Đồ ánThiết kế nhà máy chế biến bột cá và thức ăn cho cá tra - Cá ba sa năng suất 20.000 tấn /năm

Mở đầu ??? Vùng đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông Cửu Long với mật độ sông ngòi dày đặc. Cù với điều kiện tự nhiênng,khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nghề nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh cuả vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Trong đó nghề nuôi cá Tra, cá Ba Sa phát triển mạnh. Sản lượng cá tra, cá ba sa hàng năm đạt rất cao. Kim ngạch xuất khẩu của cá tra, cá ba sa chiếm một phần không nhỏ trong kim ngạch xuất k u ngành thuỷhẩ sản của nước ta. Nhưng hiện nay nghề nuôi cá tra, cá ba sa đang gặp một số khó khăn đó là tình trạng cá châm lớn, cá bệnh . Một trong những nguyên nhân trên đó là do người nuôi thường dùng thức ăn tươi để cho ăn. Đây là loại thức ăn cá kém chất lượng vì không đảm bảo được tỉ lệ cân đối giữa các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn. Để khắc phục hiện tượng trên ta phải cải tiến chất lượng của thức ăn cho cá bằng cách sử dụng thức ăn công nghiệp. Chính vì vậy ta nên thiết kế một nhà máy chế biến thức ăn cho cá tra, cá ba sa tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Đồng thời cũng tạo được việc làm cho người lao động. Từ thực tế trên và được sự phân công của Khoa Chế biến, cùng với sự hướng dẫn của cô ThS. Mai Thị Tuyết Nga tôi chọn đề tài “Thiết kế nhà máy chế biến bột cá và thức ăn cho cá tra - cá ba sa năng suất 20.000 tấn /năm (trong đó 10.000 tấn bột cá và 10.000 tấn thức ăn cho cá)”. Do kinh nghiêm thực tế còn nhiều hạn chế do đó đề tài này không tránh khỏi những sai sót. Do đó tôi xin được cảm ơn và đón nhận những chỉ dẫn, góp ý của thầy cô cùng các bạn cho đề tài này.

pdf123 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2210 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ ánThiết kế nhà máy chế biến bột cá và thức ăn cho cá tra - Cá ba sa năng suất 20.000 tấn /năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aïo vieân.  Naêng suaát cuûa coâng ñoaïn: Qdc=3024 kg/h.  Choïn maùy taïo vieân raïng vít xoaén, coù böôùc vít giaûm daàn veà phía cuoái ñeå taïo löïc eùp vaø löïc ñaåy nguyeân lieäu ra ngoaøi: + Ñöôøng kính ngoaøi cuûa caùnh vít D=0,4 m. + Chieàu daøi cuûa vít taûi L=1 m. + Böôùc vít ñaàu tieáp lieäu S1=0,2 m. + Böôùc vít ñaàu thaùo lieäu S2=0,12 m. + Naêng suaát maùy tính theo coâng thöùc: Q1=0,875*D2*  ...60 Sn       (m3/s). : heä soá tính ñeán ma saùt cuûa vít vôùi nguyeân lieäu, =0,5 : heä soá ñoå ñaày, =0,4. S: böôùc vít trung bình, S= 2 21 SS  . n: soá voøng quay, n=15 (voøng/phuùt). D: ñöôøng kính ngoaøi cuûa caùnh vít. Q1=0,42*( 60 15 )*0,16*0,4*0,5=12*10-3(m3/s). Maø Q=   *3600*Q1.   : khoái löôïng rieâng trung bình cuûa hoãn hôïp,   =816,05(kg/m3). Q=816,05*3600*1,2*10-3=3290,3(kg/h).  Coâng suaát cuûa ñoäng cô: Nñc= .1000 .Qq Trong ñoù: q: laø naêng löôïng tieâu hao khi eùp moät taán saûn phaåm (KWh/taán), q=3,54,5, laáy q=4(KWh/taán). Q : naêng suaát cuûa maùy eùp, Q=3290(kg/h) Luaän vaên toát nghieäp trang80 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 : heä soá taùc ñoäng höõu ích cuûa truyeàn ñoäng, =3. Nñc= 387,43.1000 4.3290  (KW). Khuoân eùp: maùy taïo vieân coù khuoân eùp hình troøn ñöôïc laøm baèng theùp khoâng ræ coù chieàu daày laø 35mm, treân khuoân coù ñuïc nhöõng loã hình truï troøn ñöôøng kính cuûa loã tuøy loaïi saûn phaåm maø coù =(13mm), coù cô caáu haõm khuoân vì khuoân chòu taùc duïng cuûa löïc eùp lôùn, beân ngoaøi ñóa khuoân coù dao caét gaén treân truïc eùp ngoaøi, noù coù taùc duïng caét caùc sôïi thöùc aên ra loã thaønh caùc vieân. 6. Maùy phaân loaïi.  Laêng suaát cuûa coâng ñoaïn: Qcñ=2102(kg/h).  Choïn maùy phaân loaïi PL-4. caùc thoâng soá cuûa maùy phaân loaïi PL-4. + Naêng suaát : Qm= 34(taán/h). + Hieäu suaát phaân loaïi 90%. + Coâng suaát cuûa maùy 1,7(KW). + Kích thöôùc maùy:  daøi:1500mm  Roäng: 1450mm  Cao: 2065mm  Soá maùy caàn choïn n= 7008,0 300 2102  m cd Q Q (maùy), laáy n=1 maùy.  Choïn vít taûi vaän chuyeån vieân thöùc aên leân maùy phaân loaïi.  Naêng suaát coâng ñoaïn:Qcd=2102kg/h.  Naêng suaát cuûa vít taûi: Qv=47*D2 *n*S***C`. Trong ñoù: D: ñöôøng kính ngoaøi cuû vít taûi, choïn D=0,3m N: soá voøng quay cuûa truïc trong moät phuùt, laáy n=20(voøng/phuùt) : khoái löôïng rieâng cuûa nguyeân lieäu, =600(kg/m3) : heä soá ñoå ñaày, =0,350,45, choïn =0,45. Luaän vaên toát nghieäp trang81 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 S: laø böôùc vít, S=(0,81)D. C: heä soá xeùt ñeán ñoä doác cuûa vít taûi, C=0,8. Qv=47*0,32*20*0,8*0,3*0,45*600=4199 (kg/h)  Soá maùy caàn choïn n= 5,0 4199 2102  v cd Q Q maùy, laáy n=1 maùy.  Naêng suaát cuûa ñoäng cô. N=   ..3600 )..(.10 2 k HLQ  [VIII] Trong ñoù: L: chieàu daøi laøm vieäc cuûa vít taûi, L=4m. H: chieàu cao naâng vaät lieäu H=1,7m. : heä soá trôû löïc,=1,51,6, choïn =1,5. : hieäu suaát cuûa boä phaän daãn ñoäng,=0,7. k: heä soá xeùt ñeán söï maát maùt trong oáng truïc. N= 184,0 7,0.7,0.3600 )7,15,1.4.(4199.10 2   (KW) Choïn heä soá an toaøn k=1,2, vaäy Nñc=1,2*0,184=0,22(KW). Baûng toång keát thieát bò: STT Teân thieát bò Kích thöôùc M Soá löôïng Caùi Coâng suaát kw Nhieân lieäu kg 1 Caân 5 2 Beå röûa nguyeân lieäu 1,5x1,5x1,2 3 3 Beå chöùa nguyeân lieäu 3x2,25x1,2 1 4 Baøn xöû lí 2x1x1,2 20 5 Vít taûi cho dao caét L=2 1 0,23 6 Noài haáp =1,H=1,83 3 77 7 Maùy eùp vít L=1,5 1 11,4 8 Maùy laøm tôi L=2 1 0,22 9 Maùy saáy thuøng quay =1,7,L=7 1 10 Calorifer cho MSTQ 4,06x2,38x1 1 167,05 11 Quaït cho MSTQ 1 64,5 12 Baêng chuyeàn laøm L=5, B=0,5 1 6,02 Luaän vaên toát nghieäp trang82 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 nguoäi 13 Maùy nghieàn buùa 2,69x1,1x258 2 10 14 Xyclo chöùa =2, H=7 5 15 Gaàu taûi cho xyclo H=7 1 0,53 16 Baêng taûi vaän chuyeån nguyeân lieäu B=0,5, L=14 1 13,08 17 Maùy troän khoâ 3,1x1,56x2,478 2 7 18 Maùy nghieàn tinh 1,29x1x1,17 2 10,6 19 Maùy troän öôùt 1,8x0,7x1,2 2 1,7 8,9 20 Maùy taïo vieân L=1 1 4,387 21 Maùy saáy baêng taûi B=1, L=9 1 15,168 22 Calorifer 3,1x1,42 x1 1 67,25 23 Quaït cho maùy saáy 24,04 24 Quaït thu hoài 7,58 25 Maùy phaân loaïi 1,5x1,45x2,065 1 1,7 26 Vít taûi vaän chuyeån saûn phaåm leân maùy phaân loaïi L=3 1 0,22 27 Toång 200,675 320,2 Luaän vaên toát nghieäp trang83 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Phaàn.VII TÍNH LÖÏC LÖÔÏNG LAO ÑOÄNG CUÛA NHAØ MAÙY A. Sô ñoà quaûn lí haønh chính.  