Đồ án Thi công số 2: Lắp ghép nhà công nghiệp

PHẦN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC LẮP GHÉP Trong thi công. ta phải có các biện pháp bảo đảm an toàn thật chu đáo cho người làm và cho công trình. A. 1- Việc lắp ghép thường được tiến hành ở trên cao nên những người thợ làm việc ở đây phải có sức khoẻ tốt và phải được kiểm tra sức khoẻ theo định kỳ. 2- Mỗi khi có gió cấp 6 trở lên. cũng như khi trời rét buốt hoặc có sương mù nhiều thì phải đình chỉ mọi công việc thi công lắp ghép ở trên cao. 3- Phải cung cấp cho thợ lắp ghép mọi trang bị an toàn cần thiết. đặc biệt là dây đeo bảo hiểm ( chịu lực tĩnh là 300 KG lực ). 4- Cấm đi lại trên các dầm. giằng hoặc trên các thanh trên của vì kèo. Chỉ được đi lại trên cánh hạ của dàn vì kèo sau khi đã có căng dây vịn dọc ở ngang ngực ( cao chừng 1 m ) để làm lan can bảo hiểm. 5- Cấm ngặt thợ đứng trên kết cấu đang cẩu lắp hoặc lên suống bằng máy thăng tải hay bằng cần trục. B. Những sàn và cầu công tác phải chắc chắn. liên kết vững vàng. ổn địnhvà phải có hàng rào tay vịn để bảo hiểm. C. 1- Đường vận chuyển của cần trục phải đặt xa công trình và cách xa mép hố móng theo những yêu cầu quy định. 2- Phải đảm bảo độ ổn định cho cần trục khi đứng và làm việc. 3- Phải có biện pháp phòng ngừa và các thiết bị chống sét hữu hiệu cho các cần trục cao. 4- Các móc cẩu phải có nắp an toàn để dây cẩu không tuột ( trựơt) khỏi móc cẩu trong khi lắp ghép. 5- Khi cấu kiện đã được giữ ổn định ta mới được phép tháo rỡ móc cẩu ra khỏi các cấu kiện. D. Phải đảm bảo an toàn về hàn khi hàn liên kết các kết cấu. E. 1- Không được phép tiến hành nhiều công việc ở các độ cao khác nhau theo phương thẳng đứng. Các lỗ hở trên sàn. tầng đều phải được đậy bằngván cứng hoặc bằng cách ngăn các rào gỗ chung quanh các lỗ hở đó. 2- Chung quanh công trình. giữa các hàng cột phải được đặt các rào ngăn cách. ở cáclô cửa và khu thang cũng phải có các hàng rào bảo hiểm. 3- Phải có các thiết bị chống sét cho các công trình cao. F. Không có đường điện chạy qua khu vực lắp ghép ; nếu bắt buộc phải chạy qua thì đường điện đó phải đi qua cáp bảo hiểm và chôn ngầm dưới đất . G. Cấm mọi người qua lại nơi đang thi công lắp ghép.

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2631 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thi công số 2: Lắp ghép nhà công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThuyÕt minh §å ¸n thi c«ng sè 2:L¾p ghÐp nhµ c«ng nghiÖp. a.§Ò bµi. LËp biÖn ph¸p l¾p ghÐp nhµ c«ng nghiÖp 1 tÇng cã c¸c sè liÖu sau: TT MÆt b»ng sè Sè bøíc gian Sè ®¬n nguyªn Sè khÈu ®é L B 43 I 24 2 3 24 5 C¸c cÊu kiÖn: mãng, cét, dÇm cÇu ch¹y, panen m¸i b»ng BTCT ®óc s½n, dµn v× kÌo b»ng thÐp. I.KÝch th­íc cô thÓ cña c«ng tr×nh MÆt c¾t A-A MÆt b»ng vµ mÆt c¾t A 1.KÝch th­íc mãng. Mãng ®¬n BTCT cã c¸c kÝch th­íc sau: v4 V2 V3 2.KÝch th­íc cét. 3.KÝch th­íc dÇm cÇu ch¹y. 4.KÝch th­íc dµn v× kÌo. Dµn v× kÌo b»ng thÐp cã c¸c kÝch th­íc: 5.KÝch th­íc panen m¸i. KÝch th­íc tiÕt diÖn panen lo¹i 5x1,5m. II.§Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc vËt t­ m¸y thi c«ng cña ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh: C«ng ty thi c«ng c«ng tr×nh: C«ng ty x©y dùng sè 4 – Trùc thuéc tæng C«ng ty X©y Dùng Hµ Néi Tay nghÒ, tr×nh ®é thî, c¸n bé kü thuËt: Sè thî tay nghÒ 4/7: 150 Sè thî tay nghÒ 5/7: 75 Sè thî tay nghÒ 6/7: 25 Sè c¸n bé kü thuËt : 20 Kh¶ n¨ng cung cÊp vËt t­ vµ kÕt cÊu cho c«ng tr×nh: M¸y N¬i cung cÊp M¸y ñi: Chë tõ c«ng ty CÇn cÈu tù hµnh Chë tõ c«ng ty C¸c hÖ thèng d©y treo, khãa c¸p Chë tõ c«ng ty M¸y b¬m n­íc Mua t¹i 100 C¸t Linh HÖ thèng dµn d¸o Chë tõ c«ng ty VËt t­ N¬i cung cÊp CÊu kiÖn ®óc s½n Nhµ m¸y bª t«ng ChÌm Xim¨ng Kho vËt t­ Néi Bµi C¸t S«ng Hång §¸ Kho vËt t­ Néi Bµi II.BiÖn ph¸p kü thuËt l¾p ghÐp . I.TÝnh khèi l­îng c¸c cÊu kiÖn l¾p ghÐp. 1.Mãng. Dïng mãng ®¬n BTCT. Träng l­îng mçi mãng ®­îc x¸c ®Þnh: P =Vm.gbt. gbt =2,5t/m3, (khèi l­îng 1m3 bª t«ng). Vm: Tæng thÓ tÝch bª t«ng mãng. V1,V2, V3:ThÓ tÝch thµnh phÇn. Vm =V1+V2- V3 V1=1,115.1,755.0,3+2,2.1,5.0,2 =1,26 (m3). V2=0,65.0,81.1,31=0,69 (m3). V3= = 0,26 (m3). Vm= 1,26 + 0,69- 0,26 = 1,69 (m3). P =1,69.2,5 =4,225 t . 