certificate) Lµ chøng tõ do ng­êi b¶o hiÓm cÊp cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ®Ó x¸c nhËn hµng hãa ®· ®­îc mua b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn hîp ®ång. Néi dung cña giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm chØ bao gåm ®iÒu kho¶n nãi lªn ®èi t­îng ®­îc b¶o hiÓm, c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt cho viÖc tÝnh to¸n phÝ b¶o hiÓm vµ ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ®· tháa thuËn. Trong Ngo¹i th­¬ng cã hai lo¹i chøng tõ b¶o hiÓm liªn quan ®Õn c¸c hîp ®ång vËn tµi ký kÕt. Ng­êi ta ph©n biÖt gi÷a hai h×nh thøc chøng tõ nµy: B¶o hiÓm ®¬n: ®­îc ph¸t hµnh cho tõng chuyÕn vËn t¶i ®¬n vµ chØ b¶o hiÓm c¸c rñi ro cña hµnh tr×nh nµy. GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm: ®­îc ph¸t hµnh tªn c¬ së mét hîp ®ång tæng thÓ, bao gåm néi dung cña mét hîp ®ång b¶o hiÓm liªn tôc.Trong thùc tÕ, chøng tõ nµy ®­îc b¶o hiÓm liªn tôc v× mçi lÇn cung cÊp hµng ng­êi xuÊt khÈu ®Æt ra nh÷ng c©u hái míi vÒ rñi ro trong vËn chuyÓn vµ ®­a thªm vµo Hîp ®ång b¶o hiÓm.Sau mçi lÇn göi hµng, ng­êi xuÊt khÈu sÏ th«ng b¸o cho H·ng b¶o hiÓm vµ nhËn chøng tõ ®ã mét giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm, trªn c¬ së mét b¶o hiÓm tæng thÓ ph¸t sinh, theo ®ã anh ta sÏ cã thÓ chøng minh quyÒn ®­îc b¶o hiÓm ®èi víi nh÷ng l« hµng göi. Nh­ vËy, c¸c chøng tõ b¶o hiÓm lµ b»ng chøng vÒ quyÒn ®­îc b¶o hiÓm vÒ vËn t¶i vµ ph¹m vi cña nã bao gåm c¸c lo¹i giÊy tê ®¬n lÎ.NÕu c¸c chøng tõ b¶o hiÓm ®­îc ph¸t hµnh nh­ mét giÊy tê cã gi¸ theo lÖnh ( to order) th× viÖc chuyÓn tiÕp chØ ®­îc thùc hiÖn b»ng h×nh thøc chuyÓn nh­îng (endorsement).D¹ng hay ®­îc sö dông nhÊt lµ ph¸t hµnh chøng tõ b¶o hiÓm nh­ GiÊy tê cã gi¸ thuéc ng­êi së h÷u víi ®iÒu ghi chó for account of whom it may concern.C¸c chøng tõ b¶o hiÓm ®­îc ph¸t hµnh lµm nhiÒu b¶n tuy nhiªn trong trõong hîp x¶y ra thiÖt h¹i th× viÖc båi th­êng chØ tiÕn hµnh trªn c¬ së b¶n chÝnh vµ c¸c b¶n cßn l¹i sÏ mÊt hÕt hiÖu lùc. 2.4. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ( C/O - Certificate of Origin) a/ B¶n chÊt, néi dung: GiÊy chøng nhËn xuÊt xø lµ chøng tõ do nhµ s¶n xuÊt hoÆc do c¬ quan cã thÈm quyÒn, th­êng lµ phßng th­¬ng m¹i/bé th­¬ng m¹i cÊp ®Ó x¸c nhËn n¬i s¶n xuÊt hoÆc khai th¸c ra hµng ho¸. Néi dung cña C/O bao gåm : Tªn vµ ®Þa chØ cña ng­êi mua, tªn vµ ®Þa chØ cña ng­êi b¸n; tªn hµng; sè l­îng; ký m· hiÖu; lêi khai cña chñ hµng vÒ n¬i s¶n xuÊt hoÆc khai th¸c hµng; x¸c nhËn cña c¬quan cã thÈm quyÒn. b/ C¸c lo¹i giÊy chøng nhËn xuÊt xø: C/O cã nhiÒu lo¹i: Form A, Form B, Form ICO, Form C, Form T, Form D... c/ Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý khi lËp vµ kiÓm tra C/O: C¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø cã ph¶i n¬i ®­îc chØ ®Þnh trong L/C (Do nhµ s¶n xuÊt cÊp hay do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña n­íc ng­êi b¸n nh­ phßng th­¬ng m¹i cÊp) kh«ng? C¸c néi dung sau cã ®óng so víi L/C vµ thèng nhÊt víi c¸c chøng tõ kh¸c kh«ng? Tªn, ®Þa chØ cña ng­êi göi hµng, ng­êi nhËn hµng, ng­êi ®­îc th«ng b¸o, tªn con tµu. N¬i xuÊt xø, n¬i ®Õn. Tªn lo¹i hµng, quy c¸ch hµng ho¸, träng l­îng hµng ho¸, ký m· hiÖu. C¸c phô chó kh¸c cã ®óng kh«ng? (Sè L/C, sè Invoices) Ng­êi cÊp giÊy chøng nhËn cã ký kh«ng? 2.5 C¸c giÊy tê kh¸c 2.5.1 Chøng tõ vËn t¶i liªn hîp Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh kinh tÕ vËn t¶i ®· ph¸t triÓn mét lo¹t kü thuËt míi ®ã lµ vËn t¶i liªn hîp víi nhiÒu h×nh thøc vËn t¶i kh¸c nhau nh­: ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­êng hµnh kh«ng vµ ®­êng biÓn. §Æc biÖt thuËn lîi lµ sù thùc hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c h×nh thøc xÕp hµng theo chuÈn nh­ Palette, Contianer. Do vËy, ®ßi hái mét c¸ch tÊt nhiªn bé chøng tõ vËn tµi liªn hîp bao gåm tÊt c¶ c¸c h×nh thøc vËn t¶i, vÝ dô mét vËn ®¬n vËn t¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c h×nh thøc vËn t¶i, vÝ dô mét vËn ®¬n vËn t¶i hçn hîp (combined transport B/L)-viÕt t¾t lµ CBT hay mét vËn ®¬n suèt (through B/L). Trong khi mét CBT ®­îc ph¸t hµnh cho viÖc chë hµng b»ng container chØ thÓ hiÖn thuÇn tóy ®­êng biÓn vµ cã gi¸ trÞ nh­ mét vËn ®¬n thÓ hiÖn hµng ho¸ th× mét CBT tÓh hiÖn c¶ trªn ®õong bé vµ ®­êng biÓn l¹i kh«ng ®­îc coi nh­ vËy v× nã thõong do mét h·ng vËn t¶i (Spediter) ph¸t hµnh, vµ do vËy hä kh«ng thÓ hµnh ®éng nh­ lµ ng­êi chuyªn chë (Carrier) ®èi víi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc vËn t¶i. Mét h·ng vËn t¶i do vËy kh«ng bao giê ph¸t hµnh mét vËn ®¬n liªn hîp cho mét ng­êi chuyªn chë kh«ng htuéc tr¸ch nhiÖm cña m×nh, kÓ c¶ khi trong ®ã ®­êng biÓn lµ ®­êng vËn t¶i quan träng nhÊt vµ dµi nhÊt. 2.5.2 VËn ®¬n ®­êng s¾t cã b¶n phô VËn ®¬n ®­êng s¾t lµ chøng tõ bèc hµng trong giao th«ng ®­êng s¾t ®­îc göi ph¸t hµnh lµm nhiÒu b¶n. B¶n