Đồ án Lưới điện - Gồm 2 nguồn cung cấp và 9 phụ tải

Đồ án này được hoàn thành trên các nội dung theo yêu cầu của đề bài: 1. Đầu đề thiết kế: + Phần I: Thiết kế mạng điện khu vực có hai nguồn cung cấp và 9 phụ tải. + Phần II: Thiết kế trạm biến áp phân phối 160kVA; 10/0,4kV; = 0,4.104 cm; SN = 250 MVA. 2. Các số liệu ban đầu: - Hệ thống có công suất vô cùng lớn, hệ số cos trên thanh góp 110kV bằng 0,85. - Nhà máy nhiệt điện công suất 3x100MW; cos=0,85; Uđm=10,5kV. - Các số liệu về phụ tải cho ở phụ lục. 3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: + Phần I: 1. Phân tích nguồn và phụ tải. 2. Cân bằng công suất tác dụng và phản kháng trong mạng điện. 3. Chọn phương án cung cấp điện hợp lý nhất. 4. Chọn số lượng, công suất các máy biến áp trong trạm, chọn sơ đồ các trạm và của mạng điện. 5. Phân tích các chế độ vận hành của mạng điện. 6. Chọn các phương thức điều chỉnh điện áp trong mạng điện. 7. Tính các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của mạng điện.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2518 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Lưới điện - Gồm 2 nguồn cung cấp và 9 phụ tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng ba Chän ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn hîp lý nhÊt 3.1 Dù kiÕn c¸c ph­¬ng ¸n nèi d©y. Lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng ®iÖn lµ nhiÖm vô hÕt søc quan träng ®Ó tõ ®ã tÝnh to¸n so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n vÒ mÆt kü thuËt nh»m t×m ra mét ph­¬ng ¸n hîp lý nhÊt ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn kinh tÕ vµ hiÖu qu¶. ViÖc v¹ch ra ph­¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng ®iÖn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh­: C«ng suÊt yªu cÇu cña phô t¶i ph¶i lín hay nhá, sè l­îng phô t¶i nhiÒu hay Ýt, vÞ trÝ ph©n bè phô t¶i, møc ®é yªu cÇu vÒ viÖc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc, ®Æc ®iÓm vµ kh¶ n¨ng cung cÊp ®iÖn cña nhµ m¸y ®iÖn, v.v. Sau khi tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn trªnvµ dïng ph­¬ng ph¸p m«men phô t¶i ta dù kiÕn v¹ch ra 5 ph­¬ng ¸n nèi d©y sau ®Ó so s¸nh vÒ mÆt kü thuËt. Ph­¬ng ¸n I N§ HT S1 = 38+j18,24 S8 = 38+j18,24 S3 = 38+j18,24 S2 = 40+j19,2 S4 = 40+j19,2 S7 = 40+j19,2 S6 = 30+j14,4 S9 = 40+j19,2 S2 = 36+j17,28 Ph­¬ng ¸n II N§ HT S1 = 38+j18,24 S8 = 38+j18,24 S3 = 38+j18,24 S2 = 40+j19,2 S4 = 40+j19,2 S7 = 40+j19,2 S6 = 30+j14,4 S9 = 40+j19,2 S2 = 36+j17,28 Ph­¬ng ¸n III N§ HT S1 = 38+j18,24 S8 = 38+j18,24 S3 = 38+j18,24 S2 = 40+j19,2 S4 = 40+j19,2 S7 = 40+j19,2 S6 = 30+j14,4 S9 = 40+j19,2 S2 = 36+j17,28 Ph­¬ng ¸n IV N§ HT S1 = 38+j18,24 S8 = 38+j18,24 S3 = 38+j18,24 S2 = 