Điều tra tình hình chăn nuôi tại trạm thú y huyện Tân Yên - Bắc Giang

LỜI MỞ ĐẦU Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân và sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y Trường Cao đẳng Nông lâm, được sự phân công của thầy cô giáo hướng dẫn tiếp nhận tại cơ sở em đã tiến hành làm báo cáo tốt nghiệp này. Kết cấu gồn 3 phần: Phần I. Điều tra cơ bản Phần II. Nội và kết quả Phần III. Nhận xét đánh giá Qua thời gian thực tập từ ngày 20/03/2007 đến ngày 15/04/2007. được sự quan tâm của thầy giáo hướng dẫn: Trần Xuân Đệ và cô Hoàng Thị Kim Thanh và các thầy cô giáo trong khoa Chăn nuôi - Thú y, ban lãnh đạo xã Quế Nham cùng với sự lỗ lực của bản thân em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Do thời gian thực tập và trình độ bản thân còn hạn chế, do lần đầu tiên làm quen công tác thú y mặc dù có nhiều cố gắng em chắc chắn rằng bản báo cáo này không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót kể cả phương pháp và kết quả điều tra. Vậy em kính mong nhận được sự đóng góp quý bàu của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp để bản báo cáo này được hoàn chỉnh hơn. Mục lục Phần I Điều tra cơ bản 2 I. Điều tra cơ bản. 2 1. Địa điểm thực tập. 2 2. Điều kiện khí hậu. 2 II. Điều tra về tình hình sản xuất 3 1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật. 4 2. Hệ thống đất canh tác, hệ số sử dụng ruộng đất. 4 3.Nguồn lao động. 4 4.Phương hướng sử dụng đất đai cho ngành chăn nuôi. 5 5. Công tác khuyến nông , khuyến lâm. 5 6. Đầu tư vốn lao động khoa học kỹ thuật . 6 III. Điều tra tình hình chăn nuôi - thú y. 6 A - Công tác chăn nuôi 6 1. Chăn nuôi trâu, bò. 6 2. Chăn nuôi lợn. 8 3. Chăn nuôi gia cầm. 9 4. Chăn nuôi ngựa. 10 5. Chăn nuôi các loài khác: 10 B. Công tác thú y. 11 1. Phòng bệnh. 11 1.1. Mạng lưới thú y cơ sở. 11 1.2. Địa bàn xã Quế Nham 11 1.3. Tình hình dịch bệnh hàng năm và các bệnh xẩy ra đối với gia súc, gia cầm. 12 1.4. Tình hình phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. 12 2. Công tác điều trị bệnh. 15 2.1. Bệnh ở lợn. 15 3 loại thuốc tiêm bắp, một ngày điều trị một lần, điều trị trong 4 ngày thì khỏi. 16 2.2. Bệnh ở trâu bò. 17 4 loại thuốc đưới đều tiêm bắp 2 lần/ngày. 17 Phần thứ hai: Nội dung và kết quả 19 I. Công tác chăn nuôi đối với gia súc gia cầm. 19 1.Trong thời gian thực tập, em thấy thuốc thú ý cơ sở hay dùng một số thuốc của công ty Havet và công ty thuốc thú y Cai Lậy. 22 2.Vệ sinh chuồng trại thức ăn, nước uống. 22 3.Điều trị bệnh. 23 4.Đánh giá chung. 23 Phần III.Nhận xét , đánh giá. 24 1. Kết luận. 24 2. Tinh thần học tập. 24 3.Đề nghị. 24

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2541 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điều tra tình hình chăn nuôi tại trạm thú y huyện Tân Yên - Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi c¶m ¬n! Trong thêi gian thùc tËp nghÒ nghiÖp t¹i c¬ së thó y x· QuÕ Nham, ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ch¨n nu«i - thó y - Tr­êng Cao §¼ng N«ng L©m. §Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TrÇn Xu©n §Ö vµ c« gi¸o Hoµng ThÞ Kim Thanh lµ gi¸o viªn h­íng dÉn, c¸c c« chó l·nh ®¹o tr¹m thó y huyÖn T©n Yªn vµ m¹ng l­íi thu y c¬ së cïng b¹n bÌ ®«ng nghiÖp em ®· thu ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm vÒ nghÒ nghiÖp vµ kiÕn thøc x· héi cho b¶n th©n. Em thÊy tù tin tr­ëng thµnh h¬n nhiÒu trong cuéc sèng vµ c«ng viÖc. Nh©n dÞp nµy em xin ®­îc bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh vµ lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy c« gi¸o trong khoa ch¨n nu«i - thó y - Tr­êng Cao ®¼ng N«ng L©m, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TrÇn Xu©n §Ö vµ c« gi¸o Hoµng ThÞ Kim Thanh, c« chó c¸n bé tr¹m thó y huyÖn T©n Yªn, m¹ng l­íi thó y c¬ së vµ c¸c b¹n cïng nhãm lêi c¶m ¬n ch©n thµnh , lêi chóc søc kháe , h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t. Ngµy15 th¸ng 4 n¨m 2007 Sinh viªn NguyÔn V¨n ¸nh Lêi më ®Çu XuÊt ph¸t tõ nguyÖn väng cña b¶n th©n vµ sù ®ång ý cña Ban chñ nhiÖm khoa Ch¨n nu«i Thó y Tr­êng Cao ®¼ng N«ng l©m, ®­îc sù ph©n c«ng cña thÇy c« gi¸o h­íng dÉn tiÕp nhËn t¹i c¬ së em ®· tiÕn hµnh lµm b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. KÕt cÊu gån 3 phÇn: PhÇn I. §iÒu tra c¬ b¶n PhÇn II. Néi vµ kÕt qu¶ PhÇn III. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ Qua thêi gian thùc tËp tõ ngµy 20/03/2007 ®Õn ngµy 15/04/2007. ®­îc sù quan t©m cña thÇy gi¸o h­íng dÉn: TrÇn Xu©n §Ö vµ c« Hoµng ThÞ Kim Thanh vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Ch¨n nu«i - Thó y, ban l·nh ®¹o x· QuÕ Nham cïng víi sù lç lùc cña b¶n th©n em ®· hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. Do thêi gian thùc tËp vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ, do lÇn ®Çu tiªn lµm quen c«ng t¸c thó y mÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng em ch¾c ch¾n r»ng b¶n b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt kÓ c¶ ph­¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ ®iÒu tra. VËy em kÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp quý bµu cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¶n b¸o c¸o nµy ®­îc hoµn chØnh h¬n. PhÇn I §iÒu tra c¬ b¶n I. §iÒu tra c¬ b¶n §iÒu tra c¬ b¶n lµ mét viÖc cÇn thiÕt vµ b¾t buéc, ®©y lµ viÖc ®Çu tiªn cña häc sinh, sinh viªn khi ®Õn c¬ së thùc tËp, bao gåm c¸c vÊn ®Ò nh­: §iÒu kiÖn tù nhiªn, ®iÒu kiÖn x· héi, t×nh h×nh ch¨n nu«i, t×nh h×nh