Đồ án Thiết kế lập trình cho động cơ KĐB 1 pha điện dung theo phương pháp tối ưu nhất

Mở đầu Động cơ công suất nhỏ ngày nay được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như trong công,nông nghiệp,trong tự động hoávà máy tính,trong hàng không,trong sinh hoạt gia đình .Động cơ công suất nhỏ rất đa dạng và phong phú về chủng loại và chức năng Tất cả động cơ không đồng bộ một pha công suất nhỏ đều có nhược điểm là luôn có chốt li tâm hoặc rơ le chuyên dụng để ngắt phần tử khởi động. Điều đó dẫn tới làm tăng giá thành động cơ và làm giảm độ tin cậy của chúng.Trong trường hợp khi độ tin cậy của động cơ đóng vai trò quan trọng nhất còn yêu cầu mô men khởi động không quá cao, người ta thường dùng động cơ một pha với tụ làm việc mắc cố định. Nghĩa là cả hai dây quấn luôn được nối với nguồn một pha .Cuộn chính nối trực tiếp với nguồn(Cuộn A), cuộn phụ(Cuộn B) nối với nguồn qua tụ C. Các cuộn dây A và B chiếm số rănh như nhau trên stato. Như vậy động cơ điện dung đóng một vị trí rất lớn,bởi vì nó có ưu điểm là dùng nguồn cấp một pha, hệ số cos cao, độ tin cậy cao . Do những ứng dụng rộng rãi trên nên đặt ra vấn đề là phải cải tiến công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn, giá thành rẻ hơn và thích hợp với người tiêu dùng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu về máy điện, trong đó động cơ điện dung được sử dụng ngày càng nhiều với số lương ngày càng lớn. Đặt ra yêu cầu là phải tìm ra phương án thiết kế tốt nhất. Nhờ có máy tính mà ta có thể tính toán được nhiều phương án và chọn ra phương án tốt nhất. Trong quyển đồ án này, nhiệm vụ của em là: *Tính toán, lập trình thiết kế động cơ, chọn kích thước rãnh stato và roto sao cho tổng suất từ động rơi trên stato và roto là bé nhất. Mục đích là làm giảm được dòng từ hoá, làm tăng hiệu suất của máy điện và hệ số cos. Em sử dụng phương pháp duyệt toàn bộ trên lưới đều trong quá trình thiết kế. *Nghiên cứu ảnh hưởng của mômen phụ đối với động cơ không đồng bộ: Phân loại, nguyên nhân và cách khắc phục. *Một số chú ý khi sử dụng động cơ điện dung. Do trình độ của em còn hạn chế và điều kiện thời gian có hạn nên trong bản thiết kế này còn nhiều phần tính toán chưa được tối ưu. Em rất mong được sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo để em được hiểu sâu hơn về máy điện nói chung và động cơ điện dung nói riêng. Mục lục Lời nói đầu Phần i thuật toán thiết kế Sơ đồ mạch điện động cơ điện dung Chương I Xác định kích thước chủ và thông số pha chính Chương II Xác định kích thước răng rãnh stato Chương III Xác định kích thước răng rãnh roto Chương IV Tính toán trở kháng stato , roto Chương V Tính toán mạch từ Chương VI Tính toán chế độ định mức Chương VII Tính toán dây quấn phụ Chương VIII Tính toán tổn hao sắt và dòng điện phụ Chương IX Tính toán chế độ khởi động Phần II Chương trình thiết kế bằng ngôn ngữ C và C++ Phần III Chuyên đề mômen phụ Phần IV Tài liệu tham khảo

doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2439 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế lập trình cho động cơ KĐB 1 pha điện dung theo phương pháp tối ưu nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
%c",196);gotoxy(i,23); printf("%c",196);} gotoxy(77,1);printf("%c",191);gotoxy(77,23);printf("%c",217); gotoxy(1,23); printf("%c",192); for( i=2;i<23;i++){gotoxy(1,i); printf("%c",179); gotoxy(77,i);printf("%c",179);} textcolor(13); gotoxy(22,2); cprintf("TRUONG DAI HOC BACH KHOA HA NOI "); gotoxy(30,3); cprintf("KHOA DIEN"); gotoxy(23,4); cprintf("BO MON THIET BI DIEN- DIEN TU "); gotoxy(28,7); cprintf("DO AN TOT NGHIEP "); gotoxy(10,10); cprintf(" CHUONG TRINH THET KE DONG CO KDB MOT PHA DIEN DUNG"); gotoxy(45,15); cprintf("GVHD : TS NGUYEN HONG THANH"); gotoxy(45,17); cprintf("SVTH : NGUYEN HUU XUYEN"); getch();} float Pdm,hs,p,cosphi,mmax,mk,ik,Udm; void nhap(){ char chon; cout<<"Ban muon nhap du lieu dau vao khong(c hoac k) chon="; cin>>chon;if(chon=='k'){ Pdm=180; hs=0.55; cosphi=0.74; mmax=1.7; Udm=220; mk=0.5;ik=1.5; p=1;} else{ cprintf(" Nhap cong suat dinh muc Pdm="); cin>>Pdm; cprintf(" Nhap dien ap dinh muc Udm="); cin>>Udm; do { cout>hs; if((hs>100)| (hs<0)) cout<<"\nBan nhap sai hay nhap hieu suat nho hon 1 lon hon 0";} while((hs>100)||(hs<0));hs=hs/100; do { cout>cosphi; if((hs>100)||(hs<0)) cout<<"\nBan da nhap sai hay nhap he so cong suot nho hon 1 lon hon 0"; } while((cosphi>100)||(cosphi<0)); cosphi=cosphi/100; cout>mmax; cout>mk; cout>ik; cout>p;} getch();} void main(){ nhap();} 3> M« ®un x¸c ®Þnh kÝch th­íc c¬ b¶n vµ th«ng sè pha chÝnh. #include #include #include #include #include #include #include float lda,Pdm3,Idm,Qa,Qb,Zs,Zr,Za,Zb,Kd,Bkk,A,Att,D,Dn,l, khkk,phi,ke,kett,Ssa,kda,Wsa,Ura,d,dcd,bt1; void ktcoban(){ cout<<"Ban muon chon cac he so de tinh kich thuoc co ban khong(chon c hoac k) ch="; char ch;float tg1,tg2,saiso,Ps3,lapA=0; cin>>ch;if(ch=='k'){ bt1=1.5; Pdm3=bt1*Pdm; Ps3=Pdm3/tra_hscos3(Pdm3,p); Kd=0.55; //cout<<"tra_hscos3(Pdm3,p)="<<tra_hscos3(Pdm3,p); lda=0.9; A=115; Bkk=0.5; Dn=44*pow((Ps3*p*p/(Bkk*A*lda*3000)),0.333333)/Kd; //cong thuc tinh duong kinh ngoai cout<<"Khi chua quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)"; Dn=QchuanDn(Dn);//quy chuan dk ngoai theo bang trang 26 cout<<" sau khi quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)"; D=Kd*Dn;//duong kinh trong to=3.14*D/(2*p);//buoc cuc l=lda*D; printf("\nDK trong stato D=%0.2f chieu dai stato l=%0.2f",D,l); Zs=24;Zr=19; Za=Zs/2; Zb=Zs/2; Qa=Za/(2*p); Qb=Zb/(2*p); cout<<"\nSo ranh pha A va B Za="<<Za<<" Zb="<<Zb; cout<<" Qa="<<Qa<<" Qb="<<Qb; kda=0.707/(Qa*sin(45/Qa));//he so day quan printf("\nHe so day quan Kdq=%0.3f",kda); Idm =Pdm/(hs*cosphi*1.414*Udm); cout<<"\nDong dien dinh muc Idm="<<Idm<<"(A)"; phi=0.000066*to*l*Bkk;//cong thuc tinh tu thong cout<<" tu thong phi="<<phi<<"(Wb)"; ke=0.82; Wsa=ke*Udm/(220*phi*kda); Ura=1*Wsa/(p*Qa); cout<<"\nKhi chua lam tron :Wsa="<<Wsa<<" Ura="<<Ura; tg1=fabs(Ura-floor(Ura)); tg2=fabs(Ura-ceil(Ura));//lam tron thanh so nguyen duong if(tg1>=tg2) Ura=ceil(Ura);//lam tron thanh so nguyen duong else Ura=floor(Ura); Ura=Ura; Wsa=Ura*p*Qa; ke=Wsa*220*phi*kda/Udm; khkk=0.3; cout<<"\nSau khi lam tron :Wsa="<<Wsa<<" Ura="<<Ura; else { do{ cout<<"Chon he so beta1( chon beta1=1.25-1.7) bt1="; cin>>bt1;} while((bt1>1.7)||(bt1<1.25)); Pdm3=bt1*Pdm; Ps3=Pdm3/tra_hscos3(Pdm3,p); cout<<"\ncong suat Pdm3="<<Pdm3<<" vaPs3="<<Ps3; do{ cout<<"\nChon he so lamda ( chon lamda=0.22-1.57) lda="; cin>>lda;} while((lda>1.57)||(lda<0.22)); //Chon Kd if(p==1)do { cout<<"Chon Kd (Ban chi chon Kd=0.485-0.615) Kd="; cin>>Kd;} while((Kd>0.615)||(Kd<0.485)); if(p==2)do{ cout<<"Chon Kd ( chon Kd=0.495-0.655) Kd="; cin>>Kd;} while((Kd>0.655)||(Kd<0.495)); do{ cout<<"Chon Bkk=0.3-1(T)) Bkk="; cin>>Bkk;} while((Bkk>1)||(Bkk<0.3)); //Chon tai duong A do{ cout>khkk; if((khkk0.31)) cout<<"\nBan da chon sai ,hay chon lai trong khoang";} while((khkk>0.31)||(khkk<0.2)); do{ if(p==1) do{ cout<<"Chon tai duong A (Ban chon A=90-180(A/cm)) A="; cin>>A;} while((A>180)||(A<90)); if(p==2) do{ cout<<"Chon tai duong A (Ban chon A=90-200(A/cm))A="; cin>>A;} while((A>200)||(A<90)); Dn=44*pow((Ps3*p*p/(Bkk*A*lda*3000)),0.333333)/Kd; // cong thuc tinh duong kinh ngoai cout<<"Khi chua quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)"; Dn=QchuanDn(Dn);//quy chuan dk ngoai theo bang trang 26 cout<<" sau khi quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)"; D=Kd*Dn;//duong kinh trong to=3.14*D/(2*p);//buoc cuc l=lda*D; //chieu dai stato cout<<"Ban hay chon so rang ranh stato,roto Zs/Zr:"; //theo bang Zs/Zr trang 28"; cin>>Zs;cout>Zr; Za=Zs/2;Zb=Zs/2; Qa=Za/(2*p); Qb=Zb/(2*p); cout<<"\ n So ranh pha A va B Za="<<Za<<" Zb="<<Zb; cout<<" Qa="<<Qa<<" Qb="<<Qb; kda=0.707/(Qa*sin(45/Qa));//he so day quan cout <<"\n He so day quan Kdq="<<kda; Idm =Pdm/(hs*cosphi*1.414*Udm); cout<<"\ndong dien dinh muc Idm="<<Idm<<"(A)"; phi=0.000066*to*l*Bkk; cout<<"\nTu thong phi="<<phi<<"(Wb)"; do{ cout<<"\nGia tri ke nam trong khoang : 0.7-0.9";{ cout>ke; if((ke>0.9)||(ke<0.7)) cout<<"\nBan da chon sai ,hay chon lai ";} while((ke>0.9)||(ke<0.7)); Wsa=ke*Udm/(220*phi*kda); cout<<"\nSo vong day pha A :Wsa="<<Wsa; Ura=1*Wsa/(p*Qa); cout<<" Ura="<<Ura; tg1=fabs(Ura-floor(Ura));tg2=fabs(Ura-ceil(Ura)); if(tg1>=tg2) Ura=ceil(Ura); else Ura=floor(Ura); Wsa=Ura*p*Qa; ke=Wsa*220*phi*kda/Udm; cout<<"\nSau khi lam tron :Wsa="<<Wsa <<" Ura="<<Ura<<" va ke ="<<ke;} while((ke>0.9)||(ke<0.7)); Att=2*Wsa*Idm/(3.14.D); cout<<"\ntai duong tinh toan Att="<<Att; saiso=fabs(Att-A)*100/Att; cout<<"\nsai so= "<<saiso; if(saiso>15) {lapA++;if(lapA>6) { cout<<"\nBan phai thoat ra ngoai de chon lai ";getch();exit(1);}}} while(saiso>15);} A=Att; Ssa=Idm/6; cout<<"\nTiet dien day dan khi chua quy chuan Ssa="<<Ssa; Ssa=tra_tiet_dien(Ssa); cout<<" sau khi quy chuan Ssa="<<Ssa; d=Tra_dkocd(Ssa); dcd=Tra_dk_cd(Ssa); cout<<"\nDuong kinh day tran d="<<d<<" va day co cach dien dcd="<<dcd; getch();} void main(){ nhap(); ktcoban(); getch();} 4>M« dun x¸c ®Þnh kÝch th­íc r¨ng,r·nh stato #include #include #include #include #include #include #include #include void tustato(){ float Kldmax,Kldmin,Bzsmin=1.2,Bzsmax=1.6,Bgsmin=0.9,Bgsmax=1.3, Fsmin,bzsmin,bzsmax,hgsmax,hgsmin,Srsmax,Srsmin,Fgs,Fzs,Fts,xigs; if(p==1) {Kldmin=0.7,Kldmax=0.75;} if(p==2) {Kldmin=0.69,Kldmax=0.75;} D=D*10; //nhan 10de quy doi sang mm ts=pi*D/Zs; Dn=10*Dn; cout>b4s; printf("Kldmin=%0.2f Kldmax=%0.2f",Kldmin,Kldmax); Srsmin=Ura*dcd*dcd/(0.9*Kldmax); Srsmax=Ura*dcd*dcd/(0.9*Kldmin); printf("\ntiet dien so bo cua ranh:Srmin=%0.4f Srmax=%0.4f",Srsmin,Srsmax); hgsmin=10*phi*10000/(2*l*Bgsmax*kc); hgsmax=10*phi*10000/(2*l*Bgsmin*kc); printf("\n hgsmin= %0.4f",hgsmin); printf(" hgsmax= %0.4f",hgsmax); printf(" ts=%8.5f",ts); bzsmin=Bkk*ts/(kc*Bzsmax); bzsmax=Bkk*ts/(kc*Bzsmin); if(bzsmin<1.8) bzsmin=1.8; printf("\nbzsmin=%0.4f",bzsmin); printf(" bzsmax=%0.4f",bzsmax); int m,n,k=0,li,lj; float delta_bzs,delta_hgs; printf("\n So lan chia bzs n=");cin>>n; printf(" So lan chia hgs m=");cin>>m; delta_bzs=(bzsmax-bzsmin)/n; delta_hgs=(hgsmax-hgsmin)/m; getch(); for(int i=0;i<=n;i++) { bzs=bzsmin+delta_bzs*i; d1s=(3.14*(D+2*h4s)-(bzs*Zs))/(Zs-3.14); for(int j=0;j<=m;j++){ hgs=hgsmin+j*delta_hgs; d2s=(3.14*(Dn-2*hgs)-bzs*Zs)/(Zs+3.14); hrs=(Dn-D-2*hgs)/2; h12s=hrs-0.5*(d1s+d2s-2*h4s); Srs=3.14*d1s*d1s/8+3.14*d2s*d2s/8+h12s*0.5*(d1s+d2s); if(h12s>0)if(Srs>=Srsmin)if(Srs<=Srsmax){ Bzs=Bkk*ts/(bzs*kc);Hzs=traH_Bz(Bzs); hzs=hrs-0.1*d1s;Fzs=hzs*Hzs/10; Bgs=phi*10000/(2*(hgs/10)*l*kc); Hgs=traH_Bg(Bgs); xigs=traxi_Bg(Bgs); Fgs=xigs*Hgs*pi*(Dn-hgs)/(2*p); k=k+1; Fts=Fzs+Fgs; if(k==1) Fsmin=Fts; else if(Fsmin>=Fts) { Fsmin=Fts;li=i;lj=j;}}}} cout<<"\nli="<<li<<" lj="<<lj; if((lin)) { cout<<"\nKhong toi uu duoc thoat ra chon lai kich thuoc co ban"; getch();exit(1);} else{ printf("\nFsmin===%0.5f",Fsmin); bzs=bzsmin+delta_bzs*li; printf(" bzs=%0.2f",bzs); d1s=(3.14*(D+2*h4s)-(bzs*Zs))/(Zs-3.14); printf(" d1s=%0.2f",d1s); hgs=hgsmin+lj*delta_hgs; printf("\nhgs=%0.2f",hgs); d2s=(3.14*(Dn-2*hgs)-bzs*Zs)/(Zs+3.14); printf(" d2s=%0.2f",d2s); hrs=(Dn-D-2*hgs)/2; printf(" hrs=%0.2f",hrs); h12s=hrs-0.5*(d1s+d2s+2*h4s); printf(" h12s=%0.2f",h12s); Srs=3.14*(d1s*d1s+d2s*d2s)/8+h12s*0.5*(d1s+d2s); Kld=Ura*dcd*dcd/(0.9*Srs); printf("\n Kld=%0.3f",Kld); hzs=hrs-0.1*d1s; printf(" hzs=%0.2f",hzs); printf(" Srs=%0.4f",Srs); Bzs=Bkk*ts/(kc*bzs); printf(" Bzs==%0.4f",Bzs); Bgs=10*phi/(2*l*hgs*kc)*10000; printf(" Bgs==%0.4f",Bgs);}} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban(); tustato(); getch();} 5>X¸c ®Þnh kÝch th­íc r¨ng,r·nh roto #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include char vlieu; float hgr,hrr,h12r,Bgr,bzr,Bzr,hzr,Sr,Jtd,Jv,Sv,Iv,Itd, d1r,d2r,Fr,dt,av,bv,Dv,h4r,b4r,Dr,tr; void turoto(){ int i,j,i1,j1,j2,K,K1; float Bgrmax=1.5,Bgrmin=0.8,Bzrmin=1,Bzrmax=1.8, Srmax,Srmin,Srr,Jmin,Jmax, delta_Bzr,delta_Bgr,Hzr,Hgr,xigr,Fzr,Fgr,Fmin,Frr; Itd=tra_k1(cosphi)*Idm*4*Wsa*kda/Zr; cout<<"\nDong dien trong thanh dan roto Itd="<<Itd<<"(A)"; cout<<"\nBan chon thanh dan bang dong (go d) hay nhom (go n) vlieu="; cin>>vlieu; Dr=(D-2*khkk); tr=3.14*Dr/Zr; cout<<" buoc rang roto tr="<<tr<<" cm"; h4r=0.3; cout<<" mieng ranh roto lay bang b4r=1.5";b4r=1.5; if(vlieu=='d'){ Jmin=3.5;Jmax=5;} if(vlieu=='n') {Jmin=2;Jmax=3;} Srmin=Itd/Jmax; Srmax=Itd/Jmin; printf("\nDien tich ranh