Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà - Tỉnh Quảng Ninh với công tác phòng chống nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên

PhÇn I: më ®Çu 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hoá – xã hội đang chuyển mình theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được những thành tựu to lớn. Với chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và đang là một nước phát triển và có nhiều tiềm năng trong những năm gần đây. Tuy nhiên đứng trước những thành tựu đã đạt được Việt Nam cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định và đối mặt với nó từng ngày, từng giờ và trên mọi mặt trận. Như chúng ta đã biết, theo theo thống kê hàng năm thì thanh niên trong độ tuổi từ 16 – 35 tuổi ở nước ta chiếm khoảng gần 70% dân số cả nước và là nguồn nhân lực chính dồi dào, là chủ nhân tương lai của đất. Trong mọi thời kì, và trên mọi lĩnh vực thanh niên luôn luôn được xác định là lực lượng xung kích đi đầu. Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đến thế hệ trẻ, thế hệ “ Chủ nhân tương lai của đất nước”. Nhà nước ta ®ã ban hành nhiều chủ chương, chỉ thị, nghị quyết về thanh niên và công tác thanh niên như: nghị quyết 25/NQCP ngày 25/10/2008 v/v “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đói với công tác thanh niên trong thời kì Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nước”. Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa thanh niên Việt Nam có một tầm nhìn mới mẻ và chiến lược có chiều sâu hơn, đặc biệt là có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên trong những cơ hội đó cũng có nhiều khó khăn, thử thách và cạm bẫy đó là mặt trái của nền kinh tế thị trường, là môi trường thuận lợi cho việc vận chuyển buôn bán, tàng trữ và nghiện hút các chát ma tuý. Nghiện hút và xử dụng các chất ma tuý nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của thanh niên, ảnh hưởng đến chất lượng nòi giống, suy sụp về kinh tế mà còn là con đường dẫn đến phạm tội, trộm cắp cướp giật, giết người, gây dối trật tự an ninh xã hội và đặc biệt là dẫn tới lây nhiễm HIV. Trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều thanh thiếu niên đang là nạn nhân chính của tệ nạn này và không ít người đã trở thành tội phạm, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê hàng năm thì số lượng thanh thiếu niên nghiện hút và xử dụng các chat ma tuý là rất lớn khoảng trên 70% trong số 100.000 người nghiện hút và xử dụng ma tuý là lứa tuổi thanh thiếu niên. Trong thời gian gần đây, tỉ lệ nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trong cả nước không nhưng giảm mà cón có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở các thành phố lớn, các thị xã và các tỉnh có đường biên giới tiếo giáp với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ma tuý không chừa một ai và nó đang từng ngày, từng giờ len lỏi vào từng ngõ ngách, từng góc phố làng quê, từng gia đình để phá hoại và cướp đi hạnh phúc của từng gia đình. Vấn đề nghiện hút các chất ma tuý nó không chỉ là hiểm hoạ của từng gia đình, của Việt Nam nói riêng mà là của toàn nhân loại nói chung. Đứng trước tình trạng đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, biện pháp phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội. Nhận thấy trách nhiệm phòng chống, loại trừ ma tuý ra khỏi cộng đồng không phải của riêng ai mà là của toàn xã hội, toàn nhân loại nói chung, đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội trong đó có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong thời gian gần đây tại địa phương nơi tôi cư trú, tình trạng nghiện hút và xử dụng các chất ma tuý đang có những dấu hiệu khá phổ biến. Chính vì điều đó và bằng những kiến thức đã được học, cùng những kinh nghiệm tích luỹ được, là một cán bộ Đoàn trong tương lai với lòng nhiệt tình say mê tìm hiểu tôi muốn góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn nơi tôi sinh sống. Để làm được điều này tôi đã mạnh dạn lựa chọn chuyên đề : “ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh với công tác phòng chống nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên” làm đề tài tốt nghiệp. Môc lôc Trang Lêi c¶m ¬n PhÇn I: Më ®Çu . 01 1. Lý do chän ®Ò tµi 01 2. Môc ®Ých nghiên cứu của chuyên đề . 03 3. NhiÖm vô cña chuyªn ®Ò . 03 4. §èi t­îng nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò . 04 5. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề . 04 6. Phương pháp nghiên cứu 04 Phần II : NỘI DUNG A. CƠ SỞ LÝ LUẬN TIẾP CẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Một số khái niệm cơ bản .05 1.1 Khái niệm về tệ nạn xã hội 05 1.2. Khái niệm về ma túy 05 1.3. Đặc điểm về ma túy 06 1.4. Phân loại ma túy 07 1.5. Tác hại của ma túy . 09 1.5.1. Đối với người nghiện 09 1.5.2. Đối với gia đình người nghiện . 11 1.5.3. Đối với xã hội 11 2. Quan điểm của Đảng và chính phủ về công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên . 13 3. Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên . 15 B: THỰC TRẠNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NAN NGHIỆN HÚT MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ - TỈNH QUẢNG NINH 1. Đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 18 1.1. Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên 18 1.2. Về kinh tế . 20 1.3. Về chính trị, an ninh quốc phòng . 20 1.4. Về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục 22 2. Thực trạng tình hình nghiện hút ma túy hiện nay trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Qu¶ng Ninh 22 2.1. Đặc điểm tình hình thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 22 2.2. Tình hình nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh . 23 2.2.1. Tình hình nghiện hút ma túy trong phạm vi cả nước . 23 a. Số lượng người nghiện . 24 b. Thành phần và đối tượng nghiện 24 c. Hình thức lạm dụng 25 2.2.2. Tình hình nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 26 a. Số lượng người nghiện 27 b. Thành phần và đối tượng nghiện . 27 c. Hình thức lạm dụng 27 2.3. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 28 2.3.1. Công tác phòng chống nghiện hút ma túy nói chung của các cơ quan ban nghành doàn thể trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 28 2.3.2. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 30 C: NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ - TỈNH QUẢNG NINH 1. Đánh giá chung về công tác phòng chống nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 35 1.1. Những mặt được 35 1.2. Những mặt hạn chế 35 1.3. Nguyên nhân của hạn chế . 35 1.3.1. Nguyên nhân khách quan . 35 1.3.2. Nguyên nhân chủ quan . 37 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm hà - tỉnh Quảng Ninh 37 2.1. Đối với Đoàn thanh niên 37 2.2. Đối với các cơ quan ban nghành có liên quan . 39 2.3. Đối với gia đình và nhà trường 40 2.3.1. Đối với gia đình 40 2.3.2. Đối với nhà trường 41 3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm Hà – tØnh Quảng Ninh 42 3.1. Đối với cấp ủy Đảng . 42 3.2. Đối với chính quyền 42 3.3. Đối với tổ chức Đoàn 42 3.4. Đối với các nghành chức năng và các tổ chức xã hội khác . 44 KẾT LUẬN . 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 48