Sô ñoà quaûn lí haønh chính trong nhaø maùy. Giaùm ñoác: 1 ngöôøi. Phoù giaùm ñoác: 2 ngöôøi. Phoøng Y teá Phoøng Haønh chính Phoøng Keá toaùn Phoøng Cung tieâu Phoøng toå chöùc lao ñoäng tieàn löông Phoøng KCS Phoøng KT Quaûn Ñoác PXSX P. Giaùm ñoác Kyõ thuaät P. Giaùm ñoác Kinh doanh Giaùm ñoác Luaän vaên toát nghieäp trang84 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 B. Nhu caàu nhaân löïc cho nhaø maùy Yeâu caàu: trong nhaø maùy vieäc söû duïng lao ñoäng sao cho soá coâng nhaân ít nhaát nhöng ñaït hieäu quaû lao ñoäng cao nhaát. Vieäc tính soá löôïng coâng nhaân döïa vaøo naêng suaát cuûa moãi coâng nhaân vaø naêng suaát cuûa moãi coâng ñoaïn. I. Thaønh phaàn lao ñoäng tröïc tieáp. 1. Daây chuyeàn saûn xuaát boät caù.  Coâng ñoaïn xöû lí. + Naêng suaát cuûa coâng ñoaïn: Qcd=75562 (kg/ca) + Moãi coâng nhaân trung bình xöû lí ñöôïc Qcn=1000kg/ca. + Soá coâng nhaân 6,75 1000 76562  cn cd Q Qn (coâng nhaân), laáy n=76 coâng nhaân. + Moät ngöôøi vaän chuyeån saûn phaåm cho 8 coâng nhaân xöû lí. Soá ngöôøi vaän chuyeån saûn phaåm cuûa khaâu xöû lí: 5,9 8 76 2 n (ngöôøi), laáy n2=10 ngöôøi. + Soá ngöôøi vaän chuyeån nguyeân lieäu cho khaâu xöû lí. Moät ngöôøi vaän chuyeån nguyeân lieäu cho 10 ngöôøi xöû lí. 6,7 10 76 3 n (ngöôøi), laáy n3=8 ngöôøi. + Soá ngöôøi röûa caù. Moät ngöôøi cho moät beå röûa n4=3*1=3 (ngöôøi) + Soá coâng nhaân trong khaâu xöû lí laø: n=n1+n2+n3+n4=76+10+8+3=97(ngöôøi). + Tính töông töï cho caùc coâng ñoaïn trong daây chuyeàn saûn xuaát boät caù. Coâng ñoaïn Ngöôøi /ca Ca/ngaøy Ngöôøi/ngaøy Xöû lí 97 2 194 Haáp 2 2 4 Eùp 1 2 2 Luaän vaên toát nghieäp trang85 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Ñaùnh tôi 0 2 0 Saáy thuøng quay 1 2 2 Laøm nguoäi 0 2 0 Nghieàn 1 2 2 Bao goùi 4 2 8 Baûo quaûn 2 2 4 Toång coäng 108 2 216 2. Daây chuyeàn saûn xuaát thöùc aên hoãn hôïp cho caù. Coâng ñoaïn Ngöôøi/ca Ca/ngaøy Ngöôøi/ngaøy Vaän chuyeån 4 2 8 Ñònh löôïng 1 2 2 Troän khoâ 1 2 2 Nghieàn tinh 1 2 2 Troän öôùt 1 2 2 Taïo vieân 1 2 2 Saáy 1 2 2 Phaân loaïi 0 2 0 Caân, bao goùi 4 2 8 Baûo quaûn 2 2 4 Toång 16 2 32  Soá coâng nhaân vaän chuyeån nguyeân lieäu töø beán ñeán phaân xöôûng 20 ngöôøi.  Soá coâng nhaân vaän haønh vaø ñieàu khieån loø hôi laø10 ngöôøi.  Soá coâng nhaân laøm vieäc tröïc tieáp: ntt=216+32+20+10=278(ngöôøi). II. Thaønh phaàn lao ñoäng giaùn tieáp.  Soá coâng nhaân laøm vieäc giaùn tieáp goàm caùc caùn boä haønh chính, nhaø aên, y teá, baûo veä… khoâng ñöôïc quaù 15% toång nhaân löïc trong toaøn xí nghieäp. Toång soá coâng nhaân trong nhaø maùy laø: 05,327 15100 .100    tt nn (ngöôøi), laáy n=328 ngöôøi. Luaän vaên toát nghieäp trang86 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Vaäy soá ngöôøi laøm vieäc giaùn tieáp ngt=n-ntt=328-278=50(ngöôøi)  Soá coâng nhaân döï tröõ cho nhaø maùy ñöôïc xaùc ñònh ndt=ntt *dt: Trong ñoù: dt: laø heä soá döï tröõ cd cdtt dt T TT   Vôùi Tcd: soá ngaøy laøm vieäc cuûa coâng nhaân theo cheá ñoä trong naêm.  Moãi naêm coâng nhaân ñöôïc nghæ 12 ngaøy pheùp vaø 60 ngaøy nghæ chuû nhaät vaø leã teát. Tcd=365-12-60=293 (ngaøy) Ttt: soá ngaøy laøm vieäc thöïc teá trong naêm, Ttt=306(ngaøy) 0443,0 293 293306   dt ndt=0,04*278=11,12(ngöôøi), laáy ndt=12 ngöôøi.  Toång soá coâng nhaân trong toaøn nhaø maùy laø: N=12+328=340 (ngöôøi) Trong ñoù: + Giaùm ñoác 1 ngöôøi. + Phoù giaùm ñoác 2 ngöôøi. + Quaûn ñoác phaân xöôûng 2 ngöôøi. + Nhaân vieân haønh chính 10 ngöôøi. + Coâng nhaân tröïc tieáp 278 ngöôøi. + Coâng nhaân giaùn tieáp 31 ngöôøi. + Coâng nhaân döï tröõ 12 ngöôøi. Luaän vaên toát nghieäp trang87 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Phaàn:VIII TÍNH XAÂY DÖÏNG VAØ ÑIEÄN, NÖÔÙC A. TÍNH XAÂY DÖÏNG 1. Phaân xöôûng xaûn xuaát chính.  Do ñaëc tính cuûa daây chuyeàn coâng ngheä vaø tính chaát cuûa caùc loaïi boät neân phaân xöôûng saûn xuaát chính phaûi coù heä thoáng huùt buïi. Do ñoù phaân xöôûng ñöôïc boá trí moät taàng.  Kích thöôùc phaân xöôûng xaûn xuaát chính: Daøi x Roäng x Cao:35x25x9.  Dieän tích phaân xöôûng: S1=25*35=875(m2)  Böôùc coät quy ñònh laø 6m  Phaân xöôûng coù nhieàu cöûa ñeå coâng nhaân ra vaøo vaø vaän chuyeån nguyeân lieäu, saûn phaåm. Ñoàng thôøi coù nhieàu cöûa soå ñeå thoâng gioù vaø chieáu saùng.  Neàn nhaø phaân xöôûng phaûi chòu löïc toát, khoâng bò maøi moøn, khoâng thaám nöôùc, deã laøm veä sinh, deã thoaùt nöôùc. Neàn nhaø ñöôïc xaây ba lôùp: lôpù choáng maøi moøn (lôùp ñaù daêm), lôùp chòu löïc (lôùp beâ toâng), lôùp choáng luùn (lôùp caùt ñen). Neàn nhaø nghieâng veà hai beân vaø coù heä thoáng raõnh hai beân ñeå thoaùt nöôùc.  Maùi nghieâng lôïp toân. 2. Kho thaønh phaåm.  Thieát keá kho chöùa thaønh phaåm ñeå löu tröõ saûn phaåm trong 10 ngaøy. Saûn phaåm ñöôïc chöùa trong caùc bao coù kích thöôùc: Daøi x Roäng x Cao: 0,5x0,35x0,1m.  Dieän tích cuûa moät bao: Fbao=0,35*0,5=0,175(m2).  Moãi bao naëng Mbao=20(kg) Luaän vaên toát nghieäp trang88 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Caùc bao ñöôïc xeáp choàng leân nhau X=20(bao).  Löôïng saûn phaåm chöùa treân 1m2 )/(7,2285 175,0 20.20. 2mkg F MXM bao bao   Naêng suaát cuûa saûn phaåm trong moät ngaøy: + Naêng suaát cuûa daây chuyeàn saûn xuaát thöùc aên hoãn hôïp 32785 306 10.10000 306 3 1  hhQQ (kg/ngaøy) + Naêng suaát cuûa daây chuyeàn saûn xuaát boät caù. Trong ñoù löôïng boät caù tham gia vaøo daây chuyeàn saûn xuaát thöùc aên hoãn hôïp laø 0,2517 löôïng nguyeân lieäu khoâ. Löôïng nguyeân lieäu khoâ: Q=18279,6*2=36558,36(kg/ngaøy) (tra baûng 8). Vaäy löôïng boät caù ñaõ tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát thöùc aên hoãn hôïp laø: m=0,2517*36558,36=9201,7(kg/ngaøy). Vaäy löôïng boät caù phaûi baûo quaûn trong moät ngaøy laø: 04,234787,9201 306 10.10 34 2 Q (kg/ngaøy)  löôïng saûn phaåm phaûi baûo quaûn trong 10 ngaøy: Q=10*(Q1+Q2)=10*(32785+23478,04)=562630,4(kg) + Dieän tích caàn ñeå chöùa saûn phaåm: )(15,246 7,2285 4,562630 2m M QF   Loái ñi laïi, khoaûng caùch töø töôøng tôùi saûn phaåm chieám 30% dieän tích chöùa saûn phaåm. Vaäy dieän tích cuûa kho thaønh phaåm laø: S2=F+0,3*F=246,15+0,3*246,15=320(m2) 3. Kho nguyeân lieäu khoâ. Luaän vaên toát nghieäp trang89 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Kho ñeå chöùa nguyeân lieäu: khoâ döøa, caùm, boät ngoâ, boät naêng, premix. Thieát keá kho deå chöùa nguyeân lieäu trong 5 ngaøy. Nguyeân lieäu ñöïng trong bao taûi coù kích thöôùc: daøi x roäng x cao: 0,8 x 0,4 x 0,3 m.  