chÝnh (original) sÏ ®i cïng víi hµng ho¸. b¶n phô cã ®ãng dÊu cña c¬ quan ®õong s¾t do ng­êi göi hµng gi÷ ®Ó chøng minh lµ anh ta ®· göi hµng cßn gi÷ b¶n phô vµ hµng ho¸ cßn ch­a ®­îc giao cho ng­êi nhËn th× anh ta vÉn cã quyÒn quyÕt ®Þnh víi sè hµng ho¸ nµy. Ng­êi göi hµng cã thÓ yªu cÇu ®i ®­êng kh¸c, dõng l¹i hoÆc thu håi hµng ho¸ vÒ. NÕu anh ta chuyÓn tiÕp chøng tõ ®i, vÝ dô ®Ó sö dông trong thanh to¸n b»ng L/C th× sÏ mÊt quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi l« hµng. Ng­êi nhËn hµng kh«ng cÇn b¶n phô chØ ®Ó ch¾c ch¾n r»ng, hµng ®· ®­îc göi cho anh ta kh«ng hñy ngang vµ kh«ng cßn thuéc quyÒn quyÕt ®Þnh cña ng­êi göi hµng n÷a. 2.5.3. GiÊy chøng nhËn hµng cña h·ng vËn t¶i ( Forwarder’s Certificate of receipt hoÆc Forwarding Agent’s certificate of receipt-FCR) Trong viÖc trao ®æi hµng ho¸ néi bé gi÷a c¸c n­íc Ch©u ¢u, viÖc göi hµng néi bé ®ãng mét vai trß quan träng. Tõ ®ã th­êng xuÊt hiÖn chøng tõ FCR, trong ®ã H·ng vËn t¶i x¸c nhËn r»ng hµng ho¸ vËn chuyÓn ®· ®­îc tiÕp nhËn .Th«ng qua néi dung cña chøng tõ nµy, ng­êi b¸n chøng minh víi ng­êi mua vÒ viÖc gõi hµng kh«ng huû ngang cña m×nh. Trong thùc tÕ xuÊt hiÖn hai lo¹i giÊy chøng nhËn cña H·ng vËn t¶i nh­ sau: «i khi c¸c H·ng vËn t¶i sö dông c¸c mÉu ®­îc t¸ch rêi Theo tõng ngµnh vËn t¶i néi ®Þa vµ kh«ng bao gåm ®iÒu kho¶n cho ph®p ng­êi göi hµng huû ngang hoÆc thay ®æi yªu cÇu vËn chuyÓn.NÕu ng­êi xuÊt khÈu ®i giao hµng cho H·ng vËn t¶i ®Ó vËn chuyÓn kh«ng huû ngang vµ nhËn mét giÊy chøng nhËn hµng nh­ vËy th× anh ta sÏ kh«ng cßn kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ n÷a. Tuy nhiªn, trong ngµnh vËn t¶i ®· x¸c nhËn mét d¹ng chøng tõ quèc tÕ míi võa ®­îc Tæ chøc vËn t¶i quèc tÕ ®­a ra, viÕt theo tiÕng Anh lµ Forwarding Agent’s Certificate of Receipt-FCR( GiÊy chøng nhËn nhËn hang cña hang vËn t¶i). §èi víi chøng tõ nµy ng­êi nhËn hµng chØ cÇn xuÊt tr×nh uû nhiÖm göi hµng cña chÝnh m×nh lµ cã thÓ söa ®æi hoÆc hñy bá viÖc gõi hµng ®i, tøc lµ hµng ch­a ®­îc giao cho ng­êi nhËn.Nh­ vËy tÝnh chÊt cña chøng tõ nµy phï hîp víi vËn ®¬n hµng kh«ng vµ vËn ®¬n ®­êng s¾t cã b¶n phô. 2.5.4. GiÊy göi hµng b­u ®iÖn ( Post-office receipt) GiÊy göi hang b­u ®iÖn cã ®ãng dÇu b­u ®iÖn còng lµ b»ng chøng cho viÖc göi hµng sau ®ã.Ng­îc l¹i, víi c¸c lo¹i chøng tõ kÓ trªn, giÊy nµy chØ ®­îc ph¸t hµnh mét b¶n, nã kh«ng bao gåm c¸c sè liÖu vÒ hµng ho¸ nãi chung kh«ng ®ãng vai trß g× trong thanh to¸n quèc tÕ. 2.5.5.GiÊy biªn nhËn cña thuyÒn tr­ëng (Master’s receipt) Chøng tõ nµy lµ b»ng chøng x¸c nhËn hµng ho¸ ®· ®­îc göi xuèng tµu trong vËn t¶i ®­êng biÓn. §ã lµ mét giÊy chøng nhËn t¹m thêi vÒ viÖc xÕp hang xuèng tµu.Trong thùc tÕ nã còng bao gåm nh÷ng sè liÖu nh­ vËn ®¬n ®­êng biÓn ®­îc ph¸t hanh vÒ sau.Nã bao gåm mét ®iÒu kho¶n nãi r»ng, ng­êi chuyªn chë hoÆc ®¹i lý cña hä sÏ trao vËn ®¬n on board cho ng­êi nµo xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn nµy. 2.5.6. LÖnh giao hµng (Delivery order) NÕu hµng ho¸ ®­îc giao cho nhiÒu ng­êi nhËn hµng nh­ng hµng ®­îc chuyªn chë trªn cïng mét con tµu vµ trong cïng mét vËn ®¬n th× mét ng­êi ®­îc ñy quyÒn t¹i n­íc tiÕp nhËn hµng ®Çu tiªn sÏ ®­îc uû nhiÖm ®Ó cung cÊp tiÕp hµng cho nh÷ng ng­êi nhËn hµng cuèi cïng. Anh ta sÏ ®­îc nhËn b¶n chÝnh vËn ®¬n vµ ph¸t hµnh c¸c lÖnh giao hµng ®Ó cho nh÷ng ng­êi nhËn hµng ®¬n lÎ tiÕp nhËn phÇn hµng ho¸ cña m×nh t¹i ng­êi uû nhiÖm khi ®­îc xuÊt tr×nh lÖnh trªn. 2.5.7 PhiÕu ®ãng gãi(packing list): Lµ b¶n kª khai tÊt c¶ hµng ho¸ ®ùng trong mét kiÖn hµng (thïng hµng, containers).PhiÕu ®ãng gãi ®­îc lËp khi ®ãng gãi hµng ho¸. phiÕu ®ãng gãi t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm hµng ho¸ trong mçi kiÖn. Néi dung cña phiÕu ®ãng gãi bao gåm c¸c chi tiÕt sau: Tªn ng­êi b¸n vµ ng­êi mua, tªn hµng, sè hiÖu hîp ®ång, sè L/C, tªn tµu, ngµy bèc hµng, c¶ng bèc, c¶ng dì, sè thø tù cña kiÖn hµng, c¸ch ®ãng gãi, sè l­îng hµng ho¸ ®ùng trong kiÖn hµng, träng l­îng hµng ho¸ ®ã, thÓ tÝch cña kiÖn hµng, sè l­îng container vµ sè containers Mét ®Ó trong kiÖn hµng ®Ó cho ng­êi nhËn hµng cã thÓ kiÓm tra hµng trong kiÖn khi cÇn, nã lµ chøng tõ ®Ó ®èi chiÕu hµng ho¸ thùc tÕ víi hµng ho¸ do ng­êi b¸n gëi. Mét b¶n ®Ó cïng víi c¸c phiÕu ®ãng gãi kh¸c t¹o nªn mét bé ®Çy ®ñ. Bé nµy ®­îc xÕp vµo trong kiÖn hµng thø nhÊt cña l« hµng. Mét b¶n cßn l¹i còng ®­îc lËp thµnh mét bé víi c¸c phiÕu kh¸c, nµy ®­îc kÌm víi ho¸ ®¬n ®Ó xuÊt tr×nh cho ng©n hµng thanh to¸n. Trong thùc tÕ nhiÒu hîp ®ång cßn quy ®Þnh sö dông c¸c lo¹i phiÕu ®ãng gãi d­íi d¹ng ®Æc biÖt nh­: PhiÕu ®ãng gãi chi tiÕt(detailed packing list) LiÖt kª tØ mØ hµng ho¸ trong kiÖn hµng. §«i khi néi dung kh«ng cã g× kh¸c biÖt so víi phiÕu ®ãng gãi th«ng th­êng, nh­ng nÕu nã cã chi tiÕt. PhiÕu ®ãng gãi trung lËp( neutral packing list) Trong ®ã kh«ng ghi tªn ng­ßi b¸n vµ ng­êi mua nh»m ®Ó ng­êi