max Srmax=%0.3f va min Srmin=%0.3f",Srmax,Srmin); cout>K; cout>K1; delta_Bzr=(Bzrmax-Bzrmin)/K; delta_Bgr=(Bgrmax-Bgrmin)/K1; dt=0.3*D; getch(); j2=0; for(i=0;i<K+1;i++){ Bzr=Bzrmin+i*delta_Bzr; bzr=Bkk*tr/(Bzr*kc); if(bzr>=1.8){ d1r=((Dr-2*h4r)*pi-bzr*Zr)/(Zr+pi); for(j=0;j<K1+1;j++){ Bgr=Bgrmin+j*delta_Bgr; hgr=10*1e+4*phi/(2*Bgr*l*kc);//nhan 10 la do doi ra mm d2r=((dt+2*hgr)*pi-bzr*Zr)/(Zr-pi); if(d2r>=2.5){ h12r=0.5*(Dr-d1r-2*h4r-Zr*(bzr+d2r)/pi); hrr=h12r+h4r+0.5*(d1r+d2r); Srr=pi*(pow(d1r,2)+pow(d2r,2))/8+0.5*h12r*(d1r+d2r); if((Srr>=Srmin)&&(Srr<=Srmax)){ //Tinh suc tu dong rang roto Hzr=traH_Bz(Bzr); hzr=hrr-0.1*d1r; Fzr=2*hzr*Hzr/10;//chia 10 de doi sang cm //Tinh suc tu dong gong roto Hgr=traH_Bg(Bgr); xigr=traxi_Bg(Bgr); Fgr=xigr*Hgr*3.14*(dt+2*hgr)/(20*p); Frr=Fzr+Fgr; if(j2==0) Fmin=Frr;j2=1; if(Fmin>=Frr){ Fmin=Frr;i1=i;j1=j;}}}}}} cout<<"\ni1="<<i1<<" j1="<<j1; if((i1K)) { cout<<"khong toi uu duoc thoat ra ngoai"; getch(); exit(1);} cout<<" Kinh thuoc ranh roto la:";Bzr=Bzrmin+i1*delta_Bzr; printf("\n Bzr=%0.3f",Bzr);bzr=Bkk*tr/(Bzr*kc); printf("bzr=%0.2f",bzr);d1r=((Dr-2*h4r)*pi-bzr*Zr)/(Zr+pi); printf(" d1r=%0.2f",d1r);Bgr=Bgrmin+j1*delta_Bgr; printf(" Bgr=%0.3f",Bgr);hgr=10*1e+4*phi/(2*Bgr*l*kc); printf(" hgr=%0.2f",hgr);//tinh hgr nhan 10 la doi ra (mm) d2r=((dt+2*hgr)*pi-bzr*Zr)/(Zr-pi); printf(" d2r=%0.2f",d2r); h12r=0.5*(Dr-d1r-2*h4r-Zr*(bzr+d2r)/pi); printf(" h12r=%0.2f",h12r); hrr=h12r+h4r+0.5*(d1r+d2r); printf(" hrr=%0.2f",hrr); Sr=pi*(pow(d1r,2)+pow(d2r,2))/8+0.5*h12r*(d1r+d2r); printf("\nDien tinh ranh roto Sr=%0.3f",Sr); Jtd=Itd/Sr; printf(" mat do dong trong thanh dan Jtd=%0.3f",Jtd); hzr=hrr-0.1*d2r; Fr=Fmin;cout<<"\nSuc tu dong roto min Fr="<<Fr; bv=1.2*hrr;bv=ceil(bv); cout<<"\nBan hay chon mat do dong vanh ngan mach trong khoang " >Jv; Iv=Itd/(2*sin(pi*p/Zr)); Sv=Iv/Jv;av=Sv/bv;printf("\n Iv=%0.4f Sv=%0.4f",Iv,Sv); if(fabs(av-floor(av))>=fabs(av-ceil(av))) av=ceil(av); else av=floor(av); Dv=Dr-bv-2*khkk; cout<<"\nKich thuoc vanh ngan mach:av="<<av<<" bv="<<bv; printf(" Dv=%0.1f",Dv);} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban(); tustato(); turoto(); getch();} 6>M« dun x¸c ®Þnh trë kh¸ng stato vµ roto 6.1 Trë kh¸ng stato #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include float Xsa,Rsa,kdr,k_delta,k_delta_r,k_delta_s,Lsa,lamda_tong; void tinh_tro_khang_stato(){ float ld,ltb,lamda_r,lamda_t,lamda_d, bn,anpha_n,kn,bta_r ,eta,epxilon,phiB,b1s, delta_Zr,delta_Zs,k1,to_y,h1,h2,bta,bcd=0.2,hn=2; if(p==2) k1=1.3;if(p==1) k1=1.2; to_y=3.14*(D+2*hrs)/(2*p*10);//chia 10 de doi sang cm ld=k1*to_y+2; //chon he so B=1 ltb=l+ld; cout<<"\nchieu daibinh quan nua vong day:ltb="<<ltb<<"(cm)"; Lsa=0.02*ltb*Wsa; cout<<" tong chieu dai day dan mot pha Lsa="<<Lsa<<"(m)"; Rsa=0.0213*Lsa/(Ssa);//dien tro tac dung day quan stato cout<<"\nDien tro cua day stato:Rsa="<<Rsa<<"(om)"; cout<<"\n Vi day quan 1 lop buoc du k_bta1=1 k_bta=1"; h2=hn+bcd-d1s/2; h1=hrs-h4s-d1s/2-bcd-h2-0.1*d2s; lamda_r=h1/(3*d1s)*1+(0.875-b4s/(2*d1s)+h2/d1s+h4s/b4s)*1; cout<<"\n Buoc rang stato ts="<<ts<<" cm";bn=ts; cout<<"\nLam ranh nghieng o roto 1 buoc rang roto bn="<<bn; anpha_n=2*p*pi*bn/(Zs*tr); cout<<"\nanpha_n="<<anpha_n; kn=2*sin(anpha_n/2)/anpha_n; kdr=kn; cout<<"\nhe so ranh nghieng: kn=kdr="<<kdr; eta=Zs/Zr; epxilon=3.14*p*b4s/(Zs*ts); k_delta_s=(5+b4s/khkk)/(5+b4s*(ts-b4s)/(khkk*ts)); cout<<" \nk_delta_s="<<k_delta_s; k_delta_r=(5+b4r/khkk)/(5+b4r*(tr-b4r)/(khkk*tr)); cout<<" k_delta_r="<<k_delta_r; k_delta=k_delta_s*k_delta_r; cout<<" k_delta="<<k_delta; delta_Zs=k_delta_s-1-3*k_delta_s*b1s/(3.14*p*Zs); cout<<" delta_Zs="<<delta_Zs; lamda_t=ts/(11.9*khkk*k_delta_r); lamda_d=0.27*Qa/l*(ld-0.64*to); cout<<"\nCac he so tu tan cua stato:\nlamda_r="<<lamda_r<<" lamda_t=" <<lamda_t<<" lamda_d="<<lamda_d; lamda_tong=lamda_r+lamda_t+lamda_d; cout<<"\nTong hsotu tan stato:lamda_tong="<<lamda_tong; Xsa=(0.158*Wsa*Wsa*l*lamda_tong)/(10000*p*Qa); cout<<"\nDien khang tan day quan chinh stato:Xsa="<<Xsa<<"(Om)";} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban(); tustato(); tinh_tro_khang_stato(); getch(); 6.2Trë kh¸ng roto #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include float Rr,Xr,Xma,Fm,F_khkk,I_muy,I_pt,Iox; void tinh_tro_khang_roto(){ float rv,rtd,h1r,lamda_rr,epxilonr,phiBr,b1r,delta_Zr, lamda_tr, lamda_dr,lamda_tongr; rv=0.0435*pi*Dv*0.001/(Zr*av*bv); rtd=0.000435*l/Sr; Rr=4*Wsa*Wsa*kda*kda*(rtd+rv/(2*pow(sin(pi*p/Zr),2)))/(Zr*kdr*kdr); cout<<"\nDien tro roto Rr="<<Rr; h1r=h12r+0.9*d2r; lamda_rr=h1r*pow((1-pi*pow(d1r,2)/(8*Sr)),2)/(3*d1r)+0.66- b4r/(2*d1r)+h4r/b4r; lamda_tr=tr/(11.9*khkk*k_delta_r); lamda_dr=2.9*Dv*log10(4.7*Dv/(2*(0.5*av+bv)))/(Zr*10*l*pow((2*sin(pi*p/Zr)),2)); cout<<"\nCac he so tu tan cua roto:\n lamda_rr="<<lamda_rr<<" lamda_tr=" <<lamda_tr<<" lamda_dr="<<lamda_dr; lamda_tongr=lamda_rr+lamda_tr+lamda_dr; cout<<"\n lamda_tongr"<<lamda_tongr; Xr=Xsa*lamda_tongr*Zs*pow((kda/kdr),2)/(Zr*lamda_tong); cout<<"\nDien khang tan day quan chinh roto:Xr="<<Xr; F_khkk=1.6*k_delta*Bkk*khkk*1e+3;//Suc tu dong khe ho khong khi cout<<"\n F_khkk="<<F_khkk; Fm=F_khkk+Fs+Fr;//Tong suc tu dong toan mach I_muy=Fm*p/(0.9*2*Wsa*kda); I_pt=I_muy*100/Idm; Xma=ke*Udm/I_muy;//Dien khang ung voi tu thong khe ho khong khi cout<<"\n Fm="<<Fm<<" I_muy"<<I_muy; cout<<"\n I_pt="<<I_pt; cout<<"\n Xma="<<Xma; getch();} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban();tustato (); tinh_tro_khang_stato(); turoto(); tinh_tro_khang_roto() getch();} 7)TÝnh tæn hao s¾t #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include float Ptgss,Ptgrr,Ptzrr,Ptss,Ptrr,Ptzss; void tton_hao_sat(){ float Ggs, p1050=2.6, Ggr, Gzs, Gzr, kgc=0.9; Ggs=7.8*3.14*(Dn-hgs)*hgs*l*kc*1e-5; cout<<"\ntrong luong gong stato:Ggs="<<Ggs<<" KG"; cout<<"\nton hao tinh toan phan gong stato: Ptgss="; Ptgss=1.6*p1050*pow(Bgs,2)*Ggs;cout<<Ptgss<<" W"; Ggr=7.8*3.14*(dt+hgr)*hgr*l*kc*1e-5; cout<<"\n trong luong gong roto:Ggr="<<Ggr<<" KG"; cout<<"\nton hao tinh toan phan gong roto: Ptgrr="; Ptgrr=1.6*p1050*pow(Bgr,2)*Ggr; cout<<Ptgrr<<" W"; Gzs=7.8*Zs*bzs*hzs*l*kc*1e-5; cout<<"\ntrong luong rang stato:Gzs="<<Gzs<<" KG"; cout<<"\nton hao