Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUTrang1 1. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài1 2. Mục đích nghiên cứu1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu2 4. Phương pháp nghiên cứu2 5. Nội dung của luận văn2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI3 1.1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài3 1.1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài3 1.1.2. Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài3 1.2.Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển kinh tế4 1.2.1. Đối với nước xuất khẩu đầu tư4 1.2.2. Đối với nước tiếp nhận đầu tư5 1.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam7 1.3.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh7 1.3.2. Doanh nghiệp liên doanh7 1.3.3. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài7 1.3.4. Hình thức doanh nghiệp cổ phần8 1.4. Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và một số nước ASEAN9 1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc9 1.4.2. Kinh nghiệm của một số nước ASEAN10 1.4.2.1. Kinh nghiệm của Singapore11 1.4.2.2. Kinh nghiệm của Malaysia13 1.4.2.3. Kinh nghiệm của Thái Lan14 1.5. Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số tỉnh, thành phố trong nước15 1.5.1. Kinh nghiệm của tỉnh Bình Dương15 1.5.2. Kinh nghiệm của tỉnh Đồng Nai đầu tàu về xây dựng các khu công nghiệp17 1.5.3. Kinh nghiệm của Thủ đô Hà Nội18 1.5.4. Kinh nghiệm củaVĩnh Phúc20 1.5.5. Kinh nghiệm của Đà Nẵng21 1.6. Bài học kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÌNH THUẬN24 2.1. Giới thiệu về tiềm năng của tỉnh Bình Thuận24 2.1.1. Tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên24 2.1.2. Dân số và lao động25 2.2. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến hết tháng 12/200426 2.2.1. Tình hình số dự án được cấp phép, thu hồi, điều chỉnh vốn26 2.2.2. Qui mô thu hút vốn FDI29 2.2.3. Phân theo đối tác , nhóm khu vực đầu tư30 2.2.4. Cơ cấu đầu tư theo ngành32 2.2.5. Phân theo địa bàn đầu tư34 2.2.6. Về hình thức đầu tư35 2.2.7. Về thiết bị công nghệ37 2.2.8. Tình hình phát triển khu công nghiệp để hỗ trợ việc đầu tư FDI37 2.2.8.1. Tình hình quy hoạch các khu công nghiệp37 2.2.8.2. Tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng38 2.2.8.3. Diện tích đất đã cho thuê ở khu công nghiệp Phan Thiết38 2.3. Những thành tựu đạt được từ hoạt động FDI đối với kinh tế Bình Thuận39 2.4. Những tồn tại trong công tác thu hút FDI tại tỉnh Bình Thuận44 2.5. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Bình Thuận49 2.5.1. Nguyên nhân chủ quan của các chủ thể đầu tư trực tiếp nước ngoài49 2.5.2. Nguyên nhân từ sự quản lý nhà nước50 2.5.3. Nguyên nhân do môi trường đầu tư chung52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 201054 3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận đến năm 201054 3.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Thuận54 3.1.2. Các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Thuận55 3.2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài55 3.2.1. Những thuận lợi56 3.2.2. Những khó khăn, trở ngại56 3.3. Định hướng phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bình Thuận57 3.3.1. Định hướng chung57 3.3.2. Một số định hướng cụ thể58 3.4. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận60 3.4.1.Về nhận thức60 3.4.2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI từ nay đến năm 201060 3.4.3. Đẩy mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ61 3.4.4.Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, nâng cao tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh63 3.4.5. Để đảm bảo tính thực thi pháp luật cho các bên tham gia hoạt động FDI, Nhà nước cần tổ chức ra một hệ thống trọng tài kinh tế, tòa án kinh tế65 3.4.6. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị xã hội65 3.4.7. Đẩy mạnh hoạt động vận động, xúc tiến đầu tư66 3.4.8. Tạo điều kiện cho thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nhập cuộc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài67 3.4.9. Hoàn thiện cơ chế chính sách đối với FDI tại Bình Thuận68 3.4.9.1. Chính sách về đất đai, nhà ở68 3.4.9.2. Một số chính sách hỗ trợ đầu tư68 3.4.10. Nâng cao năng lực quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa phương69 3.4.10.1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước69 3.4.10.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính70 3.4.10.3 Hoàn thiện tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ70 3.4.11. Tìm hiểu kỹ phong tục tập quán của từng nhà đầu tư71 3.4.12. Kết hợp phát triển các khu công nghiệp với việc đô thị hóa vùng nông thôn phụ cận, đồng thời xây dựng chính sách thu hút các công ty xuyên quốc gia.72 3.5. Kiến nghị73 3.5.1. Đối với Chính phủ73 3.5.2. Đối với UBND tỉnh Bình Thuận74 KẾT LUẬN76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU 1.Y nghĩa và tínhcấp thiết của đề tài: thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) vào Việt Nam đã được ûng và Nhà nước coi là một chủ trương quan trọng nhằm góp phần khai thác các nguồn lực trong nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước. Để tăng cường hoạt động thu hút FDI vào nước ta Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX chỉ rõ nhiệm vụ của nhà nước ta trong thời gian tới là: “Tạo điều kiện để kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển thuận lợi, hướng vào xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm. Cải thiện môi trường kinh tế pháp lý để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài”. V Riêng hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận trong những năm qua nhờ có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên khá đa dạng đã thu được một số kết quả đáng kể. Tuy nhiên, số dự án cùng với số vốn FDI vào tỉnh vẫn chưa tương xứng so với tiềm năng, lợi thế sẵn có; là do lĩnh vực này tương đối mới mẻ đòi hỏi phải có một bề dày kinh nghiệm, nên việc thu hút, định hướng, quản lý và sử dụng FDI vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót nhất định.Và hơn nữa, trong tương lai trước xu thế hội nhập diễn ra gay gắt, trước sự phát triển không ngừng của các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai thì vấn đề đặt ra là làm sao tạo hình ảnh Bình Thuận có sức hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, để không ngoài mục đích thúc đẩy việc gia tăng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Bình Thuận ngày một nhiều hơn. Do đó, tác giả xác định tên đề tài làm luận văn thạc sĩ cho mình là: “GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2010”. 2.Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận về vai trò của việc thu hút vốn FDI, mục đích nghiên cứu của luận văn là tìm kiếm và đề xuất một số giải pháp thu hút FDI nhằm tạo ra sức bật mới với một tỉnh đầy tiềm năng và cơ hội đầu tư như Bình Thuận có thể cùng cả nước góp phần đưa đất nước phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ, vững chắc, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: là lĩnh vực FDI về các phương diện: hình thức đầu tư, số lượng, qui mô, cơ cấu, thực trạng, tác động, xu hướng vận động . Với tư cách là các nhân tố quan trọng miêu tả bức tranh về hoạt động FDI một đòn bẩy then chốt trong công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Phạm vi nghiên cứu: Để đảm bảo tính logic, tính hệ thống và cô đọng, luận văn giới hạn trình bày nội dung là hoạt động FDI tại tỉnh Bình Thuận. 4.Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu là duy vật biện chứng , phương pháp phân tích định lượng và định tính, phân tích hệ thống, phương pháp mô hình hóa, phương pháp so sánh, đối chiếu, suy luận logic, lý thuyết hệ thống, phương pháp điều tra để làm sáng tỏ và cụ thể hóa nội dung nghiên cứu, đồng thời tiếp thu có phê phán, chọn lọc những kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài. 5.Nội dung của luận văn bao gồm: -Lời mở đầu. -Chương 1: Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài . -Chương 2: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận. -Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. -Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục. Trong quá trình nghiên cứu, do thiếu kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự lượng thứ của quý Thầy-Cô và người đọc. Em xin cảm ơn quý Thầy Cô khoa Sau Đại Học của Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM đã tận tình dạy bảo. Xin cám ơn PGS.TS.NGUYỄN NGỌC HÙNG, người hướng dẫn khoa học, đã giúp đỡ em rất nhiều cho luận văn được hoàn thành.

pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 64 3.4.2. Xaây döïng chieán löôïc, quy hoaïch, keá hoaïch , chöông trình thu huùt vaø söû duïng nguoàn voán FDI töø nay ñeán naêm 2010 . Tieáp tuïc xaây döïng Danh muïc döï aùn keâu goïi ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi cuûa tænh Bình Thuaän thôøi kyø 2006-2010 vaø coâng boá trong naêm 2005, laøm cô sôû cho vieäc vaän ñoäng xuùc tieán ñaàu tö. Caùc döï aùn khi ñöôïc löïa choïn ñöa vaøo danh muïc naøy phaûi coù söï thoáng nhaát tröôùc veà chuû tröông, quy hoaïch vaø ñöôïc boá trí voán laøm döï aùn tieàn khaû thi. Caùc Sôû, ngaønh, ñòa phöông chuû ñoäng xaây döïng vaø ñaêng kyù vôùi Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ñeå toång hôïp thoáng nhaát thaønh danh muïc cuûa tænh laøm cô sôû ñeå UBND tænh coâng boá danh muïc döï aùn keâu goïi FDI cuûa Tænh, trong ñoù coù döï aùn cuûa ngaønh, ñòa phöông phaûi chuù yù ñeán vieäc khai thaùc lôïi theá taïi choã vaø hieäu quaû kinh teá, xaõ hoäi maø döï aùn ñem laïi cuõng nhö phuø hôïp vôùi moái quan taâm cuûa caùc nhaø ñaàu tö. Caùc Sôû, ngaønh xaây döïng vaø ñieàu chænh quy hoaïch ngaønh, caùc saûn phaåm chuû yeáu phaûi phuø hôïp vôùi Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 2001-2010 vaø Keá hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 2006-2010; xaùc ñònh roõ nhu caàu veà töøng loaïi nguoàn voán, trong ñoù coù voán FDI ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu, saûn phaåm ñaët ra trong keá hoaïch. 