Đồ án Điều chỉnh và khống chế nhiệt độ lò điện trở

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương 1: Tổng quan về cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò điện 2 1. Giới thiệu chung về lò điện 2. Giới thiệu chung về lò điện trở 3. Cấu tạo lò điện trở Chương 2: Giới thiệu chung về mạch điều áp xoay chiều ba pha 1. Mạch điều áp xoay chiều 2. Quan hệ giữa góc điều khiển và công suất ra tải Chương 3: Thiết kế và tính toán mạch lực 1. Tính toán chọn van bán dẫn 2. Tính toán bảo vệ van bán dẫn Chương 4: Thiết kế và tính toán mạch điều khiển 1. Nguyên lý chung của mạch điều khiển 2. Thiết kế và tính toán mạch điều khiển 2-1. Khâu đồng pha 2-2. Khâu tạo điện áp răng cưa (Utựa) 2-3. Khâu so sánh 2-4. Khâu phát xung chùm 2-5. Chọn cổng AND 2-6. Khâu khuếch đại xung và biến áp xung 2-7. Khâu phản hồi 2-8. Khối nguồn Kết luận Tài liệu tham khảo

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Điều chỉnh và khống chế nhiệt độ lò điện trở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc ®Ò tµi ®iÒu chØnh vµ khèng chÕ nhiÖt ®é lß ®iÖn trë 1. §Çu ®Ò thiÕt kÕ : ThiÕt kÕ bé ®iÒu chØnh vµ tù ®éng khèng chÕ nhiÖt ®é lß ®iÖn trë 2. Ng­êi thùc hiÖn : Hä vµ tªn T¹ Do·n H¶i B»ng Líp Tù §éng Ho¸ 1 Kho¸ 43 Gi¸o viªn h­íng dÉn Ph¹m Quèc H¶i N¨m thùc hiÖn : 2001 3. Ngµy giao ®å ¸n m«n häc : 4. Ngµy hoµn thµnh ®å ¸n : Ngµy th¸ng n¨m Gi¸o viªn h­íng dÉn (Ký ghi râ hä tªn ) KÕt qu¶ ®iÓm ®¸nh gi¸ : - Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ : - §iÓm duyÖt : - §iÓm b¶o vÖ : ThiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc ®Ò tµi ®iÒu chØnh vµ khèng chÕ nhiÖt ®é lß ®iÖn trë 1. C¸c sè liÖu cho tr­íc : NhiÖt ®é lß 400 - 600 ( C) C«ng suÊt ®Þnh møc 40 ( kW ) Tæn hao nhiÖt 10 ( kW ) §iÖn ¸p nguån l­íi 3*380 ( V ) 2. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n : Ch­¬ng 1 Giíi thiÖu chung vÒ lß ®iÖn trë Ch­¬ng 2 Giíi thiÖu vÒ m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha Ch­¬ng 3 ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch lùc Ch­¬ng 4 ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn KÕt luËn 3. C¸c b¶n vÏ : B¶n vÏ tæng thÓ toµn bé s¬ ®å nguyªn lý m¹ch thiÕt kÕ (c¶ m¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn ) trªn giÊy vÏ kü thuËt khæ A2. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Tæng quan vÒ cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña lß ®iÖn 2 Giíi thiÖu chung vÒ lß ®iÖn Giíi thiÖu chung vÒ lß ®iÖn trë CÊu t¹o lß ®iÖn trë Ch­¬ng 2: Giíi thiÖu chung vÒ m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha M¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu Quan hÖ gi÷a gãc ®iÒu khiÓn vµ c«ng suÊt ra t¶i Ch­¬ng 3: ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch lùc TÝnh to¸n chän van b¸n dÉn TÝnh to¸n b¶o vÖ van b¸n dÉn Ch­¬ng 4: ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn Nguyªn lý chung cña m¹ch ®iÒu khiÓn ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn 2-1. Kh©u ®ång pha 2-2. Kh©u t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c­a (Utùa) 2-3. Kh©u so s¸nh 2-4. Kh©u ph¸t xung chïm 2-5. Chän cæng AND 2-6. Kh©u khuÕch ®¹i xung vµ biÕn ¸p xung 2-7. Kh©u ph¶n håi 2-8. Khèi nguån KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Lêi nãi ®Çu Trong thùc tÕ c«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t hµng ngµy, n¨ng l­îng nhiÖt ®ãng mét vai trß rÊt quan träng. N¨ng l­îng nhiÖt cã thÓ ®­îc dïng ®Ó nung nãng, sÊy kh«... V× vËy viÖc sö dông nguån n¨ng l­îng nµy mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ lµ rÊt cÇn thiÕt. Lß ®iÖn trë ®­îc øng dông rÊt réng r·i trong c«ng nghiÖp v× ®¸p øng ®­îc nhiÒu yªu cÇu thùc tiÔn ®Æt ra. ë lß ®iÖn trë, yªu cÇu kÜ thuËt quan träng nhÊt lµ ph¶i ®iÒu chØnh vµ khèng chÕ ®­îc khiÖt ®é cña lß. §©y còng chÝnh lµ yªu cÇu cña ®å ¸n m«n häc ®iÖn tö c«ng suÊt mµ em ®· ®­îc giao. §å ¸n ®· ®­îc thùc hiÖn d­íi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ph¹m Quèc H¶i. §å ¸n ®­îc chia thµnh ba phÇn chÝnh sau: Giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña lß ®iÖn vµ lß ®iÖn trë. ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch lùc. ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn. Ch­¬ng 1- tæng quan vÒ cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña lß ®iÖn I-Giíi thiÖu chung vÒ lß ®iÖn 1 - §Þnh nghÜa Lß ®iÖn lµ mét thiÕt bÞ ®iÖn biÕn ®iÖn n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng dïng trong c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau nh­ nung hoÆc nÊu luyÖn c¸c vËt liÖu, c¸c kim lo¹i vµ c¸c hîp kim kh¸c nhau v.v... - Lß ®iÖn ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c lÜnh vùc kü thuËt : + S¶n xuÊt thÐp chÊt l­îng cao + S¶n xuÊt c¸c hîp kim phe-r« + NhiÖt luyÖn vµ ho¸ nhiÖt luyÖn + Nung c¸c vËt phÈm tr­íc khi c¸n, rÌn dËp, kÐo sîi + S¶n xuÊt ®óc vµ kim lo¹i bét - Trong c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp kh¸c : + Trong c«ng nghiÖp nhÑ vµ thùc phÈm, lß ®iÖn ®­îc dïng ®Ó sÊt, m¹ vËt phÈm vµ chuÈn bÞ thùc phÈm + Trong c¸c lÜnh vùc kh¸c, lß ®iÖn ®­îc dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c vËt phÈm thuû tinh, gèm sø, c¸c lo¹i vËt liÖu chÞu löa v.v... Lß ®iÖn kh«ng nh÷ng cã mÆt trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mµ ngµy cµng ®­îc dïng phæ biÕn trong ®êi sèng sinh ho¹t hµng ngµy cña con ng­êi mét c¸ch phong phó vµ ®a d¹ng : BÕp ®iÖn, nåi nÊu c¬m ®iÖn, b×nh ®un n­íc ®iÖn, thiÕt bÞ nung r¾n, sÊy ®iÖn v.v... 2 - ¦u ®iÓm cña lß ®iÖn so víi c¸c lß sö dông nhiªn