Đồ án Công nghệ chế tạo máy II

Trước tiên ta phải nhã đai ốc kẹp ra sau đó kéo mỏ kẹp về. Ta đưa chi tiết vào định vị trước hết đưa chi tiết định vị vào lỗ ∅32 sau đó định vị lên các chốt đỡ đầu phẳng và chốt chỏm cầu chống xoay . Sau đó đẩy 2 bích kẹp vào và vặn chặt đai ốc kẹp lại. vì là mỏ kẹp liên động nên khi ta xiết đai ốc thì 2 bích kẹp đồng thời tác động kẹp chặt vào chi tiết. Khi gia công xong chi tiết thì ta nhã 2 đai ốc ra kéo 2 bích kẹp về nhấc chi tiết lên vừa qua khỏi chốt ngắn thì ta xoay nghiêng chi tiết để không bị vứng vào chốt chống xoay rồi lấy chi tiết ra 1 cách nhẹ nhàng.

docx67 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2883 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Công nghệ chế tạo máy II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aø truøng chuaån thieát keá ñeå sai soá chuaån baèng khoâng gia coâng ñaït ñöôïc caùc kích thöôùc Æ32H7. choïn maët C laøm maët ñònh höôùng ñeå ñaûm baûo ñoä vuoâng goùc cuûa caùc loã vôùi maët B , coøn E caàn haïn cheá ñeå chi tieát khoûi dòch chuyeån khoâng gaây ra sai leäch trong quaù trình gia coâng 4. Ñoà gaù : chuyeân duøng XXI. NGUYEÂN COÂNG XXIV: Tổng kiểm tra Kiểm tra độ không song song giữa mặt A và mặt B<=0.015 Kiểm tra độ không vuông góc của tâm lỗ ɸ 32 và mặt A <=0.1 Kiểm tra kích thước còn lại CHÖÔNG V: XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT 1. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng V: Gia coâng thoâ maët B. _ Choïn gia coâng treân maùy 6H12. _ Choïn dao phay mặt đầuï. Ta coù: Ddao = 160, L = 60, soá raêng Z = 10, d = 50. + Choïn chieàu saâu caét t: t = 3 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 10.5 trang 126 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,2÷0,3 (mm/raêng) Choïn Sz = 0,2 (mm/raêng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 40.5 trang 138: V = 141 (m/phuùt). Tra baûng 42.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn = 1. Tra baûng 44.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët gia coâng = 1. Tra baûng 45.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chiều rộng phay = 1,13 =>Toác ñoä caét: V = 141.1.1.1,13 = 159 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.159/3,14.160 = 316,4 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy 6H12 choïn nt = 300 (voøng/ph). Þ Vt = p.D.n/1000 =3,14.300.160/1000 = 150(m/ph). Þ Sph = nt.Sz.Z = 300.0,2.10 = 600 (mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 600 (mm/ph). Þ Szthöïc = Sphthöïc/n.Z = 600/300.10 = 0.5 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = [t(D – t)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = [3(160 – 3)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = 24 (mm). Tm = (280 + 24 + 3)/600 = 0,51 (phuùt) = 30.7 (giaây). 2. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng VI: Gia coâng thoâ maët A. _ Choïn gia coâng treân maùy 6H12. _ Choïn dao phay mặt đđầu . Ta coù: Ddao = 160, L = 60, soá raêng Z = 10, d = 50. + Choïn chieàu saâu caét t: t = 3 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 10.5 trang 126 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,2 ÷0,3 (mm/raêng) Choïn Sz = 0,2 (mm/raêng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 40.5 trang 138: V = 141 (m/phuùt). Tra baûng 42.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn = 1. Tra baûng 44.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët gia coâng = 1. Tra baûng 45.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chiều rộng phay = 1,13 =>Toác ñoä caét: V = 141.1.1.1,13 = 159 (m/ph). =>Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.159/3,14.160 = 316,4 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy 6H12 choïn nt = 300 (voøng/ph). =>Vt = π.D.n/1000 =3,14.300.160/1000 = 150(m/ph). => Sph = nt.Sz.Z = 300.0,2.10 = 600 (mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 600 (mm/ph). =>Szthöïc = Sphthöïc/n.Z = 600/300.10 = 0.5 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = [t(D – t)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = [3(160 – 3)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = 24 (mm). Tm = (280 + 24 + 3)/600 = 0,51 (phuùt) = 30.7 (giaây). 3.Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng VII: Gia coâng tinh maët A _ Choïn gia coâng treân maùy 6H12. _ Choïn dao phay mặt đđầu . Ta coù: Ddao = 160, L = 60, soá raêng Z = 16, d = 50. + Choïn chieàu saâu caét t: t = 1,5 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 10.5 trang 126 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,2 ÷ 0,3 (mm/raêng) Choïn Sz = 0,2 (mm/raêng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 40.5 trang 138: V = 228 (m/phuùt). Tra baûng 42.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn = 1. Tra baûng 44.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët gia coâng = 1. Tra baûng 45.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chiều rộng phay = 1,13 =>Toác ñoä caét: V = 228.1.1.1,13 = 257 (m/ph). =>Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.159/3,14.160 = 511 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy 6H12 choïn nt = 475 (voøng/ph). => Vt = π.D.n/1000 =3,14.475.160/1000 = 238(m/ph). =>Sph = nt.Sz.Z = 475.0,2.16 = 1520 (mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 1500 (mm/ph). => Szthöïc = Sphthöïc/n.Z = 1500/475.16 = 0.2 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = [t(D – t)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = [3(160 – 3)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = 18 (mm). Tm = (280 +18 + 3)/1500 = 0,2 (phuùt) = 12,04 (giaây). 