Đồ án Hệ thống điện: Thiết kế hệ thống lưới điện và tính phụ tải

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Mục lục 2 Chương I: Cân băng công suất tác dụng và phản kháng trong mạng điện 3 I.Cân bằng công suất tác dụng. 3 II.Cân bằng công suất phản kháng 3 Chương II: Chọn phương án tối ưu 6 A)Cơ sở lý thuyết. 6 B) Lựa chọn phương án và tính toán chi tiết. 7 Chương III: So sánh về kinh tế chọn phương án hợp lý nhất 22 Chương IV: Chọn số lượng, công suất các MBA và các sơ đồ trạm, sơ đồ mạng điện 26 I. Chọn số lượng MBA. 26 II. Chọn công suất các MBA. 26 III.Sơ đồ nối dây toàn hệ thống. 28 Chương V: Dung lượng bù kinh tế theo điều kiện phí tổn tính toán hàng năm bé nhất 31 Cương VI: Tính toán các trạng thái vận hành của lưới điện Cân bằng công suất phản kháng 36 I.Tính toán chi tiết sự phân bố công suất trong hệ thống 36 II.Kiểm tra chính xác sự cânbằng công suất phản kháng. 52 Chương VII: Tính tổn thất điện áp –chọn phương thức điều chỉnh điện áp hợp lý 54 I/ Tổn thất điện áp-sự phân bố điện áp trên các nút mạng. 54 II/ Lựa chọn thiết bị điều chỉnh điện áp-chọn đầu phân áp. 61 III/ Tổng tổn thất công suất - điện năng trong toàn hệ thống. 69 Chương VIII: tính chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của mạng điện 72 1/ Tổng vốn đầu tư xây dựng mạng điện 72 2/ Chí vận hành hàng năm của mạng 73

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2073 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Hệ thống điện: Thiết kế hệ thống lưới điện và tính phụ tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3=> cosφ = 0,92 Ta cã b¶ng sau: STT Hé 1 Hé 2 Hé 3 Hé 4 Hé 5 Hé 6 Pmax (MW) 40 36 32 28 24 26 Qmaxtb (MVAr) 12,4 18,6 24,8 21,7 15,5 15,5 Qb (MVAr) 0 0 0 0 7,25 3,65 Qmaxsb (MVAr) 12,4 18,6 24,8 21,7 8,25 11,85 Cosφ (tr­íc bï) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 Cosφ (saubï) 0,85 0,85 0,85 0,92 0,95 0,95 Ch­¬ng II chän ph­¬ng ¸n tèi ­u A)C¬ së lý thuyÕt. §Ó ph©n tÝch ph­¬ng ¸n th× chñ yÕu dùa vµo hai chØ tiªu kü thuËt vµ kinh tÕ , vµ muèn so s¸nh chÆt chÏ ph¶i thùc hiÖn tÝnh to¸n cô thÓ.ViÖc nµy sÏ mÊt nhiÒu thßi gian nÕu cã ph­¬ng ¸n ®Ó ra qu¸ nhiÒu.V× vËy sau khi v¹ch ra ®­îc c¸c ph­¬ng ¸n ,ta sÏ phan tÝch s¬ bé ®Ó lo¹i bá mét sè ph­¬ng ¸n vµ gi÷ l¹i vµi ph­¬ng ¸n ®Ó tÝnh to¸n cô thÓ ,so s¸nh vÒ mÆt kinh tÕ kü thuËt.Nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tèi ­u theo chØ tiªu kü thuËt kinh tÕ sau: + §¶m b¶o an toµn cung cÊp ®iÖn ®óng theo yªu cÇu cña phô t¶i + Tæn thÊt ®iÖn ¸p lóc vËn hµnh b×nh th­êng + Tæn thÊt ®iÖn ¸p lóc sù cè nguy hiÓm nhÊt + Ph¸t nãng d©y dÉn lóc sù cè I.TÝnh to¸n lùa chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng Lùa chän hîp lý cÊp ®iÖn ¸p ®Þnh møc lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng nhÊt trong thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn,bëi v× chØ cã ®iÖn ¸p ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c chØ tiªu kü thuËt kinh tÕ cña m¹ng ®iÖn thiÕt kÕ. TrÞ sè ®iÖn ¸p lín sÏ n©ng cao kh¶ n¨ng t¶i cña ®­êng d©y,lµm gi¶m tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ ®iÖn n¨ng,gi¶m chi phÝ kim lo¹i song l¹i lµm t¨ng gi¸ thµnh ®­êng d©y vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Trong tÝnh to¸n s¬ bé x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p ®Þnh møc ta cã thÓ sö dông c«ng thøc kinh nghiÖm: Khi diÖn ¸p tÝnh ®­îc n¨m trong kho¶ng 66 ®Õn 170kV ta chän gi¸ trÞ U®m= 110kV II.X¸c ®Þnh tiÕt diÖn d©y. _ Dù kiÕn chän d©y AC cã Dtb= 5m _ Chän d©y dÉn theo Jkt(mËt ®é dßng ®iÖn cña d©y dÉn): Fi = Ii/Jkt Trong ®ã : Fi: TiÕt diÖn d©y dÉn [mm2] Ii: Dßng nh¸nh cùc ®¹i tÝnh trªn lé cÇn x¸c ®Þnh tiÕt diÖn[A] m: Sè ®­êng d©y trªn mçi nh¸nh Si = Pi + Qi: C«ng suÊt truyÒn t¶i trªn ®­êng d©y ®ang xÐt Tra b¶ng phô lôc víi d©y dÉn AC vµ Tmax= 5000h, ta cã Jkt= 1,1 (A/mm2) Ngoµi ra ta cßn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn chän d©y sau: + Chän theo dßng ®iÖn lín nhÊt cho phÐp + Chän theo ph¸t nãng d©y dÉn khi ngắn m¹ch + Chän d©y dÉn ®­êng d©y trªn kh«ng theo ®é bÒn c¬ häc + Chän d©y d·n theo ®iÒu kiÖn vÇng quang + Chän d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p Theo ®iÒu kiÖn vÇng quang ®iÖn ta cã ®­îc tiÕt diÖn tèi thiÓu cña d©y dÉn: U = 110KV Fmin= 70 mm2(d©y AC) U = 120KV Fmin= 120 mm2(d©y AC) III. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn ¸p Khi vËn hµnh b×nh th­ênh víi phô t¶i cùc ®¹i. Trong ®ã : Pmi ,Qmi: c«ng suÊt cùc ®¹i nh¸nh thø i Ri ,Xi : gi¸ trÞ ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña nh¸nh thø i Udm: ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng Khi sù cè nÆng nÒ (nh¸nh truyÒn t¶i nèi trùc tiÕp víi nguån bÞ ®øt mét d©y).Lóc ®ã d©y cßn l¹i ph¶i t¶i mét l­îng c«ng suÊt gÊp ®«i lóc vËn hµnh b×nh th­êng.Theo c«ng thøc tæn thÊt ®iÖn ¸p,ta nhËn thÊy ®iÖn ¸p tæn thÊt ë nh¸nh sù cè tăng gÊp ®«i so víi khi kh«ng cã sù cè. B) Lùa chän ph­¬ng ¸n vµ tÝnh to¸n chi tiÕt. I .Ph­¬ng ¸n I S¬ ®å nèi d©y. O 5 4 6 3 2 1 Th«ng sè cña s¬ ®å nèi d©y. §o¹n 0-1 0-2 0-3 1-6 2-5 3-4 Pmax(MW) 66 60 60 26 24 28 Qmax(Mvar) 40,92 37,2 37,2 16,12 14,88 17,36 Smax(MVA) 77,66 70,596 70,596 30,6 28,24 23,8 L(km) 64,03 90,22 53,85 90,55 64,031 50 2.TÝnh ®iÖn ¸p danh ®Þnh cho hÖ thèng. §iÖn ¸p danh ®Þnh cña hÖ thèng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng c«ng thøc kinhnghiÖm Li:chiÒu dµi ®o¹n thø i,km Pi:c«ng suÊt t¸c dông ch¹y trªn ®o¹n ®­êng d©y thø i,MW Tõ c«ng thøc trªn ta cã V©y ta chän ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña l­íi ®iÖn lµ 110kV 3. X¸c ®Þnh tiÕt diÖn d©y dÉn cña c¸c ®o¹n ®­êng d©y. -Dù kiÕn dïng d©y AC,cét thÐp,Dtb=5m. -Ta dïng ph­¬ng ph¸p mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn ®Ó chän tiÕn diÖn d©y dÉn. Tra phô lôc trong gi¸o tr×nh”M¹ng l­íi ®iÖn” víi d©y AC vµ Tmax=5000h ta ®­îc Jkt=1,1A/mm2. Dßng ®iÖn ch¹y trªn c¸c ®o¹n ®­êng d©y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. =>Chän d©y dÉn AC-120 cã Trong chÕ ®é sù cè(khi cÊt mét m¹ch cña ®­êng d©y )dong ®iÖn trªn ®­êng d©y cßn l¹ilµ: TÝnh t­¬ng tù ®èi víi c¸c l«l cßn l¹i ta cã b¶ng thèng kª ta cã §o¹n 0-1 0-2 0-3 1-6 2-5 3-4 L,km 64,03 90,22 53,85 90,55 64,031 50 I (A) 134,6 161,8 231,5 72,9 68,3 108 Ftt,mm2 122,3 147 210 66,3 62,13 98,2 Lo¹i d©y AC-120 AC-150 AC-240 AC-70 AC-70 AC-95 r0,W/km 0,27 0,21 0,13 0,46 0,46 0,33 x0,W/km 0,423 0,416 0,396 0,44 0,44 0,429 b0,10-6S/km 2,69 2,74 2,86 2,58 2,58 2,65 R,W 7,6 7,35 2,76 14 13,4 9,6 X,W 12 14,5 8,4 13,4 12,8 12,5 B/2.10-6S 152,2 191,8 121,3 156,9 150,4 154,5 4.TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c ®o¹n ®­êng d©y ë chÕ ®é b×nh th­êng vµ khi sù cè. Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c ®o¹n ®­êng d©y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Trong®ã: PI,QI:C«ng suÊt t¸c dông vµph¶n kh¸ng ch¹y trªn ®o¹n thø i. RI,XI:®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®o¹n thø i ChØ tiªu kÜ thuËt: Δ Δ *§o¹n 0-1-6 Khi cã sù cè ®øt 1 m¹ch trªn ®o¹n 0-1. Khi ®øt 1 d©y trªn ®o¹n 1-6: §o¹n 0-2-5: Tæn thÊt khi ®øt 1 d©y trªn ®o¹n 0-2: Tæn th©t khi ®øt 1 d©y trªn ®o¹n2-5: §o¹n 0-3-4: Khi cã sù cè ®øt 1 m¹ch trªn ®o¹n 0-3: Khi cã sù cè ®øt 1 m¹ch trªn ®o¹n3-4: 5.Tæng kÕt ph­¬ng ¸n I: VËy: VËy ph­¬ng ¸n 1tho¶ m·n yªu cÇu vÒ kü thuËt. Kh¶ n¨ng më réng phô t¶i cao Sù cè gi÷a c¸c m¹ch gÇn nh­i khong ¶nh h­¬ng ®Õn nhau nhiÒu II. Ph­¬ng ¸n II. 1.S¬ ®å nèi d©y: 1 2 3 4 5 6 Th«ng sè cña s¬ ®å nèi d©y. §o¹n 0-1 1-6 6-5 0-2 2-4 0-3 S(MVA) 77,63 54,1 26,32 76,47 41,18 47,06 Qmax(MVar) 32,55 20,15 8,25 40,3 21,7 24,8 L(km) 64,03 90,55 36,24 90,22 60,82 53,85 2.Tinh ®iÖn ¸p ®Þnh cña hÖ thèng. §iÖn ¸p danh ®Þnh cña hÖ thèng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng c«ng thøc kinhnghiÖm Li:chiÒu dµi ®o¹n thø i,km Pi:c«ng suÊt t¸c dông ch¹y trªn ®o¹n ®­êng d©y thø i,MW Tõ c«ng thøc trªn ta cã V©y ta chän ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña l­íi ®iÖn lµ 110kV 3.Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn. Dßng ®iÖn ch¹y trªn c¸c ®o¹n ®­êng d©y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. =>Chän d©y dÉn AC Trong chÕ ®é sù cè(khi cÊt mét m¹ch cña ®­êng d©y )dong ®iÖn trªn ®­êng d©y cßn l¹i lµ: TÝnh Ftt t­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n 1,tra phô lôc gi¸o tr×nh “M¹ng l­íi ®iÖn” ta lËp ®­îc b¶ng sau. §o¹n 0-1 1-6 6-5 0-2 2-4 0-3 L,km 64,03 90,55 36,24 90,22 60,82 53,85 I (A) 203,7 142 69 200,7 108,2 123,5 I(A) 380 380 256 510 330 380 Ftt,mm2 185,2 129 62,79 182 98,3 112,3 Lo¹i d©y AC-185 AC-120 AC-70 AC-185 AC-95 AC-120 r0,W/km 0,17 0,27 0,46 0,17 0,33 0,27 x0,W/km 0,409 0,423 0,44 0,409 0,429 0,423 b0,10-6S/km 2,84 2,84 2,58 2,84 2,65 2,84 R,W 4,8 8,21 14,54 5,95 10 8,21 X,W 11,6 12,9 14 14,3 13 12,9 B/2.10-6S 152,2 191,8 121,3 156,9 150,4 191,8 4.TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c ®o¹n ®­êng d©y ë chÕ ®é b×nh th­êng vµ khi sù cè. Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c ®o¹n ®­êng d©y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong®ã: PI,QI:C«ng suÊt t¸c dông vµph¶n kh¸ng ch¹y trªn ®o¹n thø i. RI,XI: ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®o¹n thø i ChØ tiªu kÜ thuËt: Δ Δ Nh­ vËynªn ta cã thÓ lo¹i ngay ph­¬ng ¸n nµy. III .Ph­¬ng ¸n III. 1. S¬ ®å nèi d©y. O 2 3 4 1 5 6 Th«ng sè cña s¬ ®å nèi d©y. §o¹n 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 S(MVA) 23,53 35,29 47,06 41,18 26,32 27,78 Qmax(MVar) 12,4 18,6 24,8 21,7 8,25 11,9 L(km) 56,57 70 42,43 100 123,69 104,4 2.TÝnh ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña hÖ thèng. §iÖn ¸p danh ®Þnh cña hÖ thèng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng c«ng thøc kinhnghiÖm Li:chiÒu dµi ®o¹n thø i,km Pi:c«ng suÊt t¸c dông ch¹y trªn ®o¹n ®­êng d©y thø i,MW Tõ c«ng thøc trªn ta cã V©y ta chän ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña l­íi ®iÖn lµ 110kV 3.Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn. TÝnh Ftt t­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n 1,tra phô lôc gi¸o tr×nh “M¹ng l­íi ®iÖn” ta lËp ®­îc b¶ng sau. §o¹n 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 L,km 56,57 70 42,43 100 60,82 72,9 I(A) 61,76 92,61 123,5 107 69 72,9 Ftt,mm2 56,24 84,25 122,5 98,24 62,8 66,3 Lo¹i d©y AC-70 AC-95 AC-120 AC-95 AC-70 AC-70 r0,W/km 0,46 0,33 0,27 0,33 0,46 0,46 x0,W/km 0,44 0,429 0,423 0,429 0,44 0,44 b0,10-6S/km 2,84 2,65 2,85 2,65 2,84 2,84 R,W 13 11,6 57,3 16,5 28,5 24 X,W 12,4 15 9 21,5 27,2 23 B/210-6S 160,65 185,5 120,5 265 127,73 296,5 I(A) 250 330 380 330 250 250 4.TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c ®o¹n ®­êng d©y ë chÕ ®é b×nh th­êng vµ khi sù cè. TÝnh t­¬ng tù ph­¬ng ¸n 1 ta ®­îc 5.Tæng kÕt ph­¬ng ¸n III. VËy ph­¬ng ¸n 3 tho¶ m·n yªu cÇu vÒ kü thuËt. IV .Ph­¬ng ¸n IV. 1.S¬ ®å nèi d©y. O 2 4 1 5 6 3 Th«ng sè cña s¬ ®å nèi d©y. §o¹n 0-1 1-2 1-6 0-3 3-4 0-5 Smax(MW) 86,6 35,29 27,78 88,24 41,19 26,32 Qmax(MVar) 42,9 18,6 11,9 46,5 21,7 8,25 L(km) 56,57 50 60,82 42,434 58,31 123,69 2.TÝnh ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña hÖ thèng. §iÖn ¸p danh ®Þnh cña hÖ thèng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng c«ng thøc kinh nghiÖm Li:chiÒu dµi ®o¹n thø i,km Pi:c«ng suÊt t¸c dông ch¹y trªn ®o¹n ®­êng d©y thø i,MW Tõ c«ng thøc trªn ta cã V©y ta chän ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña l­íi ®iÖn lµ 110kV 3.Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn. TÝnh Ftt t­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n 1,tra phô lôc gi¸o tr×nh “M¹ng l­íi ®iÖn” ta lËp ®­îc b¶ng sau. ®o¹n 0-1 1-2 1-6 0-3 3-4 0-5 L,km 56,57 50 60,82 42,43 48,58 123,69 I(A) 61,75 92,61 123,5 106 69 72,9 Ftt,mm2 56,14 84,25 112,2 98,24 62,8 66,3 Lo¹i d©y AC-185 AC-95 AC-70 AC-240 AC-95 AC-70 r0,W/km 0,17 0,33 0,46 0,13 0,33 0,46 x0,W/km 0,409 0,429 0,44 0,39 0,429 0,44 b0,10-6S/km 2,84 2,65 2,84 2,86 2,65 2,84 R,W 4,8 8,25 14 2,75 9,6 28,5 X,W 11,57 10,7 13,3 8,3 12,5 27,21 B/2 160,6 132,5 172,3 121,4 154,5 351,3 I(A) 510 330 265 605 330 265 4.TÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c nh¸nh ë chÕ ®é b×nh th­êng vµ khi sù cè. Tæn thÊt trªn ®o¹n 0-1-2: Sù cè khi ®øt 1 m¹ch trªn d©y 0-1: Tæn thÊt trªn ®o¹n 0-1-6: Sù cè khi ®øt trªn ®o¹n 0-1: T­¬ng tù ta cã: §o¹n 0-5: Sù cè trªn ®oan 0-5: §o¹n 0-3-4: Sù cè trªn ®o¹n 0-3-4: 5.Tæng kÕt ph­¬ng ¸n IV Nh­ vËy: V.Ph­¬ng ¸n V. 1.S¬ ®å nèi d©y: 1 2 3 4 5 6 0 C¸c th«ng sè cña ph­¬ng ¸n: C¸c lé 0-1 1-6 0-6 0-2 2-5 0-3 3-4 L(km) 56,57 60,82 104,4 70 58,31 42,43 48,58 S(MVA) 31,19 6,67 35,29 61,64 26,32 88,24 41,18 Q(MVAR) 16,18 3,78 8,12 26,85 8,25 46,5 21,7 U(KV) 153,84 93,16 99,9 133,77 92,91 152,97 116,23 * X¸c ®Þnh ®iÓm ph©n chia c«ng suÈt trªn m¹ch vßng: Gi¶ thiÕt ban ®Çu cña tÝnh to¸n s¬ bé th× c¸c d©y cã tiÕt diÖn gièng nhau tÝnh ph©n bè c«ng suÊt tù nhiªn theo c«ng thøc: (Km) [(20+j4,2).