Đồ án Các giao thức định tuyến cổng nội trong mạng IP

Bảng định tuyến lưu giữ tất cả các thông tin cần thiết để có thể chuyển gói dữ liệu IP đến đích. Mỗi bảng định tuyến bao gồm các mục (entry). OSPF cho phép trong mỗi bảng chọn đường có một mục cho một tuyến mặc định. Mỗi bảng định tuyến mang các thông tin chính sau: - Địa chỉ đích. Đích này có thể là một mạng (bao gồm mạng IP lớp A, B, C, mạng con, siêu mạng, hoặc của một host) hoặc một router. Trong bảng định tuyến của mỗi touter, có cả các mục chọn đường cho các router biên vùng, router biên AS.

pdf110 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2583 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Các giao thức định tuyến cổng nội trong mạng IP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf9_6417.pdf
Luận văn liên quan