thó y... tõ ®ã gióp em n¾m ®­îc nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña c¬ së, ®Î tõ ®ã ph¸t huy thÕ m¹nh, kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm, ®Ó em cßn rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u, ®Ó ®­a ngµnh ch¨n nu«i thó y ®i lªn, phôc vô tèt cho con ng­êi. 1. §Þa ®iÓm thùc tËp: QuÕ Nham - T©n Yªn - B¾c Giang - X· QuÕ Nham lµ mét x· trung du, vïng chiªm chòng cña huyÖn T©n Yªn, cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn 1000,35ha trong ®ã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ 570 ha, víi tæng d©n sè: 7782 ng­êi, sè hé 1892 hé, n»m ë phÝa nam huyÖn T©n Yªn c¸ch trung t©m huyÖn 11 km. + PhÝa B¾c gi¸p ViÖt L©p - Liªn Trung - huyÖn T©n Yªn + PhÝa Nam gi¸p x· Song Mai - TP B¾c Giang + PhÝa §«ng gi¸p x· Xu©n H­¬ng - L¹ng Giang + PhÝa t©y gi¸p x· NghÜa Trung - ViÖt Yªn . - X· cã ®Þa h×nh kh«ng ®ång ®Òu, ruéng bËc thang, chiªm chòng vµ ®åi nói cao xen kÏ lÉn nhau: nh­ nói thê, nói tr¹ng, nói qu¶ng phóc, ®å ngän reo... cã s«ng Th­¬ng ch¶y däc theo s­ên nói phÝa ®«ng cña x·, cã ngßi Phó Khª ch¶y qua tõ cÇu Cuén ViÖt LËp ®æ ra s«ng Th­¬ng. 2. §iÒu kiÖn khÝ hËu QuÕ Nham lµ mét x· n»m trong khu vùc nhiÖt ®íi giã mïa, nªn thêi tiÕt khÝ hËu mang tÝnh chÊt nãng Èm m­a nhiÒu, cã mïa ®«ng l¹nh, nhiÖt ®é kh«ng khÝ ph©n râ theo hai mïa: Mïa hÌ vµ mïa ®«ng. NhiÖt ®é b×nh qu©n trong n¨m lµ 23,30C, nhiÖt ®é Ýt thay ®æi qua c¸c n¨m. + Mïa m­a: Tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 8 trong n¨m, thêi tiÕt nãng Èm. + Mïa kh«: Tõ th¸ng 9 n¨m nay ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. NhiÖt ®é cao tuyÖt ®èi lµ 40,50C vµo kho¶ng th¸ng 5 vµ th¸ng 6. NhiÖt ®é thÊp tuyÖt ®èi lµ 5,5 0C vµo th¸ng 12. Trong ®ã c¸c th¸ng cã nhiÖt ®é b×nh qu©n thÊp d­íi 200C gåm c¸c th¸ng 11, 12, 1, 2. NhiÖt ®é chªnh lÖch b×nh qu©n cao nhÊt gi÷a ngµy vµ ®ªm lµ 150C vµo th¸ng 11. Toµn x· cã hai vïng khÝ hËu c¬ b¶n: + Vïng khÝ hËu ®åi nói thÊp + Vïng khÝ hËu ®ång b»ng Do cã nguån n­íc ngÇm kh¸c phong phó vµ sù cung cÊp n­íc cña s«ng Th­¬ng vµ hÖ thèng kªnh ngßi cho nªn x· QuÕ Nham lu«n cã l­îng n­íc ®¶m b¶o cho sinh ho¹t cña con ng­êi còng nh­ gia sóc. Ngoµi ra x· QuÕ Nham còng chÞu ¶nh h­ëng cña b·o, m­a ®¸, s­¬ng muèi, nh­ c¸c x· kh¸c trong huyÖn, g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá cho ngµnh n«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh ch¨n nu«i nãi riªng. Víi ®Æt ®iÓm khÝ hËu cña thñy v¨n vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña x· QuÕ Nham nh­ vËy ®· t¹o ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¸c gièng vËt nu«i. Nh­ng còng lµ ®iÒu kiÖn cho c¸c mÇm bÖnh ph¸t triÓn, do cã nhiÒu ®åi nói, d©n c­ kh«ng tËp trung, còng lµ nguyªn nh©n khã kh¨n cho c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh trªn ®Þa bµn toµn x·. II. §iÒu tra vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt Nh×n chung t×nh h×nh s¶n xuÊt cña x· QuÕ Nham t­¬ng ®èi ph¸t triÓn nhÊt lµ vÒ nguån lao ®éng, c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, ngµnh ch¨n nu«i vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c…Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho x· ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt trong t­¬ng lai. 1. C¬ së vËt chÊt, kü thuËt. QuÕ Nham lµ mét x· cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ.X· ®· cã hÖ thèng ®iÖn – ®­êng – tr­êng – Tr¹m ®Çy ®ñ kiªn cè.Trong x· cã: +100% hé gia ®×nh cã ®Òu cã ®iÖn th¾p s¸ng. +60% m­¬ng m¸ng ®­îc bª t«ng ho¸. +70 -80% ®­êng lµng, th«n xãm ®­îc bª t«ng ho¸ . 2.HÖ thèng ®Êt canh t¸c, hÖ sè sö dông ruéng ®Êt. §Êt ®ai cña x· ®­îc quy ho¹ch thµnh tõng khu do ®ã vÊn ®Ò sö dông ruéng ®Êt cã hiÖu qu¶ trong lao ®éng.Mét sè n¬i ®Êt tròng chØ cÊy ®­îc mét vô chiªm , ng­êi d©n ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®ån ®iÒn ®æi thöa ®­a toµn bé nh÷ng vïng cã ®Þa h×nh tròng thµnh vïng nu«i trång thuû s¶n vµ ch¨n nu«i nh÷ng vïng ®Êt qu¸ cao kh«ng cã hÖ thèng t­íi tiªu th× ng­êi d©n ®· dïng ®Ó trång c©y hoa mµu quanh n¨m nh­ l¹c , khoai lang… Tãm l¹i hÖ thèng ®Êt ®ai canh t¸c cña x· rÊt quy ho¹ch, hÖ thèng sö dông rÊt cao.Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho x· thuËn lîi ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt trong t­¬ng lai. 3.Nguån lao ®éng. X· QuÕ Nham cã 10 th«n: +Th«n Phï Khª. +Th«n Hai Khª. +Th«n 284. +Th«n Ba Lµng +Th«n TiÒn §×nh. +Th«n Nói….. Do ®ã nguån lao ®éng cña x· dåi dµo ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. HÇu hÕt sè ng­êi ®é tuæi lao ®éng cña x· lµm n«ng nghiÖp. Do ®Þa bµn x· gi¸p víi Thµnh Phè B¾c Giang nªn c«ng nh©n viªn chøc còng t­¬ng ®èi nhiÒu , mét sè Ýt ®i lµm kinh tÕ ë nhiÒu n¬i kh¸c. Nh­ vËy QuÕ Nham lµ mét x· cña T©n Yªn.Tuy nhá nh­ng cã tæng sè d©n vµ nguån lao ®éng t­¬ng ®èi dåi dµo lµ mét l­îng chÝnh gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ cña x·. §­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña héi phô x· vµ nhËn thøc cña bµ con ®­îc n©ng cao nªn vÊn ®Ò d©n sè trong mÊy n¨m gÇn ®©y t­¬ng ®èi æn ®Þnh .Tr­íc sù æn ®Þnh cña d©n sè nh­ vËy lµm cho ®êi sèng kinh tÕ cña ng­êi d©n trong x· ®­îc n©ng cao . Sè trÎ em c¾p s¸ch ®Õn tr­êng ngµy cµng ®«ng, sè häc sinh tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc vµ ®i vµo c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng ngµy cµng nhiÒu .Nhê ®ã tr×nh ®é v¨n hãa cña ng­êi d©n ®­îc n©ng cao, kiÕn thøc ®­îc më réng h¬n. 4.Ph­¬ng h­íng sö dông ®Êt ®ai cho ngµnh ch¨n nu«i. QuÕ Nham cã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp t­¬ng ®èi cao so víi tæng diÖn tÝch cña toµn x·.Do ®ã ngoµi viÖc cung cÊp diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó cÊy lóa trång hoa mµu th× mét sè hé gia ®×nh ®· ®Ó ra mét khu ®Êt chuyªn trång rau cá ®Ó phôc vô ch¨n nu«i.