liÖu Lß ®iÖn so víi c¸c lß sö dông nhiªn liÖu cã nh÷ng ­u ®iÓm sau : Cã kh¶ n¨ng t¹o ®­îc nhiÖt ®é cao §¶m b¶o tèc ®é nung lín vµ n¨ng suÊt cao §¶m b¶o nung ®Òu vµ chÝnh x¸c do dÔ ®iÒu chØnh chÕ ®é ®iÖn vµ nhiÖt ®é KÝn Cã kh¶ n¨ng c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh chÊt dì nguyªn liÖu vµ vËn chuyÔn vËt phÈm §¶m b¶o ®iÒu khiÖn lao ®éng hîp vÖ sinh, ®iÒu kiÖn thao t¸c tèt, thiÕt bÞ gän nhÑ 3 - Nh­îc ®iÓm cña lß ®iÖn N¨ng l­îng ®iÖn ®¾t YÒu cÇu cã tr×nh ®é cao khi sö dông II-Giíi thiÖu chung vÒ lß ®iÖn trë 1 - Nguyªn lý lµm viÖc cña lß ®iÖn trë Lß ®iÖn trë lµm viÖc dùa trªn c¬ së khi cã mét dßng ®iÖn ch¹y qua mét d©y dÉn hoÆc vËt dÉn th× ë ®ã sÏ to¶ ra mét l­îng nhiÖt theo ®Þnh luËt Jun-Lenx¬ : Q=I2RT Q - L­îng nhiÖt tÝnh b»ng Jun (J) I - Dßng ®iÖn tÝnh b»ng Ampe (A) R - §iÖn trë tÝnh b»ng ¤m T - Thêi gian tÝnh b»ng gi©y (s) Tõ c«ng thøc trªn ta thÊy ®iÖn trë R cã thÓ ®ãng vai trß : VËt nung : Tr­êng hîp nµy gäi lµ nung trùc tiÕp D©y nung : Khi d©y nung ®­îc nung nãng nã sÏ truyÒn nhiÖt cho vËt nung b»ng bøc x¹, ®èi l­u, dÉn nhiÖt hoÆc phøc hîp. Tr­êng hîp nµy gäi lµ nung gi¸n tiÕp. Tr­êng hîp thø nhÊt Ýt gÆp v× nã chØ dïng ®Ó nung nh÷ng vËt cã h×nh d¹ng ®¬n gi¶n ( tiÕt diÖn ch÷ nhËt, vu«ng vµ trßn ) Tr­êng hîp thø hai th­êng gÆp nhiÒu trong thùc tÕ c«ng nghiÖp. Cho nªn nãi ®Õn lß ®iÖn trë kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn vËt liÒu ®Ó lµm d©y nung, bé phËn ph¸t nhiÖt cña lß. 2 - Nh÷ng vËt liÖu dïng lµm d©y nung a) - Yªu cÇu cña vËt liÖu dïng lµm d©y nung D©y nung lµ bé phËn ph¸t nhiÖt cña lß, lµm viÖc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt do ®ã ®ßi hái ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÒu cÇu sau : + ChÞu nãng tèt, Ýt bÞ «xy ho¸ ë nhiÖt ®é cao + Ph¶i cã ®é bÒn c¬ häc cao, kh«ng bÞ biÕn d¹ng ë nhiÖt ®é cao + §iÖn trë suÊt ph¶i lín + HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë ph¶i nhá + C¸c tÝnh chÊt ®iÖn ph¶i cè ®Þnh hoÆc Ýt thay ®æi + C¸c kÝch th­íc ph¶i kh«ng thay ®æi khi sö dông + DÔ gia c«ng, dÔ hµn ho¨c dÔ Ðp khu«n b)- D©y nung kim lo¹i §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu cña d©y nung, trong hÇu hÕt c¸c lß ®iÖn trë c«ng nghiÖp, d©y nung kim lo¹i ®Òu ®­îc chÕ t¹o b»ng c¸c hîp kim Cr«m-Nh«m vµ Cr«m-Niken lµ c¸c hîp kim cã ®iÖn trë lín. Cßn c¸c kim lo¹i nguyªn chÊt ®­îc dïng ®Ó chÕ t¹o d©y nung rÊt hiÕm v× c¸c kim lo¹i nguyªn chÊt th­êng cã nh÷ng tÝnh chÊt kh«ng cã lîi cho viÖc chÕ t¹o d©y nung nh­ : + §iÖn trë suÊt nhá + HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë lín + BÞ «xy ho¸ m¹nh trong m«i tr­êng khÝ quyÔn b×nh th­êng D©y nung kim lo¹i th­êng ®­îc chÕ t¹o ë d¹ng trßn vµ d¹ng b¨ng c) - D©y nung phi kim lo¹i D©y nung phi kim lo¹i dïng phæ biÕn lµ SiC, grafit vµ than. III-CÊu t¹o lß ®iÖn trë I- Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi cÊu t¹o lß ®iÖn 1 - Hîp lý vÒ c«ng nghÖ Hîp lý vÒ c«ng nghÖ cã nghÜa lµ cÊu t¹o lß kh«ng nh÷ng phï hîp víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ yªu cÇu mµ cän tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sö dông nã ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nÕu nh­ kh«ng lµm phøc t¹p qu¸ tr×nh gia c«ng vµ lµm t¨ng gi¸ thµnh mét c¸ch râ rÖt. CÊu tróc lß ®¶m b¶o ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn nh­ thÕ míi coi lµ hîp lý nhÊt. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng trong khi nhu cÇy vÒ lß ®iÖn v­ît xa kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra nã. 2 - HiÖu qu¶ vÒ kü thuËt HiÖu qu¶ vÒ kü thuËt lµ kh¶ n¨ng biÓu thÞ hiªu suÊt cùc ®¹i cña kÕt cÊu khi c¸c th«ng sè cña nã x¸c ®Þnh ( kÝch th­íc ngoµi, c«ng suÊt, träng l­îng gi¸ thµnhv.v... ). §èi víi mét thiÕt bÞ hoÆc mét vËt phÈm s¶n xuÊt ra, n¨ng suÊt trªn mét ®¬n vÞ c«ng suÊt ®Þnh møc, suÊt tiªu hao ®iÖn ®Ó nung v.v... lµ c¸c chØ tiªu cë b¶n cña hiÖu qu¶ kü thuËt. Cßn ®èi víi tõng phÇn riªng biÖt cña kÕt cÊu hoÆc chi tiÕt, hiÖu qu¶ kü thuËt ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng c«ng suÊt dÉn ®éng, m« men xo¾n, lùc v.v... øng víi träng l­îng, kÝch th­íc hoÆc gi¸ thµnh kÕt cÊu. 3 - Ch¾c ch¾n khi lµm viÖc Ch¾c ch¾n khi lµm viÖc lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng nhÊt cña chÊt l­îng kÕt cÊu cña c¸c lß ®iÖn. Th­êng c¸c lß ®iÖn lµm viªc liªn tôc trong mét ca, hai ca vµ ngay c¶ ba ca mét ngµy. NÕu trong khi lµm viÖc, mét bé phËn nµo ®ã kh«ng hoµn h¶o sÏ ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n suÊt chung. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c lß ®iÖn lµm viÖc liªn tôc trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt tù ®éng. Ngay ®èi víi c¸c lß ®iÖn lµm viÖc chu kú, lß ngõng còng lµm thiÖt h¹i râ rÖt cho s¶n xuÊt v× khi ngõng lß ®ét ngét ( nghÜa lµ ph¸ huû chÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng vña lß ) cã thÓ dÉn ®Õn lµm h­ háng s¶n phÈm, l·ng phÝ nguyªn vËt liªu vµ lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Mét chØ tiªu phô vÒ sù ch¾c ch¾n khi lµm viÖc cña mét bé phËn ®ã cña lß ®iÖn lµ kh¶ n¨ng thay thÕ nhanh hoÆc kh¶ n»ng dù tr÷ lín khi lß lµm viÖc b×nh th­êng. Theo quan ®iÓm ch¾c ch¾n, trong thiÕt bÞ cÇn chó ý ®Õn c¸c bé phËn quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh sù lµm viÖc liªn tôc cña lß. ThÝ dô : d©y nung, b¨ng t¶i v.v... 4 - TiÖn lîi khi sö dông TiÖn lîi khi sö dông nghÜa lµ yªu cÇu Sè nh©n viªn phôc vô tèi thiÓu Kh«ng yªu cÇu tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kh«ng yªu cÇu søc lùc vµ sù dÎo dai cña nh©n viªn phôc