Đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình trong ngành khách sạn tại Việt Nam

Nghiên cứu này đã giúp đưa ra một bức tranh mô tả sự khác biệt giữa đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình. Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo sản phẩm xanh và quy trình xanh trong khách sạn, đối với các nhà quản lý phải nhìn nhận đổi mới sáng tạo từ quan điểm chiến lược và cần phải có lộ trình. Bên cạnh việc chú trọng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng xanh, các nhà quản lý cần mở rộng và tích cực tham gia để thắt chặt các kết nối trong mạng lưới quan hệ.

pdf234 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình trong ngành khách sạn tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
”fr™zqrkiržfrrodi`a7Req7Xdpq7r7`t„7‡ˆ‰Š‹7©di`d7cdor±Xd²7®ˆ`d7RVWq w‘f–wœ­w”f–i‚ƒfrqr„`7T{›`a7³ƒ`d7ª´Xd7‰ˆ7Rˆg„7RhfrsuµffrsT7Xdpq7r7`t„7‡ˆ‰Š‹7 °žf€ˆ7RVWX7R€qh€‡“’€”u•€™‘’‚ƒfrqr„fi{›`a7³ƒ`d7ª´Xd7‡¶7Rˆg„7Rh`7di`a7Revirh h€†ˆ7`t„7‡ˆ‰Š Œ9@A*CDEFG8%Ž%·¸56¸%¹º“*A“*D»“D*“DE¼½fi–’q‘fif–fi”w¾”f”fh¿vf­–f€f™vw” À¥ª›{T7`t„7tefw€ fi€hc7RSih€‡ˆ7TdV‰fh‘’wu“’”•–w”˜”’u™drSfhpeqyrvfhrÁ³VÂfh Ã`d7di`a7Revirhh€†ˆ7T²`d7Rh`7`t„7‡ˆ‰l•žrSfhpeqyrvfhrÁ³VÂfhi¤qrvq™Äy€fd R´„7XV†€dyrvfhrÁ³VÂ`a7³i`d7Xd›7aˆƒ7RÅ`d7ªƒ`a7T{„`a7di`a7Revirhh€†ˆ7`t„7‡ˆ‰Š‹7ÆÇ7 ®ƒ{{ˆ›TT7Èdq7Éq›X7ʄ¥{ƒt³7—ƒ§7RSih€‡ˆ7TdV‰fh‘’wu“’”•–w”˜”’u™drSfhpeqyrv fhrÁ³VÂfh‚€g`7R‡‘™”fhi’„`a7di`a7Revirhh€†ˆ7`t„7ši7Ëdq7`adÁ³VÂfhp†ˆ7RÌfhqs frsT7Xdpq7r‹7ȃ{¨7d§ƒT7̓ˆa›`7RSih€‡ˆ7TdV‰`a7À¥ƒ³¥{ªÎ7Xd›ˆX¥ƒ¦ƒ{³ª–7dSfhpeqÏkyrzqr ™Sfioifrsiirhh€†ˆ7`t„7‡ˆ‰Š‹77ȃ{¨7d§ƒT7̓ˆa›`–7͛ЈT¥t7t¥a¥`³7®¥T{›c›t¥7у`›ˆ–7҃7 «Ó™€u–fq–r‘i–wÔ¿”d“r–«–•–’€–¿”€h‘fdyˆttƒ7͛`a7̓ˆa›`7RSih€‡ˆ7TdV‰`a7À¥ƒ³¥{ªÎ7 qr‘€q–”˜”’u™drSfhpeqkÕrzqr™S`7di`a7Req7Xdpq7r7`t„7‡ˆ‰Š‹7֛q{7Í¥ƒª›`ª7À¥ª›{T7 Td¥7‚ƒ„7уˆ7RVWq“’”•–w”fuw–€™v’–‚ƒfrqr„fi’‘fhu”fr™zqrkkyrzqr™S`7di`a7Rev irhh€†ˆ7`t„7‡ˆ‰Š‹7у`›ˆ7tƒ7͈¥ªTƒ7d›T¥t7×7Ícƒši7ØÙaƒtt¥{§7È{¥„ˆ¥{7d›T¥t7×7Ícƒ7RVWq R€qh€‡“’€”u•€™‘’‚ƒfrqr„fi’‘fhu”fr™zqrÏyrzqr™S`7di`a7Revirhh€†ˆ7`t„7‡ˆ‰Š‹7 ‚ƒ„ƒ`7À¥T{¥ƒT7RSih€‡ˆ7TdV‰fh‘’wu“’”•–w—˜”’u™drSfhpeX7À¥T{¥ƒT7di`a7Revqrgv r7`t„7‡ˆ‰Š‹7у{``7Ñ¥{ˆTƒa¥7Ícƒ–7Ú`T¥{X›`T`¥`Tƒt7ۃ`ƒ`a7Íq`7È¥`ˆ`ªqtƒ7À¥ª›{T7RSih€‡€ ‘’wu¿””˜”’u™drSfhpeq¿”ioifrsT7Xdpq7r7`t„7‡ˆ‰Š ܑS€rƒfruvwxqrq€`a7R±fh•†€i’„fhigpwžfrž‰Xb7cdÝ`a7Xd›7¨d´Xd7TdqÞ7RVWq fr€ßvuvyrzqrxvoqihVƒ7Td²Xd‹7fh`7`t„7‡ˆ‰à–7Xb7Š7Xe„7ћ„¥ªTƒ§7RVWqi’”‘u”frr€v ћ„¥ªTƒ§7áÍÊႋ7Éqƒ7Rb–7abc7cdefxv”fi’„fhfgfhq”‘qrsT7tVWfhuxqr•euvwxqrd `p`a7Xƒ›7TdVâ`a7dˆvd™vqqSfri’”fr•žrsuµfqã”uvwxqry€i~”pm   !" #$%"&'()01 34567 89@ABCD@EFGHIBCG@PQ4STUV4WXUV4Y`4Sabc4Sde@@f@IBaDgBhAipDiq@rsStBuvB ifGHAwxiyG€Iur‚ƒD„A…†GI‡FGIA…xGHˆIf@IiwU‰4‘U4U’F“GHIBCG@PQ4STGI A”GI@•G@IxgBhAu–Bu—AˆIfBGB˜u™u—AgBhGGHIBCG@PQ4bc4d4UeVfg4UVd4WVhG‚x A…xGHAIh@ABiGr‚jB˜D@f@HByAID„hArsukBƒDFGI˜HB’g4StBukBifGHAwx“@f@ GIpGAkyUV4VdlGHr‚ˆhAƒDyIxwW4S—Ue4bc4Sde@EGHI—A…xGHAmGHgkB@yGI@9 AIaIF„ˆInGHo #(p5qr()0" s†uIBaD@f@AInGHABGrsukBˆIf@IiwU4Wtdv@gDtB€IuGHrvGwxyz{|}~€giBA€i“ Aw€@I”“gfx“’jB˜DAIkGHˆCAmAtGH@9@DjT@I“ilDjTbV4STg4‚Vd‘Ue‰ ƒ„BAInGHABG@…G€IuGHrvG‡DkGHˆIf@IiwU4Wtdv@w†‡GjT@I€IuGHrvG ˆIuGHrvG †uBAICuAInGHABGjBCGƒDFG‰|Šz~‹Œ~Ž~ ‘!"(’ “”•–—˜–™š—›•–œ–žŸ ¡¢£Ÿ¤¥¦Ÿ §I¨GHAnBIB˜U4SgUe4WVh@IB˜Gu—W4SsA‚BGHIBCG@PDGI©uA†uIBaDrs5ª5(« ¬­® 3¯°± 3$(²³( ´5­¬µ¶³5³(5()"·¸¹&5q¬´º´ ­»(¼5 ½&²“AmSc…¨A…F@f@g‚BI¾@ˆBGIGHIB˜¿4À`4Ss‡DvA@f@HByÁ4‚V‚4bÃUe4UVd4ÄÁhGGHIT @I”GIif@IGI©¿4WVÅb4S„@f@IxwW4S—GHG‚„AwB@f@ˆIf@IiwGw §I¨GH…vAuxGHGIÆU4Sde@ihIe€Af@@EFƒDLjIf@IiwGAInGHƒDF@f@gDtB €IuGHrvGipDr‚A¾g4S`¿4YÁÈU4ÉQgU4ShG@IESsG‚„w§I¨GHAnB‡BGA…pGA…¾GH@y¿4‘UÊ ËI©uAwÌ4SÁsDˆB˜GAIDÆGjeB@IxrB˜b4WtgÌ4StBr‚@IBFi͈BGIGHIB˜u“GIÎu GHIBCG@PQ4ÏÁU4Sde@@DGH@v€AInGHABGrs@f@ˆIfBGB˜¿4b‘4ÐyU4YÁÈU4ÉQgU4ShG@IESs GHIBCG@PQ4UVd4ÑgQÒ ÓÔ՟Ö×՟Ø٣ڟÛÜݟÞßà‹~Žáz~âã~äáå‹~Žæ‹~Žá~çè~éê|~ëŽìç~íŽã|y~ŽŒîï~ðñ‹Ž~äò~ Žîó~çè~ôzó~õö|Ž~ç÷á~ŽøùúûÞßà‹~‹êá~áŠüûÞýüþûÿ~çèûßüþûýûÿ üþû ç÷á~Žîó~çè~áå|~ëŽë~ç÷á~çî|y~|Ž~~‹Ž‹~õø|y~Žæ‹~á|~ŽøûÞè|y~õø|y~ ~‹Ž‹~‹|y~äáå‹~Žîó~õø|y~ôzî|~Žå~ä÷á~|~|yøãá~ ~   !!"#$#%&%'( )123"563789@A"BCD"EFG0IPQR"ST"U3VW"A363"BX3VY"5`B"XT@A"Xab"XDcW"deWX"Uf"563" ghiFqrsW"Wt3"B3uvFqwvxFy€"U"qc‚Fqƒ€5"XDcW"U"„…vgFv†vx‡Fˆ‰CƒFq23"563789@A"BCD" @T"‘bD"A’5"8“"Wt3"B3u@"S6@"B”D@A"W9W"BX•@A"8–"—˜"BXY™Bd"BXT@X"eXf@"UT"@AYg@" S3VYd"eXf@"55"XT5"WXhhF„i‰vxFqjkFlh‚Fq`"BXm@"BX3V@"U6ƒFvxrn3"8o"df@A"XDcW" ‚w‚FqcW"Bp@X"—X9Wq" )123"563789@A"BCD"rst0uvwGP"ST"U3VW"BX“W"BX3"5`„FxgryvxFxgwxFzt@"{Y|B"XDcW"A3bD" XT@A"56ƒFghiFqrsW"Wt3"B3uvFqwvxFy€q"}DCƒFq23"563789@A"BCD"@T"‘bD"A’5"@X~@A" „ghiFq23"U"—˜"BXY™Bd"B”b@A"BX3uB"‘e"UTXDcW"eXf@"55q" )123"563789@A"BCD"R€v‚uƒG„"ST"U3VW"BX“W"BX3"5`B"‘3V@"eX9e"5b”—…B3@A"563"‘bD" A’5"8“"„ghiFq2ƒFqwvxFy€"B”D@A"BX3uB"—u"XDc‚FqjvxFxjƒFzt@"eX†5d"eXm@"eX–3"8t@" eX†5d"—XYu‚gF„iryvxFg‰c‚Fqe@X"A39"8t@"eX†5q" )123"563789@A"BCD"u‡0ˆP‰ˆ"ST"U3VW"BX“W"BX3"5`B"‘3V@"eX9e"563"U"B2"WXhW"B”D@A" BX“W"B3Š@"XDC„Fq`@Ad"B”D@A"B2"WXhW"W•@A"U3VW"Xb"B”D@A"‹Yb@"XV"q–3"@ADCƒŒ" ‡ƒ0RŽƒ0EG„0u‘0EFG0IPQR0’“0rst0uvwGP0”€GP•–—˜™˜š› šœ™žŸœ ¡¢£›¤— ¥¦§Ÿ¨©¢¢ žŸ š˜™˜§ª¦Ÿ«¬­®¢¯¢°››±˜²˜¢³ ¤´›µšŸ¨¶ž¤—¡¢™ŸŸ¨š· ³¸¤¹žº¤²»±¼š› šœ™žŸžš ›Ÿ¢ š¼š› šœ™žŸŸ™š˜¢ª¤—Ÿ™šœ½»±ž¼š › šœ™žŸŸšªŸ¾š´›¿ž– ž¼š› šœ™žŸŸ¨ž˜™˜¢Ÿšª¡˜À› š·˜¦ž ˜Á¡œ ¡¢£›Â»Ã˜¢¤±³ ¤´œÄ˜¾¢ÅƘ¢ž¶šŸšÇ¦»ÈžÉÉÉÊËÌ®¦ͧ–—˜™˜˜Í¦"Å Ÿ¨®Î šÏ´!Ð#Ñ"!"( ÒÓÔÕÖ×ØÖÙÚÛÖÓÜÝÞÖßàÖáâãäåäâãäåæçÜÖÛèÜÖéêÕëÖìíîåïæðñòóÜÕÕôßõìÜôÕöÖ÷øõÖùÓê÷ÓÖéíÕØÖ Ëú˜û¢¹üÌýœ þ"£Î&ÿ$"#"&' !"!"´$'Ñ"!" Î% !±"· "'ŸžüÌý !"!"´$'Î ¿›¥¦®É #Ë! «!!