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2597 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà - Tỉnh Quảng Ninh với công tác phòng chống nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ên 30% có trình độ trung cấp lý luận trở lên, có động cơ phấn đấu tích cực, đi đầu trong sự nghiệp cải cách hành chính; phát huy tốt tinh thần chủ động,tham mưu đắc lực trong công việc, không ngại khó khăn, chịu khó tìm tòi sáng tạo. Thanh niên học sinh - sinh viên chiếm 15% tổng số thanh niên toàn huyện và không ngừng tăng về số lượng . Trong những năm qua ý thức chính trị của thanh niên học sinh được nâng lên rõ rệt; thanh niên tham gia tích cực hơn trong các hoạt động của Đoàn - Hội và các hoạt động xã hội khác do nhà trường tổ chức. Trong thanh niên xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó học giỏi, nhiều thanh niên đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. 2.2. Tình hình nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm Hà – tỉnh Quảng Ninh 2.2.1. Tình hình nghiện hút trong cả phạm vi nước Theo thèng kª cho ®Õn nay c¶ n­íc ta cã kho¶ng 200.000 ng­êi nghiÖn ma tuý, so víi c¸c n¨m tr­íc th× tû lÖ t¨ng nhiÒu h¬n mÆc dï c«ng t¸c phßng chèng tÖ nÆn ma tuý trªn c¶ n­íc ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan nh­ng t×nh h×nh ma tuý trªn thùc tiÔn vÉn lµ vÊn ®Ò bøc xóc, nãng báng, ngµy cµng cã nhiÒu thµnh phÇn, ®èi t­îng tham gia víi nhiÒu ph­¬ng thøc vµ thñ ®o¹n hÕt søc tinh vi vµ x¶o quyÖt. a. Số lượng người nghiện: MÆc dï ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ ch÷a trÞ song nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh ng­êi nghiÖn ma tuý ë n­íc ta vÉn tiÕp tôc ra t¨ng. Theo b¸o c¸o cña Uû ban quèc gia phßng, chèng AIDS vµ phßng, chèng tÖ n¹n ma tuý n¨m 2006 ng­êi nghiÖn cã hå s¬ qu¶ lý lµ 197.000 ng­êi, th¸ng 3/ 2008 sè ng­êi nghiÖn ma tuý cã hå s¬ qu¶n lý ®· t¨ng lªn 219.000, toµn §¶ng toµn d©n thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 49/Q§ - TTg phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2015 c¬ b¶n xo¸ song tÖ n¹n ma tuý v× vËy ®Õn th¸ng 03/2009 sè ng­êi nghiÖn trong c¶ n­íc ®· gi¶m xuèng cßn 200.000 ng­êi trong ®ã cã 133.576 ng­êi nghiÖn ma tuý ngoµi x· héi vµ 66.424 ng­êi nghiªn trong c¸c tr¹i giam. Người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý hàng năm: 2006 2007 03/2008 03/2009 197.000 205.000 219.000 200.000 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy sè ng­êi nghiÖn ma tuý n¨m sau bao giê còng cao h¬n n¨m tr­íc. Cho ®Õn nay 100% tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc ®Òu cã ng­êi nghiÖn ma tuý. Sè ng­êi nghiÖn ma tuý c¶ n­íc h¬n 130.500 con nghiÖn trong ®ã ®é tuæi d­íi 30 chiÕm 70% - 80%. Sè vô vi ph¹m ph¸p luËt do ng­êi nghiÖn g©y ra ngµy cµng nhiÒu chiÕm 85% trong ®ã 40% liªn quan ®Õn c¸c vô träng ¸n. Cã nhiÒu tØnh, thµnh phè sè ng­êi nghiÖn ma tuý t¨ng ®ét ngét nh­ tØnh Yªn B¸i n¨m 2005 míi chØ cã 1.364 ng­êi nghiÖn ®Õn n¨m 2008 sè ng­êi nghiÖn ®· t¨ng h¬n 13.528 ng­êi. Còng cã nhiÒu tØnh, thµnh phè tr­íc kia ch­a hÒ cã ng­êi nghiÖn ma tuý vÒ sau nµy th× con sè ng­êi nghiÖn ®· t¨ng lªn ®Æc biÖt h¬n c¶ lµ tØnh Qu¶ng Ninh nh×n l¹i tõ n¨m 2006 trë vÒ tr­íc “kh«ng cã ma tuý”. ThÕ nh­ng trë l¹i nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt trong n¨m 2006 - 2008 t×nh h×nh téi ph¹m nghiÖn hót ma tuý cã chiÒu h­íng ra t¨ng. b. Thành phần và đối tượng nghiện: Sè ng­êi nghiÖn ma tuý c¶ n­íc h¬n 200.000 con nghiÖn (tÝnh ®Õn th¸ng 03/20009) trong ®ã ®é tuæi d­íi 30 chiÕm 70% - 80%. Sè vô vi ph¹m ph¸p luËt do ng­êi nghiÖn g©y ra ngµy cµng nhiÒu chiÕm 85% trong ®ã 40% liªn quan ®Õn c¸c vô träng ¸n. (Theo sè liÖu thèng kª Uû ban phßng, chèng HIV/AIDS phßng, chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý). TØ lÖ thanh thiÕu niªn m¾c nghiÖn trong tæng sè ng­êi nghiÖn hµng n¨m cña c¶ n­íc: TT Đối tượng 2007 2008 2009 1 Tổng số người nghiện 205.000 224.000 200.000 2 Người nghiện là TN 171.000 185.000 165.000 3 Tỷ lệ % 83.4% 82.6% 82.5% Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy chØ trong 3 n¨m tØ lÖ thanh thiÕu niªn nghiÖn hót ma tuý tuy cã gi¶m nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. (TÝnh ®Õn th¸ng 03 n¨m 2009 tû lÖ ng­êi nghiÖn cßn t¨ng 3.8%) Trong sè thanh niªn nghiÖn hót ma tuý, chñ yÕu lµ thanh niªn tõ 18 - 30 tuæi, sè d­íi 18 tuæi nghiÖn ma tuý chØ chiÕm trung b×nh hµng n¨m kho¶ng 5%. c. Hình thức lạm dụng: Cã nhiÒu ph­¬ng thøc sö dông ma tuý. Ma tuý khi ®­a vµo c¬ thÓ theo c¸c con ®­êng kh¸c nhau. §­a ma tuý vµo c¬ thÓ qua hÖ h« hÊp. - Hót: Thuèc phiÖn, cÇn sa, (l¸ c©y cÇn sa cuén thµnh ®iÕu nh­ ®iÕu thuèc l¸) hót khãi vµo phæi hoÆc nghiÒn c¸c lo¹i ma tuý ®­îc s¬ chÕ thµnh bét vµ hÝt lo¹i bét ®ã: hªroin, c«cain. - Ph­¬ng thøc hÝt vµ ngöi hªroin rÊt ®¬n gi¶n, tiÖn lîi - mét liÒu hÝt kho¶ng 5 - 10mg hªr«in. Con nghiÖn bá sè l­îng nµy lªn giÊy thiÕc trong bao thuèc l¸, dïng bËt löa ga h¬ bªn d­íi cho bét hªroin “th¨ng hoa” bèc khãi vµ hÝt khãi ®ã vµo mòi, vµo miÖng b»ng èng mót b»ng èng nhùa, èng thÐp kh«ng gØ hoÆc “tÈu”. §«i khi 2, 3 con nghiÖn hót, hÝt chung mét liÒu §­a ma tuý vµo c¬ thÓ qua hÖ tuÇn hoµn. - Ma tuý ë thÓ láng th­êng ®­îc ®­a vµo c¬ thÓ b»ng tiªm chÝch d­íi da, vµo b¾p thÞt cña tÜnh m¹ch nh­: hªroin, cocain, moocphin, dolargan…. nh­ng còng cã ng­êi dïng c¶ s¸i thuèc phiÖn hoµ vµo n­íc ®Ó tiªm vµo tÜnh m¹ch (rÊt nguy hiÓm). §­a ma tuý vµo c¬ thÓ qua hÖ tiªu ho¸: - Nhai c¸c l¸ c©y cã chøa chÊt ma tuý; nuèt c¸c lo¹i viªn cã chÊt ma tuý ®­îc s¬ chÕ tõ l¸, vá nhùa c©y cã chøa ma tuý. - Nhai l¸ c©y c«ca, uèng, nuèt thuèc phiÖn, metha, thuèc kÝch thÝch thÇn kinh, thuèc an thÇn hoÆc pha c«cain. 2.2.2. Tình hình nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh. N¨m 2007 huyện Đầm Hà cã 87 ng­êi nghiÖn cã hå s¬ qu¶n lý. (b¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2007), N¨m 2008 huyện Đầm Hà cã 92 ng­êi nghiÖn cã hå s¬ qu¶n lý chiÕm (b¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2008). Th¸ng 09/2009 huyện Đầm Hà cã 144 ng­êi nghiÖn cã hå s¬ qu¶n lý chiÕm 0.3% sè ng­êi nghiÖn trong c¶ tỉnh. §èi t­îng liªn quan ®Õn nghiÖn hót ma tuý lµ thanh niªn chiÕm 65% chñ yÕu lµ thanh thiÕu niªn tõ 18 - 30 tuæi. Së dÜ cã sè l­îng ng­êi nghiÖn nh­ vËy trong thanh thiÕu niªn lµ do nhiÒu lý do kh¸c nhau. Mét sè nghiªn cøu cho thÊy t©m sinh lý cña ng­êi nghiÖn lµ thanh niªn lµ do chán n¶n, do bÞ rñ dª, l«i kÐo vµ bÞ Ðp buéc. ViÖc thanh niªn ®ã th­êng tô tËp l¹i l«i kÐo nhau cïng sö dông ma tuý trong huyÖn ngµy cµng nhiÒu ®iÓn h×nh lµ Sân vận động mới n»m ngay trung t©m huyÖn dÉn tíi viÖc sè l­îng thanh niªn nghiÖn ngµy cµng nhiÒu. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè 35 - KH/TU ngµy 14/06/2006 cña Ban th­êng vô tØnh Uû vÒ t¨ng c­êng c«ng t¸c phßng chèng ma tuý trong toµn tØnh víi ph­¬ng ch©m: “TËp trung, thèng nhÊt, toµn d©n, toµn diÖn, kiªn tr× phßng chèng ma tuý” §¶ng bé, §oµn thanh niên, c¸c c¬ quan cã ban ngµnh ®· ra søc lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng ma tuý trong huyÖn vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan tÝnh ®Õn th¸ng 09/2009 toµn huyÖn cßn 144 ng­êi nghiÖn con sè tuy t¨ng n­hng kh«ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2007. a. Số lượng người nghiện: - §èi t­îng liªn quan ®Õn nghiÖn hót ma tuý lµ thanh niªn chiÕm 65% chñ yÕu lµ thanh thiÕu niªn tõ 18- 30 tuæi. Số thanh niên nghiện hút ma túy trong thị trấn Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 57 Người nghiện 69 Người nghiện 82 Người nghiện b. Thành phần và đối tượng nghiện: HiÖn nay mét sè bé phËn thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn §Çm Hµ ¨n ch¬i xa ®o¹, sö dông ma tuý tæng hîp, thuª nhµ nghØ, nhµ hµng karaoke….