vô. Sè l­îng c¸c thiÕt bÞ hiÕm vµ quÝ bÞ hao mßn nhanh yªu cÇu tèi thiÓu B¶o qu¶n dÔ dµng. KiÓm tra vµ söa ch÷a tÊt c¶ c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ thuËn lîi. Theo quan ®iÓm an toµn lao ®éng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc ph¶i hîp vÖ sinh vµ tuyÖt ®èi an toµn. 5 - RÎ vµ ®¬n gi¶n khi chÕ t¹o VÒ mÆt nµy yªu c©u nh­ sau : Tiªu hao vËt liÖu Ýt nhÊt, ®Æc biÖt lµ c¸c vËt liÖu quÝ vµ hiÕm ( c¸c kim lo¹i mÇu, c¸c hîp kim cã hµm l­îng niken cao v.v... ) C«ng nghÖ chÕ t¹o ®¬n gi¶n nghÜa lµ kh¶ n¨ng chÕ t¹o ph¶i sao cho ngµy c«ng Ýt nhÊt vµ tËn dông ®­äc c¸c thiÕt bÞ, dông cô th«ng th­êng cã s½n trong c¸c nhµ m¸y chÕ t¹o ®Ó gia c«ng. C¸c lo¹i vËt liÖu vµ thiÕt bÞ yªu cÇu ®Ó chÕ t¹o ph¶i Ýt nhÊt. Sö dông ®Õn møc tèi ®a c¸c kÕt cÊu gièng nhau vµ cïng lo¹i ®Ó dÔ dµng ®æi lÉn vµ thuËn tiÖn khi l¾p r¸p. Chän hîp lý c¸c d¹ng gia c«ng ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn chÕ t¹o ( ®óc, hµn, dËp ). Bá c¸c chi tiÕt vµ c¸c kh©u gia c«ng c¬ khÝ kh«ng hîp lý. 6 - H×nh d¸ng bÒ ngoµi ®Ñp Mçi kÕt cÊu cña thiÕt bÞ, vËt phÈm, c¸c kh©u vµ c¸c chi tiÕt ph¶i cã h×nh d¸ng vµ tû lÖ c¸c c¹nh phï hîp, dÔ coi. Tuy vËy còng cÇn chó ý r»ng, ®é bÒn cña kÕt cÊu khi träng l­îng nhá vµ h×nh d¸ng bÒ ngoµi ®Ñp cã quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau. ViÖc gia c«ng lÇn chãt nh­ s¬n cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi h×nh d¸ng bÒ ngoµi cña lß ®iÖn. Song còng cÇn tr¸nh sù trang trÝ kh«ng cÇn thiÕt. II - CÊu t¹o lß ®iÖn trë Lß ®iÖn trë th«ng th­êng gåm ba phÇn chÝnh : vá lß, líp lãt vµ d©y nung. 1 - Vá lß Vá lß ®iÖn trë lµ mét khung cøng v÷ng, chñ yÕu ®Ó chÞ t¶i träng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña lß. MÆt kh¸c vá lß còng dïng ®Ó gi÷ líp c¸ch nhiÖt rêi vµ ®¶m b¶o sù kÝn hoµn toµn hoÆc t­¬ng ®èi cña lß. §èi víi c¸c lß lµm viÖc víi khÝ b¶o vÖ, cÊn thiÕt vá lß ph¶i hoµn toµn kÝn, cßn ®èi víi c¸c lß ®iÖn trë b×nh th­êng, sù kÝn cña vá lß chØ cÇn gi¶m tæng thÊt nhiÖt vµ tr¸nh sù lïa cña kh«ng khÝ l¹nh vµo lß, ®Æc biÖt theo chiÒu cao lß. Trong nh÷ng tr­êng hîp riªng, lß ®iÖn trë cã thÓ lµm vá lß kh«ng bäc kÝn. Khung vá lß cÇn cøng v÷ng ®ñ ®Ó chÞ ®­îc t¶i träng cña líp lãt, phô t¶i lß ( vËt nung ) vµ c¸c c¬ cÊu c¬ khÝ g¾n trªn vá lß. - Vá lß ch÷ nhËt th­ênng dïng ë lß buång, lß liªn tôc, lß ®¸y rung v.v... - Vá lß trßn dïng ë c¸c lß giÕng vµ mét vµi lß chôp v.v... - Vá lß trßn chÞu lùc t¸c dông bªn trong tèt h¬n vá lß ch÷ nhËt khi cïng mét l­îng kim lo¹i ®Ó chÕ t¹o vá lß. Khi kÕt cÊu vá lß trßn, ng­êi ta th­êng dïng thÐp tÊm dµy 3 - 6 mm khi ®­êng kÝnh vá lß lµ 1000 – 2000 mm vµ 8 – 12 mm khi ®­êng kÝnh vá lß lµ 2500 – 4000 mm vµ 14 – 20 mm khi ®­êng kÝnh vá lß kho¶ng 4500 – 6500 mm. Khi cÇn thiÕt t¨ng ®é cøng v÷ng cho vá lß trßn, ng­êi ta dïng c¸c vßng ®Öm t¨ng c­êng b»ng c¸c lo¹i thÐp h×nh. Vá lß ch÷ ngËt ®­îc dùng lªn nhê c¸c thÐp h×nh U, L vµ thÐp tÊm c¾t theo h×nh d¸ng thÝch hîp. Vá lß cã thÓ ®­îc bäc kÝn, cã thÓ kh«ng tuú theo yªu cÇu kÝn cña lß. Ph­¬ng ph¸p gia c«ng vá lß lo¹i nµy chñ yÕu lµ hµn vµ t¸n. 2 - Líp lãt Líp lãt lß ®iÖn trë th­êng gåm hai phÇn : vËt liÖu chÞu löa vµ c¸ch nhiÖt. PhÇn vËt liÖu chÞu löa cã thÓ x©y b»ng g¹ch tiªu chuÈn, g¹ch h×nh vµ g¹ch h×nh ®Æc biÖt tuú theo h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc ®· cho cña buång lß. Còng cã khi ng­êi ta ®Çm b»ng c¸c lo¹i bét chÞu löa vµ c¸c chÊt dÝnh dÕt gäi lµ c¸c khèi ®Çm. Khèi ®Çm cã thÓ tiÕn hµnh ngay trong lß vµ còng cã thÓ tiÕn hµnh ë ngoµi nhê c¸c khu«n. PhÇn vËt liÖu chÞu löa cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau : + ChÞu ®­îc nhiÖt ®é lµm viÖc cùc ®¹i cña lß. + Cã ®é bÒn nhiÖt ®ñ lín khi lµm viÖc. + Cã ®ñ ®é bÒn c¬ häc khi xÕp vËt nung vµ ®Æt thiÕt bÞ vËn chuyÓn trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc. + §¶m b¶o kh¶ n¨ng g¾n d©y nung bÒn vµ ch¾c ch¾n. + Cã ®ñ ®é bÒn ho¸ häc khi lµm viÖc, chÞu ®­îc t¸c dông cña khÝ quyÓn lß vµ ¶nh h­ëng cña vËt nung. + §¶m b¶o kh¶ n¨ng tÝch nhiÖt cùc tiÓu. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng ®èi víi lß lµm viÖc chu kú. PhÇn c¸ch nhiÖt th­êng n»m gi÷a vá lß vµ phÇn vËt liÖu chÞu löa. Môc ®Ých chñ yÕu cña phÇn nµy lµ ®Ó gi¶m tæn thÊt nhiÖt. Riªng ®èi víi ®¸y, phÇn c¸ch nhiÖt ®ßi hái ph¶i cã ®é bÒn c¬ häc nhÊt ®Þnh cßn c¸c phÇn kh¸c nãi chung kh«ng yªu cÇu. Yªu cÇu c¬ b¶n cña phÇn c¸ch nhiÖt lµ : + HÖ sè dÉn nhiÖt cùc tiÓu + Kh¶ n¨ng tÝch nhiÖt cùc tiÓu + æn ®Þnh vÒ tÝnh chÊt lý, nhiÖt trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc x¸c ®Þnh. PhÇn c¸ch nhiÖt cã thÓ x©y b»ng g¹ch c¸ch nhiÖt, cã thÓ ®iÒn ®Çy b»ng bét c¸ch nhiÖt. 3 - D©y nung Theo ®Æc tÝnh cña vËt liÖu dïng lµm d©y nung, ng­êi ta chia d©y nung lµm hai lo¹i : d©y nung kim lo¹i vµ d©y nung phi kim lo¹i. Trong c«ng nghiÖp, c¸c lß ®iÖn trë dïng phæ biÕn lµ d©y nung kim lo¹i. Ch­¬ng 2 Giíi thiÖu chung vÒ m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha I - M¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha : Nh­ ®· nãi ë trªn, c«ng suÊt ra t¶i cña lß ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: P = 3. Nh­ vËy, ®Ó thay ®æi c«ng suÊt ®­a ra t¶i , ta cã thÓ thay ®æi hoÆc . Tuy nhiªn, trong thùc tÕ, ng­êi ta th­êng chän c¸ch thay ®æi ®Ó cã thÓ thay ®æi c«ng suÊt ra t¶i. Khi cã s½n mét nguån ®iÖn xoay chiÒu, ®Ó cã thÓ thay ®æi ®iÖn ¸p ra t¶i ta cã thÓ dïng bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p xoay chiÒu ( §AXC ) dïng van b¸n dÉn. ViÖc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ra t¶i dùa theo