Đồ án Tốt nghiệp hầm lò mỏ Năm Mẫu

Mục lục Lời mở đầu Danh mục các bản vẽ Chương 1 đặc điểm và điều kiện địa chất của khu mỏ 1.1. Địa lý tự nhiên 1.1.1. Địa lý của vùng mỏ, khu vực thiết kế, sông ngòi, đồi núi, hệ thống giao thông vận tải, nguồn năng lượng và nước sinh hoạt 1.1.2. Tình hình dân cư, kinh tế và chính trị khu vực thiết kế 1.1.3. Điều kiện khí hậu 1.1.4. Quá trình thăm dò và khai thác của khu mỏ 1.2. Điều kiện địa chất 1.2.1. Cấu tạo địa chất vùng mỏ 1.2.2. Cấu tạo các vỉa than 1.2.3. Phẩm chất than 1.2.4. Đặc điểm địa chất thủy văn . 1.2.4. Đặc điểm địa chất công trình 1.2.6. Trữ lượng 1.3. Kết luận chương 2 mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ 2.1. Giới hạn khu vực thiết kế 2.1.1. Biên giới khu vực thiết kế 2.1.2. Kích thước khu vực thiết kế 2.2. Tính trữ lượng 2.2.1. Trữ lượng trong bảng cân đối 2.2.2. Trữ lượng công nghiệp 2.3. Sản lượng và tuổi mỏ 2.3.1. Sản lượng mỏ 2.3.2. Tuổi mỏ 2.4. Chế độ làm việc của mỏ 2.4.1. Bộ phận lao động trực tiếp 2.4.2. Bộ phận lao động gián tiếp 2.5. Phân chia ruộng mỏ 2.5.1. Phân chia ruộng mỏ 2.5.2. Kích thước của ruộng mỏ 2.6. Mở vỉa 2.6.1. Khái quát chung 2.6.2. Đề xuất các phương án mở vỉa 2.6.3. Trình bày các phương án mở vỉa 2.6.4. Phân tích và so sánh kỹ thuật giữa hai phương án mở vỉa . 2.6.5. So sánh kinh tế giữa các phương án 2.6.6. Kết luận Error! Bookmark not defined. 2.7. Thiết kế thi công đào lò mở vỉa 2.7.1. Chọn dạng tiết diện lò và vật liệu chống lò 2.7.2. Xác định kích thước tiết diện lò 2.7.3. Lập hộ chiếu chống lò 2.7.4. Lập hộ chiếu khoan nổ mìn khi đào lò 2.7.5. Xác định khối lượng của từng công việc trong một chu kỳ đào lò 2.8. Kết luận chương 3 Khai thác phần chuyên đề Lựa chọn công nghệ cơ giới hóa cho vỉa 6 mức +125  -50 3.1. Đặcđiểm địa chất và các yếu tố liên quan đến công tác khai thác 3.2. Lựa chọn hệ thống khai thác 3.2.1. Khái quát chung 3.2.2. Các hệ thống khai thác có thể áp dụng được về mặt kỹ thuật 3.2.3. Lựa chọn hệ thống khai thác hợp lý 3.3.Phương án I: Hệ thống khai thác cột dài theo phương, lò chợ trụ hạ trần, sử dụng giá khung thủy lực di dộng và khấu than bằng khoan nổ mìn 3.3.1. Công tác chuẩn bị, vận tải, thông gió 3.3.2. Xác định các thông số của hệ thống khai thác 3.3.3. Quy trình công nghệ khai thác và chống giữ lò chợ 3.4. Phương án II: Hệ thống khai thác cột dài theo phương, lò chợ trụ hạ trần sử dụng dàn tự hành kết hợp với máy khấu than 3.4.1. Công tác chuẩn bị, vận tải, thông gió 3.4.2. Xác định các thông số của hệ thống khai thác 3.4.3. Lựa chọn thiết bị cơ giới hóa 3.4.4. Hộ chiếu chống giữ lò chợ 3.4.5. Công tác tổ chức sản xuất 3.4.6. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật lò chợ 3.5. So sánh lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý 3.5.1. So sánh kỹ thuật 3.5.2. So sánh về mặt kinh tế 3.6. Kết luận chương 4 thông gió và an toàn lao động 4.1. Khái quát chung 4.1.1. Nhiệm vụ thông gió chung của mỏ 4.1.2. Nhiệm vụ thiết kế thông gió 4.1.3. Phạm vi thiết kế thông gió chung 4.1.4. Đặc điểm chế độ khí mỏ 4.2. Lựa chọn hệ thống thông gió . 4.2.1. Chọn phương pháp thông gió 4.2.2. Chọn vị trí đặt trạm quạt gió chính 4.2.3. Lựa chọn sơ đồ thông gió 4.3. Tính lưu lượng gió chung cho mỏ 4.3.1. Lựa chọn phương pháp tính lưu lượng gió cho mỏ 4.3.2. Tính lưu lượng gió chung cho mỏ 4.4.Tính phân phối gió trên sơ đồ 4.4.1. Tính phân phối gió trên sơ đồ 4.4.2. Kiểm tra tốc độ gió 4.5. Tính hạ áp chung cho mỏ 4.5.1. Lựa chọn phương pháp tính hạ áp chung cho mỏ 4.5.2. Tính hạ áp cho các đường lò 4.6. Tính chọn quạt gió chính 4.6.1. Tính lưu lượng quạt 4.6.2. Tính hạ áp quạt 4.6.3. Chọn quạt gió chính 4.6.4. Xác định điểm công tác của quạt 4.7. Tính công suất của quạt 4.7.1. Công suất của quạt 4.7.2. Công suất động cơ 4.8. Thống kê thiết bị thông gió 4.8.1. Thống kê mua sắm thiết bị thông gió . 4.8.2. Chi phí trả lương cho công nhân 4.8.3. Chi phí năng lượng 4.8.4.Chi phí khấu hao thiết bị 4.8.5. Giá thành thông gió cho 1 tân than 4.9. Kết luận 4.10. An toàn và bảo hộ lao động Error! 4.10.1.ý nghĩa của công tác an toàn và bảo hộ lao động 4.10.2. Những biện pháp an toàn ở mỏ hầm lò . 4.10.3. Tổ chức và thực hiện công tác an toàn 4.11. Thiết bị an toàn và dụng cụ bảo hộ lao động 4.11.1. Trang bị đội cấp cứu mỏ 4.11.2. Trang bị cho đội an toàn chương 5 Vận tải Và Cấp thoát nước 5.1. Vận tải 5.1.1. Vận tải trong lò 5.1.2.Vận tải ngoài mặt bằng 5.2. Cấp thoát nước 5.2.1. Cung cấp nước 5.2.2. Thoát nước mỏ 5. Thoát nước mặt bằng 5.2.3. Thống kê các thiết bị cấp thoát nước chương 6 mặt bằng và lịch thi công xây dựng mỏ 6.1. Địa hình và yêu cầu xây dựng mặt bằng công nghiệp 6.2. Bố trí các công trình trên mặt bằng sân công nghiệp 6.3. Lập lịch trình thi công 6.3.1. Thời gian xây dựng mỏ 6.3.2. Tổ chức thi công chương 7 kinh tế 7.1. Khái niệm 7.2. Biên chế tổ chức của mỏ 7.2.1. Cơ cấu quản lý mỏ 7.2.2. Biên chế tổ chức công nhân khu vực thiết kế 7.3. Khái quát vốn đầu tư 7.3.1. Khái niệm vốn đầu tư 7.3.2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 7.3.3. Khấu hao 7.4. Giá thành than 7.4.1. Chi phí trả lương cho công nhân 7.4.2. Chi phí động lực cho 1 tấn than từ lò chợ về nơi sàng tuyển 7.4.3. Chi phí bảo hiểm cho công nhân 7.4.4. Chi phí vật liệu 7.4.5. Chi phí khấu hao tài sản cố định cho 1 tấn than 7.4.6. Chi phí bảo vệ 7.4.7. Chi phí đào tạo . 7.4.8. Chi phí tiền lãi vay ngân hàng 7.4.9. Các khoản chi phí khác 7.4.10. Chi phí tuyển 7.4.11. Chi phí cho một tấn than sạch 7.5. Hiệu quả kinh tế 7.5.1. Doanh thu của mỏ do bán than hàng năm 7.5.2. Lợi nhuận gộp 7.5.3. Lợi nhuận ròng 7.5.4. Tỷ suất lợi nhuận 7.5.5. Thời gian thu hồi vốn 7.6. Kết luận Kết luân chung

docx42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6218 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tốt nghiệp hầm lò mỏ Năm Mẫu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch­¬ng 3 Khai th¸c PhÇn chuyªn ®Ò: Lùa chän c«ng nghÖ khai th¸c hîp lý cho vØa 6 møc +125 ( -50 má than Nam MÉu 3.1. §Æc®iÓm ®Þa chÊt vµ c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn c«ng t¸c khai th¸c VØa 3:. ChiÒu dµy cña vØa than thay ®æi tõ 0,29 ®Õn 7,53 m, trung b×nh 2,5 m, thuéc lo¹i vØa dµy trung b×nh vµ biÕn ®æi m¹nh theo ®­êng ph­¬ng vµ h­íng dèc. Møc ®é biÕn ®éng chiÒu dµy vØa tõ 55,71 ®Õn 91,77%, vØa thuéc lo¹i rÊt kh«ng æn ®Þnh. VØa than cÊu t¹o phøc t¹p tõ 1 ®Õn 9 líp ®¸ kÑp víi chiÒu dµy ®¸ kÑp tõ 0,03 ®Õn 2,19 m, trung b×nh 0,49 m chiÕm 20,4% chiÒu dµy vØa than. Gãc dèc trung b×nh 34(. VØa 4: ChiÒu dµy cña vØa than thay ®æi tõ 0,73 ®Õn 14,38 m, trung b×nh 2,86 m. VØa thuéc lo¹i cã chiÒu dµy trung b×nh vµ biÕn ®æi m¹nh theo ®­êng ph­¬ng còng nh­ theo h­íng dèc. Møc ®é biÕn ®éng