(69,82+104,4)+(25+j11,9).104,4]=26,67+j16,18 (Mvar) => 6 lµ ®iÓm ph©n c«ng suÊt 2.TÝnh tiÕt d©y theo mËt ®é kinh tÕ: Lé 0-1 0-2 0-3 1-6 2-5 3-4 0-6 L (km) 56,57 70 42,43 60,82 58,31 48,58 104,4 I(A) 134,6 161,8 231,5 20,12 68,3 108 52,61 Lo¹i d©y AC-120 AC-150 AC-240 AC-70 AC-70 AC-95 AC70 r(/km) 0,27 0,21 0.13 0,46 0,46 0,33 0,46 x( 0,423 0,416 0,396 0,44 0,44 0,429 0,44 b 2,69 2,74 2,86 2,58 2,58 2,65 2,58 R( 7,6 7,35 2,76 28 13,4 9,6 48 X 12 14,5 8,4 26,8 12,8 12,5 45,9 B/2.10 152,2 191,8 121,3 156,9 150,4 154,6 269,3 I 380 445 610 265 265 330 265 3.TÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸c nh¸nh ë chÕ ®é vËn hµnh b×nh th­êng vµ khi sù cè. DÔ thÊy ,ë ph­¬ng ¸n nµy khi sù cè n¹ng nÒ,tøc lµ ®øt d©y0-1 th× tæn thÊt ®iÖn ¸p sÏ rÊt lín v­ît chØ tiªu kü thuËt cho phÐp Do ®ã ta cã thÓ lo¹i ngay ph­¬ng ph¸p nµy. Ch­¬ng iii So s¸nh vÒ kinh tÕ CHäN PH¦¥NG ¸N HîP Lý NHÊT Qua qu¸ tr×nh tÝnh to¸n kü thuËt ta ®· cã c¸c ph­¬ng ¸n 1,3,4 ®¹t chØ tiªu kü thuËt .ta tiÕn hµnh so s¸nh vÒ mÆt kinh tÕ nhê tÝnh to¸n chi phÝ hang năm Z t×m Z ®Ó ®­a ra ph­¬ng ¸n hîp lý nhÊt.Gi¶ thiÕt c¸c ph­¬ng ¸n cã cïng sè l­îng MBA ,dao c¸ch ly m¸y c¾t ®iÖn. Hµm chi phÝ Z ®­îc tÝnh theo c«ng thøc. Trong ®ã: avh:hÖ sè vËn hµnh,avh=0,04 atc:hÖ sè tiªu chuÈn,atc=0,125 C:gi¸ 1kW ®iÖn n¨ng tæn thÊt,C=500®/kW.h=5.105®/MW.h :tæn thÊt ®iÖn n¨ng hµng n¨m. t:thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt,t=(0,124+Tmax.10-4)2.8760=3411h :tæng tæn thÊt c«ng suÊt ë chÕ ®é cùc ®¹i , Kd:tæng vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y,Kd= K0i: gi¸ 1km ®­êng d©y tiÕt diÖn Fi,víi ®­êng d©y 2 m¹ch ta nh©n hÖ sè 1,6 vËy ta cã c«ng thøc tÝnh Z Sau ®©y lµ b¶ng gi¸ x©y dùng 1km ®­êng d©y trªn kh«ng ®iÖn ¸p 110kV , §o¹n 0-1 0-2 0-3 1-6 2-5 3-4 K,109® 32,041 45,1367 33,94 20,24 19,4 26,4 ,MW 1,64 2,27 1,776 0,887 0,77 1,345 TÝnh chi tiÕt tõng ph­¬ng ¸n 1.Ph­¬ng ¸n I Ta tÝnh cho tõng ph­¬ng ¸n dùa vµo c¸c sè liÖu vÒ R,X,Q,P,®· ®­îc tÝnh tõ c¸c b­íc tr­íc TÝnh theo c«ng thøc: *§o¹n 0-1:d©yAC-120 K01=354.1,6.56,57.106=32,041.109® *§o¹n 0-2:d©y AC-150 K02=403.1,6.70.106=45,136.109® *§o¹n 0-3 d©y ACO-240 K03=500.1,6.42,43.106=33,94.109® *§o¹n 1-6 d©y AC-70 K16.=208.1,6.58,31.106=19,4.109® *§o¹n 2-5:d©y AC-70 K25=208.1,6.63,25.106=40,78.109® *§o¹n 3-4:d©y AC-95 K34=283.1,6.58,31.106=26,4.109® Tõ kÕt qu¶ trªn ta lËp ®­îc b¶ng sau Lo¹i d©y AC-70 AC-95 AC-120 AC-150 AC-185 ACO-240 K0,106®/km 208 283 354 403 441 500 Ta cã: Kd= =K01 +K02 +K03 +K16 +K25 +K34 = (32,041+45,136+33,94+20,24+19,4+26,4).109=177,156.109® Z = 0,165.177,156.109+1,7055.8,688.109=44,048.109® 2.Ph­¬ng ¸n III. TÝnh t­¬ng tù ph­¬ng ¸n 1 ta cã b¶ng sau §o¹n 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 K,109® 18,826 31,696 24,032 45,28 41,164 34,744 ,MW 0,595 1,194 1,049 2,312 1,632 1,52 Ta cã: Kd==K01 +K02 +K03 +K04 +K05 +K06 =(18,826+31,696+_24,032+45,28+41,164+34,744).109=195,742.109® Z=0,165.195,742.109+1,7055.8,302109=46,4565.109® 3.Ph­¬ng ¸n IV. TÝnh t­¬ng tù ph­¬ng ¸n 1 ta cã b¶ng sau §o¹n 0-1 1-2 1-6 0-3 3-4 0-5 K,109® 33,916 22,64 20,24 33,94 26,4 41,164 ,MW 2,838 0,849 0,887 1,776 1,345 1,632 Ta cã:Kd==K01 +K12 +K16 +K03 +K34 +K05 =(33,916+22,64+20,24+33,94+26,4+41,164).109=184,4.109® Z=0,165.184,4.109+1,7055.9,327.109=.109® 4.Tæng kÕt vµ lùa chän ph­¬ng ¸n. ChØ tiªu so s¸nh P.¸n I P.¸n III P.¸nIV 29634,7 28318 318145 9,96 8,63 9,91 16,75 17,24 15,64 Z.10®ång 44,048 46,4565 46,31669 Ta thÊy ph­¬ng ¸n I lµ ph­¬ng ¸n cã Zmin ®ång thêi cã c¸c chØ tiªu kü thuËt tèt nhÊt.VËy ph­¬ng ¸n I lµ ph­¬ng ¸n tèi ­u,ta chän ph­¬ng ¸n I lµ ph­¬ng ¸n chÝnh thøc ®Ó tÝnh to¸n trong ®å ¸n m«n häc nµy Th«ng sè cña ph­¬ng ¸n I §o¹n 0-1 0-2 2-3 0-4 0-5 0-6 Pmax,MW 30 58 26 28 30 26 Qmax,MVAr 14,52 28,07 12,58 13,55 14,52 12,58 L,km 92,20 63,25 44,72 76,16 92,20 63,25 r0,W/km 0,46 0,21 0,46 0,46 0,46 0,46 x0,W/km 0,44 0,416 0,44 0,44 0,44 0,44 b0,10-6S/km 2,58 2,74 2,58 2,58 2,58 2,58 R,W 21,21 6,64 10,29 17,52 21,21 14,55 X,W 20,28 13,16 9,84 16,76 20,28 13,92 B,10-6S 232,72 173,31 115,38 196,49 232,72 163,19 CH¦¥NG IV Chän sè l­îng ,c«ng suÊt c¸c MBA vµ c¸c s¬ ®å tr¹m ,s¬ ®å m¹ng ®iÖn I. Chän sè l­îng MBA. V× c¸c phô t¶i ®Òu lµ c¸c hé tiªu thô lo¹i 1 nªn mçi tr¹m ®Òu cã 2MBA lµm viÖc song song. II. Chän c«ng suÊt c¸c MBA. Dùa vµo c«ng suÊt c¸c phô t¶i vµ yªu cÇu ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cña phô t¶i ta sö dông c¸c MBA 2 cuén d©y ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i C¸c MBA cã Ucdm=115kV,d¶i ®iÒu chØnh U®c=±9.1,78.Uc®m C«ng suÊt ®Þnh møc cña c¸c MBA phô thuéc vµo c«ng suÊt cùc ®¹i cña c¸c phô t¶i vµ ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nÕu nh­ 1 trong 2m¸y dõng lµm viÖc th× MBA cßn l¹i ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ c«ng suÊt cho c¸c hé lo¹i 1 vµ lo¹i 2 . §ång thêi khi chän c«ng suÊt MBA cÇn biÕt ®Õn kh¶ n¨ng qu¸ cña MBA cßn l¹i khi 1MBA bÞ sù cè gäi lµ qu¸ t¶i sù cè .HÖ sè qu¸ t¶i K=1,4 trong 5 ngµy ®ªm vµ mçi ngµy ®ªm kh«ng qu¸ 6 giê. Khi b×nh th­êng c¸c MBA lµm viÖc víi c«ng suÊt S=(60®70)%S®m NÕu tr¹m cã n MBA th× c«ng suÊt cña 1m¸y ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn Trong ®ã: Smax:c«ng suÊt cùc ®¹i cña phô t¶i K:hÖ sè qu¸ t¶i,K=1,4 n:sè MBA,n=2 TÝnh chi tiÕt cho tõng tr¹m *Tr¹m 1. VËy ta chän S1®m=25MVA *Tr¹m 2. VËy ta chän S2®m=32MVA *Tr¹m 3. VËy ta chän S3®m=40MVA *Tr¹m 4. VËy ta chän S4®m=32MVA *Tr¹m 5. VËy ta chän S5®m=25MVA *Tr¹m 6. VËy ta chän S6®m=25MVA Phô t¶i 1 2 3 4 5 6 KiÓu m¸y TPDH-25000/110 TPDH-32000/110 TPDH-40000/110 TPDH-32000/110 TPDH-25000/110 TPDH-25000/110 U 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 175 145 175 145 175 175 42 35 42 35 42 42 I 0,7 0,75 0,7 0,75 0,7 0,7 R 1,44 1,87 1,44 1,87 1,44 1,44 X 34,8 66 34,8 66 34,8 34,8 ΔQ 280 280 280 280 280 280 III.S¬ ®å nèi d©y toµn hÖ thèng. Trong hÖ thèng cã 3 lo¹i tr¹m. 1.Tr¹m nguån. Tr¹m nguån lµ tr¹m BA t¨ng ¸p tõ Ulªn Udmcña ®­¬ng truyÒn t¶i.§©y lµ tr¹m biÕn ¸p lín vµ quan träng nhÊt trong hÖ thèng T¹i tram nguån chän hÖ thèng 2 thanh gãp cã m¸y c¸t liªn l¹c. TBA1 TBA2 TBA3 2.Tr¹m trung gian. Trong s¬ ®å nµy cã 3 tr¹m trung gian Tr¹m 1: Cung cÊp ®iÖn cho hé 1 vµ hé 6 Tr¹m 2: Cung cÊp cho hé 2 vµ hé 5 Tr¹m 3:Cung cÊp cho hé 3 vµ hé 4 S¬ ®å tr¹m trung gian: 3.Tr¹m cuèi. << << >> >> << >> C¸c lé d©y ®iªu ng¾n h¬n 80km nªn ta dïng s¬ ®å cÇu: 4.S¬ ®å m¹ng ®iÖn. CH¦¥NG V Dung l­îng bï kinh tÕ theo ®iÒu kiÖn phÝ tæn tÝnh to¸n hµng n¨m bÐ nhÊt §Ó gi¶m c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trªn ®­êng d©y ta tiÕn hµnh bï t¹i phô t¶i. Dung l­îng bï kinh tÕ cho c¸c hé ®Æt ë phÝa thø cÊp MBA trong c¸c tr¹m biÕn ¸p .Lëp biÎu thøc tÝnh to¸n c«ng su¸t bï theo ®iÒu kiÖn phÝ tæn tÝnh to¸n hµng n¨m bÐ nhÊt. Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n Qb ta quy ­íc : + Kh«ng xÐt ®Ðn tæn thÊt Pfe trong MBA v× nã ¶nh h­ëng Ýt ®Õn Qb + Kh«ng xÐt ®Õn thµnh phÇn tæn thÊt t¸c dông do P g©y ra v× nã còng Ýt ¶nh h­ëng ®Õn Q. + Kh«ng xÐt c«ng suÊt tõ ho¸ MBA vµ c«ng suÊt do ®iÖn dung cña ®­êng d©y sinh ra Khi tÝnh Z3 ngoµi R ®­êng d©y ph¶i kÓ ®Õn Rba Hµm môc tiªu Z=Z1+Z2+Z3 Zmin DZ/Dqbi=0 ta t×m ®­îc Qbt kinh tÕ + Z1=k0. Z1 Lµ chi phÝ tÝnh to¸n cho viÖc ®Çu t­ thiÕt bÞ bï K0-suÊt ®Çu t­ 1 ®¬n vÞ c«ng suÊt bï, K0=150.103®/kVAr=150.106®/MVAr Z2=P0..C0 : Chi phÝ tæn thÊt ®iÖn trªn thiÕt bÞ bï Trong ®ã: :suÊt tæn hao c«ng suÊt t¸c dông trªn 1 ®¬n vÞ c«ng suÊt bï, =0,005MW/MVAr C0:suÊt ®Çu t­ cho 1®¬n vÞ c«ng suÊt ®Æt trong nhµ m¸y ®iÖn, C0=15.109®/MW VËy Z=(K0+DP0.C0).Qb+ Z=225.106.Qb+ Qbi<0 th× ta cho Qi=0 Qbi>0 nÕu cos>0,97 th× bï ®Õn cos=0,95÷0,97 TÝnh chi tiÕt tõng ®o¹n Qb1 1’ S1 1 90,55km 64,03km 2x32MVA Qb6 2AC-120 2AC-70 6 2x25MVA 6’ 1.Nh¸nh 0-1-6. Q6 0 1 1’ 6’ 6 R01 R16 Qb1 Qb6 Q1 Rb6 Rb1 S¬ ®å thay thÕ =1,262.10-3.1,13.10-3+0,105.10-3.(12,4-Qb1)2+0,628.10-3.(27,9 -Qb1-Qb2)2 Z=225.106(Qb1+Qb6)+15.109.ΔP Tõ (1) vµ (2) suy ra Qb1=2,847MVAr; Qb6=14,7MVAr tho¶ m·n Ta chØ bï ®Õn cos=0,95=>tg =0,328 Q6’=26.tg=8,217(MVAr) =>Q6=15,5-8,217=7,283(MVAr) 2.Nh¸nh 0-2-5. 2x32MVA 2 2’ 5’ 5 2AC-150 2AC-70 2x25MVA 58,31km 92,195km S5 Qb2 Qb5 S2 0 S¬ ®å thay thÕ 5’ 0 2 2’ 5 Q5 R02 R25 Qb2 Qb5 Q2 Rb5 Rb2 Gi¶i t­¬ng tù ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: Tõ (1) vµ (2) suy ra Qb2=8,22MVAr; Qb5=14,84MVAr tho¶ m·n Ta chØ bï ®Õn cosj5=0,95 3.Nh¸nh 0-3-4: Gi¶i t­¬ng tù ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 8,685Qb3+6,9Qb4=140 6,9Qb3+33Qb4=662,87 => Qb3=0,193 (MVAr) Qb4=20,04 (MVAr) *.B¶ng tæng kÕt sau khi tÝnh Qb Phô t¶i 1 2 3 4 5 6 Pmax 40 36 32 28 24 26 Qmax(tr­íc bï) 12,4 18,6 24,8 21,7 15,5 15,5 Qb 2,847 8,22 0,193 10,2 7,283 7,283 Qmax(sau bï) 9,553 10,38 24,6 11,5 8,217 8,217 cosj(sau bï) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 CH¦¥NH VI TÝnh to¸n c¸c tr¹ng th¸i vËn hµnh cña l­íi ®iÖn C©n b»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng I.TÝnh to¸n chi tiÕt sù ph©n bè c«ng suÊt trong hÖ thèng 1.Lé 0-1-6 A)ChÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i S¬ ®å thay thÕ: S01’’ S01’ S16’ S16 S16’’ S1 S6 > > > > > > > > > > S16 Sb6 Sb1 -jQc01 ΔS0(b1) ΔS0(b6) -jQd01 -jQd16 -jQc16 + Th«ng sè: Z01=7,6+j12(Ω) B01/2=152.10`-6(S) Z16=14+j13,4(Ω) B16/2=157.10-6(S) S1=20+j9,553(MVA) S6=25+j8,217(MVA) Zb1=Zb6=1,27+j27,59(Ω) ΔS0b1=ΔS0b6=2(ΔP0+ΔQ0)=0,058+j0,4(MVA) Un%=10,5 ΔP0=0,12(MW) + Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 6: ΔSb6= =0,066+j1,454 (MW + CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 6: Sb6=S6+ΔSb6=(25+j8,217)+(0,066+j1,454)=25,066+j9,671 ) (MVA) + CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 1-6 sinh ra: -jQc16=-j1/2.B16.Udm2 =-j157.10-6.1102=1,9(MVAr) + CS cuèi ®­êng d©y 1-6: S16’’=Sb6+ΔS06-jQc16=(25,066+j9,671)+0,058+j0,4)-j1,9 =25,124+j8,17(MVA) + Tæn thÊt c«ng suÊt trªn tæng trë ®­êng d©y 1-6: ΔS16= +CS ®Çu ®­êng d©y 1-6: S16’=ΔS16+S16’’=(0,805+j0,773)+(25,124+j8,171) =25,929+j8,944(MVA) =>S16=S16’-jQc16=25,929+j7,044(MVA) + Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 1: ΔSb1= = + CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 0-1 sinh ra: -jQc01=-j1/2.B01Udm2=-j152,2.10-61102=-j1,842(MVAr) + CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 1: Sb1=ΔSb1+S1=(20+j9,553)+(0,0476+j1,032) =20,047+j10,582(MVA) + Cuèi ®­êng d©y 0-1: S01’’=S16+Sb1+ΔS01- jQc01 =(25,929+j7,044)+(20,047+j10,582)+(0,058+j0,4)-j1,842 =46,034+j16,184(MVA) + Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­¬ng d©y 0-1: ΔS01= + CS ®Çu ®­êng d©y 0-1: S01’=S01’’+ΔS01’’=(46,034+j16,184)+(1,495+j2,361) =47,529+j16,703(MVA) + Tæng c«ng suÊt lé 0-1-6 nhËn tõ nguån: S016=S01’-jQd01=(47,592+18,545)-j1,842 =47,529+j16,703(MVA) B).ChÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu Trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu,nÕu ta vÉn tiÕn hµnh bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng th× l­îng tæn thÊt ®iÖn n¨ng,tæn thÊt c«ng suÊt gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ so víi chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ bï,nh­ vËy lµ kh«ng kinh tÕ nªn ta sÏ c¾t thiÕt bÞ bï trong chÕ ®é nµy. §Ó gi¶m tæn thÊt trong m¸y biÕn ¸p vµ gi¶m chi phÝ vËn hµnh cña TBA ta xÐt xem cã thÓ c¾t bít mét m¸y ®i kh«ng. §iÒu kiÖn kiÓm tra: Sgh =Sdm NÕu Smin=70%Smax>Sgh th× kh«ng ®­îc phÐp c¾t MBA NÕu Smin=70%Smax <Sgh th× kh«ng ®­îc c¾t 1 MBA Ta cã: _ §èi víi phô t¶i 1: Smin =70%(20+j12,4)=14+j8,68=16,47(MVA) Smin c¾t 1 MBA _ §èi víi phô t¶i 2: Smin=70%(25+j15,5)=17,5+j10,85(MVA) Smin>Sgh->vËn hµnh song song c¶ 2 m¸y *C¸c th«ng sè: _ C¸c th«ng sè vÒ d­êng d©y vÉn gièng nh­ ë chÕ ®é tr­íc _ Th«ng sè vÒ m¸y biÕn ¸p tr¹m 1: ΔS0=0,029+j0,02(MVA) Zb1=2,54+j55,9() _ Th«ng sè vÒ m¸y biÕn ¸p tr¹m 6: ΔS0=0,058+j0,4(MVA) Zb6=1,27+j0,4(Ω) *Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 6: ΔSb6= * CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 6 Sb6=S6+ΔSb6=(17,5+j10,85)+(0,041+j0,89)=17,54+j11,74(MVA) * CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 1-6 sinh ra : -jQc16=-j1/2.B16Udm2=-j157.10-6(MVAr) * CS cuèi ®­êng d©y 1-6: S16’’=Sb6+ΔSb6-jQc16=(17,54+j11,74)+(0,058+j0,4)-j1,9 =17,6+j10,24(MVA) *Tæn thÊt c«ng suÊt trªn tæng trë ®­êng d©y 1-6: Δ * CS ®Çu ®­êng d©y 1-6 S16’=ΔS16+S16’’=(0,48+j0,459)+(17,6+j0,24) =18,079+j10,7(MVA) *Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 1: ΔS= * CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 0-1 sinh ra: -jQc01=-j1/2B01Udm2=-j152,2.10-61102(MVAr) * CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 1: Sb1=ΔSb1+S1=(14+j8,68)+(0,052+j1,14) =14,052+j9,82(MVA) * CS cuèi ®­êng d©y 0-1: S01’’=S16+Sb1+ΔS01-jQc01 =(14,052+j9,82)+(18,08+j8,8)+(0,029+j0,2)-1,842 =32,16+16,976(MVA) * Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­êng d©y 0-1: * CS ®Çu ®­êng d©y 0-1: S01’=S01’’+ΔS01=(32,16+j16,976)+(0,83+j1,312) =33+j18,288(MVA) * Tæng c«ng suÊt lé 1 nhËn tõ nguån trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu : S016=S01’-jQc01=33+j18,288-j1,842=33+j16,446(MVA C) ChÕ ®é sù cè. ChÕ ®é sù cè nÆng nÒ øng víi tr­êng hîp ®øt mét d©y trªn ®o¹n 0-1(nh¸nh nèi tr­îc tiÕp víi nguån) ë c¸c tr¹m MBA vÉn v¹n hµnh song song hai m¸y. C¸c th«ng sè vÒ MBA vµ th«ng sè vÒ ®­êng d©y 1-6 lµ kh«ng ®æi (nh­ ë chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i).C¸c th«ng s«a vÒ ®­êng d©y 0-1: Z01=15,2+j24(Ω) 1/2B=76,1.10-6(S) C¸c dßng c«ng suÊt,tæn thÊt c«ng suÊt trªn lé 1-6 lµ kh«ng ®æi (nh­ ë chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i): ΔSb6=0,066+j1,454(MVA) Sb6=25,066+j9,67(MVA) -jQc16=-j1,9(MVAr) S16’’=25,124+j8,171(MVA) ΔS16=0,805+j0,773(MVA) S16=25,929+j7,044(MVA) *CS ph¶n kh¸ng do ®iÖn dung ®­êng