Đồ án Xây dựng hệ thống điều khiển các thông số bể sơn điện ly ôtô con

Mục lục Nội dung Trang Lời nói đầu 1 Chương 1 : Giới thiệu về công ty VIDAMCO và khái quát chung về dây chuyền công nghệ 5 1.1. Vị trí địa lý và chức năng của công ty 5 1.1.1. Vị trí địa lý 5 1.1.2. Thuận lợi và khó khăn 5 1.2. Công nghệ sản xuất của công ty 6 1.2.1. Công đoạn hàn lắp thân, vỏ xe 7 1.2.2. Công đoạn sơn xe con 8 1.2.3. Công đoạn lắp ráp và hoàn thiện 10 1.2.4. Công đoạn kiểm tra 11 1.2.5. Sản phẩm 12 Chương 2 : Công nghệ sơn điện ly 13 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của sơn điện ly 13 2.1.1. Lịch sử của sơn điện ly 13 2.1.2. Ưu, nhược điểm của sơn điện ly 13 2.2. Công nghệ xử lý trước và sơn điện ly 14 2.2.1. Xử lý trước 14 2.2.2. Sơn điện ly 24 2.2.3. Sấy sơn ED 32 Chương 3 : Khảo sát và lựa chọn thiết bị cho hệ thống theo dõi các thông số của bể sơn điện ly 33 3.1. Lựa chọn các thông số cần giám sát của dây chuyền sơn điện ly ( sơn ED ) 33 3.2. Lựa chọn các thiết bị cảm biến 34 3.2.1. Thiết bị kiểm soát nhiệt độ 35 3.2.2. Thiết bị kiểm soát áp suất 37 3.2.3. Thiết bị kiểm soát độ chênh lệch áp suất 39 3.2.4. Thiết bị kiểm tra lưu lượng 40 a. Thiết bị kiểm soát lưu lượng kiểu vi sai áp suất 40 b. Thiết bị kiểm soát lưu lượng kiểu điện từ 41 3.2.5. Thiết bị đo độ pH 42 3.2.6. Thiết bị đo độ dẫn điện 44 3.2.7. Thiết bị đo mức 45 Chương 4 : Ứng dụng PLC S7 – 200 để tự động hoá việc điều chỉnh các thông số bể sơn điện ly 46 4.1. Thiết bị điều khiển logic khả trình S7 – 200 46 4.1.1. Cấu hình cứng 46 4.1.2. Ưu nhược điểm của PLC 46 4.2. Ứng dụng PLC S7 – 200 để tự động điều chỉnh các thông số bể sơn điện ly 48 4.3 Sử dụng TD 200 để hiển thị các Message thông báo 68

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1985 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống điều khiển các thông số bể sơn điện ly ôtô con, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tõ ®¸y bÓ vµ ng¨n phô qua hÖ thèng läc 103/BF/01 b¬m tíi hÖ thèng vßi phun 103/EN/01 bè trÝ trong bÓ ®Ó t¹o dßng ch¶y tuÇn hoµn liªn tôc. - Trªn bÒ mÆt bÓ, bè trÝ hÖ thèng vßi phun n­íc ®Ó phun trùc tiÕp vµo xe t¨ng c­êng kh¶ n¨ng lµm s¹ch xe tr­íc khi ®­a xuèng bÓ. - Møc n­íc bÓ ®­îc b¸o vµ ®iÒu chØnh b»ng c¶m biÕn møc vµ hÖ thèng van 103/SV/01. - §é kiÒm tæng vµ ®é pH cña dung dÞch ®­îc ®o vµ ph©n tÝch ®Ó ®iÒu chØnh b»ng ho¸ chÊt. H×nh 2.3 : S¬ ®å c«ng nghÖ cña bÓ t¹o ®iÒu kiÖn bÒ mÆt + Th«ng sè kü thuËt : ¸p lùc b¬m tuÇn hoµn : 2 Bar. L­u l­îng b¬m : 78 m3/h §é pH : 8 – 9 §é kiÒm tæng : 3 – 4.5 ThÓ tÝch dung dÞch : 48 m3 Thêi gian nhóng xe : 30 s Phèt ph¸t ho¸ bÒ mÆt (Phosphating) : Sau khi qua bÓ t¹o ®iÒu kiÖn bÒ mÆt, th©n xe ®­a tíi nhóng ch×m trong bÓ chøa dung dÞch phèt ph¸t (TK-104). Qu¸ tr×nh nµy nh»m môc ®Ých t¹o líp nÒn ®Ó s¬n ®iÖn ly dÔ dµng b¸m chÆt trªn bÒ mÆt kim lo¹i. + M« t¶ sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng ( H.2.4) : H×nh 2.4 : S¬ ®å c«ng nghÖ cña bÓ phèt ph¸t ho¸ - Dung dÞch phèt ph¸t trong bÓ TK-104 ®­îc lµm nãng lªn vµ ®­îc gi÷ æn ®Þnh ë 40-45°C. Do tÝnh chÊt cña dung dÞch phèt ph¸t mµ hÖ thèng trao ®æi nhiÖt ë ®©y kh«ng ®Æt trùc tiÕp trong bÓ nh­ ë bÓ tÈy dÇu mì, b¬m P-104 lµm viÖc hót dung dÞch tõ ®¸y bÓ vµ ng¨n phô qua hÖ thèng läc th« 104/BF/01, b¬m qua hÖ thèng trao ®æi nhiÖt HE-104 råi míi tíi c¸c vßi phun 104/PN/01 bè trÝ trong bÓ ®Ó t¹o dßng ch¶y tuÇn hoµn liªn tôc. - Nguån nhiÖt cho HE-104 lµ n­íc ®· ®­îc lµm nãng lªn nhê h¬i n­íc ë 120°C cÊp trùc tiÕp vµo b×nh n­íc nãng qua c¸c vßi phun 104/SS/01 vµ ®­îc b¬m tíi b»ng b¬m P-124. - §Ó æn ®Þnh nhiÖt cho dung dÞch phèt ph¸t, dïng hÖ thèng ®iÒu tiÕt l­u l­îng cña n­íc nãng ®Õn bé trao ®æi nhiÖt 104/TV/01. - §Ó æn ®Þnh nhiÖt cho bÓ n­íc nãng, dïng hÖ thèng ®iÒu tiÕt l­u l­îng h¬i n­íc cÊp cho bÓ (104/TV/02) - Møc dung dÞch bÓ ®­îc b¸o vµ ®iÒu chØnh b»ng c¶m biÕn møc vµ hÖ thèng van 104/SV/01. - §Ó t¸ch cÆn kÕt tña sinh ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, ng­êi ta sö dông hÖ thèng läc cÆn. B¬m P-144 sÏ liªn tôc b¬m dung dÞch phèt ph¸t tõ bÓ TK-104 ®Õn bé läc TK-144. Dung dÞch sau khi ®­îc läc s¹ch cÆn sÏ quay trë l¹i bÓ. Khi ¸p lùc cña b¬m P-144 t¨ng qu¸ 1 bar th× ph¶i vÖ sinh bé läc TK-134. - §Ó dÔ dµng cho viÖc b¶o d­ìng vµ söa ch÷a bÓ, ng­êi ta l¾p ®Æt 1 bÓ chøa phô (TK-134). Khi b¶o d­ìng bÓ chÝnh th× b¬m toµn bé dung dÞch sang bÓ phô b»ng c¸ch kho¸ van 104/BU/07 vµ më van 104/BU/08. Sau khi söa ch÷a b¶o d­ìng xong, dïng b¬m P-134 b¬m tr¶ l¹i dung dÞch vÒ bÓ chÝnh TK-104. §Ó lµm s¹ch ®­êng èng trong khi b¶o d­ìng, sö dông dung dÞch axit Ni-t¬-rÝc b¬m trùc tiÕp vµo tõ bÓ axÝt TK-114 b»ng b¬m P-114. ViÖc nµy ®­îc thùc hiÖn khi ®é chªnh lÖch ¸p suÊt cña dung dÞch t¹i cöa vµo vµ cöa ra cña bé trao ®æi nhiÖt lµ 0.5 bar. - §é axÝt vµ ho¹t tÝnh cña dung dÞch ®­îc ®o vµ ph©n tÝch ®Ó ®iÒu chØnh b»ng ho¸ chÊt. + Th«ng sè kü thuËt : - ¸p lùc b¬m tuÇn hoµn P-104 : 2 Bar. - L­u l­îng b¬m P-104 : 120 m3/h - ¸p lùc b¬m P-144 : 1 bar - §é axÝt tæng : 17-23 - §é axÝt tù do : 0.6-0.9 - Ho¹t chÊt : 1.5-2.5 - ThÓ tÝch dung dÞch : 48 m3 - NhiÖt ®é dung dÞch : 40-45°C - NhiÖt ®é n­íc nãng : 80-90°C - Thêi gian nhóng xe : 180 s Röa n­íc th­êng vµ röa n­íc khö ion (#3Water Rinse & DI Water Rinse) : Sau khi phèt ph¸t ho¸ bÒ mÆt th©n xe, tr­íc khi vµo s¬n ®iÖn ly, xe ph¶i qua 2 c«ng ®o¹n röa lµ röa b»ng n­íc s¹ch vµ n­íc khö Ion. Môc ®Ých ®Ó lµm s¹ch c¸c ho¸ chÊt cßn b¸n trªn xe, t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho qu¸ tr×nh s¬n ®iÖn ly vµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña bÓ s¬n. VÒ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña 2 bÓ nµy hoµn toµn gièng víi bÓ TK-102, chØ kh¸c th«ng sè kü thuËt ( H.2.5 ) H×nh 2.5 : S¬ ®å c«ng nghÖ cña bÓ röa TK-105 (TK-106) Röa n­íc th­êng (TK-105): - ¸p lùc b¬m tuÇn hoµn : 2 Bar. - L­u l­îng b¬m : 78 m3/h - §é pH : 6 - 8 - ThÓ tÝch n­íc : 48 m3 - Thêi gian nhóng xe : 30 s Röa n­íc khö Ion (TK-106) : - ¸p lùc b¬m tuÇn hoµn : 2 Bar. - L­u l­îng b¬m : 78 m3/h - §é dÉn ®iÖn max : 50 mS - ThÓ tÝch n­íc : 48 m3 - Thêi gian nhóng xe: 30 s 2.2.2 S¬n ®iÖn ly (Electro Deposision) : §©y lµ qu¸ tr×nh quan träng nhÊt trong c«ng nghÖ s¬n ¤t«. §Ó hoµn tÊt qu¸ tr×nh nµy, th©n xe ph¶i tr¶i qua 3 c«ng ®o¹n: S¬n ®iÖn ly. Th©n xe sau khi qua qu¸ tr×nh xö lý tr­íc ®­îc nhóng ch×m trong bÓ chøa dung dÞch s¬n ®iÖn ly. D­íi t¸c dông cña dßng ®iÖn ®iÖn 1 chiÒu sÏ h×nh thµnh 1 líp s¬n b¸m ®Òu trªn bÒ mÆt kim lo¹i cña xe. + M« t¶ ho¹t ®éng cña bÓ s¬n ®iÖn ly (H.2.6) : - Còng gièng nh­ c¸c bÓ cña hÖ thèng xö lý tr­íc, dung dich s¬n ®­îc b¬m liªn tôc b»ng 2 b¬m ly t©m P-207 vµ P-207-1. C¸c b¬m nµy hót s¬n tõ ®¸y bÓ chÝnh vµ ng¨n phô qua phin läc th«, sau ®ã s¬n ®­îc b¬m qua 2 phin läc tinh, qua bé trao ®æi nhiÖt ®Õn c¸c vßi phun ®Î t¹o dßng ch¶y tuÇn hoµn trong bÓ. - NÕu ®é chªnh ¸p gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña c¸c bé läc v­ît qu¸ 0.5 bar th× ph¶i vÖ sinh hoÆc