Giải pháp chủ yếu về tín dụng ngân hàng để phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP TRONG SỰ NGHIỆP CNH, HĐH: 1.1. VAI TRÒ CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CNH, HĐH: 1.1.1. Sự nghiệp CNH, HĐH: 1.1.1.1. Khái niệm về CNH, HĐH: CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Như vậy, thực chất của CNH, HĐH là quá trình tạo ra những tiền đề vật chất, kỹ thuật, về con người, công nghệ, phương tiện, phương pháp – những yếu tố cơ bản của lực lượng sản xuất cho Chủ nghĩa xã hội. 1.1.1.2. CNH, HĐH là sự phát triển tất yếu: Mỗi một phương thức sản xuất xã hội chỉ có thể được xác lập và phát triển dựa trên một cơ sở vật chất-kỹ thuật phù hợp với nó. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một phương thức sản xuất xã hội là tổng thể hữu cơ các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất đạt được trong những điều kiện lịch sử nhất định của tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, dựa trên đó là lực lượng lao động của xã hội đó sản xuất ra của cải vật chất để thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Sau cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, Việt Nam xây dựng mô hình đi lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa thì nhất thiết phải tiến hành CNH, HĐH. Vì CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại tạo ra năng suất cao. Cụ thể: CNH, HĐH là con đường tạo ra lực lượng sản xuất mới nhằm khai thác và phát huy tốt nhất các nguồn lực bên trong và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài. Mỗi bước của tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa là một bước tăng cường cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đồng thời là một bước củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN, làm cho nền sản xuất XHCN không ngừng phát triển, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Trong tiến trình CNH, HĐH thì kinh tế nhà nước phải luôn giữ vai trò chủ đạo, nâng cao khả năng tích lũy, khả năng tái sản xuất mở rộng và giải quyết việc làm. CNH, HĐH sẽ phát huy đầy đủ lợi thế của nước ta Tạo điều kiện vật chất cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập , tự chủ, đủ sức tham gia có hiệu quả vào phân công và hợp tác quốc tế. Đồng thời tăng cường khả năng quốc phòng, an ninh của quốc gia. Như vậy, Việt Nam với xuất phát từ một nền sản xuất nhỏ, nền nông nghiệp lạc hậu, năng suất lao động thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, để thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì chỉ có con đường tiến hành CNH, HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy, CNH, HĐH không chỉ là quá trình mang tính tất yếu, khách quan mà còn là một đòi hỏi cấp bách. 1.1.1.2. Vận dụng CNH-HĐH phát triển kinh tế: Đảng ta khẳng định muốn có thực lực kinh tế đủ mạnh thì nhất thiết phải đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển tri thức, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Có thực hiện CNH, HĐH thì mới tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH và đưa nước ta sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển và vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sau 20 năm đổi mới nền kinh tế và thực hiện CNH, HĐH chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó đổi mới kinh tế là trọng tâm để đổi mới và phát triển chính trị, văn hóa, xã hội. Quan điểm, chỉ đạo theo hướng đổi mới của Đảng về kinh tế đã góp phần đưa nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy giảm, tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển tương đối toàn diện. - Về kinh tế: Đẩy mạnh CNH, HĐH nền kinh tế đất nước phải gắn với với phát triển kinh tế tri thức để rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước. Sự tăng trưởng của nền kinh tế theo hướng CNH, HĐH đã góp phần cải thiện các quan hệ và cân đối chủ yếu trong nền kinh tế (tích lũy-tiêu dùng, thu-chi ngân sách, ), ổn định tương đối kinh tế vĩ mô. Thực hiện bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, nghề tùy theo lợi thế của mỗi vùng, mỗi ngành; đồng thời kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến; tham gia tích cực, chủ động hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, đồng thời chủ động hợp tác trên các lĩnh vực khác, tham gia vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực” (ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X). Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế; giảm tỷ trọng lao động làm việc trong nhóm ngành nông, lâm nghiệp-thủy sản và tăng tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp, dịch vụ CNH, HĐH với điều kịên cơ sở vật chất, kỹ thuật còn nghèo, trình độ tổ chức quản lý và trình độ tay nghề người lao động chưa cao thì cần chú trọng phát triển loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong những năm đổi mới về kinh tế, nước ta thu được những thành tựu lớn trên lĩnh vực kinh tế; song vẫn còn những yếu, kém: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm, mang tính tự phát; - Các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội trong công cuộc CNH, HĐH mặc dù còn những mặt hạn chế nhất định nhưng cũng thu được nhiều thành quả: Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG: 2.1.VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ–XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG 2.1.1. Giới thiệu khái quát về tình Tỉnh Vĩnh Long: Tỉnh Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên 1.475,20 km2 , chiếm 0,44% diện tích của cả nước. Dân số của Tỉnh ở thời điểm tháng 12/2005 là 1.055.310 người, chiếm gần 1,3% dân số của cả nước, trong số này, có gần 70% trong độ tuổi lao động. Toàn Tỉnh có một thị xã, 6 huyện gồm 107 xã, phường. Tỉnh Vĩnh Long là Tỉnh nằm trên trục giao thông quan trọng cả thủy lẫn bộ nối các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông nam bộ, có Quốc lộ 1A đi ngang qua Tỉnh, Quốc lộ 80 và 57 chạy trong địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về giao thông để phát triển SX và các loại hình dịch vụ. Cảng Vĩnh Thái có khả năng tiếp nhận tàu từ 1.000-3.000 tấn đi Campuchia và các nước trong khu vực. Là Tỉnh nằm giữa hai con sông lớn nhất vùng: sông Tiền và sông Hậu, là những yếu tố quan trọng trong giao lưu kinh tế, vận chuyển hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và thu hút vốn đầu tư của các vùng, các nước trong khu vực và trên thế giới. 2.1.2. Tình hình CNH-HĐH Tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1995 - 2005: Từ Đại hội đại biểu tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI (1996-2000), nghị quyết Đại hội được xây dựng theo đường lối đổi mới của Đảng, mở đầu thời kỳ CNH, HĐH; mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà theo định hướng XHCN, đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần VII (2001-2005) và lần VIII (2005-2010), sau 15 năm tập trung thực hiện phát triển kinh tế-xã hội theo Chương 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ TDNH ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG. 3.1. QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010: 3.1.1. Những thuận lợi và khó khăn phát triển công nghiệp Tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006-2010: 3.1.1.1. Những thuận lợi: - Vĩnh Long với những thuận lợi về giao thông (như đã trình bày 2.1.1 của chương 2) đã tạo nên lợi thế trong giao lưu kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và thu hút vốn đầu tư, song cũng là thách thức lớn với Tỉnh trong cạnh tranh thu hút vốn đầu tư và chiếm lĩnh thị trường. - Là Tỉnh đông dân cư, nguồn lao động dồi dào, dự báo đến năm 2010 có 1.094.000 người với 660.000 lao động. Đây vừa là thị trường rộng vừa có tiềm năng lớn để phát triển đa dạng các loại hình tổ chức sản xuất CN. - Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển ngành nông nghiệp tạo ra nguồn nông thủy sản hàng hóa dồi dào cho phát triển CN. Có nguồn đất sét tương đối lớn dùng cho sản xuất gạch ngói, gốm mỹ nghệ. Nguồn cát sông tương đối lớn đảm bảo cho sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp trong xây dựng. - Môi trường trong nước thuận lợi, cả nước đang bước vào thời kỳ CNH, HĐH, chính sách đổi mới mở rộng nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển CN của vùng ĐBSCL cũng như của Vĩnh Long. Nhiều chính sách khuyến khích đầu tư trong nước đã được ban hành, nhất là Nghị quyết Trung ương khóa VIII đã khẳng định cần phải phát huy nội lực và tiềm năng trong nước gắn với đầu tư để phát triển sản xuất. Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Nhà nước, tỉnh Vĩnh Long cũng đã ban hành một số chính sách ưu tiên như: chính sách đầu tư vào khu CN tập trung, miễn giảm thuế đất, miễn giảm thuế doanh nghiệp, để thu hút vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Tỉnh. - Bước đầu thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh theo Nghị quyết tỉnh Đảng bộ đã có tác dụng kích thích sự phát triển kinh tế, đồng thời các quy hoạch chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ tạo điều kiện xây dựng phát triển vùng nguyên liệu cho CN chế biến. - Hệ thống kỹ thuật hạ tầng: giao thông, điện, bưu chính viễn thông tương đối phát triển là tiền đề quan trọng cho đầu tư phát triển trong hiện tại và tương lai. - Quy hoạch hệ thống các khu CN tập trung và các làng nghề truyền thống (ở Long Hồ, Mang Thít, thị xã Vĩnh Long) của Tỉnh tương đối hoàn chỉnh và phân bố dọc theo tuyến giao thông là cơ sở cho phát triển toàn diện kinh tế – xã hội. Bên cạnh những thuận lợi, Vĩnh Long gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế xã-xã hội cũng như phát triển ngành CN. 3.1.1.2. Những khó khăn: - Nhìn chung cơ sở vật chất kỹ thuật ngành CN thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, phần lớn thuộc loại CN lạc hậu, cũ kỹ. Một số sản phẩm CN sản xuất ra giá thành còn cao, chất lượng kém không đủ sức cạnh tranh. - Phát triển CN giữa các vùng trong Tỉnh có sự chênh lệch đáng kể. CN tập trung vào một số đô thị, khu tập trung dân cư gần các trục lộ giao thông. Đối với CN nhỏ và cực nhỏ-CN nông thôn chưa được định hướng rõ. Cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, nước, ) chậm phát triển và chưa đồng bộ, đang trong quá trình hoàn thiện, thời tiết lũ lụt thường xuyên xảy ra đang làm hạn chế đến phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng như phát triển CN nói riêng. Những hạn chế trên cho thấy, trong những năm tới phát triển CN Vĩnh Long vẫn tập trung một số khu, cụm CN đã có. - Những khuyết tật của cơ chế quản lý cũ (bao cấp) vẫn chưa được khắc phục triệt để. Nền kinh tế nói chung và CN Vĩnh Long nói riêng khi chuyển sang cơ chế thị trường còn thiếu đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh giỏi, có trình độ, năng động, sáng tạo. - Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong GDP (năm 2005 trên 53%), CN còn nhỏ bé chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của địa phương. Vốn đầu tư phát triển nói chung cũng như vốn TDNH còn ít, do đó chưa phát huy hết nội lực – đây cũng là thách thức lớn đối với phát triển CN Vĩnh Long. - CN Vĩnh Long chịu sức ép cạnh tranh: liền kề với trung tâm CN lớn của vùng ĐBSCL (Cần Thơ), đặc biệt là không xa vùng trọng điểm kinh tế phía Nam (TPHCM- Bình Dương-Đồng Nai-Bà Rịa Vũng Tàu), vì vậy sản phẩm CN của Vĩnh Long phải gặp sự cạnh tranh gay gắt với các khu vực trên, do đó CN phải đi với tốc độ nhanh để không tụt hậu so với CN khu vực và CN cả nước là một thách thức lớn đặt ra với CN Vĩnh Long trong những năm tới. - CN Vĩnh Long còn nhỏ bé chưa tương xứng với tiềm năng, hiệu quả kém và chưa ổn định. Đó vừa là hạn chế vừa là thách thức lớn đặt ra với CN trong quá trình CNH, HĐH và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh. - Thiếu vốn cho đầu tư phát triển và đổi mới kỹ thuật công nghệ đã và đang khó khăn lớn cho sự phát triển CN Vĩnh Long. Tiềm năng về cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến nông thủy sản của Tỉnh và ĐBSCL là rất lớn, để biến tiềm năng này thành hiện thực đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề phức tạp: thủy lợi, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, dịch vụ thú y và bảo vệ thực vật, phát triển giao thông, điện, thông tin liên lạc, Vì vậy cần có những bước đi và giải phát thích hợp, nhất là vốn đầu tư. - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển CN tuy bước đầu đã được tăng cường, song chưa đủ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới. Vì vậy, thực hiện các công trình như cầu sông Tiền, sông Hậu, mở rộng cảng Vĩnh Long, xây dựng khu CN tập trung và các cụm kinh tế-xã hội, xây dựng mới và nâng cấp tuyến đường dây cao, trung, hạ thế phải được xem là công trình ưu tiên trong giai đoạn tới. - Chính sách mở cửa tăng cường các quan hệ kinh tế quốc tế đòi hỏi phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh tế – pháp luật và đòi hỏi đội ngũ cán bộ kỹ thuật,

pdf78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2037 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp chủ yếu về tín dụng ngân hàng để phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
seõ taïo ñieàu kieän xaây döïng phaùt trieån vuøng nguyeân lieäu cho CN cheá bieán. - Heä thoáng kyõ thuaät haï taàng: giao thoâng, ñieän, böu chính vieãn thoâng töông ñoái phaùt trieån laø tieàn ñeà quan troïng cho ñaàu tö phaùt trieån trong hieän taïi vaø töông lai. - Quy hoaïch heä thoáng caùc khu CN taäp trung vaø caùc laøng ngheà truyeàn thoáng (ôû Long Hoà, Mang Thít, thò xaõ Vónh Long) cuûa Tænh töông ñoái hoaøn chænh vaø phaân boá doïc theo tuyeán giao thoâng laø cô sôû cho phaùt trieån toaøn dieän kinh teá – xaõ hoäi. Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi, Vónh Long gaëp nhieàu khoù khaên trong quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ-xaõ hoäi cuõng nhö phaùt trieån ngaønh CN. 3.1.1.2. Nhöõng khoù khaên: - Nhìn chung cô sôû vaät chaát kyõ thuaät ngaønh CN thieáu veà soá löôïng, yeáu veà chaát löôïng, phaàn lôùn thuoäc loaïi CN laïc haäu, cuõ kyõ. Moät soá saûn phaåm CN saûn xuaát ra giaù thaønh coøn cao, chaát löôïng keùm khoâng ñuû söùc caïnh tranh. - Phaùt trieån CN giöõa caùc vuøng trong Tænh coù söï cheânh leäch ñaùng keå. CN taäp trung vaøo moät soá ñoâ thò, khu taäp trung daân cö gaàn caùc truïc loä giao thoâng. Ñoái vôùi CN nhoû vaø cöïc nhoû-CN noâng thoân chöa ñöôïc ñònh höôùng roõ. Cô sôû haï taàng (giao thoâng, ñieän, nöôùc,…) chaäm phaùt trieån vaø chöa ñoàng boä, ñang trong quaù trình hoaøn thieän, thôøi tieát luõ luït thöôøng xuyeân xaûy ra ñang laøm haïn cheá ñeán phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi noùi chung cuõng nhö phaùt trieån CN noùi rieâng. Nhöõng haïn cheá treân cho thaáy, trong nhöõng naêm tôùi phaùt trieån CN Vónh Long vaãn taäp trung moät soá khu, cuïm CN ñaõ coù. - Nhöõng khuyeát taät cuûa cô cheá quaûn lyù cuõ (bao caáp) vaãn chöa ñöôïc khaéc phuïc trieät ñeå. Neàn kinh teá noùi chung vaø CN Vónh Long noùi rieâng khi chuyeån sang cô cheá thò tröôøng coøn thieáu ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù kinh doanh gioûi, coù trình ñoä, naêng ñoäng, saùng taïo. 58 - Ñieåm xuaát phaùt cuûa neàn kinh teá thaáp, noâng nghieäp vaãn chieám tyû troïng chuû yeáu trong GDP (naêm 2005 treân 53%), CN coøn nhoû beù chöa phaùt trieån töông xöùng vôùi tieàm naêng cuûa ñòa phöông. Voán ñaàu tö phaùt trieån noùi chung cuõng nhö voán TDNH coøn ít, do ñoù chöa phaùt huy heát noäi löïc – ñaây cuõng laø thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi phaùt trieån CN Vónh Long. - CN Vónh Long chòu söùc eùp caïnh tranh: lieàn keà vôùi trung taâm CN lôùn cuûa vuøng ÑBSCL (Caàn Thô), ñaëc bieät laø khoâng xa vuøng troïng ñieåm kinh teá phía Nam (TPHCM- Bình Döông-Ñoàng Nai-Baø Ròa Vuõng Taøu), vì vaäy saûn phaåm CN cuûa Vónh Long phaûi gaëp söï caïnh tranh gay gaét vôùi caùc khu vöïc treân, do ñoù CN phaûi ñi vôùi toác ñoä nhanh ñeå khoâng tuït haäu so vôùi CN khu vöïc vaø CN caû nöôùc laø moät thaùch thöùc lôùn ñaët ra vôùi CN Vónh Long trong nhöõng naêm tôùi. - CN Vónh Long coøn nhoû beù chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng, hieäu