Đồ án Thiết bị khả trình PLC va phần mềm STEP 7,và khả năng ứng dụng của chúng trong công nghiệp

Đồ án tốt nghiệp 1 4 Trường ĐHBK HN-CĐ ĐKTĐ-K2 LỜI NÓI ĐẦU Nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao, trong đó vấn đề tự động điều khiển được đặt lên hàng đầu trong quá trình nghiên cứu cũng như ứng dụng công nghệ mới vào trong sản xuất. Nó đòi hỏi khả năng xử lý, mức độ hoàn hảo, sự chính xác của hệ thống ngày một cao hơn để có thể đáp ứng được nhu cầu về số lượng, chất lượng, thẩm mỹ ngày càng cao của xã hội. Sự xuất hiện của máy tính vào những năm đầu thập niên 60 đã hỗ trợ con người làm việc tốt hơn trong nhiều lĩnh vực khác như hàng không, vũ trụ, với sự đòi hỏi của con người, những nhà nghiên cứu không dừng lại ở đó nhiều thiết bị phần mềm ra đời chuyên phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp, tính năng ưu việt luôn được nâng cao . Một trong những thiết bị phải kể đến đó là bộ điều khiển khả trình PLC . Với khả năng ứng dụng và nhiều ưu điểm nổi bật, PLC ngày càng thâm nhập sâu vào nền sản xuất . Nhận thức được tầm quan trọng đó, nên chúng ta cần nghiên cứu, tìm hiểu về PLC, nhằm góp phần vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp,chúng em xin được trình bày về thiết bị khả trình PLC va phần mềm STEP 7,và khả năng ứng dụng của chúng trong công nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu chúng em luôn nhận được sự giúp đỡ,chỉ bảo tận tình của cô giáo Phan Xuân Minh và các thầy cô trong bộ môn điều khiển tự động. Chúng em xin gửi tới các thầy cô lời cảm ơn chân thành nhất. MỤC LỤC Chương I - Tổng quan về PLC 5 1.1 Cấu tạo chung của PLC. .5 1.2 Các lĩnh vực ứng dụng của PLC-S7-300 . . .6 1.3 Phân loại PLC theo cấu trúc . 6 1.3.1 PLC có cấu trúc Onboard . 6 1.3.2 PLC có cấu trúc module 7 1.4 Hoạt động của CPU 10 1.4.1 Chế độ Stop . .11 1.4.2 Chế độ Start-Up .11 1.4.3 Chế độ Run .11 1.5 Cấu trúc bộ nhớ của CPU S7-300 .13 Chương II Hệ điều khiển theo nguyên tắc tập trung trên nền SIMATIC S7-300/400 17 2.1 Cấu hình tập trung . .17 2.1.1 Kết nối hệ SIMATIC PLC S7-300/400 . 19 2.1.2 Phương pháp gán địa chỉ tự động .20 2.1.3 Trao đổi dữ liệu giữa CPU và module mở rộng . .22 2.2 Cấu hình vào ra phân tán . 23 2.2.1 Giới thiệu . 23 2.2.2 Module CPU có cổng DP . 25 2.2.3 Module CPU không có cổng DP 27 2.3 Mạng MPI (Multi-Point-Capble-Interface) .28 2.3.1 Giới thiệu về mạng MPI . 28 2.3.2 Các bước khai báo một mạng MPI . 29 Chương III : Phần mềm step7 . . 