Đồ án Tốt nghiệp thiết kế động cơ điện không đồng bộ ba pha điện dung dùng cho quạt

Phần 1: Tính toán thiết kế nhà máy điện Chương 1 Tính toán phụ tải và cân bằng công suất Tính toán phụ tải và cân bằng công suất là một phần rất quan trọng trong nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp. Nó quyết định tính đúng, sai của toàn bộ quá trình tính toán sau. Ta sẽ tiến hành tính toán cân bằng công suất theo công suất biểu kiến S dựa vào đồ thị phụ tải các cấp điện áp hàng ngày vì hệ số công suất cấp các cấp không giống nhau. 1.1. Chọn máy phát điện. Nhà máy điện gồm bốn máy phát, công suất mỗi máy là 60MW. Ta sẽ chọn các máy phát cùng loại, điện áp định mức bằng 10,5 KV. Bảng tham số máy phát điện. Bảng 1.1 Loại máy phát Thông số định mức Điện kháng tương đối n v/ph S MVA P MW U KV cos I KA X”d X’d Xd TB-60-2 3000 75 60 10.5 0.8 4.125 0.146 0.22 1.691 1.2. Tính toán phụ tải và cân bằng công suất 1.2.1. Cấp điện áp máy phát Ta tính theo công thức PUF(t) = PUF max SUF(t) = Pmax = 9 MW, cos = 0,84, Uđm = 10,5 KV Do đó ta có bảng biến thiên công suất và đồ thị phụ tải như sau:

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2241 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tốt nghiệp thiết kế động cơ điện không đồng bộ ba pha điện dung dùng cho quạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu §éng c¬ c«ng suÊt nhá ngµy nay ®­îc sö dông rÊt réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc nh­ trong c«ng,n«ng nghiÖp,trong tù ®éng ho¸ vµ m¸y tÝnh,trong hµng kh«ng,trong sinh ho¹t gia d×nh...PhÇn lín nh÷ng ®éng c¬ ®iÖn c«ng suÊt nhá thuéc lo¹i mét pha vµ th­êng lµ ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé.C¸ch tÝnh to¸n nh÷ng ®éng c¬ ®iÖn nµy cã kh¸c víi nh÷ng ®éng c¬ ®iÖn cã c«ng suÊt trung b×nh,nhÊt lµ khi tÝnh ®Æc tÝnh cña m¸y.HiÖn nay cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®éng c¬ c«ng suÊt nhá ,mçi ph­¬ng ph¸p ®Òu cã ­u ®iÓm riªng cña nã,®é chÝnh x¸c vµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó tÝnh to¸n cña c¸c ph­¬ng ph¸p còng kh¸c nhau.Trong phÇn thiÕt kÕ cña em dïng ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n theo gi¸o tr×nh ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®ång bé ba pha vµ mét pha c«ng suÊt nhá cña thÇy trÇn kh¸nh hµ b¶n in lÇn thø hai cã söa ch÷a vµ bæ sung xuÊt b¶n n¨m 2002. NhiÖm vô cña em trong quyÓn ®å ¸n nµy lµ thiÕt kÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha ®iÖn dung dïng cho qu¹t. Víi yªu cÇu cña b¶n thiÕt kÕ: TÝnh to¸n ®iÖn tõ vµ d©y quÊn, tÝnh c¸c ®­êng ®Æc tÝnh,cïng víi chuyªn ®Ò :Nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vËn tèc ®éng c¬ dïng cho qu¹t . Víi thÕ m¹nh vÒ tÝnh n¨ng ®å ho¹ cña phÇn mÒm Matlab em ®­a thªm vµo c¸ch tÝnh vµ vÏ c¸c ®­êng ®Æc tÝnh lµm viÖc vµ ®Æc tÝnh khëi ®éng nã ®em l¹i kÕt qu¶ chÝnh x¸c h¬n. Ngoµi ra víi tÇm cì cña ®å ¸n tèt nghiÖp em ®· cè g¾ng s­u tËp vµ nghiªn cøu tµi liÖu trong vµ ngoµi n­íc ®Ó cè g¾ng tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ lo¹i ®éng c¬ nµy. §Ó hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy tr­íc tiªn em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o T.S. NguyÔn Hång Thanh ®· tËn t×nh h­íng dÉn vµ chØ b¶o gióp em cã ®­îc kÕt qu¶ tèt nhÊt cã thÓ. §ång thêi c¶m ¬n nhµ m¸y §iÖn C¬ Thèng NhÊt Hµ Néi,®Æc biÖt lµ phßng kÜ thuËt ®· gióp ®ì tËn t×nh,cïng b¹n bÌ, sù ®éng viªn khÝch lÖ cña cha mÑ vµ gia ®×nh. Víi kinh nghiÖm thùc tÕ ch­a nhiÒu, thêi gian vµ tr×nh ®é thiÕt kÕ cã h¹n tÊt nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt.Em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong khoa §iÖn vµ b¹n bÌ ®Ó b¶n thiÕt kÕ hoµn thiÖn vµ hiÓu s©u h¬n vÒ m¸y ®iÖn nãi chung vµ ®éng c¬ ®iÖn dung nãi riªng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong bé m«n ®· ®µo t¹o d×u d¾t trong xuÊt thêi gian häc tËp t¹i tr­êng. Hµ Néi 5/2004 Sv TrÇn TriÖu TuÊn môc lôc PHÇN I TæNG QUAN VÒ C¸C PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU ®éng c¬ ®iÖn dung 1.1. Giíi thiÖu chung vµ ph©n lo¹i ®éng c¬ ®iÖn c«ng suÊt nhá M¸y ®iÖn c«ng suÊt nhá lµ ®­îc dïng rÊt réng r·i trong gÇn nöa thÕ kû nay.Giíi h¹n c«ng suÊt cña nã th­êng trong kho¶ng mét vµi phÇn cña o¸t ®Õn 750W song còng cã nh÷ng lo¹i m¸y ®iÖn c«ng suÊt nhë cã c«ng suÊt lín h¬n. Víi sù ph¸t triÓn nhanh cña c«ng nghiÖp, tù ®éng ho¸ cao, do vËy mµ viÖc ®ßi sö dông ®éng m¸y ®iÖn nhá trong ®iÒu khiÓn tù ®éng, c«ng nghiÖp nhÑ, c«ng nghiÖp thùc phÈm, xÝ nghiÖp y tÕ, nhµ ¨n c«ng céng, c¸c nghµnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t hµng ngµy lµ mét ®Iòu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong thêi ®¹I ngµy nay. Trong ®éng cë kh«ng ®ång bé Roto lång sãc lµ lo¹I phæ biÕn nhÊt hiÖn nay trong c¸c lo¹i ®éng c¬ xoay chiÒu c«ng suÊt nhá. §éng c¬ kh«ng kh«ng ®ång bé mét pha dïng nguån ®iÖn mét pha cña l­íi ®iÖn sinh ho¹t nªn ®­îc dïng ngµy cµng rÊt réng r·I ë mäi n¬i. VÝ dô nh­ nã cã thÓ ®­îc dïng ®Ó kÐo c¸c m¸y tiÖn nhá, m¸y ly t©m, m¸y nÐn, b¬m n­íc, m¸y xay s¸t nhá, qu¹t ®iÖn, m¸y xay sinh tè, m¸y ghi ©m, m¸y l¹nh, m¸y giÆt. §éng c¬ kh«ng ®ång bé c«ng suÊt nhá so víi nh÷ng lo¹i ®«ng c¬ ®iÖn kh¸c nhÊt lµ déng c¬ cã vµnh ®æi chiÒu th«ng dông cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: + KÕt cÊu ®¬n gi¶n, gi¸ thµnh h¹ + Kh«ng sinh ra can nhiÕu v« tuyÕn + Ýt tiÕn ån + Sö dông ®¬n gi¶n vµ ch¾c ch¾n Song nh­îc ®iÓm cña ®éng c¬ Roto lång sãc lµ cã ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh tèc ®é thÊp. Ba pha §éng c¬ K§B bé ®éng lùc CSN Gi¶m tèc Mét pha Víi gi¶m tèc ®iÖn tõ Víi Roto l¨n Víi roto ®Æc Víi roto lång sãc V¹n n¨ng Ba pha Mét pha B×nh th­êng Ph©n lo¹i ®éng c¬ K§B c«ng suÊt nhá TÊt c¶ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha c«ng suÊt nhá ®Òu cã nh­îc ®iÓm lµ lu«n cã chèt li t©m hoÆc r¬le chuyªn dông ®Ó ng¾t phÇn tö khëi ®éng sau khi ®éng c¬ khëi ®éng .