thay thÕ c¸c bé läc nµy. - Trªn bÒ mÆt bÓ, bè trÝ c¸c vßi phun dung dÞch n­íc khö Ion vµ BC ®Ó röa dung dÞch s¬n b¸m vµo xe sau khi nhóng. - C¸c th«ng sè nh­ ®é pH, ®é dÉn ®iÖn, hµm l­îng Solid, Binder cña bÓ s¬n ®­îc ®o vµ ph©n tÝch hµng ngµy ®Ó ®iÒu chØnh b»ng ho¸ chÊt cho phï hîp tiªu chuÈn. H×nh 2.6 : S¬ ®å c«ng nghÖ cña bÓ s¬n ®iÖn ly - §Ó dÔ dµng cho viÖc b¶o d­ìng vµ söa ch÷a bÓ, ng­êi ta l¾p ®Æt 1 bÓ chøa phô (TK-237). Khi b¶o d­ìng bÓ chÝnh th× b¬m toµn bé dung dÞch sang bÓ phô b»ng c¸ch kho¸ van 207/BU/16 vµ më van 207/BU/15. Sau khi söa ch÷a b¶o d­ìng xong, dïng b¬m P-237 b¬m dung dÞch s¬n trë l¹i bÓ. HÖ thèng trao ®æi nhiÖt vµ m¸y l¹nh (HE-207 & C-207) : Khi lµm viÖc, dung dÞch s¬n nãng lªn, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¬n, ph¶i gi÷ æn ®Þnh nhiÖt ®é ë 28-35oC. HÖ thèng trao ®æi nhiÖt vµ m¸y l¹nh ®­îc l¾p ®Æt. - Dung dÞch s¬n sÏ ®­îc lµm m¸t gi¸n tiÕp t¹i bé trao ®æi nhiÖt HE-207 b»ng n­íc l¹nh (12-17oC) tõ bÓ n­íc l¹nh qua b¬m tuÇn hoµn P-227. - §Ó gi÷ æn ®Þnh nhiÖt ®é bÓ s¬n (28-32oC), sö dông hÖ thèng ®iÒu tiÕt l­u l­îng n­íc l¹nh (07/NV/01) ®Õn bé lµm m¸t HE-207. - §Ó lµm l¹nh n­íc trong bÓ n­íc l¹nh, sö dông m¸y l¹nh C-207. M¸y l¹nh nµy ®­îc gi¶i nhiÖt b»ng 1 th¸p lµm m¸t ®Æt ngoµi trêi CT-207. - Møc n­íc trong bÓ n­íc l¹nh ®­îc ®iÒu tiÕt b»ng van phao 207/BT/01. - Møc n­íc trong bÓ cña th¸p lµm m¸t ®­îc ®iÒu tiÕt b»ng van phao 207/BT/02. HÖ thèng d­¬ng cùc (Anolyte Solution system) D­¬ng cùc cña bÓ s¬n ED ®­îc chÕ t¹o ®Æc biÖt. Chóng gåm nh÷ng b¶n cùc h×nh ch÷ nhËt bªn trong chøa ®Çy dung dÞch Anolyte. Mét líp vi mµng máng ng¨n kh«ng cho dung dÞch Anolyte thÊm ra ngoµi bÓ s¬n ED nh­ng kh«ng ng¨n c¸c Cation ch¹y vµo tõ bÓ s¬n khi cã dßng ®iÖn 1 chiÒu ch¹y qua. - Dung dÞch Anolyte chøa trong bÓ TK-217 ®­îc b¬m tuÇn hoµn ®Õn c¸c b¶n cùc b»ng b¬m P-217. - Møc cña bÓ TK-217 ®­îc ®iÒu chØnh b»ng hÖ thèng van tù ®éng 207/SV/01. - C¸c th«ng sè nh­ ®é pH, dÉn ®iÖn cña dung dÞch Anolyte ®­îc ®o hµng ngµy vµ xö lý b»ng ho¸ chÊt. - §Ó t¨ng hiÖu qu¶ cña vµ ®iÒu chØnh chÕ ®é cña d­¬ng cùc, sö dông hÖ thèng kiÓm so¸t l­u l­îng dung dÞch Anolyte 207/FM/01. HÖ thèng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p vµ chØnh l­u (IVR vµ Reetifiev). §Ó cung cÊp nguån mét chiÒu víi dßng ®iÖn lín (1000A, 380V) cho qu¸ tr×nh s¬n ED, ng­êi ta l¾p ®Æt hÖ thèng æn ®Þnh ®iÖn ¸p (IVR) vµ chØnh l­u cã ®iÒu khiÓn (Reetifiev). + æn ®Þnh ®iÖn ¸p : §©y lµ mét m¸y biÕn ¸p tù ngÉu tù ®éng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p khi t¨ng t¶i ®Ó ®¶m b¶o ®iÖn ¸p cÊp cho chØnh l­u lµ 380-400V. + ChØnh l­u : §©y lµ mét bé chØnh l­u cÇu 3 pha c«ng suÊt lín (450KVA) tù ®éng ®iÒu chØnh dßng ®iÒu khiÓn t¨ng dÇn tõ 0-1000A d­íi ®iÖn ¸p 380V. + Th«ng sè kÜ thuËt : - BÓ s¬n ED : ¸p lùc b¬m tuÇn hoµn P-207, P-207-1 3 Bar L­u l­îng b¬m P-207, P-207-1 132 m3/hour NhiÖt ®é dung dÞch s¬n ED 28- 350C ThÓ tÝch bÓ s¬n ED 48m3 Solid 20 – 23 WT% Binder 5,0 – 6,2 §é pH 5,9 – 6,2 §é dÉn ®iÖn 1250 – 1650 ms - HÖ thèng trao ®æi nhiÖt : N¨ng suÊt m¸y l¹nh 108000 kcal/h NhiÖt ®é n­íc l¹nh 12 –170C NhiÖt ®é n­íc gi¶i nhiÖt 25 – 400C ¸p lùc b¬m P-227, P-227-1 2 Bar L­u l­îng b¬m P-227, P-227-1 30m3/hour ¸p lùc b¬m P-227-2 2 Bar L­u l­îng b¬m P – 227-2 36m3/hour - HÖ thèng Anolyte : §é PH 2,8 – 3,5 §é dÉn ®iÖn 4000-7000 mS L­u l­îng b¬m P – 217 3 m3/hour ¸p lùc b¬m P – 217 1,2 Bar - HÖ thèng æn ®Þnh ®iÖn ¸p vµ chØnh l­u : C«ng suÊt 450KVA Dßng ®iÖn mét chiÒu max 1000A §iÖn ¸p lµm viÖc 380-400V BÓ röa vµ thu håi s¬n ( UF Rinse#1,2, TK – 208 ). Trªn th©n xe sau khi ®­îc s¬n ED cßn cã rÊt nhiÒu s¬n ED kh«ng kÕt tña dÝnh ë bªn ngoµi. §Ó röa s¹ch vµ thu håi phÇn s¬n nµy, ng­êi ta nhóng xe vµo bÓ röa UF. H×nh 2.7 : S¬ ®å c«ng nghÖ cña bÓ UF, TK-208 M« t¶ ho¹t ®éng cña TK –208. - VÒ c¬ b¶n, bÓ TK –208 còng gièng nh­ nh÷ng bÓ röa kh¸c, nã chØ kh¸c vÒ dung dÞch trong bÓ vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña bÓ. - Dung dÞch ®Ó röa líp s¬n ED kh«ng kÕt tña trªn xe gåm hçn hîp cña n­íc vµ DI, Binder, BC vµ n­íc t¸ch ra tõ bÓ s¬n ED. Dung dÞch nµy sÏ cã kh¶ n¨ng hoµ tan phÇn s¬n kh«ng kÕt tña cßn b¸m ë trªn th©n xe. Th«ng sè kÜ thuËt - §é PH 5,5-6,2 - §é dÉn ®iÖn 800-1300 mS - ¸p lùc b¬m P – 208 1,2 Bar - L­u l­îng b¬m 1200m3/h - ThÓ tÝch bÓ 48 m3 - Thêi gian nhóng xe 30s HÖ thèng thu håi s¬n (Paint Recover System, UF-208). HÖ thèng nµy cã t¸c dông läc l¹i dung dÞch s¬n trong bÓ ED 1 lÇn n÷a vµ cÊp n­íc lµm m¸t cho b¹c b¬m tuÇn hoµn s¬n ED. S¬n tõ bÓ chÝnh ED ®­îc b¬m tuÇn hoµn M – 1 b¬m qua bé läc tinh ( Micro Filter, MF ) ®Õn bé t¸ch n­íc ( Ultra Filter, UF ). §©y lµ mét hÖ thèng gåm 6 cét läc bao gåm c¸c vi mµng chØ cho phÐp c¸c phÇn tö n­íc thÊm qua cßn c¸c phÇn tö kh¸c nÕu cã ph©n tö l­îng lín h¬n ph©n tö l­îng cña n­íc sÏ kh«ng ®i qua ®­îc. PhÇn dung dÞch s¬n sau khi ®· t¸ch bít n­íc sÏ quay trë l¹i bÓ s¬n. PhÇn n­íc ®­îc t¸ch ra khái s¬n ®­îc ®­a vµo 2 bÓ T1 ( Permeate water tank ) vµ T2 ( Seal water tank ) råi ch¶y vÒ ®Çu bÓ TK 208 ( UF Rinse # 1,2 ). Tõ cuèi bÓ UF, cã 1 ®­êng èng nèi th«ng víi bÓ ED ®Ó dÉn phÇn dung dÞch UF trµn ®i. Dung dÞch trong bÓ UF liªn tôc ®­îc n­íc t¸ch tõ s¬n ED bæ sung lµm lo·ng ra, phÇn trµn ®i sÏ trén vµo bÓ s¬n vµ l¹i ®­îc t¸ch n­íc. N­íc ®­îc t¸ch ra tõ dung dÞch s¬n ED cßn ®­îc b¬m tuÇn hoµn M- 2 b¬m ®i lµm m¸t c¸c æ b¹c ( Mechanical Seal ) cña b¬m tuÇn hoµn s¬n ED. Mét phÇn kh¸c sÏ ®­îc b¬m ®Õn c¸c vßi phun röa xe trùc tiÕp t¹i bÓ TK- 208 b»ng b¬m M-3. Bé läc tinh MF sÏ ®­îc thay thÕ nÕu ®é chªnh ¸p suÊt gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra v­ît qu¸ 0,5 bar. H×nh 2.8 : S¬ ®å c«ng nghÖ cña hÖ thèng thu håi s¬n §Ó kiÓm so¸t kh¶ n¨ng t¸ch n­íc cña UF, ng­êi ta ®Æt 1 l­u l­îng kÕ (Flow meter, FM1) ®Ó kiÓm so¸t l­u l­îng n­íc t¸ch ®­îc. N Õu l­u l­îng n­íc t¸ch tõ s¬n ED nhá h¬n 10l/phót th× ph¶i ch¹y hÖ thèng ë chÕ ®é th«ng röa bé t¸ch n­íc UF. §Ó kiÓm so¸t l­u l­îng n­íc lµm m¸t c¸c b¹c b¬m ng­êi ta còng ®Æt 2 l­u l­îng kÕ FM-2 vµ FM-3, l­u l­îng n­íc lµm m¸t b¹c b¬m qua FM-2 hoÆc FM-3 kho¶ng 5l/phót. NÕu møc n­íc trong bÓ T-2 ( Seal water tank ) gi¶m ®ét ngét hÖ thèng sÏ c¶nh b¸o sù cè t¹i c¸c b¹c cña c¸c b¬m tuÇn hoµn. - Th«ng sè kü thuËt : NhiÖt ®é s¬n ED max 400C ¸p lùc b¬m M-1 2- 3,8 Bar L­u l­îng b¬m M-1 24m3/h L­u l­îng n­íc t¸ch ra tõ’ UF 10-15 l/phót L­u l­îng n­íc lµm m¸t b¹c b¬m 3-5 l/phót Röa n­íc khö Ion (DI Water Rinsse, H.2.9). Sau khi qua bÓ röa UF, th©n xe ®­îc röa l¹i mét lÇn cuèi cïng b»ng n­íc DI tr­íc khi vµo lß sÊy. H×nh 2.9 : S¬ ®å c«ng nghÖ cña bÓ röa n­íc khö Ion Sù ho¹t ®éng cña bÓ nµy t­¬ng tù ho¹t ®éng cña c¸c bÓ röa kh¸c. N­íc röa xe sau khi kiÓm tra nÕu v­ît qu¸ c¸c th«ng sè cho phÐp nh­ ®é pH, ®é dÉn ®iÖn th× sÏ ®­îc x¶ ®i vµ thay b»ng n­íc DI nguyªn chÊt. Th«ng sè kÜ thuËt : - §é PH 6 – 8 - §é dÉn ®iÖn 0,4 – 7 ms - ¸p suÊt b¬m P-209 1,2 Bar - L­u l­îng b¬m P-209 130m3/h - ThÓ tÝch b¬m 48m3 - Thêi gian nhóng xe 30s 2.2.3 SÊy