Điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV

Mở đầu Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, việc ứng dụng những thành tựu công nghệ mới vào thực tiến sản xuất diễn ra mạnh mẽ và có những bước đột phá. Đối với công nghệ sản xuất xi măng, là lĩnh vực đòi hỏi mức độ chính xác và an toàn cao, giải pháp tự động hoá có thể coi là tất yếu trong việc giải quyết những yêu cầu công nghệ cũng như đảm bảo sự an toàn và vận hành liên tục của nhà máy. Hiện nay ngành sản xuất xi măng ở nước ta đang phát triển rất mạnh mẽ. Đây là một ngành sản xuất công nghiệp chịu sự chi phối rất lớn về công nghệ cũng như thiết bị của nước ngoài. Tuy nhiên, việc phân phối điện năng trong một số nhà máy chưa được tự động hoá. Việc điều phối điện năng và xử lí các phương án cấp điện bằng thiết bị điều khiển khả trình sẽ mở ra những tiềm năng lớn cho việc tối ưu hệ thống cung cấp điện. Nhà máy xi măng Bút Sơn là một trong số những nhà máy hiện đại nhất Việt nam. Toàn bộ nhà máy được nối mạng theo tiêu chuẩn mạng công nghiệp Ethernet, điều khiển bằng các PLC S5 của Siemen Đức. Việc cấp điện cho toàn bộ nhà máy hiện nay được điều khiển tại chỗ và liên động tự động. Đồ án này thực hiện nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV. Đồ án gồm có 5 chương: Chương 1: Mô tả công nghệ. Chương 2:Giới thiệu về trạm 110kv nhà máy xi măng Bút Sơn Chương 3:Tính chọn các trị số bảo vệ cho trạm 110kv Phân tích hệ thống điều khiển Xác định tín hiệu vào ra Chương 4: Giới thiệu về bộ điều khiểnkhả lập trình PLC S7-200 Chương 5: Thiết kế điều khiển trạm 110kv bằng PLC S7-200.

doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2087 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ông. ch©n 5: ®Êt. ch©n 6: 5 VDC. ch©n 7: 24 VDC (120 mA tèi ®a). ch©n 8: truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu. ch©n 9: kh«ng sö dông. 4.1.4 C¸c chÕ ®é lµm viÖc cña PLC C«ng t¾c chän chÕ ®é lµm viÖc n»m phÝa trªn, bªn c¹nh c¸c cæng ra cña S 7-200 cã 3 vÞ trÝ cho phÐp chän c¸c chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau cho PLC: RUN: cho phÐp PLC thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh trong bé nhí . PLC S7-200 sÏ rêi khái chÕ ®é RUN vµ chuyÓn sang chÕ ®é STOP nÕu trong m¸y cã sù cè , hoÆc trong ch­¬ng tr×nh gÆp lÖnh STOP, thËm chÝ ngay c¶ khi c«ng t¾c ë chÕ ®é RUN. NÕu quan s¸t tr¹ng th¸i thùc t¹i cña PLC theo ®Ìn b¸o. STOP : C­ìng bøc PLC dõng c«ng viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®ang ch¹y vµ chuyÒn sang chÕ ®é dõng PLC cho phÐp hiÖu chØnh l¹i ch­¬ng tr×nh hoÆc n¹p mét ch­¬ng tr×nh míi. TERM: cho phÐp m¸y m¸y lËp tr×nh tù quyÕt ®Þnh mét chÕ ®é lµm viÖc cho PLC hoÆc ë RUN hoÆc ë STOP. 4.1.5 ChØnh ®Þnh t­¬ng tù §iÒu chØnh t­¬ng tù ( mét bé trong CPU 212 vµ 2bé trong CPU 214) cho phÐp ®iÒu chØnh c¸c biÕn cÇn ph¶i thay ®æi vµ sö dông trong ch­¬ng tr×nh. Nóm chØnh analog ®ù¬c l¾p ®Æt d­íi n¾p ®Ëy bªn c¹nh c¸c cæng ra. ThiÕt bÞ chØnh ®Þnh cã thÓ quay 2700. a. Pin vµ nguån nu«i bé nhí Nguån nu«i dïng ®Ó ghi ch­¬ng tr×nh hoÆc n¹p mét ch­¬ng tr×nh míi. Nguån pin cã thÓ sö dông ®Ó më réng thêi gian l­u gi÷ cho c¸c d÷ liÖu cã trong bé nhí. Nguån pin tù ®éng ®­îc chuyÓn sang tr¹ng th¸i tÝch cùc nÕu nh­ dung l­îng bé nhí bÞ c¹n kiÖt vµ nã ph¶i thay thÕ vµo vÞ trÝ ®ã dÓ d÷ liÖu trong bé nhí kh«ng bÞ mÊt ®i. b. Më réng cæng vµo/ ra CPU 212 cho phÐp më réng nhiÕu nhÊt 2modul vµ CPU 214 nhiÒu nhÊt 7 modul c¸c modul më réng t­¬ng tù vµ sè ®Òu cã trong S7-200. Cã thÓ më réng cæng vµo vµ ra cña PLC b»ng c¸ch ghÐp nèi thªm vµo nã c¸c modul më réng vÒ phÝa bªn ph¶i cña CPU, lµm thµnh mét mãc xÝch. §Þa chØ cña c¸c vÞ trÝ cña modul ®­îc x¸c ®Þnh b»ng kiÓu vµo /ra vµ vÞ trÝ cña modul trong mãc xÝch bao gåm c¸c modul cã cïng kiÓu. VÝ dô nh­ mét modul cæng ra kh«ng thÓ g¸n ®Þa chØ cña mét modul cæng vµo, còng nh­ mét modul t­¬ng tù kh«ng thÓ cã ®Þa chØ nh­ mét modul sè vµ ng­îc l¹i. C¸c modul më réng sè hay rêi r¹c ®Òu chiÕm chç trong bé ®Öm, t­¬ng øng víi sè ®Çu vµo/ ra cña modul. Sau ®©y lµ mét sè vÝ dô vÒ c¸ch ®Æt ®Þa chØ cho c¸c modul më réng trªn CPU 214 : CPU 214 Modul 10 (4vµo/ 4ra) Modul 11 (8 vµo) Modul 12 (3vµo analog /4 ra analog) Modul 13 (8ra) IO.O QO.O IO.1 QO.1 IO.2 QO.2 IO.3 QO.3 IO.4 QO.4 IO.5 QO.5 IO.6 QO.6 IO.7 QO.7 I1.O Q1.O I1.1 Q1.1 I1.2 I1.3 I1.4 I1.5 I2.O I2.1 I2.2 I2.3 Q2.O Q2.1 Q2.2 Q2.3 I3.O I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 I3.7 AIWO AIWO2 AIWO4 AQWO Q3.O Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q3.7 4.2 CÊu tróc ch­¬ng tr×nh cña S7-200 Cã thÓ lËp tr×nh cho PLC S7-200 b»ng c¸ch sö dông nh÷ng phÇn mÒm sau ®©y: STEP7- MICR/ DOS. STEP7- MICR/ WIN. Nh÷ng phÇn mÒm nµy ®Òu cã thÓ cµi ®Æt ®­îc trªn c¸c m¸y lËp tr×nh hä PG7XX vµ c¸c m¸y tÝnh PC. C¸c ch­¬ng tr×nh cho S7-200 ph¶i cã cÊu tróc bao gåm ch­¬ng tr×nh chÝnh ( main program) vµ sau ®ã ®Õn c¸c ch­¬ng tr×nh con vµ c¸c ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®­îc chØ ra sau ®©y: Ch­¬ng tr×nh chÝnh ®­îc kÕt thóc b»ng lÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh ( MEND). Ch­¬ng tr×nh con lµ mét bé phËn cña ch­¬ng tr×nh. C¸c ch­¬ng tr×nh con ph¶i ®­îc viÕt sau lÖnh kÕt thóc cña ch­¬ng tr×nh chÝnh (MEND). C¸c ch­¬ng tr×nh ng¾t lµ mét bé phËn cña ch­¬ng tr×nh. NÕu cÇn sö dông ch­¬ng tr×nh sö lý ng¾t ph¶i viÕt sau lÖnh kÕt thóc cña ch­¬ng tr×nh chÝnh (MEND). C¸c ch­¬ng tr×nh con ®­îc nhãm l¹i thµnh mét nhãm ngay sau ch­¬ng tr×nh chÝnh. Sau ®ã ®Õn ngay ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t. B»ng c¸ch viÕt nh­ vËy, cÊu tróc ch­¬ng tr×nh ®­îc râ rµng vµ thuËn tiÖn h¬n trong viÖc ®äc ch­¬ng tr×nh sau nµy. Cã thÓ tù do trén lÉn c¸c ch­¬ng tr×nh convµ ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®»ng sau ch­¬ng tr×nh chÝnh. SBRO ch­¬ng tr×nh con thø nhÊt .................. RET SBR n ch­ongtr×nh con thø n + 1 ............ RET INTO ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t thø nhÊt ................ RETI INTO n ch­¬ng tr×nh sö lý ng¾t thø n + 1 .................... RETI Thùc hiÖn trong mét vßng quÐt Th­c hiÖn khi ®­îc ch­¬ng tr×nh chÝnh gäi Thùc hiÖn khi cã tÝn hiÖu b¸o ng¾t Main progam ................ MEND 4.3 Ng«n ng÷ lËp tr×nh cña S7-200 4.3.1 Ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh S7-200biÓu diÔn mét m¹ch l«gic cøng b»ng mét d·y c¸c lÖnh lËp tr×nh. Ch­¬ng tr×nh bao gåm mét tËp dÉy c¸c lÖnh. S7-200 th­c hiÖn ch­¬ng tr×nh b¾t ®Çu tõ lÖnh lËp tr×nh ®Çu tiªn vµ kÕy thóc ë lÖnh lËp tr×nh cuèi trong mét vãng. Mét vßng nh­ vËy ®­îc gäi lµ mét vßng quÐt (Scan). Mét vßng quÐt (Scan sycle) ®­îc b¾t ®Çu b»ng viÑc ®äc tr¹ng th¸i cña ®Çu vµo, vµ sau ®ã thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh. Scan cycle kÕt thóc b»ng viÖc thay ®æi tr¹ng th¸i ®Êu ra. Tr­íc khi b¾t ®Çu 1 vßng quÐt tiÕp theo S7-200 thùc thi c¸c nhiÖm vô bÓntong vµ nhiÖm vô truyÒn th«ng. Chu tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh lµ chu tr×nh lÆp. C¸ch lËp tr×nh cho S7-200 nãi riªng vµ cho c¸c PLC cña SIMEN nãi chung dùa trªn hai ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n: Ph­¬ng ph¸p h×nh thang (Ladder logic viÕt t¾t thµnh LAD) vµ ph­¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh (Statemet list viÕt t¾t lµ STL). NÕu ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕy theo kiÓu LAD, thiÕt bÞ lËp tr×nh sÏ tù t¹o ra mét ch­¬ng tr×nh theo kiÓu STL t­¬ng øng. Ng­îc l¹i kh«ng ph¶i mäi ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt theo kiÓu STL còng cã thÓ chuyÓn sang ®­îc d¹ng LAD. Giai ®o¹n truyÒn d÷ Giai ®o¹n nhËp d÷ liÖô tõ ngo¹ivi LiÖu ngo¹i vi Giai ®o¹n truyÒn th«ng Giai ®o¹n thùc hiÖn Néi bé vµ tù kiÓm tra hiÖn ch­¬ng tr×nh * Mét sè ®Þnh nghÜa c¬ b¶n: §Þnh nghÜa vÒ LAD: LAD lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®å ho¹. Nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n dïng trong LAD t­¬ng øngvíi c¸c thµnh phÇn cña b¶ng ®iÌu khiÓn cña r¬le. Trong ch­¬ng tr×nh LAD c¸c phÇn t­r c¬ b¶n dïng ®Ó biÓu diÔn lÖnh l«gic nh­ sau: TiÕp ®iÓm : Lµ biÓu t­îng ( Symbol) m« t¶ c¸c tiÕp ®iÓm cña r¬le, c¸c tiÕp ®iÓm ®ã cã thÓ lµ th­êng më hoÆc th­êng ®ãng Cuén d©y ( Coil) : lµ biÓu t­îng ( ) m« t¶ r¬le ®­îc m¾c theo chiÒu dßng ®iÖn cung cÊp cho r¬le Hép (Box): Lµ biÓu t­îng m« t¶ c¸c nhau nã lµm viÖc khicã dßng ®iÖn ch¹y ®Õn hép. Nh÷ng d¹ng hµm th­êng ®­îc biÓu diÔn b»ng hép lµ c¸c bé thêi gian ( Timer), bé ®Õm ( Counter) vµ c¸c hµm to¸n häc, cuén d©y vµ c¸c hép ph¶i ®­îc m¾c ®óng chiÒu dßng ®iÖn. M¹ng LAD: Lµ ®­êng nèi c¸c phÇn tö thµnh mét m¹ch hoµn thiÖn, ®i tõ ®­êng bªn tr¸i sang ®­êng nguån bªn ph¶i. §­êng nguån bÓn tr¸i lµ d©y nãng ®­êng nguån bªn ph¶i lµ d©y trung hoµ ( Neutal) hay lµ ®­êng trë vÒ nguån cung cÊp ( §­êng nguån ben ph¶i th­êng kh«ng ®­îc thÓ hiÖn khidïng ch­¬ng tr×nh tiÖn dông STEP7- MICRO/ WIN).Dßng ®iÖn ch¹y tõ trÝ qua c¸c tiÕp ®iÓm ®ãng ®Õn c¸c cuén d©y hoÆc c¸c hép trë vÒ bªn ph¶i nguån. * §Þnh nghÜa vÒ STL: Ph­¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh ( STL) lµ ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn ch­¬ng tr×nh d­íi d¹ng tËp hîp c¸c c©u lÖnh. Mçi c©u lÖnh trong ch­¬ng tr×nh kÓ c¶ nh÷ng lÖnh h×nh thøc biÓu diÔn mét chøc n¨ng cña PLC. 43.2 B¶ng lÖnh cña S7-200 HÖ lÖnh cña S7-200 ®ùc chia lµm 4 nhãm. C¸c lÖnh mµ khi thùc hiÖn th× lµm viÖc ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ logic cña ng¨n xÕp. C¸c lÖnh chØ thùc hiÖn ®­îc khi gi¸ trÞ bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ l«gic b»ng mét. C¸c nh·n lÖnh ®¸nh dÊu vÞ trÝ trong tËp lÖnh. C¶ ba b¶ng lÖnh nµy cïng m« t¶ sù thay ®æi t­¬ng øng cña néi ®ung ng¨n xÕpkhi lÖnh ®­îc thùc hiÖn. C¶ hai ph­¬ng ph¸p LAD vµ STL sö dông ký hiÖu I ®Ó chØ ®Þnh viÖc thùc hiÖn tøc thêi ( Immeditely), tøc lµ gi¸ trÞ ®­îc chØ ®Þnh trong lÖnh võa ®­îc chuyÓn vµo thanh ghi ¶o ®ång thêi ®­îc chuyÓn toøi tiÕp ®iÓm ®­îc chØ d¶ntong lÖnh ngay khi lÖnh ®­îc thùc hiÖn chø khong ph¶i chê tíi giai ®o¹n trao ®æi ví ngo¹i vi cña vßng quÐt. §iÒu dã kh¸cvíi lÖnh kh«ng tøc thêi lµ gi¸ trÞ ®­îc chØ ®Þnh trong lÖnh chØ ®­îc chuyÓn vµo thanh ghi ¶o khi thùc hiÖn lÖnh. ( B¶ng lÖnh cña S7-200 ®­îc thùc hiÖn v« ®iÒu kiÖn: B¶ng 1) ( B¶ng lÖnh cña S-7200 ®­îc thùc hiÖn cã ®iÒu kiÖn: B¶ng 2) B¶ng 1. B¶ng lÖnh cña S7-200 ®uîc thùc hiÖn v« ®iÒu kiÖn Tªn lÖnh û nghÜa = n Gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp ®­îc sao chÐp sang ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh = 1 n Gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp ®­îc sao chÐp trùc tiÕp sang ®iÓm n chØ dÉn ngay khi lÖnh ®­îc thùc hiÖn A n Gi¸ trÞ bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp ®­îc thùchiÖn b»ng phÐp tÝnh AND víi ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®ù¬c ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña g¨n xÕp AB< = n1, n2 Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu gi¸ trÞ byte n1 kh«ng lín h¬n gi¸ trÞ cña byte n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AB = 1n 2n Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu gi¸ trÞ cña hai byte n1vµ n2 tho¶ m·n n1 = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AB > = n1, n2 Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu néi dung cña 2 byte n1 vµ n2 tho¶ m½n n1> n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AD< = n1, n2 Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu néi dung cña hai tõ kÐp ( 4byte) n1 vµ n2 tho¶ m·n n1< n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AD = n1, n2 Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu néi dung cña hai tõ kÐp n1 vµ n2 tho¶ m·n n1= n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AD> = n1, n2 Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu néi dung cña hai tõ kÐp n1 vµ n2 tho¶ m·n n1> n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AR = n1, n2(5) Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu néi dung hai sè thùc n1 vµ n2 tho¶ m·n n1= n2. KÕt qu¶®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AR> = n1, n2(5) Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu néi dung hai sè thùc n1 vµ n2 tho¶ m·n n1> n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AR< = n1, n2(5) Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu néi dung hai sè thùc n1 vµ n2 tho¶ m·n n1< n2. KÕt qu¶®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AI n LÖnh AND ®­î thùc hiÖn tøc thêi gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp víi ®iÓm n ®­îc chØ dÉn. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp ALD Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn vµ cña bÝt thø hai trong ng¨n xÕp, sau ®ã ghi l¹i kÕt qu¶ vµo bÝt ®Çu tiªn. C¸c gi¸ trÞ cßn l¹i trong ng¨n xÕp ®­îc kÐo lªn 1 bÝt AN n Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ nghÞch ®¶o cña ®iÓm n trong chØ d·n. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp ANI n Thùc hiÖn tøc thêi lÖnh AND gi÷a gi¸ tri cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ nghÞch ®¶o cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®­îc ghi lai vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AW< = n1, n2 Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu néi dung cña hai tõ n1 vµ n2 tho¶ m·n n1< n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AW = n1, n2 Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu néi dung hai tõ n1 vµ n2 tho¶ m·n n1= n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp AW> = n1, n2 Thùc hiÖn lÖnh AND gi÷a gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ tri 1 nÕu néi dung hai tõ n1 vµ n2 tho¶ m·n n1> n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp CTU C x x, PV Khëi ®éng bé ®Õm tiÕn theo s­ên lªn tÝn hiÖu ®Çu vµo. Bé ®Õm ®­îc ®Æt l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu ( reset) nÕu ®Çu vµo R cña bé ®Õm ®ù¬c kÝch. CTUD C xx, PV Khëi ®éng bé ®Õm tiÕn theo s­ên lªn tÝn hiÖu ®Çu vµo thø nhÊt vµ. ®Õm lïi theo s­ên lªn tÝn hiÖu ®Çu vµo thø hai. Bé ®Õm ®­îc reset l¹i nÕu ®Çu vµo R ®ù¬c kÝch. ED §Æt gi¸ trÞ logic 1 vµo bÝt ®Çu cña ng¨n xÕp. Khi xuÊt hiÖn s­ên xuèng cña tÝn hiÖu. ED §Æt gi¸ trÞ logic 1 vµo bÝt ®Çu cña ng¨n xÕp. Khi xuÊt hiÖn s­ên lªn cña tÝn hiÖu. LD n N¹p gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp LDB< = n1, n2 BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung 2 byte n1 vµ n2 tho¶ m·n n1< = n2. LDB = n1, n2 BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung 2 byte n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 = n2. LDB> = n1, n2 BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung 2 byte n1 vµ n2 tho¶ m·n n1> = n2. LDD = n1, n2 BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung 2 tõ kÐp n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 = n2. LDD> = n1, n2 BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung 2 tõ kÐp n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 > = n2. LDI n LÖnh n¹p tøc thêi gi¸ trÞ logic cña tiÕp ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp LDN LÖnh n¹p gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña tiÕp ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp LDNI n LÖnh n¹p tøc thêi gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña tiÕp ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp LDR = n1,n2 (5) BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung hai sè thùc n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 = n2. LDR>=n1,n2 (5) BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung 2 sè thùc n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 > = n2. LDR<=n1,n2 (5) BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung 2 sè thùc n1 vµ n2 tho¶ m·n n1< = n2. LDW<= n1, n2 BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung 2 tõ n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 < = n2. LDW = n1, n2 BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung 2 tõ n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 = n2. LDW> =n1, n2 BÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung 2 tõ n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 > = n2. LPP KÐo néi dung cña ng¨n xÕp lªn 1 bÝt. Gi¸ trÞ míi cña bÝt trªn lµ gi¸ trÞ cò cña bÝt d­íi, ®é s©u cña ng¨n xÕp gi¶m ®i 1 bÝt LPS Sao chÐp gi¸ trÞ cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp vµo bÝt thø hai. Néi dung cßn l¹i cña ng¨n xÕp bÞ ®Èy xuèng 1 bÝt LRD Sao chÐp gi¸ trÞ cña bÝt thø hai vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨nxÕp. C¸cgi¸ trÞ cßn l¹i cña ng¨n xÕp gi÷ nguyªn vÞ trÝ MEND (1 ) ( 2 ) KÕt thóc phÇn ch­¬ng tr×nh chÝnh trong mét vßng quÐt NOT §¶o gi¸ trÞ logÝc cña bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp O n Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a bÝt dÇu tiªn cña ng¨n xÕp víi ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OB < = n1, n2 Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu néi dung 2 byte n1 vµ n2 tho¶ m·n n1< = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OB = N1, N2 Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu néi dung 2 byte n1 vµ n2 tho¶ m·n n1= n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OB > = n1,n2 Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu néi dung 2 byte n1 vµ n2 tho¶ m·n n1> = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OD< = n1, n2 Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu néi dung 2 byte n1 vµ n2 tho¶ m·n n1< = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OD = n1, n2 Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu néi dung 2 byte n1 vµ n2 tho¶ m·n n1= n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OD> = n1, n2 Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu néi dung 2 byte n1 vµ n2 tho¶ m·n n1> = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OI n Thùc hiÖn tøc thêi to¸n tö OR gi÷a bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp víi ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OLD n Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a bit ®Çu vµ bÝt thø hai trong ng¨n xÕp KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn. C¸c gi¸ trÞ cßn l¹i cña ng¨n xÕp ®­îc chuyÓn lªn mét bÝt. ON n Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a gi¸ trÞ logÝc cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ l«gÝc nghÞch ®¶o cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp ONI n Thùc hiÖn tøc thêi to¸n tö OR gi÷a gi¸ trÞ l«gÝc cña bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc nghÞch ®¶o cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OR = n1, n2 ( 5) Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a gi¸ trÞ cña bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu 2 sè thùc n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OR> =n1, n2 (5) Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a gi¸ trÞ l«gÝc cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu 2 sè thùc n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 > = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OR<=n1, n2 ( 5) Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a gi¸ trÞ logÝc cña bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu 2 sè thùc n1 vµ n2 tho¶ m·n n1< = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OW= n1, n2 (5) Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a gi¸ trÞ l«gÝc cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu 2 tõ n1 vµ n2 tho¶ m·n n1 = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OW<=n1, n2 (5) Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a gi¸ trÞ l«gÝc cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu 2 tõ n1 vµ n2 tho¶ m·n n1< = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp OW>=n1, n2 (5) Thùc hiÖn to¸n tö OR gi÷a gi¸ trÞ l«gÝc cña bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logÝc 1 nÕu néi 2 tõ n1 vµ n2 tho¶ m·n n1> = n2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp RET ( 3) (1) (4) LÖnh thãat khái ch­¬ng tr×nh con vµ tr¶ ®iÒu khiÓn vÒ ch­¬ng tr×nh ®· gäi nã RETI (3) (2) (4) LÖnh tho¸ khái ch­¬ng tr×nh sö lý ng¾t (Interrupt) vµ tr¶ ch­¬ng tr×nh vÒ ch­¬ng tr×nh chÝnh B¶ng 2. B¶ng lÖnh cña S7-200 ®­îc thùc hiÖn cã ®iÒu kiÖn Tªn lÖnh ý nghÜa +D IN1, IN2 Thùc hiÖn phÐp céng hai sè nguyªn kiÓu tõ kÐp IN1vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 +I IN1, IN2 Thùc hiÖn phÐp céng hai sè nguyªn kiÓu tõ IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 -D IN1, IN2 Thùc