§iÒu ®ã dÉn ®Õn t¨ng gi¸ thµnh cña ®éng c¬ vµ gi¶m ®é tin cËy cña chóng.Trong tr­êng hîp khi ®é tin cËy cña ®éng c¬ ®ãng vai trß quan träng nhÊt cßn yªu cÇu m« men khëi ®éng kh«ng qu¸ cao, ng­êi ta th­êng dïng ®éng c¬ mét pha víi tô lµm viÖc m¾c cè ®Þnh. §éng c¬ kh«ng ®ång bé ®iÖn dung cã hai pha trªn stato th­êng ®­îc cÊp ®iÖn qua ®iÖn dung ®Ó t¹o ra ®iÖn ¸p hai pha cho qu¸ tr×nh më m¸y. KÕt thóc qu¸ tr×nh më m¸y phÇn tö ®iÖn dung vÉn tham gia vµo qu¸ tr×nh lµm viÖc. Trong nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt, yªu cÇu lóc më m¸y vµ lóc t¶i ®Þnh møc tõ tr­êng quay gÇn trßn nhÊt ®Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt ng­êi ta dïng hai ®iÖn dung(mét ®Ó më m¸y vµ mét ®Ó lµm viÖc). §éng c¬ ®iÖn dung ®­îc cÊp ®iÖn tõ l­íi mét pha víi hai cuén d©y trªn stato gåm cuén chÝnh(Cuén A) nèi trùc tiÕp víi nguån vµ cuén phô(Cuén B) nèi víi nguån qua tô ®iÖn.Chóng ®­îc ®Æt lÖch nhau 900 . S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®éng c¬ ®éng c¬ ®iÖn dung: §éng c¬ víi tô lµm viÖc cã ®Æc tÝnh lµm viÖc t­¬ng ®èi tèt : h = 0,5 – 0,9; Cosj = 0,8 –0.95; Mmax = (1,6 – 2,2)M®m; song nh­îc ®iÓm cña lo¹i ®éng c¬ nµy lµ momen khëi ®éng nhá MK = (0,3-0,6)M®m. D­íi ®©y sÏ tiÕn hµnh kh¶o s¸t vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p diÔn t¶ to¸n häc cña mçi lo¹i vµ ph©n biÖt c¸ch x¸c ®Þnh kÝch th­íc c¬ b¶n ®Ó c¶i tiÕn cho phï hîp víi c«ng t¸c nghiªn cøu. 1.2. M« h×nh to¸n häc cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ®iÖn dung ë chÕ ®é x¸c lËp dïng cho bµi to¸n thiÕt kÕ. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ m¸y ®iÖn nãi chung, m« h×nh to¸n diÔn t¶ chÕ ®é x¸c lËp ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh lµm viÖc. M« h×nh to¸n häc ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña m¸y ®iÖn ®­îc thiÕt kÕ qua c¸c ®Æc tÝnh tÜnh. NÕu nh­ c¸c ®Æc tÝnh nhËn ®­îc tõ m« h×nh ch­a ®¶m b¶o tiªu chuÈn th× ph¶i tÝnh to¸n l¹i tõ ®Çu. M« h×nh to¸n häc cña m¸y ®iÖn xoay chiÒu ë chÕ ®é x¸c lËp ®­îc tr×nh bµy bëi hÖ thèng c¸c ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p ë d¹ng phøc sè vµ biÓu thøc m«men ®iÖn tõ ë d¹ng trÞ sè hiÖu dông. §éng c¬ ®ang nghiªn cøu thuéc lo¹i ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha ®iÖn dung th«ng dông. Trªn stato cã hai cuén d©y ®Æt lÖch nhau mét gãc 900 ®iÖn trong kh«ng gian. Gãc lÖch pha vÒ thêi gian ®­îc t¹o nªn nhê ®iÖn dung C nèi vµo mét trong hai cuén. §éng c¬ ®­îc cung cÊp ®iÖn tõ l­íi mét pha. Roto cã cÊu t¹o kiÓu lång sãc. Hai cuén d©y trªn stato lµ hai pha A vµ B cã tiÕt diÖn d©y vµ sè vßng d©y kh«ng ®èi xøng. C¶ hai cuén d©y ®Òu tham gia lµm viÖc trong suèt qu¸ tr×nh qu¸ ®é vµ qu¸ tr×nh x¸c lËp. Cã hai ph­¬ng ph¸p diÔn t¶ to¸n häc ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ®iÖn dung mét pha lµ: ph­¬ng ph¸p ph©n l­îng ®èi xøng vµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp tù nhiªn. 1.2.1. ph­¬ng ph¸p ph©n l­îng ®èi xøng Nguyªn lý x©y dùng m« h×nh nµy xuÊt ph¸t tõ dßng ®iÖn mét pha t¹o ra tõ tr­êng ®Ëp m¹ch cã thÓ ph©n tÝch thµnh hai tõ tr­êng quay thuËn vµ ng­îc. Trong ®éng c¬ ®iÖn dung, trªn stato cã hai cuén d©y t­¬ng øng víi bèn ®éng c¬ ®èi xøng, trong ®ã cã mét ®éng c¬ quay thuËn vµ mét ®éng c¬ quay ng­îc. Gäi UA, UB lµ ®iÖn ¸p ®ãng vµo hai cuén d©y stato th× ph©n l­îng thuËn vµ ng­îc cña s®iÖn ¸p ®­îc x¸c ®Þnh: UA(1,2) = (UAj UB) UB(1,2) = (UAj UA) Gäi tæng trë c¸c cuén d©y stato lµ: ZsA, ZsB Tæng trë tõ ho¸ ZsA, ZsB; §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña roto t­¬ng øng víi c¸c pha A vµ B lµ rrA, rrB, Xs2A, Xs2B ; Tû sè gi÷a tèc ®é quay cña roto vµ tèc ®é quay cña tõ tr­êng 1 lµ : Khi ®ã bèn hÖ thèng ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c m¹ch ®iÖn thay thÕ ë h×nh sau: UB(1,2) IrA(1,2) IA(1,2) IoA(1,2) ZoA(1,2) UA(1,2) ZA IrB(1,2) IB(1,2) IoB(1,2) ZoB(1,2) ZB H×nh vÏ: M¹ch ®iÖn thay thÕ øng víi c¸c thµnh phÇn thuËn vµ ng­îc cña c¸c pha A vµ B Trong ph­¬ng tr×nh cña m¹ch ®iÖn thay thÕ c¸c dßng ®iÖn thùc tÕ cã d¹ng : §Ó x¸c ®Þnh ®­îc IA(1,2) vµ IB(1,2) ®èi víi ®éng c¬ ®iÖn dung th× c¸c ph­¬ng tr×nh ®iÖn ¸p cña nã cã d¹ng: UA(1,2) = UB(1,2) = M« men ®iÖn tõ ®­îc tÝnh to¸n nh­ sau: Mdt = [rrAI2rA1+ rrBI2rB1] - [ rrAI2rA2+ rrBI2rB2] TÝnh to¸n c¸c ®Æc tÝnh lµm viÖc cña ®éng c¬ ®iÖn dung theo ph­¬ng ph¸p nµy kh¸ cång kÒnh, sè l­îng phÐp tÝnh lín. V× thÕ trong thêi gian gÇn ®©y ng­êi ta ®­a ra ph­¬ng ph¸p x©y dùng m« h×nh trùc tiÕp, kh«ng sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n l­îng ®èi xøng. 1.2.2. Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp lµ ph­¬ng ph¸p kh«ng sö dông nguyªn lý xÕp chång tõ tr­êng quay thuËn vµ ng­îc trong khe hë kh«ng khÝ. Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp thu gän sè l­îng c¸c ph­¬ng tr×nh vµ biÓu thøc tÝnh to¸n trong thiÕt kÕ ®éng c¬ ®iÖn dung. Tõ hÖ thèng bèn ph­¬ng tr×nh vi ph©n cña m¸y ®iÖn tæng qu¸t ®­îc viÕt trong hÖ to¹ ®é quay a, b sau khi chuyÓn vÒ phøc sè ë tr¹ng th¸i x¸c lËp cã d¹ng: Ua = Z+Z0A(a +ra) 0 = Z0A(a +ra) + ( + jxs2) ra +(ra -jr ) jUa=ZsBj+Z0B(j+jr) -jXcjb 0 = ZoB(j+jr)+( + jxs2) jr+( jr-ra) Tõ hÖ thèng bèn ph­¬ng tr×nh nµy vÏ ®­îc m¹ch ®iÖn thay thÕ trªn h×nh 2-2: ZoA jI-Ir Ir jIr ZoB jI U I jU Z jX Z JXC jX H×nh vÏ: S¬ ®å thay thÕ cña déng c¬ kh«ng ®ång bé ®iÖn dung theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp HÖ thèng 4 ph­¬ng tr×nh trªn ®©y chøa 4 Èn sè dßng ®iÖn lµ A, , B, ra, rb. Gi¶i hÖ thèng bèn ph­¬ng tr×nh nµy sÏ t×m ®­îc dßng ®iÖn trong c¸c cuén d©y. Khi ®ã m« men ®iªn tõ ®­îc tÝnh theo biÓu thøc sau: Mdt=[g(I2r+I2r) + 2IrIrsinr] trong ®ã r lµ gãc lÖch pha thêi gian gi÷a Ir,Ir. MÆc dï ph­¬ng ph¸p nµy cã nhiÒu h¬n ph­¬ng ph¸p ph©n l­îng ®èi xøng song kh«ng thÊy râ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn m« men ®iÖn tõ. PHÇN ii TÝNH TO¸N THIÕT KÕ §éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha ®iÖn dung dïng cho qu¹t Ch­¬ng 1 x¸c ®Þnh kÝch th­íc chñ yÕu vµ th«ng sè pha chÝnh C¸c yªu cÇu ®Æt ra cho ®éng c¬ kh«ng ®ång bé c«ng suÊt nhá th­êng m©u thuÉn víi nhau, v× vËy viÖc x¸c ®Þnh kÝch th­íc chñ uÕu trë nªn phøc t¹p. KÝch th­íc chñ yÕu ë ®©y lµ ®­êng kÝnh trong D, ®­êng kÝnh ngoµi Dn vµ chiÒu dµi tÝnh to¸n l cña lâi s¾t stato. 1. Tèc ®é ®ång bé cña ®éng c¬ n®b= vßng/phót trong ®ã : p :Sè ®«i cùc p= 2 f: TÇn sè nguån 2. §­êng kÝnh ngoµi stato Trong thùc tÕ hiÑn nay ®èi víi lo¹i qu¹t c«ng suÊt nµy ng­êi ta th­êng chÕ t¹o víi d­êng kÝnh : Dn=7,9 cm. 3. §­êng kÝnh trong stato D = kD.Dn = 0,6.168 = 100,8 (mm) Trong ®ã : kD:HÖ sè kÕt cÊu kD = (0,485 – 0,615) víi 2p = 4. Trong tr­êng hîp bµi to¸n nµy ta chän kD = 0,58. 4. B­íc cùc stato ¸p dông c«ng thøc: t » 36 (mm) 5. ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña stato l = l.D = 0,391.46 = 18 (mm) Trong ®ã: l:HÖ sè kÕt cÊu, lµ tû lÖ chiÒu dµi lâi s¾t stato víi ®­êng kÝnh trong l = (0,22 – 1,57) :Theo tµi liÖu I Trong tÝnh to¸n trªn ta chän l = 0, 391; 6. ChiÒu dµi khe hë kh«ng khÝ §Ó gi¶m nhá dßng ®iÖn kh«ng t¶i vµ n©ng cao cosj ,khe hë kh«ng khÝ th­êng chän nhá, nh­ng khe hë kh«ng khÝ cµng nhá th× vÊn ®Ò c«ng nghÖ kh«ng ®¸p øng ®­îc vµ lµm t¨ng sãng bËc cao lªn. Khe hë kh«ng khÝ trong m¸y ®iÖn c«ng suÊt nhá th­êng chän trong kho¶ng sau: d =0,2-0,3 (mm). Ta dïng kÕt cÊu æ ®ì lµ b¹c ®ì,do cã kh¶ n¨ng bÞ lÖch t©m nªn lÊy lín mét Ýt ta chän d = 0,3 mm. 7. §­êng kÝnh ngoµi lâi s¾t r«to D’ = D – 2.d = 1046– 2.0,3 = 45,4 (mm) 8. §­êng kÝnh trôc r«to dt = 0,3.D = 0,3.46 = 13,8 (mm) Chän dt =14 (mm). ViÖc chän sè r·nh stato Zs cña ®éng c¬ ®iÖn dung vµ sè r·nh r«to Zr cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, khi chän ta ph¶i xÐt ®Õn c¸c mèi quan hÖ sau: + Trªn ®Æc tÝnh m«men M = f(n) kh«ng cã chç lâm nhiÒu do nh÷ng m«men ký sinh ®ång bé vµ kh«ng ®ång bé sinh ra. + §éng c¬ khi lµm viÖc tiÕng ån do lùc h­íng t©m sinh ra nhá nhÊt. + Tæn hao phÇn r¨ng sinh ra nhá nhÊt. 9. Víi nh÷ng lý do trªn ta quyÕt ®Þnh chän sè r¨ng nh­ sau: Víi 2p = 4 ta cã Zs = 16; Zr = 17. Sù t­¬ng øng gi÷a Zs vµ Zr theo b¶ng 2.1 trang 29 tµi liÖu [I] 10. Trong ®éng c¬ ®iÖn dung, th­êng sè r·nh cña hai pha d­íi mçi cùc b»ng nhau. 11. Chän d©y quÊn Chän d©y quÊn 1 líp, ®ång t©m ph©n t¸n hai mÆt ph¼ng B A Y X D©y quÊn b­íc ®ñ y=t = Zs/2.p =16/4 = 4 12. HÖ sè d©y quÊn stato ë ®©y : = 1- bËc cña sãng c¬ b¶n 13. Tõ th«ng khe hë kh«ng khÝ fd = ad.t.l.Bd.10-4 = 0,64.3,6.1,8.0,5.10- 4 = 2,0736.10-4 (Wb) Trong ®ã: ag:HÖ sè cung cùc tõ, ag =0,64 Bd - tõ th«ng khe hë kh«ng khÝ: Bd = (0,3 - 1)T, ta chän Bd = 0,5T; 14. Sè vßng d©y s¬ bé cña cuén chÝnh (vßng) Trong ®ã: U®m-®iÖn ¸p pha ®Þnh møc ks :hÖ sè sãng phô thuéc vµo ®é b·o hoµ r¨ng stato vµ r« to. ks= 1,11 lµ trÞ sè ë sãng c¬ b¶n kE = = (0,7 ¸ 0,9); ë ®©y ta chän kE = 0,7; 15. Sè thanh dÉn trong r·nh (vßng) quy chuÈn uaA = 905 (vßng) Trong ®ã a:sè m¹ch nh¸nh song song ,chän a=1. TÝnh l¹i: (vßng) 16. Dßng ®iÖn ®Þnh møc (A) Theo yªu cÇu thiÕt kÕ: hII.cosjII = 0,38 17. TiÕt diÖn d©y quÊn chÝnh s¬ bé Trong ®ã: Idm- Dßng ®iÖn pha ®Þnh møc. a:sè m¹ch nh¸nh song song , a=1. J - mËt ®é dßng ®iÖn J = (6 ¸ 8,5) A/mm2, ë ®©y ta chän J = 6 A/mm2. Ta quy chuÈn ssA = 0,0314 mm2. Do c¸ch ®iÖn lµ cÊp B nªn ta chän lo¹i d©y men chÞu nhiÖt P'TB Dùa vµo phô lôc II trong tµi liÖu [I] ta chän ®­îc: §­êng kÝnh chuÈn cña d©y dÉn kh«ng c¸ch ®iÖn d = 0,20 mm; §­êng kÝnh chuÈn cña d©y dÉn kÓ c¶ c¸nh ®iÖn dc® = 0,23 mm. 18. B­íc r¨ng stato. 19. B­íc r¨ng r«to ch­¬ng 2 x¸c ®Þnh kÝch th­íc r¨ng r·nh stato 1. Chän lo¹i thÐp Ta chän thÐp c¸n nguéi kÝ hiÖu 2211. ChiÒu dµy l¸ thÐp lµ 0,5 mm cã hÖ sè Ðp chÆt kc = 0,97. 2. X¸c ®Þnh d¹ng r·nh stato Stato cña ®éng c¬ ®iÖn dung cã thÓ dïng cho c¸c d¹ng r·nh sau: H×nh qña lª. H×nh nöa qu¶ lª. H×nh thang. Víi c¸c d¹ng r·nh nµy chiÒu réng r¨ng sÏ ®Òu suèt c¶ chiÒu cao r·nh. R·nh h×nh qu¶ lª cã khu«n dËp ®¬n gi¶n nhÊt, tõ trë ë ®¸y r·nh so víi 2 r·nh kia nhá h¬n v× vËy ®¬n gi¶n ®­îc søc tõ ®éng cÇn thiÕt trªn r¨ng. R·nh h×nh nöa qu¶ lª cã diÖn tÝch lín h¬n d¹ng r·nh h×nh qu¶ lª. DiÖn tÝch r·nh d¹ng h×nh thang lín nhÊt nh­ng tÝnh c«ng nghÖ kÐm h¬n d¹ng r·nh nöa qu¶ lª. 3. Víi c¨n cø nh­ vËy ta chän r·nh h×nh nöa qu¶ lª 4. ChiÒu cao miÖng r·nh Theo tµi liÖu [I] th× chiÒu cao miÖng r·nh h4s = (0,5 ¸ 0,8)mm. Ta chän h4s = 0,8 mm. 5. ChiÒu réng miÖng r·nh b4s =dcd + (1,1- 1,5) (mm) =0,22+ (1,1 –1,5) (mm) Trong ®ã: dcd lµ d­êng kÝnh d©y dÉn kÓ c¶ c¸ch ®iÖn cña d©y quÊn stato Ta lÊy b4s = 1,5 mm. 6. KÕt cÊu c¸ch ®iÖn r·nh Dïng giÊy c¸ch ®iÖn cã bÒ dµy c = 0,5 mm. 7. ChiÒu réng r¨ng stato ( S¬ bé) §­îc x¸c ®Þnh theo kÕt cÊu, tøc lµ xÐt ®Õn: §é bÒ cña r¨ng; Gi¸ thµnh cña khu«n dËp; ®é bÒn cña khu«n; §¶m b¶o mËt ®é tõ th«ng qua r¨ng n»m trong ph¹m vi cho phÐp, th­êng Bzs£ 2 T. bzs Trong ®ã: Chän mËt ®é tõ th«ng r¨ng stato Bzs = 1,4 (T). HÖ sè Ðp chÆt kc =0,97. 