®Ó tæ chøc hót hÝt. C¸c ®èi t­îng nµy kh«ng dõng l¹i ë c¸c ®èi t­îng ¨n ch¬i, h­ háng mµ ®· lan sang c¶ c¸c häc sinh, sinh viªn. §©y lµ t×nh tr¹ng ®¸ng b¸o ®éng ®Ó chóng ta cã biÖn ph¸p phßng chèng triÖt ®Ó (TÝnh ®Õn th¸ng 09/2009) cã 4 häc sinh, sinh viªn trong toµn huyÖn §Çm Hµ m¾c nghiÖn ma tuý). §iÒu ®¸ng b¸o ®éng bëi ma tuý ®· thùc sù x©m nhËp vµo nhµ tr­êng, gi¶ng ®­êng lµ n¬i tuæi trÎ häc tËp, rÌn luyÖn ®Î trë thµnh nh­ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc, nh­ng c«ng d©n tèt g¸nh v¸c sù nghiÖp vÎ vang cña thÕ hÖ cha anh. Khi ma tuý x©m nhËp vµo gi¶ng ®­êng th× nã sÏ lµm cho m«i tr­êng gi¶ng d¹y kh«ng cßn ®­¬c b×nh yªn n÷a mµ nã ®· ph¸ vì m«i tr­êng ®µo t¹o rÌn luyÖn cña thÕ hÖ trÎ, l«i kÐo hä trë thµnh nh­ng ng­êi lÇm lçi trong gi©y l¸t. Kh«ng Ýt c¸c em häc sinh ®· ®¸nh mÊt ­íc m¬, kh¸t väng trong t­¬ng lai b»ng sù hèi hËn, ®au xãt, b»ng m¸u, n­íc m¾t cña ng­êi th©n trong gia ®×nh, b¹n bÌ x· héi. c. Hình thức lạm dụng: Cã nhiÒu ph­¬ng thøc sö dông ma tuý. Ma tuý được ®­a vµo c¬ thÓ theo c¸c con ®­êng kh¸c nhau: - §­a ma tuý vµo c¬ thÓ qua hÖ h« hÊp. + Hót: thuèc phiÖn, cÇn sa, (l¸ c©y cÇn sa cuén thµnh ®iÕu nh­ ®iÕu thuèc l¸) hót khãi vµo phæi hoÆc nghiÒn c¸c lo¹i ma tuý ®­îc s¬ chÕ thµnh bét vµ hÝt lo¹i bét ®ã: hªroin, c«cain. + Ph­¬ng thøc hÝt vµ ngöi hªroin rÊt ®¬n gi¶n, tiÖn lîi - mét liÒu hÝt kho¶ng 5- 10mg hªroin. Con nghiÖn bá sè l­îng nµy lªn giÊy thiÕc trong bao thuèc l¸, dïng bËt löa ga h¬ bªn d­íi cho bét hªroin “th¨ng hoa” bèc khãi vµ hÝt khãi ®ã vµo mòi, vµo miÖng b»ng èng mót b»ng èng nhùa, èng thÐp kh«ng gØ hoÆc “tÈu”. §«i khi 2, 3 con nghiÖn hót, hÝt chung mét liÒu - §­a ma tuý vµo c¬ thÓ qua hÖ tuÇn hoµn. + Ma tuý ë thÓ láng th­êng ®­îc ®­a vµo c¬ thÓ b»ng tiªm chÝch d­íi da, vµo b¾p thÞt cña tÜnh m¹ch nh­: hªroin, cocain, moocphin, dolargan…..nh­ng còng cã ng­êi dïng s¸i thuèc phiÖn hoµ vµo n­íc ®Ó tiªm vµo tÜnh m¹ch (rÊt nguy hiÓm). - §­a ma tuý vµo c¬ thÓ qua hÖ tiªu ho¸: + Nhai c¸c l¸ c©y cã chøa chÊt ma tuý; nuèt c¸c lo¹i viªn cã chÊt ma tuý ®­îc s¬ chÕ tõ l¸, vá nhùa c©y cã chøa ma tuý. + Nhai l¸ c©y c«ca, uèng, nuèt thuèc phiÖn, meth, thuèc kÝch thÝch thÇn kinh, thuèc an thÇn hoÆc pha c«cain. 2.3. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyÖn §Çm Hµ - tØnh Qu¶ng Ninh. 2.3.1. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy nói chung của các cơ quan ban nghành, Đoàn thể trên địa bàn huyÖn §Çm Hµ - tØnh Qu¶ng Ninh Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c phßng, chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý ë huyªn §Çm Hµ ®· ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o của huyện, của tỉnh chØ ®¹o theo néi dung: “TËp trung thèng nhÊt, toµn d©n, toµn diÖn, kiªn tr× phßng, chèng ma tuý” vµ ph­¬ng ch©m “D©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”: ®· thùc sù lµm chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ nhËn thøc cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn trong toµn huyÖn §Çm Hµ. HuyÖn uû ®· lËp ra Ban chØ ®¹o 03 theo kết luận 03 của tỉnh Ủy ngày 17/03/2007 về việc tăng cường công tác phòng chống ma túy. Ban chỉ đạo đã tổ chức cho người dân tiến hành phát giác, tố giác người nghiện. Đã tiến hành tổ chức xét nghiệm, thanh loại số người nghiện và và không nghiện. Sau đó tiến hành hỗ trợ cắt cơn cho các đối tượng nghiên bị phát giác, sau khi xét nghiệm thấy trong máu có chứa chất ma túy. Ban chỉ đạo 03 thị trấn đã vËn ®éng c¸n bé, đ¶ng viªn vµ nh©n d©n ®ãng gãp 26.5 triÖu ®ång vµ nhiÒu c«ng søc cho c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý víi ph­¬ng ch©m phßng ngõa lµ chÝnh, gióp ®ì nh÷ng ng­êi nghiÖn ma tuý ch÷a trÞ, cai nghiÖn, t¸i hoµ nhËp céng ®ång bằng các phương pháp như: Hỗ trợ cắt cơn tai cộng đồng, quản lí người nghiện sau cai nghiện, hoạt động các câu lạc bộ sau cai tại các x· vµ thÞ trÊn trong huyÖn. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn, tuyªn truyÒn cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, gi¸o dôc phßng chèng ma tuý. C¸c cÊp Uû §¶ng, chÝnh quyÒn, MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ ®· chñ ®éng chØ ®¹o c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng c«ng t¸c nµy tõng b­íc trë thµnh mét trong nh÷ng nhiÖm vô th­êng xuyªn cña tõng c¬ quan, ®¬n vÞ, cña mçi c¸n bé, đ¶ng viªn, đoµn viªn..... kiÓm tra ®Þnh kú, xÐt nghiÖm, sµng läc toµn bé løa tuæi thanh thiÕu niªn trong địa bàn huyÖn §Çm Hµ ®Ó sè l­îng thanh thiÕu niªn nghiÖn ma tuý ngµy cµng gi¶m. Víi t­ t­ëng chØ ®¹o: “TËp trung, thèng nhÊt, toµn d©n, toµn diÖn, kiªn tr× phßng, chèng ma tuý, huy ®éng c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ c¸c cÊp vµ søc m¹nh cña toµn d©n tham gia. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t vµ thi hµnh ph¸p luËt ®èi víi viÖc s¶n xuÊt, bu«n b¸n, tµng tr÷, tæ chøc sö dông chÊt ma tuý: x· héi ho¸ c«ng t¸c cai nghiÖn vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi sau cai nghiÖn; t¨ng c­êng hîp t¸c víi c¸c x· l©n cËn trong viÖc kiÓm so¸t c¸c ®èi t­îng”. ChÝnh quyÒn c¸c cÊp quan t©m ®· ®Çu t­ x©y dùng c¸c thiÕt chÕ v¨n ho¸, thực hiện việc kí cam kết 4 không với toàn thể các gia đình trên địa bàn toàn huyÖn, kí cam kết để thực hiện cam kết 10/10 x· vµ thÞ trÊn kh«ng cßn ma tuý ®Õn n¨m 2012. Së dÜ n¹n bu«n b¸n, tµng tr÷ vµ sö dông ma tuý ®ang ngµy mét t¨ng lªn nh­ vËy, mét phÇn c¸c cÊp, c¸c ngµnh cßn bu«ng láng, ch­a thËt sù nghiªm kh¾c vµ ch­a thÊy ®­îc tÇm quan träng cña nã. Do đó, nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng an huyÖn §Çm Hµ ®· vµ ®ang cã nh÷ng hµnh ®éng thiÕt thùc nh»m dËp t¾t ngän löa ®ang nung nÊu trong lßng cña nh÷ng ng­êi bu«n b¸n ma tuý, vËn chuyÓn ma tuý. 2.3.2. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyÖn §Çm Hµ - tØnh Qu¶ng Ninh. §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lµ tæ chøc chÝnh trÞ ®¹i diÖn cho quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña thanh niªn, trong nh÷ng n¨m qua c¸c cÊp bé §oµn ®· cã nhiÒu nç lùc trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phßng chèng ma tuý trong thanh niªn, trong ®ã c«ng t¸c th«ng tin, truyÒn th«ng lu«n ®­îc coi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu th«ng qua ho¹t ®éng nµy gióp thanh niªn nhËn biÕt ®­îc “kÎ thï” vµ nh÷ng nguy c¬ bëi ma tuý g©y nªn ®Ó hä cã thÓ trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng trong c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n ma tuý, tuyªn truyÒn ®«ng ®¶o ®Õn quÇn chóng nh©n d©n. C¸c ho¹t ®éng hç trî ng­êi trÎ tuæi th«ng qua c¸c ho¹t ®éng céng ®ång vµ hệ thống ®ång đẳng ®· t¹o ra nhiÒu c¬ héi, nhiÒu ho¹t ®éng, ®Ó gióp cho thanh niªn trë nªn n¨ng ®éng , lµnh m¹nh vµ tù tin. §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lu«n coi vÊn ®Ò tham gia ®Êu tranh phßng chèng ma tuý vµ nghiÖn ma tuý trong thanh thiÕu niªn lµ mét nhiÖm vô quan träng vµ cÊp thiÕt th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña Đoµn nh»m tham gia gi÷ g×n an ninh trËt tù, chÝnh trÞ, x· héi. Th«ng qua NghÞ quyÕt liªn tÞch sè 02 gi÷a TW §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ Bé c«ng an ngµy 01/08/1998 vÒ viÖc phßng ngõa ng¨n chÆn téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi trong thanh thiÕu niªn, §oµn tham gia c«ng t¸c phßng chèng ma tuý b»ng c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn, vËn ®éng, tËp hîp, thu hót thanh niªn tham gia vµo ho¹t ®éng cña tæ chøc Đoµn, tr¸nh xa c¸c tÖ n¹n x· héi lu«n h­íng cho thanh niªn lèi sèng ®Ñp vµ sèng cã Ých, cèng hiÕn hÕt m×nh cho tæ quèc. Ban BÝ th­, Ban Th­êng vô tØnh Đoµn ®· cã nhiÒu chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc vÒ tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý trong thanh niªn trªn ®Þa bµn toµn tØnh, tØnh Đoàn ®· biªn so¹n, ph¸t hµnh, cung cÊp 100.000 tµi liÖu, tê r¬i tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS. TriÓn khai 02 cuéc thi viÕt vÒ c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý: “Cuéc thi t×m hiÓu vÒ téi ph¹m ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS thái ®é vµ hµnh ®éng cña b¹n” vµ cuéc thi “T×m hiÓu vÒ téi ph¹m ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS” ®· thu ®­îc 1.000 bµi dù thi. Tæ chøc 02 héi tr¹i phßng chèng ma tuý, ®· tæ chøc 05 héi thi s©n khÊu ho¸ vÒ ®éi thanh niªn tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS. Cã 10/10 x· thÞ trÊn trên địa bµn huyÖn ®· thµnh lËp vµ duy tr× ho¹t ®éng cña ®éi thanh niªn xung kích tuæi trÎ víi ph¸p luËt vµ t×nh nguyÖn trong công tác phßng chèng ma tuý. C¸c tổ dân phố và các ban ngành đoàn thể đã cùng phối hợp thµnh lËp nhiÒu câu lạc bộ gi¸o dôc ®ång ®¼ng víi trªn 90 thµnh viªn, c¸c thµnh viªn trong trung t©m lµ nh÷ng thanh niªn ®· cai nghiÖn thµnh c«ng vµ ch­a cai nghiÖn thµnh c«ng ®ang thuéc nhãm nguy c¬ cao vÒ nghiÖn hót. C¨n cø vµo viÖc thùc hiÖn theo NghÞ quyÕt 05 cña Ban chÊp hµnh tØnh §oµn. Trong suèt nh÷ng n¨m qua ®­îc sù chØ ®¹o cña tØnh §oµn c¸c huyÖn Đoàn trong tỉnh, ®Æc biÖt lµ Đoàn thanh niên huyÖn §Çm Hµ ®· tËp trung chØ ®¹o nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý. HiÓm ho¹ ma tuý ®Æc biÖt lµ ma tuý häc ®­êng, ®ang ®Æt ra cho c¸c cÊp bé §oµn nhÊt lµ ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së nh÷ng träng tr¸ch nÆng nÒ, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh÷ng viÖc lµ cô thÓ, thiÕt thùc. Tr­íc hÕt, ph¶i gi¸o dôc cho đoµn viªn thanh niªn t¹i c¬ së, häc tập lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng nãi kh«ng víi ma tuý vµ c¸c tÖ n¹n kh¸c. C¸c Đoµn tr­êng häc, Đoµn c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n cã trªn ®Þa bµn huyÖn §Çm Hµ ph¸t ®éng vµ ký kÕt gi÷a c¸c Chi ®oµn, mçi đoµn viªn thanh niªn kh«ng sö dông ma tuý, kh«ng l­u hµnh tr¸i phÐp ma tuý. Trªn ®Þa bµn huyÖn vµ c¸c x·, thÞ trÊn ®· lËp nhiÒu hßm th­ tè gi¸c téi ph¹m. Bªn c¹nh ®ã, Đoµn tr­êng l©n cËn ®· tiÕn hµnh nhiÒu néi dung ph­¬ng thøc ho¹t ®éng nh»m tËp hîp, l«i kÐo thanh niªn tham gia ®Ó h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a viÖc ®oµn viªn thanh niªn sa vµo tÖ n¹n x· héi, tÖ n¹n ma tuý vµ c¸c ®oµn viªn thanh niªn gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng huyÖn §Çm Hµ giµu truyÒn thèng C¸ch m¹ng nãi riªng, toàn tØnh và cả nước nãi chung. Trªn ®Þa bµn huyÖn §oµn vµ ®oµn viªn thanh niªn c¸c x· ®· tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng, héi thi “nãi kh«ng víi ma tuý”. Đ· cã nhiÒu ch­¬ng tr×nh tuyªn truyÒn, nhiÒu ho¹t ®éng thiÕt thùc nh»m ®Èy lïi tÖ n¹n ma tuý. X¸c ®Þnh ®­îc c«ng t¸c, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng lµ nhiÖm vô hµng ®Çu trong phßng, chèng tÖ n¹n ma tuý, trong thêi gian qua, c¸c cÊp bé Đoµn ®· t¨ng c­êng vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc cho ®«ng ®¶o c¸n bé, đoµn viªn thanh niªn vÒ phßng, chèng ma tuý. §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn §Çm Hµ phèi hîp víi phòng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, các trường hoc trên địa bàn thị trấn triÓn khai tæ chøc nhiÒu héi thi víi nhiÒu chñ ®Ò trong ®ã cã héi thi “Tuæi trÎ häc ®­êng nãi kh«ng víi ma tuý”, tæ chøc th¨m hái, ®éng viªn gióp ®ì nh»m thÓ hiÖn sù quan t©m ®èi víi c¸c ®èi t­îng nghiÖn ma tuý. Cã rÊt nhiÒu thanh niªn trªn ®Þa bµn thị trấn vµ tÊt c¶ thanh niªn trªn ®Þa bµn huyện ®· tham gia ®«ng ®¶o, nhiÖt t×nh. §oµn TNCS Hå ChÝ Minh huyÖn §Çm Hµ ®· tËp hîp tÊt c¶ c¸c §oµn viªn thanh niªn cã mÆt trªn ®Þa bµn thị trấn tham gia vµo ®éi “Thanh niªn t×nh nguyÖn” giao l­u, tuyªn truyÒn cho nh÷ng häc viªn trong c¸c trung t©m cai nghiÖn. Më c¸c líp tËp huÊn vÒ kü n¨ng §oµn - Héi - §éi trong ®ã tuyên truyền thêm về công tác phòng chống ma túy cho các cán bộ Đoàn. ChØ ®¹o cho c¸c ®ång chÝ c¸n bé §oµn lµ nam hay n÷ nh÷ng kü n¨ng ®Ó c¸c em phßng tr¸nh, vÝ dô: Tác hại của ma túy dối với gia đình và đối với bản thân, nhËn biÕt dấu hiệu nghiÖn ma tuý… đây là mọt vấn đề hết sức khó khăn, nh­ng ph¶i tuyªn truyÒn mét c¸ch tÝch cùc. Tæ chøc häc tËp, qu¸n triÖt cho thanh thiÕu niªn chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vÒ phßng, chèng tÖ n¹n ma tuý ®Æc biÖt lµ ®­a c¸c néi dung nµy vµo sinh ho¹t th­¬ng kú cña c¸c Chi ®oµn, Chi héi, Chi ®éi. TiÕn hµnh th­êng xuyªn c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, tæ chøc nhiÒu gi¶i thi ®Êu ë c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, tæ chøc thi ®Êu ë c¸c Chi ®oµn ®Æc biÖt lµ giao l­u víi c¸c thanh thiÕu niªn m¾c nghiÖn t¹i trung t©m cai nghiÖn các câu lạc bộ cai nghiện giữa các tiểu khu. Tæ chøc thÝ ®iÓm m« h×nh cai nghiÖn vµ qu¶n lý sau cai nghiÖn t¹i céng ®ång do §oµn thanh niªn ®¶m nhiÖm. Thµnh lËp nhiÒu c©u l¹c bé thanh thiÕu niªn ®Æc biÖt lµ c¸c c©u l¹c bé phßng, chèng ma tuý vµ c¸c thanh thiÕu niªn tham gia rÊt nhiÖt t×nh vµ ®Òu ®Æn. ChØ ®¹o lång ghÐp ch­¬ng tr×nh phßng, chèng ma tuý vµo cuéc vËn ®éng toµn d©n ®oµn kÕt, x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn d©n c­, phong trµo xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ch­¬ng tr×nh phßng, chèng t«i ph¹m, ch­¬ng tr×nh giúp đỡ trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. Tuy nhiªn, viÖc phßng, chèng ma tuý kh«ng thÓ thùc hiÖn riªng lÎ mµ ph¶i cã sù phèi hîp gi÷a gia ®×nh - nhµ tr­êng - x· héi. Sù quan t©m ®éng viªn kÞp thêi ®èi víi con nghiÖn lµ häc sinh - sinh viªn. Gióp hä cai nghiÖn ®Ó trë vÒ víi vßng tay th©n ¸i cña gia ®×nh, thÇy c«, b¹n bÌ. Víi sù nç lùc vµ sù nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, kÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®· vËn ®éng 100% häc sinh vµ gi¸o viªn ký cam kÕt kh«ng liªn quan ®Õn ma tuý nh»m ng¨n chÆn sù ph¸t triÓn vµ l©y lan cña tÖ n¹n ma tuý trong tr­êng häc. N¨m 2007 cã 4 häc sinh cã liªn quan ®Õn ma tuý nh­ng ®Õn th¸ng 09/2009 th× kh«ng cßn häc sinh nµo cã liªn quan ®Õn ma tuý. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng mõng. Chøng tá nh÷ng ng­êi nghiÖn ®· cã quyÕt t©m cai nghiÖn cao vµ hoµn toµn b×nh phôc. Méi sè thanh niªn sau cai nghiÖn ®· t×m cho m×nh mét c«ng viÖc tèt, mét ®êi sèng míi, nhiÒu thanh niªn ®· ®i lµm ¨n xa, ®­îc gia ®×nh gióp ®ì nªn cuéc sèng cña hä ®· thay ®æi. TiÕp thu ý kiÕn chØ ®¹o cña ®ång chÝ BÝ th­ Trung ­¬ng §oµn. Ban th­êng vô tØnh §oµn ®· tËp trung chØ ®¹o huyÖn, thÞ §oµn vµ §oµn trùc thuéc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng, ra qu©n diÔu hµnh, biÓu d­¬ng lùc l­îng g©y Ên t­îng m¹nh tíi c¸c khu d©n c­, c¸c trung t©m v¨n ho¸, chÝnh trÞ cña huyÖn. Tæ chøc c¸c cuéc thi viÕt tuyªn truyÒn vÒ biÖn ph¸p phßng tr¸nh ma tuý, m¹i d©m… thu hót ®­îc các bµi dù thi, tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng V¨n ho¸ v¨n nghÖ - ThÓ dôc thÓ thao nh»m ®Èy lïi tÖ n¹n x· héi nh­: Gi¶i bãng ®¸ thanh niªn, Gi¶i cÇu l«ng thanh niªn, ch¹y viÖt d·….thµnh lËp c¸c ®éi thanh niªn t×nh nguyÖn c¸c c©u l¹c bé së thÝch, c©u l¹c bé phßng, chèng ma tuý, c©u l¹c bé b¹n gióp b¹n…… C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ - TỈNH QUẢNG NINH. 1. Đánh giá chung về công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Đầm Hà – tỉnh Quảng Ninh. 1.1. Những mặt được: §· cã sù trao ®æi gi÷a c¸c thanh thiÕu niªn trªn ®Þa bµn qua nhiÒu héi th¶o, héi nghÞ. §· cã sù nhËn biÕt râ rµng vÒ mÆt nhËn thøc vµ t­ t­ëng, ®a sè c¸c b¹n thanh thiÕu niªn ®Òu nhËn biÕt được t¸c h¹i cña ma tuý vµ nh÷ng hiÓm ho¹ cña ma tuý g©y ra cho b¶n th©n, gia đình và xã hội . Cñng cè, duy tr× c¸c ®éi thanh niªn xung kÝch an ninh. Thanh niªn t×nh nguyÖn phßng, chèng téi ph¹m, tiÕp tôc thùc hiÖn khÈu hiÖu “Chi ®oµn kh«ng ma tuý”, “X·, ph­êng, thÞ trÊn kh«ng ma tuý”…. nh©n réng c¸c m« h×nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c vËn ®éng tuyªn truyÒn phßng, chèng bµi trõ tÖ n¹n ma tuý trên địa bàn. 1.2. Những hạn chế: Cßn mét sè Ýt thanh niªn trªn ®Þa bµn, kh«ng n¾m b¾t ®­îc t¸c h¹i, mèi hiÓm ho¹ cña ma tuý cho chÝnh b¶n th©n, gia ®×nh, b¹n bÌ vµ cho ng­êi th©n nh÷ng ng­êi xung quanh. Cßn û l¹i vµ kh«ng nhËn thøc ®ù¬c nh÷ng hµnh vi sai tr¸i, cã nh÷ng biÓu hiÖn vµ th¸i ®é kh«ng hîp t¸c, khinh th­êng nh÷ng ng­êi tuyªn truyÒn viªn vÒ t¸c h¹i cña ma tuý. 1.3. Nguyên nhân