§©y chÝnh lµ tiÒn ®Ò ®Ó cho x· ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i. §Æc biÖt x· ®· tiÕn hµnh chuyÓn ®æi ®­a toµn bé nh÷ng vïng cã ®Þa h×nh tròng th­êng xuyªn bÞ ngËp óng, canh t¸c kÐm hiÖu qu¶ thµnh nh÷ng m« h×nh nu«i trång thuû s¶n. 5. C«ng t¸c khuyÕn n«ng , khuyÕn l©m. C«ng t¸c khuyÕn n«ng , khuyÕn l©m gióp cho ng­êi d©n c¶i tiÕn ®­îc biÖn ph¸p s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp ®Ó n©ng cao ®êi sèng cho nh©n d©n. V× vËy x· ®· tæ chøc mêi c¸c c¸n bé khuyÕn n«ng , khuyÕn l©m cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cña huyÖn vÒ phæ biÕn kÜ thuËt trång trät ch¨n nu«i cho bµ con n«ng d©n ®Ó ¸p dông thùc tÕ vµo s¶n xuÊt. Môc ®Ých t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Nh­ vËy nhê vµo nguån lao ®éng dåi dµo c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt æn ®Þng, nguån ®Êt n«ng nghiÖp kh¸ réng vµ ®Çu t­ vèn . Nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña x· ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn. Trong t­¬ng lai x· cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ vÒ mäi mÆt do gi¸p thµnh phè B¾c Giang. 6. §Çu t­ vèn lao ®éng khoa häc kü thuËt . §Ó n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng cho ng­êi d©n th× x· cã nhiÒu chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ ®Çu t­ vèn cung cÊp c©y con gièng cho ng­êi d©n . Cö c¸c c¸n bé kÜ thuËt vÒ tõng th«n xãm ®Ó gióp ®ì ng­êi d©n trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Tãm l¹i viÖc ®Çu t­ vèn khoa häc kü thuËt c¬ së vËt chÊt cho c¸c ngµnh nghÒ lµ viÖc lµm rÊt ®óng ®»n nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng cña x· . III. §iÒu tra t×nh h×nh ch¨n nu«i - thó y A - C«ng t¸c ch¨n nu«i Do ®Þa bµn x· kh¸ réng vµ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ch¨n nu«i, cho nªn ®Þa x· c«ng t¸c ch¨n nu«i kh¸c ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i nh­ lµ ch¨n nu«i: tr©u, bß, gia cÇm, thñy s¶n, thá.... 1. Ch¨n nu«i tr©u, bß Ch¨n nu«i tr©u, bß chiÕm mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong ngµnh ch¨n nu«i cña ®Þa ph­¬ng, hiÖn tæng ®µn tr©u, bß cña x· lµ 937 con. Tr©u, bß chñ yÕu nu«i ®Ó cung cÊp søc kÐo cho s¶n xuÊt trång trät, cung cÊp thÞt, ph©n bãn, tËn dông lao ®éng nhµn rçi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh. HiÖn nay ng­êi d©n x· QuÕ Nham nu«i chñ yÕu lµ Tr©u rÐ ViÖt Nam, bß vµng ViÖt Nam. Trong 5 n¨m trë l¹i ®©y d· chuyÓn h­íng ch¨n nu«i bß nhiÒu h¬n, bëi lÏ bß th­êng dÔ ch¨n nu«i h¬n, tiªu tèn thøc ¨n Ýt h¬n, thÞt ngon, m¾n ®Î 1 n¨m ®Î 1 løa. Nãi cung nu«i bß dÔ h¬n nu«i tr©u nªn nh©n d©n toµn x· chuyÓn h­íng nu«i bß nhiÒu h¬n nu«i tr©u. - VÒ gièng: Bß chñ yÕu lµ nu«i bß vµng Thanh Hãa, ®©y lµ gièng ®· l©u ®êi vµ l¹i lai t¹o lÉn lén cho nªn hiÖu suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp. Bªn c¹nh ®ã nhµ n­íc ®ang cã chÝnh s¸ch Sind hãad dµn bß ViÖt Nam. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã ®Þa ph­¬ng ®· cã xu h­íng thay ®æi gièng bß, dïng bß ®Þa ph­¬ng lai víi bß Sind ®Ó t¹o ra ®êi con cã 1/2 néi vµ 1/2 m¸u ngo¹i. Do vËy ®êi con sÏ cã n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt thÞt cao h¬n bß vµng Thanh Hãa. VÒ sè tr©u mçi n¨m t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ bëi lÏ tr©u tiªn tèn thøc ¨n cao h¬n, sinh s¶n kÐm, v× thÕ mµ ch¨n nu«i tr©u kh«ng ph¸t triÓn. VÒ thøc ¨n: Thøc ¨n chñ yÕu lµ cá kh«, r¬m kh« cïng víi mét sè thøc ¨n kh¸c nh­ c¸c s¶n phÈm phô trong n«ng nghiÖp: C¸m, rau... ph­¬ng thøc ch¨n nu«i chñ yÕu lµ nhê vµo ch¨n th¶ tù nhiªn, ch¨n nu«i vÉn ch­a quan t©m ®Õn thøc ¨n cho tr©u bß nªn tr©u bß cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn thÊp kÐm vµ rÊt h¹n chÕ. Nh­ng bªn c¹nh ®ã cßn mét sè hé gia ®×nh ®· biÕt tham kh¶o tµi liÖu, ¸p dông c¸c quy tr×nh kü thuËt vµo ch¨n nu«i do vËy mµ biÕt phèi hîp c¸c lo¹i khÈu phÇn thøc ¨n, biÕt chÕ biÕn thøc ¨n dù tr÷ nh­: r¬m, cá... dÓ mïa ®«ng khi thøc ¨n khan hiÕm th× cho tr©u, bß ¨n. VÒ chuång tr¹i khu ch¨n nu«i: HÇu hÕt bµ con nh©n d©n lµm chuång tr¹i cßn th« s¬ ®¬n gi¶n, m¸i chuång ch­a ®¶m b¶o sù ch¾c ch¾n vµ m¸t, nÒn chuång bÞ Èm ­ít. Do vËy nã lµm cho dÞch bÖnh hay xÈy ra. Nh÷ng nh­îc ®iÓm trªn lµ do ng­êi d©n ch­a quan t©m ®Õn viÖc nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc ®ång thêi nhËn thøc vÒ vÖ sinh chuång tr¹i cßn h¹n chÕ nªn t×nh tr¹n bÖnh tËt vÉn x¶y ra trªn ®Þa bµn toµn x·. VÒ c«ng t¸c truyÒn gièng tr©u bß: Do nhËn thøc cña nh©n d©n cßn h¹n chÕ nªn nh©n d©n ch­a ®­îc tiÕp cËn nhiÒu víi thô tinh nh©n t¹o tr©u bß. V× thÕ viÖc phèi gièng chñ yÕu lµ ph­¬ng ph¸p nh¶y tù do cho nªn hiÖu qu¶ truyÒn gièng cßn h¹n chÕ, th­êng hay m¾c c¸c bÖnh vÒ di truyÒn. 