môa cã thÓ sö dông phiÕu nµy b¸n l¹i hµng ho¸ cho ng­ßi thø ba. BÊt hîp lÖ th­êng gÆp khi lËp P/L trong ph­¬ng thøc thanh to¸n L/C lµ tæng sè sè l­îng hµng ho¸ ®­îc kª chi tiÕt trong packing list kh«ng b»ng víi sè l­îng hµng ho¸ ghi trong ho¸ ®¬n,GiÊy chøng nhËn phÈm chÊt (Quality certificate) - Chøng tõ nµy lµ mét x¸c nhËn ®Æc biÖt cña ng­êi s¶n xuÊt vÒ tÝnh hoµn h¶o vµ phÈm chÊt cña hµng ho¸ ®óng víi tho¶ thuËn trong hîp ®ång mua b¸n. 2.5.8. GiÊy chøng nhËn chÊt l­îng (Certificate of quality) Lµ chøng tõ x¸c nhËn chÊt l­îng cña hµng thùc giao vµ chøng minh phÈm chÊt hµng phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång, giÊy chøng nhËn chÊt l­îng cã thÓ do ng­êi cung cÊp hµng, còng cã thÓ do c¬ quan gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cÊp, tïy theo sù tho¶ thuËn cña 2 bªn mua b¸n. 2.5.9. GiÊy chøng nhËn sè l­îng/träng l­îng (Certificate of quantity/weight) a/ B¶n chÊt: Lµ chøng tõ x¸c nhËn sè l­îng/träng l­îng cña hµng ho¸ thùc giao. GiÊy chøng nhËn sè l­îng/träng l­îng còng cã thÓ do ng­êi cung cÊp hoÆc tæ chøc gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cÊp, tïy theo sù tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Khi tho¶ thuËn vÒ c¸c giÊy chøng nhËn chÊt l­îng,sè l­îng hoÆc träng l­îng cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn giÊy chøng nhËn lÇn cuèi, bëi c¸c giÊy nµy sÏ cã t¸c dông quyÕt ®Þnh trong viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp sau nµy. Ph¶i quy ®Þnh râ kiÓm tra lÇn cuèi sÏ ®­îc thùc hiÖn t¹i ®©u, ai tiÕn hµnh kiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng nhËn. b/ Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý khi kiÓm tra giÊy chøng nhËn sè l­îng/chÊt l­îng : C¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn sè l­îng,chÊt l­îng cã ph¶i lµ n¬i ®­îc chØ ®Þnh trong L/C? C¸c yÕu tè vÒ ng­êi giao hµng, ng­êi mua, c¸c phô chó (sè L/C, sè Invoices) cã ®óng víi L/C vµ c¸c chøng tõ kh¸c kh«ng? C¸c chøng nhËn ghi râ rµng lo¹i hµng ®· ®­îc kiÓm thÊy tèt, phï hîp víi tiªu chuÈn kiÓm nghiÖm cña n¬i cÊp chøng nhËn, x¸c nhËn ®óng vÒ quy c¸ch ®Æt hµng. X¸c nhËn ®ñ sè l­îng, ghi chó vÒ träng l­îng tÞnh, träng l­îng c¶ b×. GiÊy chøng nhËn cã ®­îc ký kh«ng? 2.5.10 GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch vµ giÊy chøng nhËn vÖ sinh: Lµ nh÷ng chøng tõ do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña nhµ n­íc cÊp cho chñ hµng ®Ó x¸c nhËn hµng ho¸ ®· ®­îc an toµn vÒ mÆt dÞch bÖnh, s©u h¹i, nÊm ®éc... 3. Chøng tõ tµi chÝnh (Financial Documents ) - Hèi phiÕu th­¬ng m¹i hoÆc hèi phiÕu ng©n hµng (Banker’s Bill of Exchange, Draft) - Kú phiÕu th­¬ng m¹i - SÐc (Cheque). - Ngoµi ra cã c¸c chøng tõ kh¸c kh«ng ph¶i lµ chøng tõ th­¬ng m¹i. ë ®©y ta sö dông Hèi phiÕu (Bill of Exchange – B/E, Draft) 3.1 §Þnh nghÜa hèi phiÕu: Hèi phiÕu lµ mét lÖnh viÕt ®ßi tiÒn v« ®iÒu kiÖn cña ng ­êi ký ph¸t hèi phiÕu cho ng ­êi kh¸c, yªu cÇu ng ­êi nµy khi nh×n thÊy phiÕu, hoÆc ®Õn mét ngµy cô thÓ nhÊt ®Þnh hoÆc mét ngµy cã thÓ x¸c ®Þnh trong t­¬ng lai ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng­êi nµo ®ã hoÆc theo lÖnh cña ng­êi nµy tr¶ cho mét ng­êi kh¸c hoÆc tr¶ cho ng­êi cÇm phiÕu. 3.2 §Æc ®iÓm: Thø nhÊt, tÝnh trõu t­îng cña hèi phiÕu thÓ hiÖn r»ng trªn hèi phiÕu kh«ng cÇn ph¶i ghi néi dung quan hÖ tÝn dông, tøc lµ nguyªn nh©n sinh ra viÖc lËp hèi phiÕu mµ chØ cÇn ghi sè tiÒn ph¶i tr¶ v µ nh÷ng néi dung cã li ªn quan ® Õn viÖc tr¶ tiÒn. HiÖu lùc ph¸p lý cña hèi phiÕu còng kh«ng bÞ rµng buéc do nguyªn nh©n g× sinh ra hèi phiÕu. Mét khi ®­îc t¸ch khái hîp ®ång vµ n»m trong tay ng­êi thø ba th× hèi phiÕu trë thµnh mét tr¸i vô ®éc lËp, chø kh«ng ph¶i lµ tr¸i vô sinh ra tõ hîp ®ång. NghÜa vô tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu lµ trõu t­îng. Thø hai, tÝnh b¾t buéc tr¶ tiÒn c ña hèi phiÕu thÓ hiÖn ng ­êi tr¶ tiÒn hèi phiÕu ph¶i tr¶ theo ®óng néi dung ghi trªn phiÕu vµ kh«ng ®­îc viÖn nh÷ng lý do riªng cña m×nh ®èi víi ng­êi ph¸t phiÕu, ng­êi ký hËu ®Ó tõ chèi viÖc tr¶ tiÒn, trõ tr ­êng hîp hèi phiÕu ® ­îc lËp tr¸i víi ®¹o luËt chi phèi nã. Thø ba, tÝnh l­u th«ng cña hèi phiÕu thÓ hiÖn hèi phiÕu cã thÓ ®­îc chuyÓn nh­îng mét hay nhiÒu lÇn trong thêi h¹n cña nã. Nh­ vËy nhê vµo tÝnh trõu t­îng vµ tÝnh b¾t buéc nghÜa vô tr¶ tiÒn mµ hèi phiÕu cã tÝnh l­u th«ng. 3.3 Ph©n lo¹i C·n cø vµo thêi h¹n tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu, ng­êi ta chia hèi phiÕu lµm 3 lo¹i: - Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay: Ng­êi tr¶ tiÒn khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy do ng­êi cÇm phiÕu xuÊt tr×nh th× ph¶i tr¶ tiÒn ngay cho hä. - Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay sau mét sè ngµy nhÊt ®Þnh, th­êng lµ tr¶ tiÒn sau 5-7 ngµy: Ng­êi tr¶ tiÒn khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy do ng­êi cÇm phiÕu xuÊt tr×nh th× tiÕn hµnh ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn, sau ®ã tõ 5 - 7 ngµy th× tr¶ tiÒn tê hèi phiÕu ®ã. - Hèi phiÕu cã kú h¹n: Sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh ghi trªn hèi phiÕu, ng­êi tr¶ tiÒn ph¶i tr¶ hoÆc tÝnh tõ ngµy ký ph¸t hèi phiÕu hoÆc tÝnh tõ ngµy chÊp nhËn hèi phiÕu hoÆc tõ mét ngµy quy ®Þnh cô thÓ C·n cø vµo hèi phiÕu cã kÌm theo chøng tõ hay kh«ng, cã thÓ chia hèi phiÕu lµm 2 lo¹i: - Hèi phiÕu tr¬n: Lo¹i nµy ®­îc göi ®Õn ®ßi tiÒn ng­êi tr¶ tiÒn kh«ng kÌm theo chøng tõ th­¬ng m¹i. Trong thanh to¸n quèc tÕ, hèi phiÕu n µy dïng ®Ó thu tiÒn c­íc phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm, hoa hång v.v.. hoÆc d ïng ®Ó ®ßi tiÒn mua h µng cña nh÷ng th ­¬ng nh©n nhËp khÈu tin cËy. - Hèi phiÕu kÌm chøng tõ: Lo¹i hèi phiÕu nµy ®­îc göi ®Õn cho ng­êi nhËp khÈu cã kÌm chøng tõ th ­¬ng m¹i. Hèi phiÕu k Ìm chøng tõ cã hai lo¹i: Lo¹i hèi phiÕu k Ìm chøng tõ tr¶ tiÒn ngay vµ lo¹i hèi phiÕu kÌm chøng tõ cã chÊp nhËn. C·n cø vµo tÝnh chÊt chuyÓn nh­îng cña hèi phiÕu cã thÓ chia hèi phiÕu lµm 2 lo¹i: - Hèi phiÕu ®Ých danh : Lµ lo¹i hèi phiÕu ghi r â hé tªn ng­êi h­ëng lîi hèi phiÕu kh«ng kÌm theo ®iÒu kho¶n theo lÖnh. VÝ dô: Hèi phiÕu ghi nh­ sau “Sau khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy, tr¶ cho «ng X mét sè tiÒn lµ ..”. Hèi phiÕu ®Ých danh kh«ng chuyÓn nh­îng ®­îc b»ng thñ tôc ký hËu theo luËt ®Þnh. - Hèi phiÕu theo lÖnh: Lµ lo¹i hèi phiÕu ghi tr¶ theo lÖnh cña ng ­êi h­ëng lîi hèi phiÕu. VÝ dô ghi nh­ sau: “Sau khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy, tr¶ theo lÖnh cña «ng X mét sè tiÒn lµ ..”. Hèi phiÕu theo lÖnh chuyÓn nh­îng ® ­îc theo h ×nh thøc ký hËu theo luËt ®Þnh. Nã ® ­îc sö dông réng r·i trong thanh to¸n quèc tÕ. C·n cø vµo ng­êi ký ph¸t hèi phiÕu, ng­êi ta chia hèi phiÕu lµm 2 lo¹i: - Hèi phiÕu th­¬ng m¹i lµ hèi phiÕu do ng­êi xuÊt khÈu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng­êi nhËp khÈu trong nghiÖp vô vÒ thanh to¸n hµng hãa xuÊt khÈu hoÆc cung cÊp lao vô lÉn nhau. - Hèi phiÕu ng©n hµng lµ hèi phiÕu do ng©n hµng ph¸t hµnh ra lÖnh cho ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh thanh to¸n mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng­êi h­ëng lîi chØ ®Þnh trªn hèi phiÕu. 3.4 L­u ý : - Sè tiÒn trªn hèi phiÕu ph¶i phï hîp, ®ång nhÊt víi L/C. Lo¹i tiÒn vµ l­îng tiÒn ph¶i phï hîp vµ n»m trong ph¹m vi cho phÐp cña L/C - Tªn ng­êi tr¶ tiÒn: NÕu trªn L/C kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c th× ng­êi tr¶ tiÒn ®­îc hiÓu lµ ng©n hµng më L/C - Chøng tõ ®i kÌm: ph¶i cã sù tham chiÕu ®Õn L/C PhÇn 2: Träng t©m bµi tËp lín I ViÕt giÊy ®Ò nghÞ më L/C 1. §iÒu kiÖn më L/C 1.1 §Ó ®­îc më L/C Doanh nghiÖp ph¶i nép t¹i ng©n hµng GiÊy ®¨ng ký kinh doanh Tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng ( Muèn më tµi kho¶n ph¶i ®ãng Ýt nhÊt 500 USD vµo tµi kho¶n chuÈn bÞ më cïng víi c¸c giÊy tê sau: + QuyÕt ®Þnh thµnh lËp cña C«ng ty + QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng 1.2. Hå s¬ yªu cÇu Hå s¬ ph¸p lý GiÊy ®Ò nghÞ ph¸t hµnh tÝn dông th­ ( theo mÉu cña ACB) Hîp ®ång ngo¹i th­¬ng GiÊy ph®p nhËp khÈu/h¹n ng¹ch (®èi víi c¸c mÆt hµng cÇn ph¶i cã giÊy ph®p nhËp khÈu/h¹n ng¹ch) §èi víi tr­êng hîp nhËp khÈu ñy th¸c, cÇn xuÊt tr×nh thªm c¸c chøng tõ sau: Hîp ®ång ñy th¸c nhËp khÈu Biªn b¶n tháa thuËn (theo mÉu cña ACB) §èi víi tÝn dông th­ tr¶ chËm, cÇn xuÊt tr×nh thªm c¸c chøng tõ sau: LÞch chuyÓn tiÒn thanh to¸n tÝn dông th­ tr¶ chËm V·n b¶n x¸c nhËn h·ng ký vay, tr¶ nî n­íc ngoµi cña Ng©n hµng Nhµ N­íc (trong tr­êng hîp thêi h¹n thanh to¸n cña hîp ®ång > 1 n·m) §èi víi thanh to¸n chuyÓn khÈu, cÇu xuÊt tr×nh thªm c¸c chøng tõ sau: Cam kÕt chuyÓn nguån thu xuÊt khÈu vÒ ACB Hîp ®ång xuÊt khÈu ph¶i quy ®Þnh râ trong ®iÒu kho¶n thanh to¸n sÏ chuyÓn tiÒn vÒ tµi kho¶n tiÒn göi cña Quý kh¸ch t¹i ACB. 1.3. L­u ý khi lµm ®¬n xin më L/C - C¬ së viÕt ®¬n lµ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng ®· ký kÕt nh­ng nhµ nhËp khÈu cã thÓ thªm mét sè néi dung cã lîi cho m×nh - Trªn ®¬n ph¶i cã ch÷ ký cña Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng ®¬n vÞ nhËp khÈu. NÕu thùc hiÖn nhËp khÈu ñy th¸c th× trªn ®¬n xin më L/C ph¶i cã ®Çy ®ñ 4 ch÷ ký: Ch÷ ký cña Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng cña ®¬n vÞ nhËp khÈu ñy th¸c, ch÷ ký cña Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng cña ®¬n vÞ nhËn ñy th¸c - §Ó tr¸nh L/C ph¶i tu chØnh nhiÒu lÇn mÊt thêi gian vµ tèn kÐm, nhµ nhËp khÈu cã thÓ fax ®¬n xin më L/C ®Õn nhµ xuÊt khÈu xem tr­íc vµ xin ý kiÕn - Nhµ nhËp khÈu nªn xem L/C b¶n gèc vµ ®Ò nghÞ tu chØnh nÕu cÇn ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho m×nh 1.4. Ký quü më L/C HiÖn nay c¸c ng©n hµng quy ®Þnh tû lÖ ký quü (100%; d­íi 100%; hoÆc kh«ng cÇn ký quü) ®èi