8. ChiÒu cao g«ng stato. ChiÒu cao nµy bÞ h¹n chÕ bëi mËt ®é tõ th«ng cho phÐp trªn g«ng: hgs Chän hgs =5,3 (mm). 9. §­êng kÝnh phÝa trªn stato §èi víi r·nh h×nh nöa qu¶ lª: Chän d1s =7,5 (mm). 10. ChiÒu réng r·nh d­íi stato b2 11. ChiÒu cao r·nh stato. §èi víi r·nh h×nh nöa qu¶ lª: 12. ChiÒu cao phÇn th¼ng cña r·nh. h12s = hrs – 0,5.(d1s + 2.h4s) = = 11,2 – 0,5.(7,5 + 2.0,8) = 6,65 (mm) 13. Sau khi chän kÝch th­íc r·nh th× kÝch th­íc thùc cña g«ng stato lµ: 14. B×nh qu©n bÒ réng r¨ng stato: b’zs b’’zs = B×nh qu©n: bzs = 15. DiÖn tÝch r·nh stato 16. KiÓm tra hÖ sè lÊp ®Çy Trong ®ã: DiÖn tÝch c¸ch ®iÖn r·nh Scd= c.(d2s + 2.hrs)= 0,5.(10,1 + 2.11,2)=6,5 (mm2) DiÖn tÝch r·nh cã Ých Sr = Srs – Scd = Srs – c.(d2s + 2.hrs) = = 80,6 – 6,5 = 74,1 (mm2) Ch­¬ng 3 X¸c ®Þnh kÝch th­íc r¨ng r·nh r«to 1. R·nh r« to cã d¹ng trßn, qu¶ lª. Th­êng lµ r·nh miÖng kÝn ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña khu«n dËp vµ tiÖn cho viÖc ®óc nh«m. Theo quan ®iÓm vÒ chÕ t¹o khu«n dËp th× r·nh trßn ®¬n gi¶n nhÊt nh­ng tiÕt diÖn thanh dÉn r«to cã thÓ kh«ng ®ñ.Do ®ã th­êng chän r·nh qu¶ lª,víi d¹ng nµy th× chiÒu r«ng r¨ng ®­îc ®Òu theo chiÒu cao cña r·nh h¬n. 2. Chän r·nh h×nh qu¶ lª 3. ChiÒu cao miÖng r·nh. §èi víi ®éng c¬ c«ng suÊt nhá,®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña khu«n dËp, chiÒu cao miÖng r·nh nhá nhÊt lÊy vµo kho¶ng h4r = (0,3 ¸ 0,4) mm Ta chän h4r = 0,4 mm 4. ChiÒu réng miÖng r·nh b4r = (1 ¸ 1,5) mm Chän b4r = 1 mm 5. Lµm r·nh nghiªng ë r«to vµ chän thanh dÉn b»ng nh«m nh»m lµm gi¶m tiÕng ån vµ m«men ký sinh. bn αn bnnnnnnnnbnn 53.45091875 53.45091875 d 6. HÖ sè d©y quÊn r«to Trong ®ã: : gãc ë t©m r·nh nghiªng bn:§é nghiªng r·nh biÓu thÞ b»ng ph©n sè cña b­íc r¨ng stato bn - ®é nghiªng cña r·nh tÜnh theo cung trßn cña r«to vµ nghiªng 1/16 vßng trßn nghÜa lµ mét b­íc r·nh statoÞ bn=ts=9,03 (mm) 7. Dßng ®iÖn t¸c dông trong thanh dÉn r«to Ta cã quan hÖ kI = f(cosj), cosj = 0,9 , tra h×nh 10.5 tµi liÖu [I] ta cã kI = 0,92. 8. BÒ réng r¨ng r«to bzr Trong ®ã : Bzr-MËt ®é tõ th«ng r¨ng stato,chän Bzr =1,3 (T). Kc-HÖ sè Ðp chÆt,kc 9. §­êng kÝnh phÝa trªn r«to Chän d1r =4,2 (mm) 10. §­êng kÝnh phÝa d­íi r«to Chän d2r =2,4 (mm) 11. ChiÒu cao phÇn th¼ng r·nh r«to Chän h12r =4,8 (mm). 12. ChiÒu cao r·nh r«to hrr = h12r + 0,5.(d1r + d2r) + h4r = (mm) = 4,8 + 0,5.(4,2 + 2,4) + 0,4 = 8,5 (mm) 13. V× r·nh h×nh qu¶ lª nªn chiÒu cao tÝnh to¸n cña r¨ng r«to kh¸c víi chiÒu cao tÝnh to¸n cña r·nh r«to (hzr # hrr). hzr = hrr – 0,1.d2r = 8,5 – 0,1.2,4 = 8,26 (mm) 14. ChiÒu cao g«ng r«to. 15. DiÖn tÝch r·nh r«to. 16. Dßng ®iÖn trong vßng ng¾n m¹ch 17. MËt ®é dßng ®iÖn trong vßng ng¾n m¹ch Jv = (0,6 ¸ 0,8)Jtd = (0,6 ¸ 0,8).(2 ¸ 3) A/mm2 Chän Jv = 2,5 A/mm2 18. TiÕt diÖn vµnh ng¾n m¹ch 19. ChiÒu cao vµnh ng¾n m¹ch bv³1,2h12r=1,2.8,5=10,2 Chän bv = 11 mm Chän av = 7 mm. 20. TiÕt diÖn vµnh ng¾n m¹ch sau khi ®· lµm trßn Sv = av.bv = 7.11= 77 (mm2) 21. MËt ®é dßng ®iÖn lóc nµy 22. §­êng kÝnh vµnh ng¾n m¹ch Dv = D – av – 2.d = 46 -7 – 2.0,3 = 38,4 (mm) Ch­¬ng 4 x¸c ®Þnh trë kh¸ng stato vµ r«to I. X¸c ®Þnh thµnh phÇn trë kh¸ng stato §é chÝnh x¸c cña tÝnh to¸n ®éng c¬ ®iÖn dung phô thuéc vµo ®é chÝnh x¸c cña tÝnh to¸n tham sè. V× vËy viÖc x¸c ®Þnh ®iÖn trë, ®iÖn kh¸ng d©y quÊn stato vµ r«to lµ rÊt quan träng. 1. ChiÒu dµi phÇn ®Çu nèi cña d©y quÊn stato l® = kI.ty +2.B =1,3.3,37 +2.1 =6,38 (cm) trong ®ã: kI - hÖ sè kinh nghiÖm, kI = 1,3 khi 2p =4 B – hÖ sè kinh nghiÖm B = (0,5 ¸ 1,5), ë ®©y ta chän B = 1 V× lµ d©y quÊn ®ång khu«n nªn: .ty B­íc d©y b×nh qu©n y=3 ; =3/4 2. ChiÒu dµi trung b×nh nöa vßng d©y quÊn stato ltb = l® + l = 1,8 + 6,381 = 8,181 (cm) 3. Tæng chiÒu dµi d©y quÊn stato lsA = 2.ltb.WsA.10-2 = 2.8,181.366.10-2 = 592,3 (m) 4. §iÖn trë t¸c dông cña d©y quÊn stato trong ®ã r75 = 2,13.10-2 W.mm2/m - ®iÖn trë suÊt cña kim lo¹i b»ng ®ång dïng trong ®éng c¬ ë nhiÖt ®é 750 C. 5. §iÖn trë stato tÝnh theo ®¬n vÞ t­¬ng ®èi víi: 6. HÖ sè tõ dÉn cña tõ t¶n r·nh lrs Nã phô thuéc vµo kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng r·nh còng nh­ lo¹i d©y quÊn(mét líp hay hai líp). Khi ta tÝnh to¸n chØ xÐt ®Õn tõ t¶n ë miÖng r·nh vµ thµnh r·nh; kh«ng xÐt ®Õn tõ t¶n ë ngoµi r·nh HÖ sè tõ dÉn r·nh h×nh nöa qu¶ lª ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: trong ®ã: Ta sö dông d©y quÊn mét líp b­íc ®ñ nªn ta cã hÖ sè kb = kb1 = 1; h2 = bc® - d1s/2 = 0,2 - 7,5/2 = -3,55 (mm) h1 = hrs – h4s – d1s/2 - bc® - h2 – d2s/10 = = 11,2 – 0,8 – 7,5/2 – 0,2 –(-3,55) –4,2/10 =10 (mm) 7. HÖ sè tõ dÉn cña tõ t¶n t¹p lt XÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña tõ tr­êng sãng bËc cao (sãng ®iÒu hoµ r¨ng vµ sãng ®iÒu hoµ d©y quÊn) g©y nªn tõ th«ng mãc vßng t¶n trong d©y quÊn stato, cã khi cßn gäi lµ tõ t¶n trong khe hë kh«ng khÝ vµ tõ tr­êng t­¬ng øng chñ yÕu phô thuéc vµo sù dÉn tõ cña c¸c ®­êng søc tõ trong khe hë kh«ng khÝ. HÖ sè lt phô thuéc vµo kÝch th­íc m¸y ®iÖn( b­íc r¨ng, khe hë kh«ng khÝ) vµ sè liÖu d©y quÊn.BÒ réng miÖng r·nh stato vµ r«to còng cã ¶mh h­ëng nhÊt ®Þnh ®Õn tõ t¶n t¹p (hÖ sè khe hë kh«ng khÝ kd phô thuéc vµo bÒ réng miÖng r·nh). Trong ®ã: ts = 9,03 mm; d = 0,3 mm – bÒ réng khe hë kh«ng khÝ; kd = kds.kdr = 1,091.1,05 = 1,146 – hÖ sè khe hë kh«ng khÝ; Cã: Zs/Zr=16/17 vµ Zs/2p=16/4=4 Theo h×nh 4-9 tµi liÖu I.Tra ra =0,81 8. HÖ sè tõ t¶n phÇn ®Çu nèi cña d©y quÊn stato Tõ t¶n ®Çu nèi còng rÊt phøc t¹p, phô thuéc vµo lo¹i d©y quÊn vµ gãc ®é nghiªng cña phÇn ®Çu nèi. HÖ sè tõ t¶n phÇn ®Çu nèi d©y quÊn ph©n t¸n hai mÆt ph¼ng: 9. Tæng hÖ sè tõ dÉn stato åls = lrs + lts + lds = 1,189 + 1,788 + 1,223 = 4,2 10. §iÖn kh¸ng t¶n d©y quÊn chÝnh stato 11. §iÖn kh¸ng t¶n cña d©y quÊn chÝnh stato tÝnh theo ®¬n vÞ t­¬ng ®èi 12. §iÖn trë t¸c dông cña r«to lång sãc Trong ®ã: kds = 0,924-HÖ sè d©y quÊn stato kdqr = kn = 0,974 – HÖ sè d©y quÊn r«to lång sãc khi lµm r·nh nghiªng 13. §iÖn trë cña phÇn trë r«to lång sãc Trong ®ã: - ®iÖn trë t¸c dông cña thanh dÉn r«to lµm b»ng nh«m = rv - ®iÖn trë vµnh ng¾n m¹ch; Srr – tiÕt diÖn thanh dÉn t¸c dông r«to (mm2); lr- chiÒu dµi t¸c dông cña r«to (mm). rrA = k12.rpt = 554,99.104.0,473.10-4 = 262,51 (W) 14. §iÖn trë r«to tÝnh theo ®¬n vÞ t­¬ng ®èi 15. HÖ sè tõ dÉn t¶n r·nh r«to víi: h1r = h12r + 0,4. d2r = 4,8 + 0,4.2,4 =5,76 (mm) km – hÖ sè c¶n.