Đồ án Thiết kế máy ép mía năng suất 200 tấn/ngày

THIẾT KẾ MÁY ÉP MÍA NĂNG SUẤT 200 TẤN/NGÀY MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: YÊU CẦU VÀ CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ 1 CHƯƠNG 2: Phân tích và lựa chọn phương án 1. Sơ đồ và phân tích lựa chọn 2 2. Cấu tạo của máy ép 3 trục 3 CHƯƠNG 3: Thiết kế động học 3.1. Dạng răng của trục 9 3.2. Chiều dài và đường kính trục 10 3.3. Số vòng quay trục ép hay vận tốc dài của trục 10 3.4. Khe hở miệng ép trước và sau 10 CHƯƠNG 4: Thiết kế động lực học 4.1 Tính công suất cụm ép 14 4.2 Thiết kế hộp giảm tốc 17 4.21 Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm của hộp giảm tốc 3 cấp 18 4.22 Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp trung gian của hộp giảm tốc 3 cấp 23 4.23 Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh của hộp giảm tốc 3 cấp 28 4.3 Tính trục và ổ đỡ trục của hộp giảm tốc 4.31 Thiết kế trục 1. Tính sơ bộ đường kính trục 33 2. Tính đường kính trục tại các tiết diện nguy hiểm 34 2.1 Trục 1 35 2.2 Trục 2 37 2.3 Trục 3 39 2.4 Trục 4 41 3. Tính kiểm nghiệm các trục theo công thức 43 4. Tính then 47 4.32 Tính ổ đỡ trục 49 4.33 Cấu tạo vỏ hộp và các chi tiết máy khác 51

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2966 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế máy ép mía năng suất 200 tấn/ngày, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÆÅNG 1: YÃU CÁÖU VAÌ CHÆÏC NÀNG CUÍA MAÏY EÏP MÊA Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía caïc ngaình cäng nghiãûp trãn thãú giåïi, ngaình cäng nghãû mêa âæåìng cuîng coï sæû phaït triãøn ngaìy caìng nhanh choïng Næåïc ta laì mäüt næåïc coï ngaình cäng nghãû mêa âæåìng láu âåìi, cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía ngaình âæåìng trãn thãú giåïi, nghãö laìm âæåìng åí næåïc ta cuîng coï sæû phaït triãøn âaïng kãø. Tæì láu nhán dán ta cuîng âaî biãút duîng nhæîng maïy eïp âån giaín nhæ maïy eïp bàòng âaï, maïy eïp bàòng gäù duìng sæïc keïo tráu boì. Næåïc mêa eïp cuîng âæåüc náúu ra nhiãöu saín pháøm khaïc nhau. Trong thåìi kyì thæûc dán phaïp chiãúm âoïng næåïc ta chè coï 2 nhaì maïy âæåìng hiãûn âaûi: Hiãûp Hoìa (miãön Nam), Tuy Hoìa( miãön Trung). Do âoï nãön cäng nghiãûp mêa âæåìng åí næåïc ta váùn coìn thuí cäng laì chuí yãúu. Sau ngaìy láûp laûi hoìa bçnh våïi sæû giuïp âåî cuía caïc næåïc nãön mêa âæåìng åí næåïc ta bàõt âáöu phaït triãøn, chuïng ta bàõt âáöu xáy dæûng ráút nhiãöu nhaì maïy âæåìng hiãûn âaûi coï quy mä låïn Trong quaï trçnh saín xuáút âæåìng, eïp mêa laì mäüt trong nhæîng cäng âoaûn quan troüng nháút, noï quyãút âënh khaí nàng láúy âæåüc bao nhiãu næåïc mêa trong cáy mêa, quaï trçnh eïp mêa caìng täút thç nàng suáút nhaì maïy caìng tàng lãn, låüi nhuáûn nhaì maïy âæåüc nhiãöu hån. Nhæ váûy maïy eïp mêa cáön phaíi âæåüc thiãút kãú mäüt caïch håüp lyï nháút sao cho næåïc mêa âæåüc láúy ra triãût âãí nháút, nãúu thiãút kãú khäng håüp lyï thç seî aính hæåíng âãún nàng suáút toaìn bäü quaï trçnh saín xuáút mêa âæåìng CHÆÅNG 2: PHÁN TÊCH VAÌ LÆÛA CHOÜN PHÆÅNG AÏN 1. Så âäö vaì phán têch læûa choün *Caïc kyï hiãûu maïy: Maïy eïp 3 truûc Âæåìng âi cuía mêa Thäng thæåìng trong daìn eïp hiãûn nay ngoaìi bäü eïp dáûp ra, ngæåìi ta coìn bäú trê liãn tiãúp 2-5 bäü maïy eïp 3 truûc. Våïi cäng suáút 200 táún mêa/ngaìy ngoaìi bäü eïp dáûp ra ta coï thãø choün thãm 3 bäü maïy eïp 3 truûc. Båíi vç maïy coï 2 bäü maïy eïp thç khäng âaím baío âæåüc nàng suáút eïp vaì hiãûu suáút tháúp, coìn daìn eïp coï tæì 4-5 bäü maïy eïp thç laîng phê khäng kinh tãú. Váûy ta choün daìn eïp coï 4 bäü maïy eïp 3 truûc làõp trãn 1 giaï maïy. 2. Cáúu taûo cuía maïy eïp 3 truûc Mäüt che eïp gäöm caïc bäü pháûn chênh: Giaï maïy Caïc truûc eïp: truûc âènh, truûc træåïc, truûc sau Bäü gäúi âåî truûc vaì bäü âiãöu khiãøn vë trê làõp truûc Bäü pháûn neïn truûc âènh Táúm dáùn mêa ( læåüc âaïy) 2.1 Giaï maïy: Giaï maïy laì bäü khung chëu læûc ráút låïn, khoaíng 3500 - 7000 at, thæåìng âuïc bàòng theïp trãn âoï làõp táút caí caïc chi tiãút cuía maïy. Giaï maïy coï caïc kiãøu: Kiãøu âènh thàóng, kiãøu âènh nghiãng, kiãøu cáön cong. 2.11 Kiãøu âènh thàóng: Giaï maïy coï cáúu taûo cán âäúi, vai maïy ngang bàòng nhau, bäü pháûn neïn âáöu làõp thàóng. Ngoaìi ra coìn coï 1 loaûi âènh thàóng næîa cáúu taûo nhæ phêa dæåïi nhæng 2 truûc dæåïi nàòm trãn 2 màût phàóng ngang cao, tháúp khaïc nhau. Hçnh 2.1: Maïy eïp kiãøu âènh thàóng. 2.12 Kiãøu âènh nghiãng: Coï 2 vai cuía giaï maïy bãn cao, bãn tháúp. Âènh neïn âáöu nghiãng vãö phêa truûc træåïc khoaíng 150 so våïi âæåìng thàóng âæïng Hçnh 2.2: Maïy eïp kiãøu âènh nghiãng. 2.12 Kiãøu cáön cong: Coï bäü pháûn neïn truûc âènh âæåüc tháy bàòng cáön cong, cäú âënh mäüt âáöu bàòng mäüt then xoay vaìo phêa sau cuía giaï maïy, âáöu kia âæåüc keïo vêt xuäúng båíi mäüt pittong dáöu neïn. Hçnh 2.3: Maïy eïp kiãøu cáön cong. Âäúi våïi 3 loaûi giaï maïy thç giaï maïy kiãuy nghiãng laì æu âiãøm nháút. Båíi vç so våïi âènh thàóng thç læûc neïn cuía truûc âènh âi lãn truûc træåïc nhoí hån so våïi âènh thàóng taûo âiãöu kiãûn cho nguyãn liãûu mêa vaìo dãù daìng. ÅÍ truûc sau, læûc neïn laûi låïn hån nãn neïn eïp âæåüc täút hån. Coìn âäúi våïi maïy eïp kiãøu cáön cong thç chãú taûo vaì làõp raïp khoï khàn hån nãn êt duìng Váûy ta choün giaï maïy kiãøu nghiãng. 2.2 Truûc eïp: Truûc eïp coï loíi truûc bàòng theïp, mäüt âáöu gàõn mäüt baïnh ràng cao chán âãø truyãön chuyãøn âäüng, läöng chàût trong aïo truûc bàòng gang âàûc biãût. Âæåìng kênh ngoaìi aïo truûc thæåìng bàòng 1/2 chiãöu daìi truûc. ÅÍ 2 âáöu aïo truûc thæåìng coï hai vaình chàõn næåïc mêa khoíi bàõn vaìo cäø truûc. Hçnh daïng vaì vë trê làõp cuía vaình âoï trãn truûc âènh vaì 2 truûc træåïc sau coï khaïc nhau. Vaình chàõn næåïc åí trãn coï thãø âuïc våïi voí truûc hoàûc chãú taûo riãng råìi duìng ãcu bàõt cäú âënh vaìo âáöu truûc. Hçnh 2.3: Vë trê vaình chàõn næåïc mêa. 1. Truûc trãn 2. Truûc dæåïi Màût voí truûc træåïc âáy âæåüc tiãûn nhàôn, hiãn nay háöu hãút âæåüc xeí nhiãöu raînh quanh truûc âãø keïo mêa täút hån vaì phán låïp mêa âãöu hån, taûo thuáûn låüi cho caïc bäü eïp sau, náng cao hiãûu suáút láúy âæåìng. Thæåìng phäø biãún nháút laì loaûi ràng coï thiãút diãûn hçnh tam giaïc quanh truûc, chia âãöu nhau trãn caïc màût phàóng thàóng goïc våïi tám truûc, goïc åí âènh ràng 55- 560 , chiãöu cao ràng (h), khoaíng caïch giæîa caïc