Định hướng sử dụng khí và quá trình phát triển công nghiệp khí ở các thềm lục địa Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trang 2 CHƯƠNG I: VÀI NÉT SƠ BỘ VỀ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG KHÍ THIÊN NHIÊN QUA CÁC THỜI KỲ Trang 3 CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC CHO CHIẾN LƯỢC KHÍ THIÊN NHIÊN Trang 5 I. Nguồn gốc hữu cơ của khí thiên nhiên Trang 5 II. Môi trường tạo khí Trang 7 1. Khí đồng hành Trang 7 2. Khí đơn độc Trang 8 3. Khí than đá Trang 8 III. Di trú và tích tụ Trang 9 IV. Chiến lược khí thích hợp Trang 10 V. Tiềm năng khí ở Việt Nam hiện nay Trang 11 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIÊN CÔNG NGHIỆP KHÍ THIÊN NHIÊN Trang 15 I. Các vấn đề khai thác khí thiên nhiên Trang 15 II. Khả năng chế biến khí thiên nhiên theo công nghệ mới Trang 17 III. Định hướng sử dụng khí thiên nhiên hiện nay Trang 19 1. Sử dụng làm nguyên liệu Trang 19 2. Sử dụng làm nhiên liệu Trang 22 V. Các hoạch định đầu tư và phát triển khí trong thời gian hiện nay 1. Khí hóa dầu Trang 24 2. Hệ thống ống dẫn khí và trạm phân phối Trang 29 3. Các nhà máy xử lý khí Trang 31 KẾT LUẬN Trang 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 35 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, những bước đột phá của các ngành công nghiệp biến đổi chuyển hoá khí thiên nhiên thành một nguồn năng lượng phuc vụ cho đời sống xã hội ngày càng có qui mô hơn. Công nghệ chuyển đổi khí cho các ngành công nghiệp : dùng làm nguyên liêu, nhiên liệu , dùng trong hoá dầu, trong công nghệ lương thực phẩm và giao thông vận tải đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Với tiềm năng có sẳn, trữ lượng khí lớn hơn trữ lượng dầu rất nhiều lần. Với các chính sách đầu tư hợp lý của ngành dầu khí và nhà nước thì có thể hoàn thiện công nghệ chuyển đổi nhiên liệu khí, phát triển một ngành công nghiệp mới, đáp ứng thị trường trong nước, nhằm giải quyết một số vấn đề về năng lượng, nhiên liệu và vấn đề ô nhiễm môi trường. Ngoài ra còn tạo ra hàng nghìn chỗ làm mới cho lực lượng lao động dồi dào của nước ta, đồng thời tạo ra những sản phẩm mới mang nhãn hiệu của Ngành Dầu khí. Định hướng sử dụng khí và quá trình phát triển công nghiệp khí ở các thềm lục địa Việt Nam hiên nay là nội dung chủ yếu của bài khoá luận này. Đề tài được thực hiện dựa trên các tài liệu đã công bố, cộng với vốn kiến thức tích lũy trong suốt thời gian học tập vừa qua, cùng với sự hướng dẫn của các thầy cô trong quá trình tìm hiểu về chuyên ngành Dầu khí, tất cả là tổng vốn kiến thức giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn và rất mong sự sữa chữa và góp ý của quí thầy .

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2416 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Định hướng sử dụng khí và quá trình phát triển công nghiệp khí ở các thềm lục địa Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU Trang 2 CHÖÔNG I: VAØI NEÙT SÔ BOÄ VEÀ QUAÙ TRÌNH SÖÛ DUÏNG KHÍ THIEÂN NHIEÂN QUA CAÙC THÔØI KYØ Trang 3 CHÖÔNG II: CÔ SÔÛ KHOA HOÏC CHO CHIEÁN LÖÔÏC KHÍ THIEÂN NHIEÂN Trang 5 I. Nguoàn goác höõu cô cuûa khí thieân nhieân Trang 5 II. Moâi tröôøng taïo khí Trang 7 1. Khí ñoàng haønh Trang 7 2. Khí ñôn ñoäc Trang 8 3. Khí than ñaù Trang 8 III. Di truù vaø tích tuï Trang 9 IV. Chieán löôïc khí thích hôïp Trang 10 V. Tieàm naêng khí ôû Vieät Nam hieän nay Trang 11 CHÖÔNG III: PHÖÔNG HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÂN COÂNG NGHIEÄP KHÍ THIEÂN NHIEÂN Trang 15 I. Caùc vaán ñeà khai thaùc khí thieân nhieân Trang 15 II. Khaû naêng cheá bieán khí thieân nhieân theo coâng ngheä môùi Trang 17 III. Ñònh höôùng söû duïng khí thieân nhieân hieän nay Trang 19 1. Söû duïng laøm nguyeân lieäu Trang 19 2. Söû duïng laøm nhieân lieäu Trang 22 V. Caùc hoaïch ñònh ñaàu tö vaø phaùt trieån khí trong thôøi gian hieän nay 1. Khí hoùa daàu Trang 24 2. Heä thoáng oáng daãn khí vaø traïm phaân phoái Trang 29 3. Caùc nhaø maùy xöû lyù khí Trang 31 KEÁT LUAÄN Trang 34 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Trang 35 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Ngaøy nay, nhöõng böôùc ñoät phaù cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp bieán ñoåi chuyeån hoaù khí thieân nhieân thaønh moät nguoàn naêng löôïng phucï vuï cho ñôøi soáng xaõ hoäi ngaøy caøng coù qui moâ hôn. Coâng ngheä chuyeån ñoåi khí cho caùc ngaønh coâng nghieäp : duøng laøm nguyeân lieâu, nhieân lieäu , duøng trong hoaù daàu, trong coâng ngheä löông thöïc phaåm vaø giao thoâng vaän taûi… ñaõ xuaát hieän töø laâu treân theá giôùi. Vôùi tieàm naêng coù saún, tröõ löôïng khí lôùn hôn tröõ löôïng daàu raát nhieàu laàn. Vôùi caùc chính saùch ñaàu tö hôïp lyù cuûa ngaønh daàu khí vaø nhaø nöôùc thì coù theå hoaøn thieän coâng ngheä chuyeån ñoåi nhieân lieäu khí, phaùt trieån moät ngaønh coâng nghieäp môùi, ñaùp öùng thò tröôøng trong nöôùc, nhaèm giaûi quyeát moät soá vaán ñeà veà naêng löôïng, nhieân lieäu vaø vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng. Ngoaøi ra coøn taïo ra haøng nghìn choã laøm môùi cho löïc löôïng lao ñoäng doài daøo cuûa nöôùc ta, ñoàng thôøi taïo ra nhöõng saûn phaåm môùi mang nhaõn hieäu cuûa Ngaønh Daàu khí. ‘Ñònh höôùng söû duïng khí vaø quaù trình phaùt trieån coâng nghieäp khí ôû caùc theàm luïc ñòa Vieät Nam’ hieân nay laø noäi dung chuû yeáu cuûa baøi khoaù luaän naøy. Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän döïa treân caùc taøi lieäu ñaõ coâng boá, coäng vôùi voán kieán thöùc tích luõy trong suoát thôøi gian hoïc taäp vöøa qua, cuøng vôùi söï höôùng daãn cuûa caùc thaày coâ trong quaù trình tìm hieåu veà chuyeân ngaønh Daàu khí, taát caû laø toång voán kieán thöùc giuùp em hoaøn thaønh khoùa luaän toát nghieäp naøy. Em xin chaân thaønh caûm ôn vaø raát mong söï söõa chöõa vaø goùp yù cuûa quí thaày . TPHCM, Ngaøy……… thaùng……naêm 2004 Sinh vieân Chöông I: VAØI NEÙT SÔ BOÄ VEÀ QUAÙ TRÌNH SÖÛ DUÏNG KHÍ THIEÂN NHIEÂN QUA CAÙC THÔØI KYØ : Töø tröôùc thaäp nieân 60, coâng nghieäp khí thieân nhieân quaù môùi trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá nöôùc ta. Do ñoù, khí khoâng naèm trong dieän qui öôùc. Thaùng 7/1973, trong coâng cuoäc tìm kieám thaêm doø daàu khí taïi Boàn Nam Coân Sôn ñaõ coù bieåu hieän khí loä ra trong moät soá caùc gieáng khoan. Thaùng 4/1975, coâng ty Mobil tìm thaáy daàu vaø khí ñoàng haønh ôû gieáng Baïch Hoå trong moät ngoaïi leä phaùt sinh vaø taøng tröõ hi höõu: moùng ñaù Granit chöùa daàu khí. Trieån voïng veà Hyñroâcacbon ñöôïc ñuùc keát ôû theàm luïc ñòa phía Nam 1975 + Veà daàu moû: khoâng coù cô sôû tin caäy. + Veà khí: coù