Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ gia công giá chỉnh

Mục lục CHƯƠNG 1 - XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 4 1.1 Sản lượng chi tiết cần chế tạo: 4 1.2 Khối lượng chi tiết: 4 CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 5 2.1 Công dụng của chi tiết: 5 2.2 Điều kiện làm việc: 5 2.3 Yêu cầu kĩ thuật: 5 2.4 Vật liệu chi tiết: 5 2.5 Yêu cầu về độ chính xác vị trí tương quan giữa các bề mặt ta có thể dùng các dụng sau để kiểm tra: 6 CHƯƠNG 3: CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 7 3.1 Chọn dạng phôi: 7 3.2 Chọn phương pháp chế tạo phôi: 7 3.3 Tra lượng dư sơ bộ: 7 3.4 Bản vẽ phôi: 7 CHƯƠNG 4: LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ 9 4.1.Chọn phương pháp gia công các bề mặt của phôi: 9 4.2.Chọn chuẩn: 10 4.3.Chọn trình tự gia công các bề mặt: 10 CHƯƠNG 5:THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG CÔNG NGHỆ 12 5.1 Nguyên công 1: 12 5.2 Nguyên công 2: 13 5.3.Nguyên công 3: 14 5.4.Nguyên công 4: 15 5.5.Nguyên công 5: 15 5.6.Nguyên công 6: 17 5.7.Nguyên công 7: 18 5.8.Nguyên công 8: 19 5.9.Nguyên công 9: 20 CHƯƠNG6: TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG VÀ KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN 21 6.1 Tính lượng dư bằng phương pháp tính toán cho lỗ 5: 21 6.2 Xác định lượng dư bằng cách tra bảng cho các bề mặt còn lại: 24 6.2.1 Tra bảng cho mặt 1-6 và 12-8 : 24 6.2.2 Tra bảng cho mặt 4 – 9 : 25 6.2.4 Xác định lượng dư cho phay rãnh: 26 6.2.5 Xác định lượng dư cho xọc rãnh then : 27 PHẦN 7 : XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT VÀ THỜI GIAN NGUYÊN CÔNG CƠ BẢN 28 7.1 Xác định chế độ cắt theo phương pháp phân tích cho mặt 5 28 7.2. Tính chế độ cắt bằng phương pháp tra bảng cho: 31 CHƯƠNG 8:THIẾT KẾ ĐỒ GÁ KHOAN KHOÉT DOA 39 8.1 Nhiệm vụ của đồ gá: 39 8.2 Kết Cấu Và Nguyên Lý Làm Việc: 39 8.3 Xác Định Yêu Cầu Kỹ Thuật: 39 8.4 Tính Lực Cắt Và Moment Cắt Khi Khoan: 39 8,5 Tính Giá Trị Lực Kẹp : 40 CHƯƠNG 9:BIỆN PHÁP KIỂM TRA SAI SỐ 44 LỜI KẾT 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 LỜI NÓI ĐẦU Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng cần đạt yêu cầu về độ nhám bề mặt, độ song song của tâm các lỗ cơ bản với nhau . Từ các yêu cầu trên, ta phải thiết kế một qui trình công nghệ hợp lý từ khâu tạo phôi đến khâu tạo thành chi tiết hoàn chỉnh.Trên cơ sở đó ta phải thiết kế đồ gá, tính chế độ cắt và xác định thời gian gia công cơ bản cho từng nguyên công một cách hợp lý để đạt hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao nhất. Những yêu cầu trên được trình bày trong: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG GIÁ CHỈNH. Các số liệu, thông số do tra bảng hoặc tính toán đều dựa vào các tài liệu tham khảo và kinh nghiệm của thầy cô hướng dẫn Một sản phẩm có thể có nhiều phương án công nghệ khác nhau việc thiết kế quy trình công nghệ còn so sánh và chọn lọc ra được một phương án công nghệ hợp lý nhất đảm bảo yêu cầu về chất lượng, giá thành rẻ, tốn ít thời gian, đáp ứng nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, do đây là lần đầu thực hiện đồ án và do kiến thức còn hạn hẹp nên đã không chọn chính xác một số thông số cần thiết do đó không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình thiết kế ,tính toán. Em rất mong thầy cô góp ý, bổ sung để kiến thức của em được vững vàng hơn. Cuối cùng chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa cơ khí, đặc biệt là thầy HUỲNH NGỌC HIỆP đã tận tình giúp đỡ,hướng dẫn và bỏ nhiều thiều gian giúp đỡ chúng em hoàn thành tập đồ án này.

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ gia công giá chỉnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Muïc luïc LÔØI NOÙI ÑAÀU Qui trình coâng ngheä cheá taïo chi tieát daïng caøng caàn ñaït yeâu caàu veà ñoä nhaùm beà maët, ñoä song song cuûa taâm caùc loã cô baûn vôùi nhau... Töø caùc yeâu caàu treân, ta phaûi thieát keá moät qui trình coâng ngheä hôïp lyù töø khaâu taïo phoâi ñeán khaâu taïo thaønh chi tieát hoaøn chænh.Treân cô sôû ñoù ta phaûi thieát keá ñoà gaù, tính cheá ñoä caét vaø xaùc ñònh thôøi gian gia coâng cô baûn cho töøng nguyeân coâng moät caùch hôïp lyù ñeå ñaït hieäu quaû kinh teá, kyõ thuaät cao nhaát. Nhöõng yeâu caàu treân ñöôïc trình baøy trong: ÑOÀ AÙN THIEÁT KEÁ QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ GIA COÂNG GIAÙ CHÆNH. Caùc soá lieäu, thoâng soá do tra baûng hoaëc tính toaùn ñeàu döïa vaøo caùc taøi lieäu tham khaûo vaø kinh nghieäm cuûa thaày coâ höôùng daãn..Moät saûn phaåm coù theå coù nhieàu phöông aùn coâng ngheä khaùc nhau vieäc thieát keá quy trình coâng ngheä coøn so saùnh vaø choïn loïc ra ñöôïc moät phöông aùn coâng ngheä hôïp lyù nhaát ñaûm baûo yeâu caàu veà chaát löôïng, giaù thaønh reû, toán ít thôøi gian, ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi. Tuy nhieân, do ñaây laø laàn ñaàu thöïc hieän ñoà aùn vaø do kieán thöùc coøn haïn heïp neân ñaõ khoâng choïn chính xaùc moät soá thoâng soá caàn thieát do ñoù khoâng theå traùnh khoûi nhöõng sai soùt trong quaù trình thieát keá ,tính toaùn. Em raát mong thaày coâ goùp yù, boå sung ñeå kieán thöùc cuûa em ñöôïc vöõng vaøng hôn. Cuoái cuøng chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ khoa cô khí, ñaëc bieät laø thaày HUYØNH NGOÏC HIEÄP ñaõ taän tình giuùp ñôõ,höôùng daãn vaø boû nhieàu thieàu gian giuùp ñôõ chuùng em hoaøn thaønh taäp ñoà aùn naøy. Nhoùm sinh vieân thöïc hieän. Nguyeãn Phaïm Xuaân Aùnh 20200097 Traàn Minh Caàu 20200189 Nguyeãn Töù Ñieàn Phuùc Chaâu 20200206 CHÖÔNG 1 - XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT 1.1 Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïo: Muïc ñích laø xaùc ñònh hình thöùc toå chöùc saûn xuaát ( ñôn chieác, haøng loaït