ràng kãö nhau (d) âæåüc choün nhæ sau: h (mm) 10 20 40 d (mm) 13 26 52 Ta coï thãø choün loaûi h= 20 (mm); d=26 (mm). Trãn caí 3 truûc cuía maïy âãöu tiãûn caïc raînh coï hçnh daûng vaì kêch thæåïc nhæ nhau, nhæng âàûc biãût raînh truûc âènh âæåüc tiãûn lãûch âi mäüt næía so våïi 2 truûc dæåïi âãø khi làõp âàût âènh ràng truûc noï àn vaìo raînh truûc kia. Riãng âäúi våïi truûc âènh vaì truûc træåïc ngæåìi ta coìn âuûc trãn caïc ràng âãø dãù keïo mêa. ÅÍ caïc truûc træåïc âãø næåïc mêa thoaït nhanh vaì dãù daìng ngæåìi ta tiãûn thãm nhæîng raînh sáu thãm 25 mm räüng khoaíng 5 mm caïch âãöu nhau, khoaíng 2 ràng tiãûn mäüt raînh sáu båíi vç næåïc ra åí truûc træåïc nhiãöu hån åí truûc sau. Hçnh 2.4: Raînh thoaït næåïc mêa cuía truûc eïp. 2.3 Bäü gäúi âåî truûc vaì bäü âiãöu chènh vë trê làõp truûc: Maïy eïp laì thiãút bë laìm viãûc nàûng, truûc quay våïi täúc âäü cháûm, nãn háöu hãút khäng âåî bàòng bi maì âåî bàòng caïc gäúi âåî coï âæåìng dáùn næåïc laìm nguäüi vaì âæåüc loït bàòng voìng loït kim loaûi mãöm (âäöng) coï raînh dáùn dáöu bäi trån thæåìng xuyãn. Hçnh 2.5: Gäúi âåî truûc Raînh dáöu thæåìng bäú trê doüc theo voìng loït vaì træåïc vë trê læûc neïn täúi âa khoaíng 450 tênh theo chiãöu truûc quay Caïc gäúi âåî dæåïi âàût trãn 2 naïch cuía giaï maïy, âæåüc giuî væîng vaì âiãöu chènh ra vaìo bàòng 2 maï äúp vaì vêt haîm. Våïi kãút cáúu âoï ta coï thãø âiãöu chènh truûc eïp dãù daìng. Hçnh 2.6: Bäü pháûn âiãöu chènh truûc dæåïi. 2.4 Bäü pháûn neïn truûc âènh: Bäü pháûn naìy goüi laì bçnh tuû sæïc taûo ra læûc neïn trãn truûc âènh, tàng khaí nàng láúy næåïc mêa. Coï nhiãöu kiãøu neïn, træåïc âáy ngæåìi ta sæí duûng læûc neïn loì xo hoàûc nhêp. ÅÍ thiãút bë neïn bàòng loì xo låïp mêa chëu læûc khäng âãöu. Màût khaïc sau khi duìng 1 thåìi gian tênh cháút âaìn häöi cuía loì xo giaím hoàûc gaîy. Váûy hiãûn nay ta thay noï bàòng thiãút bë neïn bàòng dáöu hoàûc bàòng khê. Æu âiãøm cuía loaûi naìy laì khäng chëu aính hæåíng lãn xuäúng cuía truûc âènh coï thãø âiãöu chènh læûc neïn nháút âënh. Thiãút bë neïn bàòng dáöu seî tiãûn låüi hån thiãút bë neïn bàòng khê. Vç váûy ta duìng loaûi neïn bàng dáöu 2.5 Táúm dáùn mêa ( læåüc âaïy): Táúm dáùn mêa âæåüc làõp trãn giaï maïy, nàòm giæîa 2 truûc dæåïi. Mêa eïp tæì miãûng træåïc chuyãøn sang miãûng sau nhåì táúm dáùn mêa. Táúm dáùn mêa phaíi daìy viì noï chëu mäüt læûc neïn nháút âënh vaì coï âäü cong, màût læåüc thêch håüp âãø dáùn mêa dãù daìng. CHÆÅNG 3: THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG HOÜC 3.1 Daûng ràng cuía truûc. Thæûc tiãùn gáön âáy chæïng minh ràòng daûng ràng thä laìm cho tçnh traûng âæa mêa vaìo maïy täút hån daûng ràng tinh. Phán têch sæû tiãúp xuïc cuía màût trãn vaì dæåïi låïp mêa laìm roî váún âãö. Hçnh 3.1: Læûc hæåïng tám taïc duûng lãn låïp mêa Âäúi våïi truûc eïp nhàôn, aïp læûc taïc duûng vaìo låïp mêa theo hæåïng kênh. Âäúi våïi truûc coï daûng ràng 2 læûc bãn F taïc duûng vuäng goïc våïi màût bãn, theo nguyãn lyï täøng håüp læûc hçnh bçnh haình thç læûc täøng håüp laì læûc hæåïng tám P. Mêa åí giæîa màût ràng chëu 2 læûc F taïc duûng vaì thäng thæåìng goïc ràng tæì 550 - 600 nãn mäùi læûc F âãún låïn hån P. Do mêa åí keî ràng coï læûc ma saït låïn hån læûc ma saït åí truûc nhàôn ráút nhiãöu ( hån 2 láön) do âoï tçnh traûng naûp mêa vaìo maïy täút hån nhiãöu. Âäúi våïi bäü 1 ta choün caïc kêch thæåïc ràng laì h=40, d=52, âäúi våïi caïc bäü coìn laûi ta choün kêch thæåïc ràng nhoí hån h=20, d=26. Hçnh 3.2: Læûc taïc duûng lãn truûc. Daûng ràng duìng màût bãn taïc duûng vaìo låïp mêa. Âãø laìm tàng âäü ma saït, caíi thiãûn tçnh traûng naûp liãûu vaìo maïy, trãn truûc âènh vaì truûc træåïc khoeït caïc raînh âãø keûp chàût mäüt säú cáy mêa, duìng noï âãø âæa caïc låïp mêa khaïc vaìo maïy khaïc. Âãø tàng khaí nàng thoaït næåïc åí truûc træåïc ta tiãûn caïc raînh sáu 25mm räüng khoaíng 5mm cæï 2 ràng ta tiãûn mäüt raînh. 3.2 Chiãöu daìi vaì âæåìng kênh truûc. Chiãöu räüng bàng taíi 400mm. Chiãöu daìi truûc eïp bàòng chiãöu räüng bàng taíi 400mm. Âæåìng kênh truûc eïp: Nàng suáút tè lãû thuáûn våïi kêch thæåïc chiãöu daìi truûc eïp cuìng mäüt âäü daìy låïp mêa nhæ nhau, âæåìng kênh truûc caìng låïn khaí nàng keïo mêa vaìo truûc eïp caìng låïn, nhæng âæåìng kênh ngoaìi truûc eïp thæång láúy 1/2 chiãöu daìi truûc båíi vç aính hæåíng âãún sæïc bãön caïc phuû kiãnh khaïc. D = = = 0,2 (m). 3.3 Säú voìng quay truûc eïp hay váûn täúc daìi cuía truûc. Täúc âäü nhanh, eïp låïp mêa moíng, læûc neïn xuäúng âãöu, tråí læûc nhoí næåïc mêa êt bë baî huït tråí laûi, næåïc tháøm tháúu phun vaìo âæåüc tháúm âãöu. Täúc âäü cháûm, eïp låïp mêa daìy, thiãút bë láu moìn, cäng suáút tiãu hao êt. Nhæng vãö màût cäng nghãû bäüc läü nhæåüc âiãøm laì sæû phán phäúi læûc neïn khäng âãöu, næåïc mêa dãù bë baî huït tråí laûi, do âoï aính hæåíng âãún nàng suáút eïp. Våïi quan âiãøm trãn coï mäüt säú nhaì maïy duìng täúc âäü tàng dáön tæì maïy âáöu âãún maïy cuäúi. Nhæng hiãn nay dung phäø biãún laì täúc âäü giäúng nhau åí caïc maïy eïp, noï coï nhæîng æu âiãøm sau: Viãûc chãú taûo maïy âån giaín hån, bäü pháûn chuyãøn âäüng nhæ nhau, truûc eïp âæåìng kênh ràng truûc nhæ nhau, tiãu hao âäüng læûc nhæ nhau. Náng cao váûn täúc tiãúp tuyãún laì mäüt trong nhæîng biãûn phaïp náng cao læûc eïp. Nhæng qua thê nghiãûm ngæåìi ta xaïc âënh täúc âäü låïn cuía caïc truûc eïp khäng âæåüc quaï 18 láön âæåìng kênh truûc eïp ( V 18D) . Váûy ta choün V = 18D = 18.0,2 = 3,6 (m/phuït). Suy ra: = = 5,73 ( voìng/phuït). 