§èi víi ®éng c¬ nhá km=1 16. HÖ sè tõ t¶n t¹p r«to Ta cã: V× Zr/2.p=17/2.2<5 nªn: Cã: Theo h×nh 4-7 tµi liÖu I ta tra ®­îc =0,03. 17. HÖ sè tõ dÉn phÇn ®Çu nèi Trong ®ã : a: chiÒu dµy(h­íng trôc) cña vµnh ng¾n m¹ch b: chiÒu réng(h­íng t©m)cña vµnh ng¾n m¹ch. Dv:®­êng kÝnh vµnh ng¾n m¹ch. 18. Tæng hÖ sè tõ t¶n r«to ålr = ldr + ltr + lrr = 0,473+2,336+1.091 =3,9 19. §iÖn kh¸ng r«to quy ®æi sang stato 20. §iÖn kh¸ng r«to tÝnh theo ®¬n vÞ t­¬ng ®èi ch­¬ng 5 TÝnh to¸n m¹ch tõ HÖ sè Ðp chÆt cã phñ s¬n c¸ch ®iÖn cña thÐp c¸n nguéi 2211 chän trong b¶ng 5-1 trang 89 tµi liÖu I HÖ sè Ðp chÆt : KC =0,95 §iÖn trë suÊt: 1/50=2,6[w/kg] 1. TÝnh to¸n m¹ch tõ bao gåm tÝnh dßng ®iÖn tõ ho¸ Im Thµnh phÇn ph¶n kh¸ng cña dßng ®iÖn kh«ng t¶i vµ dßng ®iÖn t­¬ng øng víi khe hë kh«ng khÝ XmA. 2. Søc tõ ®éng khe hë kh«ng khÝ Fd = 1,6.kd.d.Bd.104 = 1,6.1,146.0,03.0,5.104 = 275,04 (A) 3. Søc tõ ®éng ë r¨ng stato Fzs = 2.Hzs.hzs = 2.8,97.1,12 = 20,09 (A) Trong ®ã: Hzs: C­êng ®é tõ tr­êng phô thuéc vµo lo¹i thÐp kÜ thuËt vµ Bzs cña r¨ng Hzs = f(Bzs) víi: Bzs =1,4(T) Tra b¶ng quan hÖ gi÷a Hzs vµ Bzs ë phô lôc 1.3(Tµi liÖu I) ta cã Hzs =8.97A/cm. V× r·nh nöa qu¶ lª ta cã hzs=hrs=11,2. 4. Søc tõ ®éng ë g«ng stato Tra b¶ng quan hÖ gi÷a Hgs vµ Bgs ë phô lôc 1.2(Tµi liÖu I) ta cã Hgs =3,44A/cm 5. Tæng søc tõ ®éng trªn stato Fs = Fzs + Fgs = 20,09 +19,9 = 39,99 (A) 6. Søc tõ ®éng ë r¨ng r«to. FZr = 2.HZr.hZr = 2.7,24.0,826 = 11,96 (A) Ta cã Hzr = f(Bzr); víi Bzr = 1,3T, tra phô lôc 1-3 tµi liÖu I ta cã: Hzr = 7,24 A/cm. 7. Søc tõ ®éng ë g«ng r«to. Tra b¶ng quan hÖ gi÷a Hgr vµ Bzr ë phô lôc 1.2(Tµi liÖu I) Ta cã : Hgr =1,56A/cm 8. Tæng søc tõ ®éng r¬i trªn r«to Fr = Fzr + Fgr = 11,96+1,57 =13,53 (A) 9. Tæng søc tõ ®éng cña m¹ch tõ Fm = Fd + Fs + Fr = 275,04+39,99+13,53=328,56 (A) 10. Dßng ®iÖn tõ ho¸ 11. Dßng ®iÖn tõ ho¸ phÇn tr¨m 12. §iÖn kh¸ng øng víi tõ tr­êng khe hë kh«ng khÝ 13. §iÖn kh¸ng øng víi tõ tr­êng khe hë kh«ng khÝ t­¬ng ®èi ch­¬ng 6 tÝnh to¸n chÕ ®é ®Þnh møc Tõ tr­êng ®Ëp m¹ch cña pha chÝnh ®­îc ph©n tÝch thµnh tæng hai tõ tr­êng quay thuËn vµ quay ng­îc, øng víi mçi tõ tr­êng quay ta cã mét s¬ ®å thay thÕ 1-Víi dßng thø tù thuËn 2-Víi dßng thø tù thuËn H×nh : S¬ ®å thay thÕ pha chÝnh cña ®éng c¬ ®iÖn dung 1. Tham sè ban ®Çu cña m¹ch ®iÖn thay thÕ pha chÝnh rrA = 262,51 W XRA =153,87 W rsA = 401,8 W XSA = 195,66 W XmA = 1412,84 W 2. TÝnh hÖ sè tõ kh¸ng cña m¹ch ®iÖn 3 Chän hÖ sè tr­ît ®Þnh møc. §éng c¬ thiÕt kÕ lµ ®éng c¬ ®iÖn dung dïng lµm qu¹t giã nªn cã yªu cÇu riªng: M«men ®Þnh møc cña ®éng c¬ gÇn b»ng m«men cùc ®¹i nªn hÖ sè tr­ît còng gÇn b»ng hÖ sè tr­ît cùc ®¹i, do ®ã hÕ sè tr­ît ®Þnh møc còng t­¬ng ®èi lín. Chän s dm= 0,18 lµm gi¸ trÞ tÝnh to¸n. Tèc ®é ®Þnh møc: n®m=n®b.(1-s®m)=1500.(1-0,18)=1230 vßng/phót 4. §iÖn trë t¸c dông thø tù thuËn vµ thø tù nghÞch cña m¹ch ®iÖn 5. §iÖn kh¸ng thø tù thuËn vµ nghÞch cña m¹ch ®iÖn thay thÕ 6. Tæng trë thø tù thuËn vµ nghÞch cña m¸y ®iÖn thay thÕ ZrA1 = rrA1 + j.XrA1 = 635,68+ j.730,35 (W) ZrA2 = rrA2 + j.XrA2 = 116,64+ j.149,53 (W) 7. Tæng trë m¹ch ®iÖn thay thÕ thø tù thuËn ZA1 = rA1 + j.XA1 = (rsA + rrA1) + j.(XsA + XrA1) = = (401,8 + 635,68) + j.(195,66 + 730,35) = 1037,5 + j.926,01 (W) Ch­¬ng 7 tÝnh to¸n pha phô. TÝnh to¸n d©y quÊn phô theo ®iÒu kiÖn ®¹t ®­îc tõ tr­êng quay trßn ë chÕ ®é ®Þnh møc. Tham sè cña phô ®èi víi ®éng c¬ ®iÖn dung nã quyÕt ®Þnh tÝnh n¨ng lµm viÖc vµ ®Æc tÝnh khëi ®éng, vËy néi dung cña phÇn lµ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c tham sè cña pha phô vµ tÝnh chän phÇn tö phô ( ®iÖn dung tô ®iÖn). §iÒu kiÖn ®Ó cã tõ tr­êng trßn : k2rA1 + rc – kxA1 = 0 (1) k2xA1 - xc + krA1 = 0 (2) 1. TØ sè biÕn ¸p 2. Dung kh¸ng trong d©y quÊn phô Tõ tr­êng quay trßn, do ®ã ®iÖn kh¸ng tô ®iÖn d­îc tÝnh theo c«ng thøc: XC = k2.XA1 + k.rA1. =0,8922.926,01 + 0,892.1037,5 = 1662,2 (W). 3. §iÖn dung cÇn thiÕt cña tô ®iÖn chän CV = 2m. 4. TÝnh l¹i tô dung kh¸ng 5. ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tõ tr­êng trßn th× tØ sè biÕn ¸p ph¶i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau 6. Sè thanh dÉn trong 1 r·nh cña d©y cuèn phô UrB = k.UrA = 0,887.905 = 802,75(Thanh) chän UrB = 803 thanh. 7. Vßng d©y cña d©y quÊn phô WSB = UrB.p.q = 803.2.2 = 3212 (vßng) 8. TØ sè gi÷a vßng d©y hai cuén . 9. S¬ bé tÝnh ra tiÕt diÖn d©y dÉn pha phô Dùa vµo phô lôc 2 tµi liÖu I ta chän d©y men p'T B tiÕt diÖn kh«ng cã c¸ch ®iÖn lµ s=0,0353 mm §­êng kÝnh trong kh«ng kÓ c¸ch ®iÖn d = 0,212 mm. §­êng kÝnh kÓ c¶ c¸ch ®iÖn dc® = 0,242 mm. 10. KiÓm tra hÖ sè lÊp ®Çy . 11. §iÖn trë t¸c dông pha phô B rSB = k.t.rSA = 0,887.0,887.401,8 = 316,13(W) 12. Tæng trë thø tù thuËn pha phô B ZB1 = (rSB + k2.rRA1)+j.