40+j19,2 S4 = 40+j19,2 S7 = 40+j19,2 S6 = 30+j14,4 S9 = 40+j19,2 S2 = 36+j17,28 Ph­¬ng ¸n V N§ HT S1 = 38+j18,24 S8 = 38+j18,24 S3 = 38+j18,24 S2 = 40+j19,2 S4 = 40+j19,2 S7 = 40+j19,2 S6 = 30+j14,4 S9 = 40+j19,2 S2 = 36+j17,28 3.2. TÝnh to¸n so s¸nh kü thuËt c¸c ph­¬ng ¸n. C¸c ph­¬ng ¸n ®Êu nèi ®­îc so s¸nh vÒ mÆt kü thuËt. Cô thÓ lµ tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ¸n ®Òu ph¶i tÝnh to¸n theo c¸c néi dung nh­ sau: a-Chän cÊp ®iÖn ¸p cho m¹ng ®iÖn Mét trong nh÷ng c«ng viÖc lóc thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn lµ lùa chän ®óng ®iÖn ¸p cña ®­êng d©y t¶i ®iÖn.VÊn ®Ò nµy rÊt quan träng v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tÝnh kü thuËt vµ tÝnh kinh tÕ cña m¹ng ®iÖn. Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p vµ c«ng thøc tÝnh to¸n lùa chän cÊp ®iÖn ¸p tèi ­u. ë ®©y ta sö dông c«ng thøc Still ®Ó tÝnh to¸n lùa chän cÊp ®iªn ¸p cho m¹ng ®iÖn: Trong ®ã : L: ChiÒu dµi ®­êng d©y (km) P: C«ng suÊt t¸c dông ch¹y trªn ®­êng d©y (MW) i: ®­êng d©y vµ phô t¶i thø i; (i = 1 ¸ 9) KÕt qu¶ ®iÖn ¸p tÝnh ®­îc n¨m trong kho¶ng (70- 150) kV lµ phï hîp víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña hÖ thèng ®· cho lµ 110kV sÏ ®­îc lùa chän ®Ó so s¸nh. b- Chän tiÕt diÖn theo mËt ®é kinh tÕ dßng ®iÖn (Jkt): Víi m¹ng ®iÖn khu vùc, trong nh÷ng tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ta th­êng chän tiÕt diÖn d©y dÉn theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn Jkt. FKT: tiÕt diÖn kinh tÕ ®o¹n d©y thø i, mm2 Iimax: dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y trªn ®o¹n ®­êng d©y thø i. A Trong ®ã: n: sè m¹ch ®­êng d©y, d©y ®¬n n = 1, d©y kÐp n = 2. Pimax, Qimax: dßng c«ng suÊt t¸c dông vµ ph¶n kh¸ng lín nhÊt ch¹y trªn ®­êng d©y thø i (MW, MVar) U®m: ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn, kV. Jkt: mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn, A/mm2. MËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn ®èi víi d©y AC khi Tmax = 5000h b»ng 1,1 VÒ lý thuyÕt tiÕt diÖn tiªu chuÈn ®­îc chän gÇn nhÊt víi tiÕt diÖn kinh tÕ, d©y dÉn ®­îc chän ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÇng quang F ≥ 70mm2 khi mµ m¹ng ®iÖn cã cÊp ®iÖn ¸p tõ 110kV ¸ 750kV. Dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y dÉn lóc sù cè nguy hiÓm nhÊt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Sau khi kiÓm tra ®iÒu kiÖn dßng ®iÖn sù cè trªn nÕu kh«ng tho¶ m·n ta ph¶i lùa chän l¹i tiÕt diÖn d©y dÉn. d-KiÓm tra tæn thÊt ®iÖn ¸p lóc b×nh th­êng vµ sù cè. + Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn mçi ®o¹n ®­êng d©y ®­îc tÝnh theo biÓu thøc: Trong ®ã: - P: C«ng suÊt t¸c dông ch¹y trªn ®­êng d©y thø (MW) - Q: C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ch¹y trªn ®o¹n ®­êng d©y (MVar) - R , X : §iÖn trë, ®iÖn kh¸ng ®­êng d©y (W) - U®m : §iÖn ¸p ®Þnh møc m¹ng ®iÖn (kV) §èi víi cÊp ®iÖn ¸p 110kV khu vùc trë xuèng, thµnh phÇn ®iÖn ¸p ngang trôc rÊt nhá nªn cã thÓ bá qua. + C¸c trÞ sè DU tÝnh ®­îc ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn : - Lóc vËn hµnh b×nh th­êng t­¬ng ®­¬ng víi chÕ ®é max: DUmax bt % £ 10% Lóc sù cè nguy hiÓm nhÊt lµ ®­êng d©y kÐp bÞ ®øt mét m¹ch DUSC%£20% Sau ®©y ta tÝnh to¸n cho c¸c ph­¬ng ¸n nèi d©y nh­ sau: 3.2.1 Ph­¬ng ¸n nèi d©y 1 N§ HT S1 = 38+j18,24 S8 = 38+j18,24 S3 = 38+j18,24 S2 = 40+j19,2 S4 = 40+j19,2 S7 = 40+j19,2 S6 = 30+j14,4 S9 = 40+j19,2 S2 = 36+j17,28 §iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn. U = 4,34. (kV) Trong khi x¸c ®Þnh gÇn ®óng c¸c dßng c«ng suÊt trong m¹ng ®iÖn chóng ta sö dông gi¶ thiÕt sau: Kh«ng tÝnh tæn thÊt trªn c¸c tæng trë ®­êng d©y. Dßng ®iÖn trªn c¸c ®­êng d©y ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÖn ¸p danh ®Þnhcña m¹ng Dïng phô t¶i tÝnh to¸n cña tr¹m. Dßng c«ng suÊt ph©n bè trªn c¸c nh¸nh nh­ sau: Nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 2: S N§-2 = 40 + j19,2 MVA Nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 3: SN§-2 = 38 + j 18,24 MVA Nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 4: SN§-4 = 40 + j 19,2 MVA Nh¸nh hÖ thèng - phô t¶i 5: SHT-5 = 36 + j 17,28 MVA Nh¸nh hÖ thèng - phô t¶i 6: SHT-6 = 30 + j 14,4 MVA Nh¸nh hÖ thèng - phô t¶i 7: SHT-7 = 40 + j 19,2 MVA Nh¸nh phô t¶i 9 - phô t¶i 8: S9-8 = 38 + j18,24 MVA Nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 9: SN§-9 = 78 + j19,2 MVA §iÖn ¸p nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 2 U = 4,34. = 114,69 kV T­¬ng tù thay sè tÝnh cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ I-3.1: B¶ng I-3.1 STT Nh¸nh L (km) P (MW) U (kV) 1 N§ - 1 63,2 19,2 83,53 2 N§ - 2 58,3 40 114,69 3 N§ - 3 58,3 38 112,03 4 N§ - 4 60,8 40 114,89 5 N§ - 9 51 78 146,42 6 HT – 5 60,8 36 109,52 7 HT – 6 60,8 30 100,93 8 HT – 7 53,9 40 114,32 9 HT – 1 60,8 18,8 82,53 10 9 - 8 41,2 38 110,58 Tõ c¸c kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.1 ta thÊy Utt n»m trong giíi h¹n tõ 70kV ®Õn 150 kV phï hîp víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña hÖ thèng ®· cho lµ: U®m = 110kV. Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn. Theo c«ng thøc: Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta tÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 2: T­¬ng tù thay sè cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.2: B¶ng I-3.2 Nh¸nh S(MVA) L (km) Fkt (mm2) Lo¹i d©y R0(W) X0(W) Icp (A) N§ - 1 19,2 + j11,9 63,2 53,89 AC-70 0,45 0,44 265 N§ - 2 40 + j19,2 58,3 105,85 AC-120 0,27 0,423 380 N§ - 3 38 + j18,24 58,3 100,56 AC-120 0,27 0,423 380 N§ - 4 40 + j19,2 60,8 105,85 AC-120 0,27 0,423 380 N§ - 9 78 + j37,44 51 206,42 AC-240 0,13 0,390 605 HT – 5 36 + j17,28 60,8 95,27 AC-95 0,33 0,429 330 HT – 6 30 + j14,4 60,8 79,36 AC-95 0,33 0,429 330 HT – 7 40 + j19,2 53,9 105,85 AC-120 0,27 0,423 380 HT – 1 18,8 + j6,34 60,8 47,33 AC-70 0,45 0,44 265 9 - 8 38 + j 18,24 41,2 100,56 AC-120 0,27 0,423 380 KiÓm tra ph¸t nãng khi chän FN§-1 vµ FHT-1: Víi tr­êng hîp sù cè nguy hiÓm khi háng 1 tæ m¸y ph¸t ®iÖn cña NMN§, khi ®ã ta cho 2 tæ m¸y cßn l¹i ph¸t víi c«ng suÊt 100% c«ng suÊt ®Þnh møc. VËy ta cã: PN§-1 = SPF -SPPT -SDPm® -SPTD = 200-196-9,8-20 = -25,8MW Nh­ vËy hÖ thèng cÇn ph¶i hç trî thªm cho nhµ m¸y mét l­îng c«ng suÊt lµ 28,5 (MW) QN§-1 = PN§-1.tgjF = 25,8.0,62 = 16 (MVAr) VËy dßng c«ng suÊt ch¹y trªn ®o¹n HT-1 lµ: SHT-1 = SN§-1+S1 = 25,8+j16+38+j18,24 = 63,8+j34,24 MVA Ta cã: Ta nhËn thÊy IHT-1max = 190,02(A) < Icp= 265 (A) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. c. TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p. Theo c«ng thøc: Trong ®ã: Sù cè nguy hiÓm nhÊt x¶y ra khi bÞ ®øt mét d©y cña lé kÐp. Khi ®ã: ISC = 2.Imax vµ DUSC% = 2.DUbt% - TÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 2: - TÝnh cho nh¸nh liªn th«ng nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 9 - phô t¶i 8: Khi b×nh th­êng ë chÕ ®é max Khi x¶y ra sù cè Chóng ta chØ tÝnh ®Õn sù cè nÆng nÒ nhÊt lµ ®øt mét d©y trªn m¹ch N§-9, do ®ã ta cã: T­¬ng tù thay sè tÝnh cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.3 B¶ng I-3.3 Nh¸nh P(MW) Q (MVAr) R(W) X(W) DUbtmax% DUscmax% N§ - 1 19,2 11,9 14,22 13,91 3,62 7,24 N§ - 2 40 19,2 7,87 12,33 4,56 9,12 N§ - 3 38 18,24 7,87 12,33 4,33 8,66 N§ - 4 40 19,2 8,21 12,86 4,75 9,5 N§ - 9 78 37,44 3,32 10,23 5,31 10,62 HT – 5 36 17,28 10,03 13,04 4,85 9,7 HT – 6 30 14,4 10,03 13,04 4,04 8,08 HT – 7 40 19,2 7,28 11,4 4,22 8,44 HT – 1 18,8 6,34 13,68 13,38 2,83 5,66 9 - 8 38 18,24 5,56 8,71 3,06 3,06 Tõ kÕt qu¶ tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p ë b¶ng trªn ta cã tæn thÊt ®iÖn ¸p trung b×nhlín nhÊt lóc b×nh th­êng vµ lóc sù cè cña ph­¬ng ¸n nèi d©y 1 lµ: DUbt max% = DUN§-9%+DU9-8% = 5,31%+3,06% = 8,37% DUsc max% = 2.DUN§-9%+DU9-8% = 10,62%+3,06% = 13,68% Dßng ®iÖn lóc sù cè Isc<ICP cña d©y dÉn. VËy d©y dÉn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. 