Dự án xây dựng nhà máy gia công – đóng gói hóa chất – phân bón thuốc bvtv ( cơng suất 470 tấn/năm)

MỤC LỤC TP.HCM, THÁNG 10/2007 . 1 MỤC LỤC 2 I. THÔNG TIN CHUNG 3 II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 3 2.1. Vị trí dự án .3 2.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng .3 III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH 4 3.1. Mục tiêu, phạm vi hoạt động .4 3.2. Quy mô diện tích và mặt bằng .4 3.3. Vốn đầu tư 4 3.4. Sản phẩm và công suất 5 3.5. Công nghệ sản xuất .5 3.6. Danh mục thiết bị máy móc .8 IV. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG .9 4.1. Nhu cầu về nguyên vật liệu 9 4.2. Nhu cầu lao động, điện và nước .10 V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 11 5.1 Các loại chất thải phát sinh khi dự án khởi công xây dựng .11 Nguồn phát sinh chủ yếu giai đoạn xây dựng 11 5.1.1Nguồn gây ô nhiễm không khí 11 5.1.2 Nước thải .12 5.1.3 Chất thải rắn .13 5.2 Các loại nước thải, chất thải và khí thải còn phát sinh khi nhà máy đi vào hoạt động 13 5.2.1 Khí thải 13 5.2.2 Nước thải .13 5.2.3 Chất thải rắn. 15 5.3 Các tác động khác .16 5.3.1 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải .16 5.3.2 Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường 16 VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 17 6.1. Xử lý chất thải .17 6.2. Giảm thiểu các tác động khác .20 6.2.1 Biện pháp phòng ngừa đối với kho chứa hoá chất 20 6.2.2 Phòng chống cháy nổ .21 6.2.3 Vệ sinh môi trường 21 6.2.4 Đề phòng tai nạn lao động .22 VII. CAM KẾT THỰC HIỆN 22

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2598 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dự án xây dựng nhà máy gia công – đóng gói hóa chất – phân bón thuốc bvtv ( cơng suất 470 tấn/năm), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
COÂNG TY COÅ PHAÀN KIEÂN NAM -----o0o----- BAÛN CAM KEÁT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG DÖÏ AÙN: XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY GIA COÂNG – ÑOÙNG GOÙI HOÙA CHAÁT – PHAÂN BOÙN THUOÁC BVTV ( công suất 470 tấn/năm ) ÑÒA ÑIEÅM: LO MB 4-3, KHU COÂNG NGHIEÄP ÑÖÙC HOØA 1 HAÏNH PHUÙC , AÁP 5, XAÕ ÑÖÙC HOØA , HUYEÄN ÑÖÙC HOØA , TÆNH LONG AN TP.HCM, THAÙNG 10/2007 downloaded from COÂNG TY COÅ PHAÀN KIEÂN NAM -----o0o----- BAÛN CAM KEÁT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG DÖÏ AÙN: XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY GIA COÂNG – ÑOÙNG GOÙI HOÙA CHAÁT – PHAÂN BOÙN THUOÁC BVTV ( công suất 470 tấn/năm) ÑÒA ÑIEÅM: KHU COÂNG NGHIEÄP ÑÖÙC HOØA 1 – HAÏNH PHUÙC CHUÛ ÑAÀU TÖ COÂNG TY COÅ PHAÀN KIEÂN NAM ÑÔN VÒ TÖ VAÁN COÂNG TY COÅ PHAÀN THIEÂN AÁN downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam MUÏC LUÏC TP.HCM, THAÙNG 10/2007................................................................................................... 1 MUÏC LUÏC.............................................................................................................................. 2 I. THOÂNG TIN CHUNG..................................................................................3 II. ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN................................................................3 2.1. Vò trí döï aùn.................................................................................................3 2.2. Hieän traïng cô sôû haï taàng ...........................................................................3 III. QUY MO SAÛN XUAÁT, KINH DOANH ......................................................4 3.1. Muïc tieâu, phaïm vi hoaït ñoäng .....................................................................4 3.2. Quy moâ dieän tích vaø maët baèng ...................................................................4 3.3. Voán ñaàu tö..................................................................................................4 3.4. Saûn phaåm vaø coâng suaát ..............................................................................5 3.5. Coâng ngheä saûn xuaát ...................................................................................5 3.6. Danh muïc thieát bò maùy moùc .......................................................................8 IV. NHU CAÀU NGUYEÂN, NHIEÂN LIEÄU SÖÛ DUÏNG .......................................9 4.1. Nhu caàu veà nguyeân vaät lieäu ........................................................................9 4.2. Nhu caàu lao ñoäng, ñieän vaø nöôùc...............................................................10 V. CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG ............................................................11 5.1 Caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh khi döï aùn khôûi coâng xaây döïng .....................11 Nguoàn phaùt sinh chuû yeáu giai ñoaïn xaây döïng ..................................................11 5.1.1Nguồn gaây oâ nhieãm khoâng khí ..................................................................11 5.1.2 Nöôùc thaûi.................................................................................................12 5.1.3 Chaát thaûi raén...........................................................................................13 5.2 Caùc loaïi nöôùc thaûi, chaát thaûi vaø khí thaûi coøn phaùt sinh khi nhaø maùy ñi vaøo hoaït ñoäng 13 5.2.1 Khí thaûi ....................................................................................................13 5.2.2 Nöôùc thaûi .................................................................................................13 5.2.3 Chaát thaûi raén. ..........................................................................................15 5.3 Caùc taùc ñoäng khaùc ...................................................................................16 5.3.1 Nguoàn gaây taùc ñoäng khoâng lieân