Dieän tích chieám choã cuûa moät bao: Fbao=0,8*0,4=0,32(m2)  Moãi bao chöùa 50kg nguyeân lieäu vaø ñöôïc xeáp choàng leân nhau thaønh 10 lôùp.  Khoái löôïng cuûa nguyeân lieäu treân 1m2: )/(5,1562 32,0 50.10 2 1 mkgM   Löôïng nguyeân lieäu cho moät ngaøy saûn xuaát (khoâng keå boät caù chieám 0,2517 khoái löôïng cuûa nguyeân lieäu khoâ). Khoái löôïng cuûa nguyeân lieäu khoâ: Q=18279*2=36558(kg/ngaøy) (tra baûng 8) M=Q*(1-0,2517)= 36558*(1-0,2517)=27357,35(kg/ngaøy).  Dieän tích chieám choã cuûa nguyeân lieäu: F= 57,87 15262 35,27358.5.5 1  M M (m2)  Dieän tích chieám choã cuûa loái ñi, chieám 0,3 dieän tích chieám choã cuûa nguyeân lieäu. Vaäy dieän tích cuûa kho chöùa nguyeân lieäu: Fkho=1,3*F=1,3*87,57=113,84(m2) 4. Nhaø haønh chính.  Dieän tích trung bình: + 812 m2 cho moät ngöôøi laõnh ñaïo. + 4 m2 cho moät caùn boä nhaân vieân. Kích thöôùc phoøng haønh chính: + Phoøng gím ñoác: 3x4=12m2. + Phoøng phoù giaùm ñoác: 2*(4x3)=24m2. + Phoøng khaùch: 6x4=24m2. Luaän vaên toát nghieäp trang90 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 + Phoøng toå chöùc: 3x4=m2. + Phoøng keá toaùn: 3x4=m2 + Phoøng cung tieâu: 3x4=m2 + Phoøng kó thuaät: 3x4=m2 + Nhaø veä sinh rieâng: 3x2=6m2  Nhaø haønh chính ñöôïc xaây döïn g thaønh hai taàng. + Taàng 1 goàm coù caùc phoøng: nhaø khaùch, phoøng kó thuaät, phoøng keá toaùn, nhaø veä sinh S4=54m2 + Taàng 2 goàm caùc phoøng coøn laïi. 5. Hoäi tröôøng, nhaø aên.  Ñònh möùc 1,5(m2/ngöôøi). Hoäi tröôøng, nhaø aên ñöôïc tính chöùa toái ña 2/3 löïc löôïng lao ñoäng trong toaøn xí nghieäp: )(170 2 340.5,1. 3 2 2 5 mS  6. Kho nhieân lieäu.  Choïn kích thöôùc cuûa kho nhieân lieäu: Daøi x Roäng x Cao: 4 x 3 x 3,5 m.  Dieän tích xaây döïng S6=3*4=12(m2) 7. Phoøng y teá.  Kích thöôùc cuûa phoøng y teá: Daøi x Roäng x Cao: 4 x 4 x3,5  Dieän tích cuûa phoøng y teá: S7=4*4=16(m2) 8. Kho chöùa duïng cuï.  Kích thöôùc cuûa kho: Daøi x Roäng x cao: 6 x 4 x3,5  Dieän tích cuûa kho: S8=6*4=24(m2) 9. Phoøng baûo veä.  Phoøng baûo veä ñöôïc ñaët tröôùc coång ra vaøo cuûa xí nghieäp. Kích thöôùc cuûa phoøng baûo veä: Daøi x Roäng x Cao : 4 x 3 x 3,5. Luaän vaên toát nghieäp trang91 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Dieän tích cuûa phoøng baûo veä: S9=4*3=12(m2) 10. Phoøng thay ñoà baûo hoä lao ñoäng.  Tính cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát (139 ngöôøi/ ca). Giaû söû coâng nhaân nöõ chieám 50% soá coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp. + Ñònh möùc 0,5(m2/ngöôøi). + Dieän tích cuûa phoøng laø: F9=0,5*139=69,5(m2) 11. Nhaø taém, nhaø veä sinh.  Nhaø taém. + Ñònh möùc 8 coâng nhaân treân moät voøi taém. + Soá voøi taém: n= 75,17 8 139  voøi laáy n=18 voøi taém. + Xaây nhaø taém thaønh 2 daõy, moãi daõy goàm 9 phoøng, töôøng daøy 0,1 m. kích thöôùc cuûa phoøng taém (0,1 x 0,9 x 3) m.  Nhaø veä sinh: + Töï Töông nhö nhaø taém cuõng coù 18 phoøng trong ñoù coù 9 phoøng nam, 9 phoøng nöõ. + Dieän tích xaây döïng: 2*(9*0,9)=16,2(m2). 12. Nhaø ñeå xe.  Tính cho soá ñoâng nhaát trong moât ca: 170 (ngöôøi/ca). Giaû söû 80% coâng nhaân ñi xe: + Soá ngöôøi ñi xe trong moät ca saûn xuaát: 170*0,8=130 (ngöôøi). + Ñònh möùc: 03 xe ñaïp/ 1m2, 02 xe maùy/1m2.  Giaû xöû 50% coâng nhaân ñi xe ñaïp, coøn laïi 50% ñi xe maùy. + Soá xe ñaïp=136*0,5=68. + Soá xe maùy=136*0,5=68  Dieän tích xe ñaïp chieám choã: Fxe ñaïp= )(66,223 68 2m Luaän vaên toát nghieäp trang92 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Dieän tích xe maùy chieám choã Fxe maùy= )(342 68 2m  Dieän tích nhaø ñeå xe S12=Fxe daïp+Fxe maùy=22,66+34=56,66 (m2) 13. Xöôûng cô khí.  Choïn kích thöôùc cuûa xöôûng: Daøi x Roäng x Cao: 5 x 4 x 3,5 (m).  Dieän tích xaây döïng: S13=4*5=20(m2) 14. Kho vaät tö.  Choïn kích thöôùc cuûa kho vaâït tö: Daøi x Roäng x Cao: 5 x 4 x 3,5 (m).  Dieän tích xaây döïng: S14=5*4=20(m2). 15. Gara oâtoâ.  Nhaø maùy coù 3 xe lôùn vaø moät xe nhoû xe ñeå caùch töôøng laø 0,5m. Dieän tích chieám choã cuûa xe lôùn laø 12m2/xe, dieän tích chieám choã cuûa xe nhoû laø 4m2/xe. Choïn kích thöôùc cuûa gara oâtoâ: Daøi x Roäng x Cao=12 x 5 x 3,5m.  Dieän tích xaây döïng laø: S15=12*5=60m2 16. Traïm bieán theá vaø nhaø ñeå maùy phaùt ñieän döï phoøng.  Choïn kích thöôùc Daøi x Roäng x Cao=5 x 4 x3,5(m).  Dieän tích xaâây döïng: S16=4*5=20(m2). 17. Khu xöû lí nöôùc thaûi.  Choïn kích thöôùc cuûa khu xöû lí nöôùc thaûi: Daøi x Roäng =16 x 5(m).  Kích thöôùc xaây döïng S17=16*5=80(m2). 18. Khu xöû lí nöôùc caáp.  Löôïng nöôùc duøng trong moät ngaøy: N=352,08(m3/ngaøy).  Tính döï tröõ nöôùc cho moät ngaøy saûn suaát. Beå döï tröõ nöôùc ñöôïc xaây nöûa chìm, nöûa noåi.  Kích thöôùc cuûa beå döï tröõ nöôùc: Daøi x Roäng x Cao: 16 x 10 x 2,5m.  Dieän tích chieám choã cuûa beå: S18=16*10=160(m2). Luaän vaên toát nghieäp trang93 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Baûng toång keát coâng trình xaây döïng: Kích thöôùc (m) STT Teân coâng trình Daøi Roäng Cao Dieän tích (m2) 1 Phaân xöôûng saûn xuaát chính 35 25 10 875 2 Kho thaønh phaåm 25 13 4 325 3 Kho nguyeân lieäu 12 9,5 3,5 114 4 Nhaø haønh chính 10 5,4 8 54 5 Hoäi tröôøng, nhaø aên 12 6 3,5 72 6 Nhaø taém, nhaø veä sinh 36 0,9 32,4 x 7 Phoøng baûo veä 4 3 3,5 12 8 Phoøng y teá 4 4 3,5 16 x 9 Phoøng thay ñoà 17,5 4 70 x 10 Xöôûng cô khí 5 4 3,5 20 11 Kho vaät tö 5 4 3,5 20 12 Gara oâtoâ 12 5 3,5 60 3 Traïm bieán theá 5 4 3,5 20 14 Khu xöû lí nöôùc thaûi 16 5 80 15 Khu xöû lí nöôùc caáp 16 10 160 16 Phoøng chöùa nhieân lieäu 4 3 3,5 12 17 Nhaø xe 13 4,5 3,5 58,5 18 Phoøng chöùa duïng cuï 6 4 3,5 24 19 Toång 1906,5 Ghi chuù : chæ tính dieän tích ôû phía ngoaøi phaân xöôûng laø nhöõng phaàn khoâng ñaùnh daáu (x).  Vaäy dieän tích xaây döïng Sxd=1906,5.  Dieän tích ta caàn coù: S= xd xd K S . Trong ñoù: Kxd: heä soá xaây döïng. Ñoái vôùi nhaø maùy thöïc phaåm Kxd=3040%, laáy Kxd=40%  S= )(25,4766 4,0 5,1906 2m  Choïn khu ñaát hình chöõ nhaät coù kích thöôùc: 80x60 m. Dieän tích cuûa khu ñaát ñoù laø: 80*60=4800 (m2). Luaän vaên toát nghieäp trang94 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Ssd=Sxd+Scr+Sgt+Shl+Scx(m2) Trong ñoù: Ssd: dieän tích ñaát söû duïng. Sxd: dieän tích ñaát xaây döïng. Scr: dieän tích ñaát coáng raõnh, chieám 5%Sxd. Sgt: dieän tích giao thoâng, chieám 30%Sxd. Shl: dieän tích haønh lang, chieám 10%Sxd. Scx: dieän tích caây xanh, laáy Scx=400(m2).  