hiÖn phÐp trõ hai sè nguyªn kiÓu tõ kÐp IN1vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 -I IN1, IN2 Thùc hiÖn phÐp trõ hai sè nguyªn kiÓu tõ IN1vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 +R IN1, IN2 (5) Thùc hiÖn phÐp céng hai sè thùc (32bÝt) IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 -R IN1, IN2 (5) Thùc hiÖn phÐp céng hai sè thùc (32bÝt) IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 *R IN1, IN2 (5) Thùc hiÖn phÐp hai sè thùc (32b Ýt) IN1vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 /R IN1, IN2 (5) Thùc hiÖn phÐp chia hai sè thùc (32bÝt) IN1vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 AND DIN1,IN2 Thùc hiÖn to¸n tö logÝc AND gi÷a c¸c gi¸ trÞ kiÓu tõ kÐp IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 ANDWIN1,IN2 Thùc hiÖn to¸n tö logÝc AND gi÷a c¸c gi¸ trÞ kiÓu tõ IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 ATCH INT,EVENT Khai b¸o ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t INTtheo kiÓu EVENT ATT IN,OUT,LEN BiÕn ®æi mét x©u ký tù tõ m· ASCII tõ vÞ trÝ IN (kiÓu byte) víi ®é dµi LEN (kiÓu byte) sang m· hexa (c¬ sè 16) vµ ghi vµo m¶ng kÓ tõ byte OUT ATT DATA, TABLE Nèi mét gi¸ trÞ kiÓu tõ DATA (2 byte) vµo b¶ng TABLE BCDI IN BiÕn ®æi mét x©u ký tù tõ m· BCD cã ®é dµi 2 byte sang kiÓu nguyªn. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN BMB IN, OUT, N Sao chÐp mét m¶ng gåm N byte kÓ tõ vÞ trÝ ®Çu IN (byte) vµo m¶ng cã vÞ trÝ ®Çu lµ OUT (kiÓu byte) BMW IN, OUT, N Sao chÐp mét m¶ng tõ ( 2 byte ) cã ®é dµi N (1 byte) vµ vÞ trÝ ®Çu IN ( 2 byte) vµo m¶ng cã vÞ trÝ ®Çu lµ OUT (2 byte) CALL n (6) (1) Gäi ch­¬ng tr×nh con ®ù¬c ®¸nh nh·n n CRET (3) (!0 (4) KÕt thóc mét ch­¬ng tr×nh con vµ tr¶ ®iÒu khiÓn vÒ ch­¬ng tr×nh ®· gäi nã CRETI (3) (2) (4) KÕt thóc mét ch­¬ng tr×nh sö lý ng¾t vµ tr¶ ®iÒu khiÓn vÒ ch­¬ng tr×nh chÝnh DECD IN Gi¶m gi¸ trÞ cña tõ kÐp IN ®i mét ®¬n vÞ DECO IN, OUT G¶i m· gi¸ trÞ cña 1 byte In, sau ®ã gan gi¸ trÞ 1 vµo bÝt cña tï OUT (2 byte) cã chØ sè lµ IN DECW IN Gi¶m gi¸ trÞ cña tõ IN ®i mét ®¬n vÞ DISI (1) V« hiÖu ho¸ tÊt c¶ c¸c ng¾t (Interrupt) DIV IN1, IN2 Chia sè nguyªn 16 bÝt, ®­îc x¸c ®Þnh lµ tõ thÊp cña IN2 (kiÓu tõ kÐp), cho IN1 kiÓu tõ. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 DTCH EVENT V« hiÖu ho¸ mét ng¾t kiÓu EVENT DTR IN, OUT ( 5) ChuyÓn ®æi mét sè nguyªn 32 bÝt IN cã dÊu sang thµnh mét sè thùc 32 bÝt OUT ENCO IN, OUT ChuyÓn ®æi chØ sè cña bÝt thÊp nhÊt cã gi¸ trÞ l«gÝc 1trong tõ IN sang thµnh mét sè nguyªn vµ ghi vµo 4 bÝt cuèi cña byte OUT ENI (1) §Æt tÊt c¸c ng¾t vµo chÕ ®é tÝch cùc FIFO TABLE DATA (5) LÊy gi¸ trÞ ®· ®­îc cho vµo ®Çu tiªn ra khái b¶ng vµ chuyÓn nã ®Õn vïng d÷ liÖu DATA ®­îc chØ dÉn trong lÖnh FILL IN, OUT, N §æi gi¸ trÞ cña tõ IN vµo mét m¶ng nhí gåm N tõ (N cã kiÓu byte) b¾t ®Çu tõ vÞ trÝ OUT (kiÓu tõ) FND < SRC PATRN, INDX(5) X¸c ®Þnh vÞ trÝ « nhí trong b¶ng SRC (kiÓu tõ ) kÓ tõ « cho bëi INDX mµ ë ®ã gi¸ trÞ nhá h¬n gi¸ trÞ cña PATRN (kiÓu tõ ) FND SRC PATNR, INDX X¸c ®Þnh vÞ trÝ « nhí trong b¶ng SRC (kiÓu tõ ) kÓ tõ « cho bëi INDX mµ ë ®ã gi¸ trÞ kh¸c gi¸ trÞ cña PATRN (kiÓu tõ ) FND > SRC PATRN, INDX(5) X¸c ®Þnh vÞ trÝ « nhí trong b¶ng SRC (kiÓu tõ ) kÓ tõ « cho bëi INDX mµ ë ®ã gi¸ trÞ lín h¬n gi¸ trÞ cña PATRN (kiÓu tõ ) FND = SRC PATRN, INDX(5) X¸c ®Þnh vÞ trÝ « nhí trong b¶ng SRC (kiÓu tõ ) kÓ tõ « cho bëi INDX mµ ë ®ã gi¸ trÞ b»ng gi¸ trÞ cña PATRN (kiÓu tõ ) FOR INDEX INITIAL, FINAL(1) (5) Thùc hiÖn c¸c lÖnh n»m gi÷a FOR vµ NEXT theo kiÓu xoay vßng víi bé ®Õm sè vßng INDEX (kiÓu tõ ), b¾t ®Çu vßng sè NITIAL (kiÎu tõ ) vµ kÕt thóc t¹i vßng sè FINAL (tõ ) HDEF , HSC MODE(1) X¸c ®Þnh kiÓu thuËt to¸n MODE cho bé ®Õm tèc ®é cao HSC (byte) HSC n §­a bé ®Õm tèc ®é cao sè nvµo tr¹ng th¸i tÝch cùc HTA IN , OUT LEN ChuyÓn ®æi mét sè hÖ heax IN (kiÕu byte ) thµnh d·y ký tù m· ASCII vµ ghi vµo m¶ng byte b¾t ®Çu b»ng byte OUT víi ®é dµi LEN (kiÓu byte ) IBCD IN ChuyÓn ®æi gi¸ tri nguyªn IN (kiÕu tõ ) thµnh gi¸ trÞ BCD vµ ghi l¹i vµo IN INCD IN T¨ng gi¸ trÞ cña tõ kÐp IN lªn mét ®¬n vÞ INCW IN T¨ng gi¸ trÞ cña mét tõ IN lªn mét ®¬n vÞ INVD IN LÊy phÇn bï kiÓu mét (®¶o gi¸ trÞ logÝc cña c¸c bÝt ) cña mät tõ kÐp IN vµ ghi l¹i vµo IN JMP xx ChuyÓn ®iÒu khiÓn vµo « nhí chØ ®Þnh b»ng nh·n xx trong ch­¬ng tr×nh khai b¸o bëi lÖnh LBL LIPO TABLO, DATA(5) LÊy gi¸ trÞ ®· ®­îc cho vµo b¶ng sau cïng ra khái b¶ng TABLE vµ chuyÓn nã ®Õn vïng d÷ liÖu DATA (kiÓu tõ ) MOVB IN, OUT Sao gÝ tri cña byte IN sang byte OUT MOVD IN, OUT Sao gi¸ trÞ cña tõ kÐp IN sang tõ kÐp OUT MOVR IN, OUT(5) Sao sè thùc IN sang OUT MOVW IN, OUT Sao gi¸ trÞ cña tõ IN sang OUT MUL IN1, IN2 Nh©n sè nguyªn 16 bÝt IN1 víi hai byte thÊp cña sè nguyªn 32 bÝt IN2 sau ®ã ghi l¹i kÕt qu¶ vµo IN2 NETR TABLE, PORT(5) Khëi t¹o sù truyÒn th«ng ®Ó ®äc d÷ liÖu tõ ngo¹i vi qua cæng PORT vµo b¶ng TABLE NETW TABLE, PORT(5) Khëi t¹o sù truyÒn th«ng ®Ó ghi d÷ liÖu cña b¶ng TABLE ra ngo¹i vi qua cæng PORT ORD IN1, IN2 Thùc hiÖn to¸n tö OR cho hai tõ kÐp IN1 vµ IN2, sau ®ã ghi l¹i kÕt qu¶ l¹i vµo IN2 ORW IN1, IN2 Thùc hiÖn to¸n tö OR cho hai tõ IN1 vµ IN2, sau ®ã ghi l¹i kÕt qu¶ l¹i vµo IN2 PLS X(5) §­a bé ph¸t xung nhanh ®· ®­îc ®Þnh nghÜa trong bé nhí ®Æc biÖt vµo tr¹ng th¸i tÝch cùc. Xung ®­îc ra cæng QO. X. R S_BIT, n Xo¸ mét m¶ng gåm n bÝt kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT (kiÓu bÝt) RI S_BIT, n Xo¸ tøc thêi mét m¶ng gåm n bÝt kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT RLT IN, N Quay trßn tõ kÐp IN sang tr¸i N bÝt RLW IN, N Quay trßn tõ IN sang tr¸i N bÝt RRD IN, N Quay trßn tõ kÐp IN sang ph¶i N bÝt RRW IN, n Quay trßn tõ IN sang ph¶i N bÝt S S_BIT,n §Æt gi¸ trÞ l«gic 1 vµo mét m¶ng n bÝt kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT SEG IN, OUT ChuyÓn ®æi gi¸ trÞ cña 4 bÝt thÊp trong byte IN sang thµnh m· t­¬ng øng cho thanh ghi 7 nÐt vµ ghi vµo OUT SHRB DATA, S_BIT, n DÞch thanh ghi gåm n bÝt cã bÝt thÊp nhÊt lµ S_BIT sang tr¸i nÕu n> 0 hoÆc sang ph¶i nÕu n 0hoÆc bÝt S_BIT- N nÕu n< 0) SI S_BIT, n §Æt tøc thêi gi¸ trÞ logic 1 vµo m¶ng n bÝt kÓ tõ bÝt S_BIT SLD IN, N DÞch tõ kÐp IN sang tr¸i mét bÝt SLW IN, N DÞch tõ IN sang ph¶i 1 bÝt STOP Dõng “ mÒm “ ch­¬ng tr×nh SWAP IN §æi chç hai bÝt ®Çu tiªn vµ cuèi cïng cña byte IN cho nhau TOIDR T(5) §äc giê vµ ngµy th¸ng sau hiÖn thêi tõ ®ång hå vµ ghi vµo bé ®Öm 8 byte cã byte ®Çu lµ T TON TXX , PT Khëi ®éng bé ph¸t thêi gian trÔ TXX víi thêi gian trÔ ®Æt tr­íc lµ tÝch cu¶ PT (kiÓu tõ ) vµ ®é ph©n gi¶i cña bé thêi gian TXX ®­îc chän TONR TXX PT Khëi ®éng bé ph¸t thêi gian trÔ cã nhí TXX víi thêi gian trÔ ®Æt tr­íc lµ tÝch cu¶ PT (kiÓu tõ ) vµ ®é ph©n gi¶i cña bé thêi gian TXX ®­îc chän TRUNC IN, OUT ChuyÓn ®æi mét sè thùc 32 bÝt IN thµnh mét sè nguyªn 32 bÝt cã dÊu vµ ghi vµo OUT. WDR §Æt chuÈn l¹i bé ph¸t xung