Đồ án Thiết kế chiếu sáng đường phố trung tâm

Phần i: Tóm tắt cơ sở kỹ thuật chiếu sáng . 4 chương i: Các đại lượng đo ánh sáng 4 chương ii. Cơ sở kỹ thuật chiếu sáng đường 10 phần ii. Tính toán và thiết kế chiếu sáng đường nguyễn du và đường lê lợi 14 chương i. Giới thiệu về hai con đường . 14 chương ii. Tính toán thiết kế đường nguyễn du 19 chương iii. Tính toán thiết kế đường lê lợi . 35 . Chương iv. Kiểm tra độ rọi độ chói bằng phương pháp điểm 46 phần iii. Thiết kế chiếu sáng nút giao thông . 76 phần iv. Thiết kế cung cấp điện . 90 I. đặc điểm của hệ thống cung cấp điện cho chiếu sáng . 91 ii. Những yêu cầu khi thiết kế cấp điện . 91 iii. Các phương án cấp điện cho hệ thống . 91 iv. Tính toán cấp điện 92 phần v. Tìm hiểu phần mềm thiết kế chiếu sáng 125

doc146 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 9015 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế chiếu sáng đường phố trung tâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
= (250+25).152 = 41800w + c«ng suÊt ®Ìn pha: Pñp = soá ñeøn.( pd + pcl).sè bãng = 2.(250+15 ).8 =4240w + c«ng suÊt ®Ìn vỉa hè: væa.heø = 2.( pd .sè bãng) 2.50.76 = 7600 w = pc + pñp +p væa.heø = 41800 + 4240 +7600 = 53640 w. 2.2. Tæng c«ng suÊt cña ñöôøng Leâ Lôïi. + c«ng suÊt ®Ìn chÝnh: pc =( pd + pcl).sè bãng = (350+25).34 = 12750w. + c«ng suÊt ®Ìn pha: pñp = ( pd + pcl).sè bãng = 2.(250+15 ).8 =4240w Þ = pc + pñp = 12750 + 4240 =16990w Vaäy coâng suaát toaøn heä thoáng chieáu saùng laø: P = 53640 + 16990 = 70630w = 70,630 kVA Phuï taûi tính toaùn laø: . Sơ đồ đặt MBA. 3.Tính toaùn choïn maùy bieán aùp. a. Phöông aùn 1: Traïm chæ coù 1 maùy bieán aùp. - Coâng suaát MBA laø : - coâng suaát cuûa MBA : SMBA ³ Stt.K = 83,094.1,45 = 120,48 (kVA) Vôùi K = 1,45 lµ hÖ sè dù tr÷ tÝnh to¸n cho phÇn ®iÖn chiÕu s¸ng cã më réng sau nµy Tra baûng PL2,2 ‘saùch heä thoáng cung caáp ñieän cuûa xí nghieäp coâng nghieäp ñoâ thò vaø nhaø cao taàng’ ta choïn MBA loaïi 160 KVA do ABB cheá taïo vôùi caùc thoâng soá sau: Coâng suaát (KVA) Ñieän aùp (KV) DP0 (W) DPN (W) UN% (%) Kích thöôùc (mm) Daøi- Roäng-Cao Trọng lượng (kG) 160 22/0,4 500 2950 4 1260-770-1420 820 Ta tính toån coâng suaát trong maùy bieán aùp. Toån thaát coâng suaát taùc duïng vaø phaûn khaùng trong trong maùy bieán aùp ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: DP0 , DPN : Toån thaát coâng suaát taùc duïng khoâng taûi, ngaén maïch cuûa MBA ( kW ) DQ0 , DQN : Toån thaát coâng suaát phaûn khaùng khoâng taûi, ngaén maïch cuûa MBA ( kVAR ) Spt , Sdm : Phuï taûi toaøn phaàn vaø dung löôïng ñònh möùc cuûa MBA (kVA ) I% : Giaù trò töông öùng cuûa doøng ñieän khoâng taûi cho trong lyù lòch maùy. Un% : Giaù trò töông öùng cuûa ñieän aùp ngaén maïch cho trong lyù lòch maùy. Toån thaát ñieän naêng tieâu thuï trong maùy bieán aùp ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: t : Thôøi gian vaän haønh thöïc teá cuûa maùy bieán aùp ta laáy t = 8760h t : Thôøi gian toån thaát coâng suaát lôùn nhaát, vôùi heä thoáng chieáu saùng ta coù Tmax=2007h Tra baûng 4-1 (heä thoáng cung caáp ñieän) ta coù t =800 h b. Phöông aùn hai: Tröôøng hôïp ta ñaët choïn hai maùy laøm vieäc song song: Vì phuï taûi tính toaùn coù Stt = 83,094 ( kW ). Neân moãi maùy chòu moät nöûa coâng suaát tính toaùn laø: Stt = 41,547 ( kW ) Ta choïn dung löôïng MBA : SMBA ³ Stt.K = 41,547 .1,45 = 60,24 (kVA) Vôùi K = 1,45 lµ hÖ sè dù tr÷ tÝnh to¸n cho phÇn ®iÖn chiÕu s¸ng cã më réng sau nµy. Tra baûng PL2,2 ‘saùch heä thoáng cung caáp ñieän cuûa xí nghieäp coâng nghieäp ñoâ thò vaø nhaø cao taàng’ ta choïn MBA loaïi 100 KVA do ABB cheá taïo vôùi caùc thoâng soá sau: Coâng suaát (KVA) Ñieän aùp (KV) DP0 (W) DPN (W) UN% (%) Kích thöôùc (mm) Daøi- Roäng-Cao Trọng lượng (kG) 100 22/0,4 320 2050 4 900-730-1365 630 Ta tính toån thaát coâng suaát trong maùy bieán aùp. Toån thaát coâng suaát taùc duïng trong 2 maùy : Toån thaát coâng suaát phaûn khaùng trong 2 maùy: Toån thaát ñieän naêng tieâu thuï khi hai maùy bieán aùp geùp song song ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: C. So saùnh hai phöông aùn: - Vôùi traïm 1 MBA - Vôùi traïm 2 MBA laøm vieäc song song DPB = 1,29( KW ) DPB = 1,35 ( KW ) DQB = 9,72 ( KVAR ) DQB = 11,38 ( KVAR ) DAB = 5016,52 ( KWh ) DAB = 5747,94( KWh ) Vaäy so saùnh vôùi phöông aùn ñaët moät maùy bieán aùp 160 KVA vaø hai maùy bieán aùp 100 KVA laøm vieäc song song ta thaáy phöông aùn ñaët moät maùy bieán aùp 160 KVA kinh teá hôn, neân ta löïa choïn moät maùy bieán aùp 160 KVA laø phöông aùn thieát keá. 4.Các phương án điều khiển chiếu sáng. a. Ñieàu khieån ‘baät- taét’ (ON-OFF) theo möùc. Ñaây laø phöông phaùp ñôn giaûn ñeå giaûm chi phí ñieän naêng. Taét toaøn boä ñeøn khi khoâng caàn aùnh saùng, hoaëc taét moät soá ñeøn khi ñoä roïi yeâu caàu ôû möùc thaáp hôn phuø hôïp vôùi coâng vieäc vaø ngöôøi söû duïng ôû thôøi ñieåm ñoù. Ôû chieáu saùng ñöôøng phoá vaøo ban ñeâm sau 24h khi maät ñoä giao thoâng giaûm taét moät nöûa soá ñeøn, hoaëc 2/3 soá ñeøn… Loaïi ñieàu khieån naøy raát tieän lôïi, song cuõng coù moät soá nhöôïc ñieåm, nhö ôû chieáu saùng ñöôøng phoá, neáu caét ñi moät nöûa hoaëc 2/3 soá ñeøn, ñoä ñoàng ñeàu ñoä choùi doïc tuyeán ñöôøng seõ giaûm, coù hieän töôïng aùnh saùng ‘ baäc thang’ , laøm moûi maét laùi xe. b. Ñieàu khieån laøm môø(giaûm quang thoâng ñeøn). Phöông phaùp ñieàu khieån naøy söû duïng boä ñieàu chænh ñieän aùp xoay chieàu cho töøng ñeøn, chaán löu coù nhieàu möùc coâng suaát. Ñeå thöïc hieän giaûm ñieän aùp ñaët vaøo ñeøn theo moät chieán löôïc ñònh tröôùc, laøm giaûm quang thoâng cuûa ñeøn, giaûm coâng suaát ñieän ñeøn tieâu thuï. Phöông phaùp naøy coù theå tieát kieäm 30% ñieän naêng tieâu thuï cho chieáu saùng vaø vaãn ñaûm baûo ñoä ñoàng ñeàu chieáu saùng. Ñaây laø phöông phaùp maø chi phí ñeå mua thieát bò coøn cao. Nhö vaäy: Qua 2 phöông phaùp treân toâi chon phöông phaùp ÑIEÀU KHIEÅN ‘BAÄT- TAÉT’ (ON- OFF) THEO MÖÙC. V. TÍNH CHOÏN DAÂY DAÃN CAO AÙP. - Dây dẫn được chọn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép, điều kiện phát nóng độ bền cơ khí vaø theo maät ñoä kinh teá