cô sôû tin caäy. Naêm 1977 ñeán 1987, Vieät Nam quyeát ñònh ñi theo con ñöôøng phaùt trieån daàu moû theo chaân Malaysia vaø Trung Quoác, neân ñoát boû khí ñoàng haønh töø moû Baïch hoå vaøo naêm 1987 ñaõ ñaùnh daáu ngaøy Vieät Nam böôùc chaân vaøo ngöôõng cöûa cuûa naêng löôïng Hyñroâcacbon. Vaøo naêm 1993, Vieät Nam treân ñaø phaùt trieån vaø quyeát ñònh ñöa khí thieân nhieân vaøo söû duïng cho muïc ñích coâng nghieäp vaø böôùc vaøo con ñöôøng daàu khí cuûa theá giôùi. Töø naêm 1993, khí ñoàng haønh ñöôïc ñöa töø moû Baïch Hoå vôùi khoái löôïng 700 trieäu m3, töông ñöông vôùi 700.000 taán daàu, trò giaù 160 trieäu USD (228USD/taán). Ñeán thaùng 1/1998 ñöa vaøo 3 trieäu m3/ngaøy. Cuoái naêm 1998 vôùi nhaø maùy söûù duïng ñeán 700 trieäu m3/naêm. Cho ñeán nay, tröõ löôïng khí cuï theå laø: 1.336 tæ m3, chia ra: + 364 tæ m3 ôû Boàn Soâng Hoàng. + 89 tæ m3 ôû Boàn Cöûu Long. + 254 tæ m3 ôû Boàn Nam Coân Sôn. + 100 tæ m3 ôû Boàn Malaysia – Thoå Chu. + 529 tæ m3 ôû caùc Boàn nhoû khaùc. (tröõ löôïng tính theo khí töông ñöông vôùi daàu moû 1.000 m3 khí = 1 taán daàu). Theo ñaùnh giaù cuûa caùc nhaø Daàu khí thì tröõ löôïng khí ôû caùc beå ñöôïc coi laø tieàm naêng khí lôùn nhaát , ñang trong giai ñoaïn khai thaùc goàm: beå Nam C oân Sôn, beå Cöûu Long, beå Maõ Lai-Thoå Chu vaø beå Soâng Hoàng vì haàu heát caùc moû khí ñeàu phaùt hieän ôû caùc beå naøy, do ñoù, caùc hoaït ñoäng thaêm doø, khai thaùc ñöôïc chuù troïng nhieàu. Chöông II: CÔ SÔÛ KHOA HOÏC CHO CHIEÁN LÖÔÏC KHÍ THIEÂN NHIEÂN Nguoàn goác höõu cô cuûa khí thieân nhieân: 1) Chöùng tích ñoäng thöïc vaät taïo nguoàn höõu cô cuûa daàu khí: Daáu veát ñoäng thöïc vaät coøn löu laïi trong daàu moû ñaõ ñöôïc khaùm phaù töø thaäp kyû 30. Trong ñaù traàm tích coå coù chaát alkan n.C15H12 laø moät saûn cuûa acid beùo trong rong n. C 16. Caùc loaïi saùp ( ao hoà) thöïc vaät daïng alkan n.C29H60 cuõng löu laïi trong chaát traàm tích ôû nguyeân daïng naøy. Ñoäâng vaät ña baøo, ñôn baøo trong nöôùc ao hoà laø nguoàn goác höõu cô cuûa daàu, ngoaøi ra ñoäng vaät taïo chaát höõu cô coøn coù phaàn lôùn laø coù nguoàn goác bieån, ñeàu coù khaû naêng sinh khoái cung öùng cho caùc boàn daàu töông lai. Khí thieân nhieân coù nguoàn goác höõu cô nhö daàu moû. Khaùc vôùi daàu ñöôïc hình thaønh töø vaät lieäu höõu cô (VLHC) laø sapsopelic. Vaät lieäu höõu cô humic phaàn lôùn goàm cacbonhydrat – lignin vôùi moät ít protein, töông ñoái giaøu Nitô nhöng thieáu Hydroâ (5% hoaëc ít hôn). Noù ñöôïc sinh ra töø caùc vaät lieäu caïn vaø vì vaäy coäng sinh vôùi traàm tích luïc ñòa; noù ñöôïc xaùc ñònh moät caùch deã daøng baèng caùc phöông phaùp quang hoïc. Söï bieán ñoåi nhieät sinh ra caùc axít humic, coù theå hoøa tan trong caùc chaát kieàm, ít hydroâ vaø giaøu oâxy (trong nhoùm Carboxyl). Löôïng chaát loûng, caùc saûn phaåm deã bay hôi raát thaáp, bò thay theá bôûi CO2 vaø H2O. Vì theá, VCHC humic laø thieân veà khí ( gas – prone). Söï cacbon hoaù cuûa noù, vì do söï taêng, möùc ñoä bieán chaát cuûa than, sinh ra meâtan maø haàu nhö khoâng coù caùc phaàn töû loûng nheï. Löôïng meâtan ñöôïc sinh ra töø 68 kg/taán ñoái vôùi than buøn hoaëc than lignit tôùi 133kg/taán ñoái vôùi than cöùng. Chæ moät tyû leä nhoû khí naøy tích tuï trong caùc traàm tích deã khai thaùc. Phaàn coøn laïi bò haáp thu hoaëc huùt giöõ trong chính caùc væa than, bò hoaø tan trong nöôùc döôùi ñaát, hoaëc bò maát vaøo khí quyeån. Coù moät vaøi ngoaïi leä, coù nguoàn goác toång hôïp voâ cô coù theå xaûy ra nôi hieän töôïng nuùi löûa. ÔÛ maët traêng vaø sao hoaû, coù loaïi meâtan hoaøn toaøn voâ cô. ÔÛ treân traùi ñaát , khí thieân nhieân, duø coù nguoàn goác höõu cô vaãn ñöôïc xem laø voâ cô vì noù mang tính cracking phaàn töû höõu cô cuûa daàu moû, khoâng coù söï tham gia cuûa sinh vaät, maø chæ coù söï tham gia cuûa khoaùng chaát nhö ñaát seùt (montmorillonite) hoaëc caùc cao phaân töû khoaùng vaät khaùc. 2) Söï chuyeån hoaù töø höõu cô ñeán Hyñroâcacbon (HC): Söï chuyeån hoaù töø chaát höõu cô sang HC laø moät chu trình thoaùi hoùa. Noù ñoøi hoûi moät moâi tröôøng thích hôïp goàm raát nhieàu nhoùm caùc yeáu toá lyù –hoaù vaø thôøi gian, chöù khoâng phaûi moät quaù trình ñôn giaûn. Söï hieän dieän HC sau moät thôøi gian vuøi laáp khoâng chöùng toû ñöôïc söï tích tuï chaát höõu cô ban ñaàu. Chaát höõu cô goàm xaùc cuûa ñoäng thöïc vaät, toàn taïi döôùi daïng ba nhoùm ñaïm, ñöôøng, chaát beùo. Trong traïng thaùi thoaùi hoùa do vi sinh vaät hieáu khí, caùc nhoùm ñeàu chaùy vaø taïo ra khí CO2 vaø H2O, khoaùng chaát ñi keøm ôû daïng vi löôïng thì khoaùng hoùa ( xöông coát). Trong traïng thaùi thoaùi hoùa do vi sinh vaät kî khí, töø 100% löôïng höõu cô ban ñaàu, qua cô cheá huyû polyme, coøn 4% chuyeån thaønh acid amin vaø ñöôøng giaûn ñôn, coù 0,1% chuyeån thaønh acid fluvic vaø acid humic, goïi chung laø muøn. + Chaát muøn naøy coù theå ñöôïc taäp hôïp thaønh khoái, töø ñoù seõ ñöôïc neùn deõ trôû thaønh carbon, ôû daïng than buøn. + Than buøn chöùa beân trong moät löôïng nhoû khoaùng chaát vaø moät ít khí ôû dang CH4, goïi laø khí höõu cô hay daïng CH4 trong khí thieân nhieân , goïi laø khí voâ cô + Chaát muøn neáu ñöôïc troän laãn vôùi traàm tích mòn haït, nhö buøn vaø seùt, hay chaát voâi, döôùi taùc ñoäng cuûa vi sinh chuyeån thaønh kerogen. ÔÛ ñoä saâu 2000m _3000m söï thoaùi hoùa nhieät sinh daàu xaûy ra toát nhaát. Neáu söï thoaùi hoùa naøy tieáp tuïc ôû caùc giai ñoaïn vuøi laáp, thì daàu moû seõ trôû thaønh khí thieân nhieân töøng phaàn (khí ñoàng haønh) hay toaøn boä (khí ñôn ñoäc) do moät cô cheá cracking. Nhìn chung, trong quaù trình chuyeån hoùa, ñoä vuøi laáp vaø söï hieän dieän caùc luoàng nhieät laø hai yeáu toá quyeát ñònh nhaát ñeå coù theå nhaän bieát ñöôïc giai ñoaïn vuøi laáp naøo taïo daàu moû, taïo khí vaø than chì (do caùc moû daàu khí bò bieán chaát chuyeån hoaøn toaøn thaønh carbon). Moâi tröôøng taïo khí: 1)Khí ñoàng haønh: Khí chaùy (combustible) laø khí coù khaû naêng hoøa hôïp vôùi Oxy ñeå taïo naêng löôïng (aùnh saùng, söùc noùng), khaùc vôùi khí trô laø khí khoâng coù phaàn töû chaùy. Khí thieân nhieân coù trong caùc moû khí coù thaønh phaàn chuû yeáu laø Meâtan (chieám gaàn 95%) ñöôïc goïi laø khí ñoàng haønh. Thoâng thöôøng trong moät moû daàu, döôùi cuøng laø nöôùc maën (coù nguoàn goác laø nöôùc bieån nguyeân thuûy). Tuøy theo ñieàu kieän cuûa moû, coù nôi tröõ löôïng khí ñoàng haønh cao hôn daàu vaø cuõng coù nôi löôïng khí khoâng ñaùng keå do ñoù coù theå bò ñoát ñi. Taïi moû Baïch Hoå, ta coù khí ñoàng haønh ñi chung vôùi daàu. Khí ñoàng haønh ñöôïc hieåu nhö laø khí xuaát phaùt töø daàu moû bò chöng caát khi moâi tröôøng gia taêng veà aùp xuaát vaø nhieät (doøng nhieät cuûa voû traùi ñaát) tuøy thuoäc vaøo nhöõng hoaït ñoäng kieán taïo hay vaän toác luùn ñaùy. Caùc ñieàu kieän, nhieät ñoä, aùp suaát vaø ñoä saâu aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình phaân huûy cuûa daàu. Do vaäy, daàu khoâng theå hoaøn toaøn chuyeån sang khí ñöôïc neân luoân coù söï ñoàng haønh vôùi nhau. Yeáu toá moâi tröôøng mang tính quyeát ñònh trong vieäc chuyeån ñoåi daïng theå cuûa Hyñroâcacbon. Neáu coù söï baát lôïi hôn nöõa thì khí thieân nhieân hay goïi laø khí ñoàng haønh seõ chuyeån sang than chì (Graphit). 