nhoû, haøng loaït vöøa, haøng loaït lôùn, haøng khoái) ñeå töø ñoù caûi thieän tính coâng ngheä cho chi tieát, choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi, choïn thieát bò coâng ngheä hôïp lyù cho vieäc gia coâng chi tieát. Saûn löôïng cheá taïo trong moät naêm cuûa nhaø maùy ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc 2.1 (TL1-Trang 23): (chieác/naêm) +Trong ñoù: N0 = 10000 chieác/naêm : Soá saûn phaåm trong moät naêm theo keá hoaïch (ñöôïc cho trong nhieäm vuï thieát keá). m = 1 chieác : Soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûn phaåm. a = 10 – 20% : Soá % chi tieát duøng laøm phuï tuøng, choïn a = 10%. b = 5 – 7% : Soá % chi tieát pheá phaåm trong quaù trình cheá taïo, choïn b=5%. Töø ñoù ta coù: chieác/naêm 1.2 Khoái löôïng chi tieát: Xaùc ñònh gaàn ñuùng khoái löôïng chi tieát baèng caùch chia chi tieát ra laøm 5 phaàn theå tích: V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 +Vôùi: V1 (mm3) V2 (mm3) V3 (mm3) V4 (mm3) V5 (mm3) → V (mm3) Troïng löôïng rieâng cuûa vaät lieäu: kg/m3 Vaäy khoái löôïng chi tieát laø: → M = =7200.64414.0,000001 = 463,78 g = 0,464 kg → M < 1 kg vaø theo baûng 2.1 (TL1-Trang 24) ta xaùc ñònh ñöôïc ñaây laø saûn xuaát haøng loaït vöøa. CHÖÔNG 2 – PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG 2.1 Coâng duïng cuûa chi tieát: Ñaây laø chi tieát daïng caøng, coâng duïng cuûa noù laø ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa caùc chi tieát khaùc gaén vaøo noù. Noù chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø moät truïc gaén vaøo loã laøm vieäc chính coù ñöôøng kính Φ = 30 mm, truïc vaø loã ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng then. Nhôø truïc naøy seõ ñieàu khieån ñöôïc caùc chi tieát khaùc gaén vaøo hai loã ôû hai ñaàu caøng coù ñöôøng kính laàn löôït laø F = 16 mm vaø raõnh daøi coù F = 9 mm. Ta baét gaëp giaù chænh raát nhieàu trong caùc cuïm chi tieát cô khí vaø tuøy theo töøng tröôøng hôïp maø noù coù theå coù hình daïng khaùc nhau töông ñoái nhöng thoâng duïng nhaát cuûa giaù chænh thöôøng ñöôïc söû duïng trong hoäp baùnh raêng thay theá cuûa caùc maùy coâng cuï ñeå ñieàu chænh söï aên khôùp giuõa baùnh raêng trung gian vôùi caëp baùnh raêng thay theá ñeå khöû ñoä rô cuûa caëp baùnh thay theá khi thay ñoåi tæ soá truyeàn. 2.2 Ñieàu kieän laøm vieäc: Chi tieát laøm vieäc trong moâi tröôøng khoâng coù boâi trôn, chòu maøi moøn, chòu va ñaäp nhieät. Cuï theå laø trong caùc hoäp baùnh raêng thay theá… 2.3 Yeâu caàu kó thuaät: + Keát caáu chi tieát töông ñoái hôïp lyù tuy nhieân phaûi boå sung theâm goùc löôïn ñeå deã daøng laáy phoâi. + Yeâu caàu cuûa chi tieát daïng caøng ñoøi hoûi caùc loã cô baûn phaûi ñöôïc gia coâng vôùi caáp chính xaùc cao. + Ñoä khoâng song song giöõa caùc taâm loã laø . + Ñoä khoâng vuoâng goùc cuûa taâm loã so vôùi maët ñaàu trong khoaûng . + Raõnh then gia coâng vôùi ñoä nhaùm Rz = 20. + Loã Φ = 30 mm, Φ = 16 mm ñoøi hoûi Ra = 2,5. + Raõnh Φ = 9 mm ñoøi hoûi Rz = 20. + Caùc beà maët ñaàu cuûa loã coù ñoä nhaùm Rz = 20 + Caùc beà maët coøn laïi khoâng gia coâng coù Rz = 80 + Caùc kích thöôùc coøn laïi cheá taïo theo caáp chính xaùc ± 2.4 Vaät lieäu chi tieát: -Do caøng laøm vieäc vôùi taûi troïng khoâng lôùn neân gang xaùm (GX15-32) laø thoûa maõn yeâu caàu kó thuaät. - Toå chöùc teá vi: graphic daïng taám - Thaønh phaàn hoùa hoïc: nhieàu C, Si, ít Mn - Caùch cheá taïo: Ñuùc vaø laøm nguoäi chaäm - Cô tính: thaáp neân phuø hôïp cho caùc chi tieát ít chòu löïc nhöng chòu va ñaäp nhieät toát. Ñoä cöùng töø 150 ÷ 350 HB, GX15-32 coù MPa,MPa. → Tính chaát cô lyù phuø hôïp vôùi yeâu caàu cheá taïo. 2.5 Yeâu caàu veà ñoä chính xaùc vò trí töông quan giöõa caùc beà maët ta coù theå duøng caùc duïng sau ñeå kieåm tra: * Kieåm tra ñöôøng kính loã baèng thöôùc caëp hoaëc ñoàng hoà so. * Kieåm tra ñoä khoâng song song giöõa caùc ñöôøng taâm loã baèng ñoàng hoà so vôùi ñoà gaù. * Kieåm tra ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa loã vaø maët ñaàu baèng ñoà gaù chuyeân duøng vaø ñoàng hoà so. * Tuøy theo saûn löôïng vaø ñoä chính xaùc cuûa chi tieát maø ta thieát keá ñoà gaù chuyeân duøng hay ñoà gaù vaïn naêng. CHÖÔNG 3:CHOÏN PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI 3.1 Choïn daïng phoâi: Ñaây laø chi tieát daïng caøng coù caáu taïo baèng gang xaùm neân ta choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi laø ñuùc. 3.2 Choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi: -Do ñaây laø saûn xuaát loaït vöøa, vaät lieäu GX15-32 neân ta choïn ñuùc trong khuoân caùt maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy(cấp chính xác II). Phoâi naøy coù caáp chính xaùc kích thöôùc töø IT15 – IT16, ñoä nhaùm Rz = 80 μm. Taát caû caùc kích thöôùc coøn laïi coù dung sai ñoái xöùng IT. 3.3 Tra löôïng dö sô boä: +Do kích thöôùc lôùn nhaát laø laáy chaün 120mm, neân ta choïn löôïng dö cho caùc beà maët nhö sau:([1] trang 252) - Löôïng dö cho caùc beà maët 1,4,6 laø 3,5 mm - Löôïng dö cho caùc beà maët 8,9,12 laø 2,5 mm - Löôïng dö cho beà maët 5 laø 3 mm - Goùc thoaùt khuoân laø 1o ñeán 1,5o - Baùn kính goùc löôïn R = 3 mm 3.4 Baûn veõ phoâi: - Töø kích thöôùc treân baûn veõ chi tieát ta coù kích thöôùc cho baûn veõ phoâi laø : - Kích thöôùc phoâi = kích thöôùc chi tieát + kích thöôùc löôïng dö - Caùc goùc löôïn laáy R = 3 mm - Goùc thoaùt khuoân laáy baèng 1o ñeán 1,5o. - Dung sai kích thöôùc phoâi theo caáp chính xaùc ñoái xöùng. Theo baûng phuï luïc 17.