2.Cét biªn, Cét gi÷a. - Cét gi÷a: + ThÓ tÝch phÇn trªn vai cét: Vt=0,5.0,3.3,5 =0,525 (m3). + ThÓ tÝch phÇn vai cét: Vv= 0,8.0,4.1,8.0,3 + 0,5.0.5(1,8.0,3 + 0,8.0,3)=0,441 (m3). + ThÓ tÝch phÇn cét d­íi: Vd= 0,8.0,3.7,75 = 1,86 (m3). + Träng l­îng cét: Pc= 2,5(1,5 + 0,273 + 0,525 ) = 6,99 T. - Cét biªn: + ThÓ tÝch phÇn trªn vai cét: Vt=0,5.0,3.3,5 =0,525 (m3). + ThÓ tÝch phÇn vai cét: Vv= 1,15.0,3.0,4 + 0,5.0,5.(1,15.0,3 +0,65.0,3)= 0,273 (m3). + ThÓ tÝch phÇn cét d­íi: Vd= 0,65.0,3.7,75 = 1,5 (m3). + Träng l­îng cét: Pc= 2,5(1,5 ,+0,273 + 0,525) = 5,75 T. 3.DÇm cÇu trôc. DÇm cÇu trôc b»ng BTCT dµi 5 m cã träng l­îng: P=Vd. gbt Pd=5.(0,15.0,55 + 0,6.0,25).2,5=2, 9 T . 4.Dµn v× kÌo. C¸nh th­îng L160x100x10: r =22,2 (KG/m.) l = 24,12 m P = 535,46 (Kg) C¸nh h¹ L100x63x8 : r =9,87 (KG/m). l =24 m P=236,88 (KG). Thanh bông L100x100x10 : r =15,1 (KG/m). l = 64,12 m P = 968.21 (KG). 5.Panen m¸i. KÝch th­íc panel m¸i 5x1,5 m.X¸c ®Þnh träng l­îng panel m¸i theo c«ng thøc: P=V.gbt. V=5(1,485.0,05+2.0,085.0,35)+3.0,15.0,05.1,4=0,7m3. P=0,7.2,5=1,75t. B¶ng thèng kª khèi l­îng cÊu kiÖn. II.BiÖn ph¸p l¾p dùng. 1.Ph­¬ng ph¸p l¾p ghÐp tæng qu¸t. §Æc ®iÓm c«ng tr×nh l¾p ghÐp lµ nhµ c«ng nghiÖp lo¹i võa gåm 3 khÈu ®é.mçi khÈu ®é réng 24m.b­íc cét 5 m. ChiÒu dµi c«ng tr×nh : 24x5= 120 m. ChiÒu réng c«ng tr×nh:24x3= 72 m. Nhµ c«ng nghiÖp cã kÕt cÊu khung BTCT:mãng.cét.dÇm cÇu ch¹y.panen m¸i b»ng BTCT ®óc s½n.Dµn v× kÌo thÐp. Dùa vµo ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng.kÝch th­íc vµ kÕt cÊu nhµ c«ng nghiÖp. ¸p dông ph­¬ng ph¸p l¾p ghÐp tuÇn tù b»ng cÇn cÈu tù hµnh.Bè trÝ cÈu ®i gi÷a khÈu ®é vµ l¾p dùng theo ph­¬ng däc nhµ . Vßng 1: CÇu trôc di gi÷a khÈu ®é 3 l¾p c¸c mãng ë hµng cét C vµ D råi di chuyÓn sang ®i ë gi÷a khÈu ®é 1 ®Ó l¾p c¸c mãng ë hµng cét A vµ B. Vßng 2: CÇu trôc ®i gi÷a khÈu ®é 1 l¾p c¸c cét ë hµng cét A vµ B råi di chuyÓn sang ®i gi÷a khÈu ®é 3 ®Ó l¾p c¸c cét ë hµng cét C vµ D. Vßng 3: CÇu trôc ®i gi÷a khÈu ®é 3 ®Ó l¾p c¸c dÇm cÇu ch¹y vµ gi»ng ®Çu cét ë hµng cét trôc C vµ D råi chuyÓn sang ®i gi÷a khÈu ®é 1 ®Ó l¾p c¸c dÇm cÇu ch¹y vµ c¸c gi»ng ®Çu cét ë hµng cét trôc A vµ B. Vßng 4: CÇu trôc ®i gi÷a khÈu ®é 1 ®Ó l¾p c¸c giµn m¸i vµ panel m¸i ë hµng cét trôc A vµ B råi chuyÓn sang ®i gi÷a khÈu ®é 3 ®Ó l¾p c¸c giµn m¸i vµ panel m¸i ë hµng cét trôc C vµ D. *L¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn BTCT: 2.L¾p ghÐp mãng: a.Gi¸c mãng c«ng tr×nh: Tr­íc khi l¾p mãng cÇn chuÈn bÞ nÒn thËt b»ng ph¼ng ®Ó c¾m c¸c ®­êng tim vµ ®­êng trôc hµng cét ®­îc chÝnh x¸c. *Tr×nh tù gi¸c tim mãng: Dùa vµo ®­êng chuÈn dïng m¸y kinh vÜ vµ th­íc thÐp gi¸c c¸c ®­êng chuÈn ngang vµ däc c«ng tr×nh vµ cè ®Þnh vÞ trÝ cña chóng b»ng c¸c cäc s¾t trßn(mèc chuÈn) ch«n trong bª t«ng. Muèn chuyÒn trôc xuèng ®¸y mãng ta dïng qu¶ däi b»ng s¾t treo lªn sîi d©y thÐp c¨ng däc ®­êng trôc hµng cét. Tõ qu¶ däi dïng th­íc d©y ®o vÒ c¸c phÝa mét ®o¹n b»ng 1/2 kÝch th­íc ®¸y khèi mãng vµ ®ãng c¸c cäc biªn. b.C«ng t¸c chuÈn bÞ. - Lµm vÖ sinh s¹ch hè mãng. §Çm chÆt nÒn ®Êt cÈn thËn. R¶i mét líp c¸t lãt t¹o ph¼ng cho mÆt d­íi ®Õ mãng. Tr­êng hîp ®Êt nÒn do ®i l¹i nhiÒu bÞ h­ háng th× ph¶i chuÈn bÞ líp bª t«ng lãt dµy 10cm. Líp lãt ph¶i réng h¬n kÝch