Địa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán nhà nước trong sự so sánh quốc tế

Lời mở đầu Trong những năm gần đây sự vận hành của nền kinh tế thị trường đã bộc lộ mặt trái của nó đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên tắc hình thức phương pháp quản lí nền kinh tế phù hợp. Thực tiễn mặt trái của nền kinh tế thị trường ngày càng bộc lộ rõ và sâu sắc, nổi cộm và sâu sắc nhất là nạn tham nhũng. Việc lãng phí tài sản quốc gia ngày một gia tăng, tình trạng trốn lậu thuế, nợ đọng chiếm dụng thuế còn phổ biến, nhiều hoatđông. của doanh nghiệp còn nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước, việc chi tiêu lãng phí còn nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước, chi sai mục đích, sai chế độ vẫn không giảm bớt. Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, nhằm tăng cường sự kiểm soát của nhà nước trong việc quản lí, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) và tài sản quốc gia, chính phủ đã ban hành nghị định số 70CPngáy 117/94/ tạo lập cơ sở pháp lí cho kiểm toán nhà nước (KTNN) ra đọiKTNN+` ra đời trong điều kiện chưa có tổ chức tiền thân, hệ thống kiểm tra,kiểm soát của ta đang trong quá trình đổi mới, sắp xếp lại. Vì lẽ đó trong công cuộc tạo dựng tổ chức, cơ chế hoạt động, xây dựng các cơ sở pháp lí cùng các chuẩn mực qui trình công nghệ kiểm toán đều như mới bắt đầu. Làm thế nào để cơ quan KTNN có chất lượng và hiệu quả ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Là một sinh viên kiểm toán của trường KTQD em thấy việc đi sâu nghiên cứu về địa vị pháp lí cũng như chức năng của các cơ quan KTNN là một việc làm thiết thực và có ý nghĩa quan trọng trong việc học tập và nghiên cứu của mình. Do đó em đã chọn đề tai:”Đìa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của cơ quan KTNN trong sự so sánh quốc tế “. I - Khái quát chung về KTNN Việt Nam KTNN Việt Nam ra đời nhằm tăng cường sự kiểm soát của nhà nước trong việc sử dụng NSNN và tài sản Quốc gia. Có thể nói rằng KTNN là sản phẩm tất yếu khách quan của nền kinh tế chuyển đổi, nó khắc phục được hạn chế của nền kinh tế thị trường và phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn khu vực và thế giới KTNN Viêt Nam được thành lập theo nghị định 70CP/ ngày 117/1994/ của chính phủ với chức năng xác định đúng đan,họp(' pháp của tài liệu số liệu kế toán, báo cáo kết toán của các cơ quan nhà nước các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân sánh nhà nước cap”^' (Điều 1 của nghị định 70CP/ ). Cũng theo nghị định này KTNN có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm. Qua kiểm toán cung cấp kết quả cho chính phủ và góp ý kiến với đơn vị được kiểm tra củng cố nền nếp tài chính kế toán và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lí những vi phạm. (Điều 2 nghị định 70CP/). Từ khi ra đời cho đến nay KTNN đã thực hiện gần 3000 cuộc kiểm toán có quy mô lớn nhỏ khác nhau tại các cơ quan đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động của nhà nuớcThợng qua hoạt động kiểm toán phát hiện và kiến nghị tăng thu giảm chi cho NSNN hàng ngàn tỉ đồng ,trong đó đáng kể nhất là kiến nghị truy thu thuế ,các khoản chi sai chế độ , để ngoài quyết toán ngân sách Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế ,KTNN Việt nam cũng thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Tháng 41996/ gia nhập tổ chức quốc tế các cơ quan tổ chức kiểm toán tối cao (INTOSAI) và tháng 11 năm 97 trở thành thành viên chính thức của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu á (ASOSAI). Bên cạnh đó KTNN Việt nam còn mở rộng hợp tác với nhiều các tổ chức kiểm toán tối cao của nhiều nước trên thế giới nhằm trao đổi kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ của các nước và các tổ chức quốc tế ,trong đó đặc biệt phải kể đến Dự án “Hỗ trợ xây dựng KTNN Việt nam “ do Cộng hoà liên bang Đức và dự án ADB do ngân hàng phát triển Châu á tài trợ . Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng những kết quả đạt được của KTNN so với yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ đặt ra và yêu cầu của nền kinh tế còn rất khiêm tốn .Nền kinh tế còn đang đứng trước rất nhiều khó khăn thử thách ,tệ nạn tham ô lãng phí đục khoét tài sản công vẫn còn diễn ra có tính chất phổ biến và với mức độ ngày càng nghiêm trọng .Hoạt động của KTNN Việt nam phạm vi còn hẹp mức độ còn thấp và vẫn còn một số lúng túng về nghiệp vụ và nội dung . Khối lượng công việc còn thấp so với yêu cầu đặt ra cả về số lượng lẫn chất lượng . Vấn đề nổi cộm lên hiện nay là làm thế nào để cơ quan KTNN hoạt động có chất lượng và hiệu quả ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước ,phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu hoá ,hội nhập hoá .Để thực hiện được điều đó ,trước hết chúng ta cần phải quan tâm tới địa vị pháp lí cũng như chức năng, nhiệm vụ của cơ quan KTNN.

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Địa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán nhà nước trong sự so sánh quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ thÞ trõ¬ng ®· béc lé mÆt tr¸i cña nã ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh÷ng nguyªn t¾c h×nh thøc ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ phï hîp. Thùc tiÔn mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng béc lé râ vµ s©u s¾c, næi cém vµ s©u s¾c nhÊt lµ n¹n tham nhòng. ViÖc l·ng phÝ tµi s¶n quèc gia ngµy mét gia t¨ng, t×nh tr¹ng trèn lËu thuÕ, nî ®äng chiÕm dông thóª cßn phæ biÕn, nhiÒu ho¹t®éng cña doanh nghiÖp cßn n»m ngoµi sù kiÓm so¸t cña nhµ n­íc, viÖc chi tiªu l·ng phÝ cßn n»m ngoµi sù kiÓm so¸t cña nhµ n­íc, chi sai môc ®Ých, sai chÕ ®é vÉn kh«ng gi¶m bít. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña thùc tiÔn, nh»m t¨ng c­êng sù kiÓm so¸t cña nhµ n­íc trong viÖc qu¶n lÝ, sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc (NSNN) vµ tµi s¶n quèc gia, chÝnh phñ ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 70/CPngµy 11/7/94 t¹o lËp c¬ së ph¸p lÝ cho kiÓm to¸n nhµ n­íc (KTNN) ra ®êi.KTNN ra ®êi trong ®iÒu kiÖn ch­a cã tæ chøc tiÒn th©n, hÖ thèng kiÓm tra,kiÓm so¸t cña ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, s¾p xÕp l¹i. V× lÏ ®ã trong c«ng cuéc t¹o dùng tæ chøc, c¬ chÕ ho¹t ®éng, x©y dùng c¸c c¬ së ph¸p lÝ cïng c¸c chuÈn mùc qui tr×nh c«ng nghÖ kiÓm to¸n ®Òu nh­ míi b¾t ®Çu. Lµm thÕ nµo ®Ó c¬ quan KTNN cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay. Lµ mét sinh viªn kiÓm to¸n cña tr­êng KTQD em thÊy viÖc ®i s©u nghiªn cøu vÒ ®Þa vÞ ph¸p lÝ còng nh­ chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan KTNN lµ mét viÖc lµm thiÕt thùc vµ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc häc tËp vµ nghiªn cøu cña m×nh. Do ®ã em ®· chän ®Ò tµi:”§Þa vÞ ph¸p lÝ vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¬ quan KTNN trong sù so s¸nh quèc tÕ “. I - Kh¸i qu¸t chung vÒ KTNN ViÖt Nam KTNN ViÖt Nam ra ®êi nh»m t¨ng c­êng sù kiÓm so¸t cña nhµ n­íc trong viÖc sö dông NSNN vµ tµi s¶n Quèc gia. Cã thÓ nãi r»ng KTNN lµ s¶n phÈm tÊt yÕu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi, nã kh¾c phôc ®­îc h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ phï hîp v¬Ý xu thÕ ph¸t triÓn chung cña toµn khu vùc vµ thÕ giíi KTNN Viªt Nam ®­îc thµnh lËp theo nghÞ ®Þnh 70/CP ngµy 11/7/1994 cña chÝnh phñ víi chøc n¨ng x¸c ®Þnh ®óng ®¾n,hîp ph¸p cña tµi liÖu sè liÖu kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt to¸n cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ kinh tÕ nhµ n­íc vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, c¸c tæ chøc x· héi sö dông kinh phÝ do ng©n s¸nh nhµ n­íc cÊp” (§iÒu 1 cña nghÞ ®Þnh 70/CP ). Còng theo nghÞ ®Þnh nµy