31 3.1 Chức năng của phần mềm STEP7 32 3.2 Ngôn ngữ lập trình 32 3.3 Các bước thực hiện để viết một chương trình điều khiển 34 3.3.1 Khai báo phần cứng .34 3.3.2 Lập trình tuyến tính (Linear progamming) 34 3.3.3 Lập trình có cấu trúc 36 Chương IV:Một vài ví dụ ứng dụng của STEP 7 trong công nghiệp 44 4.1 Bài toán trạm rửa xe 44 4.1.1 Thiết lập bài toán điều khiển . 44 4.1.2 Chọn các cổng vào ra . 47 4.1.3 Lưu đồ thuật toán 48 4.1.4 Sơ đồ cấu trúc 51 4.1.5 Chương trình điều khiển trạm rửa xe . 52 4.2 Bài toán điều khiển đèn đường giao thông .60 4.2.1 Thiết lập bài toán điều khiển 60 4.2.2 Chọn các cổng vào ra . . 61 4.2.3 Cấu trúc chương trình .62 4.2.4 Chương trình điều khiển .63 Kết luận 74 Tài liệu tham khảo .75 Phụ lục 76

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2553 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết bị khả trình PLC va phần mềm STEP 7,và khả năng ứng dụng của chúng trong công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng II HÖ §IÒU KHIÓN THEO NGUY£N T¾C TËP TRUNG TR£N NÒN SIMATIC S7-300/400 2.1 - CÊu h×nh tËp trung Trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn tËp trung mét m¸y tÝnh duy nhÊt ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh con. C¸c bé c¶m biÕn vµ chÊp hµnh ®­îc nèi trùc tiÕp, ®iÓm ®Õn ®iÓm víi m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn trung t©m qua c¸c cæng vµo/ra cña nã .Mçi bé c¶m biÕn nèi víi mét cæng vµo vµ mçi thiÕt bÞ chÊp hµnh nèi víi mét cæng ra b»ng mét d©y nèi riªng biÖt. §iÓm ®¸ng chó ý ë ®©y lµ sù tËp trung toµn bé trÝ tuÖ vµo mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn duy nhÊt. CÊu tróc tËp trung nh­ vËy th­êng thÝch hîp cho viÖc tù ®éng hãa c¸c lo¹i m¸y mãc, c¸c thiÕt bÞ võa-nhá bëi sù ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn. Ngoµi ra cßn cã c¸c ­u ®iÓm sau: + TiÕt kiÖm d©y nèi vµ c«ng ®i d©y. + Gi¶m kÝch th­íc hép ®iÒu khiÓn. + T¨ng ®é linh ho¹t hÖ thèng nhê sö dông c¸c thiÕt bÞ cã giao diÖn chuÈn vµ kh¼ n¨ng ghÐp nèi ®¬n gi¶n. + ThiÕt kÕ vµ b¶o tr× dÔ dµng nhê cÊu tróc ®¬n gi¶n . + Kh¶ n¨ng chuÈn ®o¸n tèt h¬n (c¸c thiÕt bÞ háng ®­îc ph¸t hiÖn dÔ dµng ) + T¨ng ®é tin cËy cña hÖ thèng. · Tuy nhiªn cÊu tróc nµy béc nh÷ng h¹n chÕ sau : + C«ng viÖc nèi d©y phøc t¹p, gi¸ thµnh cao. + ViÖc më réng hÖ thèng gÆp nhiÒu khã kh¨n. + §é tin cËy cña hÖ thèng phô thuéc vµo mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn duy nhÊt. §Ó n©ng cao ®é tin cËy cña hÖ thèng, cã thÓ dïng thªm mét m¸y tÝnh dù phßng gièng hÖt m¸y tÝnh chÝnh. Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp ®ã gi¸ thµnh hÖ thèng bÞ ®Èy lªn rÊt cao. H×nh minh häa cÊu h×nh tËp trung 2.1.1-KÕt nèi hÖ SIMATIC PLC S7-300/400. Mét tr¹m PLC cã 4 thanh Rack vµ trªn mçi thanh Rack cã mét Module IM (Interface Module ) lµ Module ghÐp nèi dïng ®Ó liªn kÕt c¸c Module më réng l¹i víi nhau t¹o thµnh mét khèi. Víi PLC cã ghÐp c¸c Module më réng th× ®Þa chØ ®­îc x¸c ®Þnh cho c¸c Module më réng tõ 0.0 ¸ 127.7, mçi Module ®­îc g¸n ®Þa chØ riªng. VÝ dô t¹i thanh rack 0 cã ghÐp tÊt c¶ 10 Module trong ®ã gåm mét Module nguån nu«i CPU, mét Module ghÐp nèi IM göi, t¹i Slot 4 ®­îc ghÐp nèi Module DI víi 32 ®Çu vµo sè, ®Þa chØ cña ®Çu vµo nµy tõ I0.0¸I3.7. T¹i Slot 5 cã Module DO víi 32 ®Çu ra sè víi ®Þa chØ lµ Q4.0¸Q4.7. Slot 5: Module DO víi 32 ®Çu ra Slot 6: Module DI/DO 8 ®Çy vµo, 8 ®Çura Slot 7: Module AI víi 2 ®Çu vµo H×nh minh ho¹ c¸ch x¸c ®Þnh ®Þa chØ cho Module më réng Slot 1: Module nguån Slot 2: Module CPU Slot 4: Module DI víi 32 ®Çu vµo - ViÖc ghÐp nèi ®­îc thùc hiÖn theo tõng gi¸ b¾t ®Çu tõ gi¸ cã ®Þa chØ 0.Gi¸ cã ®Þa chØ 0 lµ gi¸ cã module CPU vµ ®­îc gäi lµ gi¸ trung t©m. - C¸c module ghÐp nèi trªn gi¸ trung t©m cã ®Þa chØ tõ 1 cho ®Õn 11. IM nhËn IM nhËn IM nhËn IM Göi CPU+nguån Rack 3 Rack 2 Rack 1 Rack 0 H×nh minh häa cÊu tróc l¾p ghÐp cña mét tr¹m PLC - Víi S7-300 cã tèi ®a lµ 4 gi¸.Cßn S7-400 cã tèi ®a lµ 8 gi¸ . 2.1.2 - Ph­¬ng ph¸p g¸n ®Þa chØ tù ®éng Mét tr¹m PLC ®­îc hiÓu lµ gåm mét Module CPU ghÐp nèi víi c¸c Module më réng nh­ Module DI, DO, AI… C¸c Module ®­îc g¾n trªn thanh c¸c rack vµ ®­îc liªn kÕt víi nhau bëi Module IM (Interace Module:Module ghÐp nèi ) . ViÖc truy cËp cña CPU vµo c¸c Module më réng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ®Þa chØ cña chóng. Tuú thuéc vµo viÖc l¾p ®Æt c¸c Module më réng trªn thanh rack mµ chóng ®­îc g¸n c¸c ®Þa chØ kh¸c nhau. a/ G¸n ®Þa chØ cho c¸c Module t­¬ng tù §Þa chØ ®¸nh theo c¸c khe, mçi khe gåm 4 byte ®Þa chØ, t¨ng tõ thÊp ®Õn cao. Víi S7-300 tõ rack 0 ®Õn rack 3.Cßn S7-400 tõ rack 0 ®Õn rack 7. Rack 0 ®Þa chØ b¾t ®Çu tõ khe 4 trë ®i, cßn tõ rack 1 th× ®Þa chØ tõ khe thø 2. IM nhËn IM nhËn IM nhËn IM Göi CPU+nguån Rack 3 Rack 2 Rack 1 Rack 0 640 ¸ 655 512 ¸ 527 384 ¸ 399 256 ¸ 271 656 ¸ 671 528 ¸ 543 400 ¸ 415 272 ¸ 287 672 ¸ 687 544 ¸ 559 416 ¸ 431 288 ¸ 303 688 ¸ 703 560 ¸ 575 432 ¸ 447 304 ¸ 319 704 ¸ 719 576 ¸ 591 448 ¸ 463 320 ¸ 335 