víi doanh nghiÖp nhËp khÈu c¨n cø vµo: Uy tÝn thanh to¸n cña doanh nghiÖp Mèi quan hÖ cña doanh nghiÖp ®èi víi ng©n hµng Sè d­ ngo¹i tÖ trªn tµi kho¶n cña doanh nghiÖp C«ng nî cña doanh nghiÖp nhËp khÈu TÝnh kh¶ thi trong ph­¬ng ¸n kinh doanh hµng nhËp khÈu cña ®¬n vÞ nhËp khÈu C¸ch thøc ký quü NÕu sè d­ trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng lín h¬n sè tiÒn ký quü, ng©n hµng sÏ trÝch tõ tµi kho¶n tiÒn göi chuyÓn sang tµi kho¶n ký quü. Phßng nhËp khÈu trùc tiÕp lµm phiÕu chuyÓn kho¶n néi dung ký quü më L/C sau ®ã sÏ chuyÓn sang Phßng kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn NÕu sè d­ tµi kho¶n tiÒn göi nhá h¬n sè tiÒn ký quü, gi¶i quyÕt b»ng 2 c¸ch sau + Mua ngo¹i tÖ ®Ó ký quü + Vay ngo¹i tÖ ®Ó ký quü 1.5. Thanh to¸n phÝ më L/C PhÝ më L/C tïy theo møc nhµ nhËp khÈu thùc hiÖn ký quü VÝ dô: T¹i ng©n hµng ACB Th­ tÝn dông nhËp khÈu Ký quü PhÝ më L/C 1 Ph¸t hµnh th­ tÝn dông - Ký quü 100% 0,075%; TT:20USD; TĐ: 500USD - Ký quü<100% (kÓ c¶ tr­êng hîp ký quü =0%) TT: 20USD + Sè tiÒn ký quü 0,075% + Sè tiÒn kh«ng ký quü 0,15% 2 Tu chØnh th­ tÝn dông - Tu chØnh t¨ng sè tiÒn Nh­ ph¸t hµnh th­ tÝn dông - C¸c tu chØnh kh¸c 10USD 3 Ký hËu vËn ®¬n/ph¸t hµnh ñy quyÒn nhËn hµng 2USD 4 ChÊp nhËn hèi phiÕu/chÊp nhËn thanh to¸n th­ tÝn dông tr¶ chËm (phÝ tÝnh trän th¸ng) - Ký quü 100% 0,05%/ th¸ng; TT:50USD - Ký quü<100% 0,08%/ th¸ng; TT: 50USD 5 Thanh to¸n th­ tÝn dông 0,20%; TT:20USD; TĐ: 500USD 6 Hñy th­ tÝn dông 10 USD + ph¶i tr¶ ng©n hµng n­íc ngoµi(nÕu cã ph¸t sinh) 2. GiÊy ®Ò nghÞ më th­ tÝn dông (KÌm theo – MÉu th­ tÝn dông kh«ng hñy ngang cña ng©n hµng ACB) 3. Gi¶i thÝch c¸ch ghi GiÊy ®Ò nghÞ më th­ tÝn dông To (KÝnh göi): Trong hîp ®ång kh«ng quy ®Þnh ng©n hµng ph¸t hµnh L/C lµ ng©n hµng nµo v× vËy cã thÓ chän bÊt kú ng©n hµng nµo cã uy tÝn t¹i ViÖt Nam. (®iÒu 6.3 hîp ®ång) Do ®ã chän Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C lµ ng©n hµng ACB trô së chÝnh t¹i ViÖt Nam vµ cã quan hÖ ®¹i lý víi ng©n hµng Commerzbank t¹i §øc KÝnh göi: Ng©n hµng TMCP ¸ Ch©u To: Asia Commercial bank (ACB) Type of credit: Chän lo¹i th­ tÝn dông sÏ më Th­ tÝn dông chän lo¹i kh«ng hñy ngang “Irrevocable” (®iÒu 6.1 hîp ®ång) Issued: Chän c¸ch ph¸t hµnh Ph¸t hµnh b»ng ®iÖn Swift chän “by teletransmission” Advising Bank: Ghi tªn vµ ®Þa chØ Ng©n hµng th«ng b¸o (ng©n hµng ®¹i lý cña ACB) - Ghi “ COMMERZBANK BERLIN, GERMANY” Expiry date: Thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C: 60 days ( ®iÒu 6.1 Hîp ®ång) Applicant: Tªn, ®Þa chØ cña ng­êi nhËp khÈu Address: 23 batrieu st, ha noi, viet nam Tel: 084 4 8616767 Fax: 084 4 86166565 Beneficiary: Tªn, ®Þa chØ vµ sè tµi kho¶n cña ng­êi xuÊt khÈu Address: wittstocker chaussee 1, heiligengrabe, germany Tel: 49 (0) 333457/69-150 Fax: 49 (0) 333457/69-488 (8) Amount: Sè tiÒn ghi trªn L/C lµ sè tiÒn tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ghi t¹i ®iÒu 4.3 lµ In figures: US$ 817,500.00 (5% at the seller option) In words: United States Dollars Eight Hundred Seventeen Thousand and Five Hundred5% Credit available with: tªn ng©n hµng thanh to¸n cã thÓ lµ ng©n hµng më L/C hoÆc lµ ng©n hµng ®¹i lý ®­îc ng©n hµng më ñy th¸c thanh to¸n th­ tÝn dông - Ghi : “COMMERZBANK BERLIN, GERMANY” Draft(s) at : h×nh thøc thanh to¸n hèi phiÕu (®iÒu 3.1 hîp ®ång) Draft at 60 days after sight for 100% of invoice value Partial shipment: Cho phÐp giao hµng tõng phÇn hay kh«ng Kh«ng qui ®Þnh trong hîp ®ång nªn tïy chän Transhipment : Cho phÐp chuyÓn t¶i hay kh«ng Kh«ng qui ®Þnh trong hîp ®ång nªn tïy chän Shipment from...to : VËn chuyÓn hµng tõ ®Þa ®iÓm xÕp hµng ®Õn n¬i dì hµng - Theo ®iÒu 5.2 vµ 5.3 hîp ®ång From: GERMANY MAIN PORT To: HAI PHONG PORT Latest shipment date: ngµy giao hµng muén nhÊt - Theo ®iÒu 5.1 hîp ®ång - Ghi “27 April 2007” Goods: M« t¶ ng¾n gän hµng hãa - Theo ®iÒu 1, 2, 3, 4 hîp ®ång - §iÒu kiÖn chë hµng: CIF (®iÒu 4.1 hîp ®ång) Packing: Bao b×, ®ãng gãi Marking: Ghi chó hµng hãa Document required : Chøng tõ yªu cÇu cÇn xuÊt tr×nh cho ng©n hµng ®Ó thanh to¸n L/C (®iÒu 6.5 hîp ®ång) Other documents: C¸c chøng tõ kh¸c Other conditions: C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c II. LËp bé chøng tõ thanh to¸n theo yªu cÇu cña th­ tÝn dông ( L/C ) 1. C¬ së lý luËn ®Ó lËp bé chøng tõ - C¬ së ®Ó lËp chøng tõ lµ quy ®Þnh trong L/C - ChuÈn mùc cña bé chøng tõ lµ ®óng, ®ñ, hîp lý, tho¶ m·n víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C * §óng: lµ ®óng ®èi t­îng, ®óng c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh cÊp. Chøng tõ ph¶i trung thùc vµ hoµn h¶o * §ñ: lµ ®ñ theo yªu cÇu cña L/C, trªn L/C quy ®Þnh chøng tõ nµo th× ng­êi b¸n ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ ®ã. Cã mét sè chøng tõ kh«ng quy ®Þnh trong L/C nh­ng ng­êi b¸n ®­¬ng nhiªn ph¶i xuÊt tr×nh. VD: hèi phiÕu