quan ñeán chaát thaûi.................................16 5.3.2 Döï baùo nhöõng ruûi ro veà söï coá moâi tröôøng................................................16 VI. BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC ..............................17 6.1. Xöû lyù chaát thaûi .........................................................................................17 6.2. Giaûm thieåu caùc taùc ñoäng khaùc .................................................................20 6.2.1 Bieän phaùp phoøng ngöøa ñoái vôùi kho chöùa hoaù chaát ..................................20 6.2.2 Phoøng choáng chaùy noå...............................................................................21 6.2.3 Veä sinh moâi tröôøng ..................................................................................21 6.2.4 Ñeà phoøng tai naïn lao ñoäng.....................................................................22 VII. CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN............................................................................22 Trang 2 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam I. THOÂNG TIN CHUNG − Teân döï aùn: xaây döïng nhaø maùy gia coâng – ñoùng goùi hoùa chaát – phaân boùn thuoác BVTV − Ñòa ñieåm döï aùn: Loâ MB 4 – 3 , KCN Ñöùc Hoøa 1 Haïnh Phuùc, AÁP 5, Xaõ Ñöùc Hoøa Ñoâng, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An − Teân chuû döï aùn: Xaây Döïng Coâng Ty Coå Phaàn Kieân Nam − Ñòa chæ lieân heä: Loâ MB 4 – 3 , KCN Ñöùc Hoøa 1 Haïnh Phuùc, Aáp 5, Xaõ Ñöùc Hoøa Ñoâng, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An. − Ñieän thoaïi : (072) 7174636 Fax : ( 072) 7174635 − Ngöôøi ñöùng ñaàu doanh nghieäp + Ñaïi dieän chuû döï aùn : OÂng DÖÔNG ÑÌNH HOÄI + Chöùc vuï : Toång giaùm ñoác + Quoác tòch: Vieät Nam II. ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN 2.1. Vò trí döï aùn Vò trí thöïc hieän döï aùn naèm trong Khu coâng nghieäp Ñöùc Hoøa 1- Haïnh Phuùc, Aáp 5, Xaõ Ñöùc Hoøa Ñoâng, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An: + Giaùp ranh TPHCM doïc theo Ñöôøng tænh 825 caùch trung taâm TP Hoà Chí Minh 18 km, + Caùch saân bay Taân Sôn Nhaát 25 km vaø caùch Taân Caûng 28 km. + Caùch Quoác loä 1A 12 km vaø caùch Quoác loä 22 (ñöôøng Xuyeân AÙ) 13km. + Naèm giöõa 3 khu daân cö lôùn laø Thò traán Ñöùc Hoøa (Long An), Thò traán Bình Chaùnh vaø Quaän 6 Tp.Hoà Chí Minh (Sô ñoà vò trí cuûa döï aùn ñính keøm phuï luïc) 2.2. Hieän traïng cô sôû haï taàng • Hieän traïng söû duïng ñaát: döï aùn naèm trong khu coâng nghieäp Ñöùc Hoøa 1 Haïnh Phuùc, Aáp 5, Xaõ Ñöùc Hoøa Ñoâng, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An khu ñaát ñaõ ñöôïc giaûi toûa vaø san laáp, hieän ñang laø baõi ñaát troáng. • Hieän traïng Giao thoâng:Ñöôøng noäi boä beâ toâng nhöïa ñöôïc boá trí cho moãi khu ñaát baûo ñaûm cho caùc loaïi xe vaän chuyeån container ra vaøo thuaän lôïi Trang 3 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam • Hieän traïng caáp ñieän: Heä thoáng ñieän trung theá thuoäc maïng löôùi quoác gia daãn ñeán haøng raøo caùc xí nghieäp, vôùi giaù 815ñ/KW (chöa bao goàm VAT) • Hieän traïng caáp nöôùc: Caáp nöôùc töø nguoàn nöôùc ngaàm do coâng ty haï taàng ñaàu tö khai thaùc caáp nöôùc tröïc tieáp ñeán töøng doanh nghieäp vôùi giaù 4.000 ñoàng. • Hieän traïng thoaùt nöôùc: Hieän taïi khu ñaát döï aùn ñaõ coù heä thoáng thoaùt nöôùc hoaøn chænh taùch bieät giöõa thoaùt nöôùc möa vaø thoaùt nöôùc thaûi. Tuy nhieân, heä thoáng thoaùt nöôùc noäi boä nhaø maùy seõ ñöôïc xaây döïng song song vôùi quaù trình xaây döïng nhaø xöôûng vaø ñöôïc ñaáu noái vôùi heä thoáng coáng thoaùt nöôùc chung cuûa Khu coâng nghieäp daãn veà heä thoáng xöû lyù taäp trung. III. QUY MO SAÛN XUAÁT, KINH DOANH 3.1. Muïc tieâu, phaïm vi hoaït ñoäng Muïc tieâu vaø phaïm vi hoaït ñoäng cuûa döï aùn laø saûn xuaát vaø kinh doanh caùc maët haøng thuoác baûo veä thöïc vaät (mua baùn vaø gia coâng, sang chai, ñoùng goùi thuoác baûo veä thöïc vaät vaø hoùa chaát coâng nghieäp) vaø saûn xuaát phaân boùn. Công suất 470 tấn/ năm 3.2. Quy moâ dieän tích vaø maët baèng Döï aùn toïa laïc trong Ñöùc Hoøa 1 Haïnh Phuùc, ñöôïc xaây döïng treân quy moâ dieän tích 9.972 m2. Dieän tích khuoân vieân nhaø maùy 9.698 m2 bao goàm caùc haïng muïc: - Heä thoáng nhaø vaên phoøng, phoøng thí nghieäm, hoäi tröôøng. (Thieát keá 2 taàng dieän tích 400m2 ) - Heä thoáng nhaø xöôûng saûn xuaát vaø nhaø kho 2.808 m2 - Caùc coâng trình phuï (nhaø aên, nhaø nghæ, nhaø baûo veä, nhaøveä sinh….): 504 m2 - Saân baõi, ñöôøng noäi boä : 4.306 m2 - Khu vöïc caây xanh 1.680 m2. Chieám 17,5% treân toång dieän tích. 3.3. Voán ñaàu tö Theo giaáy chöùng nhaän kinh doanh ban ñaàu: - Phaïm vi kinh doanh: Maët haøng thuoác baûo veä thöïc vaät (mua baùn vaø gia coâng, sang chai, ñoùng goùi thuoác baûo veä thöïc vaät vaø hoùa chaát duøng trong coâng nghieäp) vaø saûn xuaát phaân boùn - Toång voán ñaàu tö: 12.250.000.000 ñoàng. Trang 4 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Trang 5 3.4. Saûn phaåm vaø coâng suaát Baûng 3.1: Saûn phaåm vaø coâng suaát cuûa döï aùn STT TEÂN SAÛN PHAÅM SAÛN LÖÔÏNG THAØNH PHAÅM Taán/naêm 1 Saûn phaåm daïng loûng + Saûn phaåm daïng nhuõ daàu ( EC ) 100 + Saûn phaåm daïng huyeàn phuø ( SC ) 100 2 Saûn phaåm phaân boùn laù, gia dung 100 3 Saûn phaåm hoùa chaát, phuï gia 90 4 Sôn PU 40 5 Saûn phaåm daïng boät thaám nöôùc 40 COÄNG 470 Thò tröôøng tieâu thuï cuûa Coâng ty chuû yeáu laø thò tröôøng noäi ñòa trong nöôùc 3.5. Coâng ngheä saûn xuaát Sô ñoà 3.1: Coâng ngheä saûn xuaát caùc saûn phaåm daïng boät thaám nöôùc HOAÏT CHAÁT CHAÁT TRÔÏ NGHIEÀN CHAÁT HÑBM PHUÏ GIA MAÙY TROÄN RIBBON NGHIEÀN SÔ BOÄ NGHIEÀN JET MILL TROÄN RIBBON ÑOÙNG GOÙI THAØNH PHAÅM Heä thoáng loïc tuùi Buïi, hôi ñoäc downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Trang 6 Sô ñoà 3.2: Coâng ngheä saûn xuaát caùc saûn phaåm daïng loûng ( ND, DD) DUNG MOÂI CHAÁT HÑBMHOAÏT CHAÁT KHUAÁY ÑOÙNG GOÙI SAÛN PHAÅM Heä thoáng xöû lyù hoùa hoïc vaø sinh hoïc Haáp thuï baèng than hoaït tính Nöôùc thaûi Hôi downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Sô ñoà 3.3: Coâng ngheä saûn xuaát caùc saûn phaåm daïng loûng ( ND, DD) HOAÏT CHAÁT CHAÁT HÑBM NÖÔÙC KHUAÁY PHAÂN TAÙN NGHIEÀN SAÛN PHAÅM PHOÁI TROÄN CHAÁT LAØM ÑAËC ÑOÙNG GOÙI Heä thoáng xöû lyù hoùa hoïc vaø vi sinh Nöôùc thaûi Trang 7 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Trang 8 3.6. Danh muïc thieát bò maùy moùc Baûng 3.2: Danh muïc maùy moùc thieát bò STT TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG COÂNG SUAÁT (KW) TOÅNG COÂNG SUAÁT (KW) 1. Nhuõ daàu 01 Khuaáy 2 3.7 7.4 02 Bôm 2 2.2 4.4 03 Ra chai 2 3.7 7.4 04 Maùy haøn Seal 2 4.5 9 05 Quaït laøm maùt 4 0.75 3 Coäng 31.2 2. Huyeàn phuø 06 Khuaáy phaân taùn 3 11 33 07 Nghieàn bi öôùt 4 22 88 08 Bôm 6 2.2 13.2 09 Phoái troän 2 3.7 7.4 10 Ra chai 2 3.7 7.4 11 Maùy haøn seal 2 4.5 9 12 Huùt buïi cuïc boä 1 2.7 2.7 13 Quaït laøm maùt 4 0.75 3 14 Chieáu saùng 1 1 1 Coäng 164.7 3. Boät thaám nöôùc 15 Thieát bò chuyeån lieäu 1 9 9 16 Troän Ribbon 2 10 20 17 Maùy nghieàn Jetmill 1 22 22 18 Heä thoáng huùt buïi 1 11 11 19 Maùy ñoùng chai 1 7.5 7.5 20 Khí neùn trung taâm - Maùy neùn khí truïc vít 2 75 150 21 Quaït laøm maùt 4 0.75 3 Coäng 222.5 4. Thuoác haït 22 Troän 2 11 22 23 Saøng 2 2.2 4.4 24 Palaêng ñieän 2 2.2 4.4 25 Maùy saáy 2 5 10 26 Ñoùng goùi 1 10 10 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Trang 9 27 Huùt buïi + xöû lyù 1 15 15 28 Quaït + chieáu saùng 1 4 4 Coäng 69.8 5. Sôn PU + NC 29 Khuaáy phaân taùn 2 25 50 30 Nghieàn bi öôùt 4 19 76 31 Bôm 4 2.2 8.8 32 Huùt buïi cuïc boä 1 2.7 2.7 33 Quaït laøm maùt 4 0.75 3 34 Chieáu saùng 1 1 1 Coäng 141.5 6.Toång hôïp hoaù chaát phuï gia 35 Khuaáy 2 3.7 7.4 36 Bôm 2 2.2 4.4 37 Saáy khoâ + taàng soâi 2 5 10 38 Thieát bò phaûn öùng 1 10 10 39 Quaït laøm maùt 4 0.75 3 Coäng 34.8 7. Vaên phoøng 40 Maùy laïnh 10 1.5 15 41 Photocopy 1 2 2 42 Maùy tính + maùy in 10 1 10 43 Quaït + chieáu saùng 1 4 4 Coäng 31 Toång Coäng 695.5 IV. NHU CAÀU NGUYEÂN, NHIEÂN LIEÄU SÖÛ DUÏNG 4.1. Nhu caàu veà nguyeân vaät lieäu Nhöõng nguyeân lieäu phụ vụ cho saûn xuaát goàm nhöõng nguyeân lieäu sau: Baûng 4.1: Nguyeân vaät lieäu saûn xuaát STT TEÂN NGUYEÂN VAÄT LIEÄU ÑVT SAÛN LÖÔÏNG 1 Carbendazim Taán 10.0 2 Hexaconazole Taán 2.5 3 Paclobutrazole Taán 1.0 4 Tricyclazole Taán 1.0 5 Cypermethrin Taán 1.2 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam 6 Alpha- Cypermethrin Taán 0.7 7 Deltamethrin Taán 0.5 8 Abamectin Taán 3.5 9 Emamectin Taán 1.5 10 Alcohol Taán 40.0 11 Chaát hoaït ñoäng beà maët Taán 45.0 12 MAP Taán 42.0 13 MKP Taán 25.0 14 Ure Taán 15.0 15 SA Taán 10.0 16 KNO3 Taán 5.0 17 KCl Taán 3.0 18 Keo Acrylic Taán 4.5 19 Kaolin Taán 50.0 20 Silicat Taán 10.0 TOÅNG COÄNG 271.4 4.2. Nhu caàu lao ñoäng, ñieän vaø nöôùc ♦ Nhu caàu lao ñoäng Döï aùn seõ huy ñoäng löïc löôïng lao ñoäng doâi dö taïi choå do quaù trình ñoâ thò hoùa ñeå laïi. (Toång soá caùn boä coâng nhaân vieân khoaûng 80 ngöôøi). Nhu caàu söû duïng ñieän Söû duïng nguoàn ñieän KCN ñaõ coù löôùi ñieän cao theá 22KV. Döï aùn döï kieán seõ xaây döïng moät traïm bieán aùp 560 KVA 220/0,4 KV phuïc vuï nhu caàu toaøn nhaø maùy. ♦ Nhu caàu söû duïng nöôùc Nhu caàu söû duïng nöôùc cuûa Coâng ty chuû yeáu veä sinh thieát bò, veä sinh nhaø xöôûng, nöôùc caáp cho heä thoáng khí neùn, nöôùc caáp cho sinh hoaït caùn boä, coâng nhaân vieân coâng ty vaø nöôùc töôùi caây. Nhu caàu löôïng nöôùc saïch cung caáp cho coâng ty duøng saûn xuaát vaø sinh hoaït: khoaûng 20m3/ngaøy töø nguoàn nöôùc caáp cuûa coâng ty haï taàng KCN. ♦ Nhu caàu söû duïng khí Coâng ty seõ xaây döïng moät heä thoáng khí neùn trung taâm ñeå cung caáp khí neùn cho toaøn boä nhaø maùy. Döï kieán seõ ñaàu tö theâm moät maùy neùn khí coù coâng suaát khoaûng 75KW ñeå cung caáp cho toaøn boä nhaø maùy. Trang 10 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam V. CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 5.1 Caùc loaïi chaát thaûi phaùt sinh khi döï aùn khôûi coâng xaây döïng Nguoàn phaùt sinh chuû yeáu giai ñoaïn xaây döïng 5.1.1Nguồn gaây oâ nhieãm khoâng khí Buïi Buïi sinh ra trong giai ñoaïn xaây döïng chuû yeáu laø do quaù trình ñaøo uûi, giao thoâng vaän chuyeån, boác dôõ vaät lieäu xaây döïng vaø hoaït ñoäng cuûa caùc maùy coâng cuï. Trong giai ñoaïn thi coâng, khoái löôïng xe ra vaøo coâng tröôøng khoâng nhieàu, chuû yeáu laø xe vaän chuyeån vaät lieäu xaây döïng vaø maùy moùc thi coâng. Taûi löôïng buïi phaùt sinh trong giai ñoaïn san laáp maët baèng vaø thi coâng xaây döïng ñöôïc döï tính theo Taøi lieäu ñaùnh giaù nhanh cuûa WHO, nhö sau: Baûng 5.1. Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí trong quaù trình thi coâng xaây döïng Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm Heä soá (g/m3) Taûi löôïng (kg) Buïi sinh ra do quaù trình ñaøo ñaát, san uûi maët baèng bò gioù cuoán leân. 1 – 100 1 –100 Buïi sinh ra do quaù trình boác dôõ vaät lieäu xaây döïng (xi maêng, ñaát caùt, ñaù…), maùy moùc, thieát bò. 0,1 - 1 0,1 – 1 Xe vaän chuyeån caùt, ñaát laøm rôi vaûi treân maët ñöôøng Æ phaùt sinh buïi …. 