KTNN cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n hµng n¨m. Qua kiÓm to¸n cung cÊp kÕt qu¶ cho chÝnh phñ vµ gãp ý kiÕn víi ®¬n vÞ ®­îc kiÓm tra cñng cè nÒn nÕp tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÕn nghÞ víi cÊp cã thÈm quyÒn xö lÝ nh÷ng vi ph¹m. (§iÒu 2 nghÞ ®Þnh 70/CP). Tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay KTNN ®· thùc hiÖn gÇn 3000 cuéc kiÓm to¸n cã quy m« lín nhá kh¸c nhau t¹i c¸c c¬ quan ®¬n vÞ cã sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña nhµ n­íc.Th«ng qua ho¹t ®éng kiÓm to¸n ph¸t hiÖn vµ kiÕn nghÞ t¨ng thu gi¶m chi cho NSNN hµng ngµn tØ ®ång ,trong ®ã ®¸ng kÓ nhÊt lµ kiÕn nghÞ truy thu thuÕ ,c¸c kho¶n chi sai chÕ ®é , ®Ó ngoµi quyÕt to¸n ng©n s¸ch Trong lÜnh vùc hîp t¸c quèc tÕ ,KTNN ViÖt nam còng thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Th¸ng 4/1996 gia nhËp tæ chøc quèc tÕ c¸c c¬ quan tæ chøc kiÓm to¸n tèi cao (INTOSAI) vµ th¸ng 11 n¨m 97 trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc c¸c c¬ quan kiÓm to¸n tèi cao Ch©u ¸ (ASOSAI). Bªn c¹nh ®ã KTNN ViÖt nam cßn më réng hîp t¸c víi nhiÒu c¸c tæ chøc kiÓm to¸n tèi cao cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi nh»m trao ®æi kinh nghiÖm vµ tranh thñ sù gióp ®ì cña c¸c n­íc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ,trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn Dù ¸n “Hç trî x©y dùng KTNN ViÖt nam “ do Céng hßa liªn bang §øc vµ dù ¸n ADB do ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ tµi trî . Tuy nhiªn còng cÇn ph¶i thÊy r»ng nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña KTNN so víi yªu cÇu cña Quèc héi, ChÝnh phñ ®Æt ra vµ yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ cßn rÊt khiªm tèn .NÒn kinh tÕ cßn ®ang ®øng tr­íc rÊt nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch ,tÖ n¹n tham « l·ng phÝ ®ôc khoÐt tµi s¶n c«ng vÉn cßn diÔn ra cã tÝnh chÊt phæ biÕn vµ víi møc ®é ngµy cµng nghiªm träng .Ho¹t ®éng cña KTNN ViÖt nam ph¹m vi cßn hÑp møc ®é cßn thÊp vµ vÉn cßn mét sè lóng tóng vÒ nghiÖp vô vµ néi dung ... Khèi l­îng c«ng viÖc cßn thÊp so víi yªu cÇu ®Æt ra c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng ... VÊn ®Ò næi cém lªn hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo ®Ó c¬ quan KTNN ho¹t ®éng cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc ,phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn toµn cÇu hãa ,héi nhËp hãa .§Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã ,tr­íc hÕt chóng ta cÇn ph¶i quan t©m tíi ®i¹ vÞ ph¸p lÝ còng nh­ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¬ quan KTNN. II _ §Þa vÞ ph¸p lÝ cña KTNN §Þa vÞ ph¸p lÝ cña mçi c¬ quan thuéc bé m¸y quyÒn lùc nhµ n­íc ®­îc chÕ ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt lµ chç dùa ®Ó x©y dùng tæ chøc bé m¸y vµ triÓn khai ho¹t ®éng cña c¬ quan ®ã. §Þa vÞ ph¸p lÝ cña c¬ quan KTNN cho thÊy tæ chøc ®ã sÏ ®øng ë gãc ®é nµo vÞ thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiªm vô cña m×nh vµ ph¹m vi c¸c tæ chøc ,c¸c ho¹t ®éng chÞu sù kiÓm tra cña nã, cã quan hÖ tr¸ch nhiÖm gi÷a nã vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn kh¸c trong hÖ thèng quyÒn lùc nhµ n­íc ph¶i ®­îc chÕ ®Þnh trong hiÕn ph¸p, trong luËt KTNN vµ c¸c luËt kh¸c cã liªn quan. VÞ trÝ cña c¬ quan KTNN ViÖt Nam trong bé m¸y quyÒn lùc nhµ n­íc KTNN ViÖt Nam ë ViÖt nam kiÓm tra nãi chung còng nh­ kiÓm tra kÕ to¸n nãi riªng ®· ®­îc quan t©m ngay tõ thêi k× ®Çu dùng n­íc .Nhµ n­íc víi t­ c¸ch lµ ng­êi qu¶n lÝ ë tÇm vÜ m« ®ång thêi còng lµ chñ së h÷u n¾m trong tay toµn bé c«ng t¸c kiÓm to¸n, kÕ to¸n nãi chung . Tõ khi n­íc ViÖt nam d©n chñ céng hßa ra ®êi n¨m 1945 (nay lµ N­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam) th× chøc n¨ng kiÓm tra tµi chÝnh còng ®­îc h×nh thµnh tõ s¾c lÖnh sè 64/SL ngµy 23/11/1945 cña chñ tÞch Hå CHÝ Minh vÒ viÖc thµnh lËp tæ chøc thanh tra ®Æc biÖt trùc thuéc tæ chøc chÝnh phñ ,tiÕp ®ã lµ hµng lo¹t c¸c s¾c lÖnh ra ®êi qui ®Þnh vÒ tæ chøc ,c¸ch thøc ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan kiÓm tra tµi chÝnh .S¾c lÖnh 57/SL ngµy 4/6/1946 qui ®Þnh tæ chøc bé m¸y c¸c Bé trong ®ã lËp ra c¸c Nha thanh tra.