th­íc mãng vÒ mçi bªn 30cm ®Ó ®iÒu chØnh.mÆt líp lãt ph¶i ph¼ng. Ph¶i kiÓm tra mÆt ph¼ng b»ng m¸y thuû b×nh hoÆc b»ng èng thuû. - X¸c ®Þnh ®­êng tim mãng, ®­êng trôc hµng cét, cèt ®Õ mãng. Cè ®Þnh ®­êng tim (trôc) b»ng 4 cäc thÐp hoÆc gç ®­îc quÐt s¬n ®á ®Æt c¸ch khèi mãng 50cm. - V¹ch c¸c ®­êng tim trªn mÆt khèi mãng. - ChuÈn bÞ kiÓm tra ®é ®é an toµn dông cô treo buéc vµ cÈu tr­íc khi ®­a vµo thi c«ng. c.Chän dông cô treo buéc mãng. Dông cô treo buéc mãng lµ chïm d©y treo 4 nh¸nh d©y khi cÈu mãc vµo 4 quai cÈu ch«n trong bª t«ng mãng. Nh¸nh d©y treo nghiªng 300 so víi ph­¬ng th¼ng ®øng. Néi lùc trong mçi nh¸nh d©y tÝnh theo c«ng thøc: S=. P=4,225.Träng l­îng vËt cÈu. m=0.75. HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ. n = 4.Sè nh¸nh d©y. cosb=cos60=0,5. S=T. Lùc thiÕt kÕ d©y c¸p: R=k .S=6.2,82=16,92 T. Chän d©y c¸p mÒm cã cÊu tróc 1+6 x37 lµm d©y cÈu ®¬n, mét ®Çu mãc. Gi¶ sö sîi thÐp trong c¸p cã s=160kg/cm2. Tra b¶ng chän c¸p cã ®­êng kÝnh d=17,5 mm. Lùc kÐo ®øt c¸p b»ng 17,5t. Träng l­îng/1m dµi b»ng1,22kg. ChiÒu dµi mçi nh¸nh c¸p: 1,4/cos600=2,8 m. d.Chän cÈu l¾p ghÐp. L¾p ghÐp cÊc cÊu kiÖn mãng b»ng cÈu tù hµnh b¸nh xÝch. CÈu ®i gi÷a khÈu ®é vµ ë mçi vÞ trÝ l¾p ®­îc 4 mãng . S¬ ®å tuyÕn ®i cña cÈu trªn mÆt b»ng. *C¸c th«ng sè chän cÈu. Khi chän cÈu l¾p mãng kh«ng ®ßi hái chiÕu cao n©ng mãc lín.V× vËy chän cÈu theo ®é víi tay cÇnvµ träng l­îng vËt cÈu. (Dùa theo c¸c c«ng thøc trong “Sæ tay chän m¸y”- NguyÔn TiÕn Thu). ChiÒu cao n©ng mãc: Hm= 4,4 m. §é víi thiÕt kÕ: R= = 12,26 m Träng l­îng vËt cÈu: Q=QCK+qTB=4,225+0.05=4,275 (t). qTB=0.05t. träng l­îng dông cô treo buéc. *Chän cÈu. C¸c th«ng sè cÈu l¾p cÇn trôc tÝnh n¨ng ktct T.l­îng t C.cao n.mãc §é víi t.kÕ Søc trôc(Q C.cao n.mãc §é víi R C.dµi t.cÇn L 4,275 Hmin 12,26 DEK-25 4,275 8,2 12,5 14 Dùa vµo c¸c th«ng sè ®· x¸c ®Þnh. Chän cÇn trôc theo nh÷ng tÝnh n¨ng kü thuËt cña chóng.Chän cÈu tù hµnh b¸nh xÝch m· hiÖu DEK-25, L = 14 m. TÝnh n¨ng kü thuËt nh­ sau: Rmax = 14 m, Hmax = 11,5 m . Q = 4,275 T R = 12,26 m [R] =12,5 m [Q] =4,7 T [H] = 8,2 m [H] = 8,5 m e.Bè trÝ mÆt b»ng. Bè trÝ cÊu kiÖn l¾p ghÐp trªn mÆt b»ng theo ph­¬ng ¸n bµy s½n tøc lµ c¸c khèi mãng ®­îc vËn chuyÓn tíi c«ng tr­êng. Dïng cÇu trôc bèc xÕp ®Æt khèi mãng däc theo tuyÕn c«ng t¸c cña cÈu l¾p ghÐp vµ trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña tay cÇn. §Ó t¨ng n¨ng suÊt cÈu, bè trÝ khèi mãng trªn mÆt b»ng sao cho tim mãng vµ träng t©m khèi mãng cïng n»m trªn 1 cung trßn. f.Tr×nh tù l¾p dùng. - L¾p c¸c khèi mãng tõ ®Çu c«ng tr×nh trë ra. Trªn mÆt líp lãt r¶i 1 líp v÷a liªn kÕt dµy 2—3cm. Mãc d©y cÈu vµo c¸c quai trªn mÆt mãng, ®Çu d©y kia mãc vµo mãc cÈu. CÇn trôc n©ng khèi mãng c¸ch mÆt ®Êt 1m (vÞ trÝ 1), quay tay cÇn ®­a cÊu kiÖn vÒ phÝa tim mãng (vÞ trÝ sè 2) nh¶ c¸p h¹ khèi mãng tõ tõ khi cßn c¸ch líp lãt 10-15cm th× t¹m dõng. §iÒu chØnh tim sao cho ®­êng tim ghi trªn khèi mãng trïng víi ®­êng trôc hµng cét. TiÕp ®ã ta ®iÒu chØnh cèt. - Khi ®Æt ngay ng¾n khèi mãng dïng 2 m¸y king vÜ ®Æt theo 2 ®­êng trôc hµng cét kiÓm tra l¹i vÞ trÝ cña mãng. NÕu sai lÖch vÒ ®­êng tim kh«ng ®¸ng kÓ cho phÐp dïng ®ßn bÈy ®Ó ®iÒu chØnh.nÕu xª dÞch lín dïng cÈu n©ng khèi mãng lªn ®Æt l¹i cho ®óng. Sai lÖch vÒ cao tr×nh <10mm dïng xµ beng.