kiÓm tra (watchdog timer ) XMT TABLE, PORT TruyÒn néi dung cña b¶ng TABLE ®Õn cæng PORT XORD IN1, IN2 Thùc hiÖn to¸n tö exclsive OR cho c¸c bÝt cña hai tõ kÐp IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo IN2 XORW IN1, IN2 Thùc hiÖn to¸n tö exclsive OR cho c¸c bÝt cña hai tõ IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo I B¶ng 3.: C¸c lÖnh ®Æt nh·n (label) Tªn lÖnh ý nghÜa INT n(1) (2) (4) Khai b¸o nh·n n cho ch­¬ng tr×nh sö lý ng¾t LBL xx §Æt nh·n xx trong ch­¬ng tr×nh, ®Þnh h­íng cho lÖnh nhÈy JMP NEXT (1) (5) (7) LÖnh kÕt thóc vßng lÆp FOR...NEXT NOP LÖnh rçng (n o operation) XBR n (1) (2) (4) Khai b¸o nh·n n cho ch­¬ng tr×nh con ( (1) Nh÷ng lÖnh kh«ng thùc hiÖn ®­îc trong ch­¬ng tr×nh sö lý ng¾t. lÖnh INT chØ cã thÓ ®­îc sö dông lµ lÖnh b¾t ®Çu cu¶ ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t (2) Nh÷ng lÖnh kh«ng thùc hiÖn ®­îc trong mét ch­¬ng tr×nh con. LÖnh SBR chØ cã thÓ lµ lÖnh b¾t ®Çu cña ch­¬ng tr×nh con. (3) Nhòng lÖnh cã kÌm chøc n¨ng ghi l¹i néi dung cña stack tr­íc ®ã. (4) Nh÷ng lÖnh kh«ng sö dông ®ù¬c trong ch­¬ng tr×nh chÝnh. (5) Nh÷ng lÖnh chØ cho CPU 214. (6) Ghi nhí l¹i néi dung tøc thêi cña stack. §Æt TOP lªn mét vµ gsn gi¸ trÞ logÝc O vµo c¸c bÝt cßn l¹i cña ng¨n xÕp (7) §Æt TOP lªn 1. 4.3.3 LÖnh vµo / ra. Load (LD) : lÖnh LD n¹p gi¸ trÞ logic cña mét tiÕp ®iÎm vµo trong bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp, c¸c gi¸ trÞ cò cßn l¹i trong ng¨n xÕp bÞ ®¶y lïi xuèng mét bÝt Load Not (LDN): LÖnh LDN n¹p gi¸ trÞl«gÝc nghÞc ®¶o cña mét tiÕp ®iÓm vµo trong bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp, c¸c gi¸ trÞ cò cßn l¹i trong ng¨n xÕp bÞ ®Èy lïi xuèng 1bÝt. C¸c d¹ng kh¸c nhau cña lÖnh LD, LDN cho LAD nh­ sau: LAD ý nghÜa To¸n h¹ng N TiÕp ®iÓm sÔ ®­îc ®ãng nÕu n = 1 n : 1, Q, M, SM, T, C V ( bÝt) N TiÕp ®iÓm th­êng më sÏ ®­îc më khi n = 1 N TiÕp ®iÓm th­êng më sÏ ®ãng tøc thêi khi n = 1 N TiÕp diÓm th­êng ®ãng sÏ ®­îc më khi n = 1 C¸c d¹ng kh¸c nhau cña lÖnh LD, LDN cho STL nh­ sau : LÖnh ý nghÜa To¸n h¹ng LD n LÖnh n¹p gi¸ trÞ logÝc cña ®iÓm n vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp n : I, Q, M, SM, T, (bÝt ) C, V LDN n LÖnh n¹p gi¸ trÞ logÝc nghÞch ®¶o cña ®iÓm n vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp LDI n LÖnh n¹p tøc thêi gi¸ trÞ logÝc cña ®iÓm n vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp n : I (bÝt ) LDNI n LÖnh n¹p tóc thêi gi¸ trÞ logÝc nghÞch ®¶o cña ®iÓm n vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp LÖnh OUTPUT (=) lÖnh sao chÐp néi dung cña bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp vµo bÝt ®­îc chØ ®Þnh trong lªnh. Néi dung cña ng¨n xÕp kh«ng bÞ thay ®æi M« t¶ lÖnh = b»ng LAD nh­ sau: LAD ý nghÜa To¸n h¹ng n ( ) Cuén d©y ®Çu ra ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch khi cã dßng ®iÒu khiÓn ®i qua n : I, Q, M, SM, T, C, V (bÝt) n ( ) Cuén d©y ®Çu ra ®­îc kÝch tøc thêi khi cã dßng ®iÒu khiÓn ®i qua n : Q (bÝt ) M« t¶ lÖnh = b»ng STL nh­ sau: STL ý nghÜa To¸n h¹ng = n LÖnh = sao chÐp gi¸ trÞ cña ®Ønh ng¨n xÕp tíi tiÕp ®iÓm n ®­îc chØ dÉn trong lÖnh n : I, Q, M, SM, T, C, V. ( bÝt ) = I n LÖnh = I (Inmediate) sao chÐp tøc thêi gi¸ trÞ cña ®Ønh stack tíi tiÕp ®iÓm n ®­îc chØ dÉn trong lÖnh n : Q (bÝt) 4.3.4 C¸c lÖnh ghi / xo¸ gi¸ trÞ cho tiÕp ®iÓm. LÖnh SET (S) vµ RESET ( R ) LÖnh dïng ®Ó ®ãng vµ ng¾t c¸c ®iÓmb gi¸n ®o¹n ®· ®ù¬c thiÕt kÕ. Trong LAD, logic ®iÒu khiÓn dßng ®iÖn ®ãng hoÆc ng¾t c¸c cuén d©y ®Çu ra. Khi dßng ®iÒu khiÓn ®Õn c¸c cué d©y th× c¸c cuén day ®ãng hoÆc më c¸c tiÕp ®iÓm ( hoÆc mét d·y c¸c tiÕp ®iÓm) Trong STL, lÖnh truyÒn tr¹ng th¸i bÝt ®Çu cña ng¨n xÕp ®Õn c¸c ®iÓm thiÕt kÕ. NÕu bÝt nµy cã gi¸ trÞ b»ng 1, c¸c LÖnh S vµ R sÏ ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm hoÆc mét d·y c¸c tiÕp ®iÓm ( giíi h¹n tõ 1 ®Õn 255 ).Néi dung cña ng¨n xÕp kh«ng bÞ thay ®æi bëi c¸c lÖnh nµy M« t¶ lÖnh S vµ R b»ng LAD LAD ý nghÜa To¸n h¹ng S BIT n ( S ) §ãng mét m¶ng gåm n c¸c tiÕp ®iÓm kÓ tõ S_BIT S_BIT: E, Q, M, SM, T, C, T (bÝt) n : IB, QB, MB, SMB, VB (byte) AC, h»ng sè , * VD, * AC S BIT n ( R ) Ng¾t mét m¶ng gåm n c¸c tiÕp ®iÓm kÓ tõ S_BIT. NÕu S_BIT lai chØ vµo Timer hoÆc Counter th× lÖnh sÏ xo¸ bÝt ®Çu ra cña Timer / Counter ®ã. S BIT n (SI) §ãng tøc thêi mét m¶ng gåm n c¸c tiÕp ®iÓm kÓ tõ S_BIT S_BIT: Q (bÝt) n : IB, QB, MB, SMB, VB (byte) AC, h»ng sè, *VD , *AC S BIT n (RI) §ãng tøc thêi mét m¶ng gåm n c¸c tiÕp ®iÓm kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT M« t¶ c¸c lÖnh S (Set) vµ R (Reset) b»ng STL nh­ sau: STL ý nghÜa To¸n h¹ng S S_BIT n Ghi gi¸ trÞ logic vµo mét m¶ng gåm n bÝt ®Ó tõ ®Þa chØ S_BIT S_BIT: I,Q, M, SM, T,C,V (bÝt ) n: IB,QB,MB.SMB,VB (byte) AC, H»ng sè * VD, *AC R S_BIT n Xo¸ mét m¶ng gåm n bÝt kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT. NÕu S_BIT l¹i chØ vµo Timer hoÆc Counter th× lÖnh sÏ xo¸ bÝt ®Çu ra cña Timer/ Counter. SI S_BIT n Ghi tøc thêi gi¸ trÞ logic vµo mét m¶ng gåm n bÝt kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT. S_BIT: Q (bÝt) . n : IB, QB, MB, SMB, VB (byte) AC, H»ng sè, * VD, *AC RI S_BIT n Xo¸ tøc thêi mét m¶ng gåm n bÝt kÓ tõ ®Þa chØ S_BIT 5.3.5 C¸c lÖnh logic ®¹i sè BooLean C¸c lÖnh tiÕp ®iÓm ®¹i sè BooLean cho phÐp t¹o lËp ®­îc c¸c m¹ch logic ( kh«ng cã nhí). Trong LAD c¸c lÖnh nµy ®­îc biÓu diÔn th«ng qua cÊu tróc m¹ch m¾c nèi tiÕp hay song song c¸c tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng vµ c¸c tiÕp ®iÓm th­êng më . STL cã thÓ sö dông c¸c lÖnh A(And) vµ O (Or) cho c¸c hµm hë hoÆc c¸c lÖnh AN ( And vµ Not, ON I ) cho c¸c hµm kÝn. Gi¸ trÞ cña ng¨n x¾p thay ®æi phô thuéc vµo tõng lÖnh LÖnh ý nghÜa To¸n h¹ng O n A n LÖnh thùc hiÖn to¸n tö ^ (A) vµ v (O) gi÷a gi¸ trÞ logic cña tiÕp ®iÓm n vµ gi¸ trÞ bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu cña ng¨n xÕp N: I, Q, M, SM (bÝt) T, C, V AN n ON n LÖnh thùc hiÖn to¸n tö ^ (A) vµ v (O) gi÷a gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña tiÕp ®iÓm n vµ gi¸ trÞ bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu cña ng¨n xÕp AI n OI n LÖnh thùc hiÖn tøc thêi to¸n tö ^ (A) vµ v (O) gi÷a gi¸ trÞ logic cña tiÕp ®iÓm n vµ gi¸ trÞ bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu cña ng¨n xÕp n : I (bÝt) ANI n ONI n LÖnh thùc hiÖn tøc thêi to¸n tö ^ (A) vµ v (O) gi÷a gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña tiÕp ®iÓm n vµ gi¸ trÞ bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu cña ng¨n xÕp Ngoµi nh÷ng lÖnh lµm viÖc trùc tiÕp víi tiÕp ®iÓm, S7-200 cßn cã 5 lÖnh ®Æc biÖt biÓu diÔn c¸c phÐp tÝnh cña ®¹i sè BooLean cho c¸cbÝt trong ng¨n xÕp, ®­îc gäi lµ lÖnh .....stack logic. §ã lµ c¸c lÖnh ALD (And Load), OLD (Or Load), LPS (logÝc.... ), LRD(logic read) vµ LPP (logic pop). LÖnh stack logic ®­îc dïng ®Ó tæ hîp, sao chôp