2)Khí ñôn ñoäc: laø khí toàn taïi trong nhöõng baãy maø coù söï vaéng maët cuûa daàu, chæ coù duy nhaát khí maø thoâi. Moû khí thieân nhieân coù tröõ löôïng raát lôùn vaø quan troïng trong caùc giai ñoaïn phaùt trieån tôùi naêm 2007 laø 2 moû Lan Taây – Lan Ñoû. Chöùa khí ñôn ñoäc naèm ngoaøi khôi Coân Ñaûo. Nguoàn goác khí ñôn ñoäc thöôøng do moâi tröôøng taïo thaønh: aùp suaát cao, nhieät löu cao, nguoàn höõu cô do thöïc vaät vaø ñoäng vaät ñaát lieàn laán aùp. Moät nguoàn goác khaùc laø söï chöng caát töï nhieân cuûa caùc væa than coå hôn, naèm beân döôùi ñaùy, ñoù laø khí than ñaù töï nhieân. Moû khí gaàn bôø bieån Thaùi Bình ôû Vònh Baéc Boä thuoäc loaïi naøy. Ngöôøi ta bieát ñöôïc noù nhôø vaøo tæ leä CO2 cao laãn vaøo. Khí ñôn ñoäc coù ôû nhöõng nôi coù hoaït ñoäng kieán taïo maïnh meõ, keát hôïp vôùi söùc naëng cuûa haøng loaït traàm tích aøo aït ñoå doàn veà. Söï taùch daõn ñaùy bieån Ñoâng thaønh moät ñaùy ñaïi döông ôû taïi Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa, chính laø nguyeân nhaân ñeå taïo khí ñoàng haønh vôùi khí ñôn ñoäc (khí khoâ). 3)Khí than ñaù: laø khí coù nguoàn goác nhaân taïo, than ñaù ñöôïc khai thaùc, taïo ra khí ñaát hay khí thaáp. Moät nguoàn goác nhaân taïo khaùc laø bôm khí trôû xuoáng væa than vaø höùng CH4 boác leân, theo coâng ngheä hieän ñaïi ñöôïc thöïc hieän raát nhieàu nôi treân theá giôùi (Baéc Myõ, Chaâu AÂu, Ñoâng Nam AÙ) giuùp cho vieäc taän thu naêng löôïng naèm saâu döôùi ñaát, khoâng khai thaùc ñöôïc theo kieåu coå ñieån. Hình 1: Töø chaát höõu cô ra caùc loaïi khí, daàu moû vaø than ñaù III. Di truù vaø tích tuï: Töø nôi ñaù sinh daàu ñeán ñaù chöùa daàu, söï di truù vaø tích tuï ñoøi hoûi nhöõng yeáu toá moâi tröôøng raát phöùc taïp trong moät khoaûng khoâng gian boán chieàu maø caùc coâng ngheä môùi ñang gia coâng giaûi quyeát. Söï tích tuï ñoøi hoûi nhöõng yeáu toá di truù vaø nhöõng yeáu toá ñaëc bieät, trong ñoù coù caáu truùc phuø hôïp cuûa baãy, ñoàng thôøi coù caû söï hieän dieän cuûa caùc lôùp chaén ôû boán phía, ôû ñænh vaø ôû ñaùy. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, trong quaù trình khai thaùc , ngöôøi ta thaáy moät kieåu di truù baát lôïi cuûa khí. Khi daàu vaø khí rôøi baãy ñi vaøo gieáng, thì nöôùc maën chen vaøo caùc loã roång trong ñaù, ñoâi khi chaän ñöôøng vaøo cuûa khí, khieán cho gieáng bò maát aùp, khí khoâng leân ñöôïc. Trong tröôøng hôïp naøy tæ leä khí thu hoài coù theå bò giaûm ñi töø 10 % ñeán 20%, gaây moät thaát thoaùt lôùn, laøm sai leäch haún veà döï kieán tröõ löôïng cuûa moû. Ngaøy nay, coâng ngheä söû duïng caùc muõi khoan ngoaèn ngheøo coù theå tìm thaáy nhöõng tuùi khí nhoû hôn chöa lieân keát voái caùc tuùi khí chính ( tuùi khí chính bò coâ laäp). Moät coâng ngheä coù oáng khoan cheõ nhaùnh seõ taùch ngay trong loøng ñaát giöõa khí vôùi daàu , khí vôùi nöôùc maën, daàu vôùi nöôùc maën, ñeå bôm ngöôïc nöôùc maën xuoáng ñaùy baãy. IV. Chieán löôïc khí thích hôïp: Coâng nghieäp daàu khí laø moät ngaønh coâng nghieäp naëng cuûa ngaønh naêng löôïng, do ñoù ñoøi hoûi phaûi coù söï ñaàu tö voâ cuøng lôùn veà kinh teá, chính trò cuûa caû moät nöôùc. Nhöõng ruûi ro khoâng löôøng tröôùc ñöôïc nhöng buø laïi ñaàu ra cuûa ngaønh coâng nghieäp naøy töông ñoái lôùn, aûnh höôûng ñeán söï thay ñoåi beà maët cuûa moät ñaát nöôùc. Thieát bò coâng ngheä hieän ñaïi, moät ñoäi nguõ saûn xuaát vaø quaûn lyù chuyeân nghieäp ñaày kinh nghieäm vaø trí tueä taát caû ñeàu quan troïng. ÔÛ nöôùc ta hieän nay, naêng löôïng coù nguoàn goác hyñroâcacbon chieám phaàn quan troïng nhaát tôùi 50% GDP. Goùp phaàn naâng ñeán 0,5% GDP cuûa caû nöôùc. Trong khi tröõ löôïng daàu cuûa nöôùc ta ngaøy caøng vôi daàn vaø ñöôïc thay theá baèng naêng löôïng khí thieân nhieân. Ta phaûi coù quyeát ñònh ñöa ra nhöõng giaûi phaùp hay nhöõng chieán löôïc thích hôïp ñeå ñöa khí thieân nhieân vaøo trong ñôøi soáng, thay theá cho nguoàn Hyñroâcacbon loûng ñang ngaøy caøng caïn kieät. Khí thieân nhieân ñöôïc ñöa vaøo chaäm hôn nhöng seõ phuïc vuï suoát theá kyû 21. Vì vaäy, ñaây laø nguoàn naêng löôïng mang tính laâu daøi. Hieän nay, chuùng ta coù ñuû 3 loaïi khí thieân nhieân trong loøng ñaát: Khí ñoàng haønh (tröõ löôïng nhieàu hôn daàu), hieän ñang ñöôïc khai thaùc trong coâng cuoäc tìm kieám, thaêm doø daàu. Khí ñôn ñoäc, ñang coù höôùng ñi seõ khai thaùc trong vaøi naêm tôùi vôùi kyõ thuaät coâng ngheä hieän ñaïi Khí than ñaù, coøn ñang nghieân cöùu vaø trieån khai töø caùc moû than ñaù ôù Vònh Baéc Boä vaø Trung Boä, vò trí thaêm doø naèm saâu trong loøng ñaát khoù coù theå khai thaùc baèng kyõ thuaät thoâ sô nhö hieän nay. Hieän nay, caû 3 loaïi khí ñöïôc ñöa vaøo khai thaùc, nhöng chæ kinh teá khi vaän chuyeån chuùng döôùi daïng khí maø thoâi. Khi chuyeån sang theå daïng loûng, ñöôøng daãn ñoøi hoûi söï ñaàu tö gaáp 4 laàn muïc ñaàu tö daãn daàu. Vì vaäy, caàn söû duïng coâng ngheä môùi ñeå chuyeån khí thaønh Methanol, töø Methanol seõ tinh luyeän ra xaêng, daàu D.O saùp vaø nhieàu hoaù chaát khaùc,… Moät soá troïng ñieåm cô baûn trong chieán löôïc naêng löôïng khí: Môû roäng maïng löôùi thu khí ñoàng haønh töø moû Baïch Hoå sang moû Roàng, Raïng Ñoâng, Ñaïi Huøng. Môû roäng maïng löôùi thu khí thieân nhieân cuûa moû Lan Taây, Lan Ñoû vaø caùc môû khí laân caän. Môû roäng maïng löôùi thu khí thieân nhieân xung quanh Tieàn Haûi. Môû roäng maïng löôùi thu khí thieân nhieân ôû khu Thoå Chu. Môû roäng maïng löôùi thu khí thieân nhieân coù laãn CO2 nôi theàm luïc ñòa traõi daøi Quaûng Ngaõi ñeán Thanh Hoaù. Môû roäng maïng löôùi thu khí Meâtal than ñaù töø Quaûng Nam ñeán Hoøn Gai. Tieàm naêng khí ôû Vieät Nam hieän nay: Nhö ñaõ ñeà caäp töø tröôùc, tröõ löôïng khí thieân nhieân ôû VN raát lôùn so vôùi löôïng daàu moû. Coù theå ñöa ra moät soá lieäu cô baûn laø 1.336 tæ m3 .Tuy nhieân , möùc ñoä thaêm doø ôû moät soá beå chöa coù söï ñoàng ñeàu neân gaây khoù khaên cho vieäc xaùc ñinh chính xaùc tröõ löôïng khí thöïc teá. Khí thieân nhieân ñöôïc ñaùnh giaù laø tieàm naêng thöù nhaát, sau