chiÒu dµy cña vØa tõ 39,1 ®Õn 80,5%, vØa thuéc lo¹i kh«ng æn ®Þnh ®Õn rÊt kh«ng æn ®Þnh. VØa than cÊu t¹o tõ 1 ®Õn 13 líp ®¸ kÑp víi chiÒu dµy ®¸ kÑp tõ 0,1 ®Õn 2,23 m trung b×nh 0,45 m chiÕm 16,28% chiÒu dµy vØa than. Gãc dèc cña vØa thay ®æi tõ 17( ®Õn 66( trung b×nh 39( thuéc lo¹i vØa dèc nghiªng. VØa 5: ChiÒu dµy cña vØa than thay ®æi tõ 0,81 ®Õn 13,56 m, trung b×nh 4,84 m, vØa thuéc lo¹i vØa dµy. Gãc dèc cña vØa trung b×nh 35(. V¸ch trùc tiÕp lµ bét kÕt chiÕm kho¶ng 43% chiÒu dµy tÇng chøa than. Träng l­îng thÓ tÝch (() tõ 2,55 ( 2,70T/m3, trung b×nh 2,64T/m3, c­êng ®é kh¸ng nÐn 31,7 - 70,3Mpa, trung b×nh 47,4Mpa. V¸ch c¬ b¶n chñ yÕu lµ c¸t kÕt, ph©n bè ®Òu, dµy12 - 45cm, sËp ®æ trung b×nh ®Õn khã sËp ®æ, c­êng ®é kh¸ng nÐn 58,9 - 103,3Mpa, trung b×nh 78,2 Mpa. Trô trùc tiÕp gåm bét kÕt, sÐt kÕt, sÐt than d¹ng thÊu kÝnh, dµy 0,25 - 2,1m, dÔ tr­ît tiÕp xóc. Bét kÕt ph©n bè ®Òu, dµy 2 - 9 m. VØa 6: ChiÒu dµy cña vØa thay ®æi tõ 2,53 ®Õn 10,90 m trung b×nh 5m thuéc lo¹i vØa dµy. Gãc dèc cña vØa thay ®æi tõ 15( ®Õn 55( trung b×nh 23(. V¸ch c¬ b¶n chñ yÕu lµ c¸t kÕt cã ph©n líp tõ 12 ( 45cm vµ chiÕm kho¶ng 42% chiÒu dµy tÇng than. C­êng ®é kh¸ng nÐn ((n) tõ 58,9 ( 103,3 MPa, trung b×nh 78,2 MPa. Träng l­îng thÓ tÝch (() tõ 2,52 ( 2,68 T/m3, trung b×nh 2,62 T/m3. Lùc dÝnh kÕt (c) tõ 3,7( 9,6 MPa, trungb×nh 6,8 MPa. V¸ch trùc tiÕp chñ yÕu lµ bét kÕt vµ chiÕm kho¶ng 43% chiÒu dµy tÇng chøa than. Bét kÕt mµu x¸m ®en, ph©n líp tõ 8 ( 25 cm, t¹o nªn nh÷ng tËp trÇm tÝch dµy tõ 1,5 ( 25 m, trung b×nh 10,5m. §¸ thuéc lo¹i cøng trung b×nh ®Õn cøng (theo ph©n lo¹i cña Xavarenki). C­êng ®é kh¸ng nÐn ((n) tõ 31,7 ( 70,3 MPa, trung b×nh 47,4 MPa. Träng l­îng thÓ tÝch (() tõ 2,55 ( 2,70 T/m3, trung b×nh 2,59 T/m3. Lùc dÝnh kÕt (c) tõ 3,2 ( 5,8 MPa, trung b×nh 4,8 MPa. Trô trùc tiÕp lµ bét kÕt, ®«i chç lµ sÐt kÕt, sÐt than ph©n bè kh«ng ®Òu, d¹ng thÊu kÝnh vµ n»m trùc tiÕp ë v¸ch vµ trô c¸c vØa than, dµy tõ 0,25 ( 2,1m, chiÕm kho¶ng 5% chiÒu dµy tÇng chøa than. SÐt kÕt mÒm, dÔ sËp lë, t¸ch chÏ, tr­ît tiÕp xóc. C­êng ®é kh¸ng nÐn ((n) tõ 8,5 ( 24,4 MPa, c­êng ®é kh¸ng lón nhá nhÊt 4,93 MPa. Träng l­îng thÓ tÝch (() tõ 2,56 ( 2,71 T/m3, trung b×nh 2,64 T/m3. VØa 6A: ChiÒu dµy cña vØa than thay ®æi tõ 1,76 ®Õn 11,45 m trung b×nh 3,35m thuéc lo¹i vØa cã chiÒu dµy trung b×nhvµ thay ®æi m¹nh theo ®­êng ph­¬ng vµ h­íng dèc. Gãc dèc cña vØa than thay ®æi tõ 10( ®Õn 55( trung b×nh 25(. V¸ch gi¶ lµ sÐt kÕt d¹ng thÊu kÝnh ph©n bè kh«ng ®Òu, chiÒu dµy 0,25 - 1,43 m, dÔ sËp lë. V¸ch trùc tiÕp lµ bét kÕt ph©n bè ®Òu dµy 1,7 - 7,2 m, v¸ch thuéc lo¹i kh«ng æn ®Þnh ®Õn æn ®Þnh trung b×nh, c­êng ®é kh¸ng nÐn 28,6 - 56,7 Mpa, trung b×nh 40,7 Mpa. V¸ch c¬ b¶n gåm bét kÕt xen kÑp c¸t kÕt, ph©n bè ®Òu, dµy 4 - 25 m, sËp ®æ trung b×nh ®Õn khã sËp ®æ, c­êng ®é kh¸ng nÐn 47,2 - 102,2 Mpa, trung b×nh 71,4 Mpa. Trô trùc tiÕp gåm sÐt kÕt, sÐt than d¹ng thÊu kÝnh, dµy 0,25 - 1,22 m, dÔ tr­ît tiÕp xóc. Bét kÕt ph©n bè ®Òu, dµy 2 - 10 m. VØa 7: ChiÒu dµy cña vØa thay ®æi tõ 1,64 ®Õn 22,58 m trung b×nh 4,92 m thuéc lo¹i vØa dµy. Gãc dèc cña vØa thay ®æi tõ 10( ®Õn 50( trung b×nh 28(, thuéc lo¹i vØa nghiªng. Nh×n chung vØa 7 dèc tho¶i h¬n c¸c vØa than kh¸c trong khu vùc má. V¸ch gi¶ lµ sÐt kÕt d¹ng thÊu kÝnh ph©n bè kh«ng ®Òu, chiÒu dµy 0,2 - 0,6 m, dÔ sËp lë. V¸ch trùc tiÕp lµ bét kÕt ph©n bè ®Òu dµy 3 - 16 m, trung b×nh lµ 6m v¸ch thuéc lo¹i kh«ng æn ®Þnh ®Õn æn ®Þnh trung b×nh, träng l­îng thÓ tÝch (() tõ 2,55 ( 2,70 T/m3, trung b×nh 2,6 T/m3, c­êng ®é kh¸ng nÐn 24,6 - 56,7 Mpa, trung b×nh 40,7 Mpa. V¸ch c¬ b¶n gåm bét kÕt xen kÑp c¸t kÕt, ph©n bè ®Òu, dµy 3 - 16 m, sËp ®æ trung b×nh ®Õn khã sËp ®æ, c­êng ®é kh¸ng nÐn 40,6 - 70,2 Mpa, trung b×nh 68,7 Mpa. Trô trùc tiÕp gåm sÐt kÕt, sÐt than d¹ng thÊu kÝnh, dµy 0,3 - 1,37 m, dÔ tr­ît tiÕp xóc. Bét kÕt ph©n bè ®Òu, dµy 2 - 9 m. VØa 8: Ph©n bè tõ tuyÕn T.I ®Õn ranh giíi phÝa T©y khu má vµ ®­îc chia thµnh 4 khèi cÊu t¹o. ChiÒu dµy cña vØa than thay ®æi tõ 1,78 ®Õn 3,64 m trung b×nh 2,22 m thuéc lo¹i vØa dµy trung b×nh. VØa than cã chiÒu dµy kh«ng æn ®Þnh, møc ®é biÕn ®éng tõ 33,5 ®Õn 51,5%. CÊu t¹o vØa cã tõ 1 ®Õn 5 líp ®¸ kÑp ë d¹ng c¸c líp máng, c¸c thÊu kÝnh víi chiÒu dµy tõ 0,12 ®Õn 1,32 m trung b×nh 0,2 m chiÕm 10,98% chiÒu dµy vØa than. Gãc dèc cña vØa thay ®æi tõ 10( ®Õn 70( trung b×nh 35( thuéc lo¹i vØa nghiªng. VØa 9: ChiÒu dµy vØa than thay ®æi tõ 1,63 ®Õn 5,72 m trung b×nh 2,48 m thuéc lo¹i vØa máng ®Õn trung b×nh. §¸ v¸ch trùc tiÕp lµ sÐt kÕt than d¹ng thÊu kÝnh dµy 0,39 ( 1,45m. Bét kÕt ph©n bè ®Òu dµy 2,5 ( 25m, thuéc lo¹i æn ®Þnh, sËp ®æ trung b×nh vµ dÔ sËp ®æ. Trô trùc tiÕp lµ sÐt kÕt, sÐt than d¹ng thÊu kÝnh dµy 0,4 ( 1,2m. Bét kÕt ph©n bè ®Òu dµy 5,0 ( 12m lµm nÒn æn ®Þnh. Gãc dèc cña vØa than thay ®æi trong tõng ph¹m vi hÑp tõ 10( ®Õn 60( trung b×nh 29( thuéc lo¹i vØa dèc nghiªng. Qua ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c vØa trong ph¹m møc +125 ( -50 cña má than Nam MÉu. Trong giíi h¹n khai tr­êng, §å ¸n thÊy c¸c vØa than cã ®Æc ®iÓm: - Gãc dèc 35o chiÕm 21% tæng tr÷ l­îng ®Þa chÊt huy ®éng cña toµn má. - ChiÒu dµy 3,5m chiÕm 67% tæng tr÷ l­îng ®Þa chÊt huy ®éng cña toµn má. Nh­ vËy tr÷ l­îng vØa dµy dèc tho¶i ®Õn nghiªng chiÕm tû lÖ lín. HiÖn nay ë c¸c má than vïng Qu¶ng Ninh c¸c c«ng nghÖ dïng ®Ó ¸p dông cho c¸c vØa dµy dèc tho¶i ®Õn nghiªng gåm: M« h×nh c«ng nghÖ khÊu than b»ng ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng khoan næ m×n thñ c«ng, chèng gi÷ lß chî b»ng c¸c lo¹i cét gç, s¾t, v× chèng thuû lùc kÕt hîp víi xµ ®¬n hoÆc xµ khíp. M« h×nh lß chî b¸n c¬ giíi ho¸ khÊu than lß chî b»ng ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng khoan næ m×n, chèng gi÷ lß chî b»ng gi¸ thuû lùc ®¬n hoÆc gi¸ khung thñy lùc di ®éng. M« h×nh c¬ giíi ho¸ ®ång bé khÊu than lß chî b»ng m¸y khÊu combai, chèng gi÷ b»ng dµn tù hµnh. §©y lµ m« h×nh c«ng nghÖ khai th¸c hiÖn ®¹i thùc hiÖn toµn bé c¸c kh©u c«ng nghÖ tronglß chî b»ng c¬ giíi tõ khÊu than, chèng lß vµ ®iÒu khiÓn ®¸ v¸ch. Trªn cë së nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt, s¶n l­îng lß chî cña C«ng ty than Nam MÉu, cïng víi c¸c kÕ ho¹ch më réng khai th¸c hÇm lß cña c«ng ty. §å ¸n t×m hiÓu (Nghiªn cøu lùa chän c«ng nghÖ khai th¸c hîp lý cho vØa 6 møc +125 ( -50 má than Nam MÉu(. 