2. Ch¨n nu«i lîn Trªn ®Þa bµn x· QuÕ Nham lîn ®­îc nu«i chñ yÕu lîn n¸i lµ lîn Mãng C¸i v× ®©y lµ gièng lîn dÔ nu«i, chÞu ®ùng kham khæ tèt. Lîn nu«i th­¬ng phÈm ®a sè lµ lîn lai chiÕm 50% m¸u ngo¹i. Do vËy mµ kh«ng thÓ ®¸p øng®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng hiÖn nay. V× thÕ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng th× nh©n d©n n¬i ®©y ®· biÕt thay gièng b»ng c¸ch lai t¹o vµ nhËp gièng ngo¹i. §­îc sù gióp ®ì cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ hç trî cña Ban thó y x·, vµ tr¹m thó y T©n Yªn. Mét sè gièng lîn nh­ Landrace, §¹i B¹ch, §ur«c ®· ®­îc ®­a vµo ch¨n nu«i ë mét sè hé gia ®×nh. HiÖn nay trªn ®Þa bµn x· ch¨n nu«i lîn thÞt vµ lîn n¸i t­¬ng ®èi lµ ph¸t triÓn, ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i cã kho¶ng 10.200 con lîn, trong ®ã sè hé nu«i n¸i tang cao, cã kho¶ng 1.200 con lîn n¸i trªn ®Þa bµn toµn x·. V× thÕ sè lîn con sinh ra hµng n¨m t­¬ng ®èi nhiÒu, c¸c hé gia ®×nh ®Òu ®Ó l¹i nu«i do ®ã mçi n¨m xuÊt t­¬ng ®èi nhiÒu tÊn lîn thÞt cung cÊp cho thÞ tr­êng tiªu thô. - VÒ chuång tr¹i: Trªn ®Þa bµn x· chuång tr¹i vÉn cßn th« s¬, l¹c hËu, thËm chÝ cã nh÷ng gia ®×nh vÉn cßn x©y chuång theo h­êng §«ng t©y, do vËy ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn thµnh qu¶ sau nµy. V× thÕ víi sù quan t©m cña §¶ng, chÝnh quyÒn x·, ba thó y x· vµ sù häc hái cña mçi ng­êi d©n, cho nªn tr×nh ®é nhËn biÕt cña hä ngµy cµng thay ®æi. Hä ®· biÕt x©y dùng c¬ cÊu chuång tr¹i theo h­íng §«ng Nam vµ B¾c Nam ®Ó tr¸nh giã T©y vµ giã B¾c, biÕt c¸ch lµm nªn chuång cao r¸o, Êm vÒ mïa ®«ng vµ m¸t vÒ mïa hÌ, ®¹t tiªu chuÈn cã ®ñ s©n ch¬i, m¸ng ¨n, m¸ng uèng, cã hÖ thèng xö lý chÊt th¶i. - VÒ thøc ¨n: do x· lµ mét x· thuÇn n«ng nªn c¸c s¶n phÈm phô tõ n«ng nghiÖp t­¬ng ®èi nhiÒu v× vËy mµ t×nh h×nh ch¨n nu«i ë ®©y chñ yÕu lµ tËn dông c¸c nguån thøc ¨n tõ n«ng nghiÖp vÝ dô: rau lÊp, rau khoai lang, rau muèng... ngoµi ra trªn ®Þa bµn cßn cã mét sè c¬ së kinh doanh c¸m c«ng nghiÖp ®Ó phôc vô cho ch¨n nu«i v× vËy ®©y còng lµ nguån thøc ¨n v« cïng quan träng quyÕt ®Þnh rÊt lîn ®Õn n¨ng suÊt cña ®µn lîn. 3. Ch¨n nu«i gia cÇm. Trªn ®Þa bµn x· QuÕ Nham hiÖn nay cã rÊt nhª×u c¸c lo¹i gièng gia cÇm kh¸c nhau nh­: Gµ Ti, gµ L­îng Ph­îng, gµ siªu thÞt AA, ngan Ph¸p, ngan ta, vÞt cá, vÞt siªu ®Î. Nh­ng do ¶nh h­ëng cña dÞch cóm gia cÇm H5N1 trong vßng 2 n¨m trë l¹i ®©y sè l­îng gia cÇm cã xu h­íng gi¶m, vµo thêi ®iÓm hiÖn t¹i th× trªn ®Þa bµn x· cã kho¶ng 35.300 con. Tuy phong trµo ch¨n nu«i rÊt ph¸t triÓn, song vÉn cã nh÷ng gia ®×nh gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong ch¨n nu«i, nguyªn nh©n chÝnh lµ do gi¸ c¶ thÞ tr­êng bÊp bªnh, mµ gi¸ thøc ¨n l¹i cao, ®Æc biÖt lµ do dÞch cóm H5N1 võa qua xÈy ra trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. Bªn c¹nh ®ã ng­êi ch¨n nu«i vÉn ch­a tu©n thñ c¸c quy tr×nh ch¨n nu«i, vÖ sinh chuång tr¹i kÐm, phßng bÖnh kh«ng tèt do ®ã mµ ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ch¨n nu«i gia cÇm. - VÒ thøc ¨n: ph­¬ng thøc ch¨n nu«i theo kiÓu ch¨n th¶ tù do, thøc ¨n chñ yÕu lµ s¶n phÈm phô trong v­ên, trong gia ®×nh nh­: C¬m, g¹o, c¸m, ng«, rau... Víi ph­¬ng ph¸p ch¨n nu«i nµy cã ­u ®iÓm lµ thÞt gia cÇm r¾n ch¾c, th¬m ngon, nh­ng tèc ®é lín th× chËm, hiÖu qu¶ kinh tÕ ch­a cao. Bªn c¹nh c¸c gia ®×nh nh­ vËy th× còng cã mét sè hä gia ®×nh d· m¹nh d¹n tiÕp thu khoa häc kü thuËt thùc tÕ s¶n xuÊt ®Ó lµm c¸c m« h×nh ch¨n nu«i theo kiÓu c«ng nghiÖp, ®· thu l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¸ng khÝch lÖ, gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo. Kh«ng chØ thÕ mét sè hé gia ®×nh cßn lµm giµu b»ng c¸c ngµnh ch¨n nu«i lîn, gia cÇm. - VÒ chuång tr¹i: Trªn ®Þa bµn x· chuång tr¹i dµnh cho gia cÇm ch­a ®­îc quan t©m nhiÒu, nªn chuång th­êng bÞ Èm ­ít cho nªn hay m¾c c¸c bÖnh tù nhiªn. DiÖn tÝch chuång chñ yÕu lµ tËn dông kho¶ng trèng cña c¸c chuång nu«i gia sóc kh¸c cho nªn hÖ thèng b¶o vÖ ch­a ®­îc ch¾c ch¾n th­êng hay bÞ chuét c¾n, ®©y còng lµ tæn thÊt ®¸ng kÓ cña ng­êi ch¨n nu«i theo ph­¬ng ph¸p b¸n c«ng nghiÖp. Tuy nhiªn d­íi sù quyÕt t©m ph¸t triÓn ®i lªn tõ ch¨n nu«i gia cÇm hä ®· ham häc hái ®Ó rót kinh nghiÖm vµ bµi häc cho lÇn sau, do vËy mµ sè gia cÇm hµng n¨m lu«n æn ®inh vµ cã xu thÕ t¨ng dÇn. 4. Ch¨n nu«i ngùa - VÒ ch¨n nu«i ngùa trªn ®Þa bµn x· QuÕ Nham vÉn ch­a ph¸t triÓn m¹nh, do ch¨n nu«i ngùa chØ ®Ó tËn dông søc kÐo, mµ hiÖn nay c¸c m« h×nh c¬ giíi hãa n«ng nghiÖp n«ng th«n ®ang ph¸t triÓn m¹nh. Do ®ã mµ sè ngùa hµng n¨m cã xu thÕ gi¶m dÇn. N¨m 2005 lµ 17 con, ®Õn n¨m 2007 lµ 11 con, ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i chØ cßn 6 con. Ph­¬ng thøc nu«i chñ yÕu theo ph­¬ng thøc ch¨n th¶ tù do, tËn dông c¸c lo¹i phô phÈm n«ng nghiÖp ®Ó lµm thøc ¨n nh­: Ng«, khoai, thãc... do ®ã mµ hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ kh«ng cao 5. Ch¨n nu«i c¸c loµi kh¸c: a. Ch¨n nu«i chã, mÌo Nh÷ng n¨m tr­íc chã vµ mÌo cßn hiÕm, song vµi n¨m trë l¹i ®©y th× ®­îc nu«i phæ h¬n, cã nhiÒu gièng kh¸c nhau nh­: Cho ta, cho lai §øc, cho NhËt, mÌo ®en... Thøc ¨n cho chã vµ mÌo lµ rÊt ®¬n gi¶n dÔ nu«i, tiÖn Ých b¶o vÖ nhµ, b¾t chuét rÊt hiÖu qu¶, cho nªn hÇu nh­ nhµ nµo còng nu«i vµ t¨ng thu nhËp cho c¸c hé gia ®×nh nh­ lµ: ThÞt chã, chã con, mÌo con... b. Ch¨n nu«i dª, thá Trªn ®Þa bµn x· QuÕ Nham hiÖn nay c¸c hé ch¨n nu«i dª vµ thá rÊ nhiÒu, ®Æc biÖt lµ nu«i thá. Do thøc ¨n cña dª vµ thá lµ rau cá tù nhiªn, l¸ c©y cho nªn rÊt dÔ kiÕm, dÔ ch¨n th¶ vµ l¹i kh«ng tèn kÐm v× thÕ ch¨n nu«i dª thá còng lµ ngµnh ch¨n nu«i bæ sung cho c¸c ngµnh ch¨n nu«i kh¸c, gãp phÇn t¨ng thu nhËp cho bµ con n«ng d©n, lµm cho kinh tÕ ngµy mét ph¸t triÓn. * §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ch¨n nu«i cña c¬ së B¶ng 1: KÕt qu¶ qu¶ ®iÒu tra ®µn gia sóc gia cÇm cña x· QuÕ Nham tõ n¨m 2005 - 2007. Con N¨m Lîn Tr©u, bß (con) Ngùa (con) Gia cÇm (con) §ùc N¸i ThÞt 2005 8 836 