Ssd= Sxd*(1+0,05+0,3+0,1)+400 =1906,5*(1+0,05+0,3+0,1)+400=3164,425(m2)  Ksd= 92,65100.4800 4,3164100  d sd S S Nhö vaäy Ksd naèm trong khoaûng quy ñònh. B. Tính nöôùc. I. Nöôùc saûn xuaát. 1. Nöôùc röûa nguyeân lieäu.  Löôïng nöôùc röûa sô boä chieám 1,2 löôïng caù.  Löôïng nöôùc röûa laïi chieám baèng löôïng caù.  Löôïng caù röûa trong moät giôø: G=9445,3(kg/h) (tra baûng 6). Löôïng nöôùc röûa trong moät giôø: V=G*2,2=9445,3*2,2=20783(kg/h) = 20,783(m3/h)  Löôïng nöôùc röûa nguyeân lieäu trong moät ngaøy: N1=16*20,78=332,53 (m3/ngaøy) 2. Nöôùc duøng ñeå haáp nguyeân lieäu.  Löôïng nöôùc trong noài: G=205,5(kg/noài). Luaän vaên toát nghieäp trang95 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Khoái löôïng nöôùc theâm vaøo ôû caùc meû tieáp theo trong moät ca laáy baèng 20% löôïng nöôùc coù saün trong noài, moãi ca thay nöôùc moät laàn. N2=3*2*(235,5+0,2*235,5)=1695,6(kg/ngaøy) =1,695(m3/ngaøy) 3. Nöôùc cho coâng ñoaïn troän öôùt.  Löôïng nöôùc caàn ñeå troän öôùt trong moät giôø G=806(kg/h) (ñaõ tính ôû phaàn IV)  Löôïng nöôùc caàn ñeå troän öôùt trong moät ngaøy: + N3=806*16=12896(kg/ngaøy) =12,896(m3/ngaøy). + Ñeå tieát kieäm nöôùc vaø taän duïng ñaïm hoøa tan trong dòch eùp, ta duøng nöôùc ñöôïc taùch ra khi eùp caù ñeå boå sung cho coâng ñoaïn troän öôùt.  Löôïng nöôùc vaø chaát khoâ taùch trong coâng ñoaïn eùp trong moät ngaøy: V=16*X + Vôùi: X laø löôïng nöôùc vaø chaát khoâ ñöôïc taùch ra trong moät giôø. X=8228,73-3429,79=4278,9(kg/h) (tra baûng 6) V=16*4278,9=68463(kg/ngaøy) = 38,463 (m3/ngaøy)  Nhaän xeùt V>N3 do ñoù khoâng caàn theâm nöôùc trong coâng ñoaïn troän öôùt 4. Nöôùc röûa thieát bò.  Ñònh möùc 10m3/ca.  Löôïng nöôùc caàn röûa thieát bò trong moät ngaøy: N4=10*2=20(m3/ngaøy) 5. Nöôùc röûa xe.  Ñònh möùc: 0,3 (m3/xe ngaøy).  Löôïng nöôùc röûa xe trong moät ngaøy: N5=0,3*4=1.2(m3/ngaøy). Luaän vaên toát nghieäp trang96 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Vaäy toång löôïng nöôùc duøng trong saûn xuaát: + Nsx=N1+N2+N3+N4=332,53+1,695+20+1,2 =335,56 (m3/ngaøy). II. Nöôùc duøng trong sinh hoaït. 1. Nöôùc cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát.  Ñònh möùc 20 (l/ngöôiø).  Soá coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát 278 ngöôøi.  Löôïng nöôùc cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát: N1=20*278=5560(l/ngaøy)=5,56(m3/ngaøy). 2. Nöôùc cho boä phaän giaùn tieáp saûn xuaát.  Nöôùc cho boä phaän giaùn tieáp saûn xuaát N2 ñöôïc laáy = 0,2*N1 N2=0,2*5,56=1,11(m3/ngaøy) 3. Nöôùc cho nhaø aên.  Ñònh möùc 20(l/ngöôøi ngaøy). Vaäy löôïng nöôùc cho nhaø aên laø: N3=340*20=6800(l/ngaøy)=6,8(m3/ngaøy). 4. Nöôùc töôùi caây.  Ñònh möùc 5 lít/1m2.  Döï tính ñaát troàng caây xanh laø 400m2.  Löôïng nöôùc duøng ñeå töôùi caây: N4=5*400=2000(l/ngaøy)=2(m3/ngaøy). 5. Nöôùc cho nhaø veä sinh.  Ñònh möùc 10 lít/ngöôøi ngaøy. Löôïng nöôùc cho nhaø veä sinh: N5=340*10=3400(l/ngaøy)=3,4(m3/ngaøy).  Toång löôïng nöôùc duøng cho sinh hoaït: Nsh=N1+N2+N3+N4+N5=5,56+1,11+6,8+2+3,4=18,87(m3/ngaøy). Luaän vaên toát nghieäp trang97 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Vaäy toång löôïng nöôùc trong nhaø maùy duøng trong 1 ngaøy. N= Nsh+Nsx=18,87+335,56=354,43(m3/ngaøy) C. Tính ñieän.  Trong nhaø maùy ñieän chuû yeáu söû duïng vaøo caùc muïc ñích:  Ñieän cho chieáu saùng.  Ñieän cho saûn xuaát. + Caùc yeâu caàu ñoái vôùi caùc loaïi ñeøn trong phaân xöôûng saûn xuaát:  Ñaûm baûo ñoä saùng caàn thieát ñeå coâng nhaân laøm vieäc toát.  Aùnh saùng phaûi phaân boá ñeàu khoâng coù boùng môø toái hay bò che khuaát, khoâng loùa maét vaø ñaûm baûo aùnh saùng toái thieåu. + Caùc yeâu caàu ñoái vôùi ñieän saûn xuaát:  Coâng suaát ñoäng cô ôû phaân xöôûng saûn xuaát phaûi phuø hôïp vôùi töøng thieát bò trong daây chuyeàn saûn xuaát.  Ñoäng cô phaûi coù heä soá döï tröõ khoâng ñöôïc nhoû quaù möùc deã gaây ra quaù taûi khi laøm vieäc. I. Tính ñieän chieáu saùng. 1. Tính ñieän chieáu saùng cho laøm vieäc. b. Phaân xöôûng saûn xuaát chính.  Söû duïng boùng ñeøn huyønh quang 40W-220V daøi 1,2m.  Soá boùng ñeøn caàn duøng: n= dP P Vôùi: Pd: coâng suaát cuûa boùng ñeøn, Pd=40W. P: coâng suaát rieâng, P=Ptc*S. S: laø dieän tích chieáu saùng, S= 875m2. Ptc: coâng suaát chieáu saùng tieâu chuaån. Vôùi ñoä roïi yeâu caàu Emin=40lux. Luaän vaên toát nghieäp trang98 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Tra baûng ta ñöôïc Ptc=12W/m2.[XII]  B=12*875=10500(W). n= 5,262 40 10500  (boùng), laáy n=263 boùng. Maéc ñeøn theo kieåu ñoái xöùng, chieàu cao cuûa ñeøn laø 6m b. Caùc coâng trình khaùc.  Töông töï caùch tính treân nhöng do kích thöôùc vaø yeâu caàu ñoä saùng cuûa coâng trình khaùc nhau laø khaùc nhau neân ta coù theå choïn soá boùng ñeøn phuø hôïp. STT Teân coâng trình Dieän tích (m2) Ptc (W/m Pd(W) Soá löôïng Coâng suaát (W) 1 Phaân xöôûng saûn xuaát chính 875 12 40 263 10520 2 Kho thaønh phaåm 325 6 - 49 1950 3 Kho nguyeân lieäu 114 6 - 18 720 4 Nhaø haønh chính 108 8 - 22 880 5 Hoäi tröôøng, nhaø aên 72 6 - 11 440 6 Nhaø taém, nhaø veä sinh 32,4 4 - 4 160 7 Phoøng baûo veä 12 6 - 2 80 8 Phoøng y teá 16 6 - 3 120 9 Phoøng thay ñoà 70 6 - 11 440 10 Xöôûng cô khí 20 6 - 3 120 11 Kho vaät tö 20 6 - 3 120 12 Gara oâtoâ 60 6 - 5 200 3 Traïm bieán theá 20 6 - 3 120 14 Khu xöû lí nöôùc thaûi 80 6 - 12 480 15 Khu xöû lí nöôùc caáp 160 6 - 50 2000 16 Phoøng chöùa nhieân lieäu 12 6 - 3 120 17 Nhaø xe 58,5 6 - 9 360 18 Phoøng chöùa duïng cuï 24 6 - 4 160 19 Toång 1906,5 - 475 19000 Luaän vaên toát nghieäp trang99 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 2. Tính ñieän chieáu saùng baûo veä.  Ngoaøi trôøi choïn 10 boùng huyønh quang loaïi baàu duïc 100W-220V Coâng suaát: P=10*100=1000W.  Vaäy coâng suaát chieáu saùng toång coäng: Pcs=19000+1000=20000W=20 (KW) II. Tính ñieän cho ñoäng löïc.  Coâng suaát ñieän duøng cho caùc maùy moùc thieát bò cho daây chuyeàn coâng ngheä: Pñl=200,675(KW)( ñaõ tính ôû phaàn VI). III. Xaùc ñònh phuï taûi. 1. Phuï taûi tính toaùn cho chieáu saùng.  