3.4.3. Ñaåy maïnh vieäc phaùt trieån cô sôû haï taàng, naâng cao chaát löôïng dòch vuï: Bình Thuaän laø tænh raát baát lôïi veà cô sôû haï taàng kinh teá-xaõ hoäi so vôùi caùc tænh laân caän thuoäc mieàn Ñoâng Nam Boä, cô sôû haï taàng nhieàu nôi xuoáng caáp traàm troïng, coù nôi ñaõ ñöôïc chænh söûa tu boå hoaëc xaây döïng nhöng chaát löôïng coâng trình ñöa vaøo khai thaùc söû duïng raát keùm. Neáu khoâng muoán maát haún lôïi theá laøm aên vôùi caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc vaø tuït haäu so vôùi caùc tænh baïn, thì tænh phaûi theo doõi kieåm tra giaùm saùt ñoân ñoác ñoái vôùi caùc coâng trình xaây döïng ngay töø khaâu laäp keá hoaïch ñeán khaâu thöïc hieän döï aùn. Xaây döïng vaø phaùt trieån cô sôû haï taàng ñoøi hoûi phaûi coù löôïng voán ñaàu tö raát lôùn, ñieàu naøy ngoaøi khaû naêng cuûa ngaân saùch tænh. Do ñoù caàn phaûi keâu goïi vaø khuyeán khích caùc hình thöùc ñaàu tö khaùc nhö: BOT, BTO, BT, thu phí, ñoåi ñaát laáy cô sôû haï taàng, trong ñoù söû duïng hình thöùc thu phí nhö laø moät bieän phaùp keát hôïp vaø phaûi laáy caùc hình thöùc khaùc nhö BOT, BT laøm chuû ñaïo. Ñeå trieån khai nhanh hình thöùc BOT xin ñöôïc neâu moät soá bieän phaùp sau: Veà maët toå chöùc: tænh neân caên cöù vaøo quy hoaïch ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi trong töøng thôøi kyø ñeå laäp danh muïc caùc döï aùn ñaàu tö theo hôïp ñoàng BOT, Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 65 BTO, BT vaø nhöõng luaän chöùng kinh teá kyõ thuaät cho töøng döï aùn. Sau ñoù caùc ngaønh chöùc naêng seõ coâng khai caùc döï aùn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp baèng phöông thöùc ñaáu thaàu vaø kyù hôïp ñoàng vôùi ngaønh chöùc naêng. Tænh caàn coâng boá vaø quaûng caùo roäng raõi nhöõng öu ñaõi ñaëc bieät ñoái vôùi töøng döï aùn thuoäc hình thöùc BOT ñeå khuyeán khích caùc chuû ÑTNN boû voán ñaàu tö vaøo theo ñuùng ñònh höôùng cuûa tænh. Caùc döï aùn BOT thöôøng ñoøi hoûi voán raát lôùn, vì vaäy khi löïa choïn ñoái taùc, neân giao dòch vôùi nhöõng taäp ñoaøn coâng ty lôùn coù ñuû söùc maïnh veà taøi chính. Caùc döï aùn lôùn khoù tính toaùn ñöôïc heát caùc chi phí, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà veà voán, nhaø nöôùc neân cho pheùp caùc nhaø ñaàu tö thaønh laäp loaïi hình doanh nghieäp coâng ty chuyeân taøi trôï cho caùc döï aùn BOT… hoaëc coù theå cho pheùp laäp caùc coâng ty taøi chính, ñöôïc söï uûy quyeàn cuûa Boä Taøi chính seõ phaùt haønh traùi phieáu boå sung voán kòp thôøi caùc döï aùn BOT. Hieän nay, caùc döï aùn BOT ñöôïc Nhaø nöôùc öu ñaõi raát cao. Haøng loaït chính saùch khuyeán khích ñaàu tö raát quan troïng ñaõ ñöôïc ban haønh nhöng vaãn chöa thöïc thi roäng raõi, vì vieäc trieån khai caùc chính saùch ñoù gaëp phaûi löïc caûn töø moät soá ngöôøi thöøa haønh ôû caùc ngaønh cuûa ñòa phöông, laøm naûn loøng caùc nhaø ñaàu tö. Vì vaäy, beân caïnh vieäc ban haønh nhöõng chính saùch öu ñaõi cuûa Chính phuû, tænh caàn phaûi quan taâm ñeán vieäc phoå bieán vaø toå chöùc thöïc hieän nhöõng chính saùch ñoù ñeán töøng nhaân vieân thöøa haønh trong boä maùy toå chöùc cuûa ñòa phöông. Veà naâng caáp caûi thieän heä thoáng cô sôû haï taàng thì tröôùc tieân chuù yù ñeán