d©y 0-1 sinh ra: -jQc01=-j1/2B01Udm2=-j0,921(MVAr) * CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 1: Sb1=ΔSb1+S1=(20+j9,553)+(0,047+j1,032) =20,047+j10,582(MVA) * CS cuèi ®­êng d©y 0-1: S01’’=S16+Sb1+ΔS01-jQc01 =(25,929+j7,044)+(20,047+j10,582)+(0,058+j0,4)-j9,21 = 46,034+j17,105(MVA) * Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­êng d©y 0-1: * CS ®Çu ®­êng d©y 0-1: S01’=S01’’+ΔS01=46,034+j17,105)+(3,029+j4,783) =49,063+j21,888(MVA) * Tæng c«ng suÊt lé 0-1-6 nhËn tõ nguån: S016=S01’-jQd01=(49,063+j21,888)-j1,842(MVA) =49,06+j20,967(MVA) 2.Lé 0-2-5 A)ChÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i S¬ ®å thay thÕ: S2 S5 S02’’ > > > > > > > > > > S25 S02’ S25’ Sb5 S25 S25’’ Sb2 -jQc02 ΔS0(b2) ΔS0(b5) -jQd02 -jQd25 -jQc25 + Th«ng sè: Z02=7,35+j14,5(Ω) B02/2=191,82.10`-6(S) Z25=13,4+j12,8(Ω) B25/2=150,4.10-6(S) S2=30+j10,83(MVA) S5=25+j8,217(MVA) Zb2=Zb5=1,27+j27,59(Ω) ΔS0b2=ΔS0b5=2(ΔP0+ΔQ0)=0,058+j0,4(MVA) Un%=10,5 ΔP0=0,12(MW) + Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 5: ΔSb5= =0,066+j1,454 (MW) + CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 5: Sb5=S5+ΔSb5=(25+j8,217)+(0,066+j1,454)=25,066+j9,671 ) ( MVA) + CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 2-5 sinh ra: -jQc25=-j1/2.B25.Udm2 =-j157.10-6.1102=1,9(MVAr) + CS cuèi ®­êng d©y 2-5: S25’’=Sb5+ΔS05-jQc15=(25,066+j9,671)+0,058+j0,4)-j1,82 =25,124+j8,251(MVA) + Tæn thÊt c«ng suÊt trªn tæng trë ®­êng d©y 2-5: ΔS25= +CS ®Çu ®­êng d©y 2-5: S25’=ΔS25+S25’’=(0,774+j0,74)+(25,124+j8,251) =25,929+j8,944(MVA) =>S25=S25’-jQc25=25,898+j7,171(MVA) + Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 2: ΔSb2= = + CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 0-2 sinh ra: -jQc02=-j1/2.B02Udm2=-j191,8.10-61102=-j2,321(MVAr) + CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 2: Sb2=ΔSb2+S2=(30+j10,38)+(0,071+j1,653) =30,071+j12,033(MVA) + Cuèi ®­êng d©y 0-2: S02’’=S25+Sb2+ΔS02- jQc02 =(30,071+j12,033)+(25,898+j7,171)+(0,07+j0,48)-j2,321 =56,039+j17,363(MVA) + Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­¬ng d©y 0-2: ΔS02= + CS ®Çu ®­êng d©y 0-2: S02’=S02’’+ΔS02=(56,039+j17,363)+(2,09+j4,142) =58,129+j21,487(MVA) + Tæng c«ng suÊt lé 0-2-5 nhËn tõ nguån: S025=S02’-jQd02=(58,129+21,487)-j2,321 =58,129+j17,363(MVA) B).ChÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu Trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu,nÕu ta vÉn tiÕn hµnh bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng th× l­îng tæn thÊt ®iÖn n¨ng,tæn thÊt c«ng suÊt gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ so víi chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ bï,nh­ vËy lµ kh«ng kinh tÕ nªn ta sÏ c¾t thiÕt bÞ bï trong chÕ ®é nµy. §Ó gi¶m tæn thÊt trong m¸y biÕn ¸p vµ gi¶m chi phÝ vËn hµnh cña TBA ta xÐt xem cã thÓ c¾t bít mét m¸y ®i kh«ng. §iÒu kiÖn kiÓm tra: Sgh =Sdm NÕu Smin=70%Smax>Sgh th× kh«ng ®­îc phÐp c¾t MBA NÕu Smin=70%Smax <Sgh th× kh«ng ®­îc c¾t 1 MBA Ta cã: _ §èi víi phô t¶i 2: Smin =70%(20+j12,4)=14+j8,68=16,47(MVA) Smin >Sgh -> vËn hµnh song song c¶ hai m¸y _ §èi víi phô t¶i 5: (MVA) Smin=70%(25+j15,5)=17,5+j10,85(MVA) Smin>Sgh->vËn hµnh song song c¶ 2 m¸y *C¸c th«ng sè: _ C¸c th«ng sè vÒ d­êng d©y vÉn gièng nh­ ë chÕ ®é tr­íc _ Th«ng sè vÒ m¸y biÕn ¸p tr¹m 2: ΔS0=0,07+j0,48(MVA) Zb2=0,935+j33() _ Th«ng sè vÒ m¸y biÕn ¸p tr¹m 5: ΔS0=0,058+j0,4(MVA) Zb5=1,27+j27,85(Ω) *Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 5: ΔSb5= * CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 5 Sb5=S5+ΔSb5=(17,5+j10,85)+(0,041+j0,89)=17,54+j11,74(MVA) *CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 2-5 sinh ra : -jQc25=-j1/2.B25Udm2=-j150,4.10-6(MVAr) * CS cuèi ®­êng d©y 2-5: S25’’=S25+ΔSb5-jQc25=(17,54+j11,74)+(0,058+j0,4)-j1,82 =17,6+j10,32(MVA) *Tæn thÊt c«ng suÊt trªn tæng trë ®­êng d©y 2-5: Δ * CS ®Çu ®­êng d©y 2-5 S25’=ΔS25+S25’’=(0,461+j0,44)+(17,6+j10,32) =18,06+j10,76(MVA) *Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 2: ΔSb2= * CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 0-2 sinh ra: -jQc02=-j1/2B02Udm2=-j191,8.10-61102(MVAr)=-j2,321(MVAr) * CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 2: Sb2=ΔSb2+S2=(21+j13,02)+(0,043+j1,001) =21,043+j14,021(MVA) * CS cuèi ®­êng d©y 0-2: S02’’=S25+Sb2+ΔS02-jQc02 =(18,0+j8,94)+(21,043+j14,021)+(0,07+j0,48)-j2,231 =39,174+21,12(MVA) * Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­êng d©y 0-2: * CS ®Çu ®­êng d©y 0-2: S02’=S02’’+ΔS02=(39,174+j21,12)+(1,201+j2,37) =40,344+j23,49(MVA) * Tæng c«ng suÊt lé 2 nhËn tõ nguån trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu : S025=S02’-jQc02=40,344+j23,49-j2,321=40,344+j21,169(MVA) C) ChÕ ®é sù cè. ChÕ ®é sù cè nÆng nÒ øng víi tr­êng hîp ®øt mét d©y trªn ®o¹n 0-2(nh¸nh nèi tr­îc tiÕp víi nguån) ë c¸c tr¹m MBA vÉn v¹n hµnh song song hai m¸y. C¸c th«ng sè vÒ MBA vµ th«ng sè vÒ ®­êng d©y 2-5 lµ kh«ng ®æi (nh­ ë chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i).C¸c th«ng sè vÒ ®­êng d©y 0-2: Z02=14,7+j29(Ω) 1/2B02=95,9.10-6(S) C¸c dßng c«ng suÊt,tæn thÊt c«ng suÊt trªn lé 2-5lµ kh«ng ®æi (nh­ ë chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i): ΔSb5=0,066+j1,454(MVA) Sb5=25,066+j9,67(MVA) -jQc25=-j1,82(MVAr) S25’’=25,124+j8,171(MVA) ΔS25=0,774+j0,74(MVA) S25=25,898+j7,17(MVA) *CS ph¶n kh¸ng do ®iÖn dung ®­êng d©y 0-2 sinh ra: -jQc02=-j1/2B02Udm2=-j1,16(MVAr) * CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 2: Sb2=ΔSb2+S2=(30+j9,553)+(0,047+j1,032) =30,071+j12,033(MVA) * CS cuèi ®­êng d©y 0-2: S02’’=S25+Sb2+ΔS02-jQc02 =(25,989+j7,171)+(30,071+j12,033)+(0,07+j0,48)-j9,21 = 56,039+j18,542(MVA) * Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­êng d©y 0-2: * CS ®Çu ®­êng d©y 0-2: S02’=S02’’+ΔS01=56,039+j18,534)+(4,234+j8,349) =60,271+j26,873(MVA) * Tæng c«ng suÊt lé 0-2-5 nhËn tõ nguån: S025=S02’-jQd02=(60,271+j26,872)-j1,16 =60,271+j25,713(MVA) 3.Lé 0-3-4: A)ChÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i S¬ ®å thay thÕ: + Th«ng sè: Z03=2,76+j12(Ω) B03/2=121,3.10`-6(S) Z34=9,6+j12,5(Ω) B34/2=154,5.10-6(S) S3=40+j24,607(MVA) S4=35+j11,503(MVA) Zb3=Zb4=1,27+j27,59(Ω) ΔS0b3=ΔS0b4=2(ΔP0+ΔQ0)=0,07+j0,48(MVA) Un%=10,5 ΔP0=0,145(MW) + Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 4: ΔSb4= =0,071+j1,653 (MW) + CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 4: Sb4=S+ΔSb5=(35+j11,503)+(0,071+j1,653)=35,071+j13,156 (MVA) + CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 3-4 sinh ra: -jQc34=-j1/2.B34.Udm2 =-j154,5.10-6.1102=1,869(MVAr) + CS cuèi ®­êng d©y 3-4: S34’’=Sb4+ΔS0b4-jQc34=(35,071+j13,156)+0,07+j0,48)-j1,869 =35,14+j11,767(MVA) + Tæn thÊt c«ng suÊt trªn tæng trë ®­êng d©y 3-4: ΔS34= +CS ®Çu ®­êng d©y 3-4: S34’=ΔS34+S34’’=(1,089+j1,419)+(35,141+j11,767) =36,23+j13,186(MVA) =>S34=S34’-jQc34=36,23+j11,317(MVA) + Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 3: ΔSb3= = + CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 0-3 sinh ra: -jQc03=-j1/2.B03Udm2=-j121,3.10-61102=-j1,467(MVAr) + CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 3: Sb3=ΔSb3+S3=(40+j24,607)+(0,121+j2,894) =40,121+j27,051(MVA) + Cuèi ®­êng d©y 0-3: S03’’=S34+Sb3+ΔS03- jQc03 =(36,23+j11,317)+(40,121+j27,051)+(0,121+j0,2,894)-j1,467 =76,472+j39,795(MVA) + Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­¬ng d©y 0-3: ΔS03= + CS ®Çu ®­êng d©y 0-3: S03’=S03’’+ΔS03=(76,472+j39,795)+(1,695+j5,16) =78,167+j44,954(MVA) + Tæng c«ng suÊt lé 0-3-4 nhËn tõ nguån: S034=S03’-jQd03=(78,167+44,954)-j1,467 =78,167+j43,487(MVA) B).ChÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu Trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu,nÕu ta vÉn tiÕn hµnh bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng th× l­îng tæn thÊt ®iÖn n¨ng,tæn thÊt c«ng suÊt gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ so víi chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ bï,nh­ vËy lµ kh«ng kinh tÕ nªn ta sÏ c¾t thiÕt bÞ bï trong chÕ ®é nµy. §Ó gi¶m tæn thÊt trong m¸y biÕn ¸p vµ gi¶m chi phÝ vËn hµnh cña TBA ta xÐt xem cã thÓ c¾t bít mét m¸y ®i kh«ng. §iÒu kiÖn kiÓm tra: Sgh =Sdm NÕu Smin=70%Smax>Sgh th× kh«ng ®­îc phÐp c¾t MBA NÕu Smin=70%Smax <Sgh th× kh«ng ®­îc c¾t 1 MBA Ta cã: _ §èi víi phô t¶i 3: Smin =70%(40+j24,607)=28+j17,225=32,874(MVA) Smin >Sgh -> vËn hµnh song song c¶ hai m¸y _ §èi víi phô t¶i 4: Sgh=32(MVA) Smin=70%(35+j11,053)=24,5+j7,737(MVA) Smin>Sgh->vËn hµnh song song c¶ 2 m¸y *C¸c th«ng sè: Z03=2,76+j12(Ω) B03/2=121,3.10-6(S) Z34=9,6+j12,5(Ω) B34/2=154,5.10-6(S) S03=28+j17,225(MVA) S4=24,5+j7,737(MVA) Zb4=1,27+j27,59 (Ω) ΔS0b4=2(ΔP0+ΔQ0)=0,07+j0,48(MVA) Un%=10,5 ΔPn=0,145(MW) *Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 4: ΔSb4 * CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 4: Sb4=S4+ΔSb4=(24,5+j7,737)+(0,046+j1,083)=24,546+j8,82(MVA) * CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 3-4 sinh ra: -jQc34=-j1/2.B34.Udm2=-j154,5.10-61102=1,869(MVAr) * CS cuèi ®­êng d©y 3-4: S34’’=Sb4+ΔS0b4-jQc34=24,546+j8,82)+(0,07+j0,48)-j1,869 =24,616+j7,431(MVA) *Tæn thÊt c«ng suÊt trªn tæng trë ®­êng d©y 3-4: Δ * CS ®Çu ®­êng d©y 3-4: S34 ‘=ΔS34+S34’’=0,524+j0,683+24,616+j7,431 =25,14+j8,114(MVA) =>S34=S34’-jQc34=25,14+j8,114-j1,869 =36,23+j6,245(MVA) *Tæn thÊt c«ng suÊt trong MBA ë tr¹m 3: ΔSb3 * CS ph¶n kh¸ng do ®­êng d©y 0-3sinh ra: -jQc03=-j1/2B03Udm2=-j121,3.10-6.1102(MVAr) * CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 3: S3=ΔSb3+S3=(0,059+j1,42)+(28+j17,225) =28,059+j8,645(MVA) * CS cuèi ®­êng d©y 0-3: S03’’=S34+Sb3+ΔS03-jQc03 =(36,23+j6,245)+(28,059+j18,645)+(0,121+j2,894)-j1,467 =64,41+j26,317(MVA) * Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­êng d©y 0-3 * CS ®Çu ®­êng d©y 0-3 S03’=S03’’+ΔS03=(64,41+j26,317)+(1,1+j3,36) =65,51+j29,677(MVA) *Tæng c«ng suÊt lé 2 nhËn tõ nguån trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu : S034=S03’-jQc03=65,51+j26,317-j1,467=65,51+j29,677(MVA) C) ChÕ ®é sù cè. ChÕ ®é sù cè nÆng nÒ øng víi tr­êng hîp ®øt mét d©y trªn ®o¹n 0-3 (nh¸nh nèi tr­îc tiÕp víi nguån) ë c¸c tr¹m MBA vÉn v¹n hµnh song song hai m¸y. C¸c th«ng sè vÒ MBA vµ th«ng sè vÒ ®­êng d©y 3-4 lµ kh«ng ®æi (nh­ ë chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i).C¸c th«ng sè vÒ ®­êng d©y 0-3: Z03=5,52+j16,8(Ω) 1/2B03=60,65.10-6(S) C¸c dßng c«ng suÊt,tæn thÊt c«ng suÊt trªn lé 3-4 lµ kh«ng ®æi (nh­ ë chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i): ΔSb4=0,071+j1,653(MVA) Sb4=35,071+j13,156(MVA) -jQc34=-j1,869(MVAr) ΔSb3=0,121+j2,894 S34’’=35,141+j11,317(MVA) ΔS34=1,089+j1,419(MVA) S34=36,23+j11,317(MVA) -jQc03=60,65.10-6.1102=0,734(MVAr) *CS ph¶n kh¸ng do ®iÖn dung ®­êng d©y 0-3 sinh ra: -jQc03=-j1/2B03Udm2=-j0,734(MVAr) * CS tr­íc tæng trë MBA tr¹m 3: Sb3=ΔSb3+S3=40,121+j27,051(MVA) * CS cuèi ®­êng d©y 0-3: S03’’=S34+Sb3+ΔS03-jQc03 =(36,23+j11,317)+(40,124+j27,051)+(0,121+j2,894)-j0,734 = 76,472+j40,528(MVA) * Tæn thÊt c«ng suÊt trªn ®­êng d©y 0-3: * CS ®Çu ®­êng d©y 0-3: S03’=S03’’+ΔS3=(76,472+j40,528)+(3,417+j10,4) =79,899+j50,928(MVA) * Tæng c«ng suÊt lé 0-3-4nhËn tõ nguån: S034=S03’-jQd03=(79,899+j50,928)-j1,467 =79,899+j49,461(MVA) II.KiÓm tra chÝnh x¸c sù c©nb»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng. ChÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i C«ng suÊt yªu cÇu cña hÖ thèng: Syc=S016+S025+S034=(47,529+j16,703)+(58,129+j17,363)+(78,176+j43,487) =183,843+j77,553(MVA) = Pyc +Qyc Gi¶ sö c«ng suÊt t¸c dông ph¸t ra cña nhµ m¸y võa ®ñ víi c«ng suÊt yªu cÇu (PF=Pyc ),khi dã c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra cña nhµ m¸y lµ: QF=PF.tg(arccoss0,85)=183,834.0,619=133,93(MVAr) =>QF>Qyc ë chÕ ®é nµy ta kh«ng ph¶i bï c­ìng bøc B. ChÕ ®é phô t¶i cùc tÓu C«ng suÊt yªu cÇu cña hÖ thèng: Syc=S016+S025+S034=(33+j16,446)+(40,344+j21,169)+(65,51+j28,21) =186,233+j65,825(MVA) = Pyc+Qyc QF=PFtg(arccos0,85)=86,054(MVAr) =>QF>Qycë chÕ dé nµy ta kh«ng ph¶i bï c­ìng bøc C. ChÕ ®é sù cè. C«ng suÊt yªu cÇu cña hÖ thèng: Syc=S016+S025+S034=(46,063+j20,967)+(60,271+j25,713)+(79,899+j49,461) =186,233+j96,141(MVA) =Pyc+Qyc QF=PFtg(arccos0,85)=115,417(MVAr) =>QF>Qyc ë chÕ ®é nµy ta kh«ng ph¶i bï c­ìng bøc CH¦¥NG VII TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p –chän ph­¬ng thøc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p hîp lý I/ Tæn thÊt ®iÖn ¸p-sù ph©n bè ®iÖn ¸p trªn c¸c nót m¹ng. * C«ng thøc tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n ®­êng d©y lµ: trong ®ã: Pi’: C«ng suÊt t¸c dông ®Çu ®­êng d©y. Qi’: C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®Çu ®­êng d©y Ri,Qi: C¸c th«ng sè cña ®­êng d©y * C«ng thøc tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn MBA lµ: trong ®ã: Pbi’:C«ng suÊt t¸c dông tr­íc tæng trë MBA Qbi’:C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tr­íc tæng trë MBA Rbi ,Qbi: §iÖn trë ,®iÖn kh¸ng trong cuén d©y MBA ë chÕ ®é cùc ®¹i U0=110%Udm=1,1.110=121(kV) Ở chÕ ®é cùc tiÓu U0=105%Udm=1,05.110=115(kV) Ở chÕ ®é sù cè U0=110%Udm=1,1.110=121(kV) Trong chÕ ®é sù cè c¸c th«ng sè cña ®o¹n ®­êng d©y nèi trùc tiÕp víi nguån ®Òu ph¶i ph©n 2(v× sù cè ®øt 1 d©y) Trong chÕ ®é cùc tiÓu ph¶i xÐt l­u ý ®Õn viÖc cã c¾t 1 MBA hay kh«ng. #/ Lé 0-1-6: * ChÕ ®é cùc ®¹i : + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 0-1: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p ®iÓm 1: U1=121-4,824=116,176(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 1: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 1: Uh1’=U1-ΔUb1=113,411(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 1-6: + §iÖn ¸p phÝa s¬ cÊp cña tr¹m 6: U6=U1-ΔU16=116,176-3,937=112,239(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 6: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 6: * ChÕ ®é cùc tiÓu: + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 0-1: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p ®iÓm 1: U1=115-4,088=110,912(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 1: V× ë tr¹m nµy ta c¾t bít 1 MBA nªn: Rb1=2,54(Ω) Xb1=55,9(Ω) + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 1: Uh1’=U1-ΔUb1=105,642(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 1-6: + §iÖn ¸p phÝa s¬ cÊp cña tr¹m 6: U6=U1-ΔU16=110,912-3,575=107,337(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 6: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 6: Uh6’=U6-ΔUb6=104,073(kV) * ChÕ ®é sù cè: + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 0-1: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p ®iÓm 1: U1=121-10,5=110,5(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 1: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 1: Uh1’=U1-ΔUb1=107,786 + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 1-6: + §iÖn ¸p phÝa s¬ cÊp cña tr¹m 6: U6=U1-ΔU16=110,5-4,139=106,36(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 6: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 6: Uh6’=U6-ΔUb6=103,521 #/ Lé 0-2-5: * ChÕ ®é cùc ®¹i : + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 0-2: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p ®iÓm 2 U2=121-6,106=114,894(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 2: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 2: Uh2’=U2-ΔUb2=111,193(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 2-5: + §iÖn ¸p phÝa s¬ cÊp cña tr¹m 5: U5=U2-ΔU25=114,894-4,02=110,874(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 5: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 5: Uh5’=U5-ΔUb5=108,149(kV) * ChÕ ®é cùc tiÓu: + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 0-2: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p ®iÓm 2: U2=115-5,54=109,46(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 2: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 2: Uh2’=U2-ΔUb2=105,045(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 2-5: + §iÖn ¸p phÝa s¬ cÊp cña tr¹m 5: U5=U2-ΔU25=109,46-3,469=105,991(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 5: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 5: Uh5’=U5-ΔUb5=102,69(kV) * ChÕ ®é sù cè: + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 0-2: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p ®iÓm 2: U2=121-13,762=107,238(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 2: + §iªn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 2: Uh2’=U2-ΔUb2=103,273(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 2-5: + §iÖn ¸p phÝa s¬ cÊp cña tr¹m 5: U5=U2-ΔU25=107,238-4,473=102,765(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 5: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 5: Uh5’=U5-ΔUb5=99,825(kV) #/ Lé 0-3-4: * ChÕ ®é cùc ®¹i : + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 0-3: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p ®iÓm 3: U3=121-4,904=116,096(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 3: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 3: Uh3’=U3-ΔUb3=111,793(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 3-4: + §iÖn ¸p phÝa s¬ cÊp cña tr¹m 4: U4=U3-ΔU34=116,096-4,415=111,681(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 4: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 4: Uh4’=U4-ΔUb4=107,5(kV) * ChÕ ®é cùc tiÓu: + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 0-3: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p ®iÓm 3: U3=115-3,74=111,26(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 3: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 3: Uh3’=U3-ΔUb3=108,163(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 3-4: + §iÖn ¸p phÝa s¬ cÊp cña tr¹m 4: U4=U3-ΔU3=108,163-3,084=108,176(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 4: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 4: Uh4’=U4-ΔUb4=104,976(kV) * ChÕ ®é sù cè: + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 0-3: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp cao ¸p ®iÓm 3: U3=121-7,109=113,891(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 3: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 3: Uh3’=U3-ΔUb3=109,505(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn ®o¹n 3-4: + §iÖn ¸p phÝa s¬ cÊp cña tr¹m 4: U4=U3-ΔU34=113,891-4,861=109,21(kV) + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trong MBA tr¹m 4: + §iÖn ¸p trªn thanh gãp h¹ ¸p MBA quy ®æi bªn cao ¸p tr¹m 4: Uh4’=U4-ΔUb4=104,935(kV) II/ Lùa chän thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p-chän ®Çu ph©n ¸p. V× c¸c hé tiªu thô ®Òu lµ c¸c hé tiªu thô lo¹i 1 nªn ta chän m¸y biÕn ¸p ®iÒu chØnh d­íi t¶i ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p tronh c¸c m¸y biÕn ¸p dang vËn hµnh,kh«ng ph¶i c¾t ®iÖn khi ®iÒu chØnh.C¸c m¸y biÕn ¸p lo¹i nµy cã ph¹m vi ®iÒu chØnh réng: 9.1,78% =>Upai=Udm+9.1,78%Udm C¸c ®Çu ph©n ¸p lÇn l­ît lµ: Upa0=110+0=110(kV) Upa1=110+1.1,78%.110=111,958(kV) Upa2=110+2.1,78%.110=113,916(kV) Upa3=110+3.1,78%.110=115,879(kV) Upa4=110+4.1,78%.110=117,832(kV) Upa5=110+5.1,78%.110=119,790(kV) Upa6=110+6.1,78%.110=121,748(kV) Upa7=110+7.1,78%.110=123,706(kV) Upa8=110+8.1,78%.110=125,664(kV) Upa9=110+9.1,78%.110=127,622(kV) Upa10=110-1.1,78%.110=108,042(kV) Upa11=110-2.1,78%.110=106,084(kV) Upa12=110-3.1,78%.110=104,126(kV) Upa13=110-4.1,78%.110=102,168(kV) Upa14=110-5.1,78%.110=100,21(kV) Upa15=110-6.1,78%.110=98,252(kV) Upa16=110-7.1,78%.110=96,294(kV) Upa17=110-8.1,78%.110=94,336(kV) Upa18=110-9.1,78%110=92,378(kV) §èi víi m¹ng ta cã: Ucdm=110(kV) Uhdm=11 (kV) + §iÖn ¸p yªu cÇu trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m trong chÕ ®é phô t¶i lín nhÊt: Uyc=Udm+Udm.ΔUcp% =10+5%100=10,5(kV) +§iÖn ¸p yªu cÇu trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m trong chÕ ®é phô t¶i nhá nhÊt: Uyc=Udm+Udm.ΔUcp% =10 + 0%.100=10(kV) +§iÖn ¸p yªu cÇu trªn thanh gãp h¹ ¸p cña tr¹m trong chÕ ®é sù cè Uyc=Udm+Udm.