(k2.xA1 – xC) = = (316,13+ 0,8872.635,68)+j.(0,8872.926,01 – 1592,36) = 816,25- j.863,81 W. Do ®iÖn dung chän lµ sè nguyªn nªn ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®­îc tõ tr­êng trßn lµ kh«ng ®­îc tho¶ m·n. v× vËy ta ph¶i dïng c«ng thøc chung cho tõ tr­êng elip ®Ó tÝnh c¸c tham sè ë chÕ ®é ®Þnh møc. 13. Tæng trë thø tù nghÞch pha chÝnh ZA2 = rA2 + j.xA2 = (rSA + r’RA2) + j.( xSA + x’RA2) = (401,8 + 116,64) + j.(195,66 +149,53) = 518,44 + j.345,19 W. 14. Tæng trë thø tù nghÞch pha phô ZB2 = (rSB + k2.rRA2)+j.(k2.xA2 – xC) = (316,16 + 0,8872.116,64)+j.(0,8662.345,19 – 1592,36) = 407,89 - j.1320,8 W. 15. Thµnh phÇn thø tù thuËn nghÞch cña d©y quÊn Stato pha chÝnh Trong ®ã: ZA1 = 1037,5+ j.926,01 W ZA2 = 518,44 +j.345,19 W ZB1 = 816,25 - j.863,81 W ZB2 = 407,89- j.1320,8 W 16. Søc ®iÖn ®éng thø tù thuËn E1 = IA1.ZrA1 = (0.1189-j.0,1073).(635,68+j.730,35)= =155,046,90 V 17. KiÓm tra hÖ sè kE Sai sè nµy rÊt bÐ so víi 5% nªn chÊp nhËn ®­îc. Ch­¬ng 8 tÝnh tæn hao s¾t vµ dßng ®iÖn phô. §éng c¬ kh«ng ®ång bé c«ng suÊt nhá còng gièng nh­ m¸y ®iÖn th­êng, khi lµm viÖc cã c¸c lo¹i tæn hao sau: + Tæn hao s¾t ë Stato vµ Roto: Phô thuéc vµo mËt ®é tõ th«ng vµ tÇn sè + Tæn hao trong d©y quÊn + Tæn hao c¬ + Tæn hao phô C«ng nghÖ gia c«ng vµ chÊt l­îng l¾p r¸p c¸c chi tiÕt m¸y ®iÖn nhá cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¸c tæn hao. 1. Träng l­îng r¨ng stato GZS = 7,8.ZS.bZS.hZS.lS.kC.10–3 = 7,8.16.0,32.1,12.1,8.0,97.10–3 = 0,078 (kg) 2. Träng l­îng r¨ng roto GZR = 7,8.ZR.bZR.hZR.lR.kC.10–3 = 7,8.17.0,33.0,826.1,8.0,97.10–3 = 0,063 (kg) 3. Träng l­îng g«ng stato Ggs = 7,8.p.(Dn – hgs).hZS.lS.kC.10–3 = 7,8.3,14.(7,9 – 0,53).0,53.1,8.0,97.10–3 = 0,17 (kg) 4. Träng l­îng g«ng roto GgR = 7,8.p.(dt + hgR).hZR.lR.kC.10–3 = 7,8.3,14.(1,4 + 0,861).0,861.1,8.0,97.10–3 = 0,083 (kg) 5. Tæn hao s¾t trªn r¨ng stato Trong ®ã: kgc = 1,1 theo b¶ng 6-2 tµi liÖu I =2,6 6. Tæn hao s¾t trªn r¨ng roto 7. Tæn hao s¾t trªn g«ng stato 8. Tæn hao s¾t trªn g«ng roto 9. Tæn hao s¾t tÝnh to¸n cña stato PtS = P tZS + P tgS = 0,79 + 0,887 = 1,677 (W) 10. Tæn hao s¾t tÝnh to¸n cña roto PtR = PtZR + PtgR = 0,747 + 0,164 = 0.911 (W) 11. Khi E1 =151,23 (V) th× tæn hao s¾t do tõ tr­êng thuËn g©y nªn 12. Dßng ®iÖn phô thø tù thuËn do tæn hao s¾t g©y nªn 13. Søc ®iÖn ®éng thø tù nghÞch E2 = IA2.ZRA2 = (-0,0025+j.0,004).( 116,64+j149,53) =0,897 173,30 (V) V× søc ®iÖn ®éng nµy nhá so víi E1 nªn ta cã thÓ bá qua tæn hao s¾t vµ d©y ®iÖn phô do thµnh phÇn thø tù nghÞch sinh ra. 14. Dßng ®iÖn stato cã xÐt ®Õn tæn hao s¾t ë cuén d©y chÝnh ISA1 = (I’A1 + IT1) +j.I’’A1 = (0,1189 +0,0057) - j.0,1073 = =0,1246 - j.0,1073 (A) ISA2 = (I’A2 + IT2) +j.I’’A2 = - 0,0025 + j.0,004 (A) Trong ®ã: I’A1, I’A2 - thµnh phÇn thùc cña IA1, IA2; I’’A1, I’’A2 - thµnh phÇn ¶o cña IA1, IA2. ISA = ISA1 + ISA2 = (0,1246-j0,1073)+( - 0,0025 + j0,004 ) = =0,1221 – j.0,1033 (A) =0,16-40,20 A 15. Dßng ®iÖn trong cuén d©y phô 16. MËt ®é dßng ®iÖn cña d©y quÊn chÝnh vµ phô 17. Dßng ®iÖn tæng stato lÊy tõ l­íi IS = ISA + ISB = (0,1247- j.0,1073) + (0,1331 + j.0,134) = =0,2578 + j.0,0267 (A) =0,259 5.90 A 18. C«ng suÊt ®iÖn tõ 19. Tæn hao c¬ 20. Tæn hao phô 21. Tæng c«ng suÊt c¬ trªn trôc 22. Tæn c«ng suÊt c¬ t¸c dông lªn trôc 23. M«men t¸c dông 24. Tæn hao ®ång stato 25. Tæn hao ®ång roto 26. Tæng tæn hao 27. C«ng suÊt tiªu thô 28. HiÖu suÊt 29. HÖ sè c«ng suÊt 30 . §iÖn ¸p r¬I trªn d©y quÊn phô 31. §iÖn ¸p trªn tô ®iÖn NhËn xÐt: §iÖn ¸p trªn tô lu«n lín h¬n ®iÖn ¸p l­íi.Do ®ã lµ ®iÓm cÇn l­u ý khi chän tô.§iÖn ¸p cña tô kh«ng thÓ nhá h¬n gi¸ trÞ tÝnh trªn bëi v× ë mét sè chÕ ®é lµm viÖc khi cã tõ tr­êng elip, ®iÖn ¸p trªn tô cã thÓ lín h¬n so víi khi tõ tr­êng trßn Chän tô ®iÖn cã ®iÖn ¸p lµm viÖc lµ 400 V B¶ng tÝnh to¸n ®Æc tÝnh lµm viÖc Tham sè §¬n vÞ HÖ sè tr­ît 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 R’RA1 W 452.44 530.47 584.03 616.8 633.12 637.14 635.67 632.4 X’RA1 W 1221.5 1126.1 1028.1 933.54 845.8 766.6 730.3 696.3 R’RA2 W 110.1 111.23 112.39 113.57 114.78 116.01 116.64 117.27 X’RA2 W 148.35 148.54 148.75 148.96 149.18 149.41 149.53 149.64 RA1 W 854.2 932.27 985.83 1018.6 1035 1038.9 1037.5 1034.2 XA1 W 1417.1 1321.7 1223.8 1129.2 1041.5 962.25 926.01 891.98 RA2 W 511.89 513.03 514.19 515.37 516.58 517.81 518.44 519.07 XA2 W 344.01 344.21 344.41 344.62 344.84 345.07 345.79 345.3 IA A 0.1185 0.1205 0.1258 0.1332 0.1419 0.1514 0.1536 0.1602 Pdt W 20.06 23.82 26.77 29.06 30.8 32.09 32.59 33.01 P’R Vg/p 18.66 21.68 23.83 25.28 26.18 26.63 26.73 26.74 PR G.m 14 17.02 19.17 20.62 21.52 21.97 22.07 22.08 MR W 976.1 1212 1396.9 1537.3 1641.8 1716.9 1745 1767.8 Pt1 W 1.705 1.716 1.729 1.741 1.754 1.768 1.775 1.782 Pt2 A 0.0088 0.0062 0.004 0.0023 0.0011 0.00031 0.00012 0.00005 ISA W 0.1537 0.154 0.1554 0.1574 0.1605 0.1788 0.1645 0.1661 P®s W 19.5 19.56 19.87 20.37 21.01 21.75 22.15 22.56 Pdr W 2.56 2.88 3.39 4.01 4.72 5.48 5.88 6.28 tP W 29.45 28.83 29.65 30.79 32.15 33.56 34.46 35.28 PS 42.45 45.85 48.82 51.41 53.67 55.64 56.53 57.36 Hs 0.33 0.37 0.39 0.384 0.387 0.39 0.392 0.394 Cosj 0.832 0.885 0.925 0.946 0.973 0.994 0.996 0.997 ch­¬ng IX tÝnh to¸n chÕ ®é khëi ®éng. Khi hÖ sè tr­ît S = 1 th× ®iÒu kiÖn ®¹t ®­îc m«men khëi ®éng lín nhÊt vµ dßng ®iÖn khëi ®éng nhá nhÊt lµ m©u thuÉn nhau. Nªn khi x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh khëi ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn th× ph¶i x¸c ®Þnh chØ tiªu nµo lµ quan träng nhÊt. Thùc tÕ khi thiÕt kÕ yªu cÇu m«men khëi ®éng cµng lín cµng tèt, víi dßng kh«ng lín l¾m. VËy khi thiÕt kÕ ta cÇn chó ý c¸c ®iÓm sau: Víi dßng khëi ®éng ®· cho ph¶i ®¹t ®­îc m«men khëi ®éng lín nhÊt. Víi dßng ®iÖn khëi ®éng ®· cho ph¶i ®¹t ®­îc hÖ sè phÈm chÊt lín nhÊt. 1. Tham sè cña m¹ch ®iÖn thay thÕ d©y quÊn chÝnh 2. Dßng ®iÖn thø tù thuËn cña d©y quÊn chÝnh 3. Dßng ®iÖn thø tù ngÞch cña d©y quÊn chÝnh 4. Dßng ®iÖn tæng cña d©y quÊn chÝnh 5. Dßng ®iÖn tæng cña pha phô 6. MËt ®é dßng khëi ®éng d©y quÊn chÝnh 7. MËt ®é dßng d©y quÊn phô 8. Dßng ®iÖn khëi ®éng tæng 9. Béi sè dßng khëi ®éng 10. HÖ sè c«ng suÊt tæng lóc khëi ®éng 10. C«ng suÊt ®iÖn tõ lóc khëi ®éng P®Tk=( W) 11. M«men khëi ®éng 12. Béi sè m«men khëi ®éng 13. C«ng suÊt tiªu thô lóc khëi ®éng 14. §iÖn ¸p trªn d©y quÊn phô lóc khëi ®éng UBK = IBK.