laø daàu trong giai ñoaïn phaùt trieån kinh teá nöôùc ta trong töông lai. Boàn Cöûu Long, boàn Soâng Hoàng , boàn Nam Coân Sôn vaø boàn Malaysia_Thoå Chu tieàm naêng khí ñöôïc ñaùnh giaù laø cao nhaát. Vì theá, haàu heát khí thieân nhieân trong caùc beå naøy ñeàu ñöôïc phaùt hieän , khai thaùc vaø ñöa vaøo söû duïng moät caùch trieät ñeå. Moät soá thoáng keâ cô baûn cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaùnh giaù tröõ löôïng daàu khí ôû VN nhö sau : Beå traàm tích Khí thieân nhieân Khí ñoàng haønh Thaáp T.Bình Cao Thaáp T.Bình Cao 1. Nam Coân Sôn 400 500 610 20 25 25 2. Cöûu Long 85 100 120 3. Soâng Hoàng Baéc Trung Nam 30 130 110 35 200 160 80 280 210 0 05 15 4. Maõ Lai_Thoå Chu 30 60 90 5 10 15 5. Caùc khu vöïc khaùc 0 160 370 0 20 50 Coäng 900 1130 1400 110 160 190 Baûng 1: Ñaùnh giaù tröõ löôïng daàu khí ôû theàm luïc ñòa Vieät Nam Keát quaû thaêm doø trong nhöõng naêm qua cho pheùp ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí nhö sau : Caùc moû khí ñaõ phaùt hieän Caùc moû khí seõ phaùt hieän Toång coäng Thaáp T.Bình Cao Thaáp T.Bình Cao Thaáp T.Bình Cao Khí ñoàng haønh (tyû m3) 50 71 100 60 90 120 110 161 220 Khí thieân nhieân (tyû m3) 270 397 520 530 750 1020 800 1175 1540 Khí Condensat (tyû m3 ) 25 41 50 110 160 210 135 200 260 Baûng 2: Ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí ôû Vieät Nam Tieàm naêng sinh khí ôû caùc beå ñaõ ñöôïc phaùt hieän ñöôïc xaùc ñinh nhö sau : Caùc boàn traàm tích Ñaõ phaùt hieän (tyû m3) Toång coäng (tyû m3) Soâng Hoàng 268 364 Cöûu long 56 89 Nam Coân Sôn 174 254 Maõ Lai – Thoå Chu 30 100 Caùc boàn khaùc ? 529 Baûng 3: Tieàm naêng sinh khí ô ûcaùc beå ñaõ phaùt hieän Vieäc ñoát boû khí ñoàng haønh trong quaù trình khai thaùc daàu moû trong nhöõng naêm tröôùc ñaây vaø vieäc ñöa khí ñoàng haønh vaøo coâng nghieäp naêng löôïng cuûa nhöõng naêm töø sau 1975 ñeán nay, ñaõ cho thaáy VN khaúng ñònh khaû naêng söû duïng trieät ñeå nguoàn taøi nguyeân coù saún cuûa mình , töï khaúng ñònh mình trong coâng cuoäc hieän ñaïi hoaù coâng ngheä naêng löôïng ñaát nöôùc. Vieät Nam coøn coù raát nhieàu moû chöa ñöôïc khai thaùc, ñieàu naøy coøn tuyø thuoäc vaøo nguoàn khí tieâu thuï trong nöôùc vaø khoâng loaïi tröø vieäc xuaát khaåu nöôùc ngoaøi neáu ñieàu kieän cho pheùp. Saûn löôïng khai thaùc daàu ngaøy caøng taêng keùo theo saûn löôïng khí ñoàng haønh ngaøy caøng nhieàu. Khí thieân nhieân hieän nay laø moät nguoàn naêng löôïng mang taàm chieán löôïc treân moïi lónh vöïc. Chöông III: PHÖÔNG HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP KHÍ THIEÂN NHIEÂN I. Caùc vaán ñeà khai thaùc khí thieân nhieân : Hieän nay, vaán ñeà khai thaùc daàu khí ôû nöôùc ta ñang trôû neân raát phoå bieán. Vieäc coäng taùc vôùi caùc coâng ty naêng löôïng nöôùc ngoaøi, trong ñoù vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp söû lyù, khai thaùc daàu moû vôùi coâng ngheä hieän ñaïi laø phaàn vieäc quan troïng nhaát vì noù mang tính chaát kinh teá raát cao. Nhìn chung , vaán ñeà khai thaùc khí ôû nöôùc ta phaûi xeùt ñeán caùc khaû naêng sau : 1) Khaû naêng khai thaùc khí qui öôùc : Ña phaàn caùc moû khí ôû nöôùc ta ñeàu xeáp vaøo qui öôùc, ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù vaø thieát keá khai thaùc. Khí ñoàâng haønh ôû daïng khí ñaõ ñöôïc ñöa vaøo bôø ñeå laøm nguoàn naêng löôïng cho nhieät ñieän. Khí ñôn ñoäc ñang ñöôïc nghieân cöùu vaø ñöa vaøo saûn xuaát. Khí khoâng theå nguyeân traïng ñi xa ñöôïc. Do vaäy, vieäc ñaàu tö voán moû roäng vieäc vaän taûi khí baèng oáng daãn laø vaán ñeà chính. Vì chi phí raát cao neân caàn phaûi coù söï löïa choïn : _ Daãn khí ôû traïng thaùi hoùa loûng khí ngoaøi khôi, vôùi giaù thaønh raát cao _ Daãn khí ñaõ chuyeån thaønh meâthanol loûng vaøo bôø, vôí giaù thaønh baèng daàu moû Khí hoaù loûng ñöôïc hieäu quaû kinh teá khi coù khaû naêng hoùa loûng taïi choå vaø xuaát khaåu töø ngoaøi khôi ñeå buø cho vieäc bôm vaøo ñaát lieàn qua loaïi oáng chuyeân duøng ñaét tieàn (gaáp 4 laàn oáng daãn daàu). Hai moû khí coù tröõ löôïng lôùn ñang ñöôïc nghieân cöùu theâm laø Lan Taây _ Lan Ñoû , tröôùc maét laø söû duïng oáng daãn khí hoùa loûng. Ñaây laø öùng duïng tröïc tieáp ñeå tieáp theâm nguoàn naêng löôïng chính thay theá cho caùc moû daàu ñang daàn caïn kieät ôû töông lai. Neáu coù theå cuøng tieán böôùc vôùi coâng nghieäp, thì vieäc chuyeån khí thaønh meâthanol ôû ngoaøi khôi, roài duøng oáng daãn daàu ñöa meâthanol vaøo bôø, thì vöøa thöøa keá ñöôïc heä thoáng daãn coù saün, vöøa laép ñaët oáng daãn daàu ñeå duøng tieáp. 2) Khaû naêng khai thaùc khí khoâng qui öôùc : Khaû naêng naøy coøn xa ñoái vôùi VN. Caùc moû khoâng naèm treân theàm luïc ñòa maø naèm treân trieàn luïc ñòa vaø ñaùy ñaïi döông ñoái vôùi VN ñöôïc xeáp vaøo loaïi khí khoâng qui öôùc . Khí loaïi naøy naèm giöõa Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa, nôi ñaùy bieån saâu töø 300m ñeán 2000m. 3) Khaû naêng khai thaùc khí laáy töø than ñaù : Phaàn lôùn laø khí Meâtan ( 95% ) ñöôïc laáy töø than ñaù, chöù khoâng phaûi hyñroâcacbon. Ñaây laø loaïi khí ñöôïc xeáp vaøo loaïi khoâng qui öôùc noù naèm ôû caùc væa saâu khoâng khai thaùc ñöôïc. Nghieân cöùu gaàn ñaây cho thaáy : 1 taán than = 10 m3 khí Meâtan Phöông phaùp laáy khí Meâtan leân baèng caùch bôm Nitô loûng ( hay CO2 loûng ) xuoáng moâït gieáng taïo aùp ,vaø höùng meâtan töø caùc gieáng quanh ñoù Ñoái vôùi nöôùc ta , tính ñeán nay tröõ löôïng than leân ñeán 200 tæ taán , ñaây laø moät tröõ löôïng khoâng nhoû töông ñöông vôùi 20 tæ m3 khí meâtan . Moät keá hoaïch nghieân cöùu raát caàn thieát ñeå naâng cao kinh teá ñaát nöôùc töông lai , taïo cho ngöôøi daân raát nhieàu hy voïng coù theå söû duïng nguoàn naêng löôïng quí naøy trong saûn xuaát vaø tieâu duøng. 