§Õn ngµy 14/4/1948 Hå Chñ TÞch kÝ s¾c lÖnh 159/SL thµnh lËp Nha tæng thanh tra tµi chÝnh thuéc Bé tµi chÝnh .Cao h¬n n÷a lµ c¸c NghÞ ®Þnh sè 1077/TTG qui ®Þnh vÒ quyÒn h¹n nghÜa vô cña hÖ thèng tæ chøc Nha thanh tra tµi chÝnh ®· lËp theo c¸c s¾c lÖnh ®· ban hµnh tr­íc ®ã .NghÞ ®Þnh 1007/TTG chÝnh phñ ®­a vÞ trÝ cña c¬ quan kiÓm tra tµi chÝnh lªn mét bËc n÷a b»ng viÖc ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 174/cp qui ®Þnh vÒ ®iÒu lÖ tæ chøc thanh tra tµi chÝnh .ChuyÓn sang giai ®o¹n thùc hiÖn ph¸p lÖnh thanh tra 1990 cña thÕ kØ XX ,Bé tµi chÝnh ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 173_TC/QB/TCCB ngµy 25/5/1991 vÒ qui chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña tæ chøc nµy. KTNN ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn vÒ tæ chøc còng nh­ t¹o ®­îc vÞ trÝ quan träng trong Bé m¸y nhµ n­íc .Nh­ng KTNN chØ thùc sù ra ®êi vµ ®­îc c«ng nhËn khi chÝnh phñ ra NghÞ ®Þnh sè 70/CPngµy 11/7/1994vÒ viÖc thµnh lËp tæ chøc KTNNvµ sau ®ã lµ quyÕt ®Þnh sè 61/TTG ngµy 21/1/1995 cña thñ t­íng chÝnh phñ ban hµnh ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña KTNN .C¸c v¨n b¶n lËp ph¸p nµy ®· qui ®Þnh thÓ chÕ cña KTNN trùc thuéc chÝnh phñ (§iÒu1 cña NghÞ ®Þnh ).Còng trong NghÞ ®Þnh 70/CP quyÒn h¹n cña KTNN ®­îc qui ®Þnh: - QuyÒn vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n tr×nh thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã. - QuyÒn x¸c nhËn ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt tµi liÖu, sè liÖu b¸o c¸o quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n . - QuyÒn gãp ý, kiÕn nghÞ ®èi víi c¬ quan ®­îc kiÓm to¸n ,chÊn chØnh sai sãt trong qu¶n lÝ, chÊp hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh nhµ n­íc ,kiÕn nghÞ víi c¬ quan thÈm quyÒn xö lÝ c¸c vi ph¹m cña ®¬n vÞ .§­îc ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan qu¶n lÝ vµ chøc n¨ng söa ®æi c¶i tiÕn c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ tµi chÝnh . Tõ khi ra ®êi ,KTNN ®· cè g¾ng hoµn thiÖn vÒ tæ chøc c¸c bé m¸y tõ Trung ­¬ng ®Õn khu vùc ,c¬ së vµ hµnh lang ph¸p lÝ cña KTNN vµ c¬ chÕ kiÓm tra gi¸m s¸t kinh tÕ ng©n s¸ch cña nhµ n­íc ®­îc t¨ng c­êng ,hiÖu lùc ph¸p luËt vÒ qu¶n lÝ kinh tÕ NSNN ®­îc cñng cè. Trong luËt NSNN ®ù¬c Quèc Héi khãa IX, k× häp thø 9 th«ng qua ngµy 20/3/1996 ë ®iÒu 73 cña ch­¬ng VII n©ng ®Þa vÞ ph¸p lÝ lªn mét møc míi :”KTNN ViÖt nam lµ c¬ quan trùc thuéc chÝnh phñ”.H¬n thÕ trong nghÞ ®Þnh 70CPch­a nªu nªn tÝnh ®éc lËp cña c¬ quan KTNN th× trong luËt NSNN ë ®iÒu 74 ®· x¸c ®Þnh tÝnh ®éc lËp cña KTNN nh­ sau : +§éc lËp vÒ mÆt tæ chøc :Lµ c¬ quan kiÓm to¸n cao nhÊt cã hÖ thèng tæ chøc thèng nhÊt riªng tõ trªn xuèng d­íi ®éc lËp víi c¸c c¬ quan ngang cÊp vµ víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ,c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ tæ chøc x· héi .Nh­ng c¬ quan KTNN ViÖt nam kh«ng ®éc lËp víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam vµ cña c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp nã . +§éc lËp vÒ mÆt thùc hiÖn chøc n¨ng ,nhiÖm vô trªn lÜnh vùc kiÓm tra tµi chÝnh c«ng vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n . +§éc lËp vÒ mÆt t­ vÊn c¸c ý kiÕn cña m×nh mµ tr­íc hÕt lµ cho chÝnh phñ vµ Quèc Héi . Trong chÕ ®é chÝnh trÞ x· héi n­íc ta, tÝnh ®éc lËp cña KTNN còng kh«ng ph¶i lµ tÝnh ®éc lËp cã ngo¹i trõ kh«ng bÞ kiÓm tra l¹i ,kh«ng ®­îc quyÒn tõ chèi nh÷ng yªu cÇu cña Quèc Héi vµ cña ChÝnh phñ- c¬ quan hµnh ph¸p cao nhÊt ,kh«ng ®­îc lµm ng¬ tr­íc nh÷ng quan ®iÓm hay lîi Ých chÝnh trÞ cña c¸ nh©n ,c¬ quan hay tæ chøc nµo tr¸i víi HiÕn ph¸p, ph¸p luËt cña nhµ n­íc vµ c¸c quan ®iÓm cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam.KTNN ph¶i thùc sù lµ c«ng cô s¾c bÐn quan träng cña §¶ng ,cña nhµ n­íc vµ cña nh©n d©n trong viÖc lËp l¹i kØ c­¬ng trong qu¶n lÝ tµi chÝnh c«ng ,ng¨n ngõa vµ chèng tiªu cùc tham nhòng ,x©y dùng nÒn tµi chÝnh Quèc gia lµnh m¹nh vµ cã hiÖu qu¶ .