0,1 – 1 0,1 – 1 [Nguoàn: Taøi lieäu ñaùnh giaù nhanh cuûa WHO,1993] Taùc ñoäng do buïi: buïi coù theå gaây aûnh tröïc tieáp ñeán söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng neáu noàng ñoä buïi quaù cao vaø tieáp xuùc thöôøng xuyeân. Tuy nhieân trong giai ñoaïn xaây döïng thì thôøi gian tieáp xuùc ngaén, coù tính chaát giaùn ñoaïn do ñoù aûnh höôûng khoâng lôùn. Khí thaûi töø phöông tieän vaän chuyeån − Khí thaûi töø phöông tieän vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu hoaëc saûn phaåm, phöông tieän xeáp dôõ vaø vaän chuyeån noäi boä trong xöôûng. a. O nhieãm nhieät − Nhieät chuû yeáu phaùt sinh töø caùc maùy moùc thieát bò, khu vöïc taäp trung nhieàu coâng nhaân vaø böùc xaï maët trôøi. Nhieät lan toûa goùp phaàn laøm taêng nhieät ñoä trong xöôûng saûn xuaát töø 2 – 50C. Nhieät ñoä moâi tröôøng lao ñoäng cao gaây taùc haïi ñeán söùc khoeû cho coâng nhaân laøm vieäc tröïc tieáp. Trang 11 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam − Keát quaû ño ñaïc taïi moät soá coâng ty coù ngaønh ngheà vaø coâng suaát saûn xuaát töông töï cho thaáy nhieät ñoä trung bình trong xöôûng dao ñoäng töø 29 - 310C, ñaït tieâu chuaån veä sinh cuûa Boä Y Teá. Tuy nhieân khi thôøi tieát naéng noùng thì nhieät ñoä coù theå taêng cao hôn. b. O nhieãm tieáng oàn, rung − OÀn chuû yeáu phaùt sinh töø caùc ñoäng cô vaø quaù trình boác dôõ, vaän chuyeån haøng hoùa. Maëc duø tieáng oàn phaùt sinh töø caùc loaïi maùy moùc cuûa coâng ty laø khoâng lôùn, tuy nhieân neáu tieáp xuùc laâu ngaøy cuõng coù theå gaây aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng. Vì theá coâng ty seõ coù bieän phaùp haïn cheá tieáng oàn xuoáng möùc thaáp nhaát. 5.1.2 Nöôùc thaûi Trong quaù trình xaây döïng coù phaùt sinh nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc sau khi söû duïng cho nhu caàu sinh hoaït cuûa coâng nhaân trong quaù trình xaây döïng nhaø maùy. Vôùi löôïng coâng nhaân vaøo hoaït ñoäng xaây döïng cuûa döï aùn khoaûng 20 ngöôøi. Öôùc tính moãi ngöôøi thaûi ra 75 lít nöôùc thaûi/ngaøy, vaäy löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït haøng ngaøy cuûa döï aùn ñöôïc tính nhö sau: 20 ngöôøi x 75 lít/ngöôøi/ngaøy ≈ 1,5 m3/ngaøy Thaønh phaàn cuûa loaïi nöôùc thaûi naøy goàm nhieàu chaát lô löûng vaø noàng ñoä chaát höõu cô cao. Ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït nhö sau: Baûng 5.2. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït Noàng ñoä oâ nhieãm (mg/m3) Chæ tieâu oâ nhieãm Chöa qua xöû lyù Qua beå töï hoaïi TCVN 5945 – 2005 (Coät C) Chaát raén lô löûng 730 – 1510 83 – 167 200 Amoni (N-NH3) 25 – 1510 5 – 16 15 BOD5 469 – 563 104 - 208 100 Nitô toång 63 – 125 21 – 42 60 Toång Phospho 8 - 42 15 8 COD 750 – 1063 188 - 375 400 Daàu môõ ñoäng thöïc vaät 104 – 313 - 30 Nguồn Khoa Moâi tröôøng -ÑHBK Ghi chuù: *: TCVN 5945 – 2005, loaïi C So saùnh noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm chính vôùi tieâu chuaån nöôùc thaûi ñöôïc pheùp thaûi ra moâi tröôøng (TCVN 5945 -2005, loaïi B) ta thaáy nöôùc thaûi sinh hoaït sau xöû lyù baèng beå töï hoaïi Trang 12 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam ña phaàn caùc chæ tieâu oâ nhieãm chính ñaït tieâu chuaån, ngoaïi tröø noàng ñoä BOD5 vöôït tieâu chuaån xaáp xæ hai laàn. Do nöôùc möa chaûy traøn: - Nöôùc möa chaûy traøn ñöôïc qui öôùc laø saïch neáu khoâng chaûy traøn qua khu vöïc oâ nhieãm. - Phaàn caën do ñaát caùt bò röûa troâi seõ ñöôïc laéng taïi caùc hoá ga treân tuyeán thoaùt nöôùc möa cuûa nhaø maùy. Do ñoù nöôùc möa khoâng bò oâ nhieãm, noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc möa chaûy traøn nhö sau: COD = 10 -20 (mg/l), SS = 30 – 50 (mg/l), toång N = 1,5 – 5 (mg/l), toång P = 0,3 – 0,4 (mg/l). (Nguoàn: Quan traéc vaø kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc, Leâ Trình) 5.1.3 Chaát thaûi raén Raùc sinh hoaït phaùt sinh chuû yeáu töø caùc hoaït ñoäng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuûa nhaø maùy: töø khu vöïc vaên phoøng, nhaø aên vaø nhaø veä sinh. Thaønh phaàn raùc thaûi bao goàm: laù caây, raùc höõu cô, nylon, nhöïa, giaáy vuïn, carton, kim loaïi, thuûy tinh,… 5.2 Caùc loaïi nöôùc thaûi, chaát thaûi vaø khí thaûi coøn phaùt sinh khi nhaø maùy ñi vaøo hoaït ñoäng 5.2.1 Khí thaûi Khí thaûi phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát do söï bay hôi cuûa dung moâi, muøi hoâi cuûa hoaït chaát. Löôïng phaùt sinh khoâng nhieàu nhöng coù muøi hoâi khoù chòu. Coâng ty ñaõ ñaàu tö heä thoáng chuïp huùt, heä thoáng oáng daãn khí thaûi phaùt sinh cho qua thaùp haáp thuï than hoaït tính haáp thuï nguoàn khí phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát vaø ñònh kyø 6 thaùng coâng ty seõ thay than hoaït tính 1 laàn. 5.2.2 Nöôùc thaûi ™ Nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc sau khi söû duïng cho nhu caàu sinh hoaït cuûa nhaân vieân hoaït ñoäng trong nhaø maùy. Vôùi löôïng coâng nhaân vaøo naêm hoaït ñoäng oån ñònh cuûa döï aùn khoaûng 80 ngöôøi. Öôùc tính moãi ngöôøi thaûi ra 75 lít nöôùc thaûi/ngaøy, vaäy löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït haøng ngaøy cuûa coâng ty ñöôïc tính nhö sau : 80ngöôøi x 75 lít/ngöôøi/ngaøy ≈ 6 m3/ngaøy Thaønh phaàn cuûa loaïi nöôùc thaûi naøy goàm nhieàu chaát lô löûng vaø noàng ñoä chaát höõu cô cao. Ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït nhö sau: Trang 13 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Baûng 5.4. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït Noàng ñoä oâ nhieãm (mg/m3) Chæ tieâu oâ nhieãm Chöa qua xöû lyù Qua beå töï hoaïi TCVN 5945 – 2005, (Coät B ) Chaát raén lô löûng 730 – 1510 83 – 167 100 Amoni (N-NH4) 25 – 1510 5 – 16 10 BOD5 469 – 563 104 - 208 50 Nitô toång 63 – 125 21 – 42 30 Toång Phospho 8 - 42 15 6 COD 750 – 1063 188 - 375 80 Daàu môõ ñoäng thöïc vaät 104 – 313 - 10 (Nguoàn :Khoa Moâi tröôøng –ÑHBK Tp.HCM) So saùnh noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm chính vôùi tieâu chuaån nöôùc thaûi ñöôïc pheùp thaûi ra moâi tröôøng (TCVN 5945 -2005, loaïi B) ta thaáy nöôùc thaûi sinh hoaït sau xöû lyù baèng beå töï hoaïi ña phaàn vöôït tieâu chuaån xaáp xæ hai laàn. ™ Nöôùc thaûi saûn xuaát Nöôùc thaûi loaïi naøy phaùt sinh töø nhieàu khaâu trong quaù trình saûn xuaát nhö: Tieáp nhaän nguyeân lieäu, veä sinh nhaø xöôûng, saûn xuaát phaân boùn, saûn xuaát caùc saûn