Đồ án Tốt nghiệp - Hệ thống báo hiệu số 7

Đồ án tốt nghiệp - Hệ thống báo hiệu số 7 Trong mạng viễn thông, báo hiệu được coi là một phương tiện để chuyển thông tin và các lệnh từ điểm khác, các thông tin và các lệnh này có liên quan đến thiết lập, duy trì và giải phóng cuộc gọi.

pdf94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2322 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tốt nghiệp - Hệ thống báo hiệu số 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- T¸ch vµ xö lý b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp ChÌn b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp v- µo TS 16 (tõ OCB ra trung kÕ PCM). • Khèi qu¶n lý thiÕt bÞ phô trî (ETA): ETA trî gióp c¸c chøc n¨ng sau: - T¹o ©m b¸o (GT) - Thu ph¸t tÝn hiÖu ®a tÇn (RGF) Tho¹i héi nghÞ (CCF) - ) - Cung cÊp ®ång hå cho tæng ®µi (CLOCK ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 59 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 H×nh 3.5 Chøc n¨ng cña ETA. (PUPE) vµ khèi qu¶n lý b¸o hiÖu • Khèi ®iÒu khiÓn giao thøc b¸o hiÖu sè 7 sè 7 (PC): ViÖc ®Êu nèi cho c¸c kªnh b¸o hiÖu 64 Kb/s tíi thiÕt bÞ xö lý giao thøc b¸o PU - u b¸o hiÖu) ng gi¸m s¸t kh¸c. • hiÖu sè 7 (PUPE) ®−îc thiÕt lËp qua tuyÕn nèi b¸n cè ®Þnh cña ma trËn chuyÓn m¹ch. PE thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: Xö lý møc 2 (møc kªnh sè liÖ - T¹o tuyÕn b¶n tin (1 phÇn trong møc 3) PC thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: - Qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu (1 phÇn cña møc 3) - B¶o vÖ PUPE - C¸c chøc n¨ Khèi xö lý gäi ( MR): Khèi xö lý gäi MR cã tr¸ch nhiÖm thiÕt lËp vµ gi¶i to¶ c¸c th«ng tin. së d÷ liÖu (MR) xö lý c¸c cuéc gäi míi vµ c¸c Þ, ®iÒu khiÓn viÖc ®ãng, më chuyÓn m¹ch. vv... ý gäi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý kh¸c g kÕ, c¸c gi¸m s¸t lÆt vÆt). ¬ së (TR) MR ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt ®Ó xö lý c¸c cuéc th«ng tin víi c¸c danh môc b¸o hiÖu nhËn ®−îc vµ sau khi tham kh¶o bé qu¶n lý c¬ thuª bao vµ ph©n tÝch (TR). Bé xö lý gäi ho¹t ®éng ®Æt m¸y, gi¶i to¶ thiÕt b Ngoµi ra, bé xö l (qu¶n lý viÖc ®o thö c¸c m¹ch trun • Khèi qu¶n lý d÷ liÖu c : ch c¬ së d÷ liÖu cña thuª bao, trung TR cung cÊp cho MR c¸c ®Æc tÝnh cña thuª bao vµ trung kÕ theo yªu cÇu cña MR ®Ó thiÕt lËp vµ gi¶i phãng c¸c kÕt nèi cho c¸c cuéc gäi. TR cßn ®¶m b¶o TR thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ ph©n tÝ kÕ, nhãm trung kÕ. GT RGF CCF CLOCK E T A LR LR LR ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 60 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 phèi hîp gi÷a con sè nhËn ®−îc vµ ®Þa chØ cña nhãm trung kÕ hoÆc thuª bao (tiÒn ph©n tÝch, ph©n tÝch, vµ biªn dÞch). TR ®−îc chia lµm 2 vïng: Vïng dµnh cho thuª bao trong ®ã cã c¸c file liªn quan ®Õn co con sè thiÕt bÞ, c¸c dÞch vô nÕu cã. . . Vïng dµnh cho trung kÕ trong ®ã cã c¸c file vÒ kªnh trung kÕ, nhãm trung kÕ, hÖ thèng b¸o hiÖu cã liªn quan. . . −êng l−u l−îng vµ tÝnh c−íc cuéc gäi (TX) - n sè thuª bao, - • Khèi ®o l : Chøc n¨ng cña TX lµ thùc hiÖn viÖc tÝnh c−íc th«ng tin. TX chÞu tr¸ch nhiÖm: - TÝnh to¸n kho¶n c−íc phÝ cho mçi cuéc th«ng tin. - L−u gi÷ kho¶n c−íc phÝ bëi trung t©m chuyÓn m¹ch. cña mçi thuª bao ®−îc phôc vô - Cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®−a tíi OM ®Ó phôc vô cho viÖc lËp ho¸ ®¬n chi tiÕt. - Ngoµi ra, TX thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô gi¸m s¸t trung kÕ vµ thuª bao. • Khèi qu¶n lý ma trËn chuyÓn m¹ch (GX): GX chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý vµ b¶o vÖ c¸c ®Êu nèi khi nhËn ®−îc : Êu nèi tíi tõ bé xö lý gäi (MR) hoÆc khèi høc n¨ng ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn Õn nhÊt ®Þnh cña ph©n hÖ ®Êu nèi − c¸c tuyÕn th©m nhËp LA vµ c¸c tuyÕn liªn kÕt néi bé tíi ma , theo ®Þnh kú hoÆc theo yªu cÇu tõ c¸c tuyÕn - C¸c yªu cÇu vÒ ®Êu nèi vµ ng¾t ® chøc n¨ng ph©n phèi b¶n tin (MQ). - C¸c lçi ®Êu nèi ®−îc chuyÓn tõ khèi c m¹ch (COM). Ngoµi ra, GX thùc thi viÖc gi¸m s¸t c¸c tuy cña tæng ®µi (nh trËn chuyÓn m¹ch chÝnh LCXE) nµo ®ã. • Khèi ph©n phèi b¶n tin (MQ): MQ cã tr¸ch nhiÖm ph©n phèi vµ t¹o d¹ng c¸c b¶n tin néi bé nhÊt ®Þnh nh−ng tr−íc tiªn nã thùc hiÖn: - Gi¸m s¸t c¸c tuyÕn nèi b¸n cè ®Þnh (c¸c tuyÕn sè liÖu b¸o hiÖu). - Xö lý c¸c b¶n tin tõ ETA vµ GX tíi vµ ph¸t c¸c b¶n tin tíi ETA vµ GX. - Ngoµi ra, c¸c tr¹m trî gióp MQ ho¹t ®éng nh− cæng cho c¸c b¶n tin gi÷a c¸c vßng ghÐp th«ng tin. • Vßng ghÐp th«ng tin (Token ring): h vßng th«ng tin. ViÖc chuyÓn b¶n tin ®−îc thùc hiÖn th«ng hÖt nhau: §Ó truyÒn th«ng tin tõ tr¹m nµy ®Õn tr¹m kia trong tæng ®µi A1000 E10 sö dông tõ 1 ®Õn 5 m¹c qua m«i tr−êng gäi lµ m¹ch vßng th«ng tin víi giao thøc riªng biÖt. Nã ®−îc xö lý theo chuÈn IEE 802.5. Vßng ghÐp th«ng tin cã hai lo¹i, vÒ nguyªn lý gièng ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 61 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 - Vßng ghÐp liªn tr¹m (MIS): Trao ®æi c¸c b¶n tin gi÷a c¸c SMC hoÆc gi÷a c¸c SMC víi SMM. - Vßng ghÐp truy nhËp tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (MAS): Trao ®æi c¸c b¶n tin gi÷a SMC vµ SMA, SMT vµ SMX. ChÕ ®é qu¶n lý m¹ch vßng th«ng tin: T¹i mét thêi ®iÓm lu«n cã mét tr¹m ë øc n¨ng gi¸m s¸t m¹ch vßng nh−ngch vai trß gi¸m s¸t m¹ch vßng kh«ng cè ®Þnh. ú thuéc vµo tr¹ng th¸i ©n t¶i. BÊt kú mét tr¹m nµo còng cã thÓ trë thµnh gi¸m s¸t ®−îc tu ho¹t ®éng cña nã. M¹ch vßng ®−îc trang bÞ kÐp lµm viÖc ë chÕ ®é ph • Chøc n¨ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng (OM): C¸c chø mÒm ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng (OM). Chuyªn c n¨ng cña ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng ®−îc thùc hiÖn bëi phÇn viªn ®iÒu hµnh th©m nhËp vµo tÊt c¶ thiÕt bÞ phÇn cøng vµ phÇn mÒm n hÖ ®iÒu i tr−êng tõ tÝnh, ®Çu cuèi th«ng . - Òm vµ sè liÖu cho c¸c khèi ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi vµ cho c¸c ßng c¶nh b¸o. ¶o d−ìng, ë møc vïng vµ quèc gia (TMN). cña hÖ thèng Alcatel 1000 E10 th«ng qua c¸c m¸y tÝnh thuéc vÒ ph© hµnh vµ b¶o d−ìng nh−: c¸c bµn ®iÒu khiÓn, m« minh. C¸c chøc n¨ng nµy cã thÓ ®−îc nhãm thµnh 2 lo¹i: - §iÒu hµnh c¸c øng dông ®iÖn tho¹i. §iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng cña hÖ thèng- Ngoµi ra, ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng thùc hiÖn: N¹p c¸c phÇn m khèi truy nhËp (Digital) thuª bao CSN. - Dù phßng t¹m thêi c¸c th«ng tin t¹o lËp ho¸ ®¬n c−íc chi tiÕt. - TËp trung sè liÖu c¶nh b¸o tõ c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi th«ng qua