Đồ án Thiết kế dây truyền cấp bông máy trải

Lời nói đầu Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và tin học ứng dụng đã thúc đẩy sự phát triển của ngành tự động hóa lên một tầm cao mới. Trong các nhà máy, xí nghiệp yêu cầu về chất lượng của sản phẩm ngày càng cao, yêu cầu về số lượng của sản phẩm ngày càng lớn hơn. tuy nhiên, yêu cầu về sức lao động của công nhân cần phải giảm xuống tối thiểu. Chính vì vậy mà việc áp dụng tự đông hóa vào các nhà máy,xí nghiệp là một ưu thế nổi trội trong thời điểm hiện tại. Việc nghiên cứu, phân tích dây truyền công nghệ cấp bông và công đoạn của máy trộn công ty trách nhiệm hữu hạn sợi dệt Vĩnh Phúc là để tài đồ án tốt nghiệp của em. Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, đầu tiên em xin trân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội,các thầy cô thuộc bộ môn Tự Động Hóa Xí Nghiệp Công nghiệp và công ty trách nhiệm hữu hạn sợi dệt Vĩnh Phúc đã truyền đạt kiến thức cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đồ thành đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Mạnh Tiến đã quan tâm theo dõi, tận tình hướng dẫn cũng như động viên em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Sinh viên Nguyễn Đức Quỳnh Chương1: Giới thiệu chung về dây truyền công nghệ 1.1. Giới thiệu chung dây truyền công nghệ cấp bông máy chải Đây là dây truyền với công nghệ hiện đại ( Hình 1-1) có công suất lớn độ an toàn cao, từ việc cấp bông vào cho máy xé cho tới quá trình se lại thành sợi là quá trình tự động được lập trình sẵn với những thông số được nhà sản xuất đưa vào dây truyền công nghệ,người vận hành chỉ thay đổi một số thông số để cho phù hợp với qúa trình sản xuất thực tế, để đảm bảo đòi hỏi rất phức tạp trong quá trình sản xuất thực tế dây truyền công nghệ đã ứng dụng những công nghệ mới nhất như việc sử dụng máy biến tần , vi sử lý Dây truyền gồm các bộ phận chính như sau: 1.1.1.Máy xé bông tự động.

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2433 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế dây truyền cấp bông máy trải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Òn nhá vµ ®­îc hót ra ngoµi. 1.1.6.Hµm trén. B«ng tiÕp tôc ®i tíi hµm trén th«ng qua hÖ thèng qu¹t hót t¹i ®©y b«ng sÏ ®i vµo s¸u thïng trén ë mçi thïng trén cã mét c«ng t¾c ¸p lùc ë phÝa trªn cña thïng víi ¸p suÊt ®­îc ®Æt kho¶ng 200 PA,khi b«ng ®· ®Çy ë c¶ s¸u buång th× ¸p suÊt trong c¸c buång sÏ t¨ng khi t¨ng tíi kho¶ng 200PA th× c«ng t¾c ¸p lùc sÏ ra tÝn hiÖu b¸o lµm m¸y xÐ kiÖn sÏ ngõng ho¹t ®éng hoÆc gi¶m c«ng suÊt,cßn khi b«ng ch­a ®Çy th× ¸p lùc trong c¸c thïng ch­a t¬i ng­ìng c«ng t¾c ¸p lùc kh«ng t¸c ®éng,b«ng sÏ tiÕp tôc ®i vµo c¸c thïng.khi ®· ®Çy b«ng ë s¸u thïng vµ m¸y xÐ mÞn Flexi clean yªu cÇu th× qu¸ tr×nh trén míi diÔn ra khi ®ã b¨ng t¶i phÝa d­íi c¸c thïng trén sÏ hoat ®éng trén ®Òu c¸c líp b«ng ë c¸c thïng vµ b«ng sÏ tíi phªn gai nghiªng,phªn gai nghiªng ®­îc ®iÒu khiÓn t«c ®é b»ng biÕn tÇn sÏ ®­a b«ng tíi kh©u tiÕp theo.ë trªn phªn gai nghiªng cã mét trôc g¹t ho¹t ®éng liªn tôc nh»m tr¸nh hiÖn t­îng t¨c nghÏn ®­êng èng dÉn vµo kh©u tiÕp theo.Môc ®ich cña hµm trén la trén ®Òu c¸c thµnh phÇn s¬ ë tr¹ng th¸i hçn ®én tõ nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau cña c«ng ®o¹n tr­íc. 1.1.7.Bé phËn xÐ mÞn. B«ng ®i qua bé phËn xÐ mÞn cã ®é min vµ t¬i h¬n, Flexi clean cã hai c¶m biÕn m¾t thÇn(photocell) mét c¶m biÕn ë vÞ trÝ phÝa trªn thïng,mét c¶m biÕn phÝa d­íi,khi b«ng ®i vµo thïng vµ ®i hÕt qua m¾t thÇn d­íi th× m¾t thÇn d­íi sÏ ph¸t tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cho b«ng tiÕp tôc ®i tõ hµm trén sang,khi b«ng ®Çy lªn vÞ trÝ cña m¾t thÇn trªn th× m¾t thÇn trªn sÏ ph¸t tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ngõng cÊp b«ng vµo.Môc ®Ých cña hÖ thèng lµ lµm cho c¸c sîi b«ng nhá mÞn h¬n,vµ s¾p xÕp nh÷ng s¬i b«ng ®Ó t¹o thuËn lîi trong qu¸ tr×nh tr¶i sîi phÝa sau.M¸y ho¹t ®éng trªn nguyªn t¨c yªu cÇu cña m¸y sau  H×nh 1-3: M¸y xÐ mÞn Chó gi¶i 1: §­êng cÊp b«ng 5: Trôc quay 2: §­êng b«ng ra 6: Trôc xÐ b«ng 3: Trôc hót 7: §éng c¬ 4: Trôc cè ®Þnh 8: T¹p chÊt 1.1.8. Bé phËn ch¶i b«ng. ë qu¸ tr×nh ch¶i b«ng,b«ng sÏ ®­îc ®­a vµo m­êi m¸y ch¶i t¹i ®©y m¸y ch¶i sÏ ch¶i nh÷ng sîi b«ng mÞn,t¬i s¾p xÕp hçn ®én thµnh nh÷ng sîi b«ng liªn tiÕp song song,däc trôc víi nhau ®Ó h×nh thµnh nh÷ng mµng b«ng,sau ®ã c¸c mµng b«ng ®­îc cuèn thµnh sîi b«ng vµ ®­îc truyÒn ®Õn thïng chøa qua con l¨n cã l¾p c¶m biÕn quang.HÖ thèng cuèn sîi b«ng sÏ tù ®éng dõng l¹i khi co sù cè th«ng qua c¶m biÕn quang.Thïng chøa ®­îc tù ®éng ®­a vµo nhê c¶m biÕn träng l­îng,khi kh«ng co thïng dù tr÷ th× c¶m biÕn träng l­îng sÏ ph¸t tÝn hiÖu b¸o vÒ bé VSL ®iÒu khiÓn ®Ìn b¸o cho ng­êi vËn hµnh ®­a thïng míi vµo. 1.2.M« t¶ chi tiÕt vÒ hÖ thèng trén b«ng(Unimix) H×nh 1-4: S¬ ®å chi tiÕt m¸y trén Chó gi¶i 1: Thïng chøa 2: Con l¨n 3: Trôc xÐ 4: Phªn gai nghiªng 5: B¨ng t¶i 6: Trôc cÊp nguyªn liÖu 7: Trôc g¹t 8: M¾t thÇn 1 9: M¾t thÇn 2 10: M¾t thÇn 3 B«ng sau khi ®· ®­îc xÐ th« ®­îc cÊp vµo m¸y trén b«ng qua ®­êng cÊp b«ng vµo nhê qu¹t hót. Tõ mét ®­êng èng chung, b«ng ®­îc dÉn ®ång thêi vµo c¶ 6 ng¨n. Qu¸ tr×nh cÊp b«ng ®­îc ®iÒu khiÓn bëi mét c«ng t¾c ¸p suÊt. C«ng t¾c nµy ®­îc ®Æt ¸p suÊt lµm viÖc lµ 200 Pa. Khi b«ng ®­îc cÊp vµo th× thÓ tÝch trong c¸c thïng chøa sÏ gi¶m vµ khiÕn ¸p suÊt trong thïng chøa t¨ng lªn. Khi c¸c thïng chøa ®· ®Çy, thÓ tÝch c¸c thïng chøa lµ nhá nhÊt vµ ¸p suÊt ®¹t 200 Pa, c«ng t¾c ¸p suÊt sÏ lµm viÖc. Khi c«ng t¾c ¸p suÊt lµm viÖc, nguån b«ng cÊp vµo tõ m¸y xÐ th« ®­îc ng¾t ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ®­êng èng, b«ng sÏ kh«ng bÞ t¾c l¹i trong ®­êng èng dÉn. Khi b«ng ®­îc cÊp vµo c¸c thïng chøa cña m¸y trén vµ m¸y ch¶i yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu th× b¨ng t¶i phÝa d­íi c¸c thïng trén sÏ ho¹t ®éng. B«ng tõ c¸c ng¨n chøa lÇn l­ît ®­îc ®æ xuèng b¨ng t¶i tõ c¸c thïng chøa. Do b¨ng t¶i liªn tôc di chuyÓn vµ b«ng liªn tôc ®­îc cÊp xuèng nªn c¸c líp b«ng sÏ chång lªn nhau, trén ®Òu c¸c thµnh phÇn víi nhau. B«ng tõ b¨ng t¶i ®­îc chuyÓn lªn phªn gai nghiªng. B¨ng t¶i ®­îc ®iÒu khiÓn bëi m¾t thÇn 1. Khi b«ng v­ît qu¸ m¾t thÇn th× m¾t thÇn ho¹t ®éng, tù ®éng ng¾t nguån b¨ng t¶i ®Ó tr¸nh lµm t¾c ®­êng cÊp nguyªn liÖu. Phªn gai nghiªng ®­îc ®iÒu khiÓn bëi biÕn tÇn. Phªn gai nghiªng cã nh÷ng hµng ®inh mãc bè trÝ s¸t nhau ®Ó chuyÓn b«ng tõ b¨ng t¶i lªn trôc xÐ. B«ng ®­îc mãc vµo c¸c ®inh mãc vµ theo phªn gai nghiªng di chuyÓn lªn phÝa trªn vµ ®­îc lÊy ra bëi trôc g¹t. Trôc g¹t nµy liªn tôc g¹t b«ng ra khái phªn gai nghiªng ®Ó gi÷ æn ®Þnh l­îng b«ng chuyÓn tíi trôc xÐ. B«ng tõ trôc g¹t ®­îc chuyÓn ®Õn trôc xÐ . B«ng ®­îc xÐ t¬i tr­íc khi theo ®­êng èng r¬i xuèng ng¨n chøa. Ng¨n chøa cã ®Æt m¾t thÇn 3 ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña phªn gai nghiªng. Khi b«ng tõ phªn gai nghiªng qua trôc xÐ ®æ xuèng ng¨n chøa v­ît qu¸ m¾t thÇn th× m¾t thÇn sÏ ho¹t ®éng, ng¾t nguån phªn gai nghiªng. Lóc ®ã c¶ phªn gai nghiªng vµ b¨ng t¶i ®Òu dõng ho¹t ®éng. Trôc cÊp nguyªn liÖu ®­îc ®iÒu khiÓn bëi biÕn tÇn. Trôc cÊp nguyªn liÖu nµy sÏ ho¹t ®éng khi cã yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu tõ m¸y xÐ mÞn phÝa sau. Khi cã yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu, trôc cÊp nguyªn liÖu ho¹t ®éng. B«ng tõ thïng chøa qua trôc cÊp nguyªn liÖu ®­îc dÉn ®Õn m¸y xÐ mÞn. Ch­¬ng2: Ph©n tÝch nguyªn lý hÖ thèng ®iÒu khiÓn 2.1. Nguyªn lý ho¹t ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn chung. 