v× ®©y lµ c«ng cô ®ßi tiÒn * Hîp lý: nghÜa lµ gi÷a c¸c chøng tõ kh«ng cã m©u thuÉn víi nhau vµ kh«ng cã m©u thuÉn gi÷a c¸c chøng tõ víi c¸c quy ®Þnh trong L/C - Cã 3 nhãm chøng tõ c¬ b¶n lµ: * Nhãm chøng tõ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh vËn chuyÓn: B/L, chøng tõ b¶o hiÓm hµng ho¸, ... * Nhãm chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸: Phô thuéc vµo tõng lo¹i hµng vµ quy ®Þnh cña tõng quèc gia * Nhãm chøng tõ liªn quan ®Õn c«ng cô thanh to¸n 2. C¸c bÊt hîp lÖ th­êng gÆp 2.1 Hãa ®¬n th­¬ng m¹i - Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn cã liªn quan ®­îc ghi trªn hãa ®¬n th­¬ng m¹i kh¸c víi L/C vµ c¸c chøng tõ kh¸c - Sè b¶n hãa ®¬n ph¸t hµnh kh«ng ®ñ theo yªu cÇu cña L/C - Sè l­îng, ®¬n gi¸, m« t¶ hµng hãa, tæng gi¸ trÞ, ®iÒu kiÖn ®ãng gãi vµ ký m· hiÖu hµng hãa trªn hãa ®¬n kh«ng chÝnh x¸c víi néi dung L/C - Sè L/C vµ ngµy më L/C kh«ng chÝnh x¸c - C¸c d÷ kiÖn vÒ vËn t¶i hµng hãa kh«ng phï hîp víi B/L - Kh«ng cã ch÷ ký theo quy ®Þnh cña L/C 2.2 VËn t¶i ®¬n - Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin kh¸c vÒ ng­êi göi hµng, ng­êi nhËn hµng, ng­êi ®­îc th«ng b¸o kh«ng phï hîp th­o quy ®Þnh cña L/C - C¸c thay ®æi bæ sung trªn vËn ®¬n kh«ng cã x¸c nhËn cña ng­êi lËp (Ch÷ ký vµ con dÊu) - VËn ®¬n thiÕu tÝnh x¸c thùc do ng­êi lËp vËn ®¬n kh«ng nªu râ t­ c¸ch ph¸p lý ®èi víi tr¸ch nhiÖm chuyªn chë l« hµng nµy - Sè L/C vµ ngµy më L/C kh«ng chÝnh x¸c - C¸c ®iÒu kiÖn ®ãng gãi vµ ký m· hiÖu hµng hãa kh«ng theo ®óng quy ®Þnh cña L/C - Sè hiÖu container hay l« hµng kh«ng khíp víi c¸c chøng tõ kh¸c nh­ chøng tõ b¶o hiÓm, hãa ®¬n... 2.3 Chøng tõ b¶o hiÓm - Sè b¶n chÝnh ®­îc xuÊt tr×nh kh«ng ®ñ theo yªu cÇu cña L/C - Tªn hoÆc ®Þa chØ cña c¸c bªn liªn quan ®Õn chøng tõ b¶o hiÓm kh«ng chÝnh x¸c - Chøng tõ b¶o hiÓm kh«ng ký hËu chuyÓn quyÒn së h÷u b¶o hiÓm hµng hãa cho nhµ nhËp khÈu - M« t¶ hµng hãa vµ nh÷ng th«ng tin kh¸c kh«ng khíp víi L/C hoÆc c¸c chøng tõ kh¸c - Mua b¶o hiÓm sau khi giao hµng lªn tµu hoÆc kh«ng nªu ngµy lËp chøng tõ b¶o hiÓm - Kh«ng nªu sè l­îng b¶n chÝnh ®­îc ph¸t hµnh - Kh«ng nªu hoÆc nªu kh«ng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm - Kh«ng nªu tæ chøc gi¸m ®Þnh hµng hãa hoÆc n¬i khiÕu n¹i, båi th­êng theo quy ®Þnh cña L/C 2.4 Hèi phiÕu ( Bill of Exchange - B/E / Draft ) - Hèi phiÕu thiÕu hoÆc kh«ng chÝnh x¸c vÒ tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn cã liªn quan - Hèi phiÕu ch­a ký hËu - Sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu b»ng sè vµ b»ng ch÷ kh«ng khíp nhau hay kh«ng b»ng trÞ gi¸ hãa ®¬n - Ngµy ký ph¸t hèi phiÕu qu¸ h¹n hiÖu lùc cña L/C - Sè L/C vµ ngµy më L/C ghi trªn hèi phiÕu kh«ng chÝnh x¸c 2.5 GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa ( C/O – Certificate of Origin ) - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp hoÆc ng­êi s¶n xuÊt hoÆc ng­êi thô h­ëng lËp theo quy ®Þnh cña L/C 3. Gi¶i thÝch c¸ch lËp c¸c lo¹i chøng tõ thanh to¸n quy ®Þnh trong L/C 3.1 Hãa ®¬n th­¬ng m¹i ( Commercial invoices) (1) Shiper/Exporter : Chñ hµng/ ng­êi xuÊt khÈu Ghi tªn, ®Þa chØ nhµ xuÊt khÈu theo tr­êng 59 trong L/C (2) No&Date of invoice: Sè hiÖu vµ ngµy lËp hãa ®¬n th­¬ng m¹i - Sè hiÖu: ë Bµi tËp lín nµy th× tù chän c¸ch viÕt - Ngµy lËp hãa ®¬n: Trïng hoÆc sau ngµy giao hµng, trong thêi gian hiÖu lùc cña L/C vµ kh«ng ®­îc trïng víi ngµy hÕt h¹n L/C (3) For account & Risk of : Ghi tªn, ®Þa chØ ng­êi thanh to¸n chi phÝ vµ rñi ro - Ghi theo tr­êng Consignee cña vËn t¶i ®¬n (4) Notify party: Th«ng b¸o cho ®èi t¸c (ng­êi nhËp khÈu) - Ghi theo tr­êng 50 cña L/C (5) Payment: ph­¬ng thøc thanh to¸n - Thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ kh«ng hñy ngang, sè L/C, ngµy ph¸t hµnh - Ghi theo tr­êng 40A, 20, 31C cña L/C (6) Port of loading: C¶ng xÕp hµng - Ghi theo tr­êng “Port of loading” trong vËn t¶i ®¬n (7) Final destination: N¬i vËn chuyÓn hµng ®Õn - Ghi theo tr­êng “Port of discharging” trong vËn t¶i ®¬n (8) Carrier: Tªn tµu vËn chuyÓn - Ghi theo tr­êng “Ocean Vessel” trong vËn t¶i ®¬n (9) Sailing on or about : Ngµy tµu khëi hµnh - Trïng víi ngµy xÕp hµng xong lªn tµu, trïng hoÆc tr­íc ngµy giao hµng muén nhÊt quy ®Þnh t¹i tr­êng 44C cña L/C (10) Marks & No of packages: Ký mµ hiÖu vµ sè hiÖu ®ãng gãi - Trong bµi tËp lín cã thÓ ®Ó trèng (11) Description of goods: M« t¶ hµng hãa - Ghi theo tr­êng 45A cña L/C (12) Quantity Unit: Sè l­îng hµng vµ ®¬n vÞ ®o - Ghi theo tr­êng 45A cña L/C (13) Unit Price: §¬n gi¸ - Ghi theo tr­êng 45A cña L/C (14) Amount: TrÞ gi¸ cña l« hµng - Ghi theo tr­êng 32B (15) Total: Tæng gi¸ trÞ cña l« hµng- ghi b»ng sè vµ ch÷ ph¶i t­¬ng ®­¬ng nhau, cïng 1 lo¹i tiÒn tÖ, ghi râ rµng vµ lµ 1 con sè chÝnh x¸c. Ghi theo tr­êng 32B In figure: Ghi b»ng sè In words: Ghi b»ng ch÷ 3.2 VËn t¶i ®¬n ( Bill of Lading – B/L) Shipper (chñ hµng,ng­êi