s¬n ED : Th©n xe sau khi s¬n xong sÏ ®­îc ®­a vµo lß sÊy vµ ®­îc sÊy víi nhiÖt ®é lªn ®Õn 185oC. D­íi t¸c dông cña luång giã nãng, líp s¬n ED trªn bÒ mÆt kim lo¹i sÏ kh« ®i vµ b¸m v÷ng ch¾c vµo xe. §Õn ®©y míi chÝnh thøc kÕt thóc qu¸ tr×nh s¬n ®iÖn ly cña th©n xe «t«. Ch­¬ng 3 Kh¶o s¸t vµ lùa chän thiÕt bÞ cho hÖ thèng theo dâi C¸c th«ng sè cña bÓ s¬n ®iÖn ly. 3.1 Lùa chän c¸c th«ng sè cÇn gi¸m s¸t cña d©y chuyÒn s¬n ®iÖn ly (s¬n ED ) : Dùa theo c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ vµ sù ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn nh­ ®· m« t¶ ë ch­¬ng 2, chóng ta tiÕn hµnh kh¶o s¸t, ph©n tÝch vµ lùa chän c¸c th«ng sè cÇn gi¸m s¸t cho d©y chuyÒn. §Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kinh tÕ, nh÷ng th«ng sè ®­îc lùa chän ph¶i thùc sù lµ cÇn thiÕt ®èi víi ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn. §ã lµ c¸c th«ng sè ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng, chÕ ®é sù cè vµ chÕ ®é b¶o d­ìng. ë ®å ¸n nµy chØ tr×nh bµy vÒ viÖc gi¸m s¸t c¸c th«ng sè cÇn thiÕt cña bÓ s¬n ED. Nh­ ®· nãi ë trªn, ®Ó gi÷ cho s¬n ED kh«ng bÞ l¾ng cÆn vµ t¨ng hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¬n, hai b¬m tuÇn hoµn P-207 vµ P-207-1 ph¶i lµm viÖc liªn tôc ngay c¶ khi kh«ng s¬n xe. ViÖc dõng 1 hoÆc 2 b¬m lµ rÊt quan träng v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi chÊt l­îng s¬n. Do vËy, nÕu 1 hoÆc 2 b¬m nµy kh«ng ch¹y cã thÓ coi lµ tÝn hiÖu sù cè. MÆt kh¸c, nÕu nhiÖt ®é bÓ s¬n n»m ngoµi ph¹m vi cho phÐp còng ®­îc coi lµ tÝn hiÖu sù cè v× nã còng g©y ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¬n. Chóng ta lùa chän c¸c th«ng sè gi¸m s¸t cho bÓ s¬n ED nh­ sau : Tr¹ng th¸i c¸c b¬m tuÇn hoµn : Ch¹y, dõng. Sù cè c¸c ®éng c¬ ®iÖn. NhiÖt ®é bÓ s¬n : 28 – 320C. Møc bÓ s¬n : cao, thÊp, trung b×nh. ¸p lùc 2 b¬m tuÇn hoµn ( P-207 vµ P-207-1 ) : 3 – 3,5 bar. §é chªnh ¸p gi÷a ®Çu vµo vµ ra cña 2 phin läc 207/MF/01 vµ 207/ MF/ 02 . §é pH cña dung dÞch s¬n ED. Thêi gian ho¹t ®éng cña hÖ thèng. Nh­ vËy, qua c¸c ph©n tÝch trªn ta thÊy ®Ó x©y dùng hÖ thèng theo dâi gi¸m s¸t d©y chuyÒn s¬n ED mét c¸ch t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, chóng ta ®· lùa chän ®­îc 1 sè th«ng sè cÇn gi¸m s¸t sau : Tr¹ng th¸i b¬m. NhiÖt ®é. Møc. §é pH. §é dÉn ®iÖn. ¸p suÊt. §é chªnh lÖch ¸p suÊt. L­u l­îng. Sù cè c¸c ®éng c¬ diÖn. Thêi gian lµm viÖc. 3.2 Lùa chän c¸c thiÕt bÞ c¶m biÕn : Kü thuËt ®o l­êng - ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i cã b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät, ®ã lµ sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lý thuyÕt ®o l­êng vµ ®iÒu khiÓn hÖn ®¹i ( ®iÒu khiÓn mê, n¬ron, tèi ­u, thÝch nghi… ) víi c«ng cô to¸n häc vµ tin häc ( trÝ tuÖ nh©n t¹o ). Qu¸ tr×nh tÝch hîp gi÷a c¸c lÜnh vùc nµy h×nh thµnh “ Tin häc c«ng nghiÖp ”, mét lÜnh vùc ®a ngµnh trong ®ã kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÒu khiÓn, ®o l­êng vµ tin häc hoµ trén vµ cïng nhau ph¸t triÓn. C¸c bé c¶m biÕn ®ãng vai trß cùc kú quan träng trong lÜnh vùc ®o l­êng vµ ®iÒu khiÓn. Chóng c¶m nhËn vµ ®¸p øng theo c¸c kÝch thÝch th­êng lµ c¸c ®¹i l­îng kh«ng ®iÖn, chuyÓn ®æi c¸c ®¹i l­îng nµy thµnh c¸c ®¹i l­îng ®iÖn vµ truyÒn c¸c th«ng tin vÒ hÖ thèng ®o l­êng ®iÒu khiÓn gióp chóng ta nhËn d¹ng, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu khiÓn mäi biÕn tr¹ng th¸i cña ®èi t­îng. Cã thÓ vÝ vai trß cña c¸c bé c¶m biÕn ®èi víi kü thuËt ®o l­êng vµ ®iÒu khiÓn gièng nh­ c¸c gi¸c quan ®èi víi c¬ thÓ sèng. §Ó phôc vô cho viÖc ®iÒu khiÓn c¸c th«ng sè cña bÓ s¬n ®iÖn ly nh­ ®· nãi ë trªn, trong ®å ¸n nµy em xin tr×nh bµy mét sè lo¹i c¶m biÕn sau : 3.2.1 ThiÕt bÞ kiÓm so¸t nhiÖt ®é (Temperature transmitter): §Ó ®o vµ tiÕp nhËn th«ng tin vÒ nhiÖt ®é cña bÓ s¬n ®iÖn ly, chóng ta dïng thiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é. ThiÕt bÞ nµy bao gåm c¶m biÕn nhiÖt vµ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é. C¶m biÕn nhiÖt ®é (Temperature sensor) : HiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i c¶m biÕn nhiÖt, ë ®©y lùa chän lo¹i PT100 bëi v× ­u ®iÓm cña lo¹i nµy lµ t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ cã thÓ chÞu ®­îc m«i tr­êng ho¸ chÊt kh¾c nghiÖt, mÆt kh¸c d¶i biÕn thiªn cña nhiÖt ®é kh«ng lín. C¶m biÕn PT100 dïng kim lo¹i Platin tinh khiÕt (99.999%) lµm ®iÖn trë, ®Ó ®o vµ ®­a nh÷ng th«ng tin vÒ nhiÖt ®é cña c¸c m«i tr­êng ®o. §Æc ®iÓm : Do ®iÖn trë cña c¶m biÕn ®­¬c chÕ t¹o tõ tõ Platin thuÇn khiÕt, cã tÝnh chÊt tr¬ vÒ mÆt ho¸ häc vµ sù æn ®Þnh vÒ cÊu tróc cho nªn nã ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cña c¸c ®Æc tÝnh dÉn ®iÖn cña ®iÖn trë, do ®ã c¶m biÕn ho¹t ®éng tèt trong d¶i nhiÖt ®é tõ 2000C¸10000C. Quan hÖ gi÷a ®iÖn trë cña c¶m biÕn vµ nhiÖt ®é cña m«i tr­êng cÇn ®o theo biÓu thøc sau : RT =0.385xT0C +1000C (W) (3.1) ë nhiÖt ®é 00C ®iÖn trë cña c¶m biÕn lµ 100(W). NhiÖt ®é ë 1000C th× ®iÖn trë cña c¶m biÕn gÊp 1.358 lÇn ®iÖn trë cña c¶m biÕn ë 00C. H×nh 3.1 : S¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o cña thiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é Trong ®ã: a, b, c - D©y nèi cña c¶m biÕn 1, 2, 3 - §Çu nèi víi c¸c bé ®iÒu khiÓn. L - §iÖn trë cña c¶m biÕn. Nguyªn lý : Khi nhiÖt ®é t¨ng ®iÖn trë cña c¶m biÕn còng t¨ng theo biÓu thøc ( 3.1). TÝn hiÖu ®Çu ra cña c¶m biÕn ®­îc ®­a vÒ bé ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é lµ tÝn hiÖu dßng ®iÖn, tÝn hiÖu nµy l»m trong d¶i tõ 10mA ®Õn 20mA t­¬ng øng víi nhiÖt ®é tõ 00C ®Õn 10000C Bé ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é (Temperature control) : NhiÖm vô : Bé ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é cã chøc n¨ng hiÓn thÞ vµ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é cña c¸c m«i tr­êng ®­îc ®o. Ngoµi ra nã cßn göi c¸c tÝn hiÖu t­¬ng tù d­íi d¹ng dßng ®iÖn (4-20 mA) hoÆc ®iÖn ¸p (0-30 V) ®Õn c¸c thiÕt bÞ kh¸c. ë ®©y chóng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é b»ng c¸ch ®iÒu khiÓn c¸c van cÊp h¬i n­íc nãng cña bÓ phèt ph¸t vµ bÓ tÈy dÇu mì hoÆc ®iÒu khiÓn van cÊp n­íc l¹nh cña bé trao ®æi nhiÖt bÓ s¬n. CÊu t¹o : Bé ®iÒu khiÓn gåm mét c¶m biÕn nhiÖt ®é ®Ó theo dâi nhiÖt ®é cña m«i tr­êng ®o, mét hÖ thèng xö lý tÝn hiÖu nhiÖt ®é ®Ó hiÓn thÞ vµ göi ®Õn c¸c thiÕt bÞ kh¸c, mét hÖ thèng ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c van cÊp h¬i. ThiÕt bÞ kiÓm so¸t ¸p suÊt (Pressure Transmitter) : ThiÕt bÞ kiÓm so¸t ¸p suÊt bao gåm c¶m biÕn ¸p suÊt vµ bé xö lý tÝn hiÖu ¸p suÊt. Tuú tõng øng dông mµ ng­êi ta cã thÓ chÕ t¹o t¸ch rêi riªng biÖt chóng. Th«ng th­êng, 2 phÇn linh kiÖn nµy th­êng ®­îc chÕ t¹o chung trªn 1 thiÕt bÞ duy nhÊt (Pressure Transmitter) C¶m biÕn ¸p suÊt : Do trªn thùc tÕ c¸c nhu cÇu ®o rÊt ®a d¹ng ®ßi hái c¸c c¶m biÕn ®o ¸p suÊt ph¶i ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt cho tõng tr­êng hîp cô thÓ. ChÝnh v× thÕ, c¸c c¶m biÕn ¸p suÊt rÊt ®a d¹ng. Mét nguyªn