4) Thieát bò vaø ñoäi nguõ : Ñoái vôùi Vieät Nam, thieát bò khai thaùc döôùi bieån taïo ra moät chi phí lôùn hôn chi phí treân ñaát lieàn (khoaûng 3 laàn ), laø moät ñaát nöôùc ngheøo cô cheá lieân doanh laø giaûi phaùp toái öu , coøn cô cheá quoác gia cöïc ñoan raát khoù maø theå hieän ñöôïc vì tính ruû ro kinh teá raát cao. Ñoäi nguõ khai thaùc , ta chöa coù . Nhö vaäy , chuyeân moân hoaù ñoäi nguõ nhaân vieân môùi, ñöa moät soá nhaân vieân xuaát saéc ñi nöôùc ngoaøi nhö caùc nöôùc ôû Taây AÂu, Ñoâng AÂu, döôùi söï ñôõ ñaàu cuûa moät coâng ty khí thieân nhieân ( coâng ty Mobil, coâng ty BP ) coù kinh nghieäm ôû theâm luïc ñòa VN . Khi coù ñoäi nguõï xuaát saéc , coâng vieäc khai thaùc khí môùi mang tính oån ñònh. II. Khaû naêng cheá bieán khí thieân nhieân theo coâng ngheä môùi : Tröôùc heát, ta coù theå toùm taét quaù trình cheá bieán khí theo coâng ngheä cuõ: KHÍ THIEÂN NHIEÂN ethylene meâthanol hydro Ammoân ethanol formaldehyde Sulfat ammoân styrene polyethylene Chaát deûo chaát dính Hoaù chaát Chaát deûo Chaát dính Phaân boùn Hình 2: Quaù trình cheá bieán khí thieân nhieân theo coâng ngheä cuõ Ñaây laø nhöõng saûn phaåm raát quan troïng trong böôùc ñöôøng coâng nghieäp hoaù töø noâng nghieäp ñeán caùc coâng nghieäp hoaù saûn phaåm. Khí thieân nhieân khoâng ngöøng ñöôïc hoùa loûng ñeå thaønh khí daàu loûng (LPG), vaø khí thieân nhieân loûng (LNG) duøng di chuyeån ñi xa vaø söû duïng tröïc tieáp laøm chaát ñoát, cho nhieät ñieän vaø laøm phaân boùn, maø coøn ñöôïc bieán thaønh moät soá chaát loûng cô baûn ñeå töø ñoù söû duïng laøm nguyeân lieäu nhö : xaêng, daàu Diesel, nhôùt, môû, hoùa chaát. Khí hoùa loûng goïi laø daàu thoâ nhöng khaùc vôùi daàu thoâ ñöôïc tröïc tieáp khai thaùc laø loaïi daàu khoâng löu huyønh, khoâng coù kim loaïi naëng, khoâng coù chaát ñoäc laøm oâ nhieãm moâi tröôøng, ñeå töø ñoù taïo ra maët haøng coù lôïi cho xaõ hoäi. Quy trình hoùa loûng khí theo höôùng môùi: Coù 2 höôùng hoaù loûng daàu: -Höôùng hoùa loûng giaùn tieáp -Höôùng hoùa loûng tröïc tieáp Höôùng hoùa loûng giaùn tieáp ñaõ ñöôïc ngöôøi Ñöùc söû duïng trong theá chieán thöù hai goàm coù 02 caùch: * Caùch oâxy hoùa töøng phaàn taïo ra khí toång hôïp (syngas) roài hyñroâcacbon troän laãn (mixed hyñroâcacbon), töø ñoù laøm ra xaêng daàu, hoaù chaát ñuû loaïi. * Caùch taùi taïo duøng hôi nöôùc, taïo thaønh meâthanol töø ñoùù taïo thaønh xaêng daàu, hoaù chaát ñuû loaïi. Höôùng hoùa loûng tröïc tieáp, coù 02 caùch: * Caùch duøng xuùc taùc quy öôùc trong phaûn öùng oxi hoaù, taïo phoù saûn phaåm daàu coå ñieån. * Caùch duøng xuùc taùc loûng trong oxi hoaù taïo ra meâthanol, töø ñoù taïo ra thaønh xaêng, daàu, nhôùt, môõ vaø hoaù chaát ñuû loaïi. Nhìn chung , laøm baát cöù vieäc gì cuõng phaûi xeùt ñeán hieäu quaû kinh teá. Cho ñeán nay, vieäc bieán khí thieân nhieân thaønh theå loûng, coøn coù nguoàn oxy raát ñaét giaù. Caàn keát hôïp vieäc taïo ra oxy trong moät qui trình maø oxy laø pheá phaåm. Nhôø ñoù môùi taän duïng heát nguoàn khí thieân nhieân maø ta ñaõ coù. III. Ñònh höôùng söû duïng khí thieân nhieân ôû Vieät Nam: Nguoàn taøi nguyeân daàu moû ngaøy caøng caïn kieät , vôùi tröõ löôïng khí , Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø coù tieàm naêng hôn tröõ löôïng daàu moû. Do vaäy, khí thieân nhieân ñöôïc söû duïng moät caùch thöïc teá hôn trong ñôøi soáng hieän nay cuûa ngöôøi daân Vieät Nam. Coù theå phaân chia thaønh hai loaïi cô baûn : _ Söû duïng khí laøm nhieân lieäu _ Söû duïng khí laøm nguyeân lieäu Söû duïng khí laøm nhieân lieäu : Khí thieân nhieân khoâng nhöõng ñöôïc hoaù loûng ñeå thaønh daàu khí khoâ, khí neùn cao aùp ñöôïc söû duïng phoå bieán laøm chaát ñoát, cho nhieät ñieän, cho giao thoâng vaän taûi ( xaêng , daàu diesel , nhôùt, môõ, hoaù chaát ) * Chaát ñoát : Khí daàu loûng ( LGP) ñöôïc söû duïng ñaàu tieân töø thaäp nieân 70 laøm chaát ñoát trong moãi gia ñình . Vôùi khoái löôïng nhoû, daàn daàn LGP ñöôïc söû duïng moät caùch phoå bieán trong dòch vuï nhaø haøng , khaùch saïn, caùc nhaø maùy goám söù, thuyû tinh cao caáp. Möùc tieâu thuï LGP taêng tröôûng trung bình 15% töø naêm 1998 khi nhaø maùy xöû lyù Dinh Coá cho ra ñôøi LGP Vieät Nam Hieän nay coù moät ñöôøng oáng daãn khí ñoát töø moû Baïch Hoå veà ñaát lieàn , cung caáp cho nhaø maùy ñieän Baø Ròa , nhaø maùy ñieän Phuù Myõ , nhaø maùy khí hoaù loûng Dinh Coá vôùi saûn löôïng khoaûng 1.4_1.5 tyû m3/naêm. Ñang chuaån bò ñaàu tö oáng daãn khí Nam Coân Sôn coâng xuaát 5_6.0 tyû m3 / naêm, vôùi hai ñöôøng oáng daãn khí ñoát neâu treân ñuû söùc ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát coâng nghieäp coù söû duïng khí ñoát laøm nguyeân lieäu, nhieân lieäu . Ñaây laø moät lôïi theá naêng löôïng tuyeät vôøi * Laøm nhieät ñieän : Töø naêm 1995, khí ñoàng haønh töø moû Baïch Hoå ñöôïc ñöa vaøo bôø, ñaùnh daáu söï ra ñôøi cuûa ngaønh coâng nghieäp khí Vieät Nam. Thôøi kyø ñaàu khí ñöôïc cung caáp cho nhaø maùy ñieän Baø Ròa vôùi löu löôïng moät trieäu m3 / ngaøy cho caùc nhaø maùy ñieän Baø Ròa vaø Phuù Myõ. Töø naêm 2005-2010, tyû troïng söû duïng cho phaùt ñieän khoaûng 70- 75%. Tuy nhieân, khí thieân nhieân ñöôïc söû duïng trong ngaønh ñieän vaãn coøn quan troïng vaø chieám tyû troïng nhieàu hôn so vôùi nhieät ñieän. Coäng vôùi söï vaän chuyeån khí laø moät vaán ñeà nan giaûi vaø nhöõng vaán ñeà thieät haïi veà maët kinh teá do phaûi ñoát boû khí ñoàng haønh vaøo muøa möa do cung vöôït quaù caàu. Song, tröõ löôïng than vaø thuyû ñieän taäp trung phaàn lôùn ôû mieàn Baéc, gaây khoù khaên cho vieäc phaùt trieån khí treân thò tröôøng. Do ñoù, vaán ñeà caàn ñaët ra laø ña daïng hoaù thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm trong thôøi gian tôùi. * Trong giao thoâng vaän taûi : Vieäc aùp duïng khí thieân nhieân cho giao thoâng vaän taûi laø xu höôùng hieân nay ñang ñöôïc raát nhieàu nöôùc treân theá giôùi quan taâm, vì ñaây laø nguoàn naêng löôïng saïch , khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø coù giaù trò caïnh tranh vôùi caùc nguoàn nhieân lieäu truyeàn thoáng laø xaêng, diesel Aùp duïng coâng ngheä saûn xuaát khí thieân nhieân neùn (CNG) laøm nhieân lieäu cho giao thoâng vaän taûi thay theá cho caùc daïng nguyeân lieäu truyeàn thoáng coøn laø môùi meõ, ñang ñöôïc ñaàu tö nghieân cöùu vaø aùp duïng. Theo moät soá tieâu chuaån ôû nöôùc ngoaøi thì khí töø caùc moû ôû beå Cöûu Long, Nam Coân Sôn coù chaát löôïng söû duïng CNG laø nhieân lieäu cho ñoäng cô cuûa caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi, ñònh höôùng sang söû duïng khí nhö moät daïng nguyeân lieäu saïch, goùp phaàn laøm giaûm moâi tröôøng, vôùi giaù thaønh ñaàu tö töông ñoái chaáp nhaän ñöôïc. Ñaëc tính Xaêng LGP CNG Tyû troïng chaát loûng (kg/l) Tyû troïng hôi so vôùi khoâng khí 0.74 3.5 0.5-0.59 1.5-2 0.55-0.68 Giôùi haïn noå % Nhieät ñoä baét chaùy (0C) 1-16 430 2-9 450-550 4-14 630-700 Chæ soá octan RON 96 110 130 Nhieät trò toaøn phaàn( MJ/kg) 43.6 49.5-50.5 42.3MJ/m3 Giôùi haïn % theå tích boác chaùy trong hoån hôïp vôùi khoâng khí ôû ñieàu kieän thöôøng Giôùi haïn döôùi: Giôùi haïn treân : 2.4 9.5 1.8 10 5 15 Ñieåm soâi 0c taïi aùp xuaát thöôøng Ñieåm noùng chaûy 0C taïi aùp xuaát thöôøng 27-244 - -45 -187 -161 -182 Tyû leä khoâng khí /nhieân lieäu ( troïng löôïng) Tyû leä khoâng khí /nhieân lieäu ( theå tích) Chì vaø löu huyønh Khí thaûi ( CO,CO2; CH: NOx) 14.5 60 coù cao 15.6 24 khoâng thaáp 17.24 11 khoâng raát thaáp Aùp xuaát bình chöùa (Barg) 0 9-12 200-250 Baûng 4: Caùc ñaëc