Ð#"¹üÌý–—®š"!"þ"$·"##"! "Å '&"!"Ū! Ë ËÎ% Ѫÿ üÌýŸ¨ž¾¢™˜¢œ!«– žüÌý¼Ÿ"%´ ûžžû¡˜Ð# þ"£ $'ž»®¢Ÿ¢¦#ÊÉ$™˜¾ªÿ & " ¢%ž˜¢¦žªѪÿ "'Ÿ!Ð#Ñ"!"¢Ÿ¢ª&'!&Ę "&%!Ð#Ñ"!"'"%´þ"(Ÿ¨¿›¾¢™˜¢¥¦®§Ÿ¨%%'!"ÁŸ–  þ"£' "" "Ñ"!"''"Ãþ"('!Áž¡¢)ž#ÊÉ !Ë$™˜üÌý»¾¢™˜¢"!"´˜û–šÇ¥¦®ª"#"#Ñ"ª ! '«%"´¹®˜™˜üÌýû–—¢Ÿ¢ª&'   !"#$%&$'()'0&12$34)$56789@A)B$C4DEFG2HI)$ PQ)$)ERS TU$VRW)XY`E#4a2$%&$'()4Gb)2cdc6789cefg)&1)$5)XhipGq)Y rG2bXIS st)DGuv)X&$R`2)$5)X)XGr3))$w)$)&$R&W)X2r&xQW)XY`E&12$y 6789c€ciq))QrS t)DGuv)X&$R`2)$5c‚c !dfƒ„…BB$A2HR)XFG%2HI)$2$ & $q6789†‡ƒ„hˆc‰&B$&)$5c‚c h‚hh‘’“d€”•–i— &W)X2r˜ )'0•d!ehy2B2f“€™2FGQ)$5c‚c h‚† dt)W)XY`EDGuv)X&G)X&eB2$W)X2)Dp4a2˜ f6789cdcfƒ“d!a2˜ f6789ce2`(SUI4$yG)XGr3))$w)g  hijklmmnlopqlirstluvlwtxkliylqz{|}~€rl‚xlƒi„il…zkl †‡)XY`EDGuv)X&$R`2$%&$'()&14bFGQ)$qD"ˆuR(2‰&$Š&'QG $W)X‹uqŒŽ†7ŠfhaFGQ)$qhbD"2)X2‰&$Šf†6ipGXI2(RHQ' $%& `q2Dp4Šfha2HR)X&%&4bFGQ)$qS ˆ‡)XY`E&$R`2$%&$'()&1$&$‘ih€™fehyh‰4"'%)X2(R$R…&&1)$’) h€™&' x)X$a—€“e)#$“2H™)ER&xQ&%&2‰&$Š&&14bFGQ)$qhph‰4" '%)X2(†6fcifha'wG&xQ2H2$Š&)$’h€™&DE4W2A4a2DED”˜hiy) $I)$ hijklmmmnlopqlirvtluvl•–{|}~—}i˜™lšitlš›rlšiœl‚xlƒi„il…zkl žŸdhfcifc€2$)ERDp • &$eB2$2H2$Š&‹$A f ¡)X#Š)X ˜)X&%&2H2$Š&$fh€™&2&%&4bFGQ)$q¢hy6789&xQ£¤SU$VRW)XY`E# hip’e•d!Œ • &)ErS ¥¤RD"ifffhb2$xcffdc—ƒžŸdhfcif¦8f‚ • &$eB2$2H 2$Š&§4Šfhad†‡–c”†9ce c”†¨–Ÿ©)XSªI'QRS U$VRW)XY`E#)$5)X)$w)2b)ERAcc€§)X2H &2Bh • &$eB2$G2H2$Š& ‹2I4$yG2)X)$w)2b¢ l l l l    !"# $%&'() 01 2345678596@84AB+DEFGH+IPQ6RS6T385UVW+XYS85US6U6@`ab85cd89efa`gh49 U9i85R689Upq8585f89r9349TV8s6tF+uvwx+y7w+€+‚Xƒ„XhD…+†GX+FX‡656d8U9dR 56dr97qT3U8fˆ‰ 34‘r6’+D“”+”“•+y–d—89˜9hT™gf85`d8U9i85U68ei4b85e`f563Dg89hR 8596@84A`UiRpd4345676j93jr9qd9k41T3UU9l489mU56nj85f89r9349TV8s6tUodR pqUrh•+rB+XYS85j93UUp6g8Upq85rs85`ˆ@84i85859tt‰uefTlFXvv+DQ689d8949h85 FwW”+xXBvX+XYS85U6@`ab854–dr9349a`gh49‰ yd89Uf894–d—89˜9hT™DYz456{|"}~€€ef‘r6’+D“”+”“•+y–d —89˜9hT™‚ƒ„…†€} ‡) ‡ˆ)29‡656d89qf8U9f89j96’`8fˆ r9q785‰j9nU o’`—89˜9h4hpmUrŠ4‹`9ŒH+”+ŽH+Bv+D’88‘6a`85r97qT3U1e`6g’85g6@8 9teS689hR8596@84AB+FX“W+Dhd49”• o5`ˆ–8s‹8—f ˜wY™85p‘Ri8š9349TV8o9f9f851š9qdy`›hyXœ+PV69k4—V›q85 ‰t1o5`ˆ–+ž+„Ÿ1—V›q851 `785o689 P˜¡+¢£¤¥¢¦§¢¨§‰©Rd6g•ed89drT89ª5Rd6g‰4qR «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¬­®¯°±­¬°&®²°± ‰³­‡´µ¶·¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¹º'»‚¼e`6g’85Uf49amB+½+¾GW+¿+FXg96t8Tlgld49k8À Á—fo‘6ef434U”89j9fdÂq4 ÁÃ6E82p`85 Á³2Ä—d9fÃ689ef434U”89j9fdodR Ź­Æ¶ÇÈÉÊËÌÍ·Î˃ϸ¸¸¸¸¸¸¸¸ÐžwÑ ¹Ò €· ´µ¶·Ӏˆ· Á‰Tdq ÁtTdq ÁÔTdq Õ¹ÖÇÒ† ‡׀´µ¶·¡¸¸¸¸¸¸¸Ð”Y‡6À عÖÇ…Ù´µ¶·¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸++++ЕXځ”Ñ Û¹Ü€· Ý´µ¶· Á³š9349TV8U9f89j9ÞÁš9349TV8859”†Yß85 Á³š934•¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸àà    "#$%#&'((01(23% "#$%#&'(42(05( "#$%#&'67896@AB6#C%DE#F6 "#$%#&'6%GHI((23%6PAQ8 RR STR UVR WXY` abc@efVY` aVg@hgip@qrst@uvwsex@y€ ‚ ƒ„… a…†Y` URY… ‡ˆ6#C‰0‘’“”•(–—0˜™“d44e˜(–‘•(–f(ghi’jkl0m—0n'(—ojp(0q—0rs 4t(––“3“40“u’—m—vwx@yz{|@}~z@€‚Vg0˜ƒ—vwx@yz{|@}~z@€%G„…g@hg†s@ ‡Vs@(0ˆh023(–43“—m—l0‰j—'(0r2Š—”“u4l‹Œ23“r5#BŽ#6P‘ ’4‰—0Œ“’”• aa Sž~@|¨~@v©xª@š«@vwx@yz{| „¬ ­®¯ ‡ —˜d’4I4m“n°Œ¤(–(–1—1(–(0“Ÿ’  —˜(–’‹(‘²4”“u’k401(0 0£hk™j˜™³kr˜(––˜“´l0¦(–—0µj ‡± —0“4r¶—0'“k‘1—˜40·”1h–“¢h4m—r¶(–¸“’rd(h¦“4e2¹(– ‡º —˜d’4I0»’—¡  ‡¼ ½°Œ¤(–(–’¾(”¿—0“u’i’¢’(23—kr“u(km(0nm(–4¿(0“‹(ÀÀÀ•  ‡Á Â0“d4ldl0¦(––“j(r¢h™¢˜h¦“4e2¹(–4¿(0“‹(  –‡p(0q—0‘’“”•(–—0˜™“d44e˜(–‘•(–f(ghi’jkl0m—0n'(—ojp(0q—0—˜ v™@šz›œ@ž~(1˜n˜‘3“4e23—r5‘Ÿ—m— 02¡(– 0m 4'˜ej‘1—’(–—“ n¢( 0£h Œ—0‘¤40¥˜—m—l0‰j—'(0r2Š—”“u4l‹Œ23“r5l0¦(–§ Sž~@|¨~@v©xª@š«@šÃ«xª@yzÄÅxª@yz©yÆ@©z@šzÇ@Èxª@Éy@ aa „¬ ­®¯ vwx@yz{|@}Êz@€ –‡ Ë0m—0n'(m Œ¤(–—m— 02¡(– 0m h3“0˜ƒ— 02¡(– 0m —˜—¢“4“d(  r·—˜40·4m“—0d4e˜(–i’“4e³(0—’(–—“ n¢( 0£hŒ—0‘¤—0˜l0m—0À –‡± Ë0m—0n'(rF’42h3“—m—4ej(–40“d4™kh’j(–’‹(‘²4”“u’4“d4  l“uh(g(–”2Š(–k4“d4l“uh(23—0˜ƒ——m—hƒ401(–Œm((0s(¸j(0À –‡º Ë0m—0n'(”F(rF’m Œ¤(– 05(”˜'“em—40¢“40¥˜—0o(–”˜'“À  –‡¼ Ë0m—0n'(–“3“40“u’—m— 02¡(– 0m h3“0˜ƒ— 02¡(– 0m —˜ —¢“4“d(r·n°Œ¤(–‘²4”“u’¸5Œ¿(–405(40“u(h¦“4e2¹(–À –‡Á Ë0m—0n'(–“3“40“u’—m— 02¡(– 0m h3“0˜ƒ——m— 02¡(–   0m —˜—¢“4“d(4e˜(– 05( 0I“(23—4m“n°Œ¤(–À –‡Ì Ë0m—0n'(”F(rF’n°Œ¤(–—m—‘²4Œ¤(–”1hn'—0405(40“u(  ‘3“h¦“4e2¹(–0¡(À –‡ Ë0m—0n'(”F(rF’n°Œ¤(–—m—‘²4”“u’4¿(0“‹(r·™1“4e‰‘1  r“Ÿ’0•jl0¦(––“j(—m—l0’‘¿—4e˜(–l0m—0n'(À   !"#$%&'()012345&$678'@AB4$ CD'EA5F'@GH'CIPQR'SQ#%T )234U %!3$V'1WXY`a'Q#)U %!3$Vb!&'1$cBd$ef'@#Q'g'@h@iQI'RFi'p78'@q234a'rstQR'@uv wVx$#0%y€w#0%yw‚ƒQI'rIA„ y…wrIA„ †‡ˆU‰wVx$rIA„ †‡ˆ ™defgeehije ‘‘ ’“”•–”—˜” qrseojtheuojeeeeeeeeeqrvwvxyzn{e|l}~ne klmneope &b $67€$‡bU „ … † ‡ ˆ ‚F'CIi8Iƒ` … &b &‰ „ … † ‡ ˆ † Šb xd „ … † ‡ ˆ ‡ ‹&%&'(%& „ … † ‡ ˆ ˆ Œi8'8'ŽQ'Ž‘Q'’“'QI”'QA5•– „ … † ‡ ˆ — ‹&4dq– „ … † ‡ ˆ ˜ ‹&–™Q'@”Q'E' „ … † ‡ ˆ ‹&$67 ˆ7•– „ … † ‡ ˆ €š4Qa'rsA„QR'@(›8a'CItƒ` œ  !"#$UžŸ ¡¢•£¤•—˜”•¤¥¦”§¨©ªŸ ”rstQR'«'Q¬p'Ž're0­ $67"ˆ !b€ › b2345F'@1$&®0b%&'()$h'‚–¯QR'@h@605 '& $(t'IA5 $5$ˆ–° †3b–$T 0•'@#078'Q”t±'S@iQI'RFi'² rsQR'‚DQ`³'´stQR'@uv''' š5&$67µ—¶¡¢”·¸¹º¡—»¼%!3$Vb!'1½X¾³''w£¿•À•U…wÀ•U†w •£¹¡¢Á¡—U‡w¡—¤Ã¹Uˆw£¿•¡—¤Ã¹ ğ ¡¢µ¤¥¡•—˜”•—¹ğ ¡¢µ¤¥¡•—˜”•—¹ ªŸ Å©ÆǨȩªÉ•ÊË£ºªŸ Å©ÆǨȩªÉª–¤ÏÔ¤ ‘‘ ’“”•–”—˜” ÌÍ¡¦—ÎÏÐє—ÒÓÏÔ¤×؟٨ȩ¦—“¦•ÊË£º ÌÍ¡¦—ÎÏÐє—ÒÓ qrseÕseeeeeeeeeeeeeeqrsenojÖlœ qrseÕseeeeeeeeeeeeeeeeqrsenojÖlœ &b $67€$‡bU „…†‡ˆ „…†‡ˆ @Q'Ú ‚F'CIi8Iƒ` … &b &‰ „…†‡ˆ „…†‡ˆ † Šb xd „…†‡ˆ „…†‡ˆ ‡ ‹&%&'(%& „…†‡ˆ „…†‡ˆ ˆ Œi8'8'ŽQ'Ž‘Q'’“'QI”'QA5•–„…†‡ˆ „…†‡ˆ — ‹&4dq– „…†‡ˆ „…†‡ˆ ˜ ‹&–™Q'@”Q'E'’ „…†‡ˆ „…†‡ˆ ‹&$67 ˆ7d&$$Vh „…†‡ˆ „…†‡ˆ –€š4Qa'rsA„QR'ÛÜa'CItƒ`    !"