([1]) - Theo höôùng daãn ñoà aùn CNCTM thì dung sai kích thöôùc laø (ghi treân baûn veõ phoâi). -Ñoä nhaùm +Baûn veõ ñuùc: - Ñuùc trong khuoân caùt maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy -Ñaët ñaäu hôi ôû choã cao nhaát -Ñaäu ngoùt thì coøn tuøy vaøo vò trí thieáu huït maø ñaët vaøo -Vieäc choïn vaät lieäu laøm khuoân raát kyõ. CHÖÔNG 4:LAÄP QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ 4.1.Choïn phöông phaùp gia coâng caùc beà maët cuûa phoâi: Ñaùnh soá beà maët gia coâng: -Muïc ñích xaùc ñònh trình töï gia coâng hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo ñoä chính xaùc veà kích thuôùc,vò trí töông quan vaø ñoä nhaùm caùc beà maët theo yeâu caàu ñeà ra -Döïa vaøo yeâu caàu ñaëc tính kyõ thuaät ta choïn phöông phaùp gia coâng cho caùc beà maët nhö sau: phay,tieän,khoan,khoeùt, doa, xoïc,chuoát… Beà maët coù theå ñöôïc gia coâng vôùi phöông phaùp Phay Tieän Khoan Khoeùt Doa Xoïc Chuoát 1,4,6,8,9,12,7 4,5,9 2,5 2,5 2,5 10 10 (Caùc beà maët 3 vaø 11 khoâng caàn gia coâng) -Do chuoát chæ duøng cho saûn xuaát haøng khoái neân khoâng neân duøng chuoát ôû ñaây ta chæ caàn duøng xoïc laø ñuû -Loã ñuùc saün (loã 5)do ñoù coù theå bò leäch do ñoù khoâng theå duøng khoan maø phaûi duøng khoeùt ñaàu tieân. 4.2.Choïn chuaån: Chuaån thoâ neân choïn laø beà maët khoâng gia coâng 3,11 nhaèm baûo ñaûm vò trí töông quan giöõa beà maët gia coâng vaø beà maët khoâng gia coâng. Chuaån tinh choïn maët ñaàu 4,9 vaø maët loã 5 nhaèm ñaûm baûo ñoä vuoâng goùc cuûa loã 5 vaø hai maët ñaàu ñoàng thôøi ñaûm baûo ñoä song song cuûa loã 5 vaø loã ,raõnh hai beân (2,7) 4.3.Choïn trình töï gia coâng caùc beà maët: Quy trình coâng ngheä 1: STT Teân nguyeân coâng Soá beà maët gia coâng Soá beà maët ñònh vò Daïng maùy coâng ngheä 1 Tieän trong,vaùt meùp 5,9 4,3 Tieän 2 Tieän, vaùt meùp 4 5,9 Tieän 3 Phay thoâ 1,12 4,5 Phay 4 Phay tinh 1,12 4,5 Phay 5 Phay thoâ 6,8 4,5 Phay 6 Phay tinh 6,8 4,5 Phay 5 Khoan,khoeùt,doa 2 4,5 Khoan 6 Khoan,phay raõnh 7 3,4 Phay 7 Xoïc then 10 4,5 Maùy xoïc Quy trình coâng ngheä 2: STT Teân nguyeân coâng Soá beà maët gia coâng Soá beà maët ñònh vò Daïng maùy coâng ngheä 1 Phay thoâ 4,9 11,8 Phay 2 Phay tinh 4,9 11,8 Phay 3 Khoeùt,doa,vaùt meùp 5 3,4 Phay 4 Phay thoâ 1,6,8,12 4,5 Phay 5 Phay tinh 1,6,8,12 4,5 Phay 6 Vaùt meùp 4 11 Tieän 7 Khoan,khoeùt,doa 2 4,5 Khoan 8 Khoan,phay raõnh 7 3,4 Phay 9 Xoïc then 10 4,5 Maùy xoïc +Löïa choïn quy trình coâng ngheä: +Quy trình coâng ngheä hai coù theå thöïc hieän tuy nhieân vieäc gaù ñaët, cheá taïo ñoà gaù ,trang bò phöùc taïp ñoøi hoûi tay ngheà coâng nhaân cao . +Do ñoù quyeát ñònh choïn qui trình coâng ngheä 1, vì nhöõng lyù do sau : -Chi phí ñaàu tö maùy nhoû hôn -Thieát bò gaù ñaët ñôn giaûn hôn -Naêng suaát cao hôn -Khaû naêng choïn chuaån toát hôn. CHÖÔNG 5:THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG COÂNG NGHEÄ 5.1 Nguyeân coâng 1: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: -Tieän thoâ maët 5. -Tieän thoâ maët 9. -Tieän baùn tinh maët 5. -Tieän baùn tinh maët 9. -Tieän tinh maët 5. -Vaùt meùp. +Choïn maùy : T616 +Choïn dung dòch trôn nguoäi: Ñeå khan +Choïn ñoà gaù: Maêm caëp ba chaáu keát hôïp ñoà gaù töï cheá. +Choïn duïng cuï caét: BK6,BK8. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp. 5.2 Nguyeân coâng 2: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: + Tieän thoâ maët 4. + Tieän baùn tinh maët 4. + Vaùt meùp. +Choïn maùy : T616. +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: Truïc gaù bung +Choïn duïng cuï caét: BK8. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp,duïng cuï kieåm tra chuyeân duøng. 5.3.Nguyeân coâng 3: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: -Phay thoâ maët 1,12 +Choïn maùy : 6H81 +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: +Choát truï ngaén,phieán tyø +1 choát tyø phuï +Choïn duïng cuï caét: BK8. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp. 5.4.Nguyeân coâng 4: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: -Phay tinh 1,12 +Choïn maùy : 6H81 +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: +Choát truï ngaén,phieán tyø +1 choát tyø phuï +Choïn duïng cuï caét: BK8. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp. 5.5.Nguyeân coâng 5: Phay thoâ +Sô ñoà gaù ñaët: + Trình töï caùc böôùc: -Phay thoâ maët 6,8 +Choïn maùy : 6H81 +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: +Choát truï ngaén,phieán tyø +1 choát tyø phuï +Choïn duïng cuï caét: BK8. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp. 5.6. Nguyeân coâng 6: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: -Phay tinh 6,8 +Choïn maùy : 6H81 +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: +Choát truï ngaén,phieán tyø +1 choát tyø phuï +Choïn duïng cuï caét: BK8 +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp. 5.7.Nguyeân coâng 7: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: - Ñònh vò maët 5 baèng choát truï ngaén ( ñònh vò 2 baäc töï do) keát hôïp vôùi ñònh vò maët 9 ( ñònh vò 3 baäc töï do ) -Choáng xoay baèng khoái V ñònh vò 1 baäc töï do. -Keát hôïp söû duïng moät choát tyø phuï ñeå taêng ñoä cöùng vöõng ,khoâng haïn cheá theâm baäc töï do naøo. -Khoan khoeùt doa loã 2. -Cheá ñoä caét ñöôïc xaùc ñònh ôû muïc xaùc ñònh thoâng soá coâng ngheä. +Choïn maùy : maùy khoan caàn 2M53. +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù: choát truï ngaén,phieán tyø,khoái V +Choïn duïng cuï caét: theùp gioù P12 +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp. 5.8.Nguyeân coâng 8: +Sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: - Ñònh vò maët 5 baèng choát truï ngaén ( ñònh vò 2 baäc töï do) keát hôïp vôùi ñònh vò maët 9 ( ñònh vò 3 baäc töï do ). -Choáng xoay baèng choát traùm ñònh vò 1 baäc töï do. -Keát hôïp söû duïng moät choát tyø phuï ñeå taêng ñoä cöùng vöõng ,khoâng haïn cheá theâm baäc töï do naøo. -khoan phay raõnh 7. -Cheá ñoä caét ñöôïc xaùc ñònh ôû muïc xaùc ñònh thoâng soá coâng ngheä. +Choïn maùy : maùy phay 6H12. +Choïn dung dòch trôn nguoäi: Emunxi. +Choïn ñoà gaù: choát truï ngaén,phieán tyø,choát traùm. +Choïn duïng cuï caét: khoan theùp gioù P12, phay theùp gioù P18. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp. 5.9.Nguyeân coâng 9: +sô ñoà gaù ñaët: +Trình töï caùc böôùc: - Ñònh vò maët 5 baèng voøng chöõ C ( ñònh vò 2 baäc töï do) keát hôïp vôùi ñònh vò maët 4 ( ñònh vò 3 baäc töï do ) -Choáng xoay baèng choát traùm(maët 2) ñònh vò 1 baäc töï do. -Xoïc then 8. -Cheá ñoä caét ñöôïc xaùc ñònh ôû muïc xaùc ñònh thoâng soá coâng ngheä. +Choïn maùy : maùy xoïc . +Choïn dung dòch trôn nguoäi: ñeå khan. +Choïn ñoà gaù:voøng chöõ C,phieán tyø,choát traùm. +Choïn duïng cuï caét: theùp gioù P12. +Choïn duïng cuï kieåm tra :Thöôùc caëp. CHÖÔNG6: TÍNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG VAØ KÍCH THÖÔÙC TRUNG GIAN 6.1 Tính löôïng dö baèng phöông phaùp tính toaùn cho loã 5: Loã 5 coù ñöôøng kính Φ 30+0,033, caáp chính xaùc IT8. Löôïng dö nhoû nhaát töø 2 phía: ([4] trang 55) + Zimin: Löôïng dö beù nhaát cuûa böôùc coâng ngheä thöù i. + : Chieàu cao nhaáp nhoâ, ñoä nhaùm do bieán cöùng ôû lôùp gia coâng tröôùc ñeå laïi, μm. + Ti-1: Chieàu saâu lôùp beà maët bò hoûng do böôùc coâng ngheä tröôùc ñeå laïi. + ρi-1: Sai soá khoâng gian beà maët. * Tính vaø : ([4] trang 55) : Sai soá do coâng veânh beà maët gia coâng. : Sai soá do vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø chuaån ñònh vò. : Sai soá chuaån : Sai soá do keïp chaët : Sai soá do gaù ñaët + Loã Φ 30 coù ñoä nhaùm Ra = 2,5. Ta coù phoâi ñuùc ra coù caáp chính xaùc 15, Rz = 80. Theo höôùng daãn ñoà aùn CNCTM: Rz + T = 500( [4] T148 CCX phoâi II) +Vaät lieäu chi tieát laø gang neân caùc böôùc gia coâng tieáp theo T = 0 * Sai soá gia coâng cuûa beà maët do böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi: ([5] trang 49) Vôùi l : Chieàu daøi loã d : Ñöôøng kính loã gia coâng : Ñoä cong ñôn vò (= 1 μm/mm) ([5] baûng 15 trang 43) → μm : Sai soá do vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø maët ñònh vò. Ñaây chính laø sai leäch vò trí khuoân (nöûa khuoân treân vaø nöûa khuoân döôùi), sai leäch loûi khi laép khuoân. Sai soá do leäch taâm giöõa ñöôøng taâm chuaån vaø maët truï gia coâng: μm (trang 253 [1]) → = 803 μm * Caùc sai soá khoâng gian coøn laïi: Sai soá coøn laïi sau böôùc tieän thoâ ([4] trang 64) μm Sai soá coøn laïi sau böôùc tieän baùn tinh: μm Sai soá sau böôùc tieän tinh: 0,04.803 =32,12 μm * Sai soá gaù ñaët: - Sai soá ñoà gaù trong tröôøng hôïp naøy laø do ñoä ñaûo cuûa truïc chính. Ñaây thuoäc veà sai soá khi cheá taïo maùy nhöng raát beù. Sai soá naøy aûnh höôûng ñeán sai soá hình daùng cuûa chi tieát sau khi gia coâng, nhöng ñoái vôùi nguyeân coâng hieän taïi thì sai soá naøy khoâng laøm cho vò trí beà maët phoâi thay ñoåi bao nhieâu, neân coù theå cho raèng sai soá ñoà gaù baèng 0 hoaëc khoâng ñaùng keå. Vaäy sai soá gaù ñaët coù theå cho baèng 0. ([4] trang 65) *Sai soá chuaån: = 0 – Do keïp treân maâm caëp 3 chaáu töï ñònh taâm. *Sai soá keïp chaët: μm ( [5] trang 47) -> = 250 μm Vaäy löôïng dö nhoû nhaát caû hai phía cho töøng nguyeân coâng: + Löôïng dö cho böôùc nguyeân coâng tieän thoâ: ( [5]hoaëc [4] trang 55) μm = 2,684 mm + Löôïng dö cho böôùc nguyeân coâng tieän baùn tinh: μm + Löôïng dö cho böôùc gia coâng tieän tinh: μm * : Dung sai kích thöôùc cuûa böôùc coâng ngheä thöù i δphoâi : mm, CCX 15 Sau tieän thoâ: mm, CCX 13 Sau tieän baùn tinh: mm, CCX 10 Sau tieän tinh: mm, CCX 8 ( [10] trang 192) * Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát: Kích thöôùc trung gian cuûa loã lôùn nhaát cuûa chi tieát: Dmax3 = 30 + 0,033 = 30,033 mm Kích thöôùc trung gian cuûa loã lôùn nhaát tröôùc khi tieän tinh: Dmax2 = Dmax3 – 2.Zmin3 = 30,033 – 0,554 = 29,479 mm Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cuûa loã tröôùc khi tieän baùn tinh: Dmax1 = Dmax2 - 2.Zmin2 = 29,479 – 0,597 = 28,882 mm Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cuûa loã tröôùc khi tieän thoâ: Dmax0 = Dmax1 – 2.Zmin1 = 28,882 – 2,684 = 26,198 mm * Kích thöôùc trung gian beù nhaát: Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát cuûa phoâi: D0min = D0max - d0 = 26,198 – 0,84 = 25,358 mm Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát sau khi tieän thoâ: D1min = D1max - d1 = 28,882 – 0,33 = 28,552 mm Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát sau khi tieän baùn tinh: D2min = D2max - d2 = 29,479 - 0,084 = 29,395 mm Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát sau tieän tinh: D3min = D3max - d3 = 30,033 – 0,033 = 30 mm ( Trang 68 [4]) * Löôïng dö trung gian lôùn nhaát cuûa loã: + Tieän thoâ: 2Z1max = D1min - D0min = 28,552– 25,358 = 3,194 mm + Tieän baùn tinh: 2Z2max = D2min - D1min = 29,395 - 28,552 = 0,843 mm + Tieän tinh: 2Z3max = D3min - D2min = 30 – 29,395 = 0,605 mm * Löôïng dö toång coäng lôùn nhaát vaø beù nhaát : 2Z0max = 2= 3,194 + 0,843 + 0,605 = 4,642 mm 2Z0min = 2 = 2,684 + 0,597 + 0,554 = 3,835 mm * Thöû laïi keát quaû : 2Z0max – 2Z0min = 4,642 – 3,835 = 0,807 mm (1) dph - dct = 0,84 – 0,033 = 0,807 mm (2) Vaäy so saùnh (1) vaø (2) ta thaáy töông ñöông nhau. * Baûng xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp tính toaùn phaân tích : Trình töï caùc böôùc coâng ngheä Caùc yeáu toá taïo thaønh löôïng dö () Löôïng dö danh nghóa 2Zmin (mm) Kích thöôùc tính toaùn (mm) Dung sai (mm) Kích thöôùc giôùi haïn (mm) Löôïng dö giôùi haïn (mm) Rzi Ti ri ei+1 Dmin Dmax 2Zmin 2Zmax 0.Phoâi 80 420 803 - - 26,198 0,84 25,358 26,198 - - 1.tieän thoâ 40 0 48,18 254 2,684 28,882 0,33 28,552 28,882 2,684 3,314 2. tieän baùn tinh 20 0 40,15 254 0,597 29,479 0,084 29,395 29,479 0,597 0,843 3.tieän tinh 10 0 32,12 254 0,554 30,033 0,033 30 30,033 0,554 0,605 T.Coäng 