tinh toan phan rang stato: Ptzss="; Ptzss=1.8*p1050*pow(Bzs,2)*Gzs*kgc;cout<<Ptzss<<" W"; Gzr=7.8*Zr*bzr*hzr*l*kc*1e-5; cout<<"\ntrong luong rang roto:Gzr="<<Gzr<<" KG"; cout<<"\nton hao tinh toan phan rang roto: Ptzrr="; Ptzrr=1.8*p1050*pow(Bzr,2)*Gzr*kgc; cout<<Ptzrr<<" W"; cout<<"\nton hao sat tinh toan stato: Ptss= "; Ptss=Ptgss+Ptzss; cout<<Ptss<<" W"; cout<<"\nton hao sat tinh toan roto : Ptrr= "; Ptrr=Ptgrr+Ptzrr; cout<<Ptrr<<" W"; getch();} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban(); tustato(); turoto(); tinh_tro_khang_stato(); tinh_tro_khang_roto(); tton_hao_sat(); getch(); } 8>Modul ®Æc tÝnh lµm viÖc #include #include #include #include #include #include void tao_bang(){ clrscr(); gotoxy(1,1); printf("%c",210); for( int i=0;i<77;i++) printf("%c",198); printf("%c",193 ); for(i=0;i<24;i++) { gotoxy(1,i+2); printf("%c",179);gotoxy(7,i+2); printf("%c",179); gotoxy(12,i+2);printf("%c",179);gotoxy(79,i+2);printf("%c",179);} gotoxy(1,25);printf("%c",179); gotoxy(1,5);printf("%c",195); for( i=0;i<77;i++) printf("%c",196); printf("%c",180);gotoxy(7,1);printf("%c",194); gotoxy(12,1); printf("%c",194);gotoxy(7,5);printf("%c",197); gotoxy(12,5); printf("%c",197);gotoxy(12,3); printf("%c",195); for( i=0;i<66;i++) printf("%c",196); printf("%c",180); for(i=4;i<26;i++) for(int j=1;j<9;j++){ gotoxy(13+j*7,i);printf("%c",179);} for( j=1;j<9;j++){ gotoxy(13+j*7,3); printf("%c",194); gotoxy(13+j*7,5); printf("%c",197);} gotoxy(2,2);cout<<"Tham "; gotoxy(2,3);cout<<" so"; gotoxy(8,2);cout<<"Don";gotoxy(8,3);cout<<"vi"; gotoxy(41,2);cout<<"He so truot";} void tinh_momen_max(); //modul tinh gia tri dinh muc typedef float mang [9] ; float Pco,Pf,Pt,Ptth,anpha,beta,mmaxtt, s_so_ke,sdm,cosphidm,hsdm,Mmax,Mdm,smax; sp Udmp,Zsa; void tinh_gt_dinh_muc() { mang Rra11,Rra22,Pt1,Pt2,Pdr,Xra11,Xra22,s,Pdt,Mdt, M,Ptg,Ps,hsuat,cosphi,n1,Pr,Pds,Prr,Is; sp Ia[9],Zra11[9],Zra1[9],Zra2[9],Zra22[9],Zra[9],Za1[9], E1[9],E2[9],Edm1,Edm2,Edm,Za2[9],Ia1[9],s_phuc,Isa[9]; int i; anpha= Rr/(Xma+Xr); cout<<"\n He so ty le anpha="<<anpha; beta=Xma/(Xma+Xr); cout<<" He so ty le beta="<<beta; Pf=0.005*Pdm/hs;Pco=0.05*Pdm cout<<"\n ton hao phu Pf="<<Pf<<"W"; cout<<" cong suat co Pco="<<Pco; getch(); tao_bang(); s[0]=0.005;s[6]=0.125; for(i=1;i<6;i++) s[i]=0.005+0.02*i; gotoxy(13,4);printf(" %0.3f%c",s[0],179); for(i=1;i<9;i++){ gotoxy(14+i*7,4); printf(" %0.2f",s[i]);} gotoxy(8,6);cout<<" Om"; for(i=0;i<9;i++){ Rra11[i]= anpha*beta*Xma*s[i]/(pow(anpha,2)+pow(s[i],2)); Xra11[i]=beta*Xr*(Rr*anpha/Xr+pow(s[i],2))/(pow(anpha,2)+pow(s[i],2)); Rra22[i]=anpha*beta*Xma*(2-s[i])/(pow(anpha,2)+pow((2-s[i]),2)); Xra22[i]=beta*Xr*(Rr*anpha/Xr+pow((2-s[i]),2))/(pow(anpha,2)+pow((2-s[i]),2));} gotoxy(3,6); printf("Za1");Zsa.create(Rsa,Xsa); for(i=0;i<9;i++){ gotoxy(14+i*7,6); Zra11[i].create(Rra11[i],Xra11[i]); Za1[i]=Zsa+Zra11[i]; printf("%0.1f+",Za1[i].p_thuc());} for(i=0;i<9;i++) {gotoxy(14+i*7,7); printf("j%0.1f",Za1[i].p_ao());}gotoxy(3,8); printf("Za2");gotoxy(8,8);cout<<" Om"; for(i=0;i<9;i++) {gotoxy(14+i*7,8); Zra22[i].create(Rra22[i],Xra22[i]); Za2[i]=Zsa+Zra22[i]; printf("%0.1f+",Za2[i].p_thuc());} for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,9); printf("j%0.1f",Za2[i].p_ao());}Udmp.create(Udm,0); gotoxy(3,10); printf("Ia");gotoxy(8,10);cout<<" A"; for(i=0;i<9;i++) { gotoxy(14+i*7,10);Ia1[i]=Udmp/(Za2[i]+Za1[i]); Ia[i]=Ia1[i]+Ia1[i]; printf(" %3.2f",Ia[i].h_dung());} gotoxy(3,11);printf("Pdt");gotoxy(8,11);cout<<" W"; for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,11); Pdt[i]=2*pow(Ia[i].h_dung(),2)*(Rra11[i]) - 2*pow(Ia[i].h_dung(),2)* Rra22[i]; printf(" %0.1f",Pdt[i]);} gotoxy(3,12);printf("Mdt");gotoxy(8,12);cout<<"G.cm"; for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,12); Mdt[i]=97400*p/3000*Pdt[i]; printf("%0.1f",Mdt[i]);}gotoxy(3,13);printf("Prr"); gotoxy(8,13);cout<<" W"; for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,13); Prr[i]=Pdt[i]*(1-s[i]); printf(" %0.1f",Prr[i]);}gotoxy(3,14); printf("Pr");gotoxy(8,14);cout<<" W"; for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,14); Pr[i]=Prr[i]-Pco-Pf; printf(" %0.1f",Pr[i]);} gotoxy(3,15); printf("n"); gotoxy(8,15);cout<<"v/ph"; for(i=0;i<9;i++){ gotoxy(14+i*7,15); n1[i]=3000/p*(1-s[i]); printf(" %0.0f",n1[i]);} gotoxy(3,16); printf("M "); gotoxy(8,16);cout<<"G.cm"; for(i=0;i<9;i++){ gotoxy(14+i*7,16); M[i]=10e+5*Pr[i]/1.028*3000/(1-s[i]); printf("%0.1f",M[i]);}gotoxy(3,17); printf("Pt1"); gotoxy(8,17);cout<<" W"; for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,17); E1[i]=Ia1[i]*Zra11[i]; Pt1[i]=pow((E1[i].h_dung()/(Udm*ke)),2)*Ptss + Ptrr*pow((E1[i].h_dung()/Udm/ke),2)*pow(s[i],1.3); printf(" %0.2f",Pt1[i]);} gotoxy(3,18); printf("Pt2");gotoxy(8,18);cout<<" W"; for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,18); E2[i]=Ia1[i]*Zra22[i]; Pt2[i]=pow((E2[i].h_dung()/Udm/ke),2)*Ptss + Ptrr*pow((E2[i].h_dung()/Udm/ke),2)*pow((2-s[i]),1.3); printf(" %0.2f",Pt2[i]);} gotoxy(3,19);printf("Isa"); gotoxy(8,19);cout<<" A"; for(i=0;i<9;i++){ gotoxy(14+i*7,19); Isa[i].create(Ia[i].p_thuc()+Pt1[i]/E1[i].h_dung() + Pt2[i]/E2[i].h_dung(),Ia[i].p_ao()); printf(" %0.2f",Isa[i].h_dung());} gotoxy(3,20);printf("Pds"); gotoxy(8,20);cout<<" W"; for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,20); Pds[i]=pow((Isa[i].h_dung()),2)*Rsa; printf(" %0.1f",Pds[i]);}gotoxy(3,21); printf("Pdr");gotoxy(8,21);cout<<" W"; for(i=0;i<9;i++){ gotoxy(14+i*7,21); Pdr[i]=2*pow((Isa[i].h_dung()),2)*(Rra11[i]*s[i] +(Rra22[i]*(2-s[i]))); printf(" %0.1f",Pdr[i]);}gotoxy(3,22); printf("Ptg");gotoxy(8,22);cout<<" W"; for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,22); Ptg[i]=Pt1[i]+Pt2[i]+Pdr[i]+Pds[i]+Pco+Pf; printf(" %0.1f",Ptg[i]);} gotoxy(3,23); printf("Ps");gotoxy(8,23);cout<<" W"; for(i=0;i<9;i++){ gotoxy(14+i*7,23); Ps[i]=Prr[i]+Pdr[i]+Pds[i]+Pt1[i]+Pt2[i]; printf(" %0.1f",Ps[i]);} gotoxy(2,24);printf("hsuat"); for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,24); hsuat[i]=Pr[i]/Ps[i]; printf(" %0.2f",hsuat[i]);}gotoxy(2,25);printf("c.phi"); for(i=0;i<9;i++){gotoxy(14+i*7,25); cosphi[i]=Isa[i].p_thuc()/Isa[i].h_dung(); printf(" %0.2f",cosphi[i]);} getch(); //tinh