Đo lường điện nhà máy super phốt phát lâm thao

PHẦN I : DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT XÍ NGHIỆP AXIT SỐ 2 1 . Dây chuyền sản xuất axit sunfuaric xí nghiệp axit số 2 + các công đoạn chính trong dây chuyền sản xuất axit : - Công đoạn hoá lỏng lưu huỳnh - Công đoạn đốt lưu huỳnh - Cộng đoạn nồi hơi nhiệt thừa - Công đoạn tiếp xúc - Công đoạn hấp thụ , sấy 1. CÔNG ĐOẠN HOÁ LỎNG LƯU HUỲNH : a ) Mô tả công nghệ : Lưu huỳnh rắn từ kho theo băng tải cấp vào bể hoá lỏng lưu huỳnh 106 . Bể hoá lỏng gồm 6 cụm trao đổi nhiệt ống xoắn . Hơi nước có áp xuất 6KT/cm2 , nhiệt độ 1600C đưa vào các cụm trao đổi nhiệt . Lưu huỳnh đưa vào gia nhiệt nóng chảy đến nhiệt độ 1400C 1500C và sang thùng lắng 108 ,109 vỏ thùng lắng cũng được trang bị các cụm trao đổi nhiệt , xung quanh thân thùng có áo hơi để giữ nhiệt độ lưu huỳnh lỏng ở nhiệt độ 1400C 1500C sau khi lắng cặn lưu huỳnh tự chảy từ thùng 108 , 109 sang thùng chứa 111 . Lưu huỳnh lỏng từ thùng 111 được 02 bơm M-110A , M-110B bơm lưu huỳnh vào vòi phun của lò đốt 201 b ) Các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến đo lường : - Nhiệt độ lưu huỳnh lỏng trong bình hoá lỏng : 140 1500C - Nhiệt độ thùng chứa : 140 1450C - Áp suất hơi vàobể hoá lỏng : 0,6 Mpa - Nhiệt độ hơi vào thùng chứa : 1600C - Mức lưu huỳnh lỏng trong thùng chứa - Bình thường : 1,6 m - Thấp nhất : 0,5 m - Cao nhất : 2,0 m

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2072 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đo lường điện nhà máy super phốt phát lâm thao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I : D©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt axit xÝ nghiÖp axit sè 2 1 . D©y chuyÒn s¶n xuÊt axit sunfuaric xÝ nghiÖp axit sè 2 + c¸c c«ng ®o¹n chÝnh trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt axit : - C«ng ®o¹n ho¸ láng l­u huúnh - C«ng ®o¹n ®èt l­u huúnh - Céng ®o¹n nåi h¬i nhiÖt thõa - C«ng ®o¹n tiÕp xóc - C«ng ®o¹n hÊp thô , sÊy 1. C«ng ®o¹n ho¸ láng l­u huúnh : a ) M« t¶ c«ng nghÖ : L­u huúnh r¾n tõ kho theo b¨ng t¶i cÊp vµo bÓ ho¸ láng l­u huúnh 106 . BÓ ho¸ láng gåm 6 côm trao ®æi nhiÖt èng xo¾n . H¬i n­íc cã ¸p xuÊt 6KT/cm2 , nhiÖt ®é 1600C ®­a vµo c¸c côm trao ®æi nhiÖt . L­u huúnh ®­a vµo gia nhiÖt nãng ch¶y ®Õn nhiÖt ®é 1400C ¸1500C vµ sang thïng l¾ng 108 ,109 vá thïng l¾ng còng ®­îc trang bÞ c¸c côm trao ®æi nhiÖt , xung quanh th©n thïng cã ¸o h¬i ®Ó gi÷ nhiÖt ®é l­u huúnh láng ë nhiÖt ®é 1400C ¸1500C sau khi l¾ng cÆn l­u huúnh tù ch¶y tõ thïng 108 , 109 sang thïng chøa 111 . L­u huúnh láng tõ thïng 111 ®­îc 02 b¬m M-110A , M-110B b¬m l­u huúnh vµo vßi phun cña lß ®èt 201 b ) C¸c chØ tiªu kü thuËt liªn quan ®Õn ®o l­êng : - NhiÖt ®é l­u huúnh láng trong b×nh ho¸ láng : 140 ¸1500C - NhiÖt ®é thïng chøa : 140 ¸1450C - ¸p suÊt h¬i vµobÓ ho¸ láng : 0,6 Mpa - NhiÖt ®é h¬i vµo thïng chøa : 1600C - Møc l­u huúnh láng trong thïng chøa - B×nh th­êng : 1,6 m - ThÊp nhÊt : 0,5 m - Cao nhÊt : 2,0 m c ) C¸c ®iÓm ®o vµ vÞ trÝ ®Æt : Dßng t¶i c¸c ®éng c¬ c«ng ®o¹n ho¸ láng l­u huúnh §iÓm ®o M - 104 M - 107 M - 110A M-110 B M - 115 M-119 VÞ trÝ ®o ®iÒu khiÓn b¨ng t¶i cÊp liÖu r¾n §iÒu khiÓn khuÊy thïng 106 §iÒu chØnh b¬m S láng sè 1 §iÒu chØnh b¬m S láng sè 2 §iÒu chØnh b¬m li t©m §iÒu chØnh qu¹t hót Thïng ho¸ láng S 106 Thïng l¾ng S láng 108 Thïng l¾ng S láng 109 Thïng chøa S láng 111 §iÓm ®o TI-106 ( 0C ) LI-106 ( mm) TI-108 (0C ) LI-108 (mm) TI-109 ( 0C ) LI-109 (mm) TI-111 ( 0C ) LI-111 (mm) VÞ trÝ ®o NhiÖt ®é S láng thïng 106 Møc S láng thïng 106 NhiÖt ®é S láng thïng 108 Møc S láng thïng 108 NhiÖt ®é S láng thïng 109 Møc S láng thïng 109 NhiÖt ®é S láng thïng 111 Møc S láng thïng 111 2 . C«ng ®o¹n lß ®èt l­u huúnh : a ) M« t¶ c«ng nghÖ : B¬m M-110A , M-110B b¬m l­u huúnh láng vµo vßi phun ë ®Çu lß ®èt , cïng chøa víi kh«ng khÝ ®­îc cÊp vµo lß b»ng qu¹t thæi cã l­u l­îng 33.500 ¸ 34.000 Nm3/ h DÇu DO ®­îc chøa thïng 206 , 2 ®éng c¬ M-206A , M-206B cã nhiÖm vô b¬m dÇu DO vµo lß ®èt ®Ó ®èt nãng líp g¹ch vá lß ®èt tõ 700 ¸ 8000C , ë nhiÖt ®é nµy l­u huúnh tù ch¸y thµnh khÝ SO2 vµ ph¸t sinh nhiÖt NhiÖt ®é hçn hîp khÝ SO2 ra khái lß ®èt cã nhiÖt ®é 900 ¸ 10250C , hµm l­îng SO2 tõ 9 ¸ 10 % sang nåi h¬i thu nhiÖt 208 b ) C¸c th«ng sè kü thuËt liªn quan : - NhiÖt ®é líp g¹ch vá lß ®èt : 700 ¸ 8000C - NhiÖt ®é hçn hîp khÝ ra lß ®èt : 900 ¸ 10250C - L­u l­îng l­u huúnh vµo vßi phun : 2,9 ¸ 3,3 m3/h - L­u l­îng kh«ng khÝ kh« : 33.500 ¸ 34.000 m3/h c ) C¸c ®iÓm ®o vµ vÞ trÝ ®Æt : C«ng ®o¹n lß ®èt §iÓm ®o TI-113 LI-113 FIC201A TI-201A TI-201B FI-210B PI-201A VÞ trÝ ®o NhiÖt ®é S láng thïng 113 Møc S láng thïng 113 §iÒu khiÓn l­u l­îng S tíi lß ®èt NhiÖt ®é S láng tíi lß ®èt NhiÖt ®é kh«ng khÝ kh« tíi lß ®èt L­u l­îng kh«ng khÝ kh« tíi lß ®èt ¸p suÊt S láng tíi lß ®èt §iÓm ®o TI-201 TI-202 TI-202A TI-203A TI-203 AIC-203 VÞ trÝ ®o NhiÖt ®é trong lß ®èt NhiÖt ®é sau lß ®èt NhiÖt ®é h¬i ra håi h¬i lß ®èt NhiÖt ®é khÝ SO2 tíi läc giã nãng NhiÖt ®é khÝ SO2 tíi th¸p tiÕp xóc §iÒu khiÓn nång ®é SO2 tíi th¸p tiÕp xóc 3 . C«ng ®o¹n nåi h¬i nhiÖt thõa : a ) M« t¶ c«ng nghÖ : N­íc mÒm ®­a ®Õn b×nh khö khÝ vµ ®­îc h©m nãng ë nhiÖt ®é 1050C ®­îc cÊp vµo nåi h¬i ®Ó lµm nguéi hçn hîp khÝ tõ 900 ¸ 10250C xuèng cßn 3500C . Dung dÞch Na3PO4 tõ thïng chøa ®­îc b¬m M-215 b¬m vµo nåi h¬i cïng víi n­íc mÒm ®Ó duy tr× ®é PH trong n­íc cÊp nåi h¬i tõ 9 ¸ 9,5 Hçn hîp khÝ SO2 cßn cã ®­êng bæ xung khÝ ( ®iÒu khiÓn bëi ®éng c¬ van MV-202 ) tõ trong lß ®èt ®Ó n©ng nhiÖt ®é hçn hîp khÝ lªn 445 ¸4550C tr­íc khi vµo thiÕt bÞ läc giã nãng 201 ( cã t¸c dông läc bôi , c¸c thµnh phÇn t¹p chÊt c¬ häc bÞ gi÷ l¹i ) . Sau khi qua thiÕt bÞ läc giã nãng hçn hîp khÝ cã nhiÖt ®é 420 ¸ 4300C H¬i n­íc tõ nåi h¬i cã ¸p suÊt 2,5 Mpa vµ nhiÖt ®é 2250C ®i qua bé gi¶m ¸p vµ lµm l¹nh xuèng cßn 0,6 Mpa ®i vµo m¹ng chung cña nhµ m¸y b ) C¸c