quaû keùm vaø chöa oån ñònh. Ñoù vöøa laø haïn cheá vöøa laø thaùch thöùc lôùn ñaët ra vôùi CN trong quaù trình CNH, HÑH vaø quaù trình chuyeån dòch cô caáu kinh teá cuûa Tænh. - Thieáu voán cho ñaàu tö phaùt trieån vaø ñoåi môùi kyõ thuaät coâng ngheä ñaõ vaø ñang khoù khaên lôùn cho söï phaùt trieån CN Vónh Long. Tieàm naêng veà cung caáp nguyeân lieäu cho CN cheá bieán noâng thuûy saûn cuûa Tænh vaø ÑBSCL laø raát lôùn, ñeå bieán tieàm naêng naøy thaønh hieän thöïc ñoøi hoûi phaûi giaûi quyeát ñoàng boä nhieàu vaán ñeà phöùc taïp: thuûy lôïi, kyõ thuaät canh taùc, nuoâi troàng, dòch vuï thuù y vaø baûo veä thöïc vaät, phaùt trieån giao thoâng, ñieän, thoâng tin lieân laïc,…Vì vaäy caàn coù nhöõng böôùc ñi vaø giaûi phaùt thích hôïp, nhaát laø voán ñaàu tö. - Cô sôû haï taàng kyõ thuaät phuïc vuï phaùt trieån CN tuy böôùc ñaàu ñaõ ñöôïc taêng cöôøng, song chöa ñuû ñaùp öùng yeâu caàu trong giai ñoaïn tôùi. Vì vaäy, thöïc hieän caùc coâng trình nhö caàu soâng Tieàn, soâng Haäu, môû roäng caûng Vónh Long, xaây döïng khu CN taäp trung vaø caùc cuïm kinh teá-xaõ hoäi, xaây döïng môùi vaø naâng caáp tuyeán ñöôøng daây cao, trung, haï theá phaûi ñöôïc xem laø coâng trình öu tieân trong giai ñoaïn tôùi. - Chính saùch môû cöûa taêng cöôøng caùc quan heä kinh teá quoác teá ñoøi hoûi phaûi tieáp tuïc caûi thieän moâi tröôøng kinh teá – phaùp luaät vaø ñoøi hoûi ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät, 59 quaûn lyù vaø coâng nhaân coù tay ngheà, trình ñoä chuyeân moân ñuû söùc laøm vieäc vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi vaø vaän haønh caùc thieát bò maùy moùc CN tieân tieán,…, seõ ñaàu tö vaø hôïp taùc xaây döïng trong thôøi gian tôùi. Ñoù vöøa laø khoù khaên vöøa laø moät ñoøi hoûi vôùi ñoäi nguõ lao ñoäng CN Vónh Long. - Vieät Nam hoäi nhaäp hoaøn toaøn vaøo AFTA, gia nhaäp WTO, Hieäp ñònh thöông maïi Vieät-Myõ thì vieäc baûo veä haøng hoùa trong nöôùc baèng haøng raøo thueá quan khoâng phuø hôïp nöõa, ñieàu ñoù taïo neân aùp löïc caïnh tranh cuûa DN Vieät Nam noùi chung cuõng nhö caùc DN Vónh Long noùi rieâng, ñoøi hoûi caùc DN phaûi noå löïc raát lôùn ñeå saûn phaåm ñuû söùc caïnh tranh vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi. 3.1.2. Ñònh höôùng chung phaùt trieån coâng CN - TTCN cuûa Tænh giai ñoaïn 2006 – 2010: Trong nhöõng naêm tôùi, CN Vónh Long caàn phaùt trieån vôùi toác ñoä nhanh vaø cô caáu ñöôïc ñieàu chænh hôïp lyù hôn theo höôùng nhanh choùng hình thaønh nhoùm CN- TTCN muõi nhoïn treân cô sôû lôïi theá veà nguyeân lieäu vaø thò tröôøng saün coù, vôùi quy moâ vöøa vaø nhoû nhöng thieát bò coâng ngheä tieân tieán, hieän ñaïi. Ñöa vai troø, vò trí ngaønh CN ngaøy caøng taêng trong toång theå neàn kinh teá Tænh vaø cuûa vuøng. Cô caáu ngaønh chieám tyû troïng 21,5% trong GDP toaøn Tænh vaøo naêm 2010. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, cô caáu CN nhaát thieát phaûi coù söï chuyeån dòch vaø caáu truùc laïi theo höôùng öu tieân caùc ngaønh coù lôïi theá veà nguyeân lieäu, coù thò tröôøng, coù khaû naêng thu hoài voán nhanh, ñoàng thôøi khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Cuï theå: phaùt trieån maïnh CN cheá bieán noâng saûn thöïc phaåm, CN saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, goám myõ ngheä, CN haøng tieâu duøng vaø gia coâng treân cô sôû ña daïng hoùa caùc thaønh phaàn kinh teá, maïnh daïn ñaàu tö coâng ngheä môùi vaø thieát bò hieän ñaïi, CN quoác doanh vaø daân doanh caàn ñöôïc saép xeáp vaø toå chöùc laïi cho phuø hôïp vôùi cô cheá thò tröôøng, kieân quyeát giaûi theå caùc xí nghieäp laøm aên khoâng hieäu quaû, töøng böôùc taïo ra saûn phaåm coù lôïi theá caïnh tranh cao ôû thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Phaùt trieån CN gaén vôùi caùc ñoâ thò cuûa tænh nhaèm chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá, ñoàng thôøi chuù yù phaùt trieån CN-TTCN noâng thoân theo höôùng khuyeán khích caùc 60 ngaønh ngheà truyeàn thoáng nhö saûn xuaát gaïch ngoùi, goám xöù, ñoà moäc gia duïng, cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm, saûn xuaát haøng thuû coâng myõ ngheä. Hình thaønh caùc Cuïm, tuyeán TTCN ôû caùc huyeän, treân caùc truïc giao thoâng thuûy boä, caùc vuøng chuyeân canh nhaèm thu huùt lao ñoäng taïi choã, giaûm giaù thaønh vaän chuyeån. Hình thaønh, toå chöùc laïi caùc laøng ngheà truyeàn thoáng. Nhanh choùng caûi taïo vaø môû roäng caùc khu, cuïm CN hieän coù, taäp trung vaøo vieäc xaây döïng heä thoáng kyõ thuaät haï taàng, ñoåi môùi coâng ngheä vaø thieát bò, nghieân cöùu, xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng. Xaây döïng môùi caùc khu CN, taïo cô cheá thoaùng ñeå keâu goïi ñaàu tö beân ngoaøi vaøo caùc lónh vöïc: vaät lieäu xaây döïng cao caáp, cheá bieán noâng saûn thöïc phaåm, CN cô khí söûa chöõa phuïc vuï noâng nghieäp, xaây döïng, ñoùng söûa taøu thuyeàn, CN saûn xuaát haøng tieâu duøng. Tröôùc maét, xaây döïng vaøi Cuïm CN coù dieän tích 20-25 ha treân caùc phaàn ñaát do nhaø nöôùc ñang quaûn lyù nhöng hieäu quaû thaáp ñeå laøm moâ hình thu huùt ñaàu tö. Cuï theå: cuïm CN Trung Thaønh Ñoâng (Vuõng Lieâm), caùc cuïm CN doïc quoác loä 1A cuûa huyeän Long Hoà, Tam Bình, Bình Minh; doïc tuyeán soâng Maêng Thít cuûa huyeän Long Hoà, Maêng Thít, Vuõng lieâm, Traø Oân. Xaây döïng chính saùch taïo voán cho phaùt trieån CN treân cô sôû môû roäng caùc hình thöùc ñaàu tö trong nöôùc, lieân doanh, lieân keát vôùi trong vaø ngoaøi nöôùc. Taïo cô cheá thoaùng nhaèm huy ñoäng voán roäng raõi trong nhaân daân, trong caùc thaønh phaàn kinh teá. Saêp xeáp laïi caùc DNNN ñeå phaùt huy hieäu quaû ñoàng voán, giaûi theå caùc doanh nghieäp laøm aên thua loã keùo daøi hoaëc lieân keát saùp nhaäp vaøo caùc Toång Coâng ty chuyeân ngaønh cuûa Trung öông, Coâng ty meï, Coâng ty con. 3.1.3. Muïc tieâu cuï theå phaùt trieån coâng nghieäp - TTCN cuûa Tænh giai ñoaïn 2006 – 2010: Ñaây laø giai ñoaïn caàn phaùt trieån nhanh ñeå taêng tích luõy nhaèm thöïc hieän ñoåi môùi toaøn dieän vaø hieän ñaïi hoùa ngaønh CN, nhaèm taïo ra caùc saûn phaåm coù thöông hieäu vaø ñuû söùc caïnh tranh treân thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá. Thôøi kyø naøy phaán ñaáu ñaït toác ñoä taêng tröôûng GDP cuûa CN-TTCN bình quaân 25%/naêm. Muïc tieâu chuû yeáu cuûa thôøi kyø naøy laø: 61 - Tieáp tuïc phaùt trieån caùc ngaønh vaø saûn phaåm ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän, ñoàng thôøi phaùt trieån maïnh CN saûn xuaát döôïc lieäu vaø vaät tö y teá, cheá bieán rau quaû, nöôùc giaûi khaùt, cheá bieán thòt ñoâng laïnh, goám söù, gaïch men, caùc loaïi vaät lieäu môùi, bao bì, deät may, da giaày vaø caùc saûn phaåm tieâu duøng vôùi coâng ngheä vaø kyõ thuaät cao nhaèm taïo ra caùc saûn phaåm xuaát khaåu coù khaû naêng caïnh tranh cao treân thò tröôøng. Duy trì, phaùt trieån caùc saûn phaåm TTCN theo höùông ña daïng hoùa saûn phaåm, naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû vaø nghieân cöùu phaùt trieån theâm caùc saûn phaåm môùi. - Phaùt huy theá maïnh vuøng soâng nöôùc, ñaàu tö phaùt trieån ngaønh cô khí-ñoùng söûa taøu thuyeàn vaø caùc saûn phaåm cô khí phuïc vuï cho noâng nghieäp vaø caùc ngaønh kinh teá khaùc trong tænh vaø ngoaøi tænh thoâng qua söï hôïp taùc giöõa trung öông vaø ñòa phöông. - Taäp trung ñaàu tö ñeå phaùt huy hieäu quaû cuûa caùc Khu CN taäp trung. Naâng cao coâng suaát caûng Vónh Long leân 700.000 – 1.000.000 taán/naêm ñeå trôû thaønh caûng trung chuyeån haøng hoùa, vaät tö cho vuøng thöôïng löu soâng MeâKoâng vaø giao löu vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc, xaây döïng theâm caûng Bình Minh quy moâ treân 300.000 – 500.000taán/naêm vôùi muïc tieâu phuïc vuï cho Khu CN Bình Minh vaø nhu caàu xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa cuûa khu vöïc xung quanh. Phaùt trieån maïnh meõ heä thoáng caùc xí nghieäp CN caáp huyeän laøm nhieäm vuï cung caáp caùc saûn phaåm sô cheá cho caùc xí nghieäp caáp tænh vaø phaùt huy vai troø xí nghieäp thaønh vieân Toång Coâng ty chuyeân ngaønh cuûa Trung öông ôû ñòa phöông. - Xaây döïng hoaøn chænh heä thoáng tieáp thò, hoã trôï thöông maïi nhaèm giuùp tö vaán cho caùc doanh nghieäp trong coâng taùc xuaát nhaäp khaåu vaø tieáp caän thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc ñaït hieäu quaû cao, ñoàng thôøi cuûng coá vaø phaùt huy toát hôn toå chöùc Hieäp hoäi ngaønh ngheà. 