3,955 4,762 6.2 Xaùc ñònh löôïng dö baèng caùch tra baûng cho caùc beà maët coøn laïi: 6.2.1 Tra baûng cho maët 1-6 vaø 8-12 : + 1-6 : 3,5 mm( trang 252 [I]) + 8-12 : 2,5 mm Kích thöôùc 16 mm Löôïng dö vaø kích thöôùc cuûa phoâi laø : 16 + 3,5 + 2,5 → 22 mm Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa phoâi : 22 + 0,84 = 22,84 mm Löôïng dö cho phay tinh laø 1 mm ( tra trang 282 [1], baûng 3.142) Phay thoâ : CCX 13 ; Rz = 40 ; δ =  0,27 mm([1], baûng 3-142 trang 283, tra theo kích thöôùc 16 mm) Phay tinh : CCX 10 ; Rz = 20 ; δ =  0,07 mm Löôïng dö phay thoâ : Maët 1-6 (maët lôùn) : 3,5 + - 1 = 2.92 mm Maët 12-8 : 2,5 + - 1 = 1.92 mm Löôïng dö toång coäng : 2.92+1.92= 4.84 mm Kích thöôùc phoâi lôùn nhaát : 22,84 mm Kích thöôùc sau böôùc phay thoâ : 22,84 – 4,84 = 18 mm Treân baûng veõ ghi laø : IT13 ; Rz = 40 Kích thöôùc sau böôùc phay tinh : 18 -2=16 mm Treân baûng veõ ghi laø : IT10 ; Rz = 20. Caùc böôùc coâng ngheä CCX Dung sai (mm) Löôïng dö Zi (mm) Kích thöôùc trung gian ghi treân baûng veõ (mm) Phoâi Phay thoâ 1-12,6-8 Phay tinh1-12,6-8 15 13 10 +0,42 -0,42 0,27 0,07 Treân 3,5 Döôùi 2,5 4,84 2 6.2.2 Tra baûng cho maët 4 – 9 : Löôïng dö cho maët 4 laø 3,5 mm Löôïng dö cho maët 9 laø 2,5 mm Ta coù maët 4, 9 qua 2 laàn tieän : Thoâ : CCX 12 ; Rz = 40 ; δ = 0,3 Baùn tinh : CCX 10 ; Rz = 20 ; δ = 0,12(trang 192 [10]) Kích thöôùc phoâi : 60 + 3,5 + 2,5 = 66 mm Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa phoâi : 66 + 1,2 = 67,2 mm Maët 9: Thoâ : 70% → 2,5 → 1,75 mm Baùn tinh : 30% → 2,5 → 0,75 mm ( muïc 4 trang 69 [4]) Löôïng dö gia coâng maët 9 : Gia coâng thoâ : 1,75 + =2,35 mm → Kích thöôùc coøn laïi : 67,2 – 2,35 = 64,85 mm Treân baûn veõ ghi 64,7±0,15 ; Rz = 80 Gia coâng baùn tinh: -> 64,85-0,75 =64,1 Treân baûn veõ ghi 64,1-0,12 Maët 4: Thoâ : 70% → 3,5 → 2,45 mm Baùn tinh : 30% → 3,5 → 1,05 mm ( muïc 4 trang 69 [4]) Löôïng dö gia coâng maët 4 : Gia coâng thoâ : 2,45 + =3,05 mm → Kích thöôùc coøn laïi : 64,1 – 3,05 = 61,05 mm Treân baûn veõ ghi 60,9±0,15 ; Rz = 80 Gia coâng baùn tinh: -> 61,05-1,05 =60 Baûn veõ ghi : mm Caùc böôùc coâng ngheä CCX Dung sai (mm) Löôïng dö Zi (mm) Kích thöôùc trung gian ghi treân baûng veõ (mm) Phoâi 1.Tieän thoâ 9 2.Tieän baùn tinh 9 3.Tieän thoâ 4 4.Tieän baùn tinh 4 15 12 10 10 10 +0,6 -0,6 0,3 0,12 0,12 0,12 Treân 3,5 Döôùi 2,5 2,35 0,75 3,05 1,05 64,7±0,15 64,1-0,12 60,9±0,15 6.2.3 Xaùc ñònh löôïng dö cho loã 2: Tra baûng [1] trang 274 Khoan : Khoeùt : Doa : Caùc böôùc coâng ngheä CCX Dung sai (mm) Löôïng dö Zi (mm) Kích thöôùc trung gian ghi treân baûng veõ (mm) 1.Khoan 2.Khoeùt 3.Doa 12 11 8 0,18 0,11 0,027 7,9 0,025 0,075 6.2.4 Xaùc ñònh löôïng dö cho phay raõnh: Khoan  : CCX 12 ; Rz = 40 ; δ = 0,15 Baùn tinh : CCX 12 ; Rz = 20 ; δ = 0,15 Löôïng dö : Khoan : (nhöng thöïc chaát Ddao =7,8mm) Phay: (ñaây chæ laø löôïng dö ñeå caét hai maët beân cuûa thaønh ) Löôïng dö tieán ngang: Caùc böôùc coâng ngheä CCX Dung sai (mm) Löôïng dö Zi (mm) Kích thöôùc trung gian ghi treân baûng veõ (mm) 1.Khoan 2.Phay 12 12 0,15 0,15 3,9 16 6.2.5Xaùc ñònh löôïng dö cho xoïc raõnh then : CCX 10 ( [10] trang 218) Ngang Z=2,8 mm Caùc böôùc coâng ngheä then 10 CCX Dung sai (mm) Löôïng dö Zi (mm) Kích thöôùc trung gian ghi treân baûng veõ (mm) 1.Xoïc 10 0,058 2,8 PHAÀN 7 : XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT VAØ THÔØI GIAN NGUYEÂN COÂNG CÔ BAÛN Xaùc ñònh cheá ñoä caét theo phöông phaùp phaân tích cho maët 5 (nguyeân coâng 1) Soá lieäu ban ñaàu Vaät lieäu laø gang xaùm GX 15-32 coù Hb = 190 Dao tieän loã coù goùc nghieâng chính = 600 gaén maûnh hôïp kim cöùng BK6 Maùy tieän T616 Löôïng tieán dao s = 0.06 - 3.34 mm/voøng Soá voøng quay truïc chính töø 44 - 1980 voøng /phuùt Coâng suaát ñoäng cô N = 4.5KW Hieäu suaát : 0.85 ([3]) Chieàu saâu caét (t = 2Zmax/2) ([4]/95) _ Tieän thoâ : tthoâ = 3.194/2 = 1.597 mm _ Tieän baùn tinh: tbt = 0.843/2 = 0.4215 mm. _ Tieän tinh : ttinh = 0.605/2 = 0.3025 mm Löôïng chaïy dao S Löôïng chaïy dao cho 2 böôùc thoâ,baùn tinh ñeàu laø S=0.3 mm/voøng Löôïng chaïy dao cho böôùc tieän tinh ñeàu laø S=0.2 mm/voøng Toác ñoä caét V = xKv x 0.9 , m/phuùt; Kv = Kmv. Knv. Kuv. ( Nhaân theâm cho 0.9 do tieän trong :Theo baûng 5.17/14 [2]) Baûng ( 5.1; 5.2/6 [2]) Kmv = ()0,4 =()0,4 = 1 Baûng (5.5/8 [2] ) Choïn Knv = 0,8 Baûng ( 5.6/8 [2] ) Kuv = 1 Kv = Kmv Knv Kuv = 1 x 0.8 x 1 = 0.8 Cv = 292;x = 0.15;y = 0.4;m = 0.2 (Baûng 5.17/14 [2]) Thay vaøo ta coù : Ñoái vôùi böôùc tieän thoâ, ta coù : Vthoâ = x0.8x0.9= 109.94m/phuùt Ñoái vôùi böôùc tieän baùn tinh, ta coù : Vbtinh = x0.8x0.9= 134.26 m/phuùt Ñoái vôùi böôùc tieän tinh , ta coù : Vtinh = x0.8x0.9= 153.03 m/phuùt Soá voøng quay treân truïc chính Tính toaùn döïa theo maùy T616 Soá caáp toác ñoä m=12 nmin = 44 nmax =1980 Tieän thoâ Choïn theo maùy =>nm(thoâ) = 32.44=1408 Vôùi =>nm(thoâ) =22,56.44=992,64 Choïn nm(thoâ) = 992,64 vg/ph Tieän baùn tinh Choïn theo maùy =>nm(baùn tinh) = 45,22.44=1989,68 Vôùi =>nm(btinh) =32.44=1408 Choïn nm(btinh) =1408 vg/ph Tieän tinh Vôùi =>nm(tinh) = 45,22.44=1989,68 Löïc caét P Z = 10. Cp. tx. Sy .Vn . kp [N] ([2]/16) (löïc tieáp tuyeán) Trong ñoù kp = KMP.k. k. k.krp KMP = 1 (baûng 5.9/9 [2]), K = 0.94 , k= 1 , k =1 , krp =1 (baûng 5.22/17 [2]) kp = 1x0.95x1x1x1=0.95 Theo baûng ( 5.23/17 [2]]): Cp x y n 92 1 0.75 0 Thay vaøo coâng thöùc : PZthoâ = 10x92x1.5971x0.30.75x109.940x0.95 = 565.79 {N] PZbtinh = 10x92x0.42151x0.30.75x134.260x0.95 = 149.33 {N] PZtinh = 10x92x0.30251x0.20.75x153.030x0.95 = 79.07 {N] Coâng suaát caét Nthoâ = = = 1.02 [KW] Nbtinh = = = 0.33 [KW] Ntinh = = = 0.2 [KW] Nyeâucaàu = 4.5x0.85 =3.825 [KW]1.02 [KW] Vaäy maùy tieän T616 ban ñaàu ta choïn laø hôïp lyù Thôøi gian gia coâng cô baûn (thôøi gian maùy) Thôøi