th«ng sè kü thuËt liªn quan ®Õn ®o l­êng : - NhiÖt ®é khÝ sau nåi h¬i : 3500C - NhiÖt ®é h¬i ra gi¶m ¸p : 2250C - ¸p suÊt sau nåi h¬i : 2,5 Mpa - NhiÖt ®é sau gi¶m ¸p : 1600C - ¸p suÊt sau gi¶m ¸p : 0,6 Mpa - ¸p suÊt n­íc cÊp vµo nåi h¬i : 2,7 Mpa - L­u l­îng n­íc cÊp vµo nåi h¬i : 13,7 m3/h - Nång ®é SO2 tr­íc khi vµo tiÕp xóc : 9 ¸ 10 % c ) C¸c ®iÓm ®o vµ vÞ trÝ ®Æt : Bé phËn nåi h¬i B×nh khö khÝ §iÓm ®o TI-208 (0C) PIC209 (kg/cm2) LIC208 (mm) PIC208A (kg/cm2) TI-209 (0C) PIC209 (kg/cm2) LIC209 (mm) VÞ trÝ ®o NhiÖt ®é h¬i sau gi¶m ¸p §iÒu khiÓn ¸p suÊt h¬i trong nåi §iÒu khiÓn møc n­íc trong nåi h¬i §iÒu khiÓn ¸p suÊt sau gi¶m ¸p NhiÖt ®é trong b×nh khö khÝ §iÒu khiÓn ¸p suÊt trong b×nh khö khÝ §iÒu khiÓn møc n­íc trong b×nh khö khÝ Dßng t¶i ®éng c¬ §iÓm ®o M-212A M-214B M-215 VÞ trÝ ®o §iÒu chØnh b¬m cÊp n­íc nåi h¬i sè 1 §iÒu chØnh b¬m cÊp n­íc nåi h¬i sè 2 §iÒu khiÓn b¬m dung dÞch phèt ph¸t 4 . C«ng ®o¹n tiÕp xóc : a ) M« t¶ c«ng nghÖ : Hçn hîp khÝ SO2 cã nång ®é 9 ¸ 10 % sau läc giã nãng 201 cã nhiÖt ®é 420 ¸ 4300C ®i theo c¸c ®­êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh vµo líp tiÕp xóc 1 cña th¸p tiÕp xóc 306 . T¹i líp tiÕp xóc 1 khÝ SO2 ®­îc chuyÓn ho¸ thµnh SO3 , hçn hîp khÝ ra khái líp 1 ®¹t møc chuyÓn ho¸ 72.0 % vµ nhiÖt ®é 5750C ®­îc ®­a sang trao ®æi nhiÖt 305 , qua bé ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é TIC-306A ®Ó ®¹t nhiÖt ®é 4700C ®­a vµo líp tiÕp xóc 2 . §Ó t¨ng diÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc , hçn häp khÝ SO2 - SO3 ®­îc ®­a qua líp sµnh sø råi ®­a vµo líp tiÕp xóc 2 . Do nhiÖt ®é cña ph¶n øng liªn tôc , hçn hîp khÝ ra khái líp tiÕp xóc 2 cã nhiÖt ®é 5350C , møc chuyÓn ho¸ 93,0 % råi ®­a vµo trao ®æi nhiÖt 305 . Sau trao ®æi nhiÖt 305 hçn hîp khÝ cã nhiÖt ®é 4920C ®­îc ®­a vµo líp tiÕp xóc 3 . T¹i ®©y ph¶n øng chuyÓn ho¸ tiÕp tôc tõ SO2 thµnh SO3 . Sau líp 3 møc chuyÓn ho¸ ®¹t 97,3% , nhiÖt ®é 4920C ®­îc ®­a ®i lµm nguéi xuèng cßn 4260C nhê trao ®æi nhiÖt ngoµi 304 , sau ®ã cho vµo líp tiÕp xóc 4 . Sau khi qua líp tiÕp xóc 4 , nhiÖt ®é 4400C vµ møc chuyÓn ho¸ 98,0% , hçn hîp khÝ l¹i ®­îc ®­a vµo bé trao ®æi nhiÖt 305 ®Ó h¹ nhiÖt ®é xuèng cßn 4240C vµ ®­a vµo líp tiÕp xóc 5 Ra khái líp tiÕp xóc 5 , hçn hîp khÝ ®¹t møc chuyÓn ho¸ 99,6% , nhiÖt ®é 4330C ®­a vµo lµm nguéi ë bé trao ®æi nhiÖt sau líp 5 ( 304 ) , råi l¹i ®­a qua bé lµm nguéi SO3 vµ ®­a tíi th¸p hÊp thô «lªum * Ghi chó : c¸c hÖ thèng trao ®æi nhiÖt sau líp 5 (304 ) vµ hÖ thèng lµm nguéi SO3 sö dông hÖ thèng qu¹t lµm nguéi nhê c¸c qu¹t M-307 , M-308 , M-309 hót kh«ng khÝ tõ ngoµi trêi vµo lµm m¸t b ) C¸c th«ng sè liªn quan ®Õn ®o l­êng : *Th¸p tiÕp xóc 306 : - L­u l­îng hçn hîp khÝ 9 ¸ 10 % SO2 : 39 000 m3/h - ¸p suÊt vµo tiÕp xóc : 1645 mmH2O - ¸p suÊt sau tiÕp xóc 1 : 1047 mmH2O - ¸p suÊt sau tiÕp xóc 2 : 965 mmH2O - ¸p suÊt sau tiÕp xóc 3 : 856 mmH2O - ¸p suÊt sau tiÕp xóc 4 : 392 mmH2O - ¸p suÊt sau tiÕp xóc 5 : 364 mmH2O Líp xóc t¸c NhiÖt ®é khÝ vµo ( 0C ) NhiÖt ®é khÝ ra ( 0C ) Møc chuyÓn ho¸ (%) Líp 1 420 ¸ 4300C 575 72.0 Líp 2 470 535 93.0 Líp 3 468 492 97,3 Líp 4 426 440 98.0 Líp 5 424 433 99.6 * Läc giã nãng 201 : - L­u l­îng giã vµo läc gãi nãng : 26 000 m3/ h - NhiÖt ®é khÝ vµo : 420 ¸ 4300C - ¸p suÊt vµo läc giã : 1780 mmH2O - ¸p suÊt vµo läc giã : 1645 mmH2O c) C¸c ®iÓm ®o vµ vÞ trÝ ®Æt : Th¸p tiÕp xóc 204 §iÓm ®o TI 306-1A TI 306-1B TI 306-1C TI 306-2B TI 306-2C TIC 306-2A VÞ trÝ ®o NhiÖt ®é SO2 vµo líp tiÕp xóc 1 NhiÖt ®é SO2 ra líp tiÕp xóc 1 NhiÖt ®é SO2 ra líp tiÕp xóc 1 NhiÖt ®é SO2 vµo líp tiÕp xóc 2 NhiÖt ®é SO2 vµo líp tiÕp xóc 2 §iÒu khiÓn nhiÖt ®é SO2 vµo líp tiÕp xóc 1 Th¸p tiÕp xóc 204 §iÓm ®o TI 306-3A TI 306-3B TI 306-4A TI 306-4B TI 306-5A TI 306-5B VÞ trÝ ®o NhiÖt ®é SO2 vµo líp tiÕp xóc 3 NhiÖt ®é SO2 ra líp tiÕp xóc 3 NhiÖt ®é SO2 vµo líp tiÕp xóc 4 NhiÖt ®é SO2 ra líp tiÕp xóc 4 NhiÖt ®é SO2 vµo líp tiÕp xóc 5 NhiÖt ®é SO2 ralíp tiÕp xóc 5 Dßng t¶i ®éng c¬ §iÓm ®o M-301-1 M-301-2 M-307 M-308 M-309 VÞ trÝ ®o §éng c¬ m¸y nÐn sè 1 §éng c¬ m¸y nÐn sè 2 §iÒu chØnh qu¹t lµm nguéi SO3 sè 1 §iÒu chØnh qu¹t lµm nguéi SO3 sè 2 §iÒu chØnh qu¹t lµm nguéi SO3 sè 3 5 . C«ng ®o¹n hÊp thô: a ) M« t¶ c«ng nghÖ : Hçn hîp khÝ SO3 tõ th¸p tiÕp xóc cã nhiÖt ®é >4000C ®­îc ®­a vµo th¸p lµm nguéi h¹ nhiÖt ®é xuèng <1800C , khÝ sau khi ®­îc lµm nguéi ®­îc ®­a vµo th¸p «lªum 254 , sau ®ã ®­îc ®­a vµo th¸p hÊp thô mono 255 vµ ®i dÇn lªn ®Ønh th¸p . Axit 98,3% ®­îc c¸c b¬m ®Èy lªn ph©n phèi vµo c¸c dµn lµm l¹nh èng chïm sau ®ã ®­îc t­íi vµo th¸p qua c¸c hÖ thèng ®Üa ph©n phèi tõ ®Ønh th¸p xuèng . Sau khi tiÕp xóc víi líp ®Öm yªn ngùa axit cã nång ®é 98,6% håi l­u vÒ thïng tuÇn hoµn . Hçn hîp sau khi hÊp thô ®­îc ®­a qua th¸p t¸ch mïi råi ®i vµo èng th¶i khÝ . Møc ®é hÊp thô sau th¸p m«n« ®¹t 99,8% Nång ®é axit trong thïng chøa ®­îc ®iÒu chØnh b»ng l­îng axit sÊy vµ n­íc s¹ch bæ xung vµo , l­u l­îng ®­îc ®iÒu chØnh tù ®éng theo tÝn hiÖu cña ®ång hå nång ®é CE-521 Møc ®é axit trong thïng chøa duy tr× nhê thiÕt bÞ ®o LT-321 ®iÒu chØnh van axit m«n« vÒ thïng sÊy N­íc lµm l¹nh cña axit cña dµn lµm l¹nh vµ trao ®æi nhiÖt ®­îc thu trong m¸y th«ng qua ®Çu ®o PH råi th¶i ra m­¬ng th¶i * C«ng ®o¹n sÊy kh«ng khÝ : Kh«ng khÝ ngoµi trêi qua m¸y nÐn kh«ng khÝ ®­îc thæi vµo th¸p sÊy 3 cã nång ®é axit 98,3% ®­îc b¬m hót qua thiÕt bÞ lµm l¹nh t­íi vµo th¸p Trong th¸p sÈyra qu¸ tr×nh hÊp thô h¬i n­íc , kh«ng khÝ sau th¸p hÊp thô cã ®é Èm < 0,015 % ®i sang bé phËn lß ®èt l­u huúnh PhÇn II : n¾m v÷ng cÊu t¹o , nguyªn lý lµm viÖc ®Æc tÝnh kü thuËt cña thiÕt bÞ ®o A-thiÕt bÞ ®o vµ ®ång hå ®o nhiÖt : §o nhiÖt ®é b»ng cÆp nhiÖt ®iÖn : CÆp nhiÖt ®iÖn d­îc lµm viÖc dùa trªn c¬ së hiÖu øng nhiÖt ®iÖn : khi 2 thanh kim lo¹i ( hîp kim ) cã nhiÖt dÉn suÊt kh¸c nhau ®­îc nèi l¹i víi nhau . D­íi t¸c dông cña nhiÖt ®é gi÷a chóng sinh ra mét hiÖu ®iÖn thÕ tiÕp xóc , nguyªn nh©n lµ do d­íi t¸c dông cña nhiÖt ®é , mËt ®é ®iÖn tÝch tù do t¨ng lªn dÉn ®Õn sù khuyÕch t¸n ®iÖn tö tù do gi÷a 2 thanh kim lo¹i ( hîp kim ) qua mèi hµn Thanh nµo mÊt ®iÖn tÝch tù do lµ ®iÖn cùc d­¬ng (+) Thanh nµo nhËn ®iÖn tÝch tù do lµ ®iÖn cùc ©m (-) Khi ®Æt ®Çu lµm viÖc vµo m«i tr­êng cã nhiÖt ®é sÏ xuÊt hiÖn søc ®iÖn ®éng ë hai ®Çu d©y dÉn e1(t1) , e2(t2) Søc ®iÖn ®éng sinh ra gi÷a 2 mèi hµn lµ : E12(t1t2) = e1(t1) - e2(t2) (mV) Khi nhiÖt ®é t¨ng th× søc ®iÖn ®éng E12(t1t2) còng t¨ng theo quan hÖ hµm * C¸ch ®o cÆp pin nhiÖt sö dông cÇu ®o c©n b»ng ( Weatstone ) vµ nguån cÊp mét chiÒu Gi¸ trÞ cña hiÖu ®iÖn thÕ tiÕp xóc phô thuéc vµo : + CÊu t¹o b¶n chÊt cña 2 thanh kim lo¹i ( hîp kim ) hay cßn gäi lµ ®iÖn trë suÊt + NhiÖt ®é m«i tr­êng cÇn ®o + Ph¹m vi ®o cña cÆp ®iÖn trë STT Lo¹i pin nhiÖt Ký hiÖu Kho¶ng ®o 1 Plantin - Plantin R«®i PP 0¸18000C 2 Cromen - alumen XA (K) 0¸10000C 3 S¾t - Copen YK 0¸6000C 4 Cromen - Copen XK 0¸6000C 5 §ång - Copen MK 0¸6000C 6 S¾t - Costantan 0¸3500C 7 Copen - Costantan 0¸3500C + Vá b¶o vÖ cña c¸c cÆp nhiÖt ®iÖn th­êng lµm b»ng hîp kim chÞu ®­îc nhiÖt ®é cao cã ®é bÒn c¬ häc khi nhiÖt ®é thay ®æi . C¸ch ly víi ®iÖn cùc vµ vá b¶o vÖ lµ chuçi c¸c èng xö lý nhiÖt + CÆp nhiÖt ®iÖn th­êng ®­îc nèi víi d©y bï nhiÖt ®Ó kÐo ®Çu tù do ®i xa gi÷ cho nhiÖt ®é ®Çu tù do cè ®Þnh ®Ó tr¸nh sai sè khi ®o + CÆp nhiÖt ®iÖn ¸p dông cho nhiÒu ®Çu ®o : TÝn hiÖu ®Çu vµo cña cÆp nhiÖt ®iÖn lµ mV . C¸c ®ång hå ®o ®­îc lËp tr×nh theo tÝn hiÖu mV + §ång hå ®o chØ thÞ b»ng kim ghi l¹i c¸c gi¸ trÞ ®o trªn b¨ng giÊy theo thêi gian - §ång hå KCP2 , KCP3 + §ång hå chØ thÞ theo nhiÖt ®é ®iÖn tö th«ng qua 6 kªnh ghi l¹i gi¸ trÞ ®o trªn b¨ng giÊy - KE71 ; MR1000 ; HONEY WELL … 2 . §o b»ng nhiÖt ®iÖn trë ( sensor c¶m biÕn nhiÖt ) : Cã 2 lo¹i ®iÖn trë : - NhiÖt ®iÖn trë d©y dÉn - NhiÖt ®iÖn trë b¸n dÉn a - NhiÖt ®iÖn trë d©y dÉn: NhiÖt ®iÖn trë ®è lµ sù thay ®æi ®iÖn trë cña d©y theo sù nhiÖt ®é cña nã + Yªu cÇu ®èi víi vËt liÖu chÕ t¹o nhiÖt ®iÖn trë lµ hÖ sè nhiÖt ®é lín , bÒn vÒ c¬ häc , ®iÖn trë suÊt lín chÞu ®­îc nhiÖt ®é cao vÉn gi÷ nguyªn kh«ng bÞ oxi ho¸ + NhiÖt ®iÖn trë thång th­êng ®­îc chÕ t¹o tõ ®ång , Platin vµ Niken * TÝnh chÊt cña nhiÖt ®iÖn trë phô thuéc vµo c¸c yÕu tè : + CÊu t¹o d©y dÉn , tiÕt diÖn , chiÒu dµi cña d©y lµm ®iÖn trë + TÝnh chÊt cña m«i tr­êng ®o , tèc ®é chuyÓn ®éng cña m«i tr­êng + H×nh d¸ng gi¸ trÞ cña ®iÖn trë -D©y ®iÖn trë Platin ( Pt ) : Cã c¸c cÊp ®iÖn trë : 4 ; 6 ; 50 ; 100 W Kho¶ng ®o : 0 ¸ 6600C Ph­¬ng tr×nh ®Æc tr­ng cã d¹ng : Rt = R0 ( 1 + At + Bt2 ) R0 : ®iÖn trë ë 00C t : nhiÖt ®é A,B : h»ng sè Nh­îc ®iÓm cña ®iÖn trë Platin lµ ®Æc tÝnh phi tuyÕn - NhiÖt ®iÖn trë ®ång ( Cu ) : Ph­¬ng tr×nh ®Æc tr­ng cã d¹ng : Rt = R0 ( 1 + at ) R0 : ®iÖn trë ë 00C t : nhiÖt ®é a : hÖ sè nhiÖt ®é - NhiÖt ®iÖn trë Niken : Kho¶ng ®o : 0 ¸ 3000C Vá b¶o vÖ cña nhiÖt ®iÖn trë th­êng lµm b»ng hîp chÊt phi kim ®­îc ®Æt trong èng sø chÞu nhiÖt + Mét trong nh÷ng c¸ch ®o nhiÖt ®iÖn trë sö dông cÇu c©n b»ng ( Weatstone ) vµ nguån cÊp mét chiÒu + C¸c lo¹i ®iªn trë th­êng dïng CÊu t¹o d©y KL ®o CÊp ®iÖn trë Kho¶ng ®o Kim lo¹i ®ång 50 ; 53 ; 100 W -50 ¸ 1800C Kim lo¹i b¹ch kim ( Pt ) 4,6 ; 10 ; 50 ; 100 W -200 ¸ 6000C Kim lo¹i Niken 0 ¸ 3000C 3 . NhiÖt kÕ l­ìng kim : kim lo¹i ®ång Kim lo¹i In-van Kim chØ thÞ lß xo ph¶n håi * CÊu t¹o : Gåm 2 thanh kim lo¹i cã ®é gi¶n në kh¸c nhau ®­îc ghÐp s¸t víi nhau + Mét thanh cã hÖ sè gi·n në lín nh­ ®ång , nh«m , than + Thanh cã hÖ sè gi·n në Ýt nh­ In-van Khi dÆt trong m«i tr­êng cã nhiÖt ®é mét ®Çu cè ®inh dÆt trong m«i tr­êng ®ã nhiÖt ®é ®Çu cña thanh tù do cã hÖ sè gi·n në lín bÞ cong lªn t¸c ®éng trùc tiÕp lªn ®ßn bÈy lµm cho kim quay chØ thÞ cho ta gi¸ trÞ cÇn ®o * TÝnh n¨ng : + ChØ thÞ gi¸ trÞ ®o t¹i chç + Kho¶ng ®o tuú thuéc cÊp ®é cña ®ång hå B - mét sèph­¬ng ph¸p ®o ¸p suÊt - ®ång hå ®o ¸p suÊt : 1 . §o ¸p suÊt b»ng thuû tÜnh : Pa : ¸p suÊt m«i tr­êng ®o Pg : ¸p suÊt khÝ quyÓn §o ¸p suÊt thuû tinh lµ so s¸nh ¸p suÊt cña m«i tr­êng ®o víi ¸p suÊt khÝ quyÓn P = Pa - Pg = g. h - §èi víi dung dÞch n­íc : g = 1 ë nhiÖt ®é 40C ( ®¬n vÞ ®o mmH2O) - §èi víi dung dÞch thuû ng©n : g = 13,6 ë 00C ( ®¬n vÞ ®o mmHg ) * Chó ý : mèi quan hÖ ®¬n vÞ ®o ¸p suÊt : 1 at = 1 KT/cm2 = 0,981 bar = 0,1 Mpa = 100 Kpa = 105 Pa = 10000 mmH2O 1 mmH2O = 1/13,6 mmHg 2 . §ång hå ®o ¸p suÊt kiÓu Mano mater : èng dÉn ¸p lß xo h×nh bÇu dôc C¬ cÊu chuyÓn ®éng hiÖu chØnh ®iÓm 0 kim chØ thÞ thang ®o lß xo ph¶n håi Bé phËn chÝnh lµ mét èng kim lo¹i rçng cã tiÕt diÖn bÇu dôc h×mh d¸ng l­ìi liÒm lµm b»ng ®ång thau hoÆc thÐp ¸p suÊt cña chÊt ®i qua èng dÉn g©y nªn sù biÕn d¹ng èng cong h×nh l­ìi liÒm .KÐo theo c¬ cÊu chuyÒn lùc ®­a kim vÒ gi¸ trÞ cÇn ®o Lß xo ph¶n håi cã t¸c dông ®­a kim ®o vÒ gi¸ trÞ c©n b»ng khi ¸p suÊt b»ng 0 Gi¸ trÞ ®o chØ thÞ kim ®o trªn g¹ch thang ®o tÝnh n¨ng + Dïng ®o ¸p suÊt kho¶ng ®o phô thuéc vµo tõng cÊp ®ång hå ®o §¬n vÞ ®o th­êng sö dông : bar , Kpa , Mpa , KT/cm2 + Ngoµi ra cßn dïng ¸p kÕ , cã g¾n c¸c tiÕp ®iÓm ®iÖn ®Ó khèng chÕ kho¶ng ®o cao thÊp 3 . §o ¸p suÊt b»ng bé biÕn truyÒn ( 1151GD , EJA 110,120,340,348 ) Nguyªn lý chung cña bé biÕn chuyÒn ®o ¸p suÊt dùa theo biÕn ®æi ®iÖn dung : dùa trªn sù t¸c ®émg t­îng hç gi÷a 2 ®iÖn cùc t¹o thµnh mét tô ®iÖn ph¼ng C = e : §iÖn m«i gi÷a 2 ®iÖn cùc S : TiÕt diÖn gi÷a 2 b¶n cùc d : Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 b¶n cùc Tô ®iÖn bao gåm : + B¶n cùc d­¬ng cña tô ®iÖn lµ mét mµng kim lo¹i ph¼ng cã thÓ dÞch chuyÓn ®­îc , cã nÕp quÊn cã kh¶ n¨ng chÞu uèn d­íi t¸c dông cña ¸p suÊt + Mµng ®­îc chÕ t¹o b»ng c¸c m¸c thÐp cacbon kh¸c nhau + B¶n cùc ©m ®­îc gi÷ cè ®Þnh ®­îc c¸ch ly víi líp vá b»ng th¹ch anh + Dung m«i gi÷a 2 b¶n cùc tô ®iÖn lµ dÇu Slicion Khi cã ¸p suÊt t¸c dông lªn mµng lµm b¶n cùc ®éng cña tô ®iÖn dÞch chuyÓn dÉn ®Õn thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a 2 b¶n cùc cña tô . Khi ®ã gi¸ trÞ ®iÖn dung C phô thuéc vµo ®é di chuyÓn d cña mµng C = Dd : Kho¶ng c¸ch dÞch chuyÓn cu¶ mµng khi cã ¸p suÊt P t¸c dông víi sù thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a 2 b¶n cùc e = const , s =const ta cã ®é nh¹y cña chuyÓn ®æi ®iÖn dung : Sd = = - M¹ch ®o cña c¶m biÐn ®iÖn dung sö dông m¹ch cÇu kh«ng c©n b»ng . Cung cÊp m¹ch cÇu lµ mét m¸y ph¸t tÇn sè lín ( MF ) Trong s¬ ®å cÇu ®o b»ng ph­¬ng ph¸p so s¸nh , ta cã : R1 , R2 : §iÖn trë thuÇn RN , CN : CX : §iÖn dung cÇn ®o Khi ¸p suÊt P = 0 , CX = const khi ®ã cÇu ë vÞ trÝ c©n b»ng Khi ®ã gãc tæn hao cña ®iÖn dung sÏ lµ : tgd = W . Rx . Cx = W . RN . CN Khi ®Æt mét ®iÖn ¸p U0 vµo tô ®iÖn lµm xuÊt hiÖn ®iÖn dung ký sinh lµm ®é nh¹y cña nã gi¶m ®i + ChuyÓn ®æi ®iÖn dung cã thÓ chia lµm 2 nhãm : - ChuyÓn ®æi m¸y ph¸t - ChuyÓn ®æi c¸c th«ng sè : lµ sô thay ®æi c¸c ®¹i l­îng lµm cho gi¸ trÞ ®iÖn dung C thay ®æi gi¸ trÞ c - ®o chªnh ¸p b»ng bé biÕn truyÒn : Bé biÕn truyÒn ®o chªnh ¸p lµm viÖc theo nguyªn lý nh­ 2 tô ®iÖn m¾c nèi tiÕp . Trong ®ã mµng kim lo¹i trong bé biÕn truyÒn ®ãng vai trß nh­ mét b¶n cùc d­¬ng cña tô ®iÖn Khi hai tô ®iÖn m¾c nèi tiÕp , ta cã : C = K. + T¹i vÞ trÝ hai ¸p suÊt P1 ,P2 = 0 hoÆc P1 = P2 th× øng víi ®iÖn dung C = 0 Khi ®ã : Gi¸ trÞ cña tô ®iÖn C tû lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi­a 2 b¶n cùc cña mét tô ®iÖn D - ®o nång ®é dung dÞch Nguyªn lý : ®é ®iÖn dÉn G lµ nghÞch ®¶o cña ®iÖn trë vµ tØ lÖ thuËn víi diÖn tÝch cña tiÕt diÖn vu«ng gãc víi dßng ®iÖn vµ tØ lÖ nghÞch víi chiÒu dµi: G = * CÊu t¹o cña ®iÖn cùc : + Th©n ®iÖn cùc ®­îc cÊu t¹o bëi hîp chÊt thuû tinh trong suèt chÞu ®­îc sù ¨n mßn cña axit + Bªn trong ®iÖn cùc gåm 6 vßng d©y ®iÖn trë , 12 ®Çu ra ®­îc cÊu t¹o b»ng vËt liÖu graphit , platin vµ ®­îc ®æ ®Çy dung dÞch KCl b·o hoµ * §iÖn cùc mÉu ph¹m vi ®o : + Kho¶ng ®o cña ®iÖn cùc mÉu 95 ¸ 99 % cã thÓ ®o ®­îc nång ®é dung dÞch 98,3 % + §Çu ®o c¶m biÕn nång ®é theo nguyªn lý xuyªn th«ng * §Ó lo¹i trõ sai sè do ph©n cùc cña dung dÞch cÇn ®o ng­êi ta sö dông viÖc cung cÊp m¹ch ®o b»ng ®iÖn ¸p xoay chiÒu 50 ¸ 100 Hz tÇn sè cao * §Ó tr¸nh ¶nh h­ëng sai sè do nhiÖt ®é m«i tr­êng dïng ®iÖn trë tù ®éng bï nhiÖt Pt 1000 W - 6 W §¬n vÞ ®o nång ®é dung dÞch : ms / mm ; ms / cm §iÖn cùc : ICS 402 Bé biÕn truyÒn : EXA - ISC 402 Nguån cÊp 220 VAC . TÝn hiÖu ra : 4 ¸ 20 mA chØ thÞ b»ng ®iÖn tö sè E - ®o l­u l­îng vµ ®ång hå ®o l­u l­îng : 1 . §ång hå ®o l­u l­îng b»ng Rota meter : Dïng Rota meter ®o l­u l­îng chÊt hay chÊt khÝ lµm c¸ch x¸c ®Þnh l­u l­îng nhê c¸ch x¸c ®Þnh vËn tèc trung b×nh cña dßng ch¶y g©y nªn Phao ë tr¹ng th¸i c©n b»ng : r . g . V + Cx . r . S . U2/ 2 = r0 . g .V V, r0 : thÓ tÝch vµ khèi l­îng riªng cña phao U, r : vËn tèc , khèi l­îng riªng cña chÊt l­u Cx, S : hÖ sè lùc c¶n , diÖn tÝch cña h×nh chiÕu cña phao trªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi vËn tèc U g : gia tèc träng tr­êng L­u l­îng dßng ch¶y Q : Q = K .h §äc h Þ Q Dông cô ®o chØ lµ mét phao bhÑ h×nh c«n cong . Khi chÊt láng , chÊt khÝ ch¶y qua phao do tèc ®é dßng ch¶y ®Èy phao thay ®æi vÞ trÝ , khi lùc cña dßng ch¶y c©n b»ng víi träng lùc cña phao th× phao ®øng yªn §Ó ®o ®é dÞch chuyÓn cña phao ng­êi ta l¾p trªn phao mét hÖ thèng c¶m biÕn ®iÖn tõ * øng dông cña lo¹i ®ång hå ®o : KROHNEH 205 Nguån cung cÊp : 220 V . TÝn hiÖu ra : 4 ¸ 20 mA Bé chØ thÞ ®iÒu khiÓn : U 486 2 . §o l­u l­îng b»n ph­¬ng ph¸p tiÕt l­u : Dïng tÊm tÊm ch¾n lç chuÈn ( Diaphram ) th¾t dßng ch¶y lµm tèc ®é dßng ch¶y t¨ng t¹o nªn sù chªnh ¸p tr­íc vµ sau dßng . Khi ®ã chÊt láng vµ chÊt khÝ ®i qua tiÕt diÖn S0 bÞ th¾t l¹i , tèc ®é dßng ch¶y nhanh h¬n v× mét phÇn thÕ n¨ng biÕn thµnh ®éng n¨ng * øng dông cña lo¹i ®ång hå ®o : Bé biÕn truyÒn ®o chªnh ¸p : EJA - 1151 DP TÝn hiÖu ra : 4 ¸ 20 mA §i kÌm víi c¸c thiÕt bÞ nguån ph©n phèi chuyÓn ®æi : SDBS - 140 A ; S901D víi nguån cung cÊp 24 VDC e - ®o møc vµ ®ång hå ®o møc n­íc : 1 . §o møc b»ng xuyªn th«ng : Dùa trªn nguyªn lý gi÷a b×nh vµ èng ®o chÊt láng . Khi n­íc t¨ng lªn t­¬ng øng víi møc ®o trong èng 2 . §o n­íc b»ng phao : §o møc b¨ng phao ®­îc so s¸nh qu¶ ®èi träng g¾n víi l¾p hÖ thèng tiÕp ®iÓm ®iÖn Mét phao ch×m ®­îc cÊu t¹o bëi mét h×nh trô ®­îc th¶ ch×m trong chÊt láng , ®é cao cña phao b»ng ®é cao cùc ®¹i cña chÊt láng cã trong b×nh . Van ch×m ®­îc g¾n bëi mét c¶m biÕn ®o lùc chÞu t¸c ®éng cña mét lùc phô thuéc vµo chiÒu cao H cña chÊt láng : F = P - r . g . s . H r. g.s .H : Lùc ®Èy acsimet t¸c ®éng lªn diÖn tÝch cña phao n»m trong chÊt láng S : DiÖn tÝch cña phao H : chiÒu cao cña phao ch×m trong chÊt láng r : TØ träng chÊt láng ( kg/cm3 ) g : Gia tèc träng tr­êng , g = 9,81 m/s §o møc b»ng chuyÓn dÞch c©n b»ng ®iÖn ®Èy gi÷a phao vµ ®ßn bÈy * øng dông ®ång hå ®o : Bé biÕn truyÒn : LD/HLD 134 TÝn hiÖu ra : 4 ¸ 20 mA Nguån cung cÊp : 20 VDC ChØ thÞ møc n­íc b»ng tû sè : 0 ¸ 100 % 3 . §o møc n­íc b»ng chªnh ¸p : èng d­¬ng ®­îc l¾p ë ®¸y thïng lu«n chøa ®Çy n­íc . ¸p suÊt t¸c ®éng bªn d­¬ng : P(+) = P1 + Ph¬i èng ©m ®­îc th«ng víi nåi h¬i . ¸p suÊt t¸c ®éng bªn ©m : P(-) = P2 + Ph¬i §é chªnh lÖch ¸p suÊt ®­îc tÝnh b»ng : DP = P(+) - P(-) = P1 - P2 §é chªnh lÖch ¸p suÊt DP t­¬ng øng víi cét DH : DP = g. DH Þ DH = Hmax - H Hmax : §é cao cña thïng chøa cÇn ®o H : §é cao cña ®¸y tíi ®iÓm cÇn ®o Tõ ®ã ta cã c«ng thøc : DH = Sù chªnh lÖch ¸p suÊt DP t¸c ®éng lµm dÞch chuyÓn mµng xiph«ng lµm b»ng kim lo¹i ®­îc g¾n víi phÇn tö nh¹y chuyÓn ®æi ¸p suÊt hay c¶m biÕn ®iÖn dung sang tÝn hiÖu ®iÖn * øng dông ®ång hå ®o : Bé biÕn truyÒn ®o møc theo % : EJA , 1151DP Nguån cung cÊp : 24 VDC TÝn hiÖu ra cña bé biÕn truyÒn : 4 ¸ 20 mA §i kÌm bé chuyÓn ®æi tÝn hiÖu S901D , bé phËn chuyÓn ®æi tÝn hiÖu SDBS 140A ®­îc ®­a ®Õn ®ång hå chØ thÞ 4 . §o møc n­íc b»ng ph­¬ng ph¸p thæi khÝ nÐn