§Ó lµm ®­îc ®iÒu ®iÒu ®ã KTNN ho¹t ®éng trªn c¬ së ph¸p lÝ lµ luËt ,c¸c v¨n b¶n d­íi luËt cña chÝnh phñ ,c¸c qui ®Þnh ,c¸c chuÈn mùc ,qui tr×nh ho¹t ®éng cña KTNN,®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt chÆt chÏ vµ t¹o m«i tr­êng n¨ng ®éng cho c¸c c¬ quan ,gióp viÖc ph¸t huy cao nhÊt tÝnh s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng qu¶n lÝ vµ nghiÖp vô . 1.2 KTNN trªn thÕ giíi HiÖn nay trªn thÕ giíi hÇu hÕt ®Òu cã tæ chøc thùc hiÖn kiÓm to¸n (kiÓm to¸n tèi cao, kiÓm to¸n ®éc lËp, kiÎm to¸n néi bé ) víi lùc l­îng ®«ng ®¶o kiÓm to¸n viªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy vµ ®· h×nh thµnh c¸c hiÖp héi nh­: Tæ chøc quèc tÕ c¸c c¬ quan kiÓm to¸n tèi cao(INSOSAI) ,tæ chøc c¸c c¬ quan kiÓm to¸n Ch©u ¸ (ASOSAI) mµ kiÓm to¸n nhµ n­íc ViÖt nam lµ thµnh viªn tuú thuéc vµo t×nh h×nh chÝnh trÞ ,kinh tÕ x· héi cña mçi quèc gia mµ cã qui ®Þnh kh¸c nhau vÒ m« h×nh tæ chøc ,quan hÖ tr¸ch nhiÖm vµ vÞ trÝ cña KTNN trong hÖ thèng c¸c c¬ quan quyÒn lùc Nhµ n­íc .Cã 4 m« h×nh sau : -Trùc thuéc c¬ quan hµnh ph¸p (ChÝnh phñ ) nh­ :KTNN NhËt b¶n ,Indonª sia,Trung quèc . -Trùc thuéc c¬ quan lËp ph¸p (Quèc héi ) nh­ : KTNN Thuþ ®iÓn ,v¨n phßng kiÓm to¸n quèc gia v­¬ng quèc Anh ,v¨n phßng tæng kiÓm to¸n tr­ëng cña Mü ,côckiÓm to¸n céng hoµ liªn bang nga ,KTNN Th¸i lan . -Trùc thuéc Tæng thèng hay ng­êi ®øng ®Çu nhµ n­íc :KTNN ë Hµn quèc -§øng ®éc lËp víi c¬ quan lËp ph¸p nh­:Toµ thÈm kÕ céng hoµ Ph¸p KTNN, Céng hoµ liªn bang §øc . Theo sè liÖu thèng kª cña 176 quèc gia lµ thµnh viªn cña INTOSAI th× ngoµi mét sè n­íc c¬ quan trùc thuéc chÝnh phñ ,cßn ë phÇn lín c¸c n­íc trùc thuéc Quèc héi hay ®éc lËp ChÝnh phñ, Quèc héi .Sù kh¸c nhau nµy do ®Æc ®iÓm hÖ thèng chÝnh trÞ mçi n­íc qui ®Þnh . M« h×nh ®øng ®éc lËp víi Bé m¸y Nhµ n­íc th× sÏ cã t¸c dông ph¸t huy ®­îc tÝnh ®éc lËp trong viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña m×nh .ë Céng hoµ Ph¸p toµ thÈm kÕ do Naponª«ng ®Ö nhÊt thµnh lËp tõ 1807 ®Õn n¨m 1976 ®­îc ®¹o luËt söa ®æi ngµy 22/6/1976 giao cho viÖc ®èi chiÕu c¸c b¶ng khai tµi chÝnh vµ viÖc qu¶n lÝ c¸c xÝ nghiÖp c«ng céng .Toµ thÈm kÕ cña céng hoµ Ph¸p cã tÝnh ®éc lËp cao ,viÖc tæ chøc,x©y dùng vµ chiÕn l­îc ho¹t ®éng còng nh­ vÒ quyÒn h¹n ®Þa vÞ ph¸p lÝ ®­îc ghi râ nÐt trong HiÕn ph¸p ,®­îc x©y dùng thµnh c¸c bé luËt KTNN. ë Th¸i lan KTNN chÝnh thøc ra ®êi tõ n¨m 1916 nh­ng tæ chøc tiÒn th©n cña c¬ quan nµy l¹i lµ mét c¬ quan kiÓm tra tµi chÝnh c«ng do nhµ vua thµnh lËp tõ n¨m 1875(c¸ch ®©y 124n¨m).§Þa vÞ ph¸p lÝ cña KTNN Th¸i lan ®­îc b¶o ®¶m t¹i ®iÒu 131,333 cña hiÕn ph¸p Th¸i lan n¨m 1914. Theo ®ã KTNN lµ mét c¬ quan kiÓm tra tµi chÝnh c«ng hoµn toµn ®éc lËp kh¸ch quan ,ho¹t ®éng dùa trªn c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n râ rµng ,c¸c ®iÒu luËt chÆt chÏ vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ ,vµ c¸c qui ®Þnh sö dông tµi chÝnh c«ng .Theo luËt th× KTNN Thailan hoµn toµn ®éc lËp víi chÝnh phñ vµ Quèc héi . V¨n phßng tæng kÕ to¸n tr­ëng (GAO)cña Mü ®­îc thµnh lËp theo luËt ng©n s¸ch vµ kÕ to¸n n¨m 1921 ,trùc thuéc c¬ quan lËp ph¸p ®· gióp chÝnh phñ ®iÒu hµnh nhanh nh¹y qu¸ tr×nh thùc hiÖn ng©n s¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c .Khi thùc thi chøc n¨ng ,nhiÖm vô cña m×nh ,KTNN chØ tu©n thñ ph¸p luËt vµ ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ tr¸nh sù chi phèi t¸c ®éng cña c¸c “can thiÖp” tõ bªn ngoµi vµo .Khi c¬ quan