Do boùng ñeøn duøng khoâng maéc khoâng ñoàng nhaát. Ptt1=Pcs*kcs. kcs: heä soá khoâng ñoàng nhaát cuûa caùc boùng ñeøn, kcs=0,8. Ptt1=20*0,8=16(KW) 2. Phuï taûi tính toaùn cho ñoäng löïc. Ptt2=Pñl*kc Kc:heä soá caàn duøng, kc=0,50,6, choïn kc=0,6. Ptt2=200,675*0,6=120(KW)  Toång coâng suaát cuûa nhaø maùy:  P=Ptt1+Ptt2=16+120,405=136,405(KW) IV. Tính ñieän naêng tieâu thuï haèng naêm. A=P*T T: thôøi gian laøm vieäc trong moät naêm, T=4880h. A=133,405*4880=665656,4(KWh). V. Choïn maùy bieán aùp. Luaän vaên toát nghieäp trang100 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 S= cos P Cos: heä soá coâng suaát, choïn cos=0,9 S= 56,151 9,0 405,136  (KW)  Choïn maùy bieán aùp TM 180/6.  Caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp: + Coâng suaát ñònh möùc 180KVA + Chieàu daøi 1,62m. + Chieàu roäng 1,01m. + Chieàu cao 1,49m. Luaän vaên toát nghieäp trang101 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Phaàn IX TÍNH KINH TEÁ A. Voán coá ñònh. I. Voán ñaàu tö xaây döïng nhaø xöôûng.  Döïa treân tính chaát coâng trình xaây döïng, ñôn giaù xaây döïng ta tính ñöôïc voán ñaàu tö töông öùng: Vxd=S*Dxd. Trong ñoù: S: dieän tích cuûa coâng trình. Dxd: ñôn giaù xaây döïng caùc coâng trình: Baûn giaù caùc coâng trình Kích thöôùc(m) STT Teân coâng trình Daøi Roäng Cao Dieän tích (m2) Ñôn giaù 106(VNñ/m2) Thaønh tieàn 106ñ 1 Phaân xöôûng saûn xuaát chính 35 25 10 875 3 2625 2 Kho thaønh phaåm 25 13 4 325 1,5 478,5 3 Kho nguyeân lieäu 12 9,5 3,5 114 1,5 171 4 Nhaø haønh chính 10 5,4 8 54 5 270 5 Hoäi tröôøng, nhaø aên 12 6 3,5 72 1,5 108 6 Nhaø taém, nhaø veä sinh 36 0,9 32,4 0,8 25,92 7 Phoøng baûo veä 4 3 3,5 12 1,5 18 8 Phoøng y teá 4 4 3,5 16 1 16 9 Phoøng thay ñoà 17,5 4 70 0,8 56 10 Xöôûng cô khí 5 4 3,5 20 1,5 30 11 Kho vaät tö 5 4 3,5 20 1,5 30 Luaän vaên toát nghieäp trang102 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 12 Gara oâtoâ 12 5 3,5 60 1,5 90 3 Traïm bieán theá 5 4 3,5 20 1,5 30 14 Khu xöû lí nöôùc thaûi 16 5 80 1 80 15 Khu xöû lí nöôùc caáp 16 10 160 1 160 16 Phoøng chöùa nhieân lieäu 4 3 3,5 12 1 12 17 Nhaø xe 13 4,5 3,5 58,5 0,7 41,02 18 Phoøng chöùa duïng cuï 6 4 3,5 24 1,5 36 19 Toång 1906,5 4286,44  Voán ñaàu tö xaây döïng: Vxd=4286,44*106(VNñ)  Voán ñaàu tö xaây döïng coâng trình nhö: töôøng bao, ñöôøng xaù… laáy baèng 15% voán xaây döïng V1=0,15*4286,44*106=649,966*106(VNñ)  Voán ñaàu tö thaêm doø theát keá nhaø maùy laáy = 5% voán ñaàu tö xaây döïng. V2=0,05*4286,44*106=214,322*106(VNñ)  Vaäy toång voán ñaàu tö xaây döïng : V=Vxd+V1+V2=(4286,44+649,966+214,322)*106=5150,728*106(VNñ).  Khaáu hao xaây döïng: Ax=a*V. Trong ñoù: a: heä soá khaâu hao veà xaây döïng haèng naêm. Noù phuï thuoäc vaøo tuoåi thoï cuûa coâng trình, laáy a=0,05. Ax=0,05*5150,728*106=257,5364*106(VNñ) II. Voán ñaàu tö thieát bò. Vt=n*Dtb. Luaän vaên toát nghieäp trang103 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 N: soá thieát bò Dtb: ñôn giaù cuûa thieát bò (ñoàng/caùi). Baûng giaù cuûa thieát bò. STT Teân thieát bò Soá löôïng Ñôn giaù 106(VNñ) Thaønh tieàn 106(VNñ) 1 Caân 5 0,5 2,5 2 Beå röûa nguyeân lieäu 3 2 6 3 Beå chöùa nguyeân lieäu 1 1,5 1,5 4 Baøn xöû lí 20 1 20 5 Vít taûi cho dao c aét 1 10 20 6 Noài haáp 3 5 15 7 Maùy eùp vít 1 15 15 8 Maùy laøm tôi 1 6 6 9 Maùy saáy thuøng quay 1 40 40 10 Calorifer cho MSTQ 1 50 50 11 Quaït cho MSTQ 1 7 7 12 Baêng chuyeàn laøm nguoäi 1 8 8 13 Maùy nghieàn buùa 2 10 20 14 Cyclo chöùa caáu töû 5 10 50 15 Gaàu taûi cho cyclo 1 15 15 16 Baêng taûi vaän chuyeån nguyeân lieäu 1 20 20 17 Maùy troän khoâ 2 15 30 18 Maùy nghieàn tinh 2 10 20 19 Maùy troän öôùt 2 20 40 20 Maùy taïo vieân 1 25 25 21 Maùy saáy baêng taûi 1 100 100 22 Calorifer 1 30 30 23 Quaït cho maùy saáy 1 5 5 24 Quaït thu hoài 1 3 3 25 Maùy phaân loaïi 1 15 15 26 Vít taûi vaän chuyeån saûn phaåm leân maùy phaân loaïi 1 10 10 27 Dao caét 1 6 10 28 oââtoâ 4 800 3200 29 Thieát bò cho heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi 1 80 30 Thieát bò cho heä thoáng xöû lí 1 90 Luaän vaên toát nghieäp trang104 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 nöôùc caáp 31 Maùy phaùt ñieän 1 100 32 Maùy bieán aùp 1 40 33 Thieát bò cho phoøng KCS 100 34 Toång coäng(T1) 4190  Voán ñaàu tö thieát bò: nhö thieát bò sinh hoaït, ñöôøng oáng, ñoà baûo hoä lao ñoäng laáy baèng 20%T1.  Voán ñaàu tö cho vaän chuyeån laép ñaët thieát bò laáy baèng 5%T1.  Vaäy toång voán ñaàu tö thieát bò: Vtb=T1*(1+0,2+0,05)=4190*106=5237,5*106(ñoàng)  Tính khaáu hao thieát bò. At=at*Vtb Trong ñoù: at: tyû leä khaáu hao maùy moùc thieát bò, laáy at=0,05. At=5237,5*106*0,05=216,875*106(ñoàng).  Toång voán coá ñònh: Vcñ=V+Vtb=5150,728*106+5237,5*106 =10388,288*106(ñoàng).  Tieàn khaáu hao haèng naêm: A=Ax+At=214,32*106+216,875*106=413,195*106(ñoàng/naêm) B. Voán löu ñoäng. I Tính tieàn löông. 1. Tính tieàn löông cô baûn.  Löông giaùm ñoác: 4,5*106 (ñ/thaùng). L1=4,5*106*12=54*106(ñ/naêm)  Löông cuûa phoù giaùm ñoác: 3,5*106 (ñ/thaùng). L2=2*3,5*12*106 =84*106(ñ/naêm).  Löông cuûa quaûn ñoác: 3*106 (ñ/thaùng). Luaän vaên toát nghieäp trang105 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 L3=3*12*1*106 =72*106(ñ /naêm).  Löông nhaân vieân haønh chính: 2,5*106(ñ/thaùng). L4=10*12*2,5*106=300*106(ñ/naêm).  Löông coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp: 1,2*106(ñ/thaùng). L5=1*106*12*278=3336*106(ñ/naêm).  Löông coâng nhaân giaùn tieáp: 0,8*106(ñ/thaùng). L6=31*0,8*106*12=297,6*106(ñ/naêm).  Löông cô baûn: Lcb=  6 1 iL (54+84+72+300+3336+297,6)*10 6=4.143,6*106(ñ/naêm). 2. Tính phuï caáp.  Chi phí phuï caáp laáy baèng 10% löông cô baûn. Lpc=0,1*Lcb=0,1*4143,6*106=414,36*106(ñ/naêm). 3. Chi phí baûo hieåm xaõ hoäi.  Chi phí baûo hieåm xaõ hoäi laáy baèng 2% löông cô baûn. Lbh=0,02*Lcb=0,02*4143,6*106=82,872*106(ñ/naêm).  Toång soá tieàn maø nhaø maùy phaûi traû cho caùn boä nhaân vieân haèng naêm: L=Lcb+Lbh+Lpc=(4143,6+414,36+82,872)*106=4.640,832*106(ñ/naêm). II Tính chi phí nguyeân lieäu. Vnl=G*Ñnl*t Vôi: + G: khoái löôïng nhieân lieäu trong moät ngaøy saûn xuaát. + Ñ: ñôn giaù cuûa nguyeân lieäu. + t: soá ngaøy saûn xuaát trong naêm. Luaän vaên toát nghieäp trang106 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Baûng chi phí nguyeân lieäu. Teân nguyeân llieäu G Kg/ngaøy Ñnl Ñ/kg Vnl.106 Ñ/naêm Caù taïp, pheá lieäu 151124 1200 55492,733 Khoâ döøa 4633,36 2900 4111,64 Caùm gaïo 13758,7 1800 7578,3 Boät naêng 3655,92 1800 2013,68 Boät ngoâ 9127 1800 5051,9 Premix VTM 365,584 2500 2796,7 Premix khoaùng 182,792 8000 447,4748 Muoái 109,6 700 23,4928 Toång 77.515,92 III Tính chi phí bao bì.  