liªn tôc : + Nguån cÊp khÝ nÐn 3 ¸ 5 KT/cm3 qua van gi¶m ¸p xuèng cßn 1,4 KT/cm3 + Nguån nu«i khÝ nÐn 1,4 KT/cm3 ®­îc cÊp cho ®ång hå ®o HB4 , HB10 vµ bé biÕn ®æi s¬ cÊp MC KhÝ qua van gi¶m ¸p , cèc bät sao cho l­îng bät thæi qua èng ®o møc qua mçi chÊt ®o 60 ¸ 100 bät/phót PhÇn khÝ nÐn qua cèc bät tho¸t ra khái èng ®o . Mét phÇn khÝ nÐn ®­îc ph¶n håi vÒ ®ång hå s¬ cÊp §ång hå s¬ cÊp cã 2 lo¹i chuyÓn ®æi : + ChuyÓn ®æi ¸p suÊt thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ¸p + chuyÓn ®æi ¸p suÊt thµnh khÝ nÐn chuÈn 0,2 ¸ 1 KT/cm3 * ChuyÓn ®æi thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ¸p : Sö dông bé biÕn ®æi vi sai . Khi ¸p suÊt t¸c ®éng lªn mµng uèn nÕp cÊu t¹o b»ng ®ång lµm dÞch chuyÓn lâi thÐp sinh ra mét søc ®iÖn ®éng TÝn hiÖu ®iÖn ¸p ®­îc ®­a ®Õn bé khuyÕch ®¹i cã c«ng suÊt ®ñ lín cÊp cho ®éng c¬ quay kÐo theo c¬ cÊu chuyÓn ®éng . Khi lâi thÐp ë vÞ trÝ c©n b»ng míi ®ång hå chØ cho ta gi¸ trÞ cÇn ®o + Sö dông c¸c lo¹i ®ång hå : S¬ cÊp : MC Thø cÊp : * ChuyÓn ¸p suÊt thµnh khÝ nÐn chuÈn : Nguån nu«i khÝ nÐn P = 1,4 KT/cm3 cÊp cho bé khuyÕch ®¹i truyÒn dÉn tÝn hiÖu ®­îc ®i xa T­¬ng øng khe hë cña kim phun vµ tÊm ch¾n lµ tÝn hiÖu khÝ nÐn chuÈn 0,2 ¸ 1 KT/cm3 ®­îc ®­a ®Õn ®ång hå thø cÊp + Sö dông c¸c lo¹i ®ång hå : S¬ cÊp : MC Thø cÊp : PB4 , PB10 ChØ thÞ gi¸ trÞ ®o vµ khi l¹i gi¸ trÞ ®o trªn b¨ng giÊy theo thêi gian 5 . §o møc b»ng biÕn truyÒn ®iÖn dung : §o møc b»ng ®iÖn dùa trªn c¬ së thay ®æi bÒ mÆt diÖn tÝch tiÕp xóc cña chÊt ®iÖn m«i víi 2 ®iÖn cùc ®o Gi¸ trÞ ®iÖn dung phô thuéc : + H»ng sè ®o dÉn ®iÖn cña chÊt ®o vµ ®é c¶m nhËn ®Çu ®o cña mçi chÊt + Phô thuéc vµo diÖn tÝch bÒ mÆt chÊt ®o §èi víi ®iÖn dung h×nh trô : C = A : §­êng kÝnh ngoµi cña thanh mang ®iÖn cùc (+) B : §­êng kÝnh trongcña thanh mang ®iÖn cùc (-) X : Kho¶ng c¸ch tõ ®Çu ®o ®Õn bÒ mÆt mçi chÊt M¹ch xung ®­îc l¾p trªn ®Çu mçi thanh ®o . Thay ®æi tÝn hiÖu ®iÖn dung dÉn ®Õn tÇn sè xung thay ®æi sau ®ã göi ®Õn ®ång hå ®o ®Æt c¸ch xa c¸p chèng nhiÔu * øng dông ®ång hå ®o : ThiÕt bÞ biÕn truyÒn ®o møc b»ng ®iÖn dung : §Çu ®o : NTS §ång hå : Kobolb ChØ thÞ b»ng ®iÖn tû sè cã ®Æt tÝn hiÖu b¸o møc cao thÊp F - §o ®é ph : ChuyÓn ®æi ho¸ ®iÖn lµ nh÷ng chuyÓn ®æi dùa trªn c¸c hiÖn t­îng ho¸ ®iÖn x¶y ra do qu¸ tr×nh «xi khö c¸c ®iÖn cùc HiÖn t­îng ph©n li x¶y ra khi hoµ tan dung dÞch vµo n­íc , ph©n tö cña c¸c chÊt nµy sÏ ph©n ly thµnh c¸c ion ®iÖn tÝch d­¬ng ( cation ) vµ c¸c ion ®iÖn tÝch ©m ( anion ) t¹o thµnh dung dÞch dÉn ®iÖn ChuyÓn ®æi Ganvanic dïng réng r·i ®Ó ®o ®é ho¹t ®éng cña c¸c ion hi®ro H2O = H+ + OH- §o ®é PH Û lg ( H+) §Çu ®o PH cÊu t¹o gåm cã 2 diÖn cùc : + §iÖn cùc so s¸nh : lµ mét b×nh thuû tinh cã thµnh máng ( chøa Na ) . Khi nhóng vµo dung dÞch ®ã , c¸c i«n tõ b×nh thuû tinh ®i vµo dung dÞch , cßn c¸c i«n H+ tõ dung dÞch chiÕm vµo chç chóng §Ó lÊy ®iÖn thÕ ë bªn trong ®iÖn cùc thuû tinh cßn cã ®iÖn cùc Ag2Cl2 vµ dung dÞch PH mÉu + §iÖn cùc ®o : lµ mét èng thuû tinh cã chøa dung dÞch b·o hoµ khã tan Hg2Cl2 . Dung dÞch b·o hoµ KCl ( ho¸ ®iÖn ly ) ®Ó gi¶m ®iÖn thÕ khuyÕch t¸n Do trªn dung dÞch KCl ®iÖn thÕ khuyÕch t¸n cã trÞ sè nhá søc ®iÖn ®éng ®­îc sinh ra ë 2 ®Çu cùc ®o : ®iÖn cùc ®o vµ ®iÖn cùc so s¸nh Nång ®é i«n H+ cã hp¹t tÝnh lµm thay ®æi søc ®iÖn ®éng cña ®iÖn cùc ®ã E = E0 + R : H»ng sè khÝ , R = 8,3178 T : NhiÖt ®é tuyÖt ®èi (K) F : H»ng sè Faraday , F = 96522 N : Ho¸ trÞ i«n E0 : §iÖn thÕ cÇn so s¸nh E : §iÖn thÕ cÇn ®o NhiÖt ®é dung dÞch cã ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ®o . ®Ó tr¸nh sai sè do nhiÖt g©y nªn ng­êi ta dÆt ®iÖn cùc so s¸nh vµ ®iÖn cùc ®o t¹i mét ®iÓm vµ l¨ps thªm nhiÖt ®iÖn trë b¹ch kim ®Ó tù ®éng bï nhiÖt . Nh­ vËy nång ®é PH ®­îc x¸c ®Þnh nhê sù thay ®æi søc ®iÖn ®éng cña hai ®iÖn cùc ®o lªn cÇu ®o * øng dông ®ång hå ®o : CÇu ®o lµ lo¹i ®iÖn cùc c¶m biÕn mµng thuû tinh rÊt ®Çy KCl : PH 402G Bé biÕn truyÒn PH 402G TÝn hiÖu ra : 4 ¸ 20 mA Nguån cÊp : 220 VDC §iÖn cùc ®o PH chØ thÞ b»ng ®iÖn tû sè ghi l¹i trªn b¨ng giÊy + §iÖn cùc ®o : Colepamer , Prominent , Antymon … + Bé biÕn ®æi s¬ cÊp : PH 693 , HANA + ChØ thÞ tù ghi DICKASONN g - §o nång ®é vµ ®ång hå ®o nång ®é : 1 . §o nång ®é axit b»ng c¸ch ®o ®é dÉn : Dùa vµo hiÖn t­îng ph©n li x¶y ra khi hoµ tan dung dÞch vµo n­íc , ph©n tö cña c¸c chÊt nµy sÏ ph©n ly thµnh c¸c ion ®iÖn tÝch d­¬ng ( cation ) vµ c¸c ion ®iÖn tÝch ©m ( anion ) t¹o thµnh dung dÞch dÉn ®iÖn Sù chuyÓn dÞch cña c¸c h¹t mang ®iÖn trong chÊt ®iÖn ly hoÆc gi÷a c¸c chÊt ®iÖn ly víi c¸c ®iÖn cùc chØ x¶y d­íi d¹ng chuyÓn ®éng cña c¸c i«n hoÆc t¸ch i«n trªn c¸c ®iÖn cùc Nång ®é dung dÞch cµng lín th× ®iÖn dÉn cµng gi¶m + §iÖn dÉn cña dung dÞch n­íc g = 0 + §iÖn dÉn cña dung dÞch bÊt kú g = l . f . C = l . a C : nång ®é t­¬ng ®­¬ng hay nång ®é ph©n tö ( gammol/lit ) f : HÖ sè ho¹t ®éng cña dung dÞch (gi¶m khi nång ®é t¨ng) l : HÖ sè ®iÖn dÉn t­¬ng ®­¬ng §Ó ®o nång ®é ng­êi ta chØ dïng 2 ®iÖn cùc : + §iÖn cùc mÉu + §iÖn cùc ®o §o nång ®é dung dÞch b»ng c¸ch so s¸nh ®é dÉn cña axit cÇn ®o vµ axit mÉu nång ®é cè ®Þnh . MÆt kh¸c ng­êi ta dïng ®iÖn cùc mÉu cã nång ®é cè ®Þnh ®Ó bï nhiÖt sai sè cho cÇu ®o , v× khi nhiÖt ®é thay ®æi th× ®é dÉn cña dung dÞch thay ®æi theo C¸c ®iÖn cùc mÉu cho c¸c ph¹m vi ®o : + 0 ¸ 25 % H2SO4 th× nång ®é mÉu lµ 70 % + 68 ¸ 72 % H2SO4 th× nång ®é mÉu lµ 70 % + 73 ¸ 78 % H2SO4 th× nång ®é mÉu lµ 76 % + 93 ¸ 96 % H2SO4 th× nång ®é mÉu lµ 75 % + 95 ¸ 99 % H2SO4 th× nång ®é mÉu lµ 98,3 % Dïng ®iÖn trë Pt 1000 W dÆt chÕ ®é tù ®éng bï nhiÖt gi¶m sai sè cho phÐp ®o * øng dông ®ång hå ®o : §iÖn cùc ®o nång ®é axit b»ng ®iÖn dÉn : C¶m biÕn : SC402G ®iÒn ®Çy dung dÞch KCl §ång hå ®o nång ®é axit : bé biÕn truyÒn EXA ISC 402 G + TÝn hiÖu ra : 4 ¸ 20 mA + Nguån cÊp : 220 VDC + ChØ thÞ b»ng ®iÖn tö sè ®¬n vÞ ®o ms/cm 2 . ®o nång ®é b»ng tia hång ngo¹i : Dùa trªn c¬ së sù hÊp thô nhiÖt ®é cña