4.250 627 17 15.700 2006 5 907 5.300 815 14 20.500 2007 2 1.200 9.000 937 11 35.300 * NhËn xÐt b¶ng 1: Qua ®©y chóng t«i thÊy r»ng tû lÖ lîn ®ùc gièng th× gi¶m dÇn, tû lÖ lîn n¸i vµ lîn thÞt th× t¨ng lªn ®iÒu ®ã chøng tá c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o ngµy mét ph¸t triÓn vµ cã nhiÒu ­u diÓm h¬n lµ cho nh¶y tù do. §µn tr©u, bß cã xu thÕ t¨ng, do tû lÖ thÞt bß th¬m ngon nªn ng­êi d©n nu«i bß nhiÒu h¬n tr©u. Sè l­îng ngùa gi¶m cßn 11 con n¨m 2007 v× kh«ng ®em l¹i hiuÖ qu¶ kinh tÕ cao cho bµ con n«ng d©n. §µn gµ cña x· trong 3 n¨m 2005 - 2007 lµ kh¸ nhiÒu lµ 35.300 n¨m 2007. Tuy vËy sau khi dÞch cóm gia cÇm qua ®i th× bµ ocn nh©n d©n l¹i b¾t tay vµo ch¨n nu«i gia cÇm vµ sÏ cã c¸ch phßng trÞ bÖnh tèt h¬n ®Ó cho ®µn gia cÇm ph¸t triÓn trë l¹i ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho c¸c hé gia ®×nh trong toµn x· QuÕ Nham nãi riªng vµ ®µn gia cÇm trong c¶ n­íc nãi l¹i ph¸t triÓn, gãp phÇn kh«ng nhá vµo nÒn kinh tÕ n­íc nhµ. B. C«ng t¸c thó y 1. Phßng bÖnh 1.1. M¹ng l­íi thó y c¬ së Tr­ëng thó y x· NguyÔn V¨n Hµ - M¹ng l­íi thu y viªn TrÇn V¨n ChiÕn, NguyÔn V¨n Phóc, Lª V¨n Trung. 1.2. §Þa bµn x· QuÕ Nham D­íi sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña chÝnh quyÒn vµ ban l·nh ®¹o x·, QuÕ Nhan ®· lËp ®­îc m¹ng l­íi thu y c¬ së v÷ng m¹nh, ®éi ngò nµy ®¸p øng nhu cÇu phßng ch÷a bÖnh cho ®µn vËt nu«i cña ng­êi d©n còng nh­ n¾m vµ x¸c ®Þnh dÞch bÖnh ®Ó s½n sµng b¸o c¸o cÊp trªn. Tuy vËy tr×nh ®é häc vÊn cña c¸c thu y c¬ së kh«ng cao, chØ tõ s¬ cÊp ®Õn trung cÊp nªn cßn gÆp nhiÒu h¹n chÕ trong c«ng viÖc. Nh­ng nhê sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c cÊp c¸c ngµnh nªn hµng n¨m ®µn gia sóc cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ®­îc tiªm phßng ®Þnh kú ®Ó phßng c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm, bÖnh tù nhiªn. 1.3. T×nh h×nh dÞch bÖnh hµng n¨m vµ c¸c bÖnh xÈy ra ®èi víi gia sóc, gia cÇm. Qua ®iÒu tra c¬ b¶n cña ®Þa bµn x· trong 3 n¨m trë l¹i ®©y th× kh«ng cã dÞch bÖnh lín xÈy ra mang tÝnh lÎ tÎ ë mét sè hé trong c¸c th«n do nuoi d­ìng ch¨m sãc kÐm, kh«ng tiªm phßng ®Þnh kú, vÖ sinh chuång tr¹i cßn ch­a tèt nªn dÔ m¾c c¸c bÖnh nh­: Tô huyÕt trïng ë lîn, tr©u, bß. Phã th­¬ng hµn ë lîn, §ãng dÊu lîn, lîn con Øa ph©n tr¾n, dÞch t¶ lîn vµ tr©u bß. 1.4. T×nh h×nh phßng bÖnh cho gia sóc, gia cÇm. Hµng n¨m x· ®· tæ chøc 2 ®ît tiªm phßng cho ®µn gia sóc gia cÇm trªn ®Þa bµn. + §ît 1: Tiªm phßng vµo th¸ng 3 - 4 + §ît 2: Tiªm phßng vµo th¸ng 9 - 10. C¸c lo¹i vacxin ®­îc tiªm trªn ®Þa bµn x· lµ: + Vacxin tô huyÕt trïng : 2ml/con + Vacxin dÞch t¶ : 1ml/con + Vacxin phã th­¬ng hµn : 2ml/con + Vacxin H5N1 : 0,5 - 1ml/con + Vacxin lë mång long mãng : 2ml/con MÆc dï c«ng t¸c tiªm phßng lu«n ®­îc quan t©m hµng n¨m nh­ng chØ tiªm phßng ®­îc ®¹i trµ c¸c bÖnh b»ng Vacxin nh­ lµ: Tô huyÕt trïng, lîn, tr©u, bß DÞch t¶ lîn Lë måm long mãng tr©u, bß, lîn H5N1 cho gia cÇm Ngoµi ra c«n tiªm Vacxin dÞch ta vµ phã th­¬ng hµn theo yªu cÇu cña ng­êi d©n. Qua c¸c buæi ®i tiªm phßng cïng víi thu y x· em thÊy r»ng tiªm phßng chØ mang tÝnh vËn ®éng chø kh«ng ph¶i b¾t buéc (trõ tiªm phßng d¹i cho chã, mÌo lµ b¾t buéc) do vËy mµ kÕt qu¶ tiªm phßng kh«ng cao. Nguyªn nh©n lµ do nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ khoa häc vµ kü thuËt ch­a cao, ch­a hiÓu râ t¸c dông cña c«ng t¸c tiªm phßng cã ý nghÜa rÊt lín trong ch¨n nu«i. Nh÷ng yÕu tèt nµy lµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña cÊp l·nh ®¹o cßn h¹n chÕ vµ th« s¬, vËn ®éng cho bµ con nh©n d©n con Ýt. V× thÕ mµ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ cßn tån t¹i. NhÊt lµ khi 3 n¨m trë l¹i ®©y khi cã dÞch cóm gia cÇm x¶y ra, trªn ®Þa bµn x· ®· tæ chøc tiªm phßng cho gµ tõ s¬ sinh ®Õn tr­áng thµnh, ®­îc bµ ocn nh©n d©n trong x· h­ëng øng vµ chÊp hµnh nghiÖm chØnh do ®ã mµ sè l­îng gai cÇm ®­îc tiªm lµ rÊt cao. §iÒu ®ã còng chøng tá bµ ocn nh©n d©n trong x· ®· phÇn nµo nhËn biÕt ®­îc t¸c h¹i cña dÞch cóm H5N1 g©y cho ng­êi vµ gia sóc, gia cÇm tõ ®ã lµm gi¶m thiÖt h¹i cho bµ con n«ng d©n khi ch¨n nu«i gia cÇm sau nµy. §ã còng lµ b­íc ®i ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta vÒ viÖc phßng chèng dÞch cóm gia cÇm H5N1 B¶ng 2:KÕt qu¶ tiªm phßng trong 3 n¨m gÇn ®©y cho gia sóc gia cÇm N¨m Lo¹i gia sóc (con) Lo¹i vacxin Tæng sè gia sóc (con) Sè con tiªm 2005 Tr©u, bß Tô huyÕt trïng 627 115 Lîn Tô huyÕt trïng, dÞch t¶ 5.094 820 Gia cÇm H5N1 15.700 13.500 2006 Tr©u, bß Tô huyÕt trïng 815 250 Lîn Tô huyÕt trïng, dÞch t¶ 6.212 915 Gia cÇm H5N1 20.500 14.120 2007 Tr©u, bß Tô huyÕt trïng 937 350 Lîn Tô huyÕt trïng, dÞch t¶ 10.202 1.015 Gia cÇm H5N1 35.300 15.218 NhËn xÐt: Qua b¶ng 2 ta thÊy r»ng c¸c kÕt q¶u tiªm phßng ®¹t tû lÖ trung b×nh ch­a cao so víi yªu cÇu, ngo¹i trõ tiªm dÞch cóm gia cÇm lµ rÊt cao. Nguyªn nh©n chÝnh ë ®©y ®­îc kÕt qu¶ ch­ua cao lµ do c«ng t¸c vËn ®éng tuyªn truyÒn gÆp nhiÒu khã kh¨n, do ng­êi d©n nhËn thøc ch­a s©u réng vÒ t¸c dông cña tiªm phßng. Trong thêi gian thùc tËp nghÒ nghiÖp em cïng c¸c c¸n bé thó y x· ®i tiªm phßng ®µn gia sóc, gia cÇm, nhiÒu lóc ®éi ngò ®i ®Õn ®©u ph¶i tù vËn ®éng tuyªn truyÒn cho bµ con nh©n d©n trong th«n b¶n ®­îc biÕt t¸c dông vµ lîi Ých cña tiªm phßng. Do vËy mµ kÕt qu¶ tiªm phßng trªn ®Þa bµn x· QuÕ Nham cßn h¹n chÕ. Mong r»ng tõ c¸c n¨m sau, c¸c cÊp l·nh ®¹o x· vµ ng­êi cã thÈm quyÒn tham gia tuyªn truyÒn vËn ®éng cho bµ con nh©n d©n s©u réng h¬n n÷a, ®Ó bµ con tiÕp thu vµ hiÓu biÕt ®­îc t¸c dông cña tiªm phßng. Lóc ®ã th× tû lÖ tiªm phßng míi cao, sÏ lµm cho ®µn gia sóc gia cÇm cña nh©n d©n lu«n m¹nh kháe vµ cho s¶n phÈm cao. Lóc ®ã sÏ ®em l¹i nguån vèn kinh tÕ lín cho nh©n d©n, gãp phÇn x©y dùng x· QuÕ Nham nãi riªng vµ T©n Yªn nãi chung ngµy cµng giµu m¹nh, ph¸t triÓn. 