naâng caáp heä thoáng ñöôøng xaù, ñaûm baûo thuaän lôïi cho vieäc ñi laïi trong vaø ngoaøi Tænh. Caûng bieån Phan Thieát caàn phaûi ñöôïc ñaàu tö nhieàu hôn nöõa ñeå trôû thaønh caûng lôùn, phuïc vuï cho thoâng thöông, ñaùnh baét ñöôøng bieån. KCN caàn ñöôïc môû roäng vôùi quy moâ lôùn hôn. Tröôùc ñaây khi Luaät ÑTNN chöa ñöôïc söûa ñoåi thì BOT khoâng ñöôïc thöïc hieän ôû Vieät Nam , theá nhöng hieän nay luaät ñaõ söûa ñoåi quy ñònh treân, neáu ñieàu kieän cho pheùp Bình Thuaän cuõng neân keâu goïi nöôùc ngoaøi ñaàu tö theo hình thöùc naøy vì BOT chuû yeáu laø ñaàu tö cô sôû haï taàng. Keâu goïi ñaàu tö theo hình thöùc naøy ta coù lôïi ñieåm laø sau khi ñöôïc nöôùc ngoaøi chuyeån giao thì ta höôûng ñöôïc coâng trình ñoù cuûa hoï. Chính vì vaäy , noù cuõng ñaõ goùp moät phaàn naøo taïo cho ta cô sôû haï taàng. Heä thoáng taøi chính ngaân haøng cuûa Tænh coøn raát yeáu, cuõng gaây khaù nhieàu trôû ngaïi ñoái vôùi nhaø ñaàu tö chaúng haïn ñoù laø nhöõng haïn cheá veà voán, kyõ thuaät quaûn lyù , coâng ngheä vaø quaù trình cho vay voán coøn chaäm , caùn boä quaûn lyù khoâng ñuû naêng löïc Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 66 trong quaûn lyù vaø cho vay caùc döï aùn lôùn. Do ñoù, ñeå heä thoáng ngaân haøng ngaøy caøng hieän ñaïi vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa caùc nhaø ñaàu tö ; ñieàu caàn chuù yù laø phaûi ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân vieân trong ngaønh naøy, öùng duïng coâng ngheä môùi, taïo moái lieân keát heä thoáng ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Heä thoáng thoâng tin lieân laïc hieän nay treân ñòa baøn Tænh ñaõ coù nhieàu tieán boä hôn tröôùc song vaãn chöa thöïc söï phuïc vuï heát nhu caàu cuûa nhaân daân. Maïng ñieän thoaïi di ñoäng coøn yeáu gaây khoâng ít caûn trôû cho vieäc lieân laïc vôùi nhau. Neáu caûi thieän ñöôïc heä thoáng thoâng tin lieân laïc seõ taïo ñöôïc phaàn naøo söï yeân taâm cho caùc nhaø ñaàu tö vaø taïo ñieàu kieän thu huùt ÑTNN nhö môû roäng maïng löôùi phuû soáng di ñoäng treân toaøn Tænh . Ñoái vôùi truyeàn hình , truyeàn thanh caàn noå löïc xaây döïng nhieàu traïm tieáp soùng ôû vuøng saâu, vuøng xa, ñaûm baûo moïi nôi ñeàu naém baét ñöôïc thoâng tin cuûa Tænh . 3.4.4. Tieáp tuïc ñoåi môùi, hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät coù lieân quan ñeán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi, naâng cao tính caïnh tranh cuûa moâi tröôøng kinh doanh. Bình Thuaän cuøng vôùi caû nöôùc tuy coù moâi tröôøng chính trò-xaõ hoäi oån ñònh, coù söùc thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi, nhöng moâi tröôøng kinh doanh coøn thieáu söùc caïnh tranh, nhaát laø trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá hieän nay. Vì vaäy caàn phaûi khaéc phuïc nhanh vaán ñeà naøy ñeå taïo moâi tröôøng ñoàng boä, haáp daãn cho ñaàu tö. Tröôùc maét caàn giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà sau: *Caàn tieáp tuïc nghieân cöùu xaây döïng, ñieàu chænh, hoaøn thieän heä thoáng phaùp lyù lieân quan ñeán FDI taïi Bình Thuaän, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho hoaït ñoäng FDI phaùt trieån theo ñuùng ñònh höôùng cuûa chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi vaø phuø hôïp vôùi yeâu caàu chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. * Nghieân