Đề tài Việc làm ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kỳ hiện nay, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế của thị trường đồng thời có sự quản lý của nhà nước. Chúng ta đã đem lại cho chúng ta những bước thay đổi đáng kể trong việc phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời trong quá trình hội nhập đã đem lại ho chúng ta những tiến bộ đáng kể về mặt khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý sản xuất trong sản xuất hàng hoá. Nhưng bên cạnh những thành tựu, những bước phát triển những ưu thế của nền kinh tế thị trường vốn còn nhiều những tồn tại, điển hình đó là thất nghiệp gia tăng, hố ngăn cách giầu nghèo ngày càng lớn và sự gia tăng của các tệ nạn xã hội và tội phạm xã hội . . . Do đó, để giải quyết những vấn đề trên, chúng ta phải có những chính sách và những hướng phát triển thích hợp để đảm bảo cho sự phát triển của xã hội và hạn chếnhững mặt trái của nền kinh tế thị trường. Mà trong đó việc làm đang là vấn đề kinh tế xã hội bức xúc và nhạy cảm nhất ở nước ta vì nó đã gõ cửa đến từng gia đình, là yếu tố kìm hãm tăng trưởng kinh tế và là nguyên nhân, nguồn gốc sâu xa gây ra những tiêu cực về mặt xã hội. Vì vậy tôi đã chọn đề tài “việc làm ở Việt Nam thực trạng và giải pháp” để phân tích và đưa ra những giải quyết vấn đề này. Trong quá trình hoàn thành đề tài. Em xin chân thành cản ơn GS.TS Đỗ Hoàng Toàn đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Đề tài gồm 3 phần : CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC LÀM. CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN NAY Ở NƯỚC TA. CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM TRONG CÁC NĂM TỚI. CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC LÀM I. HỆ THỐNG CÁC QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC LÀM 1. Quan niệm cơ bản của thế giới về lao động và việc làm 1.1 Cơ cấu lực lượng lao động - Để làm rõ hệ thống khái niệm về lao động và việc làm. Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đưa ra quan niệm về lực lượng lao động và mô tả nó bằng sơ đồ có tính chất chung như sau: sơ đồ cơ cấu về lực lượng lao động: MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC LÀM 2 I. Hệ thống các quan điểm về việc làm 2 1. Quan niệm cơ bản của thế giới về lao động và việc làm 2 1.1. Cơ cấu lực lượng lao động 2 1.2. Nội dung các khái niệm trong sơ đồ về cơ cấu lực lượng lao động và mối quan hệ giữa chúng 3 1.2.1. Lực lượng lao động 3 1.2.2. Người có việc làm 3 1.2.3. Người thất nghiệp 4 1.2.4. Những người không thuộc lực lượng lao động 6 2. Hệ thống khái niệm cơ bản về lao động và việc làm được vận dụng ở nước ta 6 2.1. Khái niệm việc làm 6 2.1.1. Việc làm 9 2.1.2. Việc làm chính, việc làm phụ 9 2.2. Lực lượng lao động 9 2.2.1. Người có việc làm 9 2.2.2. Người không có việc làm 2.2.3 Dân số không phải lực lượng lao động 10 10 II. Vị trí của chính sách việc làm 10 1. Khái niệm chính sách việc làm 10 2. Vị trí của chính sách việc làm 11 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN NAY Ở NƯỚC TA 14 I. Vài nét về tình hình lao động ở nước ta hiện nay 14 1. Về số lượng và cơ cấu lao động 1.1. Về số lượng lao động 1.2. Về cơ cấu lao động 2. Về chất lượng lao động 3. Về tình hình giải quyết việc làm II. Thực trạng về việc làm ở nước ta trong thời gian qua 14 14 14 15 16 18 1. Xu hướng tăng trưởng việc làm hàng năm 18 2. Thực trạng việc làm và cơ cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế 18 3. Thực trạng việc làm theo khu vực kinh tế 19 4. Thực trạng việc làm trong khu vực thành thị và nông thônq 20 5. Thực trạng việc làm thông qua các chương trình mục tiêu 21 III. Những thành tựu và tồn tại trong việc giải quyết việc làm thời gian vừa qua 23 1. Những thành tựu đạt được 23 2. Một số tồn tại trong vấn đề giải quyết việc làm 25 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM TRONG CÁC NĂM TỚI 26 I. Đối với khu vực thành thị 26 1. Đào tạo nghề để nâng cao chất lượng lao động 26 2. Phát triển các lĩnh vực các ngành nghề có khả năng thu hút được nhiều lao động và phù hợp với đặc điểm của lao động thị trường 28 3. Phát triển hình thức gia công sản xuất hàng hoá tiêu dùng cho xuất khẩu 29 II. Đối với khu vực nông thôn 30 1. Xây dựng các chương trình đồng bộ phát triển nông thôn mới xã hội chủ nghĩa 30 2. Phân công lại lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động 32 III. Đối với lao động nữ 33 1. Đề ra những chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi đối với lao động nữ 33 2. Mở rộng các ngành nghề phù hợp với lao động nữ, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình 34 Kết luận 37 Tài liệu tham khảo 38 Mục lục 39

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2615 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Việc làm ở Việt Nam thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
é kinh tÕ vÜ m«, viÖc lµm lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng. Lao ®éng, viÖc lµm lu«n lµ bµi to¸n hãc bóa cho c¸c quèc gia, dï ph¸t triÓn cao, hay cßn ë tr×nh ®é l¹c hËu. Tr¹ng th¸i cña mét nÒn kinh tÕ cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ qua kh¼ n¨ng t¹o vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp.T¹o ®­îc nhiÒu viÖc lµm tèt vµ æn ®Þnh, h¹ thÊp tû lÖ thÊt nghiÖp lµ 2 néi dung cña môc tiªu viÖc lµm. §èi víi n­íc ta gi¶i quyÕt viÖc lµm ®ang lµ vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi ®­îc ®¶ng vµ nhµ n­íc hÕt søc quan t©m. Sau ®©y lµ vµi nÐt vÒ t×nh h×nh lao ®éng ë n­íc ta hiÖn nay. 1 VÒ sè l­îng vµ c¬ cÊu lao ®éng . VÒ sè l­îng lao ®éng . TÝnh ®Õn ngµy 1.7.2000 tæng sè nh©n khÈu ®ñ tõ 15 tu«Ø trë lªn thùc tÕ th­êng tró trong toµn quèc lµ 54.269.789 ng­êi, chiÕm 69,85% d©n sè th­êng tró cña c¶ n­íc. Sè nh©n khÈu trong ®é tuæi lao ®éng (nam tõ ®ñ 16 ®Õn 60 tuæi , n÷ tõ ®ñ 15 ®Õn 55 tuæi ) lµ 46.249.428 ng­êi , chiÕm 59, 53% N¨m 2000, khu vùc thµnh thÞ sè nh©n khÈu tõ ®ñ 15 tuæi trë lªn chiÕm 73,59% d©n sè th­êng tró thùc tÕ trong khu vùc, nh©n khÈu trong ®é tuæi lao ®éng chiÕm 64,41% ë khu vùc n«ng th«n, c¸c con sè nµy lµ 68,15% vµ 58,03% VÒ c¬ cÊu lao ®éng. Lao ®éng ë thµnh thÞ cã xu h­íng t¨ng. N¨m 1996, lùc l­îng lao ®éng ë thµnh thÞ chiÕm 19.06%, n¨m 1997 t¨ng lªn 20,20%, n¨m 1999 lµ 22,28%, n¨m 2000 lµ 22,56%. Lùc l­îng lao ®éng ë n«ng th«n vËn ®éng theo xu h­íng ng­îc l¹i – tû lÖ gi¶m hµng n¨m lµ 0,7%; n¨m 1996 tû lÖ lùc l­îng lao ®éng ë n«ng th«n lµ 80,94% vµ n¨m 2000 lµ 77,44%. Lao ®éng trong c¸c nghµnh n«ng l©m vµ ng­ nghiÖp, tõ 67% n¨m 1996 gi¶m xuèng cßn 61% n¨m 2000, t¨ng tû lÖ lao ®éng trong c¸c nghµnh c«ng nghiÖp, x©y dùng, tõ 13% n¨m 1996 lªn 17,6% n¨m 2000 ; DÞch vô tõ 19,5% n¨m 1996 lªn 23% n¨m 2000 . Tuy nhiªn sè lao ®éng tuyÖt ®èi trong khu vùc n«ng –l©m –ng­ nghiÖp vÉn tiÕp tôc t¨ng , lµm t¨ng søc Ðp viÖc lµm ë n«ng th«n ,trong khi khu vùc c«ng nghiÖp ch­a cã kh¶ n¨ng thu hót m¹nh lao ®éng n«ng nghiÖp . Lao ®éng trÎ chiÕm bé phËn lín trong lùc l­îng lao ®éng trong c¶ n­íc . §©y lµ bé phËn lao ®éng n¨ng ®éng , s¸ng t¹o , cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t tiÕn bé khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn ¸p dông vµo s¶n xuÊt . N¨m 2000, nhãm lùc l­îng lao ®éng trÎ (tõ ®ñ 15 tuæi ®Õn 34 tuæi ), chiÕm 50.04% n¨m 1998 lµ 52,58% ;N¨m 1996 lµ 55,82%. Nhãm lùc l­îng lao ®éng trung niªn (tõ ®ñ 35 ®Õn 54 tuæi ) chiÕm 43,26% ; n¨m 1998 lµ 40.31% , n¨m 1996 lµ 35,60% .Nhãm lùc l­îng lao ®éng cao tuæi (tõ ®ñ 55 tuæi trë lªn) chiÕm 6,70% n¨m 1998 lµ 7,10% ; n¨m 1996 lµ 8,58% . TÝnh b×nh qu©n hµng n¨m giai ®o¹n 1996-2000 lùc l­îng lao ®éng trÎ cña c¶ n­íc gi¶m gÇn 1,4% ; lùc l­îng lao ®éng cao tuæi gi¶m gÇn 4,92% vµ lùc l­îng lao ®éng trung niªn t¨ng xÊp xØ 7,7% .VÒ chÊt l­îng lao ®éng . Tr×nh ®é häc vÊn cña lùc l­îng lao ®éng ë n­íc ta ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Tû lÖ ng­êi ch­a biÕt