Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

Lời mở đầu Cùng với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng cao và không ngừng biến đổi. Khi hệ thống càng phát triển, càng phức tạp thì các phương thức quản lý cổ điển truyền thống sẽ trở nên cồng kềnh và khó có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hệ thống. Để xử lý các thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của một công cụ hiện đại, đó chính là công nghệ thông tin. Sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động xã hội, làm thay đổi một cách sâu sắc đến phong cách sống làm việc của một xã hội. Công nghệ thông tin đã trở thành trụ cột chính của nền kinh tế tri thức. ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý các hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học được nhiều người quan tâm. Phạm vi ứng dụng của công nghệ thông tin ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực: truyền thông, đo lường, tự động hoá, quản lý các hoạt động của con người và xã hội. Những lợi ích mà các phần mềm ứng dụng mang lại là đáng kể: xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác, khoa học, giảm bớt nhân lực và công sức, phí tổn thấp và hiệu quả công việc nâng cao một cách rõ rệt. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các ngôn ngữ lập trình, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu không ngừng phát triển và đổi mới, cho phép chúng ta xây dựng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc quản lý các hoạt động xã hội một cách tốt nhất. Với tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nên tôi muốn tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access để xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân trong bệnh viện. 1. Lý do chọn đề tài Sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của kỹ thuật máy tính đã tạo cho tin học những ứng dụng rộng rãi trong hầu hết mọi lĩnh vực hiện nay. Công tác quản lý là một công việc quan trọng không thể thiếu trong bất kì một tổ chức hay cộng đồng nào, trước kia việc quản lý chỉ thực hiện bằng sổ sách giấy tờ, như vậy rất tốn công sức và thời gian hơn nữa hiệu quả công việc lại không cao vì vậy việc đưa Tin học vào quản lý là rất cần thiết và đáng quan tâm. Tin học đã góp phần tự động hoá phần lớn vào công việc có nhiều phức tạp này Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An là một trong những trung tâm khám và chữa bệnh lớn nhất tỉnh Nghệ An. Do đú yêu cầu ứng dụng cơ sở dữ liệu để quản lý bệnh nhõn là hết sức thiết thực. Vì vậy trong khoá luận tốt nghiệp này, tôi muốn đưa ra một cách tiếp cận và giải quyết vấn đề này với mục tiêu tự động hoá các công việc, xử lý dự liệu giảm thiểu nhiệm vụ của con người trong hệ thống và thống nhất các chức năng thành một hệ thống nhất có tổ chức chặt chẽ. Nếu xây dựng được tốt sẽ giảm gánh nặng cho người quản lý, tính năng thuận tiện cho người sử dụng. 2. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình Sau khi có ý tưởng tìm hiểu một đề tài nào đó thì việc lựa chọn công cụ thực hiện cũng không kém phần quan trọng. Trước hết nó phản ánh mức độ hiểu biết vấn đề của người giải quyết bài toán sâu sắc đến đâu, người đó cần phải nắm rõ những đặc trưng của bài toán, cân nhắc những điểm mạnh yếu của môi trường xung quanh bài toán để chọn được công cụ thích hợp. Bài toán quản lý cần cần hai loại công cụ chính là hệ quản trị cơ sở dữ liệu để xây dựng và quản lý dữ liệu cho hệ thống và ngôn ngữ lập trình để xây dựng chương trình. Với nhu cầu và khả năng cung cấp hiện nay thì có rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu bổ trợ cho việc quản lý tốt như Access hoặc Oracle Server nhưng vì lý do trên mà tôi đã quyết định chọn hệ quản trị Access làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho bài toán Với Access thì cho phép nhiều ngôn ngữ khác nhau truy cập dữ liệu của nó một cách dễ dàng và thuận tiện. Tuy nhiên Visual Basic là ngôn ngữ truy cập dữ liệu Access đơn giản và thuận tiện nhất, nên tôi đã chọn nó để xây dựng chương trình quản lý này.

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2481 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân trong bệnh viện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TR¦êNG §¹I HäC VINH KHOA C¤NG NGHÖ TH¤NG TIN ................. TrÇn thÞ hoµi lUËN V¡N TèT NGHIÖP ®Ò TµI: qU¶N Lý BÖNH NH¢N TRONG BÖNH VIÖN cHUY£N NGµNH: nG¤N NG÷ LËP TR×NH vINH – 5/2006 Lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, nhu cÇu øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng cao vµ kh«ng ngõng biÕn ®æi. Khi hÖ thèng cµng ph¸t triÓn, cµng phøc t¹p th× c¸c ph­¬ng thøc qu¶n lý cæ ®iÓn truyÒn thèng sÏ trë nªn cång kÒnh vµ khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng cao cña hÖ thèng. §Ó xö lý c¸c th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ cã hiÖu qu¶, ®ßi hái ph¶i cã sù hç trî cña mét c«ng cô hiÖn ®¹i, ®ã chÝnh lµ c«ng nghÖ th«ng tin. Sù ph¸t triÓn nh¶y vät cña c«ng nghÖ th«ng tin ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c ho¹t ®éng x· héi, lµm thay ®æi mét c¸ch s©u s¾c ®Õn phong c¸ch sèng lµm viÖc cña mét x· héi. C«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh trô cét chÝnh cña nÒn kinh tÕ tri thøc. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng x· héi vµ nghiªn cøu khoa häc ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m. Ph¹m vi øng dông cña c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng më réng trªn nhiÒu lÜnh vùc: truyÒn th«ng, ®o l­êng, tù ®éng ho¸, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi vµ x· héi. Nh÷ng lîi Ých mµ c¸c phÇn mÒm øng dông mang l¹i lµ ®¸ng kÓ: xö lý th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c, khoa häc, gi¶m bít nh©n lùc vµ c«ng søc, phÝ tæn thÊp vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc n©ng cao mét c¸ch râ rÖt. Trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh, c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®æi míi, cho phÐp chóng ta x©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông hç trî viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng x· héi mét c¸ch tèt nhÊt. Víi tÇm quan träng cña øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý nªn t«i muèn t×m hiÓu ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Access ®Ó x©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý bÖnh nh©n trong bÖnh viÖn. Kho¸ luËn ®­îc hoµn thµnh vµo th¸ng 5 n¨m 2006 t¹i tr­êng §¹i Häc Vinh, víi sù h­íng dÉn cña thÇy gi¸o Th¹c sÜ Lª V¨n B»ng. Nh©n dÞp nµy t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy, ng­êi ®· ®Þnh h­íng vµ tËn t×nh gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu. C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o khoa C«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i Häc Vinh ®· gi¶ng d¹y vµ chØ b¶o nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Ò tµi. Xin c¶m ¬n ng­êi th©n vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ hoµn thµnh luËn v¨n. Vinh, th¸ng 5 n¨m 2006 Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Hoµi ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Sù ph¸t triÓn nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ cña kü thuËt m¸y tÝnh ®· t¹o cho tin häc nh÷ng øng dông réng r·i trong hÇu hÕt mäi lÜnh vùc hiÖn nay. C«ng t¸c qu¶n lý lµ mét c«ng viÖc quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt k× mét tæ chøc hay céng ®ång nµo, tr­íc kia viÖc qu¶n lý chØ thùc hiÖn b»ng sæ s¸ch giÊy tê, nh­ vËy rÊt tèn c«ng søc vµ thêi gian h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng viÖc l¹i kh«ng cao v× vËy viÖc ®­a Tin häc vµo qu¶n lý lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ®¸ng quan t©m. Tin häc ®· gãp phÇn tù ®éng ho¸ phÇn lín vµo c«ng viÖc cã nhiÒu phøc t¹p nµy Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An là một trong những trung tâm khám và chữa bệnh lớn nhất tỉnh Nghệ An. Do đó yêu cầu ứng dụng cơ sở dữ liệu để quản lý bệnh nhân là hết sức thiết thực. V× vËy trong kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, t«i muèn ®­a ra mét c¸ch tiÕp cËn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy víi môc tiªu tù ®éng ho¸ c¸c c«ng viÖc, xö lý dù liÖu gi¶m thiÓu nhiÖm vô cña con ng­êi trong hÖ thèng vµ thèng nhÊt c¸c chøc n¨ng thµnh mét hÖ thèng nhÊt cã tæ chøc chÆt chÏ. NÕu x©y dùng ®­îc tèt sÏ gi¶m g¸nh nÆng cho ng­êi qu¶n lý, tÝnh n¨ng thuËn tiÖn cho ng­êi sö dông. 2. Lùa chän ng«n ng÷ lËp tr×nh Sau khi cã ý t­ëng t×m hiÓu mét ®Ò tµi nµo ®ã th× viÖc lùa chän c«ng cô thùc hiÖn còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. Tr­íc hÕt nã ph¶n ¸nh møc ®é hiÓu biÕt vÊn ®Ò cña ng­êi gi¶i quyÕt bµi to¸n s©u s¾c ®Õn ®©u, ng­êi ®ã cÇn ph¶i n¾m râ nh÷ng ®Æc tr­ng cña bµi to¸n, c©n nh¾c nh÷ng ®iÓm m¹nh yÕu cña m«i tr­êng xung quanh bµi to¸n ®Ó chän ®­îc c«ng cô thÝch hîp. Bµi to¸n qu¶n lý cÇn cÇn hai lo¹i c«ng cô chÝnh lµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ®Ó x©y dùng vµ qu¶n lý d÷ liÖu cho hÖ thèng vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh. Víi nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cung cÊp hiÖn nay th× cã rÊt nhiÒu hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu bæ trî cho viÖc qu¶n lý tèt nh­ Access hoÆc Oracle Server nh­ng v× lý do trªn mµ t«i ®· quyÕt ®Þnh chän hÖ qu¶n trÞ Access lµm hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu cho bµi to¸n Víi Access th× cho phÐp nhiÒu ng«n ng÷ kh¸c nhau truy cËp d÷ liÖu cña nã mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn tiÖn. Tuy nhiªn Visual Basic lµ ng«n ng÷ truy cËp d÷ liÖu Access ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn nhÊt, nªn t«i ®· chän nã ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh qu¶n lý nµy. Ch­¬ng I §Æc t¶ bµi to¸n Qu¶n lý bÖnh nh©n trong bÖnh viÖn I. §Æc t¶ bµi to¸n HÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n lµ mét hÖ thèng gióp cho chóng ta qu¶n lý bÖnh nh©n ®· vµ ®ang ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn, còng nh­ trong qu¸ tr×nh kh¸m ch÷a bÖnh cña bÖnh nh©n t¹i bÖnh viÖn. Qu¶n lý viÖc thanh to¸n t¹m øng cña bÖnh nh©n víi bÖnh viÖn còng nh­ cña bÖnh viÖn víi b¶o hiÓm y tÕ, qu¶n lý l­îng bÖnh nh©n ®Õn ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn trong nh÷ng kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. §ång thêi chóng ta ®i thèng kª sè l­îng bÖnh nh©n m¾c ph¶i mét sè c¨n bÖnh nµo ®ã ®Ó ®­a ra ph­¬ng ph¸p ®iÒu trÞ vµ ®Ò phßng. HÖ thèng bao gåm c¸c bé phËn víi c¸c chøc n¨ng cô thÓ sau: 1. Tæ chøc hÖ thèng a. Qu¶n lý mét sè th«ng tin vÒ nh©n viªn lµm viÖc t¹i bÖnh viÖn - Qu¶n lý hä tªn cña c¸n bé (chñ yÕu lµ Y, B¸c sÜ). - Qu¶n lý ®Þa chØ cña c¸n bé. - Vµ qu¶n lý mét sè th«ng tin kh¸c cña c¸n bé ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý bÖnh nh©n còng nh­ qu¸ tr×nh kh¸m ch÷a bÖnh cña bÖnh nh©n trong bÖnh viÖn ®­îc dÔ dµng h¬n nh­: khoa, chuyªn m«n, chøc vô. b. Qu¶n lý d÷ liÖu vÒ bÖnh nh©n ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn Khi mét bÖnh nh©n ®Õn bÖnh viÖn ®Ó kh¸m ch÷a bÖnh ta cÇn l­u tr÷ nh÷ng th«ng tin sau: - Qu¶n lý hä tªn bÖnh nh©n (hä vµ tªn bÖnh nh©n qu¶n lý riªng). - Qu¶n lý ®Þa chØ bÖnh nh©n (qu¶n lý ®Þa chØ tíi møc x·). - Qu¶n lý b¶o hiÓm y tÕ cña bÖnh nh©n. (nÕu bÖnh nh©n cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ th× qu¶n lý sè thÎ b¶o hiÓm y tÕ, ngµy cÊp, ngµy hÕt h¹n vµ nÕu bÖnh nh©n ®ã ®ang lµm viÖc t¹i mét c¬ quan nµo ®ã th× qu¶n lý thªm tªn c¬ quan, ®Þa chØ c¬ quan, ®iÖn tho¹i, cña c¬ quan mµ bÖnh nh©n ®ã ®ang lµm viÖc). - Trong qu¸ tr×nh kh¸m ch÷a bÖnh t¹i bÖnh viÖn bÖnh nh©n cã yªu cÇu dïng thªm mét sè dÞch vô, chóng ta qu¶n lý thªm trong qu¸ tr×nh ®ã bÖnh nh©n ®· dïng nh÷ng dÞch vô nµo. - Qu¶n lý hå s¬ chøng tõ vÒ c¸c kho¶n tiÒn mµ bÖnh nh©n ph¶i ®ãng cho bÖnh viÖn còng nh­ ®· ®ãng cho bÖnh viÖn (T¹m øng). c. Qu¶n lý qu¸ tr×nh kh¸m ch÷a bÖnh cña bÖnh nh©n t¹i bÖnh viÖn. - BÖnh nh©n ®Õn n¬i tiÕp nhËn bÖnh nh©n (phßng cÊp sè) ®Ó ®¨ng ký kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®­îc