2.1.1. C¸c thiÕt bÞ trong m¹ch. Trong m¹ch cã sö dông rÊt nhiÒu c¸c contactor kh¸c nhau víi nhiÖm vô kh¸c nhau. Sau ®©y lµ c¸c conatctor vµ nhiÖm vô cña chóng trong m¹ch: d1: Metal detector. Dïng ®Ó ®iÒu khiÓn c¶m biÕn kim lo¹i vµ dß t¹p chÊt trong b«ng. d2: Fire sensor 1. Dïng ®Ó b¸o ch¸y d3: Fire sensor 2. Dïng ®Ó b¸o ch¸y. d4: HHC ready. B¸o thïng chøa s½n sµng ho¹t ®éng. d5: B¸o m¸y xÐ th« ho¹t ®éng. d6: B¸o lçi m¸y xÐ th«. d10: §iÒu khiÓn dßng m¸y cµo b«ng vµ m¸y xÐ th«. d11: contactor ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh cÊp ®iÖn cho kh©u trén. d12: ChÕ ®é lµm viÖc Filling d13: ChÕ ®é lµm viÖc Empty d14: contactor chÆn c¶m quang d15: B¸o tÝn hiÖu yªu cÇu cÊp nhiªn liÖu vµo m¸y d17: §iÒu khiÓn b¨ng t¶i b»ng tay d18: B¸o nhiªn liÖu ®· chuyÓn vµo buång d19: Contactor b¶o vÖ qu¸ t¶i b¨ng t¶i d20: R¬ le khiÓm tra trôc quay d21:Contactor më trôc phô d25: B¸o nguån d©y C d26: R¬ le thêi gian trôc xÐ b«ng – 8 gi©y d27:R¬ le thêi gian t¹o ®é trÔ cÊp b«ng – 10 gi©y d28: B¸o lçi m¸y xÐ mÞn d95: R¬ le ®iÒu khiÓn m14 d96: R¬ le ®iÒu khiÓn m15 d160: R¬ le cÊp sîi vµo d167, d168: R¬ le b¸o m¸y xÐ mÞn lµm viÖc d170: Yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu cho m¸y xÐ mÞn d201: ®iÒu khiÓn cÊp nguån hÖ thèng d202: Contactor b¸o lçi d203: C¾t cßi b¸o ®éng 2.1.2. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn chung. ViÖc lµm ®Çu tiªn ®Ó khëi ®éng hÖ thèng lµ ®Æt dßng b¶o vÖ cña c¸c aptomat b¶o vÖ c¸c ®éng c¬ vµ ®ãng aptomat vµo m¹ch. Khi ®ãng kho¸ a1 ( Main switch) sÏ cÊp nguån 3 pha 380 V – 50 HZ cho toµn bé m¹ch lùc dÉn tíi ®Ìn h200 s¸ng, b¸o nguån ®· ®­îc cÊp cho toµn hÖ thèng. Nguån 380 V mét pha qua aptomat e161 - 6A ®Õn biÕn ¸p f1 - 2KVA, ®iÖn ¸p ra lµ 220 V. Mét ®Çu ra biÕn ¸p qua aptomat e162 – 10A lÊy thµnh 2 d©y A vµ B. D©y A lµ d©y b¶o vÖ, ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng U25, ë tr¹ng th¸i b×nh thuêng d©y A kh«ng cÊp nguån. D©y B cÊp nguån cho toµn bé hÖ thèng. Ngay sau khi ®­îc cÊp nguån, c¸c bé c¶m biÕn kim lo¹i, t¹p chÊt ( Mel detector ) ho¹t ®éng. Khi ®ã contactor d1 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d1(37 ) ®ãng, ®Ìn h2 s¸ng b¸o bé phËn dß t¹p chÊt ho¹t ®éng. TiÕp ®iÓm d1( 53 ) ®ãng, chuÈn bÞ khëi ®éng d©y chuyÒn. Khi Ên nót b201 ON ( Control ON ), cÊp nguån cho c¸c contactor (d201), d(201a) vµ d(19) d©y chuyÒn ho¹t ®éng. TiÕp ®iÓm d(201)( 64 ) ®ãng, duy tr× m¹ch sau khi nh¶ nót Ên b201 ON. TiÕp ®iÓm d(201)( 66 ) ®ãng, ®Ìn h201 s¸ng b¸o Control ON. TiÕp ®iÓm d201( 18 ) më, ng¾t ®Ìn h 200. TiÕp ®iÓm d201( 167 ) vµ d201( 68 ) ®ãng, cÊp nguån cho toµn bé m¹ch phÝa sau. TiÕp ®iÓm d201( 131 ) vµ d201( 138 ) ®ãng, chuÈn bÞ khëi ®éng bé phËn xÐ th«. TiÕp ®iÓm d201( 188 ) më vµ d201a( 183 ) ®ãng, chuÈn bÞ khëi ®éng bé phËn xÐ mÞn. §Ìn h59 s¸ng khi cã tÝn hiÖu ON tõ WCS panel. C«ng t¾c ¸p suÊt b60 ®­îc ®ãng l¹i, ®Ìn b60 s¸ng b¸o hiÖu ¸p suÊt lµm viÖc. HÖ thèng ®· s½n sµng lµm viÖc. Do yªu cÇu an toµn cña hÖ thèng, cÇn ph¶i më c¸c m¸y tõ cuèi d©y chuyÒn lªn phÝa tr­íc. Thø tù vËn hµnh m¸y lµ: m¸y ch¶i, m¸y xÐ mÞn, m¸y trén, m¸y xÐ th«, m¸y cµo b«ng. Thø tù nµy ®¶m b¶o an toµn vµ kh«ng g©y t×nh tr¹ng t¾c b«ng ë c¸c ®­êng èng dÉn. Tr­íc khi khëi ®éng m¸y ch¶i cÇn cÊp nguån cho qu¹t hót ©m m42. ¢’n nót b42 ON, contactor c42 ®­îc cÊp nguån. Contactor c42 ®iÒu khiÓn qu¹t hót ©m ( Ventilator positive suction ), hót bôi vµ t¹p chÊt ë m¸y ch¶i ra ngoµi. TiÕp ®iÓm contactor c42 ë m¹ch lùc ®ãng l¹i, cÊp nguån cho ®éng c¬ m42. TiÕp ®iÓm c42( 584 ) ®ãng, ®Ìn h42 s¸ng b¸o hiÖu ®éng c¬ m42 ®· lµm viÖc. T¹i panel ®iÒu khiÓn cña m¸y ch¶i, Ên nót khëi ®éng m¸y ch¶i, c¸c tiÕp ®iÓm K1 ®ãng, cÊp nguån cho m¸y ch¶i ho¹t ®éng. Do hÖ thèng cã 10 m¸y ch¶i ®éc lËp nªn tuú theo yªu cÇu c«ng viÖc mµ cã thÓ khëi ®éng sè l­îng m¸y ch¶i t­¬ng øng. Sau khi m¸y ch¶i ®· ho¹t ®éng, Ên nót b41 ON, contactor c41 ®­îc cÊp nguån. Contactor c41 ®iÒu khiÓn qu¹t hót nguyªn liÖu cho m¸y ch¶i ( Ventilator ). TiÕp ®iÓm contactor c41 ë m¹ch lùc ®ãng l¹i, cÊp nguån cho ®éng c¬ m41. TiÕp ®iÓm c41( 576 ) ®ãng, ®Ìn h41 s¸ng b¸o hiÖu ®éng c¬ m41 ®· lµm viÖc. TiÕp theo Ên nót b6 ON ®Ó khëi ®éng bé phËn xÐ mÞn. §Ìn h6 s¸ng, b¸o hiªô bé phËn xÐ mÞn s½n ®· ho¹t ®éng. C¸c contactor d167 vµ contactor d168 ®­îc cÊp nguån. C¸c tiÕp ®iÓm cña contactor d167 vµ contactor d168 sÏ ®ãng l¹i, göi tÝn hiÖu cÊp nguyªn liÖu cho c¸c m¸y ch¶i ë phÝa sau. TiÕp ®iÓm d167( 471 ) ®ãng, cÊp nguån cho contactor d170. Contactor d170 ®iÒu khiÓn yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu cho m¸y xÐ mÞn. TiÕp ®iÓm d170( 193 ) ®ãng, göi yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu ®Õn m¸y trén. Më m¸y trén Ên nót B18 ON, m¸y trén cã 3 chÕ ®é lµm viÖc lµ normal, filling vµ empty. Khi cã yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu tõ m¸y xÐ mÞn, m¸y trén sÏ ho¹t ®éng. Sau khi m¸y trén ®· lµm viÖc, tiÕn hµnh më m¸y xÐ th«. ¢’n nót b3 ON ®Ó khëi ®éng m¸y xÐ th«. M¸y xÐ th« ®­îc cÊp nguån ho¹t ®éng, contactor d5 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d5( 162 ) ®ãng, ®Ìn h5 s¸ng b¸o m¸y xÐ th« ®· ho¹t ®éng. Khëi ®éng m¸y cµo b«ng, c¸c tiÕp ®iÓm K33 vµ K34 ®ãng, cÊp nguån cho m¸y cµo b«ng ho¹t ®éng. TiÕp ®iÓm K33( 94 ) ®ãng, ®Ìn h1 s¸ng b¸o m¸y cµo b«ng b¾t ®Çu lµm viÖc. TiÕp ®iÓm K33( 113 ) ®ãng, contactor d4 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d4( 123 ) ®ãng, ®Ìn h4 s¸ng b¸o thïng chøa lµm viÖc. TiÕp ®iÓm K33( 117 ) ®ãng, chuÈn bÞ cÊp nguån cho contactor d10. Hai m¸y xÐ th« vµ m¸y cµo b«ng ®­îc liªn hÖ víi nhau. Khi m¸y cµo b«ng ho¹t ®éng, nã göi tÝn hiÖu b¸o nguyªn liÖu ®· s½n sµng cho m¸y xÐ th«. Khi cÇn nguyªn liÖu, m¸y xÐ th« göi tÝn hiÖu yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu cho m¸y cµo b«ng. Khi ®ã m¸y cµo b«ng sÏ lµm viÖc. Khi m¸y xÐ th« ®· ®ñ nguyªn liÖu th× nã sÏ göi tÝn hiÖu ®Ó t¹m dõng cÊp nguyªn liÖu vµo. Lóc ®ã m¸y cµo b«ng sÏ t¹m ngõng ho¹t ®éng. Khi toµn bé hÖ thèng ®· ho¹t ®éng, Ên c«ng t¾c b61 ®Ó b¾t ®Çu cÊp nguyªn liÖu vµo. C«ng t¾c b61 lµ lo¹i c«ng t¾c cã dËp hå quang. Contactor d160 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d160( 117 ) ®ãng, cÊp nguån cho contactor d10. Contactor d10 ®iÒu khiÓn dßng cho m¸y cµo b«ng vµ xÐ th«. 