cöùu, xaây döïng vaø hoaøn thieän caùc vaên baûn phaùp quy cuûa tænh veà ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi theo höôùng chung cuûa caû nöôùc laø: -Thieát laäp moät maët baèng phaùp lyù chung aùp duïng cho caû ñaàu tö trong nöôùc vaø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi nhaèm taïo laäp moâi tröôøng oån ñònh, bình ñaúng cho saûn xuaát vaø kinh doanh; ñoàng thôøi aùp duïng moät soá quy ñònh veà ñieàu kieän ñaàu tö vaø öu ñaõi phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng, lónh vöïc trong töøng thôøi kyø. -Ña daïng hoùa caùc hình thöùc FDI ñeå khai thaùc theâm caùc keânh thu huùt ñaàu tö môùi vaøo tænh; Nghieân cöùu cho pheùp nhaø ÑTNN mua, nhaän khoaùn kinh doanh, quaûn lyù, thueâ caùc doanh nghieäp trong nöôùc. Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 67 -Môû roäng lónh vöïc thu huùt FDI phuø hôïp vôùi cam keát cuûa Chính phuû trong quaù trình chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Nghieân cöùu töøng böôùc môû thò tröôøng baát ñoäng saûn cho ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi vaø caùc nhaø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi tham gia ñaàu tö taïi Bình Thuaän; Xaây döïng cô cheá ñeå doanh nghieäp FDI ñöôïc xaây döïng, kinh doanh nhaø ôû vaø phaùt trieån khu ñoâ thò môùi. -Toå chöùc raø soaùt caùc chính saùch öu ñaõi ñaàu tö vaø xem xeùt giaûi quyeát kòp thôøi caùc cheá ñoä chính saùch ñoù ñeå thu huùt ÑTNN ñaëc bieät laø coâng boá chính saùch mieãn tieàn thueâ ñaát taïi Bình Thuaän caên cöù theo quyeát ñònh 189/2000/QÑ-BTC cuûa Boä Taøi chính ban haønh naêm 2000; Ñieàu chænh möùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp, xaây döïng baûng giaù thueâ ñaát chung vaø cho töøng khu vöïc cuï theå (tröôùc maét laø caùc khu vöïc Phan Thieát, Tuy Phong, Haøm Thuaän Nam, Haøm Taân). -Khuyeán khích, taïo thuaän lôïi thöïc hieän thí ñieåm vieäc chuyeån ñoåi doanh nghieäp coù voán FDI sang hoaït ñoäng theo hình thöùc coâng ty coå phaàn vaø taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp naøy ñöôïc ñaêng kyù taïi thò tröôøng chöùng khoaùn TP.Hoà Chí Minh. -Nghieân cöùu ñeà xuaát Chính phuû cho nhaø ñaàu tö laø ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi coù döï aùn ñaàu tö vaø thöôøng truù taïi tænh Bình Thuaän ñöôïc mua nhaø ôû taïi Bình Thuaän. -Nghieân cöùu thöïc hieän taïi ñòa baøn tænh Bình Thuaän veà loä trình giaûm chi phí ñaàu tö vaø tieán tôùi cheá ñoä moät giaù aùp duïng thoáng nhaát cho ñaàu tö trong nöôùc vaø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi. -Raø soaùt vaø thöïc hieän nhaát quaùn vieäc hoaøn traû cho caùc doanh nghieäp FDI soá voán hôïp thöùc, thöïc teá maø caùc doanh nghieäp naøy ñaõ boû ra ñeå xaây döïng caùc coâng trình ñieän, ñöôøng giao thoâng ngoaøi haøng raøo döï aùn. -Cho pheùp tö nhaân trong tænh ñaõ ñöôïc caáp quyeàn söû duïng ñaát laâu daøi ñöôïc pheùp cho nhaø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi thueâ laïi trong thôøi haïn ñöôïc caáp quyeàn söû duïng ñaát. -Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi giaûi quyeát yeâu caàu cuûa doanh nghieäp coù voán ÑTNN thöïc hieän döï aùn ôû tænh Bình Thuaän caàn theá chaáp giaù trò quyeàn söû duïng ñaát ñaõ ñöôïc giao hoaëc thueâ daøi haïn ñeå vay voán cuûa caùc toå chöùc tín