doøng ñieän Jkt. - Khoaûng caùch giöõa löôùi ñieän vaø MBA ngaén, thôøi gian söû duïng coâng suaát lôùn, vaø xeùt ñeán khaû naêng môû roäng heä thoáng chieáu saùng veà sau ta choïn tieát dieän daây daãn theo maät ñoä kinh teá doøng ñieän Jkt. - Vì maïng cao aùp 22 KV chaïy doïc theo tuyeán ñöôøng, ta ñaët traïm treân væa heø neân chæ choïn daây cao aùp daøi 5m laø ñuû. - Chọn tiết diện dây dẫn đến trạm biến áp: Trong đó : Fdd : Tiết diện dây dẫn (mm2) Iđmmax : Dòng điện làm việc lớn nhất của hệ thống Jkt : Mật độ dòng điện ( Jkt = 1A/m2 ) Iđmmax = Iđm.k = ( k : hệ số chọn ) Vậy Tra bảng PL4.2 vaø PL4.12 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn loại cáp đồng M tiết diện 16mm2 có các thông số sau : Tiết diện định mức (mm2) Đường kính tính toán dây dẫn (mm2) Điện trở khi nhiệt độ 200C (W/km) không lớn hơn Khối lượng dây dẫn tính toán của dây dẫn (kg/km) Dòng điện cho phép (A) 16 5 1,20 140 75 VI: TÍNH TOAÙN CHOÏN CAÙC THIEÁT BÒ TRONG TUÛ HÔÏP BOÄ. 1. Choïn dao caùch ly cao aùp. * Chọn dao cách ly theo yêu cầu: - Điện áp định mức UđmDCL ³ 1,15U1đm Trong đó UđmDCL : điện áp định mức dao cách ly U1đm : điện áp định mức phía cao áp (U1đm = 22kV) Vậy UđmDCL ³ 1,15.22 = 25,3kV - Dòng điện lâu dài định mức dao cách ly : Ta tính dòng ngắn mạch để lựa chọn dao cách ly . Khi ngắn mặch xẩy ra tại đầu ra thứ cấp MBA Nếu chỉ xét riêng tổng trở MBA thì dòng điện ngắn mạch tại N1 bằng : Vậy dòng điện xung kích là : ixk = .1,8.IN = .1,8.5,2= 13,23 (kA) Tra bảng PL2.19 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn dao cách ly do Liên Xô chế tạo với các thông số sau : Kiểu Dòng ổn định động Iôđm20s (kA) Khối lượng (kg) ixk Ixk PB-35/600 42 30 14 110 2. Choïn caàu chì cao aùp. - §iÖn ¸p ®Þnh ®Þnh møc cÇu ch×: UdmccUdm.K Trong ®ã K =1,1. Udmcc : Ñieän aùp ñònh möùc caàu chì. Udmcc1,1.22 =24,2KV vËy Udmcc24,2KV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc cÇu ch× : IdmccI1dm.K víi Idmcc: dßng ®iÖn ®Þnh møc cÇu ch× Ildm: dßng ®iÖn s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p Dòng điện định mức cầu chì : Iđmcc ³ 1,1.I1đm= Tra bảng PL2.19 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn cầu chì 3GD1 401-4B do SIEMENS chế tạo với các thông số sau : Uđm (kV) Iđm (A) Chiều dài (mm) Đường kính (mm) Icắt N (kA) Icắt Nmin (A) Tổn hao CS (W) Khối lượng (kG) 24 6 442 69 40 25 35 3,8 3. Choïn choáng seùt van. Tra bảng PL6.8 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn choáng seùt do COOPER chế tạo với các thông số sau : Uđm (kV) Giá đỡ ngang Giá đỡ khung Giá đỡ MBA và đường dây Giá đỡ công xôn kiểu dàn khung Giá đỡ hình khối 24 AZLP510B24 AZLP519B24 AZLP531A24 AZLP531B24 AZLP519C24 Vì ñöôøng daây ngaén toån thaát khoâng ñaùng keå, neân ta khoâng kieåm tra ñoä suït aùp. 4. Choïn Aptomat toång. Tính chọn Aptomat với dòng cắt định mức : IC ³ k.I2ñm ( chọn k = 2 ). IC ³ 2.243,09 = 486,18 (A). Tra bảng PL3.5sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn Aptomat 4 cực loại do NHẬT chế tạo có kí hiệu SA404-H Có các thông số: Số cực Iđm (A) Uđm (V) IN (kA) 4 500 380 45 5. Choïn maùy bieán doøng. Tính choïn BI theo coâng thöùc : UđmBI ³ Uđm IđmBI Tra bảng PL2.23 sách “ Heä thoáng cung caáp ñieän cuûa xí nghieäp coâng nghieäp ñoâ thò vaø nhaø cao taàng”, ta chọn BI loại TKM-0,5 do Lieân Xoâ cheá taïo coù caùc thoâng soá sau: UdmBI = 0,5kV IdmBI = 5-800A 6. Choïn Aptomat AP1 . Tính chọn Aptomat với dòng cắt định mức : IC ³ k.I2 ( chọn k = 2 ). IC ³ 2.95,87 = 191,74 (A) Tra bảng PL3.5sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn Aptomat 3 cực loại do NHẬT chế tạo có kí hiệu EA203-G. Có các thông số Số cực Iđm (A) Uđm (V) IN (kA) 3 200 380 18 A. ÑOÁI VÔÙI TUÛ CHIEÁU SAÙNG CUNG CAÁP ÑIEÄN CHO ÑÖÔØNG NGUYEÃN DU. I. LÖÏA CHOÏN DAÂY DAÃN, CAÙC THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ TRONG TUÛ CHIEÁU SAÙNG. 1.Choïn Aptomat AP2. Tính chọn Aptomat với dòng cắt định mức : IC ³ k.I2 ( chọn k = 2 ). IC ³ 2.95,87 = 191,74(A) Tra bảng PL3.5sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn Aptomat 3 cực loại do NHẬT chế tạo có kí hiệu EA203-G. Có các thông số: Số cực Iđm (A) Uđm (V) IN (kA) 3 200 380 18 2. Choïn caùp töø traïm bieán aùp hôïp boä tôùi tuû chieáu saùng. - Khoaûng caùch töø traïm bieán aùp hôïp boä ñeán tuû chieáu saùng khoaûng 5m. - doøng ñieän . - Chọn tiết diện dây dẫn đến trạm biến áp: Fdd ³ Trong đó : Fdd : tiết diện dây dẫn (mm2) Ikd : dòng điện làm việc lớn nhất của hệ thống Jkt : mật độ dòng điện kinh teá. ( Jkt = 1,3A/m2 ). - Khi caû heä thoáng khôûi ñoäng thì doøng ñieän seõ taêng gaáp ñoâi. Ikñ = Id .2 = 95,87.2 = 191,74 A Vậy Fdd ³ Tra bảng PL4.29 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn loại cáp đồng 4 loõi tiết diện 150mm2 có các thông số sau : F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 4G150 14,0 44,5 52,5 6805 0,124 378 395 3.Löïa choïn K1 vaø K2, K3. - Trong sơ đồ cung cấp điện của tủ điện thì để tự động đóng cắt nguồn động lực cung cấp cho hệ thống chiếu sáng có tín hiệu điều khiển bằng ba công tắc tơ K1, K2, K3. - Công tắc tơ K2 dùng để cắt toaøn boä số đèn loä OB khi về khuya nhằm mục đích tiết kiệm điện năng, công tắc tơ K1 chỉ đảm nhận đóng cắt 2/3 số đèn cuûa loä OA vaø OC. Coøn K3 chæ ñaûm nhaän caét 1/3 soá ñeøn coøn laïi khi trôøi saùng. a. Tính nhánh K1 duy trì ñoùng caét cho 2/3 số đèn loä OA vaø OC : Trong đó : POA+OB : công suất loä OA vaø loä OB. - Dòng điện của nhánh 1 : - Dòng điện định mức của bộ phận đóng cắt : Ic1 ³ 2In1 = 2.39,07 = 78,14 (A) Chọn K1: có dòng định mức 80A, điện áp định mức 380V b. Tính nhánh K2 ñoùng cắt toaøn boä soá ñeøn loä daây OB. Pn2= POB =20900W - Dòng điện của nhánh 2 : - Dòng điện định mức của bộ phận đóng cắt : Ic2 ³ 2In2 = 2.37,35 = 74,7(A) Chọn K2: có dòng định mức 80A, điện áp định mức 380V. c. Tính nhánh K3 duy trì ñoùng caét cho 1/3 số đèn loä OA vaø OC : Trong đó : POA+OB : công suất loä OA vaø loä OB. - Dòng điện của nhánh 3 : - Dòng điện định mức của bộ phận đóng cắt : Ic3 ³ 2In3 = 2.19,5 = 39 (A) Chọn K3: có dòng định mức 40A, điện áp định mức 380V 4. Löïa choïn caàu chì cho loä ra