2.2.HÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn trong c«ng ®o¹n trén 2.2.1. M¹ch Lùc Ký hiÖu Tªn gäi C«ng suÊt [ KW ] Tèc ®é [ Vßng / phót ] Dßng b¶o vÖ [ A ] m14 Phªn gai nghiªng 2,2 14 ¸ 261 8,0 m15 §éng c¬ cÊp nguyªn liÖu 0,37 4 ¸ 77 8,0 m16 Qu¹t cÊp nguyªn liÖu m¸y trén 4,0 1440 8,4 m17 Trôc xÐ b«ng 0,37 1380 1,1 m18 Trôc g¹t 0,37 1380 1,1 m19 B¨ng t¶i 0,37 1390 1,0 m21 Më trôc 4,0 1420 8,4 m23 Qu¹t hót bôi m¸y trén 4,0 1440 8,4 m41 Qu¹t cÊp nguyªn liÖu m¸y ch¶i 4,0 1440 8,4 m42 Qu¹t hót bôi m¸y ch¶i 4,0 1440 8,4 m53 Trôc phô 0,55 860 1,7 B¶ng 2 – 1: C¸c ®éng c¬ cña m¸y trén Cã 11 ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha cã c«ng suÊt vµ tèc ®é kh¸c nhau ®­îc l¾p ®Æt trong m¸y trén . Cã 2 ®éng c¬ ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng biÕn tÇn do cã yªu cÇu vÒ ®iÒu chØnh tèc ®é rÊt cao, lµ ®éng c¬ m14 vµ m15. C¸c ®éng c¬ ®­îc b¶o vÖ bëi aptomat 3 pha vµ r¬ le nhiÖt. Sau khi ®ãng kho¸ a1 ( Main switch ) ®Ó cÊp nguån 3 pha 380 V – 50 HZ cho toµn bé m¹ch lùc, c¸c ®éng c¬ ®­îc cÊp nguån vµ chuÈn bÞ ho¹t ®éng. Khi cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ m¹ch ®iÒu khiÓn, tiÕp ®iÓm c¸c contactor sÏ cÊp nguån cho c¸c ®éng c¬ ®Ó b¾t ®Çu ho¹t ®éng. 2.2.2. M¹ch ®iÒu khiÓn Do yªu cÇu vÒ ®é an toµn còng nh­ n¨ng suÊt lµm viÖc cña d©y truyÒn nªn m¸y trén cã 3 chÕ ®é lµm viÖc, ®­îc ®iÒu khiÓn bëi c«ng t¾c b11 ( Filling switch ). §ã lµ Filling, Empty vµ Normal operation. VÞ trÝ A – A ( 319 ) B – B ( 323 ) Filling ( I ) §ãng Më Empty ( II ) Më §ãng Normal operation ( III ) Më Më Filling: Khi lµm viÖc ë chÕ ®é nµy th× chØ cã nh÷ng kh©u ë tr­íc m¸y trén lµm viÖc. Cô thÓ lµ m¸y cµo b«ng vµ m¸y xÐ th« ®Ó lµm ®Çy nguyªn liÖu vµo thïng chøa m¸y trén. Nh÷ng kh©u nh­ trén, xÐ mÞn vµ ch¶i ngõng ho¹t ®éng. ChÕ ®é nµy ¸p dông khi ®ang khan hiÕm nguyªn liÖu ë m¸y trén. C«ng t¾c b11 ë vÞ trÝ I Empty: Khi lµm viÖc ë chÕ ®é nµy, kh©u cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo sÏ bÞ ng¾t, c¸c m¸y cµo b«ng vµ m¸y xÐ th« ngõng ho¹t ®éng trong khi c¸c m¸y xÐ mÞn vµ m¸y ch¶i vÉn ho¹t ®éng b×nh th­êng. HÖ thèng sÏ ho¹t ®éng ®Õn khi dïng hÕt nguyªn liÖu ë trong m¸y trén th× dõng l¹i. ChÕ ®é nµy ¸p dông khi ®· hÕt nguyªn liÖu ®Çu vµo hoÆc cÇn ph¶i vÖ sinh m¸y vµ thay thÕ nguyªn liÖu. C«ng t¾c b11 ë vÞ trÝ III Normal operation: ChÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng. TÊt c¶ c¸c kh©u sÏ tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng. C«ng t¾c b11 ë vÞ trÝ II Ph©n tÝch nguyªn lý ®iÒu khiÓn cña m¸y ë tõng chÕ ®é lµm viÖc: *ChÕ ®é Filling: Khi c«ng t¾c b11 ë vÞ trÝ I: c¸c contactor d13, contactor d14 photocell ®Òu kh«ng cã ®iÖn. Contactor d12 ®­îc cÊp nguån. TÕp ®iÓm d12( 272 ) më, ng¾t nguån c¸c contactor d26, c17, c18, c21, c53. D­íi t¸c ®éng cña contactor d12, nguyªn liÖu sau khi qua m¸y cµo b«ng vµ m¸y xÐ mÞn sÏ ®­îc gi÷ l¹i ë thïng chøa cña m¸y trén ®Ó lµm ®Çy thïng chøa. Khi lµm viÖc ë chÕ ®é Filling, c¸c m¸y cµo b«ng vµ m¸y xÐ th« sÏ ho¹t ®éng nh»m lµm ®Çy thïng chøa cña m¸y trén, c¸c m¸y xÐ mÞn vµ m¸y ch¶i ngõng ho¹t ®éng. Do c¸c tÊt c¶ c¸c ®éng c¬ cña m¸y trén ®Òu kh«ng ho¹t ®éng nªn nguyªn liÖu ®­îc cÊp ®Çy vµo 6 thïng chøa cña m¸y trén. Khi thïng chøa ®Çy, ¸p suÊt trong thïng chøa ®¹t 200 Pa, c«ng t¾c ¸p suÊt b33 t¸c ®éng, nguyªn liÖu sÏ ngõng cÊp vµo thïng trén. HÖ thèng dõng ho¹t ®éng. ChÕ ®é Filling kÕt thóc. *ChÕ ®é Empty: Khi c«ng t¾c b11 ë vÞ trÝ III contactor d12 kh«ng cã ®iÖn. Contactor d13 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d13( 138 ) më, t¾t m¸y xÐ th«. Khi m¸y xÐ th« dõng, nã göi tÝn hiÖu dõng ®Ðn m¸y cµo b«ng. KÕt qu¶ lµ c¶ m¸y cµo b«ng vµ m¸y xÐ th« ®Òu dõng. C¸c contactor d4, d5 vµ d10 bÞ ng¾t nguån. Qu¸ tr×nh lµm viÖc cña m¸y trén vµ c¸c bé phËn phÝa sau sÏ diÔn ra b×nh th­êng. Tuy nhiªn nguyªn liÖu kh«ng ®­îc cÊp vµo m¸y trén n÷a ( do m¸y cµo b«ng vµ xÐ th« ®· ngõng ho¹t ®éng ). Toµn bé nguyªn liÖu cña qu¸ tr×nh lµm viÖc sÏ ®­îc lÊy ë thïng chøa cña m¸y trén. Khi dïng hÕt sè nguyªn liÖu nµy, hÖ thèng sÏ dõng l¹i. ChÕ ®é Empty kÕt thóc. *ChÕ ®é Normal operation: Khi c«ng t¾c b11 ë vÞ trÝ II, tiÕp ®iÓm b11(3A, 4A) vµ b11(3B, 4B) hë c¸c contactor d12 ( 310), contactor d13 ( 314 ), contactor d14 (318 ) ®Òu kh«ng cã ®iÖn. §Ó khëi ®éng m¸y trén cÇn ®ãng b24 ( Mantenance door top ). ¢’n b18 ON ( Unimix ON ) ®Ó khëi ®éng m¸y trén. C¸c contactor sau ®­îc cÊp nguån: d11(268), d26,(272) c18(280),c21(284). Contactor d11(268) ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh trén. TiÕp ®iÓm d11( 263 ) ®ãng, duy tr× m¹ch. TiÕp ®iÓm d11( 255 ) ®ãng, cÊp nguån cho contactor c23. TiÕp ®iÓm contactor c23 ë m¹ch lùc ®ãng l¹i, cÊp nguån cho ®éng c¬ m23 lµm viÖc, hót bôi vµ t¹p chÊt ra ngoµi . TiÕp ®iÓm c23( 568 ) ®ãng, ®Ìn h23 s¸ng b¸o hiÖu qu¹t hót ©m hót t¹p chÊt vµ bôi bÈn ®· lµm viÖc. Sau 10 gi©y, tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm d26( 276 ) ®ãng l¹i, cÊp nguån cho contactor c17. Khi ®­îc cÊp nguån, tiÕp ®iÓm contactor c17 ë m¹ch lùc ®ãng l¹i, cÊp nguån cho ®éng c¬ trôc xÐ m17 lµm viÖc. TiÕp ®iÓm c17( 520 ) ®ãng, ®Ìn h17 s¸ng b¸o hiÖu trôc xÐ ®· lµm viÖc. Contactor c18 ®iÒu khiÓn ®éng c¬ trôc g¹t m18. Khi ®­îc cÊp nguån, tiÕp ®iÓm contactor c18 ë m¹ch lùc ®ãng l¹i, cÊp nguån cho ®éng c¬ trôc g¹t m18 lµm viÖc. TiÕp ®iÓm c18( 528 ) ®ãng, ®Ìn h18 s¸ng b¸o hiÖu trôc g¹t ®· lµm viÖc. Contactor c21 ®iÒu khiÓn ®éng c¬ më trôc c21. Khi ®­îc cÊp nguån, tiÕp ®iÓm contactor c21 ë m¹ch lùc ®ãng l¹i, cÊp nguån cho ®éng c¬ më trôc m21 lµm viÖc. TiÕp ®iÓm c21( 552 ) ®ãng, ®Ìn h21 s¸ng b¸o hiÖu ®éng c¬ më trôc ®· lµm viÖc. Contactor c53 ®iÒu khiÓn ®éng c¬ trôc phô m53. Khi ®­îc cÊp nguån, tiÕp ®iÓm contactor c53 ë m¹ch lùc ®ãng l¹i, cÊp nguån cho ®éng c¬ trôc phô m53. TiÕp ®iÓm c53( 592 ) ®ãng, ®Ìn h53 s¸ng b¸o hiÖu ®éng c¬ trôc phô ®· lµm viÖc. Hai ®éng c¬ më trôc m21 vµ ®éng c¬ trôc phô m53 cã thÓ thay nhau lµm viÖc. Trong ®ã ®éng c¬ trôc phô m53 lµ ®éng c¬ dù phßng. ViÖc dïng ®éng c¬ nµo do c«ng t¾c b35 quyÕt ®Þnh. Khi ®ãng b35 th× contactor d21 cã ®iÖn. TiÕp ®iÓm d21( 283 ) më, ng¾t nguån contactor c21. TiÕp ®iÓm d21( 288 ) ®ãng, cÊp nguån cho contactor c53. Khi lµm viÖc b×nh th­êng th× b35 më vµ sö dông ®éng c¬ më trôc m21. Sau khi ®· khëi ®éng m¸y trén, tiÕn hµnh khëi ®éng ®éng c¬ phªn gai nghiªng m14 vµ ®éng c¬ cÊp nguyªn liÖu m15 qua biÕn tÇn. §ãng aptomat Q14 vµ ®Æt dßng b¶o vÖ I = 8A. Sau khi ®ãng aptomat, qu¹t M90 t¶n nhiÖt biÕn tÇn vµ contactor c1 ®­îc cÊp ®iÖn. TiÕp ®iÓm contactor c1 ë m¹ch lùc ®ãng l¹i, cÊp nguån cho 2 biÕn tÇn. §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U2 vµ U3 cÊp nguån cho contactor d22 vµ contactor d24. C¸c tiÕp ®iÓm d22 vµ d24 ®ãng l¹i, chuÈn bÞ ®Ó diÒu khiÓn ®éng c¬ m14, ®«ng c¬ m15. TiÕp ®iÓm c1 ( 434 ) vµ tiÕp ®iÓm d22( 434 ) ®ãng, cÊp nguån cho contactor d95. TiÕp ®iÓm c1( 438 ) vµ tiÕp ®iÓm d24( 438 ) ®ãng, cÊp nguån cho contactor d96. TiÕp ®iÓm d95( 340 ) vµ d96( 340 ) ®ãng. Nguån tõ d©y B sÏ ®­îc t¸ch ra lµm 2 d©y C vµ D. D©y D cÊp nguån cho m¾t thÇn 1 ®iÒu khiÓn b¨ng t¶i. D©y C chuÈn bÞ ®­îc cÊp nguån.