c¸c m¹ch v - B¶o vÖ trung t©m cña hÖ thèng. Cuèi cïng, ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng cho phÐp th«ng tin hai h−íng víi c¸c m¹ng ®iÒu hµnh vµ b • PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn th«ng tin MLCC: MLCC thùc hiÖn nhiÖm vô ®iÒu khiÓn viÖc vËn chuyÓn c¸c b¶n tin cho c¸c dÞch vô trong m¹ng trÝ tuÖ IN. Nã cã cÊu tróc ®a thµnh phÇn, bao gåm: MLCC/P. - PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn trung t©m chÝnh - 4 phÇn mÒm ®iÒu khiÓn th«ng tin phô MLCC/S. Mçi module MLCC/S0, MLCC/S1, MLCC/S2, MLCC/S3 qu¶n lý 3000 cuéc th«ng tin ®ång thêi. Khi cµi ®Æt MLCC ph¶i cã 2 thµnh phÇn trong m¹ng lµ SSP vµ SCP. • PhÇn mÒm qu¶n trÞ dÞch vô GS: ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 62 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 MLGS ®−îc sö dông cho c¸c dÞch vô trong m¹ng trÝ tuÖ, ®©y lµ phÇn mÒm ®a thµnh phÇn, gièng nh− MLCC. 2. i chøc n¨ng mµ chóng ®¶m nhiÖm, ®ã lµ: sè 7 (SMA). m¹ch (SMX). cÊu tróc phÇn cøng: PhÇn cøng 0CB 283 ®−îc x©y dùng tõ c¸c tr¹m ®a xö lý. C¸c tr¹m ®a xö lý hÇu hÕt ®−îc x©y dùng xung quanh hÖ thèng ®a xö lý A8300. Chóng ®−îc kÕt nèi víi nhau b»ng c¸c m¹ch vßng th«ng tin lµ MIS vµ MAS. Cã 5 lo¹i tr¹m ®iÒu khiÓn t−¬ng øng ví • Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (SMC). • Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî vµ b¸o hiÖu • Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ (SMT). • Tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn • Tr¹m ®iÒu khiÓn vËn hµnh vµ b¶o d−ìng (SMM). M A L T M N L R L R L R  C SN L C SED S M T (1÷ 16)× 2 S M A (2÷ 31) S M X (1÷ 8)× 2 S M C (2÷ 14) S T S 1× 3 S M M 1× 2 C SN D Th « n g b ¸o Tru n g k Õ (1 ÷ 4 )M A S H ×n h 3 .6 CÊu tró c ph Çn cø n g A 1 0 0 0 E 1 0 (O CB 2 8 3 ) ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 63 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 chøc n¨ng cña c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn: • Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh SMC: MR (§iÒu khiÓn cuéc gäi): Xö lý cuéc gäi. liÖu. nµ iÓn chÝnh (SMC). • T - - CC (§iÒu khiÓn th«ng tin): Xö lý ¸p dông cho ®iÓm chuyÓn m¹ch dÞch vô SSP. - TR (Phiªn dÞch): C¬ së d÷ - TX (TÝnh c−íc): TÝnh c−íc th«ng tin, - MQ (Ph©n bè b¶n tin): Thùc hiÖn ph©n phèi b¶n tin - GX (Qu¶n lý ma trËn): Qu¶n lý ®Êu nèi. - PC (Qu¶n lý b¸o hiÖu sè 7): Qu¶n lý m¹ng b¸o hiÖu. Tuú theo cÊu h×nh vµ l−u l−îng ®−îc ®iÒu khiÓn, mét hay nhiÒu c¸c chøc n¨ng y cã thÓ ®−îc cÊp bëi tr¹m ®iÒu kh r¹m ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ phô trî sma: - rÞ thiÕt bÞ phô trî, qu¶n trÞ Tone. - giao thøc b¸o hiÖu sè 7 cña −îc E hoÆc ®−îc cµi ®Æt c¶ 2 lo¹i phÇn mÒm nµy. ETA: thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n t PUPE: ®iÒu khiÓn giao thøc b¸o hiÖu sè 7: xö lý CCITT, phô thuéc vµo cÊu h×nh vµ l−u l−îng xö lý mµ 1 SMA cã thÓ chØ ® cµi ®Æt phÇn mÒm xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 PUP SMA bao gåm c¸c thiÕt bÞ phô trî cña OCB 283 ®ã lµ: - C¸c bé thu ph¸t ®a tÇn - C¸c m¹ch héi nghÞ - C¸c bé t¹o tone - Qu¶n trÞ ®ång hå - C¸c bé thu ph¸t b¸o hiÖu sè 7 cña CCITT • Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ SMT: Tr¹m SMT ®¶m b¶o giao diÖn chøc n¨ng gi÷a c¸c bé dån kªnh PCM vµ trung t©m chuyÓn m¹ch. C¸c PCM tíi tõ: - Mét trung t©m chuyÓn m¹ch kh¸c. - §¬n vÞ truy nhËp sè thuª bao xa (CSND). - ThiÕt bÞ th«ng b¸o ghi ©m s½n cÊu tróc sè. Tr¹m SMT cho phÐp thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn PCM (URM), chøc n¨ng nµy chñ yÕu bao gåm: - Theo h−íng PCM tíi trung t©m chuyÓn m¹ch: + BiÕn ®æi m· HDB3 sang m· nhÞ ph©n. + T¸ch b¸o hiÖu liÒn kªnh. + Qu¶n lý c¸c kªnh b¸o hiÖu kªnh chung mang bëi khe thêi gian TS16. + §Êu nèi chÐo (cross connection) c¸c kªnh gi÷a PCM vµ ®−êng nèi ma trËn LR. - Theo h−íng tõ trung t©m chuyÓn m¹ch tíi PCM: + BiÕn ®æi m· nhÞ ph©n thµnh m· HDB3. + TruyÒn b¸o hiÖu liÒn kªnh. + Qu¶n lý c¸c kªnh b¸o hiÖu kªnh chung mang bëi khe thêi gian TS16. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 64 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 + §Êu nèi chÐo c¸c kªnh gi÷a ®−êng nèi ma trËn LR vµ PCM. STS• Tr¹m ®ång bé vµ c¬ së thêi gian : (HIS): ®¶m b¶o chÊt l−îng tÇn sè . ba (BTT): ph©n bè c¸c tÝn hiÖu thêi gian 83. TS ph¸t c¸c c¶nh b¸o do c¸c giao tiÕp . - Giao tiÕp víi c¸c ®ång hå tham kh¶o ngoµi víi ®é chÝnh x¸c cao nhÊt theo yªu cÇu, tr¸nh mÊt ®ång bé b»ng sö dông mét bé t¹o sãng cã ®é æn ®Þnh rÊt cao - Bé t¹o c¬ së thêi gian cã cÊu tróc béi cÇn thiÕt ®Õn c¸c tr¹m ®Êu nèi cña hÖ thèng OCB – 2 - Giao tiÕp víi vßng c¶nh b¸o: cho phÐp S ®ång bé ngoµi vµ BTT t¹o ra vµo m¹ch vßng c¶nh b¸o • Tr¹m vËn hµnh vµ b¶o d−ìng SMM: - Gi¸m s¸t vµ qu¶n lý hÖ thèng Alcatel 1000 E10. - L−u tr÷ sè liÖu hÖ thèng. - B¶o vÖ tr¹m ®iÒu khiÓn. - Gi¸m s¸t c¸c vßng ghÐp th«ng tin. Xö lý th«ng tin ng−êi - m¸y. Khëi t¹o vµ t¸i khëi t¹o toµn hÖ thèng. - - • §¬n vÞ x©m nhËp thuª bao sè CSN: , nã cã kh¶ n¨ng phôc vô log vµ thuª bao sè. phï hîp víi m¹ng hiÖn thêi vµ nã cã thÓ ®−îc ®Êu nèi víi dông b¸o hiÖu sè 7 cña CCITT. phï hîp víi nhiÒu kiÓu ®Þa d− kh¸c nhau. Nã cã thÓ lµ néi µo kiÓu ®Êu nèi víi tæng ®µi. vÞ ®iÒu khiÓn sè UCN vµ c¸c module tËp p trung ®Ó ®Êu nèi c¸c thuª bao còng cã thÓ ) phô thuéc vµo ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn. o trong ¸p dông víi c¸c ®Þa d− kh¸c æng ®μi A1000 E10: ¬ së viÖc chia chøc n¨ng phßng vÖ thµnh c¸c module phßng vÖ nhá h¬n. Phßng vÖ cã cÊu tróc ph©n cÊp ®ã lµ cÊp t¹i SMM. C¸ h lçi, chóng cã thÓ b¸o tr−íc viÖc dõng hÖ thèng do ®ã mµ ta cã thÓ cËp nhËt • Phßng vÖ néi h¹t: Ph¸t hiÖn vµ chØ thÞ lçi bªn trong mçi tr¹m ®iÒu khiÓn hay m Tæng ®µi vÖ tinh CSN lµ ®¬n vÞ ®Êu nèi c¸c thuª bao ®ång thêi c¶ thuª bao ana CSN ®−îc thiÕt kÕ mäi hÖ thèng sè sö CSN ®−îc thiÕt kÕ h¹t (CSNL) hoÆc vÖ tinh (CSND) phô thuéc v CSN ®−îc ph©n lµm 2 phÇn: ®¬n trung sè CN. §¬n vÞ ®iÒu khiÓn sè cã thÓ lµ néi h¹t hoÆc lµ vÖ tinh phô thuéc vµo kiÓu ®Êu nèi víi tæng ®µi. C¸c bé tË lµ néi h¹t (CNL) hoÆc lµ vÖ tinh (CNE Víi hai kiÓu ph©n bè nµy CSN rÊt mÒm dÎ nhau. 3. Phßng vÖ trong t §é tin cËy ho¹t ®éng cña hÖ thèng dùa trªn c chç ®−îc cµi ®Æt trong tõng tr¹m vµ cÊp tËp trung ®−îc cµi ®Æt trong c ®¬n vÞ phßng vÖ nµy cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ra c¸c lçi, vÞ trÝ lçi cho tíi t×n tr¹ng l¹i khi cã sù cè. çi ph©n cÊp th«ng tin. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 65 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 • T m, ®Þnh vÞ, b¶o d−ìng, khëi t¹o l¹i. - tæng ®µi A1000 E10 gåm c¸c tr¹m vµ chÝnh cña chøc n¨ng phßng vÖ lµ: ch ly, lçi kh«ng l©y lan. ho¸. tr−ng cho kh¶ n¨ng xö lý l−u l−îng cña + Møc hÖ thèng: B»ng qu¶n trÞ vßng. - KÕt qu¶ cña phßng vÖ lµ khi cã lçi th× bé tù thÝch nghi sÏ c¾t kh«ng ®Êu nèi u nhËn ®−îc. Qua SMX, SMA cßn nhËn ®−îc c¸c thêi gian c¬ së thêi gian tõ STS. rung t©m phßng vÖ trong tr¹m SMM, thùc hiÖn: - Qu¶n lý tr¹m: Gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña tr¹ - ChuyÓn ®æi tr¹ng th¸i tr¹m dù phßng. Qu¶n lý MIS, MAS. - Qu¶n trÞ c¸c kÕt cuèi PCM. Sö dông c¸c c«ng cô PGS ®Ó xö lý trong giao tiÕp víi hÖ - thèng. Ngoµi ra, toµn bé hÖ thèng ®Òu cã dù phßng. C¸c phÇn tö ph¶i ®−îc phßng vÖ trong c¸c m¹ch vßng th«ng tin. §èi víi tr¹m th× nguyªn t¾c - Tù nhËn biÕt lçi. - NÕu tr¹m cã lçi th× tr¹m tù c¸ - NÕu tr¹m bÞ lçi nÆng th× tr¹m sÏ tù bÞ k - Mét tr¹m ph¶i cã mét tr¹ng th¸i ®Æc nã, tr¹ng th¸i nµy c¸c tr¹m kh¸c ®Òu biÕt. - Mét tr¹m lµ mét tæ chøc cã kh¶ n¨ng cÊu h×nh l¹i ®Ó nÕu nã cã sù cè th× chøc n¨ng cña nã sÏ ®−îc n¹p cho tr¹m kh¸c. §èi víi m¹ch vßng th«ng tin: - Mçi m¹ch vßng th«ng tin MIS, MAS lu«n gåm 2 vßng, vßng A vµ vßng B. - Phßng vÖ m¹ch vßng gåm 3 møc: + Møc tr¹m: B»ng thñ tôc truy nhËp trªn m¹ch vßng. + Møc vßng: B»ng thiÕt bÞ ®−îc cµi ®Æt trong c¸c bé tù thÝch nghi. vµo m¹ch vßng. III/ cÊu tróc vμ chøc n¨ng tr¹m ®a Xö lý ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî vμ b¸o hiÖu sè 7 (sma): VÞ trÝ cña tr¹m ®iÒu khiÓn phô trî SMA ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh 3.6. SMA ®−îc ®Êu nèi víi: • M¹ng ®Êu nèi SMX b»ng 8 ®−êng ma trËn LR ®Ó chuyÓn b¸o hiÖu ®−îc t¹o ra hoÆc ®Ó ph©n tÝch b¸o hiÖ ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 66 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 • M¹ch vßng th«ng tin truy nhËp m¹ng ®iÒu khiÓn chÝnh MAS ®Ó trao ®æi th«ng • 1. CÊu tróc chøc n¨ng cña tr¹m SMA: a E10 th−êng ®−îc x©y dùng xung nèi th«ng minh (coupler). èi víi nhau b»ng BUS. hÖ thèng c¬ së (HYPERVISOR- l m« tin gi÷a SMA vµ c¸c khèi ®iÒu khiÓn kh¸c cña OCB 283. M¹ch vßng c¶nh b¸o MAL. ) CÊu tróc tæng qu¸t cña tr¹m ®a xö lý A 8300: Mét tr¹m ®a xö lý trong tæng ®µi A1000 - quanh hÖ thèng ®a xö lý Alcatel 8300, hÖ thèng nµy gåm: - Mét hay nhiÒu bé ghÐp - Mét hay nhiÒu bé xö lý. - C¸c thµnh phÇn n - C¸c thµnh phÇn liªn hÖ víi nhau qua bé nhí chung. Th«ng tin hai chiÒu gi÷a c¸c thµnh phÇn do µ phÇn mÒm hÖ thèng hay cßn lµ hÖ ®iÒu hµnh cña tr¹m) chØ ®¹o. H×nh sau sÏ t¶ cÊu tróc cña mét tr¹m ®a xö lý. Giao tiÕp BL Giao tiÕp BSM Giao tiÕp BL Giao tiÕp BSM Coupler Hay Hay Bé nhí Bé xö lý Bé xö lý Bé nhí riªng Vïng nhí côc bé Vïng nhí chung Giao tiÕp BSM Bus Local (BL) H×nh 3.7 CÊu tróc mét tr¹m ®a xö lý Bus (BSM) ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 67 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 Trong cÊu tróc nµy bé nhí chia lµm hai vïng: - Vïng nhí côc bé. - Vïng nhí chung. Vïng nhí chung ®−îc chia lµm nhiÒu vïng nhá, víi ®Þa chØ riªng biÖt cña tõng g μP trªn BUS nh»m tr¸nh xung - - cuéc gäi mµ cã thÓ cã: + Xö lý b¸o hiÖu ®a giao thøc CSMP. vïng, t−¬ng øng víi ®Þa chØ truy nhËp cña tõn ®ét. b) CÊu tróc chøc n¨ng cña mét tr¹m SMA: SMA cã thÓ cã c¸c m¹ch in sau: Mét bé ghÐp nèi chÝnh CMP. Tuú theo dung l−îng xö lý + Mét bé xö lý chÝnh PUP. + Mét bé xö lý phô PUS. + Mét bé nhí chung MC. - Cã tõ 1 tíi 12 coupler thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nh−: + Xö lý tÝn hiÖu tiÕng CTSV. + Qu¶n trÞ ®ång hå CLOCK. Mçi coupler xö lý tÝn hiÖu tiÕng CSTV thùc hiÖn mét trong c¸c chøc n¨ng sau: + Thu ph¸t tÇn sè RGF. + Tho¹i héi nghÞ CCF. + T¹o tone GT. + §o kiÓm nh÷ng biÕn ®éng ngÉu nhiªn. Coupler xö lý b¸o hiÖu ®a giao thøc CSMP cã thÓ thùc hiÖn xö lý: + Giao thøc b¸o hiÖu SS7. + Giao thøc ®iÒu khiÓn ®−êng sè liÖu møc cao HDLC. Tæ chøc ®iÒu khiÓn A8300 trong tr¹m SMA ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 68 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 CMP PUP PUS MC CTSV 1 CTSV 2 CLOCK N CSMP 12 Bus BSM BL MAS H×nh 3.8 Tæ chøc ®iÒu khiÓn tr¹m SMA . . . . . . Tr¹m ®a xö lý A 8300, c¸c b¶ng m¹ch i èi víi BUS tiªu chuÈn BSM (16 bit) nh− lµ mét ph−¬ng Trªn thùc tÕ, cã tíi 16 b¶ng m¹ch in cã thÓ nèi tíi BSM, ®ã lµ: a MAS. Thùc hiÖn - Mét b¶ng m¹ch in ACMCQ hoÆc ACMCS hç trî cÊp ph¸t bé nhí cho tr¹m. Mét b¶ng m¹ch in ACUTR thùc hiÖn chøc n¨ng bé xö lý phô PUS. - Cã tèi ®a 12 m¹ch in thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®Æc biÖt cña tr¹m SMA: + Mét hay nhiÒu b¶ng thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o tone, thu ph¸t ®a tÇn, tho¹i héi nghÞ ICTSH. + Mét hay hai b¶ng xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 ACHIL. + Mét b¶ng t¹o ®ång hå cho tæng ®µi ICHOR. 2. CÊu tróc phÇn cøng cña tr¹m SMA: SMA ®−îc x©y dùng xung quanh hÖ thèng n kh¸c nhau ®−îc ®Êu n tiÖn th«ng tin. - Mét cÆp b¶ng ACAJA/ ACAJB qu¶n trÞ viÖc trao ®æi th«ng tin qu chøc n¨ng chÝnh CMP. - Mét b¶ng m¹ch in ACUTR thùc hiÖn chøc n¨ng bé xö lý chÝnh PUP. - ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 69 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 BSM: sè l− ®− + Mét sè b¶ng sau ®©y cã thÓ cã trong tr¹m nh−ng kh«ng ®−îc nèi vµo • Mét cÆp b¶ng ICID, thùc hiÖn chøc n¨ng giao tiÕp gi÷a c¸c nh¸nh cña SMX vµ SMA. • Mét b¶ng ACALA thu thËp c¸c c¶nh b¸o xuÊt hiÖn trong SMA ®Ó chuyÓn tíi m¹ch vßng c¶nh b¸o MAL. ¦u ®iÓm cña cÊu tróc nµy lµ cã thÓ më réng cÊu h×nh t¹i cïng thêi ®iÓm víi viÖc t¨ng dung l−îng xö lý cuéc gäi, hoÆc t¨ng kh¶ n¨ng vËn hµnh tuú thuéc vµo îng vµ kiÓu b¶ng m¹ch in ®−îc chän. CÊu tróc phÇn cøng cña tr¹m SMA îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: MAS MAL LRBLRA ICID ICID ACALA C Bus BL 5V V I C H A C A A C A I C T A I H A R A R A C T C U C U C M C H O R S H S T TJ A J B I L C S C V 5V Bus BSM H×nh 3.9 CÊu tróc phÇn cøng SMA SMA cã tèi ®a lµ 20 b¶ng m¹ch in vµ 2 b¶ng m¹ch nguån CV. Sau ®©y ta xÐt mét sè chøc n¨ng cña mét sè b¶ng m¹ch: ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 70 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 a) C¸c chøc n¨ng cña b¶ng m¹ch in ICTSH: • Chøc n¨ng th«ng tin ®ång thêi gi÷a c¸c thuª bao: Chøc n¨ng nµy cho phÐp tèi ®a 4 th - Thªm vµo tho¹i héi nghÞ tÝnh n¨ng nghe lÐn. - ChØ t - ThiÕt l chu«ng, ©m b¸o bËn... uª bao cã thÓ th«ng tin ®ång thêi, ngoµi ra nã cßn cã thÓ: hÞ giê gäi. Ëp cuéc gäi bëi ®iÖn tho¹i viªn. Mét b¶ng ICTSH cã thÓ thiÕt lËp 8 m¹ch tho¹i héi nghÞ 4 ng−êi. • Chøc n¨ng t¹o tone GT: Cho phÐp t¹o ra tÇn sè ©m thanh. C¸c tÇn sè nµy cã thÓ lµ ®¬n tÇn, 2 tÇn sè, 3 tÇn sè hoÆc 4 tÇn sè vµ cùc ®¹i