nguyªn t¾c t­¬ng tù nh­ ë c¸c bé chØnh l­u tøc lµ thay ®æi ®iÓm më cña van so víi ®iÓm qua kh«ng cña ®iÖn ¸p nguån, v× vËy cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn pha (thay ®æi gãc më van ). Do diot chØ cã thÓ dÉn dßng theo mét chiÒu mµ ta l¹i yªu cÇu ®iÖn ¸p ra t¶i lµ xoay chiÒu nªn trong m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ng­êi ta kh«ng dïng diot mµ dïng triac v× ®©y lµ lo¹i van b¸n dÉn duy nhÊt cho phÐp dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua nã. Tuy nhiªn, do triac kh«ng th«ng dông b»ng thyristor nªn thùc tÕ ng­êi ta th­êng dïng s¬ ®å 2 thyristor ®Êu song song ng­îc nhau thay cho triac nh­ h×nh d­íi : C¸c van T1, T2 lÇn l­ît dÉn dßng theo 1 chiÒu x¸c ®Þnh nªn dßng qua cÆp thyristor ®Êu song song ng­îc nµy lµ dßng xoay chiÒu. C¸c van thyristor ®­îc ph¸t xung ®iÒu khiÓn lÖch nhau gãc 180 ®é ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o dßng qua cÆp van lµ hoµn toµn ®èi xøng. Mét ­u ®iÓm cña viÖc sö dông hai van thyristor ®Êu song song ng­îc nhau thay thÕ cho triac trong n¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu lµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn ®Ó më vµ kho¸ thyristor dÔ dµng h¬n nhiÒu so víi triac. Ta cã ®å thÞ d¹ng ®iÖn ¸p ra cña m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu : C¸c m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu cã nh­îc ®iÓm c¬ b¶n lµ trong qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh, m¹ch lu«n lµm viÖc ë chÕ ®é dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n, c¶ d¹ng dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p ra t¶i ®Òu kh«ng sin nªn chØ phï hîp víi c¸c t¶i lo¹i ®iÖn trë nh­ lß ®iÖn trë , bãng ®Ìn lo¹i sîi ®èt v...v... Dßng ®iÖn sÏ liªn tôc vµ ®ång thêi trë thµnh h×nh sin hoµn chØnh chØ khi ®iÖn ¸p ra t¶i lÊy b»ng ®iÖn ¸p nguån. Nh­ vËy, khi ®iÒu chØnh trªn t¶i nhËn ®­îc mét d¶i n sãng hµi h×nh sin. MÆc dï vËy, víi t¶i lµ ®iÖn trë thuÇn cña lß ®iÖn trë th× viÖc d¹ng ®iÖn ¸p ra t¶i kh«ng sin còng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña lß. C¸c m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu kh«ng phï hîp víi t¶i d¹ng c¶m kh¸ng nh­ biÕn ¸p hoÆc ®éng c¬ ®iÖn,... nªn chØ dïng khi ph¹m vi ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p kh«ng lín. Trong thùc tÕ c«ng nghiÖp, c¸c m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu th­êng sö dông lµ c¸c m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha, t¶i m¾c h×nh sao( Y ) hoÆc t¶i h×nh tam gi¸c ( ). Qu¸ tr×nh lµm viÖc cña m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi m¹ch mét pha v× ë ®©y c¸c pha ¶nh h­ëng m¹nh sang nhau vµ nã cßn tuú thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ s¬ ®å ®Êu van, gãc ®iÒu khiÓn cô thÓ, tÝnh chÊt t¶i... H×nh trªn lµ s¬ ®å th­êng dïng nhÊt, ®ã lµ s¬ ®å cã s¸u thyristor ®Êu thµnh ba cÆp song song ng­îc. II - Quan hÖ gi÷a gãc ®iÒu khiÓn vµ c«ng suÊt ra t¶i Khi ph©n tÝch ho¹t ®éng cña s¬ ®å ta cÇn x¸c ®Þnh râ xem trong c¸c giai ®o¹n sÏ cã bao nhiªu van dÉn vµ nhê c¸c quy luËt d­íi ®©y ta cã thÓ cã ®­îc biÓu thøc ®iÖn ¸p cña tõng giai ®o¹n, tõ ®ã míi tiÕn hµnh tÝnh to¸n. D­íi ®©y lµ c¸c quy luËt dÉn dßng cña van trong m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha: NÕu mçi pha cã mét van dÉn th× toµn bé ®iÖn ¸p ba pha nguån ®Òu nèi ra t¶i. NÕu chØ hai pha cã van dÉn th× mét pha nguån bÞ ng¾t ra khái t¶i, do ®ã ®iÖn ¸p ®­a ra t¶i lµ ®iÖn ¸p d©y nµo cã van ®ang dÉn. Kh«ng thÓ cã tr­êng hîp chØ cã mét pha dÉn dßng. Dùa vµo quy luËt dÉn dßng cña van trong tõng giai ®o¹n mµ ta cã thÓ x©y dùng ®­îc ®å thÞ ®iÖn ¸p ra cña m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha. TiÕp theo, tõ nh÷ng biÓu thøc ®iÖn ¸p cña tõng giai ®o¹n ®ã ta l¹i cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc c¸c ®¹i l­îng cÇn tÝnh nh­ ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn, c«ng suÊt... Ta xÐt ho¹t ®éng cña m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha dïng s¸u thyristor ®Êu song song ng­îc, t¶i thuÇn trë ®Êu h×nh sao ë trªn vµ dùng ®å thÞ quan hÖ gi÷a c«ng suÊt t¶i vµ gãc a : C«ng suÊt t¶i lµ : trong ®ã I lµ trÞ sè hiÖu dông cña dßng ®iÖn t¶i. Dßng ®iÖn nµy biÕn thiªn theo hai trong ba quy luËt dÉn dßng cña van nh­ sau : · NÕu mçi pha cã mét van dÉn ( hay toµn m¹ch cã ba van dÉn) : · NÕu chØ cã hai van dÉn (hay toµn m¹ch cã hai van dÉn ) : trong ®ã : lµ biªn ®é ®iÖn ¸p d©y. j lµ gãc lÖch pha gi÷a ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ë giai ®o¹n ®ang xÐt. Tuú thuéc vµo gãc ®iÒu khiÓn mµ c¸c giai ®o¹n cã ba van dÉn hoÆc hai van dÉn còng thay ®æi theo. Ta thÊy cã ba kho¶ng ®iÒu khiÓn chÝnh : Kho¶ng dÉn cña van øng víi a = 0 ¸ : Trong ph¹m vi nµy sÏ cã c¸c giai ®o¹n ba van vµ hai van dÉn xen kÏ nhau nh­ ®å thÞ d­íi ®©y : Dùa vµo ®å thÞ ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc biÓu thøc liªn quan gi÷a c«ng suÊt ra t¶i P vµ gãc ®iÒu khiÓn a : = = (1) Kho¶ng van dÉn øng víi a = 60 ¸ : Trong ph¹m vi nµy lu«n chØ cã c¸c giai ®o¹n hai van dÉn. Ta cã ®å thÞ ®iÖn ¸p ra ë d­íi : Dùa vµo ®å thÞ ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc biÓu thøc liªn quan gi÷a c«ng suÊt ra t¶i P vµ gãc ®iÒu khiÓn a : = = (2) Kho¶ng van dÉn øng víi a = 90 ¸ : Trong ph¹m vi nµy chØ cã c¸c giai ®o¹n hai van dÉn hoÆc kh«ng cã van nµo dÉn xen kÏ nhau. Ta cã ®å thÞ ®iÖn ¸p ra nh­ ë d­íi : Dùa vµo ®å thÞ ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc biÓu thøc liªn quan gi÷a c«ng suÊt ra t¶i P vµ gãc ®iÒu khiÓn a : = = (3) Theo