3.2.2 Ph­¬ng ¸n nèi d©y 2 N§ HT S1 = 38+j18,24 S8 = 38+j18,24 S3 = 38+j18,24 S2 = 40+j19,2 S4 = 40+j19,2 S7 = 40+j19,2 S6 = 30+j14,4 S9 = 40+j19,2 S2 = 36+j17,28 Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn. Theo c«ng thøc: Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta tÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 4: T­¬ng tù thay sè cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.4: B¶ng I-3.3 Nh¸nh P(MW) Q (MVAr) L(Km) Fkt(mm2) Lo¹i d©y Icp(A) N§ - 3 78 37,44 58,3 206,42 AC-240 605 3 - 2 40 19,2 28,3 105,85 AC-120 380 N§ - 4 40 19,2 60,8 105,85 AC-120 380 N§ - 9 78 37,44 51 206,42 AC-240 605 9 - 8 38 18,24 41,2 100,56 AC-120 380 N§ - 5 19,2 11,9 63,2 53,89 AC-70 265 HT - 1 18,8 6,34 60,8 47,33 AC-70 265 HT - 5 36 17,28 60,8 95,27 AC-95 330 HT - 6 30 14,4 60,8 79,36 AC-95 330 HT - 7 40 19,2 53,9 105,85 AC-120 380 TiÕt diÖn d©y dÉn chän ®¹t yªu cÇu kü thuËt. b. TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p. Theo c«ng thøc: Trong ®ã: Sù cè nguy hiÓm nhÊt x¶y ra khi bÞ ®øt mét d©y cña lé kÐp. Khi ®ã: ISC = 2.Imax vµ DUSC% = 2.DUbt% - TÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 4: T­¬ng tù thay sè tÝnh cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.5 B¶ng I-3.5 Nh¸nh P(MW) Q (MVAr) R(W) X(W) DUbtmax% DUscmax% N§ - 3 78 37,44 3,79 11,69 6,06 12,12 3 - 2 40 19,2 3,82 5,99 2,21 2,21 N§ - 4 40 19,2 8,21 12,86 4,75 9,5 N§ - 9 78 37,44 3,32 10,23 5,31 10,62 9 - 8 38 18,24 5,56 8,71 3,06 3,06 N§ - 5 19,2 11,9 14,22 13,91 3,62 7,24 HT - 1 18,8 6,34 13,68 13,38 2,83 5,66 HT - 5 36 17,28 10,03 13,04 4,85 9,7 HT - 6 30 14,4 10,03 13,04 4,04 8,08 HT - 7 40 19,2 7,2 11,4 4,22 8,44 Tõ kÕt qu¶ tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p ë b¶ng trªn ta cã tæn thÊt ®iÖn ¸p trung b×nhlín nhÊt lóc b×nh th­êng vµ lóc sù cè cña ph­¬ng ¸n nèi d©y 2 lµ: DUbt max% = DUN§-9%+DU9-8% = 5,31%+3,06% = 8,37% DUsc max% = 2.DUN§-3%+DU3-2% = 12,12%+2,21% = 14,33% Dßng ®iÖn lóc sù cè Isc<ICP cña d©y dÉn. VËy d©y dÉn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. 3.2.3 Ph­¬ng ¸n nèi d©y 3 N§ HT S1 = 38+j18,24 S8 = 38+j18,24 S3 = 38+j18,24 S2 = 40+j19,2 S4 = 40+j19,2 S7 = 40+j19,2 S6 = 30+j14,4 S9 = 40+j19,2 S2 = 36+j17,28 Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn. Theo c«ng thøc: Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta tÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 4: §Ó tÝnh tiÕt diÖn d©y dÉn cho m¹ch vßng ta ph¶i t×m ®iÓm ph©n c«ng suÊt cho m¹ng nh­ sau: S9 = 40+j19,2 MVA vµ S8 = 38+j18,24 MVA LN§-8 = 67,1km; LN§-9 = 51km vµL9-8 = 41,2km Ta cã: Ta nhËn thÊy r»ng SN§-9>S9 nªn ®iÓm 8 sÏ lµ ®iÓm ph©n c«ng suÊt cña m¹ch: S9-8 = SN§-9-S9 = 43,2+j20,74 - 40-j19,2 = 3,2+j1,54 MVA Vµ: SN§-8 = S8-S9-8 = 38+j18,24 - 3,2 - j1,54 = 34,8+j16,7 MVA VËy ta cã s¬ ®å nèi ®iÖn t­¬ng ®­¬ng nh­ sau: SN§-9 = 43,2+j20,74 S9-8 = 3,2+j1,54 SN§-8 = 34,8+j16,7 N§ N§ S9 = 40-j19,2 