KTNN trùc thuéc chÝnh phñ hoÆc Tæng thèng sÏ trî gióp ®¾c lùc cho nhµ n­íc kh«ng chØ ë kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt mµ c¶ trong viÖc so¹n th¶o x©y dùng luËt cô thÓ .C¬ quan kiÓm to¸n cña Hungari ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 1989 trùc thuéc chÝnh phñ c¬ quan nµy cã quyÒn tù quyÕt ,kiÓm so¸t viÖc l­u th«ng tiÒn tÖ vµ tµi quèc gia .VÒ mÆt chÝnh trÞ còng nh­ vÒ mÆt chuyªn m«n, c¬ quan kiÓm to¸n quèc gia lµ mét tæ chøc ®éc lËp ,chØ cã NghÞ viÖn vµ quèc héi míi cã quyÕn chi phèi nã ,cã quyÒn tù chñ trong viÖc thùc hiÖn c¸c kÕt luËn gióp cho nghÞ viÖn chuÈn bÞ c¸c quyÕt s¸ch. Tuy nhiªn KTNN trùc thuéc chÝnh phñ hoÆc tæng thèng th× Ýt nhiÒu cã sù h¹n chÕ vÒ tÝnh ®éc vµ kh¸ch quan trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng cña nã v× ng­êi kiÓm tra vµ ng­êi bÞ kiÓm tra ®Òu ®Æt d­íi sù kiÓm so¸t cña mét chñ thÓ . Nh­ vËy cã thÓ thÊy r»ng ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi c¬ quan KTNN ®­îc ®Æt ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau ,cã c¬ quan KTNN ®Æt trong bé m¸y lËp ph¸p nh­ng còng cã c¬ quan KTNN ®Æt trong trùc thuéc tæng thèng ,ChÝnh phñ hoÆc ®øng gi÷a c¬ quan lËp ph¸p vµ hµnh ph¸p .MÆc dï vËy tÊt c¶ c¸c c¬ quan nµy theo c¸c møc ®é kh¸c nhau ®Òu ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn quyÒn ®éc lËp cña m×nh ®èi víi c¬ quan hµnh ph¸p .Víi tÊt c¶ c¸c n­íc th× c¸c ®iÒu qui ®Þnh ë hiÕn ph¸p lµ c¨n cø kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®Ó x©y dùng bé luËt vÒ KTNN. KTNN khi x©y dùng tæ chøc vµ chiÕn l­îc ho¹t ®éngkh«ng thÓ kh«ng dùa vµo luËt vµ HiÕn ph¸p ®­îc . §Þa vÞ ph¸p lÝ cña c¬ quan KTNN kh«ng chØ chÞu ¶nh h­ëng bëi m« h×nh tæ chøc mµ mét phÇn chÞu sù t¸c ®éng trong c«ng t¸c bæ nhiÑm nhiÖm k× cña chøc vô Tæng kiÓm to¸n. 2. C«ng t¸c bæ nhiÖm vµ nhiÖm k× cña chøc vô Tæng kiÓm to¸n 2.1 KTNN ë ViÖt nam Theo nghÞ ®Þnh 70 /CP cña chÝnh phñ th× “tæng kiÓm to¸n ,c¸c phã tæng kiÓm to¸n do thñ tuíng chÝnh phñ bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm “(§IÒ 3 cña nghÞ ®Þnh )Táng kiÓm to¸n cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh vÒ mäi mÆt cña KTNN trªn c¬ së qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kÕ ho¹ch kiÓm to¸n do Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt c¸c Héi ®ång t­ vÊn c¸c c¬ quan gióp viÖc cho Tæng KTNN thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng theo qui chÕ Tæng KTNN ban hµnh . 2.2 KTNN trªn thÕ giíi §a sè c¸c n­íc trªn thÕ giíi §· cã luËt vÒ KTNN trong ®ã qui ®Þnh râ vÒ viÖc bæ nhiÖm nhiÖm k× cña Tæng kiÓm to¸n vµ c¸c phã Tæng kiÓm to¸n hoÆc c¸c Uû viªn cña Héi ®ång KTNN:Tæng kiÓm to¸n chØ bÞ b·i nhiÖm khi søc khoÎ kh«ng ®¶m b¶o ,kh«ng ®¶m ®­¬ng ®­îc tr¸ch nhiÖm khi vi ph¹m ph¸p luËt ,nhiÖm k× cña Tæng kiÓm to¸n kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i b»ng nhiÖm k× cña Quèc héi ,Tæng KiÓm to¸n kh«ng ®­îc ®ång thêi gi÷ c¸c chøc vô trong bé m¸y hµnh ph¸p nh­ ë Ên §é ,Mü, Malai xia Thñ tôc bæ nhiÖm ë c¸c n­íc trªn thÕ còng kh¸c nhau .VÝ dô :Tæng KTNN ë Trung Quèc do Thñ t­íng ®Ò cö, cã sù nhÊt trÝ cña Quèc Héi vµ do chñ tÞch n­íc kÝ quyÕt dÞnh bæ nhiÖm ;ë v­¬ng quèc Anh do N÷ hoµng bæ nhiÖm sau khi xem xÐt ®Ò nghÞ cña Thñ t­íng vµ cã sù nhÊt trÝ cña Uû ban kiÓm to¸n H¹ nghÞ viÖn ;Tæng kiÓm to¸n Hµn Quèc doTæng thèng bæ nhiÖm sau khi cã sù ®ång ý cña Quèc héi ;T¹i céng hoµ SÐc Tæng thèng bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm khi cã sù ®ång ý cña Quèc Héi .Thñ tôc nh­ vËy cho phÐp Tæng kiÓm to¸n cã mét vÞ thÕ ®éc lËp ,bÒn v÷ng kh«ng pghô thuéc vµo c¸c thay ®æi vÒ chÝnh trÞ ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh vµ nhÊt lµ kh«ng bÞ chi phèi bëi c¸c ¶nh h­áng tõ phÝa chñ thÓ bÞ kiÓm tra .Cïng víi thñ tôc bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm lµ c¸c nghi thøc kh¸c thÓ hiÖn tÝnh quan träng cña chøc vô Tæng kiÓm to¸n .