4.Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng VIII: Gia coâng tinh maët B _ Choïn gia coâng treân maùy 6H12. _ Choïn dao phay mặt đđầu ï. Ta coù: Ddao = 160, L = 60, soá raêng Z = 16, d = 50. + Choïn chieàu saâu caét t: t = 1 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 10.5 trang 126 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,2 ÷ 0,3 (mm/raêng) Choïn Sz = 0,2 (mm/raêng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 40.5 trang 138: V = 228 (m/phuùt). Tra baûng 42.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn = 1. Tra baûng 44.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët gia coâng = 1. Tra baûng 45.5 trang 139 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chiều rộng phay = 1,13 =>Toác ñoä caét: V = 228.1.1.1,13 = 257 (m/ph). =>Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.159/3,14.160 = 511 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy 6H12 choïn nt = 475 (voøng/ph). =>Vt = π.D.n/1000 =3,14.475.160/1000 = 238(m/ph). =>Sph = nt.Sz.Z = 475.0,2.16 = 1520 (mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 1500 (mm/ph). => Szthöïc = Sphthöïc/n.Z = 1500/475.16 = 0.2 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = [t(D – t)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = [3(160 – 3)}1/2 + (0,5 ÷ 3) =15(mm). Tm = (280 + 15 + 3)/1500 = 0,2 (phuùt) = 12 (giaây). 5.Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng IX: Gia coâng lỗ 32 vaø lỗ 50 Böôùc 1:Khoeùt thoâ lỗ 32 _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoeùt ∅30 bằng theùp gioù + Choïn chieàu saâu caét t: t = (D – d)/2 = (30-25)/2=2,5 + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 9.3 trang 89 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 1,1-1,3m/voøng) Choïn Sz = 1 m/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 29.3 trang 100: V = 22m/phuùt). Tra baûng 30.3 trang 100 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. =>Toác ñoä caét: V = 22.1 = 22m/ph). =>Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.22.3,14.30=233 voøng/ph Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 275 voøng/ph => Vt = nπD/1000 = 275.3,14.30/1000=25,9 voøng/ph. + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = {(D – d)/2}cotgα + (0,5 ÷ 2)= 2mm. Tm = (30+3,5+3)/1.2.275=0.11ph=6.98 giaây Böôùc 2 khoeùt baùn tinh lỗ 32 _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoeùt ∅31,71 bằng theùp gioù + Choïn chieàu saâu caét t: t = (D – d)/2 = (31,71-25)/2=0.855 + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 9.3 trang 89 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 1,2÷1,5m/voøng) Choïn Sz = 1,3m/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 29.3 trang 100: V = 19.5m/phuùt). Tra baûng 30.3 trang 100 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 22.1 = 25,35m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.25,35.3,14.30=254,4 voøng/ph Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 275 voøng/ph =>Vt = nπD/1000 = 275.3,14.30/1000=27,3 voøng/ph. + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = {(D – d)/2}cotgα + (0,5 ÷ 2)= 2,5 mm. Tm = (31,71 +2,5+3)/1.2.275=0.09ph=5,45 giaây Böôùc 3: Doa thoâ lỗ 32 _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao doa ∅31,91 theùp gioù + Choïn chieàu saâu caét t: t = (31.91-31.71)/ 2=0.1mm + Choïn böôùc tieán S: Theo söùc beàn dao ta coù : S = Cs x D0,2 Theo baûng 2.3 coù: Cs = 0,15 =>S = 0,2x31,910,2=0,3 voøng/phuùt Tra TMT maùy ta choïn: S = 0,32mm/voøng + Choïn toác ñoä caét V: Theo coâng thöùc: V = CV.DZV.K/Tm.tXV.SYV Baûng 4.3 ta coù: T = 120’ Baûng 6.3 ta coù: K = 1 Baûng 3.3 ta coù: CV ZV XV YV m 109 0,2 0 0,5 0,45 =>Toác ñoä caét: V = 109.31,910,2.1/1200,45.0,1.0,320.5=198,88 m/ph => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.198,88/3,14.31,91=1984voøng/ph Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt =1100 voøng/ph =>Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.31,91/1000=110mm/ph + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (31,91-31.71)cotg60+2=2.05mm Tm = (31,91+2,05+3)/0,32.110=0,09phuùt=5,46 giaây Bước 4: doa tinh lỗ 32 _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao doa ∅32 theùp gioù + Choïn chieàu saâu caét t: t = (32-31,91)/2=0,045mm + Choïn böôùc tieán S: Theo söùc beàn dao ta coù : S = Cs x D0,2 Theo baûng 2.3 coù: Cs = 0,15 => S = 0,15 x 320,2=0,3 voøng/phuùt Tra TMT maùy ta choïn: S = 0.32 voøng/phuùt + Choïn toác ñoä caét V: Theo coâng thöùc: V = CV.DZV.K/Tm.tXV.SYV Baûng 4.3 ta coù: T = 120’ Baûng 6.3 ta coù: K = 1 Baûng 3.3 ta coù: CV ZV XV YV m 109 0,2 0 0,5 0,45 =>Toác ñoä caét: V = 109.320,2 /1200,5.0.1.0.320.45=199mm/ph => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.199/3,14.32=1984voøng/ph Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 1100 voøng/ph => Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.32/1000=110,5mm/ph + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (32-31,91)tg60 + 2 = 2,03mm Tm = (32+2.03+ 3)/0,32.1100=0,09 phuùt=5,46giaây Böôùc 5 Khoeùt loã ∅50 _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoeùt ∅50 bằng theùp gioù + Choïn chieàu saâu caét t: t = (D – d)/2 = (50-32)/2= 9mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 9.3 trang 89 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 1,6-2 (mm/voøng) Choïn Sz = 1,8 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 29.3 trang 100: V = 18,2m/ph Tra baûng 38.3 