#$!%&'( )0 12!425!6789!4@A!BC0 $ & "DEFG" H IP QRDST!U5V2W!4X#Y`=bU5V2W!4X#cd=R"D1Pe==fg!4X#YhRDST!4X# EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEpqrItuvwxIy€wxIIIIIIIIIIIIIIIII‚ƒIy€„…E†E ‡ 0 Fˆ2!T57‰‘’"“ ”0• –—!4˜ ™"8 ’" ” &dU5ef5!5g2Wh!f5iAj2!W9k!T7!lS2h!lmlmn!4ofp!47I qr s $!" ”'8 tGu& ™v&$ 0 FˆE0"“ ”f!Bj2!2Wwg9!4) qr s xy&"D’Fy"z"D–{ & q tGu& ™v&$ 0 FˆE0"“ ”f!Bj2!2Wwg9!4) qr s xy&"D’Fy"T7|{ & r tGu& ™v&$ 0 Fˆ80"“ ” ’Exy& qr s "D’u& ™v&00 } s ‡ 0 Fˆ2!T57‰‘’~'"ˆ0z ™lg!49) qr s €  P ‚ IP80"D" ”'8 ƒ ‡ 0 Fˆ„$ …2†2W!‡ˆx‰E$ &" 0"D" ”'89!4o qr s 4e—!” & „8 v2W!T5kA!4“%k!ŠV9!T‹7‰ Œ o}&$ …2†2W!fˆ "D& Y$ 0 Fˆ2!7i!T9j2!Š| D•x& '‰F…P Ž''89h!T†2W!f7‰2W!2†2W!yE# qr s T7|z ™52F8™P …”8 ‘"ˆ ’%&$ 0 E ˜0Pyˆ "D& “ ‡ 0 Fˆ„$ …2†2W!T5i!2ˆP0z ™'8 vH  qr s ‡ 0 Fˆ„$ …2†2W!‡ˆx‰2W!T‹”25!4• o !"Y$ ™' qr s lg!2†2W!y%& }’"D™”x‰0"D" ”'8 •‡ 0 Fˆ2!47If!57|I$ ”x‰0"D" ”Ez ™U925!6wk25!f!B…Eu&"D–"–$ ™'" E qr s z%&0x& ™P"D‚E ‡ 0 Fˆ„$ …2†2W!49)P GE"H IP"S"…fef!W9k9!4wˆ %&u‘"D( ’”EP 0""Do—˜™š›E'Gu& ™ qr s T72W!Tef!f%&„80 ™'‰Y ”f!2†2W!f%& •P 1$œ " 1"YF…S"E"!P"    ! "#"$%&'%()01%23401%5'%0%607890'%8@(A1840B%C'DB%E0F " VW X B807G180%0F%8HI7PQ4ST0F0F%8HU "#"V$%&'%()Y4`a4YbYc4de'(fgh0F'E0F0F%HipqYc4iQY4Sr's8B%8H0 t2T0FB%E0FB80DU%&BBu8r078H''%8@(ABu8B%C`4vw4ipx`4Sy3F8@€" VW X B84UF8@'&'B%G0%7890D‚@€FTI's'&''2ƒ'%„U…2@I)0F# "#"W$%&'%()00%†0B%C`4S‡ˆ'u‰0F'0U%s8(fgh0F'&'Bu8 " VW X B%C'IPQ4SrS‘8IP8(&0FB)€# "#"X$%&'%()0'’1%sYbYc4C0Fgh0F1840B%C'IP87G€0“0 " VW X Bs0F1840B%C'%8H0'’IƒB'&'%0%@0%'%’0F# ^ •••–^—˜™^def^ghi™^jklm^nop^—gqng^ril^ "V#st0%u'%v728tw0F'%€‚84Bx1840'y@Iz0%7“14B…2s%€)i4Sƒ0F'y@1%&'% ()Y4i{|Yc4}4Yb~4€4‚‰0F'&'%1%€@0%Buw07G€(ƒB%5'%%ˆ„4…‡PQ4S†‡ˆ ‰^Š4{‹i4ip‹„Œ4Š4ip‹„Œ4 ŽBu20F‚z0%D '@€D ‘Š4{‹i4`| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^’’“”’•–— "V#" ˜C`4Sƒ%G8tw0F'y@1%&'%%G0F1%8(fgh0F(s0 " V W X U%yIgv'%7h'y@1%&'%()0 "V# ™štHU%Y4i{b~4›pœ`p4pwYc4€‡4d)80%8“€4pY4~ƒBt0" V W X "V#V ž%‹i4d‡ˆ0F(s0U%yIgv'%7h'y@1%&'%()0'20F " V W X '‹U'%€1%&'%%G0F "V#W Ÿz0%s0%$%&'%()0 " V W X "V#X  %&BBu8r0‚&0%G0F " V W X "V#¡  %&BBu8r0B%vU%0 " V W X "V#¢ žE0F(2‹B‚2T0FU%w0F " V W X "V#£ ™‘0Ftˆ80%2†0¤¥u€((Uu€¦8B§ " V W X "V#¨ ™štHtˆ80%2†0uw0FBu907ƒY4S€4i‡44©ª«¬§ " V W X "V#"™št9tˆ80%2†0uw0FBu907ƒ0'%y(­%2¤®¯°§ " V W X ^    !"# $ "%"& '(01234567589 @ABCD-FG5@HIP-QBCD-FG5@RSTUVWXY6`abcVdefgY6hV f(i6pqVrsVtSuvQ-vQwvIxyyyyyyyyyy€vD‚ 5(ƒGvD-„wD-…B†52‡rˆ6‰56‡Vvw‘-’’’yyyyy€vD‚ “”•`—`˜™de`˜f”•` gvI-hiI1-…jB-„kvQ-lIBm-no-vIpvQ-tIjhv-„qB-…w-rIP-rIv-tSuvQ-…B†l-FsB-DtB-nCvQ- t‡u-lum-rIClI-n‡v-ITtvQ-ttB-tBvj-wxvQ-ymvI-…w-wj-„1lI-tIzvQ-DBvI{ RIjhv’’„qBxyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyy’yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyy’yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy |IP’’rIvxyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy’ i6}~V6X561€‚b2GVƒ~dƒab'V23„VWV6…2cvI-ITUvQ-F‚V†Fsrqtr‰VW2‡~ ITtVW2tr2rsb‡ˆVW‰'V68ƒ‡bd15626ŠVWqrV623~VWVWƒV6ˆ6‰56‡V0r†2‹'qŒ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy’’ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy’ d$ "%"&Že`‘’“`”d •d!– —"˜™ š› œžŸ˜ ¡ —!¢š"£¤`¥¦`§` Ÿœ¨©ª V6X«615`26¬8brd­VW56~fr‚22sV8ƒGFB†V26~‡B-F¬V6`qVW6rsV57b5`26¬drsV6†Œ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ®¯°±²³¯´±µ²¶·¸²¹±²º±»¼½»¾¿     "#$%& '() 0123145 6789(ABCD-FGHI-PQ- RST7VWXY`abcdefgbhibbpaqdprs`abaqbfctuvsaqaqpabwxuysvgfauxa€fu‚ RST7VWXY`abcdeƒ7T„7…†‡ˆ7…†‰ˆ7‘7ˆ’“7ˆ”eidpihiu•ibSib–uv— wxuysvgfauxa€fu ˜”—aquvfubSiuf™tidˆ7V”—T7efˆg7VhV•fief€haqujs wxuysvgiYkuftkxlfu mn89(Aop-Pqr-sPG-  z{€svtufdx‚ tb‰ˆuˆg7vwx7yƒ™idpubYajtuvfubSi z{€svtufdx tb‰ˆuˆg7|}r~aquvfubSi €s-FG-P‚7ƒ(„…I†- t™uXY‰ub‡vˆ”‰aq Šxv‹si`aixŒz‚ t™uXY‰ddabpabdpupfibŽab Šxv‹si`aixŒz  ri€tl`ab ‘’“(”I-rP•–-—HIP-  riXuvl`ab ‘’“(˜™š(ƒ›œ8(žŸ8- 01 ¡¢4£5 ¤•aq€¥ˆux7’¦jv7VWaq x`vstxv`ufsa §jaq¨©ª€`s «Yiii`uxqsv¨©ª ¬¥ab­adf®a wsxitksxx ¯Yi°gbhib€ja ±ssi ²sjfgbhib€jaubpabtb¥ rYiiutxbsuxk¤Š ¬³b´Yiµ™Yu¥ˆ”eiaqspf rYiisyaxv€bftww    !"#$% &'()02344567& PAQGRSBA&D& ESAT&UII@I&@V&SWB& 9@ABC& D& D&EFGHIB& EFGHIB& URSXYHSB& `& TabbH& Tcd`& Tcef& `T`gdce& HT&hIBAXiS@IRp&qr@sRSHsStu&AGYYv@wsBIRWXxyyu&AGYYvSvxBW@SBC€hu& BHI@xBIHSX@su&AGYYviHSB‚@IveƒRH@u&y@BYxC@vBBu&D@@Y&  „…†‡„5& 9@ABC& EGY&@V&EFGHIBR& AV& 9BHs&EFGHIB& ˆ& EX‚T& `& DB‚IBRRX@s& a`Td`c& b& fTb`‰& aTƒaƒ& Tcaa& DBRXAGHC& a‰ƒT`eg& `gg& `Teff& €@SHC& fcbT‰ƒg& acƒ&  HT&‘BxBsABsS&’HIXHCBp&AYRx“HsW& T&hIBAXiS@IRp&qr@sRSHsStu&AGYYv@wsBIRWXxyyu&AGYYvSvxBW@SBC€hu&BHI@xBIHSX@su& AGYYviHSB‚@IveƒRH@u&y@BYxC@vBBu&D@@Y&  ”')••–—–)˜™d5& esRSHsAHIAXfBA& ESHsAHIAXfBA& r@BVVXiXBsSR& r@BVVXiXBsSR& r@CCXsBHIXSv&ESHSXRSXiR& 9@ABC& g& ESAT&UII@I& gBSH& S& EX‚T& €@CBIHsiB& ’hˆ& `& qr@sRSHsSt& eTcgf& Ta``& `gTe`‰& Tccc& BHI@xBIHSX@s& Tc`f& Tcc‰& T``c& `Tƒ‰`& T``ƒ& Tgdc& `Tcf`& AGYYviHSB‚@IveƒRH@& Tffe& Tacb& T`fb& `Tba`& T`cd& Tbƒg& `Tƒ`d& y@BYxC@vBB& Tccc& Tcc`& Tcaƒ& Taaf& T‰ae& Tfdg& aTbec& D@@Y& Tccc& Tcca& Tc`d& T`eg& T‰‰a& Tfdb& aTbbc& AGYYvSvxBW@SBC€h& iTedg& T`‰a& iT`‰`& iaTbfƒ& Tccg& Tggf& `Tccd& AGYYv@wsBIRWXxyy& iTƒaƒ& Tfde& iT`cƒ& i`Tecb& T`b`& T‰ef& `T`‰d& HT&‘BxBsABsS&’HIXHCBp&AYRx“HsW&      !"