S8 = 38+j18,24 ë chÕ ®é sù cè: §èi víi m¹ch vßng th× sù cè nguy hiÓm nhÊt lµ khi ®øt N§-9 hay N§-8, khi ®ã dßng ®iÖn sù cè chaþi trªn ®­êng d©y kia sÏ lµ dßng c«ng suÊt tæng c¸c phô t¶i cña m¹ch vßng. Vµ: T­¬ng tù thay sè cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.6 B¶ng I-3.6 Nh¸nh P(MW) Q (MVAr) L(Km) Fkt(mm2) Lo¹i d©y Icp(A) N§ - 3 78 37,44 58,3 206,42 AC-240 605 3 - 2 40 19,2 28,3 105,85 AC-120 380 N§ - 4 40 19,2 60,8 105,85 AC-120 380 N§ - 9 43,2 20,74 51 228,65 AC-240 605 N§ - 8 34,8 16,7 67,1 184,18 AC-185 510 9 – 8 3,2 1,54 41,2 16,94 AC-70 265 N§ - 1 19,2 11,9 63,2 53,89 AC-70 265 HT – 1 18,8 6,34 60,8 47,33 AC-70 265 HT – 5 36 17,28 60,8 95,27 AC-95 330 HT – 7 70 33,6 53,9 185,24 AC-185 510 7 - 6 30 14,4 31,6 79,36 AC-95 330 TiÕt diÖn d©y dÉn mµ ta chän ®¹t yªu cÇu kü thuËt. b. TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p. Theo c«ng thøc: Trong ®ã: Sù cè nguy hiÓm nhÊt x¶y ra khi bÞ ®øt mét d©y cña lé kÐp. Khi ®ã: ISC = 2.Imax vµ DUSC% = 2.DUbt% - TÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 4: Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi s­ cè ®øt ®­êng d©y trong m¹ch vßng: §øt ®o¹n N§-9: §øt ®o¹n N§-8 VËy ta cã: DUscmax% = DUN§-8%+DU9-8% = 15,85%+9,01% = 24,86% T­¬ng tù thay sè tÝnh cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.7 B¶ng I-3.7 Nh¸nh P(MW) Q (MVAr) R(W) X(W) DUbtmax% DUscmax% N§ - 3 78 37,44 3,79 11,69 6,06 12,12 3 - 2 40 19,2 3,82 5,99 2,21 2,21 N§ - 4 40 19,2 8,21 12,86 4,75 9,5 N§ - 9 43,2 20,74 6,63 20,45 5,87 24,86 N§ - 8 34,8 16,7 11,41 27,44 7,07 9 – 8 3,2 1,54 18,54 18,13 0,72 N§ - 1 19,2 11,9 14,22 13,91 3,62 7,24 HT – 1 18,8 6,34 13,68 13,38 2,83 5,66 HT – 5 36 17,28 10,03 13,04 4,85 9,7 HT – 7 70 33,6 4,58 11,02 5,71 11,42 7 - 6 30 14,4 5,21 6,78 2,1 2,1 Tõ kÕt qu¶ tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p ë b¶ng trªn ta cã tæn thÊt ®iÖn ¸p trung b×nh lín nhÊt lóc b×nh th­êng vµ lóc sù cè cña ph­¬ng ¸n nèi d©y 3 lµ: DUbtmax% = DUN§-3% + DU3-2% = 6,06% + 2,21% = 8,27% DUscmax% = 24,86% Dßng ®iÖn lóc sù cè Isc<Icp cña d©y dÉn. VËy d©y dÉn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. 3.2.4 Ph­¬ng ¸n nèi d©y 4 N§ HT S1 = 38+j18,24 S8 = 38+j18,24 S3 = 38+j18,24 S2 = 40+j19,2 S4 = 40+j19,2 S7 = 40+j19,2 S6 = 30+j14,4 S9 = 40+j19,2 S2 = 36+j17,28 a. Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn. Theo c«ng thøc: Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta tÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 4: T­¬ng tù thay sè cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.7: B¶ng I-3.7 Nh¸nh P(MW) Q (MVAr) L(Km) Fkt(mm2) Lo¹i d©y Icp(A) N§ - 3 78 37,44 58,3 206,42 AC-240 605 3 - 2 40 19,2 28,3 105,85 AC-120 380 N§ - 4 40 19,2 60,8 105,85 AC-120 380 N§ - 9 40 19,2 51 105,85 AC-120 380 N§ - 8 38 18,24 67,1 100,56 AC-120 380 N§ - 1 19,2 11,9 63,2 53,89 AC-70 265 HT – 1 18,8 6,34 60,8 47,33 AC-70 265 HT – 5 36 17,28 60,8 95,27 AC-95 330 HT – 7 70 33,6 53,9 185,24 AC-185 510 7 - 6 30 14,4 31,6 79,36 AC-95 330 TiÕt diÖn d©y dÉn mµ ta chän ®¹t yªu cÇu kü thuËt. b. TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p. Theo c«ng thøc: Trong ®ã: Sù cè nguy hiÓm nhÊt x¶y ra khi bÞ ®øt mét d©y cña lé kÐp. Khi ®ã: ISC = 2.Imax vµ DUSC% = 2.DUbt% - TÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 4: T­¬ng tù thay sè ta tÝnh cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.9 B¶ng I-3.9 Nh¸nh P(MW) Q (MVAr) R(W) X(W) DUbtmax% DUscmax% N§ - 3 78 37,44 3,79 11,69 6,06 12,12 3 - 2 40 19,2 3,82 5,99 2,21 2,21 N§ - 4 40 19,2 8,21 12,86 4,75 9,5 N§ - 9 40 19,2 6,89 10,79 5,31 10,62 N§ - 8 38 18,24 9,06 14,19 3,06 3,06 N§ - 1 19,2 11,9 14,22 13,91 3,62 7,24 HT – 1 18,8 6,34 13,68 13,38 2,83 5,66 HT – 5 36 17,28 10,03 13,04 4,85 9,7 HT – 7 70 33,6 4,58 11,02 4,04 8,08 7 - 6 30 14,4 5,21 6,78 4,22 8,44 Tõ kÕt qu¶ tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p ë b¶ng trªn ta cã tæn thÊt ®iÖn ¸p trung b×nh lín nhÊt lóc b×nh th­êng vµ lóc sù cè cña ph­¬ng ¸n nèi d©y 4 lµ: DUbtmax% = DUN§-3% + DU3-2% = 6,06% + 2,21% = 8,27% DUscmax% = 2.DUN§-3% + DU3-2% = 12,12% + 2,21% = 14,33% Dßng ®iÖn lóc sù cè Isc<Icp cña d©y dÉn. VËy d©y dÉn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. 3.2.5 Ph­¬ng ¸n nèi d©y 5 N§ HT S1 = 38+j18,24 S8 = 38+j18,24 S3 = 38+j18,24 S2 = 40+j19,2 S4 = 40+j19,2 S7 = 40+j19,2 S6 = 30+j14,4 S9 = 40+j19,2 S2 = 36+j17,28 a. Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn. Theo c«ng thøc: Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta tÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 4: §Ó tÝnh tiÕt diÖn d©y dÉn cho m¹ch vßng N§-3-2 ta ph¶i t×m ®iÓm ph©n c«ng suÊt cho m¹ng nh­ sau: S3 = 38 + j18,24MVA vµ S2 = 40 + j 19,2 MVA LN§-3 = LN§-2 = 58,3km vµ L3-2 = 28,3km Ta cã: Ta nhËn thÊy r»ng SN§-3>S3 nªn ®iÓm 2 sÏ lµ ®iÓm ph©n c«ng suÊt cña m¹ch: S3-2 = SN§-3-S3 = 38,8+j18,63 - 38-j18,24 = 0,8+j0,39 MVA Vµ: SN§-2 = S2-S3-2 = 40+j19,2 - 0,8 – j0,39 = 39,2+j18,81 MVA VËy ta cã s¬ ®å nèi ®iÖn t­¬ng ®­¬ng nh­ sau: SN§-3 = 38,8+j19,63 S3-2 = 0,8+j0,39 SN§-2 = 39,2+j18,81 N§ N§ S3 = 38-j18,24 S2 = 40+j19,2 ë chÕ ®é sù cè: §èi víi m¹ch vßng th× sù cè nguy hiÓm nhÊt lµ khi ®øt N§-3 hay N§-2, khi ®ã dßng ®iÖn sù cè chaþi trªn ®­êng d©y kia sÏ lµ dßng c«ng suÊt tæng c¸c phô t¶i cña m¹ch vßng. Vµ: T­¬ng tù thay sè cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.10 B¶ng I-3.10 Nh¸nh