( H×nh ….M¹ch ®iÒu khiÓn biÕn tÇn). ¢’n nót b16 ON ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ qu¹t cÊp nguyªn liÖu m¸y trén m16, contactor c16 cã ®iÖn. TiÕp ®iÓm contactor c16 ë m¹ch lùc ®ãng l¹i, cÊp nguån cho ®éng c¬ qu¹t cÊp nguyªn liÖu m¸y trén m16. TiÕp ®iÓm c16( 512 ) ®ãng, ®Ìn h16 s¸ng b¸o hiÖu qu¹t hót ho¹t ®éng. Nguyªn liÖu tõ m¸y xÐ th« b¾t ®Çu ®­îc cÊp vµo thïng trén. Do ¸p suÊt trong thïng trén ch­a ®¹t 200 Pa nªn c«ng t¾c ¸p b33 ë vÞ trÝ COM – NC, contactor d15 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d15( 104 ) ®ãng, göi tÝn hiÖu yªu cÇu tiÕp tôc cÊp nguyªn liÖu cho m¸y trén ®Õn m¸y cµo b«ng. TiÕp ®iÓm d15( 343 ) ®ãng l¹i ®Ó duy tr× m¹ch. B«ng ®­îc cÊp vµo 6 thïng trén cña m¸y trén. Khi ®ã m¾t thÇn 2 ho¹t ®éng, contactor d18 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d18( 456 ) ®ãng, ®Ìn h81 s¸ng b¸o hiÖu thïng chøa s½n sµng. TiÕp ®iÓm d18( 363 ) ®ãng, cÊp nguån cho d©y C. D©y C cÊp nguån cho m¾t thÇn 3 vµ contactor d25. TiÕp ®iÓm d25( 197 ) ®ãng, göi tÝn hiÖu lµm viÖc ®Õn m¸y xÐ mÞn. Khi m¾t thÇn 3 ho¹t ®éng, contactor c20 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm c20( 444 ) ®ãng, göi tÝn hiÖu ®Õn biÕn tÇn ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ phªn gai nghiªng m14. TiÕp ®iÓm c20( 544 ) ®ãng, ®Ìn h20 s¸ng b¸o hiÖu phªn gai nghiªng ®· lµm viÖc. TiÕp ®iÓm c20( 378 ) ®ãng, cÊp nguån cho contactor c19. TiÕp ®iÓm contactor c19 ë m¹ch lùc ®ãng l¹i, cÊp nguån cho ®éng c¬ b¨ng t¶i m19. TiÕp ®iÓm c19( 534 ) ®ãng, ®Ìn h19 s¸ng b¸o hiÖu b¨ng t¶i ®· lµm viÖc. Khi cã yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu cho m¸y xÐ mÞn , contactor c22 ®­îc cÊp nguån. Contactor c22 ®iÒu khiÓn ®éng c¬ cÊp nhiªn liÖu m15. TiÕp ®iÓm c22( 560 ) ®ãng, ®Ìn h20 s¸ng b¸o hiÖu ®éng c¬ cÊp nguyªn liÖu ®· lµm viÖc. TiÕp ®iÓm c22( 448 ) ®ãng, göi tÝn hiÖu ®Õn biÕn tÇn ®Ó khëi ®éng ®éng c¬ cÊp nhiªn liÖu m15. Khi b«ng ®· ®Çy c¶ 6 thïng chøa, ¸p suÊt trong thïng ®¹t 200 Pa th× c«ng t¾c ¸p suÊt b33 chuyÓn sang vÞ trÝ COM – NO, r¬ le thêi gian d27 ®­îc cÊp nguån. Sau 10 gi©y, contactor d15 bÞ ng¾t nguån. Khi ®ã tÝn hiÖu yªu cÇu nguyªn liÖu cho m¸y trén mÊt, m¸y xÐ th« sÏ ngõng cÊp nguyªn liÖu vµo cho m¸y trén. NÕu m¸y xÐ mÞn ®· ®ñ nguyªn liÖu, contactor c22 bÞ ng¾t nguån, ®éng c¬ cÊp nguyªn liÖu m15 dõng l¹i trong khi ®éng c¬ phªn gai nghiªng m14 vµ b¨ng t¶i vÉn ho¹t ®éng. B«ng vÉn tiÕp tôc ®æ vµo thïng chøa. Khi b«ng lªn qu¸ møc m¾t thÇn 3 th× contactor c20 bÞ ng¾t nguån, phªn gai nghiªng ngõng ho¹t ®éng. TiÕp ®iÓm c20( 369 ) më, ng¾t nguån contactor c19,b¨ng t¶i sÏ ngõng ho¹t ®éng. M¸y trén sÏ t¹m ngõng ho¹t ®éng cho ®Ðn khi cã yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu tõ m¸y xÐ mÞn. 2.2.3. M¹ch b¶o vÖ. 2.2.3.1. S¬ ®å m¹ch b¶o vÖ. Nguån 3 pha 380V – 50HZ ®­îc b¶o vÖ b»ng cÇu ch× 100A. Aptomat mét pha e161 – 6A ®Æt dßng b¶o vÖ lµ 4A. Aptomat mét pha e162 – 10A ®Æt dßng b¶o vÖ lµ 6A. C¸c ®éng c¬ trong m¸y trén ®Òu ®­îc b¶o vÖ b»ng aptomat 3 pha tù ®éng. HÖ thèng cßn cã 2 thiÕt bÞ b¸o ch¸y lµm viÖc theo nguyªn lý c¶m biÕn mµu s¾c. 2.2.3.2. Nguyªn lý ho¹t ®éng. Khi c¶m biÕn b¸o ch¸y 1 t¸c ®éng, contactor d2 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d2( 44 ) ®ãng, ®Ìn h2 s¸ng b¸o ch¸y. TiÕp ®iÓm d2( 53 ) më, ng¾t nguån toµn bé hÖ thèng. TiÕp ®iÓm d2( 641 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 2. Khi c¶m biÕn b¸o ch¸y 2 t¸c ®éng, contactor d3 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d3( 50 ) ®ãng, ®Ìn h7 s¸ng b¸o ch¸y. TiÕp ®iÓm d3( 53 ) më, ng¾t nguån toµn bé hÖ thèng. TiÕp ®iÓm d3( 644 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 2. Khi m¸y cµo b«ng gÆp sù cè, tiÕp ®iÓm K33( 602 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. Khi m¸y xÐ th« gÆp sù cè, contactor d6 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d6( 605 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. M¸y xÐ mÞn gÆp sù cè, contactor d28 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d28( 628 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 2. Contactor d17 dïng ®Ó ®iÒu khiÓn b¨ng t¶i ho¹t ®éng b»ng tay, vµ nhËn nguån tõ c«ng t¾c b12. ChÕ ®é lµm viÖc b»ng tay ®­îc sö dông khi muèn kiÓm tra t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña b¨ng t¶i sau khi sö lý sù cè. Khi ®ã b¨ng t¶i ho¹t ®éng vµ bá qua c¸c tÝn hiÖu b¸o lçi cña hÖ thèng qua cÆp tiÕp ®iÓm d17( 88 ) vµ d17 ( 88 ). Khi lµm viÖc b×nh th­êng, c«ng t¾c b12 ë vÞ trÝ më, ng¾t nguån contactor d17. Khi dßng ®iÖn qua ®éng c¬ qu¹t cÊp nguyªn liÖu m¸y trén m16 lín h¬n 8,4A th× aptomat ba pha e16 sÏ tù ®éng ng¾t ®éng c¬ ra khái l­íi. TiÕp ®iÓm e16( 250 ) më, c¾t nguån c16. TiÕp ®iÓm e16( 516 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. Khi dßng ®iÖn qua ®éng c¬ trôc xÐ b«ng m17 lín h¬n 1,1A th× m¸y c¾t ba pha e17 sÏ tù ®éng ng¾t ®éng c¬ ra khái l­íi. TiÕp ®iÓm e17( 263 ) më, c¾t nguån toµn bé m¸y trén. TiÕp ®iÓm e17( 524 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. Khi dßng ®iÖn qua ®éng c¬ trôc g¹t m18 lín h¬n 1,1A th× aptomat ba pha e18 sÏ tù ®éng ng¾t ®éng c¬ ra khái l­íi. TiÕp ®iÓm e18( 263 ) më, c¾t nguån toµn bé m¸y trén. TiÕp ®iÓm e18( 532 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. Khi dßng ®iÖn qua ®éng c¬ b¨ng t¶i m19 lín h¬n 1A th× m¸y aptomat pha e19 sÏ tù ®éng ng¾t ®éng c¬ ra khái l­íi. TiÕp ®iÓm e19( 330 ) më, c¾t nguån contactor d19. Contactor d19 dïng ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i b¨ng t¶i. Khi cã sù cè g©y qu¸ t¶i b¨ng t¶i th× contactor d19 sÏ tù ®éng ng¾t b¨ng t¶i ra khái nguån. TiÕp ®iÓm d19( 340 ) më, c¾t nguån d©y C vµ D. TiÕp ®iÓm d19( 348 ) më, c¾t nguån contactor d15. TiÕp ®iÓm d19( 378 ) më, c¾t nguån contactor c19. TiÕp ®iÓm TiÕp ®iÓm e19( 540 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. Khi dßng ®iÖn qua ®éng c¬ më trôc m21 lín h¬n 8,4A th× aptomat ba pha e21 sÏ tù ®éng ng¾t ®éng c¬ ra khái l­íi. TiÕp ®iÓm e21( 263 ) më, c¾t nguån toµn bé m¸y trén. TiÕp ®iÓm e21( 556 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. Khi dßng ®iÖn qua ®éng c¬ trôc phô m53 lín h¬n 1,7A th× aptomat ba pha e53 sÏ tù ®éng ng¾t ®éng c¬ ra khái l­íi. TiÕp ®iÓm e53( 263 ) më, c¾t nguån toµn bé m¸y trén. TiÕp ®iÓm e53( 596 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. Khi dßng ®iÖn qua ®éng c¬ qu¹t hót bôi m¸y trén m23 lín h¬n 8,4A th× aptomat ba pha e23 sÏ tù ®éng ng¾t ®éng c¬ ra khái l­íi. TiÕp ®iÓm e23( 263 ) më, c¾t nguån toµn