phaåm daïng loûng, huyeàn phuø, quaù trình veä sinh thieát bò, coù möùc ñoä oâ nhieãm cao caùc hôïp chaát höõu cô maïch voøng nhö paraquat dichloride, hoaëc profenfos, methidathion, cypermethrin.... chuû yeáu laø maïch voøng cuûa hoï Halogen goác Cl- raát khoù phaân huûy sinh hoïc, vi sinh vaät raát khoù sinh tröôûng ñeå xöû lyù. Toång löôïng nöôùc thaûi dự kiến cuûa döï aùn khoảng 1m3/ngaøy. Ñaây laø caùc hôïp chaát cöïc ñoäc gaây aûnh höôûng ñaùng keå ñeán moái tröôøng, con ngöôøi, heä ñoäng thöïc vaät. Loaïi nöôùc thaûi oâ nhieãm treân caàn coù phöông aùn höõu hieäu ñeå xöû lyù Tuøy theo töøng khaâu vaø töøng quaù trình cuï theå maø tính chaát nöôùc thaûi vaø möùc ñoä oâ nhieãm cuûa töøng doøng thaûi seõ khaùc nhau. Caùc doøng nöôùc thaûi töø caùc quaù trình saûn xuaát, töø heä thoáng khí neùn vaø nöôùc thaûi sinh hoaït khoaûng 7m3/ ngaøy daãn ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi cuïc boä cuûa nhaø maùy ñeå xöû lyù tröôùc khi thaûi ra traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa khu coâng nghieäp. Ñeå coù cô sôû ñaùnh giaù chaát löôïng nöôùc thaûi cuûa döï aùn, Chuùng toâi ñaõ tham khaûo, phaân tích chaát löôïng nöôùc thaûi taïi Coâng ty Syngenta, coù qui trình saûn xuaát töông töï, keát quaû nhö sau: Trang 14 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Baûng 5.3 : Thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát thuoác tröø saâu taïi Coâng ty Syngenta – KCN Bieân Hoøa II – Tænh Ñoàng Nai STT Chæ tieâu Ñôn vò tính Noàng ñoä 1 pH - 7,15 – 10 2 SS mg/l 193 – 2.500 3 BOD5 mg/l 7.800 – 8.400 4 COD mg/l 26.000 – 28.000 5 Toång Nitô mg/l 78 – 106 6 Toång Photpho mg/l 150 – 162 (Nguoàn : Khoa Moâi Tröôøng- ÑH Baùch Khoa Tp.HCM) Nhaän xeùt: Keát quaû phaân tích cho thaáy nöôùc thaûi saûn xuaát thuoác tröø saâu bò oâ nhieãm naëng vaø gaây ra muøi hoâi khoù chuïi ™ Do nöôùc möa chaûy traøn: - Nöôùc möa chaûy traøn ñöôïc qui öôùc laø saïch neáu khoâng chaûy traøn qua khu vöïc oâ nhieãm. - Phaàn caën do ñaát caùt bò röûa troâi seõ ñöôïc laéng taïi caùc hoá ga treân tuyeán thoaùt nöôùc möa cuûa nhaø maùy. Do ñoù nöôùc möa khoâng bò oâ nhieãm, noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc möa chaûy traøn nhö sau: COD = 10 -20 (mg/l), SS = 30 – 50 (mg/l), toång N = 1,5 – 5 (mg/l), toång P = 0,3 – 0,4 (mg/l). (Nguoàn: Quan traéc vaø kieåm soaùt oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc, Leâ Trình) 5.2.3 Chaát thaûi raén. Chaát thaûi raén trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát Chaát thaûi raén phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát nhö khaâu nhaäp nguyeân lieäu caùc hoaït chaát daïng raén, trong phaân xöôûng saûn xuaát caùc saûn phaåm daïng haït, boät thaám nöôùc. Ngoaøi ra moät soá chaát thaûi raén laø caën cuûa heä thoáng thoaùt nöôùc saûn xuaát, hoà xöû lyù. Toång khoái löôïng phaùt sinh trong ngaøy khoaûng 20 kg. Chaát thaûi raén sinh hoaït Raùc sinh hoaït phaùt sinh chuû yeáu töø caùc hoaït ñoäng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuûa nhaø maùy: töø khu vöïc vaên phoøng, nhaø aên vaø nhaø veä sinh. Thaønh phaàn raùc thaûi bao goàm: laù caây, raùc höõu cô, nylon, nhöïa, giaáy vuïn, carton, kim loaïi, thuûy tinh,…. khoaûng 80 x 0.5 kg = 40 kg/ ngaøy. Trang 15 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam 5.3 Caùc taùc ñoäng khaùc 5.3.1 Nguoàn gaây taùc ñoäng khoâng lieân quan ñeán chaát thaûi Vieäc ñaàu tö xaâu döïng döï aùn seõ laøm giaûm dieän tích vaø laøm thay ñoåi caáu truùc thöïc vaät che phuû maët ñaát, daãn ñeán laøm thay ñoåi caùc yeáu toá vi khí haäu trong khu vöïc. Tuy nhieân ñaây laø khu vöïc naèm trong quy hoaïch phaùt trieån coâng nghieäp cuûa ban quaûn lyù khu coâng nghieäp, neân nhöõng taùc ñoäng naøy laø khoâng ñaùng keå. Vieäc xaây döïng nhaø maùy seõ keùo theo söï gia taêng lao ñoäng trong khu vöïc, moät maët seõ aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån kinh teá ñòa phöông, maët khaùc cuõng aûnh höôûng ñeán tình hình an ninh traän töï trong khu vöïc neáu khoâng quaûn lyù chaët cheõ. 5.3.2 Döï baùo nhöõng ruûi ro veà söï coá moâi tröôøng Qua phaân tích coâng ngheä coù theå cho thaáy khaû naêng gaây söï coá moâi tröôøng cuûa nhaø xöôûng laø söï coá hoaû hoaïn vaø tai naïn lao ñoäng cuûa coâng nhaân a. Söï coá hoûa hoaïn Do yeâu caàu cuûa quaù trình saûn xuaát neân coâng ty phaûi tröõ moät löôïng nguyeân lieäu lôùn, neáu khoâng ñaûm baûo caùc coâng taùc phoøng choáng chaùy noå thì khaû naêng chaùy noå coù theå xaûy ra nhaát laø trong muøa khoâ. Ngoaøi ra coøn coù caùc söï coá veà thieát bò ñieän, bò quaù taûi trong quaù trình vaän haønh maùy moùc, thieát bò phaùt nhieät vaø daãn ñeán chaùy noå, caùc hieän töôïng seùt ñaùnh… vaø caùc nguyeân nhaân nhö: • Huùt thuoác vaø vöùt taøn thuoác böøa baõi; • Nhaø kho khoâng ñaûm baûo ñieàu kieän thoâng thoaùng toát; • Löïa choïn thieát bò ñieän vaø daây ñieän khoâng phuø hôïp vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän, khoâng trang bò caùc thieát bò choáng quaù taûi,… • Quaù trình vaän haønh khoâng ñuùng qui trình. Xaùc suaát söï coá phuï thuoäc vaøo yù thöùc traùch nhieäm cuûa ngöôøi coâng nhaân vaän haønh. ™ Caùc taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng bao goàm: • Thieät haïi taøi saûn, tính maïng; • Moâi tröôøng khoâng khí bò oâ nhieãm do caùc saûn phaåm chaùy; • O nhieãm moâi tröôøng nöôùc do löôïng nöôùc chöõa chaùy hoøa tan caùc chaát ñoäc. Do ñoù ngay töø ñaàu, coâng ty seõ ñaëc bieät quan taâm ñeán coâng taùc phoøng choáng chaùy noå cho nhaø maùy. b. Tai naïn lao ñoäng Nguyeân nhaân daãn ñeán tai naïn lao ñoäng phaàn lôùn laø do coâng nhaân khoâng thöïc hieän ñuùng noäi qui hoaëc do maát taäp trung, meät moûi trong quaù trình laøm vieäc, ñaëc bieät laø trong moâi tröôøng bò oâ nhieãm veà nhieät, oàn, hoùa chaát ñoäc haïi. Caùc taùc ñoäng