P(MW) Q (MVAr) L(Km) Fkt(mm2) Lo¹i d©y Icp(A) N§ - 3 38,8 18,63 58,3 204,81 AC-240 605 N§ - 2 39,2 18,81 58,3 207,64 AC-240 605 3 - 2 0,8 0,39 28,3 4,25 AC-70 265 N§ - 4 40 19,2 60,8 105,85 AC-120 380 N§ - 9 43,2 20,74 51 228,65 AC-240 605 N§ - 8 34,8 16,7 67,1 184,18 AC-185 510 9 – 8 3,2 1,54 41,2 16,94 AC-70 265 N§ - 1 19,2 11,9 63,2 53,89 AC-70 265 HT - 1 18,8 6,34 60,8 47,33 AC-70 265 HT - 5 36 17,28 60,8 95,27 AC-95 330 HT - 7 70 33,6 53,9 185,24 AC-185 510 7 - 6 30 14,4 31,6 79,36 AC-95 330 TiÕt diÖn d©y dÉn mµ ta chän ®¹t yªu cÇu kü thuËt. b. TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p. Theo c«ng thøc: Trong ®ã: Sù cè nguy hiÓm nhÊt x¶y ra khi bÞ ®øt mét d©y cña lé kÐp. Khi ®ã: ISC = 2.Imax vµ DUSC% = 2.DUbt% - TÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 4: Tæn thÊt ®iÖn ¸p lín nhÊt khi s­ cè ®øt ®­êng d©y trong m¹ch vßng: §øt ®o¹n N§-3: §øt ®o¹n N§-8 VËy ta cã: DUscmax% = DUN§-3%+DU3-2% = 12,12%+6,19% = 18,31% T­¬ng tù thay sè tÝnh cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.11 B¶ng I-3.11 Nh¸nh P(MW) Q (MVAr) R(W) X(W) DUbtmax% DUscmax% N§ - 3 38,8 18,63 7,58 23,38 6,03 18,31 N§ - 2 39,2 18,81 7,58 23,38 6,09 3 - 2 0,8 0,39 12,74 12,54 0,12 N§ - 4 40 19,2 8,21 13,86 4,75 9,5 N§ - 9 43,2 20,74 6,63 10,45 5,87 24,86 N§ - 8 34,8 16,7 11,41 27,44 7,07 9 - 8 3,2 1,54 18,54 18,13 0,72 N§ - 1 19,2 11,9 14,22 13,91 3,62 7,42 HT - 1 18,8 6,34 13,68 13,38 2,83 5,66 HT - 5 36 17,28 10,03 13,04 4,85 9,7 HT - 7 70 33,6 11,02 11,02 5,71 11,42 7 - 6 30 14,4 6,78 6,78 2,1 2,1 Tõ kÕt qu¶ tÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p ë b¶ng trªn ta cã tæn thÊt ®iÖn ¸p trung b×nh lín nhÊt lóc b×nh th­êng vµ lóc sù cè cña ph­¬ng ¸n nèi d©y 5 lµ: DUbtmax% = DUN§-7% + DU7-6% = 5,71% + 2,1% = 7,81%<15% DUscmax% = 24,86%>20% Dßng ®iÖn lóc sù cè Isc<Icp cña d©y dÉn. VËy d©y dÉn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. Sau khi tÝnh to¸n c¸c ph­¬ng ¸n ta cã b¶ng I-3.12 B¶ng I-3.12 Ph­¬ng ¸n DUbtmax% DUscmax% 1 8,37 13,68 2 8,37 14,33 3 8,27 24,86 4 8,27 14,33 5 7,81 24,86 B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ cho thÊy 3 ph­¬ng ¸n cã tæn thÊt ®iÖn ¸p thÊp lµ: Ph­¬ng ¸n 1,2 vµ 4. VËy ta lÊy 3 ph­¬ng ¸n nµy ra tÝnh to¸n so s¸nh vÒ mÆt chØ tiªu kinh tÕ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG 3 CHUAN.doc
 • docCHUONG 1 CHUAN.doc
 • docCHUONG 2 CHUAN.doc
 • docCHUONG 4 CHUAN.doc
 • docCHUONG 5 CHUAN.doc
 • docCHUONG 6 CHUAN.doc
 • docCHUONG 7 CHUAN.doc
 • docCHUONG 8 CHUAN.doc
 • docLOI NOI DAU.doc
 • dwgLR tram treo 10, 35 SI sua.dwg
 • dwgLR tram treo 10, 35 SI.dwg
 • docMUC LUC.doc
 • docNHIEM VU TN.doc
 • docPhan II TBA.DOC
 • docTRAM-BA.DOC
Luận văn liên quan