bé m¸y trén. TiÕp ®iÓm e23( 572 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 2. Khi dßng ®iÖn qua ®éng c¬ qu¹t cÊp nhiªn liÖu m¸y tr¶i m41 lín h¬n 8,4A th× aptomat ba pha e41 sÏ tù ®éng ng¾t ®éng c¬ ra khái l­íi. TiÕp ®iÓm e41( 477 ) më, c¾t nguån contactor c41. TiÕp ®iÓm e41( 580 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 2. Khi dßng ®iÖn qua ®éng c¬ qu¹t hót bôi m¸y tr¶i m42 lín h¬n 8,4A th× aptomat ba pha e42 sÏ tù ®éng ng¾t ®éng c¬ ra khái l­íi. TiÕp ®iÓm e42( 484 ) më, c¾t nguån contactor c42. TiÕp ®iÓm e42( 588 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 2. Khi dßng ®iÖn qua biÕn tÇn lín h¬n 8A th× m¸y c¾t ba pha Q14 sÏ t¸c ®éng. TiÕp ®iÓm Q14 13 – 14 më, c¾t nguån contactor c1. TiÕp ®iÓm c1 ë m¹ch lùc sÏ ng¾t biÕn tÇn khái l­íi. TiÕp ®iÓm c1( 434 ) më, ng¾t nguån contactor d95. TiÕp ®iÓm d95( 340 ) më, c¾t nguån d©y C vµ D. TiÕp ®iÓm c95( 548 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. TiÕp ®iÓm c1( 438 ) më, ng¾t nguån contactor d96. TiÕp ®iÓm d96( 340 ) më, c¾t nguån d©y C vµ D. TiÕp ®iÓm c96( 564 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. Khi d12 vµ d18 bÞ c¾t nguån, contactor d11 ®­îc cÊp nguån th× ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1 còng ®­îc cÊp nguån. Tr­êng hîp nµy x¶y ra khi kh«ng cã nguyªn liÖu cÊp vµo, thïng chøa m¸y trén rçng mµ vÉn khëi ®éng m¸y trén. Khi c¸c c«ng t¾c b28 hoÆc c«ng t¾c b29 ®ãng l¹i,contactor d20 sÏ ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d20( 299 ) ®ãng, duy tr× m¹ch. TiÕp ®iÓm d20340 ) më, c¾t nguån d©y C vµ D. TiÕp ®iÓm d20( 463 ) ®ãng, ®Ìn h82 s¸ng, b¸o hiÖu m¸y ®ang lµm viÖc ë chÕ ®é kiÓm tra trôc cÊp nguyªn liÖu. TiÕp ®iÓm d20( 611 ) ®ãng,cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1. Khi d©y C vµ D bÞ c¾t nguån, c¸c contactor d25, contactor c19, contactor c20 vµ contactor c22 bÞ c¾t nguån. Contactor d25 sÏ dõng yªu cÇu cÊp nguyªn liÖu. Contactor c19 sÏ ®iÒu khiÓn dõng b¨ng t¶i. Contactor c20 ®iÒu khiÓn dõng ®éng c¬ phªn gai nghiªng m14. Contactor c22 ®iÒu khiÓn dõng ®éng c¬ cÊp nhiªn liÖu m15. 2.2.3.3. T¸c ®éng b¶o vÖ. Khi cã ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 1 hoÆc ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U10 2 ,contactor d202 sÏ ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d202( 78 ) ®ãng, ®Ìn h202 s¸ng b¸o hiÖu sù cè. TiÕp ®iÓm d202( 646 ) ®ãng, chuÈn bÞ ho¹t ®éng cho nót Ên b202 OFF. TiÕp ®iÓm d202( 658 ) ®ãng, cÊp nguån cho ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U25 vµ cÊp nguån cho van ®iÖn s203. Van ®iÖn s203 cÊp nguån cho cßi h203 b¸o sù cè. §Ó xö lý sù cè, Ên b203 ON, contactor d203 ®­îc cÊp nguån. TiÕp ®iÓm d203( 655 ) ®ãng, duy tr× m¹ch. TiÕp ®iÓm d203( 658 ) ®ãng, c¾t nguån van ®iÖn s203, cßi sÏ t¾t. Sau khi sö lý sù cè, Ên b202 OFF ( Reset fault ). Contactor d202 ®­îc ng¸t nguån. §Ìn b¸o sù cã h202 t¾t, d©y chuyÒn cã thÓ lµm viÖc trë l¹i b×nh th­êng. Ch­¬ng 3 : §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha 3.1. Giíi thiÖu chung vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha. 3.1.1. Giíi thiÖu chung. §éng c¬ kh«ng ®ång bé ®­îc sö dông réng r·i trong thùc tÕ. ¦u ®iÓm næi bËt lµ cÊu t¹o ®¬n gi¶n, ®Æc biÖt lµ ®éng c¬ lång sãc. So víi ®éng c¬ 1 chiÒu nã cã ­u ®iÓm h¬n lµ dÔ chÕ t¹o, gi¸ thµnh rÎ, vËn hµnh tin cËy, an toµn, ch¾c ch¾n. Nh­îc ®iÓm cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé lµ ®iÒu chØnh tèc ®é vµ khèng chÕ qu¸ tr×nh qu¸ ®é khã kh¨n; riªng víi ®éng c¬ ro to lång sãc cã c¸c chØ tiªu khëi ®éng xÊu h¬n. Do sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña kü thuËt ®iÖn tö c«ng suÊt vµ vi ®iÖn tö tin häc ®· t¨ng kh¶ n¨ng sö dông ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ngay c¶ trong tr­êng hîp yªu cÇu ®iÒu chØnh tù ®éng truyÒn ®éng ®iÖn trong r¶i réng víi ®é chÝnh x¸c cao mµ tr­íc ®©y vÉn ph¶i dïng ®éng c¬ 1 chiÒu ®iÒu nµy ®Æc biÖt cã ý nghÜa khi ®éng c¬ lµm viÖc trong m«i tr­êng cã ho¸ chÊt ¨n mßn, bôi bÈn. V× sö dông ®éng c¬ ro to lång sãc an toµn, tin cËy h¬n rÊt nhiÒu khi sö dông ®éng c¬ 1 chiÒu.Còng nh­ c¸c m¸y ®iÖn quay kh¸c ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha cã tÝnh thuËn nghÞch ,nghÜa lµ cã thÓ lµm viÖc ë chÕ ®é ®éng c¬ vµ chÕ ®é m¸y ph¸t ®iÖn. §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha so víi c¸c lo¹i ®éng c¬ kh¸c cã cÊu t¹o vµ vËn hµnh kh«ng phøc t¹p,gi¸ thµnh rÎ ,lµm viÖc tin cËy nªn ®­îc sö dông nhiÒu trong s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t . §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha cã c¸c lo¹i : §éng c¬ ba pha ,hai pha,mét pha.§éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha cã c«ng suÊt lín trªn 600W th­êng lµ lo¹i ba pha cã ba d©y quÊn lµm viÖc,trôc c¸c d©y quÊn lÖch nhau trong kh«ng gian mét gãc 120o ®iÖn .C¸c ®éng c¬ cã c«ng suÊt nhá h¬n 600W th­êng lµ lo¹i hai pha hoÆc mét pha . §éng c¬ hai pha cã hai d©y quÊn lµm viÖc ,trôc cña hai d©y quÊn ®Æt lÖch nhau trong kh«ng gian mét gãc 90o®iÖn . §éng c¬ mét pha chØ cã mét d©y quÊn lµm viÖc. C¸c sè liÖu ®Þnh møc cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha: C«ng suÊt c¬ cã Ých trªn trôc :P®m §iÖn ¸p d©y stato :U1®m Dßng ®iÖn d©y stato :I1®m TÇn sè dßng ®iÖn stato :f Tèc ®é quay r«to :n®m HÖ sè c«ng suÊt :cosj®m HiÖu suÊt h®m 3.1.2. Nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha. 3.1.2.1.Nguyªn lý lµm viÖc. Khi cho dßng ®iÖn ba pha vµo ba d©y quÊn stato sÏ t¹o ra tõ tr­êng quay p ®«i cùc ,quay víi tèc ®é n1=. Tõ tr­êng quay c¾t c¸c thanh dÉn cña d©y quÊn r«to c¶m øng c¸c søc ®iÖn ®éng. V× d©y quÊn r«to ng¾n m¹ch nªn s®® c¶m øng sÏ sinh ra dßng trong thanh dÉn r«to . Lùc t¸c dông t­¬ng hç gi÷a tõ tr­êng quay cña m¸y víi thanh dÉn mang dßng ®iÖn r«to sÏ kÐo r«to quay cïng chiÒu quay cña tõ tr­êng víi tèc ®é n. Tèc ®é n cña m¸y nhá h¬n tèc ®é tõ tr­êng quay n1 v× nÕu tèc ®é quay b»ng nhau th× kh«ng cã sù chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi ,trong d©y quÊn r«to kh«ng cã s®® vµ dßng ®iÖn c¶m øng ,lùc ®iÖn tõ b»ng kh«ng .§é chªnh lÖch gi÷a tèc ®é tõ tõ tr­êng quay vÇ tèc ®é m¸y gäi lµ tèc ®é tr­ît : n2=n1-n ( 3-1 ) hÖ sè tr­ît cña tèc ®é: s= ( 3-2 ) tèc ®é ®éng c¬: n=n1(1-s)= ( 3-3 ) 3.1.2.2. §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé. §Æc tÝnh c¬ ®­îc ®Þnh nghÜa bëi mèi quan hÖ hµm gi÷a tèc ®é quay vµ m« men ®iÖn tõ cña ®éng c¬: n = f ( M ). §Æc tÝnh c¬ tù nhiªn ®­îc x¸c ®Þnh khi c¸c th«ng sè cña ®éng c¬ nh­ ®iÖn ¸p, ®iÖn trë, tÇn sè cã gi¸ trÞ ®Þnh møc. Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬: 0 b c a ωđm ω(rad/s) ω0 ωth Mcđm Mth M(Nm) M = ( 3 – 4 ) H×nh 3 - 1: §Æc tÝnh c¬ tù nhiªn cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé §Æc tÝnh c¬ chia lµm hai ®o¹n: ab vµ bc. §o¹n ab lµ ®o¹n lµm viÖc æn ®Þnh v× trªn ®o¹n nµy mçi khi chÕ ®é æn ®Þnh cò bÞ ph¸ vì th× nã l¹i thiÕt lËp chÕ ®é æn ®Þnh míi. Cßn trªn ®o¹n bc th× kh«ng cã ®­îc tÝnh chÊt ®ã. Khi M = 0 th× w = w0 ( w0 lµ tèc ®é kh«ng t¶i cã gi¸ trÞ b»ng tõ tr­êng quay). ChÕ ®é nµy trong thùc tÕ kh«ng cã, ®­îc gäi lµ chÕ ®é kh«ng t¶i lý t­ëng. Khi w = 0, ®©y lµ chÕ ®é khi võa ®­a ®éng c¬ vµo l­íi cung cÊp, ®éng c¬ ch­a kÞp quay, ta gäi ®ã lµ chÕ ®é khëi ®éng, øng víi chÕ ®é nµy cã m« men khëi ®éng. Ph­¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé còng cã thÓ ®­îc biÓu diÔn nh­ sau: M = ( 3 – 5 ) Trong ®ã a = ( 3 – 6 ) Sth = ( 3 – 7 ) Mth = ( 3 – 8 ) Víi c¸c ®éng c¬ c«ng suÊt võa vµ lín, cã thÓ bá qua R1. Khi ®ã: M = ( 3 – 9 ) 3.2. C¸c ph­¬ng ph¸p thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé Trong c«ng nghiÖp th­êng sö dông c¸c hÖ truyÒn ®éng ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ K§B : §iÒu chØnh tèc ®é b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®iÖn trë r«to dïng bé biÕn ®æi xung tiristo. §iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho ®éng c¬ dïng bé biÕn ®æi tiristo. §iÒu chØnh tÇn sè. 3.2.1.§iÒu khiÓn tèc ®é b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn trë r«to dïng bé biÕn ®æi tiristo S¬ ®å nguyªn lý v¸¬ ®å t­¬ng ®­¬ng ®iÒu chØnh tr¬n ®iÖn trë m¹ch r«to b»ng ph­¬ng ph¸p xung H×nh 3-2: S¬ ®å nguyªn lý H×nh 3-3: S¬ ®å t­ong ®­¬ng Ho¹t ®éng cña kho¸ b¸n dÉn t­¬ng tù trong m¹ch ®iÒu khiÓn xung ¸p mét chiÒu : -Khi K ®ãng :Rd bÞ ng¾t ra khái m¹ch -Khi K më : Rd ®ùoc ®­a vµo m¹ch Tõ ®ã ta cã gi¸ trÞ Ret­¬ng ®¬ng trong m¹ch: Re=Rd =Rdr ( 3-10 ) td :thêi gian ®ãng tn :thêi gian ng¾t §iÖn trë Re trong m¹ch mét chiÒu ®­îc quy ®æi vÒ m¹ch xoay chiÒu ba pha ë r«to theo quy t¾c b¶o toµn c«ng su©t tæn hao.Ta cã : Rf=1/2Re=r.Rd/2. ( 3-11 ) Nhê vËy nhê ®iÒu chØnh chu kú ®ãng c¾t cña kho¸ K mµ ta cã thÓ ®iÒu khiÓn tr¬n ®ù¬c ®iÖn trë r«to vµ tèc ®é t­¬ng øng .Ph­¬ng ph¸p trªn chØ ®­îc sö dông trong ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to d©y quÊn H×nh 3-4: §Æc tÝnh c¬ thay ®æi ®iÖn trë roto 3.2.2. §iÒu chØnh rèc ®é b»ng ph­¬ng ph¸p thay ®æi ®iÖn ¸p dïng ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha Khi ®iÖn ¸p l­íi gi¶m , m« men tíi h¹n sÏ gi¶m theo b×nh ph­¬ng lµm ®é suy gi¶m cña ®iÖn ¸p l­íi . Trong khi ®ã tèc ®é ®ång bé w1 gi÷ nguyªn vµ ®é tr­ît tíi h¹n sth kh«ng thay ®æi . §Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬, ng­êi ta th­êng dïng c¸c bé ®iÒu ¸p xoay chiÒu ba pha . øng víi c¸c gãc më kh¸c nhau cña thyristo , ®iÖn ¸p trung b×nh ®Æt vµo ®éng c¬ gi¶m nhá kh¸c nhau . Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp khi m« men t¶i gi¶m nhá theo tèc ®é (VD: t¶i lµ qu¹t giã ) . Nã còng cho phÐp më m¸y ®éng c¬ dÔ dµng b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn gãc më a ®Ó h¹n chÕ dßng më m¸y. C B A H×nh 3-5: S¬ ®å nguyªn lý hÖ ®éng c¬ ®iÒu ¸p xoay chiÒu c¬ b¶n §©y lµ s¬ ®å ®Êu 6T song song ng­îc - lµ s¬ ®å th«ng dông nhÊt hiÖn nay H×nh 3-6: §Æc tÝnh c¬ thay ®æi ®iÖn ¸p. 3.3.2.§iÒu chØnh tÇn sè. 3.3.2.1. Nguyªn lý ®iÒu chØnh. Tèc ®é cña ®éng c¬ lµ n = . ( 3 – 12 ) Khi hÖ sè tr­ît thay ®æi Ýt th× hÖ sè tû lÖ thuËn víi f1. M« men tíi h¹n cña ®éng c¬: Mth = . ( 3 – 13 ) Khi f1 > f1®m , do U®m = U1, Mth gi¶m nªn Mth tû lÖ nghÞch víi . Khi f1 < f1®m , nÕu gi÷ nguyªn ®iÖn ¸p U1 th× dßng ®iÖn ®éng c¬ sÏ t¨ng rÊt lín v× tæng trë gi¶m theo tÇn sè. Do vËy khi gi¶m tÇn sè cÇn gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬ theo quy luËt nhÊt ®Þnh sao cho ®éng c¬ t¹o ra m« men nh­ trong chÕ ®é ®Þnh møc . ( 3 – 14 ) MÆt kh¸c trong ®iÒu chØnh tèc ®é ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña ®éng c¬ kh«ng ®æi trong toµn bé ph¹m vi ®iÒu chØnh: 3.3.3.2. LuËt ®iÒu chØnh. n2 n1 n3 M Mc n 0 Mc = const f2 f1 f3 Cã 3 qui luËt ®iÒu chØnh tÇn sè ®¶m b¶o kh¶ n¨ng qu¸ t¶i kh«ng ®æi, t­¬ng øng víi 3 d¹ng phô t¶i kh¸c nhau. §Æc tÝnh m« men c¶n kh«ng ®æi Mc = const H×nh 3 – 7 : §­êng ®Æc tÝnh c¬ m« men kh«ng ®æi M« men c¶n tØ lÖ nghÞch víi tèc ®é Mc » = const 0 n M Mc n2 n1 n3 f2 f1 f3 H×nh 3 – 8 : §­êng ®Æc tÝnh c¬ m« men tû lÖ nghÞch M« men c¶n tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng tèc ®é. Mc » w = const M 0 n f3 f1 f2 Mc n3 n2 n1 H×nh 3 – 9 : §­êng ®Æc tÝnh c¬ hÖ sè tr­ît kh«ng ®æi 3.3.2.3.BiÕn tÇn gi¸n tiÕp. TÇn sè nguån cung cÊp cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi m« men còng nh­ tèc ®é cña ®éng c¬. Th­êng khi thay ®æi tÇn sè sÏ kÐo theo sù thay ®æi cña mét lo¹t c¸c th«ng sè kh¸c nh­ ®iÖn ¸p, tõ th«ng, cosj, hiÖu suÊt... Ngµy nay trong nÒn c«ng nghiÖp ®iÖn tö, c¸c bé biÕn tÇn tÜnh ®­îc chÕ t¹o tõ c¸c van b¸n dÉn c«ng suÊt cã thÓ thay ®æi tÇn sè nguån cung cÊp n¨ng l­îng mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn tiÖn. Do vËy ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng thay ®æi tÇn sè ®ang ®­îc ¸p dông réng r·i vµ c¹nh tranh tèt víi c¸c hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn dßng mét chiÒu. C¸c hÖ thèng ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha cã yªu cÇu cao vÒ d¶i ®iÒu chØnh vµ tÝnh chÊt ®éng häc chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc víi c¸c bé biÕn tÇn. C¸c hÖ nµy sö dông c¸c ®éng c¬ kh«ng ®ång bé biÕn tÇn roto lång sãc cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n,v÷ng ch¾c, gi¸ thµnh rÎ, cã thÓ lµm viÖc trong mäi moi tr­êng. Nh­îc ®iÓm c¬ b¶n cña m¹ch nµy lµ gi¸ thµnh ®iÒu khiÓn rÊt phøc t¹p. Yªu cÇu chÝnh ®èi víi ®Æc tÝnh cña truyÒn ®éng tÇn sè lµ : ®¶m b¶o ®é cøng ®Æc tÝnh c¬ vµ kh¶ n¨ng qu¸ t¶i trong toµn bé d¶i ®iÒu chØnh tÇn sè vµ phô t¶i. Ngoµi ra cßn cã vµi yªu cÇu vÒ C¸c bé biÕn tÇn gi¸n tiÕp cã s¬ ®å khèi nh­ trªn h×nh 4.19.Bé biÕn tÇn gåm c¸c kh©u:chØnh l­u(CL), läc(L), va nghÞch l­u (NL). Nh­ vËy ®Ó biÕn ®æi tÇn sè cÇn th«ng qua kh©u trung gian mét chiÒu,do ®ã nã cã tªn gäi lµ biÕn tÇn gi¸n tiÕp. + - + - U1~ CL Läc NL U2~ H×nh 3 – 10: S¬ ®å cÊu tróc cña biÕn tÇn gi¸n tiÕp ChØnh l­u dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p xoay chiÒu thµnh mét chiÒu,chØnh l­u cã thÓ la kh«ng ®iÒu chØnh hoÆc cã ®iÒu chØnh. Ngµy nay ®a sè chØnh l­u th­êng lµ chØnh l­u kh«ng ®iÒu khiÓn, v× nÕu ®iÓu chØnh ®iÖn ¸p mét chiÒu trong ph¹m vi réng sÏ lµ lµm t¨ng kÝch th­íc cña bé läc sÏ lµm t¨ng kÝch th­íc cña bé läc vµ lµm gi¶m hiÖu suÊt cña suÊt cña bé biÕn ®æi. Chøc n¨ng biÕn ®æi tÇn sè vµ ®iÖn ¸p ®­îc thùc hiÖn bëi nghÞch l­u th«ng qua luËt ®iÒu khiÓn. Trong c¸c bé biÕn tÇn c«ng suÊt lín,ng­êi ta dïng chØnh l­u b¸n ®iÒu khiÓn víi c¸c chøc n¨ng lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho toµn bé hÖ thèng khi bi qu¸ t¶i. Ngµy nay biÕn tÇn gi¸n tiÕp ®­îc sö dông kh¸ phæ biÕn v× cã thÓ ®iÒu chØnh tÇn sè vµ ®iÖn ¸p ra trong ph¹m vi kh¸ réng. DÔ dµng t¹o ra c¸c bé nguån (dßng,¸p) theo mong muèn. NghÞch l­u ®­îc dïng trong biÕn tÇn th­êng lµ c¸c m¹ch c¬ b¶n ®· nªu ë phÇn trªn. Nh­îc ®iÓm c¬ b¶n cña biÕn tÇn gi¸n tiÕp lµ hiÖu suÊt thÊp (v× qua hai lÇn biÕn ®æi). C«ng suÊt còng nh­ kÝch th­íc cña bé biÕn ®æi lín. Ch­¬ng 4: BiÕn tÇn Danfoss VLtÒ 2800 series 4.1. Giíi thiÖu chung. 