3.1.4.Giaûi phaùp phaùt trieån coâng nghieäp - tieåu thuû coâng nghieäp: - Hình thaønh vuøng chuyeân canh nhö: luùa, caây aên traùi, chaên nuoâi, thuûy saûn,…trong ñoù taïo neân nhöõng khu vöïc coù khaû naêng cung caáp nguoàn nguyeân lieäu vôùi naêng suaát, chaát löôïng cao phuïc vuï CN cheá bieán, xuaát khaåu. Nhöõng vuøng naøy ñöôïc 62 höôûng quy cheá öu ñaõi, khuyeán khích, ñöôïc giuùp ñôõ veà voán, kyõ thuaät coâng ngheä vaø tieâu thuï saûn phaåm. - Taäp trung ñaàu tö xaây döïng heä thoáng kyõ thuaät haï taàng: giao thoâng, beán caûng, khu-cuïm CN taäp trung, heä thoáng ñieän, caáp nöôùc, vieãn thoâng nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc DN. Keát hôïp vôùi caùc chính saùch öu ñaõi khaùc ñeå khuyeán khích caùc DN trong vaø ngoaøi nöùôc vaøo ñaàu tö taïi Vónh Long. - Phaùt trieån giaùo duïc, ñaøo taïo nhaèm naâng cao daân trí vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, xaây döïng caùc chöông trình ñaøo taïo ñeå naâng tyû leä lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo leân 25%-30% trong toång löïc löôïng lao ñoäng vaøo naêm 2010. Chuù troïng phaùt trieån giaùo duïc coäng ñoàng ngöôøi daân toäc. Chuù troïng phaùt trieån heä thoáng daïy ngheà,… - Phaùt trieån thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc baèng caùc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi ñeå giuùp caùc DN trong kinh doanh. Phaùt trieån hình thöùc hoäi chôï, trieån laõm ñeå taïo ñieàu kieän giao löu, hoïc taäp giöõa caùc DN, ñoàng thôøi taêng cöôøng quan heä kinh teá. Khuyeán khích caùc DN toå chöùc hoäi nghò khaùch haøng ñeå giôùi thieäu saûn phaåm, naém baét thò tröôøng vaø xaây döïng chieán löôïc saûn phaåm. Xaây döïng caùc trung taâm tö vaán vaø thoâng tin thò tröôøng ñeå hoã trôï caùc DN trong saûn xuaát, kinh doanh. - Taêng phaùt trieån TTCN baèng vieäc cuûng coá caùc hoaït ñoäng cuûa caùc HTX TTCN. Taïo ñieàu kieän ñöa tieán boä kyõ thuaät, coâng ngheä môùi vaøo SX TTCN. - Taêng nhanh khaû naêng huy ñoäng nguoàn voán toaøn xaõ hoäi ñeå ñöa vaøo ñaàu tö phaùt trieån baèng caùc cô cheá, chính saùch thích hôïp. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu phaùt trieån CN ñeán naêm 2010 vaø nhöõng naêm tieáp theo, caàn phaûi huy ñoäng nhieàu nguoàn löïc ñeå ñaùp öùng yeâu caàu, trong ñoù nguoàn voán TDNH vaãn laø nguoàn voán quan troïng. Vì theá, caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùt phaùt trieån TDNH phuïc vuï phaùt trieån ngaønh CN trong giai ñoaïn 2005-2010. 3.2. GIAÛI PHAÙP CHUÛ YEÁU VEÀ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG PHAÙT TRIEÅN NGAØNH COÂNG NGHIEÄP 2005-2010 : 3.2.1. Taêng cöôøng nguoàn voán cuûa caùc NHTM: 63 Ñeå phaùt trieån CN phuïc vuï CNH, HÑH ñieàu quan troïng laø voán. Voán ñöôïc huy ñoäng qua NHTM laø keânh quan troïng ñeå cung öùng voán cho phaùt trieån CN. Ñeå töøng böôùc taêng nguoàn voán huy ñoäng, caùc NHTM treân ñòa baøn Vónh Long caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp: - Nguoàn voán chuû yeáu ñöôïc huy ñoäng vaøo caùc NHTM chuû yeáu laø töø tieàn gôûi tieát kieäm cuûa daân cö töø 78,86% ñeán 89,72%, vì theá ñaây vaãn laø hình thöùc huy ñoäng ñöôïc caùc NHTM quan taâm vaø phaùt trieån. Tieáp tuïc hoaøn thieän caùc hình thöùc truyeàn thoáng, môû roäng vaø ña daïng hoùa caùc hình thöùc huy ñoäng tieàn gôûi tieát kieäm nhö: gaén vôùi tieát kieäm coù thöôûng, quaø löu nieäm, tieát kieäm xaây nhaø, gôûi moät nôi ruùt ôû nhieàu nôi, gaén tieàn gôûi tieát kieäm vôùi baûo hieåm, nhieàu phöông thöùc thanh toaùn khaùc nhau, ñoái vôùi khaùch haøng gôûi tieàn thöôøng xuyeân taïi ngaân haøng, ngaân haøng neân coù chính saùch laõi suaát cho vay öu ñaõi,.… Tuøy theo nhu caàu cuï theå trong töøng töøng thôøi kyø maø coù theå phaùt haønh chöùng chæ tieàn gôûi, kyø phieáu, traùi phieáu NH cho caùc döï aùn saûn xuaát kinh doanh. - Khuyeán khích caùc caù nhaân, doanh nghieäp thanh toaùn löông, mua baùn, thanh toaùn ñieän, nöôùc,…qua ngaân haøng. Môû roäng caùc loaïi dòch vuï ngaân haøng ñaëc bieät laø dòch vuï thanh toaùn sao cho an toaøn, nhanh choùng, tieát kieäm, hieäu quaû. Phaùt trieån thanh toaùn theû ATM, laép ñaët caùc maùy ATM taïi caùc khu CN, caùc khu thöông maïi, du lòch, tröôøng hoïc,… - Laõi suaát laø bieän phaùp chuû yeáu ñeå thu huùt tieàn gôûi. Vì vaäy, caùc NHTM caàn ña daïng hoaù caùc loaïi laõi suaát huy ñoäng voán töông öùng vôùi ña daïng hoaù caùc hình thöùc huy ñoäng voán, ñoàng thôøi neân coù möùc laõi suaát thöôûng ñoái vôùi khaùch haøng göûi soá löôïng lôùn vaø thöôøng xuyeân. Thöïc hieän laõi suaát thay ñoåi theo thò tröôøng ñoái vôùi nhöõng tieàn göûi daøi haïn. - Môû roäng maïng löôùi huy ñoäng voán töø thaønh thò ñeán noâng thoân; dòch vuï huy ñoäng voán taïi nhaø, boá trí theâm caùc baøn huy ñoäng, thanh toaùn ngoaøi giôø taïi caùc trung taâm thöông maïi cuûa Tænh, Huyeän,…Maët khaùc, taïo söï linh hoaït nhanh choùng trong hoaøn traû cuõng laø yeáu toá quan troïng, caàn thieát ñeå thu huùt khaùch haøng gôûi tieàn. 64 - Naâng cao chaát löôïng huy ñoäng voán: beân caïnh yeáu toá laõi suaát thì nhöõng yeáu toá khaùc cuõng raát quan troïng. Coù nhieàu khaùch haøng chaáp nhaän gôûi tieàn vaøo NH vôùi möùc laõi suaát thaáp hôn caùc NH khaùc vì uy tín NH, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät hieän ñaïi, phong caùch phuïc vuï cuûa nhaân vieân nhanh nheïn, thoâng thaïo nghieäp vuï, chuyeân nghieäp vaø coù naêng khieáu giao tieáp vôùi khaùch haøng,…Vì theá, caùc NH cuõng caàn nghieân cöùu caûi tieán giôø giaác giao dòch, öùng duïng moâ hình keá toaùn kieâm thuû quõy ôû moät giôùi haïn gôûi vaø ruùt tieàn cho pheùp ruùt ngaén thôøi gian giao dòch cho khaùch haøng ñoàng boä ôû taát caû caùc ngaân haøng. Ñeå taïo loøng tin nôi khaùch haøng caùc ngaân haøng neân coâng khai tình hình hoaït ñoäng, ñònh höôùng phaùt trieån cuûa ngaân haøng, thöïc hieän quaûng baù nhöõng hoaït ñoäng vaø tieän ích cuûa ngaân haøng; söï tin töôûng cuûa ngöôøi daân seõ goùp phaàn taêng nguoàn voán huy ñoäng. - Vôùi thöïc traïng ôû Vónh Long laø cung voán luoân nhoû hôn caàu voán nhaát laø voán trung vaø daøi haïn, vì theá nguoàn voán naøy chuû yeáu ñöôïc ñieàu hoøa töø ngaân haøng hoäi sôû chính ñoái vôùi nguoàn voán naøy ngaân haøng phaûi coù bieän phaùp söû duïng coù hieäu quaû theo ñeà aùn ñöôïc duyeät cuûa caáp coù thaåm quyeàn. - Phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng: caùc ngaân haøng quan taâm vaø môû roäng hôn ñoái vôùi vieäc ñaàu tö môû roäng thanh toaùn vaø cung öùng dòch vuï ñoái vôùi nhieàu ñoái töôïng khaùch haøng, taïo moâi tröôøng tieáp caän dòch vuï ngaân haøng; phaùt trieån caùc dòch vuï thanh toaùn, traû löông cho ngöôøi lao ñoäng trong caùc khu vöïc nhaø nöôùc, doanh nghieäp; giao nhaän tieàn taïi doanh nghieäp, dòch vuï quaûn lyù taøi saûn, dòch vuï cho thueâ keùt saét; môû roäng thanh toaùn tieàn ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi,…cho caùc ñoái töôïng laø caù nhaân, tieáp tuïc phaùt trieån theû thanh toaùn (ATM) cho caùc ñoái töôïng (caùn boä, giaùo vieân, nhaân vieân, sinh vieân, ngöôøi nöôùc ngoaøi, Vieät kieàu,…) ñaây laø hình thöùc huy ñoäng vôùi chi phí thaáp hôn thu huùt tieàn gôûi tieát kieäm. - Khoâng chæ môû roäng huy ñoäng ñoái vôùi VND maø caùc ngaân haøng coøn phaûi quan taâm môû roäng huy ñoäng voán baèng ngoaïi teä. 3.2.2. Chuyeån dòch cô caáu tín duïng: 65 Chuyeån dòch cô caáu tín duïng coù taùc duïng to lôùn vaø tröïc tieáp ñeán chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng CNH, HÑH. Chuyeån dòch cô caáu tín duïng cuûa caùc NHTM theo höôùng: - Ñeå chuyeån dòch nhanh cô caáu tín duïng trung vaø daøi haïn ñaùp öùng yeâu caàu ñaàu tö ñoåi môùi trang thieát bò coâng ngheä, môû roäng quy moâ saûn xuaát kinh doanh,…cho