Vbb=n*Ñbb Vôùi: Ñbb: ñôn giaù cuûa bao bì. Ñbb=500 ñ/1 caùi. n: soá bao caàn mua trong moät naêm. n= q TQ. Vôùi: q: khoái löôïng saûn phaåm chöùa trong moät bao, q=20(kg/bao). T: soá ngaøy saûn xuaát trong naêm, T=305 ngaøy. Q: naêng suaát cuûa nhaø maùy goàm: khoái löôïng boät caù vaø löôïng thöùc aên hoãn hôïp cho caù. Q=Q1+Q2.  Q1=32,679 (taán/ngaøy) (ñaõ tính ôû phaàn VIII)  Q2=23,481 (taán/ngaøy) (ñaõ tính ôû phaàn VIII) Luaän vaên toát nghieäp trang107 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Q=32,679+23,418=56,16 (taán/ngaøy).  n= 859248 20 306.10.16,56 3  (caùi/naêm).  Vbb=859248*500=429,624*106(Ñ/naêm). IV Tính chi phí ñieän naêng. Vd=A*Ññ. Vôùi: A: löôïng ñieän tieâu thuï haèng naêm, A=601533(KWh). Ññ: ñôn giaù cuûa ñieän naêng, Ññ=1000(ñ/KWh). Vñ=665656,4*1000=665,6564*106(ñ/naêm) V Tính chi phí nhieân lieäu. Vn=V*Ñnl Vôùi: Ñnl: ñôn giaù cuûa nhieân lieäu. Nhieân lieäu duøng laø daàu DO, Ñnl=7500(Ñ/lít) V: theå tích cuûa nhieân lieäu tieâu thuï trong moät naêm V=302,2*4880=1562576. Vn=1562576*75 00=11719,32*106(ñoàng). VI Tính chi phí ngoaøi keá hoaïch.  Laø chi phí phuïc vuï quaûng caùo phuïc vuï quaûng caùo, tieáp thò, tieáp khaùch… laáy baèng 1% toång chi phí haèng naêm cuûa chi phí khaùc. Vk=Vnl+Vbb+Vñ+Vn+Vtl =(77519,92+429,624+665,6564+11719,32+413,6)*106 =94478,1204*106(ñoàng/naêm).  Vkh=0,01*Vk=0,01*94478,1204*106=944,781204*106(ñoàng/naêm) Vaäy voán löu ñoäng cuûa nhaø maùy: Luaän vaên toát nghieäp trang108 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Vlñ=Vk+Vkh=(94478,1204+944,781204)*106=95422,9016*106(ñoàng/naêm) C.Tính hieäu quaû kinh teá. I. Tính giaù thaønh saûn phaåm. Z= Q AVld  Q: naêng suaát cuûa nhaø maùy. Q=(Q1+Q2)*306 Q1: naêng suaát cuûa boät caù, Q1=23478(kg/ngaøy) Q2: naêng suaát cuûa thöùc aên hoãn hôïp, Q2=32785(kg/ngaøy). Q=306*(23478+32785)=17216475(kg/naêm) Z= 796,5567 17216475 10).195,4139016,95422( 6   (ñ/kg) Treân thò tröôøng giaù baùn cuûa 1kg thöùc aên cho caù laø 3900ñ/kg, giaù baùn cuûa 1kg boät caù laø 8000ñ/kg. Vaäy giaù baùn trung bình cuûa hai loaïi thöùc aên treân theo tæ leä khoái löôïng boät caù: thöùc aên hoãn hôïp = 0,7483 : 1 laø 5653,49ñoàng. II. Doanh thu cuûa xí nghieäp.  Naêng suaát cuûa nhaø maùy: Q=17216475kg/naêm. DT=17216475*5653,49 =97.333,2*106ñoàng/naêm. III. Lôïi nhuaän cuûa nhaø maùy.  Lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa nhaø maùy: LNtt=DT-Vlñ-A =(97333,2-95422,9016-413,195)*106=1497,106*106(ñoàng/naêm).  Noäp ngaân saùch nhaø nöôùc 28% lôïi nhuaän tröôùc thueá: NS=0,28*1497,106*106=419,898*106(ñoàng/naêm). Luaän vaên toát nghieäp trang109 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Vaäy lôïi nhuaän thöïc teá cuûa nhaø maùy laø: LN=LNtt-NS =(1497,106-419,898)*106=1.077,208*106(ñoàng/naêm). IV. Thôøi gian thu hoài voán.  Toång voán coá ñònh.Vcñ=5466,744*106ñoàng.  Thôøi gian thu hoài voán: T= 8865,6 19510,41310.20898,1077 10.228,10388 66 6     ALN Vcd (naêm). Vaäy thôøi gian thu hoài voán laø 6 naêm möôøi moät thaùng. Luaän vaên toát nghieäp trang110 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Phaàn X AN TOAØN LAO ÑOÄNG VAØ VEÄ SINH XÍ NGHIEÄP. A. An toaøn lao ñoäng. - An toaøn lao doäng laø vaán ñeà quan troïng cuûa nhaø maùy. Bôûi vì, noù aûnh höôûng tôùi söùc khoûe, tính maïng cuûa ngöôøi lao ñoäng, laøm giaûm naêng suaát cuûa nhaø maùy, gaây thieät haïi veà taøi saûn cuûa xí nghieäp. Do ñoù phaûi qui ñònh chaët cheõ caùc bieän phaùp veà an toaøn lao ñoäng buoäc moïi ngöôøi phaûi tuaân thuû. Ñoàng thôøi coù caùc hình thöùc khen thöôûng vaø kæ luaät thích ñaùng ñeåû vieäc thöïc hieän an toaøn lao ñoäng ñöôïc toát. I. Caùc nguyeân nhaân gaây ra tai naïn.  Toå chöùc lao ñoäng khoâng chaët cheõ  YÙù thöùc chaáp haønh cuûa ngöôøi lao ñoäng chöa cao.  Söï boá chí, trang bò maùy moùc thieát bò chöa hôïp lyù.  Caùc thieát bò baûo hoä lao ñoäng khoâng an toaøn.  Vaän haønh maùy moùc thieát bò khoâng ñuùng quy ñònh. II. Nhöõng yeáu toá aûnh höoûng ñeán bieän phaùp an toaøn vaø bieän phaùp khaéc phuïc. 1. An toaøn veà ñieän.  Ñaûm baûo caùch ñieän tuyeät ñoái treân caùc ñöôøng daây daãn ñieän. Ñöôøng daây cao theá phaûi coù heä thoáng baûo hieåm, coù coät thu loâi choáng seùt, thöôøng xuyeân kieåm tra. Ñoái vôùi caùc phuï taûi phaûi coù daây tieáp ñaát.  Moãi thieát bò phaûi xöû duïng ñuùng coâng suaát, laép ñaët ñuùng thoâng soá kyõ thuaät. Moãi thieát bò phaûi coù ghi nhaät kí vaän haønh.  Coâng nhaân vaän haønh maùy moùc thieát bò phaûi ñöôïc ñaøo taïo qua caùc tröôøng lôùp nghieâm chænh, phaûi bieát caùc vaán ñeà veà ñieän vaø bieát caùch xöû lí khi gaëp söï coá. Luaän vaên toát nghieäp trang111 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Nhöõng ngöôøi khoâng coù traùch nhieäm khoâng ñöôïc töï yù söû duïng coâng cuï söûa chöõa ñieän. Coâng nhaân khi tieáp xuùc vôùi löôùi ñieän phaûi coù duïng cuï baûo hoä nhö ngaêng tay caùch ñieän uûng.  Khi gaëp tai naïn phaûi caét ñieän ngay laäp töùc duøng gaêng tay cao su hay vaät lieäu caùch ñieän keùo ngöôøi bò naïn ra khoûi doøng ñieän vaø caáp cöùu kòp thôøi sau ñoù ñöa ñi beänh vieän. 2. Phoøng choáng chaùy noå.  Ñoái vôùi chaùy noå chuû yeáu do caùc thieát bò laøm vieäc ôû aùp suaát cao nhö: noài hôi, noài haáp. Nguyeân nhaân vôõ noå laø do aùp suaát taêng quaù giôí haïn cho pheùp, do thieát keá khoâng ñuùng yeâu caàu hay laø do vaän haønh khoâng ñuùng kó thuaät.  Bieän phaùp khaéc phuïc: laép ñaët caùc aùp keá van an toaøn ngay treân thieát bò ñoàng thôøi phaûi thöôøng xuyeân theo doõi vaø kieåm tra vaø thay theá kòp thôøi.  Moät nguyeân nhaân khaùc do chaùy noå laø do roø ræ ñieän, chaäp ñieän hoaëc coâng nhaân vi phaïm an toaøn veà ñieän vaø chaùy noå gaây ra.  Nhaø maùy caàn coù caùc bieän phaùp phoøng chaùy chöõa chaùy nhö trang thieát bò chöõa chaùy (bình CO2) ñeå chöõa chaùy kòp thôøi khi coù hoûa hoaïn, thaønh laäp ñoäi chöõa chaùy trong coâng nhaân, ñònh kì taäp huaán cho coâng nhaân veà phoøng chaùy chöõa chaùy. 3. Chieáu saùng, thoâng gioù.  Heä thoáng chieáu saùng vaø thoâng gioù aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa coâng nhaân. Thieáu aùnh saùng gaây haïi cho maét, khoâng khí laém khhoùi buïi gaây ra beänh veà ñöôøng hoâ haáp cho coâng nhaân. Do ñoù caàn coù bieän phaùp haïn cheá caùc yeáu toá naøy.  