tính kyõ thuaät cuûa nhieân lieäu CNG so vôùi xaêng vaø LGP (Taïp chí daàu khí soá 5-2004) Noùi toùm laïi , tuy khoái löôïng söû duïng khí khoâng quaù lôùn trong phaùt ñieän , nhöng thöôøng laø nhöõng khu vöïc coù theå tieâu thuï khí vôùi giaù raát cao. Caùc nhaø ñaàu tö daàu khí seõ bieát caùch môû roäng thò tröôøng söû duïng khí döïa treân vieäc xaây döïng caùc traïm phaân phoái vaø con ñöôøng vaän chuyeân khí toái öu. Nhìn chung caùch ñi toång quaùt laø bieán khí thieân nhieân thaønh moät loaïi daàu thoâ, khoâng löu huyønh, khoâng kim loaïi naëng, khoâng coù chaát ñoäc gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, ñeå töø ñoù taïo ra caùc maët haøng ña daïng cho xaõ hoäi. 2) Söû duïng khí laøm nguyeân lieäu : * Saûn xuaát phaân ñaïm ureâ cho noâng nghieäp, chaát gaây noå vaø chaát khai khoaùng cho neàn coâng nghieäp quoác phoøng. Chi phí vaän chuyeån laø moät vaán ñeà caàn thieát ñeå coù theå ñaûm baûo vöøa oån ñònh giaù thaønh vöøa baûo ñaûm chaát löôïng söû duïng. Ta coù theå nhìn nhaän töø caùc khía caïnh: - OÅn ñònh nguoàn cung caáp ureâ cho noâng nghieäp, haïn cheá söï phuï thuoäc vaøo nhaäp khaåu vaø nhöõng bieán ñoäng thaát thöôøng veà giaù. - Thay theá nhaäp khaåu, taêng tyû troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong nöôùc veà giaù trò thaønh phaåm vaø do ñoù caûi thieän caân baèng ngoaïi teä -Khaû naêng trôï giaù baèng chính saùch veà thueá vaø cô cheá ñònh giaù baùn * Saûn xuaát meâthanol baùn saûn phaåm töø ñoù coù theå ñieàu cheá MTBE (laø moät loaïi phuï gia xaêng taêng chæ soá octan thay cho chì , khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhieàu ), sôïi toång hôïp; meâthanol laø nguyeân lieäu chính ñeå saûn xuaát nhieàu saûn phaåm coâng nghieäp quan troïng nhö : formalin, axit axeâtic, oâleâfin * Saûn xuaát saét xoáp theo coâng ngheä hoaøn nguyeân tröïc tieáp thay cho phöông phaùp coác hoaù than truyeàn thoáng * Saûn xuaát eâtan, proban, butan vaø condensat laøm nguyeân lieäu cho hoaù daàu laø nhöõng böôùc quan troïng caàn ñöôïc ñaùnh giaù kyõû treân cô sôû döï baùo theo caùc phöông phaùp thöïc teá veà nhu caàu cuûa neàn kinh teá ñoái vôùi caùc saûn phaåm / chaát deûo / sôïi toång hôïp / chaát taåy röõa toång hôïp daãn xuaát töø caùc nguyeân lieäu khí. Vieäc aùp duïng khí thieân nhieân vaøo coâng nghieäp, vaø chuyeån töø nguoàn nguyeân lieâu thaønh nhieân lieäu trong coâng nghieäp hoaù daàu laø moät ñieàu caàn thieát phaûi caân nhaéc. Vì coù söï caïnh tranh giöõa giaù trò söû duïng cuûa chuùng laøm nguyeân lieäu hoaù daàu vaø nhieân lieäu. Hieän nay, Toång coâng ty daàu khí Vieät Nam ñaõ kyù hôïp ñoàng xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát phaân ñam Phuù Myõ vôùi coâng suaát 740.000 taán Ureâ/naêm, nguoàn nguyeân lieäu chính laø khí ñöôïc laáy leân töø moû Baïch Hoå vaø Nam Coân Sôn. Veà phaàn coâng nghieäp hoaù daàu ñaõ coù Nhaø Maùy PVC vôùi coâng suaát 80.000 taán/naêm taïi Ñoàng Nai hôïp taùc giöõa Vinaplast vaø coâng ty Mitsui laø moät nhaø maùy PVC thöù hai coâng suaát 100.000 taán/naêm taïi Thò Vaûi (lieân doanh giöõa PVC vaø Petronas) seõ ñi vaøo hoaït ñoäng vaøo naêm 2005 phuïc vuï cho coâng nghieäp nheï. * Saûn xuaát nhöïa Etylen vaø polyetylen: - Vieät Nam laø thò tröôøng lôùn tieâu thuï P.E vaø P.P phaûi nhaäp khaåu 100%. Nhaø maùy saûn xuaát P.E vaø P.P taïi Vieät Nam coù theå caïnh tranh döïa treân 2 yeáu toá laø coù nguoàn nguyeân lieäu vaø coù nguoàn tieâu thuï saûn phaåm taïi choã. Theo suy tính hieän nay caùc nguoàn khí maø ta ñaõ coù khoâng ñaùp öùng cung caáp nguyeân lieäu cho döï aùn xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát Etylen vaø Polyetylen ôû Vieät Nam. - Nguoàn LPG vaø Napta töø nhaø maùy loïc daàu seõ khoâng ñuû cung caáp cho nhu caàu tieâu thuï trong nöôùc vaø nhieân lieäu. LPG khoâng theå söû duïng laøm nhieân lieäu vì giaù thaønh cao, phaûi nhaäp khaåu, hieäu xuaát chuyeån hoaù sang Etylen thaáp. - Möùc ñoä chuyeån hoaù thaønh Etylen theo coâng ngheä truyeàn thoáng sau: + Cracking löôïng Napta töø Condensat (khoaûng 1,5 trieäu taán/naêm), vôùi quy moâ coâng suaát 350.000 – 400.000 taán P.E/naêm ñaùp öùng ñeán naêm 2015 vôùi ñieàu kieän khoâng söûù duïng Condensat vaøo muïc ñích khaùc. + Vôùi coâng ngheä môùi coù theå Cracking tröïc tieáp Condensat, khi aáy löôïng Etylen thu ñöôïc seõ nhieàu hôn, coù khaû naêng ñaùp öùng quy moâ coâng suaát tôùi 500.000 taán/naêm. Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy: Nguyeân lieäu ñaùp öùng cho saûn xuaát Etylen vaø Polytetylen chæ coù ñi töø Condensat, ñaëc bieät laø töø Condensat töø moû Haûi Thaïch. Caùc nguoàn khí thieân nhieân ñaõ phaùt hieän ñöôïc ôû beå Cöûu Long, Nam Coân Sôn khoâng ñuû ñieàu kieän laøm nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát Etylen vaø Polyetylen caû veà chaát löôïng laãn khoái löôïng. Nhìn chung, vaán ñeà phaùt trieån thò tröôøng khí ñang laø moät moái quan taâm lôùn theo höôùng laøm nguyeân lieäu caàn ñöôïc xem xeùt vaø ñaåy maïnh, caàn phaûi coù söï ñaàu tö vaø uûng hoä mang tính chaát Quoác gia. Vaø coù söï caân baèng giöõa vieäc aùp duïng caùc chính saùch thueá vaø giaù trò cuûa saûn phaåm. III. Caùc hoaïch ñònh ñaàu tö vaø phaùt trieån khí trong thôøi gian gaàn ñaây vaø trong töông lai: 1) Khí hoaù daàu: a) Trong saûn xuaát Meâthanol: Meâthanol laø moät trong nhöõng hoaù chaát cô baûn ñöôïc söû duïng laøm nguyeân lieäu chính ñeå saûn xuaát caùc hoaù chaát nhö formadehyde, MTBE ( methy tertiary butyl ether), axit axetic ….Meâthanol cuõng ñöôïc söû duïng nhö moät loaïi dung moâi coâng nghieäp vaø ñöôïc duøng nhö nguyeân lieäu coù theå pha tröïc tieáp vaø garoline ñeå taêng chæ soá octan. Meâtan ; khí ñöôïc laáy töø khí ñoàng haønh; laø nguyeân lieäu chính ñeå saûn xuaát Meâthanol ôû Vieät Nam. Hieän taïi trong saûn xuaát Meâthanol ñöôïc chia ra : - Saûn xuaát Meâthanol treân bôø cuûa Finansa, Ancom, Vinaclum veà cô baûn ñaõ thoaû thuaän vôùi nhau veà noäi dung nghieân cöùu khaû thi, nhöng chöa thoáng nhaát veà xaùc ñònh giaù caû vaø tröõ löôïng khí - Saûn xuaát Meâthanol noåi vôùi ñoái taùc laø GSC (ñieàu haønh), Ugland A/S Topsoe (coâng ngheä), Klenwort Beusan (taøi chính) vaø coâng ty Hoàng Phaùt. Theo döï aùn töø sau naêm 2005 thò tröôøng tieâu thuï noäi ñòa hieän taïi vaøo khoaûng treân 60.000 taán meâthanol/naêm, vaø khoái löôïng naøy seõ vöôït baäc khoaûng 330.000 taán meâthanol/naêm trong khoaûng thôøi gian ñeán naêm 2025 . Luùc naøy, Meâthanol tieâu thuï chuû yeáu baèng caùch xuaát khaåu. b) Trong saûn xuaát eâtylen vaø polyeâtylen töø octan: Khí thieân nhieân, khí ñoàng haønh, khí töø nhaø maùy loïc daàu, khí hoaù