Đồ án Các bước quy trình lập dự án các quy hoạch – kiến trúc dân dụng và công nghiệp

Các bước & quy trình lập dự án các đồ án quy hoạch – kiến trúc dân dụng và công nghiệp. Phần một : nghiên cứu về cơ cấu , tổ chức , chức năng , quyền hạn một công ty xây dựng , một công ty tư vấn thiết kế . VẤN ĐỀ 1 – CƠ CẤU , TỔ CHỨC CỦA MỘT CÔNG TY XÂY DỰNG NÓI CHUNG : I – Khái quát về hệ thống sản xuất – kinh doanh ở các doanh nghiệp xây dựng : Trước khi đi vào nghiên cứu vấn đề quản lý sản xuất – kinh doanh ở các doanh nghiệp xây dựng cần trình bầy khái quát về hệ thống sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng, trong đó bao gồm cơ cấu của hệ thống quản lý và quá trình vận động của chúng . I.1 – Tính chất của hệ thống sản xuất - kinh doanh xây dựng : Hoạt động của hệ thống sản xuất – kinh doanh xây dựng bao gồm các hoạt động kỹ thuật thể hiện chủ yếu ở giai đoạn thi công xây lắp ; các hoạt động kinh tế thể hiện ở chỗ vận dụng các quy luật kinh tế để quản lý kinh doanh nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao và các hoạt động xã hội thể hiện ở chính sách doanh nghiệp đối với người lao động trong doanh nghiệp và sự tham gia của doanh nghiệp vào các chính sách xã hội bên ngoài khác . Như vậy , hệ thống sản xuất kinh doanh xây dựng mang tính kỹ thuật – kinh tế và xã hội tổng hợp . Các biện pháp của doanh nghiệp muốn có hiệu quả đều phải chú ý đến tính chất này một cách thích đáng. I.2 – Mối liên hệ giữa hệ thống sản xuất – kinh doanh xây dựng và môi trường xung quanh : Môi trường của hệ thống sản xuất kinh doanh xây dựng bao gồm : môi trường kinh doanh , môi trường xã hội , môi trường sinh thái và môi trường tự nhiên , trong đó môi trường kinh doanh là môi trường trực tiếp. Môi trường kinh doanh của của một doanh ngiệp xây dựng bao gồm : - Thị trường của các nhân tố đầu vào của quá trình sản xuất xây dựng ( vật tư , máy móc , đất đai xây dựng .) - Thị trường đầu ra tức là thị trường tiêu thụ sản phẩm của xây dựng ( bao gồm các chủ đầu tư kinh doanh , các hộ gia đình , các chủ đầu tư thuộc thuộc khu vực bộ máy Nhà nước) - Thị trường vốn ( bao gồm thị trường trứng khoán ,ngân hàng , tín dụng.) - Thị trường lao động , cơ quan chính quyền và công chúng xã hội . Một doanh nghiệp muốn đạt hiệu quả cao trong kinh doanh phải luôn luôn nắm vững tình hình môi trường xung quanh để có giải pháp ứng xử linh hoạt và phù hợp. Mối quan hệ trên có thể trình bầy ở sơ đồ 1 :

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3153 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Các bước quy trình lập dự án các quy hoạch – kiến trúc dân dụng và công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phÇn mét : nghiªn cøu vÒ c¬ cÊu , tæ chøc , chøc n¨ng , quyÒn h¹n mét c«ng ty x©y dùng , mét c«ng ty t­ vÊn thiÕt kÕ . vÊn ®Ò 1 – c¬ cÊu , tæ chøc cña mét c«ng ty x©y dùng nãi chung : I – Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt – kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng : Tr­íc khi ®i vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cÇn tr×nh bÇy kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, trong ®ã bao gåm c¬ cÊu cña hÖ thèng qu¶n lý vµ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña chóng . I.1 – TÝnh chÊt cña hÖ thèng s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng : Ho¹t ®éng cña hÖ thèng s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng bao gåm c¸c ho¹t ®éng kü thuËt thÓ hiÖn chñ yÕu ë giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p ; c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ thÓ hiÖn ë chç vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ ®Ó qu¶n lý kinh doanh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi thÓ hiÖn ë chÝnh s¸ch doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp vµ sù tham gia cña doanh nghiÖp vµo c¸c chÝnh s¸ch x· héi bªn ngoµi kh¸c . Nh­ vËy , hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng mang tÝnh kü thuËt – kinh tÕ vµ x· héi tæng hîp . C¸c biÖn ph¸p cña doanh nghiÖp muèn cã hiÖu qu¶ ®Òu ph¶i chó ý ®Õn tÝnh chÊt nµy mét c¸ch thÝch ®¸ng. I.2 – Mèi liªn hÖ gi÷a hÖ thèng s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng vµ m«i tr­êng xung quanh : M«i tr­êng cña hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng bao gåm : m«i tr­êng kinh doanh , m«i tr­êng x· héi , m«i tr­êng sinh th¸i vµ m«i tr­êng tù nhiªn , trong ®ã m«i tr­êng kinh doanh lµ m«i tr­êng trùc tiÕp. M«i tr­êng kinh doanh cña cña mét doanh ngiÖp x©y dùng bao gåm : ThÞ tr­êng cña c¸c nh©n tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng ( vËt t­ , m¸y mãc , ®Êt ®ai x©y dùng ...) ThÞ tr­êng ®Çu ra tøc lµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña x©y dùng ( bao gåm c¸c chñ ®Çu t­ kinh doanh , c¸c hé gia ®×nh , c¸c chñ ®Çu t­ thuéc thuéc khu vùc bé m¸y Nhµ n­íc) ThÞ tr­êng vèn ( bao gåm thÞ tr­êng trøng kho¸n ,ng©n hµng , tÝn dông.) ThÞ tr­êng lao ®éng , c¬ quan chÝnh quyÒn vµ c«ng chóng x· héi . Mét doanh nghiÖp muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh ph¶i lu«n lu«n n¾m v÷ng t×nh h×nh m«i tr­êng xung quanh ®Ó cã gi¶i ph¸p øng xö linh ho¹t vµ phï hîp. Mèi quan hÖ trªn cã thÓ tr×nh bÇy ë s¬ ®å 1 : H×nh 1 - m«i tr­êng cña hÖ thèng SX – KD x©y dùng I.3 – Néi dung cÊu thµnh cña hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh – x©y dùng I.3.1 – S¬ ®å néi dung cÊu thµnh cña hÖ thèng : H×nh 2 – s¬ ®å cÊu thµnh cña hÖ thèng SX – KD x©y dùng Néi dung cÊu thµnh hÖ thèng s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng cã thÓ thÊy râ tõ s¬ ®å trªn h×nh 2. Tõ s¬ ®å ta thÊy phÇn tÜnh cña hÖ thèng bao gåm hai phÇn : C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ( kÌm theo con ng­êi vµ chøc n¨ng qu¶n lý). C¬ cÊu s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng. PhÇn ®éng cña hÖ thèng còng gåm hai phÇn : Qu¸ tr×nh qu¶n lý cña chñ thÓ qu¶n lý Qu¸ tr×nh diÔn biÕn cña s¶n xuÊt – kinh doanh cña ®èi t­îng SX – KD bÞ qu¶n lý. I.3.2 – HÖ thèng bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng : HÖ thèng nµy còng bao gåm phÇn tÜnh ( c¬ cÊu tæ chøc bä m¸y qu¶n lý ) vµ phÇn ®éng( qu¸ tr×nh qu¶n lý ) . §©y lµ hÖ thèng ®ãng vai trß chñ thÓ qu¶n lý , cã t¸c ®éng quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng SX – KD cña doanh nghiÖp x©y dùng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý bao gåm nh÷ng bé phËn nhÊt ®Þnh cña c¸c cÊp vµ kh©u qu¶n lý nhÊt ®Þnh cã liªn quan h÷u c¬ víi nhau do nh÷ng con ng­êi phô tr¸ch víi c¸c chøc n¨ng qu¶n lý d­îc giao nhÊt ®Þnh. VÝ dô : c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña mét c«ng ty x©y dùng th­êng bao gåm bé phËn l·nh ®¹o , c¸c phßng chøc n¨ng tham m­u vµ bé phËn qu¶n lý ë c¸c ®éi s¶n xuÊt. I.3.3 – HÖ thèng sù vËt SX – KD x©y dùng bÞ qu¶n lý : HÖ thèng nµy còng gåm mét bé phËn tÜnh ( c¬ cÊu SX – KD ) vµ mét bé phËn ®éng ( qu¸ tr×nh SX – KD ) x©y dùng. C¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp x©y dùng lµ do b¶n th©n l·nh ®¹o doanh nghÖp tù quyÕt ®Þnh dùa trªn chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh vµ t×nh h×nh thÞ tr­êng .Tuy nhiªn nãi chung c¬ cÊu SX – KD cña mét doanh nghiÖp x©y dùng th­êng bao gåm c¸c bé phËn chñ yÕu sau : Cung øng vµ mua s¾m c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng. S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm dÞch vô x©y dùng. Tiªu thô s¶n phÈm bao gåm c¸c c«ng viÖc nh­ ký kÕt hîp ®ång x©y dùng, bµn giao s¶n phÈm ... Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng ®­îc coi nh­ phÇn ®éng cña hÖ thèng .Qu¸ tr×nh nµy ®­îc chia thµnh c¸c giai ®o¹n ®Çu vµo, giai ®o¹n chÕ biÕn , giai ®o¹n ®Çu ra. §Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng ë ®©y thùc tÕ ®· ®­îc b¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång sau khi th¾ng thÇu ,tøc lµ tr­íc khi c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng. II – X¸c ®Þnh khung c¬ cÊu h×nh thµnh mét doanh nghiÖp x©y dùng : II.1 – X¸c ®Þnh h×nh thøc qu¶n lý cña doanh ghiÖp : ViÖc lùa chän h×nh thøc ph¸p lý cña doanh nghiÖp phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ sÏ lµ ®iÒu kiÖn ban ®Çu cho viÖc kinh doanh thµnh ®¹t cña doanh nghiÖp sau nµy. HiÖn nay ë n­íc ta luËt cña Nhµ n­íc ®· quy ®Þnh mét sè lo¹i h×nh doanh nghiÖp nh­ : doanh nghiÖp nhµ n­íc , c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, liªn doanh ... Mçi lo¹i h×nh c«ng ty ®Òu cã c¸c ­u nh­îc ®iÎm riªng. Trong ngµnh x©y dùng hiÖn nay phæ biÕn vÉn lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn ®ang ®­îc thÝ ®iÓm ¸p dông. II.2 – X¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm cña doanh nghiÖp : Trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm cho c¸c xÝ nghiÖp cña doanh nghiÖp rÊt quan träng v× nã ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn kinh tÕ kü thuËt nhÊt ®Þnh. Trong x©y dùng , ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt l¹i lµ c¸c c«ng tr×nh vµ do c¸c chñ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh. V× vËy , víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vÊn ®Ò cßn l¹i lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm cña bé phËn qu¶n lý cña doanh nghiÖp vµ c¸c chi nh¸nh cña nã, ®Þa ®iÓm cña c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ kho b·i nÕu cã. Nguyªn t¾c chung ®Ó lùa chän ®Þa ®iÓm ë ®©y lµ cµng gÇn vïng cã nhiÒu c«ng tr­êng vµ cµng gÇn c¸c nguån cung cÊp vËt t­ vµ thiÕt bÞ , m¸y mãc x©y dùng th× cµng tèt. III – Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng : III.1 – Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng : Qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng lµ sù t¸c ®éng cã h­íng ®Ýchvµ liªn tôc cña chñ thÓ qu¶n lý ®Õn hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng b»ng mét tËp hîp c¸c biÖn ph¸p cã liªn quan ®Õn c¸c mÆt kinh tÕ , kü thuËt, tæ chøc x· héi dùa trªn c¬ së n¾m v÷ng c¸c quy luËt kinh tÕ nh»m ®¹t môc ®Ých qu¶n lý ®Ò ra víi hiÖu qu¶ lín nhÊt. Qu¶n lý s¶n xuÊt linh doanh x©y dùng gåm hai mÆt : mÆt c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ( mÆt tÜnh cña qu¶n lý ) , mÆt qu¸ tr×nh qu¶n lý ( mÆt ®éng cña qu¶n lý ) .C¸c bé phËn cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý l¹i ®­îc giao cho c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh. C¸c chøc n¨ng qu¶n lý x©y dùng l¹i bao gåm c¸c chøc n¨ng qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng viÖc s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng vµ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý con ng­êi ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®ã. III.2 – Mét sè ®Æc ®iÓm cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh – x©y dùng : C«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng, bªn c¹nh nh÷ng nÐt chung nh­ ë c¸c ngµnh kh¸c , cßn cã mét sè ®Æc ®iÓm riªng. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy phÇn lín b¾t nguån tõ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng. Cô thÓ lµ trong x©y dùng , tr¸i víi c¸c ngµnh kh¸c , s¶n phÈm x©y dùng ( c¸c c«ng tr×nh ) ®øng yªn t¹i chç sö dông sau nµy , cßn con ng­êivµ m¸y mãc x©y dùng th× lu«n lu«n ph¶i di chuyÓn tõ c«ng tr×nh nµy ®Õn c«ng tr×nh kh¸c vµ chóng cã tÝnh c¸ biÖt cao : C¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh x©y dùng cã tÝnh c¸ biÖt cao lu«n lu«n biÕn ®æi linh ho¹t. Cø mçi lÇn nhËn ®­îc c«ng tr×nh x©y dùng míi l¹i ph¶i mét lÇn thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp kÌm theo c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hµnh míi cho phï hîp víi ®Þa ®iÓm x©y dùng míi. C¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng rÊt phøc t¹p vµ réng lín vÒ kh«ng gian vµ thêi gian . Bé m¸y qu¶n lý x©y dùng cã thÓ tr¶i réng trªn l·nh thæ . Thêi gian x©y dùng mét c«ng tr×nh còng cã thÓ kÐo dµi nhiÒu n¨m . C¸c ®¬n vÞ hîp t¸c x©y dùng còng rÊt phøc t¹p ®ß hái ph¶i phèi hîp qu¶n lý tèt. Qu¸ tr×nh qu¶n lý dÔ bÞ gi¸n ®o¹n do kho¶ng c¸ch lín , do thêi tiÕt vµ do kh«ng t×m ®­îc c«ng tr×nh nhËn thÇu liªn tôc, do chu lú suy tho¸i cña kinh tÕ C«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh x©y dùng phô thuéc nhiÒu vµo chñ ®Çu t­ , vµo kh¶ n¨ng th¾ng thÇu vµ khã chñ ®éng h¬n so víi nhiÒu ngµnh kh¸c. III.3 – C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ chøc n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng : III.3.1 – C¬ cÊu trùc tuyÕn : C¬ cÊu trùc tuyÕn lµ lo¹i c¬ cÊu ®¬n gi¶n nhÊt , hiÖn nay chØ dïng cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¬n gi¶n . §Æc ®iÓm cña c¬ cÊu nµy lµ ng­êi l·nh ®¹o thùc hiÖn tÊt c¶ mäi chøc n¨ng qu¶n lý , mèi liªn hÖ gi÷a ng­êi l·nh ®¹o vµ c¸c thµnh viªn lµ trùc tiÕp vµ theo ®­êng th¼ng ( trùc tuyÕn ). Trong x©y dùng cã thÓ lÊy vÝ dô cho lo¹i c¬ cÊu nµy lµ mét ®éi x©y l¾p bao gåm mét ®éi tr­ëng chØ huy toµn diÖn, bªn d­íi lµ c¸c nhãm tr­ëng vµ cuèid cïng lµ c¸c c«ng nh©n x©y dùng. III.3.2 – C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo chøc n¨ng : Theo lo¹i c¬ cÊu nµy , nhiÖm vô qu¶n lý ®­îc ph©n cho c¸c bé phËn chøc n¨ng ®¶m nhiÖm ( vÝ dô c¸c phßng kÕ ho¹ch , phßng kü thuËt ,phßng tµi vô ... cña mét c«ng ty x©y l¾p ) . C¸c bé phËn chøc n¨ng nµy nhËn mÖnh lÖnh tõ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña tæ chøc vµ chuyÒn ®¹t chóng ®Õn cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn s¶n xuÊt. Trong x©y dùng cã thÓ lÊy vÝ dô cho lo¹i c¬ cÊu tæ chøc nµy khi mét c«ng ty x©y l¾p gåm cã gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc gióp viÖc , bªn d­íi lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng ( phßng kÕ ho¹ch , phßng tµi vô , phßng kü thuËt ..) . C¸c phßng ban nµy chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c ®éi x©y l¾p . Gi¸m ®èc chØ ®¹o cÊp d­íi qua c¸c phßng ban chøc n¨ng. III.3.3 – C¬ cÊu tæ chøc kiÓu trùc tuyÕn kÕt hîp víi chøc n¨ng : KiÓu c¬ cÊu nµy kÕt hîp hai lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc kÓ trªn . KiÓu c¬ cÊu nµy ®­îc dïng phæ biÕn nhÊt hiÖn nay . Trong ngµnh x©y dùng cã thÓ lÊy vÝ dô vÒ kiÓu c¬ cÊu nµy trong tr­êng hîp mét c«ng ty x©y dùng mµ ë ®ã cã mét gi¸m ®èc l·nh ®¹o chung( cã thÓ cã c¸c phã gi¸m ®èc gióp viÖc ) , c¸c phßng ban chøc n¨ng ( phßng kÕ häach , phßng kü thuËt , phßng tµi vô ...) tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc l·nh ®¹o c«ng ty , c¸c ®éi x©y dùng phô tr¸ch c¸c c«ng tr­êng cô thÓ vµ cuèi cïng lµ c¸c nhãm hay c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô x©y l¾p. Mäi quyÕt ®Þnh ®Òu do gi¸m ®èc ®­a ra sau khi ®· tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c phßng ban chøc n¨ng . C¸c ®éi tr­ëng x©y dùng chØ nhËn mÖnh lÖnh tõ gi¸m ®èc c«ng ty . C¸c phßng ban chøc n¨ng kh«ng ®­îc ra mÖnh lÖnh cho c¸c ®éi x©y dùng nh­ng cã thÓ h­íng dÉn hä vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n. III.3.4 – C¬ cÊu kiÓu trùc tuyÕn tham m­u : KiÓu c¬ cÊu tæ chøc nµy còng t­¬ng tù nh­ kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn kÕt hîp víi chøc n¨ng , ë ®©y chØ cã mét kh¸c biÖt lµ bé phËn tham m­u chØ gåm mét hay mét sè chuyªn gia gióp viÖc vµ kh«ng thµnh lËp c¸c bé phËn chøc n¨ng riªng rÏ víi nh÷ng ng­êi phô tr¸ch nhÊt ®Þnh.Bé phËn tham m­u cã nhiÖm vô gãp ý , chuÈn bÞ c¸c dù ¸n ®Ó l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh.KiÓu c¬ cÊu nµy chØ ¸p dông víi tr­êng hîp quy m« s¶n xuÊt nhá , khèi l­îng c¸c c«ng viÖc chøc n¨ng kh«ng phøc t¹p , cã ®ñ c¸c chuyªn gia víi tr×nh ®é tham m­u cao. III.3.5 – C¬ cÊu tæ chøc kiÓu ma trËn : Trong kiÓu c¬ cÊu nµy nªn cè g¾ng ph©n chia nhiÖm vô chung thµnh 3 nhãm : nhãm nhiÖm vô theo chøc n¨ng nh­ kÕ ho¹ch, s¶n xuÊt , tµi vô , cung øng... , nhãm nhiÖm vô theo c¸c lo¹i s¶n phÈm ( hay c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ ) , vµ nhãm nhiÖm vô theo thÞ tr­êng tiªu thô th«ng qua c¸c chñ ®Çu t­ thuª x©y dùng c«ng tr×nh. Víi mçi lo¹i s¶n phÈm hay mét c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i cö ra mét chñ nhiÖm s¶n phÈm hay chñ nhiÖm c«ng tr×nh . Ng­êi nµy chÞu tr¸ch nhiÖm phèi hîp tÊt c¶ c¸c kÕ ho¹ch vµ c¸c quyÕt ®Þnh thùc hiÖn cho s¶n phÈm hay cho c«ng tr×nh ®ang xÐt. Nhãm nhiÖm vô theo chøc n¨ng ®­îc gäi lµ nhiÖm vô theo ph­¬ng däc, nhãm nhiÖm vô theo s¶n phÈm ®­îc gäi lµ nhiÖm vô theo ph­¬ng ngang . Chñ nhiÖm s¶n phÈm ( hay c«ng tr×nh ) chÞu tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh nhiÖm vô vµ thêi h¹n thùc hiÖn cho tÊt c¶ c¸c bé phËn phô tr¸ch nhiÖm vô theo chøc n¨ng . Ng­êi phô tr¸ch chøc n¨ng ®­îc cö ra theo ®ã mµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ph¶i lµm nh­ thÕ nµo. III.4 – C¸c chøc n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng : Theo khoa häc qu¶n lý c¸c chøc n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng cã nh÷ng nÐt sau : III.4.1 – Chøc n¨ng trung t©m : Chøc n¨ng trung t©m cña qu¶n lý lµ chøc n¨ng ra quyÕt ®Þnh cã kÌm theo c¸c c«ng viÖc vÒ thu thËp xö lý th«ng tin ®Ó ®Ò ra ph­¬ng ¸n quyÕt ®Þnh . Chøc n¨ng ra quyÕt ®Þnh lµ chøc n¨ng trung t©m v× nã xuÊt hiÖn ë hÇu hÕt c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng, tõ viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu , lËp kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn ®Õn viÖc kiÓm tra tæng kÕt . Chøc n¨ng ra quyÕt ®Þnh trong x©y dùng t­¬ng ®èi phøc t¹p vµ chÞu nhiÒ ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ngÉu nhiªn. III.4.2 – Chøc n¨ng qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng viÖc s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng : Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña chøc n¨ng qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng bao gåm : X¸c ®Þnh môc tiªu cña s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng : ®Ó x¸c ®Þnh ®óng môc tiªu cÇn xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr­êng , kh¶ n¨ng cña b¶n th©n doanh nghiÖp , kh¶ n¨ng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ ph¶i dùa trªn khoa häc vÒ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh môc tiªu . Trong x©y dùng viÖc lùa chän môc tiªu ®Ó tham gia tranh thÇu lµ quan träng nhÊt. LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn môc tiªu s¶n xuÊt – kinh doanh ®· ®Ò ra , bao gåm c¸c kÕ ho¹ch nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ t×m hîp ®ång x©y dùng, kÕ ho¹ch thi c«ng x©y l¾p , kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ , kÕ ho¹ch nh©n lùc , kÕ ho¹ch tµi chÝnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng... Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®Ò ra . Tæ chøc ë ®©y ®­îc hiÓu theo hai mÆt : tæ chøc c¬ cÊu qu¶n lý còng nh­ c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¸ tr×nh thùc hiÖn ( tøc lµ tæ chøc kÕt hîp con ng­êi lao ®éng víi c«ng cô lao ®éng còng nh­ ®èi t­îng lao ®éng theo tr×nh tù thêi gian vµ ph©n bè kh«ng gian ) . Trong chøc n¨ng nµy còng gåm cã c¸c chøc n¨ng phèi hîp kÝch thÝch vµ ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh thùc hiÖn. KiÓm tra vµ tæng kÕt, bao gåm viÖc th­êng xuyªn kiÓm tra sù kh¸c biÖt gi÷a thµnh tÝch thùc tÕ ®¹t ®­îc vµ nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh thùc hiÖn tiÕn hµnh tæng kÕt rót kinh nghiÖm cho b­íc c«ng viÖc s¾p tíi. III.4.3 – Chøc n¨ng qu¶n lý con ng­êi : Chøc n¨ng qu¶n lý con ng­êi bao gåm c¸c c«ng viÖc : tuyÓn chän vµ giao nhiÖm vô , ®éng viªn vµ kÝch thÝch trong sö dông, ®¸nh gi¸ båi d­ìng ph¸t triÓn n¨ng lùc , tr¶ c«ng vµ ch¨m lo ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. III.4.4 – Lùc l­îng c¸n bé qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng : Lùc l­îng c¸n bé qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh x©y dùng bao gåm : C¸n bé l·nh ®¹o : gi¸m ®èc , phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng , tr­ëng phã phßng nghiÖp vô... C¸n bé hµnh chÝnh : c¸n sù , chuyªn viªn , chuyªn viªn chÝnh, chuyªn viªn cao cÊp. C¸n bé kinh tÕ : kinh tÕ viªn , kinh tÕ viªn chÝnh , kinh tÕ viªn cao cÊp C¸n bé kü thuËt : Kü thuËt viªn , kü s­ , kiÕn tróc s­ . C¸n bé ®Þnh chuÈn : ®Þnh chuÈn viªn C¸n bé gi¸m ®inh : gi¸m ®Þnh viªn C¸n bé thÈm kÕ : thÈm kÕ viªn. Víi nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó lùa chän c¸n bé lµ : phÈm chÊt chÝnh trÞ , tr×nh ®é nghiÖp vô vµ chuyªn m«n qu¶n lý , kh¶ n¨ng tæ chøc vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc. III.5 – Qu¸ tr×nh c«ng viÖc s¶n xuÊt – kinh doanh : T­¬ng øng víi chøc n¨ng qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng viÖc , qu¸ tr×nh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng còng gåm c¸c giai ®o¹n : x¸c ®Þnh môc tiªu , lËp kÕ ho¹ch , tæ chøc thùc hiÖn , kiÓm tra vµ tæng kÕt. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc lËp cho mét qu¸ tr×nh x©y l¾p riªng lÎ cho mét c«ng tr×nh x©y dùng vµ mét thêi gian niªn lÞch. C¸c qu¸ tr×nh nµy ph¶i liªn kÕt víi nhau th× qu¶n lý míi cã hiÖu qu¶. III.6 – Qu¸ tr×nh qu¶n lý ng­êi lao ®éng : Phï hîp víi chøc n¨ng qu¶n lý con ng­êi , qu¸ tr×nh qu¶n lý con ng­êi còng gåm c¸c giai ®o¹n : tuyÓn chän giao nhiÖm vô , ®éng viªn kÝch thÝch sö dông ®¸nh gi¸ , båi d­ìng , ph¸t triÓn n¨ng lùc, tr¶ c«ng vµ ch¨m lo ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. NhiÖm vô qu¶n lý con ng­êi kh«ng ph¶i chØ dõng l¹i ë møc ®é söu dông hä cã hiÖu qu¶ mµ cßn cã môc ®Ých ph¸t triÓn con ng­êi hä vÒ mäi mÆt h×nh thµnh nh©n c¸ch míi. Trong x©y dùng nãi chung , ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn t­¬ng ®èi nÆng nhäc , cho nªn viÖc qu¶n lý con ng­êi ë ®©y l¹i cµng quan träng. vÊn ®Ò 2 – Giíi thiÖu c¬ cÊu , tæ chøc , chøc n¨ng , quyÒn h¹n cña mét c«ng ty t­ vÊn thiÕt kÕ nhµ n­íc – c«ng ty t­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng cdc thuéc bé x©y dùng : danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty : 1 – Ban gi¸m ®èc 2 – phßng tæ chøc hµnh chÝnh 3 – phßng t­ vÊn ®Êu thÇu 4 – phßng kÕ ho¹ch kü thuËt 5 – trung t©m t­ vÊn dù ¸n 6 – trung t©m c«ng nghÖ n­íc vµ m«i tr­êng 7 – trung t©m t­ vÊn gi¸m s¸t x©y dùng vµ qu¶n lý dù ¸n 8 – xÝ nghiÖp t­ vÊn thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ quy ho¹ch 9 – xÝ nghiÖp thiÕt kÕ vµ thi c«ng trang trÝ néi ngo¹i thÊt 10 – xÝ nghiÖp t­ vÊn thiÕt kÕ kÕt cÊu 11 – xÝ nghiÖp t­ vÊn thiÕt kÕ c¬ ®iÖn 12 – xÝ nghiÖp t­ vÊn thiÕt kÕ cÊp tho¸t n­íc 13 – xÝ nghiÖp kh¶o s¸t ®Þa chÊt 14 – xÝ nghiÖp t­ vÊn thiÕt kÕ vµ x©y dùng. vÊn ®Ò 3 – giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý , ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn dù ¸n cña c«ng ty cdc . c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chung x¸c ®Þnh nhu cÇu cña kh¸ch hµng chÝnh s¸ch môc tiªu cña c«ng ty x¸c ®Þnh c¸c nhu cÇu vÒ nguån lùc c¬ cÊu tæ chøc – tr¸ch nhiÖm – quyÒn h¹n kiÓm so¸t tµi liÖu hå s¬ c«ng t¸c ®µo t¹o ®¸nh gi¸ c¸n bé c«ng t¸c qu¶n lý thiÕt bÞ c¬ së h¹ tÇng kiÓm so¸t c¸c dÞch vô vµ s¶n phÈm mua vµo kiÓm so¸t tiÕn ®é vµ chÊt l­îng –xö lý c¸c ph¶n håi tõ kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé c¸c ho¹t ®éng kh¾c phôc , phßng ngõa c¸c ho¹t ®éng ®o l­êng – ph©n tÝch – c¶i tiÕn ®o l­êng sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng xem xÐt cña l·nh ®¹o. phÇn hai : c¸c b­íc & quy tr×nh lËp dù ¸n c¸c ®å ¸n quy ho¹ch – kiÕn tróc d©n dông vµ c«ng nghiÖp. nh÷ng c¬ së lý thuyÕt trong thiÕt kÕ x©y dùng. I – Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ x©y dùng : C«ng t¸c thiÕt kÕ n»m trong giai ®o¹n thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ cã c«ng tr×nh cÇn x©y dùng vµ bao gåm mét lo¹t c¸c c«ng viÖc chñ yÕu nh­ lËp vµ phª duyÖt c¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh , tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c thiÕt kª ... §å ¸n thiÕt kÕ theo nghÜa hÑp lµ mét hÖ thèng c¸c b¶n vÏ ®­îc lËp trªn c¬ së c¸c tÝnh to¸n cã c¨n cø khoa häc cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh. Theo nghÜa réng ®ã lµ mét hÖ thèng c¸c b¶n vÏ vµ c¸c chØ tiªu tÝnh to¸n ®Ó thuyÕt minh cho hîp lý vÒ mÆt kü thuËt còng nh­ vÒ mÆt kinh tÕcña c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng nh»m thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®Çu t­ ®· ®Ò ra víi hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng tèt nhÊt. §å ¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh lµ kÕt tinh cña c¸c thµnh qu¶ vÒ khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ vµ kinh tÕ cña nhiÒu ngµnh ë mét thêi kú nhÊt ®Þnh . Nã quy ®Þnh chÊt l­îng hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng. II – Tæ chøc c«ng t¸c thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng: Nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ chñ yÕu cña viÖc tæ chøc c«ng t¸c thiÕt kÕ ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 177/CP vµ quyÕt ®Þnh 536 cña Bé x©y dùng (1994) . Sau ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu. II.1 – Mét sè nguyªn t¾c thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng : Cã thÓ nªu lªn mét sè nguyªn t¾c sau ®©y cña thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng : Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ph¶i cô thÓ ho¸ tèt nhÊt chñ tr­¬ng ®Çu t­ thÓ hiÖn ë b¶n dù ¸n kh¶ thi cña chñ ®Çu t­.- Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ x· héi vµ ®­êng lèi ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc, cã vËn dông tèt kinh nghiÖm cña n­íc ngoµi. Khi lËp ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ ph¶i xem xÐt toµn diÖn c¸c mÆt kü thuËt , kinh tÕ tµi chÝnh , thÈm mü ; b¶o vÖ m«i tr­êng , an toµn s¶n xuÊt vµ quèc phßng , ph¶i chó ý ®Õn kh¶ n¨ng më réng vµ c¶i t¹o sau nµy. Khi lËp c¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ ph¶i gi¶i quyÕt tèt m« thuÉn gi÷a c¸c mÆt : tiÖn nghi, bÒn ch¾c , kinh tÕ vµ mü quan. Ph¶i t«n träng tr×nh tù chung cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ph­¬ng ¸n lµ tr­íc hÕt ph¶i ®i tõ c¸c vÊn ®Ò chung vµ sau ®ã míi ®i vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cô thÓ . Ph¶i lËp mét sè ph­¬ng ¸n ®Ó so s¸nh vµ lùa chän ph­¬ng ¸n tèt nhÊt. Ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ hoµn chØnh cña gi¶i ph¸p thiÕt kÕ , b¶o ®¶m mèi liªn hÖ ¨n khíp gi÷a c¸c bé phËn cña thiÕt kÕ , gi÷a thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn x©y dùng trªn thùc tÕ. Ph¶i tËn dông nh÷ng thiÕt kÕ mÉu ®Ó gi¶m chi phÝ thiÕt kÕ. Ph¶i dùa trªn c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc thiÕt kÕ cã c¬ së khoa häc vµ tiÕn bé, x¸c ®Ünh ®óng møc ®é hiÖn ®¹i cña c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng. Ph¶i cè g¾ng rót ng¾n thêi gian thiÕt kÕ ®Ó c«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ xong kh«ng bÞ l¹c hËu. II.2 – C¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ : Giai ®o¹n thiÕt kÕ lµ b­íc tiÕp theo cña giai ®o¹n lËp dù ¸n kh¶ thi, tuú theo ®é phøc t¹p cña c«ng tr×nh mµ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh theo hai hay mét giai ®o¹n. ThiÕt kÕ theo hai giai ®o¹n ®­îc ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh lín vµ phøc t¹p , bao gåm giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt ( kÌm theo tæng dù to¸n cña thÕt kÕ kü thuËt ).vµ giai ®o¹n thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. ThiÕt kÕ theo mét giai ®o¹n th­êng ®­îc ¸p dông cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh nhá vµ ®¬n gi¶n hoÆc cho c¸c c«ng tr×nh ®· cã thiÕt kÕ mÉu vµ ®­îc gäi lµ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng , kÌm theo tæng dù to¸n cña nã . NÕu qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®­îc hiÓu theo nghÜa réng h¬n, nã ph¶i bao gåm giai do¹n tiÒn thiÕt kÕ ( thiÕt kÕ ë giai ®o¹n lËp dù ¸n ®Çu t­ ), giai ®o¹n thiÕt kÕ chÝnh thøc vµ giai ®o¹n sau thiÕt kÕ ( giai ®o¹n theo dâi sù thùc hiÖn x©y dùng trªn thùc ®Þa ®Ó ®iÒu chØnh vµ bæ xung thiÕt kÕ), trong ®ã giai ®o¹n thiÕt kÕ chÝnh thøc cã thÓ hoÆc chØ lµ mét hoÆc lµ hai giai ®o¹n nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn. II.3 – Néi dung cña c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ cña b¶n dù ¸n thiÕt kÕ : C«ng t¸c thiÕt kÕ nãi chung cã hai bé phËn lín : tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c thiÕt kÕ , lËp c¸c ph­¬ng ¸n kü thuËt vµ kinh tÕ cña thiÕt kÕ. II.3.1 – Néi dung cña tæ chøc qu¶n lý thiÕt kÕ : néi d­ng nµy bao gåm Tæ chøc qu¸ tr×nh thiÕt kÕ bao gåm tõ kh©u ký kÕt hîp ®ång , lËp , thÈm ®Þnh xÐt duyÖt , kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Tæ chøc c¬ cÊu m¹ng l­íi thiÕt kÕ , c¸c h×nh thøc tæ chøc kinh doanh cña c¸c c¬ quan thiÕt kÕ vµ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô kÌm theo. X©y dùng c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc thiÕt kÕ X©y dùng c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ lËp c¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ II.3.2 – Néi dung cña b¶n thiÕt kÕ II.3.2.1 – Néi dung cña b¶n thiÕt kÕ kü thuËt : PhÇn thuyÕt minh bao gåm : ThuyÕt minh tæng qu¸t gåm c¸c ®iÓm nh­ : c¨n cø vµ c¬ së lËp thiÕt kÕ kü thuËt, néi dung c¬ b¶n cña dù ¸n ®Çu t­ ®­îc duyÖt, danh môc quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn kü thuËt x©y dùng vµ thiÕt kÕ mÉu ®­îc sñ dông, tãm t¾t néi dung ®å ¸n thiÕt kÕ vµ c¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ ®· ®­îc so s¸nh , c¸c th«ng sè vµ chØ tiªu cÇn ®¹t ®­îc cña c«ng tr×nh. C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn , t¸c ®éng cña m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn kü thuËt chi phèi thiÕt kÕ nh­ : t×nh h×nh ®Þa h×nh , ®Þa chÊt c«ng tr×nh , ®Þa chÊt thuû v¨n , thuû v¨n , khÝ t­îng vµ ®éng ®Êt , t×nh h×nh t¸c ®éng cña m«i tr­êng vµ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt chi phèi kh¸c. PhÇn kinh tÕ kü thuËt bao gåm c¸c vÊn ®Ò nh­ : c¸c th«ng sè chñ yÕu cña c«ng tr×nh nh­ n¨ng lùc s¶n xuÊt , c«ng suÊt thiÕt lÕ , tuæi thä , cÊp c«ng tr×nh ... C¸c ph­¬ng ¸n vÒ chÊt l­îng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm , ph­¬ng ¸n tiªu thô , nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña ph­¬ng ¸n so s¸nh vµ lùa chän. PhÇn c«ng nghÖ bao gåm c¸c vÊn ®Ò nh­ : tæ chøc s¶n xuÊt vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Þnh sö dông, lùa chän thiÕt bÞ m¸y mãc , c¸c biÖn ph¸p vÒ an toµn lao ®éng , an toµn s¶n xuÊt , vÖ sinh c«ng nghiÖp b¶o vÖ m«i tr­êng . PhÇn x©y dùng bao gåm : + Bè trÝ tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh , diÖn tÝch chiÕm ®Êt , diÖn tÝch x©y dùng . + C¸c gi¶i ph¸p vÒ kiÕn tróc h×nh khèi - mÆt b»ng cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh . + C¸c gi¶i ph¸p vÒ kü thuËt x©y dùng nh­ gi¶i ph¸p kÕt cÊu , nÒn mãng , gi¶i ph¸p vËt liÖu ... + C¸c thiÕt bÞ trang trÝ néi thÊt. + C¸c hÖ thèng c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng kü thuËt : ®iÖn , n­íc , th«ng giã , th«ng h¬i, phßng ch¸y , ch÷a ch¸y kÌm theo c¸c tÝnh to¸n vµ c¸c b¶n vÏ. + Tæ chóc giao th«ng vµ thiÕt bÞ vËn t¶i . + Tæ chøc trang trÝ bªn ngoµi , c©y xanh ,s©n v­ên. + Tæng hîp khèi l­îng x©y l¾p ,vËt t­ chÝnh vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh . + ThiÕt kÕ c«ng nghÖ vµ tæ chøc x©y dùng. PhÇn b¶n vÏ bao gåm : C¸c b¶n vÏ vÒ hiÖn tr¹ng mÆt b»ng hay tuyÕn c«ng tr×nh ®Þnh x©y dùng. C¸c b¶n vÏ tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh , bao gåm bè trÝ chi tiÕt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh . C¸c b¶n vÏ vÒ chuÈn bÞ kü thuËt cho x©y dùng ( san nÒn , tho¸t n­íc ) vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ngoµi nhµ ( ®­êng giao th«ng , ®iÖn , n­íc.) B¶n vÏ d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ c¸c thiÕt bÞ chÝnh C¸c b¶n b¶n vÏ kiÕn tróc ( mÆt b»ng , mÆt c¾t , mÆt ngoµi chung quanh c«ng tr×nh ) cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh . B¶n vÏ bè trÝ trang thiÕt bÞ vµ bé phËn c«ng tr×nh phô B¶n vÏ c¸c chi tiÕt cÊu t¹o kiÕn tróc vµ kÕt cÊu x©y dùng phøc t¹p. B¶n vÏ vÒ c¸c hÖ thèng kÕt cÊu x©y dùng chÝnh. C¸c b¶n vÏ vÒ trang trÝ néi thÊt B¶n vÏ phèi c¶nh toµn bé c«ng tr×nh vµ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh . C¸c b¶n vÏ cña c¸c hÖ thèng kü thuËt bªn trong c«ng tr×nh vÒ ®iÖn , n­íc , th«ng giã , ®iÒu hoµ ,th«ng tin , b¸o ch¸y... B¶n vÏ vÒ lèi tho¸t ng­êi khi x¶y ra tai n¹n, vÒ c¸c biÖn ph¸p chèng ch¸y , næ. C¸c b¶n vÏ vÒ hoµn thiÖn , trang trÝ ngoµi nhµ , c©y xanh , s©n v­ên... B¶n vÏ vÒ tæng mÆt b»ng tæ chøc x©y dùng vµ mÆt b»ng thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh quan träng M« h×nh cña c«ng tr×nh. Tæng dù to¸n c«ng tr×nh : ®­îc lËp theo quy ®Þnh chung cña Nhµ n­íc. II.3.2.2 – Néi dung cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng : C¸c b¶n vÏ thi c«ng bao gåm : ThÓ hiÖn chi tiÕt vÒ mÆt b»ng , mÆt c¾t cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kÌm theo c¸c sè liÖu nh­ : + VÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña c¸c kÕt cÊu x©y dùng + Khèi l­îng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn + VÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®­îc ®Æt vµo c«ng tr×nh, danh môc c¸c thiÕt bÞ cÇn l¾p ®Æt. + Nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh kÌm theo chÊt l­îng vµ quy c¸ch yªu cÇu . + Nhu cÇu vÒ cÊu