hoÆc xo¸ c¸c mÖnh ®Ò logic. LAD kh«ng cã bé ®Õm dµnh cho lÖnh stack logic. STL sö dông c¸c lÖnh stack logic ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng tr×nh tæng thÓ cã nhiÒu biÓu thøc con. LÖnh AND (A) vµ OR (O) LÖnh A vµ O phèi hîp gi¸ trÞ logic cña mét tiÕp ®iÓm n víi gÝ trÞ bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. KÕt qu¶ phÐp tÝnh ®­îc ®Æt l¹i vµo bÝt ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp. Gi¶tÞ cña c¸c bÝt cßn l¹i trong ng¨n xÕp kh«ng bÞ thay ®æi. LÖnh AND LOAD (ALD) vµ lÖnh OR LOAD (OLD). LÖnh ALD vµ lÖnh OLD thùc hiÖn phÐp tÝnh logic And vµ Or gi÷a hai bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. KÕt qu¶ cho phÐp logÝc nµy sÏ ®­îc ghi l¹i vµo bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp. Néi dung cßn l¹i cña ng¨n xÕp ®­îc kÐo lªn mét bÝt. LÖnh LOGIC PUSH (LPS), LÖnh LOGIC READ(LRD) vµ lÖnh LOGIC POP (LPP). LÖnh LPS, LRD vµ LPP lµ nh÷ng lÖnh thay ®æi néi dung bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. LÖnh LPS sao chÐp néi dung cña bÝt ®Çu tiªn vµo bit thø hai trong ng¨n xÕp, néi dung ng¨n xÕp sau dã bÞ ®¶y xuèng 1 bÝt. LÖnh LRD lÊy gi¸ trÞ cña bÝt thø hai ghi vµo bÝt ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp néi dung ng¨n xÕp sau ®ã ®­îc kÐo lªn 1 bÝt. LÖnh LPP kÐo ng¨n xÕp lªn 1 bÝt. LÖnh ANDW, ANDD,ORW,ORD, XORW, XORD. LÖnh thùc hiÖn c¸c thuËt to¸n logÝc And, Or, vµ Exclusive Or cña ®¹i sè Boolean trªn 2 byte (m¶ng nhiÒu bÝt hoÆc tiÐp ®iÓm). Ngoµi c¸c lÖnh logic lµm viÖc víi tiÕp ®iÓm S7-200 cung cÊp thªm nh÷ng lÖnh logic cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c thuËt toan logic trªn mät m¶ng nhiÒu tiÕp ®iÓm ( hay nhiÒu bÝt). 4.3.6 LÖnh nh¶y vµ lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con. C¸c lÖnh cña ch­¬ng tr×nh nÕu kh«ng cã nh÷ng lÖnh ®iÒu khiÓn riªng, sÏ ®­îc thùc hiÖn theo thø tù tõ trªn xuèng d­íi trong mét vßng quÐt. LÖnh ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh cho phÐp thay ®æi thø tù thùc hiÖn lÖnh. Chóng cho phÐp chuyÓn thø tù thùc hiÖn, ®¸ng lÏ ra lµ lÖnh tiÕp theo tíi mét lÖnh bÊt cø lóc nµo kh¸c cña ch­¬ng tr×nh, trong ®ã n¬i ®iÒu khiÓn chuyÓn ®Õn ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu tr­íc b»ng mét nh·n chØ ®Ých. Thuéc nhèm lÖnh ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh gåm: LÖnh nhÈy, lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con.Nh·n chØ ®Ých hay gäi ®¬n gi¶n lµ nh·n, ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu tr­íc khi thùc hiÖn lÖnh nhÈy hay lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con. ViÖc ®Æt nh·n cho lÖnh nh¶y ph¶i n»m trong ch­¬ng tr×nh. Nh·n cña ch­¬ng tr×nh con, ho¹c ch­¬ng tr×nh s­ lý ng¾t ®­îc khai b¸o ë ®Çu ch­¬ng tr×nh. Kh«ng thÓ dïng lÖnh nh¶y JMB ®Ó chuyÓn ®iÒu khiÓn tõ ch­¬ng tr×nh chÝnh vµo mét nh·n bÊt kú trong ch­¬ng tr×nh con hoÆc trong ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t. T­¬ng tù nh­ vËy còng kh«ng thÓ tõ mét ch­¬ng tr×nh con hay ch­¬ng tr×nh sö lý ng¾t nh¶y vµo b¸t cø mét nh·n nµo n»m ngoµi c¸c ch­¬ng tr×nh ®ã. LÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con lµ lÖnh chuyÓn ®iÌu khiÓn ®Õn ch­¬ng trinh con. Khi ch­¬ng tr×nh con thùc hiÖn song c¸c phÐp tÝnh cña m×nh th× viÖc ®iÒu khiÓn l¹i ®­îc chuyÓn trë vÒ lÖnh tiªp theo trong ch­¬ng tr×nh chÝnh n»m ngay sau lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con. Tõ mét ch­¬ng tr×nh con cã thÓ gäi ®­îc mét ch­¬ng tr×nh con kh¶ctong nã, cã thÓ gäi nh­ vËy nhiÒu nhÊt lµ 8 lÇn trong S7-200. ®Ó quy (trong mét ch­¬ng tr×nh con cã lÖnh gäi ®Õn chÝnh nã) vÒ nguyªn t¾c kh«ng bÞ cÊm xong ph¶i dÓ ý ®Õn giíi h¹n trªn. NÕu lÖnh nh¶y hay lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con ®­îc thùc hiÖn th× ®Ønh ng¨n xÕp lu«n cã gi¸ trÞ logic 1. Bëi vËy trong ch­¬ng tr×nh con c¸c lÖnh cã ®iÒu kiÖn ®­îc thùc hiÖn nh­ c¸c lÖnh kh«ng ®iÒu kiÖn. Sau c¸c lÖnh LBL( ®Æt nh·n) vµ SBR, lÖnh LD trong STL sÏ bÞ v« hiÖu ho¸. Khi mét ch­¬ng tr×nh con ®­îc gäi, toµn bé néi dung cña ng¨n xÕp sÏ ®­îc cÊt ®i, ®Ønh cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic míi lµ 1, c¸c bÝt khÊc cßn l¹i cña ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 0 vµ ®iÒu khiÓn ®­îc chuyÓn ®Õn ch­¬ng tr×nh con ®· ®­îc gäi. Khi thùc hiÖn xong ch­¬ng tr×nh con vµ tr­íc khi ®iÒu khiÓn ®­îc chuyÓn trë l¹i ch­¬ng tr×nh ®· gäi nã, néi dung ng¨n xÕp ®· ®­îc cÊt gi÷ tr­íc ®ã sÏ ®­îc chuûÓn trë l¹i ng¨n xÕp. Néi dung cña thanh ghi AC kh«ng ®­îc cÊt gi÷ khi gäi ch­¬ng trinh con nh­ng khi mét ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾n ®­îc gäi, néi dung cña thanh ghi AC sÏ ®­îc cÊt gi÷ tr­íc khi thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t vµ n¹p l¹i khi ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®· ®­îc thùc hiÖn xong. Bëi vËy ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t cã thÓ tù do sö dông 4 thanh ghi AC cña S7-200 LÖnh JMP, CALL, LBL vµ SBR: LÖnh nhÈy JMP vµ lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con SBR cho phÐp chuyÓn ®iÒu khiÓn tõ vÞ trÝ nµy ®Õn mét vÞ trÝ kh¸c trong ch­¬ng tr×nh . Có ph¸p cña lÖnh nh¶y vµ lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con tronh LAD vµ STL ®Òu cã to¸n h¹ng lµ nh·n chØ ®Ých (n¬i nh¶y ®Õn n¬i chøa ch­¬ng tr×nh con ). LÖnh nh¶y, lÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con, lÖnh khai b¸o nh·n vµ lÖnh tho¸t khái ch­¬ng tr×nh con ®­îc biÓu diÔn trong LAD vµ trong STL nh­ sau: LAD STL ý nghÜa To¸n h¹ng n (JMB) JMB Kn LÖnh nh¶y thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®iÒu khiÓn ®Õn nh·n n trong mét ch­¬ng tr×nh n:CPU212:- 0:63 CPU214:- 0:255 LBL: LBL Kn LÖnh khai b¸o nh·n trong mét ch­¬ng tr×nh n (CALL) CALL LÖnh gäi ch­¬ng tr×nh con thùc hiÖn phÐp chuyÓn ®iÒu khiÓn ®Õn ch­¬ng tr×nh con cã nh·n lµ n n:CPU212: - 0:15 CPU214: - 0:255 *SBR: SBR Kn LÖnh g¸n nh·n n cho mét ch­¬ng tr×nh con (CRET) CRET LÖnh trë vÒ ch­¬ng tr×nh ®· gäi ch­¬ng tr×nh con cã ®iÒu kiÖn ( bÝt ®Çu cña ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ logic b»ng 1) Kh«ng (RET) RET LÖnh trë vÒ ch­¬ng tr×nh ®· gäi ch­¬ng tr×nh con kh«ng ®iÒu kiÖn 4.3.7 C¸c lÖnh can thiÖp vµo thêi gian vßng quÐt. LÖnh MEND, END, STOP, NOP, vµ WDR. C¸c lÖnh nµy ®­îc dïng ®Ó kÕt thóc ch­¬ng tr×nh ®ang thùc hiÖn, vµ koÐ dµi kho¶ng thêi gian cña mét vßng quÐt. Trong LAD vµ STL ch­¬ng tr×nh chÝnh ph¶i ®­îc kÕt thóc b»ng lÖnh kÕt thóc kh«ng ®iÒu kiÖn MED. Cã thÓ sö dông ®iÒu kiÖn kÕt thóc cã ®iÒu kiÖn END tr­íc lÖnh kÕt thóc kh«ng ®iÒu kiÖn. LÖnh STOP kÕt thóc ch­¬ng tr×nh, nã chuyÓn ®iÒu khiÓn ch­¬ngtr×nh ®Õn chÕ ®é STOP. NÕu nh­ gÆp lÖnh STOP trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, hoÆc trong ch­¬ng tr×nh con th× ch­¬ng trinh ®ang ®­îc thùc hiÖn sÏ kÕt thóc ngay lËp tøc. NÕu nh­ gÆp lÖnh STOP trong ch­¬ng