nh©n n÷a lµ ®é lín cña ¸p suÊt cÇn ®o n»m trong mét d¶i kh¸ réng, tõ ch©n kh«ng siªu cao ®Õn ¸p suÊt siªu cao. §é lín cña ¸p suÊt ®­îc biÓu diÔn b»ng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi (so víi ch©n kh«ng) hoÆc gi¸ trÞ t­¬ng ®èi (so víi ¸p suÊt khÝ quyÓn) hoÆc b»ng sù kh¸c nhau cña 2 ¸p suÊt. BiÓu thøc x¸c ®Þnh ¸p suÊt chÊt l­u trong b×nh chøa nh­ sau : Trong ®ã dF lµ vi ph©n lùc t¸c dông vu«ng gãc lªn vi ph©n diÖn tÝch dS cña thµnh b×nh. Th­¬ng sè nµy kh«ng phô thuéc vµo ®Þnh h­íng cña bÒ mÆt dS mµ chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ cña nã. Nãi chung c¸c chÊt l­u kh«ng chÞu t¸c dông cña träng lùc, bëi vËy trong tr­êng hîp cét chÊt l­u chøa mét èng hë ®Æt th¼ng ®øng, ¸p suÊt ë mét ®iÓm c¸ch bÒ mÆt tù do cã chiÒu cao h sÏ b»ng ¸p suÊt khÝ quyÓn p0 céng víi träng l­îng cña cét chÊt l­u cã chiÒu cao h t¸c dông lªn 1 ®¬n vÞ bÒ mÆt : p = p0 + rg.h Trong ®ã : r: Khèi l­îng riªng cña chÊt l­u. g: gia tèc träng tr­êng t¹i ®iÓm ®o ¸p suÊt. NÕu chÊt l­u chÞu t¸c ®éng cña 1 gia tèc th× cÇn ph¶i tÝnh thªm ¶nh h­ëng cña lùc qu¸n tÝnh ®Õn ¸p suÊt cÇn ®o. §Ó ®o ¸p suÊt cña chÊt l­u, trong c¸c c¶m biÕn ®o ¸p suÊt ng­êi ta th­êng sö dông c¸c vËt dông trung gian nh­ mµng máng, mµng d¹ng sãng, piston kÕt hîp lß xo, èng xÕp nÕp, èng cong kÝn 1 ®Çu... ViÖc lùa chän nh÷ng vËt trung gian phô thuéc vµo b¶n chÊt cña ¸p suÊt cÇn ®o, ®é lín cña nã vµ ph­¬ng ph¸p chuyÓn ®æi ¸p suÊt thµnh tÝn hiÖu ®iÖn. Theo ph­¬ng ph¸p chuyÓn ®æi ¸p suÊt thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ng­êi ta chÕ t¹o ra 1 sè lo¹i c¶m biÕn nh­ sau : - C¶m biÕn ®o ¸p suÊt dïng ®iÖn trë lùc c¨ng. - C¶m biÕn ®o ¸p suÊt dïng vËt trung gian lµ mµng máng. - C¶m biÕn ®o ¸p suÊt dïng chuyÓn ®æi ¸p ®iÖn. - C¶m biÕn ¸p suÊt dïng chuyÓn ®æi ®iÖn dung. - C¶m biÕn ¸p suÊt dïng chuyÓn ®æi ®iÖn dung vi sai. - C¶m biÕn biÕn ®æi ¸p suÊt thµnh tÇn sè. - C¶m biÕn ¸p trë. Bé xö lý tÝn hiÖu ¸p suÊt : Tuú thuéc vµo tõng lo¹i c¶m biÕn mµ ng­êi ta chÕ t¹o c¸c bé xö lý tÝn hiÖu ¸p suÊt kh¸c nhau. NhiÖm vô chung cña chóng lµ phèi hîp víi c¸c c¶m biÕn ®Ó xö lý c¸c tÝn hiÖu ¸p suÊt thµnh nh÷ng tÝn hiÖu ®iÖn (dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p). C¸c tÝn hiÖu ®iÖn nµy cã thÓ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn cho c¸c thiÕt bÞ thø cÊp hoÆc göi ®Õn c¸c thiÕt bÞ kh¸c d­íi d¹ng tÝn hiÖu t­¬ng tù hoÆc tÝn hiÖu sè. MÆt kh¸c, bé xö lý nµy cßn cã thÓ tù hiÖu chØnh ®­îc c¸c sai sè trong qu¸ tr×nh ®o. S¬ ®å khèi cña thiÕt bÞ kiÓm so¸t ¸p suÊt. H×nh 3.2 : S¬ ®å khèi cña thiÕt bÞ kiÓm so¸t ¸p suÊt ThiÕt bÞ kiÓm so¸t ®é chªnh lÖch ¸p suÊt (Electronic differential Pressure Transmitter) : §Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng 1 bé läc dung dÞch nµo ®ã, dÔ dµng nhÊt lµ kiÓm tra ®é chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a cöa vµo vµ cöa ra cña bé läc. NÕu ®é chªnh ¸p suÊt nµy nhá h¬n giíi h¹n cho phÐp th× bé läc ë tr¹ng th¸i b×nh th­êng, cßn ng­îc l¹i, nã ë tr¹ng th¸i kh«ng b×nh th­êng ( h­ háng). H×nh 3.3 : S¬ ®å khèi cña thiÕt bÞ kiÓm so¸t ®é chªnh ¸p suÊt VÒ nguyªn lý cña thiÕt bÞ kiÓm so¸t ®é chªnh lÖch ¸p suÊt, nã còng gièng nh­ thiÕt bÞ kiÓm so¸t ¸p suÊt nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn 3.2.2. nã chØ kh¸c lµ gåm cã 2 c¶m biÕn ¸p suÊt ®Æt ë 2 vÞ trÝ cÇn kiÓm tra ®é chªnh ¸p. Bé xö lý sÏ nhËn tÝn hiÖu ¸p suÊt cña 2 c¶m biÕn, so s¸nh chóng víi nhau vµ chuyÓn kÕt qu¶ so s¸nh thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ( dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p ). C¸c kh©u cßn l¹i hoµn toµn gièng nh­ thiÕt bÞ kiÓm so¸t ¸p suÊt. Mét sè lo¹i kh¸c 2 tÝn hiÖu ¸p suÊt còng ®­îc ®­a vÒ bé xö lý råi biÕn ®æi thµnh ®¹i l­îng ®iÖn tr­íc khi ®em so s¸nh chóng víi nhau. S¬ ®å khèi cña thiÕt bÞ nµy nh­ ( H-3.3 ) 3.2.4 ThiÕt bÞ kiÓm tra l­u l­îng (Flow Transmitter). Trong hÖ thèng s¬n ®iÖn ly, th«ng sè l­u l­îng cña c¸c b¬m tuÇn hoµn ®Æc biÖt quan träng. NÕu gi¸ trÞ cña l­u l­îng nhá h¬n gi¸ trÞ thiÕt kÕ th× chÊt l­îng cña s¶n phÈm sÏ kh«ng ®¶m b¶o. ChÝnh v× vËy, chóng ta ph¶i kiÓm so¸t ®­îc l­u l­îng cña c¸c b¬m nµy. Dùa theo tÝnh chÊt cña dung dÞch trong tõng c«ng ®o¹n ®Ó lùa chän c¸c l­u l­îng kÕ cho phï hîp. Cã rÊt nhiÒu lo¹i l­u l­îng kÕ ®­îc s¶n suÊt trªn thÕ giíi cã thÓ phï hîp víi hÖ thèng nµy, ë ®©y chóng ta kh¶o s¸t 1 sè lo¹i cña h·ng Endres + Hauser, Thuþ sÜ. ThiÕt bÞ kiÓm so¸t l­u l­îng kiÓu vi sai ¸p suÊt : Nguyªn lý ®o : Trªn dßng ch¶y ®Æt 1 tÊm máng khoÐt lç. Dßng ch¶y qua lç sÏ t¹o ra sù chªnh lÖch ¸p suÊt tr­íc vµ sau tÊm nµy. Gi¸ trÞ cña ®é chªnh lªch ¸p suÊt sÏ ®Æc tr­ng cho l­u l­îng cña dßng ch¶y qua lç. Ng­êi ta chØ cÇn kiÓm tra ®é chªnh ¸p suÊt nµy råi tÝnh to¸n ra l­u l­îng cña dßng ch¶y. H×nh 3.4 : S¬ ®å nguyªn lý cña l­u l­îng kÕ kiÓu vi sai ¸p suÊt ¦u ®iÓm : Thêi gian ®· chøng tá r»ng biÖn ph¸p nµy rÊt hiÖu qu¶. Nã cã thÓ ®o l­u l­îng qua nh÷ng ®­êng èng lín. DÔ dµng l¾p ®Æt. Kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do sù thay ®æi cña ¸p suÊt, øng dông cho nhiÒu lo¹i vËt liÖu. Lµm viÖc ®­îc ë d¶i nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt réng. Cã thÓ sö dông nhiÒu lÇn. ThiÕt bÞ kiÓm so¸t l­u l­îng kiÓu ®iÖn tõ : Nguyªn lý ®o : Dùa theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ cña Faraday søc ®iÖn ®éng sÏ ®­îc t¹o ra khi mét d©y dÉn chuyÓn ®éng trong tr­êng ®iÖn tõ. Theo nguyªn lý ®o ®iÖn tõ nµy, dßng ch¶y chÝnh lµ d©y dÉn chuyÓn ®éng. Søc ®iÖn ®éng t¹o ra sÏ tØ lÖ víi l­u tèc qua èng vµ nã ®­îc ®o råi khuÕch ®¹i b¨ng 2 ®iÖn cùc. TÝn hiÖu thu ®­îc ë ®Çu ra cã d¹ng : e = V.D.Bmaxcos(wt + j) biªn ®é cña suÊt ®iÖn ®éng tØ lÖ víi vËn tèc vµ cã gi¸ trÞ cì mV. C¸c chÊt l­u ph¶i cã ®é dÉn ®iÖn cì mS/cm. S¬ ®å cña thiÕt bÞ nµy cho ë h×nh 3.5 ¦u ®iÓm : BiÖn ph¸p ®o nµy kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é, ¸p suÊt hoÆc ®é nhít cña chÊt l­u. Do kh«ng cã qu¸n tÝnh cho nªn cã thÓ ®o ®­îc l­u l­îng biÕn thiªn theo thêi gian, kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña c¸c søc c¶n phô. Nã ®­îc sö dông cho c¸c chÊt láng bÈn, c¸c chÊt láng chøa Solid, d¶i ®o réng. H×nh 3.5 : S¬ ®å nguyªn lý cña l­u l­îng kÕ kiÓu ®iÖn tõ 3.2.5 ThiÕt bÞ ®o ®é pH : HÇu hÕt c¸c c¶m biÕn dïng ®Ó kiÓm tra ®é pH ®Òu ®­îc chÕ t¹o dùa trªn nguyªn t¾c cña chuyÓn ®æi Ganvanics. Nguyªn lý lµm viÖc cña chuyÓn ®æi nµy dùa vµo sù phô thuéc cña ®iÖn thÕ cùc theo nång ®é vµ thµnh phÇn dung dÞch. ChuyÓn ®æi nµy ®­îc dïng réng r·i ®Ó ®o ho¹t ®é cña c¸c ion Hydro sau ®ã x¸c ®Þnh ®­îc c¸c thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña dung dÞch n­íc cÇn nghiªn cøu. Sù ph©n ly cña n­íc diÔn ra nh­ sau : H2O Û H+ + OH- NÕu gäi aH+, aOH- lµ ho¹t ®é cña c¸c ion H+ vµ OH-, th× K = aH++ aOH- lµ mét h»ng sè gäi lµ h»ng sè ph©n ly, ë nhiÖt ®é 250C th× K =10-14. Víi n­íc s¹ch hoÆc dung dÞch trung hoµ aH++ aOH- = 10-7, víi dung dÞch axÝt aH+> aOH- vµ víi dung dÞch kiÒm aH+< aOH-. Trong thù tÕ, ®Ó tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n ghi chÐp, ng­êi ta dïng ®¬n vÞ ®é pH. pH = -lg aH+ V× aH+ thay ®æi tõ 100 ®Õn 1014 nªn kho¶ng thay ®æi cña ®é pH tõ 0 ®Õn 14. ChuyÓn ®æi Ganvanics gåm cã b¸n phÇn tö Calomen 1 vµ ®iÖn cùc ®o l­êng thuû tinh (H- 3.6). H×nh 3.6 : ChuyÓn ®æi Ganvanics §iÖn cùc phÇn tö Calomel lµ 1 èng thuû ng©n, trong ®ã cã dung dÞch Calomen b·o hoµ khã hoµ tan ( Hg2Cl2). Sù tiÕp xóc cña phÇn tö víi dung dÞch thÝ nghiÖm ®­îc thùc hiÖn qua dung dÞch b·o hßa KCl (kho¸ ®iÖn ly) ®Ó gi¶m ®iÖn thÕ khuÕch t¸n, do trªn biªn dung dÞch b·o hoµ KCl ®iÖn thÕ khuÕch t¸n cã trÞ sè nhá. §iÖn cùc thuû tinh 2 lµ 1b×nh thuû tinh cã thµnh máng (chøa Natri). Khi nhóng b×nh thuû tinh vµo dung dÞch, c¸c ion natri tõ thuû tinh ®i vµo dung dÞch, cßn c¸c ion hydro ®i tõ dung dÞch vµo chiÕm chç cña chóng, do ®ã bÒ mÆt cña líp thuû tinh ®­îc lµm b·o hoµ bëi c¸c ion hydro vµ ®iÖn cùc thuû tinh cã tÝnh chÊt nh­ ®iÖn cùc hydro. §Ó lÊy ®iÖn thÕ bªn trong ®iÖn cùc thuû tinh, b×nh d­îc ®æ ®Çy dung dÞch mÉu cã ®é pHm ®· biÕt. Trong b×nh thuû tinh c¸c ®iÖn cùc lµm b»ng B¹c ( III ) Clorua( AgCl3). Víi ®é pHx cÇn ®o, søc ®iÖn ®éng E cña chuyÓn ®æi Ganvanics cã thÓ biÓu diÔn d­íi d¹ng : E = E0 + bpH Trong ®ã E0 lµ søc ®iÖn ®éng cña chuyÓn ®æi khi pH = 0 vµ b lµ hÖ sè phô thuéc vµo nhiÖt ®é, lo¹i ®iÖn cùc sö dông. Sai sè cña chuyÓn ®æi Ganvanics chñ yÕu lµ do ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng vµ ®iÖn thÕ biªn. Sù thay ®æi cña nhiÖt ®é dÉn ®Õn sù thay ®æi cña ®iÖn thÕ ®iÖn cùc vµ ®iÖn trë cña chuyÓn ®æi. §Ó gi¶m sai sè nµy cã thÓ dïng m¹ch hiÖu chØnh nhiÖt ®é. Sai sè ®éng cña chuyÓn ®æi cã ®iÖn cùc thuû tinh phô thuéc vµo chiÒu dµy cña b×nh, víi thµnh rÊt máng ( 0,05 mm ), thÕ cña ®iÖn cùc thuû tinh thay ®æi tøc thêi theo sù thay ®æi ®é pH cña dung dÞch. Kh¾c ®é ®­îc tiÕn hµnh theo dung dÞch mÉu cã ®é pH æn ®Þnh vµ cã thÓ ®¹t ®­îc sai sè tuyÖt ®èi ± 0,01 pH. Do tÝn hiÖu ra cña chuyÓn ®æi Ganvanics rÊt nhá ( tæng trë ra lín ) nªn m¹ch ®o cÇn cã tæng trë vµo lín (108 ¸ 1012 ) W. Khi ®o søc ®iÖn ®éng cña chuyÓn ®æi Ganvanics ng­êi ta th­êng dïng m¹ch ®o kiÓu bï cã thiÐt bÞ tù ®éng hiÖu chØnh sai sè. C¸c thiÕt bÞ ®o ®é pH hiÖn nay sö dông trong c«ng nghiÖp thuêng tÝch hîp c¶ phÇn ®o nhiÖt ®é vµ ®o ®é dÉn ®iÖn. C¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn ®­îc chuyÓn ®æi chuÈn ho¸ thµnh c¸c ®¹i l­îng ®iÖn sau ®ã ®­îc ®­a vµo xö lý. 3.2.6 ThiÕt bÞ ®o ®é dÉn ®iÖn (Conductivity Meter) : VÒ nguyªn t¾c, viÖc ®o ®é dÉn ®iÖn cña 1 dung dÞch chÝnh lµ ®o ®iÖn trë cña dung dÞch ®ã. ë ®©y chóng ta xem xÐt nguyªn t¾c ®o cña thiÕt bÞ Mycom CLM 152 do h·ng Endress + Hauser s¶n xuÊt. Nguyªn t¾c tù c¶m : Trong thiÕt bÞ ®o ®é dÉn ®iÖn c¶m øng, 1 cuén d©y ph¸t ra mét tõ tr­êng xoay chiÒu liªn tôc ®Ó t¹o ra 1 ®iÖn thÕ trong dung dÞch, do ®ã cã mét dßng ®iÖn ch¹y trong dung dÞch bëi v× dung dÞch chøa c¸c c¸c Ion tËp trung. Dßng ®iÖn sÏ t¨ng lªn nÕu mËt ®é cña c¸c Ion trong dung dich lµ lín. Sù ho¹t ®éng cña c¸c Ion tËp trung nµy chÝnh lµ ®Æc tr­ng cho ®é dÉn ®iÖn. Dßng ®iÖn trong dung dÞch t¹o ra mét tõ tr­êng xoay chiÒu trong cuén nhËn. Dßng ®iÖn c¶m øng nhËn ®­îc trong cuén nhËn chÝnh lµ kÕt qu¶ cña ph­¬ng ph¸p ®o vµ ®­îc biÕn ®æi thµnh gi¸ trÞ cña ®é dÉn ®iÖn. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ lo¹i trö ®­îc c¸c sai sè ®o nÕu dung dÞch cã ®é l¾ng cÆn cao, kh«ng cã chÊt dÉn ®iÖn nµo nèi g÷a c¸c sensor vµ dung dÞch, vµ còng kh«ng cã sù ph©n cùc gi÷a c¸c ®iÖn cùc. Nguyªn t¾c ®é dÉn : Khi c¸c ion ë trong ®iÖn tr­êng hiÖn t­îng ®iÖn ly sÏ x¶y ra. C¸c Cation sÏ di chuyÓn ®Õn d­¬ng cùc vµ c¸c Anion ®Õn ©m cùc. VËn tèc di chuyÓn cña c¸c ion tû lÖ víi c­êng ®é cña dßng ®iÖn ®­îc ghi ë thiÕt bÞ ®o nh­ lµ trÞ sè cña ®é dÉn ®iÖn. Bï ph©n cùc (®iÖn dÉn) hiÖu øng ph©n cùc trong líp biªn gi÷a ®iÖn cùc vµ dung dÞch ®o giíi h¹n d¶i ®o cña c¶m biÕn ®iÖn dÉn. ThiÕt bÞ Mycom CLM 152 cã thÓ ph¸t hiÖn vµ bï hiÖu øng ph©n cùc. KÕt qu¶ nµy rÊt quan träng trong viÖc më réng d¶i ®o cña sensor. 3.2.7 ThiÕt bÞ ®o møc (Level Sensor) : Trong hÖ thèng xö lý tr­íc vµ s¬n ®iÖn ly, tr¹ng th¸i cña c¸c bÓ chØ cÇn x¸c ®Þnh ë 2 møc lµ cao vµ thÊp (1, 0). Do vËy chØ cÇn lùa chän lo¹i thiÕt bÞ kiÓm tra møc ®¬n gi¶n ®Ó sao cho ®Çu ra chØ cÇn ®­a ra 2 gi¸ trÞ lµ 0 vµ 1. ë trong ®å ¸n nµy em vÉn sö dông nh÷ng van phao cã s½n ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ do nh÷ng van nµy vÉn cßn ho¹t ®éng tèt, kh«ng cÇn ph¶i thay thÕ. Ch­¬ng 4 øng dông Plc s7-200 ®Ó tù ®éng ho¸ viÖc ®iÒu chØnh c¸c Th«ng sè bÓ s¬n ®iÖn ly. 4.1 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh S7-200 : 4.1.1 CÊu h×nh cøng : PLC lµ viÕt t¾t cña Programmable Logic Control, lµ thiÕt bÞ diÒu khiÓn logic lËp tr×nh ®­îc ( hay kh¶ tr×nh ). S7-200 lµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh lo¹i nhá cña h·ng Siemen ( CHLB §øc ), cã cÊu tróc theo kiÓu Modul vµ cã c¸c modul më réng. C¸c modul nµy ®­îc sö dông cho nhiÒu nh÷ng øng dông lËp tr×nh kh¸c nhau. Thµnh phÇn c¬ b¶n cña S7-200 lµ khèi vi xö lý CPU 212 hoÆc CPU 214. VÒ h×nh thøc bªn ngoµi, sù kh¸c nhau cña 2 lo¹i CPU nµy ®­îc nhËn biÕt nhê sè ®Çu vµo vµ ra nguån cung cÊp. CPU 212 cã 8 cæng vµo vµ 6 cæng ra vµ cã kh¶ n¨ng ®­îc më réng thªm b»ng 2 modul më réng. CPU 214 cã 14 cæng vµo vµ 10 cæng ra, cã kh¶ n¨ng më réng thªm b»ng 7 modul më réng. S7-200 cã nhiÒu lo¹i modul më réng kh¸c nhau. 4.1.2 ¦u nh­îc ®iÓm cña PLC : ¦u ®iÓm : - ChuÈn bÞ vµo ho¹t ®éng nhanh. ThiÕt kÕ modul cho phÐp thÝch nghi ®¬n gi¶n víi bÊt kú mäi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn. Khi bé ®iÒu khiÓn vµ c¸c phô kiÖn ®· ®­îc l¾p ghÐp, th× bé PLC vµo t­ thÕ s½n sµng lµm viÖc ngay. - §é tin cËy ngµy cµng cao. Do thµnh phÇn tuæi thä cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö dµi h¬n so víi c¸c thiÕt bÞ c¬ ®iÖn, viÖc b¶o d­ìng ®Þnh kú ®èi víi PLC ®­îc lo¹i bá. Trong khi nã l¹i cÇn thiÕt víi hÖ ®iÒu khiÓn b»ng r¬le. - DÔ dµng thay ®æi hoÆc so¹n th¶o ch­¬ng tr×nh míi. Nh÷ng thay ®æi cÇn thiÕt ngay c¶ ë khi b¾t ®Çu khëi ®éng hoÆc nh÷ng b­íc tiÕp theo ®Òu cã thÓ thay ®æi ®­îc dÔ dµng mµ kh«ng cÇn thao t¸c bÊt kú vÒ phÇn cøng. - Sù ®¸nh gi¸ nhu cÇu ®¬n gi¶n. NÕu biÕt ®óng c¸c con sè ®Çu vµo ®Çu ra cÇn thiÕt, th× cã thÓ ®¸nh gi¸ kÝch cì bé nhí ( ®é dµi ch­¬ng tr×nh ) tèi ®a lµ bao nhiªu. Do ®ã cã thÓ nhanh chãng lùa chän lo¹i PLC cho phï hîp víi yªu cÇu ®Ò ra. - Xö lý tù ®éng. - TiÕt kiÖm kh«ng gian PLC ®ßi hái Ýt kh«ng gian h¬n so víi bé ®iÒu khiÓn r¬le t­¬ng ®­¬ng. - Kh¶ n¨ng t¸i t¹o : NÕu dïng nhiÒu bé PLC víi quy c¸ch kü thuËt cña bé ®iÒu khiÓn r¬le gièng hÖt nhau, th× chi phÝ lao ®éng sÏ thÊp h¬n so víi bé ®iÒu khiÓn R¬le . §iÒu ®ã lµm gi¶m phÇn lín chi phÝ l¾p r¸p. H¬n n÷a khi sö dông bé PLC ®Ó ®iÒu khiÓn, cßn cho phÐp ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸c thiÕt bÞ mÉu ®Çu tiªn, mµ ng­êi ta cã thÓ c¶i tiÕn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh . - Sù c¶i biÕn