tia hång ngo¹i ë b­íc sãng nhÊt ®Þnh ®èi víi chÊt khÝ . KhÝ CO2 hÊp thô tia hång ngo¹i ë b­íc sãng 0,47 mm . Sù hÊp thô cµng nhiÒu nång ®é khÝ cµng t¨ng CÊu t¹o bëi 2 buång khÝ (1) vµ (2) + Buång (1) chøa CO2 + N2 : Cho tia hång ngo¹i quÐt qua + Buång (2) chøa N2 kh«ng hÊp thô tia hång ngo¹i Cã 2 ®Ìn ph¸t tia hång ngo¹i chiÕu qua ®Üa . Khi ®· qua tia hång ngo¹i bÞ gi¸n ®o¹n . Sau ®ã qua buång läc chØ cho ta tia hång ngo¹i cã b­íc sãng 0,47 mm qua + Cho khÝ CO2 vµo buång ®o khÝ CO2 hÊp thô tia hång ngo¹i qua buång bÞ yÕu ®i . §é nÐt phô thuéc vµo nång ®é khÝ * §iÖn cùc lÊy mÉu : M&C * §ång hå ®o chØ thÞ hiÖn sè : SIEMENS - ULTRAMAT 6E PhÇn 4 : N¾m v÷ng c¸c sù cè , nguyªn nh©n , BiÖn ph¸p kh¾c phôc víi c¸c thiÕt bÞ ®o hiÖn dïng trong c«ng ty 1 . Nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra sù cè thiÕt bÞ : Do con ng­êi vËn hµnh c«ng nghÖ Do qu¸ tr×nh lµm viÖc cña thiÕt bÞ ®o Do m«i tr­êng a ) Do con ng­êi vËn hµnh c«ng nghÖ s¶n xuÊt : Nguyªn nh©n do con ng­êi vËn hµnh s¶n xuÊt Ýt x¶y ra v× ®èi víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng ®· ®­îc tÝnh to¸n chØ giíi h¹n lµm viÖc nhiÒu nhÊt lµ 2/3 giíi h¹n ®o cña thiÕt bÞ . Nªn viÖc dao ®éng ®èi víi c¸c chØ sè kü thuËt Ýt khi ¶nh h­ëng thiÕt bÞ ®o b ) Do qu¸ tr×nh lµm viÖc cña thiÕt bÞ ®o : Ngµy nay kü thuËt ®o l­êng trong c«ng ty ®· ®­îc n©ng cÊp sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o hiÖn ®¹i , tiªn tiÕn nªn viÖc sai sè trong b¶n th©n thiÕt bÞ ®o khonng ¶nh h­ëng ®Õn kh«ngÕt qu¶ ®o Tuy nhiªn do qu¸ tr×nh lµm viÖc liªn tôc b¶n th©n thiÕt bÞ ®o cã thÓ tr«i mÊt ®iÓm 0 . Nªn cÇn hiÖu chØnh l¹i c¸c th«ng sè lµm viÖc cña thiÕt bÞ c ) Do m«i tr­êng : ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng ®o trong s¶n xuÊt trong c«ng ty lµ nguyªn nh©n g©y ra sù cè nhiÒu nhÊt ®è víi c¸c thiÕt bÞ ®o ThiÕt bÞ lµm viÖc trong m«i ¨n mßn axit , sunfat , SO2 , SO3 M«i tr­êng ®o cã nhiÖt ®é cao Moi tr­êng ®o cã nhiÒu bôi §Ó b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ ®o tr¸nh tiÕp xóc víi m«i tr­êng®o ta ph¶i dïng c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ : + §èi víi m«i tr­êng ®o cã nhiÖt ®é cao : ®iÓm ®o ta dïng èng b¶o vÖ 2 líp èng thÐp tr¾ng tr¸nh nhiÖt ®ä trùc tiÕp vµo ®iÓm ®o + §èi víi m«i tr­êng ®o nhiÖt ®é cao vµ ¨n mßn SO2 , SO3 dïng èng b¶o vÖ 2 líp èng thÐp tr¾ng . VÝ dô nhiÖt ®é trong lß ®èt axit , nhiÖt ®é c¸c líp tiÕp xóc , nhiÖt ®é hÊp thô hay trªn c¸c ®­êng èng axit + §èi víi c¸c axit cã nång ®é lo·ng sù ¨n mßn cao dïng vËt liÖu ch× ®Ó bäc ®iÓm ®o hoÆc ®Ó tr¸nh sù thay ®æi dßng ch¶y hoÆc nhiÖt ®é thay ®æi + §èi víi ®ång hå ®o l­u l­îng axit nguyªn nh©n ph¸t sinh sai sè khi ®o lµ do SO3 b¸m vµo 2 ®iÖn cùc ®o ViÖc kiÓm tra vÖ sinh ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®o ph¶i th­êng xuyªn liªn tôc theo chu kú , thÊy nh÷ng hiÖn t­îng bÊt th­êng trong c¸c kh«ngÕt qu¶ ®o cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra ngay ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tr¸nh g©y c¸c sù ã hoÆc háng hãc cho c¸c thiÕt bÞ + ë mçi ®ång hå cÇn ®­îc cµi ®Æt chÕ ®é c¶nh b¸o b»ng tÝn hiÖu ®Ìn , chØ thÞ hoÆc hiÓn thÞ gi¸ trÞ {0.00 } khi ®­êng truyÒn tÝn hiÖu bÞ ng¾t VÝ dô : + §ång hå UT350 , UM350 : chÕ ®é ®­êng truyÒn bÞ ng¾t trªn ®ång hå chØ thÞ OVER + §ång hå DICKSON : chØ thÞ { 0.00 } + §ång hå U486 khi b¸o lçi ®­îc hiÓn thÞ b»ng ®Ìn §Ó kh¾c phôc ta sö dông c¸c ®ång hå ®o ®Ó kiÓm tra . §èi víi tÝn hiÖu ®iÖn ta m¾c song song ®Ó kiÓm tra . Cßn tÝn hiÖu dßng chuÈn 4 - 20 mA ta th¸o mét ®Çu cùc ( + hoÆc - ) ta m¾c nèi tiÕp víi ®ång hå kiÓm tra * C¸c thao t¸c tiÕn hµnh kiÓm tra m¹ch : a ) T¹i bé c¶m biÕn vµ bé s¬ cÊp : + Ta ®o ®iÖn ¸p mét chiÒu 24VDC + Ta ®o tÝn hiÖu ®iÖn ¸p hay tÝn hiÖu dßng chuÈn 4 - 20 mA + Ta ®o nguån ®iÖn ¸p kÝch thÝch 54 AC ®èi víi bé bieens ®æi l­u l­îng tõ xa + §o tÝn hiÖu ®Çu ra cña bé c¶m biÕn ®­a ®Õn ®ång hå thø cÊp b ) T¹i thø cÊp : + §o dßng tÝn hiÖu chuÈn 4 - 20 mA th¸o mét ®Çu ®iÖn cùc vµo cña ®ång hå ®o m¾c nèi tiÕp víi ®ång hå kiÓm tra §ång hå ®o ¸p suÊt , chªnh ¸p b»ng biÕn truyÒn 1151GD , 1151PD , EJA 110 , 120 , 430 , 438 . Khi ph¸t hiÖn ra sai sè®o thùc tÕ so víi kÕt qu¶ cña ®ång hå ®o , ta kiÓm tra b»ng c¸ch ®Æt mét ®ång hå ®o mÉu ®o song song víi cùc (+) vµ cùc (-) cña hiÖn tr­êng §èi víi ®ång hå thø cÊp ®o ¸p suÊt so s¸nh 2 gi¸ trÞ gi÷a ®ång hå ®o vµ ®ång hå kiÓm tra t­¬ng øng tØ lÖ víi kho¶ng biÕn ®æi dßng ra 4 - 20 mA cña ®ång hå BiÕn truyÒn chªnh ¸p : - Ta còng lµm t­¬ng tù nh­ trªn nghÜa lµ ®o cùc (+) vµ (-) cña hiÖn tr­êng råi ®Æt ®ång hå ®o ¸p kÕ (mmH2O) vµo c¸c cùc gi¸ trÞ ®o ¸p kÓ c¸c cùc ®­îc tÝnh nh­ sau: - NÕu ®o l­u l­îng : Q = D2.WTB = e. (m3/h) Víi: Lµ tØ träng cña chÊt ®o (kg/m3) WTB l­u tèc trung b×nh cña chÊt ®o (m/s) Q = WTB. F (m3/h) ; G = g. WTB.F (Kg/s) Q = .Qmax = .Qmax §¬n vÞ : H chiÒu cao cña cét chÊt láng ( mmH2O , mmHg) NÕu lµ ®o møc P = g. H (KT/cm2) DH = Hmax NÕu nh­ sai sè cho phÐp qu¸ lín cÇn th¸o vÒ hiÖu chØnh cÇn tr¸nh Cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + Mét sè thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc l©u dµi thiÕt bÞ t¹i hiÖn tr­êng cã hiÖn t­îng tr«i mÊt ®iÓm 0. DÉn ®Õn ®ång hå lµm viÖc kh«ng cßn chÝnh x¸c . Ta cÇn hiÖu chØnh dÞch chuyÓn ®iÓm 0 sao cho ®ång hå lµm viÖc trong kho¶ng tuyÕn tÝnh. Cã vÝt chØnh ®iÓm 0 trªn thiÕt bÞ ®o hoÆc cµi ®Æt l¹i kho¶ng ®o sao cho phï hîp víi hiÖn tr­êng ®o. + Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña bé biÕn truyÒn do t¾c c¸c cùc(+ vµ (-) bëi vËy hiÖn tr­êng lµm cho gi¸ trÞ ®o v­ît qu¸gi¸ trÞ thang ®o [-0,3 - 110%] cña bé biÕn truyÒn. Bé biÕn truyÒn b¸o lçi v­ît qu¸ gi¸ trÞ thang ®o. Kh¾c phôc b»ng c¸ch th«ng c¸c cùc (+) hoÆc cùc (-). §­a ®iÕn bé biÕn truyÒn . + Bé c¶m biÕn senx¬ ®iÖn dung ®­îc ®o møc. §iÖn cùc (-) cña c¶m biÕn ®­îc sö dông vËt liÖu b»ng èng thÐp tr¾ng h×nh trô f42. Do qu¸ tr×nh ®o møc axit thïng chøa. Trªn bÒ mÆt axit cã nång ®é lo·ng sù ¨n mßn kim lo¹i cao dÉn ®Õn thñng ®iÖn cùc, kh¾c phôc b»ng c¸ch thay thÕ ®iÖn cùc (-) sao cho chiÒu dµi thay ph¶i chÝnh x¸c . 