naøy aûnh höôûng tröïc tieáp Trang 16 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam tôùi ngöôøi lao ñoäng nhö: gaây thöông taät caùc loaïi, beänh ngheà nghieäp, hoaëc thieät haïi tính maïng ngöôøi lao ñoäng. VI. BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC 6.1. Xöû lyù chaát thaûi 6.1.1 Giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí a. Khoáng cheá oâ nhieãm khí Trong quaù trình saûn xuaát, buïi phaùt sinh töø quaù trình xuaát nhaäp khaåu nguyeân lieäu, saûn phaåm, vaø do caùc phöông tieän vaän chuyeån gaây ra. Ñeå khoáng cheá oâ nhieãm buïi, Coâng ty seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp nhö sau: ƒ Thöôøng xuyeân veä sinh nhaø xöôûng, kho baõi vaø ñöôøng noäi boä. ƒ Troàng caây xanh xung quanh nhaø xöôûng, doïc theo 2 beân ñöôøng noäi boä ñeå che naéng vaø haïn cheá buïi phaùt taùn vaøo moâi tröôøng. ƒ Phun nöôùc taïo aåm khi thôøi tieát naéng noùng ñeå haïn cheá buïi. ƒ Ñeå thaûm thieåu muøi hoâi phaùt ra, caùc thieát bò ñaàu tö môi phaûi ñaûm baûo kín. Ñaàu tö thaùp haáp thuï than hoaït tính ñeå khöû muûi tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng. b. Bieän phaùp giaûm thieåu tieáng oàn Maëc duø so vôùi caùc cô sôû coâng nghieäp khaùc möùc ñoä gaây oàn trong quaù trình saûn xuaát khoâng lôùn, tuy nhieân ñeå haïn cheá trieät ñeå tieáng oàn, coâng ty seõ thöïc hieän moät soá bieän phaùp nhö sau: ƒ Boá trí caùc maùy moùc thieát bò trong caùc daây chuyeàn saûn xuaát moät caùch hôïp lyù, traùnh tình traïng caùc maùy gaây oàn cuøng hoaït ñoäng moät luùc ñeå giaûm taùc ñoäng coäng höôûng tieáng oàn. ƒ Trong quaù trình saûn xuaát, thöôøng xuyeân kieåm tra maùy moùc, tra daàu môõ vaø thay theá caùc chi tieát bò maøi moøn. ƒ Caùc chaân ñeá, beä maùy caàn ñöôïc gia coá baèng beâ toâng chaát löôïng cao. ƒ Laép ñaët caùc ñeäm choáng rung baèng cao su. ƒ Kieåm tra ñoä caân baèng vaø hieäu chænh neáu caàn thieát. ƒ Coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp taïi caùc khu vöïc coù ñoä oàn cao seõ ñöôïc trang bò nuùt bòt tai choáng oàn vaø cheá ñoä ca laøm vieäc thích hôïp ñeå traùnh laøm vieäc quaù laâu trong khu vöïc coù ñoä oàn cao. ƒ Ngoaøi ra, xung quanh nhaø maùy coù töôøng raøo bao quanh cao 2m vaø troàng caây xanh (chieám treân 15% dieän tích maët baèng) ñeå haïn cheá tieáng oàn lan truyeàn ra khu vöïc xung quanh. c. Khoáng cheá oâ nhieãm nhieät Trang 17 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Ñeå khaéc phuïc vaán ñeà veà oâ nhieãm do nhieät Coâng ty caàn phaûi aùp duïng caùc bieän phaùp thoâng thoaùng thích hôïp ñeå khoáng cheá oâ nhieãm nhieät trong nhaø maùy: ƒ Thieát keá nhaø xöôûng cao vaø coù dieän tích cöûa soå chieám hôn 50% dieän tích töôøng ñeå taän duïng thoâng gioù töï nhieân. ƒ Ñoái vôùi caùc maùy moùc laøm phaùt sinh nhieät nhö maùy thoåi bao ñöôïc taùch ra khu vöïc rieâng caùch ly vôùi caùc khu vöïc khaùc ñeå haïn cheá nhieät lan toaû laøm taêng nhieät ñoä xöôûng saûn xuaát. ƒ Treân maùi nhaø xöôûng laép caùc taám caùch nhieät, doïc theo töôøng nhaø xöôûng laép caùc quaït thoâng gioù. Ñoàng thôøi trang bò theâm caùc quaït coâng nghieäp cuïc boä vaø laép caùc quaït thoâng gioù taïi caùc töôøng cuûa nhaø xöôûng. Toác ñoä gioù trong khu vöïc laøm vieäc cuûa coâng nhaân ñaït 1,5 m/s vaø ñoä aåm döôùi 80%. ƒ Boá trí dieän tích caây xanh trong khuoân vieân coâng ty, ñaït toái thieåu 15% toång dieän tích maët baèng. 6.1.2 Giaûm thieåu oâ nhieãm nöôùc. Ñeå baûo ñaûm chaát löôïng nöôùc thaûi khi xaû vaøo moâi tröôøng ñaït yeâu caàu vaø laøm trong saïch moâi tröôøng. Döï aùn thöïc hieän ñaàu tö coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi coù coâng suaát 16m3/ ngaøy. Bao goàm nöôùc thaûi saûn xuaát, nöôùc töø heä thoáng khí neùn, nöôùc thaûi sinh hoaït. Nöôùc thaûi tröôùc khi ñöa vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa KCN phaûi ñaït tieâu chuaån loaïi B – TCVN 5945 – 2005 ñoái vôùi caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi coâng nghieäp. CHÆ TIEÂU ÑÔN VÒ GIÔÙI HAÏN CHO PHEÙP PH – 5,5 ÷ 9 COD mg/lít 80 BOD mg/lít 50 SS mg/lít 100 Trang 18 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Sô ñoà 6.1: Coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi: Nöôùc thaûi Buøn Buøn thaûi Hoaøn löu buøn Xaû thaûi Beå loïc SH kò khí Beå Aerotank Song chaén raùc Möông laéng caùt Hoá thu, ngaâm, caét maïch Beå ñieàu hoøa Beå neùn buøn Hoá choân laáp hôïp veä sinh Beå chöùa buøn Beå loïc sinh hoïc hieáu khí Beå khöû truøng CLOR buøn Beå keo tụ tạo bông Khöû muøi,haáp thuï baèng than hoaït tính buøn buøn Thuyeát minh sô ñoà coâng ngheä: Nöôùc thaûi saûn xuaát, nöôùc töø heä thoáng khí neùn vaø nöôùc thaûi sinh hoaït (nhaèm pha loaõng nöôùc thaûi saûn xuaát) theo ñöôøng oáng daãn veà heä thoáng xöû lyù cuïc boä cuûa coâng ty. Nöôùc thaûi qua song chaén raùc nhaèm loaïi boû caùc caën baõ, caùc haït coù kích thöôùc lôùn sau ñoù nöôùc ñöôïc vaøo möông laéng caùt nhaèm loaïi boû caùc haït caùt, caën baû vaø ñöôïc chaûy traøng vaøo hoá thu ñoàng thôøi cuõng laø beå ngaâm caét maïch, kieàm hoaù ñeå phaù vôû, taùch caùc nhoùm chöùc taïi ñaây nöôùc ñöôïc löu laïi trong bể khoaûng 24h. Taïi beå ngaâm caét maïch nöôùc thaûi seõ ñöôïc bôm leân beå ñieàu hoøa nhaèm ñieàu hoøa löu löôïng vaø noâng ñoä caùc chaát oâ nhieãm cho caùc coâng trình xöû lyù tieáp theo, nöôùc töø beå ñieàu hoøa ñöôïc bôm qua beå loïc sinh hoïc kî khí trong beå coù chöùa lôùp vaät lieäu ñeäm sô döøa laøm giaù theå cho vi sinh vaät dính baùm, nhaèm xöû lyù noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm giaûm xuoáng qua caùc coâng trình xöû lyù keá tieáp, sau beå Loïc sinh kî khí nöôùc bôm qua beå Aerotank, taïi ñaây caùc vi sinh vaät coù nhieäm vuï xöû lyù caùc chaát oâ nhieãm baèng phöông phaùp hieáu khí nhaèm giaûm noàâng ñoä caùc chaát oâ nhieãm phuï vuï cho caùc coâng trình xöû lyù tieáp theo. Nöôùc thaûi töø beå Aerotank ñöôïc bôm qua beå Loïc sinh hoïc hieáu khí coù lôùp vaät lieäu ñeäm laøm baèng sô döøa laøm giaù ñôõ cho vi sinh vaät dính baùm. Nhaèm xöû lyù nöôùc ñaït tieâu chuaån cho phöông phaùp hoùa lyù tiếp theo. Nước từ bể Loïc sinh hoïc hieáu khí bơm qua bể keo tụ tạo bông xử lý tiếp theo loaïi caën lô löûng vaø giaûm oâ nhieãm höõu cô nhằm giảm nồng độ chất ô nhiễm và xử lý màu. Vì nước thải thuốc trừ sâu có mùi hôi gây độc tính cho người và thủy sinh vật vì thế nước thải sau khi qua bể keo tụ tạo bông nước thải được bơm qua cột than hoạt tính hấp thụ than hoạt tính khử mùi không còn hơi.