kiÖn ®iÓn h×nh ®­îc gia c«ng s½n. + ThuyÕt minh vÒ c«ng nghÖ x©y l¾p chñ yÕu . + C¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt an toµn. B¶n vÏ chi tiÕt cho tõng bé phËn cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã kÌm theo c¸c sè liÖu vÒ vÞ trÝ , kÝch th­íc , quy c¸ch , vµ sè l­îng vËt liÖu, yªu cÇu ®èi víi ng­êi thi c«ng B¶n vÏ chi tiÕt l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ m¸y mãc do nhµ m¸y chÕ t¹o cung cÊp , trong ghi râ chñng lo¹i, sè l­îng thiÕt bÞ , c¸c kÝch th­íc , nhu cÇu vÒ vËt liÖu l¾p ®Æt vµ yªu cÇu ®èi víi ng­êi thi c«ng. B¶n vÏ vÒ vÞ trÝ l¾p ®Æt vµ chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng kü thuËt & c«ng nghÖ. B¶n vÏ vÒ trang trÝ néi thÊt B¶ng tæng hîp vÒ khèi l­îng c«ng viÖc x©y l¾p ,thiÕt bÞ vµ vËt liÖu cho tõng h¹ng môc vµ toµn bé c«ng tr×nh. Dù to¸n thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng C¸c c¨n cø vµ c¬ së ®Ó lËp dù to¸n, c¸c b¶n tÝnh to¸n khèi l­îng, c¸c phô lôc, B¶ng tiªn l­îng – dù to¸n cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ cña toµn bé c«ng tr×nh cã chia thµnh tõng ®ît x©y dùng nÕu cã. II.3.2.3 – Néi dung cña thiÕt kÕ kü thuËt - thi c«ng theo mét giai ®o¹n : Khi thiÕt kÕ theo mét giai ®o¹n , néi dung cña thiÕt kÕ bao gåm : C¸c b¶n vÏ cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng PhÇn thuyÕt ninh nh­ cña tr­êng hîp thiÕt kÕ kü thuËt Tæng dù to¸n c«ng tr×nh . II.4 – C¸c ®Þnh møc vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ . II.4.1 – C¸c ®Þnh møc tiªu chuÈn ®Ó thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt bao gåm C¸c tiªu chuÈn ®Ó lùa chän thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng suÊt , chÕ ®é vËn hµnh m¸y theo t¶i träng , chÕ ®é vËn hµnh theo thêi gian , tuæi thä , ®é bÒn ®é tin cËy , chÊt l­îng s¶n phÈm , b¶o vÖ m«i tr­êng , an toµn lao ®éng s¶n xuÊt , c¸c chi phÝ cho mua s¾m vµ vËn hµnh d©y chuyÒn c«ng nghÖ. II.4.2 – C¸c ®Þnh møc , tiªu chuÈn ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng bao gåm: C¸c tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc cho thiÕt kÕ kiÕn tróc , thiÕt kÕ quy ho¹ch , vµ thiÕt kÕ gi¶i ph¸p kÕt cÇu . C¸c tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc ®Ó thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt nh­ ®iÖn , n­íc , giao th«ng , wc , cÊp nhiÖt ,th«ng tin ,m«i tr­êng ... C¸c tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc ®Ó thiÕt kÕ c«ng nghÖ vµ tæ chóc x©y dùng. C¸c tiªu chuÈn vµ ®Þnh møc quy t¾c lËp dù to¸n. C¸c quy ®Þnh vÒ chÊt l­îng vËt liÖu kÕt cÊu vµ c«ng nghÖ x©y dùng ... II.4.3 – C¸c ®Þnh møc vÒ kinh tÕ – kü thuËt ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ®Çu t­ th«ng qua gi¶i ph¸p thiÕt kÕ : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , ë nhiÒu n­íc ng­êi ta chØ quy ®Þnh nh÷ng tiªu chuÈn cã liªn quan ®Õn lîi Ých cña mäi ng­êi , nhÊt lµ c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng...C¸c tiªu chuÈn kh¸c th­êng do c¸c hiÖp héi nghÒ nghiÖp ®øng ra tæ chóc biªn so¹n d­íi sù b¶o trî cña nhµ n­íc. Nh÷ng tr×nh tù - quy tr×nh ®Ó lËp dù ¸n c¸c ®å ¸n quy ho¹ch , kiÕn tróc d©n dông vµ c«ng nghiÖp. phÇn ba : thu thËp , ®iÒu tra , ®¸nh gi¸ , nghiªn cøu vÒ ®Ò tµi tèt nghiÖp. phÇn më ®Çu I – Sù cÇn thiÕt lËp quy ho¹ch chi tiÕt khu nghØ m¸t h¶i hoµ : Thanh Ho¸ ®· tõ l©u ®­îc biÕt ®Õn vµ næi tiÕng lµ vïng ®Êt ®Þa linh nh©n kiÖt . Cïng víi nh÷ng gi¸ trÞ lÞch sö , nh©n v¨n, Thanh Ho¸ cßn lµ mét miÒn quª sinh ®Ñp víi non xanh n­íc biÕc , víi thiªn nhiªn phong phó vµ ®a d¹ng bao gåm c¶ rõng nói , biÓn c¶ vµ h¶i ®¶o. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y , kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc tíi Thanh Ho¸ ngµy cµng ®«ng lµm gia t¨ng nhu cÇu du lÞch th¨m quan , nghØ m¸t t¾m biÓn, vui chíi gi¶i trÝ vµ nghiªn cøu khoa häc. MÆc dï vËy nhiÒu tµi nguyªn du lÞch cã gi¸ trÞ cña tØnh ch­a ®­îc khai th¸c . ChÝnh v× vËy ®· lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn du lÞch tØnh Thanh Ho¸ . ViÖc t×m kiÕm vµ vµ tæ chøc x©y dùng khai th¸c c¸c ®iÓm du lÞch míi víi nhiÒu lo¹i h×nh ®a d¹ng phong phó vµ s¶n phÈm ®a d¹ng hÊp dÉn du kh¸ch , t¹o cho du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc cã nhiÒu sù lùa chän , gãp phÇn kÐo dµi thêi gian l­u tró cña du kh¸ch ®ang lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch cña ngµnh du lÞch Thanh Ho¸ . Khu du lÞch H¶i Hoµ thuéc côm du lÞch Nghi S¬n ,TÜnh Gia víi b·i c¸t tr¾ng tr¶i dµi vµ rõng phi lao ®ang cßn nguyªn vÎ hoang s¬ rÊt hÊp dÉn du kh¸ch . Nh»m khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c tµi nguyªn du lÞch th× viÖc lËp quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng khu du lÞch H¶i Hoµ lµ thùc sù cÇn thiÕt vµ bøc xóc , nh»m ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu vÒ vui ch¬i gi¶i trÝ cña du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc tíi Thanh Ho¸ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu thùc tÕ vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cña tØnh. II – C¸c c¨n cø ®Ó lËp quy ho¹ch chi tiÕt : QuyÕt ®Þnh sè 24/2002/Q§ - TTG ngµy 01/02/2002 – cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn KTXH tØnh Thanh Ho¸ thêi kú 2001 – 2010 ( ®iÒu chØnh ). Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch tØnh Thanh Ho¸ ®Õn n¨m 2010 ®· ®­îc UBND tØnh phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè 1363/2000/Q§ - UB ngµy 6/6/2000. QuyÕt ®Þnh sè 604/2001/Q§ - TTG ngµy 15/7/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch chung x©y dùng §« thÞ míi Nghi S¬n. QuyÕt ®Þnh sè 52/Q§-UB ngµy 5/3/2003 cña UBND huyÖn TÜnh Gia vÒ viÖc phª duyÖt ®Ò c­¬ng nhiÖm vô vµ dù to¸n quy ho¹ch chi tiÕt khu du lÞch H¶i Hoµ - TÜnh Gia. TiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch cña khu nghØ m¸t H¶i Hoµ. IIi – môc tiªu vµ nhiÖm vô cña ®å ¸n : 1/ Môc tiªu : X©y dùng khu du lÞch H¶i Hoµ thµnh khu du lÞch nghØ m¸t , du lÞch sinh th¸i vui ch¬i gi¶i trÝ hÊp dÉn , ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nh»m môc ®Ých phôc vô kh¸ch du lÞch, th¨m quan , n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi d©n , phôc vô viÖc ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi Nghi S¬n nhiÒu tiÒm n¨ng. §Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn. Lµm c¬ së x©y dùng c¸c dù ¸n kªu gäi vèn ®Çu t­. 