caùc daõy ñeøn. 4.1.Löïa choïn caàu chì CC1 cho loä ra OA. Ñieän aùp ñònh möùc caàu chì. Udmcc ³ 1,1.Udm = 1,1.220 = 242V Doøng ñieän tính toaùn ñi qua caàu chì laø: Idmcc ³ 2.I2 Idmcc ³ 2.24,87 = 49,74 (A). Tra baûng PL3.11.saùch “saùch heä thoáng cung caáp ñieän cuûa xí nghieäp coâng nghieäp ñoâ thò vaø nhaø cao taàng” ta choïn caàu chì ñieän aùp thaáp kieåu oáng IIP-2 do Lieân Xoâ cheá taïo. Caàu chì coù ñieän aùp ñònh möùc: 250V. Doøng ñieän ñònh möùc cuûa daây chaûy:50A 4.2.Löïa choïn caàu chì CC2 cho loä ra OB. Ñieän aùp ñònh möùc caàu chì. Udmcc ³ 1,1.Udm = 1,1.220 = 242V Doøng ñieän tính toaùn ñi qua caàu chì laø: Idmcc ³ 2.I2 Idmcc ³ 2.31,75= 63,5 (A). Tra baûng PL3.11.saùch “saùch heä thoáng cung caáp ñieän cuûa xí nghieäp coâng nghieäp ñoâ thò vaø nhaø cao taàng” ta choïn caàu chì ñieän aùp thaáp kieåu oáng IIP-2 do Lieân Xoâ cheá taïo. Caàu chì coù ñieän aùp ñònh möùc: 250V. Doøng ñieän ñònh möùc cuûa daây chaûy:80A. 4.3.Löïa choïn caàu chì CC3 cho loä ra OC. Ñieän aùp ñònh möùc caàu chì. Udmcc ³ 1,1.Udm = 1,1.220 = 242V Doøng ñieän tính toaùn ñi qua caàu chì laø: Idmcc ³ 2.I2 Idmcc ³ 2.24,87 = 49,74 (A). Tra baûng PL3.11.saùch “saùch heä thoáng cung caáp ñieän cuûa xí nghieäp coâng nghieäp ñoâ thò vaø nhaø cao taàng” ta choïn caàu chì ñieän aùp thaáp kieåu oáng IIP-2 do Lieân Xoâ cheá taïo. Caàu chì coù ñieän aùp ñònh möùc: 250V. Doøng ñieän ñònh möùc cuûa daây chaûy:50A. II. TÍNH CHOÏN CAÙP HAÏ AÙP. Loä OA: ñöôøng daây cung caáp cho nöûa daõy ñeøn A goàm 19 boùng ñeøn Natri cao aùp ,1 ñeøn pha.( moãi ñeøn pha 4 boùng) vaø daõy ñeøn væa heø goàm 38 boùng Compac. Coâng suaát ñoaïn OA: S = 19.(250 +25) +4.(250 + 15)+ 38.50 = 8185W Loä OB: Ñöôøng daây cung caáp cho nöûa daõy ñeøn B vaø C goàm 19 caàn ñoâi, 38 boùng ñeøn Natri cao aùp. Coâng suaát ñoaïn OB: S = 38.(250 +25) = 10450W Loä OC: Ñöôøng daây cung caáp cho nöûa daõy ñeøn D goàm 19 boùng ñeøn Natri cao aùp, 1 ñeøn pha.( moãi ñeøn pha 4 boùng) vaø daõy ñeøn væa heø goàm 38 boùng Compac. S = 19.(250 +25) +4.(250 + 15)+ 38.50 = 8185W . 1.Tính toaùn choïn tieát dieän daây daãn loä OA. a. Choïn tieát dieän. «.Chieàu daøi ñoaïn daây OA. L = 650 + 5 = 655m =0,655km. Trong ñoù: 650m laø chieàu daøi cuûa nöûa ñoaïn ñöôøng. 5m laø chieàu daøi töø traïm ñeán væa heø. Doøng ñieän chaïy ñaàu caùp ñoaïn OA laø: IOA= Tieát dieän daây daãn ñoaïn OA: Trong đó : r : điện trở suất của đồng, r = 22 W/km/mm2 ® Choïn F = 25mm2 Tra baûng 4.29 trang 380 saùch ‘ Heä thoáng cung caáp ñieän’choïn caùp ñoàng haï aùp 4 loõi caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo. Loaïi 4G25 coù Icp = 144 A F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 4G25 6,0 20,5 25,5 1294 0,727 144 127 «. Ta choïn daây daãn töø caùp ñeán ñeøn: Choïn ñaây daãn theo coâng thöùc. Iñm.max = Iñm.ñen.K (choïn k =2) Ñeøn Natri cao aùp 250W chaán löu 25W. Iñm.ñen = Doøng khôûi ñoäng cuûa ñeøn: Iñm.max =1,47.2= 2,94A. - Ñoái vôùi ñeøn Natri cao aùp: Cöûa soå caùch maët ñaát 1m, coät cao 12m, caàn ñeøn 1,5m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = ((12-1)+1,5).1,1 = 13,75m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. mm2 «.Tính choïn daây daãn töø caùp leân ñeøn pha: Boùng halogen kim loaïi Pñen=250W, PCL = 15W Choïn ñaây daãn theo coâng thöùc. Iñm.max = Iñm.ñen.pha.K (choïn k =2) Iñm.ñen.pha = Doøng khôûi ñoäng cuûa ñeøn: Iñm.max =1,41.1,5= 2,82A. - Ñoái vôùi ñeøn pha: Cöûa soå caùch maët ñaát 1m, coät cao 17m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = (17-1).1,1 = 17,6m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. mm2 Töø keát quaû tính toaùn ta choïn daây daãn töø caùp leân ñeøn pha vaø töø caùp leân ñeøn Natri cao aùp coù cuøng tieát dieän. Tra baûng PL.4.28 trang 378 saùch ‘Heä thoáng cung caáp ñieän’ choïn caùp ñoàng haï aùp coù 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo, coù tieát dieän 2x1,5 mm2 . F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 26 - Ñoái vôùi ñeøn pha: Cöûa soå caùch maët ñaát 1m, coät cao 17m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = (17-1).1,1 = 17,6m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. «. Ta choïn daây daãn töø caùp ñeán ñeøn: Choïn ñaây daãn theo coâng thöùc. Iñm.max = Iñm.ñen.K (choïn k =2) Ñeøn compac 50W. Iñm.ñen = Doøng khôûi ñoäng cuûa ñeøn: Iñm.max =0,267.2= 0,534 A. Cöûa soå caùch maët ñaát 0,5m, coät cao 3,5m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = (3,5-0,5).1,1 = 3,3m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. mm2 Tra baûng PL.4.28 trang 378 saùch ‘Heä thoáng cung caáp ñieän’ choïn caùp ñoàng haï aùp coù 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo, coù tieát dieän 2x1,5 mm2 . F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 26 b. Kieåm tra ñoä suït aùp. Toån thaát ñieän aùp treân loä OA: Toån thaát ñieän aùp töø chaân coät leân ñeøn. Ta coù: rU = rUOA + rUñen + rUñen.pha +rUñen.via.he = 4,87+0,5+0,62+0,22 = 6,21 V. Vaäy rU<6,6V VËy ®èi víi loä daây nµy ta nhaän thÊy sôt ¸p ®¹t yªu cÇu nhá h¬n 6,6 V c. Kieåm tra theo ñieàu kieän phaùt noùng cuûa caùp 4 loõi vaø caùp 2 loõi. Kieåm tra theo coâng thöùc: k1.k2.Icp > Iđm Trong đó : k1 : hệ số kể đến môi trường áp đặt ( k1 = 1) k2 : hệ số điều chỉnh theo số lượng cáp đặt trong cống rãnh ( k2 = 0,87) -Vôùi caùp 4 loõi: 1.0,87.144 = 125,28 > 2.Iñm = 2.16,92 =33,84 A - Vôùi caùp 2 loõi (ñeøn natri cao aùp): 1.0,87.37 = 32,19 > 2.Iñm = 2.1,47 = 2,94A. - Vôùi caùp 2 loõi (ñeøn pha): 1.0,87.37 = 32,19 > 2.Iñm = 2.1,41 = 2,82 A. Vôùi 2 loaïi daây daãn ñaõ choïn thoaû maõn ñieàu kieän phaùt noùng. Vaäy daây daãn ñaõ choïn laø ñaït yeâu caàu. 2.Tính toaùn choïn tieát dieän daây daãn loä OB. a.Choïn tieát dieän. «. Chieàu daøi ñoaïn daây OB. L = 650 + 5 + 23 + 1,5 = 679,5m =0,6795km. Trong ñoù: 650m laø chieàu daøi cuûa nöûa ñoaïn ñöôøng. 5m laø chieàu daøi töø traïm ñeán væa heø. 23m laø chieàu roäng loøng ñöôøng. 