Đồ án Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm điện

mục lục Mục lục 1 Chương 1 Giới thiệu về trạm biến áp 220 KV Hà Đông 3 1.1 Những chặng đường phát triển, đặc điểm, vai trò trạm biến áp 220 kV Hà Đông 3 1.1.1 Những chặng đường phát triển và đặc điểm của trạm. 3 1.1.2 Vai trò của trạm biến áp Hà Đông 3 1.2 Tìm hiểu chung về các thiết bị điện trong trạm biến áp 3 1.2.1 Máy biến áp 3 1.2.2 Dao cách ly 4 1.2.3 Máy cắt điện 4 1.2.4 Thanh cái 4 1.2.5 Máy biến dòng điện 4 1.2.6 Máy biến điện áp 4 1.2.7 Rơle bảo vệ 4 1.2.8 Các thiết bị chống sét 4 1.3 Cấu trúc trạm biến áp và các giải pháp công nghệ 5 1.3.1 Cấu trúc trạm biến áp 5 1.3.2 Các giải pháp công nghệ chính 5 1.3.2.1 Cấp cao áp 220 kV 5 1.3.2.2 Cấp cao áp 110 kV 6 1.3.2.3 Cấp trung áp 35 kV 7 1.3.2.4 Cấp trung áp 22 kV 7 1.3.2.5 Cấp trung áp 6 kV 8 1.4 Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị 8 1.4.1 Đặc tính kỹ thuật của thiết bị nhất thứ 8 1.4.1.1 Máy biến áp 8 1.4.1.2 Các thiết bị phân phối ngoài trời. 10 1.4.1.2.1 Máy cắt 10 1.4.1.2.2 Máy biến dòng điện, máy biến điện áp 11 1.4.1.2.3 Dao cách ly 13 1.4.1.2.4 Thiết bị chống sét 14 1.4.1.2.5 Rơ le bảo vệ so lệch máy biến áp 15 1.4.1.3 Thiết bị trong nhà 17 1.4.2 Đặc tính kỹ thuật của thiết bị nhị thứ 18 1.4.2.1 Thiết bị điều khiển 18 1.4.2.2 Thiết bị bảo vệ 19 1.5 Quy trình vận hành 20 1.5.1 Các thiết bị thuộc quyền điều khiển 20 1.5.2 Vận hành 20 1.5.3 Vận hành trạm khi có sự cố 21 Chương 2 Tìm hiểu hệ thống SCADA quản lý trạm điện 23 2.1 Khái niệm chung về SCADA/EMS/DM 23 2.1.1 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 23 2.1.2 Hệ thống quản lý năng lượng EMS (Energy Managment System) 23 2.1.3 Hệ thống DMS (Distribution Management System) 24 2.2 Điều khiển và giám sát 24 2.3 Thông tin liên lạc cho các hệ thống SCADA 26 2.4 Một số khái niệm về truyền số liệu 28 2.5 Các thành phần chức năng cơ bản 31 2.6 Các thiết bị chủ có chức năng giám sát 31 2.7 Các thiết bị ở xa có chức năng giám sát (RTU) 32 2.8 Nhật ký vận hành với hệ thống SCADA 33 2.9 Cơ chế thu thập tín hiệu đo lường của SCADA 33 Chương 3 Tìm hiểu về thiết bị điều khiển logic khả trình 35 3.1 Khái niệm về thiết bị điều khiển logic khả trình (PLC) 35 3.2 Các module của PLC S7-300 35 3.3 Kiểu dữ liệu và phân chia bộ nhớ 37 3.4 Vòng quét chương trình 39 3.5 Cấu trúc chương trình 40 3.6 Tổ chức bộ nhớ CPU 42 3.7 Trao đổi dữ liệu giữa CPU và các module mở rộng 43 3.8 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả 44 Chương 4 Thiết kế hệ thống SCADA cho trạm điện 48 4.1 Mục tiêu đề ra đối với thiết kế hệ thống SCADA 48 4.2 Thiết bị phục vụ cho hệ thống SCADA 48 4.3 Tổng hợp tín hiệu cho từng cấp điện áp 50 4.3.1 Tín hiệu phần cao áp 220 kV 50 4.3.2 Tín hiệu phần cao áp 110 kV 51 4.3.3 Tín hiệu phần trung áp 35 kV 51 4.3.4 Tín hiệu phần trung áp 22 kV 52 4.3.5 Tín hiệu phần trung áp 6 kV 53 4.4 Tổng hợp tín hiệu cho từng PLC 53 4.4.1 Tín hiệu vào ra đối với PLC1 53 4.4.2 Tín hiệu vào/ra đối với PLC2 54 4.4.3 Tín hiệu vào/ra với PLC3 54 4.4.4 Tín hiệu vào/ ra đối với PLC4 54 4.5 Chọn cấu hình cứng cho từng PLC 55 4.6 Tạo cấu hình thiết bị HMI và xác đinh vùng truyền thông bằng SIMATIC ProTool 58 4.7 Lập trình cho PLC 59 Chương 5 thiết kế giao diện điều khiển 60 phụ lục 1 danh sách các biến vào ra của plc 73 phụ lục 2 Mã nguồn visual basic 89

doc118 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2476 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0) And cmd1712.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd171.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1717.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1719.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text1.Text = "co dien" ElseIf cmd100.BackColor = RGB(0, 255, 0) And (cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd1711.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd1717.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0)) Then Text1.Text = " mat dien" End If If cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1759.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (cmd175.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1751.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd175.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1752.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd175.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1759.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text11.Text = "co dien" ElseIf cmd100.BackColor = RGB(0, 255, 0) And (cmd175.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd1751.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd1757.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0)) Then Text11.Text = " mat dien" End If If cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1779.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (cmd177.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1771.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd177.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1772.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd177.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1779.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text12.Text = "co dien" ElseIf cmd100.BackColor = RGB(0, 255, 0) And (cmd177.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd1771.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd1777.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0)) Then Text12.Text = " mat dien" End If If cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1729.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form3.cmd172.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1721.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form3.cmd172.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1722.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form3.cmd172.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1729.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form3.Text1.Text = "co dien" ElseIf cmd100.BackColor = RGB(0, 255, 0) And (Form3.cmd172.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.cmd1722.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.cmd1727.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0)) Then Form3.Text1.Text = " mat dien" End If If cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1749.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form3.cmd174.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1741.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form3.cmd174.