3.2. Lùa chän hÖ thèng khai th¸c 3.2.1. Kh¸i qu¸t chung HÖ thèng khai th¸c má lµ tr×nh tù ®µo c¸c ®­êng lß chuÈn bÞ vµ khai th¸c than trong ruéng má phèi hîp chÆt chÏ víi nhau theo thêi gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng khi lùa chän hÖ thèng khai th¸c bao gåm: h×nh d¹ng kho¸ng sµng, chiÒu dµy vØa, gãc dèc vØa, tÝnh chÊt ®¸t ®¸ xung quanh, ®é chøa khÝ, ®é chøa n­íc, tÝnh tù ch¸y cña than, cÊu tróc vØa than, tÝnh chÊt c¬ lý cña than,.. HÖ thèng khai th¸c hîp lý ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Møc ®é an toµn cao trong hÖ thèng khai th¸c cao. - HÖ thèng khai th¸c t¹o ®iÒu kiÖn lao ®éng cña c«ng nh©n thuËn lîi. - §¹t n¨ng suÊt lao ®éng cao. - Tæn thÊt tµi nguyªn lµ nhá nhÊt. - HÖ thèng khai th¸c cã kh¶ n¨ng c¬ giíi ho¸ cao. - Gi¸ thµnh khai th¸c thÊp. - HÖ thèng cã s¬ ®å th«ng giã, vËn t¶i tho¸t n­íc ®¬n gi¶n. - Chi phÝ b¶o vÖ ®­êng lß trong hÖ thèng khai th¸c lµ nhá nhÊt. 3.2.2. C¸c hÖ thèng khai th¸c cã thÓ ¸p dông ®­îc vÒ mÆt kü thuËt Trªn c¬ së ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt, cÊu t¹o vØa 6, §å ¸n ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n hÖ thèng khai cã thÓ ¸p dông cho vØa 6 møc +125 ( -50 víi c¸c ph­¬ng ¸n nh­ sau: - HÖ thèng khai th¸c cét dµi theo ph­¬ng chia líp nghiªng, lß chî b¸m trô thu håi líp gi÷a, sö dông gi¸ thñy lùc di ®éng vµ khÊu than b»ng khoan næ m×n. - HÖ thèng khai th¸c cét dµi theo ph­¬ng, lß chî trô h¹ trÇn, sö dông gi¸ khung thñy lùc di déng vµ khÊu than b»ng khoan næ m×n. - HÖ thèng khai th¸c cét dµi theo ph­¬ng, lß chî trô h¹ trÇn sö dông dµn tù hµnh kÕt hîp víi m¸y khÊu than. 3.2.3. Lùa chän hÖ thèng khai th¸c hîp lý §Ó lùa chän hÖ thèng khai th¸c hîp lý cho ®iÒu kiÖn cña vØa 6, §å ¸n tiÕn hµnh ph©n tÝch ­u nh­îc ®iÓm cña c¸c hÖ th«ng khai th¸c: * HÖ thèng khai th¸c cét dµi theo ph­¬ng chia líp nghiªng, lß chî b¸m trô thu håi líp gi÷a, sö dông gi¸ thñy lùc di ®éng vµ khÊu than b»ng khoan næ m×n. - ­u ®iÓm: + C¸c líp cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh khai th¸c ®ång thêi nªn tËp trung s¶n xuÊt cao dÉn ®Õn s¶n l­îng khai th¸c cña vØa lín. + C«ng t¸c ®iÒu khiÓn ®¸ v¸ch chñ ®éng do khai th¸c l¬ chî líp v¸ch. + VØa than ®­îc chia thµnh 2 líp khai th¸c do ®ã gi¶m ®­îc tæn thÊt than. - Nh­îc ®iÓm: + C«ng t¸c ®µo c¸c ®­êng lß chuÈn bÞ cho c¸c líp phøc t¹p, dÔ lÉn líp hoÆc mÊt líp. + Sè l­îng ®­êng lß chuÈn bÞ rÊt lín, chi phÝ ®µo lß lín do khai th¸c nhiÒu lß chî. + C«ng t¸c th«ng giã, vËn t¶i rÊt phøc t¹p. + Cã thÓ g©y ra t×nh tr¹ng ¸ch t¾c s¶n xuÊt cho lß chî c¸c líp d­íi nÕu ®Êt ®¸ ph¸ ho¶ cña líp trªn ch­a trë l¹i tr¹ng th¸i æn ®Þnh. * HÖ thèng khai th¸c cét dµi theo ph­¬ng, lß chî trô h¹ trÇn, sö dông gi¸ khung thñy lùc di déng vµ khÊu than b»ng khoan næ m×n. - ¦u ®iÓm: + HÖ thèng cã s¬ ®å chuÈn bÞ ®¬n gi¶n, khèi l­îng ®­êng lß chuÈn bÞ cho hÖ thèng Ýt. + Cã kh¶ n¨ng n©ng cao c«ng suÊt lß chî do thu håi than h¹ trÇn. + S¬ ®å th«ng giã vµ s¬ ®å vËn t¶i ®¬n gi¶n + Møc ®é c¬ giíi hãa ®­îc thùc hiÖn trong kh©u chèng gi÷. + Møc ®é an toµn cao -Nh­îc ®iÓm: + Tæn thÊt than lín do kh«ng thu håi hÕt than h¹ trÇn. + C«ng t¸c ®iÒu khiÓn ®¸ v¸ch bÞ ®éng( §¸ v¸ch tù sËp ®æ). *HÖ thèng khai th¸c cét dµi theo ph­¬ng, lß chî trô h¹ trÇn sö dông dµn tù hµnh kÕt hîp víi m¸y khÊu than. - ¦u ®iÓm: + HÖ thèng cã s¬ ®å chuÈn bÞ ®¬n gi¶n, khèi l­îng ®­êng lß chuÈn bÞ cho hÖ thèng Ýt. + Cã kh¶ n¨ng n©ng cao c«ng suÊt lß chî do thu håi than h¹ trÇn. + S¬ ®å th«ng giã vµ s¬ ®å vËn t¶i ®¬n gi¶n. + Møc ®é c¬ giíi hãa rÊt cao ë c¸c kh©u khÊu than, chèng gi÷ vµ vËn t¶i. + N¨ng suÊt lao ®éng cao, møc ®é an toµn cao, gi¶m søc lao ®éng cña c«ng nh©n trong lß chî. -Nh­îc ®iÓm: + Tæn thÊt than lín do kh«ng thu håi hÕt than h¹ trÇn. + C«ng t¸c ®iÒu khiÓn ®¸ v¸ch bÞ ®éng( §¸ v¸ch tù sËp ®æ). Tõ c¸c ph©n tÝch trªn ®©y §å ¸n lùa chän ra 2 ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ ¸p dông phï hîp nhÊt ®Ó tiÕn hµnh so s¸nh lùa chän ra ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ hîp lý nhÊt cho ®iªu kiÖn vØa 6 møc +125 ( -50 nh­ sau: Ph­¬ng ¸n I: HÖ thèng khai th¸c cét dµi theo ph­¬ng, lß chî trô h¹ trÇn, sö dông gi¸ khung thñy lùc di déng vµ khÊu than b»ng khoan næ m×n. Ph­¬ng ¸n II: HÖ thèng khai th¸c cét dµi theo ph­¬ng, lß chî trô h¹ trÇn sö dông dµn tù hµnh kÕt hîp víi m¸y khÊu than. 3.3. Ph­¬ng ¸n I: HÖ thèng khai th¸c cét dµi theo ph­¬ng, lß chî trô h¹ trÇn, sö dông gi¸ khung thñy lùc di déng vµ khÊu than b»ng khoan næ m×n 3.3.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ, vËn t¶i, th«ng giã a. C«ng t¸c chuÈn bÞ Tõ lß xuyªn vØa -50.II gÆp vØa 6 (møc -50) ®µo cÆp th­îng th«ng giã vµ vËn t¶i trong than. Th­îng vËn t¶i ®µo ®Õn møc +70 ®µo lß däc vØa vËn t¶i ra ®Õn biªn giíi má th­îng th«ng giã ®µo ®Õn møc +125 råi ®µo lß däc vØa th«ng giã ra ®Õn biªn giíi má. T¹i biªn giíi tiÕn hµnh ®µo th­îng c¾t nèi lß däc vØa vËn t¶i víi lß däc vØa th«ng giã ®Ó t¹o thµnh lß chî ban ®Çu. §èi víi tÇng kh¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ còng ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù. H×nh 3.1: S¬ ®å chuÈn bÞ b. C«ng t¸c vËn t¶i, th«ng giã C«ng t¸c vËn t¶i ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Than khai th¸c tõ lß chî qua lß song song vµ häng s¸o ®æ vµo b¨ng t¶i lß lß däc vØa vËn t¶i, sau ®ã ®æ vµo th­îng vËn t¶i ®æ vµo b¨ng t¶i lß xuyªn vØa møc -50.II vËn t¶i qua lß xuyªn vØa møc -50.I (møc -50) vÒ ®Õn s©n giÕng nghiªng møc -50 råi vËn t¶i ra ngoµi. C«ng t¸c th«ng giã ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Giã s¹ch tõ mÆt b»ng qua giÕng nghiªng chÝnh vµ phô qua s©n ga m­c -50 vµ lß xuyªn vØa m­c -50.I vµo ®Õn lß xuyªn vØa møc -50.II qua th­îng råi theo lß däc vØa tÇng ®Õn th«ng giã cho lß chî. Giã bÈn tõ lß chî theo lß däc vØa th«ng giã ®Õn lß xuyªn vØa møc +125.II vµ ra ngoµi qua giÕng giã +270( +125. 3.3.2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña hÖ thèng khai th¸c a. ChiÒu dµi lß chî Theo thiÕt kÕ më vØa vµ chuÈn bÞ ruéng má chiÒu cao theo ph­¬ng th¼ng ®øng cña tÇng lµ 55m, cã gãc dèc trung b×nh lµ 23o. - X¸c ®Þnh chiÒu dµi lß chî: Llc = Lm - ((Str + (hl) (m) Trong ®ã: 𝐿 𝑚 = ℎ 𝑆𝑖𝑛𝛼 = 55 𝑆𝑖𝑛 23 𝑜 =140,7(𝑚) (hl : Tæng chiÒu cao c¸c lß lµ: (hl = 8,4m Str: ChiÒu cao trô b¶o vÖ theo h­íng dèc, Str = 12,2 m VËy chiÒu dµi lß chî Llc =140,7- (12,2+ 8,4) = 120,1 Chän chiÒu dµi lß chî lµ 120m *KiÓm tra chiÒu dµi lß chî theo ®iÒu kiÖn th«ng giã Llc< Ltg 𝐿 𝑡𝑔 = 60× 𝑉 𝑚𝑎𝑥 ×𝑏×𝑚×𝜑× 𝐾 𝑘 𝑁 𝑐𝑘 ×𝑞×𝑟× 𝑚 2 ×𝛾× 𝐶 𝑜 ×𝑒 Trong ®ã: Vmax:Tèc ®é giã tèi ®a cho phÐp trong lß chî, Vmax = 4m/s b: TiÕn ®é khÊu mét chu kú, b = 0,8m m: ChiÒu cao líp khÊu, m = 2,2m Kk: HÖ sè kÓ ®Õn sù dÞch chuyÓn cña kh«ng khÝ trong kh«ng gian gÇn g­¬ng lß chî khi ®iÒu khiÓn ®¸ v¸ch ph¸ ho¶ toµn phÇn, Kk = 1,2 (: HÖ sè kÓ ®Õn viÖc thu hÑp tiÕt diÖn, ( = 0,9 Nck: Sè chu kú khÊu mét ngµy ®ªm, N=1 r: HÖ sè tiÕn ®é mét chu kú, r = 1 q: Tiªu chuÈn khÝ cho 1 tÊn than khÊu lß chî khi khai th¸c ë má h¹ng II vÒ khÝ bôi næ, q = 1,25 m3/ngµy ®ªm. m2: ChiÒu cao h÷u Ých cña líp khÊu, m2 = 2,2m (: TØ träng cña than, ( = 1,65, T/m3 Co: HÖ sè khai th¸c, Co = 0,8 e: HÖ sè kÓ ®Õn phÇn CH4 cho toµn má, e = 0,6 Thay sè vµo c«ng thøc ta ®­îc, Ltg = 209m Ta thÊy Ltg> Llc, Llc = 120m chiÒu dµi lß chî tho¶ m·n ®iÒu kiÖn th«ng giã. b. ChiÒu dµy líp khai th¸c ChiÒu dµy trung b×nh cña vØa 6 lµ 5m, chiÒu cao líp khÊu cña lß chî b¸m trô lµ 2,2m, chiÒu dµy líp thu håi lµ 2,8m. c. X¸c ®Þnh sè lß chî ho¹t ®éng §ång thêi ®Ó ®¶m b¶o c«ng suÊt má S¶n l­îng má theo thiÕt kÕ lµ 1,2 triÖu tÊn, n¨ng suÊt cña lß chî lµ 220.000 tÊn/n¨m, sè lß chî cÇn lµ: nlc = 1200000 : 220000 =5,5(lß chî) Chän sè lß chî ho¹t ®éng ®ång thêi lµ 5 lß chî vµ 1 lß chî dù phßng. 