(ZBK - Zc) = = (0,0528 – 0,1487j).(475,75 – j1307,91 – j1592,36) = 87,91Ð100,8(V) 15. §iÖn ¸p trªn tô lóc khëi ®éng Uc = IBK.Zc = (0,0528-j0,1487).(-j1592,36) = 252,55Ð-20,1 (V) B¶ng tÝnh to¸n ®Æc tÝmh khëi ®éng: Tham sè §¬n vÞ HÖ sè tr­ît 0.25 0.3 0.45 0.6 0.75 1 r'RA1 W 589.97 543.28 417.57 330.88 271.82 208.22 X’RA1 W 590 442.13 294.23 231.16 199.50 173.67 r’RA2 W 121.22 124.72 136.52 150.75 168.23 208.22 X’RA2 W 150.39 151.08 153.54 156.83 161.33 173.67 RA1 W 991.77 945 819.36 732.69 673.62 610.02 XA1 W 729.74 637.79 489.88 426.83 395.16 369.33 RB1 W 788.29 743.56 644.65 576.45 529.98 479.94 -JB1 W 1018.2 1090.6 1206.9 1256.5 1281.5 1301.8 RA2 W 523.02 526.52 583.32 552.55 570.03 610.01 XA2 W 346.05 346.74 349.20 352.49 357 369.33 RB2 W 411.5 414.25 423.53 434.73 448.49 479.94 -JXB2 W 1320.1 1319.6 1317.6 1315 1311.5 1301.8 IA1 A 0.170 0.1776 0.195 0.2072 0.2155 0.2237 IA2 A 0.017 0.0284 0.0528 0.0676 0.0773 0.0863 IA A 0.186 0.2053 0.2477 0.2716 0.2921 0.3085 IB A 0.1715 0.1692 0.1605 0.1576 0.1572 0.1586 Pdt W 34.21 34.05 31.02 27.02 23.23 17.74 Pr W 21 19.18 12.41 6.14 1.14 N Vg/p 1125 1050.00 825 600.00 375.00 M G.cm 1815.8 1777.1 1462.2 1253.60 1173.40 1159.40 PHÇN iii VÏ ®Æc tÝnh lµm viÖc vµ ®Æc tÝnh c¬ b»ng Matlab §Æc tÝnh lµm viÖc: function tuan2 anpha=.168; beta=.902; xma=1412.84; xra=153.87; rra=262.51; rsa=401.84; xsa=195.66; rsb=313.62; k=0.864 for m=1:1000 s(m)=0.0005*m; rra1p(m)=anpha*beta*xma*s(m)/(anpha^2+s(m)^2); xra1p(m)=xra*beta*(rra*anpha/xra+s(m)^2)/(anpha^2+s(m)^2); rra2p(m)=anpha*beta*xma*(2-s(m))/(anpha^2+(2-s(m)^2)); xra2p(m)=beta*xra*(rra*anpha/xra+(2-s(m))^2)/(anpha^2+(2-s(m))^2); ra1(m)=rsa+rra1p(m); xa1(m)=xsa+xra1p(m); rb1(m)=rsb+k^2*rra1p(m); xb1(m)=(k^2*xa1(m)-1592.36); ra2(m)=rsa+rra2p(m); xa2(m)=xsa+xra2p(m); rb2(m)=rsb+k^2*rra2p(m); xb2(m)=(k^2*xa2(m)-1592.36); zb2(m)=rb2(m)+j*xb2(m); zb1(m)=rb1(m)+j*xb1(m); za1(m)=ra1(m)+j*xa1(m); za2(m)=ra2(m)+j*xa2(m); Ia1(m)=220*(zb2(m)-j*k*za2(m))/(za1(m)*zb2(m)+za2(m)*zb1(m)); Ia2(m)=220*(zb1(m)+j*k*za1(m))/(za1(m)*zb2(m)+za2(m)*zb1(m)); Ia(m)=Ia1(m)+Ia2(m); Isa(m)=Ia(m)+0.0059; n(m)=1500*(1-s(m)); Pdt(m)=2*abs(Ia1(m))^2*rra1p(m)-2*abs(Ia2(m))^2*rra2p(m); Pco=6*(n(m)/1000)^2*(79/100)^3; Pr(m)=Pdt(m)*(1-s(m))-0.29-Pco; M(m)=Pr(m)*10^5/(1.028*n(m)); Pdr(m)=2*abs(Ia1(m))^2*rra1p(m)*s(m)+2*abs(Ia2(m))^2*rra2p(m)*(2-s(m)); mm(m)=M(m)/(22*10^5/(1.028*1215)); Isb(m)=j*(Ia1(m)-Ia2(m))/k +0.0059/k; Pds(m)=abs(Isa(m))^2*rsa + abs(Isb(m))^2*rsb; tP(m)=Pdr(m)+Pds(m)+1.784 + 4.37 + 0.29; Ps(m)=Pr(m)+tP(m); hs(m)=1-tP(m)/Ps(m); Is(m)= Isa(m)+Isb(m); cosp(m)=real(Is(m))/abs(Is(m)); if s(m)> 0.19 break end end plot(Pr,hs)% dac tinh hieu suat axis([0 22 0 1]) grid on hold on plot(Pr,n/1500,'k')%toc do plot(Pr,cosp,'g')% cosp plot(Pr,abs(Isa),'r') %A=[s(225) M(225) n(225);s(405) M(405) n(405);s(705) M(705) n(705)] b) §Æc tÝnh c¬: function tuan1 anpha=.168 ; beta=.902; xma=1412.84; xra=1153.87; rra=262.51; rsa=401.8; xsa=195.66; rsb=313.62; k=0.877 for m=1:1000 s(m)=0.005*m; rra1p(m)=anpha*beta*xma*s(m)/(anpha^2+s(m)^2); xra1p(m)=xra*beta*(rra*anpha/xra+s(m)^2)/(anpha^2+s(m)^2); rra2p(m)=anpha*beta*xma*(2-s(m))/(anpha^2+(2-s(m)^2)); xra2p(m)=beta*xra*(rra*anpha/xra+(2-s(m))^2)/(anpha^2+(2-s(m))^2); ra1(m)=rsa+rra1p(m); xa1(m)=xsa+xra1p(m); rb1(m)=rsb+k^2*rra1p(m); xb1(m)=(k^2*xa1(m)-1592.36); ra2(m)=rsa+rra2p(m); xa2(m)=xsa+xra2p(m); rb2(m)=rsb+k^2*rra2p(m); xb2(m)=(k^2*xa2(m)-1592.36); zb2(m)=rb2(m)+j*xb2(m); zb1(m)=rb1(m)+j*xb1(m); za1(m)=ra1(m)+j*xa1(m); za2(m)=ra2(m)+j*xa2(m); Ia1(m)=220*(zb2(m)-j*k*za2(m))/(za1(m)*zb2(m)+za2(m)*zb1(m)); Ia2(m)=220*(zb1(m)+j*k*za1(m))/(za1(m)*zb2(m)+za2(m)*zb1(m)); Ia(m)=Ia1(m)+Ia2(m); Isa(m)=Ia(m)+0.0059; n(m)=1500*(1-s(m)); Pdt(m)=2*abs(Ia1(m))^2*rra1p(m)-2*abs(Ia2(m))^2*rra2p(m); Pco=6*(n(m)/1000)^2*(79/100)^3; Pr(m)=Pdt(m)*(1-s(m))-0.29-Pco; M(m)=Pr(m)*10^5/(1.028*n(m)); Pdr(m)=2*abs(Ia1(m))^2*rra1p(m)*s(m)+2*abs(Ia2(m))^2*rra2p(m)*(2-s(m)); %mm(m)=M(m)/(22*10^5/(1.028*1215)); Isb(m)=j*(Ia1(m)-Ia2(m))/k +0.0059/k; Pds(m)=abs(Isa(m))^2*rsa + abs(Isb(m))^2*rsb; tP(m)=Pdr(m)+Pds(m)+1.784 + 4.37 + 0.29; Ps(m)=Pr(m)+tP(m); hs(m)=1-tP(m)/Ps(m); Is(m)= Isa(m)+Isb(m); cosp(m)=real(Is(m))/abs(Is(m)); if s(m)> .94 break end end plot(s,M,'b') grid on hold on %A=[s(225) M(225) n(225);s(405) M(405) n(405);s(705) M(705) n(705)] §Æc tÝnh khëi ®éng ch¹y b»ng ch­¬ng tr×nh Matlab §Æc tÝnh lµm viÖc ch¹y b»ng ch­¬ng tr×nh Matlab Ch­¬ng 11 §Æc tÝnh khëi ®éng ch¹y b»ng ch­¬ng tr×nh Matlab PHÇN iV chuyªn ®Ò ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ I. C¬ së ®iÒu chØnh tèc ®é cña ®éng c¬ c«ng suÊt nhá. Nh­ ta ®· biÕt :Trong khi thiÕt kÕ m«t sè yªu cÇu ®Ó ®¹t ®iÒu kiÖn tõ tr­êng trßn lµ kh«ng ®­îc tho· m·n.Do ®ã tõ tr­êng trong ®éng