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1742.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form3.cmd174.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1749.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form3.Text2.Text = "co dien" ElseIf cmd100.BackColor = RGB(0, 255, 0) And (Form3.cmd174.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.cmd1742.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.cmd1747.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0)) Then Form3.Text2.Text = " mat dien" End If If cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1769.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form3.cmd176.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1767.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1761.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form3.cmd176.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1767.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1762.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form3.cmd176.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1767.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1769.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form3.Text3.Text = "co dien" ElseIf cmd100.BackColor = RGB(0, 255, 0) And (Form3.cmd176.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.cmd1762.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.cmd1767.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0)) Then Form3.Text3.Text = " mat dien" End If If cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1789.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form3.cmd178.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1787.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1781.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form3.cmd178.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1787.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1782.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form3.cmd178.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1787.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1789.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form3.Text4.Text = "co dien" ElseIf cmd100.BackColor = RGB(0, 255, 0) And (Form3.cmd178.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.cmd1782.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.cmd1787.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form3.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0)) Then Form3.Text4.Text = " mat dien" End If If cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1319.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (cmd131.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1313.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1311.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd131.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1313.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1312.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Command1.BackColor = RGB(255, 0, 0) ElseIf cmd100.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd131.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Command1.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text2.Text = " mat dien " Text3.Text = " mat dien " Text4.Text = " mat dien " Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd331.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd371.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd373.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd375.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd441.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd442.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If If cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1329.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form3.cmd132.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1323.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1321.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form3.cmd132.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1323.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form3.cmd1322.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form3.cmdmba2.BackColor = RGB(255, 0, 0) ElseIf cmd100.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form3.cmd132.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form3.cmdmba2.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.Text5.Text = " mat dien " Form3.Text6.Text = " mat dien " Form3.Text8.Text = " mat dien " Form3.Text9.Text = " mat dien " Form3.Text10.Text = " mat dien " Form3.Text11.Text = " mat dien " Form3.cmd332.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd372.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd374.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd376.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd671.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd672.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd673.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd674.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If End Sub Private Sub cmd131_Click() / m¸y c¾t 131 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 131" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If (cmd1313.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1311.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1313.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1312.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1313.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1319.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then MsgBox "dong may cat 131 ,cap dien cho may bien ap 1! " cmd131.BackColor = RGB(255, 0, 0) Command1.BackColor = RGB(255, 0, 0) Else MsgBox " may bien ap chua duoc cap dien , ban can xem lai may cat 133 va cac dao cach ly " Command1.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text2.Text = " mat dien " Text3.Text = " mat dien " Text4.Text = " mat dien " Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd131.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd331.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd371.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd373.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd375.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd441.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd442.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If Case idno MsgBox " may cat da ngat , may bien ap mat dien " Command1.