3.3.3. Quy tr×nh c«ng nghÖ khai th¸c vµ chèng gi÷ lß chî 1. Lùa chän thiÕt bÞ chèng gi÷ lß chî C¬ giíi ho¸ trong chèng gi÷ lß chî khai th¸c than hÇm lß lµ mét vÊn ®Ò bøc thiÕt ®èi víi khai th¸c hÇm lß nãi chung vµ khai th¸c c¸c vØa than dµy tho¶i nghiªng nãi riªng. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò khai th¸c t¹i c¸c vØa than dµy cã gãc dèc tho¶i ®Õn nghiªng víi s¬ ®å c«ng nghÖ khai th¸c h¹ trÇn thu håi than nãc khÊu ®ång thêi toµn bé chiÒu dÇy vØa th× hiÖn t¹i c¸c má than hÇm lß ViÖt Nam ®ang ¸p dông mét sè c¸c thiÕt bÞ chèng gi÷ c¬ giíi nh­ c¸c lo¹i gi¸ khung thuû lùc di ®éng. ViÖc ¸p dông gi¸ khung thñy lùc di ®éng ®· kh¾c phôc ®­îc mét sè nh­îc ®iÓm cña gi¸ thñy lùc di ®éng nh­ tÝnh æn ®Þnh cña v× chèng ch­a cao, kh¼ n¨ng di chuyÓn cña gi¸ khung thñy lùc lµ ch­a cao mÆc dï ®· ®­îc thñy lùc hãa. C¸c lo¹i gi¸ khung thuû lùc di ®éng ®­îc sö dông réng r·i ë vïng than Qu¶ng Ninh hiÖn gåm hai lo¹i chÝnh gi¸ khung thuû lùc di ®éng GK/1600/1.6/2.4/HT vµ Gi¸ khung thuû lùc di ®éng GK/1600/1.6/2.4/HTD. C¨n cø c¸c lo¹i thiÕt bÞ chèng gi÷ lß chî víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt ®· giíi thiÖu cho thÊy, gi¸ khung thñy lùc di ®éng GK/1600/1.6/2.4/HT gãc dèc lµm viÖc tèi ®a tíi 350, Gi¸ khung di ®éng GK/1600/1.6/2.4/HTD cã gãc dèc lµm viÖc ®Õn 450. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña vØa 6, §å ¸n lùa chän gi¸ khung lo¹i GK/1600/1.6/2.4/HT do ViÖt Nam s¶n xuÊt ®Ó chèng gi÷. §Ó chèng kh¸m ®Çu, kh¸m ch©n §å ¸n sö dông thªm cét thñy lùc ®¬n DZ-22 vµ DZ-25 xµ hép HDFBC-3600. §Æc tÝnh kü thuËt cña cét thñy lùc ®¬n DZ-22, DZ-25 vµ xµ h«p HDFBC-3600 xem b¶ng 3.19, 3.20 / /  (a) (b)  H×nh 3.2: Gi¸ khung thñy lùc di ®éng GK/1600/1.6/2.4/HT (a) vµ Gi¸ khung thñy lùc di ®éng GK/1600/1.6/2.4/HTD (b)  §Æc tÝnh kü thuËt cña gi¸ khung thñy lùc di ®éng GK/1600/1.6/2.4/HT TT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ Th«ng sè   GK/1600/1.6/2.4/HTD GK/1600/1.6/2.4/HT  1 ChiÒu cao lín nhÊt mm 2450 2400  2 ChiÒu cao tèi thiÓu mm 1650 1600  3 Hµnh tr×nh piston mm 800 800  4 ChiÒu réng gi¸ mm 840 960  5 ChiÒu dµi gi¸ mm 2742 2950  6 B­íc tiÕn cña dÇm tiÕn g­¬ng mm 800 800  7 Sè cét thuû lùc cña gi¸ cét 4 4  8 Lùc chèng ®ì ban ®Çu KN 900 950  9 T¶i träng lµm viÖc KN 1600 1600  10 ¸p suÊt b¬m MPa 31,5 31,5  11 §­êng kÝnh xi lanh cét mm 110 110  12 C­êng ®é chèng ®ì MPa 0,53 ( 0,80 0,52  13 Gãc dèc lµm viÖc theo h­íng dèc ®é ( 45( < 35(  14 Gãc dèc lµm viÖc theo ph­¬ng ®é (15o (15o  15 Kho¶ng c¸ch chèng mm 1000 1020  B¶ng 3.1 §Æc tÝnh cña xµ hép HDFBC-3600 B¶ng 3.2 STT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ TrÞ sè  1 ChiÒu dµi xµ mm 3600  2 Träng l­îng xµ kg 74  2. Hé chiÕu chèng gi÷ lß chî a. TÝnh to¸n ¸p lùc má t¸c ®éng lªn v× chèng lß chî / H×nh 3.3. S¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña gi¸ thñy lùc trong lß chî Víi c«ng nghÖ khai th¸c lß chî trô h¹ trÇn, ¸p lùc má t¸c ®éng lªn nãc lß bao gåm hai thµnh phÇn: + ¸p lùc má do träng l­îng khèi ®Êt ®¸ v¸ch trùc tiÕp phÝa trªn líp than nãc lß chî. + ¸p lùc má do träng l­îng khèi than nãc lß chî §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm viÖc cña gi¸ thuû lùc di ®éng trong qu¸ tr×nh khai th¸c cÇn ®¶m b¶o m«men c©n b»ng lùc: Mq - MR1 - MR2 = 0 Hay 𝑞 𝑙𝑐 × 𝑙 𝑙𝑐 + 𝑙 𝑠𝑑 2 2 = 𝑅 1 × 𝑙 𝑙𝑐 − 𝑙 𝑠𝑑 + 𝑅 2 × 𝑙 𝑙𝑐 Tr¹ng th¸i lµm viÖc c¸c hµng cét trong gi¸: 𝑅 1 ∆ ℎ 1 = 𝑅 2 ∆ ℎ 2 Trong ®ã: (h1, (h2: §é dÞch ®éng trÇn than vµ ®¸ v¸ch ph¸ háa xuèng c¸c hµng cét chèng phÝa tr­íc vµ phÝa sau. Ph­¬ng tr×nh ®ång d¹ng ®é dÞch chuyÓn ruét cét víi chiÒu réng g­¬ng khai th¸c. ∆ ℎ 1 𝑙 𝑙𝑐 − 𝑎 1 = ∆ ℎ 2 𝑙 𝑙𝑐 𝑅 1 𝑙 𝑙𝑐 − 𝑎 1 = 𝑅 2 𝑙 𝑙𝑐 KÕt qu¶ nhËn ®­îc: + T¶i träng t¸c ®éng lªn hµng cét chèng phÝa tr­íc cña gi¸: R1 = (T) + T¶i träng t¸c ®éng lªn hµng cét chèng phÝa sau cña gi¸: R2 = (T) Trong ®ã: llc: ChiÒu réng lín nhÊt g­¬ng lß chî, llc = 3,75m ls®: B­íc sËp ®æ cña trÇn than, ls® = 0,8m a1: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai hµng cét cña gi¸ khung di ®éng, a1=1,95m a2: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ khung, thiÕt kÕ chän, a2 = 1,02m qlc: ¸p lùc má lß chî, T/m2 T¶i träng t¸c ®éng lªn luång g­¬ng lß chî gåm c¸c thµnh phÇn: T¶i träng cña líp than h¹ trÇn trªn nãc lß chî, t¶i träng cña líp ®¸ v¸ch trùc tiÕp phÝa trªn líp than h¹ trÇn vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: qlc = ((t( ht + (®( h® ) cos (, T/m2 Trong ®ã: (t: Träng l­îng thÓ tÝch cña than, ( = 1,65 T/m3 (®: Träng l­îng thÓ tÝch cña v¸ch trùc tiÕp, ( = 2,6 T/m3 ht: ChiÒu dµy trung b×nh líp than h¹ trÇn, ht = 2,8 m h®: ChiÒu dµy líp ®¸ v¸ch trùc tiÕp, h® = 10,5m (: Gãc dèc trung b×nh cña lß chî, ( = 230 Thay sè: qlc = (1,65 (2,8 + 2,6 (10,5) ( cos 23( =29,3 T/m2 Thay sè: + T¶i träng t¸c ®éng lªn hµng cét chèng phÝa sau cña gi¸: R2 = = 65,7 (T) + T¶i träng t¸c ®éng lªn hµng cét chèng phÝa tr­íc cña gi¸: R1 = = 31,5 (T) + T¶i träng lín nhÊt lªn gi¸: Rmax = = 79,6(T) Gi¸ khung di ®éng GK/1600/1.6/2.4/HT cã mét hµng cét chèng phÝa tr­íc vµ mét hµng cét chèng phÝa sau. Mçi hµng cét gåm 2 cét chèng. Víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ theo chiÒu dèc lß chî ®· chän, t¶i träng t¸c ®éng lªn gi¸ lín nhÊt lµ 79,6(T); søc chÞu t¶i cña mét gi¸ lµ 160 tÊn (2 cét chèng phÝa tr­íc cña gi¸ chÞu t¶i 80(T), 2 cét chèng phÝa sau cña gi¸ chÞu t¶i 80(T)). Nh­ vËy, khi lµm viÖc gi¸ khung di ®éng ®¸p øng yªu cÇu chèng gi÷ lß chî. b. X©y dùng hé chiÕu chèng gi÷ lß chî C¨n cø vµo c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn, §å ¸n x©y dùng hé chiÕu chèng gi÷ cho lß chî nh­ sau: - ChiÒu dµi lß chî trung b×nh theo h­íng dèc lµ 120 m - ChiÒu réng lß chî tèi ®a lµ 3,75 m vµ tèi thiÓu lµ 2,95 m - Kho¶ng c¸ch c¸c gi¸ khung di ®éng theo h­íng dèc lµ 1,02 m - C¸c gi¸ khung di ®éng ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng hÖ khung ®ì n»m d­íi xµ gi¸. - Kh¸m ®Çu vµ kh¸m ch©n lß chî ®­îc chèng gi÷ b»ng cét thuû lùc ®¬n DZ-22 vµ xµ hép HDFBC-3600, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cÆp xµ lµ 0,8 m. - §Ó ®¶m b¶o kh«ng gian ®i l¹i vµ an toµn trong ph¹m vi ng· ba ®Çu lß chî ®­îc chèng t¨ng c­êng b»ng hµng