ch÷ vµ ch­a tèt nghiÖp cÊp I gi¶m tõ 26,67% n¨m 1996 xuèng cßn 22,1% n¨m 1999. Sè ng­êi tèt nghiÖp cÊp II, cÊp III t¨ng lªn kh«ng ngõng.trong ®ã t¨ng nhanh nhÊt lµ sè ng­êi tèt nghiÖp cÊp III, b×nh qu©n hµng n¨m sè ng­êi ®· tèt nghiÖp cÊp III trong táng lùc l­îng lao ®éng t¨ng 10,4% víi møc tang tuyÖt ®èi lµ 541,5 ngµn ng­êi. tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña lùc l­îng lao ®éng n­íc ta còng t¨ng lªn. C¶ n­íc tÝnh ®Õn ngµy 1/7/2000 sè lao ®éng ®· qua ®µo t¹o cã 5.996.007 ng­êi, chiÕm 15,52% so víi tæng sè. Vïng §«ng Nam Bé lµ vïng cã tû lÖ lao ®éng ®· qua ®µo t¹o cao nhÊt (21,00%), thÊp nhÊt lµ vïng T©y B¾c (9,56%); §ång b»ng S«ng Cöu Long (10,03%); §ång B»ng S«ng Hång (20,9%), c¸c vïng cßn l¹i tû lÖ ®Òu thÊp h¬n tû lÖ chung cña c¶ n­íc vµ dao ®éng trong kho¶ng tï 13- 15%. §èi víi khu vùc thµnh thÞ, Hµ néi cã tû lÖ nµy cao nhÊt(44,28%) tiÕp theo lµ thµnh phè Hå chÝ minh (28,7%) H¶i phßng( 28,8%) §µ n½ng(23,7%). Tónh riªng hai khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n, tû lÖ lao ®éng ®· qua ®µo t¹o còng t¨ng lªn, song tèc ®é t¨ng sè lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña khu vùc thµnh thÞ lín h¬n h¼n so víi khu vùc n«ng th«n. Lùc l­îng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ph©n bæ kh«ng ®ång ®Òu trªn c¶ n­íc, tËp chung chñ yÕu ë khu vùc ®« thÞ, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng n¬i thõa n¬i thiÕu lao ®éng. C¬ cÊu lao ®éng cã ®µo t¹o vÉn tiÕp tôc bÞ mÊt c©n ®èi . T×nh tr¹ng “thõa thÇy , thiÕu thî ” (®Æc biÖt lµ thî cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng) lu«n diÔn ra VÒ t×nh h×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm HiÖn nay, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®ang lµ vÊn ®Ò nan gi¶i ë n­íc ta . ChÝnh phñ ®· x¸c ®Þnh gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ h­íng ­u tiªn trong toµn bé chÝnh s¸ch kinh tÕ –x· héi .N¨m 2000, ®· gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm cho kho¶ng 1,3 triÖu lao ®éng cô thÓ nh­ sau: Gi¶i quyÕt viÖc lµm trong n­íc 1,27 triÖu; xuÊt khÈu lao ®éng 3 v¹n ng­êi Gi¶i quyÕt viÖc lµm theo c¸c khu vùc: c«ng nghiÖp vµ x©y dùng 33-35 v¹n; n«ng –l©m –ng­ nghiÖp (kÓ c¶ dÞch vô trong n«ng l©m ng­ nghiÖp ) 55-60 v¹n lao ®éng Khu vùc ®« thÞ t¹o ®­îc kho¶ng 28 v¹n chç lµm viÖc míi , khu vùc n«ng th«n t¹o ra gÇn 1 triÖu chç lµm viÖc míi Quü quèc gia hç trî viÖc lµm thu hót 32 v¹n lao ®éng (T¹o viÖc lµm míi lµ 14 v¹n, cã thªm viÖc lµm lµ 18 v¹n) Tuy vËy, t×nh h×nh thÊt nghiÖp cña lao ®éng trong ®é tuæi lao ®éng ë n­íc ta vÉn cßn gay g¾t. Trong 61 tØnh , thµnh phè vÉn cßn tíi 11 tØnh , thµnh phè cã tû lÖ thÊt nghiÖp tõ 6,5% ®Õn 7% , 14 tØnh cã tû lÖ thÊt nghiÖp tõ 6% ®Õn 6,5% , chØ cã 27 tØnh cã tû lÖ thÊt nghiÖp d­íi 6%. Trong hoµn c¶nh hiÖn nay søc Ðp vÒ viÖc lµm ë khu vùc thµnh thÞ , nhÊt lµ ë c¸c thµnh phè lín sÏ cã chiÒu h­íng gia t¨ng , do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã c¬ b¶n lµ : -thùc hiÖn chñ tr­¬ng tinh gi¶m biªn chÕ , c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc , sè lao ®éng trong khu vùc hµnh chÝnh thêi gian tíi sÏ gi¶m -sè lao ®éng ch­a cã viÖc lµm dån l¹i tõ c¸c n¨m tr­íc , thªm vµo ®ã lµ sè häc sinh , sinh viªn míi ra tr­êng ch­a t×m ®­îc viÖc lµm -ViÖc di d©n tù do tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ t×m viÖc , ®Æc biÖt trong thêi kú n«ng nhµn ngµy cµng t¨ng , t¹o søc Ðp vÒ viÖc lµm, t¨ng tû lÖ thÊt nghiÖp ®èi víi khu vùc thµnh thÞ. T×nh h×nh viÖc lµm ë khu vùc n«ng th«n n­íc ta cßn nhiÒu khã kh¨n. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra ngµy 1/7/2000 cña bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi, tû lÖ thêi gian lao ®éng cho ho¹t ®éng lao ®éng cña d©n sè trong ®é tuæi lao ®éng ë n«ng th«n ®¹t 74,2% , t¨ng 1% so víi n¨m 1999 nh­ng vÉn thÊp h¬n so víi dù kiÕn mµ ®¹i héi VIII ®· ®Ò ra lµ trªn 75% vµo n¨m 2000. ViÖc lµm n«ng nghiÖp hiÖn nay vÉn chñ yÕu phô thuéc vµo ®Êt canh t¸c. §Êt canh t¸c b×nh qu©n ®Çu ng­êi thÊp g©y ra t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm t­¬ng ®èi cña khu vùc n«ng th«n . HiÖn nay, trung b×nh mçi lao ®éng n«ng nghiÖp ë vïng ®ång b»ng s«ng Hång chØ sö dông hÕt 26 ngµy c«ng trªn diÖn tÝch 1 sµo ®Êt 1 vô(1 vô trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th­êng kÐo dµi tõ 3-4 th¸ng).®©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn t×nh tr¹ng di d©n cña mét bé phËn lín lao ®éng n«ng th«n ra thµnh thÞ ®Ó t×m viÖc lµm t¨ng thu nhËp ngµy cµng t¨ng. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Õn n¨m 2005 : tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ kho¶ng 6% , tû lÖ quü sö dông thêi gian lao ®éng n«ng th«n :80% (chØ tiªu nµy ®­îc Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi nªu ra trong “B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2000” cña ngµnh )®ßi hái ph¶i cã sù quan t©m h¬n n÷a cña ®¶ng vµ nhµ n­íc , sù cè g¾ng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ , tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng ®Ó cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng trong thêi gian t¬Ý . II Thùc tr¹ng vÒ viÖc lµm ë n­íc ta trong thêi gian qua Xu h­íng t¨ng tr­ëng viÖc lµm hµng n¨m Tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 2000 sè ng­êi cã viÖc lµm tõ 30,9 triÖu lªn 40,6 triÖu ,t¨ng 31,0% (trung b×nh mçi n¨m t¨n gÇn 3,1 %). Nh×n chung , viÖc míi ®­îc t¹o ra hµng n¨m cã xu h­íng gia t¨n trong suèt c¶ thêi kú . NÕu nh­ trong thêi kú 1991-1995, sè viÖc lµm t¨ng thªm b×nh qu©n hµng n¨m lµ 863 ngµn ng­ßi th× thêi kú 1996-2000 lµ 1,2 triÖu ng­êi (t¨ng 39% so víi thêi kú 1991-1995). Nh­ vËy tèc ®é t¨ng hµng n¨m vÒ viÖc lµm b×nh qu©n lu«n theo kÞp tèc ®é t¨ng hµng n¨m cña lùc l­îng lao ®éng ; SuÊt ®Çu t­ trung b×nh hµng n¨m cho mét chç lµm viÖc míi kho¶ng 393 triÖu ®ång trong ®ã c«ng nghiÖp quèc doanh kho¶ng tõ 42 triÖu ®Õn 50 triÖu , tiÓu thñ c«ng nghiÖp kho¶ng 10 triÖu ®ång, n«ng l©m ng­ nghiÖp kho¶ng 15 triÖu ®ång , dÞch vô tõ 27 triÖu ®Õn 30 triÖu ®ång , ®Çu t­ n­íc ngoµi 400 triÖu (sè liÖu Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­).T¨ng tr­áng kinh tÕ cao ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng , trong giai ®o¹n 1992-1997 GDP t¨ng tr­ëng víi tèc ®é trung b×nh lµ 9,1% trong khi lao ®éng t¨ng 3,1% Nh­ vËy trung b×nh t¨ng tr­ëng 3% GDP sÏ t¨ng 1% viÖc lµm Thùc tr¹ng viÖc lµm vµ c¬ cÊu lao ®éng theo nhãm nghµnh kinh tÕ Chóng ta dÔ dµng nhËn thÊy , c¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng thay ®æi rÊt chËm , mÆc dï s¶n l­îng vµ c¬ cÊu kinh tÕ thay ®æi râ nÐt. Nh÷ng n¨m qua tû träng n«ng nghiÖp gi¶m , tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¨ng.Tû träng lao ®éng trong c¸c khu vùc, n¨m 1993: n«ng nghiÖp 71,7%; c«ng nghiÖp 11,3%; dÞch vô 17,0%, ®Õn n¨m 1999 tû träng t­¬ng øng lµ 69%; 12,1%;18,9%. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh tèc ®é t¨ng tr­ëngvÒ s¶n l­îng vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng lao ®éng trong c¸c khu vùc lµ rÊt kh¸c biÖt. Trong giai ®o¹n 1993- 1999 tèc ®é t¨ng s¶n l­îng cña n«ng nghiÖp lµ 4,2%, c«ng nghiÖp lµ 12,7%, dÞch vô lµ 8,2%. Trong khi ®ã tèc ®é t¨ng tr­ëng lao ®éng trong giai ®o¹n nµy cña n«ng nghiÖp lµ 1,7%, c«ng nghiÖp lµ 4,1%, dÞch vô lµ 4,8%. Nh­ vËy, cø 2,5% t¨ng tr­ëng s¶n l­îng trong n«ng nghiÖp sÏ dÉn ®Õn viÖc lµm t¨ng tr­ëng 1%. Trong khu vùc dÞch vô chØ cÇn 1,7% t¨ng tr­ëng s¶n l­îng sÏ dÉn ®Õn t¨ng thªm 1% viÖc lµm. Trong khu vùc c«ng nghiÖp th× ph¶i cã 3% t¨ng tr­ëng s¶n l­îng míi t¹o ®­îc 1% t¨ng viÖc lµm. Cã thÓ nãi khu vùc n«ng nghiÖp vÉn lµ n¬i t¹o viÖc lµm nhiÒu nhÊt, sau ®ã dÉn ®Õn khu vùc dÞch vô vµ cuèi cïng lµ khu vùc c«ng nghiÖp. VÊn dÒ cÇn quan t©m ë ®©y lµ, tû träng s¶n l­îng c«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua ®É t¨ng tõ 1/4 lªn 1/3 trong tæng s¶n l­îng, nh­ng tû träng lao ®éng vÉn rÊt nhá chØ b»ng 1/9-1/10 tæng sè. Thùc tÕ cho thÊy khu vùc n«ng nghiÖp gÆp khã kh¨n trong viÖc t¹o viÖc lµm lµ ®iÒu dÔ hiÓu bëi thu nhËp cña lao ®éng n«ng nghiÖp thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c khu vùc kh¸c vµ kho¶ng c¸ch nµy sÏ ngµy cµng gia t¨ng. Tèc ®é gia t¨ng viÖc lµm trong khu vùc nµy sÏ chËm l¹i, v× t¨ng tr­ëng trong n«ng nghiÖp sÏ khã cã thÓ v­ît qu¸ 4% trong khi ®ã lùc l­îng lao ®éng gia t¨ng vµ l­¬ng lao ®éng tån ®äng trong khu vùc n«ng nghiÖp l¹i qu¸ lín. Do vËy, khu vùc n«ng nghiÖp cã thÓ thu hót ®­îc bao nhiªu lao ®éng gia t¨ng trong t­¬ng lai lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng, cÇn ph¶i xem xÐt kü. HiÖn nay, kho¶ng 70% lùc l­îng lao ®éng ho¹t ®éng trong khu vùc n«ng nghiÖp, nh÷ng n¨m qua mçi n¨m khu vùc nµy thu hót thªm 600.000 lao ®éng. Tuy nhiªn, trong t­¬ng lai møc gia t¨ng lao ®éng trong khu vùc n«ng nghiÖp sÏ thÊp h¬n nhiÒu. C¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh kinh tÕ Thùc tr¹ng viÖc lµm theo khu vùc kinh tÕ. Tû lÖ lao ®éng trong khu vùc nhµ n­íc gi¶m liªn tôc tõ 14,7% lao ®éng x· héi( n¨m 1985) xuèng d­íi 9% vµo gi÷a nh÷ng n¨m 90 vµ gÇn ®©y cã xu h­íng t¨ng trë l¹i, song còng chØ ®¹t 9% vµo n¨m 2000. Lé tr×nh s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc nh÷ng n¨m tíi sÏ lµm cho viÖc gia t¨ng viÖc lµm ë khu vùc nµy kh«ng cßn gi÷ ®­îc tèc ®é “khiªm tèn” nh­ thêi gian võa qua. Theo tÝnh to¸n trong 5 n¨m tíi, khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc chØ cã thÓ thu hót 3% sè ng­êi míi gia nhËp lùc l­îng lao ®éng. Nh­ vËy, khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc chØ cã thÓ ®ãng gãp mét phÇn nhá trong gi¶i quyÕt viÖc lµm. Khu vôc kinh tÕ hé gia ®×nh vµ ngoµi quèc doanh gi÷ vai trß chñ yÕu trong t¹o viÖc lµm míi( chiÕm 90% chç lµm viÖc míi ®­îc t¹o ra h»ng n¨m); trong ®ã, 113.000 trang tr¹i ®· thu hót kho¶ng 678.000 lao ®éng( tÝnh b×nh qu©n kho¶ng 6 triÖu lao ®éng/ trang tr¹i). C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vèn ®Çu t­ cho c«ng nghÖ cßn Ýt, ®Çu t­ cho mét chç lµm viÖc cßn thÊp song vÉn thÓ hiÖn mét tiÒm n¨ng vµ ­u thÕ trong t¹o viÖc lµm. HiÖn nay cã kho¶ng 41.000 doanh nghiÖp võa vµ nhá( kh«ng kÓ doanh nghiÖp hé gia ®×nh), chiÕm 96% sè doanh nghiÖp cña c¶ n­íc, ®· t¹o ra 32% tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng c«ng nghiÖp, ®ãng gãp 25% vµo GDP cña c¶ n­íc vµ thu hót gÇn 49% lùc l­îng lao ®éng phi n«ng nghiÖp. ChØ tÝnh riªng n¨m 2000, sau khi luËt doanh nghiÖp cã hiÖu lùc, d· cã 13.000 doanh nghiÖp võa vµ nhá ®­îc thµnh lËp, t¹o thªm viÖc lµm cho hµng chôc v¹n ng­êi. Khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi( FDI) kÓ c¶ dÞch vô lÉn c«ng nghiÖp, tõ n¨m 1993 ®Õn 1998 ®· tiÕp nhËn thªm 300.000 c«ng nh©n. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, l­îng vèn FDI thu hót ®­îc cã gi¶m xuèng dÉn ®Õn tèc ®é thu hót lao ®éng gi¶m. ChÝnh phñ dù kiÕn n©ng møc FDI mçi n¨m thu hót ®­îc lªn 2 tû USD b»ng víi giai ®o¹n tr­íc, møc ®Çu t­ trªn mçi viÖc lµm còng cã thÓ gi¶m tõ 30.000 USD xuèng cßn 20.000 USD nÕu cã nhiÒu dù ¸n ®Þnh h­íng xuÊt khÈu h¬n vµ Ýt dù ¸n sö dông nhiÒu vèn h¬n.Víi sù tÝnh to¸n trªn, khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ( FDI) sÏ gi¶i quyÕt thªm ®­îc 100.000 viÖc lµm mçi n¨m, b»ng 8-9% lùc l­îng lao ®éng gia t¨ng h»ng n¨m. Thùc tr¹ng viÖc lµm trong khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n. N¨m 2000 lùc l­îng lao ®éng khu vùc thµnh thÞ cã trªn 8,7 triÖu ng­êi, chiÕm 22,56% lao ®éng c¶ n­íc. Tû lÖ nµy cã xu h­íng t¨ng lªn( n¨m 1996 lµ 19,06% vµ n¨m 2000 lµ 22,56%). ë khu vùc n«ng th«n, t×nh h×nh diÔn ra theo chiÒu h­íng ng­îc l¹i, gi¶m tõ 80,94% n¨m 1996 cßn 77,4% n¨m 2000. Nh­ vËy, vÒ c¬ b¶n n«ng th«n vÉn lµ khu vùc t¹o viÖc lµm cho phÇn lín lao ®éng x· héi. Tuy nhiªn khu vùc n«ng th«n l¹i lµ n¬i thiÕu viÖc lµm nghiªm träng. Tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng n«ng th«n cña lùc l­îng trong ®é tuæi n¨m 1998 lµ 71,13%, so víi n¨m 1997 gi¶m 2,01%. Sè ng­êi thiÕu viÖc lµm ë khu vùc n«ng th«n tËp trung nhiÒu nhÊt ë løa tuæi 15-34 tuæi (29,39%) vµ nhãm tuæi 35-44 tuoioØ lµ 21,29%. T×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm trong n«ng th«n lµ do diÖn tÝch dÊt n«ng nghiÖp b×nh qu©n trªn ®Çu ng­êi rÊt thÊp, chi phÝ s¶n xuÊt ®Êt n«ng nghiÖp l¹i t¨ng lªn, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt gi¶m trong khi ®ã, dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng n«ng th«n diÔn ra chËm ch¹p. Trong tu¬ng lai møc t¨ng lao ®éng trong hku vùc n«ng th«n sÏ thÊp h¬n nhiÒu. §iÒu nµy x¶y ra cã thÓ do mét sè nguyªn nh©n sau: Mét lµ, nh÷ng n¨m tíi t¨ng tr­ëng trong n«ng nghiÖp sÏ diÔn ra theo xu h­íng gi¶m vÒ sè l­îng, t¨ng vÒ gi¸ trÞ. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ thÞ tr­êng cña mét sè mÆt hµng b·o hoµ (g¹o, cµ phª, cao su), ng­êi n«ng d©n sÏ tËp trung vµo s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i s¶n phÈm cã chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ cao h¬n thay v× chØ ®¬n thuÇn gia t¨ng sè l­îng. Theo h­íng nµy viÖc gia t¨ng gi¸ trÞ cã thÓ kh«ng cÇnthªm qu¸ nhiÒu lao ®éng nh­ viÖc gia t¨ng s¶n l­îng tr­íc ®©y. Hai lµ, thu nhËp trong n«ng nghiÖp rÊt thÊp so víi c¸c khu vùc kh¸c, d©n ®Õn kh¶ n¨ng thu hót lao ®éng kÐm ®i, ng­êi lao ®éng sÏ t×m kiÕm viÖc lµm ë c¸c khu vùc kh¸c. Ba lµ, nh÷ng ng­êi míi gia nhËp lùc l­îng lao ®éng th­êng cã tr×nh ®é v¨n ho¸ kh¸ h¬n, cã ®ñ kh¶ n¨ng lµm nh÷ng c«ng viÖc phi n«ng nghiÖp. Thùc tÕ cho thÊy, nh÷ng ng­êi nµy sÏ h­íng tíi nh÷ng c«ng viÖc ë thµnh thÞ hay Ýt do nhÊt còng lµ c«ng viÖc phi n«ng nghiÖp. Víi nh÷ng lý do trªn, khu vùc n«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi chØ cã thÓ thu hót ®­îc thªm kho¶ng 250.000 lao ®éng mçi n¨m, b»ng 20% møc t¨ng tr­ëng lao ®éng hµng n¨m. 5/ Thùc tr¹ng viÖc lµm th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu. Tõ 1991 – 2000 ®· tiÕn hµnh xuÊt khÈu lao ®éng sang 38 n­íc vµ vïng l·nh thæ, sè l­îng lao ®éng ®­a ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi ngµy cµng t¨ng. HiÖn t¹i ®ang cã kho¶ng 250.000 lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam lµm viÖc ë n­íc ngoµi vµ hµng n¨m cso kho¶ng gÇn 1 tû USD chuyÓn vÒ n­íc cho c¸c gai ®×nh. Ho¹t ®éng cña quü quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu kh¸c tõ n¨m 1992 ®Õn nay ®· thu hót ®­îc 3 triÖu lao ®éng (trong ®ã cã 1,4 triÖu ng­êi cã viÖc lµm míi vµ 1,6 triÖu ng­êi cã thªm viÖc lµm ). Ngoµi ra c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu kh¸c nh­ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ch­¬ng tr×nh 327, 733,... còng gãp phÇn tÝch cùc t¹o viÖc lµm míi hoÆc t¹o thªm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. KÕt qu¶ t¹o viÖc lµm qua c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu kh¸c ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: KÕt qu¶ t¹o viÖc lµm qua c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu kh¸c giai ®o¹n 1991 – 2000 ®¬n vÞ 1000 ng­êi Ch­¬ng tr×nh 1991 - 1995 1995 – 2000 1991 – 2000 1. Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo 120 380 500 2. ch­¬ng tr×nh ViÖt – TiÖp, EU, §øc 250 250 500 3. Ch­¬ng tr×nh 327, 773 480 520 1000 4. Ch­¬ng tr×nh tÝn dông n«ng th«n vµ c¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c. 1730 1970 3700 Céng 2580 3120 5700 ngoµi c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu trªn, c¸c ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thuéc c¸c nghµnh dÖt may vµ da giÇy ®· t¹o viÖc lµm cho kho¶ng 1 triÖu lao ®éng/1 n¨m nu«i trång thuû s¶n còng lµ mét mòi nhän xuÊt khÈu vµ t¹o viÖc lµm míi cho ng­êi lao ®éng. c¸c ch­¬ng tr×nh vÒ môc tiªu quèc gai vÒ viÖc lµm 2001 – 2005 ®­îc tiÕn hµnh trªn 3 lÜnh vùc : ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹o më viÖc lµm cho ng­êi thÊt nghiÖp, ng­êi thiÕu viÖc lµm vµ c¸c ®èi t­îng yÕu tè thÕ trong thÞ tr­êng lao ®éng cã nhu cÇu viÖc lµm. Trong ®ã, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹o më viÖc lµm lµ lÜnh vùc c¬ b¶n cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc lµm t¨ng hoÆc gi¶m chç lµm viÖc æn ®Þnh còng nh­ c¬ cÊu lao ®éng cña lùc l­îng lao ®éng x· héi trong mèi quan hÖ nh©n qu¶ cã tÝnh h÷u c¬ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ víi ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh viÖc lµm , chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc . Theo tÝnh to¸n tõ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu cho thÊy c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n phÇn ®Çu ®­a tèc ®é t¨ng tr­ëng gÝa trÞ tæng s¶n l­îng ngµnh n«ng nghiÖp (bao gåm : n«ng l©m ng­ nghiÖp )t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m 2001-2005 ®¹t trªn 4% vµ ®Õn n¨m 2005 thu hót ®­îc thªm 1,3 –1,4 triÖu lao déng. c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ x©y dùng phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng c«ng nghiÖp , x©y dùng t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m trªn 12% vµ ®Õn n¨m 2005 thu hót ®­îc thªm 2,4-2,5 triÖu lao ®éng . C¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸c ngµnh th­¬ng m¹i , dÞch vô phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng tæng s¶n l­îng khu vùc dÞch vô b×nh qu©n hµng n¨m trªn 7% vµ ®Õn n¨m 2005 thu hót ®­îc thªm 1,8-1,9 triÖu lao ®éng .Nh­ vËy , th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ ph¸t triÓn ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña mçi khu vùc kinh tÕ nãi chung qua tæng GDP c¶ n­íc nãi chung , ®Õn n¨m 2005 tÝnh chung cho c¶ n­íc sÏ cã kho¶ng 40 triÖu 7,5 ngµn ng­êi cã viÖc lµm th­êng xuyªn ; c¬ cÊu lao ®éng x· héi lµ 60,04-17,98-21,98 III/ nh÷ng thµnh tùu vµ tån t¹i trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm thêi gian võa qua 1/ nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong giai ®o¹n 1996- 2001 c¶ n­íc ®· t¹o ra 6,1 triÖu chç lµm viÖc (b×nh qu©n mçi n¨m t¹o ra thªm trªn 1,2 triÖu chç lµm viÖc míi, so víi giai ®o¹n1990-1995 chØ t¹o ®­îc kho¶ng 90 v¹n chç lµm viÖc míi mçi n¨m, th× ®©y lµ mét thµnh tÝch ®¸ng kÓ). Nh×n l¹i ®Çu nh÷ng n¨m 90, tØ lÖ thÊt nghiÖp ë ®« thÞ lµ 10% hoÆc trªn 10%, , tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n lµ 65-67% th× ®Õn n¨m 2000 tû lÖ thÊt nghiÖp ë khu vùc ®« thÞ gi¶m xuèng cßn 6,5% , n¨m 2001 tû lÖ thÊt nghiÖp lµ 7,4% tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n n©ng lªn xÊp xØ 74% n¨m 2001. C¬ cÊu lao ®éng còng cã b­íc chuyÓn dÞch râ rÖt. Tõ chç lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm 67,5% n¨m 1996 ®· gi¶m xuèng cßn 61,3% n¨m 2001 vµ sè lao ®éng vµ dÞch vô trong c«ng nghiÖp t¨ng t­¬ng øng tõ 32,5% lªn 38,7% ChÊt l­îng lao ®éng còng ®­îc n©ng lªn : tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o t¨ng tõ 10% n¨m 1996 lªn 20% n¨m2001 trong ®ã sè lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ lµ 13,4%. KÓ tõ khi b­íc vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· cã chñ tr­¬ng , ®­êng lèi , chÝnh s¸ch ®óng ®¾n trong ho¹ch ®Þnh viÖc lµm , t¹o ra nh÷ng nh©n tè míi lµm thay ®æi nhËn thøc vµ ph­¬ng thøc gi¶i quyÕt viÖc lµm . ViÖc ban hµnh bé luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ®· t¹o ra hµnh lang ph¸p lý lao ®éng viÖc lµm t­¬ng ®èi hoµn chØnh , mÆt kh¸c chóng còng tõng b­íc ®­îc söa ®æi bæ xung cho phï hîp víi thùc tiÔn , ®· t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ph¸t triÓn quan hÖ lao ®éng vµ thÞ tr­êng lao ®éng .Trong ®iÒu kiÖn míi , ph¸p luËt ®· khuyÕn khÝch ng­ßi lao ®éng n¨ng ®éng vµ chñ ®éng t¹o viÖc lµm, t×m kiÕm viÖc lµm , khuyÕn khÝch ng­êi sö dông lao ®éng ®Çu t­ t¹o më viÖc lµm. Bªn c¹nh gi¶i quyÕt viÖc lµm th«ng qua ph¸t triÓn kinh tÕ , nhµ n­íc cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trùc tiÕp hç trî viÖc lµm vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng th«ng qua quü quèc gia hç trî ph¸t triÓn viÖc lµm, tæ chøc ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm hµng n¨m , tæ chøc hÖ thèng trung t©m dÞch vô viÖc lµm, cung cÊp t­ vÊn vÒ chÝnh s¸ch , th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng , ch¾p nèi cung cÇu lao ®éng ....Sè lao ®éng ®­îc hç trî t¹o viÖc lµm tõ quü quèc gia b»ng kho¶ng 25-30% sè viÖc lµm ®­îc t¹o ra hµng n¨m . C¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm ®· cung cÊp dÞch vô t­ vÊn cho gÇn 2 triÖu l­ît ng­êi , bæ tóc nghÒ g¾n víi viÖc lµm cho 70 v¹n ng­êi , giíi thiÖu viÖc lµm vµ cung øng lao ®éng cho gÇn 90 v¹n ng­êi Mét sè tån t¹i trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm C¸c kÕt qu¶ t¹o viÖc lµm , gi¶m thÊt nghiÖp ë ®« thÞ , t¨ng thêi gian sö dông lao ®éng ë n«ng th«n ch­a ®¹t môc tiªu kÕ ho¹ch n¨m 1996 –2000 ®Ò ra , c¶ n­íc chØ t¹o ®­îc 6,1 triÖu chç lµm viÖc(B»ng kho¶ng 90% kÕ ho¹ch), tû lÖ thÊt nghiÖp ë ®« thÞ vÉn lµ 6,4% (Cao h¬n so víi môc tiªu lµ 5%) tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n chØ ®¹t 74% (ChØ tiªu lµ 75%) ChÊt l­îng lao ®éng cßn thÊp , c¬ cÊu lao ®éng chuyÓn dÞch cßn chËm. Tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o míi chØ ®¹t 20% , trong ®ã kÓ c¶ lao ®éng qua ®µo t¹o ë bËc ®¹i häc , chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ . B×nh qu©n mçi n¨m chØ gi¶m ®­îc 1,2% lao ®éng khu vùc n«ng th«n ®Ó chuyÓn sang khu vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. ThÞ tr­êng lao ®éng cßn ch­a ph¸t triÓn . Mét trong nh÷ng chØ b¸o quan träng nhÊt cña thÞ tr­êng lao ®éng lµ tû lÖ lao ®éng cã quan hÖ lao ®éng(Quan hÖ gi÷a ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­ßi lao ®éng th«ng qua hîp ®ång lao ®éng) tû lÖ nµy ph¶n ¸nh vÒ mÆt sè l­îng ng­êi trong thÞ tr­ßng.HiÖn t¹i , tû lÖ lao ®éng trong quan hÖ lao ®éng míi chØ kho¶ng 20% (§iÒu tra lao ®éng viÖc lµm n¨m 2000, Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi)Bªn c¹nh ®ã , cung lao ®éng ®ang cã kho¶ng c¸ch kh¸ xa ®èi víi cÇu lao ®éng. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng dÞch vô viÖc lµm cßn nhiÒu bÊt cËp, ch­a ®¸p øng tèt yªu cÇu cña ng­ßi lao ®éng vµ ngõoi sö dông lao ®éng . C¸n bé dÞch vô viÖc lµm hÇu nh­ ch­a ®­îc ®µo t¹o, trang thiÕt bÞ cßn l¹c hËu . HÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng , th«ng tin qu¶n lý lao ®éng viÖc lµm cßn yÕu kÐm , ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ , chÝnh x¸c , kÞp thêi cho c«ng t¸c chØ ®¹o , tæ chøc thùc hiÖn vµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch lao ®éng viÖc lµm . Trong 5 n¨m tíi , t¹o viÖc lµm cho ngõoi lao ®éng chÞu nh÷ng t¸c ®éng kh¸ch quan vµ chñ quan cña c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi. T¸c ®éng cña c¸c c«ng cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin cña xu h­íng toµn cÇu ho¸ kinh tÕ , c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc nghiªm träng , trong ®ã cã vÊn ®Ò ®¶m b¶o vµ duy tr× chç lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng.Bªn c¹nh ®ã lµ søc Ðp vÒ viÖc lµm do sè ®«ng ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng gia t¨ng , søc Ðp vÒ chuyÓn ®æi chÊt l­îng lao ®éng , viÖc lµm vµ hiÖu qu¶ viÖc lµm hÕt søc gay g¾t phÇn C mét sè gi¶i ph¸p t¹o viÖc lµm trong c¸c n¨m tíi môc tiªu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 , nh­ ®· x¸c ®Þnh trong v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña ®¶ng, lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 7,0 –8,0 triÖu ng­êi , gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp ë ®« thÞ xuèng d­íi 6% n©ng tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n lªn 80% , ®­a tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o lªn 30%, trong ®ã ®µo t¹o nghÒ lµ 22% vµo n¨m 2005 . §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn , qua tham kh¶o kinh nghiÖm c¸c n­íc vµ thùc tiÔn gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n­íc ta nh÷ng n¨m qua cho thÊy trong thêi gian tíi chóng ta ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ vµ s¸t thùc ®èi víi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm . I ®èi víi khu vùc thµnh thÞ §µo t¹o nghÒ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng Theo dù b¸o th× d©n sè n­íc ta sau 10 n¨m tíi kho¶ng 89 triÖu ngõoi , víi trªn 25 triÖu sèng ë thµnh thÞ .ViÖc ®µo t¹o nghÒ cho ng­êi lao ®éng á thµnh thÞ , nhÊt lµ lao ®éng trÎ lu«n lµ vÊn ®Ò bøc xóc . HiÖn thêi , tû lÖ thÊt nghiÖp , thiÕu viÖc lµm ë thµnh thÞ ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn . §ång thêi l¹i xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng tr×nh ®é cao cho mét sè nghµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. B¶n dù th¶o “chiÕn l­îc ®µo t¹o nghÒ ” cã lÏ tËp trung chñ yÕu ®µo t¹o nghÒ cho kho¶ng 8-10 triÖu lao ®éng míi trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô trong 10 n¨m tíi , nghÜa lµ chñ yÕu h­íng vµo lao ®éng trÎ cña khu vùc thµnh thÞ. Tr­íc tiªn cÇn ph¶i nãi r»ng chiÕn l­îc ®µo t¹o nµy chØ liªn quan ®Õn ®µo t¹o nghÒ ë tr×nh ®é s¬ cÊp vµ trung cÊp , cßn viÖc ®µo t¹o nghÒ cao cÊp l¹i thuéc vÒ c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®»ng , nghÜa lµ cã mét sù thiÕu “toµn c¶nh ” . Còng v× vËy theo dù b¸o ®Õn n¨m 2010 cã kho¶ng 56,8 triÖu ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng , nh­ng trong b¶n dù th¶o nµy míi xÐt ®Õn viÖc ®µo t¹o nghÒ cña kho¶ng 44 triÖu lao ®éng(s¬ cÊp vµ trung cÊp) Trong b¶n dù th¶o cã chia hÖ thèng t¹o nghÒ thµnh ba cÊp tr×nh ®« a/B¸n lµnh nghÒ(®µo t¹o ng¾n h¹n) b/Lµnh nghÒ(®µo t¹o ng¾n h¹n) c/Lµnh nghÒ tr×nh ®é cao(tr×nh ®é tay nghÒ ë bËc trung cÊp vµ cao®¼ng) ë mçi cÊp ng­êi lao ®éng cã thÓ ch­a lµnh nghÒ,lµnh nghÒ vµ rÊt lµnh nghÒ. Nh­ vËy lo¹i a,vµ b, lµ s¬ cÊp ng¾n h¹n vµ s¬ cÊp dµi h¹n (nh­ tr­íc ®©y gäi lµ ®µo t¹o c«ng nh©n bËc thÊp vµ c«ng nh©n bËc cao). Víi hai lo¹i nµy, nãi chung lµ dµnh cho nh÷ng ng­êi ®· tèt nghiÖp tiÓu häc hoÆc THCS .Tuy nhiªn quan ®iÓm cho r»ng lo¹i a, “vÉn chiÕm phÇn lín trong tæng sè lao ®éng ®­îc ®µo t¹o hµng n¨m” th× cÇn ph¶i xem xÐt thªm. Cã thÓ ®ã lµ tinh thÓ c¶u vµi n¨m tr­íc m¾t v× nãi chung ë c¸c thµnh phè cã thÓ ®¹t phæ cËp THCS vµo n¨m 2005. H¬n n÷a sè ®µo t¹o lo¹i a, kh«ng dÔ tham gia vµ thÝch nghi næi thÞ tr­êng lao ®éng, lu«n bÞ nguy c¬ thÊt nghiÖp ®e do¹, thu nhËp kÐm vµ cuèi cïng còng ph¶i ®µo t¹o l¹i ®Ó “gi¶m nghÌo” cho hä. §èi víi lo¹i b, còng cã vÊn ®Ò ph¶i th­êng xuyªn bæ tóc ng¾n h¹n míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng nghiÖp vµ dÞch vô hiÖn t¹i, kÓ c¶ XKL§. VÒ lo¹i c, th× cÇn lµm râ lµ lµm thÕ nµo ®Ó hä cã tay nghÒ ë bËc cao ®¼ng nÕu hä kh«ng häc ë tr­êng cao ®¼ng? Thùc ra xu h­íng ®µo t¹o nghÒ cña thÕ giíi hiÖn nay hÕt søc ®a d¹ng, nh­ng tËp trung laÞ hä cã hai bËc tr×nh ®é : ®¹i häc/ cao ®¼ng; (trung cÊp/ PTTH) + 2 n¨m chóng ta nªn thö tham kh¶o. víi ch­¬ng tr×nh 3000 tû ®ång cho 3 lo¹i h×nh ®µo t¹o nghÒ nªu trªn, nghÜa lµ kho¶ng 300 tû mét n¨m th× khã cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu ®Æt ra. Do ®ã vÊn ®Ò ®æi míi c¬ chÕ ®µo t¹o nghÒ, huy ®éng tèi ®a tiÒm lùc cña x· héi, khuyÕn khÝch mäi lo¹i h×nh ®µo t¹o nghÒ lµ rÊt cÇn thiÕt, cÇn lµm râ h¬n, chi tiÕt h¬n, nhÊt lµ phÇn tham gia cña c¸c doanh nghiÖp. 2/ ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ cã kh¶ n¨ng thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm c¶u lao ®éng thÞ tr­êng. TËp trung ­u tiªn ph¸t triÓn c¸c ngµnh cã yªu cÇu kü thuËt cao phôc vô liªn kÕt kinh tÕ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, dÞch vô, giao l­u hµng ho¸ th«ng suèt trong vïng vµ víi bªn ngoµi t¹o ra xuÊt khÈu ®Ó ph¸t huy cao ®é kh¶ n¨ng nguoßn lao ®éng trÎvµ ®éi ngò lao ®éng kü thuËt ®«ng ®¶o, cã tr×nh ®é häc vÊn cao, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ chuyÓn dÞch tiÕn bé kü thuËt vµ t¸c phong c«ng nghiÖp ... §©y sÏ lµ ®Þa bµn t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao, thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi, t¹o tÝch lín cho nÒn kinh tÕ – x· héi cho c¸c vïng xung quanh. §Ó thùc hiÖn ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn trªn, ph¶i ®Èy m¹nh ph¸t triÓn cso kÕ ho¹ch nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, khuyÕn khÝch nhiÒu h×nh thøc kinh doanh ®a d¹ng, trong ®ã ngµy cµng ph¸t triÓn cac h×nh thøc kinh doanh dùa trªn sù ®an xen hçn hîp nhiÒu lo¹i së h÷u. Kinh tÕ quèc doanh tiÕp tôc ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn trong nh÷ng ngµnh vµ c¬ së cã tr×nh ®é c«ng nghiÖp cao, ®ßi hái ®Çu t­ lín. Kinh tÕ hîp t¸c x· lµ lo¹i xÝ nghiÖp cã cæ phÇn cho ng­êi lao ®éng tô nguyÖn gãp vèn, gãp søc ... tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng mµ tõng ng­êi, tõng gai ®×nh cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc khai th¸c vÒ vèn, søc lao ®éng, tay nghÒ, t­ liÖu s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm, dÞcu vô cho x· héi vµ t¨ng thu nhËp cho gia ®×nh; kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc ph¸t triÓn theo luËt ®Þnh. KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thµnh phÇn kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ph¸t triÓn. c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý nÒn KTQD ph¶i khia th¸c vµ ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng c¶u c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c h×nh thøc hîp t¸c liªn doanh, liªn kÕt gi÷a c¸c c¬ së, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ gi÷a c¸c vïng l·nh thæ vµ víi bªn ngoµi ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Ph¶i cã quan niÖm ®óng vÒ viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ... Nhµ n­íc XHCN ph¶i cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn vµ ®µo t¹o c¬ héi cho mäi ng­¬ig ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng lµm chñ søc lao ®éng cña m×nh. Ng­êi lao ®éng ®­îc tù chän viÖc lµm vµ n¬i lµm viÖc, ®ång thêi ph¶i chÞu sù lùa chän cña ng­êi sö dông lao ®éng lµm ra cña c¶i cho x· héi trong khu«n khæ luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch lao ®éng ®Òu ®­îc khuyÕn khÝch. Vi v©y, ph¶i ®æi míi chnÝh s¸ch c­ tró vµ hé khÈu, ph¶i ban hµnh luËt lao ®éng, thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng vµ cÊp sæ lao ®éng thay ®æi chÕ ®é “biÕn chÕ suèt ®êi”; ph¶i khuyÕn khÝch viÖc tæ chøc vµ më réng c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o, d¹y nghÒ, ®µo t¹o l¹i nghÒ cho mäi ng­êi cã nhu cÇu häc nghÒ vµ t×m viÖc lµm; h×nh thµnh vµ më réng hÖ thèng dich vô giíi thiÖu vµ s¾p xÕp viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë c¸c ®¹i ph­¬ng thùc hiÖn chÕ ®é lµm viÖc “mÒm” ... ®ång thêi n©ng hÖ sè ca lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng vµ tÝch cùc t×m c¸c kh¶ n¨ng hîp t¸c quèc tÕ ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Tr¸ch nhiÖm vµ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ c¶u toµn x· héi, trong ®ã tõng c¸ nh©n, tõng gia ®×nh, tõng tæ chøc kinh tÕ – x· héi ë mçi ®¹i ph­¬ng vµ cña Nhµ n­íc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng lo toan. C¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi ë mçi ®Þa ph­¬ng phèi hîp ë mçi ®Þa ph­¬ng phèi hîp víi tæ chøc chÝnh quyÒn tæ chøc c¸c trung t©m d¹y nghÒ hoÆc d¹y nghÒ t­ nh©n, kÌm cÆp trong tõng xÝ nghiÖp, häp t¸c x·. . . Tæ chøc dÞch vô giíi thiÖu viÖc lµm lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a ng­êi lao ®éng víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, dÞch vô trong thÞ tr­êng søc lao ®éng; luËt lao ®äng vµ chÕ ®é hîp ®ång lao ®äng b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng vµ tæ chøc sö dông lao ®éng b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng vµ tæ chøc sö dông lao ®éng. 3/ Ph¸t triÓn h×nh thøc gai c«ng