3.4 Khe håí miãûng eïp træåïc vaì sau: Miãûng måí cuía maïy eïp ( hay coìn goüi cæía naûp, cæía thoaït) laì khoaíng caïch trung bçnh cuía truûc âènh vaì truûc âaïy trãn màût phàóng caïc âæåìng truûc, âäü måí miãûng làõp âàût laì âäü måí miãûng khi maïy eïp chaûy khäng taíi (Truûc âènh chæa náng lãn). Khi eïp mêa truûc âènh náng cao lãn, âäü måí miãûng tàng lãn, khi âoï goüi laì âäü måí miãûng laìm viãûc. Tênh âäü måí miãûng laìm viãûc: Chiãöu daìi truûc Váûn täúc tiãúp tuyãún truûc eïp Thãø têch baî mäùi phuït cuía maïy eïp Âäü måí miãûng laìm viãûc cæía thoaït = x x = Âäü måí miãûng laìm viãûc cæía thoaït = V: váûn täúc tiãúp tuyãún (m/p). V = Våïi D: Âæåìng kênh truûc eïp. n: Säú voìng quay cuía truûc ( v/p). L : chiãöu daìi truûc (dm). : Tyí troüng baî mêa (kg/dm3). Troüng læåüng baî thaíi mäùi phuït = Trong âoï : C: Læåüng mêa eïp mäùi giåì ( táún/giåì). F: Tyí xå cuía mêa ( %). m: Tyí xå baî mêa åí maïy eïp âang khaío saït (%). - Tyí troüng baî mêa: Hiãûn nay caïc nhaì maïy âæåìng quy mä trung bçnh vaì låïn giaï trë tæì maïy 1 âãún maïy sau cuìng khoaíng 1,151,25 (kg/dm3). Ta choün = 1,2 (kg/dm3) Goüi K laì âäü måí miãûng laìm viãûc ta coï: K= = Kthoaït = Trong âoï : C = 8,4 ( táún/giåì). F = 13 (%). n = 5,73 ( v/p). L = 4 (dm). D = 2 (dm). m: Phuû thuäüc vaìo tæìng maïy m1 = 50% ; m2 = 70%; m3 = 90%; m4 = 100% Âäü måí miãûng làõp âàût Kthoaït làõp = Kthoaït - 0,8.H H: Âäü náng cao trung bçnh cuía truûc laì chiãöu cao âæåìng trung tuyãún baïnh ràng våïi truûc âènh. Ta choün H = 7mm. Tæång tæû: Knaûp làõp = Knaûp - 0,8.H Âäü måí miãûng làõp âàût bäü 1: Kthoaït = = = 0,2 ( dm). Kthoaït = 0,2 (dm) = 20 (mm). Knaûp = Kthoaït . Z Z: Tyí säú måí miãûng laìm viãûc, ta choün Z=2 Ta coï: Knaûp = 20x2 = 40 (mm). Knaûp làõp = 40 - ( 0,8x7) = 34,4 (mm). Kthoaït làõp = 20 - ( 0,8x7) = 14,4 (mm). Âäü måí miãûng làõp âàût bäü 2: Kthoaït = = = 0,14 ( dm). Kthoaït = 0,14 (dm) = 14 (mm). Ta coï: Knaûp = 14x2 = 28 (mm). Knaûp làõp = 28 - ( 0,8x7) =22,4 (mm). Kthoaït làõp = 14 - ( 0,8x7) = 8,4 (mm). Âäü måí miãûng làõp âàût bäü 3: Kthoaït = = = 0,11 ( dm). Kthoaït = 0,11 (dm) = 11 (mm). Ta coï: Knaûp = 11x2 = 22 (mm). Knaûp làõp = 22 - ( 0,8x7) =16,4 (mm). Kthoaït làõp = 11 - ( 0,8x7) = 5,4 (mm). Âäü måí miãûng làõp âàût bäü 4: Kthoaït = = = 0,1 ( dm). Kthoaït = 0,1 (dm) = 10 (mm). Ta coï: Knaûp = 10x2 = 20 (mm). Knaûp làõp = 20 - ( 0,8x7) =14,4 (mm). Kthoaït làõp = 10 - ( 0,8x7) = 4,4 (mm). Bäü 1 Bäü 2 Bäü 3 Bäü 4 Hçnh 3.3: Khe håí miãûng eïp træåïc vaì sau. CHÆÅNG 4: THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG LÆÛC HOÜC 4.1 Tênh cäng suáút cuía cuûm maïy eïp: Cäng suáút cuía cuûm maïy eïp coï thãø chia laìm 4 bäü pháûn sau âáy + Cäng suáút eïp mêa: N1 = F.D3/2 .n.0,082 (1) +Cäng suáút khàõc phuûc ma saït giæîa äø truûc vaì gäúi truûc : N2 = F.D.n.0,0525 (2) + Cäng suáút khàõc phuûc ma saït cuía læåüc âaïy N3 = D2.L.n.3,35 (3) + Cäng suáút khàõc phuûc ma saït cuía bäü pháûn truyãön âäüng: N4 = (N1 + N2 + N3 ) 0,22 (4) Trong âoï : D: Âæåìng kênh truûc L: Chiãöu daìi truûc F: Læûc neïn cuía äø truûc âènh n: Täúc âäü quay D = 0,2 (m) L = 0,4 (m) n = 5,73 (v/p) Täøng cäng suáút: N = N1 + N2 + N3 + N4 (5) Ta âi tênh F: Phán têch læûc taïc duûng cuía truûc âènh lãn låïp mêa åí truûc sau Låïp mêa coï chiãöu daìy H, khi âi qua maïy bë eïp dáön tåïi h vaì cuäúi cuìng tåïi K. Mæïc âäü bë neïn åí thåìi âiãøm PP’ laì c= vaì tåïi âiãøm MM’ laì C= Theo hçnh veî giaï trë mæïc âäü neïn åí thåìi âiãøm báút kyì: c = Hçnh 4.1 Sæû neïn mêa trãn truûc âènh c = C + Bàòng biãún âäøi toaïn hoüc: ()1/2 = 1 - Thay vaìo ta coï: c = C + 2(1-1+) = C + Thæûc tãú chæïng minh læûc neïn taûi mäùi vë trê c: P = Thay c vaìo cäng thæïc ta coï: P = Tæì cäng thæïc naìy nghæåìi ta xaïc âënh täøng læûc neïn truûc lãn mêa laì: P = L: Chiãöu daìi truûc eïp D: Âæåìng kênh truûc eïp K: Miãûng eïp C = : Âäü neïn låïn nháút cuía truûc eïp sau Trong thæûc tãú C = 0,9 Trong âoï: K: Chiãöu daìy låïp mêa bë eïp tåïi cæû ly miãûng heûp nháút f: Âäü áøm cuía baî 50% q: Sæïc taíi xå, q = 10 [ Kg/cm2] C = 0,9.= 0,0945 Thay C = 0,0945 vaìo cäng thæïc trãn ta coï: P = = 7279,87 (Kg) Ps = 7,3 táún - Læûc eïp lãn truûc sau. Truûc âènh nghiãng vãö phêa træåïc 180 nãn aïp læûc cuía truûc âènh taïc duûng lãn låïp mêa åí truûc sau gáúp khoaíng 3 láön aïp læûc taïc duûng lãn truûc træåïc ( PT) laì: PT = = (táún) Váûy täøng aïp læûc taïc duûng lãn truûc âènh laì: F = ( Ps + PT ) = 7,3 + 2,43 = 9,73 (táún). Thay säú liãûu vaìo caïc cäng thæïc (1,2,3,4,5) ta coï: N1 = 9,73.0,23/2.5,73.0,082 = 0,4 (maî læûc) N2 = 9,73.0,2.5,73.0,0525 = 0.585 (maî læûc) N3 = 0,22.0,4.5,73.3,35 = 0,3 (maî læûc) N4 = (0,4 + 0.585 + 0,3) 0,22 = 3,8 (maî læûc) Täøng cäüng cäng suáút cuía cuûm maïy laì: N = 0,4 + 0.585 + 0,3 + 3,8 = 5,1 ( maî læûc) = 5,1 . 0,736 = 3,9 ( Kw) Hiãûu suáút caïc bäü truyãön ( Theo baíng 2.1 saïch thiãút kãú chi tiãút maïy). ; ; ; = = 0,793 Cäng suáút cáön thiãút laì: Nct = = = 5 ( kw) Váûy cäng suáút keïo 1 bäü maïy eïp phaíi 5 (kw) ÅÍ âáy ta choün âäüng cå âiãûn cho maïy eïp: tra baíng 2P taìi liãûu thiãút kãú chi tiãút maïy ta choün âäüng cå coï kyï hiãûu nhæ sau: A02 - 52 - 6 Cäng suáút : 7,5 (KW). Váûn täúc : 970 (v/p). 4.2 Thiãút kãú häüp giaím täúc. Caïc thäng säú khi thiãút kãú häüp giaím täúc: Truûc vaìo häüp giaím täúc: N1 = 7,5 (kw) nvaìo = 970 (v/p) Truûc ra truûc eïp : Ntruûc eïp = 5 (kw) ntruûc eïp = 5,73 (v/p) Phán phäúi tyí säú truyãön: nvaìo : Säú voìng truûc âäüng = 169,28 i= iN . igt Trong âoï: iN : Tyí säú truyãön cuía bäü truyãön ngoaìi igt: Tyí säú truyãön cuía häüp giaím täúc Choün iN = 3,76 igt = = = 45 Tyí säú truyãön cuía häüp giaím täúc laì 45, nãn ta choün häüp giaím täúc coï 3 cáúp truyãön nhæ sau: igt = i1.i2.i3 = 4 . 3,75 . 3 = 45 Cäng suáút, säú voìng quay vaì mä men xoàõn trãn caïc truûc âæåüc tênh nhæ sau: Mä men xoàõn MX tênh theo cäng thæïc ( 3-53) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy (N.mm) Goüi truûc I âãún truûc V laì thæï tæû caïc truûc âãún truûc eïp ta coï: Truûc I: N1 = 7,5 (kw) n1 = 970 ( v/p) = 73840 (Nmm) Truûc II: N2 = 7,5 . 0,99 = 7,425 (kw) n2 = = 242,5 ( v/p) = 292407(Nmm) Truûc III: N3 = 7,425 . 0,9 = 6,6825(kw) n3 = = 64,67 ( v/p) = 986823,49 (Nmm) Truûc IV: N4 = 6,6825 . 0,99 = 6,616(kw) n4 = = 21,56 ( v/p) = 2930556 (Nmm) 4.21. Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng cáúp cháûm cuía häüp giaím täúc 3 cáúp. 1. Choün váût liãûu chãú taûo baïnh ràng: Baïnh nhoí: Theïp 40XH täi caíi thiãûn (N/mm2) (N/mm2) HB = 250 Baïnh låïn: Theïp 40X täi caíi thiãûn (N/mm2) (N/mm2) HB = 220 2. Âënh æïng suáút cho pheïp. a.ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp: ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc (3.1) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy Trong âoï :: ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp (N/mm2) khi baïnh ràng laìm viãûc láu daìi, phuû thuäüc vaìo âäü ràõn Brinen HB hoàûc âäü ràõn Rocoen HRC Theo baíng (3.9) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy, âäúi våïi theïp 40X vaì 40XH täi caíi thiãûn coï HB = (200-250) ta tra âæåüc = 2,6 HB, N0 = 107 K’N = : Hãû säú chu kyì æïng suáút tiãúp xuïc Våïi: N0: säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong moíi tiãúp xuïc (âæåüc tra theo baíng 3.9 saïch thiãút kãú chi tiãút maïy) Ntâ: Säú chu kyì tæång âæång Ntâ = N = 60. u . n . T Trong âoï: n: Säú voìng quay trong mäüt phuït cuía baïnh ràng T: täøng säú giåì laìm viãûc (T = 30.000) u: säú láön àn khåïp cuía mäüt ràng khi baïnh ràng quay mäüt voìng Ntâ = 60 . 