trang 100 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 18,2.1=18,2 m/phuùt => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.18,2/3,14.50=115,92 voøng/ph Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 100(voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 100.3,14.50/1000=15,7m/ph + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1+L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù( laáy L2 = 3mm) α. L1= [(D-d)/2]cotgφ+(05÷2)=6 mm Tm = (15+6+3)/1,8.100=0,133 (phuùt) = 8 giây 6 Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng X Gia coâng maët C và D _ Choïn gia coâng treân maùy 6H82 _ Choïn dao phay đĩa thép gió ba mặt cắt D=150, d=50,B=26, z=10 + Choïn chieàu saâu caét t: t = 3,5 mm + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 5-170 trang 153 sách sổ tay công nghệ chế tạo máy Ta coù: Sz = 0,2 ¸ 0,3 (mm/raêng) Choïn Sz = 0,2 (mm/raêng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 5-172 trang 155: V = 33.5 (m/phuùt). Tra baûng 5-172 trang 155 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn = 1. Tra baûng 5-134 trang 121 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët gia coâng = 1. Tra baûng 5-134 trang 121 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc dạng gia công = 1 Þ Toác ñoä caét: V = 33,5.1.1.1= 33,5 (m/ph). Þ Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.33,5/3,14.150 = 71,12 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy 6H82 choïn nt = 75 (voøng/ph). Þ Vt = p.D.n/1000 =3,14.75.150/1000 = 35,3(m/ph). Þ Sph = nt.Sz.Z = 75.0,2.10 = 150(mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 120 (mm/ph). Þ Szthöïc = Sphthöïc/n.Z =120/75.10 = 0,16 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = [t(D – t)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = [3,5(150 – 3)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = 25,6(mm). Tm = (280 + 25,6 + 3)/120 = 2.5 (phuùt) = 154,3 (giaây). 7. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XI Gia coâng maët E vaø F _ Choïn gia coâng treân maùy 6H82 _ Choïn dao phay ñóa theùp gioù ba mặt cắt D=150, d=50,B=26, z=10 + Choïn chieàu saâu caét t: t = 3,5 mm + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 5-170 trang 153 saùch sổ tay coâng nghệ chế tạo maáy Ta coù: Sz = 0,2 ÷ 0,3 (mm/raêng) Choïn Sz = 0,2 (mm/raêng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 5-172 trang 155: V = 33.5 (m/phuùt). Tra baûng 5-172 trang 155 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn = 1. Tra baûng 5-134 trang 121 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët gia coâng = 1. Tra baûng 5-134 trang 121 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc dạng gia coâng = 1 =>Toác ñoä caét: V = 33,5.1.1.1= 33,5 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.33,5/3,14.150 = 71,12 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy 6H82 choïn nt = 75 (voøng/ph). => Vt = π.D.n/1000 =3,14.75.150/1000 = 35,3(m/ph). => Sph = nt.Sz.Z = 75.0,2.10 = 150(mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 120 (mm/ph). => Szthöïc = Sphthöïc/n.Z =120/75.10 = 0,16 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = [t(D – t)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = [3,5(150 – 3)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = 25,6(mm). Tm = (130 + 25,6 + 3)/120 = 1,32 (phuùt) = 79,3 (giaây). 8. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XII: - Gia coâng thoâ mặt G vaø maët H cuûa raõnh mang caù: _ Choïn gia coâng treân maùy 6H12. _ Choïn dao phay goùc theùp gioù. Ta coù: d=16, Ddao = 40, z=12. + Choïn chieàu saâu caét t: t = 3,5 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 10.5 trang 126 saùch chế đñoä cắt gia coâng cơ khí Ta coù: Sz = 0,2 ÷ 0,3 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,2 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 51.5 trang 143: V = 45 (m/phuùt). Tra baûng 52.5 trang 143 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc ñoä cöùng cuûa gang = 1. Tra baûng 55.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc daïng gia coâng = 1. Tra baûng 53.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët gia coâng = 1. Tra baûng 54.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chu kyø beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 45.1.1.1.1 = 45 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.45/3,14.40 = 358 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 375 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 375.3,14.40/1000 = 47,1 (m/ph). =>Sph = nt.Sz.Z = 375.0,2.12 = 113,04 (mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 118 (mm/ph). =>Szthöïc = Sphthöïc/n.Z = 118/375.12 = 0,02(mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = {t(D – t)}2 + (0,5 ÷ 3) = {3,5(40 – 3,5)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = 14,3(mm). T1 = (254 + 18 + 3)/300 = 4 (phuùt) = 240 (giaây). Vì beà maët gia coâng lôùn neân ta cho dao caét 2 laàn =>Tm = 2T1 = 2.240=480 (giaây) 9. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XI - Gia coâng thoâ mặt G vaø maët I cuûa raõnh mang caù: _ Choïn gia coâng treân maùy 6H12. _ Choïn dao phay goùc theùp gioù. Ta coù: d=16, Ddao = 40, z=12. + Choïn chieàu saâu caét t: t = 3,5 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 10.5 trang 126 saùch chế đñộ cắt gia coâng cơ khí Ta coù: Sz = 0,2÷0,3 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,2 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 51.5 trang 143: V = 45 (m/phuùt). Tra baûng 52.5 trang 143 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc ñoä cöùng cuûa gang = 1. Tra baûng 55.