Ñaây laø coâng ñoaïn xöû lyù baäc cao nhaèm xöû lyù trieät ñeå caùc hôïp chaát oâ nhieãm. Nöôùc sau khi qua haáp thuï than hoaït tính seõ bôm qua beå khöû truøng nhaèm caùc vi sinh ñaït Trang 19 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Buøn töø beå chöùa buøn seõ ñöôïc bôm vaøo beå neùn buøn vaø moät phaàn seõ ñöôïc tuaàn hoaøn veà beå Aerotank nhaèm boå sung löôïng buøn trong beå Aerotank maát ñi qua caùc coâng trình xöû lyù. Buøn töø beå neùn buøn ñöôïc mang ñi choân laáp hôïp veä sinh hay hôïp ñoäng vôùi ñôn vò coù chöùc naêng xöû lyù. 6.1.3 Giaûm thieåu chaát thaûi raén a. Chaát thaûi raén sinh hoaït Ñoái vôùi raùc sinh hoaït Coâng ty seõ hôïp ñoàng vôùi coâng ty moâi tröôøng ñoâ thò tôùi thu gom vaø vaän chuyeån raùc sinh hoaït. b. Chaát thaûi raén coâng nghieäp khoâng nguy haïi Do chaát thaûi loaïi naøy cuûa coâng ty ñeàu coù giaù trò söû duïng, vì vaäy coâng ty seõ thu gom, phaân loaïi vaø löu giöõ ñuùng qui ñònh. Ñoàng thôøi ñònh kyø baùn cho caùc ñôn vò thu mua pheá lieäu ñeán thu gom vaø ñöa ñi taùi cheá. c. Chaát thaûi nguy haïi Tuaân thuû Quyeát ñònh soá 23/2006/QÑ-BTNMT ngaøy 26/12/2006 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc ban haønh danh muïc chaát thaûi nguy haïi, Thoâng tö soá 12/2006/TT- BTNMT cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng caáp ngaøy 26/12/2006 veà höôùng daãn ñieàu kieän haønh ngheà, chuû ñaàu tö seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: - Ñaêng kyù quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi cuûa chuû nguoàn thaûi. - Tieán haønh hôïp ñoàng thu gom, vaän chuyeån vaø xöû lyù chaát thaûi nguy haïi vôùi ñôn vò coù chöùc naêng. 6.2. Giaûm thieåu caùc taùc ñoäng khaùc 6.2.1 Bieän phaùp phoøng ngöøa ñoái vôùi kho chöùa hoaù chaát Do nhaø maùy coù söû duïng moät löôïng ñaùng keå hoaù chaát deã bay hôi, deã chaùy noå do ñoù, coâng ty seõ xaây döïng moät kho chöùa ñeå löu tröõ caùc haïng muïc naøy. Vò trí xaây döïng kho chöùa caùch ly vôùi khu vöïc laøm vieäc, xa khu daân cö vaø ñaûm baûo caùc khoaûng caùch an toaøn theo ñuùng qui ñònh. Kho phaûi ñaûm baûo roäng raõi, thoaùng maùt, trong kho coù boá trí caùc haønh lang an toaøn vaø trang bò caùc thieát bò baùo chaùy vaø chöõa chaùy theo ñuùng quy ñònh cuûa cô quan quaûn lyù PCCC. Neàn vaø töôøng cuûa kho chöùa khoâng thaám nöôùc, ñaët ôû nôi cao raùo vaø coù maùi che kín ñeà phoøng ngaäp nöôùc. Tính chòu löûa cuûa keát caáu cao. Trang 20 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Dung moâi vaø caùc hoaù chaát pha sôn ñöôïc chöùa trong caùc phuy, thuøng kín khoâng roø ræ ra ngoaøi. Caùc phuy, thuøng naøy ñöôïc ñònh kyø kieåm tra ñeå ñaûm baûo an toaøn ñoä beàn, ñoä kín. Caùc phuy, thuøng chöùa ñöôïc saép xeáp theo haøng caùc haïng muïc coù daùn nhaõn vaø boá trí hôïp lyù khoaûng caùch giöõa caùc haøng. Caùc phuy, thuøng chöùa ñöôïc ñaët treân caùc pallet goã vaø chæ ñöôïc pheùp choàng chaát khoâng quaù 3 lôùp ñeå ñaûm baûo ñoä an toaøn do va chaïm gaây chaùy noå. Coâng nhaân ra vaøo kho phaûi ñöôïc pheùp cuûa laõnh ñaïo, phaûi thöïc hieän nghieâm chænh noäi quy PCCC, khoâng ñöôïc pheùp huùt thuoác, mang caùc vaät lieäu gaây chaùy vaøo kho, khi tieáp xuùc vôùi caùc loaïi hoaù chaát naøy phaûi mang khaåu trang, maët naï phoøng ñoäc… 6.2.2 Phoøng choáng chaùy noå ¾ Caùc bieän phaùp phoøng choáng chöõa chaùy √ Tuaân thuû caùc quy ñònh veà phoøng chaùy chöõa chaùy trong khu vöïc saûn xuaát √ Phoái hôïp vôùi Caûnh saùt PCCC ñeå phoøng choáng chaùy noå. √ Giaùo duïc yù thöùc cho nhaân daân veà phoøng chaùy chöõa chaùy. √ Thaønh laäp ñoäi chöõa chaùy tình nguyeän, vaø thöôøng xuyeân taäp luyeän ñeå öùng cöùu kòp thôøi khi xaûy ra chaùy. √ Phoå bieán noäi qui an toaøn söû duïng ñieän vaø coù cheá ñoä kieåm tra ñònh kyø. √ Heä thoáng ñöôøng daây ñieän trong khu vöïc caàn ñaûm baûo coù haønh lang an toaøn, heä thoáng baûo veä pha, rôle cho caùc thieát bò duïng cuï ñieän vaø thöôøng xuyeân kieåm tra möùc ñoä an toaøn ñieän. √ Trang bò caùc phöông tieän chöõa chaùy nhö bình chöõa löûa, beå nöôùc döï tröõ choáng chaùy,… ¾ Choáng seùt √ Laép ñaët heä thoáng choáng seùt, thu tónh ñieän tích tuï (theo quy phaïm choáng seùt cho caùc coâng trình xaây döïng cuûa Boä xaây döïng TCVN-46-84) √ Ñieän trôû tieáp ñaát xung kích ≤ 10Ω khi ñieän trôû suaát cuûa ñaát < 50.000 Ωcm √ Ñieän trôû tieáp ñaát xung kích ≤ 30Ω khi ñieän trôû suaát cuûa ñaát ≥ 50.000 Ωcm 6.2.3 Veä sinh moâi tröôøng Ngoaøi caùc phöông phaùp khoáng cheá oâ nhieãm neâu treân, caùc phöông aùn nhaèm giaûm thieåu aûnh höôûng taùc haïi cuûa chaát oâ nhieãm ñeán söùc khoeû coâng nhaân lao ñoäng cuõng seõ ñöôïc aùp duïng. Caùc phöông aùn ñoù laø: √ Thöôøng xuyeân veä sinh nhaø xöôûng vaø maùy moùc thieát bò. √ Thöïc hieän chöông trình kieåm tra söùc khoûe ñònh kyø cho coâng nhaân; √ Trang bò caùc thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân, Trang 21 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam √ Khoáng cheá caùc yeáu toá vi khí haäu ñeå taïo ñieàu kieän toát nhaát cho coâng nhaân Taäp huaán, tuyeân truyeàn cho coâng nhaân veà veä sinh, an toaøn lao ñoäng. 