caùc DN noùi cung cuõng nhö caùc DNNVV saûn xuaát CN noùi rieâng, caùc NHTM Vónh Long caàn phaûi tích cöïc huy ñoäng baèng caùch phaùt haønh caùc loaïi chöùng chæ tieàn gôûi, traùi phieáu trung vaø daøi haïn, ñoàng thôøi maïnh daïn chuyeån moät phaàn nguoàn voán ngaén haïn sang cho vay trung haïn, treân cô sôû thaåm ñònh caùc döï aùn ñaûm baûo tính khaû thi. Maët khaùc, ngaân haøng caàn taäp trung phaùt trieån phöông thöùc ñoàng taøi trôï ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö coù quy moâ lôùn. - Theo quy hoaïch toång theå phaùt trieån caùc ngaønh CN theo cuøng laõnh thoå ñeán 2010 taàm nhìn ñeán 2020 ñaõ ñöôïc Chính phuû pheâ duyeät thì vuøng 6, goàm 13 tænh Ñoàng baèng soâng Cöûu Long, chuù troïng phaùt trieån CN cheá bieán noâng, thuûy saûn höôùng vaøo xuaát khaåu, caùc ngaønh CN söû duïng khí, cô khí phuïc vuï noâng nghieäp, ñaët bieät laø CN sau thu hoaïch vaø baûo quaûn. Muïc tieâu cuûa vuøng laø ñöa tyû troïng caùc ngaønh CN cheá bieán chieám 56,6% - 57,6% toång giaù trò saûn xuaát CN. Vaên kieän Ñaïi hoäi VIII Tænh Ñaûng boä (2005-2010) khaúng ñònh phaûi taïo böôùc chuyeån maïnh meõ veà cô caáu kinh teá. Naâng cao naêng löïc saûn xuaát hieän coù, taïo nhieàu naêng löïc saûn xuaát môùi, taêng tyû troïng CN-XD trong cô caáu GDP. Öu tieân phaùt trieån ngaønh CN cheá bieán noâng saûn, thuûy saûn, saûn xuaát haøng tieâu duøng, may maëc, cô ñieän phuïc vuï noâng nghieäp. Khuyeán khích phaùt trieån ngaønh CN coù lôïi theá ñeå khai thaùc nguoàn nguyeân lieäu taïi choã, cuûng coá phaùt trieån laøng ngheà, taïo theâm vieäc laøm, khích thích caùc DN ñaàu tö chieàu saâu, ñoåi môùi thieát bò hieän ñaïi ñeå naâng cao söùc caïnh tranh thoâng qua chaát löôïng saûn phaåm. Ñeå thöïc hieän muïc tieâu treân thì cô caáu ñaàu tö tín duïng phaûi chuyeån dòch theo nhoùm ngaønh kinh teá phuø hôïp yeâu caàu phaùt trieån, chuù troïng ñaàu tö vaøo caùc ngaønh CN cheá bieán noâng, thuûy, haûi saûn. 66 - Phaùt trieån kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn theo ñònh höôùng XHCN, caùc NHTM caàn chuyeån cô caáu tín duïng theo thaønh phaàn kinh teá. Beân caïnh ñaàu tö cho caùc DNNN, caùc NHTM caàn phaûi thay ñoåi höôùng ñaàu tö ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ngoaøi nhaø nöôùc, ñaët bieät ñoái vôùi caùc doanh nghieäp saûn xuaát CN caù theå vaø tö nhaân ñeå giuùp caùc doanh nghieäp saûn xuaát CN nhoû taêng tích luõy, naâng cao söùc caïnh tranh,… 3.2.3. Môû roäng ñoái töôïng cho vay: - Môû roäng ñoái töôïng cho vay trong ngaønh CN: ngoaøi vieäc chuù troïng cho vay mua saém maùy moùc thieát bò, nguyeân vaät lieäu,…caàn xaùc ñònh ñoái töôïng cho vay laø caùc döï aùn saûn xuaát kinh doanh, döï aùn ñaàu tö ngaân haøng caàn taäp trung cho vay caùc ñoái töôïng: ¾ Ñaàu tö phaùt trieån ngaønh CN (cô khí cheá taïo duïng cuï phaùt trieån noâng nghieäp noâng thoân, döôïc, hoùa daàu,…), chuù troïng phaùt trieån caùc laøng ngheà truyeàn thoáng cuûa tænh nhö: saûn xuaát gaïch goám, ñan laùt, xay saùt, töông chao, cheá bieán traùi caây, ñoùng thuyeàn, buùn, huû tieáu, deät chieáu, vaän taûi haøng hoùa,… ¾ NHTM caàn quan taâm ñaàu tö vuøng nguyeân lieäu ñeå taïo nguoàn cung caáp nguyeân lieäu oån ñònh cho ngaønh CN cheá bieán. ¾ Ñaàu tö vaøo nhöõng döï aùn öùng duïng thaønh töïu khoa hoïc coâng ngheä môùi vaøo saûn xuaát, ñoái vôùi nhöõng coâng ngheä thay theá nhöõng maùy moùc thieát bò coâng ngheä laïc haäu. Ngoaøi vieäc cho vay ñoái vôùi caùc ñoái töôïng truyeàn thoáng, caùc NHTM phaûi tìm kieám vaø maïnh daïn cho vay ñoái vôùi caùc doanh nghieäp môùi thaønh laäp nhöng coù khaû naêng, trieån voïng phaùt trieån. Nhö ñaõ ñaùnh giaù ôû phaàn treân, nguyeân nhaân khaùch haøng ít giao dòch vôùi ngaân haøng laø do coøn luùng tuùng khaâu laäp döï aùn, phöông aùn saûn xuaát. Vì theá, khoâng chæ thöïc hieän cung öùng voán tín duïng, maø caùc NHTM caàn taêng cöôøng caùc bieän phaùp tö vaán, hoã trôï khaùch haøng; giuùp caùc doanh nghieäp CN naém baét kòp thôøi nhöõng thoâng tin veà tyû giaù, veà laõi suaát,… 67 - Môû roäng ñaàu tö keát caáu haï taàng vaø caùc döï aùn khu CN; tieáp caän caáp tín duïng ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, caùc doanh nghieäp trong nöôùc trong khu CN vì caùc doanh nghieäp naøy seõ goùp phaàn laøm taêng gía trò saûn xuaát CN, taêng kim ngaïch xuaát khaåu, goùp phaàn ñaåy nhanh chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng CNH, HÑH. - Ñaåy maïnh cho vay theo chöông trình döï aùn, quy trình kheùp kín nhaèm naâng cao chaát löôïng tín duïng: chuyeån maïnh cho vay töøng laàn nhöõng moùn vay nhoû, chi phí cao sang cho vay theo chöông trình döï aùn saûn xuaát CN ôû töøng vuøng; phaùt trieån maïnh caùc hình thöùc cho vay theo quy trình kheùp kín vôùi caùc thôøi haïn ngaén, trung vaø daøi haïn töø khaâu saûn xuaát – taïo nguoàn nguyeân lieäu ñeán khaâu thu mua, cheá bieán vaø tieâu thuï saûn phaåm, dö nôï seõ taêng khi ngaân haøng môû roäng ñoái töôïng cho vay thoâng qua quy trình cho vay kheùp kín. - Ngaân haøng tieáp tuïc caûi tieán thuû tuïc vaø phong caùch phuïc vuï khaùch haøng chuyeân nghieäp hôn giuùp khaùch haøng deã daøng tieáp caän vôùi nguoàn voán NH. * Caùc NHTM treân ñòa baøn caàn phaûi ñoåi môùi phöông thöùc kinh doanh töø bò ñoäng sang chuû ñoäng hôn, tích cöïc tìm kieám caùc nhu caàu voán caàn ñeå ñaùp öùng kòp thôøi. Ngaân haøng thöïc hieän thaåm ñònh, ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñeå quyeát ñònh cho vay, traùnh boû lôõ cô hoäi ñaàu tö. Maët khaùc, ngaân haøng khoâng neân coù söï phaân bieät ñoái xöû vôùi caùc doanh nghieäp ngoaøi nhaø nöôùc, nhöõng DNNN thöïc hieän coå phaàn hoùa nhaèm taïo neân “saân chôi” bình ñaúng giöõa caùc khaùch haøng, taïo moâi tröôøng caïnh tranh coâng baèng hôn, naêng ñoäng hôn, khoâng chæ döïa vaøo hình thöùc sôû höõu. Ngaân haøng caàn maïnh daïn hôn ñoái vôùi caùc döï aùn khaû thi chöù khoâng chæ döïa vaøo ñaûm baûo baèng taøi saûn. 3.2.4. Taøi trô ï döôùi hình thöùc cho thue â ta ø i chính: Thueâ taøi chính laø moät hình thöùc ñöôïc aùp duïng phoå bieán ôû nhieàu nöôùc nhö Nhaät, Myõ, Ñöùc, Thuïy Só,… Cho thueâ taøi chính laø hoaït ñoäng tín duïng trung vaø daøi haïn treân cô sôû hôïp ñoàng cho thueâ taøi saûn (maùy moùc thieát bò, caùc coâng cuï kinh doanh) giöõa beân thueâ laø caùc toå 68 chöùc tín duïng vôùi khaùch haøng ñi thueâ: beân cho thueâ cam keát mua maùy moùc thieát bò, phöông tieän vaän chuyeån vaø caùc ñoäng saûn khaùc theo yeâu caàu cuûa beân thueâ; beân thueâ söû duïng taøi saûn thueâ vaø thanh toaùn tieàn thueâ trong thôøi gian ñi thueâ. Khi keát thuùc hôïp ñoàng thueâ, beân thueâ löïa choïn mua laïi taøi saûn thueâ hoaëc hay tieáp tuïc thueâ theo caùc ñieàu kieän thoûa thuaän trong hôïp ñoàng. Hình thöùc naøy cho pheùp caùc DNNVV saûn xuaát CN coù theå söû duïng taøi saûn cho saûn xuaát maø khoâng phaûi ñaàu tö moät soá voán lôùn ngay töø ñaàu thaønh laäp vöôït quaù khaû naêng taøi chính cuûa mình hoaëc trong quaù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh gaëp khoù khaên veà thuû tuïc theá chaáp taøi saûn khi vay voán ngaân haøng. Hình thöùc naøy ñöôïc xem laø keânh daãn voán nhanh, hieäu quaû, tieän lôïi phuø hôïp trong vieäc thöïc hieän hieän ñaïi hoùa coâng ngheä saûn xuaát phuø hôïp ñoái vôùi caùc DNNVV saûn xuaát CN coù voán töï coù nhoû beù cuûa Tænh caàn ñoåi môùi trang thieát bò ñeå caûi tieán maãu maõ, chaát löôïng ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng. 3.2.5. Môû roäng caùc hình thöùc taøi trôï khaùc: - Caùc ngaân haøng neân môû roäng cho vay thaáu chi ñoái vôùi caùc khaùch haøng coù quan heä giao dòch thöôøng xuyeân vaø tín nhieäm. - Ngoaøi hình thöùc chieát khaáu, caàm coá caùc giaáy tôø coù giaù do ngaân haøng phaùt haønh (kyø phieáu, traùi phieáu ngaân haøng,…) thì caùc ngaân haøng neân môû roäng cho vay thoâng qua chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù khaùc, thöïc hieän toát nghieäp vuï naøy nhu caàu voán cuûa caùc doanh nghieäp saûn xuaát CN ñöôïc ñaùp öùng kòp thôøi. - Phaùt trieån hình thöùc cho vay hôïp voán: Ñoàng taøi trôï laø