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc daïng gia coâng = 1. Tra baûng 53.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët gia coâng = 1. Tra baûng 54.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chu kyø beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 45.1.1.1.1 = 45 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.45/3,14.40 = 358 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 375 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 375.3,14.40/1000 = 47,1 (m/ph). => Sph = nt.Sz.Z = 375.0,2.12 = 900 (mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 950 (mm/ph). => Szthöïc = Sphthöïc/n.Z = 900/375.12 = 0,2 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = {t(D – t)}2 + (0,5 ÷ 3) = {3,5(40 – 3,5)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = 14,3(mm). T1 = (254 + 18 + 3)/300 = 4 (phuùt) = 240 (giaây). Vì beà maët gia coâng lôùn neân ta cho dao caét 2 laàn => Tm = 2T1 = 2.240=480 (giaây) 10.Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XIII Gia coâng tinh maët G vaø mặt I của raõnh mang caù: _ Choïn gia coâng treân maùy 6H12. _ Choïn dao phay goùc theùp gioù. Ta coù: d=16, Ddao = 40, z=12. + Choïn chieàu saâu caét t: t = 1 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 10.5 trang 126 saùch chế ñộ cắt gia coâng cơ khí Ta coù: Sz = 1,6 ÷ 1,0 (mm/voøng) Choïn Sz = 1 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 50.5 trang 142: V = 52 (m/phuùt). Tra baûng 52.5 trang 143 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc ñoä cöùng cuûa gang = 1. Tra baûng 55.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc daïng gia coâng = 1. Tra baûng 53.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët gia coâng = 1. Tra baûng 54.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chu kyø beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 52.1.1.1.1 = 52 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.52/3,14.40 = 414 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 475 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 475.3,14.40/1000 = 59,66 (m/ph). => Sph = nt.Sz.Z = 475.1.12 = 5700(mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 1500 (mm/ph). => Szthöïc = Sphthöïc/n.Z = 75/37.12 = 3,3 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = {t(D – t)}2 + (0,5 ÷ 3) = {1(40 – 1)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = 9,24(mm). T1 = (280 + 9.24 + 3)/1500 = 0,19 (phuùt) = 11,7 (giaây). Vì beà maët gia coâng lôùn neân ta cho dao caét 2 laàn => Tm = 2T1 = 2.11,7 =23,4 (giaây) 11. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XIV Gia coâng tinh maët G vaø maët H cuûa raõnh mang caù: _ Choïn gia coâng treân maùy 6H12. _ Choïn dao phay goùc theùp gioù. Ta coù: d=16, Ddao = 40, z=12. + Choïn chieàu saâu caét t: t = 1 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 10.5 trang 126 saùch chế đñộ cắt gia coâng cơ khí Ta coù: Sz = 1,6÷2,0 (mm/voøng) Choïn Sz = 1 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 50.5 trang 142: V = 52 (m/phuùt). Tra baûng 52.5 trang 143 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc ñoä cöùng cuûa gang = 1. Tra baûng 55.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc daïng gia coâng = 1. Tra baûng 53.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc traïng thaùi beà maët gia coâng = 1. Tra baûng 54.5 trang 144 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chu kyø beàn cuûa dao = 1. =>Toác ñoä caét: V = 52.1.1.1.1 = 52 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.52/3,14.40 = 414 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 475 (voøng/ph). =>Vt = nπD/1000 = 475.3,14.40/1000 = 59,66 (m/ph). => Sph = nt.Sz.Z = 475.1.12 = 5700(mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 1500 (mm/ph). => Szthöïc = Sphthöïc/n.Z = 75/37.12 = 3,3 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = {t(D – t)}2 + (0,5 ÷ 3) = {1(40 – 1)}1/2 + (0,5 ÷ 3) = 9,24(mm). T1 = (280 + 9.24 + 3)/1500 = 0,19 (phuùt) = 11,7 (giaây). Vì beà maët gia coâng lôùn neân ta cho dao caét 2 laàn => Tm = 2T1 = 2.11,7=23,4 (giaây) Sau khi gia coâng xong ranh mang caù thaúng ta tieán haønh gia coâng maët nghieâng H vôùi ñoä nghieâng 1/50. 12/ Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XVI: Bước 1: Gia coâng raõnh 2 x 2 thứ nhất: _ Choïn gia coâng treân maùy 6H82. _ Choïn dao phay ñóa theùp gioù. Ta coù:Ddao = 50, d=13, soá raêng Z = 64, B=2. + Choïn chieàu saâu caét t: t = 2 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 13.5 trang 128 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,08 ÷ 0,05 (mm/raêng) Choïn Sz = 0,08 (mm/raêng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 64.5 trang 149: =>Toác ñoä caét: V = 48,5 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.48,5/3,14.50 = 308,9 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 300 (voøng/ph). =>Vt = π.D.n/1000 =3,14.50.300/1000 = 47,1 (m/ph). => Sph = nt.Sz.Z = 300.0,08.64 = 304 (mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 300 (mm/ph). => Szthöïc = Sphthöïc/n.Z = 300/190.64 = 0,05 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 5 mm). L1 = {2(50– 2)}^0,5 = 9,8 (mm). L2 = 5 (mm). Tm = (280 + 9,8+ 5)/300 = 0,98 (phuùt) = 58.9 (giaây) Bước 2: Gia coâng raõnh 2 x 2 thứ hai: _ Choïn gia coâng treân maùy 6H82. _ Choïn dao phay ñóa theùp gioù. Ta coù:Ddao = 50, d=13, soá raêng Z = 64, B=2. + Choïn chieàu saâu caét t: t = 2 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 13.5 trang 128 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,08 ÷ 0,05 (mm/raêng) Choïn Sz = 0,08 (mm/raêng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 64.5 trang 149: => Toác ñoä caét: V = 48,5 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.48,5/3,14.50 = 308,9 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 300 (voøng/ph). => Vt = π.D.n/1000 =3,14.50.300/1000 = 47,1 (m/ph). =>Sph = nt.Sz.Z = 300.0,08.64 = 304 (mm/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn Sphthöïc = 300 (mm/ph). => Szthöïc = Sphthöïc/n.Z = 300/190.64 = 0,05 (mm/raêng). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ Sphthöïc L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 5 mm). L1 = {2(50– 2)}^0,5 = 9,8 (mm). L2 = 5 (mm). Tm = (280 + 9,8+ 5)/300 = 0,98 (phuùt) = 58.9 (giaây) 13. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XVII: Khoan loã ∅6: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅6 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 6/2 = 3 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,27÷0,33 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,32 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 30 (m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 30.1.1.1 = 30 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.30/3,14.6 = 1592,35 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 1100 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.6/1000 = 20,724 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2)= (6/2)cotg60 + 2 = 4(mm). Tm = (12 + 4 + 3)/0,32.1100 = 0,05 (phuùt) = 3,2 (giaây). Böôùc 2: Khoan loã ∅12: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅12 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 12/2 = 6 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,52 ÷ 0,64 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,57 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 27 (m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. =>Toác ñoä caét: V = 27.1.1.1 = 27 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.27/3,14.12 = 716,5 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 750 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 750.3,14.12/1000 = 28,2 (m/ph). Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2)= (12/2)cotg60 + 2 = 5,46(mm). Tm = (25 + 5 + 3)/0,57.750 = 0,07 (phuùt) = 4,2 (giaây). 14./ Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XVIII: Khoan loã ∅6, tarô loã M6 Böôùc 1: Khoan loã ∅5 thứ nhất: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅5 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 5/2 = 2.5 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,27 ÷ 0,33 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,32 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 30 (m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 30.1.1.1 = 30 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.30/3,14.5 = 1910 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 1100 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.5/1000 = 17,27 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2)= (5/2)cotg60 + 2 = 3,4(mm). Tm = (35 +3, 4 + 3)/0,32.1100 = 0,1 (phuùt) = 6 (giaây). Böôùc 2: Taro M6 thứ nhất. _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao taro M6. + Choïn böôùc ren: S = 1 (mm). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 10-7 trang 174: V = 8(m/phuùt). Tra baûng 11-7 trang 174 öùng vôùi: heä soá ñieàu chænh cho toác ñoä caét gang xaùm = 1,1. =>Toác ñoä caét: V = 8.1,1 = 8,8 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.8,8/3,14.6 = 467 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 400 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 400.3,14.6/1000 = 7,53 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. Tm = (35 + 4 + 2)/1.400 = 0,102 (phuùt) = 6,15 (giaây). Böôùc 3: Khoan loã ∅5 thứ hai: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅5 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 5/2 = 2.5 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,27 ÷ 0,33 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,32 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 30 (m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. =>Toác ñoä caét: V = 30.1.1.1 = 30 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.30/3,14.5 = 1910 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 1100 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.5/1000 = 17,27 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (D/2)cotgα+ (0,5 ÷ 2)= (5/2)cotg60 + 2 = 3,4(mm). Tm = (35 +3, 4 + 3)/0,32.1100 = 0,1 (phuùt) = 6 (giaây). Böôùc 4: Taro M6 thứ hai: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao taro M6. + Choïn böôùc ren: S = 1 (mm). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 10-7 trang 174: V = 8(m/phuùt). Tra baûng 11-7 trang 174 öùng vôùi: heä soá ñieàu chænh cho toác ñoä caét gang xaùm = 1,1. => Toác ñoä caét: V = 8.1,1 = 8,8 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.8,8/3,14.6 = 467 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 400 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 400.3,14.6/1000 = 7,53 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. Tm = (35 + 4 + 2)/1.400 = 0,102 (phuùt) = 6,15 (giaây). Böôùc 5: Khoan loã ∅5 thứ ba _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅5 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 5/2 = 2.5 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,27 ÷ 0,33 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,32 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 30 (m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 30.1.1.1 = 30 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.30/3,14.5 = 1910 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 1100 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.5/1000 = 17,27 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2)= (5/2)cotg60 + 2 = 3,4(mm). Tm = (35 +3, 4 + 3)/0,32.1100 = 0,1 (phuùt) = 6 (giaây). Böôùc 6: Taro M6 thứ ba _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao taro M6. + Choïn böôùc ren: S = 1 (mm). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 10-7 trang 174: V = 8(m/phuùt). Tra baûng 11-7 trang 174 öùng vôùi: heä soá ñieàu chænh cho toác ñoä caét gang xaùm = 1,1. =>Toác ñoä caét: V = 8.1,1 = 8,8 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.8,8/3,14.6 = 467 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 400 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 400.3,14.6/1000 = 7,53 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. Tm = (35 + 4 + 2)/1.400 = 0,102 (phuùt) = 6,15 (giaây). 15. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XIX: Khoan loã ∅6, khoan ∅17,5;khoeùt∅20,taroâM6 Böôùc 1: Khoan loã ∅5: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅5 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 5/2 = 2.5 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,27 ÷ 0,33 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,32 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 30 (m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 30.1.1.1 = 30 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.30/3,14.5 = 1910 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 1100 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.5/1000 = 17,27 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2)= (5/2)cotg60 + 2 = 3,4(mm). Tm = (43 +3, 4 + 3)/0,32.1100 = 0,14 (phuùt) = 6,84 (giaây). Böôùc 2: Khoan loã ∅17,5: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅17,5 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 17,5/2 = 8.75 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,7 ÷ 0,86 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,7 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 35.5(m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 35,5.1.1.1 = 35,5 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.35,5/3,14.17,5 = 646,04 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 750 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 750.3,14.17,5/1000 = 41,21 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2)= (17,5/2)cotg60 + 2 =7,05(mm). Tm = (18 + 7,05 + 3)/0,57.750 = 0,06 (phuùt) = 3,93 (giaây). Böôùc 3: Khoeùt loã ∅20: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoeùt ∅20 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = (D – d)/2 = (20 – 17,5)/2 = 1,25(mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 9.3 trang 89 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,9÷1,1 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,96 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 29.3 trang 100: V = 22 (m/phuùt). Tra baûng 30.3 trang 100 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 22.1 = 22 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.22/3,14.20 = 350 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 400 (voøng/ph). =>Vt = nπD/1000 = 400.3,14.20/1000 = 25,12 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. Tm = (18 + 2)/0,96.400 = 0,052 (phuùt) = 3,125 (giaây). Böôùc 4: Taro M6. _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao taro M6. + Choïn böôùc ren: S = 1 (mm). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 10-7 trang 174: V = 8(m/phuùt). Tra baûng 11-7 trang 174 öùng vôùi: heä soá ñieàu chænh cho toác ñoä caét gang xaùm = 1,1. => Toác ñoä caét: V = 8.1,1 = 8,8 (m/ph). =>Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.8,8/3,14.6 = 467 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 400 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 400.3,14.6/1000 = 7,53 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. Tm = (35 + 4 + 2)/1.400 = 0,102 (phuùt) = 6,15 (giaây). 16. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XIX: Khoan loã ∅6, khoan ∅17,5,khoeùt ∅20, Taroâ M6 Böôùc 1: Khoan loã ∅5: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅5 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 5/2 = 2.5 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,27 ÷ 0,33 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,32 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 30 (m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 30.1.1.1 = 30 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.30/3,14.5 = 1910 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 1100 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.5/1000 = 17,27 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2)= (5/2)cotg60 + 2 = 3,4(mm). Tm = (43 +3, 4 + 3)/0,32.1100 = 0,14 (phuùt) = 6,84 (giaây). Böôùc 2: Khoan loã ∅17,5: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅17,5 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 17,5/2 = 8.75 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,7 ÷ 0,86 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,7 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 