c¬ lµ tõ tr­êng elÝp.Mét tõ tr­êng elÝp cã thÓ ph©n tÝch thµnh hai tõ tr­êng quay trßn thuËn vµ quay ng­îc. -§èi víi tr­êng hîp ®¹t d­îc tõ tr­êng trßn th× chØ cßn thµnh phÇn quay thuËn. -f®=fthuËn+fnghÞch -øng víi fthuËn víi hÖ sè tr­ît s sÏ sinh ra suÊt ®iÖn ®éng r«to thuËn ®M«men do tõ tr­êng quay thuËn sinh ra M1. øng víi fnghÞch víi hÖ sè tr­ît (2-s) sÏ sinh ra suÊt ®iÖn ®éng r«to nghÞch ®M«men do tõ tr­êng nghÞch sinh ra M2. Cã: MS=M1+M2=f(s). §Æc tÝnh: (h×nh vÏ) Nh­ vËy : §Ó ®iÒu chØnh vËn tèc quay cña ®éng c¬ th× ng­êi ta th­êng gi¸n tiÕp ®iÒu chØnh gi¸ trÞ cña c¸c thµnh phÇn m«men thø tù nghÞch M2 Khi M2 thay ®æi ®MS thay ®æi ®Tèc ®é cña ®éng c¬ thay ®æi -B¶n chÊt cña ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é nµy lµ lµm thay ®æi ®é elÝp cña tõ tr­êng quay. §é elÝp cña tõ tr­êng quay cµng t¨ng th× thµnh phÇn tõ tr­êng quay ng­îc cµng lín dÉn ®Õn m«men t«ng cµng bЮTèc ®é quay cµng gi¶m. 2 §èi víi ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tèc ®é cña ®éng c¬ ®iÖn dung dïng cho qu¹t. §èi víi lo¹i ®éng c¬ nµy,ng­êi ta kh«ng dïng c¸c ph­¬ng ph¸p trªn mµ ng­êi ta th­êng ®iÒu chØnh tèc ®é còng trªn nguyªn t¾c lµ lµm thay ®æi ®é elÝp cña tõ tr­êng trªn c¬ së thay ®æi tØ sè biÕn ¸p k=Wpha phu/WphachÝnh. -S¬ ®å: S¬ ®å ®iÒu chØnh tèc ®é C¬ cÊu ®­îc nèi theo kiÓu vi sai Khi tiÕp ®iÓm K thay ®æi nÕu sè vßng d©y pha phô WB gi¶m th× sè vßng d©y pha chÝnh WA t¨ng dÉn ®Õn tØ sè biÕn ¸p k=WB/WA gi¶m , c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t tõ tr­êng quay trßn lóc nµy kh«ng ®­îc tho· m·n ,®é elÝp cña tõ tr­êng t¨ng.Tõ tr­êng ng­îc cµng m¹nh dÉn ®Õn tèc ®é quay cña ®éng c¬ gi¶m. §iÒu chØnh tèc ®é b»ng c¸ch thay ®æi vÞ trÝ cña tiÕp ®iÓm K Khi :K ë vÞ trÝ 3 t­¬ng øng n=n3=ndm K ë vÞ trÝ 2 t­¬ng øng n=n2 K ë vÞ trÝ 1 t­¬ng øng n=n1. -Theo TCVN4265-1999 th× khi thiÕt kÕ ph¶i cã: n1=0,75 n3 n2=0,5 n3 - n3=ndm. Theo lý thuyÕt chóng ta cã thÓ tõ c¸c cÊp tèc ®é ®· chän tr­íc, b»ng ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña pha chÝnh, pha phô t­¬ng øng,tõ ®ã biÕt ®­îc sè vång d©y pha chÝnh pha phô t­¬ng øng. Nh­ng c¸ch tÝnh to¸n nµy lµ rÊt phøc t¹p nªn trong thùc tÕ ng­êi ta kh«ng lµm vËy. -Trong thùc tÕ ®Ó biÕt sè vßng d©y pha phô WB t­¬ng øng víi c¸c cÊp tèc ®é nguêi ta thay vÞ trÝ cña tiÕp ®iÓm K vµ ®o tèc ®é ra cña ®éng c¬ ,khi n=n1®tÝnh ®­îc sè vßng d©y pha phô WB3 n=n2®TÝnh ®­îc WB2. ¦u ®iÓm: CÊu t¹o,s¬ ®å ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n,kh«ng ph¶i m¾c thªm c¸c linh kiÖn ®iÖn tö ®Ó ®iÒu khiÓn nh­ c¸c hÖ ®iÒu chØnh tèc ®é kh¸c. Chi phÝ Ýt.Kh«ng tèn kÐm thªm nguyªn vËt liÖu . Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn lµm thay ®æi ®é elÝp cña tõ tr­êng còng kh«ng kinh tÕ v× cã thªm tæn hao do tõ tr­êng ng­îc sinh ra.§iÒu nµy lµm gi¶m hiÖu suÊt cña ®éng c¬. +Mét sè yªu cÇu khi thiÕt kÕ ®éng c¬ ®iÖn dung dïng cho qu¹t: .Khi ®iÖn ¸p nguån cÊp thay ®æi trong kho¶ng -15%Udm qu¹t vÉn cã thÓ khëi ®éng víi c¸c tèc ®é n1,n2,n3. .V× ®éng c¬ ®­îc dïng lµm qu¹t giã nªn khi thiÕt kÕ ph¶i cã gi¸ trÞ cña m«men ®Þnh møc Mdm gÇn víi gi¸ trÞ cña M«men cùc ®¹i Mm DM=Mm-Mdm cµng bÐ cµng tèt .§éng c¬ cña em thiÕt kÕ cã c«ng suÊt 22 W t­¬ng øng víi lo¹i qu¹t c¸nh 400 mm.Víi mçi lo¹i c¸nh qu¹t cã ®Æc tÝnh c¬ æn ®Þnh,riªng ta cã :M«men c¶n cña c¸nh qu¹t tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng tèc ®é trong ®ã: k: h»ng sè ®èi víi mçi lo¹i c¸nh VËy dÆc tÝnh Mcq cã d¹nh æn ®Þnh vµ cã d¹ng parabol. §Æc tÝnh c¬ c¸nh qu¹t yªu cÇu:M«men cña c¸nh qu¹t t¹i tèc ®é ®Þnh møc ph¶i trïng víi M«men ®Þnh møc. KÕt luËn Qua thêi gian t×m hiÓu vµ nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ §éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha ®iÖn dung dïng cho qu¹t cã c«ng suÊt 22 W. Víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Hång Thanh cïng sù gióp ®ì cña c¸c b¹n em trong thêi gian qua em hoµn thµnh nhiÖm vô ®å ¸n ®­îc giao.§å ¸n gåm nh÷ng phÇn sau: PhÇn I: Trong phÇn nµy em ®· t×m hiÓu vµ tr×nh bµy mét sè kiÕn thøc hç trî. PhÇn II:Tõ nh÷ng quan hÖ rót ra ë trªn, trong phÇn nµy chñ yÕu tËp trung vµo phÇn thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n kiÓm tra ®èi víi lo¹i ®éng c¬ cña em. PhÇn III: Trong phÇn nµy em cã nªu ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tèc ®é qu¹t còng nh­ s¬ ®å ®iÒu khiÓn. Do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n cïng víi kiÕn thøc thùc tÕ ch­a nhiÒu nªn em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ nhÇm lÉn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, em mong c¸c thÇy c« cïng c¸c b¹n th«ng c¶m vµ chØ b¶o ®Ó em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Hång Thanh cïng c¸c thÇy c¸c c« trong bé m«n ®· gióp em hoµn thµnh ®å ¸n thiÕt kÕ tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! tµi liÖu tham kh¶o T¸c gi¶ TRÇN KH¸NH Hµ +§éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha vµ ba pha c«ng suÊt nhá B¶n in lÇn thø hai xuÊt b¶n n¨m 2002 +ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn xuÊt b¶n n¨m 1998 T¸c gi¶ nguyÔn hång thanh +M¸y ®iÖn trong ®iÒu khiÓn tù ®éng xuÊt b¶n n¨m 1999 +ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn XuÊt b¶n n¨m 1998 T¸c gi¶ phan tö thô +M¸y ®iÖn I xuÊt b¶n n¨m 1996 +M¸y ®iÖn II xuÊt b¶n n¨m 1996 T¸c gi¶ nguyÔn ®øc sü +C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®iÖn va m¸y biÕn ¸p XuÊt b¶n n¨m 1995

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án tốt nghiệp thiết kế động cơ điện không đồng bộ ba pha điện dung dùng cho quạt.DOC