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text2.Text = " mat dien " Text3.Text = " mat dien " Text4.Text = " mat dien " Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd131.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd331.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd371.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd373.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd375.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd441.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd442.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select End Sub Private Sub cmd171_Click() / m¸y c¾t 171 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 171" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes MsgBox "dong may cat 171 ! " cmd171.BackColor = RGB(255, 0, 0) Case idno MsgBox " may cat da ngat " cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select If (cmd171.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1717.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1711.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd171.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1717.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1712.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd171.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1717.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1719.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text1.Text = " co dien " Else Text1.Text = "mat dien" End If End Sub Private Sub Command1_Click() / m¸y biÕn ¸p 1 Form2.Show If Command1.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form2.HScroll1.Enabled = False ElseIf Command1.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form2.HScroll1.Enabled = True End If Form1.Enabled = False End Sub Private Sub cmd331_Click() / m¸y c¾t 331 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 331" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If Command1.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then MsgBox "Ban phai cap dien cho may bien ap " ElseIf Command1.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then MsgBox "dong may cat 331 ! " cmd331.BackColor = RGB(255, 0, 0) End If Case idno MsgBox " may cat da ngat " Text2.Text = " mat dien " Text3.Text = " mat dien " Text4.Text = " mat dien " cmd331.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd371.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd373.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd375.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select End Sub Private Sub cmd371_Click() / m¸y c¾t 371 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 371" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If cmd331.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then MsgBox " may cat bien ap 331 da ngat , ban dong hay ngat may cat 371 khong con tac dung " Else: cmd331.BackColor = RGB(255, 0, 0) MsgBox "dong may cat 371 ! " cmd371.BackColor = RGB(255, 0, 0) End If Case idno MsgBox " may cat da ngat " cmd371.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select If (cmd3313.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd3311.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd371.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd3711.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd3717.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text2.Text = " co dien " ElseIf (cmd3313.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd3311.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd371.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd3711.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd3717.BackColor = RGB(0, 255, 0)) Then Text2.Text = "mat dien" End If End Sub Private Sub cmd1711_Click() / dao c¸ch ly 171-1 message = " Ban muon cat hay khong cat dao cach ly ? " & vbCrLf & " cat: yes khong cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "dao cach ly 171-1" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If cmd171.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then MsgBox " chi thao tac khi da cat may cat 171 !" Else: cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) MsgBox "thuc hien cat dao cach ly 171-1 " cmd1711.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If Case idno If cmd171.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then MsgBox " chi thao tac khi da cat may cat 171 !" Else: cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) MsgBox " khong cat dao cach ly 171-1 " cmd1711.BackColor = RGB(255, 0, 0) End If End Select End Sub Private Sub cmd1719_Click() / dao c¸ch ly 171-9 message = " Ban muon cat hay khong cat dao cach ly ? " & vbCrLf & " cat: yes khong cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "dao cach ly 171-9" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If cmd171.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or (Form1.cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form1.cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form1.cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form1.cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form1.cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form1.cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then MsgBox " chi thao tac khi da cat may cat 171 va may cat 100!" Else MsgBox "thuc hien cat dao cach ly 171-9 " cmd1719.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If Case idno If cmd171.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or (Form1.cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form1.cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form1.cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form1.cmd100.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form1.cmd1009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form1.cmd1001.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then MsgBox " chi thao tac khi da cat may cat 171 va may cat 100!" Else MsgBox " khong cat dao cach ly 171-9 " cmd1719.BackColor = RGB(255, 0, 0) End If End Select End Sub M· nguån ®iÒu khiÓn t¨ng/gi¶m nÊc m¸y biÕn ¸p 2 (MBA 2T) Private Sub cmd134_Click() / m¸y c¾t 134 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 134" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If Form5.cmdmba4.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then MsgBox " ban can phai cap dien cho may bien ap 3 truoc khi dong may cat 134" cmd134.BackColor = RGB(0, 255, 0) ElseIf Form5.cmdmba4.