ΔUcp% =10 + 5%.100=10,5(kV) * TBA1: ChÕ ®é cù ®¹i Chän ®Çu tiªu chuÈn 5 cã Upatc=119,79(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é cùc tiÓu: Chän ®Çu tiªu chuÈn 3 cã Upatc=115,87(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é sù cè: Chän ®Çu tiªu chuÈn 2 cã Upatc=113,916(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. * TBA2: ChÕ ®é cù ®¹i: Chän ®Çu tiªu chuÈn 4 cã Upatc=117,832(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é cùc tiÓu: Chän ®Çu tiªu chuÈn 3 cã Upatc=115,87(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é sù cè: Chän ®Çu tiªu chuÈn 0 cã Upatc=110(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. * TBA3: ChÕ ®é cù ®¹i: Chän ®Çu tiªu chuÈn 4 cã Upatc=117,832(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é cùc tiÓu: Chän ®Çu tiªu chuÈn 5 cã Upatc=119,79(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é sù cè: Chän ®Çu tiªu chuÈn 3 cã Upatc=115,874(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. * TBA4: ChÕ ®é cù ®¹i: Chän ®Çu tiªu chuÈn 2 cã Upatc=113,916(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é cùc tiÓu: Chän ®Çu tiªu chuÈn 3 cã Upatc=115,874(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é sù cè: Chän ®Çu tiªu chuÈn 0 cã Upatc=110(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. * TBA5: ChÕ ®é cù ®¹i: Chän ®Çu tiªu chuÈn 2 cã Upatc=113,916(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é cùc tiÓu: Chän ®Çu tiªu chuÈn 3 cã Upatc=115,874(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é sù cè: Chän ®Çu tiªu chuÈn 11 cã Upatc=106,084(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. * TBA6: ChÕ ®é cùc ®¹i: Chän ®Çu tiªu chuÈn 3 cã Upatc=115,874(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é cùc tiÓu: Chän ®Çu tiªu chuÈn 3 cã Upatc=115,874kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. ChÕ ®é sù cè: Chän ®Çu tiªu chuÈn 10 cã Upatc=108,042(kV) §iÖn ¸p thùc trªn thanh gãp h¹ ¸p: §é lÖch ®iÖn ¸p lµ: => Tho¶ m·n. Ta cã b¶ng tæng kÕt: ChÕ ®é Th«ng sè Tr¹m1 Tr¹m2 Tr¹m3 Tr¹m4 Tr¹m5 Tr¹m6 Cùc ®¹i Uh’ 113,411 111,193 111,793 107,5 108,149 109,574 §Çu ®/chØnh 5 4 4 2 2 3 dU% 4,1 3,8 4,4 3,8 4,4 4 Cùc tiÓu Uh’ 105,642 105,051 108,163 104,976 102,691 104,037 §Çu ®/chØnh 3 3 5 3 3 3 dU% 0 0 0 0 0 0 Sù cè Uh’ 107,786 103,273 109,505 104,935 99,825 103,521 §Çu ®/chØnh 2 0 3 0 11 10 dU% 4 3,3 3,9 4,9 3,5 5 III/ Tæng tæn thÊt c«ng suÊt - ®iÖn n¨ng trong toµn hÖ thèng. Ta chØ xÐt hÖ thèng vËn hµnh ë chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i,kh«ng xÐt c¸c chÕ ®é kh¸c cña hÖ thèng Tæn thÊt c«ng suÊt: Tæng tæn thÊt c«ng suÊt cña hÖ thèng lµ: Syc=Pyc+Qyc=183,834 + j77,553 (MVA) Trong khi ®ã tæng c«ng suÊt cña phô t¶i lµ: Pmax= 40 + 36 + 32 + 28 + 24 + 26 = 175 (MW) Vëy tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trong hÖ thèng lµ: ΔP=183,834 - 175 = 8,834 (MW) =>ΔP%= 2) Tæn thÊt ®iÖn n¨ng. Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: ΔAHT = ΔAd + ∑ΔAba Trong ®ã: ΔAd: tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn ΔAd = ∑ΔPdτ τ : thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt τ = (0,124 + Tln.10-4)2.8760 (h) = 3411 (h) ∑ΔPd : Tæng tæn thÊt t¸c dông trªn ®­êng d©y. ∑ΔPd = 1,47 + 2,047 + 1,58 + 1,077 + 0,767+ 0,8 = 7,741 (MW) => ΔAd= 3411.7,741 = 26404,551 (MWh) ΔAba : tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c m¸y biÕn ¸p. ΔAba = ∑P0 t+ ∑Pdτ t : thêi gian cö dông MBA trong n¨m t = 8760 (h) ®èi víi MBA sö dông liªn tôc trong 1 n¨m t = 5000(h) ®èi víi MBA chØ sö dông trong chÕ ®é cùc ®¹i vµ sù cè Ta cã: Ở tr¹m 1 c¾t 1 MBA khi kh«ng lµm viÖc ë chÕ ®é cùc ®¹i,cßn l¹i kh«ng cã tr¹m nµo kh¸c c¾t MBA ∑PZ: tæng tæn thÊt c«ng suÊt trong cuén d©y cña MBA trong chÕ ®é cùc ®¹i.(®· tÝnh ë phÇn trªn) ∑PZτ = (0,047 + 0,071 + 0,121 + 0,071 + 0,066 + 0,066).3411 = 0,442.3411=1507,662 (MWh) P0: tæng tæn thÊt c«ng suÊt trong lâi thÐp MBA ∑P0τ = 0,029(5000 + 8760) + (2.0,029 + 2.0,035 + 0,042).2.8760 =399,04 + 2978 = 3377,44 (MWh) VËy : ΔAba = 3377,44 + 1507,662 = 4885,102 (MWh) => ΔAHT = ΔAd + ΔAba = 26404,551 + 4885,102 = 31289,635 (MWh) => ch­¬ng viiI tÝnh chØ tiªu kinh tÕ – kü thuËt cña m¹ng ®iÖn 1/ Tæng vèn ®Çu t­ x©y dùng m¹ng ®iÖn K = Kd + Kt + Kb Trong ®ã : * Kd : Tæng vèn ®Çu t­ vµo ®­êng d©y. Kd = ∑k0ili Kd =177,156.109(®) (®· tÝnh ë trªn) * Kt : Tæng vèn ®Çu t­ vµo c¸c tr¹m h¹ ¸p. Ta cã th«ng tin vÒ gi¸ thµnh c¸c tr¹m h¹ ¸p nh­ sau : S®m(MVA) 16 25 32 40 65 125 k.106(®/tr¹m) 13.103 19.103 22.103 25.103 42.103 59.103 NÕu tr¹m cã 2 MBA th× k = 1,8 Vëy vèn ®Çu t­ cho tr¹m h¹ ¸p cña hÖ thèng lµ: Kt = 1,8.3.19.109 + 1,8.2.22.109 + 1,8.25.109 = 226,8.109 (®) * Kb : Tæng vèn ®Çu t­ cho thiÕt bÞ Kb = ∑Qb.C ∑Qb: tæng c«ng suÊt bï; ë ch­¬ng 5ta cã: ∑Qb = 2,847+ 8,22 + 0,193 + 10,194 + 2.7,283 =36,02 (MVAr) C : Gi¸ cña thiÕt bÞ bï = 150.103 (®/MVAr) => Kb 36,02.150.106 = 4,3224.109 (®) * Tæng vèn ®Çu t­ x©y dùng m¹ng ®iÖn lµ: K = 177,156.109 + 226,8.109 + 4,3224.109 = 408,279.109(®) 2/ ChÝ vËn hµnh hµng n¨m cña m¹ng Y = avh.Kd + at(Kt + Kb) + ΔA∑ .C avh=0,04 : HÖ sè khÊu hao vÒ hao mßn vµ phôc vô ®­êng d©y at = 0,1 : HÖ sè khÊu hao vÒ hao mßn thiÕt bÞ trong tr¹m (gåm c¶ MBA vµ thiÕt bÞ bï) Kd : Tæng sè vèn ®Çu t­ x©y dùng ®­êng d©y KT : Tæng vèn ®Çu t­ x©y dùng tr¹m biÕn ¸p Kb : Tæng vèn ®Çu t­ cho thiÕt bÞ bï ΔA∑ : Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong toµn m¹ng C = 500 ®/KWh = 5.105 ®/MWh gi¸ mét ®¬n vÞ ®iÖn n¨ng tæn thÊt VËy : Y = 0,04.177,156.109 + 0,1(226,8.109 + 4,3224.109) + 31289,653.5.109 Y = 45,844.109 (®) * Gi¸ thµnh t¶i ®iÖn cña m¹ng ®iÖn cho 1KWh ®iÖn n¨ng ®Õn phô t¶i A∑ = Pmax.Tmax: Tæng ®iÖn n¨ng phô t¶i theo yªu cÇu (®/MW) = 52,39 (®/KW) * Gi¸ thµnh x©y dùng m¹ng ®iÖn cho 1 MW c«ng suÊt phô t¶i cùc ®¹i K0= K/P∑ K = 408,279.109(®) : tæng vèn ®Çu t­ x©y dùng m¹ng ®iÖn K0 = (®/MW) * Chi phÝ quy ®æi hµng n¨m cña m¹ng ®iÖn (Ttc= 8 n¨m): Z = atc.K + Y Z = 0,125.108,279.109 + 45,844.109 = 96,88.109 (®) STT C¸c chØ Tiªu ®¬n vÞ Gi¸ trÞ Ghi chó 1 ΔUmaxbt % 9,96 TÝnh ®Õn thanh gãp h¹ ¸p 2 ΔUmaxsc % 16,75 3 ∑L km 346,44 Lé kÐp 4 ∑Pmax MW 175 Tæng vèn ®Çu t­ cho HT 5 K ® 408,279.109 Vèn ®Çu t­ cho ®­êng d©y 6 Kd ® 117,156.109 Vèn ®Çu t­ cho tr¹m BA 7 Kt ® 226,8.109 Vèn ®Çu t­ cho thiÕt bÞ bï 8 Kb ® 4,323.109 9 ΔP MW 8,834 10 ΔP % 4,56 11 ΔA MWh 21289,653 12 ΔA % 3,75 13 Y ®ång 45,844.109 14 Z ®ång 96,88.109 Chi phÝ quy ®æi (tÝnh cho 8 n¨m ) 15 K0 ®/MW 2,333.106 16 β ®/KW 52,39

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án hệ thống điện- thiết kế hệ thống lưới điện và tính phụ tải.doc
Luận văn liên quan