s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu dïng cho xuÊt khÈu. §©y còng lµ h­íng rÊt lín ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng thµnh thÞ. Ph¶i coi gia c«ng xuÊt khÈu lµ mét quèc s¸ch vµ lîi dông tèi ®a ­u thÕ cña n­íc ta lµ lao ®éng rÎ, dÔ tiÕp thu kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi, l¹i cã nguån nguyªn liÖu trong n­íc, t¹i chç dåi dµo. V× vËy h­íng ph¸t triÓn gia c«ng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam lµ ph¶i ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng, tr­íc hÕt lµ mÆt hµng cã c«ng nghÖ sö dông nhiÒu lao ®éng nh­ may mÆc, da giÇy, gèm sø, l¾p r¸p ®iÖn tö, xe g¾n m¸y . . . vµ më réng thÞ tr­êng, nhÊt lµ thÞ tr­êng khu vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng. B­íc ®i cña h­íng nµy lµ tõ thÊp ®Õn cao, cã thÓ theo c¸c giai ®o¹n sau: Giai ®o¹n I : Chóng ta cã lao ®éng, ®Êt, mÆt b»ng nhËn gia c«ng cho n­íc ngoµi ®Ó cã viÖc lµm, lÊy tiÒn c«ng lµ chñ yÕu, cßn c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ, vèn, thÞ tr­êng do ®èi t¸c n­íc ngoµi lo. Giai ®o¹n II : Sau khi tÝch luü ®­îc vèn, chóng ta cã thÓ gãp mét phÇn vèn cïng víi ®èi t¸c n­íc ngoµi tæ chøc s¶n xuÊt- kinh doanh, xuÊt khÈu ®Ó lÊy tiÒn c«ng lµ chñ yÕu vµ mét phÇn ¨n chia theo lîi nhuËn. ë giai ®o¹n nµy ®èi t¸c n­íc ngoµi vèn lµ ng­êi chñ yÕu ®¶m b¶o ®Çu t­ vèn, c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ vµ thÞ tr­êng tiªu thô. Giai ®o¹n III : Khi trong n­íc chñ ®éng thÞ tr­êng, tÝch luü ®ñ vèn ban ®Çu th× chuyÓn sang giai ®o¹n liªn doanhvíi ®èi t¸c n­íc ngoµi hoÆc tô tæ chuøc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, tiÕn tíi héi nhËp víi thÞ tr­êng vµ nÒ kinh tÕ thÕ giíi. Trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t, h×nh thøc gai c«ng ë giai ®o¹n I lµ chñ yÕu, v× vËy chóng ta ph¶i tÝnh to¸n gia c«ng ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®óng ®èi t¸c n­íc ngoµi, thu hót ®­îc nhiÒu vèn ®Çu t­. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, nhiÒu khi chóng ta ph¶i chÊp nhËn gi¸ gia c«ng thÊp h¬n so víi mét sè n­íc kh¸c trong khu vùc. Theo h×nh thøc nµy cã thÓ ¸p dông h×nh thøc lµm viÖc t¹i nhµ cho phô n÷, ®Ó võa kÕt hîp víi ph¸t triÓn kinh tÕ, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho phô n÷ ch¨m sãc con c¸i, phô vô gia ®×nh. II/ §èi víi khu vùc n«ng th«n. 1/ X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ®ång bé ph¸t triÓn n«ng th«n míi XHCN. Gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng lao ®éng thõa ngµy cµng t¨ng vµ søc mua thÊp kÐm ë n«ng th«n theo h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ tæng hîp víi c¬ cÊu hîp lý, khai th¸c ®­îc lîi thÕ c¶u tõng ®Þa ph­¬ng b»ng c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tËpûtung ®Çu t­ khai th¸c cã hiÖu qu¶ toµn bé ®Êt b»ng th©m canh, t¨ng vô, thay ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i hîp lý nh»m ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch, kh«ng ph©n chia m¸y mãc ®Êt nong nghiÖp vµ ®Êt rõng; khuýen khÝch ®Çu t­ khai hoang phôc ho¸, më réng diÖn tÝch t¹i chç (c¸c gß b·i, c¸c ao hå, c¸c b·i bê ven s«ng . . . ) ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i, c¸c ngµnh nghÒ, ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng ë c¸c ®¹i ph­¬ng, c¸c ngµnh chÕ biÕn n«ng l©m, thuû s¶n b¨ng nguyªn liÖu t¹i chç vµ trao ®æi víi n­íc ngoµi . . . ph¸t triÓn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, ®Ó x©y dùng vµ c¶i t¹o l¹i nhµ ë n«ng th«n theo quy ho¹ch, thùc hiÖn ngãi ho¸ n«ng th«n theo quy ho¹ch, thùc hiÖn ngãi ho¸ n«ng th«n, khuyÕn khÝch x©y dùng nhµ cao tÇng (2-3 tÇng) ®Ó tiÐt kiÖm ®Êt,h¹n chÕ t×nh tr¹ng mÊt ®Êt do d©n sè t¨ng lªn ®i ®«i víi ®Èy m¹nh kÕ ho¹ch ho¸ gai ®×nh, x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ míi, Ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh dÞch vô phô vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng; më réng nhanh m¹ngl­íi ®iÖn ë nh÷ng vïng nong th«n c¸ ®iÒu kiÖn. TÝch cùc x©y d­ng thuû ®iÖn nhá miÒn nói; më m¹ng l­íi giao th«ng n«ng th«n vµ hÖ thèng c¸c ph­¬ng tiÖn v©n t¶i thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cañ tõng vïng, më réng hÖ thèng th«ng tin, truyÒn thanh, truyÒn h×nh, côm v¨n ho¸ c¬ së, tr­êng häc, bÖnh viÖn . . . tõng b­íc ®« thÞ ho¸, h×nh thµnh c¸c ®iÓm d©n c­ ®« thÞ nhá míi trªn c¬ së c¸c côm c«ng nghiÖp vµ dÞch vô phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n . . . phÇn lín d©n c­ lao ®éng vÉn sèng ë n«ng th«n, nh­ng sè ng­êi chuyªn lµm n«ng nghiÖp (trång trät, ch¨n nu«i) gi¶m xuèng, sè lao ®éng vµ thêi gian lao ®éng trong c¸c ngµnh nghÒ ngoµi n«ng nghiÖp t¨ng lªn, c¶ vÒ sè l­îng tuyÖt ®èi lÉn tû träng nh»m gi¶i quyÕt c¨n b¶n vÊn ®Ò viÖc lµm ë n«ng th«n vµ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸. N«ng th«n ®ång b»ng B¾c bé hiÖn ®ang thiÕu ®Êt vµ d«i thõa lao ®éng, kh¶ n¨ng khai hoang, t¨ng vô t¹i chç vÉn cßn nh­ng kh«ng nhiÒu; trong thêi kú 1991 – 2005, trung b×nh mçi kÕ ho¹ch 5 n¨m t¨ng thªm 1 triÖu lao ®éng, h­íng chÝnh t¹o viÖc lµm vÉn lµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp toµn diÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc sö dông thêi gian lao ®éng, ph¶i ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n, c¸c nghµnh nghÒ truyÒn thèng vµ c¸c ngµng gia c«ng phô vô xuÊt khÈu MiÒn nói vµ t©y nguyªn yªu cÇu bøc thiÕt lµ ph¶i tiÕn hµnh ®Þnh canh, ®Þnh c­ cho 2 triÖu ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi cßn ®ang sèng du canh du c­theo h­íng gaio ®Êt, gaio rõng, thùc hiÖn n«ng l©m kÕt hîp vµ knih doanh tæng hîp nghÒ rõng, nu«i trång, kh«i phôc, b¶o vÖ vµ lµm giÇu vèn rõng, ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp, xuÊt khÈu vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ víi c¸c n­íc . . . Tõng b­íc tiÕp nhËn thªm lao ®éng vµ d©n c­ yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi c¶u vïng qua tõng giai ®o¹n . §ång b»ng s«ng cöu Long mçi kÕ ho¹ch 5 n¨m t¨ng thªm 1,5 triÖu lao ®éng, víi hÖ sè sö dông ruéng ®Êt vµ c¬ cÊu kinh tÕ nh­ hiÖn nay ®· vµ ®ang trë thµnh vïng thõa lao ®éng. Ph¶i tËp trung ®Çu t­ cho thuû lîi, x©y dùng ®ång ruéng ®Ó khai hoang, t¨ng vô thay ®æi c¬ cÊu c©y trång hîp lý vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖ, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, tr­íc hÕt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thuû h¶i s¶n, c«ng nghiÖp phô vô n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh cÊu tróc h¹ tÇng vµ c¸c ngµnh dÞch vô kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt ®ñ viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ x©y dùng n«ng th«n míi XHCN ë ®©y. 2/ Ph©n c«ng l¹i lao ®éng vµ thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng. §Ó t¹o thªm viÖc lµm cho c¸c vïng n«ng th«n ta ph¶i tõng b­íc lµm thay ®æi vµ chuyÓn dÞch c¬ b¶n c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng n«ng th«n theo h­íng gi¶m dÇn sè hé thuÇn n«ng ®Ó gi¶i phãng ®Êt ®ai, kh¾c phôt×nh tr¹ng b×nh qu©n ®Çu ng­êi diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp qu¸ thÊp nh­ hiÖn nay. §a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ thùc hiÖn ng­êi nµo giái viÖc g× th× lµm viÖc Êy, trªn c¬ së gaio ®Êt æn ®Þnh l©u dµi cho c¸c hé gia ®×nh cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt – kinh doanh n«ng nghiÖp hµng ho¸. §a d¹ng ho¸ viÖc lµm vµ ®a d¹ng ho¸ thu nhËp ph¶i trë thµnh h×nh thøc phæ biÕn trong n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ viÖc lµm phi n«ng nghiÖp, xÝ nghiÖp nhá ë n«ng th«n. Trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam, nhiÒu n¨m tíi gia ®×nh vÉn lµ ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ b¶n tæ chøc s¶n xuÊt – kinh doanh. PhÊn ®Êu b×nh qu©n 1 hé (2 lao ®éng) lµm 1,5 – 2 ha ®Êt canh t¸c ®Êt n«ng nghiÖp, Song ph¶i ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc h¬ph t¸c tô nguyÖn ë quy m« trªn hé gia ®×nh (hîp t¸c liªn gia ®×nh, nhãm hé, hîp t¸c x· kiÓu míi), ®ång thêi më réng h×nh thøc s¶n xuÊt – kinh doanh theo kiÓu n«ng tr¹i, trang tr¹i, lµ h×nh thøc tæ chøc lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp v¬Ý nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp, sö dông nhiÒu lao ®éng ë n«ng th«n, nh­ng cÇn Ýt vèn vµ h­êng vµo xuÊt khÈu nh­ xÝ nghiÖp nhá ë n«ng th«n vµ c«ng nghiÖp gia ®×nh, kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c nghÒ truyÒn thèng, cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, c¸c lµng nghÒ g¾n liÒn víi ®« thÞ ho¸ nhá n«ng th«n, h×nh thµnh c¸c thÞ trÊn, thÞ tø (®Æc biÖt lµ trªn c¸c trôc ®­êng giao th«ng); khuyÕn khÝch ng­êi cã vèn, cã kü thuËt ë thµnh phè vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn viÖc lµm ë n«ng th«n, h×nh thµnh hÖ thèng dÞch vô s¶n xuÊt vµ sinh h¹ot con thoi gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n. III. §èi víi lao ®éng n÷ 1/ §Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî, t¹o ®iªug kiÖn thuËn lîi ®èi víi lao ®éng ®éng n÷. cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, d¹y nghÒ vµ di chuyÓn nghÒ cho lao ®éng n÷ phï hîp víi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ dang chuyÓn ®æi. §©y lµ chÝnh s¸ch rÊt quan träng v× trong qua tr×nh chuyÓn dÞch nÒn kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng còng ph¶i chuyÓn dÞch cho phï hîp. Cã nh­ vËy cung vµ cÇu lao ®éng trªn thÞ tr­êng míi c©n ®èi, vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cã viÖc lµm níi lín. KhuyÕn khÝch ng­êi chñ t¨ng c­ên tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng n÷ b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ, ®Æc biÖt lÜnh vùc cã nhiÒu lao ®éng n÷. Trong ®ã tr­íc lµ chÝnh s¸ch tÝn dông víi thµnh lËp doanh nghiÖp . . . ¦u tiªn c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, khu vùc ho¹t ®éng phï hîp víi lao ®éng n÷ (may xuÊt khÈu, khu vùc phi n«ng nghiÖp, phi kÕt cÊu, lµm viÖc t¹i nhµ, gai c«ng xuÊt khÈu, h×nh thøc lµm viÖc víi thêi gian biÓu linh ho¹t). §¶m b¶o trªn thùc tÕ quyÒn b×nh ®¼ng cña lao ®éng n÷ trong mäi quan hÖ lao ®éng (tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, ®iÒu kiÖn lao ®éng . . .) thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, trong c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt- kinh doanh vµ ë c¸c khu vùc(vïng)... §iÒu ®ã cã nghÜa lµ mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña lao ®éng n÷ ph¶i ®­îc ®¶m b¶o nh­ lao ®éng nam. Song phô n÷ ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt x· héi, v× vËy mäi chi phÝ x· héi ph¸t sinh kh¸c víi lao ®éng b×nh th­êng, chØ cã ë lao ®éng n÷( thai s¶n, ch¨m sãc con nhá, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh...) ph¶i t¸ch ra khái chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®­îc bï ®¾p b»ng ng©n s¸ch ®Çu t­ cho chÝnh s¸ch x· héi, cã nh­ vËy ng­êi sö dông lao ®éng míi quan t©m ®Õn thu hót lao ®éng n÷ vµo lµm viÖc. NÕu tÝnh trong chi phÝ th× ph¶i gi¶m thuÕ lîi tøc cho ng­êi sö dông lao ®éng v¬Ý møc t­¬ng øng. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi trî gióp cho lao ®éng n÷ gÆp hoµn c¶nh Ðo le, bÊt tr¾c hoÆc khã kh¨n ®Æc biÖt( phô n÷ go¸ bôa, sèng c« ®¬n, tµn tËt, nghÌo...) Trong ®ã, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch tÝn dông cho vay víi l·i suÊt n©ng ®ì ®Ó t¹o viÖc lµm hoÆc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho c¸c hé gia ®×nh phô n÷ nãi trªn. §Ó gi¶i phãng tiÒm n¨ng lao ®éng n÷ vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi phô n÷, vÊn ®Ò quan träng lµ chÝnh s¸ch lµ ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p kh¶ thi. Cã thÓ nªu lªn mét sè gi¶i ph¸p duíi ®©y. Thùc hiÖn mét sè ch­¬ng tr×nh quèc gia nh»m ®¶m b¶o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp vµ gi¶m nghÌo khæ cho phô n÷ nh­: ch­¬ng tr×nh xoa ®ãi gi¶m nghÌo, tr­íc hÕt lµ cho phô n÷ nghÌo ë n«ng th«n, vïng nói, vïng ®ång bµo c¸c d©n téc, vïng cã nhiÒu thiªn tai mÊt mµu, ch­¬ng tr×nh quèc gia ng¨n ngõa vµ bµi trõ tÖ n¹n x· héi (m¹i d©m, nghiÖn hót...) vµ chèng téi ph¹m; ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, dËy nghÒ , chuyÓn giao c«ng nghÖ, h­íng d©n phô n÷ lµm kinh tÕ gia ®×nh. ThÓ chÕ ho¸ mét sè chÝnh s¸ch vÒ quan hÖ lao ®éng cã tÝnh ®Æc thï c¶u lao ®onäg n÷ (nghØ ®Î, thêi gain lµm viÖc linh ho¹t, nghÒ cÊm sö dông lao ®éng...) T¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt gióp phô n÷ ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng x· héi nh­: lËp quü xoay vßng cho phô n÷ vay ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh tõ quü quèc gia gi¶i quýet viÖc lµm. KhuyÕn khÝch c¸c nhãm tiÕt kiÖm, c¸c nhãm “tù cøu”, c¸c nhãm tÝn chÊp cña phô n÷. LËp quü xoa ®ã gi¶m nghÌo, trî gióp phô n÷ lµm knih tÕ gia ®×nh th«ng qua tæ chøc quÇn chóng cña phô n÷ ®Ó cho phô n÷ nghÌo vay víi l·i xuÊt thÝch hîp. Ph¸t triÓn c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm cña phô n÷, trung t©m gi¸o dôc, ch÷a bÖnh, d¹y nghÒ vµ t¹o viÖc lµm cho phô n÷ thuéc ®èi t­îng tÖ n¹n x· héi. T¨ng c­êng vai trß cña c¸c héi phô n÷, c¸c c¸n sù x· hé, ®Æc biÖt lµ ë c¬ së lµng, x· trong qua tr×nh tham gia vµo thùc hiÖn chÝnh s¸ch viÖc lµm cho phô n÷. 2/ Më réng c¸c ngµnh nghÒ phïhîp víi lao ®éng n÷, ®Æc biÖt lµ kinh tÕ hé gia ®×nh. H×nh thøc tæ chøc kinh tÕ ®ang thu hót viÖc lµm lín nhÊt cña phô n÷, ë c¶ n«ng th«n vµ thµnh phè, lµ kinh tÕ gia ®×nh. Ngµnh kinhntÕ ®ang thu hót viÖc lµm lín nhÊt cña phô n÷ ®Õn nay vÉn lµ ngµnh n«ng nghiÖp (bao gåm c¶ l©m, ng­ nghiÖp). ë thµnh phè c¸c ngµnh dÞch vô vµ s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng ®ang thu hót ®«ng ®¶o lao ®éng n÷. §Æc biÖt víi viÖc ®æi míi kinh tÕ, ®æi míi c¸ch qu¶n lý kinh doanh, nhiÒu xÝ nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt quèc doanhdang gi¶m biªn chÕ hay gi¶i thÓ. Sè ®«ng ng­êi ph¶i nghØ viÖc l¹i lµ phô n÷. Con sè nµy l¹i bæ sung thªm vµo hµng ngò tiÓu th­¬ng, dÞch vô, tiÓu thñ c«ng t­ nh©n. V× vËy, nghiªn cøu sù ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh ë n­íc ta hiÖn nay cã ý nghÜa rÊt quan träng ®Ó xem xÐt qu¸ tr×nh t¹o viÖc lµm t¨ng thu nhËp vµ n¨ng cao ®Þa vÞ x· héi cña ng­êi phô n÷. Trong c¬ cÊu n­íc ta hiªn nay, kinh tÕ hé gia ®×nh ®ang lµ h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt lao ®éng c¬ b¶n nhÊt, cã tÝnh phæ biÕn, ®Æc biÖt ë n«ng th«n. Ho¹t ®éng trong ®¬n vÞ kinh tÕ hé gia ®×nh cho phÐp vµ ®ßi hái sù kÕt hîp c¸c lo¹i lao ®éng trong hé: lao ®éng trong tuæi vµ ngoµi tuæi, chÝnh vµ phô, nam vµ n÷, lao ®éng s¶n xuÊt vµ lao ®éng ch¨n sãc con c¸i, lao ®éng b×nh th­êng vµ lao ®éng c¶u ng­êi tµn tËt. §èi víi phô n÷ khi cã mang, cã con nhá th× thùc sù ph©n c«ng lao ®éng trong hé gia ®×nh sÏ thuËn lîi vµ dÔ dµng thu xÕp. Nh­ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó s¶n xuÊt ra cã thÓ tiªu thô ®­îc, hé gia ®×nh cã thÓ tån t¹i ®­îc th× gi¸ c¶ s¶n phÈm ph¶i rÎ, hinh thøc ®Ñp, chÊt l­îng tèt. §ã lµ quan t©m hµng ®Çu cña c¸c chñ hé, trong ®ã cã vai trß c¶u ng­êi phô n÷ trong gia ®×nh. Trong ho¹t ®éng kinh tÕ gia ®×nh, cã thÓ ng­êi phô n÷lao ®äng rÊt vÊt v¶, c¨ng th¼ng gi÷a vî vµ chång chua ch¾c ®­îc b¶o ®¶m, Sù h­ëng thô vËt chÊt, ®Æc biÖt lµ sù h­ëng thô v¨n ho¸, nghØe ng¬i, gi¶i trÝ c¶u chÞ em vÉn hÕt søc thÊp vµ vÉn cßn bÊt c«ng. Vai trß ng­êi chñ hé n¾m quyÒn quyÕt ®Þnh mäi c«ng viÖc ®a phÇn vÉn lµ ng­êi chång lµ nam giíi. Do ®ã, vai trß ng­êi phô n÷ cã ®­îc ®Ò cao hay kh«ng, ®Þa vÞ b×nh ®¼ng mµ chÞ em ra sao, ®iÒu ®ã cßn tuú thuéc ë ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ kh¶ n¨ng chñ quan cña hä. ChÞ em cßn cã kü thuËt vµ kiÕn thøc trong s¶n xuÊt, vÒ ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, kiÕn thøc kinh doanh, gi¸ c¶ thÞ tr­êng, kiÕn thøc qu¶n lý s¶n suÊt, s¾p sÕp, phèi häp c«ng viÖc trong gia ®×nh. Ng­êi phô n÷ ph¶i cè g¾ng v­¬n lªn häc tËp, båi d­ìng cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc lµm kinh tÕ gia ®×nh ®em l¹i thu nhËp tèt vµ tõng b­íc thùc hiÖn sù gi¶i phãng c¸ nh©n. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh, h­íng c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm hiÖn nay ®Æc biÖt ®èi víi phô n÷ ®ßi hái ë mçi ng­êi lao ®éng trong hé, ng­êi chñ hétinh thÇn cæ ®éng rÊt cao vµ nhiÒu kiÕn thøc hÐt søc quan träng. §èi víi ng­êi phô n÷, võa lao ®éng vïa nu«i con, ch¨n sãc gia ®×nh, kiÕn thøc v¨n ho¸ vèn ®· thÊp l¹i Ýt cã ®iÒu kiÖn ®Ó häc tËp, giao dÞch, thu thËp th«ng tin. Hä bÞ ®Æt vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc bÊt lîi, bÊt c«ng. ChÞ em ph¶i v­ît qua nh÷ng khã kh¨n to lín míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc vai trßng­êi chñ hé qu¶n lý nÒn kinh tÕ gia ®×nh ®­îc tèt h¬n. §¸ng l­u ý lµ ë n­íc ta sè phô n÷ c« ®¬n lµm chñ hé gia ®×nh l¹i chiÕm tû lÖ kh¸ lín, trung b×nh c¶ n­íc lµ 20%, c¸ biÖt cã tíi 50%. ë ®©y râ rµng cÇn cã sù gióp ®ì c¶u nhµ n­íc, c¸c c¬ quan vµ tæ chøc quÇn chóng. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ – x· héi c¶u nhµ n­íc nh»m h«c trî cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh, cÇn quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn nh÷ng yªu cÇu riªng cña ng­êi lao ®éng n÷ ®ang lµm. Nhµ n­íc cung cÊp th«ng tin kinh tÕ vÒ gi¸ c¶ thÞ tr­êng, thÞ hiÕu liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng tiÓu thñ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, tæ chøc viÖc tiªu thô s¶n ph¼m trong n­íc vµ xuÊt khÈu, gióp ®ì chÞ em ®i vµo nªn kinh tÕ thÞ tr­êng, n©ng cao kiÕn thøc kinh doanh cho ng­êi phô n÷ lµ ®iÒu cÇn thiÕt hµng ®Çu hiÖn nay. Nhµ n­íc gióp ®ì viÖc ®µo t¹o ngµnh nghÒ míi, n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng n÷, ®Æc biÖt chó ý ®Õn c¸c ngµnh n«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp. §ång thêi viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt cho phÐp ng­êi phô n÷ tham gia nhiÒu nghÒ míi víi thu nhËp cao, kh«ng chØ ë ngµnh n«ng nghiÖp truyÒn thèng. HoÆc nhµ n­íc cho vay vèn víi l·i xuÊt thÊp ®Ó ph¸t triÓn nghÒ míi, mua m¸y míi, c«ng cô c¶i tiÕn ... CÇn më mang c¸c dÞch vô phô vô s¶n xuÊt víi gi¸ rÎ vµ chÊt l­îng tèt. ViÖc ph¸t triÓn nh÷ng dÞch vô gia ®×nh lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó gi¶m nhÑ g¸nh nÆng c«ng viÖc gia dd×nh cho ng­êi phô n÷. KÕt luËn Trong qua tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi trªn, Mét lÇn nòa ®· kh¼ng ®Þnh r»ng: viÖc lamg vµ thÊt nghiÖp ®ang lµ vÊn ®Ò nãng báng vµ bøc xóc nhÊt trong c¸c vÊn ®Ò x· héi ë n­íc ta hiÖn nay. Trong bµi viÕt em ®· nªu ra nh÷ng lý luËn chung vÒ viÖc lµm ®Ó thÊy r»ng viÖc lµm vµ chÝnh s¸ch viÖc lµm cã vÞ trÝ vµ vai trß quan träng nh­ thÕ nµo trong ®êi sèng x· héi. §ång thêi em còng ®au ra nh÷ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh viÖc lµm ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m võa qua. Vµ cuèi cïng lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m gi¶i quyÕt vµ t¹o viÖc lµm ë n­íc ta trong thêi gian tíi. Do thêi gian vµ tr×nh ®é h¹n chÕ, cho nªn trong bµi viÕt sÏ khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, do ®ã em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o vµ nh÷ng ý kiÕn h­íng dÉn c¶u thÇy ®Ó em hoµn thµnh tèt h¬n ®Ò tµi nµy vµ nh÷ng ®Ò tµi sau n÷a. Mét lÇn nòa em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy §ç Hoµng Toµn ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng i : Lý luËn chung vÒ viÖc lµm 2 I. HÖ thèng c¸c quan ®iÓm vÒ viÖc lµm 2 1. Quan niÖm c¬ b¶n cña thÕ giíi vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm 2 1.1. C¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng 2 1.2. Néi dung c¸c kh¸i niÖm trong s¬ ®å vÒ c¬ cÊu lùc l­îng lao ®éng vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng 3 1.2.1. Lùc l­îng lao ®éng 3 1.2.2. Ng­êi cã viÖc lµm 3 1.2.3. Ng­êi thÊt nghiÖp 4 1.2.4. Nh÷ng ng­êi kh«ng thuéc lùc l­îng lao ®éng 6 2. HÖ thèng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm ®­îc vËn dông ë n­íc ta 6 2.1. Kh¸i niÖm viÖc lµm 6 2.1.1. ViÖc lµm 9 2.1.2. ViÖc lµm chÝnh, viÖc lµm phô 9 2.2. Lùc l­îng lao ®éng 9 2.2.1. Ng­êi cã viÖc lµm 9 2.2.2. Ng­êi kh«ng cã viÖc lµm 2.2.3 D©n sè kh«ng ph¶i lùc l­îng lao ®éng 10 10 II. VÞ trÝ cña chÝnh s¸ch viÖc lµm 10 1. Kh¸i niÖm chÝnh s¸ch viÖc lµm 10 2. VÞ trÝ cña chÝnh s¸ch viÖc lµm 11 Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng viÖc lµm hiÖn nay ë n­íc ta 14 I. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh lao ®éng ë n­íc ta hiÖn nay 14 1. VÒ sè l­îng vµ c¬ cÊu lao ®éng 1.1. VÒ sè l­îng lao ®éng 1.2. VÒ c¬ cÊu lao ®éng 2. VÒ chÊt l­îng lao ®éng 3. VÒ t×nh h×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm II. Thùc tr¹ng vÒ viÖc lµm ë n­íc ta trong thêi gian qua 14 14 14 15 16 18 1. Xu h­íng t¨ng tr­ëng viÖc lµm hµng n¨m 18 2. Thùc tr¹ng viÖc lµm vµ c¬ cÊu lao ®éng theo nhãm ngµnh kinh tÕ 18 3. Thùc tr¹ng viÖc lµm theo khu vùc kinh tÕ 19 4. Thùc tr¹ng viÖc lµm trong khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«nq 20 5. Thùc tr¹ng viÖc lµm th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu 21 III. Nh÷ng thµnh tùu vµ tån t¹i trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm thêi gian võa qua 23 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc 23 2. Mét sè tån t¹i trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm 25 Ch­¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p t¹o viÖc lµm trong c¸c n¨m tíi 26 I. §èi víi khu vùc thµnh thÞ 26 1. §µo t¹o nghÒ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng 26 2. Ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc c¸c ngµnh nghÒ cã kh¶ n¨ng thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña lao ®éng thÞ tr­êng 28 3. Ph¸t triÓn h×nh thøc gia c«ng s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu dïng cho xuÊt khÈu 29 II. §èi víi khu vùc n«ng th«n 30 1. X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ®ång bé ph¸t triÓn n«ng th«n míi x· héi chñ nghÜa 30 2. Ph©n c«ng l¹i lao ®éng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng 32 III. §èi víi lao ®éng n÷ 33 1. §Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi lao ®éng n÷ 33 2. Më réng c¸c ngµnh nghÒ phï hîp víi lao ®éng n÷, ®Æc biÖt lµ kinh tÕ hé gia ®×nh 34 KÕt luËn 37 Tµi liÖu tham kh¶o 38 Môc lôc 39 tµi liÖu tham kh¶o s¸ch 1.§Çu t­ cho con ng­êi víi vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm. NXB Hµ Néi 1995 2. ChÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ vay vèn ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm.NXB chÝnh trÞ x· héi 1995 3.Lª Thi-VÊn ®Ò t¹o viÖc lµm t¨ng thu nhËp n©ng cao ®Þa vÞ ng­êi phô n÷ hiÖn nay.NXB khoa häc x· héi 1993. 4.NguyÔn H÷u Dòng – vÒ chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ë ViÖt nam. NXB chÝnh trÞ quèc gia 5.Khoa khoa häc qu¶n lý- §¹i häc kinh tÕ quèc d©n – Gi¸o tr×nh chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi.NXB khoa häc vµ kü thuËt Hµ néi 2000 t¹p chÝ Th¹c sÜ Ninh ThÞ Minh T©m- viÖc lµm ë viÖt nam thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p T¹p chÝ GDLL sè 4/2002 Ng« ThÞ Ngäc Anh- gi¶i quyÕt viÖc lµm,h¹n chÕ thÊt nghiÖp ë n­íc ta hiÖn nay T¹p chÝ GDLL sè 3/2002 TS Lª Duy §ång- ChiÕn l­îc viÖc lµm trong 10 n¨m ®Çu thÕ kû.T¹p chÝ thÞ tr­êng lao ®éng sè 1/ 2001 TS Vò §×nh Th¾ng -VÒ vÊn ®Ò viÖc lµm cho lao ®éng ë n«ng th«n.T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn sè57/2002 NguyÔn Xu©n S¬n- Më réng tÝn dông ng©n hµng, gi¶i quyÕt viÖc lµm míi cho ng­êi lao ®éng ë khu vùc ®« thÞ. T¹p chÝ ng©n hµng sè 1+2/2002

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docViệc làm ở Việt Nam thực trạng và giải pháp.DOC
Luận văn liên quan