®ßn bÈy ®iÒu chØnh. nÕu >10mm ph¶i nhÊc khèi mãng lªn c¹o s¹ch v÷a b¸m vµ l¾p l¹i. Theo quy ®Þnh sai sè vÒ ®­êng tim cho phÐp lµ ±5mm.vÒ cao tr×nh mÆt ®¸y chËu mãng lµ ±3mm. Sau khi ®iÒu chØnh mãng vµo ®óng vÞ trÝ.tiÕn hµnh th¸o d©y cÈu.quay tay cÇn tíi mãng kÕ tiÕp (vÞ trÝ sè 3) c¸c b­íc tiÕp theo l¹i t­¬ng tù nh­ trªn. g. æn ®Þnh khèi mãng. - æn ®Þnh cho khèi mãng ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c l¾p ghÐp vµ chuÈn bÞ cho viÖc l¾p cét vµ c¸c kÕt cÊu bªn trªn. æn ®Þnh b»ng c¸ch cho lÊp ®Êt xung quanh khèi mãng vµ ®Çm chÆt.Khi lÊp ®Êt ph¶i lÊp ®Òu c¸c phÝa vµ kh«ng lµm xª dÞch khèi mãng. - LÊp ®Êt hè mãng tiÕn hµnh lµm 2 ®ît: ®ît 1 cho lÊp tíi cèt c¸ch mÆt mãng 5cm.lÊp ®ît 2 sau khi l¾p xong cét. 3.L¾p cét. a.C«ng t¸c chuÈn bÞ. - KiÓm tra kÝch th­íc h×nh häc cña cét.tr­êng hîp chiÒu dµi c¸c cét kh¸c nhau ph¶i ®o l¹i chiÒu dµi cét øngvíi tõng mãng cho thÝch hîp. - §¸nh dÊu tim theo 2 ph­¬ng trªn th©n cét .x¸c ®Þnh s¬ bé träng t©m cét.dÊu tim dÇm cÇu ch¹y trªn vai cét b»ng s¬n ®á. - V¹ch dÊu tim trªn mÆt mãng. - ChuÈn bÞ c¸c trang thiÕt bÞ nh­: d©y treo buéc.neo vµ nªm cè ®Þnh t¹m... - Trang bÞ c¸c ®ai ®Ó m¾c sµn c«ng t¸c khi l¾p cét vµ dµn m¸i b.Chän dông cô treo buéc cét . §Ó l¾p cét vµo vÞ trÝ dÔ dµng, kh«ng ph¶i ®iÒu chØnh nhiÒu th× cét ph¶i ®­îc treo thËt th¼ng, tõ ®ã chän dông cô treo buéc ma s¸t. Nã gåm cã 1 ®ßn treo vµ 2 d©y c¸p nèi víi thanh h×nh U cã ®ai ma s¸t. Lång dông cô treo buéc vµo cét khi nã cßn n»m d­íi ®Êt ë vÞ trÝ cao h¬n träng t©m cét khi cÈu cét lªn ®¶m b¶o cét ®­îc treo th¼ng ®øng ë 1 ®iÓm nhÊt ®Þnh. L¾p cét vµo vÞ trÝ xong th¶ mãc cÈu, dông cô treo buéc còng tôt xuèng ch©n cét ®Ó t¹i ®ã ng­êi ta th¸o ra khái cét mét c¸ch dÔ dµng. C¸p treo cã gãc nghiªng b=00. *Lùc thiÕt kÕ d©y c¸p lµ: R=k.S = 6. Chän d©y c¸p mÒm cÊu tróc 6x37+1.c­êng ®é chÞu keo sîi c¸p b»ng 160kg/cm 2 tra b¶ng ®­îc d©y c¸p cã d =28 mm.lùc lµm ®øt c¸p b»ng 28t. Träng l­îng 1m dµi 3,22kg. c.Chän cÈu l¾p ghÐp. *TuyÕn ®i cña cÈu l¾p cét . L¾p ghÐp cÊc cÊu kiÖn mãng b»ng cÈu tù hµnh b¸nh xÝch. CÈu ®i gi÷a khÈu ®é vµ ë mçi vÞ trÝ l¾p ®­îc 4 cét . - Tõ s¬ ®å cÈu l¾p cét ta cã: +ChiÒu cao n©ng mãc cÇn thiÕt: Hm=h1+ h2+ h3. h1=1 m.chiÒu cao n©ng cÊu kiÖn ®Ó ®iÒu chØnh. h2=12,5 m - chiÒu cao cét. h3=0,5 m - chiÒu dµi ®o¹n c¸p kÓ tõ ®Çu cét tíi mãc cÈu. Hm=1 + 12,5 + 0,5=13,65 m. + §é víi tay cÇn: R=12,26 m (TÝnh nh­ trªn). + Träng l­îng vËt cÈu: Q= QCK + qtb=7 + 0.2=7,2 (T). *Chän cÈu theo ph­¬ng ph¸p ®å thÞ: XKG -30, L=20 m. Rmax = 18m , Hmax = 19,3 Tho¶ m·n c¸c th«ng sè kü thuËt ®Ò ra: C¸c th«ng sè cÈu l¾p cÇn trôc TÝnh n¨ng kt cña ct T.l­îng T C.cao n.mãc §é víi t.kÕ Søc trôc(Q) C.cao n.mãc §é víi R C.dµi t.cÇn L 7,2 13,65 12,26 XKG-30 7,2 15,2 14,8 20 10 16,8 12,26 20 Q = 7,2 T R = 12,26 m [R] =14,8 m [Q] =10 T [H] = 15,2 m [H] = 16,8 m d.Bè trÝ mÆt b»ng. S¾p xÕp c¸c cét trªn mÆt b»ng kh¸ quan träng. Nã phô thuéc vµo mÆt b»ng, tÝnh n¨ng kü thuËt cña cÈu vµ ph­¬ng ph¸p dùng cét. - Bè trÝ mÆt b»ng khi dùng cét theo ph­¬ng ph¸p kÐo lª: §Çu cét ®Æt gÇn hè mãng, s¾p xÕp sao cho ®iÓm treo buéc cét vµ tim cña mãng n»m trªn cung trßn cã b¸n kÝnh lµ ®é víi tay cÇn. e.C¸ch dùng l¾p. Tr­íc khi l¾p cét vµo mãng ta ph¶i dùng cét tõ t­ thÕ n»m ngang sang t­ thÕ th¼ng ®øng. - Dùng cét theo ph­¬ng ph¸p kÐo lª: §iÒu cÈu vµo vÞ trÝ l¾p ghÐp.mãc d©y cÈu vµo cét vµ mãc cÈu (vÞ trÝ sè 1). CÇn trôc quÊn c¸p n©ng dÇn ®Çu cét lªn cao, trong khi ®ã ch©n cét kÐo lª trªn mÆt ®Êt nhÝch dÇn vÒ mãng (Khi dùng cét gi÷ nguyªn tay cÇn) cho tíi khi cét chuyÓn dÇn sang t­ thÕ th¼ng ®øng trªn bê hè mãng. - TiÕp ®ã cuèn c¸p nhÊc h¼n cét lªn c¸ch mÆt ®Êt 0.5m, råi quay bÖ m¸y ®­a dÇn cét vÒ phÝa tim mãng(vÞ trÝ sè 2). Nh¶ c¸p tõ tõ ®iÒu chØnh ®­a dÇn cét vµo chËu mãng. - Sau khi dùng cét vµo mãng tiÕn hµnh kiÓm tra vÞ trÝ ch©n cét, æn ®Þnh t¹m cét råi míi th¸o mãc cÈu. * - KiÓm tra vÞ trÝ ch©n cét tho¶ m·n: ®­êng tim ghi trªn th©n cét vµ trªn mÆt mãng ph¶i trïng nhau. Nªn ®iÒu chØnh b»ng ®ßn ngang khi cßn ®ang treo cét. Khi ®Æt cét vµo chËu mãng xª dÞch ch©n cét b»ng c¸ch ®ãng c¸c nªn ë ch©n cét. - KiÓm tra cao tr×nh vai cét b»ng m¸y thuû