chØ ®Þnh ®Õn phßng kh¸m bÖnh. - BÖnh nh©n ®­îc b¸c sÜ kh¸m bÖnh - Sau khi kh¸m bÖnh, bÖnh nh©n thuéc mét trong hai lo¹i: ®iÒu trÞ t¹i nhµ hoÆc ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn. + NÕu bÖnh nh©n ®iÒu trÞ t¹i nhµ th× b¸c sÜ cho mét ®¬n thuèc trong ®ã ghi ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ bÖnh nh©n, ngµy kh¸m, tªn thuèc, sè l­îng vµ c¸ch dïng còng nh­ c¨n bÖnh mµ b¸c sÜ chuÈn ®o¸n. + NÕu bÖnh nh©n ph¶i nhËp viÖn th× b¸c sÜ cho mét giÊy nhËp viÖn, trªn ®ã ghi ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ bÖnh nh©n, ngµy nhËp viÖn, c¨n bÖnh chuÈn ®o¸n vµ khoa ®iÒu trÞ sau ®ã bÖnh nh©n ®­îc ®­a ®Õn khoa ®iÒu trÞ. - T¹i khoa ®iÒu trÞ, hµng ngµy bÖnh nh©n ®­îc b¸c sÜ kh¸m l¹i vµ cho mét ®¬n thuèc hµng ngµy trªn ®¬n thuèc cã ghi ®Çy ®ñ tªn thuèc sè l­îng vµ c¸ch dïng. Theo ®Þnh kú b¸c sÜ sÏ kh¸m bÖnh l¹i cho bÖnh nh©n (tïy theo tõng lo¹i bÖnh nh©n). Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn b¸c sÜ sÏ lËp mét bÖnh ¸n cña bÖnh nh©n trong ®ã ghi ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ bÖnh nh©n, c¨n bÖnh mµ bÖnh nh©n m¾c ph¶i còng nh­ diÔn biÕn qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn nh­: th«ng tin ®¬n thuèc, th«ng tin vÒ sö dông dÞch vô, th«ng tin vÒ ®iÒu trÞ, th«ng tin vÒ chøc n¨ng sèng vµ th«ng tin vÒ sö dông vËt t­ y tÕ. - Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ bÖnh nh©n cã thÓ yªu cÇu dïng thªm mét sè dÞch vô nh­: X_quang, Siªu ©m. . . viÖc sö dông nµy còng theo sù chØ ®Þnh cña b¸c sÜ, mçi lo¹i dÞch vô cã mét gi¸ riªng. - Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn cø ba ngµy bÖnh viÖn yªu cÇu bÖnh nh©n ®ãng t¹m øng viÖn phÝ mét lÇn. NÕu bÖnh nh©n cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ khi ®i kh¸m ch÷a bÖnh ®óng tuyÕn chuyªn m«n kü thuËt t¹i c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh theo quy ®Þnh cña Bé y tÕ cã ®Çy ®ñ thñ tôc theo yªu cÇu, ®­îc c¬ quan b¶o hiÓm y tÕ thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh b¶o hiÓm y tÕ theo gi¸ viÖn phÝ hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. BÖnh nh©n cã b¶o hiÓm y tÕ nh­ng ®Õn ®Ó ®iÒu trÞ nh÷ng bÖnh hay sö dông dÞch vô n»m ngoµi quy ®Þnh cña Bé y tÕ th× khi xuÊt viÖn bÖnh nh©n thanh to¸n toµn bé chi phÝ cho qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ nµy. - Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ, nÕu cã bÖnh nh©n trèn viÖn, kh«ng thanh to¸n viÖn phÝ. BÖnh viÖn l­u l¹i tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ bÖnh nh©n trèn viÖn. NÕu sau khi ch÷a trÞ ba ngµy mµ bÖnh nh©n kh«ng ®ãng t¹m øng tiÒn viÖn phÝ (hay tiÒn t¹m øng viÖn phÝ tr­íc ®ã ®· hÕt), th× khoa (phßng) n¬i ®iÒu trÞ bÖnh nh©n tr×nh ban l·nh ®¹o biÕt ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt. - Theo chu kú hµng th¸ng bÖnh viÖn thanh to¸n viÖn phÝ cña bÖnh nh©n cã b¶o hiÓm y tÕ víi b¶o hiÓm y tÕ. 2. Nh÷ng yªu cÇu cÇn gi¶i quyÕt - BÖnh nh©n cã nh÷ng yªu cÇu sau: + Tæng chi phÝ trong thêi gian ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn. + Tæng sè tiÒn ®· ®ãng. + CÇn biÕt chi tiÕt c¸c kho¶n ph¶i ®ãng. - C¸c b¸c sÜ cÇn biÕt nh÷ng th«ng tin sau: + CÇn biÕt râ diÔn biÕn bÖnh cña bÖnh nh©n mµ m×nh ®ang ®iÒu trÞ. + CÇn t×m kiÕm mét sè tr­êng hîp t­¬ng tù ®Ó t×m lÊy mét sè gi¶i ph¸p ch÷a trÞ h÷u hiÖu nhÊt. + CÇn thèng kª bÖnh nh©n theo tõng bÖnh ®Ó ®­a ra mét sè ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng dù phßng mét sè bÖnh theo tõng khu vùc. . . - Ng­êi nhµ bÖnh nh©n cÇn biÕt + BiÕt ®­îc diÔn biÕn chÝnh x¸c bÖnh cña ng­êi nhµ m×nh (cã mét sè tr­êng hîp b¸c sÜ kh«ng thÓ nãi trùc tiÕp víi bÖnh nh©n ®­îc nªn ph¶i nãi víi ng­êi nhµ bÖnh nh©n) - §èi víi nh©n viªn tµi chÝnh cña bÖnh viÖn + Tæng sè tiÒn t¹m øng mµ bÖnh nh©n ®· ®ãng vµ ch­a ®ãng (cßn l¹i lµ bao nhiªu). + Tæng sè bÖnh nh©n ®iÒu trÞ trong th¸ng cã b¶o hiÓm y tÕ, vµ tæng chi phÝ cña nh÷ng bÖnh nh©n nµy ®Ó thanh to¸n víi b¶o hiÓm y tÕ. II. MỘT SỐ BIỂU MẪU BiÓu mÉu 1: SỞ Y TẾ Số: …… BÖNH VIÖn HN®K BẢNG KÊ THANH TOÁN VIỆN PHÍ NGhÖ AN Khoa:………………………Số hồ sơ:……………………………………... Họ và tên bệnh nhân:……………………………Tuổi:……………………. Nơi công tác hay quê quán:………………………………………………… Căn bệnh:…………………………………………………………………… Đối tượng: NạpVF  BHYT  (Đánh dấu vào một trong các ô) Ngày vào:…. /……/200……Ngày ra:……/……/200… Số ngày ĐT:……… A - PHẦN NỘP TRƯỚC TT Ngày tháng nộp Số hóa đơn Thành tiền Người thu tiền ký Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Tổng cộng B - PHẦN THANH TOÁN THỰC TẾ I. Tiền khám:…………………………………………………………… II. TỔNG CỘNG TIỀN NGÀY GIƯỜNG TT Các loại ngày điều trị Số ngày Đơn giá Thành tiền Ghi chú 1 Ngày điều trị loại A 2 Ngày điều trị loại B1 3 Ngày điều trị loại B2 4 Ngày điều trị loại B3 5 Ngày điều trị loại C1 6 Ngày điều trị loại C2 7 Ngày điều trị loại C3 8 Ngày điều trị loại C4 Tổng cộng: C - TỔNG CỘNG TIỀN XÉT NGHIỆM TT Tên dịch vụ kỹ thuật TS tiền Đã thu Chưa thu Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền 1 2 3 2 Biểu mẫu 2: BỆNH VIỆN HN ĐA KHOA NGHỆ AN PHIẾU THÔNG BÁO THUỐC HÀNG NGÀY Khoa:…… Họ và tên bệnh nhân:……………………………………Tuổi:…………….. Số hồ sơ:………Số buồng:…………Số giường:…………………………… Chẩn đoán:……………………………………………………………. . . . . . TT TÊN THUỐC HÀM LƯỢNG Đơn vị Ngày sử dụng thuốc Chỉ định 1 2 3 Nhóm ĐDV thực hiện 3. Biểu mẫu 3: SỞ Y TẾ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc …………*………… …………*………… Khoa:…………………………………………………………… GIẤY RA VIỆN Họ tên người bệnh:…………………………………. Tuổi:…………Nam/Nữ Dân tộc:………………………Nghề nghiệp:………………………………… BHYT:giá trị từ:……/………/………đến:……/………/………Số:……… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Vào viện lúc:…giờ…. . phút, ngày. . …tháng…. . . năm 200…. . Số hồ sơ:……… Ra viện lúc:. . giờ. . …. phút, ngày. . . …. tháng…. . . …năm 200………………… Chẩn đoán:……………………………………………………………. ……… Phương pháp điều trị:………………………………………………………… Lời dặn của thầy thuốc:…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày……tháng……năm 200…… TRƯỞNG KHOA ĐIỀU TRỊ 4. Biểu mẫu 4: SỞ Y TẾ TỜ ĐIỀU TRỊ Số vào