của hạn chế: 1.3.1. Nguyên nhân khách quan: Do là một huyÖn míi ®­îc t¸i lËp cïng víi c¸c dù ¸n lín ®Çu t­ vµo huyÖn ®Æc biÖt lµ 3 x· vung cao nªn nh©n ®©n trong huyÖn ®­îc ®Òn bï víi sè tiÒn lín, cïng víi ®ã lµ tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, nh÷ng ng­êi sinh ra vµ lín lªn ë ®ã bÞ nh÷ng tËp tôc mang tÝnh truyÒn thèng tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c, tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c mµ ph¶i tu©n theo kh«ng bá ®­îc. C¸c ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc x· héi ch­a thu hót ®­îc thanh thiÕu niªn vµo c¸c ho¹t ®éng h÷u Ých. Sù qu¶n lý con c¸i cña c¸c gia ®×nh cßn láng lÎo, chua quan t©m Sù phèi hîp chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®oµn thÓ cßn ph©n t¸n thiÕu ®ång bé, c¸c biÖn ph¸p phßng, chèng ma tuý ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch kiªn quyÕt vµ hiÖu qu¶. Mét sè c¸n bé, đ¶ng viªn kÓ c¶ mét sè c¸n bé c¬ quan thi hµnh ph¸p luËt ®· tha ho¸, biÕn chÊt, tiÕp tay cho ho¹t ®éng tÖ n¹n x· héi. Sù quan t©m cña céng ®ång vµ céng ®ång tíi nh÷ng ng­êi m¾c vµo tÖ n¹n x· héi cßn Ýt hay nãi c¸ch kh¸c lµ ch­a cã. N¹n s¶n xuÊt, tµng tr÷, vËn chuyÓn, bu«n b¸n vµ sö dông ma tuý ch­a ®­îc nghiªm trÞ mäi n¬i mäi lóc. ViÖc chÝnh quyÒn c¬ së, ®oµn thÓ mét sè n¬i ch­a ý thøc ®óng møc ®Õn viÖc gi¸o dôc, qu¶n lý thanh thiÕu niªn, thiÕu sù quan t©m ®Õn c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ cho c¸c em. NhiÒu n¬i ch­a thùc sù coi träng phßng, chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý lµ tr¸ch nghiÖm cu¶ mçi cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn c¬ së. Mét sè cÊp uû, chÝnh quyÒn ch­a lµm tèt c«ng t¸c vËn ®éng nh©n d©n tham gia tÝch cùc vµo ®Êu tranh phßng, chèng tÖ n¹n ma tuý. Kh«ng coi träng c«ng t¸c s¬ kÕt, tæng kÕt ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh nghiÖn hót ma tuý, ®Ó t×m ra nguyªn nh©n, gi¶i ph¸p thÝch hîp, cã hiÖu qu¶. Do ¶nh h­ëng cña lèi sèng thùc dông bu«ng th¶, thÝch ¨n ch¬i h­ëng l¹c, v¨n hãa phÈm ®éc h¹i du nhËp tõ bªn ngoµi ®· vµ ®ang t¸c ®éng xÊu ®Õn tÇng líp thanh niªn. Téi ph¹m ma tuý ngµy cµng tinh vi, x¶o quyÖt, th­êng xuyªn thay ®æi ph­¬ng thøc, ®Þa bµn ho¹t ®éng, bÊt chÊp d­ luËn khi bÞ ph¸t hiÖn th× chèng tr¶ quyÕt liÖt, ngoan cè kh«ng khai b¸o hµnh vi ph¹m téi. MÆt kh¸c, hÖ thèng Ph¸p luËt ViÖt Nam vÉn cßn nh÷ng kÏ hë, lµ c¬ héi cho nh÷ng phÇn tö xÊu lîi dông. ChÝnh v× vËy cÇn coi träng vµ t¨ng c­êng sù phèi kÕt hîp ®ång bé gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi ®Ó c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý trong thanh thiÕu niªn. 3.1.2. Nguyên nhân chủ quan: C¸c c¬ quan ®iÒu tra cho thÊy r»ng: Cã nhiÒu nguyªn nh©n g©y nghiÖn hót nh­ng phÇn lín lµ sè thanh niªn sèng trong m«t tr­êng gia ®×nh thiÕu sù quan t©m. B¹n bÌ l«i cuèn rñ rª. ThÝch t×m c¶m gi¸c l¹. Lèi sèng ¨n ch¬i, ®ua ®ßi, thÝch t×m kho¸i l¹c. Buån ch¸n, c¨ng th¼ng. Kh«ng cã gi¶i ph¸p ®øng ®¾n khi bÞ thÊt nghiÖp hay bi quan tr­íc tiÒn ®å vµ cuéc sèng. Tr×nh ®é nhËn thøc thÊp. C¸c thµnh viªn trong gia ®×nh thiÕu sù quan t©m lÉn nhau. BÊt m·n vÒ mét vÊn ®Ò trong cuéc sèng, vÒ t×nh c¶m gia ®×nh, t×nh c¶m yªu ®­¬ng. BÞ ¸p lùc qu¸ lín, m¾c trÇm c¶m, kh«ng cã ng­êi chia sÎ, c« ®¬n l¹nh lÏo. PhÇn lín nh÷ng c¸ nh©n t×m ®Õn ma tuý lµ v× hä ch­a nhËn thøc ®­îc t¸c h¹i kinh khñng cña ma tuý. Hä chØ sèng v× c¸i lîi tr­íc m¾t kh«ng nh×n thÊy ®­îc t¸c h¹i l©u dµi cña ma tuý. Hay do t¸c ®éng mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ, thÞ tr­êng vµ chÝnh s¸ch më cöa. 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyÖn §Çm Hµ - tØnh Qu¶ng Ninh 2.1. Đối với Đoàn thanh niên: Thanh niªn lµ lùc l­îng xung kÝch trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Thanh niªn n­íc ta chiÕm kho¶ng 1/3 d©n sè, song l¹i chiÕm tíi trªn 70% lùc l­îng lao ®éng s¶n xuÊt. Thanh niªn lµ líp ng­êi trÎ, khoÎ, n¨ng ®éng, d¸m nghÜ, d¸m lµm, thÝch v­¬n tíi c¸i míi. Song, ë løa tuæi nµy dÔ m¾c vµo sù bång bét, chñ quan, tiÕp nhËn th«ng tin Ýt chän läc, vèn sèng vµ vèn hiÓu biÕt ph¸p luËt cßn nhiÒu h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã, d­íi t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, sù ph©n ho¸ giµu, nghÌo nhµy cµng râ rÖt, t×nh tr¹ng thiÕu häc kh«ng cã viÖc lµm, c¸c tÖ n¹n x· héi nh­ nghiÖn hót, m¹i d©m, cê b¹c, bu«n lËu, tham nhòng, lèi sèng tù do, bu«ng th¶, thùc dông…®· lµ nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan khiÕn mét bé phËn thanh niªn vi ph¹m ph¸t luËt. Theo sè liÖu cña nhiÒu n¨m liÒn c¸c vô viÖc vi ph¹m ph¸t luËt trong løa tuæi thanh niªn th­êng chiÕm trªn d­íi 70% trong tæng sè c¸c vô viÖc vi ph¹m ph¸t luËt. §Ò phßng, chèng vµ ®Èy lïi c¸c vô viÖc vi ph¹m ph¸t luËt cña thanh niªn, c¸c cÊp Uû, §¶ng vµ ChÝnh quyÒn huyÖn §Çm Hµ ®· thùc hiÖn nhiÒu gi¶i ph¸p ®ång bé nh­: - Gi¸o dôc lý t­ëng c¸ch m¹ng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho thanh niªn h­íng cho hä vµo c¸c ho¹t ®éng cã Ých, tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn vµo c¸c tæ chøc cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, Héi Liªn hiÖp thanh niªn ViÖt Nam th× viÖc phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt cho thanh niªn lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng. - CÇn lµm cho mäi thanh niªn nhËn râ quyÒn lîi, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n nãi chung, cña thanh niªn nãi riªng ®èi víi Tæ quèc. LuËt nghÜa vô qu©n sù,….CÇn chó ý tíi c¸c ®èi t­îng ®Æc thï nh­: thanh niªn ë n«ng th«n, vïng xa, miÒn nói cÇn ®­îc häc tËp c¸c LuËt: §Êt ®ai, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng….Thanh niªn khu vùc doanh nghiÖp cÇn ®­îc häc tËp LuËt lao ®éng, LuËt doanh nghiÖp…Thùc tÕ cho thÊy thanh niªn ë c¸c khu vùc nµy ®· lµm ¨n thµnh ®¹t do mét phÇn quan träng hä n¾m v÷ng ph¸p luËt. - TËp trung ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé, đoµn viªn, héi viªn, Thanh thiÕu niªn vÒ t¸c h¹i cña ma tuý. - Tăng cường c«ng t¸c tuyªn truyền gi¸o dục phßng chống ma tuý nhằm tạo chuyển biến thật sự về nhận thức và n©ng cao ý thức tr¸ch nhiệm của §oµn viªn thanh niªn trong c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý. - §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc phßng chèng ma tuý s©u réng trªn ®Þa bµn, khu phè, c¬ quan, ®¬n vÞ tr­êng häc. TËp trung tuyªn truyÒn LuËt phßng chèng ma tuý, t¸c h¹i, hiÓm ho¹ cña ma tuý vµ h­íng dÉn c¸c kiÕn thøc vÒ phßng chèng ma tuý ®Ó đoµn viªn, héi viªn, chñ ®éng phßng ngõa, tÝch cùc ®Êu tranh phßng ngõa, tÝch cùc ®Êu tranh bµi trõ tÖ n¹n ma tuý. - Phèi hîp víi c¸c ngµnh, ®oµn thÓ cã liªn quan trªn ®Þa bµn d©n c­ ®iÒu tra n¾m t×nh h×nh, ph©n lo¹i ®èi t­îng, lËp danh s¸ch nh÷ng ®èi t­îng thanh niªn nghiÖn hót ma tuý ®Ó cã biÖn ph¸p phèi hîp qu¶n lý, gi¸o dôc vµ gióp ®ì t¸i hoµ nhËp víi céng ®ång. - VËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ c¸c ®ång bµo ë vïng s©u, vïng xa, vïng d©n téc chÆt bá c©y thuèc phiÖn. Tham gia ph¸t hiÖn nh÷ng ng­êi chång, bu«n b¸n, tµng tr÷ vµ sö dông tr¸i phÐp ma tuý víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Ó xö lý vµ ng¨n chÆn kÞp thêi. - Phối kết hợp với các ban nghanh đoàn thê cùng tham gia vào công tác phòng chống ma túy. Phối hợp với các xã Đoàn trên địa bàn toàn huyện cùng tham gia vào công tác phòng chống ma túy trên địa bàn huyện đế ngày càng đẩy xa ma túy không những ra khỏi địa bàn mà còn đẩy lùi ma túy ra khỏi nhân loại. - §æi míi néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng nh­ tuyªn truyÒn nh­: tê r¬i, b¨ng r«n, khÈu hiÖu, tµi liÖu hái ®¸p phôc vô cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn phï hîp víi tõng ®èi t­îng ®oµn viªn thanh thiÕu niªn, chó träng ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ dôc - thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ lµnh m¹nh trong thanh thiÕu niªn. - Cñng cè vµ ph¸t triÓn ®éi ngò b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn, c¸c ®éi tuyªn truyÒn vÒ phßng chèng tÖ n¹n x· héi, ®éi ngò céng t¸c viªn tuyªn truyÒn; tæ chøc c¸c héi thi s¸ng t¸c c¸c t¸c phÈm, tiÓu phÈm; c¸c cuéc thi t×m hiÓu t¸c h¹i cña ma tuý. - Hưởng ứng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm phßng, chèng ma tuý trong toµn huyÖn h­ëng øng th¸ng hµnh ®éng phßng chèng ma tuý, ngµy toµn d©n phßng chèng ma tuý 26/6. 