b×nh. Sai sè cho phÐp vÒ cao tr×nh vai cét lµ ±10mm. - KiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cét b»ng m¸y kinh vÜ. Tr­êng hîp cét bÞ nghiªng th× ®iÒu chØnh b»ng c¸ch thay ®æi chiÒu dµi c¸c d©y v¨ng (®­îc nãi tíi trong ph©n æn ®Þnh cét). f. æn ®Þnh tam thêi. ViÖc æn ®Þnh t¹m cét nh»m môc ®Ých sím ®­a cÈu vµo l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn kh¸c nh»m t¨ng n¨ng suÊt cña m¸y. Sau khi ®· ®iÒu chØnh cét vµo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ mèi tiÕn hµnh æn ®Þnh t¹m cét theo nh­ng quy ®Þnh sau: Dïng nªm gç (lo¹i gç r¾n vµ kh«)®ãng xuèng ch©n cét (khe hë ch©n cét vµ chËu mãng)..ChiÒu dµi nªm b»ng 30 cm, phÇn nh« khái mÆt mãng b»ng 12 cm. Nªn lµm theo ®é dèc cña chËu mãng. Dïng d©y v¨ng: D©y v¨ng cã t¨ng ®¬ ®iÒu chØnh. Mét ®Çu l¾p vµo ®ai s¾t «m chÆt vµo cét, mét ®Çu buéc vµo c¸c mãng l©n cËn vµ c¸c cäc neo Ýt lùc. C¸c d©y v¨ng cßn cã t¸c dông ®iÒu chØnh ®é th¼ng ®øng cho cét b»ng c¸ch thay ®æi chiÒu dµi d©y. g.Cè ®Þnh h¼n. - KiÓm tra vÞ trÝ cét mét lÇn n÷a tr­íc khi ®æ bª t«ng chÌn ch©n cét ®Ó cè ®Þnh h¼n. - §æ bª t«ng chÌn ch©n cét: - Thæi röa lµm vÖ sinh ch©n cét.lµm ­ít c¸c phÇm tiÕp xóc. - M¸c bª t«ng chÌn ch©n cét > 20% m¸c BT cét. Dïng cèt liÖu nhá ®Ó dÔ dµng lÊp ®Çy khe hë. ChÌn bª t«ng ch©n cét lµm 2 giai ®o¹n:®ît 1 ®æ BT tíi chÊm ®Çu d­íi con nªm, khi BT ®¹t 50% R thiÕt kÕ tiÕn hµnh rót nªn gç lÊp v÷a BT lªn ®Õn miÖng mãng. BT chÌn ph¶i ®­îc b¶o d­ìng nh»m ®¹t ®­îc c­êng ®é thiÕt kÕ. 4. L¾p dÇm cÇu ch¹y. L¾p dÇm cÇu ch¹y sau khi cè ®Þnh h¼n ch©n cét víi bª t«ng chÌn ®¹t Ýt nhÊt 70% R thiÕt kÕ. a.C«ng t¸c chuÈn bÞ . - V¹ch tuyÕn trôc (tim) trªn mÆt dÇm cÇu ch¹y vµ trªn vai cét theo 2 ph­¬ng. + KiÓm tra kÝch th­íc h×nh häc cña dÇm. + KiÓm tra cao tr×nh mÆt trªn vai cét (n¬i gèi 2 ®Çu dÇm ct) b»ng èng thuû b×nh. Tr­êng hîp sai lÖch ph¶i ®iÒu chØnh ngay.VÝ dô nh­ cao tr×nh gèi ®ì cao h¬n tr×nh cho phÐp th× ph¶i ®ôc bít ®i sau ®ã l¸ng mét líp v÷a bª t«ng m¸c cao lµm ph¼ng vai cét. NÕu vai cét thÊp h¬n cao tr×nh thiÕt kÕ ph¶i dïng c¸c b¶n kª b»ng thÐp. Lång c¸c l«ng-®en vµo c¸c lç liªn cÇu trôc. V¹ch s½n tim dÇm lªn vÞ trÝ gèi ®ì Trang bÞ c¸c dông cô ®iÒu chØnh.dïng cÈu ®Ó l¾p sµn thao t¸c vµo vÞ trÝ d­íi vai cét n¬i cã c¸c ®ai chê s½n. * Dông cô treo buéc. - Dông cô treo buéc ph¶i ®¶m b¶o th¸o l¾p dÔ dµng, an toµn cho c«ng nh©n phôc vô l¾p ghÐp, do vËy chän dông cô treo buéc cã trang bÞ kho¸ b¸n tù ®éng. - D©y cÈu kÐp treo dÇm ct qua kho¸. mét ®Çu d©y vßng quai mãc vµo mãc cÈu ®Çu kia ®i vµo kho¸ ë ®ã cã chèt ngang gi÷ ®Çu d©y l¹i.§Î ng¨n ngõa d©y c¸p cä vµo mÐp c¹nh cña dÇm bª t«ng. Ng­êi ta trang bÞ 4 miªng thÐp gãc ®Öm. - Khi cÈu nh¸nh d©y treo nghiªng mét gãc 450. Néi nùc trong nh¸nh d©y lµ: S = (T) P=2,9 - träng l­îng vËt cÈu. m=2 - sè nh¸nh d©y. a=1.42 - hÖ sè (tra b¶ng). - Lùc thiÕt kÕ d©y c¸p lµ: R = k.S=8.2,059=16,47 (T). D©y cÈu cÊu t¹o tõ d©y c¸p mÒm cÊu tróc: 6x37+1, c­êng ®é kÐo ®øt sîi thÐp trong c¸p 160kg/cm2.Tra b¶ng chän d©y c¸p cã ®­êng kÝnh d=15 mm. b.Chän cÈu. - L¾p ghÐp cÊc cÊu kiÖn mãng b»ng cÈu tù hµnh b¸nh xÝch.CÈu ®i gi÷a khÈu ®é vµ ë mçi vÞ trÝ l¾p ®­îc 4 dÇm cÇu trôc . *C¸c th«ng sè chän cÈu: - ChiÒu cao n©ng mãc cÇn thiÕt: Hm = Hct+ht + hct+hck+hat Hct=8,65 m - cao tr×nh vai cét. ht= 0,5 m - chiÒu cao n©ng kÕt cÊu ®Ó ®iÒu chØnh. hck= 0,9 m - ChiÒu cao dÇm ct. htb= 2,0 m chiÒu cao dông cô treo buéc. Hm=2,0 +0,9 + 8,65 + 0,5 = 12,05 m . - §é víi thiÕt kÕ: Rh® = . - Träng l­îng vËt cÈu: Q=QCK+qtb =2,9 + 0,2 =3,1 (T). *Chän cÈu theo ®å thÞ trong sæ tay chän m¸y. CÇn trôc b¸nh xÝch m· hiÖu: RDK-25 , L= 17.5 m ,l=5. C¸c th«ng sè kü thuËt ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®Ò ra: Rmax = 16 m , Hmax =22 m. C¸c th«ng sè cÈu l¾p cÇn trôc TÝnh n¨ng kt cña ct T.l­îng T C.cao n.mãc §é víi t.kÕ Søc trôc(Q) C.cao n.mãc §é víi R C.dµi t.cÇn L 3,1 12,05 12,26 RDK-25 3,1 13 13,8 17,5(l=5) 4 14 12,26 17,5(l=5) Q = 3,1 T R = 12,26 m [R] =13,8 m [Q] =4 T [H] = 13 m [H] = 14 m c.Bè trÝ mÆt b»ng. Bè trÝ dÇm cÇu trôc däc theo d·y ch©n cét. Dct ®­îc kª 2 ®Çu b»ng c¸c thang gç gÇn vÞ trÝ buéc d©y cÈu. S¾p xÕp sao cho träng t©m cña nã n»m trong ®é víi tay cÇn. d.C¸ch l¾p dùng. - Tæ chøc l¾p: Mét tæ l¾p ghÐp gåm 5 ng­êi ®­îc ph©n c«ng. 2 ng­êi lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ. 2 ng­êi leo lªn sµn c«ng t¸c ®Ó ®iÒu chØnh cho dÇm vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ. 1 ng­êi lµm hoa tiªu. L¾p dÇm : Buéc dÈy treo dct t¹i vÞ trÝ ®· ®­îc ®¸nh dÊu.®ång thêi buéc c¸c d©y thõng ®Ó kÐo vµ ®iÒu chØnh.c¸c d©y th¸o rót chèt.mãc c¸p treo víi mãc cÈu. - T¹i vÞ trÝ ®øng cÇn trôc tõ tõ cuèn c¸p n©ng mãc cÈu, võa thao t¸c võa cho c«ng nh©n ®õng trªn mÆt ®Êt kÐo c¸p ®iÒu chØnh kh«ng cho dÇm va ch¹m vµo cét. Khi dÇm ct cao h¬n mÆt tùa (vai cét) 0.5m th× quay bÖ m¸y ®­a dÇm tíi vÞ trÝ sè 2. Sau ®ã võa h¹ mãc cÈu võa ®iÒu chØnh dÊu tim trªn dÇm ct vµ trªn vai cét cho trïng nhau. §Ó ®iÒu chØnh cho c«ng nh©n ®øng trª sµn c«ng t¸c dïng ®ßn bÈy ®iÒu chØnh. - Sau khi ®Æt dÇm vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ tiÕn hµnh kiÓm tra mÆt ph¼ng ngang ë mÆt trªn dÇm ct b»ng th­íc niv«. - KiÓm tra tim, cèt cña dÇm. Theo quy ®Þnh sai sè vÒ ®­êng tim cèt kh«ng v­ît qu¸ ±5mm. e. Cè ®Þnh dÇm. - NÕu vÞ trÝ cña dÇm ®¹t ®­îc c¸c dung sai l»m trong giíi h¹n cho phÐp.TiÕn hµnh cã ®Þnh dÇm theo 2 b­íc: + Hµn s¬ bé (hµn ®iÓm) c¸c mèi nèi nÕu lµ liªn kÕt hµn.hoÆc b¾t mét nöa sè bu l«ng liªn kÕt ë gèi tùa vai cét víi ®Çu dÇm.th¸o d©y cÈu gi¶i phãng cÇn trôc. + Sau khi kiÓm tra lÇn cuèi ®· ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ th× tiÕn hµnh hµn cè ®Þnhb»ng ®­êng hµn c¸c mèi nèi ë gèi tùa vai cét.han thÐp nèi 2 ®Çu cét vµ lÊp v÷a khe nèi. 5. L¾p dµn m¸i. Sau khi l¾p xong dÇm cÇu trôc mµ bª t«ng ë c¸c mèi nèi cña nh÷ng kÕt cÊu ®ã ®É ®¹t Ýt nhÊt lµ 70-80% c­êng ®é thiÕt kÕ míi tiÕn hµnh l¾p dµn m¸i. a.Gia c­êng dµn thÐp. Dµn v× kÌo thÐp lµ kÕt cÊu m¶nh.tr­íc khi cÈu l¾p cÇn ph¶i xem xÐt tíi viÖc gia c­êng dµn tr¸nh nh÷ng h­ háng khi l¾p dùng. Cã hai lo¹i gia c­êng dµn khi cÈu l¾p. + Lo¹i gia c­êng thø nhÊt:gia c­êng khi dùng dµn tõ t­ thÕ n»m sang ®øng. nh»m gi÷ cho dµn khái cong o»n khi dùng dµn. Gia c­êng cÊu kiÖn theo nguyªn t¾c lµ t¨ng ®é cøng cho dµn b»ng c¸c thanh gç tiÕt diÖn 40x60cm èp vµo ngang dµn tõ thanh c¸nh th­îng xuèng thanh c¸nh h¹,dïng d©y thÐp mÒn buéc kÑp chóng l¹i.Khi lËt ®øng dµn xong th¸o c¸c thanh gç gia c­êng ra. - Lo¹i gia c­êng thø 2: Nh»m ng¨n ngõa dµn bÞ uèn cong, vªnh khái mÆt ph¼ng dµn khi treo cÈu. C¸ch gia c­êng: Dïng c¸c thanh gç tiÕt diÖn 60x80 èp vµo 2 bªn thanh c¸nh h¹ vµ 1sè thanh bông(c¸c thanh c¸nh h¹ chÞu nÐn v× d©y treo buéc t¹i 2 ®iÓm gÇn nhau). Dïng c¸c ®ai thÐp xiÕt l¹i t¹i c¸c nót cña dµn.ChØ ®­îc thao c¸c thanh gia c­êng nµy sau khi ®· cè ®Þnh xong dµn. b.C«ng t¸c chuÈn bÞ. - V¹ch ®­êng tim ë c¸c chç tùa dµn m¸i vµo cét. G¾n vµo dÇm dµn m¸i c¸c bu l«ng gi»ng ë 2 ®Çu dµn liªn kÕt víi cét, c¸c d©y thõng ®Ó gi÷ æn ®Þnh khi cÈu l¾p d©y thõng th¸o chèt. - C¨ng 1 sîi d©y thÐp f12 däc theo thanh c¸nh h¹ vµ cao h¬n kho¶ng 1,2m lµm chç vÞn cho c«ng nh©n ®i l¹i khi cÇn thiÕt. *Dông cô treo dµn. - Treo dµn t¹i 2 ®iÓm b»ng d©y cÈu kÐp cã trang bÞ kho¸ b¸n tù ®éng. - Néi lùc trong d©y c¸p. S= (T). - Lùc thiÕt kÕ d©y c¸p: R=k.S=8.1,0005=8,004 (T). Th«ng th­êng chän d©y c¸p mÒm cÊu tróc 6x37+1.