quaù trình toå chöùc thöïc hieän vieäc caáp tín duïng cuûa beân ñoàng taøi trôï vôùi söï tham gia cuûa 2 hay nhieàu toå chöùc tín duïng do moät toå chöùc tín duïng laøm ñaàu moái cho moät hoaëc moät phaàn döï aùn, phöông aùn saûn xuaát kinh doanh dòch vuï, ñaàu tö phaùt trieån vaø ñôøi soáng. Trong hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa ngaân haøng khoâng ít caùc tröôøng hôïp cho vay coù möùc ruûi ro maø moät ngaân haøng khoâng theå töï mình ñaûm ñöông noåi hoaëc do quy ñònh khoáng cheá cuûa ngaân haøng Trung öông. Do ñoù, caàn ñoù söï lieân keát (ñoàng taøi trôï) giöõa 69 caùc ngaân haøng; trong lieân keát ñoù coù moät ngaân haøng ñöùng ra laøm ñaàu moái, ñaøm phaùn vôùi khaùch haøng theo caùc ñieàu kieän do caùc ngaân haøng lieân keát ñöa ra, kyù hôïp ñoàng tín duïng, thu huùt voán cuûa caùc ngaân haøng lieân keát vaø chuyeån giao cho khaùch haøng, thu nôï vaø chia laõi. Söï lieân keát naøy ñöôïc giaûi taùn sau moãi hôïp ñoàng; song cuõng coù söï lieân keát laâu daøi ñöôïc trieäu taäp laïi khi coù moät hôïp ñoàng lôùn. Hình thöùc taøi trôï naøy hoã trôï caùc döï aùn ñaàu tö vôùi voán lôùn ñaàu tö chieàu saâu môû roäng kinh doanh ñeå Vónh Long coù nhieàu doanh nghieäp coù quy moâ voán lôùn ñuû söùc caïnh tranh ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong khu vöïc Ñoàng baèng soâng Cöûu Long cuõng nhö trong quaù trình Vieät Nam hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Maët khaùc, cuõng ñeå haïn cheá ruûi ro cho hoaït ñoäng cuûa NHTM. Tuy nhieân, ôû Vónh Long chöa coù döï aùn naøo coù nguoàn voán lôùn, ngoaïi tröø ñaàu tö cô sôû haï taàng caùc khu CN, nhöng hieän nay caùc ngaân haøng chöa lieân keát ñeå thöïc hieän phöông thöùc naøy maø chuû yeáu do moãi ngaân haøng töï cho vay (nhö ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån, ngaân haøng phaùt trieån nhaø Ñoàng baèng Soâng Cöûu long, ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân ñaàu tö cô sôû haï taàng khu CN Hoøa Phuù, Coå Chieân, Bình Minh). - Ngoaøi vieäc vay voán töø ngaân haøng, caùc doanh nghieäp vaø cô sôû saûn xuaát CN coù theå tieáp caän vôùi caùc keânh tín duïng höõu hieäu khaùc giuùp caùc doanh nghieäp giaûi quyeát vaán ñeà huy ñoäng voán trong nhöõng tröôøng hôïp khoù khaên. Ñoù laø tieáp caän nguoàn voán töø caùc toå chöùc taøi chính quoác teá nhö Ngaân haøng theá giôùi (WB), coâng ty taøi chính quoác teá (IFC), Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ (ADB), Chöông trình phaùt trieån döï aùn MeâKoâng, Quyõ hoã trôï ñaàu tö phaùt trieån Nhaät Baûn, SIDA, SICO,…Caùc toå chöùc naøy hieän nay cuõng hoã trôï maïnh meõ veà taøi chính, kyõ thuaät vaø quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh cho caùc DNNVV. Neáu laø doanh nghieäp coå phaàn thì coù theå phaùt haønh coå phieáu hoaëc traùi phieáu ñeå huy ñoäng voán, thöïc teá hieän nay caùc doanh nghieäp coå phaàn ÔÛ Vónh Long laø caùc doanh nghieäp coå phaàn noäi boä vì voán coå phaàn cuûa caùc doanh nghieäp naøy do caùc nhoùm nhoû nhaø ñaàu tö naém giöõ maø chöa mua baùn giao dòch roäng raõi trong coâng chuùng. Vaán ñeà ñaët ra cho caùc doanh nghieäp CN ôû Vónh Long caàn phaûi coù nhieàu 70 nhöõng doanh nghieäp coå phaàn phaán ñaáu ñuû ñieàu kieän tham gia thò tröôøng chöùng khoaùn. Doanh nghieäp coå phaàn vöøa giaûi quyeát vaán ñeà veà voán, vöøa taïo neân caùc doanh nghieäp ñuû khaû naêng tröôøng voán trong ñieàu kieän caïnh tranh khi Vieät Nam ñaõ gia nhaäp vaø tham gia roäng raõi treân thò tröôøng theá giôùi. 3.3. KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI CAÙC CÔ QUAN COÙ LIEÂN QUAN 3.3.1. Kieán nghò ñoái vôùi NHNN Tænh: - NHNN phoái hôïp cuøng ban quaûn lyù khu CN xaây döïng vaø ban haønh Quy cheá phoái hôïp chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi vieäc taïo ñieàu kieän hoã trôï phaùt trieån caùc DN trong khu CN. - NHNN neân coù cô cheá thoaùng ñeå cho caùc NHTM coå phaàn, chi nhaùnh NH nöôùc ngoaøi tieáp tuïc môû chi nhaùnh taïi Vónh Long. Söï xuaát hieän nhieàu NH seõ taïo ra moâi tröôøng caïnh tranh, nhö vaäy khaùch haøng seõ ñöôïc cung öùng nhieàu dòch vuï, nhieàu tieän ích hôn; maïng löôùi hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM seõ tröïc tieáp tham gia chuyeån dòch cô caáu kinh teá cuûa Tænh. - NHNN caàn taïo ñieàu kieän cho caùc NHTM Vónh Long ñöôïc choïn laøm ñoái taùc phoái hôïp ñeå trieån khai caùc döï aùn tín duïng cho vay öu ñaõi cuûa caùc toå chöùc quoác teá. - Ñeà xuaát NHNN Vieät Nam cho pheùp Tænh thaønh laäp phoøng thoâng tin tín duïng treân ñòa baøn vì giuùp: caùc NHTM truy caäp caùc thoâng tin veà khaùch haøng nhanh nhaát ñeå laøm caên cöù quyeát ñònh cho vay, haïn cheá ruûi ro; NHNN chi nhaùnh tænh coù ñieàu kieän naém baét ñaày ñuû thoâng tin ñoái vôùi khaùch haøng cuûa caùc NHTM ñeå coù nhöõng bieän phaùp quaûn lyù nhaø nöôùc kòp thôøi. - Thöïc hieän thoâng tö soá 01/2006/TT-NHNN ngaøy 20/2/2006 cuûa Thoáng ñoác NHNN “Höôùng daãn moät soá noäi dung veà goùp voán thaønh laäp Quõy baûo laõnh tín duïng cho caùc DNNVV”, NHNN chuû ñoäng phoái hôïp vôùi caùc ban, ngaønh taïi ñòa phöông ôû ñòa phöông, tham möu cho Chuû tòch Uûy ban nhaân daân Tænh trong vieäc thaønh laäp Quõy baûo laõnh tín duïng. 3.3.2. Kieán nghò ñoáùi vôùi Uûy ban nhaân daân Tænh Vónh Long: 71 - Taêng cöôøng ñaàu tö phaùt trieån haï taàng kyõ thuaät: nhanh choùng hoaøn thieän quy hoaïch toång theå caùc cuïm, khu, tuyeán CN-TTCN. Tieáp tuïc taäp trung phaùt trieån caùc khu CN: Hoaø Phuù, Bình Minh, tuyeán CN Coå Chieân vaø phaùt trieån theâm caùc Khu CN taäp trung treân cô sôû quy hoaïch vuøng nguyeân lieäu nhö vuøng caây aên traùi,…Tuy ñaõ coù quy hoaïch vaø ñang thöïc hieän nhöng vieäc quy hoaïch, ñeàn buø, giaûi toûa, xaây döïng cô sôû haï taàng chaäm do gaëp khoù khaên veà voán. Voán NSNN ñeå ñeàn buø, giaûi toaû khoâng ñuû vì theá Tænh neân coù cô cheá vay voán ngaân haøng ñeå hoã trôï NSNN; khuyeán khích caùc ngaân haøng ñaàu tö xaây döïng heä thoáng ñieän, nöôùc ñaùp öùng ñuû nhu caàu cho saûn xuaát CN noùi chung cho caùc khu, cuïm, tuyeán CN noùi rieâng. - Maëc duø Vónh Long ñöôïc ñaùnh giaù laø Tænh coù moâi tröôøng ñaàu tö khaù toát, nhöng soá döï aùn ñaàu tö quaù khieâm toán (ñeán thaùng 6/2006: 10 döï aùn). Vì theá Tænh caàn taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi ñeå thu huùt voán ñaàu tö vaøo Tænh; tieáp tuïc chæ ñaïo Sôû Keá hoaïch ñaàu tö phoái hôïp Ban Quaûn lyù khu CN raø soaùt caùc chính saùch khuyeán khích, öu ñaõi ñaàu tö nöôùc ngoaøi, so saùnh chính saùch öu ñaõi cuûa caùc tænh laân caän ñeà ñeà xuaát vôùi Tænh thöïc hieän caùc chính saùch öu ñaõi ñuû haáp daãn ñeå loâi keùo caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc ñaàu tö cô sôû haï taàng khu, cuïm, tuyeán CN; phaùt trieån CN cheá bieán noâng saûn, thuûy saûn cho xuaát khaåu. - Tænh thöïc hieän caûi caùch thuû tuïc haønh chính lieân quan ñeán saûn xuaát CN nhö: hôïp thöùc hoùa nhaø ñaát, caáp giaáy chöùng nhaän öu ñaõi ñaàu tö,… Huy ñoäng moïi nguoàn voán töø caùc caù nhaân, doanh nghieäp, ngaân haøng trong vaø ngoaøi Tænh cho phaùt trieån kinh teá. Ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö toát ñöôïc Uûy ban nhaân daân tænh, huyeän ñeà nghò seõ ñöôïc ngaân haøng phaùt trieån cho vay voán ñaàu tö. Taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp tieáp caän nguoàn voán khaùc treân thò tröôøng. - Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát CN ngoaøi quoác doanh neân daønh phaàn voán töø nguoàn: ngaân haøng phaùt trieån, Quõy quoác gia, Quyõ hoã trôï ngöôøi daân toäc, ngaân haøng phuïc vuï ngöôøi ngheøo,…cho vay tín chaáp ñoái vôùi hôïp taùc xaõ TTCN, laøng ngheà truyeàn thoáng ñeå giaûi quyeát vieäc laøm cho lao ñoäng taïi choã, töøng böôùc naâng cao 72 ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cho ngöôøi daân, ruùt ngaén khoaûng caùch giöõa thaønh thò vaø noâng thoân. - Caân ñoái voán ñaàu tö ñeå caùc huyeän coù ñieàu kieän xaây döïng, quy hoaïch cuïm, tuyeán CN treân töøng ñòa baøn, phaùt huy tieàm naêng, lôïi theá cuûa töøng ñòa phöông. - Ñaåy nhanh chöông trình saép xeáp laïi caùc DNNN treân ñòa baøn, taïo ñieàu kieän thöïc hieän Luaät doanh nghieäp moät caùch thuaän lôïi, thuùc ñaåy phaùt trieån nhanh doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát CN. - Ñeà nghò Tænh: + Chuû ñoäng quyeát ñònh sôùm thaønh laäp Quõy baûo laõnh vay voán DNNVV theo Quyeát ñònh soá 193/QÑ-TTg ngaøy 20/12/2001 Thuû töôùng Chính phuû ban haønh “Quy cheá thaønh laäp vaø toå chöùc hoaït ñoäng cuûa Quõy baûo laõnh tín duïng cho caùc DNNVV”. Chuù troïng cho vay caùc DNNVV saûn xuaát CN laø caùc doanh nghieäp ngoaøi nhaø nöôùc, caùc cô sôû saûn xuaát. Quõy naøy laø choã döïa cho caùc doanh nghieäp vay voán cuûa caùc toå chöùc tín duïng, laø cô hoäi coù ñuû voán caàn thieát phuïc vuï cho saûn xuaát kinh doanh. Ñoàng thôøi cuõng taïo ñieàu kieän cho caùc ngaân haøng môû roäng cho vay, ñaëc bieät laø nhöõng doanh nghieäp CN ñang khoù khaên veà taøi saûn theá chaáp. Vôùi nhieàu tieän ích cuûa Quõy baûo laõnh tín duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp noùi chung cuõng nhö caùc doanh nghieäp saûn xuaát CN noùi rieâng, vieäc xuùc tieán thaønh laäp vaø ñöa Quõy vaøo hoaït ñoäng nhanh choùng taïo theâm keânh cung öùng voán trung vaø daøi haïn töø phía ngaân haøng ñeå hieän ñaïi hoùa coâng ngheä saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp, taêng tyû troïng CN trong GDP ñeán naêm 2010. + Thaønh laäp quõy khuyeán coâng cuûa Tænh: Quõy naøy ñöôïc hình thaønh töø caùc nguoàn ngaân saùch cuûa uûy ban nhaân daân Tænh caáp haøng naêm; taøi trôï vaø ñoùng goùp cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc; nguoàn voán hôïp phaùp khaùc;… ñeå ñaàu tö cho caùc döï aùn saûn xuaát CN. Ban haønh chính saùch hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö (baèng nguoàn voán hoã trôï cuûa tænh) ñoái vôùi caùc döï aùn thuoäc dieän khuyeán khích ñaàu tö. - Ñaøo taïo, boå sung caùc chuyeân vieân coù trình ñoä thaïc só, tieán syõ veà kinh teá, coù chính saùch thu huùt nhaân taøi cho phaùt trieån kinh teá cuûa Tænh. Phaùt huy hieäu quaû ñaøo 73 taïo cuûa caùc cô sôû, tröôøng, trung taâm ôû ñòa phöông thoâng qua nhieàu hình thöùc ñaøo taïo thích hôïp nhö: taäp huaán, boài döõông, ñaøo taïo töø xa,…ñeå ñaùp öùng nhu caàu hoïc taäp cuûa caùc nhaø doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát CN nhaèm naâng cao naêng löïc quaûn lyù phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát CN cuûa ñòa phöông. - Haøng naêm neân toå chöùc töø moät ñeán hai laàn tieáp xuùc hoaëc thoâng qua ñöôøng daây noùng ñeå naém baét thoâng tin, yeâu caàu, kieán nghò cuûa caùc doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát CN kòp thôøi coù nhöõng chính saùch, nhöõng giaûi phaùp hoã trôï giaûi quyeát nhöõng khoù khaên cuûa caùc DN, cô sôû saûn xuaát CN. Maët khaùc, caàn kòp thôøi bieåu döông caùc doanh nghieäp, caùc cô sôû laøm aên coù hieäu quaû, ñoùng goùp lôùn cho phaùt trieån kinh teá cuûa Tænh. - Chính quyeàn ñòa phöông caùc caáp caàn giuùp ñôõ, taïo thuaän lôïi ñeå ngaân haøng cho vay cuõng nhö ñoân ñoác caùc doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát CN traû nôï. 3.3.3. Ñoái vôùi Sôû coâng nghieäp vaø caùc ngaønh coù lieân quan: - Sôû CN ñeà xuaát UBND Tænh ñieàu chænh quy hoaïch ngaønh CN giai ñoaïn 2006- 2010 vaø coù taàm nhìn ñeán 2015 ñeå coù söï taäp trung taøi nguyeân voán, nhaân löïc vaøo saûn xuaát CN coù hieäu quaû vaø taïo ra moät böôùc ñoät phaù môùi cho CN Vónh Long trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. - Sôû CN neân phoái hôïp toát vôùi caùc NHTM ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc cô sôû, doanh nghieäp CN coù nhu caàu veà voán ñöôïc tieáp caän nhanh nguoàn voán TDNH cho ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát. Höôùng daãn caùc cô sôû, doanh nghieäp CN chöa hôïp thöùc hoùa nhaø ñaát, quyeàn sôû höõu nhaø xöôûng nhanh choùng thöïc hieän ñeå ñuû ñieàu kieän giao dòch vôùi ngaân haøng. - Sôû CN phoái hôïp vôùi UBND caùc phöôøng, xaõ cuûng coá vaø phaùt trieån caùc hôïp taùc xaõ, hoäi laøng ngheà. Phaùt huy vai troø cuûa Trung taâm khuyeán coâng trong vieäc höôùng daãn, hoã trôï caùc doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát CN laäp caùc döï aùn, phöông aùn ñaàu tö phaùt trieån CN ñaûm baûo khaû thi ñeå coù theå vay voán töø NH hoaëc töø caùc nguoàn voán öu ñaõi, taøi trôï khaùc. - Ñeå quy hoaïch nhoùm ngaønh CN treân ñòa baøn, caùc Sôû neân phoái hôïp ñeå thöïc hieän: 74 + Ñoái vôùi ngaønh cheá bieán noâng, thuûy saûn (nhö: gaïo, traùi caây, thuûy saûn): Sôû KH ñaàu tö chuû trì phoái hôïp vôùi Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, Sôû taøi nguyeân moâi tröôøng xem xeùt ñeå hoaøn thieän quy hoaïch treân cô sôû coù tính ñeán söï phaùt trieån lieân vuøng, lieân tænh coù chung lôïi theá phaùt trieån. + Ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát goám myõ ngheä: Sôû CN phoái hôïp Sôû Taøi nguyeân Moâi tröôøng, Sôû Thöông maïi Du lòch xaây döïng laïi quy hoaïch ñeå phaùt trieån ñoàng boä, phuø hôïp naêng löïc, nguoàn taøi nguyeân,…töøng ñòa phöông. + Ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát vaø söûa chöõa noâng cuï: ñaây laø ngaønh goùp phaàn thuùc ñaåy maïnh CNH, HÑH noâng nghieäp noâng thoân, vì theá Sôû CN phoái hôïp vôùi Sôû Khoa hoïc coâng ngheä toå chöùc thöïc hieän, treân cô sôû phaûi ñaùnh giaù: naêng löïc veà soá löôïng, quy moâ chaát löôïng loaïi hình saûn xuaát vaø söûa chöõa noâng cuï vaø yeâu caàu phaùt trieån ñeå keâu goïi ñaàu tö vaøo ngaønh naøy. + Ñoái vôùi ngaønh saûn xuaát deät - may - da: ñaây laø ngaønh khai thaùc lôïi theá veà nguoàn nhaân löïc cuûa Tænh, maëc duø nhöõng naêm qua coù phaùt trieån nhöng chöa coù saûn phaåm rieâng cuûa Tænh maø chuû yeáu laø caùc saûn phaåm gia coâng. Vì theá, ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh naøy beân caïnh tieáp tuïc phaùt trieån theo phöông thöùc gia coâng, phaûi chuyeån daàn sang phöông thöùc töï saûn xuaát kinh doanh ñeå taïo ra caùc saûn phaåm rieâng cuûa Tænh ñuû söùc caïnh tranh treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. - Caùc Sôû, Ban, Ngaønh Tænh caàn hieåu taàm quan troïng cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân, caùc döï aùn tö nhaân ñaàu tö caàn phaûi cöû caùn boä theo doõi ñeå hoã trôï, giuùp ñôõ caùc doanh nghieäp thöïc hieän döï aùn. - Khuyeán khích, hoã trôï, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caùc doanh nghieäp saûn xuaát haøng xuaát khaåu, thöïc hieän ñoàng boä heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO, HACCP (cheá bieán thuûy saûn),…ñoái vôùi taát caû caùc doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát CN. - Khuyeán khích caùc doanh nghieäp hoïc taäp moâ hình kinh doanh, kinh nghieäm quaûn lyù cuûa caùc doanh nghieäp trong khu CN, caùc doanh nghieäp CN trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå taùc ñoäng laøm thay ñoåi tö duy cuûa doanh nghieäp, maïnh daïn ñaàu tö ñoåi môùi 75 trang thieát bò, coâng ngheä tieân tieán ñeå coù caùc saûn phaåm toát veà chaát, ñeïp veà maãu maõ, ña daïng veà chuûng loaïi,…ñuû naêng löïc caïnh tranh treân thò tröôøng. - Hoã trôï caùc doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát CN taêng cöôøng hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi: toå chöùc ñaøo taïo huaán luyeän; xaây döïng trang website ñeå giôùi thieäu caùc ngaønh CN maø Tænh ñang keâu goïi ñaàu tö (döï aùn saûn xuaát gaïch ngoùi, goám söù chaát löôïng cao cho xuaát khaåu; döï aùn xaây döïng xí nghieäp giaày da; döï aùn nhaø maùy thöïc phaåm xuaát khaåu; nhaø maùy saûn xuaát bao bì xuaát khaåu; döï aùn saûn xuaát nöôùc khoaùng, nöôùc giaûi khaùt; döï aùn xaây döïng nhaø maùy cheá bieán traùi caây xuaát khaåu; döï aùn xaây döïng cô sôû haï taàng caùc khu, cuïm CN), quaûng baù caùc saûn phaåm CN; hoã trôï, cung caáp caùc thoâng tin tìm kieám thò tröôøng, ñoái taùc kinh doanh, toå chöùc trieån laõm, hoäi chôï vaø giôùi thieäu saûn phaåm CN cuûa Tænh. - Thaønh laäp Toång Coâng ty goám: Sôû CN phoái hôïp Sôû taøi nguyeân moâi tröôøng, Cuïc thueá Tænh ñeå xaây döïng