ba biÓu thøc (1), (2), (3) vµ cho c¸c gi¸ trÞ a kh¸c nhau vµ lÊy P ë a = 0 lµ 100% ta cã b¶ng c¸c gi¸ trÞ vµ ®å thÞ biÓu diÔn quan hÖ gi÷a c«ng suÊt ra t¶i P vµ gãc ®iÒu khiÓn a : a P% a P% 0 100 90 29,3 20 98,6 100 18,1 30 95,6 110 9,7 40 90,2 120 4,3 50 81,8 130 1,3 60 70,6 140 0,1 70 57,16 150 0 80 42,8 NhËn xÐt : c«ng suÊt ®­a ra t¶i lµ lín nhÊt khi gãc ®iÒu khiÓn a = 0 nh­ng víi a =30 th× c«ng suÊt ra t¶i còng xÊp xØ khi a = 0. Trong m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha s¸u thyristor ®Êu song song ng­îc t¶i thuÇn trë ®Êu tam gi¸c, d¹ng ®iÖn ¸p tõng pha còng nh­ vËy. Tuy nhiªn, do t¶i ®Êu tam gi¸c nªn khi m¹ch cã ba van dÉn th× ®iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë t¶i lµ ®iÖn ¸p d©y, khi m¹ch cã hai van dÉn th× ®iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë t¶i gi÷a hai d©y ®ã lµ ®iÖn ¸p d©y cßn ®iÖn ¸p r¬i trªn hai ®iÖn trë cßn l¹i b»ng mét nöa ®iÖn ¸p d©y. Ch­¬ng 3 ThiÕt kÕ tÝnh to¸n m¹ch lùc I - TÝnh chän van b¸n dÉn Trong m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha dïng cho lß ®iÖn d­íi ®©y ta sö dông m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha s¸u thyristor ®Êu song song ng­îc, t¶i thuÇn trë ®Êu sao. C¸c biÓu thøc thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a c«ng suÊt ra t¶i P vµ gãc ®iÒu khiÓn a : Víi a = 0 ¸ : P = Víi a = 60 ¸ 90o : P = Víi a = 90 ¸ 150o : P = C«ng suÊt ®Þnh møc cña lß ®iÖn lµ = 40 (kw) Tæn hao cña lß ®iÖn = 3 (kw) Trong thùc tÕ, lß ®iÖn cã thÓ coi lµ hé tiªu dïng ®iÖn lo¹i mét, nghÜa lµ nguån cung cÊp cho lß ®iÖn lµ æn ®Þnh. Tuy nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ còng nh­ sù an toµn trong ho¹t ®éng cña lß ®iÖn, ta sÏ chän mét l­îng c«ng suÊt dù tr÷ cho lß ®iÖn ®Ò phßng tr­êng hîp ®iÖn ¸p nguån v× mét lý do nµo ®ã bÞ sôt ¸p . Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éngcua m×nh, lß ®iÖn còng chÞu thªm mét sè tæn thÊt kh¸c nh­ tæn thÊt trªn c¸c van b¸n dÉn, tæn thÊt trªn ®­êng d©y... nh­ng do kh«ng ®¸ng kÓ so víi tæng tæn thÊt v× nhiÖt cña lß nªn ta cã thÓ bá qua. Khi a = 0 th× ®iÖn ¸p ra t¶i lµ h×nh sin hoµn toµn vµ ®ång thêi c«ng suÊt ra t¶i còng ®¹t c«ng suÊt lín nhÊt P = v× vËy ®Ó ®¶m b¶o ®ñ bï c¸c tæn hao ®· nãi ë trªn ta chän c«ng suÊt lín nhÊt cña lß øng víi khi gãc ®iÒu khiÓn a = 0 lµ : P = = 50 (kw) Dùa vµo c«ng thøc (1) ta tÝnh ®­îc c«ng suÊt ra t¶i khi a = 0 à = 1,444 (W) ta x¸c ®Þnh ®­îc d©y ®iÖn trë cña lß cã gi¸ trÞ lµ 1,444 (W). Tõ ®©y, dùa vµo c«ng nghÖ chÕ t¹o ta cã thÓ tiÕn hµnh thiÕt kÕ chi tiÕt cho d©y ®iÖn trë ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu kinh tÕ kÜ thuËt cña lß ®iÖn. TiÕp theo, ta tiÕn hµnh chän van th«ng qua c¸c th«ng sè kü thuËt cña van lµ ®iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt, dßng trung b×nh qua van ... Nh­ ®· nãi ë trªn, ho¹t ®éng cña m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu còng t­¬ng tù nh­ m¹ch chØnh l­u, cô thÓ lµ m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha s¸u thyristor ®Êu song song ng­îc cã nguyªn lý ho¹t ®éng trong mét chu kú còng gièng nh­ nguyªn lý cña m¹ch chØnh l­u ba pha h×nh tia. V× vËy, ta cã thÓ hoµn toµn ¸p dông c¸c th«ng sè chän van cña m¹ch chØnh l­u ba pha h×nh tia cho m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha s¸u thyristor ®Êu song song ng­îc. Cô thÓ : §iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt trªn van : à (V) NhËn xÐt : khi gãc ®iÒu khiÓn a = 0 ®iÖn ¸p ra t¶i lµ h×nh sin vµ nh­ vËy, dßng trung b×nh qua van lóc nµy lµ lín nhÊt. Tõ ®©y ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ dßng ®iÖn trung b×nh qua van. (do t¶i thuÇn trë nªn i trïng pha víi u ) à à = 68,6 (A) Khi chän van ta ph¶i chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn lµm m¸t cho van v× khi ho¹t ®éng, van to¶ nhiÖt rÊt lín nªn ®iÒu kiÖn lµm m¸t cho van sÏ ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ còng nh­ tuæi thä cña van. NÕu van ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn ®­îc lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ nhê c¸nh t¶n nhiÖt th× van cã thÓ lµm viÖc tèt víi 25% dßng ®Þnh møc. NÕu van lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn lµm m¸t b»ng qu¹t giã c­ìng bøc th× van cã thÓ chÞu ®­îc ®Õn 30 ¸ 60% dßng ®Þnh møc. NÕu lµm m¸t b»ng n­íc th× van cã thÓ chÞu ®­îc ®Õn 80% dßng ®Þnh møc. Th«ng th­êng trong c«ng nghiÖp th× van ph¶i ®­îc lµm m¸t tåi nhÊt lµ b»ng kh«ng khÝ cã qu¹t giã c­ìng bøc. Trong nhiÖm vô thiÕt kÕ lµ ®iÖn nµy th× dßng qua van kh«ng qu¸ lín nªn ta cã thÓ chän chÕ ®é lµm m¸t cho van b»ng kh«ng khÝ cã qu¹t giã c­ìng bøc. Ta chän c¸c ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó van cã thÓ chÞu dßng tíi 40% dßng ®Þnh møc cña van. Khi ®ã: = = = 172 ( A ) §Ó chän gi¸ trÞ cña ®iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt trªn van, ta sÏ chän thªm hÖ sè dù tr÷ ®iÖn ¸p = 1,6 ¸ 2 ta chän : = 1,6 = . = 1,6 . 537 = 860 (V) Tõ c¸c gi¸ trÞ cña vµ , tra trong sæ tay ta chän ®­îc van C358 do h·ng G.E cña Mü chÕ t¹o víi c¸c th«ng sè sau : = 500 ¸ 1200 ( V ) = 225 ( A ) ........ KÕt luËn, trong m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha dïng cho lß ®iÖn nµy ta cÇn dïng s¸u van thyristor C358 do h·ng G.E cña NhËt B¶n chÕ t¹o. II - TÝnh to¸n b¶o vÖ van b¸n dÉn Trong qu¸ tr×nh van ho¹t ®éng th× van ph¶i ®­îc lµm m¸t ®Ó van kh«ng bÞ ph¸ háng vÒ nhiÖt v× vËy ta ®· tÝnh to¸n chÕ ®é lµm m¸t cô thÓ cho van råi. Tuy nhiªn, van còng cã thÓ bÞ háng khi van ph¶i chÞu tèc ®é t¨ng dßng, t¨ng ¸p qu¸ lín. §Ó tr¸nh hiÖn t­îng qu¸ dßng, qu¸ ¸p trªn van dÉn ®Õn háng van ta ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó b¶o vÖ van. BiÖn ph¸p b¶p vÖ van th­êng dïng nhÊt lµ m¾c m¹ch R, C song song van ®Ó b¶o vÖ qu¸ ¸p vµ m¾c nèi tiÕp cuén kh¸ng ®Ó h¹n chÕ tèc ®é t¨ng dßng. Do t¶i cña lß ®iÖn lµ t¶i thuÇn trë nªn khi van cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn më th× dßng qua van sÏ t¨ng ®ét ngét víi tèc ®é t¨ng dßng rÊt lín sÏ g©y háng van. V× vËy, ng­êi ta cÇn ph¶i m¾c vµo tr­íc van mét cuén d©y ®Ó h¹n chÕ tèc ®é t¨ng dßng. Cuén d©y ®­îc dïng lµ mét cuén kh¸ng b·o hoµ cã ®Æc tÝnh lµ: khi dßng qua cuén kh¸ng æn ®Þnh th× ®iÖn c¶m cña cuén kh¸ng hÇu nh­ b»ng kh«ng vµ lóc nµy cuén d©y dÉn ®iÖn nh­ mét d©y dÉn b×nh th­êng. Ta cã m¹ch nh­ h×nh vÏ: §Ó tÝnh to¸n gi¸ trÞ cña cuén kh¸ng ta xÐt qu¸ tr×nh qu¸ ®é trong m¹ch: U = i.R + L. Ta thÊy r»ng tèc ®é t¨ng dßng lín nhÊt lµ: max = §Ó ®¶m b¶o an toµn cho van ta ph¶i chän L sao cho di/dt max ph¶i nhá h¬n tèc ®é t¨ng dßng chÞu ®­îc cña van, hay lµ: max < 200 A/ms à < 200 A/ms àL > = = 1,555 mH Ta chän cuén kh¸ng b·o hoµ cã gi¸ trÞ lµ 1,6 mH, lo¹i lâi kh«ng khÝ v× ®iÖn c¶m nhá. Sau khi tÝnh to¸n b¶o vÖ chèng tèc ®é t¨ng dßng ta tÝnh to¸n b¶o vÖ qu¸ ¸p cho van. Ng­êi ta chia ra hai lo¹i nguyªn nh©n g©y nªn qu¸ ¸p: 1 - Nguyªn nh©n néi t¹i: lµ do sù tÝch tô ®iÖn tÝch trong c¸c líp b¸n dÉn. Khi kho¸ van thyristor b»ng ®iÖn ¸p ng­îc, c¸c ®iÖn tÝch nãi trªn ®æi ng­îc l¹i hµnh tr×nh, t¹o ra dßng ®iÖn ng­îc trong thêi gian rÊt ng¾n. Sù biÕn thiªn nhanh chãng cña dßng ®iÖn ng­îc g©y nªn søc ®iÖn ®éng c¶m øng rÊt lín trong c¸c ®iÖn c¶m, vèn lu«n lu«n cã cña ®­êng d©y nguån dÉn ®Õn c¸c thyristor. V× vËy, gi÷a anèt vµ catèt cña thyristor xuÊt hiÖn qu¸ ®iÖn ¸p. Ta cã ®å thÞ thÓ hiÖn qu¸ tr×nh biÕn thiªn cña ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn trªn van: 2 - Nguyªn nh©n bªn ngoµi: nh÷ng nguyªn nh©n nµy th­êng xÈy ra ngÉu nhiªn nh­ khi ®ãng c¾t kh«ng t¶i mét m¸y biÕn ¸p trªn ®­êng d©y, khi mét cÇu ch× b¶o vÖ nhÈy, khi cã sÊm sÐt ... §Ó b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p do tÝch tô ®iÖn tÝch khi chuyÓn m¹ch g©y nªn ng­êi ta dïng m¹ch RC ®Êu song song víi thyristor nh­ h×nh d­íi: Th«ng sè cña R, C phô thuéc vµo møc ®é qu¸ ®iÖn ¸p cã thÓ x¶y ra, tèc ®é biÕn thiªn cña dßng ®iÖn chuyÓn m¹ch, ®iÖn c¶m trªn ®­êng d©y, dßng ®iÖn tõ ho¸ m¸y biÕn ¸p ...ViÖc tÝnh to¸n th«ng sè cña m¹ch R, C rÊt phøc t¹p, ®ßi hái nhiÒu thêi gian nªn ta sÏ sö dông ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh th«ng sè R, C b»ng ®å thÞ gi¶i tÝch, sö dông nh÷ng ®­êng cong ®· cã s½n. C¸c b­íc tÝnh to¸n nh­ sau: X¸c ®Þnh hÖ sè qu¸ ¸p theo c«ng thøc: k = víi lµ gi¸ trÞ cùc ®¹i cho phÐp cña ®iÖn ¸p ng­îc ®Æt trªn diot hoÆc thyristor mét c¸ch kh«ng chu kú, tra trong sæ tay tra cøu. lµ gi¸ trÞ cùc ®¹i cña ®iÖn ¸p ng­îc thùc tÕ ®Æt trªn diot hoÆc thyristor. b lµ hÖ sè dù tr÷ an toµn vÒ ®iÖn ¸p, b = 1 ¸ 2 X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè trung gian: , , b»ng c¸ch tra trong ®å thÞ trong sæ tay tra cøu tÝnh max khi chuyÓn m¹ch nh­ ë phÇn tÝnh to¸n cuén kh¸ng b·o hoµ. X¸c ®Þnh ®iÖn l­îng tÝch tô Q = f(), sö dông c¸c ®­êng cong cho trong sæ tay tra cøu ®Ó x¸c ®Þnh. TÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ cña R, C theo c«ng thøc: C = trong ®ã L lµ ®iÖn c¶m cña m¹ch RLC Tuy nhiªn, trong thùc tÕ, khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ b¶o vÖ van th× rÊt khã cã thÓ cã ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c ®­êng cong ®Æc tÝnh cÇn thiÕt nªn ng­êi ta th­êng chän gi¸ trÞ cña R, C theo kinh nghiÖm: R = 20 ¸ 100 ( W ) ; C = 0,4 ¸ 1 ( mF ) Víi dßng qua van nhá, ta chän gi¸ trÞ R lín, C nhá.Víi dßng qua van lín, ta chän gi¸ trÞ R nhá, C lín. Theo tÝnh to¸n, dßng qua van b»ng 68,6 A kh«ng ph¶i lµ lín nªn ta chän gi¸ trÞ cña R, C nh­ sau: R = 100 W C = 0,47 mF ( c¸c gi¸ trÞ chuÈn) Ngoµi ra, trong m¹ch lùc còng cÇn cã thªm c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ng¾n m¹ch, qu¸ t¶i ... nh­ ¸pt«m¸t, cÇu ch× ...ë mçi pha vµ cÇu ch× ë tr­íc mçi van ®Ó t¨ng cao tÝnh an toµn cho m¹ch. Ta cã m¹ch hoµn chØnh nh­ ë d­íi : Ch­¬ng 4 ThiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn Nguyªn t¾c chung cña m¹ch ®iÒu khiÓn Thyristor chØ më cho dßng ch¶y qua khi tho¶ m·n hai ®iÒu kiÖn : UAK > 0 IG > 0 Khi thyristor chuyÓn sang tr¹ng th¸i dÉn th× cùc ®iÒu khiÓn kh«ng cßn t¸c dông. Thyristor chØ trë vÒ tr¹ng th¸i kho¸ nÕu dßng ®iÖn IA < IH. ( IH : dßng ®iÖn duy tr× ) Chøc n¨ng cña m¹ch ®iÒu khiÓn : + §iÒu chØnh ®­îc vÞ trÝ xung trong ph¹m vi nöa chu kú d­¬ng cña ®iÖn ¸p ®Æt lªn A-K cña thyristor. + T¹o ra ®­îc c¸c xung ®ñ diÒu kiÖn më thyristor, ®é réng xung tx ®­îc tÝnh theo biÓu thøc : di/dt : tèc ®é biÕn thiªn dßng t¶i. CÊu tróc m¹ch ®iÒu khiÓn thyristor. UAK : ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn ( ®iÖn ¸p mét chiÒu ). Ut : ®iÖn ¸p tùa ( ®ång bé víi ®iÖn ¸p A-K cña thyristor ). HiÖu ®iÖn ¸p | U®k – Ut | ®­a vµo kh©u so s¸nh. : lµm viÖc nh­ mét trig¬. §Çu ra nhËn ®­îc mét chuçi xung ch÷ nhËt. : kh©u t¹o xung. : kh©u khuÕch ®¹i xung. : kh©u biÕn ¸p xung. Thay ®æi U®k cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc vÞ trÝ xung ®iÒu khiÓn tøc lµ ®iÒu chØnh ®­îc gãc a. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn. Cã hai nguyªn t¾c : Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh : U®k + Ut ®­a ®Õn ®Çu vµo cña mét kh©u so s¸nh b»ng c¸nh lµm biÕn ®æi U®k ta cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc thêi ®iÓm xuÊt giÖn xung tøc lµ ®iÒu chØnh ®­îc gãc a. Khi U®k = 0 ta cã a = 0 Khi U®k 0 Quan hÖ gi÷a a vµ U®k nh­ sau : Ta lÊy U®kmax = Utmax. Nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng “arccos”. Nguyªn t¾c nµy dïng hai ®iÖn ¸p : ®iÖn ¸p ®éng bé Ut v­ît tr­íc ®iÖn ¸p A-K cña thyristor mét gãc b»ng p/2. ( NÕu UAK = Asinwt th× Ut = Bcoswt ). UAK cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc theo hai h­íng d­¬ng vµ ©m. Ut + U®k ®­îc ®­a ®Õn ®Çu vµo kh©u so s¸nh . Khi Ut + U®k = 0 ta nhËn ®­îc mét xung ë ®Çu ra cña kh©u so s¸nh. U®k + Bcosa = 0 Þ a = arccos( -U®k/B ). Th­êng lÊy B = U®kmax. Khi U®k = 0 th× a = p/2. Nguyªn t¾c nµy ®­îc sö dông trong c¸c thiÕt bÞ chØnh l­u chÊt l­îng cao. NhËn xÐt : Yªu cÇu cña ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha cã thÓ dïng nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh v× nã ®¬n gi¶n vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu m¹ch lùc. TÝn hiÖu ph¶n håi lµ sens¬ nhiÖt ®é biÕn tÝnh hiÖu nhiÖt thµnh tÝn hiÖu ®iÖn, bao gåm s¬ ®å cÇu R9, R10, R11, R*, En. TÝn hiÖu ®iÖn nµy ®­îc ®­a qua bé khuÕch ®¹i ( R12, R13, R14, IC A5 ), sau ®ã ®­îc ®­a vµo bé PI gåm U®Æt, R15, C3, R17, ®Çu ra lµ UchuÈn ( U1, U2, U3, U4, U5, U6_). TÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña s¬ ®å. CÊp nguån 220V cho cuén s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p ®ång pha. §iÖn ¸p phÇn thø cÊp lµ ®iÖn ¸p ®ång pha. Ta chØ lÊy ®iÖn ¸p U21, U22 ®Ó dÉn gi¶i : U21 ®­îc so s¸nh møc ®iÖn ¸p 0V, qua D1 chØ lÊy xung vu«ng U1 . U22 ®­îc so s¸nh ë møc ®iÖn ¸p 0V, qua D1 chØ lÊy xung vu«ng U2. U1 vµ U2 ®­îc ®­a qua bé t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c­a ( gåm R3, R4,R5, R6, D1, D2, D3, A3, T1,T2 ), ®Çu ra sÏ nhËn ®­îc ®iÖn ¸p r¨ng c­a U3. U®k ®­îc so s¸nh víi U3 qua A4, cho xung ch÷ nhËt vu«ng. Xung ch÷ nhËt vu«ng nµy qua D4 chØ lÊy xung ch÷ nhËt d­¬ng U4. U®k cã thÓ thay ®æi, khi nhiÖt ®é t¨ng | U®k | gi¶m, gãc ph¸t xung lín lªn lµm ®iÖn ¸p ®Çu ra cña thyristor gi¶m vµ ng­îc l¹i, khi nhiÖt ®é gi¶m | U®k | gãc ph¸t xung gi¶m ®i lµm ®iÖn ¸p ®Çu ra cña thyristor t¨ng. ( Kh©u ph¶n håi ®iÖn ¸p lµ ph¶n håi ©m ®Ó æn ®Þnh ë mét ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh, t­¬ng øng víi mét nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh ). Xung U4 vµ xung chïm Ux ®­îc ®­a qua con AND. §Çu ra AND lµ xung chïm. Xung chïm nµy ®­îc qua T3, T4 m¾c ®alinht¬n ®Ó khuyÕch ®¹i c«ng suÊt ( khuyÕch ®¹i dßng ). §­a xung qua biÕn ¸p xung BAX, cho ®é réng xung vµ biªn ®é xung nh­ mong muèn. Bé ph¸t xung chïm lµ ®a hµi tù dao ®éng gåm R11, R12, R13, C2 vµ IC A4, qua D6 lÊy xung chïm d­¬ng. Trong m¹ch ®iÒu khiÓn ta chän toµn bé IC lµ TL084 cã c¸c th«ng sè : Vcc = ± 15V P tiªu thô = 680 MW Rin = 106 MW U1 = Urabh = ±13 (V) U2 = Urabh = ±13 (V) §ièt trong m¹ch ®iÒu khiÓn lµ lo¹i 1N4009 cã c¸c th«ng sè : Ilvmax = 10 A Ung­îc = 25 V Umë = 1 V §ièt Zenner lµ lo¹i BZD23-C9V1 cã c¸c th«ng sè : UDZ = 9 V Kh©u ®ång pha. U21 = 10sinwt (V) U22 = -10sinwt (V) Cho qua bé so s¸nh so víi ®iÖn ¸p 0V. TÝn hiÖu ra nh­ h×nh vÏ ( bé so s¸nh ®¶o ). Chó ý : Ilv < 1 mA do ®ã : U21/R1 < 1 mA Þ R1 > 10/1 = 10 KW Ta chän R1 = R2 = R1’ = R2’ = 15 KW Kh©u t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c­a ( Utùa ). Nguyªn lý ho¹t ®éng : + Trong nöa chu kú ®Çu : U1 0. U1 0 qua ®ièt D1 vµ æn ®Þnh ®iÖn ¸p UD3. UC1 vµ UD3 ®­îc ®­a qua bé trõ cã ®iÖn ¸p ra lµ U3. + Trong nöa chu kú sau : U1 > 0 , U2 < 0. U1 > 0 nªn T1 dÉn. UC1 phãng ®iÖn qua T1. §iÖn ¸p trªn tô C1 nhanh chãng trë vÒ 0. U2 < 0 nªn UD3 = 0 V. Do vËy U3 = 0 V. Ta cã ®å thÞ cña kh©u t¹o ®iÖn ¸p r¨ng c­a nh­ h×nh vÏ : TÝnh to¸n m¹ch : + Trong nöa chu kú ®Çu : IET2 = ICT2 =(E – UD2 – UBE) / R5. UC1 = = (ICT2.t) / C1 = [(E – UD2 – UBE).t] / (R5.C1). * Khi t = T/2 th× UC1 = 9 V do ®ã : [(E – UD2 – UBE).T/2] / (R5.C1) = 9 V Víi E = 15 V, UD2 = 9 V, UBE = 0,6 V Þ R5.C1 = 0,006 Ta chän C1 = 0,47mF Þ R5 = 12,766 KW. Chän R5 = 13 KW V× UD3 = 9 V nªn U3 = UD3 – UC1 = (ICT2.t) / C1. Chän R6 = 3,3 KW, IR6 = IR7 = UD3 / 2.R6 = 9 / 6600 = 1,36 mA. UR7 = U2 - DUD1 – UD3 = 4,3 V. ( DUD1 = 0,7 V ) Þ R7 = UR7 / IR7 = 3,16 KW. VËy ta chän R7 = 3,3 KW Chän R3 = 10 KW. IET2 = ICT2 =(E – UD2 – UBE) / R5 = 0,09 mA Þ IBT2 = ICT2 / b. Chän T2 lµ 2N2904. Chän R4 = 5 KW. Kh©u so s¸nh. §iÖn ¸p r¨ng c­a U3 vµ U®k ®­a vµo cæng ©m A4. Khi | U3 – U®k | = 0 th× trig¬ lËt tr¹ng th¸i vµ cã ®Çu ra U4 lµ chuçi xung ch÷ nhËt. Chän R8 = R9 = 10 KW Chän R10 = R8//R9 = 5KW TÝn hiÖu ®iÖn ¸p nh­ h×nh vÏ : Kh©u ph¸t xung chïm - Nguyªn t¾c ho¹t ®éng : Khi UC2 ®¹t ng­ìng lËt, s¬ ®å chuyÓn tr¹ng th¸i. ¸p cã gi¸ trÞ ng­îc l¹i víi gi¸ trÞ cò. Sau ®ã ®iÖn ¸p trªn UC2 thay ®æi theo h­íng ng­îc l¹i vµ tiÕp tôc cho tíi khi ch­a ®¹t ng­ìng lËt kh¸c. UN = |U®ãng| = Umax = ±13V U®ãng = -bUmax Ung¾t = bUmax Þ b = R11/( R11 + R12 ) UN(t) = Umax = (1 – (1 + be-t/R13C2)) |UN(t)| = |U®ãng| = |Ung¾t| Khi T = 2R13C2ln(1+2R11/R12). Chän tÇn sè kh©u ph¸t xung chïm : f = 10 KHz. R11 = R12 Þ T = 2,2R13C2 = 1/(10.103) R13C2 = 45,5.10-6 Chän C2 = 0,02mF Þ R13 = 2,27KW. Ta chän R13 = 2,2 KW Chän R11 = R12 = 10KW Chän cæng AND. Chän IC CMOS lµ IC4081 cã 4 cæng AND cã c¸c th«ng sè sau : Vcc = 3 - 15 V. Ta chän Vcc = E = 15 V. C«ng suÊt tiªu thô : 2,5 nW / 1 cæng. Ilv < 1mA §iÖn ¸p øng víi møc l«gic 1 lµ 2 - 4,5 V. TÝn hiÖu ®iÖn ¸p ra nh­ h×nh vÏ : Kh©u khuÕch ®¹i xung vµ biÕn ¸p xung. Utc = Ugk = 2,5 V Itc = Ig = 0,25 A Th­êng th× tØ sè cña m¸y biÕn ¸p xung lµ k = 2 ¸ 3. Chän k = 2 Tõ ®ã ta cã Isc = Itc / k = 