Đề thi luật hành chính - Đại học Luật Hà Nội

Ngày cập nhật đề thi: 5/1/2012. Tổng hợp từ những sinh viên đã dự thi. Đề 2: 1. So sánh giữa hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hình thức ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật 2. a, Có phải mọi cá nhân làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đều là viên chức b. Văn bản là nguồn của luật hành chính đều là quyết định hành chính Đề số 64 1.Trách nhiệm kỉ luật của cán bộ , công chức 2.Khẳng định đúng sai a.Công chức vi phạm kỉ luật bị xét xử theo luật tố tụng hình sự có đồng thời phải chịu xử lý kỉ luật b.Tất cả các chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành chính đều có quyền sử dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi phạm hành chinh

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4494 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi luật hành chính - Đại học Luật Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 2: 1. So sánh giữa hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hình thức ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật 2. a, Có phải mọi cá nhân làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đều là viên chức b. Văn bản là nguồn của luật hành chính đều là quyết định hành chính   Đề số 64 1.Trách nhiệm kỉ luật của cán bộ , công chức 2.Khẳng định đúng sai a.Công chức vi phạm kỉ luật bị xét xử theo luật tố tụng hình sự có đồng thời phải chịu xử lý kỉ luật b.Tất cả các chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành chính đều có quyền sử dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi phạm hành chinh   Đề... 1. trách nhiệm kỷ luật của viên chức. 2. a) 14 là độ tuổi nhỏ nhất có năng lực hành vi hành chính: b) Luật Cán bộ công chức vừa là luật hành chính vừa là quyết định hành chính   Đề... 1.Chủ thể của vi phạm hành chính 2. a. Một người thực hện hành vi vi phạm pháp luật có vừa bị xử lí trách nhiệm kỉ luật vừa xử lí trách nhiệm hình sự b.Tổ chức xã hội không được hoạt động vì lợi nhuận   Đề 43 1. nêu các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính. 2. khẳng định sau đúng hay sai? vì sao? a. cán bộ công chức trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm đc phép xin thôi việc b. các quan hệ mà có một bên chủ thể là cơ quan hành chính thì đều là quan hệ pháp luật hành chính.   Đề 33 1. Phân tích khái niệm quản lý. 2. a. thủ tục hành chính đc thực hiện trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước. b. hết thời hạn 1 năm khi ban hàh quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người bị xử phạt sẽ không phải thực hiện quyết định này nữa.   Đề 25: 1. phân tích yêu cầu đôi với việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính. 2. a, văn phòng chính phủ có phải là cơ quan hành chính nhà nước ko? b, ban thanh tra nhân dân có phải đơn vị cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính ko?   Đề 22: 1. phân biệt quyết định hành chính với văn bản là nguồn luật hành chính 2. a.mọi tổ chức xã hội đều có điều lệ b.chủ thể thường có thể sử dụng quyền lực nhà nước trong một số trường hợp cụ thể   Đề 40 1. So sánh cơ quan HCNN có thẩm quyền chuyên môn với CQHCNN có thẩm quyền chung? 2. a) Việc xử phạt người từ đủ 14t đến dưới 16t vi phạm hành chính luôn áp dụng thủ tục đơn giản. b) Tất cả người hoạt động trong bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập đều là viên chức?   Đề 49 1.phân tích nguyên tắc quản lí theo ngành, chức năng kết hợp với quản lí theo địa phương 2.Đ/S a.không phải mọi trường hợp kỉ luật vi phạm hành chính đểu phải thành lập hội đồng kỉ luật b.biện pháp xử lí hành chính khác chỉ áp dụng khi có vi phạm hành chính xảy ra   Đề 44. 1.Quy chế pháp lí của tổ chức xã hội 2. Trong mọi trường hợp không xử phạt tiền ở mức cao nhất đối với người chưa thành niên phạm tội 3. Quan hệ pháp luật hành chính không hình thành giữa hai cá nhân công dân   Đề 1: 1/Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính. 2/ Khi nào cơ quan có thẩm quyền ra quyết định a/Phạt cảnh cáo. b/ Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả   Đề 43 1.các hình thức áp dụng quy phạm pháp luật 2. a, người đang bị truy cứu tnhs được xin thôi việc b, các quan hệ pháp luật do cơ quan hành chính tham gia đều là quan hệ pháp luật.   Đề 45. 1. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính 2.Đ/S a.phạt tiền người từ 14t đến dưới 16t khi vi phạm hc thì xử phạt bằng 1/2 mức phạt tiền so vs người đã thành niên vi phạm cùng trường hợp? b. Luật viên chức được thành lập theo thủ tục hành chính?   