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then MsgBox "dong may cat 134 ! " cmd134.BackColor = RGB(255, 0, 0) End If Case idno MsgBox " may cat da ngat " cmd134.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select If (cmd134.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1341.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form3.c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form1.c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0) MsgBox " da cap dien cho thanh cai C11 " ElseIf (cmd134.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1342.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form1.c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form3.c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0) MsgBox " da cap dien cho thanh cai C12 " ElseIf (cmd134.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1349.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form1.c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form3.c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0) MsgBox " da cap dien cho thanh cai C19 " ElseIf cmd134.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd1343.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or (cmd1341.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd1342.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or cmd1349.BackColor = RGB(0, 255, 0)) Then MsgBox " may bien ap 4AT ngung cap dien cho thanh cai phia 110Kv " If Form1.c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Then Form3.c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form1.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form1.c19.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.c19.BorderColor = RGB(0, 0, 0) ElseIf Form1.c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Then Form3.c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form1.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form1.c19.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.c19.BorderColor = RGB(0, 0, 0) End If cmdmba2.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text1.Text = " mat dien " Text2.Text = " mat dien " Text3.Text = " mat dien " Text4.Text = " mat dien " Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " Text7.Text = " mat dien " Text9.Text = " mat dien " Text10.Text = " mat dien " Text11.Text = " mat dien " Form1.Text1.Text = " mat dien " Form1.Text9.Text = " mat dien " Form1.Text12.Text = " mat dien " Form1.Text11.Text = " mat dien " Form1.cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd173.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd175.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd177.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd172.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd174.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd176.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd178.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd132.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd332.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd372.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd374.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd376.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd671.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd672.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd673.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd674.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If End Sub Private Sub cmd132_Click() / m¸y c¾t 132 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 132" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If (cmd1323.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1321.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c11.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1323.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1322.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c12.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd1323.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd1329.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c19.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then MsgBox "dong may cat 132 ,cap dien cho may bien ap 2! " cmd132.BackColor = RGB(255, 0, 0) cmdmba2.BackColor = RGB(255, 0, 0) Else MsgBox " may bien ap chua duoc cap dien , ban can xem lai may cat 132 va cac dao cach ly " cmdmba2.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " Text7.Text = " mat dien " Text8.Text = " mat dien " Text9.Text = " mat dien " Text10.Text = " mat dien " Text11.Text = " mat dien " cmd132.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd332.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd372.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd374.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd376.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd671.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd672.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd673.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd674.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If Case idno MsgBox " may cat da ngat , may bien ap mat dien " cmdmba2.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " Text7.Text = " mat dien " Text8.Text = " mat dien " Text9.Text = " mat dien " Text10.Text = " mat dien " Text11.Text = " mat dien " cmd132.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd332.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd372.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd374.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd376.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd671.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd672.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd673.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd674.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select End Sub Private Sub cmd332_Click() / m¸y c¾t 332 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 332" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If cmdmba2.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then MsgBox "Ban phai cap dien cho may bien ap 2" ElseIf cmdmba2.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then MsgBox "dong may cat 332 ! " cmd332.BackColor = RGB(255, 0, 0) End If Case idno MsgBox " may cat da ngat " Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " Text7.Text = " mat dien " cmd332.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd372.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd374.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd376.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select End Sub M· nguån ®iÒu khiÓn t¨ng/gi¶m nÊc m¸y biÕn ¸p 3 (MBA 3AT) Private Sub cmd277_Click() / m¸y c¾t 277 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 277" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes MsgBox "dong may cat 277 ! " cmd277.BackColor = RGB(255, 0, 0) If cmd2777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And (cmd2771.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or cmd2772.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text1.Text = "cap dien" End If Case idno MsgBox " may cat da ngat " cmd277.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text1.Text = "mat dien" End Select If (Form5.cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2721.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd273.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2737.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2731.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd277.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2771.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Else: Form4.c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form4.cmdmba3.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form4.Text1.Text = "mat dien" Form4.Text2.Text = "mat dien" Form4.Text3.Text = "mat dien" Form4.Text4.Text = "mat dien" Form4.Text5.Text = "mat dien" Form4.Text6.Text = "mat dien" End If If (Form5.cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2722.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd273.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2737.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2732.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd277.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2772.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Else: Form4.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.cmdmba4.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form5.Text1.Text = "mat dien" Form5.Text2.Text = "mat dien" Form5.Text3.Text = "mat dien" Form5.Text4.Text = "mat dien" Form5.Text5.Text = "mat dien" Form5.Text6.Text = "mat dien" End If If (Form5.cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd273.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2737.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd277.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Else: Form4.c29.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c29.BorderColor = RGB(0, 0, 0) End If End Sub Private Sub cmd275_Click() /m¸y c¾t 275 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 275" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes MsgBox "dong may cat 275 ! " cmd275.BackColor = RGB(255, 0, 0) Case idno MsgBox " may cat da ngat " cmd275.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select If (cmd275.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2751.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd275.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2752.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd275.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2759.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text2.Text = " co dien " Else Text2.Text = "mat dien" End If End Sub Private Sub cmd200_Click() / m¸y c¾t vßng 273 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 200" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes MsgBox "dong may cat vong 200 ! " cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) Case idno MsgBox " may cat da ngat " cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And (cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then If cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form4.Text3.Text = "co dien" End If If cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form4.Text1.Text = "co dien" End If If Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form5.Text3.Text = "co dien" End If Form4.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0) ElseIf cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And (cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then If cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form4.Text3.Text = "co dien" End If If cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form4.Text1.Text = "co dien" End If If Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form5.Text3.Text = "co dien" End If Form4.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0) End If If cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd273.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Text3.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd277.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Text1.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form5.cmd272.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form5.Text3.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd273.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd277.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form4.c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) End If If cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form5.cmd272.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form4.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2719.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (cmd271.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2717.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2711.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd271.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2717.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2712.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd271.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2717.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2719.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text4.Text = "co dien" ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd271.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Then Text4.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2759.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (cmd275.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2751.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd275.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2752.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd275.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2757.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2759.