0,125 A Usc = Utc.k = 5 V Isc = ICT4 Chän T3 lµ C828 cã hÖ sè b3 = 10 ¸ 30. Chän T4 lµ 2N1613 cã hÖ sè b4 = 80 LÊy b3 = 10 Þ IET3 = ICT4 / b3 = 0,0125 A Chän UBT4 = 0,7 V Þ R16 = UBT4 / IBT4 = 56 W IBT3 = ICT4 / b3. b4 = 15,625 mA. Ta cã UBT3 = UBET3 + UBT4 = 0,6 + 0,7 = 1,3 (V). V× Us = 2 ¸ 4,5 V nªn ta chän ®iÖn ¸p sôt trªn UR15 = 1 V Þ R15 = UR15 / IBT3 = 64 KW R14 £ (E - Usc) / Isc = 80 W. Ta chän R14 = 57 W 7. Kh©u ph¶n håi. - S¬ ®å ®o nhiÖt ®é trong lß lÊy tÝn hiÖu ra lµ ®iÖn ¸p Et : Trong s¬ ®å trªn : R20, R18, R19 lµ ®iÖn trë Manganin. R17 lµ ®iÖn trë thay ®æi theo nhiÖt ®é ®­îc lµm b»ng Cu hoÆc Ni ë 00C cÇu ®­îc tÝnh to¸n c©n b»ng, lóc nµy Et = 0. Khi nhiÖt ®é m«i tr­êng thay ®æi cÇu mÊt c©n b»ng. Lóc nµy gi¸ trÞ cña R17 còng thay ®æi lµm xuÊt hiÖn trªn hai ®Çu A,B mét ®iÖn ¸p DU. MÆt kh¸c nhiÖt ®é thay ®æi nªn hai ®Çu nhiÖt kÕ xuÊt hiÖn mét ®iÖn ¸p DEt sao cho DEt = DU. V× vËy mV kÕ vÉn chØ 0 V. Ta dïng cÆp nhiÖt ®iÖn Platin – Platin R«®i (90% lµ Pt, 10% lµ Rh) ®o l©u dµi víi nhiÖt ®é lµ 1000 – 12000C. Kho¶ng 1000C th× t¨ng 0,64 mV. Ta cã ®å thÞ quan hÖ gi÷a Et = f(t0C) NhiÖt ®é nhá nhÊt lµ 8000C. Tra ®å thÞ ta ®­îc Et = 5,1 mV. NhiÖt ®é cao nhÊt lµ 10000C. Tra ®å thÞ ta ®­îc Et = 6,4 mV. §iÖn ¸p ®o ®­îc trªn mV kÕ lµ nhá nªn ta ph¶i khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p. Kh©u khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p ph¶n håi : Uph = - Et.R22 / R21 Ta chän R21 = 1 KW, R22 = 40 KW. Uph = (- 0,212) ¸ (-0,256) V Chän R23 = R22//R21 = 1 KW T¹o ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn : UD9 = 9 V Ta cã ( E – UD9 ) / R24 ³ 1mA. Ta chän R24 = 3,3 KW Þ Rv = 0 ¸ 1,5 KW IR27 + IR25 = - IC3 - IR26 Uph / R27 + Ud / R25 = - C3.( dUC3 / dt ) – UC3 / R26 UC3 = - ( R26.Uph / R27 + R26.Ud / R25 ) - C3.R26( dUC3 / dt ) Chän R26 = R25 = 36 KW R26 / R27 = 35 Þ R27 = 1 KW Chän C3 = 0,47 mF R26.C3 = t U®k = - (Ud – k.| Uph |) - t(dUC3 / dt) TÝn hiÖu ®iÖn ¸p ra nh­ h×nh vÏ : Khèi nguån. IC æn ¸p lo¹i UA7815 cã c¸c th«ng sè lµ : Ung­ìng = 35 V Ira = 0 – 1,5 A E = 15 V IC æn ¸p lo¹i UA7915 cã c¸c th«ng sè lµ : Ung­ìng = 40 V Ira = 0 – 1,5 A -E = -15 V UMNmin = 18 V, ta th­êng chän UMN = 21 V Ta cã UMN = Ua.2,34 = 10.2,34 = 23,4 V tho¶ m·n ®iÒu kiÖn chän C4, C5 lµ tô lµm ph¼ng 330 mF – 25 V S¬ ®å t¹o ®iÖn ¸p –E co c¸c th«ng sè t­¬ng øng hoµn toµn t­¬ng tù. TÝnh to¸n biÕn ¸p nguån nu«i. Chän : U2 = U21 = Udf = 10 V I2 = Idf = 1 mA C«ng suÊt m¸y biÕn ¸p ®ång pha P®f =6 Udf .Idf=0,06W Cã 21 khuÕch ®¹i thuËt to¸n nªn ta chän 6 IC TL084, 6 con AND nªn ta chän 2 IC 4081. TL084 cã Ptth=680mW, AND 4081 cãPtth=2,5nW VËy c«ng suÊt tiªu thô ë 6 IC TL084 vµ AND 4081 lµ P8IC = 6.0,68+8.2,5.10-9 = 4,08 W C«ng suÊt biÕn ¸p cÊp cho 6 cùc ®iÒu khiÓn lµ Px = 6UgIg = 6. 2,5 . 0,25 = 3,75 W. C«ng suÊt sö dông cho viÖc t¹o nguån nu«i : P = P®f + P8IC + Px = 0,06 + 4,08 + 3,75 = 7,89 W. C«ng suÊt m¸y biÕn ¸p cã kÓ ®Õn 5% tæn thÊt trong m¸y S = 1,05.P = 1,05.7,89 = 8,28 W Dßng ®iÖn thø cÊp m¸y biÕn ¸p I2 = S/6.U2 = 8,28/(6.10) = 0,138 A Dßng ®iÖn s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p I1 = S/3.UA = 8,28/(3.220) = 12,54 mA KÕt luËn Sau mét häc kú thùc hiÖn ®å ¸n víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn Ph¹m Quèc H¶i vµ c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n Tù §éng Ho¸ XÝ NghiÖp C«ng NghiÖp, em ®· hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc §iÖn Tö C«ng SuÊt víi ®Ò tµi “ §iÒu chØnh vµ khèng chÕ nhiÖt ®é lß ®iÖn trë “ vµ ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau : 1 - HiÓu ®­îc vÒ cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña lß ®iÖn nãi chung vµ lß ®iÖn trë nãi riªng. 2 - VËn dông ®­îc nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¹ch ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha vµo m¹ch thùc tÕ. 3 - BiÕt c¸nh thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch lùc. 4 - BiÕt c¸ch thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch ®iÒu khiÓn. KÕt qu¶ m« pháng cho thÊy m¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng tèt ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu thùc tÕ ®Æt ra. §iÒu ®ã chøng tá tÝnh ®óng ®¾n cña m¹ch ®· thiÕt kÕ. KÕt qu¶ nµy cã thÓ lµ c¬ së cho viÖc øng dông ®Ó thiÕt kÕ m¹ch trong thùc tÕ. Tuy nhiªn, do thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, ®å ¸n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o viªn h­íng dÉn Ph¹m Quèc H¶i vµ c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®å ¸n nµy. Tµi liÖu tham kh¶o §iÖn tö c«ng suÊt NguyÔn BÝnh Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt - 1995 Ph©n tÝch vµ gi¶i m¹ch ®iÖn tö c«ng suÊt Ph¹m Quèc H¶i - D­¬ng V¨n Nghi Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ KÜ thuËt - 1997 §iÖn tö c«ng suÊt lín øng dông NguyÔn BÝnh NXB §¹i häc vµ Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp - 1985 §iÒu khiÓn tù ®éng Ph¹m C«ng Ng« Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ KÜ thuËt - 1998 Lß ®iÖn Bé m«n lß luyÖn kim Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi -1971 Lß ®iÖn L­¬ng V¨n §Ò Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi - 1993 Trang bÞ §iÖn - §iÖn tö m¸y c«ng nghiÖp dïng chung Vò Qui Håi - NguyÔn V¨n ChÊt - NguyÔn ThÞ Liªn Anh Nhµ xuÊt b¶n gi¸o - 1996 S¬ ®å ch©n linh kiÖn b¸n dÉn D­¬ng Minh TrÝ Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ KÜ thuËt - 1997

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐiều chỉnh và khống chế nhiệt độ lò điện trở.doc
Luận văn liên quan