2/ NhiÖm vô : §¸nh gi¸ tæng hîp ®Æc ®iÓm , ®iÒu kiÖn tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn nh©n v¨n vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn . X¸c ®Þnh quy m« chøc n¨ng vµ vai trß cña khu du lÞch . §Þnh h­íng vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng gian cña khu du lÞch gåm ph©n khu chøc n¨ng , c¸c gi¶i ph¸p vÒ kiÕn tróc c¶nh quan m«i tr­êng thÝch hîp. §­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch ( vèn , c¬ chÕ , chÝnh s¸ch , tæ chøc qu¶n lý ). §­a ra c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng c¸c gi¶i ph¸p ­u tiªn dù ¸n ®Çu t­ theo tõng giai ®o¹n. X¸c ®Þnh chØ giíi ®­êng ®á vµ chØ giíi x©y dùng cho c¸c khu vùc quy ho¹ch So¹n th¶o ®iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng. phÇn thø hai c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng I – ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña khu nghØ m¸t h¶i hoµ : 1/ VÞ trÝ ®Þa lý - ®Þa ®iÓm x©y dùng : Khu b·i biÓn H¶i Hoµ n»m vÒ phÝa §«ng cña huyÖn TÜnh Gia gÇn quèc lé 1A vµ ®­êng s¾t B¾c Nam , c¸ch khu trung t©m ®« thÞ míi Nghi S¬n 10 km. Tæng diÖn tÝch nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®ît ®Çu lµ 60 ha . Tæng d©n sè trong giíi h¹n nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt 800 ng­êi Cã vÞ trÝ : + PhÝa B¾c gi¸p x· Ninh H¶i + PhÝa Nam gi¸p x· B×nh Minh + PhÝa §«ng gi¸p biÓn + PhÝa T©y gi¸p d©n c­ x· H¶i Hoµ. 2/ §Þa h×nh : N»m trong vïng ®ång b»ng ven biÓn cña huyÖn TÜnh Gia , ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng Cèt trung b×nh 3,4 m Cèt thÊp nhÊt 2,1 m Cèt cao nhÊt 5,2 3/ KhÝ hËu thuû v¨n : + NhiÖt ®é : lµ vïng cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa , chÞu ¶nh h­ëng cña giã T©y kh« nãng vµo mïa hÌ. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m 23°C - 24°C NhiÖt ®é cao trung b×nh 32,9°C - 33,9°C NhiÖt ®é thÊp trung b×nh 14,8°C - 15,5°C + M­a : L­îng m­a trung b×nh 1746 – 1868 mm Sè ngµy m­a trung b×nh n¨m 134 – 135 ngµy L­îng m­a n¨m cùc ®¹i 2725 – 3011 mm L­îng m­a cùc tiÓu 987 – 1049 mm §é Èm trung b×nh 85% §é Èm trung b×nh th¸ng cao nhÊt 90 – 91% §é Èm thÊp tuyÖt ®èi 23% + N¾ng : Sè giê n¾ng trung b×nh 1658 – 1657 giê Sè giê n¾ng th¸ng lín nhÊt 223 – 208 giê Sè giê n¾ng nhá nhÊt 45 – 50 giê + Giã : H­íng giã thÞnh hµnh mïa ®«ng : B¾c – T©y B¾c. H­íng giã th×nh hµnh mïa hÌ : §«ng nam – T©y nam B·o ®æ bé nhiÒu nhÊt trong n¨m : th¸ng 9 4/ §Þa chÊt c«ng tr×nh : Ch­a cã tµi liÖu kh¶o s¸t tæng thÓ ®Þa chÊt khu vùc nh­ng qua thùc tÓ quan s¸t c¸c c«ng tr×nh do d©n tù x©y t¹i ®©y, cã thÓ nhËn xÐt ®Þa chÊt ë ®©y lµ tèt , thuËn lîi cho viÖc x©y dùng. Ii – tµi ngyªn du lÞch khu nghØ m¸t h¶i hoµ : Cïng víi bê biÓn thoai tho¶i víi b·i c¸t tr½ng tr¶i dµi gÇn 2km lµ rõng phi lao ®ang cßn nguyªn vÎ hoang s¬ rÊt hÊp dÉn du kh¸ch , vÒ phÝa B¾c vµ phÝa Nam cã nói Nåi vµ nói Chay cã thÓ c¶i t¹o thµnh khu vui ch¬i gi¶i trÝ . H¬n n÷a , khu vùc b·i biÓn gÇn víi quèc lé 1A vµ tuyÕn ®­êng s¾t B¾c – Nam , giao th«ng ®i l¹i thuËn lîi chØ c¸ch trung t©m ®« thÞ míi Nghi S¬n 10km , ®©y lµ nh÷ng tiÒn ®Ò rÊt quan träng ®Ó h×nh thµnh lªn khu du lÞch H¶i Hoµ . Iii – hiÖn tr¹ng kiÕn tróc , h¹ tÇng kü thuËt khu nghØ m¸t h¶i hoµ : 1/ HiÖn tr¹ng ®Êt ®ai : ( Trong giíi h¹n nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®ît ®Çu ). Tæng diÖn tÝch nghiªn cøu : 85 ha Trong ®ã : + §Êt d©n c­ , v­ên t¹p : 18,2 ha + §Êt nghÜa ®Þa : 10,8 ha + §Êt giao th«ng : 6,7 ha + §Êt trång phi lao : 13,2 ha + §Êt ch­a sö dông vµ b·i c¸t ven biÓn : 36,1 ha Trong 10,8 ha ®Êt nghÜa ®Þa cã 514 ng«i mé x©y vµ 1295 ng«i mé ®Êt C¨n cø vµo quü ®Êt hiÖn cã trong giíi h¹n nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt cho thÊy : khu vùc nµy hoµn toµn cã thÓ quy ho¹ch l¹i thµnh khu du lÞch nghØ m¸t. MËt ®é d©n c­ trong khu vùc cßn th­a thít , cÇn tæ chøc s¾p xÕp l¹i d©n c­ hiÖn t¹i ®Ó tiÕt kiÖm ®Êt ®ai. 2/ HiÖn tr¹ng nhµ ë vµ d©n c­ : D©n c­ trong giíi h¹n nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt thuéc th«n Giang S¬n vµ th«n §«ng H¶i víi 800 ng­êi , 135 hé. NghÒ nghiÖp chÝnh lµ n«ng nghiÖp vµ khai th¸c h¶i s¶n ven bê . C¸c hé d©n c­ chñ yÕu theo kiÓu lµng xãm , nhµ ë ®a phÇn lµ nhµ cÊp 4 . DiÖn tÝch l« ®Êt 500 – 600m2/hé. D©n c­ trong khu vùc ¨n ë cßn luém thuém , hÖ thèng HTKT qu¸ thÊp kÐm ¶nh h­ëng kh«ng Ýt ®Õn m«i tr­êng sèng , cÇn ph¶i nghiªn cøu gi¶i quyÕt. 3/ HiÖn tr¹ng c¸c c¬ quan , c«ng tr×nh c«ng céng : Trong khu vùc kh«ng cã c«ng tr×nh c«ng céng nµo , chØ cã mét tr¹i nu«i t«m gièng vµ mét x­ëng lµm moi kh« cã tÝnh chÊt hé gia ®×nh . 4/ HiÖn tr¹ng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt : a – Giao th«ng : TuyÕn ®­êng quèc lé 1A tíi khu vùc b·i t¾m cã chiÒu dµi 2,5 km , mÆt ®­êng l¸ng nhùa , nÒn ®­êng réng 4 – 5 m , mÆt ®­êng réng 3m, cßn l¹i c¸c tuyÕn kh¸c ®Òu lµ ®­êng ®Êt réng 1,5 – 3,5 m , chiÒu dµi tæng céng 3 km b – CÊp ®iÖn : Ch­a cã nguån ®iÖn cÊp tíi khu vùc theo quy m«. c – CÊp n­íc : D©n c­ ®ang sö dông n­íc giÕng kh¬i. d – Tho¸t n­íc : Ch­a cã hÖ thèng sö lý n­íc th¶i , n­íc th¶i chÈy trµn trªn mÆt ®Êt g©y « nhiÔm. phÇn thø ba ph­¬ng ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng khu nghØ m¸t h¶i hoµ I – quan ®iÓm ®Þnh h­íng nghiªn cøu : Dù ¸n ®­îc x©y dùng dùa trªn c¸c quan ®iÓm sau : B¶o tån , t«n t¹o vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng . Ph¸t triÓn khu du lÞch nghØ m¸t H¶i Hoµ ph¶i n»m trong khung c¶nh tæng quan cña ph¸t triÓn du lÞch vµ xu h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh Thanh Ho¸. Khai th¸c hîp lý tiÒm n¨ng v¨n ho¸ , lÞch sö vµ c¶nh quan thiªn nhiªn , m«i tr­êng sinh th¸i cña khu vùc nghiªn cøu quy ho¹ch. KÕt hîp ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô , vui chíi gi¶i trÝ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch th¨m quan du lÞch vµ nh©n d©n. Ii – TÝnh chÊt chøc n¨ng : Lµ trung t©m du lÞch nghØ m¸t , vui chíi gi¶i trÝ cña côm du lÞch Nghi S¬n – TÜnh Gia. Iii – c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt : §Êt d©n dông : 60m2/ng­êi §Êt nhµ nghØ , kh¸ch s¹n : 50m2 ®Êt x©y dùng / 1 gi­êng nghØ CÊp n­íc : + Khu vùc d©n c­ : 100l/ng­êi/ngµy ®ªm + Khu vùc kh¸ch s¹n nhµ nghØ : 300l/ng­êi/ ngµy ®ªm CÊp ®iÖn : + Khu d©n c­ : 150 Wh/ng­êi + C¸c kh¸ch s¹n : 2KWh/gi­êng Th«ng tin liªn l¹c ®¶m b¶o th«ng suèt tíi c¸c ®iÓm trong n­íc vµ quèc tÕ. iv – tÝnh to¸n quy m« d©n sè: D©n sè : D©n sè ®iÒu tra n¨m 2002 t¹i khu trung t©m lµ : 800 ng­êi . Tèc ®é t¨ng d©n sè b×nh qu©n hµng n¨m lµ 1,3%. Dù b¸o d©n sè cè ®Þnh ®Õn n¨m 2010 cña khu trung t©m lµ 898 ng­êi D©n sè t¨ng so víi hiÖn nay lµ 98 ng­êi. Kh¸ch nghØ :Dù b¸o kh¸ch nghØ ®Õn n¨m 2010 Theo kh¶ n¨ng ®Êt x©y dùng nhµ nghØ kh¸ch s¹n vµ kh¶ n¨ng cña b·i t¾m biÓn Chän tiªu chuÈn : 50m2 ®Êt x©y dùng / 1 gi­êng nghØ th× : + 11,96 ha ®­a vµo x©y dùng nhµ nghØ. + Kh¶ n¨ng x©y dùng ®­îc : 2392 gi­êng. Sè l­îng kh¸ch nghØ kh«ng ë l¹i qua ®ªm