2. C«ng t¸c ®iÒu trÞ bÖnh §i ®«i víi c«ng t¸c tiªm phßng, c«ng t¸c chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh kÞp thê cho nh÷ng con gia sóc, gia cÇm bÞ èm cña nh©n d©n lµ mét viÖc hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt cña mét ng­êi lµm c«ng t¸c thó y. ChÝnh v× thÕ em ®· ¸p dông vµo thùc tÕ víi vèn kiÕn thøc ®· häc ë trong tr­êng ®Ó tham gia chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh cho c¸c lo¹i gia sóc, gia cÇm. - ChÈn ®o¸n: C«ng t¸c chÈn ®o¸n ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong c«ng t¸c ®iÒu trÞ dùa trªn c¸c triÖu chøng l©m sµng, muèn chÈn ®o¸n ®­îc bÖnh ®ßi hái ng­êi c¸n bé thó y ph¶i cã kinh nghiÖm l©u n¨m, cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng míi cã thÓ ®o¸n chÝnh x¸c. §Ó n©ng cao chuyªn m«n trong c«ng t¸c chÈn ®o¸n l©m sµn, em ®· tham gia chÈn ®o¸n bÖnh cïng c¸c anh chÞ thó y ë x· QuÕ Nham. - §iÒu trÞ: Trong thêi gian thùc tËp t¹i x· em ®· cïng c¸c anh chÞ trong x· ®· ®iÒu trÞ mét sè bÖnh vµ tù b¶n th©n em còng ®iÒu trÞ khái mét sè bÖnh nh­: 2.1. BÖnh ë lîn 2.1.1. BÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng - TriÖu chøng bÖnh: Th­êng thÊy ë lîn con míi ®Î vµi ba ngµy ®Õn 3 - 7 tuÇn tuæi, lîn con Øa ch¶y, ph©n tr¾ng s÷a, ph©n sÖt hoÆc láng cã mïi tanh, ph©n bÕt xung quanh lç hËu m«n, lîn gÇy sót nhanh, bó kÐm ®Õn bá bó, lîn con ñ rò ®i l¹i kh«ng v÷ng, chËm ch¹p, mÊt n­íc nhanh vµ l«ng xï x×. - ChÈn ®o¸n: Lîn con Øa ph©n tr¾ng. - §iÒu trÞ bÖnh: Dïng c¸c lo¹i thuèc sau ®Ó ®iÒu trÞ: + Norfacoli : 1ml/con/ngµy + Colistin : 1ml/1con/ngµy + Bcomplex : 2ml/1con/ngµy + Gluconat Ca : 2ml/1con/lÇn TÊt c¶ ®Òu tiªm b¾p, ®iÒu trÞ trong 3 ngµy. KÕt qu¶: §iÒu trÞ 60 con th× 58 con khái, ®¹t tû lÖ khái lµ 96,7% 2.1.2. BÖnh kh㠮Πë lîn. - TriÖu chøng: Lîn ®Î ®­îc 1 con, sau 3 giê kh«ng ®Î n÷a, con rÆn yÕu dÇn, mÖt mái, rÆn m¹nh nh­ kh«ng ra. - ChÈn ®o¸n: Kh㠮Πë lîn - §iÒu trÞ bÖnh: Dïng c¸c thuèc sau ®Ó ®iÒu trÞ + Oxytocin : 10UI/1con (2 lÇn c¸ch nhau 15 - 30phót) + Glucoza 30% : 10ml/1con/1lÇn + Vitamin C5% : 10ml/con/lÇn + Gluconat :10ml/con/lÇn KÕt qu¶: §iÒu trÞ 1 con, sau khi tiªm thuèc vµo, lîn ®Î thªm ®­îc 8 con ®Òu kháe m¹nh (mÑ trßn con vu«ng) 2.1.3. BÖnh viªm tö cung ë lîn - TriÖu chøng: Lîn míi ®Î 7 ngµy, sèt nhÑ, gi¶m ¨n, cã dÞch nÇy ch¶y tõ ©m hé ra cã mïi h«i, cã mµu tr¾ng ®ôc. - ChÈn ®o¸n: BÖnh viªm tö cung ë lîn n¸i. - §iÒu trÞ bÖnh: Dïng c¸c thuèc sau ®Ó ®iÒu trÞ: + KMnO4 dung dÞch 1%o: 20ml/1lÇn/1 ngµy thôt röa tö cung. Bcomplex : 10ml/con/lÇn + Vitamin C5% : 15ml/con/lÇn + Gluconat Ca : 10ml/con/lÇn 3 lo¹i thuèc tiªm b¾p, mét ngµy ®iÒu trÞ mét lÇn, ®iÒu trÞ trong 4 ngµy th× khái. * Ngoµi ra cßn mét sè bÖnh ®iÓn h×nh nh­: B¹i liÖt sau khi ®Î ë lîn, Tô huyÕt trïng... 2.2. BÖnh ë tr©u bß 2.2.1. BÖnh ch­íng h¬i d¹ cá ë bß - TriÖu chøng: Bông ch­íng bß, bá ¨n, kh«ng î h¬i, kh«ng nhai l¹i, tam gi¸c hâm h«ng c¨ng låi, ®i l¹i chËm ch¹p - ChÈn ®o¸n: BÖnh ch­íng h¬i d¹ cá ë tr©u bß. - §iÒu trÞ bÖnh: Dïng c¸c thuèc sau ®Ó ®iÒu trÞ: + MgSO4 : 100g/1lÇn (2lÇn/ngµy, cho uèng). + Pinocacpin : 4 ml/1con/1lÇn + Vitamin B1 25% : 10 ml/1con/1lÇn + Vitamin C5% : 10 ml/1con/1lÇn + Gluconat Ca : 10 ml/1con/1lÇn 4 lo¹i thuèc ®­íi ®Òu tiªm b¾p 2 lÇn/ngµy KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: Sè con ®iÒu trÞ lµ 1 con, 1 con khái, ®¹t tû lÖ 100% 2.2.2. BÖnh giun ®òa bª nghÐ. - TriÖu chøng: Bªn nghÐ ®i Øa ph©n mµy tr¾ng, dÝnh bÕt ë hËu m«n, cã mïi thèi kh¾m, cã d¸ng ®iÖu lï khï, bïng ch­íng to, gÇy cßn yÕu, l«ng xï, da kh«, ®i l¹i chËm ch¹p, cói ®Çu xuèng, ®u«i côp. NÕu bÞ nÆng con vËt n»m t¹i chç thë yÕu, h¬i thë cã mïi thèi. - ChÈn ®o¸n: BÖnh giun ®òa ë bª nghÐ. - §iÒu trÞ bÖnh: Dïng c¸c thuèc sau ®Ó ®iÒu trÞ + Lªvamysol 7,5%: 1ml/9 - 10kgP Tiªm d­íi da hoÆc tiªm b¾p. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: §iÒu trÞ 1 con, 1 con khái ®¹t tû lÖ 100% 2.3. BÖnh ë gia cÇm 2.3.1. BÖnh cÇu trïng gµ: - TriÖu chøng: gµ ñ rò, kh¸t n­íc, thÝch s­ëi Êm, co róm l¹i víi nhau, xâa c¸nh, xï l«ng, ®Çu ngoÑo lªn l­ng, ®i chÖnh cho¹ng, ph©n láng lóc ®Çu cã mµu xanh sau ®ã chuyÓn sang mµu Socola, cã con bÞ n¨ng Øa ra m¸u t­¬i, xung quanh lç huyÖt ph©n dÝch rÊt nhiÒu: - ChÈn ®o¸n: BÖnh cÇu trïng ë gµ - §iÒu trÞ : Dïng c¸c thuèc sau ®Ò ®iÒu trÞ + Anticol : Cho uèng trùc tiÕp 2g/1lÝt n­íc/ngµy. + Bcomplex : Pha 2gam/10lÝt n­íc, cho uèng tù do. + Glucoza : Pha 2gam/10llÝt n­íc, cho uèng tù do Cho uèng liªn tôc trong 4 ngµy, sau ®ã cho uèng tiÕp ®­êng Glucoza vµ ®iÖn gi¶i Bcomplex 2 ngµy tiÕp theo lµ khái bÖnh KÕt qu¶ ®iÒu trÞ 150 con, khái 115con, ®¹t tû lÖ 76,7%. PhÇn thø hai: Néi dung vµ kÕt qu¶ I. C«ng t¸c ch¨n nu«i ®èi víi gia sóc gia cÇm. Trong qu¸ trinh thùc tËp nghÒ nghiÖp t¹o x· QuÕ Nham em thÊy nÒn kinh tÕ cña x· ngµy cµng lín m¹nh . VÞ trÝ ®Þa lÝ giao th«ng thuËn lîi . Bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng mÆt kh«ng thuËn lîi nh­ ®iÒu kiÖn t­ nhiªn, khÝ hËu, tr×nh ®é s¶n xuÊt cßn l¹c hËu, ph­¬ng thøc ch¨n nu«i cßn nhá lÎ . Giao th«ng thuËn lîi dÉn ®Õn khã kiÓm dÞch ®­îc c¸c dÞch bÖnh . - Ch¨n nu«i lîn : Do mçi gia ®×nh cã h­íng ch¨n nu«i kh¸c nhau nªn em ®· h­íng dÉn cho hä mét sè kü thuËt ch¨n nu«i