2.2. Đối với các cơ quan ban nghành có liên quan Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong c¸n bộ Đoàn, đoàn viªn, thanh thiếu nhi ph¸t huy vai trß xung kÝch của tuổi trẻ đi đầu thực kế hoạch phßng, chống tệ nạn ma tuý năm 2009, gãp phần đảm bảo an ninh chÝnh trị, trật tự an toµn x· hội và ph¸t triển bền vững. Thực hiện cã hiệu quả c¸c m« h×nh cÇn thiÕt t¹i céng ®ång. Phấn đấu đến năm 2010, mỗi cơ sở Đoàn cã Ýt nhất một đội tuyªn truyền viªn phßng chống tệ n¹n x· hội. §­a ra nghÞ quyÕt ®èi víi c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng tÖ n¹n ma tuý trªn ®Þa bµn toµn thị trấn. §èi víi ®èi t­îng nghiÖn hót ma tuý nªn t¸c ®éng m¹nh ®Õn l­¬ng t©m, tr¸ch nhiÖm cña hä ®èi víi gia ®×nh, ng­êi th©n vµ t­¬ng lai cña chÝnh hä. Nh­ vËy, sÏ phÇn nµo t¸c ®éng, g©y xóc ®éng m¹nh, lµm bõng tØnh phÇn l­¬ng tri cßn l¹i ®Ó cã niÒm tin vµ quyÕt t©m thay ®æi hµnh vi, lèi sèng….. KÕt hîp gi÷a t×nh vµ lý; ph©n tÝch, gi¶ng gi¶i thuyÕt phôc, so s¸nh víi nh÷ng con ng­êi gÇn gòi ®Ó ®èi t­îng nhËn thÊy nh÷ng sai ph¹m cña m×nh. Kh«ng nªn cã c¸i nh×n thiÕu thiÖn c¶m khinh rÎ, xa l¸nh….bëi nh­ vËy con nghiÖn sÏ tæn th­¬ng. Kh«ng cã lèi tho¸t, bÞ c« lËp, hä sÏ cµng sa vµo vßng téi ph¹m. 2.3. Đối với gia đình và nhà trường 2.3.1. Đối với gia đình: Gia ®×nh cÇn quan t©m ch¨m sãc søc khoÎ cho con c¸i cña m×nh, tr¸nh t×nh tr¹ng m¶i mª lµm giµu mµ quªn kh«ng ®Ó ý tíi t©m t­ nguyÖn väng cña con c¸i, kh«ng nªn v× mải lo lµm kinh tÕ v× c¸i lîi tr­íc m¾t mµ kh«ng quan t©m ®Õn con c¸i cña m×nh. Lu«n lu«n l¾ng nghe nh÷ng t©m t­ nguyÖn väng cña con c¸i, quan t©m xem chóng cÇn g× vµ muèn g×. Kh«ng nªn nu«ng chiÒu con c¸i qu¸ møc, cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho con, nh­ng ph¶i tuú theo møc ®é vµ giíi h¹n, kh«ng nªn chÊp nhËn mäi yªu cầu cña con mµ ph¶i cã chøng kiÕn cña m×nh, ph¶i cã c¸i t«i cña bËc lµm cha lµm mÑ. Kh«ng nªn phô thuéc qu¸ vµo ®ång tiÒn khi gi¸o dôc con c¸i, không nên lệ thuộc vào sự dạy dỗ của nhà trường. Víi nh÷ng gia ®×nh cã con m¾c vµo tÖ n¹n x· héi, cÇn khuyªn nhñ, ®éng viªn kÞp thêi, kh«ng nªn cã c¸i nh×n thiÕu thiÖn c¶m, hay miÖt thÞ, dïng t×nh th­¬ng yªu cña nh÷ng ng­êi lµm cha lµm mÑ ®Ó lµm thay ®æi ý nghÜ, c¶m ho¸ nh÷ng lÇm lçi cña con c¸i. Cha mÑ cã con c¸i dï ch­a bÞ nghiÖn nªn th­êng xuyªn quan t©m, ®Ó ý, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng häc tËp, sinh ho¹t, mèi quan hÖ víi b¹n bÌ, c¸c h×nh thøc vui ch¬i, gi¶i trÝ còng nh­ mäi nhu cÇu vÒ tiÒn b¹c cña con c¸i. Quan träng h¬n lµ mäi thanh viªn trong gia ®×nh ph¶i cã ý thøc ®Êu tranh phßng, chèng tệ n¹n ma tuý, bµi trõ ma tuý ra khái cuéc sèng gia ®×nh. 2.3.2. Đối với nhà trường: Lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn. T¹o kh«ng khÝ vui ch¬i, häc hái, giao l­u gi÷a häc sinh víi häc sinh, gi÷a häc sinh víi gi¸o viªn. Kh«ng nªn qu¸ kh¾t khe, miÖt thÞ víi häc sinh. Coi các em như con em trong nhà, như máu thịt của mình. Tæ chøc §oµn trong tr­êng häc nªn cã nhiÒu ho¹t ®éng thiÕt thùc h¬n vËn ®éng toµn tr­êng tham gia bµi trõ, tè gi¸c tÖ n¹n x· héi, gióp ®ì c¸c em m¾c nghiÖn cai nghiÖn hoµn l­¬ng, tõ bá c¸c hµnh vi tÖ n¹n x· héi….. TiÕn hµnh gi¸o dôc ®i s©u vÒ phßng, chèng ma tuý trong häc sinh, sinh viªn lµm cho tõng häc sinh, sinh viªn thÊy râ t¸c h¹i cña tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý ®èi víi b¶n th©n vµ gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ toµn x· héi. Cã nh÷ng hµnh ®éng tÝch cùc nh­: kh«ng thö dïng, kh«ng nghiÖn ma tuý, kh«ng tham gia bu«n b¸n vËn chuyÓn, tæ chøc hót, hÝt, chÝch ma tuý vËn ®éng b¹n bÌ, gia ®×nh c¶nh gi¸c víi ma tuý. Tæ chøc cho häc sinh, sinh viªn häc tËp sau ®ã ký kÕt kh«ng vi ph¹m tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý, tÖ n¹n x· héi. Ph¶i xö lý nghiªm kh¾c theo quy chÕ cña tr­êng ®èi víi häc sinh, sinh viªn vi ph¹m. KÕt hîp chÆt chÏ vµ ®ång bé c¸c lực l­îng ë trong tr­êng vµ chÝnh quyÒn, c«ng an ®Þa ph­¬ng ®Ó kiÓm so¸t vµ n¾m ch¾c sè häc sinh, sinh viªn néi tró, quan t©m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, ho¹t ®éng tại nơi cư trú. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao, v¨n ho¸ v¨n nghÖ vÏ tranh cæ ®éng tuyªn truyÒn, mÝt tinh, nãi chuyÖn vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c theo chñ ®Ò phßng, chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tuý vµ tÖ n¹n x· héi. Chóng ta cÇn cã nghÞ lùc, kiªn quyÕt ®Êu tranh cã hiÖu qu¶ ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn, ®Èy lïi ®Ó tiÕn tíi xo¸ bá hoµn toµn tÖ n¹n ma tuý vµ tÖ n¹n x· héi trong häc ®­êng. 3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyÖn §©m Hµ - tØnh Qu¶ng Ninh. 3.1. Đối với cấp ủy Đảng: C¸c cÊp uû §¶ng ph¶i nghiªm tóc kiÓm ®iÓm, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕt qu¶ c«ng t¸c phßng chèng ma tuý cña ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ m×nh. Cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, yÕu kÐm, bÊt cËp trong l·nh ®¹o, c«ng t¸c phßng chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý. TËp trung chØ ®¹o trùc tiÕp, quyÕt liÖt víi c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, ®­a néi dung nµy vµo ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng chØ ®¹o th­êng xuyªn cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn b»ng c¸ch cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu, yªu cÇu, nhiÖm vô gi¶i ph¸p phï hîp víi tõng ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng. Tr­íc m¾t, cÇn rµ so¸t bæ sung néi dung, kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ®· ®­îc ChÝnh phñ ®Ò ra. Th­êng xuyªn theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng ma tuý vµ kÞp thêi chØ ®¹o, gi¶i quyÕt, th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ë tõng ®Þa ph­¬ng. 3.2. Đối với Chính quyền: T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt phßng chèng ma tuý, coi kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô nµy ë c¸c ®¬n vÞ c¬ quan…. lµ mét tiªu chÝ ®Ó b×nh xÐt thi ®ua, ph©n lo¹i vµ tæ chøc vµ khen th­ëng hµng n¨m, xö lý nghiªm c¸n bé, vi ph¹m ph¸p luËt phßng chèng ma tuý. Cung cấp kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động phòng chống tệ nạn ma túy nói chung và tệ nạn nghiện hút ma túy nói riêng 3.3. Đối với tổ chức Đoàn: C¸c cÊp bé §oµn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý lµ mét néi dung träng t©m trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc cu¶ §oµn vµ ph¶i ®­îc cô thÓ ho¸ trong kÕ ho¹ch c«ng t¸c hµng n¨m. Chó träng x©y dùng ®éi ngò c¸n bé đoàn nhiÖt t×nh cã n¨ng lùc chØ ®¹o vµ cã kh¶ n¨ng tham m­u, thiÕt kÕ, tæ chøc cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng phßng, chèng nghiÖn hót ma tuý. §ång thêi x©y dùng ®éi ngò tuyªn truyÒn viªn, c«ng t¸c viªn tÝch cùc cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c gi¸o dôc cña §oµn – Héi, th­êng xuyªn lùa chän ®éi ngò c¸n bé §oµn, c¸c thµnh viªn cña c¸c C©u l¹c bé cö ®i tËp huÊn chuyªn m«n vÒ tuyªn truyÒn phßng, chèng c¸c tÖ n¹n x· héi ®Æc biÖt lµ tÖ n¹n ma tuý. Lu«n lu«n ®æi míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cã sù ®Çu t­ nghiÖn cøu x©y dùng m« h×nh gi¸o dôc, ho¹t ®éng phï hîp víi