4.1.1. §Æc tÝnh kü thuËt. B¶ng 4 – 1: §Æc tÝnh kü thuËt cña biÕn tÇn Danfoss §iÖn ¸p nguån 380 V / 420 V ± 10 % TÇn sè nguån 50 / 60 Hz ± 3 Hz §é lÖch ®iÖn ¸p nguån ± 2 % HiÖu suÊt 90 % HÖ sè c«ng suÊt > 0,98 Dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt 100 A §iÖn ¸p ra 0 ¸ 100 % ®iÖn ¸p vµo TÇn sè ra 0,2 ¸ 132 Hz; 1 ¸ 1000 Hz Thêi gian dèc 0,2 ¸ 3600 gi©y M« men më m¸y cè ®Þnh 160 % trong 1 phót M« men më m¸y 180 % trong 0,5 gi©y Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i 160 % §é Èm 5 % ¸ 93 % NhiÖt ®é m«i tr­êng cùc ®¹i 45° C NhiÖt ®é khi vËn chuyÓn -25° C ¸ 70° C §é cao l¾p ®Æt 1000 m ChiÒu dµi c¸p bäc kim 40 m ChiÒu dµi c¸p kh«ng bäc 75 m §­êng kÝnh c¸p lâi cøng 1,5 mm2 §­êng kÝnh c¸p lâi mÒm 1 mm2 Kho¶ng ®iÒu khiÓn 0,2 ¸ 132 Hz; 1 ¸ 1000 Hz §é ph©n gi¶i 0,013 Hz Thêi gian ®iÒu khiÓn < ± 0,5 ms Thêi gian ®¸p øng < ± 26,6 ms Tèc ®é khi lÆp Tû lÖ 1 ¸ 15 Tèc ®é khi kÕt thóc lÆp Tû lÖ 1¸ 120 Sai sè tèc ®é khi lÆp ± 23 rpm Sai sè tèc ®é khi kÕt thóc lÆp ± 7,5 rpm 4.1.2. §Çu vµo biÕn tÇn. B¶ng 4 – 2: §Çu vµo cña biÕn tÇn Danfoss §Çu vµo sè Sè l­îng ®Çu vµo sè 5 Tªn ®Çu vµo sè 18, 19, 27, 29, 33 §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn 24 V DC §iÖn ¸p møc 0 < 5 V DC §iÖn ¸p møc 1 > 10 V DC §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn cùc ®¹i 28 V DC §iÖn trë ®Çu vµo ( 18, 19, 27, 29 ) » 4 KW §iÖn trë ®Çu vµo ( 33 ) » 2 KW §Çu vµo t­¬ng tù Sè l­îng ®Çu vµo t­¬ng tù 2 Tªn ®Çu vµo ¸p 53 §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn 0 ¸ 10 V DC §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn cùc ®¹i 20 V DC §iÖn trë ®Çu vµo ( 53 ) » 10 KW Tªn ®Çu vµo dßng 60 Dßng ®iÒu khiÓn 4 ¸ 20 mA Dßng ®iÒu khiÓn cùc ®¹i 30 mA §iÖn trë ®Çu vµo ( 60 ) » 300 W §é ph©n gi¶i 10 bit Sai sè 1 % Thêi gian quÐt 13,3 ms §Çu vµo xung Sè l­îng ®Çu vµo xung 1 Tªn ®Çu vµo xung 33 TÇn sè cùc ®¹i 67,6 KHz TÇn sè cùc tiÓu 4 Hz §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn 0 ¸ 24 V DC §iÖn ¸p møc 0 < 5 V DC §iÖn ¸p møc 1 > 10 V DC §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn cùc ®¹i 28 V DC §iÖn trë ®Çu vµo » 2 KW §é ph©n gi¶i 10 bit Sai sè ( 100 Hz ¸ 1 KHz ) 0,5 % Sai sè ( 1 KHz ¸ 67,6 KHz ) 1 % Thêi gian quÐt 13,3 ms 4.1.3. §Çu ra biÕn tÇn. B¶ng 4 – 3: §Çu ra cña biÕn tÇn Danfoss §Çu ra xung sè Sè l­îng ®Çu ra xung sè 1 Tªn ®Çu ra xung sè 46 §iÖn ¸p cùc ®¹i 24 V DC Dáng cùc ®¹i 25 mA §iÖn trë t¶i cùc ®¹i 1 KW §iÖn dung 10 nF TÇn sè cùc tiÓu 16 Hz TÇn sè cùc ®¹i 10 KHz §é ph©n gi¶i 10 bit Sai sè 0,2 % §Çu ra t­¬ng tù Sè l­îng ®Çu ra t­¬ng tù 1 Tªn ®Çu ra t­¬ng tù 42 Dßng ®iÖn cùc ®¹i 20 mA §iÖn trë ®Çu ra 500 W §é ph©n gi¶i 10 bit Sai sè 1,5 % §Çu ra ¸p 24 V DC Tªn ®Çu ra 12 Dßng t¶i cùc ®¹i 130 mA §Çu ra ¸p 10 V DC Tªn ®Çu ra 50 §iÖn ¸p ra 10,5 V ± 0,5 V Dßng t¶i cùc ®¹i 15 mA §Çu ra r¬ le Sè l­îng ®Çu ra r¬ le 1 TiÕp ®iÓm 1 – 2 ( th­êng më ) 1 – 3 ( th­êng ®ãng ) §iÖn ¸p cùc ®¹i 240 V AC – 2 A §iÖn ¸p cùc tiÓu 24 V DC – 10 mA 24 V AC – 100 mA Giao tiÕp RS 485 víi m¸y tÝnh Sè l­îng ®Çu ra 4 Tªn ®Çu ra 67: + 5 V DC 68: TX+, RX+ 69: TX-, RX- 70: Nèi ®Êt 4.2. Cµi ®Æt biÕn tÇn. §éng c¬ ®­îc nèi víi biÕn tÇn qua ch©n 96, 97, 98, 99. B¶ng 4 – 4: C¸ch ®Êu ®éng c¬ víi biÕn tÇn Ch©n §éng c¬ 96 U1 97 V1 98 W1 99 Nèi ®Êt §Ó ®¶o chiÒu quay cña ®éng c¬, chØ cÇn ®¶o 2 trong 3 pha cña ®éng c¬. Phanh h·m ®­îc nèi vµo ch©n 81 ( R- ) vµ 82 ( R+ ). C¸p nèi phanh h·m cÇn ®­îc bäc vµ kÑp chÆt vµo gi¸ ®ì. C¸p ®iÒu khiÓn ®­îc ®Êu nh­ b¶ng sau. B¶ng 4 – 5: C¸c ®Çu vµo c¸p ®iÒu khiÓn biÕn tÇn Sè thø tù Chøc n¨ng 01, 02, 03 §Çu ra r¬ le 12 24 V DC 18, 19, 27, 29, 33 §Çu vµo sè 20, 55, 70 Nèi ®Êt 42 §Çu ra t­¬ng tù 46 §Çu ra sè 50 10 V DC 53 §iÖn ¸p t­¬ng tù vµo ( 0 ¸ 10 V DC ) 60 Dßng ®iÖn t­¬ng tù vµo ( 0 ¸ 20 mA ) 67 5 V DC 68 Ch©n 8 P cña cæng RS 485 4.3. VËn hµnh biÕn tÇn. 4.3.1. Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh. 4.3.1.1. Ph­¬ng ph¸p cµi ®Æt. §Ó cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh cho biÕn tÇn ho¹t ®éng, t¹i panel ®iÒu khiÓn cña biÕn tÇn, Ên nót [ Quick menu ] vµ nót [ + ] ®ång thêi. §Ó thay ®æi thø tù c¸c th«ng sè, Ên nót [ + ] hoÆc [ - ]. Sau ®©y lµ c¸c th«ng sè cµi ®Æt cho biÕn tÇn. DÊu ¨ thÓ hiÖn lùa chän cµi ®Æt cña nhµ s¶n xuÊt trong sè c¸c th«ng sè ®· ®­îc liÖt kª. 4.3.1.2. Th«ng sè vËn hµnh vµ hiÓn thÞ. B¶ng 4 – 6: Th«ng sè cµi ®Æt vËn hµnh vµ hiÓn thÞ biÕn tÇn STT Chøc n¨ng cµi ®Æt Th«ng sè 001 Ng«n ng÷ vËn hµnh [ 0 ]: TiÕng Anh ¨ 002 C¸ch ®iÒu khiÓn [ 0 ]: Tõ xa ¨ [ 1 ]: T¹i chç 004 C¸ch cµi ®Æt [ 0 ]: MÆc ®Þnh [ 1 ]: Cµi ®Æt b×nh th­êng ¨ [ 5 ]: Cµi ®Æt hçn hîp 005 Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh [ 0 ]: MÆc ®Þnh [ 5 ]: Cµi ®Æt b×nh th­êng ¨ 006 Sao chÐp cµi ®Æt [ 0 ]: Kh«ng sao chÐp 007 Sao chÐp cµi ®Æt tõ biÕn tÇn kh¸c [ 0 ]: Kh«ng sao chÐp 008 §é ph©n gi¶i tÇn sè 1,00 009 HiÓn thÞ [ 4 ]: TÇn sè ( Hz ) 010 HiÓn thÞ 1.1 [ 1 ]: % 011 HiÓn thÞ 1.2 [ 6 ]: Dßng ®éng c¬ ( A ) 012 HiÓn thÞ 1.3 [ 8 ]: C«ng suÊt ®éng c¬ [ KW ] 014 Dõng m¸y b»ng tay [ 0 ]: Kh«ng ho¹t ®éng [ 1 ]: Ho¹t ®éng ¨ 015 ChÕ ®é rung [ 0 ]: Kh«ng ho¹t ®éng ¨ [ 1 ]: Ho¹t ®éng 016 §¶o chiÒu quay ®éng c¬ b»ng tay [ 0 ]: Kh«ng ho¹t ®éng ¨ [ 1 ]: Ho¹t ®éng 017 Xo¸ lçi ng¾t m¹ch b»ng tay [ 0 ]: Kh«ng ho¹t ®éng [ 1 ]: Ho¹t ®éng ¨ 018 ChÕ ®é khãa d÷ liÖu [ 0 ]: Kh«ng ho¹t ®éng ¨ [ 1 ]: Ho¹t ®éng 4.3.1.2 Th«ng sè t¶i vµ ®éng c¬: B¶ng 4 – 7: Th«ng sè cµi ®Æt t¶i vµ ®éng c¬ STT Chøc n¨ng cµi ®Æt Th«ng sè 100 CÊu h×nh [ 0 ]: §iÒu khiÓn tèc ®é 101 M« men ®Æc tr­ng [ 1 ]: M« men kh«ng ®æi 102 C«ng suÊt ®éng c¬ 0,25 KW ¸ 22 KW 103 §iÖn ¸p nguån Tuú thuéc lo¹i biÕn tÇn 104 TÇn sè nguån 24 Hz ¸ 1000 Hz 50 Hz ¨ 105 Dßng ®éng c¬ Tuú thuéc tõng ®éng c¬ 106 Tèc ®é ®éng c¬ 1440 rpm 108 §iÖn trë stato Tuú thuéc tõng ®éng c¬ 109 §iÖn kh¸ng stato Tuú thuéc tõng ®éng c¬ 122 §Æc tÝnh khi dõng [ 0 ]: Dèc dÇn 123 TÇn sè nhá nhÊt ®Ó thùc hiÖn ®Æc tÝnh khi dõng 0,1 Hz ¸ 10 Hz 0,1 Hz ¨ 126 Thêi gian h·m 0 gi©y ¸ 60 gi©y 10 gi©y ¨ 130 TÇn sè khëi ®éng 0,0 Hz ¸ 10,0 Hz 0,0 Hz ¨ 133 §iÖn ¸p khëi ®éng 0,0 ¸ 100,0 V 134 Bï t¶i 0,0 ¸ 300,0 % 100 % ¨ 135 Tû lÖ U / f Tuú thuéc tõng ®éng c¬ 4.3.1.3 Th«ng sè giíi h¹n. B¶ng 4 – 8: Th«ng sè cµi ®Æt giíi h¹n cña biÕn tÇn STT Chøc n¨ng cµi ®Æt Th«ng sè 200 Giíi h¹n tÇn sè ra [ 1 ]: 0 Hz ¸ 132 Hz, c¶ 2 chiÒu 201 TÇn sè ra thÊp nhÊt 0,5 Hz 202 TÇn sè ra cao nhÊt 132 Hz 204 TÇn sè chuyÓn nhá nhÊt 0 Hz 205 TÇn sè chuyÓn lín nhÊt Tuú tõng lo¹i ®éng c¬ 206 KiÓu dèc [ 0 ]: §­êng th¼ng ¨ [ 1 ]: H×nh sin 207 Thêi gian qu¸ ®é lªn 0,02 gi©y ¸ 3600,00 gi©y 5 gi©y ¨ 208 Thêi gian qu¸ ®é xuèng 0,02 gi©y ¸ 3600,00 