®­êng kÝnh d©y c¸p d=15 mm. c.Chän cÈu l¾p ghÐp. - S¬ ®å tuyÕn ®i cña cÈu trong mÆt b»ng t­¬ng tù nh­ l¾p dÇm cÇu trôc. - CÇn trôc l¾p dµn m¸i. - C¸c th«ng sè cÈu l¾p: Träng l­îng vËt cÈu Q=Qck+ qtb=1,74 + 0.2=1,94 (T). S¬ ®å l¾p dµn m¸i. - ChiÒu cao n©ng mãc. Hm = Hct+ht + hct+hck+hat Hct=12,15 m - cao tr×nh ®Ønh cét. ht= 5 m - chiÒu cao dông cô treo hck= 3,4 m - ChiÒu cao dµn m¸i. hat= 0,8m - buécchiÒu cao n©ng kÕt cÊu ®Ó ®iÒu chØnh. Hm=12,15+5+3,4+0,8=21,35 m . - ChiÒu dµi tay cÇn L= hp=1,5m,®o¹n puli rong roc nèi víi mãc cÈu . hc=1,8m. Khi cÈu l¾p dµn øng víi tay cÇn lµ nhá nhÊt R= Rmin . NÕu gäi a lµ gãc nghiªng cña tay cÇn th× a=700-750,chän a=700. Rmin=L.cos(700)+r =9,16 m. - B¸n kÝnh ho¹t ®éng tay cÇn. Rh® =Rmin= 9,16 m CÊu kiÖn C¸c th«ng sè l¾p ghÐp CÇn trôc TÝnh n¨ng kt cña cÇn trôc T.l­îng (t) C.caon©ng mãc (m) §é víi (m) Søc trôc C.cao n.mãcH §é víi R c.dµi L Dµn m¸i 1,74 21,35 Rmin E-10011D 2,5 21,35 15,5 25 *Chän cÇn trôc b¸nh xÝch m· hiÖu: E-10011D; L=25 m.,l=5 Rmax =22,8 m; Hmax =25 m d.Bè trÝ mÆt b»ng. - Bè trÝ mÆt b»ng nh­ h×nh vÏ. æn ®Þnh dµn trªn mÆt b»ng nhê c¸c khung thÐp ®­îc gia c«ng tr­îc. e.C¸ch l¾p dµn m¸i. Tæ chøc l¾p dµn m¸i t­¬ng tù nh­ l¾p dÇm cÇu trôc. - L¾p dµn sè 1. + Buéc d©y cÈu vµo c¸c thanh c¸nh th­îng t¹i vÞ trÝ m¾t dµn. CÇn trôc treo dµn ë t­ thÕ ®øng c¸ch mÆt ®Êt 1m.g¾n vµo dµn (ë thanh c¸nh h¹) nh÷ng bé phËn cña sµn c«ng t¸c.TiÕp tôc n©ng dµn cao h¬n ®Ønh cét 0,8m, quay tay cÇn ®­a dµn tíi vÞ trÝ sè 2 (trong qu¸ tr×nh n©ng dµn c«ng nh©n kÐo d©y thõng ®iÒu chØnh tr¸nh va tr¹m vµo cét).TiÕp ®ã ®iÒu chØnh cho dµn quay ngang nhµ.H¹ vµ ®iÒu chØnh dµn vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ,nghÜa lµ ®iÒu chØnh dÊu tim ë ®Çu dµn vµ ®Ønh cét trïng nhau. f.Cè ®Þnh t¹m. Dµn m¸i sau khi l¾p ®Æt vµo cét ph¶i ®­îc cè ®Þnh ngay b»ng c¸ch: - VÆn mét nöa sè bu l«ng liªn kÕt dµn víi cét hoÆc hµn ®iÓm nÕu lµ liªn kÕt hµn. Cè ®Þnh thªm vµo c¸c kÕt cÊu l¾p tr­íc b»ng bé g¸ l¾p ®Çu dµn vµ c¸c d©y neo. C¸c d©y neo mét ®Çu buéc vµo thanh c¸nh th­îng dµn mét ®Çu neo vµo mãng cét hoÆc cäc neo 1(t) lùc, c¸c d©y neo ph¶i cã t¨ng ®¬ ®iÒu chØnh vµ kh«ng c¶n trë ho¹t ®éng cÇn trôc - Sau khi cè ®Þnh xong dµn sè 1, c«ng nh©n kÐo d©y rót chèt th¸o d©y cÈu gi¶i phãng cÇn trôc. - L¾p dµn sè 2: t­¬ng tù l¾p dµn sè 1,chØ kh¸c lµ æn ®Þnh t¹m dµn sè 2 b»ng c¸ch: VÆn mét nöa sè bu l«ng liªn kÕt. Liªn kÕt nã víi dµn tr­íc ®ã (dµn sè 1) b»ng 3 thanh gi»ng t¹m b¾t vµo thanh c¸nh th­îng cña 2 dµn. B¾t c¸c thanh gi»ng t¹m b»ng c¸ch: b¾t tr­íc mét ®Çu vµo thanh c¸nh th­îng dµn ®ang l¾p, ®Çu cßn l¹i buéc vµo d©y thõng sÏ ®­îc kÐo lªn vµ b¾t vµo d¸n sè 1 sau khi ®· ®Æt nã vµo vÞ trÝ l¾p ghÐp. ChØ ®­îc th¸o mãc cÈu sau khi kÕt thóc viÖc æn ®Þnh t¹m *Cè ®Þnh h¼n dµn vµo cét b»ng c¸ch vÆn toµn bé sè bul«ng hoÆc hµn ®­êng nÕu lµ liªn kÕt hµn. 6. L¾p panen m¸i. Sau khi cè ®Þnh xong c¸c dµn cho mét « gian tiÕn hµnh l¾p c¸c tÊm panen m¸i ngay. a.C«ng t¸c chuÈn bÞ *Dông cô treo buéc :treo buéc c¸c tÊm m¸i (panen)b»ng ®ßn treo nh­ H×nh vÏ: §Ó tËn dông søc trôc cña cÇn cÈu ta treo liÒn 1 lóc 4 Panel. Sö dông d©y cÈu ®¬n ®Ó treo c¸c tÊm panel vµo ®ßn treo. *Néi lùc trong mçi nh¸nh c¸p . Tra b¶ng chän d©y c¸p mÒm cÊu tróc 6x37+1, ®­êng kÝnh d©y c¸p d=15 mm. b.Bè trÝ mÆt b»ng : Th­êng s¾p xÕp trªn c¸c d·y cét.(ch¹y däc) , bè trÝ c¸c panel sao cho kh«ng c¶n trë lèi ®i cña cÇn trôc vµ kh«ng bÞ v­íng vµo c¸c cét khi ë d­íi ®Êt vµ c¸c dÇm dµn m¸i khi ë trªn cao. c.C¸ch l¾p : C¸c tÊm m¸i ®Æt trªn dµn m¸i ph¶i æn ®Þnh, kh«ng cã nh÷ng khe hë lín. §Çu c¸c tÊm m¸i tùa lªn dµn m¸i Ýt nhÊt lµ 8 cm ®èi víi tÊm dµi 6m vµ lµ 10 cm ®èi víi tÊm dµi 12 m. - Tr×nh tù l¾p c¸c tÊm m¸i : + H­íng l¾p c¸c tÊm m¸i: l¾p tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña m¸i nhµ. d.C¸ch cè ®Þnh : 1. Cè ®Þnh t¹m thêi. Khi ®· ®Æt tÊm m¸i vµo ®óng vÞ trÝ míi tiÕn hµnh hµn c¸c chi tiÕt b»ng thÐp ë c¸c tÊm m¸i víi dµn m¸i . Hµn æn ®Þnh ë ba chç theo c¸ch hµn ®Ýnh ( hµn ®iÓm ). 