1,5 m laø chieàu roäng cuûa moät nöûa daûi phaân caùch Doøng ñieän chaïy ñaàu caùp ñoaïn OB laø: IOB= Tieát dieän daây daãn ñoaïn OA: Trong đó : r : điện trở suất của đồng, r = 22 W/km/mm2 ® Choïn F = 25mm2 Tra baûng 4.29 trang 380 saùch ‘ Heä thoáng cung caáp ñieän’choïn caùp ñoàng haï aùp 4 loõi caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo. Loaïi 4G25 coù Icp = 144 A F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 4G25 6,0 20,5 25,5 1294 0,727 144 127 «. Ta choïn daây daãn töø caùp ñeán ñeøn: Choïn ñaây daãn theo coâng thöùc. Iñm.max = Iñm.ñen.K (choïn k =2) Ñeøn Natri cao aùp 250W chaán löu 25W. Iñm.ñen = Doøng khôûi ñoäng cuûa ñeøn: Iñm.max =2,94.2= 5,88A. - Ñoái vôùi ñeøn Natri cao aùp:Cöûa soå caùch maët ñaát 1m, coät cao 12m, caàn ñeøn 1,5m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = ((12-1)+1,5).1,1 = 13,75m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. mm2 Tra baûng PL.4.28 trang 378 saùch ‘Heä thoáng cung caáp ñieän’ choïn caùp ñoàng haï aùp coù 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo, coù tieát dieän 2x1,5 mm2 . F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 26 b. Kieåm tra ñoä suït aùp. Toån thaát ñieän aùp treân loä OB: Toån thaát ñieän aùp töø chaân coät leân ñeøn. Ta coù: rU = rUOB + rUñen = 5,58+0,81 = 6,39 V. Vaäy rU<6,6V VËy ®èi víi loä daây nµy ta nhaän thÊy sôt ¸p ®¹t yªu cÇu nhá h¬n 6,6 V c. Kieåm tra theo ñieàu kieän phaùt noùng cuûa caùp 4 loõi vaø caùp 2 loõi. Kieåm tra theo coâng thöùc: k1.k2.Icp > Iđm Trong đó : k1 : hệ số kể đến môi trường áp đặt ( k1 = 1) k2 : hệ số điều chỉnh theo số lượng cáp đặt trong cống rãnh ( k2 = 0,87) -Vôùi caùp 4 loõi: 1.0,87.144 = 125,28 > 2.Iñm = 2.18,68 =37,36 A - Vôùi caùp 2 loõi: 1.0,87.48 = 41,76 > 2.Iñm = 2.1,47 = 2,94A. Vôùi 2 loaïi daây daãn ñaõ choïn thoaû maõn ñieàu kieän phaùt noùng. Vaäy daây daãn ñaõ choïn laø ñaït yeâu caàu. 3.Tính toaùn choïn tieát dieän daây daãn loä OC. a. Choïn tieát dieän. «. Chieàu daøi ñoaïn daây OC. L = 650 + 5 + 49,5 = 704,5m =0,7045km. Trong ñoù: 650m laø chieàu daøi cuûa nöûa ñoaïn ñöôøng. 5m laø chieàu daøi töø traïm ñeán væa heø. 49,5 laø chieàu roäng töø meùp væa heø ñeán chaân coät ñeøn D. Doøng ñieän chaïy ñaàu caùp ñoaïn OC laø: IOC= Tieát dieän daây daãn ñoaïn OC: Trong đó : r : điện trở suất của đồng, r = 22 W/km/mm2 ® Choïn F = 25mm2 Tra baûng 4.29 trang 380 saùch ‘ Heä thoáng cung caáp ñieän’choïn caùp ñoàng haï aùp 4 loõi caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo. Loaïi 4G25 coù Icp = 144 A F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 4G25 6,0 20,5 25,5 1294 0,727 144 127 «. Ta choïn daây daãn töø caùp ñeán ñeøn: Choïn ñaây daãn theo coâng thöùc. Iñm.max = Iñm.ñen.K (choïn k =2) Ñeøn Natri cao aùp 250W chaán löu 25W. Iñm.ñen = Doøng khôûi ñoäng cuûa ñeøn: Iñm.max =1,47.2= 2,94A. - Ñoái vôùi ñeøn Natri cao aùp:Cöûa soå caùch maët ñaát 1m, coät cao 12m, caàn ñeøn 1,5m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = ((12-1)+1,5).1,1 = 13,75m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. mm2 «.Tính choïn daây daãn töø caùp leân ñeøn pha: Boùng halogen kim loaïi Pñen=250W, PCL = 15W Choïn ñaây daãn theo coâng thöùc. Iñm.max = Iñm.ñen.pha.K (choïn k =2) Iñm.ñen.pha = Doøng khôûi ñoäng cuûa ñeøn: Iñm.max =1,41.1,5= 2,82A. - Ñoái vôùi ñeøn pha: Cöûa soå caùch maët ñaát 1m, coät cao 17m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = (17-1).1,1 = 17,6m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. mm2 Töø keát quaû tính toaùn ta choïn daây daãn töø caùp leân ñeøn pha vaø töø caùp leân ñeøn Natri cao aùp coù cuøng tieát dieän. Tra baûng PL.4.28 trang 378 saùch ‘Heä thoáng cung caáp ñieän’ choïn caùp ñoàng haï aùp coù 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo, coù tieát dieän 2x1,5 mm2 . F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 26 - Ñoái vôùi ñeøn pha: Cöûa soå caùch maët ñaát 1m, coät cao 17m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = (17-1).1,1 = 17,6m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. b. Kieåm tra ñoä suït aùp. Toån thaát ñieän aùp treân loä OC: Toån thaát ñieän aùp töø chaân coät leân ñeøn. Ta coù: rU = rUOA + rUñen + rUñen.pha +rUñen.via.he = 4,53+0,5+0,62+0,22 = 5,87 V. Vaäy rU<6,6V VËy ®èi víi loä daây nµy ta nhaän thÊy sôt ¸p ®¹t yªu cÇu nhá h¬n 6,6 V c. Kieåm tra theo ñieàu kieän phaùt noùng cuûa caùp 4 loõi vaø caùp 2 loõi. Kieåm tra theo coâng thöùc: k1.k2.Icp > Iđm Trong đó : k1 : hệ số kể đến môi trường áp đặt ( k1 = 1) k2 : hệ số điều chỉnh theo số lượng cáp đặt trong cống rãnh ( k2 = 0,87) -Vôùi caùp 4 loõi: 1.0,87.144 = 125,28 > 2.Iñm = 2.16,92 =33,84 A - Vôùi caùp 2 loõi (ñeøn natri cao aùp): 1.0,87.37 = 32,19 > 2.Iñm = 2.1,47 = 2,94A. - Vôùi caùp 2 loõi (ñeøn pha): 1.0,87.37 = 32,19 > 2.Iñm = 2.1,41 = 2,82 A. Vôùi 2 loaïi daây daãn ñaõ choïn thoaû maõn ñieàu kieän phaùt noùng. Vaäy daây daãn ñaõ choïn laø ñaït yeâu caàu. Caùc loä daây OA1,OB1, OC1 OD1 tính toaùn vaø keát quaû gioáng caùc loä OA, OB, OC, OD III. THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ ÑEØN. Do ñaëc thuø cuûa caùc boä ñeøn sau moät thôøi gian hoaït ñoäng phaûi coù kieåm tra vaø baûo veä . Hieän nay ñeå baûo veä cho ñeøn ngöôøi ta duøng Aptomat ñeå baûo veä. - Vôùi moät coät ñeøn chieáu saùng chính caàn ñoâi coù hai ñeøn Natri cao aùp: n: soá boùng ñeøn Chọn Aptomat cho cột đèn chính : IđmA ³ 2I1 = 2.2,94 = 5,88 (A) Tra bảng PL4.29 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn Aptomat kiểu EA52-G do Nhật chế tạo có Iđm = 10A. - Vôùi moät coät ñeøn chieáu saùng chính coù moät ñeøn Natri cao aùp: Chọn Aptomat cho cột đèn chính : IđmA ³ 2I1 = 2.1,47 = 2,94 (A) Tra bảng PL4.29 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn Aptomat kiểu EA52-G do Nhật chế tạo có Iđm = 10A - Vôùi moät coät ñeøn chieáu saùng taêng cöôøng moät boùng Compac: Chọn Aptomat cho cột đèn chính : IđmA ³ 2I1 = 2.0,267 = 0,534 (A). Tra bảng PL4.29 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn Aptomat kiểu EA52-G do Nhật chế tạo có Iđm = 10A - Vôùi moät coät ñeøn pha 4 boùng Halogen kim loaïi: Chọn Aptomat cho cột đèn chính : IđmA ³ 2I1 = 2.5,67 = 11,34 (A) Tra bảng PL4.29 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn Aptomat kiểu EA52-G do Nhật chế tạo