tr×nh sö lý ng¾t th× ch­¬ng tr×nh sö lý ng¾t kÕt thóc ngay apj tøc vµ tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ng¾t ®ang chê sö lý sau ®ã ®Òu bÞ bá qua vµ kh«ng ®­îc thùc hiÖn. PhÇn cßn l¹i cña ch­¬ng tr×nh còng sÏ kh«ng ®­îc thùc hiÖn. ViÖc thùc hiÖn chuyÓn sang chÕ ®é STOP ®­îc thùc hiÖn ë cuèi chu kú quÐt hiÖn thêi, sau giai ®oan giao tiÕp víi ngo¹i vi cña vßng quÐt. LÖnh rçng NOP kh«ng cã t¸c dông trong viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh. CÇn l­u ý lÖnh NOP ph¶i ®­îc ®Æt bªn trong ch­¬ng tr×nh chÝnh, ch­¬ng tr×nh con hoÆc trong ch­¬ng tr×nh sö lý ng¾t. LÖnh WDR sÏ khëi l¹i ®ång hå quan s¸t vµ ch­¬ng tr×nh tiÕp tôc ®­îc thùc hiÖn trong vßng quÐt ë chÕ ®é ®­îc quan s¸t. Nªn cÈn thËn khi sö dông lÖnh WDR. Khi trong ch­¬ng tr×nh cã nhòng lÖnh lÆp, hoÆc thêi gian trÔ qu¸ lín th× nh÷ng qu¸ tr×nh sau ®©y bÞ h¹n chÕ: TruyÒn th«ng (l¹i trõ kiÓu Freeport). CËp nhËt vµo ra (trõ tr­êng hîp vµo lµ tøc th×) CËp nhËt c­ìng bøc. CËp nhËt c¸c bÝt kiÓu SM (SMO vµ SM5 ®Õn SM29 kh«ng cËp nhËt ®­îc). ChuÈn ®o¸n thêi gian ch¹y. Víi c¸c vßng quÐt lín h¬n 25ms th× c¸c bé Timer cã ®é ph©n gi¶i 10ms vµ 100ms sÏ lµm viÖc kh«ng chÝnh x¸c. NÕu thêi gian cña vßng quÐt lín h¬n 300ms, hoÆc gÆp mét ng¾t cã ch­¬ng tr×nh xö lý ng¾t víi thêi gian ch¹y tr­¬ng tr×nh l©u h¬n 300ms th× cÇn ph¶i sö dông lÖnh WDR ®Ó khëi ®éng l¹i ®ång hå quan s¸t. ViÖc chuyÓn c«ng t¾c cøng cña S7-200 vµo vÞ trÝ STOP hoÆc thùc hiÖn lÖnh STOP Trong ch­¬ng tr×nh sÏ lµ nguyªn nh©n ®Æt ®iÒu khiÓn vµo chÕ ®é dõng trong kho¶ng thêi gian 1,4 gi©y. Sö dông lÖnh MEND, STOP, vµ WDR trong LAD nh­ sau: LAD ý nghÜa To¸n h¹ng (END) LÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh chÝnh hiÖn hµnh cã ®iÒu kiÖn Kh«ng cã (MEND) LÖnh kÕt thóc kh«ng ®iÒu kiÖn dïng ®Ó kÕt thóc mét ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh (STOP) LÖnh STOP kÕt thóc ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh vµ chuyÓn sang chÕ ®é STOP (WDR) LÖnh WDR khëi t¹o l¹i ®ång hå quan s¸t n (NOP) LÖnh NOP kh«ng cã hiÖu lùc trong ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh. To¸n h¹ng n lµ mét sè n¨m trong kho¶ng 0:255 n : 0 ®Õn 255 Sö dông lÖnh END, STOP vµ WDR trong STL nh­ sau: STL ý nghÜa To¸n h¹ng END LÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh chÝnh hiÖn hµnh nÕu bÝt ®Çu trong ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ 1 Kh«ng cã MEND LÖnh kÕt thóc v« ®iÒu kiÖn ch­¬ng tr×nh chÝnh hiÖn hµnh STOP LÖnh STOP kÕt thóc ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh vµ chuûen sang chÕ ®é STOP WDR LÖnh WDR khëi l¹i ®ång hå quan s¸t NOP LÖnh rçng NOP kh«ng cã hiÖu lùc trong ch­¬ng tr×nh hiÖn hµnh. To¸n h¹ng n lµ mét sè n»m trong kho¶ng 0: 255 n : 0 ®Õn 255 4.3.8 C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn Timer. Timer lµ bé t¹o thêi gian trÔ gi÷a tÝn hiÖu vµo vµ tÝn hiÖu ra trong ®iÒu khiÓn v·n th­êng ®­îc gäi lµ kh©u trÔ. NÕu ký hiÖu tÝn hiÖu (Logic) vµo lµ x(t) vµ thêi gian trÔ ®­îc t¹o b»ng Timer lµ T th× tÝn hiÖu ®Çu ra cña Timer ®ã sÏ lµ x( t- T ). S7-200 cã 64 Timer ( víi CPU 212 ) hoÆc 128 Timer ( víi CPU 214) ®­îc chia lµm hai lo¹i kh¸c nhau, ®ã lµ: Timer t¹o thêi gian trÔ kh«ng cã nhí ( On - Delay Timer ), ký hiÖu lµ TON. Timer t¹o thêi gian trÔ cã nhí (Retentive On - Dely Timer), ký hiÖu lµ TONR. Hai kiÓu Timer cña S7-200 (TON vµ TONR) ph©n biÖt víi nhau ë ph¶n øng cña nã ®æi víi tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ®Çu vµo. C¶ hai Timer kiÓu TON vµ TONR cïng b¾t ®Çu t¹o thêi gian trÔ tÝn hiÖu kÓ tõ thêi ®iÓm cã s­ên lªn ë tÝn hiÖu ®Çu vµo, tøc lµ khi tÝn hiÖu ®Çu vµo chuyÓn tr¹ng th¸i logic tõ 0 lªn 1, ®­îc gäi lµ thêi ®iÓm Timer ®ù¬c kÝch, vµ kh«ng tÝnh kho¶ng thêi gian khi ®Çu vµo cã gi¸ trÞ logic 0 vµo thêi gian trÔ tÝn hiÖu ®­îc ®Æt tr­íc. Khi ®Çu vµo cã gi¸ trÞ logic b»ng kh«ng, TON tù ®éng Reset cßn TONR th× kh«ng tù ®éng Reset. TimerTON ®­îc dïng ®Ó t¹o thêi gian trÔ trong mét kho¶ng thêi gian (miÒn liªn th«ng). Cßn ®èi víi TONR thêi gian trÔ sÏ ®­îc t¹o ra trong nhiÒu kho¶ng thêi gian kh¸c nhau. Timer TONvµ TONR bao gåm 3 lo¹i víi ba ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau, ®é ph©n gi¶i 1ms , 10ms vµ 100ms. Yhêi gian trÔ ®­îc t¹o ra chÝnh lµ tÝch cña ®é ph©n gi¶i cña bé Timer ®­îc chän vµ gi¸ trÞ ®Æt tr­íc cho Timer. Ngoµi ra tËp lÖnh cña PLC S7-200 cßn cã c¸c lÖnh : C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn Counter, c¸c lÖnh sè häc, lÖnh t¨ng, gi¶m mét ®¬n vÞ vµ lÖnh ®¶o gi¸ trÞ thanh ghi thanh ghi, c¸c lÖnh dÞch chuyÓn néi dung « nhí, c¸c lÖnh lµm viÖc víi m¶ng, c¸c lÖnh dÞch chuyÓn thanh ghi, c¸c lÖnh lµm viÖc víi b¶ng, c¸c lÖnh t×m kiÕm, c¸c hµm biÕn ®æi d÷ liÖu, x©y dùng cÊu tróc vßng lÆp, ®ång th¬× gian thùc, truyÒn th«ng trªn m¹ng nhiÒu chñ, ng¾t vµ sö lý ng¾t, sö dông ng¾t truyÒn th«ng, sö dông bé ®Õm tèc ®é cao, sö dông hµm ph¸t xung tèc ®é cao. Trong ph¹m vi khu«n khæ cña ®å ¸n, kh«ng thÓ tr×nh bµy vµ m« t¶ chi tiÕt hÕt c¸c lÖnh mµ chØ nªu ®­îc c¸c lÖnh phôc vô trùc tiÕp cho ®Ò tµi vµ mét sè lÖnh c¬ b¶n. C¸c lÖnh cßn l¹i khi cÇn cã thÓ tra cøu trong cuèn “ Tù ®éng ho¸ víi SIMATIC S7-200” cña t¸c gi¶ Phan Xu©n Minh vµ NguyÔn Do·n Ph­íc ( nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp Hµ Néi) n¨m 1997. 5 ThiÕt kÕ ®iÒu khiÓn tr¹m 110kV b»ng PLC S7-200. 5.1Bè trÝ c¸c ®Çu vµo /ra cho hÖ ®iÒu khiÓn. S TT TÝn hiÖu Lo¹i tÝn hiÖu §Þa chØ 1 Auto Vµo I02 2 Manual Vµo I01 3 R¬le ¸p lé 1 Vµo I03 4 R¬le ¸p lé 2 Vµo I04 5 R¬le b¸o sù cè lé 1 Vµo I05 6 R¬le b¸o sù cè lé 2 Vµo I06 7 Ch¹m vá MBA 1 Vµo I07 8 Ch¹m ®Êt s¬ cÊp MBA 1 Vµo I10 9 Ch¹m ®Êt thø cÊp MBA 1 Vµo I11 10 Lçi r¬le h¬i MBA1 Vµo I12 11 Lçi NhiÖt ®é dÇu BA1 cao Vµo I13 12 Ch¹m vá MBA 2 Vµo I14 13 Ch¹m ®Êt s¬ cÊp MBA 2 Vµo I15 14 Ch¹m ®Êt thø cÊp MBA 2 Vµo I16 15 Lçi r¬le h¬i MBA2 Vµo I17 16 Lçi NhiÖt ®é dÇu BA2 cao Vµo I20 17 Lçi so lÖch däc BA1 Vµo I21 18 Lçi so lÖch ngang s¬ cÊp BA1 Vµo I22 19 Lçi so lÖch ngang thø cÊp BA1 Vµo I23 20 Lçi so lÖch däc BA2 Vµo I24 21 Lçi so lÖch ngang s¬ cÊp BA2 Vµo I25 22 Lçi so lÖch ngang thø cÊp BA2 Vµo I26 23 Dao c¸ch li Q28-1 Vµo I27 24 TiÕp ®Þa Q 38-1 Vµo I30 25 Dao c¸ch li Q27 Vµo I31 26 TiÕp ®Þa Q 35-1 Vµo I32 27 Dao c¸ch li Q25-1 Vµo I33 28 TiÕp ®Þa Q 34-1 Vµo I34 29 M¸y c¾t ph©n ®o¹n MC600 Vµo I35 30 Dao c¸ch li Q24-1 Vµo I36 31 Dao c¸ch li Q28-2 Vµo I37 32 TiÕp ®Þa Q 38-2 Vµo I40 34 TiÕp ®Þa Q 35-2 Vµo I41 35 Dao c¸ch li Q25-2 Vµo I42 36 TiÕp ®Þa Q 34-2 Vµo I43 37 Tr¹ng th¸i ®· ®ãng / c¾t x­ëng nghiÒn th« Vµo I50 38 Tr¹ng th¸i ®· ®ãng / c¾t x­ëng ®Ëp ®¸ Vµo I51 39 B¸o Lçi MBA1 Vµo I54 40 B¸o lçi MBA2 Vµo I55 41 Tr¹ng th¸i Q50-1 Vµo I52 42 Tr¹ng th¸i Q50-2 Vµo I53 43 Tr¹ng th¸i m¸y c¾t 631 Vµo I46 44 Tr¹ng th¸i m¸y c¾t 632 Vµo I47 45 X­ëng nghiÒn th«. Vµo I50 46 X­ëng ®Ëp ®¸ Vµo I51 C¸c tÝn hiÖu ra 1 §iÒu khiÓn