Nhaø xöôûng ñöôïc xaây döïng cao raùo, treân töôøng laép caùc cöûa soå ñoàng thôøi coù caùc heä thoáng huùt khoùi buïi.  Coâng nhaân phaûi ñeo khaåu trang ñeå haïn cheá khoùi buïi.  Coù cheá ñoä öu ñaõi vôùi coâng nhaân laøm vieäc trong moâi tröôøng ñoäc haïi.  Boá trí phaân xöôûng phuø hôïp vôùi höôùng gioù. Luaän vaên toát nghieäp trang112 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Ñònh kì khaùm chöõa beänh cho coâng nhaân. 4. Tieáng oàn, ñoä rung trong saûn xuaát.  Tieáng oàn, ñoä rung coù aûnh höôûng tôùi söùc khoûe cuûa coâng nhaân. Noù laøm giaûm thính giaùc gaây ra beänh ngheà nghieäp daãn ñeán laøm giaûm naêng suaát lao ñoäng.  Bieän phaùp khaéc phuïc caàn gaén caùc thieát bò giaûm chaán ñeå giaûm ñoä rung, coù phoøng caùch li vôùi caùc thieát bò gaây ra tieáng oàn. Ñoàng thôøi coù cheá ñoä öu ñaõi vôùi coâng nhaân laøm vieäc trong moâi tröôøng naøy. Ñònh kì kieåm tra söùc khoûe cuûa coâng nhaân. 5. Xöû lí khí thoái.  Do ñaëc tính cuûa daây chuyeàn saûn xuaát boät caù phaùt sinh ra nhieàu khí thoái nhö indol, skatol, NH3… chính vì vaäy caàn xöû lí khí tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng baèng caùch cho loäi qua nöôùc. B. Veä sinh. I. Veä sinh maùy moùc thieát bò. 1. Veä sinh sau ca saûn xuaát.  Caùc thieát bò nghieàn saøng, baêng taûi, vít taûi nguyeân lieäu boät khoâ ñöôïc veä sinh baèng khí neùn. Caùc thieát bò khaùc ñöôïc röûa baèng nöôùc xaø phoøng vaø ñöôïc röûa laïi baèng nöôùc saïch. 2. Veä sinh ñònh kyø.  Ñònh kì nöûa thaùng hay theo quy ñònh cuûa caùn boä KCS thì caùc thieát bò ñöôïc ngaâm röûa baèng xuùt sau ñoù ñöôïc trung hoøa baèng acid H3PO4 coâng nghieäp, cuoái cuøng ñöôïc röûa laïi baèng nöôùc saïch. II. Veä sinh nhaø maùy.  Nhaø maùy coù heä thoáng coáng raõnh thoaùt nöôùc coù naép ñaäy ñeå chaén raùc vaø ngaên chaën söï löu truù cuûa chuoät, giaùn, muoãi.  Caùc ñöôøng ñi, haønh lang trong nhaø maùy phaûi ñöôïc queùt doïn thöôøng xuyeân. Luaän vaên toát nghieäp trang113 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Beân ngoaøi phaûi ñöôïc troàng caây xanh ñeå chaén gioù buïi, taïo boùng maùt vaø baàu khoâng khí trong laønh. III. Veä sinh caù nhaân.  Coâng nhaân tröôùc khi vaøo nhaø maùy phaûi thay baûo hoä cuûa nhaø maùy vaø mang baûo hoä lao ñoäng ñaõ quy ñònh. Coù khu vöïc cho coâng nhaân veä sinh saïch seõ sau khi laøm vieäc. Ñònh kì kieåm tra söùc khoûe coâng nhaân IV. Xöû lí chaát thaûi. 1. Nöôùc thaûi.  Nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy chuû yeáu laø nöôùc thaûi cuûa khaâu xöû lí nguyeân lieäu. Nöôùc thaûi naùy coù caùc thaønh phaàn höõu cô deã leân men. Neáu xaû tröïc tieáp ra ngoaøi moâi tröôøng thì nhöõng chaát höõu cô ñoù gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Vì vaäy caàn phaûi xöû lí nöôùc thaûi tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng. Coù nhieàu phöông phaùp xöû lí nöôùc thaûi trong ñoù phöông phaùp sinh hoïc coù öu ñieåm vaø phuø hôïp vôùi coâng suaát cuûa nhaø maùy. Sô ñoàø quy trình xöû lí nöôùc. Beå khöû truøng Nöôùc thaûi sau xöû lí Nöôùc thaûi Song chaén raùc Beå ñieàu hoøa Beå yeám khí Beå hieáu khí Beå laéng Beå buøn Luaän vaên toát nghieäp trang114 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Giaûi thích.  Song chaén raùc ñöôïc duøng ñeå chaén raùc vaø giöõ taïp chaát coù kích thöôùc lôùn trong nöôùc thaûi. Song chaén raùc ñöôïc ñaët tröôùc beå laéng.  Beå ñieàu hoøa duøng ñeå laéng moät phaàn caën baån ñoàng thôøi ñieàu hoøa löu löôïng nöôùc vaøo heä thoáng xöû lí.  Beå laéng töï nhieân vaø leân men kò khí. Taïi ñaây caùt vaø chaát khoâng tan ñöôïc laéng moät phaàn giaûm 1 phaàn BOD. Sau beå hieáu khí, nöôùc thaûi ñöôïc bôm töø beå kò khí sang beå hieáu khí. Taïi ñaây khí neùn ñöôïc suïc lieân tuïc vaøo beå taïo ñieàu kieän cho caùc vi sinh vaät hoaït ñoäng phaân huûy hôïp chaát höõu cô trong nöôùc thaønh buøn.  Beå laéng: Khi hoãn hôïp huyeàn phuø ñöôïc bôm sang beå laéng moät phaàn buøn laéng xuoáng ñöôïc bôm trôû laïi beå hieáu khí vaø moät phaàn coøn laïi ñöôïc chöùa vaøo beå chöùa buøn. Nöôùc sau khi laéng chaûy sang beå khöû truøng roài thaûi ra ngoaøi. Buøn ñöôïc huùt ñònh kì. Tieâu chuaån giôùi haïn toái ña cho pheùp nöôùc thaûi ra soâng: (TCVN 5945-1995) Thoâng soá Phöông phaùp xaùc ñònh Giôùi haïn toái ña PH Maùy ño PH 69 Chaát raén lô löûng Troïng löôïng 100mg/l BOD Ño löôøng O2 50mg/l COD Chuaån ñoä Bicromat 100mg/l Ghi chuù: + COD: nhu caàu oâxy hoùa hoïc + BOD: nhu caàu oâxy sinh hoïc 2. Raùc thaûi. Luaän vaên toát nghieäp trang115 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  Laø taïp chaát loaïi boû töø coâng ñoaïn xöû lí raùc thaûi veä sinh xí nghieäp. Raùc thaûi naøy ñöôïc gom vaøo thuøng raùc coâng coäng vaø ñoå nôi quy ñònh. Luaän vaên toát nghieäp trang116 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Phaàn XI Quaûn lí chaát löôïng saûn phaåm  Ñeå saûn phaåm cuûa nhaø maùy ñaït chaát löôïng cao cuõng nhö taïo ñöôïc uy tín cho khaùch haøng thì caàn quaûn lí chaâùt löôïng saûn phaåm laø ñieàu khoâng theå thieáu vaø caàn thieát cho nhaø maùy. Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm ta caàn phaûi kieåm tra giaùm saùt chaát löôïng caû nguyeân lieäu, baùn thaønh phaåm, thaønh phaåm trong suoát quaù trình saûn xuaát. I. Kieåm tra chaát löôïng cuûa nguyeân lieäu. 1. Nguyeân lieäu caù - Nguyeân lieäu caù trong xí nghieäp söû duïng caùc loaïi caù taïp, caù beänh khoâng ñuû chaát löôïng, pheá lieäu cuûa nhaø maùy cheá bieán thuyû saûn. Do ñoù yeâu caàu veà chaát löôïng cuûa nguyeân lieäu laø ñôn giaûn. Kieåm tra chaát löôïng cuûa nguyeân lieäu ta kieåm tra caùc chæ tieâu veà ñoä töôi, haøm löôïng taïp chaát caùt saïn, coù theå kieåm tra baèng phöông phaùp caûm quan hay baèng phöông phaùp hoaù hoïc. a. Phöông phaùp caûm quan:  Nhaän caù nguyeân lieäu maét saùng hoaëc hôi ñuïc,thaân hình bình thöôøng hay hôi nhuõn, nhieàu nhôùt, muøi tanh töï nhieân, ít taïp chaát caùt saïn b. Phöông phaùp hoaù hoïc:  Haøm löôïng ñaïm thoái töø 0,11 g/kg thòt caù.  Ñoä pH = 6,87,8.  Nguyeân lieäu sau khi ñaït yeâu caàu veà caûm quan ñöôïc chöùa trong caùc soït, nhaân vieân KCS ñeán laáy maãu, moãi thuyeàn laáy khoaûng 510 soït, moãi soït laáy 0,51 kg caù roài cho vaøo xoâ chöùa, sau ñoù tieán haønh löôïc maãu. Ñeå kieåm tra ñoä pH ta duøng giaáy quyø.  