sdm,cosdm,hsdm,Mmax int li; for(i=0;i<8;i++){li=i;if(Pdm<Pr[i])break;} sdm=s[li-1]+(s[li]-s[li-1])*(Pdm-Pr[li-1])/(Pr[li]-Pr[li-1]); cout<<"\nsdm="<<sdm; cosphidm=cosphi[li-1]+(cosphi[li]-cosphi[li-1])*(sdm-s[li-1])/(s[li]-s[li-1]); printf(" Cosphidm=%0.3f",cosphidm); hsdm=hsuat[li-1]+(hsuat[li]-hsuat[li-1])*(sdm-s[li-1])/(s[li]-s[li-1]); printf(" hsdm=%0.3f",hsdm); //tinh Mmax Mdm=M[li-1]+(M[li]-M[li-1])*(sdm-s[li-1])/(s[li]-s[li-1]); cout<<" Mdm="<<Mdm; tinh_momen_max(); s_phuc.create((sdm-s[li-1])/(s[li]-s[li-1]),0); Edm1=E1[li-1]+(E1[li]-E1[li-1])*s_phuc; Edm2=E2[li-1]+(E2[li]-E2[li-1])*s_phuc; Edm=Edm1+Edm2; kett=Edm.h_dung()/Udm; printf("\n he so dien ap da chon ke=%0.4f va thuc te kett=%0.4f",ke,kett); s_so_ke=fabs(kett-ke)*100/ke;cout<<"\nSai so ="<<s_so_ke; getch()} // Modul tinh momen max va cac gia tri cua duong dac tinh typedef double mang1 [22] ; sp Isa[22];int csP,imax; mang1 Pr,Pdt,hsuat,cosphiv,M,Is,n1,s; void tinh_momen_max(){ mang1 Rra11,Rra22,Xra11,Xra22,Prr,Pt1,Pt2,Pds,Pdr,Ptg,Ps,Mdt; sp Ia[22],Zra11[22],Zra1[22],Zra2[22],Zra22[22],Zra[22],Za1[22], Za2[22],Ia1[22],E1[22],E2[22]; int i; s[0]=0.005;s[1]=0.025; for(i=2;i<22;i++)s[i]=s[i-1]+0.02; for(i=0;i<22;i++){ Rra11[i]= anpha*beta*Xma*s[i]/(pow(anpha,2)+pow(s[i],2)); Xra11[i]=beta*Xr*(Rr*anpha/Xr+pow(s[i],2))/(pow(anpha,2)+pow(s[i],2)); Rra22[i]=anpha*beta*Xma*(2-s[i])/(pow(anpha,2)+pow((2-s[i]),2)); Xra22[i]=beta*Xr*(Rr*anpha/Xr+pow((2- s[i]),2))/(pow(anpha,2)+pow((2-s[i]),2)); Zra11[i].create(Rra11[i],Xra11[i]); Za1[i]=Zsa+Zra11[i]; Zra22[i].create(Rra22[i],Xra22[i]);Za2[i]=Zsa+Zra22[i]; Ia1[i]=Udmp/(Za2[i]+Za1[i]);Ia[i]=Ia1[i]+Ia1[i]; Pdt[i]=2*pow(Ia[i].h_dung(),2)*(Rra11[i]-Rra22[i]); Prr[i]=Pdt[i]*(1-s[i]); Mdt[i]=97400*p/3000*Pdt[i]; Pr[i]=Prr[i]-Pco-Pf; n1[i]=3000/p*(1-s[i]); M[i]=10e+5*Pr[i]/1.028*3000/(1-s[i]); E1[i]=Ia1[i]*Zra11[i]; Pt1[i]=pow((E1[i].h_dung()/(Udm*ke)),2)*Ptss + Ptrr*pow((E1[i].h_dung()/Udm/ke),2)*pow(s[i],1.3); E2[i]=Ia1[i]*Zra22[i]; Pt2[i]=pow((E2[i].h_dung()/Udm/ke),2)*Ptss+ Ptrr*pow((E2[i].h_dung()/Udm/ke),2)*pow((2-s[i]),1.3); Isa[i].create(Ia[i].p_thuc()+Pt1[i]/E1[i].h_dung()+Pt2[i]/E2[i].h_dung(),Ia[i].p_ao()); Pds[i]=pow((Isa[i].h_dung()),2)*Rsa; Pdr[i]=2*pow((Isa[i].h_dung()),2)*(Rra11[i]*s[i])+(Rra22[i]*(2-s[i])); Ptg[i]=Pt1[i]+Pt2[i]+Pdr[i]+Pds[i]+Pco+Pf; Ps[i]=Prr[i]+Pdr[i]+Pds[i]+Pt1[i]+Pt2[i]; hsuat[i]=Pr[i]/Ps[i]; cosphiv[i]=Isa[i].p_thuc()/Isa[i].h_dung();} float Ptg1; for(i=0;i<22;i++){Ptg1=Pdm+30-Pr[i]; csP=i;if(Ptg1<0) break;} Mmax=M[0];//tinh Mmax for(i=0;i<22;i++)if(Mmax<=M[i]){Mmax=M[i];imax=i; smax=s[i];} cout<<"\nMmax="<<Mmax<<" smax="<<smax;mmaxtt=Mmax/Mdm; printf(" mmaxtt= Mmax/Mdm=%0.3f imax=",mmaxtt,imax);} void Khoi_tao_do_hoa(){ int mh=0,mode=0,i,n; initgraph(&mh,&mode,"c:\\tc\\bgi"); if( graphresult()!=0) exit(1);} void ve_dac_tinh_dm(){ Khoi_tao_do_hoa(); setbkcolor(7);setcolor(9); outtextxy(35,470,"Dac tinh lam viec cua dong co kdb1pha dien dung"); line(30,460,30,20);outtextxy(36,12,"Is(A)"); line(17,460,17,20);outtextxy(17,10,"cosphi");outtextxy(15,22,"hsuat"); line(7,460,7,20); outtextxy(7,12,"n"); line(30,460,620,460);//outtextxy(31,30,"3"); outtextxy(19,463,"O"); outtextxy(620,470,"Pr(W)"); int a[]={620,455,620,465,625,460},b[]={26,20,34,20,30,16}, c[]={2,20,12,20,6,16},d[]={12,20,22,20,17,16}; fillpoly(3,b);fillpoly(3,a); fillpoly(3,c);fillpoly(3,d); mang1 x,y,z,t,k; for(int i=0;i<csP;i++){ x[i]=Pr[i]*590/(Pdm+22)+29;x[i]=(int)x[i]; y[i]=459-440*Isa[i].h_dung()/Isa[csP].h_dung();y[i]=(int)y[i]; z[i]=459-440*cosphiv[i];z[i]=(int)z[i]; t[i]=459-440*hsuat[i];t[i]=(int)t[i]; k[i]=469-440*n1[i]/(n1[0]);k[i]=(int)k[i];} outtextxy(x[csP-2]-3,y[csP-2]-3,"Isa"); moveto(30,y [0]+1); for(i=0;i<csP;i++) {putpixel(x[i],y[i],4);lineto(x[i],y[i]);} outtextxy(x[csP-2]-3,z[csP-2]-3,"cosphi"); moveto(30,z [0]+20); for(i=0;i<csP;i++) {lineto(x[i],z[i]);} outtextxy(x[csP-2]-3,t[csP-2]-3,"hsuat"); moveto(30,460); for(i=0;i<csP;i++) {lineto(x[i],t[i]);} outtextxy(x[csP-2]-3,k[csP-2]-3,"n"); moveto(30,k[0]); for(i=0;i<csP;i++) {lineto(x[i],k[i]);} getch(); closegraph();} void main(void){ clrscr(); nhap(); ktcoban(); tustato(); tinh_tro_khang_stato(); turoto(); tinh_tro_khang_roto(); tton_hao_sat(); tinh_dt_lam_viec(); ve_dac_tinh_dm();} 9>Modul d©y quÊn phô vµ ®Æc tÝnh khëi déng float iktt,mktt,kdb,k=0.744 ,t=0.75,Mkt,Xcv; void tinh_pha_phu(){ float tg1,tg2,Urb,Lsb,Ssb,db,dbcd,Rak,Xak, Rbk,Xbkk,Ik,Iak,Rbkk,Rsbb,Ssbb; float Rsb,Xbk,Mk,A,cosphiak,Ibk,cosphibk,Jbk,Isk,Jak,kldb,Cv, Rrakk,Xrakk,Wsb; sp Zbkkp,Ibkp,Zbkp,Ubp,Ucp,Zc; nen(); cout<<"\n ty so bien ap k=0.744"; cout<<"\n He so day quan phu kdb="<<kdb; Rrakk=anpha*beta*Xma/(pow(anpha,2)+1); Xrakk=beta*Xr*(Rr*anpha/Xr+1)/(pow(anpha,2)+1); cout<<"\n Rrakk="<<Rrakk<<" Xrakk="<<Xrakk; Rak=Rsa+Rrakk; Xak=Xsa+Xrakk; cout<<"\n Vi dong co dien dung nen Qa=Qb nen a=1"; cout<<"\n Rak="<<Rak<<" Xak="<<Xak; Wsb=k*Wsa*kda/kdb;Urb=Wsb/p*Qb; tg1=fabs(Urb-floor(Urb)); tg2=fabs(Urb-ceil(Urb)); //lam tron Urb if(tg1>=tg2) Urb=ceil(Urb); else Urb=floor(Urb);Wsb=Urb*Qb; cout<<"\n So vong day quan pha B Wsb="<<Wsb; kdb=k*Wsa*kda/Wsb; Rbk=k*k*Rakk + Rsb cout<<"\n Rsa="<<Rsa; Rbkk=Rbk; cout<<" Dtro tac dung day phu :Rbk=Rbkk"<<Rbkk; Rsbb=Rbk-k*t*Rrakk; cout<<"\n Rbkk="<<Rbkk<<" Rrakk"<<Rrakk; Ssbb=Ssa/t; cout<<"\n Tiet dien dq phu chua qui chuan:Ssbb="<<Ssbb; Ssb=tra_tiet_dien(Ssbb); cout<<" sau khi qui chuan:Ssb="<<Ssb; db=Tra_dkocd(Ssbb); cout<<"\n Duong kinh day tran:db="<<db; dbcd=Tra_dk_cd(Ssbb); cout<<" duong kinh day co cach dien:dbcd="<<dbcd; kldb=(Urb*dbcd*dbcd)/(0.9*Srs); cout<<"\n He so lap day:"<<kldb; Rsb=Rsbb*Ssbb/Ssb; cout<<"\n Dien tro thuc dq phu:Rsb="<<Rsb; Rbk=Rsb+k*t*Rrakk; cout<<"\n Dien tro :Rbk="<<Rbk;Xbk=k*kXakk - Xcv cout<<"\n :Xbk="<<Xbk; Mk=mk*Mdm/1000; cout<<"\n Mdm="<<Mdm<<"G.cm mk="<<mk; cout<<" momen khoi dong Mk="<<Mk<<"Kg.cm"; cout<<" Xbkk="<<Xbkk; Xcv=fabs(k*k*Xa1 +k*Ra1) cout<<"\n Dung khang cua tu khoi dong Xcv="<<Xcv; Cv=1e+6/(100*pi*Xcv); cout<<"\n Dien dung tu dien Cv="<<Cv<<"(micro fara)";Cv=ceil(Cv); cout<<" Lam tron :Cv="<<Cv; Xcv=1e+6/(100*pi*Cv); cout<<"\n Dung khang thuc:Xcv="<<Xcv; cout<<" Xbkk="<<Xbkk; Iak1=(Udm/2)/ ((1/Zak.create(Rak,Xak) - (k.create(0,1)/Zbk.create(Rbk,Xbk))) Iak2=(Udm/2)/ ((1/Zak.create(Rak,Xak) + (k.create(0,1)/Zbk.create(Rbk,Xbk))) cout<<"\n Rak= "<<Rak<<" Xak="<<Xak; cout<<"\n Iak=Iak1+Iak2 "<<Iak;getch(); Ibk=create(0,1).