v× g¸nh gåm cét thuû lùc ®¬n -xµ khíp HDJB-1200 (®Æc tÝnh cña xµ khíp HDJB-1200 ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng 3.3). Hµng v× g¸nh nµy sÏ ®­îc thu håi vµ chèng ®uæi theo tiÕn ®é khÊu cña lß chî. ChiÒu dµi ph¹m vi chèng t¨ng c­êng mçi ng· ba tõ 10 ( 15 m. - §Ó phï hîp víi kÕt cÊu, qu¸ tr×nh di chuyÓn v× chèng n©ng cao hiÖu qu¶ vµ an toµn khi thu håi than h¹ trÇn, thiÕt kÕ sö dông l­íi thÐp thay chÌn ®Ó che ch¾n kh«ng gian lß chî. §Æc tÝnh kü thuËt cña xµ khíp HDJB-1200 B¶ng 3.3 STT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ Sè l­îng  1 ChiÒu dµi xµ mm 1200  2 Trong l­îng xµ Kg 28,6  3 Gãc quay ®iÒu chØnh xµ - -  4 - Tr¸i, ph¶i ®é 7  5 - Trªn, d­íi ®é 3  c. KiÓm tra kh¸ng lón hÖ v× chèng - nÒn lß Kh¶ n¨ng kh¸ng lón cña nÒn lß chî ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng chèng gi÷ cña v× chèng. Kh¸ng lón nÒn lß ®­îc biÓu thÞ trong mèi t­¬ng quan cña ¸p lùc lªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch nÒn. §Ó ®¶m b¶o an toµn trong chèng gi÷ lß chî, kh¶ n¨ng kh¸ng lón cña nÒn lß ph¶i ®¶m b¶o cét chèng kh«ng bÞ lón xuèng nÒn lß khi chÞu t¶i tèi ®a. Khi ®ã diÖn tÝch ®Õ cét cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o: 𝐹≥ 𝑅 𝑚𝑎𝑥 𝑛. 𝛿 𝑘𝑙 ( 𝑐𝑚 2 ) Trong ®ã: F: DiÖn tÝch ®Õ cét cÇn thiÕt ®Ó cét chèng kh«ng bÞ lón xuèng nÒn lß, cm2 (kl: C­êng ®é kh¸ng lón cña nÒn lß chî. C¨n cø kÕt qu¶ ®o ®¹c x¸c ®Þnh C­êng ®é kh¸nglón cho thÊy c­êng ®é kh¸ng lón ®¸ trô trùc tiÕp cña vØa 6 lµ (kl = 8(24,4Mpa, trung b×nh lµ 20Mpa = 200kG/cm2. Rmax: ¸p lùc má lín nhÊt t¸c ®éng lªn gi¸ thuû lùc, Rmax = 79,6TÊn n: Sè cét chèng lµm viÖc cña mét gi¸ khi ¸plùc má t¸c ®éng lªn gi¸ lín nhÊt, n = 4 cét. a: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ theo h­íng dèc lß chî, a = 1,0 (m) = 99,5 cm2 Cét chèng cña gi¸ khung thuû lùc di ®éng ®· cã ®Õ trßn, diÖn tÝch 114 cm2, lín h¬n diÖn tÝch ®Õ cét cÇn thiÕt. Nh­ vËy, c¸c cét chèng cña gi¸ thuû lùc sÏ kh«ng bÞ lón xuèng nÒn lß chî khi chÞu t¶i tèi ®a. d. TÝnh to¸n sè l­îng v× chèng lß chî * X¸c ®Þnh sè l­îng gi¸ khung lo¹i GK/1600/1.6/2.4/HT cÇn thiÕt cho lß chî ChiÒu dµi lß chî trung b×nh lµ 120m gåm c¶ chiÒu dµi cña kh¸m ®Çu vµ kh¸m ch©n dµi 5,8 m, ®­îc chèng gi÷ : Sè l­îng gi¸ khung thñy lùc cÇn thiÕt cho lß chî lµ: 𝑁 𝑔 = 𝑘 𝑑𝑝 × 𝐿 𝑙𝑐 − 𝐿 𝑘 𝑎 (𝑔𝑖¸) Trong ®ã: Llc: ChiÒu dµi cña lß chî, Lmax = 120 m Lk: Tæng chiÒu dµi kh¸m ®Çu vµ kh¸m ch©n lß chî, Lk = 5,6m a: Kho¶ng c¸ch chèng theo chiÒu dèc lß chî gi÷a 2 gi¸, a = 1,02m kdp: HÖ sè dù phßng, kdp= 1,1 𝑁 𝑔 =1,1× 120−5,8 1,02 =123 (𝑔𝑖¸) Tæng sè l­îng gi¸ khung thñy lùc cÇn thiÕt lµ: 123 (gi¸). * X¸c ®Þnh cét chèng thñy lùc ®¬n vµ xµ kim lo¹i cÇn thiÕt Cét thñy lùc ®¬n vµ xµ kim lo¹i sö dông trong lß chî nh»m môc ®Ých: Chèng kh¸m ®Çu vµ kh¸m ch©n cña lß chî, chèng t¨ng c­êng khu vùc ng· ba gi÷a lß chî víi c¸c lß song song ch©n vµ lß däc vØa th«ng giã, chèng dÆm vµ chèng t¨ng c­êng trong lß chî ®Ó gi¶i quyÕt c¸c sù cè khi khai th¸c ¸p dông gi¸ khung di ®éng. T¹i mçi kh¸m chèng gi÷ 4 cÆp xµ hép kÕt hîp cét chèng thñy lùc ®¬n DZ-22, mçi cÆp gåm 2 xµ hép HDFBC-3600, mçi xµ hép chèng 04 cét thñy lùc ®¬n. Sè l­îng cét thñy lùc ®¬n DZ-22 cÇn thiÕt ®Ó chèng ë 2 kh¸m lµ 72 cét dù phßng lµ 8 cét tæng lµ 80 cét. Sè l­îng xµ hép HDFBC-3600 cÇn thiÕt ®Ó chèng ë 2 kh¸m lµ 16 c¸i dù phßng 4 c¸i tæng lµ 20 c¸i. T¹i ng· ba gi÷a lß chî víi lß song song ch©n vµ lß däc vØa th«ng giã cÇn chèng t¨ng c­êng b»ng cét thñy lùc ®¬n DZ-25 kÕt hîp víi xµ khíp HDJB-1200. T¹i mçi lß bè trÝ chèng t¨ng c­êng lu«n v­ît tr­íc g­¬ng lß chî 10m b»ng 2 hµng v× chèng t¨ng c­êng. Sè l­îng cét thñy l­c ®¬n DZ-25 cÇn thiÕt lµ: 60 cét ®· tÝnh dù phßng. Sè l­îng xµ khíp HDJB-1200 cÇn thiÕt lµ: 90 chiÕc ®· tÝnh dù phßng. LiÖt kª vËt t­ chèng gi÷ lß chî STT Tªn thiÕt bÞ M· hiÖu §¬n vÞ Sè l­îng  1 Gi¸ khung di ®«ng GK/1600/1.6/2.4/HT Bé 123  2 Cét thñy lùc ®¬n DZ-22 Cét 80  3 Cét thñy lùc ®¬n DZ-25 Cét 60  4 Xµ hép HDFBC-4400 C¸i 20  5 Xµ khíp HBJB -1200 C¸i 90  B¶ng 3.4 3. Ph­¬ng ph¸p khÊu than a. Lùa chän thiÕt bÞ khoan §å ¸n chän m¸y khoan m· hiÖu C(P-19M kÕt hîp víi choßng khoan xo¾n ruét gµ ®i kÌm víi mòi khoan than (mòi khoan cµng cua) do Liªn X« s¶n xuÊt ®Ó khoan g­¬ng than. §Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y khoan C(P-19M TT C¸c th«ng sè §V Khèi l­îng  1 C«ng suÊt ®éng c¬ Kw 1,2  2 §iÖn ¸p V«n 127  3 Tèc ®é quay Vßng/phót 2750  4 Dßng ®iÖn A 10  5 Träng l­îng kg 15  B¶ng 3.5 b. Lùa chän vËt liÖu næ §Ó næ m×n khÊu g­¬ng §å ¸n sö dông thuèc næ AH1 do XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Qu¶ng Ninh - ViÖt Nam s¶n xuÊt. §Æc tÝnh kü thuËt cña thuèc næ AH1 xem b¶ng 2.15. c. Lùa chän ph­¬ng tiÖn næ KÝp næ: §å ¸n sö dông kÝp næ tøc thêi do nhµ m¸y Z21 Bé Quèc phßng s¶n xuÊt cã c­êng ®é næ sè 8 ®Ó dïng næ m×n ë má. §Æc tÝnh kü thuËt cña kÝp næ nh­ sau: §Æc tÝnh kü thuËt kÝp næ Z21 B¶ng 3.6 STT Th«ng sè §¬n vÞ Gi¸ trÞ  1 VËt liÖu lµm vá kÝp - §ång  2 §iÖn trë ( 3- 4  3 Dßng ®iÖn an toµn A 0,18  4 Dßng ®iÖn ®¶m b¶o næ A 1,2  5 C­êng ®é næ - 8  6 D©y dÉn m 2  - D©y ®iÖn: Dïng lo¹i d©y ®iÖn ®¬n lo¹i 1mm cña ViÖt Nam s¶n xuÊt. - M¸y næ m×n: Dïng lo¹i m¸y næ m×n BMK-1/100 cã ®Æc tÝnh kü thuËt theo b¶ng 3.7. §Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y næ m×nBMK-1/100 B¶ng 3.7 TT C¸c th«ng sè kü thô©t §¬n vÞ Sè l­îng  1 §iÖn trë tèi ®a m¹ng næ ( 320  2 Sè kÝp max næ §ång thêi c¸i 100  3 Träng l­îng m¸y kg 2  4 Nguån cung cÊp ®iÖn quay tay -  5 Kho¶ng thêi gian cña sung s 2- 4  d. C¸c th«ng sè khoan næ * C¸c th«ng sè khoan næ m×n khÊu g­¬ng + ChiÒu s©u lç khoan: TiÕn ®é chu kú cña g­¬ng lß chî sau 1 lÇn khÊu lµ 0,8m. ChiÒu s©u lç m×n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Lk = , m Trong ®ã: (: HÖ sè sö dông lç m×n, ( = 0,85 (: Gãc nghiªng cña lç khoan so víi mÆt ph¼ng g­¬ng lß, ( = 70-800 Thay sè ta cã: Lk = = = 1m + ChØ tiªu thuèc næ: 𝑞=0,4×𝑚×𝑒× 0,2×𝑓 + 1 𝑆 (𝑘𝑔/ 𝑚 3 ) Trong ®ã: m: HÖ sè phô thuéc sè mÆt tr­ît tù do, m = 0,5 e: Kh¶ n¨ng c«ng næ, ®èi víi thuèc næ AH-1, e = 2,2 f: §é cøng cña than, f = 2( 3 S: DiÖn tÝch g­¬ng næ, S = 8,0 ( 2,2 = 17,6 m2 Thay sè: , kg/m3 q = 0,26 (kg/m3) + L­îng thuèc næ cho 1 luång khÊu: Q = q(m(lc(r , kg Trong ®ã: m: ChiÒu cao líp khÊu trong lß chî, m = 2,2 r: TiÕn ®é mét lÇn khÊu, r = 0,8 lc: ChiÒu dµi lß chî, lc = 120m Thay sè ta cã: Q = 54,9 kg + Bè trÝ lç m×n khÊu g­¬ng lß chî: Do chiÒu cao khÊu cña g­¬ng lµ 2,2m nªn bè trÝ 2 hµng lç m×n, hµng nãc c¸ch nãc 0,7 m, hµng nÒn c¸ch nÒn 0,5m. Do vËysè lç khoan trong mét luång khÊu x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: N= Trong ®ã: lc: ChiÒu dµi lß chî, lc = 120, m d: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç khoan trªn hµng, §å ¸n chän d = 1m Do ®ã sè lç khoan trong mét luång khÊu lµ: 238 lç + L­îng thuèc næ trung b×nh cho 1 lç khoan: (kg/lç) C¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn, kinh nghiÖm khai th¸c lß chî chèng gi¸ khung thñy lùc di ®éng t¹i c¸c c«ng ty than ë Quang Ninh, §å ¸n bè trÝ khèi l­îng n¹p næ m×n khi khÊu g­¬ng lß chî nh­ sau: + C¸c lç m×n hµng nãc bè trÝ n¹p 0,2 kg thuèc vµ 1 kÝp + C¸c lç m×n hµng nÒn bè trÝ n¹p 0,3 kg thuèc vµ 1 kÝp Khi ®ã, tæng khèi l­îng thuèc vµ kÝp næ cÇn thiÕt cho 1 tiÕn ®é khÊu g­¬ng lß chî lµ: Thuèc næ: (0,2(119)+(0,3(119) = 59,5 (kg) KÝp næ: 1(238 = 238 kÝp B¶ng lý lÞch c¸c lç m×n lß chî TT Tªn lç m×n ChiÒu dµi Gãc nghiªng L­îng thuèc næ Sè l­îng kÝp Lo¹i thuèc næ M¸y næ m×n Lo¹i kÝp næ   Tæng Bua     1 Hµng nÒn 1 0,8 700 0,2 1 AH1 BMK1/100 Tøc thêi  2 Hµng nãc 1 0,7 700 0,3 1 AH1   B¶ng 3.8 B¶ng c¸c th«ng sè khoan næ B¶ng 3.9 TT C¸c th«ng sè §¬n vÞ Sè l­îng  1 Tæng sè mÐt khoan 1 chu kú m 120  2 Tæng sè lç khoan 1 chu kú lç 238  3 §­êng kÝnh lç khoan mm 42  4 §­êng kÝnh thái thuèc mm 36  5 ChØ tiªu thuèc næ kg/m3 0,26  6 Tæng l­îng thuèc næ cho 1 chu kú kg 59,5  8 Tæng sè kÝp cho 1 chu kú c¸i 120  * Bè trÝ lç m×n h¹ trÇn than Than h¹ trÇn lµ phÇn than nãc, n»m ë luång ph¸ háa phÝa sau lß chî. Theo kinh nghiÖm khai th¸c b»ng c«ng nghÖ lß chî h¹ trÇn sö dông gi¸ khung thñy lùc di ®éng t¹i c¸c má HÇm lß vïng Qu¶ng Ninh, víi chiÒu dµy líp than h¹ trÇn tõ 2 ( 4 m sau mçi lÇn di chuyÓn v× chèng thuû lùc theo tiÕn ®é 0,8 m, phÇn than nãc th­êng tù sËp mµ kh«ng cÇn ®iÒu khiÓn c­ìng bøc b»ng khoan næ m×n. Do vËy, víi chiÒu dµy líp than h¹ trÇn lµ 2,8 nªn §å ¸n kh«ng ®Ò cËp ®Õn viÖc bè trÝ khoan næ m×n h¹ trÇn than. 4. Ph­¬ng ph¸p vËn t¶i VËn t¶i lµ mét trong nh÷ng kh©u vÊt v¶ nhÊt trong khai th¸c nãi chung vµ khai th¸c hÇm lß nãi riªng ®Æc biÖt lµ kh©u vËn t¶i trong lß chî. C¬ giíi ho¸ vµ t¨ng n¨ng suÊt vËn t¶i lµ yªu cÇu bøc thiÕt. §èi víi lß chî vØa 6 vØa §å ¸n chän h×nh thøc vËn t¶i trong lß chî b»ng m¸ng cµo. Than tõ lß chî ®­îc vËn t¶i b»ng m¸ng cµo xuèng lß song song ch©n, tõ ®ã than qua häng s¸o, xuèng lß däc vØa vËn t¶i cña tÇng. 5. §iÒu khiÓn ®¸ v¸ch Do ®Æc ®iÓm ®¸ v¸ch vØa 6 thuéc d¹ng dÔ sËp ®æ ®Õn sËp ®æ trung b×nh. Nªn sau khi thu håi than h¹ trÇn, ®¸ v¸ch tù sËp ®æ. Tr­êng hîp khi khai th¸c vµo khu vùc ®¸ v¸ch æn ®Þnh, cã ®é kiªn cè cao cÇn ph¶i lµm yÕu s¬ bé ®¸ v¸ch tr­íc khi khai th¸c vØa than b»ng c¸ch khai th¸c chia líp nghiªng hoÆc khoan c¸c lç khoan lµm yÕu v¸ch s¬ bé tr­íc khi khÊu than. 6. C«ng t¸c kh©u than, di chuyÓn gi¸ khung di ®éng vµ thu håi than nãc a. C«ng t¸c khÊu than - C«ng t¸c khÊu than ®­îc tiÕn hµnh tõ lß song song ch©n lªn däc vØa th«ng giã, chiÒu réng d¶i khÊu 0,8m. - Tr×nh tù khÊu than lß chî gi¸ khung thuû lùc di ®éng tiÕn hµnh trong 1ca s¶n xuÊt, 1ca h¹ trÇn thu håi than nãc. + §èi víi ca khai th¸c khèi l­îng c«ng viÖc gåm: khoan næ m×n, th«ng giã, ®Èy dÇm tiÕn g­¬ng, xóc than lªn m¸ng, di chuyÓn gi¸ vµ m¸ng cµo. + §èi víi ca thu håi nãc: Thu håi than h¹ trÇn, di chuyÓn m¸ng cµo. - Khi næ m×n khai th¸c luång míi, ta tiÕn hµnh b¬m dung dÞch nhò t­¬ng vµo c¬ cÊu dÇm tiÕn g­¬ng vµ di chuyÓn dÇm. b. C«ng t¸c di chuyÓn gi¸ khung thuû lùc di ®éng Sau khi t¶i than, h¹ nÒn tiÕn hµnh c«ng t¸c di chuyÓn gi¸ khung sang luång míi. ViÖc di chuyÓn ®­îc tiÕn hµnh tõ d­íi lªn trªn ë mçi ®o¹n lß chî. Tr×nh tù di chuyÓn mét gi¸ khung sang luång míi ®­îc tiªn hµnh nh­ sau: + Sö dông cÇn ®iÒu kiÓn h¹, thu tÊm ch¾n, ®ì g­¬ng cña gi¸ khung. + Sö dông cÇn ®iÒu khiÓn cét, rót bèn cét thñy lùc cña gi¸ khung lªn (rót hÕt hµnh tr×nh) - dì t¶i cho gi¸ cÇn di chuyÓn. + Sö dông cÇn ®iÒu khiÓn di chuyÓn xµ gi¸, ®­a toµn bé gi¸ cÇn di chuyÓn tiÕn lªn phÝa tr­íc (luång g­¬ng) theo tiÕn ®é 0,8m. Sau khi tíi vÞ trÝ cÇn chuyÓn lªn (theo hé chiÕu), sö dông cÇn ®iÒu khiÓn cét, cÊp dÞch cho 4 cét thñy lùc chÊt t¶i cho gi¸. Sau khi hoµn tÊt c«ng viÖc di chuyÓn mét gi¸ tiÕn hµnh di chuyÓn gi¸ tiÕp theo, tiÕp gi¸p víi gi¸ võa di chuyÓn. C«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù cho ®Õn hÕt ®o¹n lß chî cÇn dÞch chuyÓn. c. C«ng t¸c thu håi than nãc Sau khi khÊu vµ di chuyÓn gi¸ khung cña toµn lß chî sang luång míi 1 tiÕn ®« (mçi tiÕn ®é 0,8m), tiÕn hµnh c«ng t¸c thu håi than nãc. ViÖc thu håi than nãc ®­îc tiÕn hµnh tõ d­íi lªn theo chiÒu dèc (riªng ë kh¸m ®Çu vµ kh¸m ch©n kh«ng thu håi than nãc). Víi chiÒu dµy líp than h¹ trÇn lµ 2,8 m th× sau di chuyÓn gi¸ khung thñy lùc di déng san luång míi than h¹ trÇn tù sËp ®æ. Tr­êng hîp do ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thay ®æi, chiÒu dµy vØa lín, kh«ng thÓ sËp ®æ cÇn ph¶i thu håi c­ìng bøc. 7. C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt lß chî a. Khèi l­îng c«ng viÖc cho 1 chu kú C«ng t¸c tæ chøc trong lß chî ¸p dông gi¸ khung thñy lùc di ®éng GK/1600/1.6/2.4HT nh­ sau: Mét ngµy lµm viÖc 3 ca, 2 ca hoµn thµnh mét chu kú khai th¸c, trong mét chu kú thùc hiÖn khÊu g­¬ng 1 luång sau ®ã h¹ trÇn thu håi than nãc. C¸c c«ng viÖc trong mét chu kú khai th¸c bao gåm: - Cñng cè lß. - Khoan lç m×n g­¬ng. - N¹p næ m×n, th«ng giã. - Söa nãc, n©ng tÊm ®ì g­¬ng gi÷ t¹m nãc. - Xóc t¶i than. - Di chuyÓn gi¸ khung thñy lùc di ®éng sang luång míi. - Thu håi than h¹ trÇn. - Di chuyÓn m¸ng tr­ît, khung treo sang luång míi. b. Thµnh lËp ®éi thî X¸c ®Þnh sè ng­êi cÇn thiÕt hoµn thµnh c«ng viÖc theo c«ng thøc: Ni = , Trong ®ã: Vi: Khèi l­îng c«ng viÖc thø i Di: §Þnh møc c«ng viÖc thø i Bè trÝ nh©n lùc khai th¸c lß chî B¶ng 3.10 TT Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ Vi Di Ni  1 Cñng cè lß m 120 25 4,8  2 Khoan lç m×n m 270 20 13,5  3 N¹p lç m×n, th«ng giã Lç 298 20 14,9  4 Söa nãc, tr¶i l­íi ®Èy dÇm tiÕn g­¬ng m 120 15 8  5 Thu håi than h¹ trÇn m 120 6 17,14  6 H¹ nÒn, sang m¸ng m 120 24 5  7 ChuyÓn vËt liÖu, båi d­ìng Ng/ca 120 21 5,71  8 VËn hµnh m¸ng cµo Ng/ca 3 0,33 9,09  9 B¬m dung dÞch ho¸ Gi¸ 120 40 3  10 Trùc c¬ ®iÖn Ng/ca 3 1 3  11 ChØ ®¹o s¶n xuÊt Ng/ca 3 1 3  12 Tæng céng   87,15  VËy tæng sè ng­êi cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc trong mét chu kú lµ Ni = 87,15 ng­êi. §å ¸n chän ®éi thî lµ 76 ng­êi ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc trong 1 chu kú (mçi ca cã 38 ng­êi). T­¬ng øng víi hÖ sè lao ®éng v­ît møc lµ: Kvm = = 1,14 BiÓu ®å tæ chøc s¶n xuÊt vµ biÓu ®å bè trÝ nh©n lùc thÓ hiÖn trªn b¶ng 3.11 vµ 3.12. 