duïng. Ngoaøi ra, caàn sôùm thöïc hieän caùc vaán ñeà coù tính chaát caáp baùch ñoái vôùi hoaït ñoäng FDI taïi ñòa baøn tænh Bình Thuaän nhö sau: Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 68 -Ñaåy nhanh tieán ñoä ñeàn buø, giaûi phoùng maët baèng, taïo thuaän lôïi cho vieäc trieån khai caùc döï aùn FDI. UBND caùc caáp coù döï aùn ÑTNN trieån khai vaø ñöôïc uûy quyeàn, kieân quyeát toå chöùc cöôõng cheá thöïc hieän giaûi phoùng maët baèng caùc tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc ñoái xöû theo ñuùng chính saùch vaø quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc nhöng vaãn khoâng chaáp haønh. -Ban haønh vaên baûn höôùng daãn vieäc xöû lyù traùch nhieäm vaø nghóa vuï cuûa caùc beân ñoái vôùi ñaát goùp voán vaøo lieân doanh trong tröôøng hôïp doanh nghieäp chuyeån ñoåi hình thöùc ñaàu tö, bò phaù saûn hoaëc giaûi theå tröôùc thôøi haïn. 3.4.5. Ñeå ñaûm baûo tính thöïc thi phaùp luaät cho caùc beân tham gia hoaït ñoäng FDI, Nhaø nöôùc caàn toå chöùc ra moät heä thoáng troïng taøi kinh teá, toøa aùn kinh teá : -Vaán ñeà naøy phaûi ñöôïc coi laø moät trong nhöõng nhieäm vuï troïng taâm cuûa coâng taùc caûi caùch heä thoáng tö phaùp. Tröôùc heát phaûi boå sung, cuûng coá vaø hoaøn thieän heä thoáng troïng taøi, toøa aùn kinh teá ñaùp öùng yeâu caàu laøm troïng taøi, phaùn xöû kòp thôøi caùc tranh chaáp, vi phaïm trong quan heä kinh teá. Ñeå ñaûm baûo cho moïi coâng daân, ngöôøi lao ñoäng, nhaø ÑTNN ñöôïc tieáp caän deã daøng vôùi caùc cô quan tö phaùp noùi chung vaø vôùi heä thoáng toøa aùn, troïng taøi kinh teá noùi rieâng, ñaëc bieät laø vôùi caùc dòch vuï phaùp lyù vaø hoaït ñoäng hoã trôï phaùp lyù. -Hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù nhaø nöôùc thoáng nhaát töø quy trình toá tuïng ñeán coâng taùc ñieàu tra, xeùt xöû tôùi coâng taùc thi haønh aùn, sao cho moïi tranh chaáp, vi phaïm phaùp luaät xaûy ra phaûi ñöôïc tieán haønh nhanh choùng döùt ñieåm, ñuùng luaät, ñuùng quyeát ñònh toøa aùn vaø troïng taøi kinh teá; ñoàng thôøi khoâng gaây phieàn haø, saùch nhieãu ñeán nhaø ñaàu tö, khoâng gaây caûn trôû, aûnh höôûng xaáu ñeán saûn xuaát, kinh doanh. -Taêng cöôøng vieäc xaõ hoäi hoùa moät soá hoaït ñoäng hoå trôï tö phaùp nhö: coâng chöùng, luaät sö, caùc toå chöùc dòch vuï phaùp lyù, toå chöùc hoøa giaûi…, nhaát laø hoøa giaûi töø cô sôû doanh nghieäp ñeå ñaùp öùng moät caùch nhanh choùng vaø ñaày ñuû nhu caàu tieáp caän thoâng tin phaùp luaät (caû trong vaø ngoaøi nöôùc), nhu caàu xöû lyù tranh chaáp vaø nhu caàu ñöôïc baûo veä baèng phaùp luaät ñoái vôùi caùc cô quan, toå chöùc, nhaø ñaàu tö vaø doanh nghieäp nöôùc ngoaøi, ngöôøi lao ñoäng, goùp phaàn naâng cao tính hieäu löïc, hieäu quaû vaø vai troø cuûa phaùp luaät ñoái vôùi hoaït ñoäng FDI. 3.4.6.Tieáp tuïc giöõ vöõng an ninh, chính trò, xaõ hoäi : Giöõ vöõng an ninh , chính trò , xaõ hoäi cuõng laø moät trong nhöõng ñieàu caàn thieát goùp phaàn taïo ra moâi tröôøng ñaàu tö an toaøn thu huùt caùc nhaø ñaàu tö . Bình Thuaän töø Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 69 laâu ñaõ ñöôïc coi laø moät thaønh phoá bieån haáp daãn du khaùch, ñaëc bieät laø töø Tp.HCM .Tuy nhieân, vaán ñeà teä naïn xaõ hoäi ñaõ laøm giaûm ñi tính haáp daãn ñoù cuûa Bình Thuaän. Muoán thu huùt du khaùch cuõng nhö caùc nhaø ñaàu tö thì Bình Thuaän caàn taïo söï oån ñònh cho moâi tröôøng ñaàu tö, tích cöïc baøi tröø caùc teä naïn xaõ hoäi, giöõ vöõng an ninh traät töï kyõ cöông cuõng nhö vieäc chuù yù ñeán caùc vaán ñeà veà chính trò . 