göi hµng) : tªn (c«ng ty hoÆc ng­êi) , ®Þa chØ (cô thÓ) - Ghi theo tr­êng 59 trong L/C Consignee(bªn nhËn hµng): tªn (c«ng ty hoÆc ng­êi) , ®Þa chØ (cô thÓ) - Ghi “ TO ORDER” theo tr­êng 46A, môc 3 L/C Notify party: th«ng b¸o cho ®èi t¸c (ng­êi nhËp khÈu) - Th«ng b¸o cho “APPLICANT” theo tr­êng 46A, môc 3 L/C - Ghi theo tr­êng 50 L/C Ref no (tham chiÕu sè) - Trong bµi tËp lín tù chän Place receipt : (®Þa ®iÓm lËp hãa ®¬n) - Trong bµi tËp lín ®Ó trèng Ocean vessel: (tªn tµu biÓn vËn chuyÓn hµng) - Ghi tµu chë hµng, trong bµi tËp lín cã thÓ chän 1 tªn nh­:”OCEAN STAR” Port of lading(c¶ng xÕp hµng) Theo tr­êng 44A cã thÓ xÕp t¹i bÊt kú c¶ng nµo t¹i ViÖt Nam Theo tr­êng 46A môc 3, ph¶i chØ râ tªn c¶ng xÕp Chän “HAIPHONG PORT” Port of discharginh(c¶ng dì) - Ghi theo tr­êng 44B cña L/C Place of delivery(®Þa ®iÓm giao hµng) - Trong bµi tËp lín ®Ó trèng For delivery of goods please apply to: ViÖc giao hµng ¸p dông cho - Trong bµi tËp lín ®Ó trèng Freight payable at(tr¶ c­íc t¹i)- ®Þa ®iÓm thanh to¸n tiÒn c­íc Theo tr­êng 46A môc 3 L/C c­íc tr¶ tr­íc “FREIGHT PREPAID” Theo tr­êng 45A môc 3 L/C ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn CIF YANGPU PORT, CHINA Ghi “HAIPHONG, VIETNAM” Number of original B/L : Sè l­îng vËn t¶i ®¬n gèc ph¸t hµnh Theo tr­êng 46A môc 3 L/C - Ghi “THREE (03)” Marks and number : Ký m· hiÖu vµ sè hiÖu - Bµi tËp lín ®Ó trèng No of Package : Sè hiÖu bao, kiÖn ®ãng gãi - Bµi tËp lín ®Ó trèng Description of package and goods: M« t¶ cô thÓ bao b× vµ hµng hãa cña chñ hµng - Ghi theo tr­êng 45A cña L/C Gross weight (tæng träng l­îng) - Ghi theo tr­êng 45A cña L/C Measurement (kÝch th­íc) - Trong tr­êng 45A kh«ng ghi kÝch th­íc nªn ®Ó trèng Clean on board (®· xÕp hµng lªn tµu) - Ghi chó thªm ngµy hµng hãa ®· ®­îc xÕp xong lªn tµu, tr­íc hoÆc trïng víi ngµy giao hµng chËm nhÊt tr­êng 44C cña L/C Freight and charges(C­íc vËn t¶i vµ c¸c phÝ tæn) Nh­ tháa thuËn cña c¸c bªn Ghi “ AS ARRANGE ” Prepaid (Tr¶ tiÒn tr­íc) Theo tr­êng 46A môc 3 cña L/C Ghi “ FREIGHT PREPAID” Collect (Tr¶ tiÒn sau) - §Ó trèng Stamp and sign (®ãng dÊu vµ ch÷ kÝ): - Ng­êi ký cã thÓ lµ thuyÒn tr­ëng, ng­êi chuyªn chë hoÆc ®¹i lý cña ng­êi chuyªn chë - Ghi “AS AGENT FOR THE CARRIER” vµ ®ãng dÊu Theo tr­êng 46A môc 3 ký hËu theo lÖnh vµ ®Ó trèng=>Ghi “TO ORDER” vµ ký tªn 3.3 GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm hµng hãa ( Certificate of Cargo marine insurance) Name of assured: Tªn, ®Þa chØ cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm hµng hãa VËn chuyÓn theo ®iÒu kiÖn CIF (tr­êng 45A L/C) nªn ng­êi mua b¶o hiÓm cho hµng hãa vµ chÞu phÝ b¶o hiÓm lµ ng­êi xuÊt khÈu Ghi theo tr­êng 59 L/C Name and/or No, of Vessel/Flight: Tªn, sè hiÖu chuyÕn tµu/ chuyÕn bay - Ghi tªn tµu nh­ tr­êng “Ocean Vessel” cña vËn t¶i ®¬n Documentary Credit (L/C) No: Sè hiÖu cña th­ tÝn dông - Ghi theo tr­êng 20 L/C B/L No: Sè hiÖu vËn t¶i ®¬n - Trïng víi tr­êng “B/L Number” trong vËn t¶i ®¬n Contract No: Sè hiÖu hîp ®ång - Trong bµi tËp lín tïy chän From: VËn chuyÓn hµng xuÊt ph¸t tõ - Ghi nh­ tr­êng “Port of loading” trong B/L To: VËn chuyÓn hµng tíi - Ghi nh­ tr­êng “Port of discharging” trong B/L Sailing on or about: Ngµy tµu khëi hµnh - Trïng ngµy giao hµng xong lªn tµu Subject Matter Insured: §èi t­îng ®­îc b¶o hiÓm - Ghi theo tr­êng 45A trong L/C Sum Insured: Tæng gi¸ trÞ ®­îc b¶o hiÓm Ghi theo tr­êng 46A môc 2 cña L/C Ghi “110% FULL INVOICE VALUE ” Premium Rate: TØ lÖ phÝ b¶o hiÓm Tïy thuéc vµo quy ®Þnh cña h·ng b¶o hiÓm Ghi “0.11%” Premium: PhÝ b¶o hiÓm = tØ lÖ phÝ b¶o hiÓm * gi¸ trÞ l« hµng - Ghi “GBP 222,200.00” VAT: 0% Total Amout: Tæng sè phÝ b¶o hiÓm ph¶i tr¶ - Ghi “GBP 222,200.00” Issued in Ha Noi on: Ngµy ph¸t hµnh ®¬n b¶o hiÓm - Mua b¶o hiÓm tr­íc khi giao hµng lªn tµu, sau khi më th­ tÝn dông nªn ngµy ph¸t hµnh n»m trong kho¶ng thêi gian nµy 3.4 Hèi phiÕu ( Bill of Exchange - B/E / Draft ) No: Sè hiÖu hèi phiÕu - Trong bµi tËp lín tïy chän For: Sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu - Ghi theo tr­êng 32B trong L/C At......sight : Hèi phiÕu tr¶ ngay hay tr¶ chËm Theo tr­êng 42 C lµ hèi phiÕu tr¶ chËm Ghi “AT 90 DAYS AFTER SIGHT” Pay to: Tr¶ tiÒn cho - Hèi phiÕu theo ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ nªn tr¶ tiÒn theo lÖnh cña ng©n hµng ACB The sum of: Tæng sè tiÒn ghi b»ng ch÷ t­¬ng ®­¬ng víi sè tiÒn ghi b»ng sè Value received as per our invoice(s) No(s): Sè hiÖu cña hãa ®¬n th­¬ng m¹i, trïng víi sè hiÖu ghi trong tr­êng “No & Date of invoice” cña hãa ®¬n th­¬ng m¹i Dated: Ngµy lËp hãa ®¬n th­¬ng m¹i, trïng víi ngµy ghi trong tr­êng “No & Date of invoice” cña hãa ®¬n th­¬ng m¹i Drawn under: Ký ph¸t cho - Ghi theo tr­êng 42A trong L/C Irrevocable L/C No: Sè hiÖu th­ tÝn dông kh«ng hñy ngang - Ghi th­o tr­êng 20 cña L/C Dated/Wired: Ngµy ph¸t