có Iđm = 15A IV. ÑIEÀU KHIEÅN CHIEÁU SAÙNG. Yeâu caàu cuûa heä thoáng ñieàu khieån chieáu saùng laø 17h30 toái toaøn boä ñeøn treân ñöôøng ñöôïc töï baät saùng leân, ñeán 23h30 thì 2/3 soá ñeøn ñöôïc taét ñi, ñeán 6h saùng hoâm sau thì toaøn boä heä thoáng ñeøn seõ töï ñoäng taét hoaøn toaøn. Vôùi yeâu caàu nhö vaäy thì ta duøng hai rô le thôøi gian, hai Contactor laø K1 vaø K2, K3 ñeán thôøi gian 17h30 thì K1, K 2 vaø K3 cuøng hoaït ñoäng, ñeán 23h30 thì chæ coøn K1 hoaït ñoäng, ñeán 6h saùng hoâm sau thì caùc tieáp ñieåm chính K1, K2 vaø K3 môû ra toaøn boä heä thoáng chieáu saùng ñöôøng ñöôïc taét hoaøn toaøn. Caùc Rôle thôøi gian ñöôïc heïn giôø laø ñeán 17h30 vaø 23h30 vaø 6h. Ñeán ñuùng thôøi gian ñoù thì chuùng seõ caáp ñieän cho cuoän ñieàu khieån cuûa K1, K2 vaø K3, töø ñoù cho pheùp tieáp ñieåm chính K1, K2 vaø K3 môû ra hay ñoùng vaøo ñeå cung caáp ñieän cho heä thoáng chieáu saùng ñöôøng. B. ÑOÁI VÔÙI TUÛ CHIEÁU SAÙNG CUNG CAÁP ÑIEÄN CHO ÑÖÔØNG LE LÔÏI I. LÖÏA CHOÏN DAÂY DAÃN, CAÙC THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ TRONG TUÛ CHIEÁU SAÙNG. 1.Choïn Aptomat AP4. Phuï taûi tính toaùn laø: Tính chọn Aptomat với dòng cắt định mức : IC ³ k.I ( chọn k = 2 ). IC ³ 2.30,37 = 60,74(A) Tra bảng PL3.5sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn Aptomat 3 cực loại do NHẬT chế tạo có kí hiệu EA103-G. Có các thông số Số cực Iđm (A) Uđm (V) IN (kA) 3 75 380 14 2. Choïn caùp töø traïm bieán aùp hôïp boä tôùi tuû chieáu saùng. - Khoaûng caùch töø traïm bieán aùp hôïp boä ñeán tuû chieáu saùng khoaûng 5m. - doøng ñieän . - Chọn tiết diện dây dẫn đến trạm biến áp: Fdd ³ Trong đó : Fdd : tiết diện dây dẫn (mm2) Ikd : dòng điện làm việc lớn nhất của hệ thống Jkt : mật độ dòng điện kinh teá. ( Jkt = 1,3A/m2 ). - Khi caû heä thoáng khôûi ñoäng thì doøng ñieän seõ taêng gaáp ñoâi. Ikñ = Id .2 = 2.30,37 = 60,74 A Vậy Fdd ³ Tra bảng PL4.29 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn loại cáp đồng 4 loõi tiết diện 70mm2 có các thông số sau : F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 4G70 14,0 31,5 37,5 3195 0,268 254 246 3.Löïa choïn K4 vaø K5. - Trong sơ đồ cung cấp điện của tủ chiếu sáng 2để tự động đóng cắt nguồn động lực cung cấp cho hệ thống chiếu sáng có tín hiệu điều khiển bằng hai công tắc tơ K4 và K5. - Công tắc tơ K4 dùng để cắt 2/3 số đèn khi vè khuya, nhằm mục đích tiết kiệm điện năng. Còn K5 đảm nhận nhiệm vụ cắt 1/3 số đèn còn lại khi trời sáng. a. Tính nhánh K4 duy trì ñoùng caét cho 2/3 số đèn đường Lê Lợi : Trong đó : P : Công suất của ñöôøng leâ Lôïi. - Dòng điện của nhánh 4 : - Dòng điện định mức của bộ phận đóng cắt : Ic4 ³ 2In4 = 2.20,24 = 40,48 (A) Chọn K4: có dòng định mức 45A, điện áp định mức 380V b. Tính nhánh K5 cắt 1/3 soá ñeøn coøn laïi cuûa ñöôøng Leâ Lôïi. Trong đó : P : Công suất của ñöôøng leâ Lôïi. - Dòng điện của nhánh 5 : - Dòng điện định mức của bộ phận đóng cắt : Ic5 ³ 2In5 = 2.10,12 = 20,24 (A) Chọn K5: có dòng định mức 25A, điện áp định mức 380V 4. Löïa choïn caàu chì cho loä ra caùc daõy ñeøn. 4.1.Löïa choïn caàu chì CC4 cho loä ra OD. Coâng suaát loä daây OD. POD = w Ñieän aùp ñònh möùc caàu chì. Udmcc ³ 1,1.Udm = 1,1.220 = 242V Doøng ñieän tính toaùn ñi qua caàu chì laø: Idmcc ³ 2.I Idmcc ³ 2.15,18 = 30,36 (A). Tra baûng PL3.11.saùch “saùch heä thoáng cung caáp ñieän cuûa xí nghieäp coâng nghieäp ñoâ thò vaø nhaø cao taàng” ta choïn caàu chì ñieän aùp thaáp kieåu oáng IIP-2 do Lieân Xoâ cheá taïo. Caàu chì coù ñieän aùp ñònh möùc: 250V. Doøng ñieän ñònh möùc cuûa daây chaûy:45A 4.2.Löïa choïn caàu chì CC5 cho loä ra OE. Coâng suaát loä daây OE. PODE = w Ñieän aùp ñònh möùc caàu chì. Udmcc ³ 1,1.Udm = 1,1.220 = 242V Doøng ñieän tính toaùn ñi qua caàu chì laø: Idmcc ³ 2.I Idmcc ³ 2.15,18 = 30,36 (A). Tra baûng PL3.11.saùch “saùch heä thoáng cung caáp ñieän cuûa xí nghieäp coâng nghieäp ñoâ thò vaø nhaø cao taàng” ta choïn caàu chì ñieän aùp thaáp kieåu oáng IIP-2 do Lieân Xoâ cheá taïo. Caàu chì coù ñieän aùp ñònh möùc: 250V. Doøng ñieän ñònh möùc cuûa daây chaûy:45A II. TÍNH CHOÏN CAÙP HAÏ AÙP. Traïm B.A D D1 E E1 Loä OD: ñöôøng daây cung caáp cho nöûa daõy ñeøn A goàm 8 boùng ñeøn Natri cao aùp,1 ñeøn pha.( moãi ñeøn pha 4 boùng) Coâng suaát ñoaïn OD: S = 8.(350 +25) +4.(250 + 15) = 4060W Loä OB: Ñöôøng daây cung caáp cho nöûa daõy ñeøn B goàm 8 boùng ñeøn Natri cao aùp. Coâng suaát ñoaïn OE: S = 8.(350 +25) = 3000W 1.Tính toaùn choïn tieát dieän daây daãn loä OD. a. Choïn tieát dieän. «.Chieàu daøi ñoaïn daây OD. L = 600 + 5 = 605m =0,605km. Trong ñoù: 600m laø chieàu daøi cuûa nöûa ñoaïn ñöôøng. 5m laø chieàu daøi töø traïm ñeán væa heø. Doøng ñieän chaïy ñaàu caùp ñoaïn OD laø: IOD= Tieát dieän daây daãn ñoaïn OA: Trong đó : r : điện trở suất của đồng, r = 22 W/km/mm2 ® Choïn F = 25mm2 Tra baûng 4.29 trang 380 saùch ‘ Heä thoáng cung caáp ñieän’choïn caùp ñoàng haï aùp 4 loõi caùch ñieän PVC do LENS cheá taïo loaïi 4G10 F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 4G10 3,8 13,5 17,0 479 1,83 87 75 «. Ta choïn daây daãn töø caùp ñeán ñeøn: Choïn ñaây daãn theo coâng thöùc. Iñm.max = Iñm.ñen.K (choïn k =2) Ñeøn Natri cao aùp 350W chaán löu 25W. Iñm.ñen = Doøng khôûi ñoäng cuûa ñeøn: Iñm.max =2.2= 4A. - Ñoái vôùi ñeøn Natri cao aùp: Cöûa soå caùch maët ñaát 1m, coät cao 12m, caàn ñeøn 2m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = ((12-1)+2).1,1 = 14,3m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. mm2 «.Tính choïn daây daãn töø caùp leân ñeøn pha: Boùng halogen kim loaïi Pñen=250W, PCL = 15W Choïn ñaây daãn theo coâng thöùc. Iñm.max = Iñm.ñen.pha.K (choïn k =2) Iñm.