21.55 . 30.103 = 38800,8.103 Vç Ntâ >N0 nãn ta láúy K’N = =1 ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh ràng nhoí: = 2,6 . 250 . 1 = 650 [N/mm2] ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh ràng låïn: = 2,6 . 220 . 1 = 572 [N/mm2] b. ÆÏng suáút uäún cho pheïp. Khi ràng laìm viãûc mäüt màût ( ràng chëu æïng suáút thay âäøi maûch âäüng). Theo cäng thæïc (3.5) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy Trong âoï: vaì : laì giåïi haûn moíi trong chu kyì maûch âäüng vaì chu kyì âäúi xæïng Âäúi våïi theïp = (0,41,6) n: hãû säú an toaìn Baïnh nhoí: = 0,42 . 900 = 378 [N/mm2] Baïnh låïn : = 0,42 . 800 = 336 [N/mm2] n = 1,8 (âäúi våïi theïp thæåìng hoïa hoàûc täi caíi thiãûn) : Hãû säú táûp trung æïng suáút åí chán ràng = 1,8 (âäúi våïi theïp thæåìng hoïa hoàûc täi caíi thiãûn) K’’N = : Hãû säú chu kyì æïng suáút uäún N0 : Säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong moíi uäún coï thãø láúy N0 = 5.106 Ntâ : Säú chu kyì tæång âæång m: Báûc âæåìng cong moíi m = 6 ( Âäúi våïi theïp thæåìng hoàûc täi caíi thiãûn) K’’N = = = 0,71 ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh ràng nhoí (N/mm2) ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh ràng låïn (N/mm2) 3. Choün så bäü hãû säú taíi trong k: Choün k=1,4 4. Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng: Theo säú liãûu bäü truyãön chëu taíi = 0,5 5. Xaïc âënh khoaíng caïch truûc A: Theo cäng thæïc (3.9) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy A i: tyí säú truyãön cuía bäü truyãön ngoaìi k: hãû säú taíi :Hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng n2: säú voìng quay trong 1 phuït cuía baïnh bë dáùn N: Cäng suáút cuía bäü truyãön ngoaìi (KW) Thay caïc säú liãûu vaìo ta coï: A= 252,7 (mm) Váûy ta choün khoaíng caïch truûc A så bäü laì 260 (mm) 6. Tênh váûn täúc voìng vaì choün cáúp chênh xaïc chãú taûo. Theo cäng thæïc (3-17) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï v = (m/s) n1 = 64,67 (v/p): Säú voìng quay trong 1 phuït cuía baïnh dáùn Thay caïc säú liãûu vaìo ta coï: v = = 0,61 (m/s) Tra baíng (3.11) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta choün cáúp chênh xaïc chãú taûo: 9 7. Xaïc âinh hãû säú taíi troüng k vaì khoaíng caïch truûc A. Hãû säú taíi troüng k âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc (3.19) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy K = Ktt.Kâ Trong âoï: Ktt : Hãû säú táûp trung taíi troüng (HB<350, V<15m/s) choün Ktt = 1 Kâ: Hãû säú taíi troüng âäüng, tra baíng (3-13) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï Kâ=1,1 K = 1 . 1,1 = 1,1 Vç trë säú K khäng chãnh lãûch nhiãöu våïi K dæû âoaïn nãn khäng tênh laûi khoaíng caïch truûc A vaì coï thãø láúy A = 260 (mm). 8. Xaïc âënh modun, säú ràng, chiãöu räüng ràng. m = (0,01 0,02)A = (0,01 0,02).260 = 2,65,2 (mm) Choün m = 4 (mm). Säú baïnh ràng dáùn: Z1= = = 32 (ràng) Säú baïnh ràng dáùn Z2 = i. Z1 = 3. 32 = 96 (ràng) Chiãöu räüng baïnh ràng b = = 0,5.260 = 130 (mm) Láúy chiãöu räüng baïnh ràng nhoí låïn hån baïnh låïn 5 mm 9. Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng: Theo cäng thæïc (3.33) K: hãû säú taíi troüng K=1,1 N: Cäng suáút bäü truyãön ngoaìi N = 6,6825 (kw) m: modul m =4 n1 = 64,67 (v/p). n2 = 21,56 (v/p) b = 130 (mm). y: hãû säú daûng chán ràng tra baíng (3.18) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy y1 = 0,451 y2 = 0,517 Kiãøm tra baïnh nhoí: = 72,3 (N/mm2) < = (N/mm2) = 72,3 (N/mm2) nhoí hån sæïc bãön uäún cho pheïp Kiãøm tra baïnh låïn: = 63 (N/mm2) < = (N/mm2) = 63 (N/mm2) nhoí hån sæïc bãön uäún cho pheïp 10. Xaïc âënh caïc thäng säú hçnh hoüc cuía bäü truyãön. Khoaíng caïch truûc : A = 260 (mm) Modun: : m = 4 Säú ràng: : Z1 = 32 (ràng) : Z2 = 96 (ràng) Goïc àn khåïp : Âæåìng kênh voìng chia: d1 = m . Z1 = 4.32 = 128 (mm) d2 = m . Z2 = 4.96 = 384 (mm) Âæåìng kênh voìng âènh ràng: dc1 = m . Z1 + 2m = 4.32 + 2.4 = 128 +8 = 136 (mm) dc2 = m . Z2 + 2m = 4.96 + 2.4 = 384 +8 = 392 (mm) Âæåìng kênh voìng chán ràng: di1 = m . Z1 - 2,5m = 4.32 - 2,5.4 = 128 - 10 = 118 (mm) di2 = m . Z2 - 2,5m = 4.96 - 2,5.4 = 384 - 10 = 374 (mm) Bãö räüng baïnh ràng : b = 130 (mm) 11. Tênh læûc taïc duûng lãn truûc. Âäúi våïi baïnh ràng truû thç læûc taïc duûng lãn baïnh ràng âæåüc chia laìm 2 thaình pháön læûc: læûc voìng P vaì læûc hæåïng tám Pr. P = , trong âoï MX = 986823,49 (Nmm) P = = 15419 (N). Pr = P.tg = 15419.tg200 =5612,1 (N). 4.22. Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng cáúp trung gian cuía häüp giaím täúc 3 cáúp. 1. Choün váût liãûu chãú taûo baïnh ràng: Baïnh nhoí: Theïp 40XH täi caíi thiãûn (N/mm2) (N/mm2) HB = 250 Baïnh låïn: Theïp 40X täi caíi thiãûn (N/mm2) (N/mm2) HB = 220 2. Âënh æïng suáút cho pheïp. a.ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp: ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc (3.1) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy Trong âoï :: ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp (N/mm2) khi baïnh ràng laìm viãûc láu daìi, phuû thuäüc vaìo âäü ràõn Brinen HB hoàûc âäü ràõn Rocoen HRC Theo baíng (3.9) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy, âäúi våïi theïp 40X vaì 40XH täi caíi thiãûn coï HB = (200-250) ta tra âæåüc = 2,6 HB, N0 = 107 K’N = : Hãû säú chu kyì æïng suáút tiãúp xuïc Våïi: N0: säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong moíi tiãúp xuïc (âæåüc tra theo baíng 3.9 saïch thiãút kãú chi tiãút maïy) Ntâ: Säú chu kyì tæång âæång Ntâ = N = 60. u . n . T Trong âoï: n: Säú voìng quay trong mäüt phuït cuía baïnh ràng ( n = 64,67) T: täøng säú giåì laìm viãûc (T = 30.000) u: säú láön àn khåïp cuía mäüt ràng khi baïnh ràng quay mäüt voìng Ntâ = 60 . 64,67 . 30.103 = 116400,6.103 Vç Ntâ >N0 nãn ta láúy K’N = =1 ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh ràng nhoí: = 2,6 . 250 . 1 = 650 [N/mm2] ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh ràng låïn: = 2,6 . 220 . 