2. Cè ®Þnh vÜnh viÔn ( cè ®Þnh h¼n ). Hµn cè ®Þnh còng ë ba chç nh­ trªn . nh­ng kh¸c lµ hµn thµnh c¸c ®­êng liªn tôc e.Chän cÈu: S¬ ®å tuyÕn ®i cña cÈu trong mÆt b»ng t­¬ng tù nh­ l¾p dÇm cÇu trôc. *CÇn trôc l¾p Panel m¸i. - S¬ ®å cÈu l¾p. - C¸c th«ng sè cÈu l¾p: + Träng l­îng vËt cÈu Q= 4P =4.1,75 =7 (T) Q=Qck+ qtb=7 + 0,396=7,396(T). + ChiÒu cao n©ng mãc. Hm = Hct+ht + hct+hck+hat Hct=15,55 m – Cao tr×nh ®Ønh m¸i. ht= 2,2 m - chiÒu cao dông cô treo buéc hck= 0,3 m - ChiÒu cao cÊu kiÖn. hat= 0,8m - chiÒu cao n©ng kÕt cÊu ®Ó ®iÒu chØnh. Hm=15,5 +0,8+ 0,3 + 2,2 = 18,8 m . + B¸n kÝnh ho¹t ®éng tay cÇn. a ==600 S = (Hct -c+e).cotga = 9 m. Rh® = r +S + d =1,5 + 9 + 2,5 =13 m. *Chän cÇn trôc b¸nh xÝch m· hiÖu: XKG – 30; L =25 m Rmax =24 m; Hmax =23,8 m C¸c th«ng sè cÈu l¾p cÇn trôc TÝnh n¨ng kt cña ct T.l­îng T C.cao n.mãc §é víi t.kÕ Søc trôc(Q) C.cao n.mãc §é víi R C.dµi t.cÇn L 7,396 18,8 13 XKG-30 7,396 21 15 25 16 22 13 25 Q =7,396 T Rh® = 13 m [R] = 15m [Q] =16 T [H] = 21 m [H] = 22 m B.PhÇn An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c l¾p ghÐp Trong thi c«ng. ta ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn thËt chu ®¸o cho ng­êi lµm vµ cho c«ng tr×nh. 1- ViÖc l¾p ghÐp th­êng ®­îc tiÕn hµnh ë trªn cao nªn nh÷ng ng­êi thî lµm viÖc ë ®©y ph¶i cã søc khoÎ tèt vµ ph¶i ®­îc kiÓm tra søc khoÎ theo ®Þnh kú. Mçi khi cã giã cÊp 6 trë lªn. còng nh­ khi trêi rÐt buèt hoÆc cã s­¬ng mï nhiÒu th× ph¶i ®×nh chØ mäi c«ng viÖc thi c«ng l¾p ghÐp ë trªn cao. Ph¶i cung cÊp cho thî l¾p ghÐp mäi trang bÞ an toµn cÇn thiÕt. ®Æc biÖt lµ d©y ®eo b¶o hiÓm ( chÞu lùc tÜnh lµ 300 KG lùc ). CÊm ®i l¹i trªn c¸c dÇm. gi»ng hoÆc trªn c¸c thanh trªn cña v× kÌo. ChØ ®­îc ®i l¹i trªn c¸nh h¹ cña dµn v× kÌo sau khi ®· cã c¨ng d©y vÞn däc ë ngang ngùc ( cao chõng 1 m ) ®Ó lµm lan can b¶o hiÓm. CÊm ngÆt thî ®øng trªn kÕt cÊu ®ang cÈu l¾p hoÆc lªn suèng b»ng m¸y th¨ng t¶i hay b»ng cÇn trôc. Nh÷ng sµn vµ cÇu c«ng t¸c ph¶i ch¾c ch¾n. liªn kÕt v÷ng vµng. æn ®Þnhvµ ph¶i cã hµng rµo tay vÞn ®Ó b¶o hiÓm. 1- §­êng vËn chuyÓn cña cÇn trôc ph¶i ®Æt xa c«ng tr×nh vµ c¸ch xa mÐp hè mãng theo nh÷ng yªu cÇu quy ®Þnh. Ph¶i ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh cho cÇn trôc khi ®øng vµ lµm viÖc. Ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ngõa vµ c¸c thiÕt bÞ chèng sÐt h÷u hiÖu cho c¸c cÇn trôc cao. C¸c mãc cÈu ph¶i cã n¾p an toµn ®Ó d©y cÈu kh«ng tuét ( trù¬t) khái mãc cÈu trong khi l¾p ghÐp. Khi cÊu kiÖn ®· ®­îc gi÷ æn ®Þnh ta míi ®­îc phÐp th¸o rì mãc cÈu ra khái c¸c cÊu kiÖn. Ph¶i ®¶m b¶o an toµn vÒ hµn khi hµn liªn kÕt c¸c kÕt cÊu. 1- Kh«ng ®­îc phÐp tiÕn hµnh nhiÒu c«ng viÖc ë c¸c ®é cao kh¸c nhau theo ph­¬ng th¼ng ®øng. C¸c lç hë trªn sµn. tÇng ®Òu ph¶i ®­îc ®Ëy b»ngv¸n cøng hoÆc b»ng c¸ch ng¨n c¸c rµo gç chung quanh c¸c lç hë ®ã. Chung quanh c«ng tr×nh. gi÷a c¸c hµng cét ph¶i ®­îc ®Æt c¸c rµo ng¨n c¸ch. ë c¸cl« cöa vµ khu thang còng ph¶i cã c¸c hµng rµo b¶o hiÓm. Ph¶i cã c¸c thiÕt bÞ chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh cao. Kh«ng cã ®­êng ®iÖn ch¹y qua khu vùc l¾p ghÐp ; nÕu b¾t buéc ph¶i ch¹y qua th× ®­êng ®iÖn ®ã ph¶i ®i qua c¸p b¶o hiÓm vµ ch«n ngÇm d­íi ®Êt . CÊm mäi ng­êi qua l¹i n¬i ®ang thi c«ng l¾p ghÐp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLắp ghép nhà công nghiệp BPHẦN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC LẮP GHÉP Trong thi công ta phải có các biện pháp bảo đảm an toàn thật chu đáo cho người.DOC
Luận văn liên quan