loûng, caùc phaân ñoaïn napta, gasoil töø daàu thoâ, condensat, laø nhöõng nguoàn saûn xuaát eâtylen. Trong ñoù eâtan laø nguyeân lieäu chính ñöôïc söû duïng. Coâng ngheä saûn xuaát eâtylen töø eâtan laø reû nhaát vaø ñôn giaûn nhaát, vôùi coâng xuaát toái thieåu laø 300.000 taán /naêm vaø seõ taêng maïnh trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Naêm 2005 2010 2015 2020 2025 Beå Cöûu Long Khí (tyû m3) 2,64 2,17 0,89 0,03 0 Etan(trieäu taán) 0,37 0,29 0,12 0 0 Beå Nam Coân Sôn Khí(tyû m3) 3,73 8,41 8,51 6,32 2,38 Etan (trieäu taán) 0,23 0,53 0,53 0,41 0,16 Beå Maõ Lai – Thoå Chu Etan (trieäu taán) 0,11 0,16 0,24 0,21 0 Toång khí (tyû m3) 7,77 13,00 13,31 9,76 2,38 Toång Etan (trieäu taán) 0,71 0,97 0,88 0,63 0,16 Baûng 5: Döï kieán khai thaùc khí eâtan töø naêm 2005 ñeán 2025 (Nguoàn PVEP , Toång coâng ty Daàu Khí Vieät Nam, 4-2002) Sô ñoà trong döï aùn saûn xuaát etylen theo hai tröôøng hôïp : -Tröôøng hôïp 1: etylen saûn xuaát töø etan taùch töø khí ñoàng haønh töø moû Baïch Hoå laø nguyeân lieäu saûn xuaát HDPE. Baïch Hoå GPP ETAN EXTRACTION UNIT ETAN CRACKER HDPE Meâtan Ñöôøng oáng daãn khí 1.5 tyû m3 /naêm EÂTAN Hình 3: Sô ñoà döï aùn saûn xuaát etylen tröôøng hôïp 1. -Tröôøng hôïp 2: Etylen ñöôïc saûn xuaát töø etan, LPG vaø Condensat duøng laøm nguyeân lieäu saûn xuaát HDPE, UDPE vaø Polypropylen. Baïch Hoå GPP ETAN EXTRACTIO UNIT ETAN CRACKER HDPE, UDPE, PP Meâtan Ñöôøng oáng daãn khi1.5 tyû m3 / naêm KHÍ SAÏCH Condensat LPG Hình 4: Sô doà saûn xuaát etylen tröôøng hôïp 2. c) Trong coâng nghieäp ñieän- ñaïm: Lieân hôïp ñieän – ñaïm Phuù Myõ vôùi döï aùn Nam Coân Sôn: Vaøo, nhöõng naêm cuoái theá kyû 20 ñaàu theá kyû 21, taïi Phuù Myõ huyeän Taân Thaønh, tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu hình thaønh moät khu lieân hôïp khí ñieän ñam Phuù Myõ lôùn cuûa caû nöôùc. Thaùng 7/2004 döï aùn Nam Coân sôn chính thöùc ñaït moác khai thaùc vaø baùn ñöôïc 2 tyû khoái khí trong voøng 18 thaùng ñi vaøo hoaït ñoäng. Döï aùn ñaõ ñaùp öùng gaàn nhö 100% yeâu caàu veà khí cho toå hôïp ñieän Phuù Myõ. Vôùi 4 nhaø maùy ñieän coù toång coâng suaát 2400MW phaùt ra haøng naêm khoaûng 14 -15 tyû KW gaáp ñoâi toång coâng suaát nguoàn ñieän phía Nam ôû thôøi ñieåm 1995, ñoàng thôøi öùng vôùi saûn löôïng 2200-2400 taán ureâ/ ngaøy vaø 1350 taán amoniac/ ngaøy. Hieän nay, nhaø maùy ñieän Phuù Myõ 2.1 vaø Phuù Myõ 2.2 môû roäng coù toång coâng suaát 90 MW vaø nhaø maùy ñieän Phuù Myõ 1 coâng suaát 1090 MW laø khaùch haøng chính cuûa Nam Coân Sôn. Döï kieán nhaø maùy ñieän Phuù Myõ 4 coâng suaát 450 MW vaø Phuù Myõ 2.2 coâng suaát 715 MW cuõng seõ söû duïng khí cuûa döï aùn khí Nam Coân Sôn vaøo cuoái naêm 2004. Lieân hôïp ñieän – ñaïm taïi ñoàng baèng soâng Cöûu Long: Lieân hôïp naøy laáy nguoàn khí töø beå Maõ Lai- Thoå Chu vaø nguoàn khí laáy töø beå Nam Coân Sôn baèng heä thoáng ñöôøng oáng daãn khí töø beå Nam Coân Sôn veà Phuù Myõ ñeán thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø xuoáng Soùc Traêng hay töø Nam Coân Sôn ñeán Caø Mau. Nhaø maùy ñieän Soùc Traêng coù coâng suaát 475 MW söû duïng 2,31 trieäu m3 khí/ngaøy. Nhaø maùy ureâ vôùi coâng suaát 575000 taán ureâ/ naêm tieâu thuï 1,45 trieäu m3 khí/ngaøy. Döï aùn naøy ñi keøm chöông trình phaùt trieån khí-ñieän-ñaïm-luyeän caùn theùp, taïo ra moät khu coâng nghieäp môùi hieän ñaïi taïi moät vuøng kinh teá phía Nam böôùc vaøo theá kyû 21, naèm trong toå hôïp naøy coøn coù nhaø maùy ñieän OÂ Moân (Caàn Thô), coù coâng suaát ban ñaàu laø 200 MW vaø khi hoaøn thaønh ñaït tôùi 900 MW, tieâu thuï 1,49 ñeán 4.37 trieäu m3 khí/ngaøy. Lieân hôïp ñieän-ñaïm phía Baéc: Döï kieán phaùt trieån khai thaùc khí ôû phía Baéc ñeå cung caáp cho toå hôïp naøy vaøo khoaûng sau 2005 döïa treân cô sôû khí beå soâng Hoàng Sô ñoà phaân phoái khí töø beå Maõ Lai –Thoå Chu: Khí beå Malay –Thoå Chu Nhaø maùy söû lyù khí Condensat Khí Khoâ Nhaø maùy ñieän OÂmoân Nhaø maùy ñieän Soùc Traêng Nhaø maùy ñieän Ureâ Caùc hoä coâng nghieäp khaùc Ñöôøng oáng LPG Thò Tröôøng Hình 5: Sô ñoà phaân phoái khí töø beå Maõ Lai –Thoå Chu 2) Heä thoáng oáng daãn khí vaø traïm phaân phoái: a) Tuyeán oáng daãn khí Nam Coân Sôn: Ñöôøng oáng daãn khí Nam Coân Sôn laø döï aùn hôïp doanh giöõa Toång coâng ty Daàu khí vaø BP-Statoil, vôùi tyû leä goùp voán töông ñöông 51:49. Ñöôøng oáng Nam Coân Sôn ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh vôùi coâng xuaát toái ña khoaûng 7 tyû m3/naêm. Khí ñöôïc vaän chuyeån töø caùc moû Lan Taây _ Lan Ñoû, vôùi chieàu daøi ñöôøng oáng treân bieån 365 km, treân bôø 35 km, ñöôøng kính 26 inch ñeå cung caáp khí ñeán caùc nôi tieâu thuï mieàn Ñoâng Nam Boä vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Döï aùn khí Nam Coân Sôn ñaõ ñaït moác khai thaùc vaø baùn ñöôïc hai tyû m3 khí sau 18 thaùng ñi vaøo hoaït ñoäng . Ñaây laø döï aùn khí lôùn nhaát Vieät Nam vôùi toång voán ñaàu tö 1,3 tyû USD. b) Tuyeán oáng daãn khí Phuù Myõ _Thuû Ñöùc: Tuyeán oáng daãn khí naøy daãn ñeán caùc trung taâm tieâu thuï khí laø Hieäp Phöôùc, Thuû Ñöùc, thaønh phoá Hoà Chí Minh vôùi coâng xuaát toái ña 3 tyû m3 khí/naêm, chieàu daøi tuyeán oáng laø 71 km. c) Tuyeán oáng daãn khí Taây Nam: Hieän coù 2 ñöôøng oáng daãn khí ñoäc laäp : * Heä thoáng ñöôøng oáng daãn khí töø moû PM_3_Caø Mau thuoäc döï aùn trong ñieåm cuûa quoác gia “khí-ñieän-ñaïm Caø Mau” vôùi coâng xuaát 2 tyû m3khi/naêm, öôùc tính voán ñaàu tö theo döï baùo khaû thi 230 trieäu USD. Hieân nay, Toång coâng ty daàu khí lieân doanh Vietsovpetro ñang ñöa vaøo chaïy thöû vaø vaän haønh. * Ñöôøng oáng daãn khí töø khu vöïc caùc loâ B , 48/95 vaø 52/97 (vuøng Vònh Thaùi Lan) phaân phoái khí taïi ñoàng baèng soâng Cöûu Long. d) Tuyeán oáng daãn khí Baïch Hoå _Raïng Ñoâng: Ñaây laø ñöôøng oáng daãn khí ôû ngoaøi khôi, ñöôïc toång coâng ty daàu khí thöïc hieän theo phöông aùn thu gom khí taïi beå Cöûu Long khi ñöa khí ñoàng haønh töø moû Raïng Ñoâng vaøo bôø nhaèm ñaùp öùng nhu caàu khí taêng, coâng xuaát vaän chuyeån laø 1 ñeán 1,5 tyû m3 khí /naêm, chieàu daøi ñöôøng oáng 60 km, ñöôøng kính 16 inch. Hieän ñang trong thôøi gian vaän haønh. e)Ñöôøng oáng thu gom vaø vaän chuyeån khí ñoàng baèng Vònh Baéc Boä: Vieäc thieát laäp heä thoáng ñöôøng oáng daãn vaø thu gom khí töø caùc moû khí môùi coøn phuï thuoäc vaøo keát quaû thaåm ñònh saûn löôïng khí ñöôïc thu gom töø caùc moû khí ñoù. Phaûi xeùt ñeán vaán ñeà hieäu quaû kinh teá hay khoâng. Hieän nay, coù nhöõng coâng ty thaêm doø cuûa nöôùc ngoaøi ñang trong giai ñoaïn nghieân cöùu khai thaùc baèng caùch lieân keát moät soá moû khí nhoû taïo moät cuïm caáp khí. Heä thoáng naøy coù theå phaùt trieån theo töøng böôùc. f)Ñöôøng oáng daãn khí mieànTrung: Heä thoáng thu gom khí CO2 töø caùc moû khí taïi khu vöïc ngoaøi khôi ôû Ñaø Naüng. Ñang hoaïch ñònh nhöõng döï aùn môùi coù khaû thi mang tính kinh teá hôn. g)Ñöôøng oáng daãn khí mieàn Nam Trung Boä: Vieäc thieát laäp moät heä thoáng oáng daãn khí töø ngoaøi khôi vaøo ñaát lieàn töø caùc moû ñöôïc khai thaùc beå Nam Coân Sôn ñang trong giai ñoaïn khai thaùc caùch bôø bieån Phan Thieát 100 km, chæ ñang laø moät döï aùn trong töông lai, ñeå cung caáp cho caùc hoä tieâu thuï chay doïc theo caùc tænh mieàn Nam Trung Boä. Ñieàu nay coøn ñang phuï thuoäc vaøo tröõ löôïng khí ñöôïc laáy ñoàng haønh cuøng vôùi löôïng daàu khai thaùc. 