tõng ®èi t­îng thanh thiÕu niªn, trªn ®Þa bµn. KÞp thêi, s¬ kÕt, tæng kÕt ®Ó phæ biÕn, nh©n réng c¸c m« h×nh gi¸o dôc, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. N©ng cao nghiÖp vô, kü n¨ng cho ®éi ngò c¸n bé §oµn vÒ c«ng t¸c phßng chèng bµi trõ tÖ n¹n ma tuý: Th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh, t¨ng c­êng tæ chøc c¸c líp tËp huÊn vÒ kü n¨ng, nghiÖp vô, kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch, qu¶n lý ®iÒu hµnh gi¸m s¸t ho¹t ®éng c¸c m« h×nh can thiÖp t¹i céng ®ång, tæ chøc tËp huÊn, båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô tuyªn truyÒn cho ®éi ngò b¸o c¸o viªn c¸c cÊp cña §oµn, Héi, §éi. §ång thêi ph¸t triÓn réng r·i m¹ng l­íi c«ng t¸c trong ho¹t ®éng ®Êu tranh phßng chèng tÖ n¹n ma tuý, nhÊt lµ ë c¬ së. §¶m b¶o ë mçi c¸n bé §oµn trë thµnh mét tuyªn truyÒn viªn cã kiÕn thøc, kü n¨ng, nghiÖp vô cÇn thiÕt trong c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n ma tuý. Phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng cã liªn quan h­íng dÉn nghiÖp vô c«ng t¸c tiÕp cËn ®èi t­îng nghiÖn ma tuý gi¸o dôc, gióp ®ì c¸c ®èi t­îng cai nghiÖn t¹i gia ®×nh, céng ®ång vµ hç trî vèn d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm, gióp c¸c ®èi t­îng hoµ nhËp víi céng ®ång d©n c­. X©y dùng m« h×nh can thiÖp t¹i céng ®ång: X©y dùng c¸c m« h×nh can thiÖp t¹i céng ®ång vÒ c«ng t¸c phßng chèng ma tuý phï hîp víi tõng lÜnh vùc, ®èi t­îng thanh thiÕu niªn, qu©n t©m ®Æc biÖt víi c¸c ®èi t­îng ®Æc thï: Thanh niªn lao ®éng tù do, häc sinh, sinh viªn ngo¹i tró, thanh niªn thuéc nhãm cã nguy c¬ m¾c nghiÖn cao… ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa vµ gióp hä v­ît qua ®­îc sù t¸c ®éng, l«i kÐo cña tÖ n¹n ma tuý. Củng cè, duy tr× c¸c ®éi thanh niªn t×nh xung kÝch an ninh, thanh niªn t×nh nguyÖn phßng chèng, téi ph¹m tiÕp tôc thùc hiÖn khÈu hiÖu: “ Chi ®oµn kh«ng ma tuý ”, “ x·, ph­êng, thÞ trÊn kh«ng ma tuý ”…. Nh©n réng c¸c m« h×nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c vËn ®éng tuyªn truyÒn phßng chèng bµi trõ tÖ n¹n ma tuý. Ph©n c«ng c¸n bé, §oµn viªn, thanh niªn t×nh nguyÖn cã uy tÝn, cã kü n¨ng tiÕp cËn ®èi t­îng. Ch¨m sãc ng­êi nghiÖn qu¶n lý t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång d©n c­, gióp ®ì thanh thiÕu niªn nghiÖn hót ma tuý cai nghiÖn cã hiÖu qu¶ vµ t¸i hoµ nhËp víi céng ®ång. 3.4. Đối với các nghành chức năng và các tổ chức xã hội khác C¸c c¬ quan chøc n¨ng tËp trung ®Èy m¹nh rµ so¸t kiÓm tra vµo c¸c ®iÓm b¸n lÎ vµ tæ chøc sö dông tr¸i phÐp c¸c chÊt g©y nghiÖn t¹i ®Þa bµn, ®i ®«i víi c«ng t¸c triÖt ph¸ c¸c ®­êng d©y bu«n lËu, vËn chuyÓn, tµng tr÷ ma tuý. §Èy m¹nh x· héi hãa c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ c¸ nh©n tham gia vµo c«ng t¸c phßng chèng, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c cai nghiÖn, ph¸t huy truyÒn thèng t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i, ch¨m sãc, gióp ®ì, kh«ng kú thÞ ph©n biÖt ®èi sö víi ng­êi nghiÖn ma tuý. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc cam kÕt x©y dùng tõng gia ®×nh, tõng ®¹i bµn, th«n, xãm, ph­êng, x·, c¬ quan, ®¬n vÞ, tr­êng häc, chi bé kh«ng cã ma tuý. X©y dùng nh©n réng c¸c m« h×nh, ®iÓn h×nh tiªn tiÕn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c phßng chèng ma tuý. KÞp thêi ®éng viªn khen th­ëng nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c chong phong trµo ®Êu tranh phßng chèng ma tuý. T¨ng c­êng møc ®Çu t­ Ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc, ®ång thêi tÝch cùc tranh thñ c¸c nguån viÖn trî quèc tÕ, huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc x· héi c¸c doanh nghiÖp, doanh nh©n vµ nh©n d©n ®¶m b¶o kinh phÝ cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®Êu tranh phong chèng vµ cai nghiÖn. Hoµn thiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho ng­êi nghiÖn trong qu¸ tr×nh cai nghiÖn vµ t¹o viÖc lµm cho hä sau khi ®· cai nghiÖn thµnh c«ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch víi c¸n bé lµm c«ng t¸c chuyªn tr¸ch trùc tiÕp, kiªm nhiÖm vµ nh÷ng ng­êi kh«ng h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc tham gia phßng chèng tÖ n¹n ma tuý. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ s¬ kÕt, tæng kÕt rót kinh nghiÖm trong tõng thêi kú, tõng khu vùc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c phßng chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý. Chó träng viÖc tæ chøc c¸c dÞch vô tiªu thô n«ng s¶n thùc phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i cho ®ång bµo tr­íc ®©y trång c©y thuèc phiÖn, ®Ó hä cã cuéc sèng tèt h¬n, tù nguyÖn xo¸ bá vµ t¸i trång c©y cã chÊt ma tuý. Më réng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c xã, ph­êng, c¸c tØnh anh em, c¸c tæ chøc quèc tÕ trong lÜnh vùc phßng chèng ma tuý, ®Æc biÖt víi c¸c n­íc cã chung ®­êng biªn giíi, c¸c n­íc trong khu vùc nh»m kiÓm so¸t, ng¨n chÆn cã hiÖu qu¶ nguån ma tuý thÈm lËu vµo n­íc ta. KẾT LUẬN TÖ n¹n ma tuý lµ mét dạng tÖ n¹n x· héi. NÕu xÐt theo nghÜa réng th× tệ n¹n ma tuý bao hµm c¶ ng­êi nghiÖn hót vµ téi ph¹m vÒ ma tuý, ®iÒu nµy còng cã nghÜa lµ téi ph¹m vÒ ma tuý còng lµ mét bé phËn cña tÖ n¹n ma tuý, ma tuý g©y thiÖt h¹i ®Õn nhiÒu mÆt cña nÒn kinh tÕ - x· héi, an ninh trËt tù vµ ®ang trë thµnh mèi hiÓm häa chung cho c¶ nh©n lo¹i. Kh«ng mét quèc gia, mét d©n téc nµo tho¸t ra ngoµi vßng xo¸y khñng khiÕp cña nã vµ tr¸nh khái hËu qu¶, t¸c h¹i do nghiÖn hót ma tuý vµ bu«n lËu ma tuý g©y ra. Ma tuý ®· vµ ®ang lµm gia t¨ng téi ph¹m, b¹o lùc, tham nhòng, v¾t kiÖt nh©n lùc, tµi chÝnh, huû diÖt nh÷ng tiÒm n¨ng quý b¸u kh¸c lÏ ra ph¶i ®­îc huy ®éng cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®em l¹i Ên no h¹nh phóc cho mäi ng­êi. Ma tuý ®ang lµm suy tho¸i nh©n c¸ch, phÈm gi¸, tµn ph¸ sù yªn vui cña bao gia ®×nh, g©y xãi mßn ®¹o lý, kinh tÕ - x· héi… Nghiªm träng h¬n, ma tuý cßn lµ t¸c nh©n chñ yÕu thóc ®Èy c¨n bÖnh HIV/AIDS ph¸t triÓn. Đ©y lµ håi chu«ng b¸o ®éng ®ang vang lªn thóc giôc mäi cÊp, mäi ngµnh vµ toµn thÓ x· héi cÇn ph¶i hµnh ®éng kÞp thêi ng¨n chÆn kh«ng ®Ó ma tuý tiÕp tôc hoµnh hµnh. Đoµn TNCS Hå ChÝ Minh lµ ng­êi b¶o vÖ quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp ph¸p cña thanh niªn, th× nhÊt quyÕt tõng cÊp bé §oµn, tõng ®oµn viªn thanh niªn ph¶i chñ ®éng xung kÝch, s¸ng t¹o ®i ®Çu trong mäi c«ng t¸c, nhÊt lµ c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n nghiÖn hót ma tóy trªn ®Þa bµn cña c¬ së m×nh. Trong nh÷ng n¨m qua, §oµn thanh niªn huyÖn §Çm Hµ ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc tham gia vµo c«ng t¸c phßng chèng ma tóy trªn ®Þa bµn huyện víi nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khen ngîi. Song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè h¹n chÕ, ®ã lµ c¸c c¬ së ch­a ®ång bé quan t©m ®óng mùc ®Õn c«ng t¸c phßng chèng ma tóy. Mét sè c¸n bé, tæ chøc c¬ së Đoµn cßn ch­a nhËn thøc nghiªm tóc, ®óng ®¾n vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh, cña tæ chøc trong c«ng t¸c nµy, ch­a phèi hîp chÆt chÏ víi c¬ quan chøc n¨ng ®Ó cã biÖn ph¸p cho thanh thiÕu niªn m¾c nghiÖn ®i cai vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nh÷ng ng­êi ®· cai nghiÖn trë vÒ hßa nhËp víi cuéc sèng céng ®ång. Nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c phßng chèng ma tóy, ®Ó t¹o ®µ ph©n tÝch lµm râ c¸c vÊn ®Ò vÒ ma tóy, c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vÒ c«ng t¸c phßng chèng ma tóy. C¸c vÊn ®Ò t×nh h×nh thùc tr¹ng ma tóy cña tØnh Qu¶ng Ninh, nhÊt lµ c«ng t¸c phßng chèng ma tóy cña §oµn thanh niªn huyện §Çm Hµ ®· chØ ra c¸c mÆt cßn tån t¹i, c¸c nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan vÒ c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n ma tóy trong nh÷ng n¨m