hµnh L/C - Ghi theo tr­êng 31C cña L/C To: Göi tíi - Göi tíi ng­êi bÞ ký ph¸t theo tr­êng 42A For: Ng­êi h­ëng lîi hèi phiÕu - Ghi theo tr­êng 59 cña L/C 3.5 GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa (C/O- Certificate of Origin) Reference No: Sè tham chiÕu (1) Goods consigned from: Hµng ®­îc göi bëi (chñ hµng/ng­êi xuÊt khÈu) - Ghi tªn, ®Þa chØ ng­êi xuÊt khÈu - Theo tr­êng 59 cña L/C (2) Goods consigned to: Hµng ®­îc chuyÓn tíi (ng­êi nhËn hµng) - Ghi theo tr­êng “Consignee” cña vËn t¶i ®¬n - Ghi “TO ORDER” (3) Means of transport and route: Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ tuyÕn ®­êng - Ghi “BY SEA FROM HAIPHONG PORT, VIETNAM TO YANGPU PORT, P.R. CHINA” (4) Competent authority: C¬ quan cã thÈm quyÒn (5) For offical use: ChÝnh thøc cã hiÖu lùc (6) Marks, numbers and kind of packages; description of goods: Ký m· hiÖu, sè hiÖu vµ lo¹i bao gãi - Ghi theo tr­êng 45A cña L/C (7) Gross weight or other quantity: Tæng khèi l­îng hµng - Ghi theo tr­êng 45A cña L/C (8) Number and date of invoices: Sè hiÖu vµ ngµy lËp hãa ®¬n th­¬ng m¹i - Ghi gièng tr­êng “No & Date of invoice” trong hãa ®¬n th­¬ng m¹i (9) Certification: c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp chøng nhËn lêi khai cña ng­êi xuÊt khÈu lµ ®óng (10) Declaration by the exporter: Ng­êi xuÊt khÈu x¸c nhËn lêi khai lµ ®óng KÕt luËn Qua viÖc thùc hµnh c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ nh­ lµm ®¬n xin më L/C, chuÈn bÞ bé chøng tõ göi hµng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña bé chøng tõ vÒ h×nh thøc bÒ ngoµi vµ néi dung bªn trong....., chóng ta nhËn thÊy mét sè ®iÓm nh­ sau: TÝn dông th­ (Letter of Credit) lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n phæ biÕn vµ hiÖu qu¶ trong c¸c giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ. Trong h¬n 70 n¨m qua, ph­¬ng thøc thanh to¸n nµy ®­îc c¸c doanh nghiÖp trªn toµn cÇu ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh t¹i Quy t¾c Thùc hµnh thèng nhÊt vÒ TÝn dông th­ chøng tõ (UCP) do Phßng Th­¬ng m¹i Quèc tÕ (ICC) ban hµnh. Do vËy, UCP ®­îc coi lµ cÈm nang cho c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ.Sau 03 n¨m so¹n th¶o vµ chØnh lý, ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2006, Phßng Th­¬ng m¹i Quèc tÕ (ICC) ®· th«ng qua B¶n Quy t¾c Thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ míi (UCP600), phiªn b¶n thø 7, thay thÕ cho B¶n Quy t¾c thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ cò (UCP 500) vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2007. - UCP lµ viÕt t¾t cña “The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits” (Quy t¾c thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ). Chøng tõ chuyªn chë hµng hãa b»ng ®­êng biÓn vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m theo quy ®Þnh cña UCP 600 Th¸ng 5 n¨m 2003, Phßng Th­¬ng m¹i quèc tÕ ®· ñy quyÒn cho ñy ban Kü thuËt vµ TËp qu¸n ng©n hµng triÓn khai viÖc söa ®æi b¶n quy t¾c vµ thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ, Ên phÈm ICC sè 500 (gäi t¾t lµ UCP 500). Môc ®Ých cña viÖc söa ®æi UCP 500 lµ ph¶n ¸nh ®­îc nh÷ng thay ®æi vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ng©n hµng, vËn t¶i vµ b¶o hiÓm. Bªn c¹nh ®ã lµ rµ so¸t l¹i ng«n tõ, hµnh v¨n trong UCP nh»m tr¸nh nh÷ng tranh chÊp ph¸t sinh khi øng dông vµ gi¶i thÝch trªn thùc tÕ. Sau h¬n 3 n¨m kh¶o s¸t, ph©n tÝch, rµ so¸t, tranh luËn vµ dung hßa gi÷a c¸c thµnh viªn cña nhãm so¹n th¶o ñy ban Ng©n hµng vµ c¸c ñy ban quèc gia cã liªn quan cña ICC, Ên phÈm míi ICC sè 600 ®· ra ®êi – UCP 600, ¸p dông cho bÊt kú lo¹i tÝn dông chøng tõ nµo (“TÝn dông”), bao gåm c¶ th­ tÝn dông dù phßng trong chõng mùc mµ c¸c quy t¾c nµy cã thÓ ¸p dông nÕu néi dung tÝn dông chØ ra mét c¸ch râ rµng nã phô thuéc vµo c¸c quy t¾c nµy. C¸c quy t¾c nµy rµng buéc tÊt c¶ c¸c bªn trõ lo¹i tÝn dông lo¹i trõ hoÆc söa ®æi mét c¸ch râ rµng Khi thùc hiÖn viÖc thanh to¸n b»ng L/C, ng©n hµng chØ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra vÒ mÆt chøng tõ chø kh«ng kiÓm tra hµng thùc tÕ. V× vËy, ng­êi xuÊt khÈu cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn tÝnh hîp lý, tÝnh chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ cña bé chøng tõ ®Ó ®­îc ng©n hµng thanh to¸n. NghiÖp vô thanh to¸n chØ lµ mét nghiÖp vô trong c¸c nghiÖp vô phôc vô cho viÖc mua b¸n hµng ho¸ ngo¹i th­¬ng nh­ng lµ nghiÖp vô rÊt quan träng. Do ®ã ®Ó thùc hiÖn viÖc thanh to¸n tiÒn hµng ®­îc nhanh chãng vµ thuËn tiÖn, ng­êi b¸n, ng­êi mua cÇn lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n phï hîp. Vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng thøc thanh to¸n an toµn, hiÖu qu¶ mµ c¸c bªn cã thÓ lùa chän.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn đề thanh toán bằng thư tín dụng L-C.doc
Luận văn liên quan