ë mét sè n­íc cßn qui ®Þnh râ trong luËt vÒ sù bÊt kh¶ x©m ph¹m ®èi víi c¸c chøc danh l·nh ®¹o c¬ quan KTNN ,ng¨n ngõa sù can thiÖp bÊt hîp lÝ tõ c¸c “thÕ lùc” bªn ngoµi. III _ Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña KTNN 1_ Chøc n¨ng cña KTNN 1.1 KTNN ViÖt nam §iÒu 1 cña nghÞ ®Þnh 70/CP cña chÝnh phñ ®· qui ®Þnh chøc n¨ng cña KTNN .Theo ®ã th× KTNN cã c¸c chøc n¨ng nh­ sau: -KiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ x¸c nhËn tÝnh ®óng ®¾n vµ trung thùc hîp ph¸p cña c¸c th«ng tin ®­îc kiÓm tra ,gi¶i to¶ tr¸ch nhiÖm cho c¸c ®èi t­îng kiÓm to¸n -KTNN cßn thùc hiÖn chøc n¨ng t­ vÊn kiÓm to¸n cho c¸c c¬ quan ,®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n cho ChÝnh Phñ Quèc Héi vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng -KTNN cßn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng phßng ngõa ,r¨n ®e ®èi víi bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ n­íc ,chèng l¹i viÖc sö dông l·ng phÝ vµ l¹m dông tµi chÝnh doanh nghiÖp KTNN th«ng qua c¸c ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña m×nh ®Ó gãp ý kiÕn víi c¸c ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n ,söa ch÷a nh÷ng sai sãt vi ph¹m ,®Ó chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lÝ tµi chÝnh kÕ to¸n cña ®¬n vÞ ,kiÕn nghÞ víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xö lÝ c¸c vi ph¹m chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh cña nghiÖp vô ®Ò xuÊt víi Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi c¶i tiÕn c¬ chÕ qu¶n lÝ tµi chÝnh kÕ to¸n cÇn thiÕt . 1.2 Chøc n¨ng cña c¸c KTNN trªn thÕ giíi C¸c c¬ quan KTNN trªn thÕ giíi ho¹t ®éng theo c¸c chøc n¨ng sau : -KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh -KiÓm to¸n tu©n thñ -KiÓm tãan ho¹t ®éng Mét trong nh÷ng chøc n¨ng th­êng thÊy ë tÊt c¶ c¸c c¬ quan KTNN trªn thÕ giíi lµ kiÓm tra x¸c nhËn tÝnh ®óng ®¾n hîp ph¸p cña c¸c sè liÖu th«ng tin ®­îc thÓ hiÖn trong b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c¸c tæ chøc ,bao gåm c¶ doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp cã cæ phÇn nhµ n­íc .Tõ ®ã ®­a ra c¸c kiÕn nghÞ ®Ó c¸c chñ thÓ ®­îc kiÓm to¸n ,c¸ c¬ quan cã thÈm quyÒn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh §«i khi luËt ph¸p giao cho KTNN chøc n¨ng xÐt xö nh­ mét quan toµ nh­ tr­êng hîp toµ thÈm kÕ cña Ph¸p vµ mét sè c¬ quan KTNN ë Ch©u Phi .ëmét vµi n­íc c¬ quan KTNN cßn cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh nhËn xÐt vµ ®­a ra c¸c kiÕn nghÞ söa ®æi v¬Ý c¸c chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ hay chøc n¨ng ®iÒu tra téi ph¹m kinh tÕ nh­ ë Hµn quèc, Mü Uû ban kiÓm to¸n NhËt b¶n cã chøc n¨ng kiÓm tra xem ng©n s¸ch nhµ nø¬c cã ®­îc sö dông ®óng vµ cã hiÖu qu¶ kh«ng .ë Thailan KTNN cã chøc n¨ng gi¸m s¸t kiÓm tra x¸c nhËn vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông tµi chÝnh c«ng ,ngo¹i trõ lÜnh vùc an ninh quèc phßng vµ c¸c dù ¸n ®Æc biÖt cña ChÝnh phñ . Ngµy nay viÖc xem xÐt kiÓm tra cña c¬ quan KTNN ngµy cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn theo chiÒu h­íng ®¸nh gÝa c¸c mÆt ho¹t ®éng cña chñ thÓ ®­îc kiÓm to¸n .NÕu chØ trong giai ®o¹n ®Çu ,c¬ quan KTNN chØ nhÊn m¹nh ®Õn c¸c cuéc kiÓm to¸n tu©n thñ vµ kiÓm to¸n tµi chÝnh th× ngµy nay c¸c cuéc kiÓm to¸n ho¹t ®éng nh»m ®¸nh gi¸ toµn diÖn hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi c¸c mÆt ho¹t ®éng cña mét chñ thÓ ®ang ®­îc c¸c c¬ quan KTNN cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®ang coi ®©y lµ chøc n¨ng c¬ b¶n . 