6.2.4 Ñeà phoøng tai naïn lao ñoäng Trong quaù trình hoaït ñoäng, Coâng ty seõ xaây döïng chi tieát caùc baûng noäi quy veà an toaøn lao ñoäng cho töøng khaâu vaø töøng coâng ñoaïn saûn xuaát, phoái hôïp vôùi caùc cô quan chuyeân moân toå chöùc caùc buoåi huaán luyeän veà kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng vaø ñoàng thôøi seõ trang bò ñaày ñuû caùc trang thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân. Caùc trang thieát bò baûo hoä lao ñoäng ñöôïc trang bò cho coâng nhaân nhö : √ Nuùt choáng oàn, gaêng tay, khaåu trang, maët naï phoøng choáng ñoäc haïi. √ Giaøy uûng, quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, √ Ngoaøi ra coøn coù caùc cheá ñoä aên uoáng vaø boài döôõng thích hôïp. √ Coâng ty seõ xaây döïng phoøng y teá vôùi caùc trang thieát bò, duïng cuï vaø thuoác men caàn thieát ñeå kòp thôøi öùng cöùu sô boä tröôùc khi chuyeån naïn nhaân ñeán caùc beänh vieän. VII. CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN Treân cô sôû phaân tích, ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa Döï aùn tôùi moâi tröôøng vaø xaây döïng caùc phöông aùn khaû thi giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc do hoaït ñoäng cuûa Döï aùn, Chuû ñaàu tö Coâng ty xin cam keát nhö sau: 1 Tuaân thuû thöïc hieän caùc bieän phaùp xöû lyù chaát thaûi, giaûm thieåu taùc ñoäng khaùc nhö ñaõ neâu trong baûn cam keát seõ ñöôïc hoaøn thaønh tröôùc khi nhaø maùy ñi vaøo hoaït ñoäng. 2 Tuaân thuû nghieâm tuùc luaät phaùp Vieät Nam vaø Coâng öôùc Quoác teá veà baûo veä moâi tröôøng trong vieäc quaûn lyù vaø xöû lyù caùc chaát thaûi, phoøng choáng chaùy noå vaø an toaøn lao ñoäng. 3 Maùy moùc thieát bò seõ ñöôïc xaây döïng vaø laép ñaët ñuùng vôùi thieát keá vaø yeâu caàu, vöøa ñeå taïo ra caùc saûn phaåm coù chaát löôïng cao, ñaït yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng vöøa ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng. 4 Döï aùn ñaõ coù caùc phöông aùn kieåm soaùt oâ nhieãm ñeå giaûm thieåu taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm vaø giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. Coâng ty seõ trieån khai caùc bieän phaùp caûi thieän oâ nhieãm nhö ñaõ trình baøy, tröôùc khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. 5 Ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí trong nhaø xöôûng vaø moâi tröôøng xung quanh, coâng ty cam keát ñaït tieâu chuaån: TCVN 5945: 2005, TCVN 5937:2005, TCVN 5949:1998 vaø TCVS3733:2002/QÑ-BYT cuûa Boä Y Teá. Rieâng nöôùc thaûi vaø chaát thaûi raén phaân tích maãu 4 laàn/naêm Trang 22 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam 6 Ñoái vôùi chaát thaûi nguy haïi, Coâng ty seõ xaây döïng khu vöïc rieâng ñeå thu gom, phaân loaïi vaø löu tröõ, ñoàng thôøi tieán haønh ñaêng kyù quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi cuûa chuû nguoàn thaûi vaø hôïp ñoàng vôùi ñôn vò coù chöùc naêng tôùi thu gom, ñöa ñi xöû lyù. 7 Coâng ty seõ cam keát thöïc hieän chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng theo ñònh kyø 6 thaùng/laàn. Caùc chæ tieâu giaùm saùt moâi tröôøng : + Nöôùc thaûi caùc chi tieâu giaùm saùt : COD, BOD5, SS, Nitô toång, phoát pho toång theo TCVN 5945 – 2005 ñoái vôùi nöôùc thaûi coâng nghieäp, loaïi B. + Moâi tröôøng khoâng khí trong nhaø xöôûng vaø moâi tröôøng khoâng khí xung quanh caùc chi tieâu giaùm saùt : Nhieät ñoä, ñoä oàn, ñoä aåm, NO2, SO2, CO, VOC theo TCVN 5937:2005, TCVN 5949:1998, TCVS3733:2002/QÑ-BYT cuûa Boä Y Teá. tính theo thôøi gian truøng bình vaø löu löôïng nguoàn thaûi. + Khí thaûi loø hôi caùc chi tieâu giaùm saùt : Nhieät ñoä, O2, CO2, CO, NOx, SO2 theo TCVN 5939:2005. Tính theo löu löôïng nguoàn thaûi. + Ñoái vôùi chaát thaûi raén phaân tích caùc chæ tieâu : ñoä aåm, Pb, Cd, Hg, As theo TCVN 6706 : 2000. 8 Coâng ty cam keát seõ thay than hoaït tính cho thaùp haáp thuï theo ñònh kyø nhö ñaõ neâu trong baûn cam keát. 9 Dieän tích caây xanh luoân ñaûm baûo dieän tích ñaït treân 15% dieän tích xaây döïng. 10 Döï aùn seõ tuaân thuû nghieâm tuùc caùc Tieâu chuaån Vieät Nam, Qui ñònh baûo veä moâi tröôøng cuûa tænh. 11 Trong quaù trình hoaït ñoäng Coâng ty Coå Phaàn Kieân Nam cam keát thöïc hieän coâng taùc baûo veä moâi tröôøng theo ñuùng qui ñònh, thöïc hieän ñuùng caùc bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm nhö trình baøy trong baûn ñaêng kyù nhaèm ñaûm baûo caùc tieâu chuaån moâi tröôøng cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam vaø caùc Coâng Öôùc Quoác Teá veà Baûo Veä Moâi Tröôøng. Neáu vi phaïm hoaëc ñeå xaûy ra söï coá, Coâng ty xin hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät Vieät Nam. Trang 23 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Trang 24 Do caùc taùc ñoäng cuûa Döï aùn tôùi moâi tröôøng laø hoaøn toaøn coù theå haïn cheá vaø khaéc phuïc baèng caùc bieän phaùp ñaõ ñeà caäp trong baùo caùo, ñoàng thôøi liõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa Döï aùn mang laïi nhieàu lôïi ích kinh teá – xaõ hoäi, kính ñeà nghò caáp laõnh ñaïo, cô quan chöùc naêng xem xeùt vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå döï aùn ñöôïc trieån khai ñuùng tieán ñoä. COÂNG TY COÅ PHAÀN KIEÂN NAM downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam PHỤ LỤC 1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 2. HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT 3. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ DỰ ÁN 4. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ 5. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG NHÀ XƯỞNG Trang 25 downloaded from Baûn cam keát baûo veä moâi tröôøng döï aùn xaây döïng Coâng ty Coå phaàn Kieân Nam Baûn ñoà KCN Ñöùc Hoøa I – Haïnh Phuùc Trang 26 downloaded from

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDỰ ÁN- XÂY DỰNG NHÀ MÁY GIA CÔNG – ĐÓNG GÓI HÓA CHẤT – PHÂN BÓN THUỐC BVTV ( cơng suất 470 tấn-năm).pdf