Đề tài Vấn đề xoá đói, giảm nghèo ở nước ta hiện nay

Phần i: LờI Mở ĐầU ở nước ta, đói nghèo vẫn đang là vấn đề kinh tế xã hội bức xúc. Xoá đói, giảm nghèo toàn diện, bền vững luôn được đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm và xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Chủ trương này được hình thành ngay từ những ngày đầu khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Đói nghèo cũng là một loại giặc giống như giặc đói, giặc dốt, như mong muốn của Bác Hồ: “làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, người khá, giàu thì giàu thêm.” Điều này không những đáp ứng được nhu cầu, nguyệnh vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam mà còn phù hợp với xu hướng chung của thời đại, phù hợp với các mục tiêu phát triển thiên niên kỉ mà Liên hợp quốc đã đề ra. Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nên em đã chọn đề tài: “vấn đề xoá đói, giảm nghèo ở nước ta hiện nay.” Song do trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong được sự giúp đỡ của thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Phần I: Lời mở đầu 1 Phần II: Nội dung Chương I: Sự cần thiết khách quan của việc xoá đói giảm nghèo 2 I. Khái niệm và chuẩn mực xác định đói nghèo ở Việt Nam 2 II. Sự cần thiết khách quan của việc xoá đói giảm nghèo 3 Chương II: Thực trạng và giải pháp cho công cuộc xoá đói giảm nghèo ở nước ta. 5 I. Những thành tựu đã đạt được trong những năm qua 5 II. Những khó khăn và thách thức trong công cuộc xoá đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay 8 III. Phương hướng và giải pháp để thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo trong thời gian tới 10 Phần III: Kết luận 14 Danh mục tài liệu tham khảo. 15

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vấn đề xoá đói, giảm nghèo ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn i: LêI Më §ÇU ë n­íc ta, ®ãi nghÌo vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi bøc xóc. Xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo toµn diÖn, bÒn v÷ng lu«n ®­îc ®¶ng vµ Nhµ n­íc ta hÕt søc quan t©m vµ x¸c ®Þnh lµ môc tiªu xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. Chñ tr­¬ng nµy ®­îc h×nh thµnh ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu khai sinh ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. §ãi nghÌo còng lµ mét lo¹i giÆc gièng nh­ giÆc ®ãi, giÆc dèt, nh­ mong muèn cña B¸c Hå: “lµm cho ng­êi nghÌo th× ®ñ ¨n, ng­êi ®ñ ¨n th× kh¸, ng­êi kh¸, giµu th× giµu thªm.” §iÒu nµy kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, nguyÖnh väng cña ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n ViÖt Nam mµ cßn phï hîp víi xu h­íng chung cña thêi ®¹i, phï hîp víi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kØ mµ Liªn hîp quèc ®· ®Ò ra. Víi mong muèn t×m hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy nªn em ®· chän ®Ò tµi: “vÊn ®Ò xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ë n­íc ta hiÖn nay.” Song do tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. PhÇn ii: NéI DUNG CH¦¥NG I: Sù CÇN THIÕt KH¸CH QUAN CñA VIÖC XO¸ ®ãi, gi¶m nghÌo i. Kh¸i niÖm ®ãi nghÌo vµ chuÈn mùc x¸c ®Þnh hé ®ãi nghÌo ë ViÖt Nam 1. Kh¸i niÖm hé ®ãi nghÌo ë ViÖt Nam: ë n­íc ta, khi nghiªn cøu vÒ ®ßi nghÌo ng­¬i ta th­êng chia thµnh hai kh¸i niÖm sau: a, NghÌo: lµ t×nh tr¹ng mét bé phËn d©n c­ kh¶ n¨ng tho¶ m·n mét phÇn c¸c nhu cÇu tèi thiÓu c¬ b¶n cña cuéc sèng vµ cã møc sèng thÊp h¬n møc sèng trung b×nh cña céng ®ång xÐt trªn mäi ph­¬ng diÖn. §Ó hiÓu râ h¬n ng­êi ta cßn chia nghÌo thµnh hai lo¹i: - NghÌo tuyÖt ®èi lµ t×nh tr¹ng mét bé phËn d©n c­ kh«ng cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n c¸c nhu cÇu tèi thiÓu nh»m duy tr× cuéc sèng. Møc nhu cÇu tèi thiÓu lµ nh÷ng ®¶m b¶o ë møc tèi thiÓu vµ nã gåm 8 yÕu tè vµ ®­îc chia ra lµm: nhu cÇu thiÕt yÕu (¨n, ë, mÆc) vµ nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy (v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, ®i l¹i…) - NghÌo t­¬ng ®èi: lµ t×nh tr¹ng mét bé phËn d©n c­ cã møc sèng d­íi møc sèng trung b×nh cña céng ®ång t¹i ®Þa ph­¬ng ®ang xÐt. V× vËy nã chØ mang tÝnh chÊt t­¬ng ®èi , phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vµ vÞ thÕ cña mçi quèc gia, tõng ®Þa ph­¬ng trong tõng thêi k×. b, §ãi: lµ t×nh tr¹ng mét bé phËn d©n c­ nghÌo cã møc sèng d­íi møc sèng tèi thiÓu vµ thu nhËp kh«ng ®ñ ®¶m b¶o vÒ vËt chÊt ®Ó duy tr× cuéc sèng. Nh­ vËy, mét hé d©n c­ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®ãi khi hä thiÕu ¨n tõ 1 ®Õn 2 th¸ng vµ th­êng vay nî cña céng ®ång, nî ®ãng thuÕ kh«ng cã kh¶ n¨ng chi tr¶. 2. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo ë n­ícta : a, §iÒu kiÖn lÞch sö vµ tù nhiªn: Do hËu qu¶ nÆng nÒ cña c¸c cuéc ®Êu tranh l©u dµi diÔn ra ë n­íc ta. MÆt kh¸c n­íc ta cã ®Þa h×nh phøc t¹p, nhiÒu nói ®¸, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu kh«ng thuËn lîi, th­êng xuyªn x¶y ra h¹n h¸n, lò lôt lam cho n¨ng suÊt thÊp hoÆc mÊt mïa x¶y ra. b, §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi: - N­íc ta vÉn lµ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu mµ n«ng th«n chØ s¶n xuÊt thuÇn n«ng, ®éc canh c©y lóa, tù cung tù cÊp. - Tr×nh ®é d©n trÝ nh×n chung cßn thÊp, phong tôc tËp qu¸n nhiÒu n¬i cßn l¹c hËu, t×nh tr¹ng d©n c­ mï ch÷ cßn nhiÒu. - TØ lÖ t¨ng d©n sè cßn cao, gia ®×nh ®«ng con nh­ng lao ®éng kh«ng ®¸ng kÓ - ThiÕu vèn, thiÕu t­ liÖu s¶n xuÊt, kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lÝ cßn yÕu. - C¬ së h¹ tÇng cßn thÊp kÐm, ch­a cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng. 3. ChuÈn mùc x¸c ®Þnh hé ®ãi nghÌo cña n­íc ta: Trong cuéc häp ngµy 2/11/2000 Bé L§TB-XH ®· ra quyÕt ®Þnh 1143/Q§-L§TBXH vÒ ®iÒu chØnh chuÈn nghÌo giai ®o¹n 2001-2005. Theo quyÕt ®Þnh nµy th× chuÈn mùc míi trong giai ®o¹n 2001-2005 nh­ sau: - D­íi 80.000®/ng­êi/th¸ng ®èi víi khu vùc n«ng th«n miÒn nói xa x«i h¶i ®¶o. - D­íi 100.000®/ng­êi/th¸ng ®èi víi khu vùc n«ng th«n ®ång b»ng trung du. - D­íi 150.000®/ng­êi/th¸ng ®èi víi khu vùc thµnh thÞ. Cßn chuÈn nghÌo míi ¸p dông cho giai ®o¹n 2006-2010 ®­îc thñ t­íng chÝnh phñ ban hµnh trong quyÕt ®Þnh sè 170/2005/Q§-TTg ngµy 8/7/2005 lµ: - D­íi 250.000®/ng­êi/th¸ng ®èi víi khu vùc thµnh thÞ. - D­íi 150.000®/ng­êi/th¸ng ®èi víi khu vùc n«ng th«n. II. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: 1. Xo¸ ®ãi gi¶m, gi¶m nghÌo lµ yÕu tè c¬ b¶n ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi vµ t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng. Xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo kh«ng chØ lµ nhiÖm vô tr­íc m¾t mµ cßn lµ nhiÖm vô l©u dµi. Tr­íc m¾t lµ xo¸ hé ®ãi, gi¶m hé nghÌo; l©u dµi lµ xo¸ sù ®ãi, gi¶m kho¶ng c¸ch giµu nghÌo, phÊn ®Êu x©y dùng mét x· héi giµu m¹nh c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo kh«ng ®¬n gi¶n lµ viÖc ph©n phèi l¹i mét c¸ch thô ®éng mµ ph¶i t¹o ra ®éng lùc t¨ng tr­ëng t¹i chç, chñ ®éng tù v­¬n lªn tho¸t nghÌo. Xãa ®ãi gi¶m nghÌo kh«ng ®¬n thuÇn lµ sù trî gióp mét chiÒu cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®èi víi c¸c ®èi t­îng cã nhiÒu khã kh¨n mµ cßn lµ nh©n tè quan träng t¹o ra mét mÆt b»ng t­¬ng ®èi ®ång ®Òu cho ph¸t triÓn, t¹o thªm mét lùc l­îng s¶n xuÊt dåi dµo vµ b¶o ®¶m sù æn ®Þnh cho giai ®o¹n cÊt c¸nh. Do ®ã, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ mét trong nh÷ng môc tiªu cña t¨ng tr­ëng (c¶ trªn gãc ®é x· héi vµ kinh tÕ), ®ång thêi còng lµ mét ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho t¨ng tr­ëng nhanh vµ bÒn v÷ng. 2. Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ph¶i dùa trªn c¬ së t¨ng tr­ëng kinh tÕ trªn diÖn réng víi chÊt l­îng cao vµ bÒn v÷ng, t¹o ra nh÷ng c¬ héi thuËn lîi ®Ó ng­êi nghÌo vµ céng ®ång ng­êi nghÌo tiÕp cËn ®­îc c¸c c¬ héi ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh vµ h­ëng thô d­îc tõ thµnh qu¶ t¨ng tr­ëng. T¨ng tr­ëng chÊt l­îng cao lµ ®Ó gi¶m nhanh møc nghÌo ®ãi. Thùc tiÔn nh÷ng n¨m qua ®· chøng minh r»ng, nhê kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao ma Nhµ n­íc cã søc m¹nh vËt chÊt ®Ó h×nh thµnh vµ triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh hç trî vËt chÊt, tµi chÝnh cho c¸c x· khã kh¨n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi c¬ b¶n. Ng­êi nghÌo vµ céng ®ång nghÌo nhê ®ã cã c¬ héi v­¬n lªn tho¸t khái ®ãi nghÌo. 3. Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®­¬c ®Æt thµnh mét bé phËn cña chiÕn l­îc 10 n¨m , 5 n¨m vµ hµng n¨m vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tõ TW tíi c¬ së. 4. Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo kh«ng chØ lµ nhiÖm vô cña nhµ n­íc, toµn x· héi mµ tr­íc hÕt lµ bæn phËn cña chÝnh ng­êi nghÌo ph¶I tù v­¬n lªn ®Ó tho¸t nghÌo. Trong khi tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ lµ gióp gì rµo c¶n ng¨n c¸ch x· héi vµ kinh tÕ ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. HiÖu qu¶ cña xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, nÕu b¶n th©n ng­êi nghÒo kh«ng tÝch cùc vµ nç lùc phÊn ®Êu v­¬n lªn víi møc sèng cao h¬n. Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ph¶I ®­îc coi lµ sù nghiÖp cña b¶n th©n ng­êi nghÌo, bëi v× sù nç lùc v­¬n lªn ®Ó tho¸t ngheß chÝnh lµ ®éng lùc, lµ ®iÒu kiÖn cÇn cho sù thµnh c«ng cña môc tiªu chèng ®ãi nghÌo ë c¸c n­íc . Nhµ n­íc sÏ trî gióp ng­êi nghÌo biÕt c¸ch tù tho¸t nghÌo vµ tr¸nh t¸i nghÌo khi gÆp rñi ro. Bªn c¹nh sù trî gióp vÒ vËt chÊt trùc tiÕp th× t¹o viÖc lµm cho ng­êi nghÌo b»ng c¸ch h­íng dÉn ng­êi nghÌo s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t triÓn kinh tÕ theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hä chÝnh lµ ®iÒu kiÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo thµnh c«ng nhanh vµ bÒn v÷ng. CH¦¥NG II: THùC TR¹NG vµ gi¶I ph¸p cho C¤NG CUéC XO¸ §ãi gi¶m nghÌo ë n­íc ta. I . nh÷ng thµnh tùu mµ chóng ta ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua: 1. Thµnh tùu: Sau h¬n 20 n¨m ®æi míi, nhê thùc hiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp víi thùc tiÔn n­íc ta, c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, cã ý nghÜa to lín c¶ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi vµ an ninh quèc phßng. G¾n t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2005, ViÖt Nam lµ mét trong sè Ýt quèc gia trªn thÕ giíi ®· ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Nhê t¨ng tr­ëng GDP toµn nÒn kinh tÕ cao (b×nh qu©n 5 n¨m ®¹t 7,5%), t¨ng dÇn qua c¸c n¨m vµ trong tÊt c¶ c¸c nhãm ngµnh kinh tÕ c¬ b¶n nªn tèc ®é gi¶m nghÌo trong giai ®o¹n 2001-2005 lµ kh¸ nhanh. theo kÕt qu¶ c¸c ®ît ®iÒu tra møc sèng d©n c­ toµn quèc, theo tiªu chuÈn quèc tÕ , nÕu n¨m 1998 tû lÖ nghÌo chung cña ViÖt Nam vÉn cßn ë møc 37% vµ n¨m 2000 gi¶m cßn 32%, th× n¨m 2002 cßn 28,9% vµ n¨m 2004 cßn 24,1%. Nh­ vËy, mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam ®· ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt trong nh÷ng n¨m võa qua. TÝnh theo chuÈn quèc gia, tû lÖ nghÌo chung c¶ n­íc trong 5 n¨m 2001-2005 ®· gi¶m ®­îc h¬n mét nöa. NÕu so víi môc tiªu gi¶m 20% ®· ®­îc ghi trong v¨n b¶n ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ t¨ng tr­ëng vµ gi¶m nghÌo cho giai ®o¹n 2001-2005, th× chóng ta ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ h¬n gÊp ®«i. §ã lµ mét thµnh tùu lín. Vïng gi¶m nghÌo ®ãi m¹nh nhÊt lµ §«ng Nam Bé, tõ 8, 88% xuèng 1, 7%, tøc lµ gi¶m tíi 5,2 lÇn; c¸c vïng cßn l¹i gi¶m t­¬ng ®èi ®ång ®Òu tõ 50% ®Õn 60%. Vïng cßn cã tû lÖ nghÌo trªn 10% lµ T©y B¾c (12%), T©y Nguyªn (11%) vµ B¾c Trung Bé (10, 5%). Song, ®Ó nh×n râ h¬n nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc cña giai ®o¹n 2001-2005, nhÊt lµ trong viÖc ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm, c¸ch lµm tèt phôc vô cho sù ph¸t triÓn nh÷ng n¨m tíi chung ta còng cÇn tÝnh to¸n trªn c¬ së chuÈn míi ®­îc ¸p dông cho giai ®o¹n 2006-2010. Theo ®ã, c¶ n­íc cã kho¶ng 3, 9 triÖu hé nghÌo, nghÜa lµ tû lÖ nghÌo theo chuÈn míi tÝnh b×nh qu©n c¶ n­íc cao h¬n tû lÖ nghÌo tÝnh theo chuÈn cò kho¶ng 15%. Bøc tranh tæng qu¸t vÒ tû lÖ nghÌo theo vïng, theo chuÈn nghÌo míi nh­ sau: b×nh qu©n c¶ n­íc – 22%; vïng T©y B¾c – 42%; §«ng B¾c – 33%; ®ång b»ng s«ng Hång – 14%; B¾c Trung Bé – 35%; duyªn h¶I Nam Trung Bé – 23%; T©y Nguyªn – 38%; §«ng Nam Bé – 9%; vµ vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long – 18%. Gi¶m diÖn nghÌo vÒ l­¬ng thùc, thùc phÈm: t×nh tr¹ng nghÌo vÒ l­¬ng thùc, thùc phÈm ®· ®­îc c¶i thiÖn rÊt ®¸ng kÓ trong thêi gian võa qua. Sè liÑu cña c¸c cuéc ®iÒu tra møc sèng d©n c­ cho thÊy tû lÖ nghÌo l­¬ng thùc, thùc phÈm ®· gi¶m tõ 35,6% (giai ®o¹n 1998-1999) xuèng cßn 11,9% (giai ®o¹n 2002-2003). §©y lµ thµnh tùu rÊt quan träng ®èi víi bé phËn nghÌo trong x· héi hiÖn nay, v× chuÈn nghÌo vÒ l­¬ng thùc, thùc phÈm lu«n lµ mèc ®Çu tiªn nãi lªn ranh giíi gi÷a ®ãi vµ nghÌo, chøng tá chóng ta ®· gi¶m ®­îc c¬ b¶n t×nh tr¹ng ®ãi. T¨ng thu nhËp vµ chi tiªu cña d©n c­: thµnh tùu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cßn thÓ hiÖn qua sù gia t¨ng thu nhËp cña c¸c hé gia ®×nh vµ t¨ng chi tiªu cho sinh ho¹t cña c¸c hé theo khu vùc, vïng, nhãm. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò næi lªn lµ sù chªnh lÖch gi­òa c¸c khu vùc, nhãm, vµ vïng: n¨m 2001-2002, chi tiªu trung b×nh ë thµnh thÞ cao gÊp 2, 2 lÇn so víi khu vùc n«ng th«n. 2. Nguyªn nh©n cña nh÷ng thµnh tùu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: a, Nguyªn nh©n c¬ b¶n t¹o ra thµnh tùu gi¶m nghÌo ®ãi cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua lµ nhê ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu, bao cÊp. Kh¾c phôc lèi t­ duy cøng nh¾c, k×m h·m tÝnh s¸ng t¹o cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ ng­êi d©n; khuyÕn khÝch mäi ng­êi d©n lµm giµu chÝnh ®¸ng trªn c¬ së gi¶i phãng søc m¹nh s¶n xuÊt, huy ®éng mäi nguån lùc hiÖn cã cïng víi sù hç trî ®óng träng t©m, träng ®iÓm cña Nhµ n­íc… ®· t¹o ra t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao vµ æn ®Þnh. §­êng lèi ®æi míi ®· më ra nh÷ng c¬ héi thuËn lîi cho c¸c tæ chøc, céng ®ång, c¸ nh©n trong ®ã cã ng­êi nghÌo, céng ®ång nghÌo ®­îc tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ chung vµ cïng h­ëng lîi tõ t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Chñ tr­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi nghÌo vu¬n lªn ®­îc thÓ chÕ ho¸ trong ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng vµ gi¶m nghÌo, theo ®ã c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p ®· ®­îc ®Ò ra vµ tæ chøc thùc hiÖn tõ TW ®Õn ®Þa ph­¬ng theo h­íng t¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a cho ng­êi nghÌo, céng ®ång nghÌo tham gia vµo qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch. b, X¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng nghÌo ®ãi vµ nguyªn nh©n cô thÓ dÉn ®Õn ®ãi nghÌo cña tõng nhãm d©n c­ ®Ó triÓn khai chÝnh s¸ch hç trî phï hîp. Ch¼ng h¹n, ®èi víi nhãm hé nghÌo do kh«ng biÕt c¸ch lµm ¨n th× ph¶i võa cho vay vèn, võa ph¶i h­íng dÉn s¶n xuÊt, h­íng dÉn chi tiªu; nghÌo do thiÕu c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt th× triÓn khai c¸c chÝnh s¸ch hç trî vèn ®Ó mua s¾m c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt; cßn nhãm hé ®ãi nghÌo do c¸c nguyªn nh©n thiªn tai, dÞch bªnh, èm ®au… th× ph¶i cã chÝnh s¸ch hç trî ®Æc biÖt h¬n, …Kinh nghiÖm thùc tiÔn cho thÊy cïng víi hç trî vÒ vËt chÊt , cÇn triÓn khai c¸c biÖn ph¸p ®éng viªn, khÝch lÖ ng­êi nghÌo tù lùc v­¬n lªn, sö dông vai trß cña tËp thÓ vµ céng ®ång ®Ó gióp hä th× kÕt qu¶ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo sÏ cao h¬n, bÒn v÷ng h¬n. c, Huy ®éng sù tham gia cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµo c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®ãi ë tõng ®Þa ph­¬ng. Thùc tÕ cho thÊy vÊn ®Ò ®ãi nghÌo vµ c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®­îc xem lµ mèi quan t©m kh«ng ph¶i cña riªng ng­êi nghÌo, mµ lµ cña toµn x· héi. §¶ng, Nhµ n­íc cÇn ph¶i huy ®éng sù tham gia cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, c¸c tæ chøc kinh tÕ – x· héi, chÝnh trÞ – x· héi vµ ng­êi d©n, trong ®ã cã c¶ b¶n th©n ng­êi nghÌo. ViÖc nhËn thøc ®­îc ®óng nhiÖm vô gi¶m ®ãi nghÌo lµ cña toµn x· héi vµ gi¶i quyÕt nã b»ng sù tham gia réng r·i, ®a d¹ng cña toµn x· héi quan t©m cã thÓ coi lµ nguyªn nh©n quan träng dÉn ®Õn thµnh c«ng cña c«ng t¸c gi¶m nghÌo ®ãi nh÷ng n¨m võa qua. d, TriÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Cô thÓ lµ, trong giai ®o¹n 1993 ®Õn nay ChÝnh phñ ®· tõng b­íc triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh hç trî t¹o viÖc lµm (quyÕt ®Þnh sè 120 cña ChÝnh phñ); ch­¬ng tr×nh hç trî ng­êi nghÌo, d©n téc thiÓu sè s¶n xuÊt (quyÕt ®Þnh sè 133 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ); ch­¬ng tr×nh phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc (quyÕt ®Þnh sè 327 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ), ®Õn n¨m 2000 chuyÓn thµnh ch­¬ng tr×nh trång míi 5 triÖu ha rõng (quyÕt ®Þnh sè 666 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ); ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ t¹o viÖc lµm trong 4 n¨m 1998-2002 (quyÕt ®Þnh sè 143 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ); ch­¬ng tr×nh x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng c¬ b¶n cho c¸c x· nghÌo (quyÕt ®Þnh sè 135 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ)… vµ nhiÒu ch­¬ng tr×nh kh¸c. T¹i nhiÒu ®Þa ph­¬ng c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®· ®­îc lång ghÐp nh»m n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi nghÌo, gi¶m møc ®é chªnh lÖch vÒ chÊt l­îng cuéc sèng gi÷a c¸c nhãm, vïng, khu vùc nh­ ch­¬ng tr×nh n­íc s¹ch n«ng th«n, m«i tr­êng… e, §· tranh thñ ®­îc c¸c nguån lùc n­íc ngoµi c¶ vÒ mÆt vËt chÊt, vèn, kÜ thuËt vµ kinh nghiÖm. C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam trong thêi gian qua ®· cè ®­îc sù gióp ®ì to lín cña céng ®ång quèc tÕ. Chóng ta ®· ph¸t huy tèt chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸, ViÖt Nam s½n sµng lµ b¹n vµ lµ ®èi t¸c tin cËy ®èi víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi v× hoµ b×nh, æn ®Þnh vµ tiÕn bé. Nhê ®ã sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ mét c¸ch thiÕt thùc nhÊt. II. NH÷NG KHã KH¡N Vµ TH¸CH THøC TRONG C¤NG CUéC XO¸ §ãi gi¶m nghÌo ë n­íc ta hiÖn nay: Víi sù phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ nh©n d©n ta trong nhiÒu n¨m qua, c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu quan träng, nh­ng phÝa tr­íc vÉn cßn kh«ng Ýt khã kh¨n vµ th¸ch thøc: 1. VÒ nhËn thøc, mét bé phËn kh«ng nhá ng­êi nghÌo vµ ®Þa ph­¬ng nghÌo vÉn cßn t­ t­ëng û n¹i,tr«ng chê vµo sù hç trî cña Nhµ n­íc, nªn ch­a chñ ®éng ­ît lªn ®Ó tho¸t nghÌo. 