víi quy m« phï hîp víi ®Þa ph­¬ng, bít « nhiÔm m«i tr­êng, hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¸p øng ®­îc mét phÇn nµo nh­ gi¶m ®­îc chi phÝ ch¨n nu«i . Ch¨n nu«i lîn thÞt : Do ®êi sèng cña con ng­êi ngµy cµng cao viÖc cung cÊp thÞt ngµy cµng t¨ng bëi vËy em ®· khuyªn c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i lîn thÞt ®Ó cung cÊp l­¬ng thùc cho ®Þa bµn . Ch¨n nu«i gia cÇm : §èi víi gµ thÞt gµ th¶ v­ên th× nªn nu«i theo h­êng b¸n c«ng nghiÖp tøc lµ khi gµ në ra ta ®em óm nh­ gµ c«ng nghiÖp . Sau thêi gian óm ta th¶ ra v­ên ®Ó ¨n nh÷ng thøc ¨n s½n cã . H×nh thøc ch¨n nu«i nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao . §èi víi ngan vÞt th× nªn nu«i vµo thêi ®iÓm lóa træ ®ßng. Khi lóa chÝn th× lóc ®ã vÞt vµ ngan ®ang thêi ®iÓm sinh tr­ëng vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng . Ph­¬ng ph¸p ch¨n nu«i nµy tiÕt kiÖm ®­îc thøc ¨n . Nh­ vËy b»ng kiÕn thøc em häc ë tr­êng ®· phæ biÕn cho bµ con kü thuËt ch¨n nu«i ®em l¹i hiÖu qña cao . §ång thêi em ®· häc hái ®­îc mét sè kÜ thuËt trong ch¨n nu«i . VÒ thøc ¨n : Nguån thøc ¨n cung cÊp chñ yÕu cho ®µn gia sóc gia cÇm lµ c¸c lo¹i phô phÈm trong nghµnh trång trät nh­ :Rau, c¸m, ng«, khoai s¾n, g¹o…KÕt hîp víi c¸c lo¹i thøc ¨n tæng hîp trªn thÞ tr­êng . Thøc ¨n sau khi thu ho¹ch vÒ rña s¹ch c¾t ng¾n 2-3 cm sau ®ã xÕp lÇn l­ît vµo b¶o qu¶n ®Ó cho gia sóc gia cÇm ¨n . §Ó mét thêi gian , lµ nguyªn liÖu thøc ¨n trong khi khan hiÕm . Bªnh c¹nh vÒ viÖc h­íng dÉn ng­êi d©n vÒ c¸ch chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thøc ¨n th× em còng phæ biÕn kü thuËt cho ¨n ®Õn ng­êi d©n tøc lµ thøc ¨n ph¶i ®¶m b¶o chÊt dinh d­ìng phï hîp víi tõng giai ®o¹n nu«i , ®èi t­îng nu«i. TuyÖt ®èi kh«ng sö dông thøc ¨n kÐm phÈm chÊt nh­ ¼m mèc, thøc ¨n qu¸ bÈn …§èi víi gµ cho ¨n thµnh nhiÒu lÇn trong ngµy mçi lÇn cho ¨n ph¶i võa ph¶i ch¸nh ¨n nhiÒu qu¸ sÏ lµm cho gµ ch¸n ¨n . Kh«ng thay ®æi thøc ¨n ®ét ngét, Khi thay ®æi thøc ¨n th× ph¶i thay ®æi tõ tõ. Hai ngµy ®Çu cho ¨n 80% thøc ¨n cò vµ 20% thøc ¨n míi . Hai ngµy tiÕp theo cho ¨n 60% thøc ¨n cò vµ 40% thøc ¨n míi . Hai ngµy tiÕp theo cho ¨n 30% thøc ¨n cò vµ 70% thøc ¨n míi . Lµm nh­ vËy khi ¨n thøc ¨n míi con vËt míi tiÕp thô kÞp thêi vµ tr¸nh ®­î c¸c bÖnh tiªu ho¸ . Sau mét thêi gian ng¾n ¸p dông em ®· ®­îc chÝnh nh÷ng ng­êi d©n ph¶n ¸nh l¹i kÕt qu¶ ®ã sau khi thùc hiÖn thÊy tiÕt kiÖm h¬n l­îng thøc ¨n mµ vÉn ®¶m b¶o cho ®µn gia sóc gia cÇm lín nhanh vµ khoÎ m¹nh VÒ c«ng t¸c gièng vµ thô tinh nh©n t¹o . §Ó chÊt l­îng ®µn gièng tèt th× c«ng t¸c chän gièng còng ph¶i ®­îc thùc hiÖn nghiªm ngÆt . NhËn biÕt ®­îc tÇm quan träng cña viÖc chän gièng nªn em ®· tÝch cùc chñ ®éng h­ìng dÉn cho ng­êi d©n c¸ch chän gièng gia sóc gia cÇm lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®­îc gièng tèt, phï hîp víi môc ®Ých sö dông . C¸ch chän : Th«ng qua hå s¬ lÝ lÞch tæ tiªn bè mÑ «ng bµ cã di truyÒn kh«ng cã ®ång huyÕt kh«ng vµ mét sè ®Æ ®iÓm ngo¹i h×nh nh­ ch©n, vai , l­ng …ph¶i phï hîp víi môc ®Ých tèi thiÓu cña con gièng . Chän ngo¹i h×nh c¨n cø vµo ®Æc tÝnh, chän nh÷ng con to khoÎ thÝch øng tèt víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh. §èi víi thô tinh nh©n t¹o : Do c«ng r¸c thô tinh nh©n t¹o trªn ®Þa bµn ch­a ®­îc phæ biÕn réng d·i, nªn mét sè bµ con ch­a hiÓu râ hiÖu qu¶ cña thô tinh nh©n t¹o. Do ®ã thÞ tinh nh©n t¹o ch­a ®­îc ph¸t triÓn , chñ yÕu lµ nh¶y trùc tiÕp nªn chÊt l­îng ®µn con sinh ra tèn kÐm dÔ bÞ ®ång huyÕt . Em ®· phæ biÕn nh÷ng kiÕn thøc ®Ó tuyªn truyÒn hiÖu qu¶ cña thô tinh nh©n t¹o . Sau khi tiÕn hµnh thô tinh xong ta tiÕn hµnh ghi l¹i ngµy th¸ng thô tinh tû lÖ thô thai, ngµy ®Î… VÒ khuyÕn n«ng cho ngµnh ch¨n nu«i . Em gióp ng­êi d©n hiÓu biÕt thªm mét sè kü thuËt trong ch¨n nu«i, biÕt ®­îc thµnh tùu khoa häc kü thuËt mµ n«ng d©n ®· thùc hiÖn ®­îc. VÒ chuång tr¹i. Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t chuång tr¹i t­¬ng ®èi lµ phï hîp ë ®Þa bµn x· . Tuy nhiªn vÉn cßn cã mét sè hé gia ®×nh x©y chuång tr¹i theo h×nh thøc t¹p bî ch­a cã quy m« nªn Èm thÊp kh«ng thuËn lîi cho viÕc ch¨n nu«i . V× vËy em ®· h­ìng dÉn ng­êi d©n x©y dùng chuång tr¹i nh­ sau : VÒ ®Þa ®iÓm chuång tr¹i ph¶i ®­îc x©y n¬i cao gi¸o tho¸ng m¸t, dÔ tho¸t n­íc, thuËn tiÖn cho viÖc ch¨m sãc vµ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng . VÒ h­íng chuång tr¹i ph¶i x©y theo h­íng nam hoÆc ®«ng nam lµ tèt nhÊt . VÒ nÒn chuång ph¶i cao gi¸o cã ®é dèc tõ 2-80 tuú ®èi t­îng vËt nu«i . NÒn chuång ph¶i lµm b»ng vËt liÖu ch¾c ch¾n, kh«ng tr¬n, kh«ng tròng cã r·nh tho¸t n­íc . VÒ m¸i chuång cao võa ph¶i ®Ó tr¸nh giã lïa nhõn ph¶i ®¶m b¶o tho¸t n­íc. - §¸nh gi¸ chung : Trong thêi gian thùc tËp t¹i x· em ®· phæ biÕn cho bµ con n«ng d©n c¸c ph­¬ng thøc ch¨n nu«i ®Ó ¸p dông thùc tiÔn. Sau thêi gian thùc tËp ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu vÒ kinh nghiÖm ch¨n nu«i . II. C«ng t¸c thó y 1.Trong thêi gian thùc tËp, em thÊy thuèc thó ý c¬ së hay dïng mét sè thuèc cña c«ng ty Havet vµ c«ng ty thuèc thó y Cai LËy. -Thuèc Genta –Tylo dung dÞch tiªm do c«ng ty HanVet s¶n xuÊt. T¸c dông: TrÞ bÖnh xuyÔn, viªm phæi, viªm phÕ qu¶n, Øa ch¶y, ®ãng dÊu… §èi víi gia cÇm : trÞ s­ng ®Çu, ph©n tr¾ng, ph©n xanh… C¸ch dïng: Gia sóc tiªm b¾p : 15ml/100 kg. Lîn , bª, nghÐ : 20ml/10kg. Gia cÇm tiªm d­íi da : 0,5-1 ml /1kg. - Analgin .D¹ng èng 2ml hay 5ml. Do c«ng ty cæ phÇn d­îc thó y Cai LËy s¶n xuÊt. T¸c dông: Gi¶m nhiÖt , h¹ sèt , gi¶m ®au, dïng khi ®éng vËt bÞ tr­íng h¬i ®Çy bông.TrÞ viªm khíp , phong khíp… C¸ch dïng: Tiªm b¾p tr©u, bß , ngùa: tõ 20 ®Õn 40ml / ngµy/con. Heo trªn 100Kg tiªm 10-15ml /con/ngµy. 2.VÖ sinh chuång tr¹i thøc ¨n, n­íc uèng. Mét sè hé gia ®×nh vÖ sinh chuång tr¹i, thøc ¨n , n­íc uèng s¹ch sÏ do hä ý thøc ®­îc vÊn ®Ò m«i tr­êng bªn c¹nh ®ã cã mét sè ch­a ý thøc ®­îc vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng v× vËy em ®· h­íng dÉn vÖ sinh chuång tr¹i cho ng­êi d©n mçi ngµy mét lÇn theo tr×nh tù : m¸ng ¨n , m¸ng uèng, nÒn chuång, s©n ch¬i, ph©n vµ m«i tr­êng xung quanh. H­íng dÉn bµ con x©y dùng hÖ thèng cèng r·nh ®Ó xö lý n­íc th¶i ®¶m b¶o vÖ sinh cho vËt nu«i, gióp vËt nu«i ph¸t triÓn tèt nhÊt. 3.