gi©y 5 gi©y ¨ 213 TÇn sè rung 10 Hz 221 Dßng giíi h¹n 160 % 223 C¶nh b¸o dßng thÊp 0,0 A 224 C¶nh b¸o dßng cao Tuú tõng ®éng c¬ 225 C¶nh b¸o tÇn sè thÊp 0,0 Hz 226 C¶nh b¸o tÇn sè cao Tuú tõng ®éng c¬ 4.3.1.4. Th«ng sè ®Çu vµo vµ ®Çu ra. B¶ng 4 – 9: Th«ng sè cµi ®Æt ®Çu vµo vµ ®Çu ra biÕn tÇn STT Chøc n¨ng cµi ®Æt Th«ng sè 302 §Çu vµo sè 18 [ 7 ]: Khëi ®éng biÕn tÇn 303 §Çu vµo sè 19 [ 0 ]: Kh«ng ho¹t ®éng 304 §Çu vµo sè 27 [ 2 ]: §¶o chøc n¨ng 305 §Çu vµo sè 29 [ 1 ]: Khëi ®éng l¹i 307 §Çu vµo sè 33 [ 0 ]: Kh«ng ho¹t ®éng 309 §iÖn ¸p ®Çu vµo 53 nhá nhÊt 0,0 V 310 §iÖn ¸p ®Çu vµo 53 lín nhÊt 10,0 V 315 Dßng ®Çu vµo 60 nhá nhÊt 4 mA 316 Dßng ®Çu vµo 60 lín nhÊt 20 mA 323 §Çu ra r¬ le 1 – 3 [ 1 ]: S½n sµng lµm viÖc 4.3.2. C¸c th«ng b¸o lçi: Khi vËn hµnh, nÕu biÕn tÇn gÆp sù cè th× trªn mµn h×nh hiÓn thÞ sÏ cã th«ng b¸o lçi theo d¹ng Err. xx . Trong ®ã xx lµ sè thø tù lçi, ®­îc liÖt kª nh­ b¶ng d­íi ®©y. B¶ng 4 – 10: C¸c th«ng b¸o lçi cña biÕn tÇn Sè thø tù M« t¶ C¶nh b¸o B¸o ®éng Ng¾t m¹ch 02 Lçi nguån cÊp vµo X X X 04 MÊt pha X X X 05 §iÖn ¸p cao X 06 §iÖn ¸p thÊp X 07 Qu¸ ¸p X X X 08 Sôt ¸p X X X 09 Qu¸ t¶i biÕn tÇn X X 10 Qu¸ t¶i ®éng c¬ X X 11 Qu¸ nhiÖt ®éng c¬ X X 12 Dßng giíi h¹n X X 13 Qu¸ dßng X X X 14 Lçi nèi ®Êt X X 15 Lçi chuyÓn m¹ch X X 16 Ng¾n m¹ch X X 17 Cæng giao tiÕp gi¸n ®o¹n X X 18 HPFB gi¸n ®o¹n X X 33 TÇn sè v­ît møc giíi h¹n X 34 Lçi giao tiÕp HPFB X X 35 Lçi kÕt nèi biÕn tÇn X X 36 Qu¸ nhiÖt biÕn tÇn X X 37 ¸ 45 Lçi néi tró X X 50 AMT kh«ng ho¹t ®éng X 51 Lçi d÷ liÖu AMT X 54 Lçi ®éng c¬ AMT X 55 AMT bÞ gi¸n ®o¹n X 56 C¶nh b¸o AMT X 99 Ch­¬ng tr×nh bÞ kho¸ X 4.4. øng dông ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ m¸y trén. M¸y trén cã 2 ®éng c¬ sö dông biÕn tÇn. §ã lµ ®éng c¬ phªn gai nghiªng m14 ( Upright lattice) vµ trôc cÊp nguyªn liÖu m15 ( Feed roller ). BiÕn tÇn ®Ó ®iÒu khiÓn tèc ®é 2 ®éng c¬ nµy lµ lo¹i Danfoss VLTÒ 2800 series. §ã lµ biÕn tÇn Danfoss 2807 cho ®éng c¬ m15 vµ Danfoss 2822 cho ®éng c¬ m14. C¸c biÕn tÇn nµy sö dông ®iÖn ¸p 3 pha 380 V ¸ 480 V. Sau khi l¾p ®Æt biÕn tÇn, tiÕn hµnh cµi ®Æt c¸c th«ng sè riªng cho tõng ®éng c¬. C¸c th«ng sè chung ®­îc cµi ®Æt gièng nh­ phÇn cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh ( phÇn 4.3.1. ). C¸c th«ng sè riªng ®­îc cµi ®Æt theo b¶ng 4 – 11. B¶ng 4 – 11: Th«ng sè cµi ®Æt vËn hµnh biÕn tÇn STT Chøc n¨ng Lo¹i biÕn tÇn 2807 2822 102 C«ng suÊt ®éng c¬ [ KW ] 0,55 2,2 105 Dßng ®éng c¬ [ A ] 1,05 5 133 §iÖn ¸p khëi ®éng [ V ] 19,22 10 135 Tû lÖ V / f 7,48 7,03 205 TÇn sè chuyÓn lín nhÊt [ Hz ] 69 74 224 C¶nh b¸o dßng cao [ A ] 3,3 8,1 226 C¶nh b¸o tÇn sè cao [ Hz ] 75 78 Khi biÕn tÇn ho¹t ®éng, tèc ®é ®éng c¬ ®­îc ®iÒu khiÓn nhê kho¸ chuyÓn m¹ch S2 vµ vÞ trÝ cña c¸c biÕn trë VR1 vµ VR2 . B¶ng 4 – 12: Th«ng sè tèc ®é ®éng c¬ phªn gai nghiªng m14 VÞ trÝ S2 VÞ trÝ VR1 §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U1 [ V ] §iÖn ¸p biÕn tÇn [ V ] TÇn sè biÕn tÇn U2 [ Hz ] Tèc ®é ®éng c¬ M14 [ rpm ] 0 0 ¸ 10 0 0 0 0 1 0 ¸ 10 0,52 ¸ 1,02 27,0 ¸ 53,5 3,84 ¸ 7,61 14,61 ¸ 28,90 2 0 ¸ 10 1,03 ¸ 2,02 53,6 ¸ 105,2 7,62 ¸ 14,97 28,97 ¸ 56,87 3 0 ¸ 10 1,54 ¸ 2,99 79,9 ¸ 156,0 11,37 ¸ 22,19 43,20 ¸ 84,33 4 0 ¸ 10 2,04 ¸ 3,97 106,2 ¸ 206,6 15,10 ¸ 29,39 57,40 ¸ 111,67 5 0 ¸ 10 2,55 ¸ 4,95 132,6 ¸ 257,6 18,86 ¸ 36,65 71,67 ¸ 139,28 6 0 ¸ 10 3,06 ¸ 5,96 159,3 ¸ 309,9 22,66 ¸ 44,08 86,10 ¸ 167,51 7 0 ¸ 10 3,58 ¸ 7,00 186,5 ¸ 364,0 26,53 ¸ 51,78 100,80 ¸ 196,76 8 0 ¸ 10 4,12 ¸ 8,09 214,3 ¸ 420,8 30,49 ¸ 59,86 115,88 ¸ 227,47 9 0 ¸ 10 4,67 ¸ 9,25 243,2 ¸ 481,2 34,59 ¸ 68,45 131,45 ¸ 260,12 10 0 ¸ 10 5,25 ¸ 10,5 273,1 ¸ 520,2 38,85 ¸ 74,00 147,63 ¸ 281,20 B¶ng 4 – 13: Th«ng sè tèc ®é ®éng c¬ cÊp nguyªn liÖu m15 VÞ trÝ S2 VÞ trÝ VR2 §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U1 [ V ] §iÖn ¸p biÕn tÇn [ V ] TÇn sè biÕn tÇn U3 [ Hz ] Tèc ®é ®éng c¬ m15 [ rpm ] 0 0 ¸ 10 0 0 0 0 1 0 ¸ 10 0,52 ¸ 1,02 26,8 ¸ 53,0 3,58 ¸ 7,09 4,01 ¸ 7,94 2 0 ¸ 10 1,03 ¸ 2,02 53,2 ¸ 104,3 7,11 ¸ 13,95 7,96 ¸ 15,63 3 0 ¸ 10 1,54 ¸ 2,99 79,3 ¸ 154,8 10,60 ¸ 20,69 11,87 ¸ 23,17 4 0 ¸ 10 2,04 ¸ 3,97 105,3 ¸ 205,0 14,08 ¸ 27,40 15,77 ¸ 30,69 5 0 ¸ 10 2,55 ¸ 4,95 131,6 ¸ 255,7 17,59 ¸ 34,18 19,69 ¸ 38,28 6 0 ¸ 10 3,06 ¸ 5,96 158,1 ¸ 307,4 21,13 ¸ 41,10 23,66 ¸ 46,04 7 0 ¸ 10 3,58 ¸ 7,00 185,0 ¸ 361,1 24,73 ¸ 48,28 27,70 ¸ 54,08 8 0 ¸ 10 4,12 ¸ 8,09 212,7 ¸ 417,5 28,43 ¸ 55,82 31,85 ¸ 62,51 9 0 ¸ 10 4,67 ¸ 9,25 241,2 ¸ 477,4 32,25 ¸ 63,83 36,12 ¸ 71,49 10 0 ¸ 10 5,25 ¸ 10,5 196,2 ¸ 516,1 26,23 ¸ 69,00 40,57 ¸ 77,28 VÞ trÝ biÕn trë VR1 10 12,222 24,049 35,662 47,227 58,900 70,840 83,2196,2002 96,200 110,00 118,92 9 11,618 22,869 33,923 44,931 56,041 67,397 79,154 91,480 104,56 113,27 8 11,103 21,690 32,183 42,636 53,182 63,954 75,096 86,761 99,121 107,62 7 10,408 20,510 30,444 40,341 50,068 60,511 71,037 82,041 93,680 101,97 6 9,8043 19,330 28,705 38,045 47,463 57,068 66,979 77,322 88,238 96,326 5 9,1997 18,150 26,966 35,750 44,604 53,625 62,921 72,62 82,797 90,677 4 8,595 16,971 25,227 33,455 41,744 50,182 58,863 67,883 77,355 85,028 3 7,990 15,791 23,488 31,160 38,885 46,740 54,804 63,163 71,914 79,379 2 7,3859 14,611 21,749 28,864 36,026 43,297 50,746 58,444 66,472 73,731 1 6,7841 13,432 20,010 26,569 33,166 39,854 46,688 53,724 61,031 68,082 0 6,1768 12,252 18,271 24,274 30,307 36,411 42,629 49,005 55,589 62,433 VÞ trÝ kho¸ S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VÞ trÝ biÕn trë VR2 10 2,4953 4,9098 7,2805 9,6416 12,024 14,462 16,988 19,639 22,457 24,278 9 2,3719 4,6689 6,9255 9,1730 11,441 13,579 16,159 18,676 21,347 23,125 8 2,2484 4,4281 6,5704 8,7044 10,857 13,056 15,331 17,712 20,236 21,971 7 2,1249 4,1873 6,2154 8,2358 10,273 12,354 14,502 16,749 19,125 20,818 6 2,0015 3,9464 5,8603 7,7872 9,6898 11,651 13,674 15,785 18,014 19,665 5 1,8781 3,7056 5,5053 7,2987 9,1062 10,948 12,845 14,822 16,903 18.512 4 1,7547 3,4648 5,1503 6,8301 8,5224 10,245 12,017 13,858 15,792 17,358 3 1,6312 3,2239 4,7952 6,3615 7,9387 9,5423 11,188 12,895 14,681 16,205 2 1,5078 2,9831 4,4402 5,8929 7,3549 8,8394 10,359 11,931 13,570 15,052 1 1,3843 2,7422 4,0851 5,4243 6,7712 8,1364 9,5314 10,968 12,459 13,899 0 1,2609 2,5014 3,7301 4,9557 6,1875 7,4335 8,7029 10,004 11,348 12,746 VÞ trÝ kho¸ S2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tµi liÖu tham kh¶o BLOWROOM LINE, Electrical circuit Diagram, Number 0066 473/0. Danfoss, VLT@ 2800 Series. Vò Gia Khanh, TrÇn Kh¸nh Hµ, Phan Tñ Thô, NguyÔn V¨n S¸u, M¸y §iÖn- Nhµ XuÊt B¶n Khoa Häc Kü ThuËt-1998. 4. Bïi Quèc Kh¸nh, NguyÔn V¨n LiÔn, NguyÔn ThÞ HiÒn, TruyÒn ®éng ®iÖn- Nhµ XuÊt B¶n Khoa Häc Kü ThuËt-2001. NguyÔn BÝnh, §iÖn tö c«ng suÊt- Nhµ XuÊt B¶n Khoa Häc Kü ThuËt-2000.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án tốt nghiệp Thiết kế dây truyền cấp bông máy trải.doc
Luận văn liên quan