auto Ra Q01 2 §iÒu khiÓn Manual Ra Q02 3 B¸o lçi MBA1 Ra Q03 4 B¸o lçi MBA2 Ra Q04 5 B¸o sai lÖch däc MBA1 Ra Q05 6 B¸o sai lÖch ngang s¬ cÊp MBA1 Ra Q06 7 B¸o sai lÖch ngang thø cÊp MBA1 Ra Q07 8 B¸o sai lÖch däc MBA2 Ra Q10 9 B¸o sai lÖch ngang s¬ cÊp MBA2 Ra Q11 10 B¸o sai lÖch ngang thø cÊp MBA2 Ra Q12 11 §iÒu khiÓn Q50-1 Ra Q13 12 §iÒu khiÓn Q50-2 Ra Q14 13 §iÒu khiÓn c¶ Q50-1 vµ Q50-2 Ra Q15 14 §iÒu khiÓn cÊp ®iÖn x­ëng ®Ëp ®¸ Ra Q16 15 §iÒu khiÓn cÊp ®iÖn x­ëng nghiÒn th« Ra Q17 16 §iÒu khiÓn m¸y c¾t 631 Ra Q20 17 §iÒu khiÓn m¸y c¾t 632 Ra Q21 18 §iÒu khiÓn m¸y ph¸t ®iÖn Ra Q22 19 §iÒu khiÓn ®ãng c¾t phô t¶i cho m¸y ph¸t Ra Q23 20 §iÒu khiÓn m¸y c¾t ph©n ®o¹n 600 Ra Q41 21 B¸o cã ®iÖn l­íi Ra Q43 22 B¸o Ch¹m vá MBA 1 Ra Q24 23 B¸o Ch¹m ®Êt s¬ cÊp MBA 1 Ra Q25 24 B¸o Ch¹m ®Êt thø cÊp MBA 1 Ra Q26 25 B¸o Lçi r¬le h¬i MBA1 Ra Q27 26 B¸o Lçi NhiÖt ®é dÇu BA1 cao Ra Q30 27 B¸o Ch¹m vá MBA 2 Ra Q31 28 B¸o Ch¹m ®Êt s¬ cÊp MBA 2 Ra Q32 29 B¸o Ch¹m ®Êt thø cÊp MBA 2 Ra Q33 30 B¸o Lçi r¬le h¬i MBA2 Ra Q34 31 B¸o Lçi NhiÖt ®é dÇu BA2 cao Ra Q35 32 B¸o sù cè 175 Ra Q36 33 B¸o sù cè 176 Ra Q40 34 B¸o tr¹ng th¸i m¸y c¾t 600 Ra Q41 35 B¸o tr¹ng th¸i m¸y c¾t 631 Ra Q42 36 B¸o tr¹ng th¸i m¸y c¾t 632 Ra Q44 37 B¸o tr¹ng th¸i m¸y c¾t Q50-1 Ra Q54 38 B¸o tr¹ng th¸i m¸y c¾t Q50-2 Ra Q55 39 B¸o tr¹ng th¸i m¸y ph¸t Ra Q45 40 B¸o tr¹ng th¸i dao c¸ch li Q27 Ra Q46 41 B¸o chÕ ®é Auto Ra Q47 42 B¸o chÕ ®é Manual Ra Q50 5.2 Ch­¬ng tr×nh viÕt cho S7 - 200 Ch­¬ng tr×nh PLC: Network1 //KiÓm tra ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng LD Man //KiÓm tra chÕ ®é tay Ên Man R Q01 // ng¾t chÕ ®é ®iÒu khiÓn tù ®éng Auto. S Q02 // §ãng tiÕp ®iÓm phôc vô tay Ên. LD Auto //KiÓm tra chÕ ®é tù ®éng. S Q01 //Phôc vô tù ®éng R Q02 //Bá chÕ ®é tay Ên. Network2 //KiÓm tra ®iÖn hai lé LD I03 //R¬ le ¸p lé 1 cho phÐp O I04 //R¬ le ¸p lé 2 cho phÐp NOT //Kh«ng mÊt ®iÖn,cÊp ®iÖn b×nh thõ¬ng. CALL 1 //NÕu hai lé kh«ng cã ®iÖn, nh¶y ®Õn m¸y ph¸t Network3 //KiÓm tra sù cè trªn hai lé 175 vµ 176 LD I05 //R¬ le b¸o sù cè 175. CALL 2 //Ph­¬ng ¸n hai LD I06 //R¬ le b¸o sù cè 176 CALL 3 //Ph­¬ng ¸n ba. LDN I05 //K86-1 kh«ng t¸c ®éng AN I06 //K86-2 kh«ng t¸c ®éng CALL 4 //NÕu kh«ng cã sù cè, ph­¬ng ¸n mét. Network4 //KiÓm tra lçi MBA1 LD I07 //Lçi ch¹m vá MBA1 O I10 //Lçi ch¹m ®Êt s¬ cÊp MBA1 O I11 // Lçi ch¹m ®Êt thø cÊp MBA1 O I12 //Lçi r¬ le h¬i MBA1 O I13 //NhiÖt ®é dÇu MBA1 = Q03 //B¸o lçi sù cè MBA1 CALL 5 //Ch­¬ng tr×nh dïng MBA2 Network5 //KiÓm tra lçi MBA2 LD I14 //Lçi ch¹m vá MBA2 O I15 //Lçi ch¹m ®Êt s¬ cÊp MBA2 O I16 // Lçi ch¹m ®Êt thø cÊp MBA2 O I17 //Lçi r¬ le h¬i MBA2 O I20 //NhiÖt ®é dÇu MBA2 = Q04 //B¸o lçi sù cè MBA2 CALL 6 //Ch­¬ng tr×nh dïng MBA1 Network6 //KiÓm tra lçi so lÖch LD I21 //Lçi so lÖch däc MBA1 = Q05 //B¸o sù cè . LD I22 //So lÖch ngang s¬ cÊpMBA1 = Q06 //B¸o so lÖch ngang s¬ cÊpMBA1 LD I23 //Lçi So lÖch ngang thø cÊpMBA1 = Q07 // B¸o lçi So lÖch ngang thø cÊpMBA1 LD I24 //Lçi so lÖch däc MBA2 = Q10 //B¸o sù cè so lÖch däc MBA2. LD I25 //So lÖch ngang s¬ cÊpMBA2 = Q11 //B¸o so lÖch ngang s¬ cÊpMBA2 LD I26 //Lçi So lÖch ngang thø cÊpMBA2 = Q12 // B¸o lçi So lÖch ngang thø cÊpMBA2 Network7 // HiÓn thÞ c¸c tr¹ng th¸i LD I02 = Q47 //B¸o chÕ ®éh Auto LD I01 = Q5.0 //b¸o chÕ ®é Man LD I05 = Q36 //b¸o sù cè 175 LD I06 = Q40 //b¸o sù cè 176 LD I54 = Q51 //b¸o lçi MBA1 LD I55 //B¸o lçi MBA2 = Q52 LD I35 = Q41 //M¸y c¾t ph©n ®o¹n 600 LD I46 = Q42 //B¸o tr¹ng th¸i MC631 LD I47 // B¸o tr¹ng th¸i MC631 = Q44 LD I52 = Q54 // B¸o tr¹ng th¸i MC Q50-1 LD I53 // B¸o tr¹ng th¸i MC Q50-2 = Q55 LD I07 = Q24 //Ch¹m vá MBA1 LD I10 = Q25 //Ch¹m ®Êt s¬ cÊp MBA1 LD I11 = Q26 //Ch¹m ®Êt thø cÊp MBA1 LD I12 = Q27 //Lçi r¬ le h¬i MBA1 LD I13 //NhiÖt ®é dÇu MBA 1 cao qu¸ = Q20 LD I14 = Q31 //Ch¹m vá MBA2 LD I15 = Q32 //Ch¹m ®Êt s¬ cÊp MBA2 LD I16 = Q33 //Ch¹m ®Êt thø cÊp MBA2 LD I17 = Q34 //Lçi r¬ le h¬i MBA2 LD I20 //NhiÖt ®é dÇu MBA2 cao qu¸ = Q35 Network8 //KÕt thóc vßng lÆp MEND Network9 //Ch­¬ng tr×nh con ph­¬ng ¸n 1 SBR 4 //Lé 1 LD I27 //Dao c¸ch li Q28 ®ãng,gi¸ trÞ=1 AN I30 //Dao tiÕp ®Þa Q38 më AN I31 //Dao c¸ch li Q27 më AN I32 //Dao tiÕp ®Þa Q35 më A I33 //Dao c¸ch li Q25 ®ãng AN I34 //Dao tiÕp ®Þa Q34 më AN I35 //M¸y c¾t ph©n ®o¹n MC600 më. A I36 //Dao c¸ch li Q24 ®ãng AN I05 //R¬ lª lé 1 K86-1b¸o an toµn kh«ng t¸c ®éng = Q12 //Cho phÐp s½n sµng ®ãng M¸y c¾t Q50 lé1 //Lé hai LD I37 //Dao c¸ch li Q28 ®ãng,gi¸ trÞ=1 AN I40 //Dao tiÕp ®Þa Q38 më AN I31 //Dao c¸ch li Q27 më AN I41 //Dao tiÕp ®Þa Q35 më A I42 //Dao c¸ch li Q25 ®ãng AN I43 //Dao tiÕp ®Þa Q34 më AN I44 //M¸y c¾t ph©n ®o¹n MC600 më. A I45 //Dao c¸ch li Q24 ®ãng AN I06 //R¬ le lé 2 K86-2b¸o an toµn kh«ng t¸c ®éng = Q12 //Cho phÐp s½n sµng ®ãng M¸y c¾t Q50 lé2 Network10 //Xö lÝ ®ãng c¨t m¸y c¾t LD Q12 A Q13 //c¶ hai lé s½n sµng = Q14 //§ãng m¸y c¾t c¶ hai lé RET Network11 // Ph­¬ng ¸n 175 cÊp cho hai MBA SRB 2 //Ph­¬ng ¸n hai LD I27 //Dao c¸ch li Q28-1 ®ãng AN I37 //Q28-2 më AN I30 //Q38-1 AN I40 //Q38-2 A I31 //Q27 AN I32 //Q35-1 AN I41 //Q35-2 A I33 //Q25-1 A I42 //Q25-2 AN I34 //Q34-1 AN I43 //Q34-2 A I36 //Q24-1 A I44 //Q24-2 AN I35 //MC600 AN I05 //K86-1 AN I06 //K86-2 = Q14 //§ãng m¸y c¾t Q50 cho 2 m¸y BA RET Network12 //176 cÊp cho hai lé SRB 3 //Ph­¬ng ¸n hai LD I37 //Dao c¸ch li Q28-2 ®ãng AN I27 //Q28-1 më AN I30 //Q38-1 AN I40 //Q38-2 A I31 //Q27 AN I32 //Q35-1 AN I41 //Q35-2 A I33 //Q25-1 A I42 //Q25-2 AN I34 //Q34-1 AN I43 //Q34-2 A I36 //Q24-1 A I44 //Q24-2 AN I35 //MC600 AN I05 //K86-1 AN I06 //K86-2 = Q14 //§ãng m¸y c¾t Q50 cho 2 m¸y BA RET Network13 //M¸y biÕn ¸p 1 (MBA2 háng) SRB 6 //Dïng MBA1 R Q16 //C¾t x­ëng ®Ëp ®¸ R Q17 //C¾t x­ëng nghiÒn th« LD I27 //Q28-1 A I37 //Q28-2 AN I30 //Q38-1 AN I31 //Q27 AN I52 //Q50-2 AN I32 //Q35-1 A I33 //Q25-1 AN I34 //Q34-1 A I36 //Q24-1 A I35 //MC600 AN I05 //K86-1 AN I51 //§Ëp ®¸ AN I50 //NghiÒn th« = Q12 //§ãng m¸y c¾t Q50-1 RET Network14 //M¸y biÕn ¸p 2(MBA1 háng) SRB 5 //Dïng MBA1 R Q16 //C¾t x­ëng ®Ëp ®¸ R Q17 //C¾t x­ëng nghiÒn th« LD I27 //Q28-1 A I37 //Q28-2 AN I40 //Q38-2 AN I31 //Q27 AN I52 //Q50-1 AN I32 //Q35-2 A I42 //Q25-2 AN I43 //Q34-2 A I44 //Q24-2 A I35 //MC600 AN I06 //K86-2 AN I51 //§Ëp ®¸ AN I50 //NghiÒn th« = Q13 //§ãng m¸y c¾t Q50-2 RET Network15 //Dïng m¸y ph¸t (mÊt ®iÖn c¶ hai lé) SRB 1 //ph­¬ng ¸n MBA R Q13 //c¾t Q50-1 R Q14 //C¾t Q50-2 R Q20 //c¾t MC631 R Q21 //c¾t MC632 S Q22 //Khëi ®éng m¸y ph¸t S Q23 //§ãng c¸c ®iÓm cÇn cÊp ®iÖn //kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn cã ®iÖn LN I03 //r¬ le ¸p lé 1 b¸o cã ®iÖn O I04 //r¬ le ¸p lé 2 b¸o cã ®iÖn = Q43 //B¸o ®· cã ®iÖn l­íi R Q22 //C¾t m¸y ph¸t S Q20 //MC631 S Q21 //MC632 RET

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐiều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV.doc
Luận văn liên quan