#$% &'()02344567& PAQGRSBA&D& ESAT&UII@I&@V&SWB& 9@ABC& D& D&EFGHIB& EFGHIB& URSXYHSB& `& TabaH& T`ca& T`de& `T`aafg& HT&hIBAXiS@IRp&qr@sRSHsStu&vBSw@IxYGCSXyCB€XSu&AGYY@wsBIRWXyvvu& ‚BHI@yBIHSX@su&AGYYSyBW@SBCƒhu&AGYYiHSB„@IaeRH@u& vBSw@IxXsSBsRXS`u&v@BYyC@BBu&vBSw@IxXsSBsRXSdu&D@@Y& …†‡ˆ…5& 9@ABC& EGY&@V&EFGHIBR& AV& 9BHs&EFGHIB& ‰& EX„T& `& DB„IBRRX@s& ebT`g& & eTege& aTdeg& Tbbb‘& DBRXAGHC& decTc’b& `c& `Tf`b& ƒ@SHC& fbcT’e& dbe&  HT&“ByBsABsS&”HIXH‘CBp&AYRy€HsW& ‘T&hIBAXiS@IRp&qr@sRSHsStu&vBSw@IxYGCSXyCB€XSu&AGYY@wsBIRWXyvvu&‚BHI@yBIHSX@su& AGYYSyBW@SBCƒhu&AGYYiHSB„@IaeRH@u&vBSw@IxXsSBsRXS`u&v@BYyC@BBu&vBSw@IxXsSBsRXSdu& D@@Y& •')––—˜—)™de5& fsRSHsAHIAXgBA& ESHsAHIAXgBA& r@BVVXiXBsSR& r@BVVXiXBsSR& r@CCXsBHIXS&ESHSXRSXiR& 9@ABC& h& ESAT&UII@I& hBSH& S& EX„T& ƒ@CBIHsiB& ”i‰& `& qr@sRSHsSt& dTdg& Tc`d& fTgeb& Tbbb& ‚BHI@yBIHSX@s& Tb`f& Tbb’& T``f& `Tcg& Tb`& Tc& `Tbfd& AGYYiHSB„@IaeRH@& Tf’’& Tdbd& T`e& `T`& Tbec& Tcda& `Tcbf& v@BYyC@BB& Tbbb& Tbb`& jTb`& jT`gd& T’cf& Tfa’& dT’gc& D@@Y& Tbbb& Tbbd& Tbd& Tdgf& Tg’e& Tfgf& dTcg’& AGYYSyBW@SBCƒh& jTd’f& T`g& jT`bg& j`Te’b& T``c& Tfe& `Tbc& AGYY@wsBIRWXyvv& jTedf& Tfe’& jT`ba& j`Tac`& T`ac& T’ab& `T`b& vBSw@IxXsSBsRXS`& jT`dc& T`ca& jTbce& jTggb& Taad& Tcb& `Tcaf& vBSw@IxXsSBsRXSd& Tddd& T`ee& T`f`& `Taff& T`ef& Te`e& `Taf& vBSw@IxYGCSXyCB€XS& Ta`a& T`d`& Tdcb& fTad’& Tbb`& Tgaf& `Tfac& HT&“ByBsABsS&”HIXH‘CBp&AYRy€HsW&     !"#$% &'()02344567& PAQGRSBA&D& ESAT&UII@I&@V&SWB& 9@ABC& D& D&EFGHIB& EFGHIB& URSXYHSB& `& TabcH& T`dc& T`ef& `T`gaab& HT&hIBAXiS@IRp&qr@sRSHsStu&PR@IvSXwBu&AGYYxSxvBW@SBCyhu& €BHI@vBIHSX@su&@BYvC@xBBu&AGYYx@‚sBIRWXvu& AGYYxiHSBƒ@IxgdRH@u&D@@Y& „…†‡„5& 9@ABC& EGY&@V&EFGHIBR& AV& 9BHs&EFGHIB& ˆ& EXƒT& `& DBƒIBRRX@s& g‰Td& f& cT‰d‰& dTegc& T‘& DBRXAGHC& ed‰T‰dd& `b‰& `Taf& y@SHC& acT‰db& ed&  HT&’BvBsABsS&“HIXH‘CBp&AYRv”HsW& ‘T&hIBAXiS@IRp&qr@sRSHsStu&PR@IvSXwBu&AGYYxSxvBW@SBCyhu&€BHI@vBIHSX@su&@BYvC@xBBu& AGYYx@‚sBIRWXvu&AGYYxiHSBƒ@IxgdRH@u&D@@Y& •')––—˜—)™de5& fsRSHsAHIAXgBA& ESHsAHIAXgBA& r@CCXsBHIXSx& r@BVVXiXBsSR& r@BVVXiXBsSR& ESHSXRSXiR& y@CBIHsi 9@ABC& h& ESAT&UII@I& hBSH& S& EXƒT& B& “iˆ& `&qr@sRSHsSt& `Tfeb& Tdcg& aTcd& Te& €BHI@vBIHSX@s& T`e& T‰& T`d& `Tdf‰& T``c& Tbcb& `Ta`& AGYYxiHSBƒ@IxgdRH@& Te‰`& T`bf& T``d& `Tgef& T`dd& Tcdf& `Tdee& @BYvC@xBB& T`& T`& Tc`& Tdfe& Tdc‰& Taff& eTcdd& D@@Y& jT`& Te& jTad& jTaa`& Tfg`& Tafe& eTcbe& AGYYxSxvBW@SBCyh& jTgb& T`fa& jT`‰d& jeT‰ed& Td& Tbba& `Tf& AGYYx@‚sBIRWXv& jTfdc& Tac`& jT`d`& jeTbc& Taf& T‰ed& `Te``& PR@IvSXwB& Tcee& T`ab& Ta`& gTg‰d& T& Tbgd& `Td‰& HT&’BvBsABsS&“HIXH‘CBp&AYRv”HsW&      !"#$% &'()02344567& PAQGRSBA&D& ESAT&UII@I&@V&SWB& 9@ABC& D& D&EFGHIB& EFGHIB& URSXYHSB& `& TabcH& T`de& T`af& `T`b`be& HT&gIBAXhS@IRi&pq@rRSHrSst&PR@IuSXvBt&AGYYwSwuBW@SBCxgt& yBHI@uBIHSX@rt&€@BYuC@wBBt&€BS@I‚XrSBrRXSw`t&AGYYw@rBIRWXu€€t& AGYYwhHSBƒ@IwafRH@t&€BS@I‚YGCSXuCB„XSwt&€BS@I‚XrSBrRXSwct&D@@Y& …†‡ˆ…5& 9@ABC& EGY&@V&EFGHIBR& AV& 9BHr&EFGHIB& ‰& EXƒT& `& DBƒIBRRX@r& feTcf& `‘& fTec’& aTaeb& T‘‘‘“& DBRXAGHC& caT’‘`& `f& `Tcd‘& x@SHC& b‘’Tdf& c‘f&  HT&”BuBrABrS&•HIXH“CBi&AYRu„HrW& “T&gIBAXhS@IRi&pq@rRSHrSst&PR@IuSXvBt&AGYYwSwuBW@SBCxgt&yBHI@uBIHSX@rt&€@BYuC@wBBt& €BS@I‚XrSBrRXSw`t&AGYYw@rBIRWXu€€t&AGYYwhHSBƒ@IwafRH@t&€BS@I‚YGCSXuCB„XSwt& €BS@I‚XrSBrRXSwct&D@@Y& –')——˜™˜)def5& grRSHrAHIAXhBA& ESHrAHIAXhBA& q@CCXrBHIXSw& q@BVVXhXBrSR& q@BVVXhXBrSR& ESHSXRSXhR& x@CBIHrh 9@ABC& i& ESAT&UII@I& iBSH& S& EXƒT& B& •j‰& `& pq@rRSHrSs& `Tffa& T’db& cTce’& T‘ca& yBHI@uBIHSX@r& T‘`b& T‘‘d& T`‘& `T’fd& T‘& T’& `T‘bc& AGYYwhHSBƒ@IwafRH@& Tbae& Tc‘`& T`ac& `Tec’& T‘d’& T’`& `T’`f& €@BYuC@wBB& T‘‘‘& T‘‘`& T‘`’& T`ad& Tddc& Tba`& cTb`& D@@Y& keTbadUkf& T‘‘c& kT‘‘f& kT‘af& T’f& Tb’e& cTece& AGYYwSwuBW@SBCxg& kTbfc& T`e& kT`bb& k`T’`& T‘f`& T`‘& `T‘& AGYYw@rBIRWXu€€& kT’’& Tbf& kT`bb& k`Td’b& T‘’a& Td`f& `Tcce& €BS@I‚XrSBrRXSw`& kT`cd& T`’c& kT‘’f& kTe`& Tab‘& T’‘& `T’ab& €BS@I‚XrSBrRXSwc& T`be& T`fe& T‘d`& Tdeb& Tbda& Tadd& cT‘f`& €BS@I‚YGCSXuCB„XSw& Tcf& T`b‘& T`df& cTceb& T‘ca& T’b‘& `Tfd& PR@IuSXvB& Tb`& T`’’& T`d& cTbfc& T‘c‘& T’ab& `Tfff& HT&”BuBrABrS&•HIXH“CBi&AYRu„HrW&    !!"#$%& '()01 3455678' QBRHSTCB'E' FTBU'VPPAP'AW'TXC' @ABCD' E' E'FGHIPC' FGHIPC' VSTY`ITC' a' UbcdI' Uaed' Uefg' aUhcaip' IU'qPCBYrTAPSs'tuAvSTIvTwx'BH``yA€vCPSXY‚‚x'BH``yTyCXATCDƒqx' „CIPACPITYAvx'BH``yrITC…APypiSIAx'‚AC`DAyCCx'EAA`'  †‡ˆ‰†6' @ABCD' FH`'AW'FGHIPCS' BW' @CIv'FGHIPC' ' FY…U' a' EC…PCSSYAv' fhUpfi' d' abUefg' bUgpc' Ueea‘' ECSYBHID' ddeUchc' agg' bUbah' ƒATID' fbhUfif' cei'  IU'’CCvBCvT'“IPYI‘DCs'B`GTP”IvX' ‘U'qPCBYrTAPSs'tuAvSTIvTwx'BH``yA€vCPSXY‚‚x'BH``yTyCXATCDƒqx'„CIPACPITYAvx' BH``yrITC…APypiSIAx'‚AC`DAyCCx'EAA`'  •(0––—˜—0™de6' FTIvBIPBYgC fvSTIvBIPBYgCB' B' uADDYvCIPYTy' uACWWYrYCvTS' uACWWYrYCvTS' FTITYSTYrS' ƒADCPIvr @ABCD' h' FTBU'VPPAP' hCTI' T' FY…U' C' “i' a' tuAvSTIvTw' iUpid' Ubca' afUeae' Ueee' „CIPACPITYAv' Ueaf' Ueab' Uega' aUbpe' Uahc' Ugfe' aUeba' BH``yrITC…APypiSIA' Uhpi' Ubab' Uccb' cUdgh' Ueeh' Udig' aUiaf' ‚AC`DAyCC' Ueea' Ueec' Uehc' Ufib' Upic' Ubfg' cUdpe' EAA`' jUeep' Ueeb' jUapd' jaUbbi' Uahb' Ubfd' cUdde' BH``yTyCXATCDƒq' jaUeef' Ucfd' jUcpi' jbUdpb' Ueee' Uggb' aUeef' BH``yA€vCPSXY‚‚' jUpfi' Uidg' jUeda' jUhbd' Upep' Uhpb' aUahf' IU'’CCvBCvT'“IPYI‘DCs'B`GTP”IvX'     !"