ñen.pha = Doøng khôûi ñoäng cuûa ñeøn: Iñm.max =1,41.1,5= 2,82A. - Ñoái vôùi ñeøn pha: Cöûa soå caùch maët ñaát 1m, coät cao 17m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = (17-1).1,1 = 17,6m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. mm2 Töø keát quaû tính toaùn ta choïn daây daãn töø caùp leân ñeøn pha vaø töø caùp leân ñeøn Natri cao aùp coù cuøng tieát dieän. Tra baûng PL.4.28 trang 378 saùch ‘Heä thoáng cung caáp ñieän’ choïn caùp ñoàng haï aùp coù 2 loõi caùch ñieän PVC do haõng LENS cheá taïo, coù tieát dieän 2x1,5 mm2 . F(mm2) d(mm) M(kg/km) ro(W/km) Icp Loõi Voû Trong nhaø Ngoaøi trôøi min max 2x1,5 1,4 8,8 10,5 127 12,1 37 26 - Ñoái vôùi ñeøn pha: Cöûa soå caùch maët ñaát 1m, coät cao 17m. Vaäy chieàu daøi daây daãn leân ñeøn laø: L = (17-1).1,1 = 17,6m. Trong ñoù: 1,1 laø heä soá döï tröõ. b. Kieåm tra ñoä suït aùp. Toån thaát ñieän aùp treân loä OD: Toån thaát ñieän aùp töø chaân coät leân ñeøn. Ta coù: rU = rUOD + rUñen + rUñen.pha = 4,82+0,71+0,62= 6,14 V. Vaäy rU<6,6V VËy ®èi víi loä daây nµy ta nhaän thÊy sôt ¸p ®¹t yªu cÇu nhá h¬n 6,6 V c. Kieåm tra theo ñieàu kieän phaùt noùng cuûa caùp 4 loõi vaø caùp 2 loõi. Kieåm tra theo coâng thöùc: k1.k2.Icp > Iđm Trong đó : k1 : hệ số kể đến môi trường áp đặt ( k1 = 1) k2 : hệ số điều chỉnh theo số lượng cáp đặt trong cống rãnh ( k2 = 0,87) -Vôùi caùp 4 loõi: 1.0,87.87 = 75,69 > 2.Iñm = 2.7,25 =14,5 A - Vôùi caùp 2 loõi (ñeøn natri cao aùp): 1.0,87.37 = 32,19 > 2.Iñm = 2.2 = 4A. - Vôùi caùp 2 loõi (ñeøn pha): 1.0,87.37 = 32,19 > 2.Iñm = 2.1,41 = 2,82 A. Vôùi 2 loaïi daây daãn ñaõ choïn thoaû maõn ñieàu kieän phaùt noùng. Vaäy daây daãn ñaõ choïn laø ñaït yeâu caàu. III. THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ ÑEØN. Do ñaëc thuø cuûa caùc boä ñeøn sau moät thôøi gian hoaït ñoäng phaûi coù kieåm tra vaø baûo veä . Hieän nay ñeå baûo veä cho ñeøn ngöôøi ta duøng Aptomat ñeå baûo veä. - Vôùi moät coät ñeøn chieáu saùng chính caàn ñoâi coù hai ñeøn Natri cao aùp: - Chọn Aptomat cho cột đèn chính : IđmA ³ 2I1 = 2.2,00 = 4 (A) Tra bảng PL4.29 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn Aptomat kiểu EA52-G do Nhật chế tạo có Iđm = 10A. - Vôùi moät coät ñeøn pha 4 boùng Halogen kim loaïi: Chọn Aptomat cho cột đèn chính : IđmA ³ 2I1 = 2.5,67 = 11,34 (A) Tra bảng PL4.29 sách “ Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng”, ta chọn Aptomat kiểu EA52-G do Nhật chế tạo có Iđm = 15A IV. ÑIEÀU KHIEÅN CHIEÁU SAÙNG. Heä thoáng chieáu saùng ñöôøng Leâ Lôïi ñöôïc ñieàu khieån baèng rôle thôøi gian ñaët trong tuû ñieän cuûa traïm. Ñieàu khieån theo 3 cheá ñoä: - Buoåi toái baät 100% soá ñeøn. - Veà khuya taét bôùt 2/3 soá ñeøn. - Ñeán saùng taét 1/3 soá ñeøn coøn laïi. XI. TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG NOÁI ÑAÁT. Noái ñaát laø bieän phaùp an toaøn trong heä thoáng cung caáp ñieän. Neáu nhö caùch ñieän bò hö hoûng voû thieát bò ñieän seõ mang ñieâïn aùp. Ñeå traùnh hieän töôïng ñieän giaät tröôùc tieân phaûi chaáp haønh nghieâm chænh quy taéc vaän haønh caùc thieát bò ñieän, maët khaùc ta coøn phaûi thöïc hieän vieäc noái ñaát caùc boä phaän coù theå bò mang ñieän khi caùch ñieän bò hoûng. Thoâng thöôøng caùc voû maùy baèng kim loaïi phaûi ñöôïc noái ñaát. Tính toaùn ñoái vôùi heä thoáng noái ñaát. Ñeå noái ñaát ta duøng theùp L60x60x60x6 daøi 2,5m ñöôïc noái vôùi nhau baèng thanh theùp deït 40x4mm taïo thaønh maïch voøng noái ñaát bao quanh thieát bò ñieän. Caùc coïc ñöôïc ñoùng saâu döôùi maët ñaát 0,7m, theùp deït ñöôïc haøn chaët vôùi caùc coïc ôû ñoä saâu 0,8m. Vôùi tham soá coïc nhö treân ta tính ñieän trôû noái ñaát cuûa moät coïc laø: Traïm B.A 2,5m 0,7m 0,8m Hình veõ: Maët baèng, maët caét heä thoáng noái ñaát. R1c = 0,00289.r. Kmax (W). Trong ñoù r : ñieän trôû suaát cuûa ñaát (W/cm ). Ñoái vôùi ñaát aåm trung bình ta coù r = 0,4.104 (W/cm ). Kmax = 1,5(heä soá hieäu chænh ñieän trôû suaát cuûa ñaát). Vaäy :R1c = 0,00289.0,4.104 . 1,5= 17,88 (W). Ta xaùc ñònh sô boä soá coïc theo coâng thöùc sau: Trong ñoù: R1c: ñieän trôû noái ñaát moät coïc (W). Ryc: ñieän trôû noái ñaát yeâu caàu Ryc = 4 (W). hc : heä soá söû duïng coïc. Ta choïn n = 6 coïc. Ta xaùc ñònh ñieän trôû cuûa thanh noái ñaát. (W) r0: ñieän trôû suaát cuûa ñaát ôû ñoä saâu choân thanh = 0,8m. l: chieàu daøi(chu vi)maïch voøng (cm). vôùi traïm ta coù 2.(6+3)= 18m. b: chieàu roäng cuûa thanh noái b=4cm. t: chieøu saâu choân thanh noái t = 80cm. Tra baûng tìm ñöôïc ht = 0,65. Ñieän trôû noái ñaát thöïc teá cuûa caùc thanh noãíet ñeán heä soá söû duïng thanh: Ñieän trôû noái ñaát caàn thieát cuûa toaøn boä soá coïc: Soá coïc caàn ñoùng caàn ñoùng laø: coïc Tieán haønh heä thoáng noái ñaát nhö sau: Duøng 6 coïc theùp goùc L60x60x60x6 daøi 2,5m thaønh maïch voøng18m ñöôïc noái vôùi nhau baèng thanh theùp deït 40x4mm ñaët caùch maët ñaát 0,8m. Ñieän trôû noái ñaát cuûa heä thoáng nhoû hôn 4 (W) + Caùch noái ñaát caùc thieát bò cuûa traïm bieán aùp vaøo heä thoáng tieáp ñòa nhö sau: Töø heä thoáng tieáp ñòa laøm saün hai ñaàu noái. - Trung tính 0,4kV noái vôùi moät ñaàu. - Toaøn boä caùc phaàn baèng saét ôû traïm, voû maùy bieán aùp, voû tuû ñieän noái vôùi caùc ñaàu coøn laïi. PHAÀN V TÌM HIEÅU PHAÀN MEÀM THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG DIALUX V.4.2.0.0 PHẦN GIỚI THIỆU: DIALux là phần mềm thiết kế chiếu sáng độc lập, được tạo lập bởi công ty DIAL GmbH - Đức và cung cấp miễn phí cho người có nhu cầu. Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux bao gồm 2phần: . Phần DIALux 4.2 Light Wizard: Đây là một phần riêng biệt của DIALux từng bước trợ giúp cho người thiết kế dễ dàng và nhanh chóng thiết lập một dự án chiếu sáng nội thất. Kết quả chiếu sáng nhanh chóng được trình bày và kết quả có thể được chuyển thành tập tin PDF hoặc chuyển qua dự án chiếu sáng DIALux để DIALux có thể thiết lập thêm các chi tiết cụ thể chính xác với đầy đủ các chức năng trình bày. . Phần DIALux 4.2: Đây là phần chính và là toàn bộ phần mềm thiết kế chiếu sáng DIALux. Từ phần DIALux 4.2 bạn có thể chọn để vào nhiều phần khác nhau: . Phần trợ giúp thiết kế nhanh (wizards) cho chiếu sáng nội thất, chiếu sáng ngoại thất và chiếu sáng giao thông. . Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng nội thất. . Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng ngoại thất. . Phần thiết kế mới một dự án chiếu sáng giao thông. . Phần mở các dự án đã có hoặc các dự án mới mở gần đây. - DIALux tính toán chiếu sáng chủ yếu theo các tiêu chuẩn châu Âu như EN 12464, CEN 8995. - DIALux cho phép chèn và xuất tập tin DWG hoặc DXF - DIALux có thể chèn nhiều vật dụng, vật thể các mẫu bề mặt cho thiết kế sinh động và giống với thực tế hơn. - Với chức năng mô phỏng và xuất thành ảnh, phim. DIALux có hình thức trình bày khá ấn tượng. - DIALux là phần mềm độc lập, tính toán được với thiết bị của nhiều nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng khác nhau với điểu kiện các thiết bị đã được đo đạc sự phân bố ánh sáng và có tập tin dữ liệu phân bố ánh sáng để đưa vào DIALux . - DIALux cung cấp công cụ Online cho việc cập nhật, liên lạc với DIALGmbH và kết nối với các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng. Bạn có thể tải DIALux vể miễn phí từ địa chỉ trang web: www.Dialux.com A. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN DIALUX V.4.2.0.0 1. Cửa sổ khởi động của DIALux 4.2.0.0 Sau khi kích chuột khởi động, cửa sổ Welcome của DIALux sẽ xuất hiện để bạn chọn tiếp (Hình 1) (Hình 1) Tại cửa sổ Welcome bạn phải chọn 1 trong 6 chức năng: - New Interior Project: Lập một dự án chiếu sáng nội thất mới. - New Exterior Project: Lập một dự án chiếu sáng ngoại thất mới. - New Street Project: Lập một dự án chiếu sáng giao thông mới. - DIALux Wizards: Phần trợ giúp thiết lập nhanh dự án. - Open Last Project: Mở dự án mới làm việc lần sau cùng. - Open Project: Mở một dự án đã lưu trữ. Nếu bạn chọn phần trợ giúp nhanh thì cửa sổ Wizard selection sẽ xuất hiện (Hình 2) để bạn chọn tiếp cho một thiết kế chiếu sáng nội thất (DIALux Light); Thiết kế nhanh một dự án (Quick Planing); Thiết kế chuyên nghiệp nhanh một dự án (Professional Quick Planing); hoặc Thiết kế nhanh một dự án chiếu sáng giao thông (Quick Street Planing). B. PHẦN HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ I. THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG MỘT DỰ ÁN GIAO THÔNG: Đây là phần hướng dẫn thiết kế chiếu sáng một dự án giao thông mới, không phải là phần tìm giải pháp tối ưu cho chiếu sáng, điều này có nghĩa là các thông số kỹ thuật về con đường đã có theo thiết kế xây dựng. Các thông số kỹ thuật về lắp đặt và về bộ đèn sử dụng có thể tuỳ nghi thay đổi trong một phạm vi giới hạn mà thiết kế xây dựng cho phép để hệ thống chiếu sáng đạt hiệu quả cao nhất. - Khởi động DIALux từ biểu tượng trên màn hình Desktop hoặc từ Start - All Programs - DIALuxDIALux4.2 Lúc này cửa sổ Welcome của DIALux sẽ xuất hiện. Để thiết kế chiếu sáng giao thông, bạn chọn biểu tượng New Street Project. (Hình dưới) 1. Chèn đường và các thành phần liên quan. Sau khi chọn New Street Project, toàn bộ cửa sổ màn hình DIALux sẽ xuất hiện. Màn hình CAD bên phải của DIALux sẽ có một con đường chính. Bên trái màn hình CAD là ô Project Manager. - Chèn thêm đường và các thành phần liên quan: Dùng mũi tên qua lại | } ở ô Project Manager để tìm thẻ. Bạn chọn thẻ Arrangement để chèn thêm đường và các thành phần khác của đường theo yêu cầu: (Hình 16). Hoặc vào Menu Paste, chọn Street Elements để chèn. . Roadway: Thêm một đường giao thông mới. Khi có thêm một đường thì ở giữa sẽ xuất hiện dải phân cách (Median) . Lay-by: Thêm một chỗ lõm để đậu xe bên đường . Sidewalk : Thêm vỉa hè cho người đi bộ. . Grass Strip : Thêm các mảng cỏ xanh. . Bicycle Lane: Thêm làn đường cho xe đạp. . Emergency Lane: Thêm làn đường khẩn cấp. (Hình 16) Các thành phần mới chèn vào đều nằm phía trên con đường chính, để di chuyển vị trí, bạn chọn thành phần đó ở ô Project Manager, sau đó kích vào mũi tên lên xuống ÎÏ để di chuyển. Kích vào û để xoá. - Hiệu chỉnh thông số của các thành phần: Để hiệu chỉnh thông số của từng thành phần, bạn chọn thành phần muốn hiệu chỉnh, chọn thẻ General ở ô Project Manager. (Hình 17) (Hình 17) Bạn có thể nhập tên cho từng thành phần (Name), Bề rộng của thành phần (Width), Số làn đường (Number of Lane) Độ cao của thành phần (Height) . - Hiệu chỉnh bề mặt của các thành phần: Để hiệu chỉnh bề mặt của từng thành phần, bạn chọn thành phần muốn hiệu chỉnh, chọn thẻ Surface ở ô Project Manager. (Hình 18) (Hình 18) . Thẻ nhỏ Material: Bạn chọn loại vật liệu cấu thành của thành phần ở ô Material hoặc tự chọn màu sắc (Color), hệ số phản chiếu (Reflection factor) của bề mặt. . Thẻ nhỏ Texture: Nhập các thông số về mẫu bề mặt. . Thẻ nhỏ Raytracer: Nhập các thông số cho việc mô phỏng chiếu sáng. - Hiệu chỉnh các yếu tố của đường: Riêng về đường thì có nhiều yếu tố cần hiệu chỉnh hơn. Bạn chọn Roadway, ô Project manger sẽ xuất hiện 4 thẻ. (Hình 19) (Hình 19) Thẻ General: Bạn nhập bề rộng đường và số làn đường. . Thẻ Street Coating: Chọn loại mặt đường và hệ số phản chiếu ở ô Tamac. Chọn các thông số khi mặt đường ướt ở ô Umiformity Coating on Wet Roadways . Thẻ Observer: Xác định tuổi trung bình của người quan sát ở ô Average age of observer, Xác định vị trí X, Y, Z của người quan sát. . Thẻ Surface: Gồm các thẻ nhỏ Material, Texture, Raytracer như đã giới thiệu. 2. Chọn đèn và phân bố đèn. - Chọn đèn: Để có thể chọn đèn từ một nhà sản xuất nào đó, bạn phải cài đặt dữ liệu đèn của nhà sản xuất đó. Việc cài đặt có thể thực hiện từ đĩa CD, hoặc trực tiếp tải về từ Internet. Để thực hiện việc chọn đèn, vào Menu Luminaire Selection, hoặc chọn thẻ Luminaire Selection bên dưới ô Project manager. (Hình 20) (Hình 20) Bạn chọn vào tên nhà sản xuất muốn sử dụng. Nếu dữ liệu nhà sản xuất đã được cài đặt thì bạn chỉ việc chọn đèn, loại bóng và công suất theo yêu cầu. Nếu dữ liệu chưa được cài đặt thì từng bước, chương trình sẽ hướng dẫn cho bạn cài đặt. Sau khi chọn đèn, cửa sổ Project manager sẽ xuất hiện hình ảnh, tính năng năng kỹ thuật của bộ đèn vừa chọn. - Phân bố đèn: Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement, chọn Street Arrangement. Ô Project manager sẽ xuất hiện cửa sổ Optimization: Chọn phương án bố trí đèn tối ưu (Hình 21) (Hình 21) . Ở ô Arrangement Type, bạn chọn kiểu phân bố đèn : 1 bên phía dưới (Single row, bottom). 1 bên phía trên (Single row, top). 2 bên đối xứng (Double row, opposing). 