viện:…. . BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN Họ và tên người bệnh:…………………Tuổi:………………. Nam/Nữ:…. . . Số giường:…………. Buồng:……………………Khoa:………………. . . …… Chẩn đoán:…………………………………………………………………… Ngày, giờ DIỄN BIẾN BỆNH Y LỆNH Chế độ ăn 5. Biểu mẫu 5: Së y tÕ nghÖ an MÉu sè: 20/BV/98 BÖNH VIÖN hn®k NGHÖ AN sè vµo viÖn: KHOA: X quang PHIÕU chiÕu chôp X Quang Hä vµ tªn bÖnh nh©n………………………… Tuæi………..Giíi tÝnh……. §Þa chØ thêng chó:……………………………….Sè thÎ BHYT Sè giêng:……………Buång…........................Khoa…………………….. ChuÈn ®o¸n:………………………………………………………………. Yªu cÇu chiÕu chôp: ……………………………………………………… KÕt qu¶ chiÕu chôp Ngµy…….th¸ng…….. n¨m 20006 Ngµy…th¸ng …n¨m 20006 B¸c sü ®iÒu trÞ Khoa chuÈn ®o¸n h×nh ¶nh III. §¸nh gi¸ vÒ hÖ thèng HÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n cña bÖnh viÖn nµy ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c, quy tr×nh chung cña nhµ n­íc. ViÖc l­u tr÷ vµ xö lý th«ng tin ®­îc thùc hiÖn theo c¸ch lµm thñ c«ng. Khi xö lý th«ng tin ng¾n vµ chung nhÊt ®­îc l­u vµo c¸c biÓu mÉu riªng theo nhãm. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng c«ng viÖc lµm theo thñ c«ng th× bÖnh viÖn ®ã còng sö dông thªm m¸y tÝnh nh­ng ch­a chñ yÕu, do ®ã cã mét sè ­u vµ nh­îc ®iÓm sau: - VÒ ­u ®iÓm: C¬ cÊu ®éi ngò y tÕ, b¸c sü, c¸n bé kh¸ ®Çy ®ñ do ®ã c«ng viÖc ®­îc ph©n chia mét c¸ch râ rµng vµ lµm theo ®óng nguyªn t¾c cña nhµ n­íc quy ®Þnh. - VÒ nh­îc ®iÓm: C«ng viÖc lµm thñ tôc cho mét bÖnh nh©n tõ lóc b¾t ®Çu vµo kh¸m cho ®Õn khi ph¶i vµo nhËp viÖn còng lµ vÊn ®Ò lín, c¸c y b¸c sü th­êng mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian cho viÖc ghi l¹i c¸c th«ng tin vÒ c¸c bÖnh nh©n, ®ång thêi cø sau ba ngµy phßng tµi chÝnh ph¶i tÝnh tæng sè tiÒn bÖnh nh©n ph¶i ®ãng, liÖt kª chi tiÕt c¸c kho¶n ph¶i ®ãng ®Ó bÖnh nh©n thanh to¸n, nªn rÊt mÊt nhiÒu thêi gian do thùc hiÖn b»ng thñ c«ng. ViÖc t×m kiÕm th«ng tin cho mét bÖnh nh©n lµ v« cïng khã kh¨n. NÕu muèn t×m thÊy th× ph¶i ghi l¹i c¸c th«ng tin liªn quan nh­ hä tªn, quª qu¸n, ngµy sinh. . . ®ã lµ ch­a kÓ gi¸m ®èc bÖnh viÖn muèn xem tæng sè bÖnh nh©n theo tæng sè bÖnh ®Ó ®­a ra mét sè ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng dù phßng mét sè bÖnh theo tõng khu vùc. . . . ViÖc söa ®æi th«ng tin khã kh¨n, l­u th«ng tin chËm. Nh÷ng viÖc lµm nµy cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cña bÖnh viÖn. §Æc biÖt trong thêi ®¹i hiÖn nay khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao, søc khoÎ cña con ng­êi ®­îc quan t©m hµng ®Çu, nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n ngµy mét lín. V× vËy yªu cÇu c¸c bÖnh viÖn ph¶i hÕt søc linh ®éng nh¹y bÐn trong viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt míi, ®­a m¸y tÝnh vµo hÖ thèng víi mét vÞ trÝ chñ ®¹o. M¸y tÝnh sÏ gióp c¸c y b¸c sü rÊt nhiÒu trong viÖc qu¶n lý bÖnh viÖn nãi chung vµ qu¶n lý bÖnh nh©n nãi riªng ®em l¹i hiÖu qña c«ng viÖc rÊt cao. - H­íng kh¾c phôc: V× nh÷ng tån t¹i nh­ trªn, t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét h×nh thøc qu¶n lý míi cã sù trî gióp cña c«ng nghÖ th«ng tin. §ã lµ sù xuÊt hiÖn cña m¸y tÝnh víi nh÷ng chøc n¨ng kÕ thõa t­¬ng tù nh­ c«ng t¸c qu¶n lý bÖnh nh©n ®· thùc hiÖn. C¸c c«ng viÖc liªn quan tíi viÖc qu¶n lý bÖnh nh©n sÏ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, viÖc t×m kiÕm mét bÖnh nh©n, còng nh­ viÖc thèng kª bÖnh nh©n theo nh÷ng tiªu chÝ mµ ban l·nh ®¹o bÖnh viÖn ®­a ra mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. . . IV. tæng kÕt Tõ kÕt qu¶ ®· kh¶o s¸t vµ viÖc ph©n tÝch tÝnh thiÕt thùc nµy. T«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét ý t­ëng vÒ mét hÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n, cã kh¶ n¨ng thay thÕ hoµn chØnh hÖ thèng mµ chóng ta ®· cã víi c¸c chøc n¨ng hoµn toµn gièng víi c«ng t¸c qu¶n lý bÖnh nh©n cña bÖnh viÖn céng thªm nh÷ng chøc n¨ng cã thÕ tiÕt kiÖm thêi gian, kh¶ n¨ng xö lý chÝnh x¸c, nhanh nh¹y vµ ®Çy hiÖu qu¶. V. Mét sè yªu cÇu vÒ hÖ thèng míi 1. Yªu cÇu vÒ phÇn mÒm - PhÇn mÒm ph¶i thiÕt kÕ ch¹y trªn m¹ng côc bé - M¸y chñ ph¶i sö dông hÖ ®iÒu hµnh Windows 98 trë lªn - C¬ së d÷ liÖu: Access 2. VÒ ng­êi sö dông - Ng­êi sö dông ph¶i cã tr×nh ®é c¬ b¶n vÒ tin häc Ch­¬ng II Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng I. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 1. Lùa chän h­íng ph©n tÝch Khi ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng ta cã thÓ chän mét trong hai h­íng lµ h­íng chøc n¨ng vµ h­íng d÷ liÖu. Trong ®Ò tµi nµy t«i lùa chän ph©n tÝch theo h­íng chøc n¨ng. Víi c¸ch tiÕp cËn nµy, chøc n¨ng ®­îc lÊy lµm trôc chÝnh cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ, tiÕn hµnh ph©n tÝch trªn xuèng cã cÊu tróc. C¸c b­íc thùc hiÖn: X©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng X©y dùng biÓu ®å luång d÷ liÖu X©y dùng mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ X©y dùng m« h×nh d÷ liÖu 2. Ph©n tÝch hÖ thèng cò Víi c¸ch qu¶n lý bÖnh nh©n hoµn toµn b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng truyÒn thèng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc l­u tr÷ vµ xö lÝ th«ng tin. Bëi vËy cÇn x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh qu¶n lý b»ng m¸y vi tÝnh. + Yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý b»ng m¸y vi tÝnh: Qu¶n lý tèt th«ng tin vÒ bÖnh nh©n Xö lý th«ng tin chÝnh x¸c, khoa häc Ch­¬ng tr×nh dÔ sö dông, cã hiÖu qu¶ 3. ThiÕt kÕ hÖ thèng míi C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n - CËp nhËt th«ng tin - Xö lý th«ng tin - Thèng kª – in Ên * CËp nhËt th«ng tin + CËp nhËt hå s¬ c¸n bé + CËp nhËt chuyªn m«n + CËp nhËt chøc vô +CËp nhËt hå s¬ bÖnh nh©n + CËp nhËt tØnh - huyÖn - x· + CËp nhËt khoa - phßng kh¸m + CËp nhËt thuèc + CËp nhËt dÞch vô + CËp nhËt vËt t­ y tÕ + CËp nhËt bÖnh +CËp nhËt phßng - gi­êng bÖnh * Xö lý th«ng tin + LËp phiÕu kh¸m + LËp ®¬n thuèc + LËp hå s¬ nhËp viÖn + LËp hå s¬ bÖnh ¸n + LËp phiÕu t¹m øng + LËp phiÕu sö dông dÞch vô + LËp giÊy xuÊt viÖn Thèng kª – In Ên + Thèng kª + In phiÕu kh¸m + In ®¬n thuèc + In phiÕu dÞch vô + In giÊy nhËp viÖn + In phiÕu thanh to¸n + In phiÕu xuÊt viÖn BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng Lµ mét lo¹i biÓu ®å diÔn t¶ sù ph©n r· dÇn dÇn c¸c chøc n¨ng tõ ®¹i thÓ ®Õn chi tiÕt. Mçi nót trong biÓu ®å lµ mét chøc n¨ng, vµ quan hÖ duy nhÊt gi÷a c¸c chøc n¨ng, diÔn t¶ bëi c¸c cung nèi liÒn c¸c nót, lµ quan hÖ bao hµm. nh­ vËy biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng t¹o thµnh mét cÊu tróc c©y. Sau khi t×m hiÓu vµ ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n trong bÖnh viÖn h÷u nghÞ ®a khoa tØnh NghÖ An, biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng ®­îc tr×nh bµy theo c¸c møc cô thÓ nh­ sau: Qu¶n lý bÖnh nh©n m Xö lý th«ng tin CËp nhËt HS CB CËp nhËt chøc vô CËp nhËt CM LËp hå s¬ bÖnh ¸n LËp phiÕu kh¸m LËp hå s¬ nhËp viÖn Thèng kª Thèng kª – In Ên In phiÕu kh¸m In ®¬n thuèc In giÊy nhËp viÖn CËp nhËt HS BN In phiÕu dÞch vô CËp nhËt T-H-X CËp nhËt bÖnh CËp nhËt thuèc CËp nhËt P – GB CËp nhËt dÞch vô CËp nhËt vËt t­ y tÕ CËp nhËt K– PK kh¸m LËp ®¬n thuèc LËp phiÕu t¹m øng LËp phiÕu SDDV LËp giấy xuÊt viÖn CËp nhËt th«ng tin In phiÕu thanh to¸n In phiÕu xuÊt viÖn S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (Chó gi¶i: CB: Hå s¬ c¸n bé CM: Chuyªm m«n HS BN: Hå s¬ bÖnh nh©n T-H-X: TØnh - huyÖn - x· P - GB: Phßng - Gi­êng bÖnh K - PK: Khoa - Phßng kh¸m SDDV: Sö dông dÞch vô DSBN: Danh s¸ch bÖnh nh©n DM: Danh môc DS CB: Danh s¸ch c¸n bach DS: Danh s¸ch) 5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu a. Møc ng÷ c¶nh Lµ møc tæng qu¸t nhÊt ®­îc x©y dùng ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®­îc dïng ®Ó v¹ch ra biªn giíi cña hÖ thèng còng nh­ buéc ng­êi ph©n tÝch, thiÕt kÕ ph¶i xem xÐt c¸c luång d÷ liÖu bªn ngoµi hÖ thèng, ë møc nµy ng­êi ph©n tÝch chØ cÇn x¸c ®Þnh ®­îc c¸c t¸c nh©n ngoµi cña hÖ thèng vµ coi toµn bé c¸c xö lý cña hÖ thèng lµ mét chøc n¨ng, trong biÓu ®å ch­a cã kho d÷ liÖu. Qu¶n lý bÖnh nh©n BÖnh nh©n Ban gi¸m ®èc C¸n bé bÖnh viÖn BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ng÷ c¶nh - Møc ®Ønh Dùa vµo s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ë møc 2 ®Ó t¸ch c¸c chøc n¨ng thµnh c¸c chøc n¨ng con trªn c¬ së t«n träng 4 nguyªn t¾c sau: C¸c luång d÷ liÖu ph¶i b¶o toµn C¸c t¸c nh©n ngoµi còng ph¶i ®­îc b¶o toµn Cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c kho d÷ liÖu Cã thÓ bæ sung c¸c luång d÷ liÖu néi bé CËp nhËt Th«ng tin Thèng kª in Ên Xö lý Th«ng tin BÖnh nh©n C¸n bé bÖnh viÖn Ban gi¸m ®èc BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh c. Møc d­íi ®Ønh Tõ 3 chøc n¨ng c¬ b¶n ®­îc m« t¶ ë biÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh, ta tiÕn hµnh ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con chi tiÕt øng víi biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng thÊp nhÊt. * CËp nhËt th«ng tin NhËp HS CB Ban gi¸m ®èc BÖnh nh©n NhËp CV NhËp CM NhËp bÖnh NhËp T-H-X NhËp HSBN NhËp thuèc NhËp P-GB NhËp DV NhËp vËt t­ NhËp K - PK Ban gi¸m ®èc LËp phiÕu kh¸m C¸n bé bÖnh viÖn LËp hå s¬ nhËp viÖn LËp hå s¬ bÖnh ¸n LËp ®¬n thuèc LËp phiÕu t¹m øng LËp phiÕu SDDV LËp giÊy xuÊt viÖn BÖnh nh©n * Xö lý th«ng tin * Thèng kª theo yªu cÇu Ban Gi¸m §èc In phiÕu kh¸m C¸n bé bÖnh viÖn In giÊy nhËp viÖn In ®¬n thuèc In giÊy xuÊt viÖn Thèn kª LËp phiÕu DV In phiÕu thanh to¸n BÖnh nh©n 6. M« h×nh thùc thÓ vµ c¸c thuéc tÝnh a. ChuÈn ho¸ l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu ChuÈn ho¸ lµ qu¸ tr×nh kh¶o s¸t c¸c danh s¸ch thuéc tÝnh vµ ¸p dông mét tËp c¸c quy t¾c ph©n tÝch vµo c¸c danh s¸ch ®ã, chuyÓn chóng thµnh mét d¹ng mµ: - Tèi thiÓu viÖc lÆp l¹i (cïng mét thuéc tÝnh cã mÆt ë nhiÒu thùc thÓ). - Tr¸nh d­ thõa (c¸c thuéc tÝnh cã gi¸ trÞ lµ kÕt qu¶ tõ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c thuéc tÝnh kh¸c). §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch cô thÓ chÊt l­îng thiÕt kÕ cña mét l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu, t¸c gi¶ cña m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ E.F Codd, ®· ®­a ra 3 d¹ng chuÈn (1NF, 2NF, 3NF). Ng­êi ph©n tÝch - thiÕt kÕ b¾t ®Çu víi mét danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh dù ®Þnh ®èi víi mét kiÓu thùc thÓ, sau khi ¸p dông 3 quy t¾c chuÈn ho¸, tõ kiÓu thùc thÓ gèc, c¸c kiÓu thùc thÓ míi ®­îc x¸c ®Þnh vµ tÊt c¶ chóng ®Òu ®­îc chuÈn ho¸ hoµn toµn. Cã thÓ nãi d¹ng chuÈn thø 3 (3NF) lµ tiªu chuÈn tèi thiÓu trong viÖc thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. C¨n cø qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®· ph©n tÝch ë tr­íc, thèng kª danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh vµ tiÕn hµnh chuÈn ho¸ nh­ sau: Ch­a chuÈn ho¸ 1NF 2NF 3NF Mã bệnh án Mã bệnh nhân Mã cán bộ Mã bệnh Mã khoa Mã phòng Mã giường Mã dịch vụ Mã vật tư Mã vị trí Mã phòng bệnh Mạch Ngày Nhiệt độ Huyết áp Cân nặng Nhịp thở Buổi Chế độ ăn Yêu cầu Diễn biến Y lệnh Giờ Tên vị trí Tên vật tư Tên phòng bệnh Giá Đơn vị Tên khoa Ghi chú Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Bảo hiểm y tế Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Mã xã Tên xã Mã huyện Tên huyện Mã tỉnh Mã Tên tỉnh Mã cơ quan Tên cơ quan Điện thoại Địa chỉ Ngày nhập Tên bệnh Mã đơn Mã thuốc Đơn thuốc Tên đơn Loại đơn Tên thuốc Số lượng Liều dùng Tên phòng bệnh Tên giường Mã chuyên môn Tên chuyên môn Mã chức vụ Tên chức vụ Tên dịch vụ Số tiền Lần Ngày Kết quả Mã bệnh án Mã bệnh nhân Mã cán bộ Mã bệnh Mã khoa Mã đơn Mã phòng Mã giường Mã vật tư Mã vị trí Mã phòng bệnh Ngày Mạch Nhiệt độ Huyết áp Cân nặng Nhịp thở Buổi Chế độ ăn Yêu cầu Diễn biến Y lệnh Giờ Tên vị trí Tên vật tư Tên phòng bệnh Giá Đơn vị Tên khoa Ghi chú Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Bảo hiểm y tế Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Mã xã Tên xã Mã huyện Tên huyện Mã tỉnh Mã Tên tỉnh Mã cơ quan Tên cơ quan Điện thoại Địa chỉ Ngày nhập Tên bệnh Mã thuốc Tên đơn Loại đơn Đơn thuốc Tên thuốc Số lượng đơn vị Liều dùng Chỉ định Tên phòng bệnh Tên giường