2. Sù ®¸nh gi¸ tû lÖ nghÌo cßn thÊp h¬n so víi thùc tÕ ë mét vµi ®Þa ph­¬ng, nªn mét bé phËn ng­êi thùc sù nghÌo ch­a ®­îc tiÕp cËn víi c¸c ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. 3. Nguån lùc huy ®éng cho ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cßn khiªm tèn. Hµng n¨m ng©n s¸ch Nhµ n­íc hç trî cho ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo míi chØ ®­îc b×nh qu©n kho¶ng 60.000®/ng­êi. Trong khi ®ã, mét sè ®Þa ph­¬ng ch­a chñ ®éng huy ®éng hoÆc huy ®éng ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña nguån lùc t¹i chç; ch­a lång ghÐp hµi hoµ c¸c lo¹i nguån lùc trªn cïng ®Þa bµn vµ ch­a huy ®éng ®­îc sù tham gia m¹nh mÏ cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, c¸c céng ®ång vµ c¸c c¸ nh©n cã ®iÒu kiÖn vµo c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. V× vËy ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cÇn hç trî cña ng­êi nghÌo ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn tho¸t nghÌo bÓn v÷ng, dÉn ®Õn môc tiªu tho¸t nghÌo khã thùc hiÖn ®­îc. 4. Mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hç trî xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ch­a thËt phï hîp, viÖc tæ chøc thùc hiÖn cßn nhiÒu bÊt cËp, cßn mang tÝnh bao cÊp, kh«ng t¹o nªn ®­îc ®éng lùc ®Ó ng­êi nghÌo chñ ®éng v­ît nghÌo. BiÖn ph¸p hç trî lµm nhµ ë cho ®ång bµo nghÌo ch­a thËt phï hîp víi nhu cÇu vµ tËp qu¸n cña tõng d©n téc, tõng ®Þa ph­¬ng; cã ®Þa ph­¬ng ch­a chó ý ®Çy ®ñ ®Õn quy ho¹ch s¶n xuÊt l©u dµi vµ m«i tr­êng sèng cña nh©n d©n trong khi x©y dùng c¸c khu d©n c­ v­ît lò; møc chi phÝ cho kh¸n ch÷a bÖnh cßn thÊp, chÝnh s¸ch trî c­íc, trî gi¸ còng cßn bÊt hîp lÝ; møc vèn vay tÝn dông ­u ®·i cßn thÊp vµ ch­a thËt phï hîp víi chu k× s¶n xuÊt kinh doanh; c¬ chÕ ph©n bæ vèn cßn mang tÝnh b×nh qu©n , v.v.. ë mét sè n¬i, nhÊt lµ vïng cao, vïng s©u, th«ng tin ®Õn víi ng­êi d©n ch­a ®Çy ®ñ nªn nhËn thøc vÒ c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi nghÌo cßn h¹n chÕ. Nh÷ng khiÕm khuyÕt nãi trªn ®· lµm cho hiÖu qu¶ cña ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo bÞ gi¶m bít mét phÇn. 5. ViÖc tæ chøc tùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo kh«ng ®ång ®Òu ë mét sè ®Þa ph­¬ng . §éi ngò c¸n bé võa thiÕu vÒ sè l­îng, võa yÕu vÒ n¨ng lùc. PhÇn lín c¸n bé thùc thi ë cÊp x· ®Òu ®Òu kiªm nhiÖm, ch­a ®­îc ®µo t¹o, båi d­ìng th­êng xuyªn. ViÖc theo dâi, gi¸m s¸t ch­¬ng tr×nh ch­a cã hÖ thèng vµ ®ång bé. C«ng t¸c s¬ kÕt vµ tæng kÕt, ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh chñ yÕu dùa trªn b¸o c¸o víi l­îng th«ng tin ch­a thËt ®Çy ®ñ. Do nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo hiÖn nay ®ang vËn ®éng theo h­íng: - Tèc ®é gi¶m nghÌo kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng vµ cã xu h­íng chËm l¹i, c¸c hÖ sè t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¶m nghÌo tõ 1 – 0,7 trong nh÷ng n¨m 1992-1998, gi¶m xuèng cßn kho¶ng 1 – 0,3 giai ®o¹n 1998-2004. Tèc ®é gi¶m nghÌo thÓ hiÖn râ nhÊt lµ ë nh÷ng vïng bÞ chia c¾t vÒ ®Þa lý, kÕt cÊu h¹ tÇng vµ mÆt b»ng d©n trÝ cßn thÊp. Mét sè chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p ®éng lùc cho xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®· béc lé nh÷ng h¹n chÕ, kh«ng cßn t¸c dông m¹nh mÏ nh­ giai ®o¹n ®Çu, nh­ c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, vÒ giao ®Êt, giao rõng ,… V× vËy, cÇn ph¶i cã ®éng lùc míi cho t­¬ng lai, ®ã lµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ sau thu ho¹ch ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång, vËt nu«i, n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt trªn mét diÖn tÝch gieo trång, chÝnh s¸ch chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung, chuyªn canh phôc vô xuÊt khÈu vµ cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸c ngµnh chÕ biÕn (b«ng, cµ phª, cao su, h¹t ®iÒu, chÌ, mÝa, gç ,…); chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i, ph¸t triÓn tiÓu, thñ c«ng nghiÖp, doanh nghiÖp quy m« võa vµ nhá; chÝnh s¸ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®­a ch¨n nu«i ®¹i gia sóc cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao thµnh ngµnh s¶n xuÊt chÝnh , v.v.. - Tû lÖ hé nghÌo ë khu vùc miÒn nói vÉn cßn cao gÊp tõ 1, 7 ®Õn 2 lÇn tû lÖ hé nghÌo b×nh qu©n cña c¶ n­íc. Tû lÖ hé nghÌo ë vïng d©n téc thiÓu sè trong tæng sè hé nghÌo cña c¶ n­íc cã chiÒu h­íng t¨ng tõ 21% n¨m 1992 lªn 36% n¨m 2005. Tû lÖ hé nghÌo tËp trung chñ yÕu ë nh÷ng vïng khã kh¨n, cã nhiÒu yÕu tè bÊt lîi nh­ ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¾c nghiÖt, kÕt cÊu h¹ tÇng thÊp kÐm, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, tr×nh ®é s¶n xuÊt manh món, s¬ khai. Ngoµi ra, xuÊt hiÖn mét sè ®èi t­îng nghÌo míi ë nh÷ng vïng ®ang ®« thÞ ho¸ vµ nhãmlao ®éng nhËp c­ vµo ®« thÞ, hä th­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n vµ ph¶i chÊp nhËn møc thu nhËp thÊp h¬n lao ®énh së t¹i. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n lµm gia t¨ng yÕu tè t¸i nghÌo vµ t¹o ra sù kh«ng ®ång ®Òu trong tèc ®é gi¶m nghÌo gi÷a c¸c vïng. C¸c vïng T©y B¾c, B¾c Trung Bé vµ T©y Nguyªn cã tèc ®é gi¶m nghÌo nhanh nhÊt, song ®©y còng lµ nh÷ng vïng cã tû lÖ hé nghÌo cao nhÊt. - Chªnh lÖch vÒ thu nhËp gi÷a c¸c nhãm giµu vµ nghÌo cã xu h­íng gia t¨ng: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chªnh lÖch vÒ thu nhËp gi÷a 20% nhãm giµu vµ 20% nhãm nghÌo tõ 4, 3 lÇn n¨m 1993 lªn 8, 14 lÇn n¨m 2002; chªnh lÖch gi÷a 10% nhãm giµu nhÊt vµ 10% nhãm nghÌo nhÊt tõ 12,5 lÇn n¨m 2002, t¨ng lªn 13,5 lÇn n¨m 2004. Møc ®é nghÌo cßn kh¸ cao, thu nhËp b×nh qu©n cña nhãm hé nghÌo ë n«ng th«n chØ ®¹t 70% møc chuÈn nghÌo míi. Sù gia t¨ng kho¶ng c¸ch giµu nghÌo sÏ lµm cho t×nh tr¹ng nghÌo t­¬ng ®èi trë nªn gay g¾t h¬n, viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m nghÌo sÏ cµng khã kh¨n h¬n. MÆc dï trong nh÷ng n¨m qua sè hé nghÌo trong c¶ n­íc ®· gi¶m m¹nh, song trªn thùc tÕ c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cßn v« cïng gian nan. Nguy c¬ t¸i nghÌo cã thÓ t¨ng do t¸c ®éng cña kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; do ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a c¸c vïng ch­a ®ång ®Òu, c¬ héi viÖc lµm cña ng­êi nghÌo ngµy cµng khã kh¨n h¬n do ®æi míi c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt, yªu cÇu tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng cao. §ãi nghÌo trë l¹i lµ vÊn ®Ò lu«n r×nh rËp mét bé phËn kh¸ lín sè hé nghÌo võa v­ît khái ng­ìng nghÌo. ChØ cÇn gÆp thiªn tai, dÞch bÖnh, ®au èm hoÆc biÕn ®éng gi¸ c¶, th× c¸c hé nµy dÔ r¬i vµo t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo. III. PH¦¥NG H¦íng vµ gi¶I ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trong thêi gian tíi: 1. C¸c chØ tiªu chñ yÕu trong giai ®o¹n 2006-2010: - Thu nhËp cña nhãm nghÌo t¨ng 1, 45 lÇn so víi n¨m 2005. - C¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, x· nghÌo cã ®ñ c¬ së h¹ tÇng thiÕt yÕu. - 6 triÖu hé nghÌo ®­îc vay tÝn dông ­u ®·i. - 4, 2 triÖu l­ît hé nghÌo tËp huÊn vÒ khuyÕn n«ng l©m ng­. - 1, 5 triÖu ng­êi ®­îc miÔn gi¶m phÝ häc nghÒ. - 15 triÖu ng­êi ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ khi ®au èm. - 19 triÖu l­ît häc sinh nghÌo ®­îc miÔn gi¶m häc phÝ, tiÒn x©y dùng tr­êng. - 500.000 hé nghÌo ®­îc hç trî xo¸ nhµ t¹m. 2. C¸c nhiÖm vô, gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ®· ®Ò ra: §Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¶m tû lÖ hé nghÌo theo chuÈn míi tõ 22% n¨m 2005 xuèng cßn 11% n¨m 2010, c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi nghÌo, h¹n chÕ tèc ®é gia t¨ng chªnh lÖch vÒ thu nhËp, møc sèng gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a ®ång b»ng vµ miÒn nói, gi÷a nhãm hé giµu vµ nhãm hé nghÌo, trong thêi gian tíi cÇn tËp trung thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô c¬ b¶n sau: a, Dùa trªn sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ , t¹o viÖc lµm ®Ó n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi nghÌo. B¶o ®¶m nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao, bÒn v÷ng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó gi¶m nghÌo. Kinh nghiÖm ë mét sè n­íc vµ thùc tÕ ë n­íc ta cho thÊy trong gÇn mét thËp kØ võa qua, n­íc ta ®¹t ®­îc thµnh tùu tÝch cùc vÒ gi¶m nghÌo lµ dùa trªn sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao vµ liªn tôc. §Ó ®¶m b¶o cho kinh tÐ t¨ng tr­ëng nhanh vµ æn ®Þnh, vÊn ®Ò c¶i c¸ch c¬ cÊu kinh tÕ vµ bé m¸y qu¶n lÝ nhµ n­íc ®· trë thµnh mét ®ßi hái cÊp thiÕt trªn tÊt c¶ c¸c mÆt chñ yÕu nh­ thÓ chÕ kinh tÕ, thóc ®Èy thÞ tr­êng ph¸t triÓn, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ c¶i c¸ch m¹nh mÏ khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc, xo¸ bá bao cÊp, hç trî ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng phôc vô ®Çu t­, s¶n xuÊt kinh doanh, v.v.. Ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi ®ång bé tõ miÒn xu«i ®Õn miÒn nói, tõ vïng thuËn lîi ®Õn vïng s©u, vïng xa. Chó träng gióp c¸c ®Þa ph­¬ng nghÌo ph¸t triÓn kinh tÕ th«ng qua chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸, ®æi míi c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng t¨ng dÇn tû träng lao ®éng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, gi¶m dÇn tû träng lao ®éng n«ng nghiÖp. Cã ®­îc nh­ vËy, míi t¹o thªm ®­îc nhiÒu viÖc lµm ë c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n. ViÖc gi¶m tû lÖ nghÌo ®ãi nghiªm träng ë miÒn nói, vïng s©u, vïng xa ®ßi hái cã sù ®Çu t­ m¹nh mÏ, liªn tôc cña nhµ n­íc vµ sù chñ ®éng v­ît lªn cña chÝnh ®Þa ph­¬ng vµ ng­êi nghÌo ë nh÷ng n¬i nµy. b, TËp trung x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng , ph¸t triÓn c¸c lo¹i hinh dÞch vô gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. §Èy m¹nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, hÖ thèng giao th«ng, hÖ thèng ®iÖn, tr­êng häc, c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh vµ c¸c thiÕt chÕ v¨n ho¸ cho c¸c ®Þa ph­¬ng nghÌo ®Ó sím kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu ®iÖn, thiÕu n­íc s¹ch, thiÕu thuèc ch÷a bÖnh, thiÐt bÞ y tÕ nghÌo nµn, l¹c hËu, ®ång thêi thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng chÊt l­îng dÞch vô y tÕ, ®Æc biÖt chó träng ®µo t¹o, t¨ng c­êng n¨ng lùc cho ®äi ngò c¸n bé, nh©n viªn y tÕ vµ cung cÊp ®Çy ®ñ thuèc ch÷a bÖnh, phï hîp víi thu nhËp cña ng­êi d©n. KÕt hîp chÆt chÏ ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo víi c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng. Gi¶i ph¸p nãi trªn nh»m n©ng cao thiÕt thùc møc sèng vµ chÊt l­îng cuéc sèng nh©n d©n ë c¸c x· nghÌo, vïng nghÌo, gi¶m dÇn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vïng, c¸c d©n téc vµ c¸c tÇng líp d©n c­; b¶o ®¶m cho ng­êi nghÌo tiÕp cËn ®­îc víi c¸c dÞch vô x· héi, ®Æc biÖt lµ vÒ ch¨m sãc y tÕ, gi¸o dôc vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, sÏ lµm gi¶m bít nh÷ng hiÖu qu¶ tr­íc m¾t vµ nguån gèc cña ®ãi nghÌo. c, X· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ®Æc biÖt lµ vÒ nguån lùc. Trong c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, nguån lùc cña Nhµ n­íc cã vai trß chñ ®¹o, võa mang tÝnh xóc t¸c, kh¬i nguån, nguån lùc cña céng ®ång, cña quèc tÕ còng cã vai trß rÊt quan träng. X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c ch­¬ng tr×nh “nh÷ng tÊm lßng tõ thiÖn”; “nèi vßng tay lín”; “mét thÕ giíi mét tr¸i tim”; “quü t×nh th­¬ng”; “nhµ ®¹i ®oµn kÕt”…, ®· thu hót ®«ng ®¶o c¸c c¸ nh©n, céng ®ång, doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x· héi trong n­íc vµ quèc tÕ tham gia hç trî ng­êi nghÌo. Cuéc vËn ®éng “ngµy v× ng­êi nghÌo”, “xo¸ nhµ t¹m, nhµ dét n¸t cho hé nghÌo”, ®· gióp cho hµng tr¨m ngh×n hé nghÌo söa ch÷a hoÆc x©y míi nhµ ë. C¸c m« h×nh tÝn dông-tiÕt kiÖm, n«ng d©n s¶n xuÊt giái, thanh niªn lµm kinh tÕ, v.v.. ®· gãp phÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cho nhiÒu thµnh viªn c¸c tæ chøc, c¸c ®oµn thÓ x· héi. Ngoµi c¸c nguån lùc trong n­íc vµ nguån hç trî tµi chÝnh cña céng ®ång quèc tÕ, ®iÒu quan träng h¬n lµ chóng ta ®· tiÕp thu cã hiÖu qu¶ sù trî gióp kÜ thuËt cña b¹n bÌ quèc tÕ vµ ®· nh©n réng ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm vµ m« h×nh tèt vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo nh­: Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia cña ng­êi d©n, vÊn ®Ò giíi trong xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¬ chÕ t¨ng c­êng ph©n cÊp cho ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ cÊp x·,… Nh÷ng kinh nghiÖm vµ bµi häc quý b¸u Êy ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ tÝnh bÒn v÷ng cña c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Trong nh÷ng n¨m tíi, x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cÊn ®­îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc x· héi vµ mäi ng­êi tiÕp tôc quan t©m vµ thóc ®Èy lªn mét tÇm cao míi, nh»m t¨ng c­êng h¬n n÷a tr¸ch nhiÖm cña x· héi vµ cña mäi ng­êi d©n trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nghÌo ®ãi ë n­íc ta. d, §æi míi c«ng t¸c tæ chøc, b¶o ®¶m tÝnh c«ng khai, minh b¹ch vµ lµm râ tr¸ch nhiÖm trong viÖc lËp kÕ ho¹ch, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng chñ ®éng, ng­êi d©n bµn b¹c, th¶o luËn, nh»m t¹o ra sù ®ång thuËn vµ hîp t¸c, quyÕt t©m v­ît nghÌo, v­¬n lªn lµm giµu cña c¸c x· nghÌo, vïng nghÌo vµ chÝnh b¶n th©n ng­êi nghÌo trong qu¸ tr×nh triÓn khai ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi g¶im nghÌo. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®· cã nhiÒu tiÕn bé trong c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh b¶o ®amr thùc hiÖn cã chÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. C¬ chÕ tù chñ vÒ ph©n bæ ng©n s¸ch, tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý c¸c ch­¬ng tr×nh trªn c¬ së nhu cÇu thùc tiÔn, lËp kÕ ho¹ch vµ huy ®éng nguån lùc trªn ®Þa bµn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn chñ ®éng, tù gi¶i quyÕt vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ cña ch­¬ng tr×nh. Song trªn thùc tÕ, viÖc thùc hiÖn quyÒn kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ ra quyÕt ®Þnh t¹i cÊp x· vÉn rÊt h¹n chÕ. V× vËy, cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, chñ ®éng cña c¬ së, ph¸t huy søc m¹nh vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¶ céng ®ång ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Hai yÕu tè quan träng nhÊt ®Ó gi¶m nghÌolµ, Nhµ n­íc t¹o ®éng lùc gi¶m nghÌo th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vµ ý chÝ v­ît nghÌo cña ng­êi nghÌo. C¸c ch­¬ng tr×nh gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ë c¸c vïng nghÌo, x· nghÌo buíc ®Çu ®­îc nh©n d©n trong céng ®ång tham gia, th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh. Ng­êi d©n tõng b­íc nhËn thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÑc tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶m nghÌo. Ph­¬ng tr©m “d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra” ph¶i ®­îc thùc hiÖn xuyªn suèt trong c¸c ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh gi¶m nghÌo ë ®Þa ph­¬ng. Trong thêi gian tíi, c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cÇn tËp trung vµo c¸c ®Þa bµn lµ c¸c x· khã kh¨n nhÊt ë vïng c¨n cø c¸ch m¹ng, vïng cao, biªn giíi, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa, vïng ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi vµ c¸c ®èi t­äng khã kh¨n nhÊt, trong ®ã, ®Æc biÖt ­u tiªn phô n÷ vµ trÎ em nghÌo. §éng viªn céng ®ång ng­êi nghÌo ph¸t huy néi lùc, tù v­¬n lªn tho¸t nghÌo, kÕt hîp víi sù hç trî cña Nhµ n­íc vµ c¸c céng ®ång kh¸c, t»ng c­êng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån lùc, kÕt hîp sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc quèc tÕ; cã chÝnh s¸ch, c¬ chÕ khuyÕn khÝch vµ c¸c gi¶i ph¸p cã tÝnh ®ét ph¸, ¸p dông tiÕn bé khoa häc-kÜ thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ thÝch hîp ®Õn c¸c x· nghÌo, ng­êi nghÌo ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo bÒn v÷ng, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. PhÇn iii: kÕt luËn Chèng ®ãi nghÌo lµ mét cuéc chiÕn l©u dµi vµ quyÕt liÖt. MÆc dï ®Êt n­íc cßn nhiÒu khã kh¨n, nh­ng §¶ng vµ Nhµ n­íc ta lu«n ­u tiªn giµnh nguån lùc ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; ®ång thêi thùc hiÖn cam kÕt víi céng ®ång quèc tÕ vÒ viÑc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu thiªn niªn kØ, trong ®ã cã c¸c chØ tiªu vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.S¾p tíi, ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006-2010 vµ NghÞ quyÕt §¹i héi lµn thø X cña §¶ng, ChÝnh phñ sÏ tiÕp tôc t¹o ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn m¹nh mÏ kinh tÕ-x· héi, ®ång thêi chñ ®éngchØ ®¹o thùc hiÖn c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo víi sù ®ång t©m hiÖp lùc cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, cña c¶ céng ®ång, cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi vµ cña chÝnh ng­êi nghÌo. Víi quyÕt t©m cao vµ tæ chøc thùc hiÖn ®ång bé, quyÕt liÖt c¸c gi¶i ph¸p, chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ thùc hiÑn th¾ng lîi môc tiªu cao c¶ vµ ®Çy tÝnh nh©n v¨n ®· cam kÕt víi céng ®ång quèc tÕ – môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trªn ®Êt n­íc ta. TµI liÖu tham kh¶o 1. T¹p chÝ Céng s¶n ( sè 2+3 n¨m 2006 vµ sè 776 th¸ng 6 n¨m 2007 ). 2. Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2006-2010 cña Bé L§-TB & XH th¸ng 9 n¨m 2005. 3. V¨n kiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng X. Vµ mét sè tµi liÖu liªn quan kh¸c. Môc lôc Trang PhÇn I: Lêi më ®Çu 1 PhÇn II: Néi dung Ch­¬ng I: Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo 2 I. Kh¸i niÖm vµ chuÈn mùc x¸c ®Þnh ®ãi nghÌo ë ViÖt Nam 2 II. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo 3 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p cho c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë n­íc ta. 5 I. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua 5 II. Nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc trong c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë n­íc ta hiÖn nay 8 III. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trong thêi gian tíi 10 PhÇn III: KÕt luËn 14 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 15

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn đề xoá đói, giảm nghèo ở nước ta hiện nay.DOC
Luận văn liên quan