2 bên đối xứng cách lề (Double row with offset). Phân bố trên dải phân cách (On Median). . Ở ô Valuation Field: Bạn nhập giá trị các đại lượng chiếu sáng cần phải đạt của con đường. . Ở ô Optimise: Bạn nhập giá trị tối thiểu, tối đa và các bước trung gian của chiều cao, khoảng cách trụ, … Chọn vào nút Start Optimization. Chương trình sẽ chọn cho bạn phương án bố trí tối ưu. Nếu bạn không sử dụng công cụ tìm phương án tối ưu này thì sau khi chọn phương án bố trí, chọn nút Paste để vào các thẻ điều chỉnh thông số. · Thẻ nhỏ Arrangement: Nếu sau khi chọn đèn, bạn chọn Paste hoặc bạn không sử dụng chức năng Optimization thì cửa sổ thẻ Optimization sẽ biến mất và lúc này bạn vào thẻ nhỏ Arrangement để nhập các thông số phân bố đèn theo ý muốn. Sau khi chọn thẻ Arrangement, cửa sổ thẻ Arrangement xuất hiện (Hình 22) (Hình 22) Tại đây bạn chọn kiểu phân bố đèn : . Single row, bottom : 1 bên phía dưới. . Single row, top: 1 bên phía trên. . Double row, opposing: 2 bên đối xứng. . Double row with offset: 2 bên đối xứng cách lề. . On Median: Phân bố trên dải phân cách. · Thẻ nhỏ Pole Arrangement: Ở thẻ nhỏ Pole Arrangement bạn nhập các thông số chính xác về phân bố trụ trên đường (Hình 23) (Hình 23) . Luminaire Mounting Height: Độ cao lắp đèn . Height above Workplane: Độ cao của đèn so với mặt phẳng làm việc (mặt phẳng tính toán chiếu sáng) . Number of Luminaire per Pole: số đèn trên mỗi trụ . Distance between Two Poles: Khoảng cách giữa 2 trụ . Longitudinal Displacement: Khoảng cách dịch chuyển so với vùng tính toán. Trong tính toán chiếu sáng giao thông thì khoảng này phải bằng 0. ·Thẻ nhỏ Boom: Ở thẻ nhỏ Boom, bạn nhập các thông số chính xác về lắp đặt của bộ đèn (hình 24) (Hình 24) . Boom Length: Chiều dài của cần. . Boom Inclination: Độ ngẩng của cần tính bằng độ. . Overhang: Khoảng cách treo đèn tính từ lề . Distance Pole to: Khoảng cách dựng trụ tính từ lề . Angle of Rotation: Góc xoay của cần. 3. Lưu tập tin dự án. Sau khi bạn đã thiết lập được cấu trúc con đường và phân bố đèn một cách cơ bản, lúc này bạn có thể lưu tập tin dự án với tên và vào nơi bạn muốn. Vào Menu File, chọn Save As… để lưu tập tin dự án. 4. Tính toán chiếu sáng. Để thực hiện việc tính toán chiếu sáng, bạn vào Menu Output, Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán bằng cách chọn vào ô bên trái của đại lượng. Sau khi đã chọn các đại lượng, vào Menu Output, chọn Start Calculation hoặc biểu tượngtrên thanh công cụ để chương trình thực hiện tính toán. Vào Menu File, chọn Print Preview hoặc biểu tượng trên thanh côngcụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết. Vào Menu File, chọn Print hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để in báo cáo kết quả nếu muốn. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. C. PHẦN THỰC HÀNH THIẾT KẾ Các bài thực hành chỉ có mục đích làm quen với việc sử dụng phần mềm, bạn cần tự điều chỉnh cho kết quả đạt với các tiêu chuẩn chiếu sáng. Bài thực hành: 1/ Dữ liệu thiết kế: Thiết kế chiếu sáng cho đoạn đường theo bình đồ trên với các thông số cụ thể như sau: - Đường đôi, mỗi đường có 2 làn xe, mỗi làn rộng 5m. - Mặt đường theo Rtable: R3007, hệ số phản chiếu Q0: 0.070 - Dải phân cách giữ rộng 1,4m - Đèn công suất 250W/cao áp Sodium - Đèn lắp ở độ cao: 11m - Độ ngẩng đèn (inclination): 100 - Trụ lắp đặt giữa dải phân cách - Khoảng cách treo đèn (overhang): 0,5m - Khoảng cách trụ: 40m 2/ Các bước thiết kế: Ø Bước 1 : Khởi động DIALux từ Start - All Programs-DIALux-DIALux 4.2 Hoặc từ biểu tượng trên màn hình Desktop Ø Bước 2: Tại cửa sổ Welcome của DIALux, chọn New Street Project Ø Bước 3: Ở ô Project manager, chọn Project. Đặt tên cho dự án, và mô tả về dự án. Các thông tin liên hệ về công ty và cá nhân…. Chọn Street 1, Chọn thẻ nhỏ Arrangement. Chọn Roadway để thêm 1 con đường mới. Dải phân cách (Median) sẽ tự động xuất hiện giữa 2 đường. Ø Bước 4: Hiệu chỉnh thông số về đường. Chọn vào Roadway 1. Vào thẻ General, nhập tên cho đường tuỳ ý, Ô Width: nhập 10. Ô Number of Lanes: nhập 2. Thao tác tương tự cho Roadway 2. Chọn Median 1: Đặt tên tuỳ ý, Ô Width nhập 1.5, Height: nhập 0.3 Các thẻ nhỏ khác không cần hiệu chỉnh. Ø Bước 5: Chọn đèn. Vào Menu Luminaire Selection chọn DIALux Catalogs. Chọn nhà sản xuất mà bạn đã cài đặt dữ liệu. Chọn dòng đèn Outdoor hoặc Road lighting. Chọn đèn và công suất phù hợp. Trong bài thực hành này, chọn công suất 250W, bóng High Pressure Sodium. Kích mắt phải chuột vào tên đèn đã chọn, chọn Use product hoặc Use product and close để trở về màn hình CAD của DIALux. Ø Bước 6: Phân bố đèn và hiệu chỉnh đèn Ở ô Project manager, bạn kích chọn vào tên đèn. Vào Menu Paste, chọn Luminaire Arrangement - Street Arrangement. Hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Chọn Paste. Ở thẻ Arrangement chọn On Median. Ở thẻ Pole Arrangement, ô Luminaire Mounting Height: nhập 11. Ô Number of Luminaire: nhập 2. Ô Distance Between Two Poles: nhập 40. Ở thẻ nhỏ Boom: Ô Boom Inclination: nhập 10. Ô Overhang: = 0.8. Boom Length: không nhập mà chương trình tự tính. Ø Bước 7: Lưu tập tin Vào Menu File, chọn Save As… đặt tên cho tập tin dự án, chọn nơi lưu trữ, chọn OK để lưu trữ. Cancel để huỷ bỏ. Ø Bước 8: Tính toán chiếu sáng Vào Menu Output, Chọn Configure Output để xác định những đại lượng cần tính toán. Sau đó chọn Start Calculation để chương trình tính toán. Ø Bước 9: In báo cáo. Chọn trên thanh công cụ để xem kết quả và điểu chỉnh nếu cần thiết . Chọn trên thanh công cụ để trở lại Project Manager cho việc chỉnh sửa. Sau khi đã điều chỉnh đạt yêu cầu về chiếu sáng, vào Menu File, chọn Print để in báo cáo kết quả chiếu sáng. Vào Menu File chọn Save hoặc biểu tượng trên thanh công cụ để lưu lại dự án trước khi đóng chương trình hoặc qua một dự án mới. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1.Kỹ thuật chiếu sáng – Ptrick Vardeplanque (Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào) 2.Thiết bị và hệ thống chiếu sáng - Pgs.Ts Đặng Văn Đào, Pgs.Ts Lê Văn Doanh, Ts Nguyễn Ngọc Mỹ. 3.Thiết kế cấp điện –Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm 4. Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng - Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdo an chieu sang duong.doc
Luận văn liên quan