thuËn lîi. Nh÷ng bé ®iÒu khiÓn, nÕu chØ muèn c¶i biÕn mét phÇn nµo ®ã, cã thÓ t¸i t¹o mét c¸ch ®¬n gi¶n b»ng sao chÐp, c¶i biÕn hoÆc thªm vµo phÇn míi. Nh÷ng phÇn trong ch­¬ng tr×nh vÉn s½n sµng ®­îc sö dông th× vÉn ®­îc dïng l¹i kh«ng cÇn thay thÕ. So víi kÜ thuËt R¬le ë ®©y cã thÓ gi¶m ®­îc mét phÇn ®¸ng kÓ thêi gian l¾p r¸p bëi v× cã thÓ lËp tr×nh c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tr­íc hoÆc sau khi l¾p r¸p . - Gi¸ trÞ kinh tÕ. L¾p r¸p bé ®iÒu khiÓn PLC ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu so víi l¾p ®Æt hÖ thèng R¬le, víi c«ng nghÖ ®iÖn tö ngµy cµng hiÖn ®¹i do ®ã s¶n xuÊt ra c¸c PLC ngµy cµng cã gi¸ thµnh rÎ. H¬n n÷a viÖc øng dông PLC ®Ó ®iÒu khiÓn trong mäi lÜnh vùc ngµy cµng nhiÒu. Nh­îc ®iÓm : NÕu so s¸nh gi¸ c¶ cña PLC víi hÖ ®iÒu khiÓn Role cã cïng chøc n¨ng th× : - PhÇn mÒm dïng cho môc ®Ých ®iÒu khiÓn PLC lµ rÊt ®¾t tiÒn. - Ph¶i dïng ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt lµnh nghÒ cã kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt tèt vÒ phÇn mÒm ®Ó thiÕt kÕ lËp tr×nh vµ thao t¸c PLC. - NÕu trong tr­êng hîp kh«ng ph¶i tù m×nh t¹o ra phÇn mÒm th× b¾t buéc ph¶i hái chÝnh x¸c, tØ mØ vµ râ rµng tr­íc lóc b¾t ®Çu. 4.2 øng dông PLC S7-200 ®Ó tù ®éng ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè bÓ s¬n ®iÖn ly : Sau khi kh¶o s¸t s¬ ®å bÓ s¬n, ta thÊy viÖc sö dông c¸c van trong s¬ ®å lµ rÊt nhiÒu vµ rÊt cÇn thiÕt. HiÖn nay, c¸c van nµy ®Òu ®­îc ®ãng më b»ng tay tuú theo yªu cÇu c«ng viÖc. ViÖc ®ãng, më van b»ng tay nh­ vËy sÏ dÉn ®Õn : Tèn nh©n c«ng. Kh«ng chÝnh x¸c tuyÖt ®èi trong viÖc ®iÒu chØnh ( ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng van ®Æt ë vÞ trÝ cÇn ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c ) §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy, trong ®å ¸n nµy sö dông c¸c van ®iÒu khiÓn. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i van ®iÒu khiÓn kh¸c nhau ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi tõng lo¹i ®­êng èng cã tiÕt diÖn kh¸c nhau. D­íi ®©y lµ h×nh vÏ cÊu t¹o chung vµ c¸c th«ng sè kü thuËt cña van ®iÒu khiÓn lo¹i EWN. KiÓu thiÕt kÕ Cì th©n C«ng suÊt Chèt van hµnh tr×nh §­êng kÝnh lç Inch mm Inch mm EWND - 1 8 x 6 900 5 127 5 – 3/8 136 12 x 8 300, 600 hoÆc 900 8 203 7 – 3/4 197 6 – 3/4 172 EWNT - 1 8 x 6 900 5 127 5 – 3/8 136 12 x 8 900 8 203 6 – 3/4 197 12 x 8 7 – 3/4 172 EWNT - 2 12 x 8 300 hoÆc 600 8 203 7– 3/4 197 6 – 3/4 172 C¸c tÝn hiÖu®Çu vµo ®iÒu khiÓn : TÝn hiÖu khëi ®éng hoÆc dõng hÖ thèng I0.0 TÝn hiÖu chän chÕ ®é ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc tù ®éng I0.1 TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/03 I0.2 TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/08 I0.3 TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/06 vµ 207/BU/07 I0.4 TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/11 vµ 207/BU/12 I0.5 TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/13 vµ 207/BU/14 I0.6 TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/23 vµ 207/BU/24 I0.7 TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/18 vµ 207/BU/22 I1.0 TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/21 I1.1 TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/15 vµ 207/BU/16 I1.2 TÝn hiÖu sù cè b¬m P207 vµ P207-1 I1.3 TÝn hiÖu sù cè mµng läc th« 207/MF/03 ( Khi ®é chªnh ¸p gi÷a 2 ®Çu mµng läc v­ît qu¸ 0.5 bar ) AIW0 TÝn hiÖu sù cè mµng läc tinh 207/MF/01 ( Khi ®é chªnh ¸p gi÷a 2 ®Çu mµng läc v­ît qu¸ 0.5 bar ) AIW2 TÝn hiÖu sù cè mµng läc tinh 207/MF/02 ( Khi ®é chªnh ¸p gi÷a 2 ®Çu mµng läc v­ît qu¸ 0.5 bar ) AIW4 TÝn hiÖu sù cè b¬m P227 I1.4 TÝn hiÖu sù cè nhiÖt ®é ( 280C <t < 320C ) AIW6 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van P207/BU/03 I1.5 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van P207/BU/08 I1.6 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van P207/BU/06 vµ van 207/BU/07 I1.7 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van P207/BU/11 vµ van 207/BU/12 I2.0 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van P207/BU/13 vµ van 207/BU/14 I2.1 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van P207/BU/23 vµ van 207/BU/24 I2.2 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van P207/BU/18 vµ van 207/BU/22 I2.3 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van P207/BU/21 I2.4 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van P207/BU/15 vµ van 207/BU/16 I2.5 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¬m P207 vµ b¬m P201 -1 I2.6 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¬m P227 I2.7 C¸c tÝn hiÖu ®Çu ra ®iÒu khiÓn : §iÒu khiÓn van 207/BU/08 Q0.0 §iÒu khiÓn van 207/BU/03 Q0.1 §iÒu khiÓn van 207/BU/06 vµ 207/BU/07 Q0.2 §iÒu khiÓn van 207/BU/11 vµ 207/BU/12 Q0.3 §iÒu khiÓn van 207/BU/13 vµ 207/BU/14 Q0.4 §iÒu khiÓn van 207/BU/23 vµ 207/BU/24 Q0.5 §iÒu khiÓn van 207/BU/18 vµ 207/BU/22 Q0.6 §iÒu khiÓn van 207/BU/21 Q0.7 §iÒu khiÓn van 207/BU/15 vµ 207/BU/16 Q1.0 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¬m P207 vµ P207-1 Q1.1 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¬m P227 Q1.2 TÝn hiÖu b¸o nhiÖt ®é kh«ng ®¹t yªu cÇu Q1.3 TÝn hiÖu b¸o mµng läc th« 207/MF/03 bÈn ( §é chªnh ¸p gi÷a 2 ®Çu mµng läc v­ît qu¸ 0.5 bar ) Q1.5 TÝn hiÖu b¸o mµng läc tinh 207/MF/01 bÈn ( §é chªnh ¸p gi÷a 2 ®Çu mµng läc v­ît qu¸ 0.5 bar ) Q1.6 TÝn hiÖu b¸o mµng läc tinh 207/MF/02 bÈn ( §é chªnh ¸p gi÷a 2 ®Çu mµng läc v­ît qu¸ 0.5 bar ) Q1.7 C¸c bÝt nhí : BÝt nhí sù cè van 207/BU/03 M2.0 BÝt nhí sù cè van 207/BU/08 M2.1 BÝt nhí sù cè van 207/BU/06 vµ 207/BU/07 M2.2 BÝt nhí sù cè van 207/BU/11 vµ 207/BU/12 M2.3 BÝt nhí sù cè van 207/BU/13 vµ 207/BU/14 M2.4 BÝt nhí sù cè van 207/BU/23 vµ 207/BU/24 M2.5 BÝt nhí sù cè van 207/BU/18 vµ 207/BU/22 M2.6 BÝt nhí sù cè van 207/BU/21 M2.7 BÝt nhí sù cè van 207/BU/15 vµ 207/BU/16 M3.0 BÝt nhí sù cè b¬m P207 vµ P207-1 M3.1 BÝt nhí sù cè b¬m P227 M3.2 BÝt nhí sù cè mµng läc M3.3 BÝt nhí sù cè chung M3.4 Sau khi chän c¸c th«ng sè ®Çu vµo vµ ®Çu ra ta thÊy cã tÊt c¶ 28 ®Çu vµo ( 24 ®Çu vµo sè, 4 ®Çu vµo Analog ) vµ 15 ®Çu ra. Tõ ®ã ta chän CPU 224 Giíi thiÖu vÒ CPU 224 : HiÖu n¨ng cao,CPU gän Cã 14 ®Çu vµo vµ 10 ®Çu ra Cã thÓ ghÐp tíi 7 modul më réng S¬ ®å ch©n thùc tÕ cña CPU 224 + C¸c tÝnh n¨ng kü thuËt Lo¹i AC/DC/R¬ le Nguån §Çu vµo §Çu ra Sè ®Çu vµo ®­îc tÝch hîp s½n 14 C¸ch ®iÖn Trong nh÷ng nhãm C¸ch ly quang 6 vµ 8 `§é dµi c¸p Kh«ng cã vá bäc kim (kh«ng dïng cho tÝn hiÖu tèc ®é cao) Cã vá bäc kim - §Çu vµo th­êng - Bé ®Õm tèc ®é cao 300m 500m 50m Sè ®Çu ra ®­îc tÝch hîp s½n 10 (R¬le) C¸ch ®iÖn Trong nh÷ng nhãm R¬ le 3,3 vµ 4 §é dµi c¸p Kh«ng cã vá bäc kim Cã vá bäc kim 150m 500m KÝch th­íc(WxHxD) mm 120.5 x 80 x62 Khèi l­îng (xÊp xØ) 410g M· hiÖu ®Æt hµng 6ES7 214-1BD22-0XB0 C¸c tÝnh n¨ng kü thuËt chung Bé nhí ch­¬ng tr×nh 8 KB Bé nhí d÷ liÖu 2 KB Card nhí (tïy chän) 1 m« dun nhí lo¹i EEPROM L­u gi÷ ch­¬ng tr×nh Toµn bé ch­¬ng tr×nh l­u gi÷ ®­îc tÝch hîp trong EEPROM L­u gi÷ d÷ liÖu Toµn bé DB1 ®­îc n¹p tõ PG/PC xuèng EEPROM: D÷ liÖu cña DB1 trong RAM , cê nhí, timet, coutnter… ®­îc l­u gi÷ qua tô lín hoÆc pin Thêi gian l­u gi÷ 190h (min , 120h ë 40°C) 200 ngµy nÕu chän m«dun pin Ng«n ng÷ lËp tr×nh LAD, FBD, STL Tæ chøc ch­¬ng tr×nh 1 OB, 1 DB, 1 SDB ch­¬ng tr×nh con cã/ kh«ng truyÒn tham sè Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh Chu kú thay ®æi ®­îc (OB1) §iÒu khiÓn theo ng¾t §iÒu khiÓn theo thêi gian (1 tíi 255 ms) Sè ch­¬ng tr×nh con tèi ®a 64 B¶o vÖ ch­¬ng tr×nh 3 cÊp ®é mËt khÈu b¶o vÖ Thêi gian thùc hiÖn lÖnh bÝt 0,37s Chu kú quÐt 300 ms, cã thÓ thay ®æi Vïng nhí bÝt Kh¶ n¨ng nhí cña vïng nµy 256 Tõ bÝt 0 tíi bÝt 122 trong EEPROM. Cã thÓ thay ®æi chän ®­îc Tõ bÝt 0 tíi 256 nhê sö dông tô lín hoÆc pin Bé ®Õm Kh¶ n¨ng nhí cña bé ®Õm D¶i ®Õm 256 256, sö dông tô lín hoÆc pin 0 tíi 32767 Bé ®Þnh thêi Kh¶ n¨ng nhë cña bé ®Þnh thêi D¶i thêi gian 256 64, sö dông tô lín hoÆc pin 4 timer, 1ms tíi 30s 16 timers, 10ms tíi 5 min 236 timers, 100ms tíi 54 min C¸c chøc n¨ng tèc ®é cao §Çu vµo ng¾t Bé ®Õm §Çu ra xung 4 (4 ®Çu vµo tÝch cùc theo s­ên d­¬ng vµ/ hoÆc 4 ®Çu vµo tÝch cùc theo s­ên ©m ) 4 bé ®Õm nhanh (30kHz), 32 bÝt ( bao gåm c¶ bÝt dÊu) 2 ®Çu ra nhanh, 20 kHz, cã kh¶ n¨ng ng¾t §é réng vµ tÇn sè xung cã thÓ ®iÒu biÕn ®­îc Giao diÖn truyÒn th«ng 01 cæng RS 485: Giao diÖn PP1 víi giao thøc PP1 cho chøc n¨ng lËp tr×nh kÕt nèi HMI (TD200, OP) giao tiÕp CPU S7-200, tèc ®é truyÒn th«ng 9.6/19.2/187.5 kbit/s HoÆc nh­ lµ MPI slave trao ®æi d÷k liÖu víi MPI master ( S7-300/S7-400) S7-200 CPU tèc ®é truyÒn 19.2/187.5 kbit/s HoÆc giao diÖn do ng­êi lËp tr×nh ®Þnh nghÜa, cã kh¶ n¨ng ng¾t ®Ó trao ®æi d÷ liÖu nèi tiÕp víi thiÕt bÞ cña h·ng kh¸c, giao thøc ASCII, tèc ®é truyÒn 0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4 kbit/s. ¥ tèc ®é tõ 1.2 ®Õn 38.4 kbit/s c¸p PC/PPI cã thÓ sö dông nh­ bé thÝch øng RS232/RS485. Bus më réng ChØ m«dun më réng S7-22x EM cã thÓ sö dông ®­îc M¸y tÝnh lËp tr×nh SIMATIC PG/PC, PC tiªu chuÈn Sè ®Çu vµo / ra s½n cã trªn CPU §Çu nèi vµo ra cã thÓ th¸o rêi Sè ®Çu vµo sè Sè ®Çu ra sè ChiÕt ¸p t­¬ng tù Cã 14 10 2 chiÕt ¸p t­¬ng tù, ®é ph©n gi¶i 8 bÝt Sè ®Çu vµo / ra lín nhÊt: §Çu vµo/ ra sè §Çu vµo/ ra t­¬ng tù Giao diÖn AS-i 94 ®Çu vµo vµ 74 ®Çu ra 28 ®Çu vµo vµ 7 ®Çu ra EM hoÆc 0 ®Çu vµo vµ 14 ®Çu ra 31 AS-i slave ( Cp 234-2) Sè m«dun më réng tèi ®a 7 bé. ChØ c¸c m«dun më réng S7-22x EM míi ®­îc sö dông CÊp b¶o vÖ IP 20 theo tiªu chuÈn IEC 529 NhiÖt ®é m«i tr­êng Khi l¾p ®Æt n»m ngang Khi l¾p ®Æt theo chiÒu ®øng 0 tíi 55°C 0 tíi 45°C §é Èm t­¬ng ®èi 5 tíi 95%;(RH cÊp 2 theo tiªu chuÈn IEC 1131-2) ¸p suÊt kh«ng khÝ 860 tíi 1080 hPa Sau khi ®· chän CPU 224 ta thÊy vÉn thiÕu sè ®Çu vµo / ra nªn ta sÏ chän thªm 1 module më réng sè. Trong ®å ¸n nµy em chän lo¹i module më réng EM223 ( cã 16 ®Çu vµo/ 16 ®Çu ra ) Giíi thiÖu vÒ Modul ®Çu vµo/ ra sè EM 223 : Th«ng sè kü thuËt 16 vµo/ 16 ra §Çu vµo 24V DC §Çu ra R¬le Cho kÕt nèi víi S7-22x §Çu nèi vµo / ra cã thÓ th¸o rêi Cã Sè ®Çu vµo 16 §iÖn ¸p ®Çu vµo + §iÖn ¸p ®Þnh møc + TÝn hiÖu “1” + TÝn hiÖu “0” 24 V DC 15 tíi 30 V DC 0 tíi 5 V C¸ch ®iÖn + Trong nh÷ng nhãm C¸ch ly quang 4 Dßng ®iÖn vµo + TÝn hiÖu “1” 4 mA Sè ®Çu ra 16 §iÖn ¸p t¶i ®Þnh møc L +/L1 + D¶i cho phÐp 24 V DC/24 tíi 230 V DC §iÖn ¸p ®Çu ra + TÝn hiÖu “1” ( nhá nhÊt ) + TÝn hiÖu “0” ( lín nhÊt ) ( Víi t¶i 10 kW ) L+/L1 0.1 V DC Dßng ®iÖn ®Çu ra tèi ®a + TÝn hiÖu ”1” - Dßng ®iÖn nhá nhÊt 2A Dßng ®iÖn nhá nhÊt cho mét d©y dÉn / nhãm 8A B¶o vÖ ng¾n m¹ch CÊp tõ bªn ngoµi §é dµi c¸p + Kh«ng cã vá bäc kim + Cã vá bäc kim 150 m 500 m C«ng suÊt tiªu thô 6 W KÝch th­íc ( Wx Hx D ) mm 120.5x 80x 62 + Khèi l­îng ( xÊp xØ ) 400 g + M· hiÖu ®Æt hµng 6ES7 223 – 1PL22- 0XA0 Ta sÏ chän thªm 1 Module Analog EM231 víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt sau : Cho kÕt nèi víi S – 22x §Çu nèi vµo / ra cã thÓ th¸o rêi Kh«ng cã Sè ®Çu vµo 4 B¶o vÖ nèi nhÇm cùc Kh«ng cã D¶i ®Çu vµo / trë kh¸ng vµo 0 tíi 5 V/ 10 MW ; tíi 10 V/ 10 MW ; ± 2.5 V/ 10 MW ; ± 5/ 10 MW ; 0 tíi 20 mA/ 10 MW §iÖn ¸p ®Çu vµo lín nhÊt 30 V Dßng ®iÖn ®Çu vµo lín nhÊt 32 mA C¸ch ly Kh«ng Thêi gian biÕn ®æi t­¬ng tù sang sè 250 ms Bé biÕn ®æi 12 bit D¶i gi¸ trÞ biÕn ®æi + TÝn hiÖu ®¬n cùc + TÝn hiÖu hai cùc 0 tíi 32 000 -32 000 tíi 32 000 Dßng ®iÖn tiªu thô + Tõ bus néi bé ( 5 V DC ) + Tõ nguån cung cÊp cho sensor hoÆc nguån cung cÊp tõ bªn ngoµi ( 24 V DC ) 20 mA 60 mA C«ng suÊt tiªu thô 2 W KÝch th­íc ( W x H x D ) mm 120.5 x 80 x 62 Khèi l­îng 183 g M· hiÖu hµng 6ES7 231 – 0HC22 – 0 XA0 Ch­¬ng tr×nh chÝnh NETWORK 1 LD M3.4 // NÕu cã sù cè chung CALL SBR_0 // Gäi ch­¬ng tr×nh xö lý sù cè NETWORK 2 LDN M3.4 // NÕu kh«ng cã sù cè A I0.1 // Chän chÕ ®é ®iÒu khiÓn tù ®éng CALL SBR_1 // Gäi ch­¬ng tr×nh con ®iÒu khiÓn tù ®éng NETWORK 3 LDN M3.4 // NÕu kh«ng cã sù cè AN I0.1 // Chän chÕ ®é b»ng tay CALL SBR_2 // Gäi ch­¬ng tr×nh con ®iÒu khiÓn b»ng tay NETWORK 4 LD SM0.0 CALL SBR_3 // Gäi ch­¬ng tr×nh con kiÓm tra sù cè NETWORK 5 LD SM0.1 CALL SBR_7 NETWORK 6 MEND Ch­¬ng tr×nh xö lý sù cè ( SBR_0 ) NETWORK 1 LD M2.0 // Sù cè van 207/BU/03 O M2.1 // Sù cè van 207/BU/08 CALL SBR_4 // Gäi ch­¬ng tr×nh dõng c«ng nghÖ NETWORK 2 LD M2.2 // Sù cè van 207/BU/06 CALL SBR_4 NETWORK 3 LD M2.3 O M2.4 CALL SBR_4 NETWORK 4 LD M2.5 CALL SBR_4 NETWORK 5 LD M2.6 CALL SBR_4 NETWORK 6 LD M2.7 // Sù cè van 207/BA/21 R Q0.7,1 // Dõng ®iÒu khiÓn van NETWORK 7 LD M3.0 CALL SBR_4 NETWORK 8 LD M3.1 A M3.2 CALL SBR_4 NETWORK 9 LD M3.3 CALL SBR_4 NETWORK 10 RETI Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn tù ®éng ( SBR_1) NETWORK 1 LD I0.0 CALL SBR_5 NETWORK 2 LDN I0.0 CALL SBR_4 NETWORK 3 RETI Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn b»ng tay ( SBR_2 ) NETWORK 1 LD I0.0 CALL SBR_6 NETWORK 2 RETI Ch­¬ng tr×nh con kiÓm tra sù cè ( SBR_3 ) NETWORK 1 LD I0.2 // TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/03 = M2.0 // Bit nhí sù cè van 207/BU/03 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 2 LD I0.3 // TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/08 = M2.1 // Bit nhí sù cè van 207/BU/08 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 3 LD I0.4 // TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/06 vµ van 207/BU/07 = M2.2 // Bit nhí sù cè van 207/BU/06 vµ van 207/BU/07 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 4 LD I0.5 // TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/11 vµ van 207/BU/12 = M2.3 // Bit nhí sù cè van 207/BU/11 vµ van 207/BU/12 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 5 LD I0.6 // TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/13 vµ van 207/BU/14 = M2.4 // Bit nhí sù cè van 207/BU/13 vµ van 207/BU/14 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 6 LD M2.5 // Bit nhí sù cè van 207/BU/23 vµ van 207/BU/24 