1 = 572 [N/mm2] b. ÆÏng suáút uäún cho pheïp. Khi ràng laìm viãûc mäüt màût ( ràng chëu æïng suáút thay âäøi maûch âäüng). Theo cäng thæïc 3.5 saïch thiãút kãú chi tiãút maïy Trong âoï: vaì : laì giåïi haûn moíi trong chu kyì maûch âäüng vaì chu kyì âäúi xæïng Âäúi våïi theïp = (0,41,6) n: hãû säú an toaìn Baïnh nhoí: = 0,42 . 900 = 378 [N/mm2] Baïnh låïn : = 0,42 . 800 = 336 [N/mm2] n = 1,8 (âäúi våïi theïp thæåìng hoïa hoàûc täi caíi thiãûn) : Hãû säú táûp trung æïng suáút åí chán ràng = 1,8 (âäúi våïi theïp thæåìng hoïa hoàûc täi caíi thiãûn) K’’N = : Hãû säú chu kyì æïng suáút uäún N0 : Säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong moíi uäún coï thãø láúy N0 = 5.106 Ntâ : Säú chu kyì tæång âæång m: Báûc âæåìng cong moíi m = 6 ( Âäúi våïi theïp thæåìng hoàûc täi caíi thiãûn) K’’N = = = 0,592 ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh ràng nhoí (N/mm2) ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh ràng låïn (N/mm2) 3. Choün så bäü hãû säú taíi trong k: Choün k=1,3 4. Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng: Theo säú liãûu bäü truyãön chëu taíi troüng låïn = 0,5 5. Xaïc âënh khoaíng caïch truûc A: Theo cäng thæïc (3.9) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy A i: tyí säú truyãön cuía bäü truyãön ngoaìi k: hãû säú taíi :Hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng n2: säú voìng quay trong 1 phuït cuía baïnh bë dáùn N: Cäng suáút cuía bäü truyãön ngoaìi (KW) Thay caïc säú liãûu vaìo ta coï: A= 181 (mm) Váûy ta choün khoaíng caïch truûc A så bäü laì 200 (mm) 6. Tênh váûn täúc voìng vaì choün cáúp chênh xaïc chãú taûo. Theo cäng thæïc (3-17) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï v = (m/s) n1 = 242,5 (v/p): Säú voìng quay trong 1 phuït cuía baïnh dáùn Thay caïc säú liãûu vaìo ta coï: v = = 1,07 (m/s) Tra baíng (3.11) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta choün cáúp chênh xaïc chãú taûo: 9 7. Xaïc âinh hãû säú taíi troüng k vaì khoaíng caïch truûc A. Hãû säú taíi troüng k âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc (3.19) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy K = Ktt.Kâ Trong âoï: Ktt : Hãû säú táûp trung taíi troüng (HB<350, V<15m/s) choün Ktt = 1 Kâ: Hãû säú taíi troüng âäüng, tra baíng (3-13) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï Kâ=1,45 K = 1 . 1,45 = 1,45 Choün laûi khoaíng caïch truûc A = 230 (mm) 8. Xaïc âënh modun, säú ràng, chiãöu räüng ràng. m = (0,01 0,02)A = (0,01 0,02).230 = 2,34,6 (mm) Choün m = 4 (mm). Säú baïnh ràng dáùn: Z1= = = 24 (ràng) Säú baïnh ràng dáùn Z2 = i. Z1 = 3,75. 24 = 90 (ràng) Chiãöu räüng baïnh ràng b = = 0,5.230 = 115 (mm) Láúy chiãöu räüng baïnh ràng nhoí låïn hån baïnh låïn 5 mm 9. Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng: Theo cäng thæïc (3.33) K: hãû säú taíi troüng K=1,45 N: Cäng suáút bäü truyãön ngoaìi N = 7,425 (kw) m: modul m =4 n1 = 242,5 (v/p). n2 = 64,67 (v/p). b = 115 (mm). y: hãû säú daûng chán ràng tra baíng (3.18) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy y1 = 0,429 y2 = 0,517 Kiãøm tra baïnh nhoí: = 44,76 (N/mm2) < = (N/mm2) = 44,76 (N/mm2) nhoí hån sæïc bãön uäún cho pheïp Kiãøm tra baïnh låïn: = 37,1 (N/mm2) < = (N/mm2) = 37,1 (N/mm2) nhoí hån sæïc bãön uäún cho pheïp 10. Xaïc âënh caïc thäng säú hçnh hoüc cuía bäü truyãön. Khoaíng caïch truûc : A = 230 (mm) Modun: : m = 4 Säú ràng: : Z1 = 24 (ràng) : Z2 = 90 (ràng) Goïc àn khåïp : Âæåìng kênh voìng chia: d1 = m . Z1 = 4.24 = 96 (mm) d2 = m . Z2 = 4.90 = 360 (mm) Âæåìng kênh voìng âènh ràng: dc1 = m . Z1 + 2m = 4.24 + 2.4 = 96 +8 = 104 (mm) dc2 = m . Z2 + 2m = 4.90 + 2.4 = 360 +8 = 368 (mm) Âæåìng kênh voìng chán ràng: di1 = m . Z1 - 2,5m = 4.24 - 2,5.4 = 96 - 10 = 86 (mm) di2 = m . Z2 - 2,5m = 4.90 - 2,5.4 = 360 - 10 = 350 (mm) Bãö räüng baïnh ràng : b = 115 (mm) 11. Tênh læûc taïc duûng lãn truûc. Âäúi våïi baïnh ràng truû thç læûc taïc duûng lãn baïnh ràng âæåüc chia laìm 2 thaình pháön læûc: læûc voìng P vaì læûc hæåïng tám Pr. P = , trong âoï MX = 292407(Nmm) P = = 6091,8 (N). Pr = P.tg = 6091,8 .tg200 =2217,23 (N). 4.23. Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng cáúp nhanh cuía häüp giaím täúc 3 cáúp. 1. Choün váût liãûu chãú taûo baïnh ràng: Baïnh nhoí: Theïp 40XH täi caíi thiãûn (N/mm2) (N/mm2) HB = 250 Baïnh låïn: Theïp 40X täi caíi thiãûn (N/mm2) (N/mm2) HB = 220 2. Âënh æïng suáút cho pheïp. a.ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp: ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc (3.1) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy Trong âoï :: ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp (N/mm2) khi baïnh ràng laìm viãûc láu daìi, phuû thuäüc vaìo âäü ràõn Brinen HB hoàûc âäü ràõn Rocoen HRC Theo baíng (3.9) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy, âäúi våïi theïp 40X vaì 40XH täi caíi thiãûn coï HB = (200-250) ta tra âæåüc = 2,6 HB, N0 = 107 K’N = : Hãû säú chu kyì æïng suáút tiãúp xuïc Våïi: N0: säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong moíi tiãúp xuïc (âæåüc tra theo baíng 3.9 saïch thiãút kãú chi tiãút maïy) Ntâ: Säú chu kyì tæång âæång Ntâ = 60. u . n . T Trong âoï: n: Säú voìng quay trong mäüt phuït cuía baïnh ràng ( n = 242,5) T: täøng säú giåì laìm viãûc (T = 30.000) u: säú láön àn khåïp cuía mäüt ràng khi baïnh ràng quay mäüt voìng Ntâ = 60 . 1. 242,5 . 30.103 = 43,65. 107 Vç Ntâ >N0 nãn ta láúy K’N = =1 ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh ràng nhoí: = 2,6 . 250 . 1 = 650 [N/mm2] ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía baïnh ràng låïn: = 2,6 . 220 . 1 = 572 [N/mm2] b. ÆÏng suáút uäún cho pheïp. Khi ràng laìm viãûc mäüt màût ( ràng chëu æïng suáút thay âäøi maûch âäüng). Theo cäng thæïc 3.5 saïch thiãút kãú chi tiãút maïy Trong âoï: vaì : laì giåïi haûn moíi trong chu kyì maûch âäüng vaì chu kyì âäúi xæïng Âäúi våïi theïp = (0,41,6) n: hãû säú an toaìn Baïnh nhoí: = 0,42 . 900 = 378 [N/mm2] Baïnh låïn : = 0,42 . 800 = 336 [N/mm2] n = 1,8 (âäúi våïi theïp thæåìng hoïa hoàûc täi caíi thiãûn) : Hãû säú táûp trung æïng suáút åí chán ràng = 1,8 (âäúi våïi theïp thæåìng hoïa hoàûc täi caíi thiãûn) K’’N = : Hãû säú chu kyì æïng suáút uäún N0 : Säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong moíi uäún coï thãø láúy N0 = 5.106 Ntâ : Säú chu kyì tæång âæång ( Ntâ = 43,65.107) m: Báûc âæåìng cong moíi m = 6 ( Âäúi våïi theïp thæåìng hoàûc täi caíi thiãûn) K’’N = = = 0,4747 ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh ràng nhoí (N/mm2) ÆÏng suáút uäún cho pheïp cuía baïnh ràng låïn (N/mm2) 3. Choün så bäü hãû säú taíi trong k: Choün k=1,3 4. Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng: Theo säú liãûu bäü truyãön chëu taíi troüng låïn = 0,5 5. Xaïc âënh khoaíng caïch truûc A: Theo cäng thæïc (3.9) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy A :Hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng n2: säú voìng quay trong 1 phuït cuía baïnh bë dáùn N: Cäng suáút cuía bäü truyãön (KW) Thay caïc säú liãûu vaìo ta coï: A= 118 (mm) Váûy ta choün khoaíng caïch truûc A så bäü laì 120 (mm) 6. Tênh váûn täúc voìng vaì choün cáúp chênh xaïc chãú taûo. Theo cäng thæïc (3-17) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï v = (m/s) n1 = 970 (v/p): Säú voìng quay trong 1 phuït cuía baïnh dáùn Thay caïc säú liãûu vaìo ta coï: v = = 2,4 (m/s) Tra baíng (3.11) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta choün cáúp chênh xaïc chãú taûo: 9 7. Xaïc âinh hãû säú taíi troüng k vaì khoaíng caïch truûc A. Hãû säú taíi troüng k âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc (3.19) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy K = Ktt.Kâ Trong âoï: Ktt : Hãû säú táûp trung taíi troüng (HB<350, V<15m/s) choün Ktt = 1 Kâ: Hãû säú taíi troüng âäüng, tra baíng (3-13) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï Kâ=1,45 K = 1 . 1,45 = 1,45 Choün laûi khoaíng caïch truûc A = 180 (mm) 8. Xaïc âënh modun, säú ràng, chiãöu räüng ràng. m = (0,01 0,02)A = (0,01 0,02).160 = 1,63,2 (mm) Choün m = 2 (mm). Säú baïnh ràng dáùn: Z1= = = 36 (ràng) Säú baïnh ràng dáùn Z2 = i. Z1 = 4. 32 = 144 (ràng) Chiãöu räüng baïnh ràng b = = 0,5.180 = 90 (mm) Láúy chiãöu räüng baïnh ràng nhoí låïn hån baïnh låïn 5 mm 9. Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng: Theo cäng thæïc (3.33) K: hãû säú taíi troüng K=1,45 N: Cäng suáút bäü truyãön ngoaìi N = 7,5 (kw) m: modul m =2 n1 = 970 (v/p). n2 = 242,5 (v/p). b = 90 (mm). y: hãû säú daûng chán ràng tra baíng (3.18) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy y1 = 0,429 y2 = 0,517 Kiãøm tra baïnh nhoí: = 38,7 (N/mm2) < = (N/mm2) = 38,7 (N/mm2) nhoí hån sæïc bãön uäún cho pheïp Kiãøm tra baïnh låïn: = 40 (N/mm2) < = (N/mm2) = 40 (N/mm2) nhoí hån sæïc bãön uäún cho pheïp 10. Xaïc âënh caïc thäng säú hçnh hoüc cuía bäü truyãön. Khoaíng caïch truûc : A = 180 (mm) Modun: : m = 2 Säú ràng: : Z1 = 36 (ràng) : Z2 = 144 (ràng) Goïc àn khåïp : Âæåìng kênh voìng chia: d1 = m . Z1 = 2.36 = 72 (mm) d2 = m . Z2 = 2.144 = 288 (mm) Âæåìng kênh voìng âènh ràng: dc1 = m . Z1 + 2m = 2.36 + 2.2 = 72 + 4 = 76 (mm) dc2 = m . Z2 + 2m = 2.144 + 2.2 = 288 +4 =292 (mm) Âæåìng kênh voìng chán ràng: di1 = m . Z1 - 2,5m = 2.36 - 2,5.2 = 72 - 5 = 67 (mm) di2 = m . Z2 - 2,5m = 2.144 - 2,5 .2 = 288 -5 =283 (mm) Bãö räüng baïnh ràng : b = 90 (mm) 11. Tênh læûc taïc duûng lãn truûc. Âäúi våïi baïnh ràng truû thç læûc taïc duûng lãn baïnh ràng âæåüc chia laìm 2 thaình pháön læûc: læûc voìng P vaì læûc hæåïng tám Pr. P = , trong âoï MX = 73840(Nmm) P = = 2307,5 (N). Pr = P.tg = 2307,5.tg200 = 839,86 (N). 4.3 Tênh truûc vaì äø âåî truûc. 4.31 Thiãút kãú truûc. 1. Tênh så bäü âæåìng kênh truûc. Hçnh 4.2: Så âäö làõp baïnh ràng cuía häüp giaím täúc Phán bäú læûc nhæ sau: Hçnh 4.3: Så âäö phán têch læûc caïc baïnh ràng cuía häüp giaím täúc Xaïc âënh âæåìng kênh truûc dæûa vaìo momen xoàõn d > Trong âoï : d: Âæåìng kênh truûc [T]x : ÆÏng suáút xoàõn cho pheïp cuía váût liãûu laìm truûc laì theïp 45 [T]x = 20 ( N/mm2) Truûc IV: dv = =90 (mm) Truûc III: dv = =62,7 (mm) Truûc II: dv = =41,8 (mm) Truûc I: dv = =26,4 (mm) Tênh chiãöu daìi truûc: Tra theo baíng (7-1) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï Khoaíng caïch tæì màût caûnh cuía chi tiãút quay âãún thaình trong cuía häüp a = 10mm Chiãöu räüng cuía äø làn B = 35mm Khoaíng caïch giæîa caïc chi tiãút quay c = 10mm Khoaíng caïch tæì caûnh äø âãún thaình trong cuía häüp l2 = 10mm Chiãöu räüng baïnh ràng låïn cáúp trung gian b = 110mm Chiãöu räüng baïnh ràng nhoí cáúp cháûm b1 = 130mm Váûy chiãöu daìi truûc laì: L = b + b1 + 2a + 2B + 2l2 + c = 110 + 130 + 20 + 70 + 20 + 10 = 360 mm 2. Tênh âæåìng kênh truûc taûi caïc thiãút diãûn nguy hiãøm: 2.1 Truûc I: Hçnh 4.4 : Biãøu âäö näüi læûc Ta coï: P2 = 2307,5 (Nmm) Pr2 = 839,86 (N). MX = 73840(Nmm) Choün a = 240mm b = 120mm = -Pr2.a + RBX (a+b) = 0 RBX = = =560(N) RAX = Pr2 - RBX = 839,86 - 560=279,86 (N) = -P2.a + RBY (a+b) = 0 RBY = = =1538 (N) RAY = P2 - RBY = 2307,5 -1538= 769,5 (N) Tênh momen taûi tiãút diãûn nguy hiãøm : ÅÍ tiãút diãûn n-n Mux = RAX.a = 279,86. 240 = 67166,4 (N.mm) MuY = RAY.a = 769,5. 240 = 184680 (N.mm) Mu ( n - n ) = = = 207676 (N.mm) Tênh âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n-n theo cäng thæïc (7-3) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy d[mm] Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n-n ÅÍ âáy : Mtâ = Mtâ = Mtâ = 217288 (N.mm) (N/mm2) - ÆÏng suáút bãún cho pheïp cuía váût liãûu laìm truûc ( Tra theo baíng 7-3 saïch thieït kãú chi tiãút maïy). dn-n= 35 (mm) Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n-n láúy bàòng 40mm, âæåìng kênh truûc laì 35mm Truûc II: Hçnh 4.5 : Biãøu âäö näüi læûc Ta coï: P1 = 6091,8 (N) Pr1 = 2217,23 (N). P2 = 2307,5 (Nmm) Pr2 = 839,86 (N). MX = 292407 (Nmm) Choün a = 110mm b = 130mm c = 120mm Tênh phaín læûc åí caïc gäúi âåî : = Pr1.a - Pr2.(a+b) - RBX (a+b+c) = 0 RBX = = =117 (N) RAX = Pr1 - Pr2 - RBX = 2217,23 - 839,86 - 117= 1260,37 (N) = P1.a + P2.(a+b) - RBy (a+b+c) = 0 RBY = = =3270 (N) RAY = P1 + P2 - RBY = 6091,8 + 2307,5 - 3270 = 3400 (N) Tênh momen taûi tiãút diãûn nguy hiãøm : ÅÍ tiãút diãûn n - n Mux = RAX.a = 1260,37. 110 = 138640,7 (N.mm) MuY = RAY.a = 3400. 110 = 374000 (N.mm) Mu ( n - n ) = = = 398870 (N.mm) ÅÍ tiãút diãûn m - n Mux = RBX . c = 117. 120 = 14040 (N.mm) MuY = RBY . c = 3270. 120 = 392400 (N.mm) Mu ( m - n ) = = = 392651 (N.mm) Tênh âæåìng kênh truûc theo cäng thæïc (7-3) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy d[mm] *Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n-n : ÅÍ âáy : Mtâ = Mtâ = Mtâ = 467227 (N.mm) (N/mm2) - ÆÏng suáút bãún cho pheïp cuía váût liãûu laìm truûc ( Tra theo baíng 7-3 saïch thieït kãú chi tiãút maïy). dn-n= 45,4 (mm) * Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn m - n ÅÍ âáy : Mtâ = Mtâ = Mtâ = 467227 (N.mm) (N/mm2) - ÆÏng suáút bãún cho pheïp cuía váût liãûu laìm truûc ( Tra theo baíng 7-3 saïch thieït kãú chi tiãút maïy). dm-n= 45,4 (mm) Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n-n: dn-n= 60mm, åí tiãút diãûn m-n láúy bàòng dm-n= 60mm, âæåìng kênh truûc laì 50mm Truûc III: Hçnh 4.6 : Biãøu âäö näüi læûc Ta coï: P1 = 6091,8 (N) Pr1 = 2217,23 (N). P2 = 15419 (Nmm) Pr2 = 5612,1 (N). MX = 986823,49 (Nmm) Choün a = 110mm b = 130mm c = 120mm Tênh phaín læûc åí caïc gäúi âåî : = -Pr1.a + Pr2.