#$% &'()02344567& PAQGRSBA&D& ESAT&UII@I&@V&SWB& 9@ABC& D& D&EFGHIB& EFGHIB& URSXYHSB& `& TabcH& Tdec& Tdfd& `Tghic`& HT&pIBAXqS@IRr&st@uRSHuSvw&xBSy@I€YGCSXCB‚XSƒw&AGYYƒ@yuBIRWXxxw& „BHI@BIHSX@uw&AGYYƒSƒBW@SBC…pw&AGYYƒqHSB†@IƒaiRH@w& xBSy@I€XuSBuRXSƒ`w&x@BYC@ƒBBw&xBSy@I€XuSBuRXSƒdw&D@@Y&  ‡ˆ‰‡5& 9@ABC& EGY&@V&EFGHIBR& AV& 9BHu&EFGHIB& ‘& EX†T& `& DB†IBRRX@u& `ciT`ci& h& `hTaga& gTcgh& Tfff’& DBRXAGHC& igeTibe& `hg& dTbci& …@SHC& cebTcic& dfi&  HT&“BBuABuS&”HIXH’CBr&AYFSI‚HuW& ’T&pIBAXqS@IRr&st@uRSHuSvw&xBSy@I€YGCSXCB‚XSƒw&AGYYƒ@yuBIRWXxxw&„BHI@BIHSX@uw& AGYYƒSƒBW@SBC…pw&AGYYƒqHSB†@IƒaiRH@w&xBSy@I€XuSBuRXSƒ`w&x@BYC@ƒBBw&xBSy@I€XuSBuRXSƒdw& D@@Y&  •')––—˜—)™de5& fuRSHuAHIAXgBA& ESHuAHIAXgBA& t@CCXuBHIXSƒ& t@BVVXqXBuSR& t@BVVXqXBuSR& ESHSXRSXqR& …@CBIHuq 9@ABC& h& ESAT&UII@I& hBSH& S& EX†T& B& ”i‘& `& st@uRSHuSv& dTgih& Thfb& dThef& Tffa& „BHI@BIHSX@u& Tf`b& Tf`d& Tfhb& `Tiid& T`dd& Thgh& `Tfed& AGYYƒqHSB†@IƒaiRH@& Tbab& Teff& Tdde& dTbdb& Tffi& Tgda& `Tgfe& x@BYC@ƒBB& Tffd& Tffd& T`ff& Thaa& Teag& Teab& dTbcg& D@@Y& jTffe& Tffd& jT`dg& j`Tdee& Td`h& Tece& dTgcb& AGYYƒSƒBW@SBC…p& jTgie& Tdgi& jT`ih& jdTag`& Tf`i& Thei& `Tfgh& AGYYƒ@yuBIRWXxx& jTieg& Tief& jTfgh& j`Tf``& Te`e& Tbaf& `T`hf& xBSy@I€XuSBuRXSƒ`& jTfdb& Tdad& jTffh& jT``i& Thfh& Tgfh& `Tgae& xBSy@I€XuSBuRXSƒd& jTd`a& Tdef& jTfb`& jThed& Teid& Ti`i& `Thae& xBSy@I€YGCSXCB‚XSƒ& `Tffd& T`ch& Tafi& iTihf& Tfff& Tcae& `Teag& HT&“BBuABuS&”HIXH’CBr&AYFSI‚HuW&   !!"#$%& '()01 3455678' QBRHSTCB'E' FTBU'VPPAP'AW'TXC' @ABCD' E' E'FGHIPC' FGHIPC' VSTY`ITC' a' UbcdI' Udae' Uafc' aUgaeda' IU'hPCBYiTAPSp'qrAsSTIsTtu'QSAPvTYwCu'BH``xTxvCXATCDyhu' €CIPAvCPITYAsu'AC`vDAxCCu'BH``xA‚sCPSXYvu' BH``xiITCƒAPxb„SIAu'EAA`'  …†‡ˆ…6' @ABCD' FH`'AW'FGHIPCS' BW' @CIs'FGHIPC' ‰' FYƒU' a' ECƒPCSSYAs' a„gUcad' g' ddU„ac' gUcga' U‘' ECSYBHID' „faUabc' a’f' dU’e„' yATID' gefUg„g' d„'  IU'“CvCsBCsT'”IPYI‘DCp'B`GTP•IsX' ‘U'hPCBYiTAPSp'qrAsSTIsTtu'QSAPvTYwCu'BH``xTxvCXATCDyhu'€CIPAvCPITYAsu'AC`vDAxCCu' BH``xA‚sCPSXYvu'BH``xiITCƒAPxb„SIAu'EAA`'  –(0——˜™˜0def6' gsSTIsBIPBYhCB' FTIsBIPBYhCB' rADDYsCIPYTx' rACWWYiYCsTS' rACWWYiYCsTS' FTITYSTYiS' yADCPIsi @ABCD' i' FTBU'VPPAP' iCTI' T' FYƒU' C' ”j‰' a' qrAsSTIsTt' aUe„„' Ufb„' aUcb' Uaa' €CIPAvCPITYAs' Uac' Uad' Ufc' aUeec' Uafe' U’c’' aUea' BH``xiITCƒAPxb„SIA' Ug„b' Ud’„' Ua’’' dU„„„' Uaa' Uc„g' aU„dd' AC`vDAxCC' Ud' Ud' Uadd' aUa’a' Ude„' Uegg' dUc„„' EAA`' kU„' Ud' kUdb' kaU’gb' U„' Uegd' dUc’d' BH``xTxvCXATCDyh' kaUdg' Udc' kUd„' keU’„' U' U’’e' aUg' BH``xA‚sCPSXYv' kUfg„' U„b' kUaad' kaUca’' Uag' Ufd„' aUdaa' QSAPvTYwC' aUgf' Udf' Ueeg' „Ua’e' U' U’b„' aU„f' IU'“CvCsBCsT'”IPYI‘DCp'B`GTP•IsX'    !!"#$%& '()01 3455678' QBRHSTCB'E' FTBU'VPPAP'AW'TXC' @ABCD' E' E'FGHIPC' FGHIPC' VSTY`ITC' a' UbcbI' Ucde' Ucfg' aUebecf' IU'hPCBYiTAPSp'qrAsSTIsTtu'QSAPvTYwCu'BH``xTxvCXATCDyhu' €CIPAvCPITYAsu'AC`vDAxCCu'CT‚APƒYsTCsSYTxau'BH``xA‚sCPSXYvu' BH``xiITC„APx…bSIAu'CT‚APƒ`HDTYvDC†YTxu'CT‚APƒYsTCsSYTxcu'EAA`' ‡ˆ‰‡6' @ABCD' FH`'AW'FGHIPCS' BW' @CIs'FGHIPC' ‘' FY„U' a' EC„PCSSYAs' c’fU“be' a’' c’Uf“e' dU…fc' U’’’”' ECSYBHID' bf…Ug’c' agb' cUd…f' yATID' df“Udbd' c’b'  IU'•CvCsBCsT'–IPYI”DCp'B`GTP†IsX' ”U'hPCBYiTAPSp'qrAsSTIsTtu'QSAPvTYwCu'BH``xTxvCXATCDyhu'€CIPAvCPITYAsu'AC`vDAxCCu' CT‚APƒYsTCsSYTxau'BH``xA‚sCPSXYvu'BH``xiITC„APx…bSIAu'CT‚APƒ`HDTYvDC†YTxu' CT‚APƒYsTCsSYTxcu'EAA`' —(0˜˜™d™0efg6' hsSTIsBIPBYiCB' FTIsBIPBYiCB' rACWWYiYCsTS' rACWWYiYCsTS' rADDYsCIPYTx'FTITYSTYiS' @ABCD' j' FTBU'VPPAP' jCTI' T' FY„U' yADCPIsiC' –k‘' a'qrAsSTIsTt' aUaeb' aU’’’' aUaeb' Uc…b' €CIPAvCPITYAs' U’ad' U’aa' U’gf' aUba’' Uaff' Ugeg' aU’fc' BH``xiITC„APx…bSIA' Ude…' Ucg…' Uc’a' cUbgg' U’a’' Ueag' aUeab' AC`vDAxCC' U’’c' U’’c' Ua…e' aUfgg' Uaef' Uf…a' cUgfa' EAA`' lU’’…' U’’c' lUad’' laUe“d' U’gf' Ufed' cUdcd' BH``xTxvCXATCDyh' lUdga' Ucef' lUagf' lfU’a…' U’’f' Uga’' aU’gg' BH``xA‚sCPSXYv' lU“f’' Ubce' lUa’d' laUbdg' Uaae' U“ab' aUccd' CT‚APƒYsTCsSYTxa' lU’fc' Ucfd' lU’a’' lUaf…' U“g…' Ue’g' aUe…f' CT‚APƒYsTCsSYTxc' lUf“b' Ucfa' lUa…e' laUeeg' U’gd' U…““' cU’ba' CT‚APƒ`HDTYvDC†YTx' Udea' Uag’' Uf’“' …U’’b' U’’’' Uef’' aUb“g' QSAPvTYwC' Ud“d' Uc…f' Uc…e' fUcf…' U’’a' Ue…f' aUbbb' IU'•CvCsBCsT'–IPYI”DCp'B`GTP†IsX'     !"#$% &'()02344567& PAQGRSBA&D& ESAT&UII@I&@V&SWB& 9@ABC& D& D&EFGHIB& EFGHIB& URSXYHSB& `& TabaH& Tcbd& Tcde& Tdefgh& HT&iIBAXpS@IRq&rs@tRSHtSuv&AGYYw@xtBIRWXy€€v&AGYYwSwyBW@SBCiv& ‚BHI@yBIHSX@tv&AGYYwpHSBƒ@IwdgRH@v&€@BYyC@wBBv&D@@Y& „…†‡„5& 9@ABC& EGY&@V&EFGHIBR& AV& 9BHt&EFGHIB& ˆ& EXƒT& `& DBƒIBRRX@t& ‰Tdfd& e& Tgf`& aTedd& Tc`b& DBRXAGHC& d‰Tehe& `hh& Taac& @SHC& dbT`fc& acg&  HT&‘ByBtABtS&’HIXHCBq&yBIV@YHtpB`& T&iIBAXpS@IRq&rs@tRSHtSuv&AGYYw@xtBIRWXy€€v&AGYYwSwyBW@SBCiv&‚BHI@yBIHSX@tv& AGYYwpHSBƒ@IwdgRH@v&€@BYyC@wBBv&D@@Y& “')””•–•)—˜™5& dtRSHtAHIAXeBA& ESHtAHIAXeBA& s@CCXtBHIXSw& s@BVVXpXBtSR& s@BVVXpXBtSR& ESHSXRSXpR& 9@ABC& f& ESAT&UII@I& fBSH& S& EXƒT& @CBIHtpB& ’gˆ& `& rs@tRSHtSu& dT‰‰b& Tcf‰& gaTgeb& Tccc& ‚BHI@yBIHSX@t& hTcce& Tcc‰& hT`ac& h`Tb‰g& Tcfd& Thbc& `Tc‰`& AGYYwpHSBƒ@IwdgRH@& Taa`& Tcf`& Ta‰`& aTbdg& Tccb& Tegh& `Tg`b& €@BYyC@wBB& Tcc`& Tccc& T`bg& `Tgfc& T``e& T‰bh& aTedc& D@@Y& hTcc`& Tcc`& hT`db& h`T‰ag& T`fb& T‰be& aTeec& AGYYwSwyBW@SBCi& hTcb‰& Tcb`& hTcbc& h`Tca`& T‰ch& Thh‰& `Tccb& AGYYw@xtBIRWXy€€& hT`ed& T`de& hTcf‰& h`T``f& Taeg& Tfd‰& `T`fb& HT&‘ByBtABtS&’HIXHCBq&yBIV@YHtpB`&      !"