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 7 LD I1.0 // TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/18 vµ van 207/BU/22 = M2.6 // Bit nhí sù cè van 207/BU/18 vµ van 207/BU/22 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 8 LD I1.1 // TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/21 = M2.7 // Bit nhí sù cè van 207/BU/21 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 9 LD I1.2 // TÝn hiÖu sù cè van 207/BU/15 vµ van 207/BU/16 = M3.0 // Bit nhí sù cè van 207/BU/15 vµ van 207/BU/16 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 10 LD I1.3 // TÝn hiÖu sù cè b¬m P207 vµ P207-1 = M3.1 // Bit nhí sù cè b¬m P207 vµ P207-1 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 11 LD I1.4 // TÝn hiÖu sù cè b¬m P227 = M3.2 // Bit nhí sù cè b¬m P227 = M3.4 // Bit nhí sù cè chung NETWORK 12 LDW >= VW1000,VW2000 // VW1000 chøa gi¸ trÞ cña ®é chªnh lÖch ¸p suÊt mµng läc th«. AW >= VW1200,VW2200 // VW1200 chøa gi¸ trÞ cña ®é chªnh lÖch ¸p suÊt mµng läc tinh 207/MF/01 AW >= VW1400,VW2400 // VW1400 chøa gi¸ trÞ cña ®é chªnh lÖch ¸p suÊt mµng läc tinh 207/MF/2 = M3.3 = M3.4 NETWORK 13 RETI Ch­¬ng tr×nh dõng c«ng nghÖ ( SBR_4 ) NETWORK 1 LD SM0.0 R Q1.1,2 // T¾t hÕt c¸c b¬m TON T39,+100 // TÝnh thêi gian 10s NETWORK 2 LD T39 R Q0.0,9 // §ãng hÕt tÊt c¶ c¸c van NETWORK 3 RETI Ch­¬ng tr×nh khëi ®éng vµ thùc thi c«ng nghÖ ( SBR_5 ) NETWORK 1 LDW>= VW1600, VW2600 // VW1600 chøa gi¸ trÞ cæng analog nhiÖt ®é,VW2600 chøa gi¸ trÞ nhiÖt ®é b»ng 280C LDW<= VW1600, VW2800 // VW2800 chøa gi¸ trÞ nhiÖt ®é b»ng 320C AN M3.3 S Q0.0,9 // Më hÕt tÊt c¶ c¸c van TON T38,+100 NETWORK 2 LD T38 S Q1.1,2 // Khëi ®éng b¬m Ch­¬ng tr×nh khëi ®éng do ng­êi ®iÒu khiÓn ( SBR_6 ) NETWORK 1 LD I1.5 // Cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van 207/BU/03 S Q0.1,1 NETWORK 2 LD I1.6 //Cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn van 207/BU/08 S Q0.0,1 NETWORK 3 LD I1.7 S Q0.2,1 NETWORK 4 LD I2.0 S Q0.3,1 NETWORK 5 LD I2.1 S Q0.4,1 NETWORK 6 LD I2.2 S Q0.5,1 NETWORK 7 LD I2.3 S Q0.6,1 NETWORK 8 LD I2.4 S Q0.7,1 NETWORK 9 LD I2.5 // Cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¬m 207/BU/15 vµ 207/BU/16 S Q1.0,1 NETWORK 10 LD I2.6 // Cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¬m P207 vµ P207-1 S Q1.1,1 NETWORK 11 LD I2.7 // Cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn b¬m P227 S Q1.2,1 Ch­¬ng tr×nh khai b¸o ng¾t ( SBR_7 ) NETWORK 1 LD SM0.0 MOV 30, SMB34 // Cø 30 ms t¹o ra 1 ng¾t ENI // KÝch ho¹t ng¾t ATCH 0,10 Ch­¬ng tr×nh ng¾t 0 ( INT_0 ) NETWORK 1 MOV AIW0,VW1000 MOV AIW2,VW1200 MOV AIW4,VW1400 MOV AIW6,VW1600 NETWORK 2 RETI 4.3 Sö dông TD 200 ®Ó hiÓn thÞ c¸c Message th«ng b¸o : TD 200 lµ thiÕt bÞ hiÓn thÞ cho phÐp hiªnt thÞ c¸c message ®­îc ®­a tãi bëi CPU, b¶n th©n TD 200 kh«ng l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ c¸u h×nh còng nh­ c¸c message mµ nã hiÓn thÞ. C¸c th«ng tin mµ TD 200 l­u tr÷ chØ cã : §Þa chØ cña b¶n th©n TD 200 §Þa chØ cña CPU Tèc ®é truyÒn d÷ liÖu VÞ trÝ cña bé nhí tham sè trong CPU C¸c th«ng tin vÒ cÊu h×nh thiÕt lËp cho TD 200 ®­îc l­u tr÷ trong vïng nhí V ( V Memory ) cña CPU. Sau khi ®­îc cÊp nguång, TD 200 sÏ ®äc vïng nhí tham sè cña CPU. C¸c th«ng tin vÒ cÊu h×nh sÏ ®­îc kiÓm tra. NÕu trong c¸c th«ng tin ®ã cã th«ng tin cho phÐp ho¹t ®éng th× TD 200 sÏ chuyÓn sang chÕ ®é trao ®æi d÷ liÖuth«ng tin víi CPU thao ph­¬ng ph¸p hái vßng. Khi ®ã c¸c bit cho phÐp sÏ ®­îc kiÓm tra ®Ó thùc hiÖn viÖc hiÓn thÞ c¸c message t­¬ng øng. Trong ®å ¸n nµy, em sÏ lËp tr×nh cho hiÓn thÞ 2 message lµ : B¸o hÖ thèng ®· khëi ®éng vµ Th«ng b¸o nhiÖt ®é bÓ s¬n. // //DATA BLOCK COMMENTS // //Press F1 for help and example data block // //BEGIN TD200_BLOCK ---------------------------- VB0 'TD' VB2 16#10 //Set Language to English, set Update to as fast as possible VB3 16#B1 //Set the display to 40 character mode; Up key V3.2; Down key V3.3; VB4 2 //Set the number of messages VB5 0 //Set the Function Keys notification bits to M0.0 - M0.7 VW6 34 //Set the starting address for messages to VW34 VW8 14 //Set the starting address for message enable bits to VW14 VW10 0 //Global Password (if enabled) VW12 1 //Character Set = Latin 1 //MESSAGE 1 //Message Enable Bit V14.7 VB34 'HE THONG KHOI DO' VB50 16#00 //No Edit;No Acknowledgement;No Password; VB51 16#10 //Signed Word; 0 Digits to the right of the decimal; VW52 16#0000 //Embedded Data Value: Move data for display here. VB54 ' ' //MESSAGE 2 //Message Enable Bit V14.6 VB74 ' ' //END TD200_BLOCK ------------------------------ //BEGIN TD200_BLOCK ---------------------------- VB0 'TD' VB2 16#10 //Set Language to English, set Update to as fast as possible VB3 16#B1 //Set the display to 40 character mode; Up key V3.2; Down key V3.3; VB4 3 //Set the number of messages VB5 0 //Set the Function Keys notification bits to M0.0 - M0.7 VW6 40 //Set the starting address for messages to VW40 VW8 14 //Set the starting address for message enable bits to VW14 VW10 0 //Global Password (if enabled) VW12 2 //Character Set = Latin 1 (Bold) //MESSAGE 1 //Message Enable Bit V14.7 VB40 'HIEN THI NHIET DO BAM F1 TIEP TUC.. ' //MESSAGE 2 //Message Enable Bit V14.6 VB80 'HT KHOI DONG:' VB93 16#00 //No Edit;No Acknowledgement;No Password; VB94 16#10 //Signed Word; 0 Digits to the right of the decimal; VW95 16#0000 //Embedded Data Value: Move data for display here. VB97 ' ' //MESSAGE 3 //Message Enable Bit V14.5 VB120 'NHIET DO BE SON:' VB136 16#00 //No Edit;No Acknowledgement;No Password; VB137 16#10 //Signed Word; 0 Digits to the right of the decimal; VW138 16#0000 //Embedded Data Value: Move data for display here. VB140 ' ' //END TD200_BLOCK ------------------------------ KÕt luËn NÕu nh­ tr­íc ®©y c«ng ty sö dông c¸c r¬le, c«ng-t¾c-t¬, khëi ®éng tõ trong hÖ thèng c¸c bÓ s¬n th× : ViÖc kiÓm so¸t quy tr×nh c«ng nghÖ khã. TÝn hiÖu hÖ thèng ph¶i hiÓn thÞ ngay t¹i chç dÉn ®Õn viÖc khã ®iÒu khiÓn. ViÖc sö dông thiÕt bÞ logic kh¶ tr×nh PLC ®Ó thay thÕ cho c¸c s¬ ®å r¬le tr­íc ®©y sÏ gióp cho c«ng ty tù ®éng ho¸ ®­îc d©y chuyÒn c«ng nghÖ, gi¶m søc lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm lµm ra ®ång ®Òu h¬n ( do viÖc sö dông PLC ®Ó ®iÒu khiÓn sÏ chÝnh x¸c h¬n rÊt nhiÒu so víi viÖc ®iÒu khiÓn theo trùc quan tr­íc ®©y), gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ h¹, n©ng cao søc c¹nh tranh cña c«ng ty víi nh÷ng ®èi thñ kh¸c trong cïng lÜnh vùc. Tµi liÖu tham kh¶o Lª V¨n Doanh – Ph¹m Th­îng Hµn – NguyÔn V¨n Hoµ - Vâ Th¹ch S¬n - §µo V¨n T©n. C¸c bé phËn c¶m biÕn trong kü thuËt ®o l­êng vµ ®iÒu khiÓn ( Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt Hµ Néi ). Tù ®éng ho¸ víi Simatic S7 – 200. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt 2000. Tù ®éng ho¸ ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc n¨m 1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống điều khiển các thông số bể sơn điện ly ôtô con.doc