8. TÝnh to¸n mét sè chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt cña lß chî a. C¸c chØ tiªu kü thuËt * S¶n l­îng mét luång khÊu ¸p dông c«ng thøc sau: Q1 = Lc(r(mk(((K1 (tÊn) Trong ®ã: Lc: ChiÒu dµi lß chî, Lc =120 m r: TiÕn ®é 1 luång khÊu, r = 0,8m mk: ChiÒu cao khÊu, mk = 2,20m (: TØ träng cña than, ( =1,65, T/m3 K1: HÖ sè khai th¸c, K1 = 0,9 VËy Q1 = 120(0,8(2,2(1,65(0,9= 313 tÊn * S¶n l­îng than thu håi mét chu kú Q2 = (Lc - Lk)(Vth(hht(((K2 (tÊn) Trong ®ã: Lk: ChiÒu dµi kh¸m, Lk = 5,6m Vth: B­íc thu håi 1 chu kú, Vth = 0,8m hht: ChiÒu cao than nãc, hht = 2,8m K2: HÖ sè thu håi than nãc, K2 = 0,7 VËy Q2 = (120 - 5,6)( 0,8(2,8(1,65 ( 0,7 = 296tÊn * S¶n l­îng lß chî mét chu kú Qck = Q1 + Q2 = 313 +296 = 609 tÊn * S¶n l­îng lß chî mét ngµy ®ªm 𝑄 𝑛𝑔.𝑑 = 𝑘 𝑐𝑘 ( 𝑄 𝑐𝑘 𝑛 𝑐𝑘 ( 𝑛 𝑐𝑎 Trong ®ã: nck: Sè ca hoµn thµnh mét chu kú, nck = 2 ca nca: Sè ca khai th¸c trong mét ngµy ®ªm, nca = 3 ca kck: HÖ sè hoµn thµnh chu kú, kck = 0,9 Thay sè ta ®­îc: Qng-® = 822 tÊn * C«ng suÊt lß chî mét th¸ng Qth¸ng = Qng.®(nt Trong ®ã: nt: Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng, nt = 25 ngµy Do ®ã: Qth¸ng = 822(25 = 20.550 tÊn * C«ng suÊt lß chî Qn¨m = Qth¸ng(nth(kcd,TÊn/n¨m nth : Sè th¸ng trong n¨m, nth = 12 th¸ng kcd: HÖ sè tÝnh ®Õn thêi gian chuyÓn diÖn, kcd = 0,9 Thay sè vµo c«ng thøc, ta cã: Qn¨m = 20.550(12(0,9 = 221.940tÊn/n¨m Lµm trßn 220.000 tÊn/n¨m * TiÕn ®é lß chî mét th¸ng Lt® = N(k( r , m Trong ®ã: N: Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng, N = 25 K: Sè chu kú hoµn thµnh trong mét ngµy ®ªm, N =1,5 r: TiÕn ®é khÊu trong mét chu kú, r = 0,8 Thay sè vµo c«ng thøc, ta cã: Lt® =25(1,5(0,8 = 30m * N¨ng suÊt lao ®éng cña 1 c«ng nh©n lß chî NSL§= Q ng−d N ng−d = 822 114 =7,2 TÊn/c«ng * Chi phÝ thuèc næ cho1000 tÊn than L­îng thuèc næ cho 1 chu kú lµ: Q = 59,5 kg Than khai th¸c ngµy ®ªm Qng-®= 822 tÊn VËy qtn = (1000 = 72 kg/1000TÊn * Chi phÝ kÝp næ cho1000 tÊn L­îng kÝp næ cho 1 chu kú bao gåm 238 = 238 c¸i. VËy chi phÝ kÝp cho tÊn than lµ: Ck = (1000 = 363kÝp/1000TÊn * Chi phÝ mÐt lß chuÈn bÞ cho 1000 tÊn than Tæng c¸c ®­êng lß chuÈn bÞ ®Ó khai th¸c 1,2 tÊn than lµ: 16.451m VËy chi phÝ mÐt lß chuÈn bÞ cho 1000 tÊn than lµ: 𝑉 𝑐𝑏 = 16451 1200000 (1000=13,7 𝑚/1000𝑇 * Chi phÝ dÇu nhò t­¬ng cho 1000tÊn than Khèi l­îng dung dÞch nhò hãa cÊp cho lß chî hµng th¸ng thay 4 lÇn. Thïng dung dÞch cña tr¹m b¬m nhò hãa trong d©y chuyÒn cã dung tÝch 1600 lÝt, mét th¸ng thay 6400 lÝt dung dÞch. DÇu nhò hãa sö dông cho d©y chuyÒn thiÕt kÕ sö dông lo¹i MDT cña Trung Quèc, tû lÖ dung dÞch lÊy 5%, tÝnh thªm 20% l­îng dÇu hao hôt vµ cho c¸c cét thñy lùc ®¬n. Nh­ vËy mét th¸ng chi phÝ dÇu: 6400(5% = 320 lÝt/th¸ng Sè l­îng cét thñy lùc ®¬n cÇn di chuyÓn trong mét luång khÊu g­¬ng lµ 80 cét (bao gåm cét thñy lùc chèng kh¸m ®Çu vµ chèng t¨ng c­êng ng· ba lß chî), mçi lÇn di chuyÓn mét cét cÇn 5 lÝt dung dÞch, mét ngµy thùc hiÖn khÊu chèng 1,5 luång, mét th¸ng lµm viÖc 25 ngµy. VËy khèi l­îng dung dÞch cÇn thiÕt ®Ó cung cÊp cho c¸c cét thñy lùc ®¬n trong mét th¸ng lµ: 80(cét)(5(lÝt/cét)(1,5(luång/ngµy)(25(ngµy/th¸ng)(5% = 750 lÝt/th¸ng Tæng chi phÝ dÇu nhò ho¸ cho c¸c gi¸ khung vµ c¸c cét thñy lùc ®¬n chèng gi÷ kh¸m ®Çu kh¸m ch©n lµ: 320 + 750 = 1.070 lÝt/th¸ng L­îng dÇu hao hôt cho cñng cè vµ xö lÝ sù cè trong lß chî lÊy b»ng 20% chi phÝ dÇu nhò hãa kÓ trªn: 1070 ( 0,2 = 214 lÝt/th¸ng. Nh­ vËy, tæng chi phÝ dÇu nhò ho¸ trong th¸ng lµ: 1070 + 214 = 1.284 (lÝt) T­¬ng ®­¬ng 1284(0,9 = 1.155,6 kg Chi phÝ dÇu cho1000 tÊn than: (1000 = 56,2kg/1000TÊn * Chi phÝ l­íi thÐp cho 1000 tÊn than L­íi thÐp trong lß chî ®­îc dïng ®Ó tr¶i nãc t¹i kh¸m ®Çu vµ kh¸m ch©n vµ ng¨n kh«ng cho ®Êt ®¸ ph¸ háa trµn vµo kh«ng gian lß chî. §å ¸n sö dông l­íi thÐp B-40, ®­êng kÝnh sîi l­íi lµ (2,5mm, kÝch th­íc m¾t l­íi lµ 40x40mm, khèi l­îng 2,8kg/m2, kÝch th­íc cuén l­íi 3,0 ( 0,9m. C¸c cuén l­íi tr¶i theo chiÒu dèc vµ ®­îc tr¶i chång lªn nhau 0,1 ( 0,15m theo ph­¬ng vµ theo h­íng dèc. Chi phÝ l­íi thÐp cho 1 chu kú (gåm mét luång khÊu) lµ: 5,76(0,9( 2,8 = 14,11 (kg). Chi phÝ l­íi thÐp cho 1000 tÊn than: ( 1000 = 17 (kg/1000T) * Chi phÝ gç cho 1000 T than khai th¸c Gç sö dông cho lß chî bao gåm: - Chi phÝ gç lµm còi t¹i ng· ba ch©n lß chî. - Gç lµm v¨ng chÌn t¹i kh¸m ®Çu vµ kh¸m ch©n lß chî - Gç lµm g¸nh t¨ng c­êng +Chi phÝ gç lµm còi t¹i ng· ba ch©n lß chî Gç lµm còi t¹i ng· ba ®Çu vµ ch©n lß chî cho mét chu kú khai th¸c. Mét chu kú khai th¸c cÇn dùng còi lîn t¹i ng· ba ®Çu vµ ch©n chî mét lÇn. ThÓ tÝch gç ®­îc tÝnh nh­ sau: , (m3) Trong ®ã: 1: Sè còi cÇn dùng mét chu kú n: Sè gãc cña chång còi, n = 4 m: ChiÒu cao cña ®­êng lß cÇn xÕp còi, m = 2,5 m d: §­êng kÝnh gç lµm còi, ( = 160 ( 180 mm; L: ChiÒu dµi thanh còi, l = 1,5 m Lt: ChiÒu dµi cét song tö, Lt = 2,5 m kc: HÖ sè thu håi gç lµm còi, kc = 60% VËy: = 0,51 m3 + Gç lµm v¨ng t¹i kh¸m ®Çu, kh¸m ch©n lß chî Gç v¨ng liªn kÕt gi÷a c¸c v× chèng ®¸nh vµo xµ t¹i vÞ trÝ ®Çu cét gi÷a c¸c hµng v× chèng. Mçi khoang v× chèng ®¸nh 4 v¨ng, toµn bé lß chî gåm 6 khoang v× chèng cÇn ®¸nh v¨ng. Gç lµm v¨ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: , (m3) Trong ®ã: nv: Sè v¨ng trong mét khoang v× chèng, nv = 4 nk: Sè khoang v× chèng cÇn ®¸nh v¨ng trong mét luång khÊu, nk = 6 dv: §­êng kÝnh gç lµm v¨ng, ( = 100 ( 120 mm Lv: ChiÒu dµi v¨ng, Lv = 0,65 m kc: HÖ sè thu håi gç lµm v¨ng, kv = 30 ( 40% VËy (m3) + Gç lµm chÌn t¹i kh¸m ®Çu, kh¸m ch©n lß chî Gç lµm chÌn lß chî sö dông gç ( 80 ( 100, chiÒu dµi mçi thanh chÌn 1m. Mçi khoang v× chèng bè trÝ 4 thanh chÌn. Tæng chiÒu dµi kh¸m lµ 5,6 m cã 6 (khoang). Gç lµm v¨ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: , (m3) Trong ®ã: nc: Sè thanh chÌn trong mét khoang v× chèng, nc = 4 nk: Sè khoang v× chèng cÇn chÌn trong mét luång khÊu, nc = 6 dc: §­êng kÝnh gç lµm chÌn, ( = 80 ( 100 mm Lc: ChiÒu dµi chÌn Lc = 1 m kc: HÖ sè thu håi gç lµm chÌn, kc = 30 ( 40% VËy: + Gç lµm g¸nh t¨ng c­êng , (m3) Trong ®ã: Lk: Tæng chiÒu dµi kh¸m cÇn ®¸nh g¸nh t¨ng c­êng, Lk = 6 m dg: §­êng kÝnh gç lµm g¸nh, ( = 160 mm kg: HÖ sè thu håi gç lµm g¸nh, kv = 60% VËy: , (m3) + Tæng chi phÝ cho mét chu kú khÊu chèng lß chî: Vg = Vc + Vv + Vch + Vg= 0,92 + 0,11 + 0,07 + 0,05 = 1,15 (m3) Chi phÝ gç cho 1000 tÊn than: Vg = (1000= 1,9 (m3/1000T) * Chi phÝ n­íc s¹ch cho 1000T than Cn = 1000(Vn/Q th¸ng = 1000(24,4/20550 = 1,19 m3/1000T Trong ®ã Vn= 24,4 m3 lµ khèi l­îng n­íc s¹ch cÇn cung cÊp 1 th¸ng ®Ó hßa trén dung dÞch. * Tæn thÊt than Tû lÖ tæn thÊt than theo c«ng nghÖ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së s¶n l­îng than khai th¸c ®­îc so víi tr÷ l­îng ®Þa chÊt huy ®éng vµo khai th¸c vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: Adc:Tr÷ l­îng ®Þa chÊt huy ®éng vµo khai th¸c mét chu kú, A®c = Llc(mv((t(mr (tÊn) Llc: ChiÒu dµi lß chî, Llc = 120m mv : ChiÒu dµy trung b×nh vØa than, mv = 5m mr: TiÕn ®é kh©u than trong mét chu kú, mv = 0,8 A®c = 120(5(1,65(0,8 = 792 tÊn Akt: S¶n l­îng than khai th¸c ®­îc trong mét chu kú (kh«ng kÓ ®Õn hÖ sè hoµn thµnh chu kú), Akt = 609 (T) Thay sè: b. C¸c chØ tiªu kinh tÕ * Chi phÝ ®Çu t­ thiÕt bÞ Chi phÝ ®Çu t­ cña ph­¬ng ¸n I B¶ng 3.13 TT Tªn thiÕt bÞ Sè l­îng §¬n gi¸ (TriÖu ®ång) Thµnh tiÒn (TriÖu ®ång)  1 Tr¹m b¬m dung dÞch nhò t­¬ng 6 120 720  2 Gi¸ khung di ®éng Gk/1600/1.6/2.4/HT 123 150 18.450  3 Cét thñy lùc ®¬n DZ-22 80 3,0 240  4 M¸ng cµo 1 480 480  5 Cét thñy lùc ®¬n DZ-25 60 3,2 192  6 Xµ hép HDFBC 20 2,1 42  7 Xµ khíp HDJB-1200 30 2,2 66  8 Tæng  20.190  * Chi phÝ khÊu hao trang thiÕt bÞ Thêi gian khÊu hao lµ 7 n¨m: 7(300 = 2.100 ngµy 𝐶 𝐾ℎ = 20190( 10 9 2100×822 =11.696.211 Chi phÝ khÊu hao trang thiÕt bÞ lµ 11.696.211 §/1000 tÊn than *Chi phÝ tiÒn l­¬ng 𝐶 𝑡𝑙 = 𝐶 𝑡ℎ 𝑁×𝑁𝑆𝐿§ (®/𝑡Ê𝑛) Trong ®ã: Cth: L­¬ng cña c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp, Cth = 4,5 triÖu §ång/th¸ng N: Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng, N = 25 ngµy NSL§ 7,2T/c«ng 𝐶 𝑡𝑙 = 4500000 25×7,2 =25.000(®/𝑡Ê𝑛) =25.000.000 (®/1000𝑡Ê𝑛) * Chi phÝ b¶o hiÓm x· héi Chi phÝ b¶o hiÓm x· héi ®­îc lÊy b»ng 19% chi phÝ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n: Cxh= 19%(25000000 = 4.750.000 (®/1000TÊn) * Chi phÝ söa ch÷a thiÕt bÞ Chi phÝ söa ch÷a ®­îc lÊy b»ng 30% chi phÝ khÊu hao thiÕt bÞ: Csc=30%(11696211 = 3.508.863(®/1000TÊn) B¶ng chØ tiªu kü thuËt ph­¬ng ¸n B¶ng 3.14 TT C¸c chØ tiªu §¬n vÞ Khèi l­îng  1 ChiÒu dµy vØa m 5  2 Gãc dèc trung b×nh ®é 23  3 ChiÒu dµi lß chî m 120  4 C«ng suÊt lß chî TÊn/n¨m 220.000  5 ChiÒu cao g­¬ng khÊu m 2,2  6 ChiÒu dµy than h¹ trÇn m 2,8  7 Träng l­îng thÓ tÝch cña than T/m3 1,65  8 HÖ sè kiªn cè cña than f 2-3  9 ChiÒu réng luång khÊu m 0,8  10 TiÕn ®é khai th¸c mét th¸ng m 30  11 S¶n l­îng 1 chu kú TÊn 609  12 S¶n l­îng lß chî trong mét ngµy ®ªm TÊn 822  13 S¶n l­îng lß chî trong mét th¸ng TÊn 20.550  14 HÖ sè hoµn thµnh 1 chu kú ca 0,9  15 ChØ tiªu thuèc næ kg/m3 0,24  16 Sè ca lµm viÖc ngµy ®ªm ca 3  17 VËt liÖu chèng gi÷ lß chî Gi¸ khung di ®éng GK/1600/1.6/2.4/HT  18 Tæn thÊt than - 23,1%  C¸c chØ tiªu kinh tÕ ph­¬ng ¸n I B¶ng 3.15 TT C¸c chØ tiªu §¬n vÞ Sè l­îng  1 Nh©n lùc lß chî 1 ngµy ®ªm Ng­êi 96  2 N¨ng suÊt lao ®éng T/c«ng 5,9  3 Chi phÝ thuèc næ cho 1000 tÊn than §ång/1000T 1.880.500  4 Chi phÝ gç cho mét 1000 tÊn than §ång/1000T 2.400.000  5 Chi phÝ n­íc cho 1000 tÊn than §ång/1000T 74.000  6 Chi phÝ kÝp næ cho 1000 tÊn than §ång/1000T 2.430.000  7 Chi phÝ mÐt lß chuÈn bÞ cho 1000 tÊn than §ång/1000T 137.000.000  8 Chi phÝ dÇu nhò t­¬ng cho 1000 tÊn than §ång/1000T 160.800  9 Chi phÝ l­íi thÐp cho 1000 tÊn than §ång/1000T 1.822.800  10 Chi phÝ tiÒn l­¬ng cho 1000 tÊn than §ång/1000T 25.000.000  11 Chi phÝ khÊu hao thiÕt bÞ §ång/1000T 11.696.211  12 Chi phÝ b¶o hiÓm §ång/1000T 475.000  13 Chi phÝ söa ch÷a §ång/1000T 3.508.863  14 Tæng  186.448.174  3.4. Ph­¬ng ¸n II: HÖ thèng khai th¸c cét dµi theo ph­¬ng, lß chî trô h¹ trÇn sö dông dµn tù hµnh kÕt hîp víi m¸y khÊu than 3.4.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ, vËn t¶i, th«ng giã C«ng t¸c chuÈn bÞ, vËn t¶i, th«ng giã ®­îc thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ ph­¬ng ¸n I. 3.4.2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña hÖ thèng khai th¸c a. ChiÒu dµi lß chî X¸c ®Þnh theo ph­¬ng ¸n I ®­îc chiÒu dµi lß chî lµ 120m *KiÓm tra chiÒu dµi lß chî theo ®iÒu kiÖn th«ng giã Llc< Ltg 𝐿 𝑡𝑔 = 60( 𝑉 𝑚𝑎𝑥 (𝑏(𝑚(𝜑( 𝐾 𝑘 𝑁 𝑐𝑘 (𝑞(𝑟( 𝑚 2 (𝛾( 𝐶 𝑜 (𝑒 Trong ®ã: Vmax: Tèc ®é giã tèi ®a cho phÐp trong lß chî, Vmax = 4m/s b: TiÕn ®é khÊu mét chu kú, b = 0,8m m: ChiÒu cao líp khÊu, m = 2,5m Kk: HÖ sè kÓ ®Õn sù dÞch chuyÓn cña kh«ng khÝ trong kh«ng gian gÇn g­¬ng lß chî khi ®iÒu khiÓn ®¸ v¸ch ph¸ ho¶ toµn phÇn, Kk = 1,2 (: HÖ sè kÓ ®Õn viÖc thu hÑp tiÕt diÖn, ( = 0,9 Nck: Sè chu kú khÊu mét ngµy ®ªm, N=1 r: HÖ sè tiÕn ®é mét chu kú, r = 1 q: Tiªu chuÈn khÝ cho 1 tÊn than khÊu lß chî khi khai th¸c ë má h¹ng II vÒ khÝ bôi næ, q = 1,25 m3/ngµy ®ªm m2: ChiÒu cao h÷u Ých cña líp khÊu, m2 = 2,5m (: TØ träng cña than, ( = 1,65, T/m3 Co: HÖ sè khai th¸c, Co = 0,8 e: HÖ sè kÓ ®Õn phÇn CH4 cho toµn má, e = 0,6 Thay sè vµo c«ng thøc ta ®­îc, Ltg = 209m. VËy Ltg> Llc vµ chiÒu dµi lß chî L = 120m tho¶ m·n ®iÒu kiÖn th«ng giã. b. ChiÒu dµy líp khai th¸c ChiÒu dµy trung b×nh cña vØa 6 lµ 5m, chiÒu cao líp khÊu lµ 2,5 m, chiÒu dµy líp thu håi lµ 2,5 m. c. X¸c ®Þnh sè lß chî ho¹t ®éng §ång thêi ®Ó ®¶m b¶o c«ng suÊt má S¶n l­îng má theo thiÕt kÕ lµ 1,2 triÖu tÊn, n¨ng suÊt cña lß chî lµ 400.000 tÊn/n¨m, sè lß chî cÇn cã lµ: nlc = 1200000 : 400000 = 3 (lß chî) 3.4.3. Lùa chän thiÕt bÞ c¬ giíi hãa ThiÕt bÞ c¬ giíi hãa ®ång bé gåm c¸c thiÕt bÞ c¬ b¶n nh­ dµn chèng, m¸y khÊu, m¸ng cµo... Trong ®ã thiÕt bÞ quan träng nhÊt lµ dµn chèng vµ m¸y khÊu. Hai lo¹i thiÕt bÞ nµy th­êng ®­îc chÕ t¹o ®ång bé ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ khai th¸c nh­ khÊu mét líp hay khÊu cã h¹ trÇn than nãc, khÊu theo vØa tho¶i, nghiªng hay dèc nghiªng... sù ®ång bé c¸c thiÕt bÞ nµy cùc kú quan träng ®Ó ®¶m b¶o d©y chuyÒn ho¹t ®éng liªn tôc, hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o c«ng suÊt. Qua ®¸nh gi¸ xem xÐt d©y chuyÒn ®ång bé thiÕt bÞ c¬ giíi ho¸ khai th¸c cu¶ c¸c n­íc cã nÒn c«ng nghiÖp than ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc sö dông c«ng nghÖ c¬ giíi h¹ trÇn thu håi than nãc nh­ Nga, Ph¸p, Trung Quèc, Céng hoµ SÐc, cïng víi qu¸ tr×nh t×m hiÓu c«ng nghÖ c¬ giíi hãa ®ång bé ®­îc triÓn khai ë cac má than hÇm lß vïng Qu¶ng Ninh. §å ¸n lùa chän §ång bé thiÕt bÞ c¬ giíi ho¸ khai th¸c khÊu than b»ng m¸y khÊu m· hiÖu MB12-2V2P/R450E vµ chèng gi÷ lß chî dïng dµn chèng tù hµnh VINAALTA2.0/3.15 thiÕt bÞ chÝnh do Céng hoµ SÐc vµ ViÖt Nam s¶n xuÊt. §ång bé víi thiÕt bÞ khÊu vµ chèng §å ¸n chän thiÕt bÞ vËn t¶i lµ m¸ng cµo sö dông lo¹i DSS260. / H×nh 3.4: Dµn chèng tù hµnh VINAALTA2.0/3.15  §Æc tÝnh kü thuËt cña dµn chèng tù hµnh VINAALTA2.0/3.15 B¶ng 3.16 TT Th«ng sè kü thuËt §¬n vÞ Sè l­îng  1 ChiÒu cao tèi ®a mm 3.150  2 ChiÒu cao tèi thiÓu mm 2.420  3 ChiÒu réng dµn mm 1.500  4 ChiÒu dµi dµn mm 3.630  5.195  5 Sè cét cña dµn chèng Cét 2  6 Lùc chèng tèi ®a KN 2.287  7 C­êng ®é chèng lón nÒn MPa 0,61  8 Träng l­îng TÊn 12,5  9 Sè l­îng m¸ng cµo vËn chuyÓn than ChiÕc 1   H×nh 3.5: M¸y khÊu MB12-2V2P/R450E  §Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y khÊu MB12-2V2P/R450E B¶ng 3.17 TT C¸c th«ng sè kü thuËt §¬n vÞ Sè l­îng  1 ChiÒu cao khÊu m 1,5 ( 3,0 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docxchuong 3khai thac.docx
 • docxChung 4 Thong gio.docx
 • docxChuong1dia chat.docx
 • docxchuong5 Van tai.docx
 • docxchuong6 Mat bang va lich thi cong.docx
 • docxchuong 2 mo via.docx
 • docxchuong 7 kinh te.docx
 • docxket luan chung.docx
 • docxmuc luc.docx
Luận văn liên quan