Đề 48 1.các phươg pháp cưỡg chế đc áp dụg khi có hvi vphc 2: a, cán bộ, côg chứ chỉ pải thực hiện theo nhữg qui đjnh của pl về cán bộ côg chứ khi đag còn là cán bộ côg chức. b. tổ chức xã hội nghề nghjệp là tổ chức gồm nhữg ng cùng nghề nghjệp và giúp đỡ nhau hoạt động của hội   Đề 47 1: Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 2. a. Cán bộ công chức có quyền không chấp hành những quyết định trái pháp luật của cấp trên b. Công dân có quyền yêu cầu hợp pháp làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính   Đề.. 1. So sánh cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung với cơn quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn. 2. a) Việc xử phạt người từ đủ 14t đến dưới 16t vi phạm hành chính luôn áp dụng thủ tục đơn giản. b) Tất cả người hoạt động trong bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập đều là viên chức.   Đề 28 1. Phân tích khái niệm QPPLHC 2. Giải thích đúng sai? a, Các biện pháp xử lí hc khác được áp dụng cho trường hợp không phải là vi phạm hành chính ( đúng ... theo khoản 2 điều 24) b, Các nghị quyết của CP đều không phải là các quyết định hành chính quy phạm   Đề 16. 1.vai trò của khiếu nại với bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính Nhà nước? 2.Đ/S:  a. thủ tục lập biên bản có phải là thủ tục bắt buộc trong xử phạt vi phạm hành chính hay không?  b.chủ thể có thẩm quyền xử phạt có được quyền phạt dưới mức phạt thấp nhất của khung hình phạt không?   Đề 12: 1. Phân biệt địa vị pháp lý của công dân VN vs địa vị pháp lý của người nc ngoài 2. Đ/S a. Đại khái là (ko nhớ chính xác): Chủ thể có thẩm quyền xử lý vị phạm HC luôn luôn có thẩm quyền thực hiện hình thức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt (S) b. Tất cả các quy phạm dưới luật có phải là quyết định Hành chính ko (S)   Đề 25 1: Phân tích các yêu cầu khi áp dụng quy phạm pháp luật hành chính. 2: Đ/S a. Văn phòng chính phủ là cơ quan h.chính nhà nước. b. Ban thanh tra nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.   Đề 32 1. So sánh văn bản là nguồn của luật Hình sự và quyết định Hành chính 2. Đ/S. a.CD thực hiện nghĩa vụ trong quản lí hành chính nhà nước là sự kiện pháp lý b.Các biện pháp cưỡng chế chỉ áp dụng cho vi phạm hành chính.   Đề 30 1.phân tích tính quyền lực của nhà nước trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính. 2. a. Mội hành vi trái pháp luật HC đều là hành vi vi phạm PLHC. b.Cá nhân có năng lực hành vi trong quan hệ pháp luật HC đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính.   Đề 11 1. Nguồn của Luật Hành Chính 2 chỉ ra trường hợp nào chủ thể có thẩm quyền: a. Xử lý kỷ luật công chức mà không thành lập hội đồng kỷ luật b. xử lý vi phạm hành chính mà không lập biên bản   Đề 8. 1. Phương pháp điều chỉnh luật hành chính 2. Đ/S a.Cán bộ và công chức vi phạm hành chính như nhau thì chịu trách nhiệm kỉ luật như nhau b. Mọi quyết định hành chính đều được ban hành theo thủ tục hành chính   Đề 23 1. Phân tích khái niệm quan hệ pháp luật hành chính. 2. Bán trắc nghiệm a) Khi một cá nhân tổ chức vi phạm HC thì người có thẩm quyền có thể áp dụng 2 hình phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền b) Bộ trưởng là công chức   Đề 4 1.Phân biệt quy chế pháp lý của công dân Việt Nam và quy chế pháp lý của người nước ngoài, người không quốc tịch. 2.Đ/S a.Mọi hành vi trái pháp luật hành chính đều là vi phạm pháp luật hành chính l b.Âp dụng pháp luật là nghĩa vụ của tất cả công dân Việt Nam   Đề 17: 1, sự bất bình đẳng trong ý chỉ của chủ thể tham gia qua hệ quản lí hành chính 2 a, tất cả các chủ thể có thẩm quyền xử phạt hành chính đều có thể áp dụng hình thức phạt tiền b, thẩm phán chủ tọa phiên tòa xử phạt hành chính không phải theo thủ tục hành chính   Đề 26. 1. phân tích các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính. 2. a, mọi văn văn là nguồn của Luật Hành chính đều đc ban hành theo thủ tục hành chính b.các cơ quan nhà nước đều có quyền tham gia quản lí hchinh nhà nước   Đề 18, 1.phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm 2. a.Quyết định hành chính luôn chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính?, sai, quyết định cá biệt không có b.Trong mọi trường hợp thẩm phán không được tư vấn về pháp luật cho cá nhân và tổ chức   Đề 15 1. Phân biệt cán bộ công chức theo Luật cán bộ công chức 2. a: tất cả mọi trường hợp bị phạt tiền đều đc nộp tiền phạt nhiều lân? b: Công chức không phải chịu trách nhiệm khi thi hành quyết định hành chính mà đã báo cáo với cấp có thẩm quyền về tính trái pháp luật của quyết định?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTập- 35 đề thi luật hành chính - ĐH Luật Hà Nội (Chuẩn nhất).doc
Luận văn liên quan