#$%  &'()02344567& PAQGRSBA&D& ESAT&UII@I&@V&SWB& 9@ABC& D& D&EFGHIB& EFGHIB& URSXYHSB& `& TabcH& Tdcb& Tdef& Tghebe& HT&iIBAXpS@IRq&rs@tRSHtSuv&AYRwxHtWv&AGYYy@€tBIRWXwv& ‚BHI@wBIHSX@tv&AGYYySywBW@SBCƒiv&AGYYypHSB„@IygeRH@v& @BYwC@yBBv&D@@Y&  …†‡ˆ…5& 9@ABC& EGY&@V&EFGHIBR& AV& 9BHt&EFGHIB& ‰& EX„T& `& DB„IBRRX@t& gT`ba& f& Tebb& aTfeb& Tddb& DBRXAGHC& gaTbcf& `bc& Ta`f& ƒ@SHC& gfT`cd& ade&  HT&‘BwBtABtS&’HIXHCBq&wBIV@YHtpB`& T&iIBAXpS@IRq&rs@tRSHtSuv&AYRwxHtWv&AGYYy@€tBIRWXwv&‚BHI@wBIHSX@tv&AGYYySywBW@SBCƒiv& AGYYypHSB„@IygeRH@v&@BYwC@yBBv&D@@Y&  “')””•–•)—˜™5& dtRSHtAHIAXeBA& ESHtAHIAXeBA& s@BVVXpXBtSR& s@BVVXpXBtSR& s@CCXtBHIXSy&ESHSXRSXpR& 9@ABC& f& ESAT&UII@I& fBSH& S& EX„T& ƒ@CBIHtpB& ’g‰& `& rs@tRSHtSu& gT`hh& T`gd& abTh`d& Tddd& ‚BHI@wBIHSX@t& iTddh& Tddh& iT`hg& i`Tbhe& Tdeg& Tbec& `Tdgg& AGYYypHSB„@IygeRH@& Tade& Tdc`& Ta`h& aTehh& Td`a& The`& `Tehf& @BYwC@yBB& Tdd`& Tddd& T`fa& `Tehd& T`ad& Thfb& aThg`& D@@Y& iTdd`& Tdd`& iT`gb& i`The`& T`fc& Thfh& aThhd& AGYYySywBW@SBCƒi& iTdgb& Tdfa& iTdgf& iThff& Tgbb& Tbhd& `Tdga& AGYYy@€tBIRWXw& iT`hf& T`gh& iTdfd& iTbgd& Thgb& Tchg& `T`bb& AYRwxHtW& Tded& Tdac& T`af& `Tcdh& Tdfa& Tbab& `Tdfh& HT&‘BwBtABtS&’HIXHCBq&wBIV@YHtpB`&     !!"#$% &'()02344567& PAQGRSBA&D& ESAT&UII@I&@V&SWB& 9@ABC& D& D&EFGHIB& EFGHIB& URSXYHSB& `& Ta`bH& Tcdb& Tcce& Tfc``e& HT&gIBAXhS@IRi&pq@rRSHrSst&PR@IuSXvBt&AGYYwSwuBW@SBCxgt& yBHI@uBIHSX@rt&€@BYuC@wBBt&€BS@I‚XrSBrRXSw`t&AGYYw@rBIRWXu€€t& AGYYwhHSBƒ@IwfaRH@t&€BS@I‚YGCSXuCB„XSwt&€BS@I‚XrSBrRXSwct&D@@Y& …†‡ˆ…5& 9@ABC& EGY&@V&EFGHIBR& AV& 9BHr&EFGHIB& ‰& EXƒT& `& DBƒIBRRX@r& `cTab& `‘& `Tcae& bT‘ea& T‘‘‘’& DBRXAGHC& “fTae“& `ea& T`bb& x@SHC& fbT`‘& c‘a&  HT&”BuBrABrS&•HIXH’CBi&uBIV@YHrhB`& ’T&gIBAXhS@IRi&pq@rRSHrSst&PR@IuSXvBt&AGYYwSwuBW@SBCxgt&yBHI@uBIHSX@rt&€@BYuC@wBBt& €BS@I‚XrSBrRXSw`t&AGYYw@rBIRWXu€€t&AGYYwhHSBƒ@IwfaRH@t&€BS@I‚YGCSXuCB„XSwt& €BS@I‚XrSBrRXSwct&D@@Y& –')——˜™˜)def5& grRSHrAHIAXhBA& ESHrAHIAXhBA& q@BVVXhXBrSR& q@BVVXhXBrSR& q@CCXrBHIXSw&ESHSXRSXhR& 9@ABC& i& ESAT&UII@I& iBSH& S& EXƒT& x@CBIHrhB& •j‰& `& pq@rRSHrSs& cTd““& Tcaf& `‘T“a& T‘‘‘& yBHI@uBIHSX@r& kT‘‘d& T‘‘“& kT`cf& k`Tef& T‘fe& Tede& `T‘“c& AGYYwhHSBƒ@IwfaRH@& T`bc& T‘ba& T`‘& cT“‘b& T‘cc& Td`e& `Td`a& €@BYuC@wBB& T‘‘`& T‘‘‘& Tcc“& cT`cf& T‘“a& T“f`& cTe“`& D@@Y& kT‘‘`& T‘‘`& kTc‘“& kcT‘‘e& T‘fd& T“db& cTbcb& AGYYwSwuBW@SBCxg& kT‘““& T‘db& kT‘“`& kTfe& Tdcd& Te`‘& `T‘ee& AGYYw@rBIRWXu€€& kTc“& T`“f& kT`c`& k`Tbbb& T‘bb& T`a& `Tccb& €BS@I‚XrSBrRXSw`& T`ab& T‘d‘& Tc‘a& cTd‘d& T‘`‘& Td‘e& `Tdf“& €BS@I‚XrSBrRXSwc& T‘c“& T‘ae& T‘“a& Tf‘`& Tde& Tf& cT‘a`& €BS@I‚YGCSXuCB„XSw& T‘c& T‘f& T`“`& `Tdef& T‘ec& Td“‘& `Tae& PR@IuSXvB& T``& T‘dc& Tccf& cTece& T‘‘f& Tdf“& `Taaa& HT&”BuBrABrS&•HIXH’CBi&uBIV@YHrhB`&    !!"#$%& '()01 3455678' QBRHSTCB'E' FTBU'VPPAP'AW'TXC' @ABCD' E' E'FGHIPC' FGHIPC' VSTY`ITC' a' UbacI' Udec' Uddb' Ufdddb' IU'gPCBYhTAPSi'pqArSTIrTst'B`SuvIrXt'BH``wAxrCPSXYuyyt' yCTxAP€YrTCrSYTwat'CIPAuCPITYArt'BH``wTwuCXATCD‚gt' BH``whITCƒAPwfbSIAt'QSAPuTY„Ct'yCTxAP€`HDTYuDCvYTwt'yAC`uDAwCCt' yCTxAP€YrTCrSYTwdt'EAA`' …†‡ˆ…6' @ABCD' FH`'AW'FGHIPCS' BW' @CIr'FGHIPC' ‰' FYƒU' a' ECƒPCSSYAr' adUb‘' aa' aUafb' eUfa' U‘‘‘’' ECSYBHID' “fUb‘' af' Uac”' ‚ATID' fcUa”‘' d‘b'  IU'•CuCrBCrT'–IPYI’DCi'uCPWA`IrhCa' ’U'gPCBYhTAPSi'pqArSTIrTst'B`SuvIrXt'BH``wAxrCPSXYuyyt'yCTxAP€YrTCrSYTwat'CIPAuCPITYArt' BH``wTwuCXATCD‚gt'BH``whITCƒAPwfbSIAt'QSAPuTY„Ct'yCTxAP€`HDTYuDCvYTwt'yAC`uDAwCCt' yCTxAP€YrTCrSYTwdt'EAA`' —(0˜˜™d™0efg6' hrSTIrBIPBYiCB' FTIrBIPBYiCB' qADDYrCIPYTw' qACWWYhYCrTS' qACWWYhYCrTS' FTITYSTYhS' ‚ADCPIrh @ABCD' j' FTBU'VPPAP' jCTI' T' FYƒU' C' –k‰' a'pqArSTIrTs' dUe“' Udb”' a‘Udd‘' U‘‘‘' CIPAuCPITYAr' lU‘‘e' U‘‘“' lUad“' laUf' U‘b“' Ubb' aU‘fc' BH``whITCƒAPwfbSIA' Uacf' U‘ce' Ua”a' dU“‘‘' U‘d“' Uea‘' aUef‘' yAC`uDAwCC' U‘‘a' U‘‘‘' Udd“' dUad‘' U‘“b' U“fa' dU“a' EAA`' lU‘‘a' U‘‘a' lUd‘“' ldU‘‘f' U‘fe' U“ec' dUcdc' BH``wTwuCXATCD‚g' lU‘“f' U‘e”' lU‘““' lUb‘d' Ueac' U”“' aUad‘' BH``wAxrCPSXYuyy' lUdf‘' Ua“b' lUadd' laUccb' U‘cc' U”‘a' aUdf”' yCTxAP€YrTCrSYTwa' Uabc' U‘e‘' Ud‘f' dUb””' U‘a‘' Ue‘c' aUef”' yCTxAP€YrTCrSYTwd' U‘df' U‘b' U‘“e' Uf‘c' Ue”f' Uf”e' dU‘b' yCTxAP€`HDTYuDCvYTw' U‘”“' U‘f' Ua““' aUe‘' U‘“' Uea“' aUe“a' QSAPuTY„C' Ua”“' U‘e“' Udde' dU‘f' U‘‘f' Uedb' aUb' B`SuvIrX' lU‘‘f' U‘dc' lU‘‘' lUa“c' U”a' U”a“' aUdd' IU'•CuCrBCrT'–IPYI’DCi'uCPWA`IrhCa'   !!"#$%& '()01 3455678' QBRHSTCB'E' FTBU'VPPAP'AW'TXC' @ABCD' E' E'FGHIPC' FGHIPC' VSTY`ITC' a' UbcaI' Udef' Udgh' Ughcgc' IU'iPCBYpTAPSq'rsAtSTItTuv'B`GTPwItXv'BH``xAytCPSXY€v' ‚CIPA€CPITYAtv'BH``xTx€CXATCDƒiv'BH``xpITC„APxg…SIAv' AC`€DAxCCv'EAA`' †‡ˆ‰†6' @ABCD' FH`'AW'FGHIPCS' BW' @CIt'FGHIPC' ' FY„U' a' EC„PCSSYAt' ‘Ueb‘' e' U…‘b' bUgb‘' Udba’' ECSYBHID' g‘Ug…h' afc' Ubaf' ƒATID' geUacd' bd…'  IU'“C€CtBCtT'”IPYI’DCq'€CPWA`ItpCa' ’U'iPCBYpTAPSq'rsAtSTItTuv'B`GTPwItXv'BH``xAytCPSXY€v'‚CIPA€CPITYAtv'BH``xTx€CXATCDƒiv' BH``xpITC„APxg…SIAv'AC`€DAxCCv'EAA`' •(0––—˜—0™de6' ftSTItBIPBYgCB' FTItBIPBYgCB' sACWWYpYCtTS' sACWWYpYCtTS' sADDYtCIPYTx'FTITYSTYpS' @ABCD' h' FTBU'VPPAP' hCTI' T' FY„U' ƒADCPItpC' ”i' a' rsAtSTItTu' gUb‘‘' Uabf' ‘bUeha' Uddd' ‚CIPA€CPITYAt' jUddh' Udd‘' jUabe' jaUcbh' Udhf' Ufha' aUdgd' BH``xpITC„APxg…SIA' Ubd…' Udcb' Ubag' bU…da' Uda‘' Uh‘h' aU…eb' AC`€DAxCC' Udda' Uddd' Uahf' aU…bb' Ua‘d' U‘ec' bUhge' EAA`' jUdda' Udda' jUa‘h' jaUbba' Ubbg' U‘e‘' bUhcg' BH``xTx€CXATCDƒi' jUd…‘' Ude‘' jUd…a' jUebe' Ughc' Uf‘a' aUdeg' BH``xAytCPSXY€' jUa…g' Uage' jUdec' jaUd……' Ubf‘' Ucgd' aUafa' B`GTPwItX' Udaf' Udac' Ude…' aUdgg' Ubfc' Ucfg' aUaaf' IU'“C€CtBCtT'”IPYI’DCq'€CPWA`ItpCa'       !!"