§iÒu trÞ bÖnh Tham gia c«ng t¸c ®iÒu trÞ bÖnh hoµn toµn kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c thó y.Trong 4 tuÇn thêi gian thùc tËp ë c¬ së em ®· gÆp vµ tiÕn hµnh ®iÒu trÞ mét sè bÖnh. -BÖnh tô huyÕt trïng ë lîn: §èi víi lîn 20-40Kg do cã biÓu hiÖn , triÖu chøng sèt, ph©n láng mµu vµng mïi tanh cã con nÆng, trªn c¸c vïng da nh­ tai , ®Çu , m«ng cã nhiÒu ®¸m tô huyÕt. +ChuÈn ®o¸n : em nghi lîn m¾c bÖnh phã th­¬ng hµn. +§iÒu trÞ: Ampi – Kala : 15mg/kg/ngµy. Atropin: 2ml/con/ngµy. Thuèc h¹ sèt: Analgin : 5ml/con/ngµy. LiÖu tr×nh : ®iÒu trÞ 3 ngµy liªn tôc. -BÖnh s¸n l¸ gan. Trong qu¸ tr×nh tham gia ®iÒu trÞ em thÊy c¸c triÖu chøng ë bß nh­ gÇy, chËm ch¹p, ¨n kÐm, l«ng da th«,ph©n láng , ph©n mïi kh¾m. + ChuÈn ®o¸n: bß bÞ s¸n l¸ gan. + §iÒu trÞ : Hendertinb : 1viªn/ 50 kg cho uèng. Thuèc trî søc: Bconlex : 8ml/con/lÇn/ngµy. Vitamin C 5% : 10ml/lÇn/ ngµy. Tiªm b¾p cæ. 4.§¸nh gi¸ chung. Qua phÇn c«ng t¸c thó y t¹i c¬ së em biÕt ®­îc mét sè bÖnh hay gÆp ë c¬ së vµ gióp em hiÓu biÕt ®­îc c¸ch ch÷a trÞ . Qua thêi gian thùc tËp t¹i x· em rót ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong thùc tiÔn gióp em khái bì ngì sau khi ra tr­êng. PhÇn III.NhËn xÐt , ®¸nh gi¸. 1. KÕt luËn. Trong thêi gian häc ë tr­êng em ®· ®­îc häc kiÕn thùc vÒ ch¨n nu«i thó y v× vËy khi ®­îc häc chÝnh thøc th× em rÊt bì ngì .Nh­ng khi ra thùc tÕ em míi hiÓu biÕt s©u h¬n vÒ c«ng t¸c thó y .N¾m ®­îc thùc tÕ t×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ c«ng t¸c phôc vô s¶n xuÊt ë c¬ së, biÕt ph©n tÝch vµ nh×n nhËn nh÷ng mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n cña thùc tÕ s¶n xuÊt. N¾m ®­îc c¬ b¶n c¸ch tæ chøc triÓn khai vµ tiÕn hµnh tiªm phßng ®¹i trµ cho gia sóc gia cÇm, kü thuËt kh¸m vµ chuÈn ®o¸n ®iÒu trÞ bÖnh . Ngoµi ra nh÷ng kiÕn thùc thùc tÕ ®· còng cè cho em thªm rÊt nhiÒu nhËn thøc kh¸c vÒ nghÒ nghiÖp ®Æc biÖt cñng cè vÒ mÆt tay nghÒ ®i ®«i víi lý thuyÕt cho c¸c bé m«n mµ c¸c thÇy c« ®· truyÒn ®¹t.Cïng víi sù tr­ëng thµnh cña b¶n th©n em hy väng sau khi ra tr­êng sÏ ®¸p øng tèt nhu cÇu cña s¶n xuÊt ®Ó mang l¹i nh÷ng kiÕn thøc ngµy mét nhiÒu h¬n phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 2. Tinh thÇn häc tËp. Víi tinh thÇn lu«n lu«n häc hái ®Ó ®óc kÕt kinh nghiÖm cña b¶n th©n em ®· so s¸nh gi÷a lý thuyÕt ®· häc vµ thùc tÕ s¶n xuÊt trong thêi gian thùc tËp nghÒ nghiÖp t¹i x· QuÕ Nham. Khi em ®i thùc tÕ th× míi hiÓu biÕt ®­îc nghÒ nghiÖp vÒ ch¨n nu«i thó y mét c¸ch hoµn thiÖn h¬n. 3.§Ò nghÞ. Trong thêi gian thùc tËp t¹i x· QuÕ Nham mÆc dï ®­îc ñy ban nh©n d©n x·, bµ con nh©n d©n gióp ®ì nhiÖt t×nh t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em thùc tËp vµ víi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn song em ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ chuyªn m«n, c«ng t¸c tuyªn truyÒn phôc vô nh©n d©n ch­a ®­îc s©u réng.V× vËy qua ®©y em cã mét sè ®Ò nghÞ sau: +§èi víi ®Þa ph­¬ng: cÇn quan t©m ®Õn c«ng t¸c vÒ thó y vÒ m«i tr­êng.CÇn quan t©m ®Õn c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­ vèn. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn vÒ khoa häc kü thuËt cho ng­êi d©n gióp ®ì hä cã thÓ më réng vÒ chuyªn m«n s¶n xuÊt. X· ph¶i th­êng xuyªn më c¸c líp tËp huÊn mêi c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é kü thuËt vÒ chuyªn ngµnh ®Ó phæ biÕn ®Õn cho ng­êi d©n n¾m ®­îc kü thuËt ch¨n nu«i còng nh­ c¸ch phßng vµ ®iÒu trÞ bÖnh cho gia sóc gia cÇm. Cã nh­ vËy c«ng t¸c ch¨n nu«i thó y cña x· míi ®­îc c¶i thiÖn. + §èi víi nhµ tr­êng: th­êng xuyªn tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c buæi thùc hµnh, thùc tËp t¹i nhµ tr­êng còng nh­ thùc tÕ s¶n xuÊt ®Ó sinh viªn cã tay nghÒ ngµy mét cao h¬n vµ thêi gian thùc tËp dµi h¬n. MÆc dï trong qu¸ tr×nh thùc tËp em ®· cè g¾ng ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng cña b¶n th©n nh­ng em còng cã nh÷ng thiÕu sãt mong c¸c thÇy c« gi¸o vµ UBND x· QuÕ Nham th«ng c¶m vµ bá qua cho em. Em xin høa lÇn sau sÏ lµm mét c¸ch tèt nhÊt mµ b¶n th©n cã thÓ. Môc lôc 2.1. BÖnh ë lîn 15 3 lo¹i thuèc tiªm b¾p, mét ngµy ®iÒu trÞ mét lÇn, ®iÒu trÞ trong 4 ngµy th× khái. 16 2.2. BÖnh ë tr©u bß 17 4 lo¹i thuèc ®­íi ®Òu tiªm b¾p 2 lÇn/ngµy 17 PhÇn thø hai: Néi dung vµ kÕt qu¶ 19 I. C«ng t¸c ch¨n nu«i ®èi víi gia sóc gia cÇm. 19 1.Trong thêi gian thùc tËp, em thÊy thuèc thó ý c¬ së hay dïng mét sè thuèc cña c«ng ty Havet vµ c«ng ty thuèc thó y Cai LËy. 22 2.VÖ sinh chuång tr¹i thøc ¨n, n­íc uèng. 22 3.§iÒu trÞ bÖnh 23 4.§¸nh gi¸ chung. 23 PhÇn III.NhËn xÐt , ®¸nh gi¸. 24 1. KÕt luËn. 24 2. Tinh thÇn häc tËp. 24 3.§Ò nghÞ. 24

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐiều tra tình hình chăn nuôi tại trạm thú y huyện Tân Yên - Bắc Giang.doc
Luận văn liên quan