gian gia coâng cô baûn ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc : T0 = phuùt. Vôùi : L + L1 + L2 : chieàu daøi cuûa haønh trình (mm) L: chieàu daøi beà maët gia coâng (mm) L1: chieàu daøi aên dao (mm) L2: chieàu daøi thoaùt dao (mm) i : soá laàn chaïy vaøo ( i = 1) n: soá voøng quay truïc chính ( voøng/phuùt) S: löôïng chaïy dao phuùt (mm/voøng) + Tieän thoâ : L = 60 mm L1 = + 1.1 = 4mm L2 = 3 mm n = 992,64 voøng/phuùt S = 0.3mm/voøng T1 = = 0.225 phuùt + Tieän baùn tinh : L = 60 mm L1 = + 1.1 = 1.8 mm L2 = 3 mm n = 1408 voøng/phuùt S = 0.3mm/voøng T1 = = 0.153 phuùt + Tieän tinh : L = 60 mm L1 = + 1.1 = 1.6mm L2 = 3 mm n = 1989,68 voøng/phuùt S = 0.2 mm/voøng T1 = = 0.162 phuùt 7.2. Tính cheá ñoä caét baèng phöông phaùp tra baûng cho: +Maët 4 vaø maët 9 :(Söû duïng maùy T616) +Tieän thoâ maët 4: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 Trang 52(Kích thöôùc dao tieän ) t=3,05mm S=0,4 mm/voøng V=174 m/phuùt ( tra baûng 5-65 trang 57 [2]) vg/phuùt (=1390 vg/phuùt) L2 = 2 mm phuùt (= 1,1 giaây) +Tieän baùn tinh maët 4: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 Trang 54 t=1,05mm S=0,3 mm/voøng V=195 m/phuùt (baûng 5-65 [2]) Neáu choïn V = 248 m/phuùt theo baûng 5-65 soå tay II thì n raát lôùn neân ta choïn V = 195m/phuùt ñeå ñaûm baûo tuoåi beàn dao vaø ñoä cöùng vöõng cuûa maùy) vg/phuùt (=1550 vg/phuùt) L2 = 2 mm phuùt (= 1,3 giaây) +Tieän thoâ maët 9: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 Trang 52(Kích thöôùc dao tieän ) t=2,35mm S=0,4 mm/voøng V=195m/phuùt vg/phuùt (=1550vg/phuùt) L2 = 2 mm phuùt (= 1 giaây) +Tieän baùn tinh maët 9: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 Trang 54 t=0,75 mm S=0,3 mm/voøng V=248 m/phuùt vg/phuùt L2 = 2 mm phuùt +Tính cheá ñoä caét cho maët 1-12,6-8: Söû duïng dao phay coù gaén maûnh hôïp kim cöùng BK8.Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1.2001 ,baûng 4-85/369 (chieàu roäng beà maët caàn phay = 22 mm neân coù theå söû duïng dao naøy) D=100mm B=14mm d=32 z=8 T=400( tra baûng 7 [5] trang 25) +Phay thoâ:(6H12) Tra soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 trang 160: ( vì tra theo vaät lieäu gang khoâng coù neân choïn theo vaät lieäu gia coâng laø theùp) t=4,84mm S=0,2 mm/raêng=1,6 mm/vg V=307 m/phuùt vg/phuùt Choïn nthoâ=980 vg/phuùt Sphthoâ =Sz.Z.n=0,2.8.980=1568 mm /phuùt Tra baûng 5-180 trang 163 [2] thì maùy caàn coâng suaát 5,5 kW .Söû duïng maùy 6H12, vôùi N=7 kW ,Nyc=7.0,85=5,95>5,5kW (coâng thöùc 11 trang 27 saùch HDÑA II).Neân maùy ñaõ choïn thoûa maûn yeâu caàu.Tuy nhieân do taøi lieäu khoâng roõ raøng neân maùy 6H12 coù theå laø maùy phay ñöùng .Choïn laïi maùy 6H81 vôùi coâng suaát N=4,5 kW vôùi Nyc=4,5.0,85=3,82kW.Do ñoù khoâng theå choïn vaän toác hieän taïi choïn laïi : V=216 m/phuùt (trang 161 [2] baûng 5.178) vg/phuùt Choïn nthoâ=690 vg/phuùt Sphthoâ =Sz.Z.n=0,2.8.690=1104 mm /phuùt Thôøi gian gia coâng cô baûn : Theo saùch [5] trang 63 ta tính thôøi gian gia coâng cô baûn nhö sau: L2 = 3 mm 0,43(phuùt) 0,34(phuùt) Tra baûng 5-180 soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 thì maùy caàn coâng suaát 3,8 kW.Maùy ñöôïc choïn thoaû maûn yeâu caàu. +Phay tinh Tra soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 trang 160: t=2mm S=0,2 mm/raêng=1,6 mm/vg V=274 m/phuùt vg/phuùt Choïn ntinh=880 vg/phuùt Sphtinh =Sz.Z.n=0,2.8.880=1408 mm /phuùt Thôøi gian gia coâng cô baûn : Theo saùch [5] trang 63 ta tính thôøi gian gia coâng cô baûn nhö sau: L2 = 3 mm 0,3(phuùt) 0,23(phuùt) +Tra cheá ñoä caét cho loã: mm Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1.2001 baûng 3-131 Muõi khoan Muõi khoeùt Muõi doa vôùi caáp chính xaùc 8 Neáu söû duïng muõi khoan ,khoeùt doa baèng hôïp kim cöùng thì vaän toác maùy quaù lôùn gaây neân hao toán kinh phí ñaàu tö .Do ñoù söû duïng muõi khoan ,khoeùt doa baèng theùp gioù thì coù theå söû duïng caùc maùy do Vieät Nam saûn xuaát cuï theå söû duïng maùy 2M53 a)Khoan: (muõi khoan nhoùm I vì chieàu daøi gia coâng ngaén)( trang 319[1]) Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 baûng 5-89 t=15,8/2=7,9mm S=0,7 mm/voøng V=25m/voøng vg/phuùt Coâng suaát maùy 1,7 kW Coâng suaát yeâu caàu cuûa maùy 2,8.0,85=2,38>1,7 (thoûa) L=16 L2 = 2 mm T0 = 0,065 phuùt b)Khoeùt: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 , baûng 5-104 soå tay II t=(15,85-15,8)/2=0,025mm S=0,75 mm/voøng V=27,5 m/voøng ( bảng 5-106 [2]) vg/phuùt L=16 mm L2 = 2 mm T0 = 0,047 phuùt c)Doa: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 baûng 5-112,5-114 t=(16-15,85)/2=0,075 mm S=2,4 mm/voøng V=6,5 m/voøng vg/phuùt L=16 mm L2 = 2 mm T0 = 0,063 phuùt +Tra cheá ñoä caét cho raõnh : : -Khoan 8 Muõi khoan ruoät gaø baèng theùp gioù ,loaïi ñuoâi truï ngaén (baûng 4-40 soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1.2001),duïng cuï P18 -Phay 9 Dao phay ngoùn theùp gioù P18 D=9mm,Z=4raêng,l=19,L=69(baûng 4-65 soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1.2001) +Khoan: t=7,8/2=3,9 mm S=0,4 mm/voøng (bảng 5-89 [2]) V=28 m/voøng vg/phuùt (hay S=0,4x1120 =448 mm/ph) L=16 mm L2 = 2 mm T0 = 0,049 phuùt +Phay raõnh: Tra soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 baûng 5-160: t=16mm Sz=0,05 mm/raêng (baûng 5-153 trang 138 [2]) V=24 m/phuùt (baûng 5-155 trang 139 [2]) vg/phuùt S =Sz.Z.n=0,05.4.850=170 mm /phuùt phuùt Choïn maùy :Do coâng suaát khoâng yeâu caàu cao tuy nhieân ñeå cho an toaøn choïn maùy phay ñöùng 6H12. +Tính cheá ñoä caét cho xoïc raõnh 10. Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 baûng 5-83 t=2,8 mm S=0,24 mm/haønh trình keùp V=6,9m/ph (5-84 [2]) Soá haønh trình keùp n = = 58(htk/phut) phuùt( [4] trang 109) Söû duïng maùy 7430,vaø dao theùp gioù. LAÄP BAÛNG KEÁT QUAÛ [t(mm), s(mm/voøng), v(m/ph), n(voøng/ph), T0(phuùt)] Maët Böôùc t(mm) S V(m/ph) n(vg/ph), T0(phuùt) 5 -Tieän thoâ - Tieän baùn tinh - Tieän tinh 1,597 0,4215 0,3025 0,3 0,3 0,2 109,94 134,3 153 992,64 1408 1989,68 0,225 0,153 0,162 9 - Tieän thoâ -Tieän baùn tinh 2,35 0,75 0,4 0,3 195 248 1550 1973,5 0,016 0,017 4 - Tieän thoâ -Tieän baùn tinh 3,05 1,05 0,4 0,3 174 195 1390 1550 0,018 0,021 6-8 1-12 -Phay thoâ -Phay thoâ 4,84 4,84 1104(mm/ph) 1104(mm/ph) 216 216 690 690 0,043 0,034 6-8 1-12 -Phay tinh -Phay tinh 2 2 1408(mm/ph) 1408(mm/ph) 274 274 880 880 0,3 0,23 2 -Khoan -Khoeùt -Doa 7,9 0,025 0.075 0,7 0.75 2,4 25 27,5 6,5 500 550 130 0,065 0,047 0,063 7 -Khoan -Phay 3,9 16 448(mm/ph) 170(mm/ph) 28 24 1120 850 0,049 0,88 10 -Xoïc 2,8 0,24(mm/htk) 6,9 58(ht/ph) 0,414 CHÖÔNG 8:THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ KHOAN KHOEÙT DOA I.Nhieäm vuï cuûa ñoà gaù: +Ñoà gaù coù nhieäm ñònh vò vaø keïp chaët chi tieát theo yeâu caàu ñeà ra: -Ñaûm baûo vò trí röông quan giöõa loã khoan vaø loã giöõa -Ñaûm baûo ñoä chính xaùc cuûa loã khoan -Thao taùc nhanh leï,an toaøn +Ñoà gaù khoáng cheá 6 baäc töï do: Maët phaúng khoáng cheá 3 baäc töï do. Truï ngaén khoáng cheá 2 baäc töï do. Khoái V khoáng cheá 1 baäc töï do (choáng xoay) II.Keát Caáu Vaø Nguyeân Lyù Laøm Vieäc: Thaân ñoà gaù ñöôïc coá ñònh tröïc tieáp leân baøn maùy nhôø hai buloâng ôû hai ñaàu vaø nhôø hai then daãn höôùng coá ñònh nhanh ñoà gaù. Choát truï gaén chaët leân thaân ñoà gaù nhôø buloâng vaø laøm maët ñònh vò chính cho quaù trình gia coâng Choát tyø phuï ñöôïc duøng ñeå traùnh coâng veânh chi tieát trong quaù trình gia coâng,choát tyø chæ goùp phaàn taêng cöùng vöõng khoâng haïn cheá theâm baäc töï do naøo. Khoái V coù taùc duïng choáng xoay vaø taïo vò trí töông quan giöõa maët loã trong vaø maët loã ngoaøi Vieäc keïp chaët thöïc hieän nhôø vít M12 (kích thöôùc vít thay ñoåi tuøy theo vaät lieäu cuûa vít) Cô caáu daãn höôùng(baïc daãn thay nhanh) goùp phaàn daãn höôùng duïng cuï caét vaø naâng cao ñoä cöùng vöõng III. Xaùc Ñònh Yeâu Caàu Kyõ Thuaät: Khoaûng caùch taâm choát truï vaø taâm baïc daãn höôùng laø : mm Ñoä khoâng song song giöõa taâm choát truï vaø taâm loã gia coâng vaø taâm loã ñònh vò <0,1/100mm Loã gia coâng ñaït caáp chính xaùc 8 vaø ñoä nhaùm =2.5 IV. Tính Löïc Caét Vaø Moment Caét Khi Khoan: Moment caét vaø löïc chieàu truïc : M=10CmDqSykp P0=10.CpDqSykp Tra baûng 5.32 Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2 ta coù : +: Cm=0.021 q = 2 y = 0.8 +: Cp = 42,7 q = 1 y = 0.8 Theo Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2 baûng 5.9 trang 9 ta coù =1 : Theo Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2 baûng 5.89 trang 86 ta choïn S=0.7 M = 100.021´162´0,70,8´1 = 41 Nm Po = 10´42.7´161´0,70.8´1 = 5136 N V. Tính Giaù Trò Löïc Keïp : Ñeå chi tieát khoâng bò xoay quanh truïc muõi khoan thì moâmen ma saùt do löïc keïp gaây ra phaûi thoûa : M.K W.f.L (Theo coâng thöùc 50 trang 84 [5]) Trong ñoù : (Theo coâng thöùc 50 trang 84 [5]) + Ko : heä soá an toaøn, Ko= 1.5 + K1 : heä soá tính ñeán taêng löïc caét khi ñoä boùng thay ñoåi, choïn K1=1.2 + K2: heä soá taêng löïc caét khi dao moøn, choïn K2= 1.6. + K3: heä soá taêng löïc caét khi gia coâng giaùn ñoaïn, choïn K3= 1 + K4: heä soá keå ñeán daïng keïp chaët, choïn K4= 1,3 + K5: heä soá tính möùc ñoä thuaän lôïi cuûa cô caáu keïp, choïn K5= 1 + K6: heä soá tính ñeán momen laøm quay chi tieát, choïn K6= 1.5 Þ K = 1.5x1.2x1.6x1.3x1x1x1.5 = 4.32 Ta coù heä soá ma saùt f=0.2 (Theo baûng 34 trang 84 [5]) + M = 41 Nm. + L= O1O2 = 71mm +M.K W.f1. L W * Tính toaùn ñöôøng kính buloâng keïp chaët: Ñöôøng kính trong d1 cuûa buloâng:( coâng thöùc 17.16 [6]) Trong ñoù: - F = W= 12474 N: löïc keïp buloâng. - = .(Tr 576 [6]) + = 200 MPa: giôùi haïn chaûy theùp CT3 (Tr 575 [6]) + [S] = 1.2÷1.5=1.5 : heä soá an toaøn. (Tr 576 [6]) Vaäy choïn buloâng M12 * Tính löïc xieát: Tv : moment xieát bulong (Theo coâng thöùc 17.6 Tr574 [6]) N.mm Vôùi : V=W=12474 (N) : löïc xieát bulong d2==11.1mm : ñöôøng kính trung bình ren Dtb = mm f = 0.15 heä soá ma saùt treân ren vaø choát truï g = 2030’ =2,5 o: goùc naâng ren f’=f/cos300 =0.173 r’ = arctg(f’) = 9,815, Löïc taùc ñoäng leân khoùa N * Tính löïc loø xo: Löïc do loø xo gaây ra (Q ) phaûi thoûa ñieàu kieän : Q.L1< W.L2 (Vôùi L1=38 mm;L2=20mm) Þ Q < W.L2/L1 = 12474 ×20 /38 = 6564 N Do trong quaù trình gaù chi tieát duøng tay ñeå keùo loø xo do ñoù: Choïn Fmax = 100 N vaø Fmin = 50 N (Löïc do tay taùc duïng) Choïn vaät lieäu laøm loø xo : Theùp nhieàu cacbon theo baûng15.2 Trang 514 [6]. sb=1500 MPa ,tb=1400 MPa, t-1=400 MPa ,tch=900 MPa. Vôùi taûi troïng thay ñoåi ,[t] =0.3sb = 0.3×1500 =450 MPa (Tr 521 [6]) Choïn chæ soá laøm vieäc cuûa loø xo c=D/d=5 (Tr 521 [6]) Khi ñoù: (theo ct 15.9 Tr 520 [6]) Ñöôøng kính loø xo xaùc ñònh theo coâng thöùc 15.12 Trang 521 [6] Ñöôøng kính trung bình loø xo D =10 mm Soá voøng laøm vieäc cuûa loø xo : Choïn x=20mm ,söû duïng loù xo baèng theùp Ñoä cöùng cuûa loø xo : VI. Xaùc ñònh sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù: Sai soá gaù ñaët phoâi: egñ = Sai soá ñoà gaù: eñg = + ek :sai soá do keïp chaët. Theo soå tay vaø Atlas ñoà gaù.Traàn Vaên Ñòch coâng thöùc 7.2 trang 42 : ek = 0 vì phöông löïc keïp vuoâng goùc phöông kích thöôùc caàn ñaït ñöôïc neân cos =0 + ec : sai soá chuaån xuaát hieän khi chuaån ñònh vò khoâng truøng chuaån kích thöôùc + eñc :sai soá ñieàu chænh ñoà gaù. Choïn eñc = 0.01 mm ,theo soå tay vaø Atlas ñoà gaù.Traàn Vaên Ñòch trang 49 + em: sai soá do moøn ñoà gaù : em = Theo soå tay vaø Atlas ñoà gaù.Traàn Vaên Ñòch trang 49  : = 0,1 N : soá löôïng chi tieát ñöôïc gia coâng treân ñoà gaù, N= 10000 em = 0.1= 0,01 mm. dung sai khoaûng caùch hai loã 0,12mm ,choïn Sai soá gaù ñaët : [egñ]=mm +Vaäy sai soá cheá taïo cho pheùp cuûa ñoà gaù : +Yeâu caàu kyõ thuaät ñoà gaù : Ñoä khoâng song song cuûa maët ñònh vò so vôùi ñaùy ñoà gaù £ 0,005/100 mm Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa taâm baïc daãn vaø ñaùy ñoà gaù £ 0,005 /100 mm Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa taâm choát ñònh vò vaø ñaùy ñoà gaù £ 0,005/100 mm Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa maët gôø cuûa choát ñònh vò vaø ñaùy ñoà gaù£ 0,005/100 mm BIEÄN PHAÙP KIEÅM TRA SAI SOÁ +Kieåm tra sai soá: -Thöôùc caëp du xích 0,02 -Duøng caùc chi tieát chuaån -Duøng banme ño trong Vôùi nhöõng duïng cuï treân coù theå kieåm tra sai soá moät caùch hieäu quaû. +Kieåm tra vò trí töông quan: +Kieåm ñoä vuoâng goùc: -Söû duïng truïc coù ñoä coân nhaát ñònh -Quay chi tieát quanh truïc töø ñoù ta kieåm tra ñöôïc sai soá. +Kieåm tra ñoä song song: -Ñoä khoâng song song ñöôïc kieåm tra baèng ñoà gaù chuyeân duøng nhö hình veõ +Nhaän xeùt caûi tieán moät soá chæ tieâu cuûa ñoà gaù: -Trong nguyeân coâng treân coù theå vít vaën ra vaøo lieân tuïc gaây moøn choát beân döôùi ,choát beân döôùi laép coù ñoä doâi neân vieäc thay theá khoù khaên ..caûi tieán -Tuy nhieân ôû nguyeân coâng treân vaãn coøn moät dieåm laø sai soá chuaån khi ñònh vò ,ta coù theå duøng truïc gaù bung hay truïc gaù ñaøn hoài ,khoâng coøn sai soá chuaån nhöng khi ñoù naûy sinh vaán ñeà cöùng vöõng. LÔØI KEÁT “QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ GIA COÂNG CHI TIEÁT CAØNG” ñaõ ñöôïcthieát laäp goàm coù 9 nguyeân coâng cuøng vôùi trình töï caùc böôùc coâng ngheä ôû töøng nguyeân coâng. QTCN naøy coù nhöôïc ñieåm laø khoâng taän duïng caùc trang thieát bò hieän ñaïi coù daây chuyeàn töï ñoäng hoùa. Tuy vaäy buø laïi, QTCN ñöôïc thieát laäp ñôn giaûn, deã daøng söû duïng, thôøi gian gia coâng nhoû, baäc thôï khoâng cao, ñaûm baûo ñöôïc chæ tieâu veà kinh teá. Trong thôøi gian laøm ñoà aùn vöøa qua , nhoùm chuùng em ñöôïc söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày HUYØNH NGOÏC HIEÄP vaø quyù thaày coâ khoa cô khí,ban giaûng daïy thöïc haønh.Töø ñoù chuùng em ñaõ toång hôïp ñöôïc nhieàu kieán thöùc höõu ích cuûa moân chi tieát maùy ,moân coâng ngheä cheá taïo maùy vaø tính toaùn söùc beàn cuûa vaät lieäu …ñeå vaän duïng vaøo ñoà aùn naøy. Tuy nhieân, vôùi kieán thöùc haïn heïp do ñoù nhöõng soá lieäu maø chuùng em ñöa ra vaø tính toaùn thieát keá chæ môùi ôû goác doä söû duïng taøi lieäu, soå tay neân coøn gaëp nhieàu ñieàu sai soùt .Vieäc phoái hôïp giöõa caùc thaønh vieân trong nhoùm chöa ñöôïc thoáng nhaát neân coøn nhieàu thieáu soùt trong vieäc tính toaùn cuõng nhö tra cöùu soá lieäu .Chuùng em mong thaày coâ höôùng daãn chæ baûo theâm ñeå chuùng em ñöôïc cuõng coá kieán thöùc töø ñoù ruùt kinh nghieäm cho caùc ñoà aùn ,luaän vaên sau naøy. Qua ñoà aùn naøy chuùng em ruùt ra ñöôïc nhieàu kinh nghieäm vaø ñaëc bieät thaáy ñöôïc taàm quan troïng vaø khoù khaên cuûa ngöôøi kyõ sö khi thieát keá trang thieát bò ,caùc ñoà gaù ,löïa choïn maùy moùc vaø duïng cuï caét, caùc loaïi maùy moùc … Tuy nhieân toaøn boä coâng vieäc thieát keá ñoà aùn ñöôïc thöïc hieän trong thôøi gian khaù ngaén, laïi thieáu kinh nghieäm, taøi lieäu tra cöùu. Do ñoù,ñoà aùn naøyhaún coøn nhieàu sai soùt. Raát mong thaày coâ cho em yù kieán boå sung ñeå naâng cao kieán thöùc vaø ñeå quy trình coâng ngheä ñöôïc hoaøn thieän hôn, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, taêng naêng suaát, haï giaù thaønh saûn phaåm gia coâng vaø ñaùp öùng nhu caàu söû duïng toát hôn. Cuoái cuøng chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ khoa cô khí, ñaëc bieät laø thaày HUYØNH NGOÏC HIEÄP ñaõ taän tình giuùp ñôõ , höôùng daãn vaø boû nhieàu thieàu gian giuùp ñôõ chuùng em hoaøn thaønh taäp ñoà aùn naøy. Nhoùm thieát keá Nguyeãn Phaïm Xuaân Aùnh 20200097 Traàn Minh Caàu 20200189 Nguyeãn Töù Ñieàn Phuùc Chaâu 20200206 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1].PGS-TS Nguyeãn Ñaéc Loäc,PGS.TS Leâ Vaên Tieán ,PGS.TS Ninh Ñöùc Toán,Ts Traàn Xuaân Vieät :Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1 NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät ,2001 vaø 2003,1970,1976. [2].PGS-TS Nguyeãn Ñaéc Loäc,PGS.TS Leâ Vaên Tieán ,PGS.TS Ninh Ñöùc Toán,Ts Traàn Xuaân Vieät :Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2 NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät ,2001 vaø 2003,1970,1976. [3].PGS-TS Nguyeãn Ñaéc Loäc,PGS.TS Leâ Vaên Tieán ,PGS.TS Ninh Ñöùc Toán,Ts Traàn Xuaân Vieät :Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 3 NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät ,2001 vaø 2003,1970,1976. [4].PGS-PTS Ñaëng Vaên Nghìn,TS Leâ Trung Thöïc :Höôùng daãn thieát keá ñoà aùn moân hoïc coâng ngheä cheá taïo maùy , Tröôøng ÑH Baùch Khoa TPHCM,1998. [5]. PGS.TS Traàn Vaên Ñòch. Thieát keá ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy, NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät ,2001. [6]. Nguyeãn Höõu Loäc: Cô sôû Thieát keá maùy. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TPHCM, 2004 [7].PGS.TS Traàn Vaên Ñòch :Soå tay vaø Atlas ñoà gaù.Traàn Vaên Ñòch,NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät ,2000. [8].Traàn Höõu Queá:Veõ kó thuaät cô khí ,Nhaø xuaát baûn giaùo duïc , 2003 [9].Ninh Ñöùc Toán: Dung sai vaø laép gheùp,Nhaø xuaát baûn giaùo duïc , 2000 [10].Tröôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa Haø Noäi . Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy taäp 1,2 . , NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät ,1998.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyet minh.doc
  • docBIA A4.doc
  • docBIAA3.doc
  • doctonghopnguyencong.doc