#$%& '()01 3455678' QBRHSTCB'E' FTBU'VPPAP'AW'TXC' @ABCD' E' E'FGHIPC' FGHIPC' VSTY`ITC' a' UbccI' Ucde' Ucea' Ufcgbd' IU'hPCBYiTAPSp'qrAsSTIsTtu'QSAPvTYwCu'BH``xTxvCXATCDyhu' €CIPAvCPITYAsu'AC`vDAxCCu'CT‚APƒYsTCsSYTxau'B`GTP„IsXu' BH``xA‚sCPSXYvu'BH``xiITC…APxfbSIAu'CT‚APƒ`HDTYvDC„YTxu' CT‚APƒYsTCsSYTxcu'EAA`' †‡ˆ‰†6' @ABCD' FH`'AW'FGHIPCS' BW' @CIs'FGHIPC' ' FY…U' a' EC…PCSSYAs' acU‘’b' aa' aUadg' ’U’ac' Uggg“' ECSYBHID' efUeab' a”f' Uadd' yATID' fdUa‘g' cgb'  IU'•CvCsBCsT'–IPYI“DCp'vCPWA`IsiCa' “U'hPCBYiTAPSp'qrAsSTIsTtu'QSAPvTYwCu'BH``xTxvCXATCDyhu'€CIPAvCPITYAsu'AC`vDAxCCu' CT‚APƒYsTCsSYTxau'B`GTP„IsXu'BH``xA‚sCPSXYvu'BH``xiITC…APxfbSIAu'CT‚APƒ`HDTYvDC„YTxu' CT‚APƒYsTCsSYTxcu'EAA`' —(0˜˜™d™0efg6' hsSTIsBIPBYiCB' FTIsBIPBYiCB' rADDYsCIPYTx' rACWWYiYCsTS' rACWWYiYCsTS' FTITYSTYiS' @ABCD' j' FTBU'VPPAP' jCTI' T' FY…U' yADCPIsiC' –k' a'qrAsSTIsTt' cU’’g' Ucbb' agUffc' Uggg' €CIPAvCPITYAs' lUggb' Ugge' lUaab' laU‘fa' Ug’d' U”bd' aUgfb' BH``xiITC…APxfbSIA' Ua”g' Ugd’' Ua”‘' cUbgg' Ugae' Ub”‘' aU’da' AC`vDAxCC' Ugga' Uggg' Uce’' cUcfa' Ugc’' Uee‘' cU”’a' EAA`' lUgga' Ugga' lUca”' lcUaf‘' Ugee' Ue’a' cUd’d' BH``xTxvCXATCDyh' lUgba' Ug’‘' lUgf”' lUdfe' Ufb‘' U‘dg' aUabg' BH``xA‚sCPSXYv' lUcb’' Uaef' lUaeg' laU”g”' Ugb‘' U‘gb' aUcfc' B`GTP„IsX' lUgce' Uga‘' lUg”g' laUcbf' Ucaa' Udcf' aUe‘a' CT‚APƒYsTCsSYTxa' Uab’' Ug’g' Ucgf' cUb”‘' Ugag' U’g”' aU’fe' CT‚APƒYsTCsSYTxc' Ugab' Ugb”' Ugcc' Ucbg' U‘ge' Uf‘a' cUg‘g' CT‚APƒ`HDTYvDC„YTx' Ug””' Ugbg' Uab”' aU”dd' Ugf”' Ub‘c' aUda”' QSAPvTYwC' Ua””' Ug’e' Ucf’' eUafa' Uggc' U’ag' aU’e‘' IU'•CvCsBCsT'–IPYI“DCp'vCPWA`IsiCa'    !!"#$%&'  ()012!4566789( RCSITUDC(F( GUCV(WQQBQ(BX(UYD( ABCDE( F( F(GHIPQD( GHIPQD( WTU`aPUD( b( VccdP( Vefe( Vecb( Vgchbi( PV(pQDC`qUBQTr(stBuTUPuUvw(CIaaxByuDQTY`€w(CIaaxUx€DYBUDE‚pw( ƒDPQB€DQPU`Buw(CIaaxqPUD„BQxdfTPBw(BDa€EBxDDw(FBBa(  …†‡ˆ…7( ABCDE( GIa(BX(GHIPQDT( CX( ADPu(GHIPQD( ‰( G`„V( b( FD„QDTT`Bu( dVbdg( g( Vghb( bVdg( Vbbc‘( FDT`CIPE( iVh( bhh( V’hg( ‚BUPE( icVhcf( cef(  PV(“D€DuCDuU(”PQ`P‘EDr(€DQXBaPuqDc( ‘V(pQDC`qUBQTr(stBuTUPuUvw(CIaaxByuDQTY`€w(CIaaxUx€DYBUDE‚pw(ƒDPQB€DQPU`Buw( CIaaxqPUD„BQxdfTPBw(BDa€EBxDDw(FBBa(  •)1––—˜—1™de7( fuTUPuCPQC`gDC( GUPuCPQC`gDC( tBDXX`q`DuUT( tBDXX`q`DuUT( tBEE`uDPQ`Ux(GUPU`TU`qT( ABCDE( h( GUCV(WQQBQ( hDUP( U( G`„V( ‚BEDQPuqD( ”i‰( b(stBuTUPuUv( ’Vhgb( Vbbb( ’fVf( Veee( ƒDPQB€DQPU`Bu( jVeeb( Veed( jVeb( jVcdc( Vieh( Vhe( bVe’b( CIaaxqPUD„BQxdfTPB( Vcdh( Vbei( Vbhg( cV’ec( Vecc( Vgfh( bVfb( BDa€EBxDD( Veeb( Veeb( Vcee( bVi’( Veg( V’h( cVgde( FBBa( jVeec( Veeb( jVcei( jbVid’( Veg( V’g( cVgge( CIaaxUx€DYBUDE‚p( jVecb( Vehf( jVebf( jVcbi( Vic( Vhh’( bVee( CIaaxByuDQTY`€( jVefb( Vbhg( jVece( jVcgb( Vhd( Vid’( bVbi( PV(“D€DuCDuU(”PQ`P‘EDr(€DQXBaPuqDc(     !!"#$%& '()01 3455678' QBRHSTCB'E' FTBU'VPPAP'AW'TXC' @ABCD' E' E'FGHIPC' FGHIPC' VSTY`ITC' a' UbcaI' Udce' Udfg' Ucbhic' IU'pPCBYqTAPSr'stAuSTIuTvw'B`SxyIuXw'BH``€AuCPSXYx‚‚w' ƒCIPAxCPITYAuw'BH``€T€xCXATCD„pw'BH``€qITC…AP€hgSIAw' ‚AC`xDA€CCw'EAA`'  †‡ˆ‰†6' @ABCD' FH`'AW'FGHIPCS' BW' @CIu'FGHIPC' ' FY…U' a' EC…PCSSYAu' gUchb' i' Uedc' bUdcg' Udh‘’' ECSYBHID' iiUbef' a‘e' Uf‘d' „ATID' ebU‘bg' bdg'  IU'“CxCuBCuT'”IPYI’DCr'xCPWA`IuqCb' ’U'pPCBYqTAPSr'stAuSTIuTvw'B`SxyIuXw'BH``€AuCPSXYx‚‚w'ƒCIPAxCPITYAuw'BH``€T€xCXATCD„pw' BH``€qITC…AP€hgSIAw'‚AC`xDA€CCw'EAA`'  •(0––—˜—0™de6' fuSTIuBIPBYgCB' FTIuBIPBYgCB' tACWWYqYCuTS' tACWWYqYCuTS' tADDYuCIPYT€'FTITYSTYqS' @ABCD' h' FTBU'VPPAP' hCTI' T' FY…U' „ADCPIuqC' ”i' a' stAuSTIuTv' fUccg' Uaei' a‘Ugeb' Uddd' ƒCIPAxCPITYAu' jUddb' Uddh' jUdfb' jUhcd' Uchc' U‘ge' aUdhh' BH``€qITC…AP€hgSIA' Ubbg' Uade' Uaii' bUdi‘' Udf‘' Ucga' aUgfi' ‚AC`xDA€CC' Udda' Udda' Ua‘i' aUich' Udi‘' Ufi‘' bUcha' EAA`' jUddb' Udda' jUbad' jaUeii' Udcb' Ufic' bUccd' BH``€T€xCXATCD„p' Udah' Ud‘c' Udad' Uahf' Ueec' U‘cd' aUdhb' BH``€AuCPSXYx‚‚' jUdaf' Ua‘c' jUddg' jUdci' U‘hc' Uefh' aUa‘‘' B`SxyIuX' Udib' Udfi' Uaf‘' aU‘gi' Udgb' U‘b‘' aUdic' IU'“CxCuBCuT'”IPYI’DCr'xCPWA`IuqCb'     !"#$%& '()01 3455678' QBRHSTCB'E' FTBU'VPPAP'AW'TXC' @ABCD' E' E'FGHIPC' FGHIPC' VSTY`ITC' a' UbcaI' Udba' Uded' Ufghei' IU'pPCBYqTAPSr'stAuSTIuTvw'QSAPxTYyCw'BH``€T€xCXATCDpw' ‚CIPAxCPITYAuw'ƒAC`xDA€CCw'ƒCT„AP…YuTCuSYT€aw'BH``€A„uCPSXYxƒƒw' BH``€qITC†AP€bfSIAw'ƒCT„AP…`HDTYxDC‡YT€w'ƒCT„AP…YuTCuSYT€dw'EAA`' ˆ‰‘ˆ6' @ABCD' FH`'AW'FGHIPCS' BW' @CIu'FGHIPC' ’' FY†U' a' EC†PCSSYAu' deUeeg' ae' dUeea' gUdee' Ueee“' ECSYBHID' gdUcac' acf' Uidi' ATID' hdUcdf' def'  IU'”CxCuBCuT'•IPYI“DCr'xCPWA`IuqCd' “U'pPCBYqTAPSr'stAuSTIuTvw'QSAPxTYyCw'BH``€T€xCXATCDpw'‚CIPAxCPITYAuw'ƒAC`xDA€CCw' ƒCT„AP…YuTCuSYT€aw'BH``€A„uCPSXYxƒƒw'BH``€qITC†AP€bfSIAw'ƒCT„AP…`HDTYxDC‡YT€w' ƒCT„AP…YuTCuSYT€dw'EAA`' –(0——˜™˜0def6' guSTIuBIPBYhCB' FTIuBIPBYhCB' tACWWYqYCuTS' tACWWYqYCuTS' tADDYuCIPYT€'FTITYSTYqS' @ABCD' i' FTBU'VPPAP' iCTI' T' FY†U' ADCPIuqC' •j’' a' stAuSTIuTv' aUkdi' Uibi' fUedk' Ueee' ‚CIPAxCPITYAu' lUeea' Ueeb' lUede' lUiaa' Ukfg' Ucgc' aUeid' BH``€qITC†AP€bfSIA' Uabg' Uaea' Uaaf' aUbbg' Uafe' Ugac' aUgaf' ƒAC`xDA€CC' Ueed' Ueea' Udhh' dUgcb' Ueeh' Uiba' dUcia' EAA`' lUeed' Ueea' lUdgk' ldUfca' Ueae' Uigk' dUkdk' BH``€T€xCXATCDp' Ueaf' Uece' Ueaa' Uagh' Uhgg' Ucae' aUecc' BH``€A„uCPSXYxƒƒ' lUaib' Uahe' lUefd' lUkbg' Ubfk' Uhaf' aUddk' ƒCT„AP…YuTCuSYT€a' Uigf' Ueha' Uige' bUbck' Ueee' Ugec' aUgbi' ƒCT„AP…YuTCuSYT€d' lUefd' Uekc' lUefc' lUggd' Ufec' Ubhh' dUefa' ƒCT„AP…`HDTYxDC‡YT€' Ueha' Uegf' Uech' aUdbc' Udai' Ugie' aUfhc' QSAPxTYyC' Uakd' Uehi' Uaga' dUegb' Uebe' Ugbi' aUfff' IU'”CxCuBCuT'•IPYI“DCr'xCPWA`IuqCd'    !"