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text2.Text = "co dien" ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And cmd275.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Then Text2.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2749.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form5.cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2741.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form5.cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2742.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form5.cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2749.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form5.Text2.Text = "co dien" ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form5.cmd274.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form5.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Then Form5.Text2.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2769.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form5.cmd276.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2767.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2761.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form5.cmd276.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2767.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2762.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form5.cmd276.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2767.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2769.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form5.Text1.Text = "co dien" ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form5.cmd276.BackColor = RGB(0, 255, 0) Or Form5.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Then Form5.Text1.Text = "mat dien" End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2339.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form4.cmd233.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2331.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd233.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2332.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.cmdmba3.BackColor = RGB(255, 0, 0) ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form4.cmd233.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form4.cmdmba3.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd443.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd133.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If If cmd200.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2009.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2349.BackColor = RGB(255, 0, 0) And ((cmd2001.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2002.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0))) Or (Form5.cmd234.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2341.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form5.cmd234.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2342.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form5.cmdmba4.BackColor = RGB(255, 0, 0) ElseIf cmd200.BackColor = RGB(0, 255, 0) And Form5.cmd234.BackColor = RGB(0, 255, 0) Then Form5.cmdmba4.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form5.Text5.Text = " mat dien " Form5.Text6.Text = " mat dien " Form5.cmd444.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd134.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If End Sub Private Sub cmd233_Click() / m¸y c¾t 233 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 233" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If (cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2331.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2332.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2339.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then MsgBox "dong may cat 233 ,cap dien cho may bien ap 3! " cmd233.BackColor = RGB(255, 0, 0) cmdmba3.BackColor = RGB(255, 0, 0) Text6.Text = " co dien " Else MsgBox " may bien ap chua duoc cap dien , ban can xem lai may cat 233 va cac dao cach ly " cmdmba3.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd443.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd233.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd133.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form1.Command1.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.Text1.Text = " mat dien " Form1.Text2.Text = " mat dien " Form1.Text3.Text = " mat dien " Form1.Text4.Text = " mat dien " Form1.Text5.Text = " mat dien " Form1.Text6.Text = " mat dien " Form1.Text9.Text = " mat dien " Form1.Text11.Text = " mat dien " Form1.Text12.Text = " mat dien " Form3.Text1.Text = " mat dien " Form3.Text2.Text = " mat dien " Form3.Text3.Text = " mat dien " Form3.Text4.Text = " mat dien " Form3.cmd172.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd174.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd176.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd178.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd173.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd175.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd177.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd131.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd331.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd371.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd373.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd375.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd441.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd442.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If Case idno MsgBox " may cat da ngat , may bien ap mat dien " cmdmba3.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd233.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd443.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd133.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.c11.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form1.Command1.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.Text1.Text = " mat dien " Form1.Text2.Text = " mat dien " Form1.Text3.Text = " mat dien " Form1.Text4.Text = " mat dien " Form1.Text5.Text = " mat dien " Form1.Text6.Text = " mat dien " Form1.Text9.Text = " mat dien " Form1.Text11.Text = " mat dien " Form1.Text12.Text = " mat dien " Form3.Text1.Text = " mat dien " Form3.Text2.Text = " mat dien " Form3.Text3.Text = " mat dien " Form3.Text4.Text = " mat dien " Form3.cmd172.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd174.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd176.