2 . n¾m v÷ng c¸c thiÕt bÞ dïng trong c¸c thiÕt bÞ ®o * VËt liÖu dïng trong c¸c thiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é : C¸c lo¹i cÆp nhiÖt : + §iÖn cùc ®o : th­êng sö dông vËt liÖu Platin - Platin R«®i , Cromen - Almen , constantan… + Líp c¸ch ®iÖn cùc víi vá b¶o : sö dông vËt liÖu sø chÞu nhiÖt + Vá b¶o vÖ c¸c ®iÖn cùc : Niken , thÐp kh«ng rØ , hîp kim nh«m * §ång hå ®o ¸p suÊt Manomet : Lµ lß so h×nh trô rçng : sö dông vËt liÖu ®ång , thÐp Cacbon… * §Çu c¶m biÕn ®o møc kiÓu ®iÖn dung Vá b¶o vÖ ®iÖn cùc d­¬ng cña ®iÖn cùc lµ dïng vËt liÖu nhùa tæng hîp Teflon §iÖn cùc ©m sö dông èng thÐp tr¾ng f42 * VËt liÖu sö dông trong thiÕt bÞ ®o l­u l­îng axit líp lãt trong lµ dïng nhùa Teflon PTFE chèng axit , m¾t ®iÖn cùc dïng thÐp Cacbon , hoÆc vËt liÖu sö dông bªn trong lµ thÐp kh«ng rØ * Bé biÕn truyÒn ®o ¸p suÊt vµ ®o chªnh ¸p EJA + Vá biÕn truyÒn lµm b»ng hîp kim nh«m + Mµng bé biÕn truyÒn dïng b»ng hîp kim Cacbon + Dung m«i n»m gi÷a 2 ®iÖn cùc lµ dÇu Silicon hoÆc dÇu DO ho¸ + §­êng truyÒn d÷ liÖu dïng c¸p xo¾n chèng nhiÔu A10 * NhiÖt kÕ l­ìng kim Sö dông vËt liÖu nhiÖt kÕ l­âng kim dùa vµo nhiÖt ®é cÇn ®o vµ tÝnh chÊt m«i tr­êng , dïng : ®ång , niken , vonfram * Van ®iÒu khiÓn chÞu ¨n mßn cã líp lãt b¶o vÖ PTFE , vËt liÖu chÕ t¹o van b»ng c¸c m¸c thÐp kh«ng rØ , chÞu ®­îc nhiÖt ®é , kh«ng bÞ biÕn d¹ng * §iÖn cùc ®o PH : Than ®iÖn cùc sö dông thuû tinh ®Æc biÖt Kho¸ ®iÖn cùc sö dông vËt liÖu Platin , Graphit 3 . n¾m v÷ng c¸c chi tiÕt mau háng trong c¸c thiÕt bÞ ®o mµ c«ng ty ®ang sö dông §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®o nhiÖt ®é nh­ cÆp pin nhiÖt , nhiÖt biÓu , ®iÖn trë … Líp b¶o vÖ bªn ngoµi cã ¶nh h­ëng ®Õn ®é bÒn cña thiÕt bÞ . Khi c¸c cÆp pin nhiÖt vµ nhiÖt biÓu ®iÖn trë lµm viÖc ë nhiÖt ®é cao trong m«i tr­êng ¨n mßn , th«ng th­êng líp b¶o vÖ bªn ngoµi hay bÞ ch¸y hoÆc èng sø chÞu nhiÖt bÞ næ Ýt x¶y ra hiÖn t­¬ngj ch¸y ®øt ®iÖn cùc bªn trong . Nh­îc ®iÓm trªn rÊt khã kh¾c phôc , kh«ng cã thiÕt bÞ thay thÕ nªn chØ thay c¸i míi NÕu do c¸c cÆp pin nhiÖt ®iÖn bÞ ®øt ®iÖn cùc . ViÖc t¹o ra mét mèi hµn míi c¸c vËt liÖu chÕ t¹o ë nhiÖt ®é cao nh­ Platin lµ rÊt khã ph¶i ®¶m b¶o mèi hµn ph¶i lµm viÖc ®­îc ë nhiÖt ®é cao §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®o møc b»ng ®iÖn dung do hiÖn t­îng ¨n mßn ®iÖn cùc bªn ©m b»ng thÐp tr¾ng hay x¶y ra trªn bÒ mÆt axit th­êng cã nång ®é lo·ng , sù ¨n mßn cµng cao lµm thñng èng ®o g©y ra sai sè khi ®o §ång hå ®o l­u l­îng tõ tÝnh lo¹i Kobold cã bäc mét líp nhùa tæng hîp Teflon PTFE chèng axit . Nh­ng do qu¸ tr×nh lµm viÖc l©u dµi bÞ phñ mét líp SO3 cïng nhiÖt ®é cña axit g©y nªn hiÖn t­îng biÕn d¹ng líp nhùa tæng hîp lµm háng líp nhùa b¶o vÖ ®ång hå ®o C¸c lo¹i ®ång hå ®o ¸p suÊt , Manomet do qu¸ tr×nh lµm viÖc l©u dµi víi t¸c ®éng cña nhiÖt ®é vµ sù dao ®éng qu¸ t¶i g©y nªn sù ®µn håi kh«ng tuyÕn tÝnh cña lß so g©y ra sai sè khi ®o §iÖn cùc PH th©n ®iÖn cùc ®­îc cÊu t¹o bëi thuû tinh ®Æc biÖt chèng ®­îc sù ¨n mßn cña axit . Nh­ng kho¸ ®iÖn ph©n cÊu t¹o kh«ng bÞ ¨n mßn ( vµng , Platin , Graphit ) nh­ng do qu¸ tr×nh lµm viÖc ®o n­íc th¶i cã hµm l­îng axit nªn ®Çu kho¸ bÞ ¨n mßn g©y ra hiÖn t­îng háng c¸c ®iÖn cùc PhÇn III : Tæng quan vÒ hÖ thèng dcs 1 . Thµnh phÇn cña hÖ thèng : - Tr¹m giao diÖn vËn hµnh ( HIS ) Tr¹m HIS dïng cho vËn hµnh vµ gi¸m s¸t , nã hiÓn thÞ c¸c th«ng sè c«ng nghÖ , c¸c th«ng sè ®iÒu khiÓn vµ c¸c b¸o ®éng cÇn thiÕt gióp ng­êi sö dông nhanh chãng n¾m b¾t c¸c tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña nhµ m¸y - Tr¹m thiÕt kÕ kü thuËt ( ENG ) Tr¹m nµy lµ mét m¸y tÝnh ®a dông dïng cho thiÕt kÕ kü thuËt - Tr¹m ®iÒu khiÓn hiÖn tr­êng ( FCS ) Tr¹m ®iÒu khiÓn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn , t¹i ®©y c¸c th«ng sè c«ng nghÖ ®­îc ®äc , bé vi xö lý sÏ tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ ®iÒu khiÓn phï hîp vµ ®­a ra c¸c thiÕt bÞ hiÖn tr­êng - M¹ng Ethernet M¹ng Ethernet ®­îc sö dông ®Ó liªn kÕt c¸c HIS , ENG vµ hÖ thèng gi¸m s¸t trªn c¸c v¨n phßng - M¹ng V / VL M¹ng V / VL lµ m¹ng thêi gian thùc kÕt nèi c¸c tr¹m nh­ FCS , HIS , BCV , ACG l¹i víi nhau cho phÐp c¸c HIS cã thÓ nhËn ®­îc c¸c d÷ liÖu tõ c¸c FCS mét c¸ch nhanh nhÊt - Bé kÕt nèi ®­êng truyÒn ( BCV hoÆc ABC ) ThiÕt bÞ nµy dïng nèi m¹ng V víi c¸c hÖ thèng CENTUM CS 1000 / 3000 hoÆc mét DCS cã s½n - Bé kÕt nèi ®­êng truyÒn th«ng tin liªn l¹c ( CGW hoÆc ACG ) Bé nµy dïng nèi m¹ng V víi c¸c m¸y tÝnh gi¸m s¸t hoÆc c¸c m¸y tÝnh c¸c nh©n trªn c¸c m¹ng côc bé 2 . tr¹m giao diÖn vËn hµnh ( his ) HIS thu thËp c¸c th«ng tin nh­ th«ng sè c«ng nghÖ , gi¸ trÞ ®Æt , gi¸ trÞ ®o , tham sè ®iÒu khiÓn vµ c¸c c¶nh b¸o , b¸o ®éng tõ FCG ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña nhµ m¸y vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn . C¸c th«ng sè nµy ®­îc biÓu hiÖn d­íi d¹ng dÔ hiÓu , dÔ ®äc trªn mµn h×nh nh­ biÓu ®å , ®å thÞ ,v¨n b¶n , biÓu mÉu , trang ®å ho¹ . Tõ ®è nã cung cÊp mét m«i tr­êng vËn hµnh Ýt lçi do nhÇm lÉn nhÊt Cã 2 kiÓu HIS : KiÓu tr¹m dïng m¸y tÝnh th«ng dông vµ kiÓu tr¹m chuyªn dông - KiÓu tr¹m dïng m¸y tÝnh th«ng dông Tr¹m lo¹i nµy dïng c¸c m¸y tÝnh ®a dông t­¬ng thÝch víi IBM PC/AT hoÆc m¸y tÝnh ®a dông t­¬ng thÝch PC/AT , m¸y tÝnh cña Yokogawa §Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y tÝnh cho HIS nh­ sau : CPU : Pentum 166 MHz ho¹c m¹nh h¬n Bé nhí trong : 64 MB ( Cµng nhiÒu chøc n¨ng cµng cÇn nhiÒu bé nhí ) §Üa cøng : 2 GB hoÆc h¬n ( §Üa ph¶i trèng 500 MB hoÆc lín h¬n CARD mµn h×nh : 1024 ´ 768 hoÆc h¬n , 256 mµu Bé nhí CARD mµn h×nh : 2 MB hoÆc h¬n Mµn h×nh : 17 inch hoÆc h¬n Cæng nèi tiÕp : Mét cæng RS232 hoÆc nhiÒu h¬n ( kiÓu 