lµ tæ hîp cña 8 tÇn sè. ¢m th−êng ®−îc sö dông nh− ©m C¸c ©m ®−îc ph©n biÖt víi nhau bëi: + TÇn sè ©m [hz]. + C−êng ®é ©m [db]. + Thêi gian cña ©m [ms]. Mét b¶ng ICTSH t¹o ®−îc 32 tÇn sè ©m thanh. • Chøc n¨ng thu vµ t¹o c¸c tÇn sè RGF: ThiÕt bÞ ®Çu cuèi RGF ph©n tÝch vµ ph¸t c¸c tÝn hiÖu n»m trong d¶i tÇn ©m thanh. Th«ng th−êng ®©y lµ c¸c tÝn hiÖu ®¬n hay ®a tÇn t−¬ng øng víi mét m· b¸o hiÖu. Trong OCB 283, RGF ®−îc ®Þnh vÞ ®éng bëi c¸c khèi ®iÒu khiÓn trong mét m· b¸o hiÖu. Nã ph¸t hiÖn sù cã mÆt cña tÝn hiÖu vµ truyÒn c¸c tÇn sè tíi c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn. 8 m¹ch kÕt cuèi RGF ®−îc thùc hiÖn trong mét b¶ng RGF. M· ®o kiÓm trªn trung kÕ ®−îc xö lý nh− c¸c m· ®Æc biÖt cña RGF. • Chøc n¨ng gi¸m s¸t ®iÒu chÕ: Chøc n¨ng nµy cho phÐp gi¸m s¸t c¸c b¶ng th«ng b¸o ®· ®−îc ghi s½n, nã ho¹t ®éng gièng nh− mét nhËn biÕt tÝn hiÖu tiÕng nãi. Chøc n¨ng qu¶n trÞ gi¸m s¸t ®iÒu chÕ ®−îc xö lý nh− mét m· RGF ®Æc biÖt. PhÇn mÒm nµy ®−îc n¹p khi khëi t¹o tr¹m vµ nã x¸c ®Þnh chøc n¨ng mµ b¶ng m¹ch in ICTSH sÏ thùc hiÖn. b) C¸c chøc n¨ng b¶ng m¹ch in ACHIL: B¶ng m¹ch in nµy xö lý møc 2 cho 16 kªnh b¸o hiÖu kiÓu HDLC vµ nã cã c¸c Sever thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra khung nh− sau: • Víi b¸o hiÖu HDLC: PhÝa ph¸t: + Göi cê. +TÝnh to¸n m· thÆng d− vßng (CRC). ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 71 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 + ChÌn c¸c con sè zero vµo chuçi bit, truyÒn sau byte cê ®Ó tr¸nh cê gi¶. tõ ®−êng truyÒn RC. LSSU theo lÖnh. µ nhËn biÕt c¸c khung FISU. ) Ch OR: ng hå cho tæng ®µi ho¹t ®éng vµ ho OCB 283. TÝn hiÖu thêi gian ®−îc Ó thùc hiÖn diÒu khiÓn kh¸c trong tæng ®µi. C¸c th«ng tin g sè 7... nh b¸o. B¶ng m¹ch ACALA A c¸c thùc thÓ ph¸t c¶nh b¸o lµ c¸c b¶ng nguån CV. c n¨ng b¶ng m¹ch in ICID: ICID chøc n¨ng phßng vÖ cho c¸c nhãm ®−êng m¹ng GLR. B¶ng PhÝa thu: +NhËn biÕt vµ t¸ch c¸c sè zero trong chuçi bit nhËn ®−îc sau byte cê. + KiÓm tra C + NhËn cê. • Víi b¸o hiÖu SS7: PhÝa ph¸t: + Tù ®éng göi c¸c khung FISU khi trªn ®−êng b¸o hiÖu kh«ng cã MSU hoÆc LSSU ®−îc truyÒn trªn ®ã. + Ph¸t l¹i c¸c khung tr¹ng th¸i PhÝa thu: + Tù ®éng ph©n tÝch v c øc n¨ng b¶ng m¹ch in ICH Chøc n¨ng cña b¶ng m¹ch in ICHOR lµ t¹o ®å gi÷ ®é chÝnh x¸c, ®é æn ®Þnh ®ång hå c ph©n phèi kÐp trong m¹ng chuyÓn m¹ch. TÝn hiÖu thêi gian còng ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng l¹i sù tr«i pha khi ph¶i ®iÒu chØnh l¹i thêi gian vµ ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng l¹i viÖc mÊt tÝn hiÖu thêi gian khi phÇn cøng cña ®ång hå ho¹t ®éng kh«ng b×nh th−êng. d) Chøc n¨ng cña coupler ACAJA/ ACAJB: Coupler ACAJA/ACAJB cho phÐp nèi m¹ch vßng th«ng tin MAS ® th«ng tin hai chiÒu víi c¸c tr¹m ®−îc trao ®æi gi÷a SMA vµ MAS gåm: • B¸o hiÖu kªnh riªng tõ c¸c b¶ng ICTSH, nhËn biÕt c¸c tÝn hiÖu tÇn sè ©m thanh do c¸c bé RF vµ RGF ph¸t ra. • C¸c b¶n tin (vµo/ ra), c¸c øng dông ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c bé xö lý tron SMA nh− b¶n tin ®Þnh vÞ, b¶n tin b¸o hiÖu e) C¸c chøc n¨ng b¶ng m¹ch in ACALA: B¶ng m¹ch in nµy thùc hiÖn chøc n¨ng thu thËp c¶ cã nguån riªng. Trong SM f) C¸c chø thùc hiÖn m¹ch in ICID thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 72 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 • n 8 ®−êng ma trËn LR vµ c¬ së thêi gian cã liªn quan th«ng qua b¶ng NhË ICID tõ mét nh¸nh cña ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh SMX. Ph¸t SMT). Xen thêi gian cã liªn quan DT b»ng 8 ®−êng ma trËn tíi tõ nh¸nh cßn l¹i cña SMX LR tíi tõ SMX víi c¸c ®−êng xen thªm nµy. bit thªm vµo trªn c¸c ®−êng LR. T¹o Xö l êng truy nhËp ra (LRE). 3. C¸c • C - ICHOR khi chóng ®ang ho¹t ®éng. m¹ch in • 8 ®−êng truy nhËp LA vµ 8 c¬ së thêi gian cã liªn quan tíi ®¬n vÞ ®Êu nèi UR (SMA - • . • §ång bé c¸c ®−êng • Xö lý c¸c • ra c¸c tÝn hiÖu thÝch øng víi c¸c ®−êng truy nhËp LA. • T¹o ra c¸c tÝn hiÖu xen vµo. • ý c¸c ®−êng truy nhËp vµo (LAE) vµ t¹o ra c¸c ®− phÇn mÒm chøc n¨ng trong tr¹m SMA: a) PhÇn mÒm MLETA: MLETA thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: • Chøc n¨ng xö lý gäi: - NhËn vµ xö lý c¸c tÇn sè (b¸o hiÖu ghi ph¸t). - Qu¶n trÞ c¸c nguån thu ph¸t ®a tÇn RGF. - Trao ®æi tr¹ng th¸i c¸c nguån ph¸t ®a tÇn RGF. - Qu¶n trÞ c¸c m¹ch in ICTSH. - Xö lý thø tù ph¸t c¸c tÇn sè (b¸o hiÖu ghi ph¸t). - ThiÕt lËp tho¹i héi nghÞ. • Chøc n¨ng qu¶n trÞ ®ång hå. • Chøc n¨ng quan tr¾c (t¶i c¸c nguån ICTSH). høc n¨ng b¶o d−ìng: - KiÓm tra liªn tôc c¸c ®−êng truy nhËp néi bé trong tr¹m (LA). KiÓm tra module th«ng b¸o. - KiÓm tra tù ®éng b¶ng m¹ch in ICTSH vµ b) PhÇn mÒm chøc n¨ng MLPUPE: MLPUPE lµ phÇn mÒm chøc n¨ng xö lý giao thøc SS7, MLPUPE thùc hiÖn: • Giao tiÕp víi m¹ng SS7 cña CCITT nh−: - Ph¸t vµ thu c¸c b¶n tin cña m¹ng SS7. - §Þnh tuyÕn b¶n tin SS7. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 73 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 - Qu¶n trÞ riªng c¸c kªnh b¸o hiÖu. - Qu¶n trÞ riªng l−u l−îng b¸o hiÖu. • Xö lý gäi: - Xö lý c¸c cuéc gäi qua m¹ng ®iÖn tho¹i trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh. UTC. ViÖc chän lùa ®−îc thùc hiÖn b»ng mét m¹ch cæng do mét m· - Quan tr¾c c¸c trung kÕ b¸o hiÖu sè 7. o tr¹m ®¶m nhËn. SMA ®−îc m« t¶ trong h×nh vÏ sau: - Xö lý c¸c cuéc gäi TUP vµ ISUP. C¸c phÇn b¸o hiÖu kh¸c nhau ®· ®−îc n¹p trong b¸o hiÖu ®· ®−îc ®Þnh tr−íc cho tõng nhãm trung kÕ xö lý. - Qu¶n trÞ c¸c kªnh b¸o hiÖu sè 7. - Xö lý c¸c cuéc gäi thuª bao CSN. • VËn hµnh vµ b¶o d−ìng: - Qu¶n trÞ c¸c file UTC. - Xö lý lçi, c¶nh b¸o vµ ®o kiÓm mét phÇn tö nµo ®ã d C¸c phÇn mÒm trong tr¹m M L S M /P S U P E R V IS E H Y P E R V IS E M L S M /S S U P E R V IS E H Y P E R V IS E M L P U P M L E T A M L S M /S S U P E R V IS E H Y P E R V IS E S U P E R V IS E H Y P E R V IS E M L S M A C H IL B u s B S M P E R V IS E R S U P E R V I S E R M L S M /P S U P E R V I S E R P E R V IS E R P E R V IS E R S U P E R V I S E R S U P E R V I S E R P E R V IS E R /S /S L P U P E L E T M L S M A C H I L C S M P C T S V H ×n h 3 .1 0 S ¾ p ® Æ t p h Ç n m Ò m t ro n g t r¹ m S M A v í i 2 p h Ç n m Ò m U P E E T A v µ P ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 74 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 H A ngoµi hai phÇn mÒm chøc n¨ng (ML) c OR (ký hiÖu lµ HYP): PhÇn mÒm hÖ thèng hay cßn gäi lµ hÖ ®iÒu øng • S n HYP ph©n bè tíi an. SUP cßn ®¶m nhËn qu¶n trÞ c«ng viÖc, ph©n phèi thêi gian cho c¸c dÞch vô. ×nh vÏ trªn cho ta thÊy trong tr¹m SM ßn cã: • HYPERVIS hµnh cña tr¹m. HYP cã chøc