chñ yÕu lµ tõ thÞ trÊn huyÖn TÜnh Gia vµ khu ®« thÞ Nghi S¬n . Víi kh¶ n¨ng chiÒu dµi b·i t¾m ë khu trung t©m lµ 1,8km chiÒu réng b·i c¸t b×nh qu©n 150m ®¸p øng nhu cÇu kho¶ng 2000 kh¸ch nghØ trong ngµy vµ sè l­îng gi­êng nghØ nãi trªn . T­¬ng lai , khi l­îng kh¸ch nghØ t¨ng thªm n÷a cÇn thiÕt ph¶i më réng b·i t¾m sang phÝa x· H¶i B×nh vµ x· H¶i Thanh Thµnh phÇn phôc vô : Thùc tÕ diÔn ra nhiÒu n¨m qua ë c¸c khu du lÞch biÓn kh¸c cho thÊy khi mïa hÌ ®Õn ph¶i thu nhËp thªm lao ®éng dÞch vô tõ níi kh¸c ®Õn . Lao ®éng tõ n¬i kh¸c ®Õn chiÕm kho¶ng 80% lao ®éng dÞch vô toµn khu trung t©m . Tæng lao ®éng dÞch vô mïa hÌ chiÕm 0,7 lao ®éng /1 gi­êng nghØ. Dù b¸o ®Õn n¨m 2010 tæng sè lao ®éng dÞch vô vµo mïa hÌ cÇn thiÕt lµ : 0,7 x 2392 gi­êng nghØ = 1674 ng­êi. Trong ®ã : lao ®éng t¹i chç lµ 334 ng­êi ( chiÕm 20% ) lao ®éng níi kh¸c ®Õn lµ 1340 ng­êi ( chiÕm 80% ). Nh­ vËy khu trung t©m cÇn thiÕt ph¶i tÝnh to¸n c¸c nhu cÇu cho sè l­îng lao ®éng dÞch vô thêi vô tõ n¬i kh¸c ®Õn vµo n¨m 2010 lµ : 1340 ng­êi. Tæng hîp d©n sè ®Õn n¨m 2010 trªn ®Þa bµn khu trung t©m vµo mïa hÌ. + D©n sè khu trung t©m : 898 ng­êi. + D©n sè thuéc thµnh phÇn kh¸ch ngñ qua ®ªm : 2392 ng­êi. + D©n sè thuéc thµnh phÇn phôc vô n¬i kh¸c ®Õn : 1340 ng­êi. Tæng céng d©n sè trung b×nh vµo mïa hÌ : 4630 ng­êi. D©n sè nµy dïng ®Ó tÝnh to¸n nhu cÇu cÊp n­íc , cÊp ®iÖn , tho¸t n­íc th¶i , nhu cÇu vui chíi gi¶i trÝ , nghØ ng¬i , dÞch vô , hËu cÇn ... v - ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kh«ng gian ph©n khu chøc n¨ng khu nghØ m¸t h¶i hoµ : 1 – Ph¹m vi nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt : Ph¹m vi nghiªn cøu kho¶ng 85 ha n»m vÒ phÝa ®«ng cña x· H¶i Hoµ , thuéc phÇn ®Êt cña c¸c th«n §«ng H¶i vµ giang s¬n. 2 - §Þnh h­íng ph¸t triÓn kh«ng gian : VÒ ®Þnh h­íng l©u dµi khu nghØ m¸t H¶i Hoµ sÏ g¾n víi thÞ trÊn TÜnh Gia , do vËy ®å ¸n ®Ò xuÊt 3 tuyÕn giao th«ng chÝnh nèi khu nghØ m¸t víi trôc quèc lé 1A LÊy trung t©m lµ trôc ®­êng hiÖn tr¹ng nèi víi quèc lé 1A ®· d¶i nhùa ph¸t triÓn theo hai h­íng B¾c vµ Nam däc theo bê biÓn ®Õn hai ®Çu nói Chay vµ nói Nåi , sau nµy sÏ ph¸t triÓn réng thªm .Ngoµi ra trong khu trung t©m bè trÝ mét cÇu tÇu du lÞch phôc vô cho du lÞch ®¶o Mª vµ c¸c h×nh thøc du lich trªn biÓn kh¸c . Khu vùc nói Nåi nói Chay vµ nói Thæi tuy kh«ng n»m trong giíi h¹n nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt nh­ng ®Þnh h­íng kh«ng gian sau nµy ®©y sÏ lµ khu vui ch¬i du lÞch sinh th¸i mang ®Ëm tÝnh chÊt truyÒn thèng. 3 – Bè côc ph©n khu chøc n¨ng : XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña khu vùc viÖc lËp quy ho¹ch chi tiÕt ph¶i phôc vô ®­îc c¸c yªu cÇu tr­íc m¾t cña khu nghØ m¸t vµ sù æn ®Þnh ph¸t triÓn d©n sinh kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng , ph¶i b­íc ®Çu h×nh thµnh nªn bé mÆt cña mét khu du lÞch nghØ m¸t , du lÞch sinh th¸i vui chíi gi¶i trÝ hÊp dÉn . Tõ c¸c néi dung vµ yªu cÇu nªu trªn , bè côc ph©n khu chøc n¨ng cô thÓ nh­ sau : Khu c¸c c«ng tr×nh c«ng céng : Bè trÝ b¸m däc c¸c trôc ®­êng trung t©m nèi liÒn víi quèc lé 1A , bao gåm c¸c c«ng tr×nh nh­ chî , bÕn xe , tr¹m ®ãn tiÕp, b­u ®iÖn , ng©n hµng ... ®­îc bè trÝ tõ l« A1 – A5 víi tæng diÖn tÝch 4,71 ha , mËt ®é x©y dùng 40% , tÇng cao trung b×nh 3 tÇng . Ngoµi ra mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh nh­ tr­êng tiÓu häc . THCS , tr¹m x¸ ...cÇn ®­îc nghiªn cøu kÕt hîp víi c¸c c¬ së hiÖn cã cña x· H¶i Hoµ ®Ó phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. §Êt kh¸ch s¹n nhµ nghØ : Bè trÝ däc theo c¸c trôc ®­êng ven biÓn tõ l« K1 – K17 víi tæng diÖn tÝch lµ 11,96 ha , mËt ®é x©y dùng 50 – 60 % , tÇng cao trung b×nh 3 – 5 tÇng . Víi tiªu chuÈn 50 m2 ®Êt x©y dùng / 1 gi­êng nghØ th× kh¶ n¨ng x©y dùng ®­îc 2392 gi­êng nghØ . §Êt x©y dùng kh¸ch s¹n , nhµ nghØ ®­îc ph©n thµnh c¸c khu vùc sau : + Khu vùc tõ l« K1 – K6 x©y dùng c¸c kh¸ch s¹n cao tÇng . + Khu vùc tï l« K7 – K8 s¸t víi khu c«ng viªn trung t©m x©y dùng thµnh khu nghØ cao cÊp d¹ng biÖt thù nh»m phôc vô c¸c ®èi t­îng cã nhu cÇu cao. + Khu vùc s¸t biÓn tõ l« K9 – K17 x©y dùng c¸c nhµ nghØ kh¸ch s¹n thÊp tÇng víi tÇng cao trung b×nh 3 tÇng . T¹i ®©y còng bè trÝ thªm c¸c trôc ®­êng ®i bé theo h­íng §«ng – T©y phôc vô cho nhu cÇu ®i ra biÓn cña du kh¸ch ®­îc tèt h¬n. §Êt c«ng viªn c©y xanh : §Êt c«ng viªn c©y xanh chñ yÕu bè trÝ vÒ phÝa nam cña khu ®Êt ( khu vùc nói Chay ) . T¹i ®©y x©y dùng mét c«ng viªn khñng long víi nh÷ng trß ch¬i m¹o hiÓm vµ kú bÝ t¹o c¶m gi¸c m¹nh cho du kh¸ch , phÝa ngoµi biÓn còng tæ chøc c¸c chß ch¬i nh­ ®i thuyÒn cao tèc , l­ít v¸n ... lµ nh÷ng trß ch¬i phï hîp víi tÝnh chÊt cña vïng biÓn nµy , ngoµi ra xen kÏ gi÷a c¸c khu nhµ nghØ lµ nh÷ng khu«n viªn d¹o ch¬i vµ sinh ho¹t céng ®ång. §­îc x¸c ®Þnh tõ l« C1 – C26 víi tæng diÖn tÝch 17,35 ha . MËt ®é x©y dùng 10% , tÇng cao trung b×nh1–2 tÇng . Khu vùc ven biÓn trång phi lao vµ trång dõa ®Ó t¹o c¶nh quan cho khu vùc b·i t¾m . Trªn b·i t¾m bè trÝ c¸c khu vùc ®­îc c¾m « dï, t¾m n­íc ngät vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô b·i t¾m . VÒ phÝa nam b·i t¾m gÇn víi khu c«ng viªn trªn c¹n x©y dùng mét cÇu tÇu phôc vô cho nhu cÇu vui ch¬i trªn biÓn cña du kh¸ch. §Êt d©n c­ : Quy ho¹ch khu d©n c­ , kinh doanh dÞch vô theo trôc ®­êng chÝnh B¾c – Nam s¸t khu d©n c­ hiÖn tr¹ng , ng¨n c¸ch gi÷a khu vùc d©n c­ lµng xãm tr­íc ®©y víi khu vùc nhµ nghØ kh¸ch s¹n lµm t¨ng thªm mü quan cho ®« thÞ.æn ®Þnh c¸c khu d©n c­ hiÖn cã trªn c¬ së n©ng cÊp , c¶i t¹o l¹i c¸c khu d©n c­ nµy , ®¸p øng cho viÖc xen d©n c­ míi , võa chó träng n©ng cao chÊt l­îng sèng , thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng thµnh phè xanh – s¹ch - ®Ñp, v¨n minh – lÞch sù. MËt ®é x©y dùng 50 – 60 % , tÇng cao trung b×nh 1- 2 tÇng. Tiªu chuÈn cÊp ®Êt : + Hé n«ng nghiÖp : 300 – 350 m2 /hé + Hé kinh doanh dÞch vô 100 – 150 m2/hé. §Êt b·i r¸c , nghÜa ®Þa :®­a ra ngoµi ph¹m vi nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt. NghÜa ®Þa bè trÝ vÒ phÝa t©y khu vùc Nói Nåi , vµ phÝa t©y kªnh Than t¹i cån Qu¨n , tæng diÖn tÝch kho¶ng 0,5 ha. B·i r¸c bè trÝ vÒ phÝa t©y kªnh Than thuéc phÇn ®Êt x· H¶i Hoµ , diÖn tÝch kho¶ng 1 ha. phÇn thø t­ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn quy ho¹ch chi tiÕt khu nghØ m¸t h¶i hoµ phÇn bèn : s­u tÇm tµi liÖu, hå s¬ mét sè dù ¸n kiÕn tróc quy ho¹ch & kiÕn tróc c«ng nghiÖp. phÇn n¨m : hå s¬ mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc ®· thùc hiÖn trong thêi gian thùc tËp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác bước & quy trình lập dự án các đồ án quy hoạch – kiến trúc dân dụng và công nghiệp.doc