Mã chuyên môn Tên chuyên môn Mã chức vụ Tên chức vụ Tên dịch vụ Số tiền Lần Ngày Kết quả Mã bệnh án Mã bệnh nhân Mã bệnh Mã khoa Mã phòng Mã giường Mã bệnh nhân Họ tên bệnh nhân NS bệnh nhân Giới tính BN Địa chỉ cụ thể Mã xã 4 Bảo hiểm y tế Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá Mã vật tư Tên vật tư Giá Đơn vị Mã khoa Tên khoa Ghi chú Mã bệnh án Mã bệnh nhân Mã cán bộ Mã bệnh Mã phòng Mã phòng bệnh Mã giường Tên vị trí Mã đơn Mã thuốc Mạch Nhiệt độ Huyết áp Cân nặng Nhịp thở Buổi Chế độ ăn Yêu cầu Diễn biến Y lệnh Giờ Tên phòng bệnh Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Bảo hiểm y tế Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Mã xã Mã Tên xã Mã huyện Tên huyện Mã tỉnh Tên tỉnh Mã cơ quan Tên cơ quan Điện thoại Địa chỉ Ngày nhập Tên bệnh Đơn thuốc Tên đơn Loại đơn Tên thuốc Số lượng đơn vị Liều dùng Chỉ định Tên giường Giá Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã chuyên môn Mã vị trí Tên vị trí Tên chuyên môn Số tiền Lần Ngày Kết quả Mã bệnh án Mã bệnh nhân Mã bệnh Mã khoa Mã phòng Mã giường Mã bệnh nhân Họ tên bệnh nhân NS bệnh nhân Giới tính BN Địa chỉ cụ thể Mã xã Bảo hiểm y tế Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá Mã vật tư Tên vật tư Giá Đơn vị Mã bệnh nhân Mã khoa Ngày nhập Mã khoa Tên khoa Ghi chú Mã phòng bệnh Mã giường Tên giường Giá Mã bệnh nhân Ngày Mạch Nhiệt độ Huyết áp Cân nặng Nhịp thở Buổi Mã bệnh nhân Mã dịch vụ Ngày Yêu cầu Kết quả Mã bệnh nhân Ngày Chế độ ăn Yêu cầu Diễn biến Y lệnh Giờ Mã bệnh nhân Mã phòng Mã bệnh Kết luận Mã cán bộ Ngày khám Mã bệnh nhân Mã bệnh Mã dịch vụ Yêu cầu Kết quả Mã bệnh nhân Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Mã cán bộ Họ tên cán bộ Ngày sinh cán bộ Giới tính cán bộ Mã vị trí Tên vị trí Mã chuyên môn Mã chức vụ Mã bệnh nhân Số tiền Lần Ngày nộp Mã đơn Tên đơn Loại đơn Mã thuốc Tên thuốc Giá đơn vị Mã cơ quan Tên cơ quan Điện thoại Địa chỉ Mã bệnh nhân Mã cơ quan Mã tỉnh Tên tỉnh Mã huyện Mã tỉnh Tên tỉnh Mã xã Tên xã Mã huyện Mã tỉnh Mã phòng Tên phòng Ghi chú Mã phòng Mã bệnh Mã phòng bệnh Tên phòng bệnh Mã khoa Mã chuyên môn Tên chuyên môn Ghi chú Mã chức vụ Tên chức vụ Ghi chú Mã đơn thuốc Mã đơn Mã bệnh nhân Mã vật tư Số lượng Ngày Mã Mã bệnh nhân Mã bệnh Mã đơn Ngày Mã đơn Mã thuốc Số lượng dùng Liều dùng Chỉ định Mã bệnh Tên bệnh Ghi chú 7. M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ Tõ c¸c kiÓu thùc thÓ ®­îc hÖ thèng ë trªn, c¨n cø vµo qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ vµ sau c¸c b­íc thùc hiÖn, ®· x©y dùng l­îc ®å d÷ liÖu theo m« h×nh quan hÖ nh­ sau: Khoa TD thuèc XuÊt viÖn TD vËt t­ §T Chi tiÕt BHYT CQ-BN N TD ®iÒu trÞ HuyÖn T¹m øngVP VËt t­ Thuèc C¬ quan BÖnh nh©n TD CNS TØnh Gi­êng BÖnh TD dÞch vô BÖnh ¸n BN - Khoa PhiÕu kh¸m Phßng kh¸m BÖnh DÞch vô Chøc vô Chuyªn m«n C¸n bé §¬n thuèc Phßng bÖnh X· 8. ThiÕt kÕ c¸c b¶ng c¬ së d÷ liÖu 1. B¶ng CANBO (MACB, TENCB, gioi tinh, ngaysinh, MACM, MACV, VITRI, MAVT) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MACB TENCB gioi tinh ngaysinh MACM MACV VITRI MAVT Text Text Text Date/Time Text Text Yes/No Text 10 50 10 8 10 10 10 M· c¸n bé Hä tªn c¸n bé Giíi tÝnh Ngµy sinh M· chuyªn m«n M· chøc vô vÞ trÝ M· vÞ trÝ 2. B¶ng CHUCVU (MACV, TENCV, GHICHU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MACV TENCV GHICHU Text Text Text 2 50 50 M· chøc vô Tªn chøc vô Ghi chó 3. B¶ng CHUYENMON (MACM, TENCM, GHICHU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MACM TENCM GHICHU Text Text Text 2 50 50 M· chuyªn m«n Tªn chuyªn m«n Ghi chó 4. B¶ng BHYT (MABN, SOTHE, NGAYCAP, NGAYHHAN) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MABN SOTHE NGAYCAP NGAYHHAN Text Text Date/Time Date/Time 10 50 8 8 M· bÖnh nh©n Sè thÎ Ngµy cÊp Ngµy hÕt h¹n B¶ng BENHNHAN (MABN, TENBN, GIOITINH, NGAYSINH, DIACHI, MAXA, BHYT, DAU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MABN TENBN GIOITINH NGAYSINH DIACHI MAXA BHYT DAU Text Text Text Date/Time Text Text Text Text 10 50 50 8 50 50 50 50 M· bÖnh nh©n Tªn bÖnh nh©n Giíi tÝnh Ngµy sinh §i¹ chØ M· x· B¶o hiÓm y tÕ DÊu 6. B¶ng CQ – BN (MACQ, MABN) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. MACQ MABN Text Text 10 10 M· c¬ quan M· häc sinh 7. B¶ng COQUAN (MACQ, TENCQ, DIACHI, DIENTHOAI) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MACQ TENCQ DIACHI DIENTHOAI Text Text Text Text 50 50 50 50 M· c¬ quan Tªn c¬ quan §Þa chØ §iÖn tho¹i 8. B¶ng DICHVU (MADICHVU, TENDICHVU, GIA) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MADICHVU TENDICHVU GIA Text Text Text 3 50 50 M· dÞch vô Tªn dÞch vô Gi¸ 9. B¶ng KHOA (MAKHOA, TENKHOA, GHICHU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MAKHOA TENKHOA GHICHU Text Text Text 3 50 50 M· khoa Tªn khoa Ghi chó 10. B¶ng PHONGBENH (MAPHONGBENH, TENPHONGBENH, MAKHOA) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MAPHONGBENH TENPHONGBENH MAKHOA Text Text Text 3 50 50 M· phßng bÖnh Tªn phßng bÖnh M· khoa 11. B¶ng PHONG_BENH (MAPHONG, MABENH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. MAPHONG MABENH Text Text 3 5 M· phßng M· bÖnh 12. B¶ng PHONGKHAM (MAPHONG, TENPHONG, GHICHU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MAPHONG TENPHONG GHICHU Text Text Text 3 50 50 M· phßng Tªn phßng Ghi chó 13. B¶ng THUOC (MATHUOC, TENTHUOC, GIA, DONVI) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MATHUOC TENTHUOC GIA DONVI Text Text Text Text 4 50 50 50 M· thuèc Tªn thuèc Gi¸ §¬n vÞ 14. B¶ng TINH (MATINH, TENTINH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. MATINH TENTINH Text Text 3 50 M· tØnh Tªn tØnh 15. B¶ng HUYEN (MAHUYEN, TENHUYEN, MATINH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MAHUYEN TENHUYEN MATINH Text Text Text 3 50 3 M· huyÖn Tªn huyÖn M· tØnh 16. B¶ng XA (MAXA, TENXA, MAHUYEN, MATINH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MAXA TENXA MAHUYEN MATINH Text Text Text 2 50 3 3 M· x· Tªn x· M· huyÖn M· tØnh 17. B¶ng PHIEUKHAM (MABN, MAPHONG, KETLUAN, MACB, NGAY, MABENH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 4. 