35.5(m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 35,5.1.1.1 = 35,5 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.35,5/3,14.17,5 = 646,04 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 750 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 750.3,14.17,5/1000 = 41,21 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 3 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2)= (17,5/2)cotg60 + 2 =7,05(mm). Tm = (18 + 7,05 + 3)/0,57.750 = 0,06 (phuùt) = 3,93 (giaây). Böôùc 3: Khoeùt loã ∅20: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoeùt ∅20 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = (D – d)/2 = (20 – 17,5)/2 = 1,25(mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 9.3 trang 89 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,9 ÷1,1 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,96 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 29.3 trang 100: V = 22 (m/phuùt). Tra baûng 30.3 trang 100 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 22.1 = 22 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.22/3,14.20 = 350 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 400 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 400.3,14.20/1000 = 25,12 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. Tm = (18 + 2)/0,96.400 = 0,052 (phuùt) = 3,125 (giaây). Böôùc 4: Taro M6 _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao taro M6. + Choïn böôùc ren: S = 1 (mm). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 10-7 trang 174: V = 8(m/phuùt). Tra baûng 11-7 trang 174 öùng vôùi: heä soá ñieàu chænh cho toác ñoä caét gang xaùm = 1,1. => Toác ñoä caét: V = 8.1,1 = 8,8 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.8,8/3,14.6 = 467 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 400 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 400.3,14.6/1000 = 7,53 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. Tm = (35 + 4 + 2)/1.400 = 0,102 (phuùt) = 6,15 (giaây). 17. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XXII: Khoan, taro loã ren M8. Böôùc 1: Khoan loã M8 thứ nhất: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅6,8 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 6,8/2 = 3,4 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,36 ÷ 0,44 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,43 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 25 (m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 25.1.1.1 = 25 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.25/3,14.6,8 = 1170,85 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 1100 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.6,8/1000 = 23,487 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 0 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2) = (6,8/2)cotg60 + 2 = 4(mm). Tm = (13 + 4 + 0)/0,43.1100 = 0,035 (phuùt) = 2,15 (giaây). Böôùc 2: Taro M8. _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao taro M8. + Choïn böôùc ren: S = 1,25(mm). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 10-7 trang 174: V = 9 (m/phuùt). Tra baûng 11-7 trang 174 öùng vôùi: heä soá ñieàu chænh cho toác ñoä caét gang xaùm = 1,1. => Toác ñoä caét: V = 9.1,1 = 9,9 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.9,9/3,14.8 = 394,1 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 400 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 400.3,14.8/1000 = 10,048 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. Tm = (13 + 4 + 2)/1,25.400 = 0,038 (phuùt) = 2,28 (giaây). Böôùc 3: Khoan loã M8 thứ hai : _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅6,8 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 6,8/2 = 3,4 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,36 ÷ 0,44 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,43 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 25 (m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 25.1.1.1 = 25 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.25/3,14.6,8 = 1170,85 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 1100 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.6,8/1000 = 23,487 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 0 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2) = (6,8/2)cotg60 + 2 = 4(mm). Tm = (13 + 4 + 0)/0,43.1100 = 0,035 (phuùt) = 2,15 (giaây). Böôùc 4: Taro M8 thứ hai: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao taro M8. + Choïn böôùc ren: S = 1,25(mm). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 10-7 trang 174: V = 9 (m/phuùt). Tra baûng 11-7 trang 174 öùng vôùi: heä soá ñieàu chænh cho toác ñoä caét gang xaùm = 1,1. => Toác ñoä caét: V = 9.1,1 = 9,9 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.9,9/3,14.8 = 394,1 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 400 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 400.3,14.8/1000 = 10,048 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. Tm = (13 + 4 + 2)/1,25.400 = 0,038 (phuùt) = 2,28 (giaây). 18. Tính cheá ñoä caét nguyeân coâng XXII: Khoan, taro loã ren M8. Böôùc 1: Khoan loã M8: _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao khoan ruoät gaø ∅6,8 baèng theùp gioù. + Choïn chieàu saâu caét t: t = D/2 = 6,8/2 = 3,4 (mm). + Choïn böôùc tieán S: Tra baûng 8.3 trang 88 soå tay cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Ta coù: Sz = 0,36 ÷ 0,44 (mm/voøng) Choïn Sz = 0,43 (mm/voøng). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 18.3 trang 95: V = 25 (m/phuùt). Tra baûng 15.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc chieàu daøi loã = 1. Tra baûng 16.3 trang 92 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu cuûa dao = 1. Tra baûng 20.3 trang 96 öùng vôùi: heä soá phuï thuoäc tuoåi beàn cuûa dao = 1. => Toác ñoä caét: V = 25.1.1.1 = 25 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.25/3,14.6,8 = 1170,85 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 1100 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 1100.3,14.6,8/1000 = 23,487 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1 + L2)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. L2: khoaûng chaïy quaù ( laáy L2 = 0 mm). L1 = (D/2)cotgα + (0,5 ÷ 2) = (6,8/2)cotg60 + 2 = 4(mm). Tm = (13 + 4 + 0)/0,43.1100 = 0,035 (phuùt) = 2,15 (giaây). Böôùc 2: Taro M8. _ Choïn gia coâng treân maùy 2A135. _ Choïn dao taro M8. + Choïn böôùc ren: S = 1,25(mm). + Choïn toác ñoä caét V: Tra baûng 10-7 trang 174: V = 9 (m/phuùt). Tra baûng 11-7 trang 174 öùng vôùi: heä soá ñieàu chænh cho toác ñoä caét gang xaùm = 1,1. =>Toác ñoä caét: V = 9.1,1 = 9,9 (m/ph). => Soá voøng quay truïc chính: n = 1000.V/3,14.D = 1000.9,9/3,14.8 = 394,1 (voøng/ph). Tra baûng thuyeát minh thö maùy choïn nt = 400 (voøng/ph). => Vt = nπD/1000 = 400.3,14.8/1000 = 10,048 (m/ph). + Thôøi gian chaïy maùy: Ta coù coâng thöùc: Tm = (L + L1)/ S.n L: chieàu daøi chi tieát. L1: khoaûng chaïy tôùi. Tm = (13 + 4 + 2)/1,25.400 = 0,038 (phuùt) = 2,28 (giaây). CHƯƠNG V : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Việc tính toán và thiết kế đồ gá là 1 phần quan trọng trong quá trình gia công chi tiết . Ngoài ra đồ gá được thiết kế phải có kết cấu đơn giản , gá đặt chi tiết được nhanh chóng , đảm bảo an toàn . Nguyên công: phay thô mặt C &D. Phân tích yêu cầu kĩ thuật của đồ gá: Nguyên công này đòi hỏi độ chính xác không cao , nên nguyên công này rất dễ đạt, chi tiết đạt kích thước 130±0.1. độ nhám đạt Rz40 . vì vậy việc thiết kế đồ gá cũng tương đối đơn giản , không đòi hỏi độ chính xác cao. II. chọn phươn án định vị và kẹp chặt: Chọn phương án định vị: Để đảm bảo yêu cầu kĩ thuật cho nguyên công này ta phải khử 6 bậc tự do. Phương án định vị là dung mặt B làm mặt định vị chính khử 3 bậc tự do , lỗ ∅32 khử 2 bậc , rãnh vuông 1 bậc. Chọn phương án kẹp chặt: Chi tiết gia công có cấu tạo tương đối đơn giản nên ta dùn g cơ cấu kẹp lien động để kẹp chặt chi tiết gia công , và lực kẹp từ trên xuống , lực kẹp vuông góc với mặt định vị chính B. chi tiết gia công có trọng lượng 5,2kg và lực kẹp vuông góc với mặt định vị chính B , nên trọng lượng của chi tiết sẽ làm tăng thêm lực kẹp . III. tính toán lực cắt Pz: Pz = Cp.txp.SZyp.Bup.Z.Kp/Dqp.nwp Tra bảng 3.5 trang 122,123 Cp Xp Yp Up Wp qP 54.5 0.9 0,74 1 0 1 Tra bảng 3.5/ 122, 123 : Kp = Kmp = (HB/190)np = (190/190)np Tra bảng 12.1/21: np= 0,4 => Kp = (190/190)0,4 = 1 =>Pz = 54,2.30,9.0,10,74.401.12/1501.950 = 85 (kg) IV. Tính lực kẹp chặt CTGC: Theo tính toán ở trên ta có : Pz = 85 (kg) Theo sơ đồ ta có : P = P1 + P2 ≥ PZ – G (1) Với G là trọng lượng của chi tiết . (W1 + W2).f = W.f ≥ PZ – G => W = (PZ – G)/f Với f là hệ số ma sát . f1 = 0,45 : bề mặt định vị chưa gia công f2 =0,45: bề mặt kẹp chặt chưa qua gia công =>f = f1 + f2 = 0,9. => W = [(85 – 5.2)10]/0,9= 886 (N). Để đảm bảo an toàn ta nhân với hệ số an toàn. Ko = 1,5: hệ số đảm bảo K1 = 1,2 : bề mặt chưa gia công K2 = 1 : bề mặt gia công liên tục K3 = 1,1: hệ số phụ thuộc sự mòn dao K4 = 1,3 : hệ số phụ thuộc sự thay đổi của lực kẹp . =>K = 1,5.1,2.1.1,5.1,3 = 2.57 => W = 886 x 2,57 = 2280 (N). =>W1 = W2 = W/2 = 1140 (N). V. xác định đường kính bulông kẹp: Q = 2W1 = W = 2280 (N). Áp dụng công thức : 1,3Q/(πd1/4) ≤ [σ]k=>d1 ≥{1,3Q.4/π[σ]k}1/2 d1: là đường kính chân bulông. Vật liệu làm bulông là thép C45 => [σ]ch = 300 (N/mm2) => [σ]k = 0,5[σ]ch = 300.0,5 = 150 (N/mm2) =>d1 = (1,3.2280.4/3,14.150)1/2 = 6 (mm). => Đường kính bulông kẹp là: d =d1/ 0.85= 6/0.85=7(mm) => Đường kính chân ren là : d1 =6 (mm) VI. Các chi tiết đặc biệt của đồ gá: Cử so dao: H1 Chốt đỡ chỏm cầu: H2 Chốt đỡ đầu phẳng: H3 Chốt trụ ngắn : H4 Bích kẹp : H5 H1 VII.Hướng dẫn sử dụng và bảo quản đồ gá : Hướng dẫn sử dụng: Trước tiên ta phải nhã đai ốc kẹp ra sau đó kéo mỏ kẹp về. Ta đưa chi tiết vào định vị trước hết đưa chi tiết định vị vào lỗ ∅32 sau đó định vị lên các chốt đỡ đầu phẳng và chốt chỏm cầu chống xoay . Sau đó đẩy 2 bích kẹp vào và vặn chặt đai ốc kẹp lại. vì là mỏ kẹp liên động nên khi ta xiết đai ốc thì 2 bích kẹp đồng thời tác động kẹp chặt vào chi tiết. Khi gia công xong chi tiết thì ta nhã 2 đai ốc ra kéo 2 bích kẹp về nhấc chi tiết lên vừa qua khỏi chốt ngắn thì ta xoay nghiêng chi tiết để không bị vứng vào chốt chống xoay rồi lấy chi tiết ra 1 cách nhẹ nhàng. Cách bảo quản đồ gá: Sau khi gia công xong thì ta phải quét sạch phoi trên đồ gá , bôi dầu nhớt cho đồ gá, tra dầu nhớt vào các bulông đai ốc. Để nơi thoáng mát , tránh để nơi ẩm ướt sẽ gây rỉ sét đồ gá. Khi sự dụng đồ gá phải thao tác nhẹ nhàng TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1. Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2. Atlas ñoà gaù. Cheá ñoä caét gia coâng cô khí. Dao caét. Maùy caét kim loaïi. Dung sai laép gheùp vaø ño löôøng. Thieát keá chi tieát maùy. Veõ kyõ thuaät. Vaät lieäu cô khí. Taäp baûn veõ ñoà gaù. Saùch chi tieát maùy. Saùch cô lyù thuyeát.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxthuyet_minh_do_an_cnctm_363.docx
Luận văn liên quan