(a+b) - RBX (a+b+c) = 0 RBX = = =3064 (N) RAX = -Pr1 + Pr2 - RBX = -2217,23 + 5612,1 - 3064 = 330,87 (N) = -P1.a - P2.(a+b) + RBy (a+b+c) = 0 RBY = = =12140 (N) RAY = P1 + P2 - RBY = 6091,8 + 15419 -12140 = 9370,8 (N) Tênh momen taûi tiãút diãûn nguy hiãøm : ÅÍ tiãút diãûn n - n Mux = RAX.a = 330,87. 110 = 36395,7 (N.mm) MuY = RAY.a = 9370,8. 110 = 1030788 (N.mm) Mu ( n - n ) = = = 1031430 (N.mm) ÅÍ tiãút diãûn m - n Mux = RBX . c = 3064. 120 = 367680 (N.mm) MuY = RBY . c = 12140. 120 = 1456800 (N.mm) Mu ( m - n ) = = = 1502482 (N.mm) Tênh âæåìng kênh truûc theo cäng thæïc (7-3) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy d[mm] *Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n-n : ÅÍ âáy : Mtâ = Mtâ = Mtâ = 1339482 (N.mm) (N/mm2) - ÆÏng suáút bãún cho pheïp cuía váût liãûu laìm truûc ( Tra theo baíng 7-3 saïch thiãït kãú chi tiãút maïy). dn-n= 64,4 (mm) * Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn m - n ÅÍ âáy : Mtâ = Mtâ = Mtâ = 1728530 (N.mm) (N/mm2) - ÆÏng suáút bãún cho pheïp cuía váût liãûu laìm truûc ( Tra theo baíng 7-3 saïch thieït kãú chi tiãút maïy). dm-n= 70 (mm) Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n-n: dn-n= 80mm, åí tiãút diãûn m-n láúy bàòng dm-n= 80mm, âæåìng kênh truûc laì 70mm Truûc IV: Hçnh 4.7 : Biãøu âäö näüi læûc Ta coï: P2 = 15419 (Nmm) Pr2 = 5612,1 (N). MX = 2930556 (Nmm) Choün a = 240mm b = 120mm Tênh phaín læûc åí caïc gäúi âåî : = Pr2.a - RBX (a+b) = 0 RBX = = =3741,4 (N) RAX = Pr2 - RBX = 5612,1 - 3741,4= 1870,7 (N) = P2.a - RBY (a+b) = 0 RBY = = =10279 (N) RAY = P2 - RBY = 15419 -10279= 5140 (N) Tênh momen taûi tiãút diãûn nguy hiãøm : ÅÍ tiãút diãûn n-n Mux = RAX.a = 1870,7. 240 = 448968 (N.mm) MuY = RAY.a = 5140. 240 = 1233600 (N.mm) Mu ( n - n ) = = = 1312760 (N.mm) Tênh âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n-n theo cäng thæïc (7-3) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy d[mm] Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n-n ÅÍ âáy : Mtâ = Mtâ = Mtâ = 2857351 (N.mm) (N/mm2) - ÆÏng suáút bãún cho pheïp cuía váût liãûu laìm truûc ( Tra theo baíng 7-3 saïch thiãút kãú chi tiãút maïy). dn-n= 83 (mm) Âæåìng kênh truûc åí tiãút diãûn n-n láúy bàòng 95mm, âæåìng kênh truûc laì 85mm 3. Tênh kiãøm nghiãûm caïc truûc theo cäng thæïc. Hãû säú an toaìn âæåüc tênh theo cäng thæïc (7-5) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy n = Vç truûc quay nãn æïng suáút phaït ( uäún) biãún âäøi theo chu kyì âäúi xæïng : =0 Váûy n= Bäü truyãön laìm viãûc mäüt chiãöu nãn æïng suáút tiãúp (xoàõn) biãún âäøi theo chu kyì maûch âäüng Váûy nT= Giåïi haûn moíi vaì uäún xoàõn : -1 = 0,45.b = 0,45.700 = 315(N/mm2) T-1 = 0,25.b = 0,25.700 = 175(N/mm2) ( Truûc theïp 45 täi caíi thiãûn coï b = 700(N/mm2)) Âäúi våïi theïp caïc bon trung bçnh : , = 0,05. Hãû säú tàng bãön =1 * Âäúi våïi tiãút diãûn n-n cuía truûc 1 : Âæåìng kênh làõp baïnh ràng laì  d=40 (mm). Theo baíng (7.3) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï kêch thæåïc raînh then b =12(mm) ; h=8(mm) W = 5510(mm3) ; W0 = 11790(mm3) ; MX = 73840(Nmm); Mu= 207676 (N.mm) . = = 37,7 (N/mm2) Ta = Tm = == 3,13 (N/mm2) Tra baíng (7-4) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta láúy: =0,83 ; =0,71 Tra theo baíng (7-8) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï: Hãû säú táûp trung æïng suáút do raînh then 1,75; Kt =1,6 Tyí säú: = = 2,1 = = 2,25 Táûp trung æïng suáút do làõp càng gáy ra, tra baíng (7-10) ta coï: = 3,0 =1+0,6( - 1) = 1 + 0,6( 3,0 - 1) = 2,2 Thay caïc giaï trë tçm âæåüc vaì cäng thæïc n, nT: n== 2,8 nT= = 24,8 n = = 2,8= 1,52,5 ( Hãû säú an toaìn cho pheïp [n] thæåìng láúy bàòng 1,52,5) * Âäúi våïi tiãút diãûn n-n cuía truûc II : Âæåìng kênh làõp baïnh ràng laì  d=60 (mm). Theo baíng (7.3) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï kêch thæåïc raînh then b =18(mm) ; h=11(mm) W = 18760(mm3) ; W0 = 40000(mm3) ; MX = 292407(Nmm); Mu= 398870 (N.mm) . = = 21,3 (N/mm2) Ta = Tm = == 3,65 (N/mm2) Tra baíng (7-4) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta láúy: =0,76 ; =0,65 Tra theo baíng (7-8) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï: Hãû säú táûp trung æïng suáút do raînh then 1,75; Kt =1,6 Tyí säú: = = 2,3 = = 2,46 Táûp trung æïng suáút do làõp càng gáy ra, tra baíng (7-10) ta coï: = 3,1 =1+0,6( - 1) = 1 + 0,6( 3,1 - 1) = 2,26 Thay caïc giaï trë tçm âæåüc vaì cäng thæïc n, nT: n== 4,8 nT== 20,7 n === 4,7 = 1,52,5 ( Hãû säú an toaìn cho pheïp [n] thæåìng láúy bàòng 1,52,5) * Âäúi våïi tiãút diãûn n-n cuía truûc III : Âæåìng kênh làõp baïnh ràng laì  d=80 (mm). Theo baíng (7.3) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï kêch thæåïc raînh then b =24(mm) ; h=14(mm) W = 44700(mm3) ; W0 = 95000(mm3)  MX = (Nmm); Mu= 1502482 (N.mm) = = 33,6 (N/mm2) Ta = Tm = == 5,2 (N/mm2) Tra baíng (7-4) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta láúy: =0,72 ; =0,6 Tra theo baíng (7-8) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï: Hãû säú táûp trung æïng suáút do raînh then 1,75; Kt =1,6 Tyí säú: = = 2,43 = = 2,67 Táûp trung æïng suáút do làõp càng gáy ra, tra baíng (7-10) ta coï: = 3,1 =1+0,6( - 1) = 1 + 0,6( 3,1 - 1) = 2,26 Thay caïc giaï trë tçm âæåüc vaì cäng thæïc n, nT: n== 3 nT== 14,6 n === 3 = 1,52,5 ( Hãû säú an toaìn cho pheïp [n] thæåìng láúy bàòng 1,52,5) * Âäúi våïi tiãút diãûn n-n cuía truûc IV : Âæåìng kênh làõp baïnh ràng laì  d=95 (mm). Theo baíng (7.3) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï kêch thæåïc raînh then b =28(mm) ; h=16(mm) W = 75300(mm3) ; W0 = 159400(mm3)  MX = 2930556 (Nmm); Mu= 1312760 (N.mm) = = 17,4 (N/mm2) Ta = Tm = == 9,2 (N/mm2) Tra baíng (7-4) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta láúy: =0,70 ; =0,59 Tra theo baíng (7-8) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï: Hãû säú táûp trung æïng suáút do raînh then 1,75; Kt =1,6 Tyí säú: = = 2,5 = = 2,71 Táûp trung æïng suáút do làõp càng gáy ra, tra baíng (7-10) ta coï: = 3,1 =1+0,6( - 1) = 1 + 0,6( 3,1 - 1) = 2,26 Thay caïc giaï trë tçm âæåüc vaì cäng thæïc n, nT: n== 5,8 nT== 8,2 n === 4,7= 1,52,5 ( Hãû säú an toaìn cho pheïp [n] thæåìng láúy bàòng 1,52,5) 4. Tênh then. Âãø cäú âënh baïnh ràng theo phæång tiãúp tuyãún, noïi mäüt caïch khaïc laì âãø truyãön momen vaì truyãön âäüng tæì truûc âãún baïnh ràng hoàûc ngæåüc laûi ta duìng then. Âiãöu kiãûn bãön dáûp trãn màût caûnh laìm viãûc cuía then tênh theo cäng thæïc (7-11) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy. ÆÏng våïi mäúi gheïp cäú âënh, taíi troüng ténh, váût liãûu theïp CT6. Tra baíng (7-20) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï =150 (N/mm2) Âiãöu kiãûn bãön càõt cuía then tênh theo cäng thæïc (7-12) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy. ÆÏng suáút càõt cho pheïp, tra baíng (7-21) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï =120 (N/mm2) Truûc 1: Âæåìng kênh làõp baïnh ràng laì 40mm, âæåìng kênh voìng chán ràng laì 59mm. Raînh then theo baíng (7-23) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï: b = 12; h = 8; K= 4,5; l= 0,8. 80= 64(mm); MX = 73840(Nmm) = 12,8(N/mm2) <=150 (N/mm2) Tc = = 3,84 (N/mm2) <=120 (N/mm2) Truûc II : Âæåìng kênh làõp baïnh ràng laì 60mm, Raînh then theo baíng (7-23) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï: * Âäúi våïi baïnh låïn: b = 18; h = 11; K= 6,8; l= 0,8. 75= 60 (mm); MX = 292407 (Nmm) = 18,66(N/mm2) <=150 (N/mm2) Tc = = 9,02 (N/mm2) <=120 (N/mm2) * Âäúi våïi baïnh nhoí: b = 18; h = 11; K= 6,8; l= 0,8. 115= 92 (mm); MX = 292407 (Nmm) = 15,6(N/mm2) <=150 (N/mm2) Tc = = 5,9 (N/mm2) <=120 (N/mm2) Truûc III : Âæåìng kênh làõp baïnh ràng laì 80mm, Raînh then theo baíng (7-23) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï: * Âäúi våïi baïnh låïn: b = 24; h = 14; K= 8,7; l= 0,8. 110= 88 (mm); MX = 986823,49 (Nmm) = 32,2(N/mm2) <=150 (N/mm2) Tc = = 11,7 (N/mm2) <=120 (N/mm2) * Âäúi våïi baïnh nhoí: b = 24; h = 14; K= 8,7; l= 0,8. 130= 104 (mm); MX = 986823,49 (Nmm) = 27,3(N/mm2) <=150 (N/mm2) Tc = = 9,8 (N/mm2) <=120 (N/mm2) Truûc IV : Âæåìng kênh làõp baïnh ràng laì 95mm, Raînh then theo baíng (7-23) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï: b = 28; h = 16; K= 10; l= 0,8. 125= 100 (mm); MX = 2930556 (Nmm) = 65,11 (N/mm2) <=150 (N/mm2) Tc = = 23,25 (N/mm2) <=120 (N/mm2) 4.32 TÊNH ÄØ ÂÅÎ TRUÛC Hãû säú khaí nàng laìm viãûc âæåüc tênh theo cäng thæïc (8-1) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy : C = Q.(nh)0,3 C baíng Trong âoï: Q: Taíi troüng tæång âæång (daN) n: säú voìng quay cuía äø( Voìng/phuït) h: Thåìi gian phuûc vuû (h=30.000) Taíi troüng Q âæåüc tênh theo tæìng loaûi äø. ÅÍ âáy ta choün loaûi oí âåî nãn noï âæåüc choün theo cäng thæïc (8-2) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy Q = (KvR + m.A)Kn.Kt + Kv = 1: Hãû säú xeït âãún voìng naìo cuía äø laì voìng quay( Tra theo baíng 8-5) + Kn = 1: Hãû säú xeït âãún aính hæåíng cuía nhiãût âäü( Tra theo baíng 8-4) + Kt = 1: Hãû säú xeït âãún âàûc tênh taíi troüng ( Tra theo baíng 8-3) + m = 0: Hãû säú taíi chuyãøn doüc truûc vãö taíi troüng hæåïng tám ( Tra theo baíng 8-2) + R : Taíi troüng hæåïng tám( täøng phaín læûc gäúi âåî), daN + A : Taíi troüng doüc truûc, daN Xaïc âënh âæåüc C, càn cæï vaìo C ta choün âæåüc loaûi äø bi 1. Tênh äø âåî truûc 1. Caïc säú liãûu ban âáöu: n= 970 (v/p) d = 35(mm) RAX = 279,86 (N) RBX = 560 (N) RAY = 769,5 (N) RBY = 1538 (N) RA = = = 819 (N) = 81,9 (daN) RB = = = 1636 (N) = 163,6 (daN) Tênh cho gäúi B vç læûc RB låïn hån RA, Q = RB = 163,6 (daN) C = Q.(nh)0,3= RB.(nh)0,3 = 163,6.(970.30.103)0,3 = 28376 Tra baíng (14P) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy æïng våïi d = 35(mm) choün äø bi âåî kyï hiãûu 307 ( loaûi cåî trung) coï Cbaíng= 40000, D = 80(mm), B = 21(mm), Âæåìng kênh bi = 14,29(mm) 2. Tênh äø âåî truûc II. Caïc säú liãûu ban âáöu: n= 242,5 (v/p) d = 50(mm) RAX = 1260,37 (N) RBX = 117 (N) RAY = 3400 (N) RBY = 3270 (N) RA = = = 3626 (N) = 362,6 (daN) RB = = = 3272 (N) = 327,2 (daN) Tênh cho gäúi A vç læûc RA låïn hån RB, Q = RA = 362,6 (daN) C = Q.(nh)0,3= RA.(nh)0,3 = 362,6.( 242,5.30.103)0,3 = 41493 Tra baíng (14P) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy æïng våïi d = 50(mm) choün äø bi âåî kyï hiãûu 310 ( loaûi cåî trung) coï Cbaíng= 72000 , D = 110(mm), B = 27(mm) , Âæåìng kênh bi = 19,05(mm) 3. Tênh äø âåî truûc III. Caïc säú liãûu ban âáöu: n= 64,67 (v/p) d = 70 (mm) RAX = 330,87 (N) RBX = 3064 (N) RAY = 9370,8 (N) RBY = 12140 (N) RA = = = 9376 (N) = 937,6 (daN) RB = = = 12520 (N) = 1252 (daN) Tênh cho gäúi B vç læûc RB låïn hån RA, Q = RB = 1252 (daN) C = Q.(nh)0,3= RB.(nh)0,3 = 1252.(64,67.30.103)0,3 = 96372 Tra baíng (14P) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy æïng våïi d = 70(mm) choün äø bi âåî kyï hiãûu 314 ( loaûi cåî trung) coï Cbaíng= 120000 , D = 150(mm), B = 35(mm), Âæåìng kênh bi = 25,4(mm) 4. Tênh äø âåî truûc IV. Caïc säú liãûu ban âáöu: n= 21,56 (v/p) d = 85 (mm) RAX = 1870,7 (N) RBX = 3741,4 (N) RAY = 5140 (N) RBY = 10279 (N) RA = = = 5469 (N) = 546,9 (daN) RB = = = 10938 (N) = 1093,8 (daN) Tênh cho gäúi B vç læûc RB låïn hån RA, Q = RB = 1093,8 (daN) C = Q.(nh)0,3= RB.(nh)0,3 = 1093,8.( 21,56.30.103)0,3 = 60557 Tra baíng (14P) saïch thiãút kãú chi tiãút maïy æïng våïi d = 85(mm) choün äø bi âåî kyï hiãûu 217 ( loaûi cåî nheû) coï Cbaíng= 98000 , D = 150(mm), B = 28(mm), Âæåìng kênh bi = 19,84(mm) 4.33 CÁÚU TAÛO VOÍ HÄÜP VAÌ CAÏC CHI TIÃÚT MAÏY KHAÏC Tra baíng 10-9 saïch thiãút kãú chi tiãút maïy ta coï: Chiãöu daìy thaình thán häüp: = 0,025A + 5 = 0,025. 667 + 5 22 mm Chiãöu daìy thaình nàõp häüp: 1 = 0,02A + 5 = 0,02. 667 + 5 = 18 mm Chiãöu daìy màût âãú khäng coï pháön läöi p = 2,35 = 22.2,35 = 51,7 mm Chiãöu daìy gán åí thán häüp m = 0,85= 0,85. 22 18 Chiãöu daìy gán åí nàõp häüp m1 = 0,851= 0,85. 18 15 Âæåìng kênh buläng: + Buläng nãön: dn = 0,036A + 12 = 0,036.650 + 12 = 35 mm + Gheïp caïc màût bêch nàõp vaì thán: d2 = (0,50,6) dn ; Láúy d2= 18 mm + Gheïp nàõp äø: d3 = (0,40,5) dn ; Láúy d3= 14 mm + Gheïp nàõp cæía thàm: d4 = (0,304) dn ; Láúy d2= 12 mm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochgf.doc
  • dwgBan ve chinh.dwg
  • docBia.doc
  • docMucluc.doc
  • dwgsododong.dwg
  • dbThumbs.db