cô cheá, chính saùch öu ñaõi cho Toång Coâng ty vaø caùc ñôn vò thaønh vieân ñeå khuyeán khích caùc doanh nghieäp saûn xuaát goám tham gia vaøo Toång Coâng ty. Sôû CN phoái hôïp vôùi Sôû Thöông maïi Du lòch ñeå giôùi thieäu saûn phaåm goám myõ ngheä, caùc saûn phaån CN cho khaùch du lòch,... - Caàn tieáp tuïc phaùt trieån caùc chöông trình khuyeán coâng, khuyeán khích phaùt trieån CN noâng thoân (thöïc hieän Nghò ñònh 134/2004/NÑ-CP ngaøy 09/06/2004) nhaèm hoã trôï vaø taïo ñieàu kieän ñeå caùc toå chöùc, caù nhaân tham gia phaùt trieån saûn xuaát CN noâng thoân. - Ñaøo taïo boài döôõng nguoàn nhaân löïc: toå chöùc ñaøo taïo coù heä thoáng löïc löôïng lao ñoäng kyõ thuaät tham gia saûn xuaát. Chuù yù phaùt trieån heä thoáng ngheä nhaân coù tay ngheà cao baèng caùch phoái hôïp caùc tröôøng daïy ngheà cuûa ñòa phöông thöôøng xuyeân toå chöùc caùc lôùp taäp huaán cho boä maùy quaûn lyù caùc doanh nghieäp hoaëc gôûi ñi ñaøo taïo ôû caùc ñòa phöông khaùc. Maët khaùc, xaây döïng chính saùch öu ñaõi (löông, phuï caáp, nhaø cöûa, ñieàu kieän laøm vieäc) ñoái vôùi caùc ngheä nhaân, caùn boä kyõ thuaät, coâng nhaân baäc cao, trong ñoù 76 khuyeán khích ngöôøi ñòa phöông gôûi ñi ñaøo taïo quay trôû veà phuïc vuï cuõng nhö ngöôøi töø caùc ñòa phöông khaùc ñeán laäp nghieäp. 3.3.4. Kieán nghò ñoái vôùi caùc NHTM: - Caùc NHTM trieån khai hoaït ñoäng dòch vuï thanh toaùn ñoái vôùi caùc DNNVV saûn xuaát CN. Ngaân haøng chuû ñoäng tieáp caän doanh nghieäp laøm toát hoaït ñoäng tö vaán, hoã trôï doanh nghieäp trong quaù trình laäp vaø xaây döïng phöông aùn khaû thi, xaùc ñònh caáu truùc voán vaø söû duïng voán coù hieäu quaû, veà thuû tuïc vay voán cuõng nhö quan heä giao dòch vôùi ngaân haøng. Thoâng qua tö vaán caùc ngaân haøng vöøa giuùp khaùch haøng quaûn lyù taøi chính vöøa taïo ra ñöôïc nhu caàu voán. - Ñôn giaûn hoùa thuû tuïc vay voán ñeå caùc doanh nghieäp coù theå tieáp caän deã daøng vôùi nguoàn voán cuûa ngaân haøng, ñaëc bieät nguoàn voán trung vaø daøi haïn ñaàu tö CN. Ngaân haøng caàn chuù troïng tính khaû thi cuûa döï aùn, khoâng quaù raøng buoäc vaøo taøi saûn theá chaáp khi quyeát ñònh cho vay. Taäp trung voán cho nhöõng ngaønh muõi nhoïn coù taàm chieán löôïc laâu daøi nhö: Coâng ty Döôïc & Vaät tö Y teá, Coâng ty Xuaát Nhaäp Khaåu Vónh Long, Coâng ty hoùa daàu MeâKoâng,… - Ngaân haøng neân coù nhöõng chính saùch öu ñaõi voán, laõi suaát ñoái vôùi caùc khaùch haøng laø caùc doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát CN. Ngaân haøng môû roäng ñaûm baûo tieàn vay hình thaønh töø voán vay. - Caùc NHTM cung caáp ñaày ñuû thoâng tin veà khaùch haøng cho Trung taâm thoâng tin tín duïng (theo Quyeát ñònh 1117/2004/QÑ-NHNN) vì thôøi gian qua caùc NHTM thöïc hieän chöa toát (chæ cung caáp 40-50% thoâng tin dö nôï cuûa khaùch haøng). Maët khaùc, vieäc tham vaán töø keânh thoâng tin naøy cuûa caùc NHTM treân ñòa baøn coøn haïn cheá, ñeà nghò caùc NHTM caàn phaûi khai thaùc toát hôn keânh thoâng tin naøy nhaèm haïn cheá ruûi ro. - Quan heä hôïp taùc giöõa caùc Ngaân haøng thöông maïi: caàn chuû ñoäng phoái hôïp ñeå cuøng toàn taïi vaø phaùt trieån thoâng qua ñoàng taøi trôï cho caùc döï aùn ñaàu tö saûn xuaát CN, thoâng tin cho nhau nhöõng ruûi ro, nhöõng kinh nghieäm,… 77 - Thoâng qua vieäc tuyeån choïn vaø thöôøng xuyeân ñaøo taïo laïi ñeå coù ñoäi nguõ caùn boä, chuyeân moân gioûi, coù ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, am hieåu tình hình kinh teá-xaõ hoäi, veà caùc lónh vöïc, ngaønh; coù khaû naêng naém baét, döï ñoaùn söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng; coù khaû naêng thaåm ñònh caùc döï aùn ñaàu tö,…; thöïc hieän toát caùc nghieäp vuï kinh doanh phaùt trieån ña daïng vôùi yeâu caàu ngaøy caøng cao. Tieáp tuïc naâng cao nguoàn nhaân löïc laø moät yeáu toá quan troïng ñeå naâng cao chaát löôïng tín duïng, giaûm thieåu ruûi ro ñoái vôùi ngaân haøng cuõng nhö ñoái vôùi neàn kinh teá. 3.3.5. Kieán nghò ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, hoä saûn xuaát coâng nghieäp: - Naâng cao naêng löïc cuûa ngöôøi quaûn lyù. - Ñeå coù tình hình taøi chính minh baïch ñaûm baûo ñuû ñoä tin caäy roõ raøng, haøng naêm caùc doanh nghieäp neân thueâ Coâng ty kieåm toaùn veà tình hình taøi chính; ñoái vôùi hoä saûn xuaát tình hình taøi chính roõ raøng, minh baïch. Maët khaùc, cung caáp caùc thoâng tin ñaày ñuû, chính xaùc cho caùc ngaân haøng ñeå thuaän lôïi trong vieäc tieáp caän nguoàn voán. - Vaán ñeà tìm kieám, xaây döïng ñöôïc caùc döï aùn kinh doanh khaû thi laø vieäc lôùn vaø khoù ñoái vôùi thöïc traïng caùc DNNVV ôû Vónh Long. Caùc doanh nghieäp caàn coù söï hoã trôï cuûa ngaân haøng, Sôû CN trong vieäc laäp döï aùn saûn xuaát kinh doanh, cung caáp ñaày ñuû thoâng tin cho ngaân haøng, taïo uy tín cuûa mình vôùi ngaân haøng. Toùm laïi: Ñeå phaùt trieån ngaønh naøy khoâng chæ coù voán tín duïng NH maø phaûi coù caùc giaûi phaùp hoã trôï ñoàng boä tích cöïc töø phía NHNN, Uûy ban nhaân daân tænh, Sôû Coâng nghieäp, caùc sôû ban ngaønh coù lieân quan ñeå taïo ñoäng löïc maïnh meõ thuùc ñaåy ngaønh CN Vónh Long voán coøn nhoû beù seõ trôû thaønh ngaønh then choát thuùc ñaåy kinh teá ñòa phöông phaùt trieån theo höôùng CNH, HÑH. 78 KEÁT LUAÄN Phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp laø nhu caàu böùc thieát, taùc ñoäng maïnh meõ ñeán quaù trình phaùt trieån toaøn dieän kinh teá – xaõ hoäi cuûa Tænh. Trong nhöõng naêm qua treân cô sôû Nghò quyeát Tænh ñaûng boä, laõnh ñaïo Tænh xaây döïng chieán löôïc, giaûi phaùp phaùt trieån coâng nghieäp phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá vì theá coâng nghieäp ñaõ coù böôùc chuyeån bieán roõ neùt, ñoùng goùp vaøo GDP cuûa Tænh naêm sau cao hôn naêm tröôùc thuùc ñaåy chuyeån dòch cô caáu kinh teá cuûa Tænh theo höôùng CNH, HÑH. Tuy nhieân, söï phaùt trieån cuûa ngaønh coâng nghieäp chöa xöùng vôùi tieàm naêng, coøn gaëp nhieàu khoù khaên do quy moâ saûn xuaát nhoû, coâng ngheä laïc haäu, khoâng ñoàng boä, chaát löôïng saûn phaåm cuûa nhieàu maët haøng coâng nghieäp chöa ñuû söùc caïnh tranh,... Coù nhieàu nguyeân nhaân khaùch quan, chuû quan laøm haïn cheá söï phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp, trong ñoù löôïng voán caàn thieát ñuû ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån coâng nghieäp laø tieàn ñeà vaät chaát thieát yeáu. Ngaân haøng– moät keânh cung voán quan troïng ñaõ tích cöïc ñaàu tö, song vaãn chöa ñaùp öùng ñuû nhu caàu cuûa doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp phaùt trieån theo höôùng CNH, HÑH. Töø thöïc teá nghieân cöùu keát hôïp vôùi caùc luaän cöù khoa hoïc, luaän vaên ñaõ neâu leân moät soá vaán ñeà cô baûn: - Trình baøy vaø phaân tích nhöõng lyù luaän cô baûn veà tín duïng ngaân haøng, vai troø tín duïng ngaân haøng phaùt trieån coâng nghieäp trong söï nghieäp CNH, HÑH. - Giôùi thieäu nhöõng neùt lôùn vaø nhöõng tieàm naêng phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp cuûa Tænh. Phaân tích thöïc traïng tín duïng ngaân haøng ñaàu tö ngaønh coâng nghieäp trong giai ñoaïn 2003-2005, ñoàng thôøi neâu leân nhöõng toàn taïi haïn cheá vaø nguyeân nhaân hoaït ñoäng tín duïng ngaân haøng phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp cuûa Tænh. - Luaän vaên ñaõ ñeà caäp nhöõng giaûi phaùp cô baûn, kieán nghò nhaèm phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp cuûa Tænh theo höôùng hieän ñaïi, ñuùng ñònh höôùng, ñaït hieäu quaû, phaùt trieån kinh teá ñòa phöông nhanh, beàn vöõng. Vieäc nghieân cöùu caùc giaûi phaùp tín duïng ngaân haøng phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp cuûa Tænh laø vaán ñeà lôùn, phöùc taïp, trong khi söï hieåu bieát vaø khaû naêng nghieân cöùu coøn haïn cheá neân luaän vaên khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Taùc giaû kính mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa quyù Thaày, Coâ./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp chủ yếu về tín dụng ngân hàng để phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh long.pdf
Luận văn liên quan