720 ¸ 735 592 ¸ 607 464 ¸ 479 336 ¸ 351 736 ¸ 751 608 ¸ 623 480 ¸ 495 352 ¸ 367 752 ¸ 767 624 ¸ 639 496 ¸ 511 368 ¸ 3832 Slot 4¸ Slot 11 H×nh minh häa quy t¾c x¸c ®Þnh ®Þa chØ cho c¸c Module t¬ng tù b/ G¸n ®Þa chØ cho c¸c Module sè IM nhËn IM nhËn IM nhËn IM Göi CPU+nguån Rack 3 Rack 2 Rack 1 Rack 0 96.0 ¸ 99.7 64.0 ¸ 67.7 32.0 ¸ 35.7 0.0 ¸ 3.7 100.0 ¸ 103.7 68.0 ¸ 71.7 36.0 ¸ 39.7 4.0 ¸ 7.7 104.0 ¸ 107.7 72.0 ¸ 75.7 40.0 ¸ 43.7 8.0 ¸ 11.7 108.0 ¸ 111.7 76.0 ¸ 79.7 44.0 ¸ 47.7 12.0 ¸ 15.7 112.0 ¸ 115.7 80.0 ¸ 83.7 48.0 ¸ 51.7 16.0 ¸ 19.7 116.0 ¸ 119.7 84.0 ¸ 87.7 52.0 ¸ 55.7 20.0 ¸ 23.7 120.0 ¸ 123.7 88.0 ¸ 91.7 56.0 ¸ 59.7 24.0 ¸ 27.7 124.0 ¸127.7 92.0 ¸ 95.7 60.0 ¸ 63.7 28.0 ¸31.7 Slot 4¸ Slot 11 H×nh minh häa quy t¾c x¸c ®Þnh ®Þa chØ cho c¸c Module sè 2.1.3- Trao ®æi d÷ liÖu gi÷a CPU vµ Module më réng. ViÖc trao ®æi gi÷ liÖu gi÷a CPU vµ c¸c Module më réng ®­îc thùc hiÖn qua bus néi bé, ë ®Çu vßng quÐt d÷ liÖu t¹i cæng vµo sè DI ®­îc CPU chuyÓn tíi bé ®Öm vµo sè, t¹i cuèi vßng quÐt t¹i bé ®Öm ra sè l¹i ®­îc CPU chuyÓn tíi cæng ra DO. Kh¸c víi viÖc vµo ra sè, viÖc vµo ra t­¬ng tù l¹i ®­îc thùc hiÖn trùc tiÕp víi Module më réng (AI/AO), nh­ vËy mçi lÇn ®äc gi¸ trÞ t¹i vïng ®Þa chØ PI (Peripheral Input) sÏ thu ®­îc mét gi¸ trÞ thùc cã ë cæng t¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn lÖnh, khi thùc hiÖn lÖnh göi ®Þa chØ ®Õn vïng PQ gi¸ trÞ ®ã ®­îc göi ngay ®Õn cæng ra cña Module. Sù kh¸c nhau vÒ mÆt trao ®æi d÷ liÖu t­¬ng tù vµ sè ®ã lµ do ®Æc thï vÒ sù tæ chøc bé nhí vµ ph©n chia ®Þa chØ cña S7-300. ChØ cã c¸c ®Þa chØ vµo/ ra sè míi cã bé ®Öm cßn Module vµo/ ra t­¬ng tù th× kh«ng cã mµ chØ ®­îc cung cÊp ®Þa chØ ®Ó truy cËp (PI vµ PQ). 2.2 - CÊu h×nh vµo ra ph©n t¸n 2.2.1-Giíi thiÖu Trong ®a sè c¸c øng dông cã quy m« võa vµ lín, ph©n t¸n lµ tÝnh chÊt cè h÷u cña hÖ thèng . Mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt th­êng ®­îc ph©n chia thµnh nhiÒu ph©n ®o¹n , cã thÓ ®­îc ph©n bè t¹i nhiÒu vÞ trÝ c¸ch xa nhau . §Ó kh¾c phôc sù phô thuéc vµo mét m¸y tÝnh trung t©m trong cÊu tróc tËp trung vµ t¨ng tÝnh linh ho¹t cña hÖ thèng , ta cã thÓ ®iÒu khiÓn mçi ph©n ®o¹n b»ng mét hoÆc mét sè m¸y tÝnh côc bé . C¸c m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn côc bé th­êng ®­îc ®Æt r¶i r¸c t¹i c¸c phßng ®iÒu khiÓn phßng ®iÖn cña tõng ph©n ®o¹n, ph©n x­ëng, ë vÞ trÝ kh«ng xa víi qu¸ tr×nh kü thuËt. C¸c ph©n ®o¹n cã liªn hÖ t­¬ng t¸c víi nhau, v× vËy ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh tæng hîp cÇn cã sù ®iÒu khiÓn phèi hîp gi÷a c¸c m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn . Trong phÇn lín c¸c tr­êng hîp , c¸c m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ®­îc nèi m¹ng víi nhau vµ víi mét hoÆc nhiÒu m¸y tÝnh gi¸m s¸t trung t©m qua bus hÖ thèng. Gi¶i ph¸p nµy dÉn ®Õn c¸c hÖ thèng cã cÊu tróc ®iÒu khiÓn ph©n t¸n hay ®­îc gäi lµ c¸c hÖ ®iÒu khiÓn ph©n t¸n . ¦u thÕ cña cÊu tróc ®iÒu khiÓn ph©n t¸n kh«ng chØ dõng l¹i ë ®é linh ho¹t cao h¬n so víi cÊu tróc tËp trung. HiÖu n¨ng còng nh­ ®é tin cËy cña hÖ thèng cña hÖ thèng ®­îc n©ng cao nhê sù ph©n t¸n chøc n¨ng xuèng c¸c cÊp d­íi. ViÖc ph©n t¸n chøc n¨ng xö lý th«ng tin vµ phèi hîp ®iÒu khiÓn cã sù gi¸m s¸t tõ c¸c tr¹m vËn hµnh trung t©m më ra c¸c kh¶ n¨ng øng dông míi, tÝch hîp trän vÑn trong hÖ thèng nh­ lËp tr×nh cao cÊp, ®iÒu khiÓn tr×nh tù, ®iÒu khiÓn theo c«ng thøc vµ ghÐp nèi víi cÊp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt . ThiÕt bÞ vµo/ra ph©n t¸n kh¸c víi mét PLC ë chç nã kh«ng cã bé xö lý trung t©m CPU.Thay vµo ®ã, nã ®­îc tÝch hîp c¸c vi m¹ch giao diÖn m¹ng còng nh­ phÇn mÒm xö lý giao thøc.Tïy theo cÊu tróc cña thiÕt bÞ vµo/ra ph©n t¸n lµ d¹ng module hay d¹ng gän nhÑ mµ phÇn giao diÖn m¹ng ®­îc thùc hiÖn b»ng mét module riªng biÖt hay kh«ng. Distributed I/0 Cæng DP PS Interface DI DO AI AO Module Profibus-DP H×nh trªn minh häa c¸ch nèi m¹ng Profilbus-DP cho mét thiÕt bÞ vµo/ra ph©n t¸n cã cÊu tróc module. VÒ nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng kh¸c so víi c¸ch ghÐp nèi c¸c bé PLC *Cã 2 lo¹i module CPU ®Ó ghÐp nèi vµo/ ra ph©n t¸n : 2.2.2-Module CPU cã cæng DP Víi module CPU nµy ®· cã s½n cæng DP ®Ó nèi víi m¹ng vµo/ra ph©n t¸n ta chØ ph¶i nh¸y ®óp phÝm tr¸i chuét vµo biÓu t­îng cña cæng DP ®Ó nèi víi m¹ng vµo/ra ph©n t¸n . Sau ®ã ta g¾p c¸c ET200 vµo m¹ng . Tõ c¸c ET võa g¾p ta cã c¸c thiÕt bÞ vµo/ra ph©n t¸n. VËy ta ®· cã mét m¹ng vµo /ra ph©n t¸n. MPI DP CPU-XXX-2DP ET200 ET200 ET200 2.2.3-Module CPU kh«ng cã cæng DP + Víi module CPU lo¹i nµy ta cÇn cã thªm mét module CP nh­ h×nh trªn . + C¸c b­íc khai b¸o nh­ cña module CPU cã cæng DP. MPI CPU- 2DP CP DP ET200 ET200 ET200 2.3 - M¹ng MPI (Multi-point-Capable-Interface) 2.3.1-Giíi thiÖu vÒ m¹ng MPI. M¹ng MPI lµ m¹ng giao diÖn nhiÒu ®iÓm phôc vô cho viÖc nèi m¸y lËp tr×nh víi c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi kh¸c.Trong thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh(PLC), chØ tån t¹i mét ®­êng nèi duy nhÊt víi m¸y lËp tr×nh. MPI t¹o ra kh¶ n¨ng ghÐp nèi víi c¸c module kh¶ tr×nh kh¸c nh­ FM. Giao diÖn MPI ®­îc nèi b»ng c¸c bus ë phÝa sau nh­ mét bus truyÒn th«ng. GhÐp nèi: Mét vµi thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng ghÐp nèi d÷ liÖu víi CPU Kh¶ n¨ng: Mét m¸y lËp tr×nh cã kh¶ n¨ng cïng lµm viÖc song song víi mét panel ®iÒu hµnh, vµ nèi thªm mét PLC n÷a. Cã thÓ nèi ®ång thêi ®ång nhiÒu ®iÓm trong mét CPU. Bèn ®iÓm /node cã thÓ nèi trong CPU 314. Tr¹m 3 Tr¹m 4 MPI Tr¹m 1 Tr¹m 2 §Æc ®iÓm cña MPI: Sù linh ho¹t cña m¹ng MPI ®­îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n trªn mµn h×nh, b»ng c¸c panel ®iÒu hµnh, vµ b»ng m¸y lËp tr×nh cña Siemens, m¹ng MPI cung cÊp c¸c kh¶ n¨ng sau ®©y: · LËp tr×nh CPU vµ cæng vµo/ra th«ng minh. · Chøc n¨ng ®iÒu hµnh hÖ thèng vµ chøc n¨ng th«ng b¸o. · Trao ®æi d÷ liÖu gi÷a m¸y lËp tr×nh vµ PLC. · Trao ®æi ch­¬ng tr×nh gi÷a CPU vµ thiÕt bÞ lËp tr×nh. §Æc tÝnh: Nh÷ng ®Æc tÝnh quan träng cña m¹ng MPI bao gåm : · Cæng RS 485 vµ tèc ®é truyÒn th«ng 187.5 Kbaud. + Kho¶ng c¸ch tõ 50m cho ®Õn 9100m cÇn cã khuyÕch ®¹i trung gian(bé phôc håi) + C¸c thµnh phÇn tiªu chuÈn cña m¹ng PROFIBUS (Cable, nèi, vµ bé phôc håi) 2.3.2 - C¸c b­íc khai b¸o mét m¹ng MPI a. NhËp c¸c S7-Station. + §Ó nhËp c¸c S7-Station ta t¹o mét Project míi vµ khai b¸o phÇn cøng. + Sau ®ã ta vµo Insert®Station®SIMATIC 300 Station hoÆc Insert®Station®SIMATIC 400 Station b. Khai b¸o ®Þa chØ cho c¸c tr¹m + Muèn khai b¸o ®Þa chØ cho c¸c tr¹m ta nh¸y kÐp phÝm tr¸i chuét vµo tªn module CPU trong b¶ng khai b¸o phÇn cøng ®Ó vµo chÕ ®é ®Æt l¹i tham sè lµm viÖc, trong ®ã ta l¹i chän tiÕp General ® MPI vµ söa l¹i ®Þa chØ ë Address c. Compile vµ so¹n th¶o trong b¶ng d÷ liÖu truyÒn th«ng Global Data Block + §Ó vµo chÕ ®é so¹n th¶o d÷ liÖu truyÒn th«ng ta vµo: View ® Global Data Block d.GhÐp nèi c¸c tr¹m e. Download Sau khi ®· quy ®Þnh ®Þa chØ MPI cho c¸c module CPU ta ph¶i ghi l¹i ®Þa chØ ®ã lªn module CPU. C«ng viÖc ghi ®Þa chØ MPI lªn module CPU ®­îc thùc hiÖn cïng víi viÖc ghi tÊt c¶ c¸c tham sè quy ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc cña module b»ng c¸ch kÝch vµo biÓu t­îng Download trªn thanh c«ng cô hoÆc chän PLC® Download .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong II.doc
  • docChuong III.doc
  • docchuongI.doc
  • docKL.DOC
  • docLoi noi dau-Muc luc.doc
  • docphu luc.doc
  • docTltk.doc
  • docVD.DOC
Luận văn liên quan