9 ch©n ) Cæng song song : Mét cæng hoÆc nhiÒu h¬n R·nh më réng : PCI , ISA ( Mét r·nh PCI cho CARD m¹ng V / V mét cho CARD m¹ng Ethernet ) Nguån cung cÊp : 220 - 240 VA PhÇn mÒm c¬ b¶n : Windows NT phiªn b¶n 4.0 kÌm Service Pack 3.0 - KiÓu tr¹m chuyªn dông Lo¹i nµy l¾p ®Æt trªn sµn víi mµn h×nh 21 inch cã chøc n¨ng vËn hµnh trªn mµn h×nh “Touch” . Nã cã c¶ mµn phÝm vËn h×nh vµ bµn phÝm kü thuËt . Tuy nhiªn lo¹i nµy chØ sö dông cho CS3000 3 . Tr¹m ®iÒu khiÓn hiÖn tr­êng Cã 2 kiÓu FCS : Lo¹i lín vµ lo¹i nhá Tuy nhiªn lo¹i lín chØ dïng cho CS3000 , cßn lo¹i nhá dïng cho c¶ CS1000 vµ CS3000 Khi dïng c¸c FCS cho hÖ CS3000 ng­êi ta dïng ký hiÖu “LFCS” ®Ó chØ lo¹i FCS lín vµ “SFCS” cho lo¹i nhá M· kü thuËt LFCS ( chØ dïng cho CS3000 ) AFS 10S ( KiÓu r¾c c¾m , 1 bé vi xö lý ) AFS 10D ( KiÓu r¾c c¾m , 2 bé vi xö lý ) AFS 20S ( KiÓu r¾c c¾m , 1 bé vi xö lý ) AFS 20D ( KiÓu r¾c c¾m , 2 bé vi xö lý ) M· kü thuËt cña PFCS PFCS ( KiÓu FCS nhá , 1 bé vi xö lý ) PFCS ( KiÓu FCS nhá , 2 bé vi xö lý ) 3.1. Miªu t¶ phÇn cøng cña FCS Trong phÇn nµy chØ xem xÐt ng¾n gän phÇn cøng chÝnh cña c¶ 2 PFCS vµ LFCS - Hèc c¾m kÐp cho bus ®iÒu khiÓn Hèc c¾m n¬i l¾p c¸p V hoÆc VL cho FCS . Hai hèc dïng cho 2 ®­êng bus , mét chÝnh vµ mét dù phßng - Bé cÊp nguån ( PCU ) §èi víi PFCS cã s½n bé nguån bªn trong cÊp cho c¸c bé phËn cña FCS . §èi víi LFCS bé nguån lÊy ®iÖn tõ b¶ng ph©n phèi ®iÖn vµ chuyÓn nã thµnh ®iÖn ¸p mét chiÒu c¸ch ly dïng ph©n phèi cho c¸c CARD vµ bé phËn n»m bªn trong FCU - Bé pin dù phßng Bé pin cã thÓ n¹p ®­îc nµy ®Æt trong PSU , nã ®­îc dïng ®Ó l­u l¹i bé nhí cña bé vi xö lý khi mÊt nguån . Nã cã thÓ l­u c¸c th«ng sè ®Æt ë c¹nh tr­íc cña LFCS . Mçi bé ph©n phèi BUS RIO cã thÓ ghÐp nèi tíi 3 nót trªn cïng trong bé nhí trong kho¶ng thêi gian 72 giê - CARD ghÐp nèi RIO vµ BUS RIO CARD ghÐp nèi RIO chØ ®­îc dïng cho LFCS ( CS3000 ) . CARD ghÐp nèi RIO thùc hiÖn viÖc truyÒn d÷ liÖu gi÷a c¸c nót nèi víi bé phËn ph©n phèi BUS RIO th«ng qua thiÕt bÞ nèi BUS . Béph©n phèi BUS RIO ®­îc ®Æt ë c¹nh tr­íc cña LFCS . Bé phËn ph©n phèi BUS RIO kiÓu chuÈn cã thÓ dïng ë d¹ng mét ®­êng BUS hoÆc2 ®­êng BUS nèi song song - Bé xö lý ®Çu vµo ra ( IOU ) Lµ c¸c thiÕt bÞ truyÒn tin xölý chuyÓn ®æi vµ truyÒn c¸c tÝn hiÖu hiÓn tr­êng tíi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hiÓn tr­êng ( FCS ) - Bé ghÐp nèi nót m¹ng ( NIU ) Lµ thiÕt bÞ thùc hiÖn chøc n¨ng göi tÝn hiÖu t­¬ng tù , tÝn hiÖu vµo ra d¹ng tiÕp ®iÓm tõ hiÖn tr­êng tíi bé ®iÒu khiÓn hiÖn tr­êng th«ng qua BUS RIO , vµ nã còng thùc hiÖn cung cÊp nguån cho c¸c IOU - Nót Xem cÊu h×nh cña c¸c bé vi xö lý®Çu vµo ra , ®Çu nèi ®iÖn cña bé ghÐp nèi nót m¹ng - Bé xö lý Bé xö lý thùc hiÖn chøc n¨ng tÝnh to¸n ®iÒu khiÓn . Mét sè lo¹i FCS cã 2 bé vi xö lý nèi song song . Mét bé xö lý ë tr¹ng th¸i ®iÒu khiÓn mét ë tr¹ng th¸i dù phßng Mçi bé xö lý cã 2 CPU . thùc hiÖn cïng mét chøc n¨ng tÝnh to¸n , kÕt qu¶ cña 2 bé vi xö lý ®­îc so s¸nh ®èi chiÕu . Nõu kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña 2 bé vi xö lý gièng nhau bé so s¸nh sÏ ra lÖnh göi tÝn hiÖu ®i . V× bé nhí trong cã bé kiÓm tra söa lçi , do vËy cã mét bit sai sÏ ®­îc söa Nõu kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña 2 CPU kh¸c nhau bé so s¸nh sÏ b¸o r»ng x¶y ra lçi vµ chuyÓn bé xö lý naú sang chÕ ®é dù phßng cßn bé xö lý dù phßng sÏ chuyÓn sang chÕ ®é chÝnh . Tuy nhiªn bé xö lý dù phßng vÉn thùc hiÖn chøc n¨ng tÝnh to¸n nh­ bªn ®iÒu khiÓn , nh­ vËy nã cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ngay khi giµnh ®­îc quyÒn ChÕ ®é kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn trong bé vi xö lý khi x¶y ra lçi . ChÕ ®é tù kiÓm tra lçi ssÏ ®­îc thùc hiÖn víi bé xö lý cã lçi . Nõu kh«ng cã lçi nµo tr¹ng th¸i b¸o lçi b×nh th­êng . Vµ bé xö lý chÝnh vµ bé xö lý dù phßng thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n vµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn nh­ nhau V× c¸c CPU cïng n»m trong mét bé vµ bé so s¸nh lu«n t×m lçi do tÝnh to¸n vµ 2 bé xö lý lµm viÖc song song do vËy nã cã thÓ ®¶m nhËn viÖc ®iÒu khiÓn trong thêi gian ng¾n nhÊt t¹i thêi ®iÓm bÊt kú nµo mµ kh«ng bÞ ng¾n qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn 4 . m¹ng : HÖ CS1000 vµ CS3000 sö dông m¹ng V/VL vµ Ethernet ®Ó truyÒn d÷ liÖu ®iÒu khiÓn M¹ng V M¹ng VL Tèc ®é truyÒn 10 Mbps 10Mbps KiÓu c¸p 10BASE2 dïng cho tr¹m HIS , 10BASE5 cho FCS ACG 10 BASE5 dïng cho FCS , ACG Kho¶ng c¸ch truyÒn 500m/®o¹n (10BASE5) 185m/®o¹n (10BASE2) 185m/®o¹n (víi c¸p 10BASE2 ) Ph­¬ng ph¸p truy cËp Di chuyÓn thÎ bµi Di chuyÓn thÎ bµi Bé lÆp - C¸p ®ång trôc - C¸p quang Tèi ®a 8 bé , 16 km Tèi ®a 8 bé , 20km Tèi ®a 8 bé , 1,6 km Tèi ®a 8 bé , 20km - Ethernet HIS vµ ENG , HIS vµ hÖ gi¸m s¸t cã thÓ ®­îc nèi m¹ng Ethernet côc bé , m¸y tÝnh gi¸m s¸t vµ m¸y PC trªn m¹ng cã thÓ truy nhËp c¸c d÷ liÖu ®éng , c¸c th«ng tin trong hÖ CS1000/CS3000 . M¹ng Ethernet ®­îc sö dông ®Ó truyÒn c¸c tÖp d÷ liÖu tõ HIS tíi m¸y tÝnh gi¸m s¸t hoÆc dïng c©n b»ng d÷ liÖu trong 2 HIS thay v× sö dông V/VL . HÖ thèng chØ cã mét m¸y thiÕt kÕ kü thuËt th× kh«ng cÇn m¹ng Ethernet V× hÖ CS1000 cã quy m« nhá ( tèi ®a 24 tr¹m ) do ®ã m¹ng th«ng tin vµ mang V kh«ng bÞ qu¸ t¶i , v× vËy cã thÓ dïng Ethernet hoÆc kh«ng . Tr¸i l¹i , ®èi víi CS3000 , Ethernet lµ mét thiÕt bÞ chuÈn ®Ó truyÒn sè liÖu gi÷a c¸c HIS ®Ó ng¨n ngõa sù qu¸ t¶i cho m¹ng V v× hÖ CS3000 lµ hÖ cã quy m« lín 5 . kh¶ n¨ng tèi ®a cña hÖ thèng : HÖ CS1000/CS3000 víi c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n , th× d­íi ®©y lµ kh¶ n¨ng tèi ®a cña hÖ thèng : CS1000 CS3000 Sè nh·n gi¸m s¸t tèi ®a 8000 100000 Sè tr¹m tèi ®a 24 256 Sè vïng tèi ®a 1 16 Sè tr¹m tèi ®a cho mét vïng 8HIS , 16 FCS 64 (TÊt c¶ ) , 16 HIS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐo lường điện nhà máy super phốt phát lâm thao.doc
Luận văn liên quan