Kieåm tra caùt saïn: [XIV] Luaän vaên toát nghieäp trang117 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Laáy maãu ban ñaàu (m1) ñem nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc (m2) laø haøm löôïng tro toång soá. Sau ñoù hoaø tan tro toång soá baèng acid HCl 4N, loïc qua giaáy khoâng taøn, duøng nöôùc caát röûa saïch. Sau ñoù chuyeån toaøn boä giaáy vaø caën vaøo loø nung, nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc khoái löôïng (m3) Haøm löôïng tro toång soá: %100* 1 3 m mX  2. Nguyeân lieäu khoâ  Nguyeân lieäu phaûi ñaït ñoä aåm theo yeâu caàu, coù maøu saéc ñaëc tröng, khoâng coù muøi laï, khoâng laãn naám moác. II. Kieåm tra chaát löôïng cuûa baùn thaønh phaåm.  kieåm tra ñoä saïch cuûa nguyeân lieäu caù sau khi röûa  kieåm tra ñoä aåm cuûa caù sau khi eùp  kieåm tra ñoä aåm cuûa baùn thaønh phaåm sau khi saáy  kieåm tra ñoä mòn cuûa caùc nguyeân lieäu sau khi nghieàn  kieåm tra ñoä aåm cuûa baùn thaønh phaåm sau khi troän öôùt  kieåm tra kích thöôùc cuûa vieân thöùc aên sau khi eùp  kieåm tra ñoä aåm cuûa vieân thöùc aên sau khi saáy III. Kieåm tra chaát löôïng cuûa saûn phaåm 1. Kieåm tra caùc chæ tieâu caûm quan  maøu saéc: maøu xaùm ñeán vaøng khoâng chaùy ñen  muøi: coù muøi thôm ñaëc tröng khoâng oâi kheùt  traïng thaùi: boät caù phaûi tôi, mòn, khoâng voùn cuïc, vieân thöùc aên phaûi khoâ rôøi, khoâng vôõ vuïn 2. Kieåm tra hoaù hoïc  ñoä aåm nhoû hôn 10%  kieåm tra haøm löôïng protein Luaän vaên toát nghieäp trang118 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2  kieåm tra haøm löôïng lipid  xaùc ñònh haøm löôïng tro toång soá  xaùc ñònh khoái löôïng rieâng cuûa saûn phaåm  xaùc ñònh ñoä beàn cuûa vieân thöùc aên trong nöôùc V. Kieåm tra quaù trình saûn xuaát  kieåm tra, theo doõi hoaït ñoäng cuûa maùy moùc, thieát bò  kieåm tra duïng cuï saûn xuaát, ñoà baûo hoä lao ñoäng cuûa coâng nhaân  giaùm saùt lao ñoäng cuûa coâng nhaân  kieåm tra, giaùm saùt vaán ñeà veä sinh trong saûn xuaát Luaän vaên toát nghieäp trang119 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Keát luaän Sau ba thaùng thöïc taäp toát nghieäp,nhôø söï hieåu bieát vaø kinh nghieäm cuaû baûn thaân,söï giuùp ñôõ cuaû thaày coâ giaùo,vaø caùc anh chò, caùc baïn toâi ñaõ hoaøn thaønh ñeà taøi toát nghieäp “thieát keá nhaø maùy cheá bieân boät caù vaø thöùc aên cho caù suaát 2000 taán/naêm”. Trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi toâi coá gaéng aùp duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc taïi tröôøng cuøng vôùi kieán thöùc thöïc teá maø toâi thu thaäp ñöôïc ñeå cho ñeà taøi cuaû toâi ñöôïc hoaøn thieän. Do kinh nghieäm thöïc teá coøn nhieàu haïn cheá neân ñeà taøi cuaû toâi coøn gaëp nhieàu sai soùt khoâng ñuùng vôùi thöïc teá. Em xin caûm ôn söï gíup ñôõ nhieät tình cuûa coâTh S Mai Thò Tuyeát Nga cuøng vôùi söï daïy doã, höôùng daãn cuûa toaøn boä thaày coâ, cuøng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa caùc baïn ñaõ giuùp toâi hoaøn thaønh ñeà taøi naøy. Nha Trang,ngaøy 24 thaùng 11 naêm 2005 Sinh vieân thöïc hieän Kieàu Thò Khuyeân Luaän vaên toát nghieäp trang120 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Baûng Chuù Thích Sô Ñoàø Maët Baèng Nhaø Maùy stt Teân coâng trình Kích thöôùc 1 Nhaø haønh chính 10x5,4x8 2 Phaân xöôûng saûn xuaát chính 35x25x9 3 Kho thaønh phaåm 25x6x4,5 4 Kho nguyeân kieäu khoâ 12x6x3,5 5 Saân phôi 12x4 6 Kho bao bì 4x3x3,5 7 Kho vaät tö 5x4x3,5 8 Kho chöùa duïng cuï 6x4x3,5 9 Khu xöû lí nöôùc caáp 10x5 10 Nhaø aên 8x5x3,5 11 Hoäi tröôøng 4x5x3,5 12 Loø hôi 7x4x3,5 13 Nhaø ñeå xe 13x5x3,5 14 Ga ra oâ toâ 12x5x3,5 15 Nhaø ñeå maùybieán theá 5x4x3,5 16 Xöôûng cô khí 5x4x3,5 17 Kho chöùa nhieân lieäu 4x3x3,5 18 Traïm bieán theá 5x4x3,5 19 Nhaø veä sinh 10x1,5 20 Beán caù 3x15 Luaän vaên toát nghieäp trang121 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 Baûng Chuù Thích Sô Ñoà Phaân Xöôûng Saûn Xuaát Chính stt teân thieát bò Kích thöôùc 1 Beå chöùa nguyeân lieäu 3x2,25x1,2 2 Beå röûa 1,5x1,5x1,2 3 Dao caét H=1,5 4 Noài haáp =1,H=1,83 5 Mayù eùp truïc vít L=1,5 6 Maùy laøm tôi L=2 7 Maùy saáy thuøng quay =1,7,L=7 8 Baêng truyeàn laøm nguoäi L=5, B=0,5 9 Maùy nghieàn buùa 2,69x1,1x258 10 Pheãu ñinh löôïng 1x1x1,2 11 Calorifer 4,06x2,38x1 12 Cyclo =2, H=7 13 Baêng taûi B=0,5, L=14 14 Maùy troän khoâ 3,1x1,56x2,478 15 Maùy nghieàn tinh 1,29x1x1,17 16 Maùy troän öôùt 1,8x0,7x1,2 17 Maùy taïo vieân L=1 18 Mayù saáy B=1, L=9 19 Vít taûi L=3 20 Maùy phaân loaïi 1,5x1,45x2,065 21 calorifer 3,1x1,42 x1 22 Phoøng thay ñoà 17,5x4 23 Phoøng kcs 5x4 24 Phoøng y teá 5x4 25 Phoøng chöùa bao bì 3x4 26 Phoøng chöùa duïng cuï 3x4 27 Phoøng taém vaø veä sinh 9x6 Luaän vaên toát nghieäp trang122 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO I. PGS-TSKH Traàn Vaên Phuù Tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng saáy. NXB GIAÙO DUÏC, naêm 2002 II. PGS-TS Traàn Thò Luyeán –KS Ñoã Minh Phuïng Giaùo trình daàu ca,ù boät caù. Ñaïi hoïc Thuyû Saûn, naêm 1996 III. Soå tay coâng ngheä hoaù chaát thieát bò, taäp 1. NXB KHOA HOÏC KÓ THUAÄT,naêm 1982 IV. Soå tay coâng ngheä hoaù chaát thieát bò taäp 2. NXB KHOA HOÏC KÓ THUAÄT,naêm 1982 V. Vuõ Duy Tröôøng Kó thuaät nhieät NXB GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI, naêm 2001 VI. Nguyeãn Nhö Thung Maùy cheá bieán thöùc aên chaên nuoâi. NXB KHOA HOÏC KÓ THUAÄT, naêm 1987 VII. Buøi Haûi- Döông Ñöùc Hoàng-Haø Maïnh Thö Thieát bò trao ñoåi nhieät. NXB KHOA HOÏC KÓ THUAÄT, naêm 2001 VIII. Ñoaøn Duï Coâng ngheä vaø maùy cheá bieán thöïc phaåm. NXB KHOA HOÏC KÓ THUAÄT IX. www.angiang.gov X. Nguyeãn Vaên Thoa-Baïch Thò Quyønh Mai Cheá bieán thöùc aên toâm caù. NXB NOÂNG NGHIEÄP , naêm 1996 XI. PTSKHK Traàn Vaên Phuù-TSKHKT Nguyeãn Ñöông Kó thuaät saáy noâng saûn. NXB KHOA HOÏC KÓ THUAÄT, naêm 1994 XII. GS TSKH Nguyeãn Vaên Thoa Cô sôû thieát keá nhaø maùy cheá bieán ñoà hoäp vaø ñoâng laïnh thöïc phaåm. Tröôøng ñaïi hoïc daân laäp Vaên Lang, naêm 2002. XIII. Nguyeãn Vaên May Bôm, quaït, maùy neùn. NXB KHOA HOÏC KÓ THUAÄT, naêm 1997 XIV. Ñaëng Vaên Hôïp – Ñoã Minh Phuïng Giaùo trình phaân tích kieåm nghieäm saûn phaåm thuyû saûn. Ñaïi hoïc Thuyû Saûn Nha Trang, naêm1997 Luaän vaên toát nghieäp trang123 SVTT: Kieàu Thò Khuyeân Lôùp 43CB-2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐồ án tốt nghiệp- Thiết kế nhà máy chế biến bột cá và thức ăn cho cá tra - cá ba sa năng suất 20000 tấn -năm.pdf