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd178.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd173.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd175.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd177.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd131.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd331.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd371.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd373.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd375.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd441.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd442.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select End Sub M· nguån ®iÒu khiÓn t¨ng/gi¶m nÊc m¸y biÕn ¸p 4 (MBA 4AT) Private Sub cmd272_Click() / m¸y c¾t 272 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 272" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes MsgBox "dong may cat 272 ! " cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) If cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And (cmd2721.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or cmd2722.BackColor = RGB(255, 0, 0) Or cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text3.Text = "cap dien" End If Case idno MsgBox " may cat da ngat " cmd272.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text3.Text = "mat dien" End Select If (Form5.cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2721.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd273.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2737.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2731.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd277.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2771.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Else: Form4.c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c21.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form4.cmdmba3.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form4.Text1.Text = "mat dien" Form4.Text2.Text = "mat dien" Form4.Text3.Text = "mat dien" Form4.Text4.Text = "mat dien" Form4.Text5.Text = "mat dien" Form4.Text6.Text = "mat dien" End If If (Form5.cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2722.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd273.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2737.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2732.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd277.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2772.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Else: Form4.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c22.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.cmdmba4.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form5.Text1.Text = "mat dien" Form5.Text2.Text = "mat dien" Form5.Text3.Text = "mat dien" Form5.Text4.Text = "mat dien" Form5.Text5.Text = "mat dien" Form5.Text6.Text = "mat dien" End If If (Form5.cmd272.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2727.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form5.cmd2729.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd273.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2737.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2739.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Or (Form4.cmd277.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2777.BackColor = RGB(255, 0, 0) And Form4.cmd2779.BackColor = RGB(255, 0, 0)) Then Form4.c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Form5.c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0) Else: Form4.c29.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form5.c29.BorderColor = RGB(0, 0, 0) End If End Sub Private Sub cmd234_Click() / m¸y c¾t 234 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 234" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes If (cmd2343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2341.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2342.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd2343.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2349.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then MsgBox "dong may cat 234 ,cap dien cho may bien ap 3! " cmd234.BackColor = RGB(255, 0, 0) cmdmba4.BackColor = RGB(255, 0, 0) Text6.Text = " co dien " Else MsgBox " may bien ap chua duoc cap dien , ban can xem lai may cat 234 va cac dao cach ly " cmdmba4.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd444.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd234.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd134.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form1.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.cmdmba2.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.Text1.Text = " mat dien " Form3.Text2.Text = " mat dien " Form3.Text3.Text = " mat dien " Form3.Text4.Text = " mat dien " Form3.Text5.Text = " mat dien " Form3.Text6.Text = " mat dien " Form3.Text7.Text = " mat dien " Form3.Text9.Text = " mat dien " Form3.Text10.Text = " mat dien " Form3.Text11.Text = " mat dien " Form1.Text1.Text = " mat dien " Form1.Text9.Text = " mat dien " Form1.Text12.Text = " mat dien " Form1.Text11.Text = " mat dien " Form1.cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd173.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd175.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd177.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd172.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd174.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd176.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd178.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd132.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd332.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd372.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd374.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd376.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd671.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd672.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd673.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd674.BackColor = RGB(0, 255, 0) End If Case idno MsgBox " may cat da ngat , may bien ap mat dien " cmdmba4.BackColor = RGB(0, 255, 0) Text5.Text = " mat dien " Text6.Text = " mat dien " cmd234.BackColor = RGB(0, 255, 0) cmd444.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd134.