2 - NhiÖm vô cña KTNN 2.1 NhiÖm vô cña KTNN ViÖt Nam NhiÖm vô chÝnh cña KTNN ViÖt Nam lµ viÖc tËp trung vµo viÖc kiÓm to¸n ng©n s¸ch cña nhµ n­íc. KiÓm to¸n mäi lÜnh vùc cã sù ®Çu t­ cña nhµ n­íc,ph¸t hiÖn nh÷ng vi ph¹m chÕ ®é , chÝnh s¸ch t¨ng thu, tiÕt kiÖm chi cho NSNN, kiÕn nghÞ trong thu thuÕ ,c¸c kho¶n chi sai trong chÕ ®é, ®Ó ngoµi quyÕt to¸n ng©n s¸ch kÞp thêi chÊn chØnh vµ ®­a c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n vµo nÒn nÕp ®Ò xuÊt ®­îc nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ bæ sung ,söa ®æi chÕ ®é chÝnh s¸ch mét c¸ch kÞp thêi cô thÓ theo ®iÒu lÖ vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña KTNN th× KTNN cã c¸c nhiÖm vô sau: -X©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kiÓm to¸n hµng n¨m tr×nh thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt. KÕ ho¹ch ph¶i nãi râ ®èi t­îng, môc tiªu, néi dung kiÓm to¸n. - Tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®· ®­îc thñ t­íng phª duyÖt vµ nh÷ng nhiÖm vô kiÓm to¸n ®ét xuÊt do thñ t­ãng chÝnh phñ giao hoÆc c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn yªu cÇu, b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm to¸n cho thñ t­íng chÝnh phñ vµ cung cÊp kÕt qña kiÓm to¸n cho c¸c c¬ quan nhµ n­íc kh¸c theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. §Þnh kú b¸o c¸o thñ t­íng chÝnh phñ vÒ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ x¸c nhËn viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n, vÒ sù chÝnh x¸c, trung thùc, hîp ph¸p cña c¸c tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n, b¸o c¸o quyÕt ®o¸n ®· ®­îc kiÓm to¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ néi dung ®· nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, x¸c nhËn. - Th«ng qua viÖc kiÓm to¸n, gãp ý kiÕn víi c¸c ®¬n vÞ, ®­îc kiÓm to¸n söa ch÷a nh÷ng sai sãt, vi ph¹m ®Ó chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. KiÕn nghÞ v¬i cÊp cã thÈm quyÒn xö lý nh÷ng vi ph¹m chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n cña nhµ n­íc, ®Ò xuÊt víi thñ t­íng chÝnh phñ viÖc söa ®æi, c¶i tiÕn c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n cÇn thiÕt. - Tham gia ý kiÕn víi Bé tµi chÝnh trong viÖc x©y dùng vµ ban hµng c¸c chÕ ®é, chuÈn mùc, ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n. - Qu¶n lý c¸c hå s¬, tµi liÖu ®· ®­îc kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, gi÷ bÝ mËt tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n vµ sù ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. - Qu¶n lý tæ chøc bé m¸y, c¸n bé, c¬ së vËt chÊt cña hÖ thèng tæ chøc KTNN theo quy ®Þnh chung cña chÝnh phñ. Tæ chøc huÊn luyÖn, båi d­ìng nghiÖp vô cho ®éi ngò c«ng chøc kiÓm to¸n. 2. 2. KiÓm to¸n nhµ n­íc trªn thÕ giíi C¸c c¬ quan kiÓm to¸n nhµ n­íc cña c¸c quèc gia kh¸c nhau sÏ cã nhiÖm vô kh¸c nhau. Nh­ c¬ quan kiÓm to¸n nhµ n­íc Malaysia lµ tæ chøc nhµ n­íc trùc thuéc Quèc héi cã nhiÖm vô kiÓm to¸n c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan sù nghiÖp cã sù dông kinh phÝ cña nhµ n­íc. KiÓm to¸n nhµ n­íc Singapo lµ tæ chøc trùc thuéc cña chÝnh phñ nh­ng ®éc lËp víi chÝnh phñ cã nhiÖm vô kiÓm tra, x¸c nhËn b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ b¸o c¸o tæng hîp cña chÝnh phñ, ®ång thêi nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ hÖ thèng tµi chÝnh víi chÝnh phñ. C¬ quan kiÓm to¸n Quèc gia Hungry lµ mét c¬ quan cña chÝnh phñ vµ cã quyÒn tù quyÕt cã nhiÖm vô kiÓm tra thµnh phÇn kinh tÕ cña nhµ n­íc, sù thùc hiÖn vµ sù ®éc lËp, tÝnh hîp lý vµ sù cÇn thiÕt cña c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc. KiÓm tra viÖc ¸p dông ph¸p luËt, c¸c kho¶n môc ng©n s¸ch vµ sù ho¹t ®éng cña quü tµi chÝnh quèc gia. Ngoµi ra, c¬ quan kiÓm to¸n Quèc gia cßn cã nhiÖm vô kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan H¶i quan, kho b¹c vµ c¬ quan thuÕ vµ cña c¬ quan hµnh chÝnh c¸c tØnh, thµnh, ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan ng©n s¸ch.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐịa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán nhà nước trong sự so sánh quốc tế.DOC
Luận văn liên quan