#$%& '()01 3455678' QBRHSTCB'E' FTBU'VPPAP'AW'TXC' @ABCD' E' E'FGHIPC' FGHIPC' VSTY`ITC' a' UbcdI' Uebd' Ueff' Ughica' IU'pPCBYqTAPSr'stAuSTIuTvw'QSAPxTYyCw'BH``€T€xCXATCDpw' ‚CIPAxCPITYAuw'ƒAC`xDA€CCw'ƒCT„AP…YuTCuSYT€aw'B`Sx†IuXw' BH``€A„uCPSXYxƒƒw'BH``€qITC‡AP€bgSIAw'ƒCT„AP…`HDTYxDC†YT€w' ƒCT„AP…YuTCuSYT€ew'EAA`' ˆ‰‘ˆ6' @ABCD' FH`'AW'FGHIPCS' BW' @CIu'FGHIPC' ’' FY‡U' a' EC‡PCSSYAu' efUadh' aa' aUida' gUhgh' Ufff“' ECSYBHID' heU”ic' acb' Udeb' ATID' ieUceg' efg'  IU'•CxCuBCuT'–IPYI“DCr'xCPWA`IuqCe' “U'pPCBYqTAPSr'stAuSTIuTvw'QSAPxTYyCw'BH``€T€xCXATCDpw'‚CIPAxCPITYAuw'ƒAC`xDA€CCw' ƒCT„AP…YuTCuSYT€aw'B`Sx†IuXw'BH``€A„uCPSXYxƒƒw'BH``€qITC‡AP€bgSIAw'ƒCT„AP…`HDTYxDC†YT€w' ƒCT„AP…YuTCuSYT€ew'EAA`' —(0˜˜™d™0efg6' huSTIuBIPBYiCB' FTIuBIPBYiCB' tADDYuCIPYT€' tACWWYqYCuTS' tACWWYqYCuTS' FTITYSTYqS' ADCPIuq @ABCD' j' FTBU'VPPAP' jCTI' T' FY‡U' C' –k’' a' stAuSTIuTv' aUhii' Udbi' bUige' Ufff' ‚CIPAxCPITYAu' lUffe' Uffb' lUfeb' lUdid' U”fe' Ucgg' aUfb”' BH``€qITC‡AP€bgSIA' Uadi' Uafe' Uafi' aUdgh' Ua””' Uhaf' aUhbf' ƒAC`xDA€CC' Uffe' Uffa' Uei”' eUhid' Uffi' Udba' eUcda' EAA`' lUffe' Uffa' lUeh”' leUgig' Ufaf' Udh”' eU”e”' BH``€T€xCXATCDp' Ufed' Ufca' Ufa”' Uegg' U”cc' Uicd' aUaef' BH``€A„uCPSXYxƒƒ' lUaac' Uaie' lUfbh' lUhgb' Ugab' Uifa' aUebi' B`Sx†IuX' Ufed' Ufdh' Ufbb' Uhde' Ugei' Uiad' aUeec' ƒCT„AP…YuTCuSYT€a' Udhi' Ufia' Udhe' bUgai' Ufff' Uhf”' aUhbi' ƒCT„AP…YuTCuSYT€e' lUfgg' Uf”c' lUfhd' lUhcc' Ubig' Ubih' eUfgc' ƒCT„AP…`HDTYxDC†YT€' Uf”g' Ufhh' Ufcf' aUaec' Uehf' Uhad' aUhda' QSAPxTYyC' Uahd' Ufig' Uage' aUce”' Ufgg' Uheg' aUgcc' IU'•CxCuBCuT'–IPYI“DCr'xCPWA`IuqCe'    !"#$%& '()01 3455678' QBRHSTCB'E' FTBU'VPPAP'AW'TXC' @ABCD' E' E'FGHIPC' FGHIPC' VSTY`ITC' a' UbcdI' Ueff' Uegg' Ufbcgc' IU'hPCBYiTAPSp'qrAsSTIsTtu'B`GTPvIsXu'BH``wAxsCPSXYy€€u' CIPAyCPITYAsu'BH``wTwyCXATCD‚hu'BH``wiITCƒAPw„cSIAu' €AC`yDAwCCu'EAA`'  …†‡ˆ…6' @ABCD' FH`'AW'FGHIPCS' BW' @CIs'FGHIPC' ‰' FYƒU' a' ECƒPCSSYAs' cU„f' d' Ud‘c' bUee‘' Uecf’' ECSYBHID' ddU„b' a‘' Uga' ‚ATID' ‘bUbc' bec'  IU'“CyCsBCsT'”IPYI’DCp'yCPWA`IsiCb' ’U'hPCBYiTAPSp'qrAsSTIsTtu'B`GTPvIsXu'BH``wAxsCPSXYy€€u'CIPAyCPITYAsu'BH``wTwyCXATCD‚hu' BH``wiITCƒAPw„cSIAu'€AC`yDAwCCu'EAA`' •(0––—˜—0™de6' fsSTIsBIPBYgCB' FTIsBIPBYgCB' rADDYsCIPYTw' rACWWYiYCsTS' rACWWYiYCsTS' FTITYSTYiS' @ABCD' h' FTBU'VPPAP' hCTI' T' FYƒU' ‚ADCPIsiC' ”i‰' a' qrAsSTIsTt' gUdac' Uadb' baUcgf' Ueee' CIPAyCPITYAs' jUeeb' Uee„' jUeb' jU„a‘' Ufdd' Ufa' aUe„e' BH``wiITCƒAPw„cSIA' Ubaa' Uaae' Uaff' aUbf' Uecf' Ufgf' aUcdb' €AC`yDAwCC' Ueea' Ueea' Ua‘' aUfb' Ueb' Ugd‘' bUf„d' EAA`' jUeeb' Ueea' jUa‘‘' jaUfda' Uef' Ugdg' bUf‘„' BH``wTwyCXATCD‚h' Uebc' Ue‘' Uea‘' Ubcb' U‘ea' Uga' aUed„' BH``wAxsCPSXYy€€' jUege' Uaf' jUeaa' jUacb' U‘d' U‘„e' aUaa' B`GTPvIsX' Ue„c' Ueb„' Uagc' aU‘cd' Uefc' U‘„' aUaa' IU'“CyCsBCsT'”IPYI’DCp'yCPWA`IsiCb'     !"# $ %&'()1233456% I@PFQRA@%C% DR@S%THH9H%9U%RVA% 89@AB% C% C%DEFGHA% DEFGHA% TQRWXGRA% Y% S`abG% Sb`b% SYaa% Scdaeb% GS%fHA@WgR9HQh%ip9qQRGqRrs%IQ9HtRWuAs%@FXXvRvtAV9RABwfs% xAGH9tAHGRW9qs%y9AXtB9vAAs%yAR€9HWqRAqQWRvYs%@XERH‚GqVs% @FXXv9€qAHQVWtyys%@FXXvgGRAƒ9Hv`cQG9s%yAR€9HXFBRWtBA‚WRvs% yAR€9HWqRAqQWRvbs%C99X% „…†‡„4% 89@AB% DFX%9U%DEFGHAQ% @U% 8AGq%DEFGHA% ˆ% DWƒS% Y% CAƒHAQQW9q% b‰S‰``% YY% YSbb% cSdbb% S‰‰‰‘% CAQW@FGB% dbSY% Ya`% Seb`% w9RGB% bSabc% b‰c%  GS%’AtAq@AqR%“GHWG‘BAh%tAHU9XGqgAb% ‘S%fHA@WgR9HQh%ip9qQRGqRrs%IQ9HtRWuAs%@FXXvRvtAV9RABwfs%xAGH9tAHGRW9qs%y9AXtB9vAAs% yAR€9HWqRAqQWRvYs%@XERH‚GqVs%@FXXv9€qAHQVWtyys%@FXXvgGRAƒ9Hv`cQG9s%yAR€9HXFBRWtBA‚WRvs% yAR€9HWqRAqQWRvbs%C99X% ”&(••–—–(˜™d4% eqQRGq@GH@WfA@% DRGq@GH@WfA@% p9BBWqAGHWRv% p9AUUWgWAqRQ% p9AUUWgWAqRQ% DRGRWQRWgQ% 89@AB% g% DR@S%THH9H% gARG% R% DWƒS% w9BAHGqgA% “hˆ% Y% ip9qQRGqRr% YSiY`% Se`c% `Sai‰% S‰‰‰% xAGH9tAHGRW9q% jS‰‰Y% S‰‰`% jS‰bb% jSe`c% Sie‰% Saci% YS‰`c% @FXXvgGRAƒ9Hv`cQG9% SYea% SY‰e% SYY‰% YSeci% SYii% Sca% YSdiY% y9AXtB9vAA% S‰‰b% S‰‰Y% Sb`% bSd`‰% S‰‰a% See% bSadY% C99X% jS‰‰b% S‰‰Y% jSbde% jbScbc% S‰Yb% SedY% bSidi% @FXXvRvtAV9RABwf% S‰bb% S‰ab% S‰Yd% Sbed% SY`% Si‰% YSYc‰% @FXXv9€qAHQVWtyy% jSYbi% SYb% jS‰`a% jSi‰Y% S``% S‰c% YSb`b% @XERH‚GqV% S‰‰% S‰bc% S‰bc% Se`‰% Sie`% Sib`% YSeY% yAR€9HWqRAqQWRvY% Sedd% S‰Y% Sed‰% `S`a% S‰‰‰% Sd‰a% YSd`e% yAR€9HWqRAqQWRvb% jS‰`a% S‰‰% jS‰cd% jSdYd% Scea% S`Y% bS‰‰% yAR€9HXFBRWtBA‚WRv% S‰ic% S‰d% S‰a‰% YSY‰`% SbiY% Scb% YSiYa% IQ9HtRWuA% SYdd% S‰d% SYc`% YSae‰% S‰cc% SdY‰% YSde% GS%’AtAq@AqR%“GHWG‘BAh%tAHU9XGqgAb% 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfdoi_moi_sang_tao_san_pham_va_quy_trinh_trong_nganh_khach_san.pdf
 • docxLA_NguyenVanHa_E.docx
 • pdfLA_NguyenVanHa_Sum.pdf
 • pdfLA_NguyenVanHa_TT.pdf
 • docxLA_NguyenVanHa_V.docx
Luận văn liên quan