qua. §ång thêi thùc hiÖn t«t cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa ë khu d©n c­”. ĐÆc biÖt lµ thùc hiÖn th¾ng lîi ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng vÒ c«ng t¸c phßng chèng ma tóy giai ®o¹n 2005 - 2010 (Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 49/2005/Q§-TTg ngµy 10/3/2005 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vµ nghÞ ®Þnh 06) vÒ x©y dùng vµ triÓn khai c¸c ®Ò ¸n phßng chèng ma tóy. Nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c phßng chèng ma tóy, t¹o ra mét m«i tr­êng sèng lµnh m¹nh, kû c­¬ng phÐp n­íc ®­îc tu©n thñ nghiªm minh, t¹o sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ - x· héi cña ®Êt n­íc vµ thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu: “D©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng - d©n chñ vµ v¨n minh”. Qua nghiªn cøu ®Ò tµi, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ cã tÝnh kh¶ thi nh»m gãp phÇn cïng tæ chøc Đoµn thanh niªn huyÖn §Çm Hµ vµ §oµn c¸c x· , thÞ trÊn n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n ma tóy cña ®Þa ph­¬ng. B¶n th©n em nhËn thÊy sù nghiªn cøu nµy lµ thiÕt thùc vµ bæ Ých, gãp phÇn lµm gi¶m tÖ n¹n nghiÖn hót ma tóy trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn, víi n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n hÑp, mµ ph¹m vi ®Ò tµi l¹i t­¬ng ®èi réng nªn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ thiÕu xãt. V× vËy, em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c ®ång chÝ nhËn xÐt, ®ãng gãp mét c¸ch ch©n thµnh, cô thÓ, chi tiÕt ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn s©u s¾c h¬n./. DANH MỤC THAM KHẢO Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992. Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy. Các báo cáo của UBND huyÖn §Çm Hµ về công tác phòng chống tệ nạn ma túy. Báo cáo của Đội CSĐTTP về ma túy Công an huyện §Çm Hµ. Cuốn cẩm nang: “Kiến thức cần cho thanh niên phòng chống ma túy”. Các tài liệu, sách báo có liên quan đến ma túy trong những năm qua. Cuèn tµi liÖu hái - ®¸p luËt phßng chèng ma tuý, nhµ xuÊt b¶n Bé c«ng an . Môc lôc Trang Lêi c¶m ¬n PhÇn I: Më ®Çu 01 1. Lý do chän ®Ò tµi 01 2. Môc ®Ých nghiên cứu của chuyên đề 03 3. NhiÖm vô cña chuyªn ®Ò 03 4. §èi t­îng nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò 04 5. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề 04 6. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………04 Phần II : NỘI DUNG A. CƠ SỞ LÝ LUẬN TIẾP CẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Một số khái niệm cơ bản...........................................................................05 1.1 Khái niệm về tệ nạn xã hội…………………………………………05 1.2. Khái niệm về ma túy 05 1.3. Đặc điểm về ma túy 06 1.4. Phân loại ma túy 07 1.5. Tác hại của ma túy 09 1.5.1. Đối với người nghiện 09 1.5.2. Đối với gia đình người nghiện 11 1.5.3. Đối với xã hội 11 2. Quan điểm của Đảng và chính phủ về công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên 13 3. Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên 15 B: THỰC TRẠNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NAN NGHIỆN HÚT MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ - TỈNH QUẢNG NINH 1. Đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 18 1.1. Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên 18 1.2. Về kinh tế 20 1.3. Về chính trị, an ninh quốc phòng 20 1.4. Về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục 22 2. Thực trạng tình hình nghiện hút ma túy hiện nay trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Qu¶ng Ninh 22 2.1. Đặc điểm tình hình thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 22 2.2. Tình hình nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 23 2.2.1. Tình hình nghiện hút ma túy trong phạm vi cả nước 23 a. Số lượng người nghiện 24 b. Thành phần và đối tượng nghiện 24 c. Hình thức lạm dụng 25 2.2.2. Tình hình nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 26 a. Số lượng người nghiện 27 b. Thành phần và đối tượng nghiện 27 c. Hình thức lạm dụng 27 2.3. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 28 2.3.1. Công tác phòng chống nghiện hút ma túy nói chung của các cơ quan ban nghành doàn thể trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 28 2.3.2. Công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 30 C: NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN NGHIỆN HÚT MA TÚY TRONG THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ - TỈNH QUẢNG NINH 1. Đánh giá chung về công tác phòng chống nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên của Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh 35 1.1. Những mặt được 35 1.2. Những mặt hạn chế 35 1.3. Nguyên nhân của hạn chế 35 1.3.1. Nguyên nhân khách quan 35 1.3.2. Nguyên nhân chủ quan 37 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm hà - tỉnh Quảng Ninh 37 2.1. Đối với Đoàn thanh niên 37 2.2. Đối với các cơ quan ban nghành có liên quan 39 2.3. Đối với gia đình và nhà trường 40 2.3.1. Đối với gia đình 40 2.3.2. Đối với nhà trường 41 3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đầm Hà – tØnh Quảng Ninh 42 3.1. Đối với cấp ủy Đảng 42 3.2. Đối với chính quyền 42 3.3. Đối với tổ chức Đoàn 42 3.4. Đối với các nghành chức năng và các tổ chức xã hội khác 44 KẾT LUẬN 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 Lêi c¶m ¬n Trong qu¸ tr×nh tham gia c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi t¹i ®Þa ph­¬ng t«i ®· ®­îc l·nh ®¹o §¶ng uû – UBND x· T©n B×nh cö ®i häc líp Trung cÊp lý luËn chÝnh trÞ vµ nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn – Héi - §éi t¹i häc Häc viÖn Thanh ThiÕu Niªn ViÖt Nam, trong thêi gian häc tËp t¹i Häc ViÖn, ®­îc sù quan t©m, gióp ®ì cña gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n ®· truyÒn ®¹t cho nhiÒu kiÕn thøc vÒ c¸c m«n lý luËn c¬ b¶n, khoa häc c¬ së, ph­¬ng ph¸p luËn thanh thiÕu nhi; còng nh­ c¸c kü n¨ng ®oµn kÕt tËp hîp thanh thiÕu nhi. Nh÷ng kiÕn thøc Êy ®· gióp em hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc t¹i tr­êng vµ ®­îc ®i thùc tÕ viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp t¹i huyÖn §Çm Hµ - tØnh Qu¶ng Ninh n¬i t«i sinh sèng vµ c«ng t¸c. Trong qu¸ tr×nh thùc tÕ t¹i huyÖn §Çm Hµ t«i nhËn rÊt nhiÒu sù quan t©m t¹o mäi ®iÒu kiÖn cña huyÖn Uû – UBND huyÖn c¸c phßng ban, ®Æc biÖt lµ c¸c ®ång chÝ trong BTV huyÖn §oµn, c¸c ®ång chÝ trong ®éi phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi c«ng an huyÖn. Víi nh÷ng t×nh c¶m vµ lßng biÕt ¬n s©u s¾c, cho phÐp t«i xin ®­îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng uû – UBND x· T©n B×nh, l¸nh ®¹o HuyÖn uû – UBND huyÖn, c¸c ®ång chÝ c¸n bé huyÖn §oµn, c¸c ®ång chÝ trong ®éi h×nh sù c«ng an huyÖn còng nh­ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trªn ®Þa bµn huyÖn §Çm Hµ, Ban gi¸m ®èc Häc viÖn thanh thiÕu niªn ViÖt Nam, c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong Häc viÖn, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o NguyÔn ThÞ Quúnh Hoa ®· tËn t×nh h­íng dÉn, chØ b¶o vµ ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn hÕt søc quý b¸u gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tiÔn hoµn thµnh chuyªn ®Ò, mÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nh­ng ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ®ång chÝ vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó chuyªn ®Ò cña t«i ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thành cảm ơn! Đầm Hà, ngày 15 tháng 11 năm 2009 Người thực hiện Vũ Văn Hiếu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà - tỉnh Quảng Ninh với công tác phòng chống nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên.doc
Luận văn liên quan