3) Caùc nhaø maùy xöû lyù khí: a)Nhaø maùy xöû lyù khí Dinh Coá: Ñöôïc chia laøm ba ñôït nhö sau: _Ñôït moät: vaøo naêm 1998 ñaõ hôïp ñoàng xaây döïng vôùi coâng xuaát xöû lyù khí aåm 1, 5 tyû m3 khí/naêm , saûn phaåm goàm : Khí khoâ : 1,2 tyû m3 khí/naêm ; Khí hoaù loûng (LPG) :250 nghìn taán /naêm ; Condensat : 130 nghìn taán/naêm. _Ñôït hai : vaøo naêm 2001-2002 khí ñöôïc thu gom töø moû Raïng Ñoâng veà moûBaïch Hoå vôùi toång coâng xuaát khí aåm 2,0 tyû m3 khí/naêm, saûn phaåm goàm : Khí khoâ :1,5 tyû m3 khí/naêm; Khí hoaù loûng (LPG) : 350 nghìn taán/naêm; Condensate : 150 nghìn taán/naêm. _Ñôït ba : coù theå ñöôïc naâng caáp sau naêm 2005 sau khi ñöôïc cung caáp khí töø caùc moû môùi. Moâ hình toå hôïp hoùa daàu soá 1 taïi baø Ròa –Vuõng Taøu treân cô sôû söû duïng nguyeân lieäu laø eâtan, propan cracking ñeå saûn xuaát eâtylen, propylene, HDPE, LDPE vaø moät soá chaát deûo quan troïng nhö PE, PVC, PS … GPP2 Nhaø maùy eâtylen HDPE LL/LDPE Khí Nam Coân Sôn LPG Condensat Hinh 7: Moâ hình toå hôïp hoaù daàu cuûa nhaø maùy hoùa daàu soá 1 Baø Ròa-Vuõng Taøu GGP2 ; nhaø maùy cheá bieán khí soá 2 Dinh Coá thuoäc heä thoáng daãn khí Nam Coân Sôn; döï aùn naøy seõ hoaøn thaønh vaøo naêm 2005 ñaùp öùng 93% nhu caàu tieâu thuï khí trong nöôùc. Ñaây laø döï aùn mang tính khaû thi. b)Traïm xöû lyù Nam Coân Sôn: Hai daây chuyeàn xöû lyù khí song song, coù theå hoaït ñoâng vaø thay theá cho nhau khi caàn thieát. _ Daây chuyeàn 1: Ñaõ ñöôïc xaây döïng cuøng vôùi ñöôøng oáng daãn khí Nam Coân Sôn vaøo naêm 2002, chuû yeáu ñeå kieåm soaùt ñieåm söông cho khí khoâ ñoàng thôøi thu hoài khoaûng 69 nghìn taán Condensat/naêm cuûa moû Lan Taây –Lan Ñoû. _ Daây chuyeàn 2: Ñeå xöû lyù vaø thu hoài Condensat theâm cuûa caùc moû môùi vaøo nhöõng naêm 2004-2006 taêng coâng xuaát leân 6-7 tyû m3 khí/naêm saûn löôïng +Khí aåm :4,5-5 tyû m3 khí/naêm +Condensat :69 nghìn taán/naêm. Vôùi coâng xuaát oån ñònh naøy seõ coù theå boå sune6g daây chuyeàn saûn xuaát LPG vôùi coâng xuaát treân 400 nghìn taán/naêm, ñoàng thôøi nhaän 161 nghìn taán condensate/naêm. c)Traïm xöû lyù khí Taây Nam: Khí ñöôïc xöû lyù sô boä ñeå thu hoài condensate ngoaøi khôi, neân vieäc xaây döïng traïm xöû lyù khí treân bôø coøn tuyø thuoäc vaøo tröõ löôïng khai thaùc cung caáp cho yeâu caàu cuûa thò tröôøng khí trong nöôùc. Khí cung caáp cho nhaø maùy ñieän ñöôïc taùch loûng ra khoûi khí ôû traïm xöû lyù khí taây Nam. d)Traïm xöû lyù khí ôû beå Soâng Hoàng : Khí ôû mieàn Baéc ñöôïc ñaùnh giaù laø chuû yeáu laø thaønh phaàn khí CH4, vôùi tröôõng löôïng khí cuõng khaù doài daøo, coù tieàm naêng trong töông lai. Xaây döïng nhaø maùy xöû lyù khí ôû beå naøy, coù theå khaâu taùch loûng raát ñôn giaûn tröôùc khi cung caáp tôùi caùc nôi tieâu thuï. . KEÁT LUAÄN Khí thieân nhieân ôû Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø moät tieàm naêng töông ñoái lôùn döïa treân nhöõng phaân tích veà cô sôû khoa hoïc cho chieán löôïc cuûa khí thieân nhieân . Vaán ñeà ñaàu tö voâ cuøng lôùn vaø mang tính ruûi ro. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu söû duïng naêng löôïng ngaøy caøng cao , chuùng ta caàn quan taâm moät soá vaán ñeà mang tính kinh teá sau: Chi phí khai thaùc, vaän chuyeån, thu gom khí. Chi phí xöû lyù khí thaønh caùc nguoàn nguyeân lieäu mang tính thaønh phaåm. Chi phí saûn xuaát noùi chung. Höôùng chuû yeáu vaø laâu daøi laø tìm caùch ña daïng hoùa caùc thò tröôøng tieâu thuï trong nöôùc theo moät cô caáu, phaân boá hôïp lyù ñeå vöøa ñem laïi lôïi nhuaän cao, vöøa thuùc ñaåy neàn kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Chuùng ta nhìn nhaän caùc yeáu toá sau: _ Caân baèng giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù trò kinh teá ñaàu tö. _ Moät chính saùch kinh teá hôïp lyù, vaø caân nhaéc kyõ nhö moät chieán löôïc kinh teá trong khai thaùc- thaêm doø ôû moät chöøng möïc nhaát ñònh. _Taêng cöôøng ñaàu tö cho caùc ñeà aùn nghieân cöùu khoa hoïc môùi ñeå phaùt trieån coâng nghieäp khí treân moät phaïm vi roäng. _ Vaán ñeà khí ñoát, caàn khuyeán khích söû duïng CNG thoâng qua giaù öu ñaõi baèng giaù khí baùn cho ñieän , coù theå ít hôn. _ Taêng cöôøng hôïp taùc ñaàu tö cuûa caùc ban ngaønh trong vaø ngoaøi nöôùc vôùi muïc tieâu phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc. Taøi nguyeân khí doài daøo roài cuõng seõ ñeán moät luùc naøo ñoù caïn kieät, do ñoù chuùng ta phaûi bieát taän duïng moät caùch coù ích. Coâng nghieäp khí chaéc chaén seõ laø moät ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn, ñoùng goùp ngaøy caøng nhieàu trong coâng cuoäc hieän ñaïi hoùa, coâng nghieäp hoaù ñaát nöôùc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : Nguyeãn Thò Vaân vaø Leâ Minh Haûi AÙp duïng coâng ngheä saûn xuaát khí thieân nhieân neùn (CNG) laøm nguyeân lieäu cho giao thoâng vaän taûi-Taïp chí Daàu khí soá 5-2004. Vuõ Huy Hoaøng Döï ñoaùn tieàm naêng vaø trieån voïng daàu khí Tröông Ñình Hôïi Khaû naêng saûn xuaát eâtylen vaø nhöïa polyeâtylen töø caùc nguoàn nguyeân lieäu Daàu khí cuûa Vieät Nam-Taïp chí Daàu khí soá 5-2004 Thaùi Nguyeân Lónh, Trieån voïng vaø tieàm naêng Daàu khí ôû Vieät Nam, tieåu luaän toát nghieäp naêm 2002. Ñoã Ñình Luyeän Tieàm naêng phaùt trieån coâng nghieäp khí Vieät Nam-Taïp chí daàu khí soá 1 -2002. Nguyeãn Xuaân Nhaâm Moät soá ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh daàu khí Vieät Nam trong töông lai-Taïp chí daàu khí soá 1 -2001 Ñoaøn Thieän Tích Coâng nghieäp khí thieân nhieân vaø coâng nghieäp hoaù daàu-Taïp chí Daàu khí 2001. Traàn Kim Thaïch , 2004 Suy nghó veà phaùt trieån Daàu khí ôû Vieät Nam 9) Moät soá thaønh töïu vaø nhöõng tin töùc trong ngaønh Daàu khí ñöôïc toång hôïp töø caùc Taïp chí Daàu khí soá 1, soá 2, soá 3, soá 4 naêm 2004.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐịnh hướng sử dụng khí và quá trình phát triển công nghiệp khí ở các thềm lục địa Việt Nam.doc