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form1.c12.BorderColor = RGB(0, 0, 0) Form3.cmdmba2.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.Text1.Text = " mat dien " Form3.Text2.Text = " mat dien " Form3.Text3.Text = " mat dien " Form3.Text4.Text = " mat dien " Form3.Text5.Text = " mat dien " Form3.Text6.Text = " mat dien " Form3.Text7.Text = " mat dien " Form3.Text9.Text = " mat dien " Form3.Text10.Text = " mat dien " Form3.Text11.Text = " mat dien " Form1.Text1.Text = " mat dien " Form1.Text9.Text = " mat dien " Form1.Text12.Text = " mat dien " Form1.Text11.Text = " mat dien " Form1.cmd171.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd173.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd175.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form1.cmd177.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd172.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd174.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd176.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd178.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd132.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd332.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd372.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd374.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd376.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd671.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd672.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd673.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form3.cmd674.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select End Sub Private Sub cmd274_Click() / m¸y c¾t 274 message = " Ban muon dong may cat hay khong ? " & vbCrLf & " dong: yes cat: no" dialogtype = mb_yesno + mb_iconquestion title = "may cat 274" response = MsgBox(message, dialogtype, title) Select Case response Case idyes MsgBox "dong may cat 274 ! " cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) Case idno MsgBox " may cat da ngat " cmd274.BackColor = RGB(0, 255, 0) End Select If (cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2741.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c21.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2742.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c22.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Or (cmd274.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2747.BackColor = RGB(255, 0, 0) And cmd2749.BackColor = RGB(255, 0, 0) And c29.BorderColor = RGB(255, 0, 0)) Then Text2.Text = " co dien " Else Text2.Text = "mat dien" End If End Sub M· nguån ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i c¸c m¸y c¾t Private Sub mnumc_Click() / nót Ên tr¹ng th¸i m¸y c¾t Form7.Show Form1.Enabled = False Form3.Enabled = False Form7.cmd100.BackColor = Form1.cmd100.BackColor Form7.cmd112.BackColor = Form1.cmd112.BackColor Form7.cmd131.BackColor = Form1.cmd131.BackColor Form7.cmd171.BackColor = Form1.cmd171.BackColor Form7.cmd173.BackColor = Form1.cmd173.BackColor Form7.cmd175.BackColor = Form1.cmd175.BackColor Form7.cmd177.BackColor = Form1.cmd177.BackColor Form7.cmd331.BackColor = Form1.cmd331.BackColor Form7.cmd371.BackColor = Form1.cmd371.BackColor Form7.cmd373.BackColor = Form1.cmd373.BackColor Form7.cmd375.BackColor = Form1.cmd375.BackColor Form7.cmd441.BackColor = Form1.cmd441.BackColor Form7.cmd442.BackColor = Form1.cmd442.BackColor Form7.cmd133.BackColor = Form1.cmd133.BackColor Form7.cmd132.BackColor = Form3.cmd132.BackColor Form7.cmd172.BackColor = Form3.cmd172.BackColor Form7.cmd174.BackColor = Form3.cmd174.BackColor Form7.cmd176.BackColor = Form3.cmd176.BackColor Form7.cmd178.BackColor = Form3.cmd178.BackColor Form7.cmd332.BackColor = Form3.cmd332.BackColor Form7.cmd372.BackColor = Form3.cmd372.BackColor Form7.cmd374.BackColor = Form3.cmd374.BackColor Form7.cmd376.BackColor = Form3.cmd376.BackColor Form7.cmd632.BackColor = Form3.cmd632.BackColor Form7.cmd671.BackColor = Form3.cmd671.BackColor Form7.cmd672.BackColor = Form3.cmd672.BackColor Form7.cmd673.BackColor = Form3.cmd673.BackColor Form7.cmd674.BackColor = Form3.cmd674.BackColor Form7.cmd134.BackColor = Form3.cmd134.BackColor Form7.cmd233.BackColor = Form4.cmd233.BackColor Form7.cmd212.BackColor = Form4.cmd212.BackColor Form7.cmd200.BackColor = Form4.cmd200.BackColor Form7.cmd271.BackColor = Form4.cmd271.BackColor Form7.cmd273.BackColor = Form4.cmd273.BackColor Form7.cmd275.BackColor = Form4.cmd275.BackColor Form7.cmd277.BackColor = Form4.cmd277.BackColor Form7.cmd234.BackColor = Form5.cmd234.BackColor Form7.cmd272.BackColor = Form5.cmd272.BackColor Form7.cmd274.BackColor = Form5.cmd274.BackColor Form7.cmd276.BackColor = Form5.cmd276.BackColor Form7.cmd443.BackColor = Form4.cmd443.BackColor Form7.cmd444.BackColor = Form5.cmd444.BackColor End Sub M· nguån ®iÒu khiÓn hiÓn thÞ t¹ng th¸i m¸y c¾t vµ dao c¸ch ly t­¬ng øng Private Sub cmd233_Click() / vÝ dô cho mét m¸y c¾t 233 Form33.Show Form7.Enabled = False If Form4.cmd233.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form33.Text1.Text = " dong " Else: Form4.cmd233.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form33.Text1.Text = "cat" End If If Form4.cmd2331.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form33.Text2.Text = " dong " Else: Form4.cmd2331.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form33.Text2.Text = "cat" End If If Form4.cmd2332.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form33.Text3.Text = " dong " Else: Form4.cmd2332.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form33.Text3.Text = "cat" End If If Form4.cmd2333.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form33.Text4.Text = " dong " Else: Form4.cmd2333.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form33.Text4.Text = "cat" End If If Form4.cmd2339.BackColor = RGB(255, 0, 0) Then Form33.Text5.Text = " dong " Else: Form4.cmd2339.BackColor = RGB(0, 255, 0) Form33.Text5.Text = "cat" End If End Sub Tµi liÖu tham kh¶o PhÇn tö tù ®éng trong hÖ thèng ®iÖn – PTS. NguyÔn Hång Th¸i Tù ®éng ho¸ víi Simatic S7-300 – NguyÔn Do·n Ph­íc, Phan Xu©n Minh, Vò V¨n Hµ. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt 2002. M¹ng truyÒn th«ng c«ng nghiÖp – Hoµng Minh S¬n. Nhµ xuÊt b¶n khoa hoc vµ kü thuËt 2006. HÖ thèng truyÒn th«ng c«ng nghiÖp – ThS. Bïi §¨ng Th¹nh. HÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n t¸n – TS. Hoµng Minh S¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdo an hoan chinh lan 3.doc
  • dwgBANIN.dwg
  • xlshinh ve TKHT.xls
  • docin bia.doc
  • dbThumbs.db
Luận văn liên quan