((Iak1- Iak2)/k) cout<<"\n Dong dien pha phu luc khoi dong:Ibk="<<Ibk<<"A"; cosphibk=Rbkk/sqrt(Rbkk*Rbkk+Xbkk*Xbkk); cout<<"\n He so cong suat pha phu:cosphibk="<<cosphibk; Ik=Iak +Ibk cout<<" dong dien khoi dong:Ik="<<Ik<<"A"; iktt=Ik/Idm; Jbk=Ibk/Ssb; cout<<"\n Mat do dong day quan phu:Jbk="<<Jbk<<"A/mm2"; Jak=Iak/Ssa; cout<<"\n Mat do dong day quan chinh:Jak="<<Jak<<"A/mm2"; cout<<"\n Rbkk="<<Rbkk<<" Xak="<<Xak<<" Xbkk="<<Xbkk<<" Rak="<<Rak<<" A="<<A; Pdtk=2*Rakk*(Iak1*Iak1+Iak2*Iak2) Mkt=Pdtk*10e+5/1.028*3000 cout<<"\n Momen khoi dong :Mkt="<<Mkt<<"kG.cm"; mktt=Mkt*1000/Mdm; cout<<"\n boi so mo mem khoidong mktt="<<mktt; Zbkkp.create(Rbkk,Xbkk); cout<<"\n Zbkkp=";Zbkkp.hth(Zbkkp);Ibkp=Udmp/Zbkkp; cout<<" Ibkp=";Ibkp.hth(Ibkp);Zbkp.create(Rbkk,Xbk); cout<<"\n Zbkp=";Zbkp.hth(Zbkp);Ubp=Ibkp*Zbkp; cout<<"\n Dien ap dq phu luc mo may:Ubp=";Ubp.hth(Ubp); Zc.create(0,-Xcv); cout<<"\n Zc=";Zc.hth(Zc);Ucp=Ibkp*Zc; cout<<" dien ap tren tu:Ucp=";Ucp.hth(Ucp); getch();} void in_ket_qua(){ clrscr(); textmode(C80); textbackground(1); window(1,1,80,25); clrscr(); textcolor(12); gotoxy(10,2); cprintf("KET QUA TINH TOAN DONG CO KHONG DONG BO MOT PHA DIEN DUNG"); textbackground(7); window(3,3,77,24); clrscr(); cprintf("\nI)Kich thuoc stato"); gotoxy(5,3); cprintf("Dn=%6.2f D=%5.3f l=%5.3f Zs=%4.0f bzs=%5.3f hzs=%5.3f hgs=%5.3f",Dn,D,l,Zs,bzs,hzs,hgs); gotoxy(5,4); cprintf("d1s=%5.2f d2s=%5.2f ",d1s,d2s); getch();} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban(); tustato(); tinh_tro_khang_stato(); turoto(); tinh_tro_khang_roto(); tton_hao_sat(); tinh_dt_lam_viec(); tinh_pha_phu(); getch();} 10>TÝnh to¸n chÕ ®é khëi ®éng #include #include #include #include void tao_bang_kd(){ clrscr(); gotoxy(30,1); cout<<"Bang tinh toan dac tinh khoi dong"; gotoxy(1,2); printf("%c",218); for( int i=0;i<77;i++) printf("%c",196); printf("%c",191 ); for(i=0;i<23;i++){gotoxy(1,i+3); printf("%c",179);gotoxy(7,i+3);printf("%c",179); gotoxy(12,i+3); printf("%c",179); gotoxy(79,i+3); printf("%c",179);}gotoxy(1,6); printf("%c",195); for( i=0;i<77;i++) printf("%c",196); printf("%c",180); gotoxy(7,2); printf("%c",194); gotoxy(12,2); printf("%c",194); gotoxy(7,6);printf("%c",197); gotoxy(12,6); printf("%c",197); gotoxy(12,4);printf("%c",195); for( i=0;i<66;i++) printf("%c",196); for(i=4;i<25;i++) for(int j=1;j<6;j++){ gotoxy(13+j*11,i+1);printf("%c",179);} gotoxy(1,25); printf("%c",192 ); for( j=0;j<77;j++)printf("%c",196); printf("%c",217 );for( j=1;j<6;j++){ gotoxy(13+j*11,4);printf("%c",194); gotoxy(13+j*11,6); printf("%c",197); gotoxy(13+j*11,25);printf("%c",193);} gotoxy(2,3);cout<<"Tham "; gotoxy(2,4);cout<<" so"; gotoxy(8,3);cout<<"Don";gotoxy(8,4);cout<<"vi"; gotoxy(41,3);cout<<"He so truot s"; gotoxy(3,7); printf("Ra11");gotoxy(3,8); printf("Xa11"); gotoxy(3,9); printf("Ra22");gotoxy(3,10); printf("Xa22"); gotoxy(3,11);printf("Za1");gotoxy(3,12); printf("Za2"); gotoxy(3,13); printf("Zb1");gotoxy(3,14); printf("Zb2"); gotoxy(3,15); printf("Ia1");gotoxy(3,16); printf("Ia2"); gotoxy(3,17);printf("Ia");gotoxy(3,18); printf("Ib"); gotoxy(3,19);printf("I");gotoxy(3,20); printf("Pdt"); gotoxy(3,21); printf("Mdt");gotoxy(3,22); printf("Pr"); gotoxy(3,23); printf("n");gotoxy(3,24); printf("M"); for( j=0;j<8;j++){gotoxy(8,7+j);cout<<" Om";} for( j=0;j<5;j++){gotoxy(8,15+j);cout<<" A";} gotoxy(8,20);cout<<" W";gotoxy(8,21);cout<<"G.cm"; gotoxy(8,22);cout<<" W"; gotoxy(8,23);cout<<"v/ph"; gotoxy(8,24);cout<<"G.cm";gotoxy(7,25);printf("%c",193); gotoxy(12,25);printf("%c",193);} typedef float mang2 [6] ; mang2 Mkd,s1; void tinh_dac_tinh_kd(){ mang2 Rra11,Rra22,Xra11,Xra22,Pdt,Mdt, Pr,Pds,Prr,Is,n2; sp I[6],Ia[6],Ib[6],Zra11[6],Zra1[6],Zra2[6],Zra22[6],Zra[6],Za1[6], k_phuc,Za2[6],Ia1[6],Ia2[6],k1_phuc,Isa[6],Zb1[6],Zb2[6]; int i; tao_bang_kd(); for(i=0;i<6;i++) {s1[i]=smax+i*(1-smax)/5; gotoxy(15+i*11,5); printf(" %0.3f",s1[i]);} for(i=0;i<6;i++){ Rra11[i]= anpha*beta*Xma*s1[i]/(pow(anpha,2)+pow(s1[i],2)); gotoxy(15+i*11,7); printf("%0.4f",Rra11[i]); Xra11[i]=beta*Xr*(Rr*anpha/Xr+pow(s1[i],2))/(pow(anpha,2) +pow(s1[i],2)); gotoxy(15+i*11,8);printf("%0.4f",Xra11[i]); Rra22[i]=anpha*beta*Xma*(2-s1[i])/(pow(anpha,2)+pow((2-s1[i]),2)); gotoxy(15+i*11,9); printf("%0.4f",Rra22[i]); Xra22[i]=beta*Xr*(Rr*anpha/Xr +pow((2- s1[i]),2))/(pow(anpha,2)+pow((2-s1[i]),2)); gotoxy(15+i*11,10);printf("%0.4f",Xra22[i]);} k_phuc.create(0,k); k1_phuc.create(0,(1/k)); for(i=0;i<6;i++){gotoxy(14+i*11,11); Zra11[i].create(Rra11[i],Xra11[i]); Za1[i]=Zsa+Zra11[i]; Zb1[i]. create((k*t*a*pow((kda/kdb),2)*Rsa + k*k*Rra11[i]),(k*t*pow((kda/kdb),2)*Xsa+k*k*Xra11[i]-Xcv)); Zb2[i].create((k*t*a*pow((kda/kdb),2)*Rsa + k*k*Rra22[i]),(k*t*a*pow((kda/kdb),2)*Xsa+k*k*Xra22[i]-Xcv)); printf("%0.0f+j%0.1f",Za1[i].p_thuc(),Za1[i].p_ao());gotoxy(14+i*11,13); printf("%0.0f - j%0.1f",Zb1[i].p_thuc(),fabs(Zb1[i].p_ao())); gotoxy(14+i*11,14); printf("%0.0f-j%0.1f",Zb2[i].p_thuc(),fabs(Zb2[i].p_ao()));} for(i=0;i<6;i++){ gotoxy(14+i*11,12); Zra22[i].create(Rra22[i],Xra22[i]); Za2[i]=Zsa+Zra22[i]; printf("%0.0f+j%0.1f",Za2[i].p_thuc(),Za2[i].p_ao());} for(i=0;i<6;i++){ gotoxy(15+i*11,15); Ia1[i]=Udmp*(Zb2[i]+k_phuc*Za2[i])/(Zb1[i]*Za2[i]+Za1[i]*Zb2[i]); Ia2[i]=Udmp*(Zb1[i]+k_phuc*Za1[i])/(Zb1[i]*Za2[i]+Za1[i]*Zb2[i]); Ia[i]=Ia1[i]+Ia2[i]; Ib[i]=(Ia1[i]+Ia2[i])*k1_phuc; I[i]=Ia[i]+Ib[i]; printf("%0.3f",Ia1[i].h_dung()); gotoxy(15+i*11,16); printf("%0.3f",Ia2[i].h_dung());gotoxy(15+i*11,17); printf("%0.3f",Ia[i].h_dung());gotoxy(15+i*11,18); printf("%0.3f",Ib[i].h_dung());gotoxy(15+i*11,19); printf("%0.3f",I[i].h_dung());} for(i=0;i<6;i++) { gotoxy(15+i*11,20); Pdt[i]=2*(pow(Ia1[i].h_dung(),2)*Rra11[i] - pow(Ia2[i].h_dung(),2)*Rra22[i]); printf(" %0.2f",Pdt[i]);}for(i=0;i<6;i++){ gotoxy(15+i*11,21); Mdt[i]=97400*p/3000*Pdt[i]; printf("%0.2f",Mdt[i]);} for(i=0;i<5;i++){gotoxy(15+i*11,22); Prr[i]=Pdt[i]*(1-s1[i]); Pr[i]=Prr[i]-Pco-Pf; printf(" %0.2f",Pr[i]); } for(i=0;i<5;i++){ gotoxy(15+i*11,23); n2[i]=3000/p*(1-s1[i]); printf(" %0.0f",n2[i]);}for(i=0;i<5;i++){ Mkd[i]=97400*Pr[i]*p/3000/(1-s1[i]);} Mkd[5]=Mkt*1000;for(i=0;i<6;i++){ gotoxy(15+i*11,24);printf("%0.1f",Mkd[i]); } getch();} void ve_dac_tinh_momen(){ Khoi_tao_do_hoa(); setbkcolor(7); setcolor(9); outtextxy(36,12,"M"); line(30,460,30,20);outtextxy(35,470,"Dac tinh M=f(s) cua dong co kdb 1 pha dien dung "); line(30,460,620,460); outtextxy(610,470,"1"); outtextxy(19,463,"O"); outtextxy(620,470,"s"); int a[]={620,455,620,465,625,460},b[]={26,20,34,20,30,16}; fillpoly(3,b);fillpoly(3,a); mang1 x,y; for(int i=0;i<22;i++){ x[i]=s[i]*590+29;x[i]=(int)x[i]; y[i]=459-380*M[i]/Mmax;y[i]=(int)y[i];} moveto(30,460); for(i=0;i<=imax;i++) lineto(x[i],y[i]); setlinestyle(3,0,1); for(i=imax;i<22;i++) lineto(x[i],y[i]); lineto(610,460); mang2 x1,y1;//ve doan dac tinh khoi dong setlinestyle(0,0,1); for( i=0;i<6;i++) { x1[i]=s1[i]*590+29;x1[i]=(int)x1[i]; y1[i]=439-380*Mkd[i]/Mmax;y1[i]=(int)y1[i];} moveto(x[imax-1],y[imax-1]); for(i=0;i<6;i++) lineto(x1[i],y1[i]);lineto(610,440); getch();closegraph();} void main(){ clrscr(); nhap(); ktcoban(); tustato(); tinh_tro_khang_stato(); turoto(); tinh_tro_khang_roto(); tton_hao_sat(); tinh_dt_lam_viec(); ve_dac_tinh_lv(); tinh_pha_phu(); tinh_dac_tinh_kd(); ve_dac_tinh_momen(); in_ket_qua() } 11.Ch­¬ng tr×nh chÝnh #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include void tinh_tro_khang_roto(); void tao_do_hoa(); void tinh_tro_khang_stato(); float p_an; float bt1,lda,Kd,Bkk,Att,khkk,kett,Zs,Zr,Dn,D,l,Wsa,Ura,Ssa,d,dcd; void tustato(); void Phuong_an_truoc(){ cout<<"\n Phuong an truoc ban da chon cac thong so nhu sau:"; printf("\nbeta1=%0.2f lamda=%0.2f Kd=%0.2f Bkk=%0.2f A=%0.2f khkk=%0.2f ke=%0.2f Zs=%0.2f Zr=%0.2f", bt1,lda,Kd,Bkk,Att,khkk,kett,Zs,Zr); cout<<"\n Ket qua tinh toan:"; printf("\n Dn=%0.2f D=%0.2f l=%0.2f Wsa=%0.0f Ura=%0.0f Ssa=%0.4f d=%0.3f dcd=%0.3f", Dn,D,l,Wsa,Ura,Ssa,d,dcd);} void main(){ clrscr(); tao_do_hoa(); getch(); nhap();do{ Nhan: ktcoban(); tustato(); tinh_tro_khang_stato(); turoto(); tinh_tro_khang_roto(); tton_hao_sat(); tinh_gt_dinh_muc(); if(s_so_ke>5){ cout<<"\n Sai so ke la qua lon phai chon lai ke=(ke+kett)/2=%0.2f"<<(ke+kett)/2; continue;} if(mmaxtt<mmax){ cout<<"\n Boi so momem max khong dat can tang chieu dai l de giam Wsa"; Phuong_an_truoc(); continue;} if(cosphidm<cosphi){ cout<<"\n Cosphi khong dat nen quay lai de giam mat do tu thong khe ho khong khi Bkk"; Phuong_an_truoc(); continue;} if(hsdm<hs){ cout<<"\n Hieu suat khong dat nen ban hay chon phuong phap de tang hieu suat "; printf("\n I)Tang tiet dien day dan neu Kld con be chon cach nay ban hay go 1 Kld=",Kld); printf("\n II)Giam mat do tu thong khkk Bkk va tang chieu dai stato ,go2"); cout>p_an; Phuong_an_truoc();}} while(hsdm<hs); ve_dac_tinh_dm(); tinh_pha_phu(); tinh_dac_tinh_kd(); ve_dac_tinh_momen(); //in_ket_qua(); getch(); } void tao_do_hoa(){ int mh=0,mode=0; initgraph(&mh,&mode,); setbkcolor(BLUE); setcolor(RED); settextstyle(0,0,1); outtextxy(160,20," TRUONG DAI HOC BACH KHOA HA NOI"); outtextxy(160,40," KHOA DIEN"); outtextxy(160,60," BO MON THIET BI DIEN -DIEN TU"); outtextxy(160,80," *********"); settextstyle(0,0,2); outtextxy(10,160," CHUONG TRINH THIET KE DONG CO "); outtextxy(0,200," KHONG DONG BO MOT PHA DIEN DUNG"); settextstyle(0,0,1); outtextxy(160,300," GVHD:TS NGUYEN HONG THANH"); outtextxy(160,320," SVTH:NGUYEN HUU XUYEN");} KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh tÝnh to¸n em nhËn thÊy r»ng c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®Òu phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ. ViÖc tèi ­u ho¸ m¹ch tõ stato vµ roto ®· n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cosj, gi¶m dßng ®iÖn tõ ho¸. §éng c¬ cã tô lµm viÖc cã ®Æc tÝnh lµm viÖc t­¬ng ®èi tèt: h=(0,5--- 0,9); hÖ sè c«ng suÊt cosj =(0,8--- 0,95); Mmax=(1,6---2,2)M®m.Nh­îc ®iÓm cña ®éng c¬ nµy lµ m« men khëi ®éng nhá:Mk=(0,3--- 0,6)M®m.§ã lµ do khi khëi ®éng, thµnh phÇn m«men thø tù nghÞch M2 lín v× tõ tr­êng kh«ng trßn. §Ó t¨ng m«men khëi ®éng cña ®éng c¬ khi cÇn thiÕt cã thÓ t¨ng ®iÖn trë cña roto hoÆc ®iÖn dung cu¶ tô ®iÖn, hoÆc chän c¸c th«ng sè cña ®éng c¬ ®Ó ®¶m b¶o tõ tr­êng trßn kh«ng ph¶i ë hÖ sè ®Þnh møc mµ ë hÖ sè tr­ît lín h¬n. Tuy nhiªn víi c¸c biÖn ph¸p t¨ng m«men khëi ®éng trªn, hiÖu suÊt ë chÕ ®é ®Þnh møc gi¶m. Qua qu¸ tr×nh thiÕt kÕ b»ng m¸y tÝnh em nhËn thÊy r»ng: ¦u ®iÓm thêi gian tÝnh to¸n ng¾n, ®é chÝnh x¸c cao, ®Æc biÖt cã thÓ thay ®æi ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ rÔ rµng,nªn dÔ lùa chän ®­îc ph­¬ng ¸n tèi ­u. Nh­îc ®iÓm lµ c¬ së d÷ liÖu qu¸ phong phó,nhiÒu tªn biÕn nªn viÖc lËp tr×nh gÆp mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh. V× thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn trong quyÓn ®å ¸n nµy cßn mét sè thiÕu sãt ,rÊt mong c¸c thÊy,c« gi¸o chØ b¶o vµ bæ xung ®Ó quyÓn ®å ¸n cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. PhÇn iii Chuyªn ®Ò m«men phô 1.Kh¸i niÖm Khi ph©n tÝch ®Æc tÝnh m«men ta chØ xÕt ®Õn t¸c dông cña tõ tr­êng sãng c¬ b¶n. Nh­ng suÊt tõ ®éng vµ tõ c¶m kh«ng hoµn toµn ph©n bè theo h×nh sin, nghÜa lµ suÊt tõ ®éng cña d©y quÊn stato vµ roto ngoµi sãng c¬ b¶n cßn cã sãng bËc cao, trong ®ã bao gåm sãng ®iÒu hoµ r¨ng. Nh÷ng tõ tr­êng sãng bËc cao ®ã quay víi tèc ®é kh¸c nhau vµ cïng sinh ra m«men. Nh÷ng m«men ®ã gäi lµ m«men phô cña m¸y ®iÖn, nh÷ng m«men nµy rÊt yÕu so víi m«men do sãng c¬ b¶n cña tõ tr­êng sinh ra. Nh­ng trong tr­êng hîp nhÊt ®Þnh nh­ ë tèc ®é thÊp nã cã thÓ sinh ra m«men h·m t­¬ng ®èi lín ¶nh h­ëng ®Õn sù lµm viÖc cña m¸y ®iÖn ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh më m¸y. 2.C¸c lo¹i m«men phô *M«men phô kh«ng ®ång bé §Æc tÝnh M=f(S) khi xÐt ®Õn sãng ®iÒu hoµ bËc cao Dï tèc ®é cña stato vµ roto quay nh­ thÕ nµo th× suÊt tõ ®éng cña sãng c¬ b¶n cña stato vµ roto ®Òu quay trong kh«ng gian víi tèc ®é ®ång bé. Do ®ã sinh ra m«men ®iÖn tõ vµ cã ®Æc tÝnh m«men M=f(S). c¸c sãng ®iÒu hoµ cña suÊt tõ ®éng stato cã tèc ®é quay kh¸c nhau vµ c¶m øng trªn roto nh÷ng suÊt tõ ®éng quay cã cïng tèc ®é vµ sè ®«i cùc, do ®ã cïng sinh ra m«men.Nh÷ng sãng bËc n=6k+1 quay thuËn vµ sãng bËc n=6k-1 quay nghÞch (víi k lµ mét sè nguyen bÊt kú), vµ tèc ®é quay cña tõ tr­êng sãng bËc g lµ: nv=±.n1 Trong ®éng c¬ c«ng suÊt nhá th× tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn sãng bËc 3, c¸c sãng bÊc cao nh­ bÊc 5 vµ 7 còng rÊt quan träng v× biªn ®é cña nã t­¬ng ®èi lín vµ m«men phô sinh ra ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn m«men cña m¸y ®iÖn. Trong m¸y ®iÖn ngoµi thµnh phÇn sãng bËc 5 vµ 7 th× c¸c sãng bËc cao kh¸c chØ cã sãng ®iÒu hoµ r¨ng lµ ¶nh h­ëng râ rÖt mµ th«i. - §­êng1: do tõ tr­êng sãng bËc c¬ b¶n sinh ra -§­êng 2: do tõ tr­êng sãng bËc 7 sinh ra -§­êng3: do tõ tr­êng sãng bËc 5 sinh ra -§­êng4: do tõ tr­êng tæng cña sãng bËc 5 vµ 7 sinh ra -T¹i ®iÓm a øng víi Mminth× ®éng c¬ dõng hoÆt ®éng *M«men phô ®ång bé §­îc sinh ra do mét sãng ®iÒu hoµ bËc cao nµo ®ã cña tõ tr­êng roto t¸c dông víi mét sãng ®iÒu hoµ bËc cao cã cïng sè ®«i cùc cña tõ tr­êng roto.NghÜa lµ hai sãng ®iÒu hoµ cïng sè ®«i cùc ®ã cã cïng tèc ®é trong kh«ng gian nh­ nhau míi sinh ra ®­îc m«men. V× sãng ®iÒu hoµ cña roto cã cïng tèc ®é nhÊt ®Þnh nªn roto ph¶i cã mét tèc ®é nhÊt ®Þnh nµo ®ã míi sinh ra m«men ®­îc.M«men phô ®ång bé chñ yÕu sinh ra do suÊt tõ ®éng cña sãng ®iÒu hoµ r¨ng cña stato vµ roto sinh ra do sù phèi hîp gi÷a r·nh stato vµ roto cã quan hÖ nhiÒu ®Õn viÖc sinh ra m«men nµy. §­êng 1 øng víi Z1=24,Z2=20 §­êng 2 øng víi Z1=24,Z2=28 *M«men sinh ra chÊn ®éng vµ t¹p ©m do tõ tr­êng sãng ®iÒu hoµ sinh ra §éng c¬ ®iÖn khi lµm viÖc th­êng kªu vµ rung. Nh÷ng t¹p ©m vµ chÊn ®éng ®ã ngoµi nguyªn nh©n c¬ khÝ ra, trong nhiÒu tr­êng hîp lµ do lùc tõ kÐo lÖch trong khe hë sinh ra. Khi trôc cña r¨ng stato vµ roto trïng nhau th× lùc kÐo ®ã cµng lín. NÕu trªn chu vi khe hë kh«ng cã chç ®èi xøng nµo gièng nh­ vËy th× sinh ra lùc kÐo lÖch mét chiÒu theo h­íng kÝnh. Khi roto quay lùc tõ lÖch ®ã còng quay lµm m¸y rung vµ tÇn sè rung ®ã trïng víi tÇn sè rung tù nhiªn th× sinh ra céng h­ëng nghiªm träng. 3.Ph­¬ng ph¸p trõ khö m«men phô Nguyªn nh©n sinh ra m«men phô lµ do suÊt tõ ®éng sãng ®iÒu hoµ trong ®ã cã suÊt tõ ®éng cña sãng ®iÒu hoµ r¨ng. V× vËy ®Ó trõ khö m«men phô th× ph¶i lµm yÕu suÊt tõ ®éng cña sãng ®iÒu hoµ ®i. *Muèn triÖt tiªu hoµn toµn sãng bËc 3 th× ta cã thÓ dïng d©y quÊn sin . *Muèn lµm yÕu sãng bËc 5 hay bËc 7 th× cã thÓ dïng d©y quÊn b­íc ng¾n. *Muèn lµm yÕu sãng ®iÒu hoµ r¨ng th× th× chän phèi hîp r·nh thÝch ®¸ng. *Ph­¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ n÷a lµ dïng r·nh chÐo ë roto , th­êng lµ chÐo mét b­íc r¨ng.Nã lµm cho suÊt tõ ®éng cña r·nh phèi hîp ®Òu trªn qu·ng chÐo mµ kh«ng tËp trung t¹i mét ®iÓm nªn cã thÓ lµm yÕu ®i sãng ®iÒu hoµ r¨ng cña ®­¬ng ph©n bè suÊt tõ ®éng khe hë tæng.R·nh chÐo th­êng dïng trong ®éng c¬ ®iÖn roto lång sãc c«ng suÊt nhá. *§­êng1: øng víi r·nh kh«ng chÐo. *§­¬ng2: øng víi r·nh chÐo. 4.C¸ch tÝnh m«men phô cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha Mnk=M1.An Trong ®ã: An = .()2 n: BËc cña sãng ZR: Sè r·nh roto P: sè ®«i cùc kdqn: HÖ sè d©y quÊn cña sãng bËc n Víi n = 1, 3, 5, 7, 11, 13 ;Ta cã b¶ng tÝnh to¸n sau n kdqn An Mnk mk=Mnk/M®m 1 0,9028 1 3027,953 0,497 3 0,3079 0,3242 981,662 0,1611 5 0,1936 0,2498 756,383 0,1242 7 0,1485 0,1197 362,446 0,0595 11 0,1185 0,0543 164,418 0,0270 13 0,1129 0,0311 94,1693 0,0155 PhÇn iv Tµi liÖu tham kh¶o 1.T¸c gi¶ TrÇn Kh¸nh Hµ +§éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha vµ ba pha c«ng suÊt nhá xuÊt b¶n n¨m 1993 +ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn xuÊt b¶n n¨m 1998 2.T¸c gi¶ NguyÔn Hång Thanh +M¸y ®iÖn trong ®iÒu khiÓn tù ®éng xuÊt b¶n n¨m 1999 +ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn xuÊt b¶n n¨m 1998 3.T¸c gi¶ Phan Tö Thô +M¸y ®iÖn I xuÊt b¶n n¨m 1996 +M¸y ®iÖn II xuÊt b¶n n¨m 1996 4.T¸c gi¶ Ph¹m V¨n Êt +Kü thuËt lËp tr×nh C, c¬ së vµ n©ng cao +Kü thuËt lËp tr×nh C++ xuÊt b¶n n¨m 1999 5.T¸c gi¶ TrÇn TuÊn & Lª V¨n Doanh +101 thuËt to¸n dïng trong kü thuËt ®iÖn xuÊt b¶n n¨m 2000 6.T¸c gi¶ NguyÕn §øc Sü +C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®iÖn & m¸y biÕn ¸p xuÊt b¶n n¨m 1995 phÇn v phô lôc mét sè chó ý khi sö dông ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha ®iÖn dung 1.Khi l¾p ®Æt *§éng c¬ ph¶i ®­îc l¾p ë vÞ trÝ dÔ kiÓm tra, th¸o l¾p khi cÇn thiÕt, m«i tr­êng tho¸ng m¸t, kh« r¸o, kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña h¬i n­íc vµ ho¸ chÊt. *L¾p ®Æt ®éng c¬ trªn nÒn hoÆc bÖ m¸y kh«ng bÞ nón sau thêi gian sö dông. C¸c bul«ng ch©n ®Õ ph¶i xiÕt chÆt. *§éng c¬ ph¶i ®­îc nèi tiÕp ®Êt qua bul«ng tiÕp ®Þa g¾n trªn ®éng c¬ ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi sù cè xÈy ra. *Khi muèn ®¶o chiÒu ®éng c¬ ta chØ cÇn b¾t l¹i cÇu ®ång trªn b¶n cùc.§Ó ®¶m b¶o tuæi thä cña ®éng c¬ th× nguån ®iÖn ®­a vµo ph¶i qua thiÕt bÞ ®ãng ng¾t vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ ®éng c¬ khi lµm viÖc. *®Ó thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®iÖn ¸p nguån vµ dßng kh«ng t¶i ta l¾p thªm ®ång hå v«n kÕ vµ ampe kÕ vµo m¹ch ®iÖn ë vÞ trÝ dÔ kiÓm tra nhÊt. 2.khi vËn hµnh *Tr­íc khi ®ãng ®iÖn vËn hµnh ®éng c¬, cÇn kiÓm tra hÖ thèng c¬ xem cã bÞ kÑt kh«ng. *Khi ®éng c¬ lµm viÖc trÞ sè dßng ®iÖn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ trÞ sè ghi trªn nh·n. §iÖn ¸p ®éng c¬ khi kÐo t¶i cho phÐp sai sè ±5% so víi ®iÖn ¸p ghi trªn nh·n. Khi®iÖn ¸p l­íi thÊp h¬n ph¹m vi cho phÐp, yªu cÇu ph¶i gi¶m t¶i ®Ó dßng ®iÖn kh«ng v­ît qu¸ dßng ®Þnh møc. *§èi víi ®éng c¬ ®iÖn dung th× kh«ng ®­îc vËn hµnh ë chÕ ®é kh«ng t¶i víi thêi gian lín, v× dßng ®iÖn trong cuén khëi ®éng t¨ng cao lµm ph¸t nãng vµ cã thÓ lµm ch¸y cuén d©y. 3.H­ háng th­êng gÆp *§éng c¬ ch¹y bÞ rung, cã tiÕng kªu, ph¶i kiÓm tra hÖ thèng l¾p ®Æt, c©n chØnh ®é ®ång t©m gi÷a c¸c trôc vµ khíp nèi... *§éng c¬ ch¹y ph¸t nãng nhanh, qu¸ nhiÖt ®é cho phÐp cÇn kiÓm tra l¹i t¶i cã lín kh«ng, ®iÖn ¸p cÊp cho ®éng c¬ cã bÞ gi¶m kh«ng. *Khi ®ãng ®iÖn ®éng c¬ kh«ng quay, rung m¹nh vµ cã tiÕng kªu, måi tay theo chiÒu nµo ®éng c¬ quay theo chiÒu ®ã th× cÇn kiÓm tra l¹i tô vµ xem cuén khëi ®éng cã hë m¹ch kh«ng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án tốt nghiệp thiết kế lập trình cho động cơ KĐB 1 pha điện dung theo phương pháp tối ưu nhất ĐHBKHN.DOC