5. 6. 7. MABN MAPHONG KETLUAN MACB NGAY MABENH Text Text Text Text Date/Time Text 10 4 50 10 8 4 M· bÖnh nh©n M· phßng KÕt luËn M· c¸n bé Ngµy M· bÖnh 18. B¶ng DONTHUOC (MADON, TENDON, LOAIDON) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MADON TENDON LOAIDON Text Text Text 10 50 50 M· ®¬n Tªn ®¬n Lo¹i ®¬n 19. B¶ng VATTU (MAVATTU, TENVATTU, GIA, DONVI) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MAVATTU TENVATTU GIA DONVI Text Text Text 2 50 3 3 M· vËt t­ Tªn vËt t­ Gi¸ §¬n vÞ 20. B¶ng BENHAN (MABA, MABN, MABENH, MAKHOA, MABUONG, MAGIUONG) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. 6. MABA MABN MABENH MAKHOA MABUONG MAGIUONG Text Text Text Text Text Text 10 10 5 3 3 3 M· bÖnh ¸n M· bÖnh nh©n M· bÖnh M· khoa M· buång M· gi­êng 21. B¶ng BENH (MABENH, TENBENH, GHICHU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MABENH TENBENH GHICHU Text Text Text 10 5 50 M· bÖnh Tªn bÖnh Ghi chó B¶ng BN_KHOA (MABN, MAKHOA, NGAYNHAP) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MABN MAKHOA NGAYNHAP Text Text Date/Time 10 5 8 M· bÖnh nh©n M· khoa Ngµy nhËp 23. B¶ng CAPTHUOCNT (MA, MABN, MABENH, MADON, NGAY) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. MA MABN MABENH MADON NGAY Text Text Text Text Date/Time 10 10 10 10 8 M· M· bÖnh nh©n N· bÖnh M· ®¬n Ngµy 24. B¶ng DONTHUOCCHITIE (MADON, MATHUOC, SOLUONG, LIEUDUNG, CHIDINH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. MADON MATHUOC SOLUONG LIEUDUNG CHIDINH Text Text Text Text Text 10 10 10 10000 10000 M· ®¬n M· thuèc Sè l­îng LiÒu dïng chØ ®Þnh 25. B¶ng GIUONGBENH (MAPHONGBENH, MAGIUONG, TENGIUONG, GIA) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MAPHONGBENH MAGIUONG TENGIUONG GIA Text Text Text Text 10 5 50 10 M· phßng bÖnh M· gi­êng Tªn gi­êng Gi¸ 26. B¶ng SUDUNGDV (MABN, MABENH, MADICHVU, YEUCAU, KETQUA) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. MABN MABENH MADICHVU YEUCAU KETQUA Text Text Text Text Text 10 5 10 10000 10000 M· bÖnh nh©n M· bÖnh M· dÞch vô Yªu cÇu KÕt qu¶ 27. B¶ng TDCNS (MABN, MACH, NHIETDO, HUYETAP, CANNANG, NGAY NHIPTHO, BUOI) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MABN MACH NHIETDO HUYETAP CANNANG NHIPTHO BUOI NGAY Text Text Text Text Text Text Text Date/Time 10 5 5 5 5 5 50 8 M· BÖnh nh©n M¹ch NhiÖt ®é HuyÕt ¸p C©n nÆng NhÞp thë Buæi Ngµy 28. B¶ng TDDICHVU (MABN, MADICHVU, YEUCAU, KETQUA, NGAY) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. MABN MADICHVU YEUCAU KETQUA NGAY Text Text Text Text Date/Time 10 5 500 500 8 M· BÖnh nh©n M· dÞch vô Yªu cÇu KÕt qu¶ Ngµy 29. B¶ng TDDIEUTRI (MABN, CDAN, DIENBIEN, YLENH, GIO, NGAY ) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. 6. MATD CDAN DIENBIEN YLENH GIO NGAY Text Text Text Text Text Date/Time 10 500 500 500 5 8 M· BÖnh nh©n ChÕ ®é ¨n DiÔn biÕn Y lÖnh Giê Ngµy 30. B¶ng TDTHUOC (MABN, MADON, NGAY) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MABN MADON NGAY Text Text Date 10 5 8 M· bÖnh nh©n M· ®¬n Ngµy 31. B¶ng TDVATTU (MABN, MAVATTU, SOLUONG, NGAY) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MABN MAVATTU SOLUONG NGAY Text Text Text Date/Time 10 5 10 8 M· bÖnh nh©n M· vËt t­ Sè l­îng Ngµy Ch­¬ng III ThiÕt kÕ giao diÖn vµ CHøC N¡NG ch­¬ng tr×nh I. ThiÕt kÕ GIAO DIÖn Tæng qu¸t 1. S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng Trªn c¬ së biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng vµ thøc tÕ yªu cÇu cña hÖ thèng øng dông, ch­¬ng tr×nh chÝnh ®­îc thiÕt kÕ vµ cµi ®Æt d­íi d¹ng tr×nh ®¬n (d¹ng møc) ®Ó ng­êi sö dông thuËn tiÖn trong viÖc lùa chän c¸c chøc n¨ng cÇn lµm ë hÖ thèng. Giao diÖn hÖ thèng Menu ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau: C¸c chøc n¨ng trªn ®­îc ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con theo tõng s¬ ®å cô thÓ sau: S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña chøc n¨ng hÖ thèng HÖ thèng Thay ®æi mËt khÈu Danh môc Sao l­u d÷ liÖu Phôc håi d÷ liÖu KÕt thóc ch­¬ng tr×nh Chøc n¨ng danh môc trªn ®­îc ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con sau: Danh môc Danh môc khoa Danh môc tØnh Danh môc huyÖn DM ph­êng x· Danh môc chøc vô DM chuyªn m«n DM phßng kh¸m Danh môc c¸n bé Kh¸m bÖnh DM phßng bÖnh DM gi­êng bÖnh Danh môc vËt t­ DM c¸c dÞch vô DM c¸c bÖnh S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña chøc n¨ng ®¨ng ký kh¸m bÖnh chøc n¨ng qu¶n lý bÖnh nh©n Qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ T¹m øng viÖn phÝ XuÊt viÖn Thanh to¸n viÖn phÝ Qu¶n lý bÖnh nh©n CËp nhËt bÖnh nh©n PhiÕu kh¸m bÖnh §¨ng ký dïng dÞch vô §¨ng ký kh¸m bÖnh S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña chøc n¨ng qu¶n lý thuèc CËp nhËt ®¬n thuèc CËp nhËt thuèc Danh s¸ch thuèc CÊp thuèc Qu¶n lý thuèc Ii. ThiÕt kÕ GIAO DIÖn vµ c¸c chøc n¨ng 1. NhËp c¸n bé a Giao diÖn b Chøc n¨ng - NhËp: + Tªn c¸n bé, ngµy sinh, giíi tÝnh, ch­yªn m«n, chøc vô, n¬i lµm viÖc - Ghi: + KiÓm tra tªn c¸n bé, ngµy sinh, giíi tÝnh, ch­yªn m«n, chøc vô, n¬i lµm viÖc kh«ng ®­îc rçng + KiÓm tra xem ghi cho chøc n¨ng NhËp hay Söa * NhËp: CËp nhËt vµo b¶ng CANBO (MACB, TENCB, gioitinh, ngaysinh, MACM, MACV, VITRI, MAVT), MACB ®­îc ®¸nh tù ®éng * Söa: CËp nhËt vµo b¶ng CANBO (TENCB, gioitinh, ngaysinh, MACM, MACV, VITRI, MAVT), n¬i MACB ®­îc chän ®Ó söa - Bá qua: Huû thao t¸c - Söa: + Chän tªn c¸n bé cÇn söa trªn l­íi + Söa t¹i « nhËp th«ng tin: tªn c¸n bé, ngµy sinh, giíi tÝnh, ch­yªn m«n, chøc vô, n¬i lµm viÖc. - Xo¸: + Chän Tªn gi¸o viªn cÇn xo¸ trªn l­íi + Th«ng b¸o “B¹n cã muèn xãa th«ng tin nµy kh«ng ?” * NÕu xo¸: xo¸ c¸n bé trong b¶ng CANBO * NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i 2. NhËp th«ng tin bÖnh nh©n a. Giao diÖn b Chøc n¨ng - Huû: Huû thao t¸c - Söa: + Chän tªn bÖnh nh©n cÇn söa trªn l­íi + Söa t¹i « nhËp th«ng tin: tenbn gioitinh, ngaysinh, diachi, maxa, bhyt) + Söa t¹i « nhËp th«ng tin: (sothe, ngaycap, ngayhhan) (nÕu cã) + Söa t¹i « nhËp th«ng tin: (tencq, diachi, dienthoai) (nÕu cã) - Xo¸: + Chän Tªn bÖnh nh©n cÇn xo¸ trªn l­íi + Th«ng b¸o “B¹n cã muèn xãa th«ng tin nµy kh«ng ?” * NÕu xo¸: - Xo¸ bÖnh nh©n trong b¶ng benhnhan - Xo¸ macq trong b¶ng CQ _ BN cã mabn bÞ xo¸ (nÕu cã) - Xo¸ c¬ quan trong b¶ng COQUAN cã macq bÞ xo¸ (nÕu cã) Xo¸ b¶o hiÓm y tÕ trong b¶ng BHYT cã mabn bÞ xo¸ (nÕu cã) * NÕu kh«ng: Huû bá thao t¸c nµy - Tho¸t: Tho¸t khái chøc n¨ng hiÖn t¹i - NhËp: + Tªn bÖnh nh©n, ngµy sinh, giíi tÝnh, tró t¹i tØnh (thµnh phè), quËn (huyÖn), Ph­êng (x·), ®Þa chØ, tham gia b¶o hiÓm (cã hoÆc kh«ng) + NÕu bÖnh nh©n cã tham gia b¶o hiÓm y tÕ th× thªm: sè thÎ, ngµy cÊp, ngµy hÕt h¹n vµ nÕu c«ng t¸c t¹i c¬ quan nµo th× thªm: tªn c¬ quan, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i. - Ghi: + KiÓm tra tªn bÖnh nh©n, ngµy sinh, giíi tÝnh, tró t¹i tØnh (thµnh phè), quËn (huyÖn), ph­êng (x·), tham gia b¶o hiÓm kh«ng ®­îc rçng vµ kiÓm tra ngµy sinh bÖnh nh©n nhËp hîp lÖ kh«ng + NÕu bÖnh nh©n cã tham gia b¶o hiÓm y tÕ th× kiÓm tra: sè thÎ, ngµy cÊp, ngµy hÕt h¹n kh«ng ®­îc rçng vµ nhËp hîp lÖ kh«ng. KiÓm tra sè ®iÖn tho¹i cña c¬ quan cã ®é dµi kh«ng ®­îc >10 hoÆc kh«ng ®­îc b»ng ký tù (nÕu cã) + KiÓm tra xem ghi cho chøc n¨ng NhËp hay Söa * NhËp: - CËp nhËt vµo b¶ng BENHNHAN (mabn, tenbn, gioitinh, ngaysinh, diachi, maxa, bhyt) - CËp nhËt vµo b¶ng CQ _BN (macq, mabn) (nÕu cã) - CËp nhËt vµo b¶ng coquan (macq, tencq, diachi, dienthoai) (nÕu cã) - CËp nhËt vµo b¶ng bhyt (mabn, sothe, ngaycap, ngayhhan) (nÕu cã) n¬i mabn, macq ®­îc ®¸nh tù ®éng * Söa: - CËp nhËt vµo b¶ng BENHNHAN (tenbn, gioitinh, ngaysinh, diachi, maxa, bhyt) - CËp nhËt vµo b¶ng coquan (tencq, diachi, dienthoai) (nÕu cã) - CËp nhËt vµo b¶ng bhyt (mabn, sothe, ngaycap, ngayhhan) (nÕu cã) n¬i mabn ®­îc chän ®Ó söa + Th«ng b¸o “Cã lËp phiÕu kh¸m kh«ng ?” - NÕu cã hiÖn form phiÕu kh¸m bÖnh - Giao diÖn - Chøc n¨ng - NÕu ë form th«ng tin bÖnh nh©n võa thùc hiÖn thao t¸c nhËp míi mét bÖnh nh©n th× ë form nµy sÏ nhËp bÖnh chuÈn ®o¸n, phßng kh¸m - NÕu ë form th«ng tin bÖnh nh©n võa thùc hiÖn thao t¸c söa mét bÖnh nh©n th× ë form nµy sÏ söa bÖnh chuÈn ®o¸n, phßng kh¸m + Ghi + KiÓm tra bÖnh chuÈn ®o¸n, phßng kh¸m kh«ng ®­îc rçng + CËp nhËt vµo b¶ng PHIEUKHAM (MABN, MAPHONG, MABCD, NGAYKHAM) + in Ên: §­a ra phiÕu kh¸m bÖnh cho bÖnh nh©n + Bá qua: Huû thao t¸c Thanh to¸n viÖ phÝ 4. Qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ Theo dâi bÖnh nh©n KÕt luËn X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ph¸t triÓn cña c¸c hÖ thèng. Tin häc ho¸ c¸c ho¹t ®«ng qu¶n lý, gióp c¸c nhµ qu¶n lý cã tÇm nh×n bao qu¸t, t×m kiÕm nhanh chãng c¸c th«ng tin cÇn n¾m b¾t, hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®­îc n©ng cao, chi phÝ thÊp. 1. T«i nhËn thÊy kho¸ luËn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: * Tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n trong bÖnh viÖn * Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh qu¶n lý bÖnh nh©n trong bÖnh viÖn b»ng ng«n ng÷ Visual Basic * Ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n, dÔ sö dông * HÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n sau khi ®­îc ph©n tÝch thiÕt kÕ vµ ®­îc cµi ®Æt hoµn thiÖn sÏ gãp phÇn quan träng trong viÖc qu¶n lý chøng tõ sæ s¸ch vÒ bÖnh nh©n t¹i bÖnh viÖn. Song nhÊt thiÕt cÇn ph¶i cã sù qu¶n lý song song gi÷a bÖnh nh©n vµ nh©n viªn trong bÖnh viÖn. 2. H­íng nghiªn cøu tiÕp theo Để chương trình có thể hoạt động hiệu quả hơn cần dữ liệu phải được lưu trữ bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu có tính bảo mật hơn. Nếu có thể đưa chương trình quản lý các thông tin về bệnh nhân lên các trang Web để giúp cho người thân của bệnh nhân có sự thuận lợi hơn để theo dõi được quá trình điều trị bệnh cho dù là đang ngồi ở nhà hay ở bất kỳ nơi nào. Đồng thời khi một bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện, do những lý do gì đó mà cần phải chuyển đến bệnh viện khác để điều trị. Tại đây các bác sĩ của bệnh viện tiếp nhận không cần xem hồ sơ của bệnh nhân mà chỉ cần lên trang web của bệnh viện nơi bệnh nhân chuyển đến để xem là có thể biết toàn bộ các thông tin về bệnh nhân như: hồ sơ bệnh nhân, bệnh án của bệnh nhân Tµi liÖu tham kh¶o [1] Hoµng H÷u ViÖt, Bµi gi¶ng Visual Basic 6.0, Khoa c«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i Häc Vinh. [2] Ph¹m Quang Tr×nh, Gi¸o tr×nh ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng, Khoa c«ng nghÖ th«ng tin - tr­êng §¹i Häc Vinh. [3] TrÇn Thµnh Trai, Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, NXB trÎ (Trung t©m KHTN vµ c«ng nghÖ quèc gia). [4] NguyÔn TÕ An, Gi¸o tr×nh nhËp m«n c¬ së d÷ liÖu, §¹i häc quèc gia thµnh phè Hå ChÝ Minh [5] NguyÔn ThÞ Ngäc Mai, Microsoft Visual Basic 6.0 vµ lËp tr×nh c¬ së d÷ liÖu, Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 §Æt vÊn ®Ò 2 1. LÝ do chän ®Ò tµi 2 2. Lùa chän ng«n ng÷ lËp tr×nh 2 Ch­¬ng I. §Æc t¶ bµi to¸n qu¶n lý bÖnh nh©n trong bÖnh viÖn 3 I. §Æc t¶ bµi to¸n 3 1. Tæ chøc hÖ thèng 3 2. Nh÷ng yªu cÇu cÇn gi¶i quyÕt 5 II. Mét sè biÓu mÉu 6 III. §¸nh gi¸ hÖ thèng 9 IV. Tæng kÕt 11 V. Mét sè yªu cÇu vÒ hÖ thèng míi 11 Ch­¬ngII Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 11 I. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 11 1. Lùa chän h­íng ph©n tÝch 21 2. Ph©n tÝch hÖ thèng cò 12 3. ThiÕt kÕ hÖ thèng míi 12 4. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 13 5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu 15 6. M« h×nh thùc thÓ vµ c¸c thuéc tÝnh 20 7. M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ 26 8. ThiÕt kÕ c¸c b¶ng d÷ liÖu 27 Ch­¬ngIII ThiÕt kÕ giao diÖn ch­¬ng tr×nh vµ chøc n¨ng 37 I. ThiÕt kÕ giao diÖn tæng qu¸t 37 1. S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng 37 II. ThiÕt kÕ giao diÖn vµ c¸c chøc n¨ng 37 1. NhËp c¸n bé 39 2. NhËp th«ng tin bÖnh nh©n 41 3. §¬n thuèc 44 4. Hå s¬ bÖnh ¸n 45 5. Theo dâi bÖnh nh©n 45 KÕt luËn 46 Tµi liÖu tham kh¶o 47 Môc lôc 48

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbaocao.doc
  • pptBaocao.ppt
  • ppttaisan.ppt