n¨ng giao tiÕp phÇn cøng cña tr¹m víi c¸c dông cña nã. UPERVISOR (ký hiÖu lµ SUP): PhÇn mÒm trao ®æi c«ng viÖc, trao ®æi chøc ¨ng. SUP thùc hiÖn giao tiÕp gi÷a HYP vµ ML, nhËn lÖnh tõ c¸c phÇn mÒm chøc n¨ng cã liªn qu mçi c«ng viÖc cã nhiÒu dÞch vô, SUP ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 75 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 Ch−¬ng IV: qu¶n trÞ hÖ thèng SS7 trong tæng ®μi alcatel 1000 e10 HÖ thèng b¸o iÖ h u sè 7 ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cung cÊp mét hÖ thèng b¸o hiÖu b¸ ®i th ®¹i trªn m¹ng hiÖn nay ®Òu cho ta gi¶i ph¸p truy nhËp nµy. Trong phÇn nµy, ta cïng xem xÐt øng dông hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 trong tæng ®µi A1000 E10 nh− lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh cho sö dông vµ m« h×nh triÓn khai hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 t¹i ViÖt Nam. 1. Ph©n bè phÇn mÒm ss7: PhÇn mÒm b¸o hiÖu sè 7 trong tæng ®µi A1000 E10 ®−îc l−u tr÷ trong File tr¹m ký hiÖu XUTC. Nã gåm hai phÇn mÒm thµnh phÇn, cßn gäi lµ phÇn mÒm chøc n¨ng ký hiÖu ML PC vµ ML PUPE. MLPC ®−îc cµi ®Æt trong tr¹m ®a xö lý ®iÒu khiÓn chÝnh SMC, nã thùc hiÖn chøc n¨ng møc 3 cña SS7, nh− qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu, qu¶n trÞ l−u l−îng, qu¶n trÞ l− A1000 E10, MLPC ®−îc cÊu tróc kÐp, ho¹t ®éng theo kiÓu ho¹t ®éng/ dù phßng. ML PUPE ®−îc cµi ®Æt trong tr¹m ®a xö lý ®iÒu khiÓn cung cÊp thiÕt bÞ phô trî SMA. MLPUPE thùc hiÖn chøc n¨ng xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7, qu¶n trÞ tr¹ng th¸i c¸c kªnh trung kÕ, lµ cÇu giao tiÕp th«ng tin gi÷a th«ng tin tõ ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao vµo OCB. MLPUPE cã cÊu tróc dù phßng theo kiÓu ph©n t¶i n+1, trong ®ã n≥ 2 ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng vµ lu«n lu«n cã mét MLPUPE ë tr¹ng th¸i dù phßng. Ta cã s¬ ®å khèi tæng ®µi A1000 E10 vµ c¸c phÇn mÒm b¸o hiÖu sè 7 t−¬ng øng trong h×nh vÏ sau: chung chuÈn quèc tÕ. Tuy vËy, ng−êi ta kh«ng dù ®Þnh sö dông nã nh− hÖ thèng o hiÖu tiªu chuÈn cho truy nhËp tõ PABX vµo m¹ng ®iÖn tho¹i hoÆc tõ m¸y Ön tho¹i. §Ó tho¶ m·n cho c¸c øng dông sau nµy, cÇn ph¶i ®−a thªm vµo giao øc truy nhËp m¹ng ®a dÞch vô, ký hiÖu ISDN-AP, hÇu hÕt c¸c tæng ®µi hiÖn u tr×nh, phßng vÖ PUPE. . . Trong tæ chøc ®iÒu khiÓn OCB cña tæng ®µi ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 76 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 UTC 1 ho¹t ®éng/ 1 dù phßng n ho¹t ®éng/ 1 dù phßng PCM STS SMX (COM)SMA (MLPUPE) SMC (MLPC) SMC SMM MAS MIS SMT M)(MLUR H×nh 4.1 Tæ chøc phÇn mÒm UTC 2. M« h×nh ss7 trong A1000 E10: §Ó cã thÓ ®¸p øng ®−îc c¸c dÞch vô th«ng tin míi vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu th«ng tin víi c¸c tæng ®µi kh¸c trªn m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ, h·ng Alcatel CIT ®· trang bÞ trong tæng ®µi A1000 E10 phÇn mÒm vµ nh÷ng trang thiÕt bÞ phï hîp tu©n thñ c¸c khuyÕn nghÞ vÒ SS7 mµ ITU-T ®· ®−a ra. • CÊu tróc chøc n¨ng cña MTP møc 1: Trong A1000 E10 MTP 1 bao gåm: - C¸c khe thêi gian (TS – Time Slot) trªn c¸c ®−êng PCM ®Êu nèi víi c¸c ®iÓm −êng m¹ng néi bé LR ®Êu nèi OCB víi tr¹m ®a xö lý cung cÊp thiÕt bÞ phô trî vµ xö lý giao thøc b¸o hiÖu sè 7 SMA (AFTSX). −êng ®Êu nèi b¸n cè ®Þnh trong m¹ng chuyÓn m¹ch ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: b¸o hiÖu cña c¸c tæng ®µi (AFCTE). - C¸c khe thêi gian trªn c¸c ®−êng m¹ng néi bé LR ®Êu nèi OCB víi ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao CSNL (AFVTE), víi tr¹m ®iÒu khiÓn ®Êu nèi trung kÕ (AFVTE). - C¸c khe thêi gian trªn c¸c ® § ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 77 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 M¹ng quèc M¹n gia g néi h¹t nh CSN vÖ ti SMX SMT MRM MRS SMA PUPE A C H I L 0 VTSM 0 A C H I L 1 VTSM 16 VTSM 31 VTSM 15 M¹ng néi h¹t CSN néi h¹t GLR ALRXE AFVTE AFCTE PCM ALRXS AFTSX GLR GLR ALRXE H×nh 4.2 C¸c ®−êng sè liÖu b¸o hiÖu trong A1000 E10 Trong ®ã: - MRM: Module ®iÒu khiÓn ®Êu nèi trung kÕ ®Õn tæng ®µi kh¸c. - E - - A - - A - AFTSX: §Þa chØ chøc n¨ng cña khe thêi gian trªn LR gi÷a SMX vµ SMA. - MRS: Module ®iÒu khiÓn ®Êu nèi trung kÕ ®Õn tæng ®µi vÖ tinh cña A1000 10. ALRXE: §Þa chØ chøc n¨ng chuyÓn m¹ch cña LR vµo SMX. LRXS: §Þa chØ chøc n¨ng chuyÓn m¹ch cña LR ra khái SMX. AFCTE: §Þa chØ chøc n¨ng cña khe thêi gian trªn PCM vµo SMT. FVTE: §Þa chØ chøc n¨ng cña khe thêi gian trªn LR vµo SMX. VTSM: KÕt cuèi ¶o kªnh vËt lý. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 78 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 - ACHIL: B¶ng m¹ch in thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ ®−êng sè liÖu b¸o hiÖu sè 7. Mçi b¶ng nµy qu¶n trÞ cùc ®¹i 16 ®−êng b¸o hiÖu, t−¬ng øng 16 VTSM kÕt cuèi kªnh vËt lý, t−¬ng øng víi 16 COC. • CÊu tróc chøc n¨ng cña MTP møc 2: Chøc n¨ng cña møc 2 trong A1000 E10 do b¶ng ACHIL thùc hiÖn, ACHIL thùc hiÖn xö lý ®a giao thøc cho c¶ HDLC vµ SS7, bao gåm: Trªn ph−¬ng diÖn HDLC: - PhÝa ph¸t: Ph¸t cê t¹o khung tÝn hiÖu, tÝnh to¸n m· CRC, chÌn Zero. - PhÝa thu: NhËn biÕt vµ chiÕt Zero, kiÓm tra CRC, xö lý cê. Trªn ph−¬ng diÖn SS7: - PhÝa ph¸t: + Göi c¸c khung FISU ®Ó gi¸m s¸t kªnh b¸o hiÖu mét c¸c liªn tôc khi kh«ng cã MSU hay LSSU ®−îc truyÒn gi÷a 2 ®iÓm b¸o hiÖu. + Ph¸t l¹i c¸c khung theo lÖnh. - PhÝa thu: Ph©n tÝch, nhËn biÕt mét c¸ch tù ®éng c¸c khung FISU. Tuú theo dung l−îng cña tæng ®µi mµ ng−êi ta cã thÓ c¸c ®Æt tõ 2 ®Õn 15 phÇn mÒm PUPE trong tõ 2 ®Õn 15 SMA, trong ®ã chØ cÇn mét phÇn mÒm PUPE dù phßng. Vµ mçi SMA nh− vËy cã thÓ cµi ®Æt tõ 1 ®Õn 2 b¶ng ACHIL. • CÊu tróc chøc n¨ng MTP møc 3: Nh− ®· giíi thiÖu trong phÇn tæng quan. MTP møc 3 thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: lý b¶n ti −u l−îng, qu¶n trÞ tuyÕn, qu¶n trÞ kªnh. 000 E10, chøc n¨ng nµy do hai phÇn mÒm thùc hiÖn ®ã lµ MLPC vµ tuyÕn cho b¶n - Xö n b¸o hiÖu: NhËn biÕt, ph©n phèi, ®Þnh tuyÕn. - Qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu: Qu¶n trÞ l Trong A1 MLPE nh− h×nh vÏ 4.3. Trong ®ã MLPE thùc hiÖn chøc n¨ng ®Þnh tin, nã ®−îc cµi ®Æt trong SMA. MLPC thùc hiÖn chøc n¨ng møc 3 cßn l¹i nh− qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu sè 7, quan tr¾c, phßng vÖ PUPE. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 79 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 PU Qu¶n trÞ tr¹ng th¸i trung kÕ vµo ra PE §−êng thu ph¸t (CIC) ACHIL a CSMP(SMA) 16 COS¾p xÕp vµ ph©n lo¹i khung. Ph¸t hiÖn vµ sö lçi Møc 4 Møc 3 Møc 2 Møc 1 PUP (SMA) BSM C MAS PC Ö PUPE Qu¶n trÞ m¹ng (§−êng, l−u l−îng) Qu¶n trÞ MTP vµ UP Phßng v SMC MLMR H×nh 4.3 T−¬ng quan gi÷a SS7 trong A1000 E10 víi ITU-T • CÊu tróc chøc n¨ng møc 4: Møc øng dông UP thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o b¶n tin, xö lý b¶n tin. Møc nµy do v× hiÖu sè. §ång thêi . c lçi nhÑ vµ nÕu tr−êng îp lçi kh«ng thÓ tù kh¾c phôc ®−îc nã b¸o ®Õn phÇn mÒm phßng vÖ tËp trung ®Ó yªu cÇu gi¶i quyÕt. Ngoµi ra c¸c tr¹m lçi cßn cã kh¶ n¨ng tù c¸ch ly lçi ®Ó tr¸nh l©y lan, vµ nã cßn ®−îc c¸c tr¹m kh¸c gi¸m s¸t ®Ó ph¸t hiÖn tr¹ng th¸i ngõng ho¹t ®éng kÞp thêi. Khi cã sù cè, c¸c tr¹m tù ngõng ho¹t ®éng vµ chuyÓn l−u l−îng cho tr¹m dù phßng, tuú thuéc vµo tæ chøc kiÓu dù phßng cña tr¹m. §èi víi phÇn mÒm PUPE, phÇn mÒm dù phßng ®· ®−îc n¹p s½n trong tr¹m dù phßng do ®ã khi cã sù cè th× d−íi sù ®iÒu khiÓn cña MLPC nã sÏ chuyÓn ®æi tr¹ng th¸i tõ dù phßng thµnh phÇn mÒm MLPU thùc hiÖn. Nã liªn quan ®Õn thñ tôc xö lý gäi TUP vµ ISUP, thñ tôc xö lý gäi trong A1000 E10 sö dông giao thøc b¸o MLPU cßn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ tr¹ng th¸i c¸c ®−êng trung kÕ vµo/ ra 3. Phßng vÖ phÇn mÒm ss7: C¸c tr¹m vµ c¸c phÇn mÒm trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña tæng ®µi A1000 E10 ®−îc trang bÞ tÝnh n¨ng tù ph¸t hiÖn lçi, tù kh¾c phôc c¸ h ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 80 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 ho¹t ®éng ngay kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn l−u l−îng xö lý gäi. C¸c b−íc phßng vÖ îc m« t¶ trong h×nh sau: ®− MLPUPE (ES) MLPUPE (ES) Dù phßng MAS MIS MLMQ MLPC MLOM SC SC H×nh 4.4 Thñ tôc phßng vÖ phÇn mÒm b¸o hiÖu sè 7 MLPUPE MLPUPE (ESRE) −íc 1 B : Gi¶ sö trong tæng ®µi cã 3 SMA cã chøc n¨ng PUPE, trong ®ã PUPE 3 ë Ý dô trong SMA 1 cã PUPE ®ang ho¹t ®éng. Khi ®ã phÇn mÒm phßng vÖ t¹i chç ®Æt trong tõng tr¹m sÏ nhËn b¶n tin lçi, ph©n tr¹ng th¸i dù phßng. NÕu lçi x¶y ra v tÝch vµ v× lçi nÆng nã göi b¶n tin yªu cÇu kho¸ tr¹m ®Õn phÇn mÒm phßng vÖ tËp trung trong SMM, b¶n tin nµy chuyÓn qua phÇn mÒm ph©n phèi b¶n tin MLMQ. B−íc 2: SMM nhËn b¶n tin, ph©n tÝch vµ nã göi b¶n tin kho¸ tr¹m lçi, chuyÓn PUPE 1 ®ang ho¹t ®éng vµo tr¹ng th¸i kh«ng ho¹t ®éng, ®ång thêi nã göi b¶n tin b¸o cho c¸c tr¹m kh¸c trªn tr¹m kh¸c kh«ng göi b¶n tin cho SMA 1. m¹ch vßng th«ng tin biÕt SMA 1 ®ang bÞ kho¸ ®Ó c¸c B−íc 3: Khi nµy MLPUPE 1 kh«ng xö lý l−u l−îng, do vËy tõ SMA 1 nã göi b¶n tin th«ng b¸o cho phÇn mÒm phßng vÖ PUPE lµ MLPC trong SMC biÕt. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 81 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 B−íc 4: MLPC nhËn vµ ph©n tÝch b¶n tin, ngay sau ®ã nã göi b¶n tin ®Õn SMA3 chuyÓn ®æi phÇn mÒm PUPE 3 tõ dù phßng thµnh ho¹t ®éng. −íc 5B : §ång thêi nã göi b¶n tin yªu cÇu cÊu h×nh l¹i ®−êng d÷ liÖu b¸o hiÖu l vµo SMA 3, b¶n tin nµy ®−îc chuyÓn qua MLMQ ®Õn MCX. Khi ®ã tÊt c¶ mäi −u l−îng ®−îc chuyÓn ®Õn PUPE 3 xö lý thay PUPE 1. B−íc tiÕp theo ng−êi ®iÒu hµnh cã thÓ kho¸ tr¹m SMA 1 vµ söa ch÷a, sau khi söa xong th× MLPUPE 1 sÏ ë tr¹ng th¸i dù phßng. 4. Thñ tôc qu¶n trÞ ss7: Trong tæng ®µi A1000 E10 m¹ng b¸o hiÖu sè 7 ®−îc ph©n chia thµnh ba m¹ng riªng biÖt ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: H×nh 4.5. C¸c kh¶ n¨ng cña m¹ng b¸o hiÖu M¹ng quèc tÕ STP Quèc tÕ M¹ng néi h¹t M¹ng néi h¹t Local Network National 1000 PS PS1 CSN1 PS2 CSN2 PS3 CSN3 PS255 LOCAL UTC Local Network National 1000 PS PS1 CSN1 PS2 CSN2 PS3 CSN3 PS255 LOCAL UTC STP Quèc gia M¹ng quèc gia ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 82 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 - M¹ng néi h¹t: Gi÷a ®¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao CSN vµ ma trËn chuyÓn m¹ch. - M¹ng quèc gia: Gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch thuª bao, c¸c tæng ®µi chuyÓn tiÕp vµ huéc vµo dung l−îng ®¬n vÞ Êu nèi thuª bao CSN. C¸c ®−êng d÷ liÖu ®−îc m« t¶ trong h×nh 4. 6. ®æi b¸o hiÖu sè 7, chøc n¨ng chÝnh lµ chøc nµy ®Õn ®iÓm b¸o hiÖu kh¸c. Trong ®ã nh− phÇn trªn ta ®· biÕt cã ®iÓm b¸o hiÖu gèc, n¬i ph¸t b¶n tin OPC, c¸c tæng ®µi quèc tÕ. - M¹ng quèc tÕ: Gi÷a c¸c tæng ®µi quèc tÕ. Trong mçi m¹ng ®Òu cã mét ®iÓm b¸o hiÖu SP. Trong m¹ng néi h¹t, con sè SP cña mäi m¹ng néi h¹t ®Òu mang con sè 255, trong ®ã nã bao gåm nhiÒu ®iÓm SP néi h¹t, tuú t ® Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn trao n¨ng biªn dÞch. Môc ®Ých cña chøc n¨ng biªn dÞch lµ ®Ó cho phÐp ®Þnh tuyÕn c¸c ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¶n tin tõ ®iÓm b¸o hiÖu ®iÓm b¸o hiÖu thu b¶n tin DPC, c¸c th«ng tin nµy n»m trong nh·n ®Þnh tuyÕn. Tr−êng chän lùa kªnh b¸o hiÖu SCS t−¬ng øng víi c¸c bÝt thÊp nhÊt cña m· nhËn d¹ng kªnh trung kÕ CIC. SS7 §¬n v tÝn hiÖ Þ u MLPUPE1 CSN OCB §¬n vÞ tÝn hiÖu §¬n vÞ tÝn hiÖu §¬n vÞ tÝn hiÖu Liªn kÕt sè liÖu M¹ng néi h¹t M¹ng quèc SMA VP VP VP gia H×nh 4.6 VÞ trÝ cña c¸c thµnh phÇn qu¶n trÞ m¹ng b¸o hiÖu sè 7. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 83 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 §iÓm b¸o hiÖu ph¶i ph©n tÝch nh·n ®Þnh tuyÕn cña b¶n tin. Theo kiÓu ph©n t¶i tr än ®Ó ®Þnh tuyÕn cho c¸c b¶n tin. øc: ét tuyÕn. o hiÖu. Tõ vµ luËt ph©n t¶i trªn SCS ®Ó x¸c ®Þnh viÖc ®Þnh tuyÕn, vµ cuèi cïng lµ chïm kªnh ung kÕ vµ kªnh ®−îc ch LuËt ph©n t¶i ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo 2 m - Chän chïm kªnh trung kÕ trong cïng m - Chän kªnh b¸o hiÖu trong chïm ®· ®−îc lùa chän. Tõ ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých sÏ cho ta biÕt tËp liªn kÕt b¸o hiÖu. Tõ tËp liªn kÕt b¸o hiÖu ta sÏ biÕt ®−îc danh s¸ch t©p c¸c liªn kÕt b¸ danh s¸ch tËp liªn kÕt b¸o hiÖu ta sÏ biÕt ®−îc danh s¸ch c¸c kªnh b¸o hiÖu. H×nh vÏ sau m« t¶ c¸c ®Æc tÝnh nµy. Tæng ®µi A Tæng ®µi B PSi PSj NSFM 1 NSFM 0 PTS PTS Coc1 Coc0 Coc2 Coc3 Chän mét nhãm trung kÕ Kªnh tho¹i Chän mét kªnh trong nhãm H×nh 4.7 Liªn kÕt gi÷a c¸c ®iÓm b¸o hiÖu Tuú theo kiÓu cña m¹ng mµ ng−êi ®iÒu hµnh khi thùc hiÖn c¸c lÖnh qu¶n trÞ ph¶i khai b¸o: - M¹ng néi h¹t: KiÓu m¹ng TYR= RL. - M¹ng quèc gia: KiÓu m¹ng TYR= RN. - M¹ng quèc tÕ: KiÓu m¹ng TYR= RI 5. §iÓm TuyÕn b¸o hiÖu phï hîp víi ®iÓm b¸o hiÖu ®Ých. Tõ ®iÓm b¸o hiÖu sÏ cho ta biÕt ®−îc tuyÕn b¸o hiÖu (ASM). Phï hîp víi ®iÓm b¸o hiÖu nµy lµ mét kiÓu b¸o hiÖu: ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 84 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 ®iÓm b¸o hiÖu (TASN). Th−êng ®iÓm b¸o hiÖu hiÖn ®ang ®−îc sö dông cho c¸c tæng ®µi trªn m¹ng ®Òu lµ kiÓu ®¬n riªng biÖt (INDIV). §iÓm b¸o hiÖu ®Ých cã ho¹t ®éng tèt hay kh«ng ®−îc m« t¶ qua tham sè kh¶ n¨ng truy nhËp (ACCE), - INA: - ACP: u ¸o hiÖu theo tuyÕn nµy (tõ ACF 0 ®Õn ACF ). §iÓm b¸o hiÖu ®−îc m« t¶ trong h×nh sau: víi c¸c tr¹ng th¸i sau ®©y: Kh«ng lµm viÖc, kh«ng truy nhËp ®−îc. Tr y nhËp tõng phÇn hoÆc truy nhËp 1 phÇn. - ACT: Ho¹t ®éng tèt, cã kh¶ n¨ng truy nhËp hoµn toµn. - NCR: Ch−a ®−îc t¹o. Cã kh¶ n¨ng truy nhËp hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi tr−êng hîp nèi c¸c kh¶ n¨ng truy nhËp cña c¸c chïm kªnh b 3 Tæng ®µi A Tæng ®µi B PS Nguån 1 Ph©n tÝch b¸o hiÖu. 2 Göi ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¸o hiÖu. PS §Ých 1. NhËn ®¬n vÞ tÝn hiÖu b¸o hiÖu. 2. Qu¶n trÞ. SCS CPO CPD §¬n vÞ tÝn hiÖu b¸o hiÖu Kªnh b¸o hiÖu 4b 14b 14b H×nh 4.8 §iÓm b¸o hiÖu C¸c kh¶ n¨ng truy nhËp cña chïm kªnh b¸o hiÖu nh− sau: - A: Ch îc. - I: Chï uy nhËp ®−îc. - H: Chïm kªnh kh«ng thÝch hîp. iÖu kh«ng lµm viÖc. ïm kªnh b¸o hiÖu rçi vµ cã thÓ truy nhËp ®− m kªnh b¸o hiÖu rçi nh−ng kh«ng thÓ tr - X: Chïm kªnh b¸o h - R: Yªu cÇu chuyÓn giao bÞ h¹n chÕ. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 85 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 6. TuyÕn b¸o hiÖu: TuyÕn b¸o hiÖu lµ tËp hîp ®ång nhÊt c¸c chïm kªnh b¸o hiÖu cïng lo¹i. §ång nhÊt ®−îc hiÓu lµ tÊt c¶ c¸c chïm kªnh b¸o hiÖu trong tuyÕn ®Òu cã cïng tèc ®é vµ ph−¬ng thøc söa sai. Mçi tuyÕn b¸o hiÖu gåm cã: NFSM0 ®Õn NFSM3). h b¸o hiÖu ®−îc biÓu diÔn b»ng mét ma trËn 16 hµng x N cét, m« t¶ trong h×nh 4. 9. Theo luËt nµy th× NC). N lµ ®é s©u cña luËt, ®é s©u µy t−¬ng øng víi con sè tèi ®a thµnh phÇn mµ luËt nµy t¸c ®éng øng víi mét - Ýt nhÊt mét chïm kªnh b¸o hiÖu (cùc ®¹i lµ 4, tõ - Ho¹t ®éng theo luËt ph©n t¶i t−¬ng øng víi SCS. LuËt (LAW) ph©n bè trªn chïm kªnh còng nh− trªn kªn øng víi mçi SCS ta cã mét danh s¸ch theo thø tù gi¶m dÇn c¸c thµnh phÇn, mµ nh÷ng thµnh phÇn nµy t−¬ng øng víi c¸c thø tù cña c¸c chïm kªnh trong tuyÕn (RANF) hoÆc c¸c kªnh trong chïm kªnh (RA n SCS cho tr−íc, tøc t−¬ng ®−¬ng víi sè kªnh hoÆc sè chïm kªnh b¸o hiÖu. LOI ASM SCS Thø tù −u tiªn 0 0123 1230 2301 3012 if SCS=1 2 15 RANF 0 NFSM i RANF 1 NFSM j RANF 2 NFSM k RANF 3 NFSM l H×nh 4.9 LuËt ph©n bè trªn chïm kªnh b¸o hiÖu cña h−íng 7. Chïm kªnh b¸o hiÖu: tËp c¸c kªnh b¸o hiÖu víi cïng ®Æc tÝnh. Chïm kªnh phô thuéc vµo: - ®Êu nèi tíi. - Mét chïm kªnh b¸o hiÖu lµ mét Con sè ®iÓm b¸o hiÖu mµ chïm kªnh LuËt ph©n bè trªn chïm kªnh. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 86 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 - §Æc tÝnh ( tèc ®é, ph−¬ng thøc söa sai: CORR0) COC trong chïm kªnh nh− t - Danh môc c¸c kªnh b¸o hiÖu (COC) §èi víi mçi COC (0< COC <15) cã mét con sè thø tù COC trong chïm kªnh (0 < RANC < 15). Ta cã luËt ph©n bè trªn c¸c ®−êng rong h×nh sau: LOI NFSM SCS Thø tù −u tiªn 0 if SCS=1 2 15 0123 1230 2301 3012 RANC 0 COC n RANC 1 COC m RANC 2 COC o H×nh 4.10 LuËt ph©n bè trong chïm kªnh RANC 3 COC p 8. Kªnh b¸o hiÖu: Mét kªnh b¸o hiÖu bao gåm hai kªnh sè liÖu (mét kªnh trªn ®«i d©y ph¸t, mét kªnh trªn ®«i d©y thu), c¸c kªnh nµy ®Òu cã cïng tèc ®é. §−êng truyÒn dÉn hai chiÒu ®−îc sö dông ®Ó ph¸t c¸c b¶n tin b¸o hiÖu sè 7 cña ITU-T. Mét kªnh b¸o hiÖu bao gåm: - PhÇn tö møc 1: §ã lµ mét liªn kÕt sè liÖu b¸o hiÖu (LSD), t−¬ng ®−¬ng víi mét khe thêi gian vËt lý (TS) ®Êu nèi ®Õn ®iÓm b¸o hiÖu ®èi ph−¬ng (SP), ®Êu nèi b¸n cè ®Þnh trong ma trËn chuyÓn m¹ch MCX vµ TS ®Õn SMA. Õt cu b¸o hiÖu thùc TSM vµ kÕt cuèi b¸o hiÖu ul ACHIL, TSM lµ bé kÕt cuèi phÇn cøng vµ ®−îc è vËt lý 0÷31). Mçi VTSM ule ACHIL qu¶n lý 16 COC. - PhÇn tö møc 2: Liªn quan tíi k èi ¶o TSV. TSM n»m bªn trong mod chia thµnh c¸c khe thêi gian gäi lµ VTSM (cã chØ s qu¶n lý mét ®−êng COC, mét mod ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 87 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 TSV còng ®−îc ph©n chia t−¬ng tù nh− TSM. Khi t¹o COC, ng−êi ®iÒu hµnh V, tõ ®ã hÖ thèng sÏ tù chän lùa con sè ph¶i ®−a ra con sè kÕt cuèi kªnh ¶o TS TSM t−¬ng øng víi cÊu h×nh (TSV⇔ TSM). TSM kÕt hîp víi TSV lµm t¨ng ®é tin cËy cho hÖ thèng b¸o hiÖu SS7. Mèi t−¬ng quan nµy ®−îc biÓu thÞ trong h×nh sau: TSM 1 TSV 1 VTSV 00 VTSV 31 SMA2 VTSM 00 VTSM 31 VTSM 00 VTSM 31 TSM 0 TSV 1 SMA1 VTSV 00 VTSV 31 TSM 2 TSV 1 SM A3 VTSM 00 VTSM 31 VTSV 00 VTSV 31 SMX PUPE1 PUPE2 PUPE3 Ï chän ngÉu nhiªn mét kªnh thùc rçi. Nh− vËy, c¸c kü thuËt viªn T Trong qu¸ tr×nh khai th¸c, chØ qu¶n lý ®−îc c¸c kªnh ¶o trong bé kÕt cuèi ¶o, c¸c kªnh thùc trong bé kÕt cuèi thùc do hÖ thèng tù qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nã s H×nh 4.11 Mèi t−¬ng quan gi÷a TSV ⇔ TSM. chØ cã thÓ can thiÖp ®−îc vµo TSV. r¹ng th¸i cña kªnh b¸o hiÖu ETCS gåm 2 thµnh phÇn: ETCS = xxxx + yyyy. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 88 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 xxxx: Tr¹ng th¸i kªnh vËt lý yyyy: Ph−¬ng thøc chuyÓn b¶n tin NCNT: Kh«ng ®−îc ®Êu nèi. BLOM: BÞ kho¸ do lÖnh MMC. B¶ng 2 Tr×nh tù x©y dùng hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 KÕt luËn SS7 lµ hÖ thèng b¸o hiÖu sö dông ph−¬ng thøc chuyÓn m¹ch gãi trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh, nã ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cung cÊp mét hÖ thèng b¸o hiÖu chung Èn quèc tÕ. §Õn nay, gÇn 100% tuyÕn quèc tÕ ®· vµ ®ang sö dông SS7. M¹ng uèc gia còng ® iÖu qu¶ vµ n¨ng c cña SS7. chu INAC: Kh«ng häat ®éng. ACTI: §ang ho¹t ®éng. INIT: §ang khëi t¹o. NAFF: Ch−a ®−îc t¹o. BLOS: BÞ kho¸ do hÖ thèng. NBLO: Kh«ng bÞ kho¸. BLOD: Kho¸ h−íng ®i. BLOA: Kho¸ h−íng vÒ. q ang sö dông SS7. §iÒu ®ã ®· chøng minh tÝnh h lù Víi sù hç trî cña SS7 vµ cïng víi chuyÓn m¹ch ATM, tæng ®µi A1000 E10 ®ãng vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô, ®−a c¸c dÞch vô míi vµo m¹ng. ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 89 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 ThuËt ng÷ viÕt t¾t ACM ANC ANN ASE BHCA BIB BL BSM BSN BT AMA AS C CCF CCS IC SNL DPC DUP ETA F FC IB Address Complete Message ent pt it Local Bus Mult Backward Sequence Number Time Base Centralised Automatic Message Accounting Channel Associated Signalling Communication Control Conference Circuit Common Channel Si Circuit Indicator Code ondary Mutiplex Coupler iber Digital Access Unit Local Digital Concentrator Voice Signalling Processing Coupler Destination Point Code Data Unit Part Auxiliary Equipment Manager Flag Frame Control Forward Indicator Bit B¶n tin hoµn thµnh ®Þa chØ. «ng c−íc. g dông. Ò. Bus néi h¹t hay bus côc bé. ®a xö lý. Con sè thø tù h−íng vÒ. C¬ së thêi gian. TÝnh c−íc tËp trung. B¸o hiÖu kªnh riªng. §iÒu khiÓn th«ng tin. h héi nghÞ. hiÖu kªnh chung. M· nhËn d¹ng kªnh. Coupler m¹ch vßng phô. §¬n vÞ truy nhËp thuª bao sè. Bé tËp trung sè néi h¹t. iÓm ®Ých cña b¸o hiÖu. PhÇn sö dông sè liÖu. Qu¶n lý thiÕt bÞ phô trî Cê Tr−êng ®iÒu khiÓn khung Bit ®Þa chØ h−íng ®i Answer Signal Charge Answer Signal No Charge Application Service Elem Busy Hour Call Attem B¶n tin tr¶ lêi cã tÝnh c−íc. B¶n tin tr¶ lêi cã tÝnh kh PhÇn tö dÞch vô øn Cuéc thö giê bËn. Bit ®Þa chØ h−íng vBackward Indicator B iprocessor Station Bus Bus gi÷a c¸c tr¹m C C C gnalling M¹c B¸o C CK CLB CLF CMP CMS Check Bit Clear Back Clear Forward Main Multiplex Coupler Sec Bit kiÓm tra. B¶n tin gi¶i phãng h−íng vÒ. B¶n tin gi¶i phãng h−íng ®i. Coupler m¹ch vßng chÝnh. COM CSED CSND Matrix Switch Controller Electronic Satellite Concentrator Subcr Bé ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch chÝnh. Bé tËp trung ®iÖn tö vÖ tinh. C CTSV Coupler xö lý tÝn hiÖu tiÕng nãi. § F ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 90 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 FSN GT A SC A PE M Forward Tone Ge de ol e. al Network l Standards Organisation atic Message Accounting ntrol tiplex lication Part tation Access ment Management −íng ®i h vô é ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i ®−êng th¸i kªnh nh b¸o gi÷a t bÞ phô trî thøc b¸o sè 7 tin GX HDB3 HDLC IAM IN ISDN ISO ISUP LA LAM LS L LSSU LI LR LRE LRS MAL MAP MAS MC MCX MF MFC MFP MIS ML MLET MLPU MLS MQ Sequence Number nerator Con sè thø tù h Bé t¹o tone Matrix System Handler High Density Bipolar Co High Level Data Link Contr Initial Address Signal Messag Intelligent Network Intergrated Service Digit Internationa ISDN User Part Local Access Local Autom Link Set Link State Co Link Status Signal Unit Length Indicator Matrix Link Incoming Matrix Link Outgoing Matrix Link Alarm Mul Mobile App Main Control S Multiplex Common Memory Host Switching Matrix Multifrequency Multifrequency Compelled Multifrequency Pulse Inter-Station Multiplex Software Machine Auxiliary Equip SS7 Protocol Handler ML Station ML Message Distributor Qu¶n lý ®Êu nèi M· tam cùc mËt ®é cao §iÒu khiÓn ®−êng sè liÖu møc cao B¶n tin ®Þa chØ khëi ®Çu M¹ng th«ng minh M¹ng sè ®a dÞch vô Tæ chøc tiªu chuÈn thÕ giíi PhÇn sö dông m¹ng sè ®a dÞc §−êng truy nhËp TÝnh c−íc t¹i chç Chïm kªnh b¸o hiÖu B §¬n vÞ b¸o hiÖu tr¹ng Tr−êng chØ thÞ ®é dµi §−êng m¹ng §−êng m¹ng ®i vµo §−êng m¹ng ®i ra M¹ch vßng c¶ PhÇn øng dông cho di ®éng M¹ch vßng th«ng tin truy nhËp c¸c tr¹m Bé nhí chung Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh §a tÇn §a tÇn c−ìng bøc Xung ®a tÇn M¹ch vßng th«ng tin gi÷a c¸c tr¹m PhÇn mÒm chøc n¨ng PhÇn mÒm qu¶n trÞ thiÕ PhÇn mÒm qu¶n trÞ giao hiÖu PhÇn mÒm tr¹m Qu¶n trÞ ph©n bè b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 91 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 MR MRO P N IF MX n Part de lay isory Station itched Telephone Network t it Addrees Message essage With int nformation File Octet anagement ntrol Station n atrix Control Station int l ¶n tin b¶n tin b¶o d−ìng hiÖu ë g thÓ hÖ thèng g céng céng n toµn tiÕp theo eo víi mét con vô «ng tin b¸o hiÖu dÞch vô Þ ®−êng b¸o hiÖu o hiÖu iÓn khiÓn ma trËn r×nh l−u tr÷ MTP NI NT OMA OPC OSI PCM PDD PGS PLMN PST PUP PUS RLC SAM SAO SCP SF SI S SIO SL SLM SLS SM SMA SMC SMM SMT S SP SPC Call Handler Message Routing Message Transfer Part Network Indicator Network Terminal Operation Maintaince Applicatio Originating Point Co Open System Interconnection Pulse Code Modulation Post Dialling De General Superv Public Land Mobile Network Public Sw Main Processor Uni Secondary Processor Un Release Message Subsequence Subsequence Addrees M One Service Control Po Single Frequency Service Indicator Signalling I Service Information Signalling Link Signalling Link M Signalling Link Selection Control Station Auxiliary Equipment Co Main Control Statio Maintaince Station Trunk Control Station M Signalling Po Stored Program Contro Xö lý cuéc gäi §Þnh tuyÕn b PhÇn chuyÓn giao ChØ thÞ m¹ng KÕt cuèi m¹ng PhÇn øng dông vËn hµnh §iÓm xuÊt ph¸t b¸o HÖ thèng giao tiÕp m §iÒu chÕ xung m· TrÔ quay sè Tr¹m gi¸m s¸t tæn M¹ng di ®éng c«n M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng §¬n vÞ xö lý chÝnh §¬n vÞ xö lý phô B¶n tin gi¶i phãng hoµ B¶n tin ®Þa chØ B¶n tin ®Þa chØ tiÕp th sè §iÓm ®iÒu khiÓn dÞch §¬n tÇn ChØ thÞ dÞch vô Tr−êng th Octet th«ng tin Liªn kÕt b¸o hiÖu Qu¶n tr Chän lùa ®−êng b¸ Tr¹m ®iÒu kh Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh Tr¹m b¶o d−ìng Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ Tr¹m ®iÒu §iÓm b¸o hiÖu §iÒu khiÓn theo ch−¬ng t ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 92 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 SRM te Management oint anagement Point plication Part ent ¸o hiÖu b¸o hiÖu îng b¸o hiÖu p b¸o hiÖu iªn dÞch g SSP SS7 STM STP SU TCAP TMN TS TUP UP UR VF Signalling Rou Service Swiching P Signalling System 7 Signalling Traffic M Signalling Transfer Signalling Unit Transation Capability Ap Telecommunication Managem Network Time Slot Telephone User Part User Part Connection Unit Voice Frequency Qu¶n trÞ tuyÕn b §iÓm chuyÓn m¹ch HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 Qu¶n trÞ l−u l− §iÓm chuyÓn tiÕ §¬n vÞ b¶n tin PhÇn qu¶n trÞ kh¶ n¨ng ph M¹ng qu¶n trÞ viÔn th«n Khe thêi gian PhÇn øng dông ®iÖn tho¹i PhÇn ng−êi sö dông §¬n vÞ ®Êu nèi TÇn sè tho¹i ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 93 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44 Tμi liÖu tham kh¶o [1] NguyÔn ThÞ Thanh Kú, HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 vµ ®ång bé, 1999 guy 000 E ] Lª Ng Nghiªn cøu c¸c ph−¬ng ¸n øng dông hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 vµo m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam, 2000 Dò Ö thèng b¸o hi Ôn th«ng, 1998 Nguy Bµi gi¶ng hÖ thèng b¸o hiÖu, 1996 Lª Ng HÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung, 1995 ] NguyÔn Hång S¬n Hoµng §øc H¶i C¬ së kü thuËt chuyÓn m¹ch vµ Tæng ®µi, 2000 [8] Ericssion Understanding telecommunication, 1997 [9] Travis Russell Signalling system #7, 2000 Lª Ngäc Giao [2] N Ôn ThÞ Thanh Kú Tæng ®µi A1 äc Giao 10 (OCB283), 2001 [3 [4] §ç ng H Öu vµ ®ång bé m¹ng vi [5] Ôn Kh¸nh Toµn [6] äc Thao [7 ®å ¸n tèt nghiÖp Trang 94 NguyÔn thÞ ph−¬ng thu – c®4b – k44

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐồ án tốt nghiệp - Hệ thống báo hiệu số 7.pdf