3.4.7. Ñaåy maïnh hoaït ñoäng vaän ñoäng, xuùc tieán ñaàu tö: -Phaûi thöôøng xuyeân ñoåi môùi veà noäi dung laãn phöông thöùc vaän ñoäng, xuùc tieán ñaàu tö, trong ñoù tích cöïc trieån khai caùc chöông trình xuùc tieán ñaàu tö theo ngaønh, lónh vöïc, ñòa baøn vôùi caùc döï aùn vaø ñoái taùc cuï theå, höôùng vaøo caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi coù tieàm löïc veà taøi chính vaø coâng ngheä nguoàn. Caên cöù vaøo quy hoaïch phaùt trieån kinh teá -xaõ hoäi cuûa tænh ñeán naêm 2010, keá hoaïch 5 naêm, cuõng nhö danh muïc döï aùn quoác gia keâu goïi FDI, danh muïc döï aùn keâu goïi ÑTNN cuûa tænh Bình Thuaän; caùc Sôû, Ngaønh, Ban Quaûn lyù caùc KCN tænh caàn tích cöïc chuaån bò kyõ moät soá döï aùn ñaàu tö quan troïng, löïa choïn ñeå laøm cô sôû môøi tröïc tieáp moät vaøi coâng ty, taäp ñoaøn lôùn lieân quan lónh vöïc ñoù ñeå ñaøm phaùn tham gia ñaàu tö vaøo caùc döï aùn. Tröôùc maét chuù troïng toå chöùc vaän ñoäng xuùc tieán ñaàu tö höôùng vaøo caùc thò tröôøng Nhaät Baûn, Chaâu Aâu, Haøn Quoác, Ñaøi Loan…vaø Hoa Kyø, trong ñoù caàn tranh thuû caùc nguoàn ñaàu tö keát hôïp vôùi döï aùn taøi trôï. - Ñeå trieån khai hieäu quaû caùc döï aùn ÑTNN ñang hoaït ñoäng treân ñòa baøn tænh neân chuù troïng caû khaâu xuùc tieán ñaàu tö ñeå thu huùt caùc döï aùn FDI môùi vaø caùc khaâu hoaït ñoäng hoã trôï caùc nhaø ñaàu tö, baèng caùch giaûi quyeát kòp thôøi caùc khoù khaên, vöôùng maéc ñeå caùc doanh nghieäp FDI hoaït ñoäng thuaän lôïi; phaûi ñöa ra cheá ñoä bieåu döông, khen thöôûng kòp thôøi caùc doanh nghieäp, nhaø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi coù thaønh tích xuaát saéc trong ñaàu tö kinh doanh, coù ñoùng goùp thieát thöïc vaøo döï aùn phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi chung cuûa tænh Bình Thuaän. Ñoái vôùi tröôøng hôïp vi phaïm phaùp luaät Vieät Nam caàn coù bieän phaùp xöû lyù nghieâm ñeå caùc nhaø ñaàu tö laøm ñuùng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. -Ña daïng hoùa caùc hoaït ñoäng xuùc tieán ñaàu tö thoâng qua caùc hoaït ñoäng Laõnh ñaïo caùc caáp, caùc Doanh nghieäp trong tænh, caùc dieãn ñaøn, hoäi chôï trieãn laõm coù taàm côõ quoác teá , Hoäi thaûo trong vaø ngoaøi nöôùc, caùc hoaït ñoäng hôïp taùc xuùc tieán ñaàu tö trong khuoân khoå caùc chöông trình hôïp taùc cuûa Nhaø nöôùc vôùi caùc toå chöùc quoác teá; söû Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 70 duïng toång hôïp caùc phöông tieän xuùc tieán ñaàu tö qua truyeàn thoâng ñaïi chuùng, maïng Internet, tieáp xuùc tröïc tieáp…mieãn sao taïo ñöôïc söï chuù yù cuûa caùc nhaø ñaàu tö laø ñöôïc. -Xaây döïng ñoàng boä heä thoáng thoâng tin chuyeân veà FDI cuûa tænh Bình Thuaän. Ñaåy maïnh vieäc tuyeân truyeàn giôùi thieäu veà hoaït ñoäng FDI ñeå taïo döïng hình aûnh môùi veà tænh Bình Thuaän, taïo söï nhaát quaùn veà quan ñieåm thu huùt FDI trong caùc caáp, caùc ngaønh vaø nhaân daân ñeå cuøng goùp söùc vaän ñoäng, tuyeân truyeàn giôùi thieäu. -Caùc cô quan Cuïc Thoáng keâ tænh, Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Sôû Thöông maïi du lòch caàn phoái hôïp xaây döïng ñeà aùn caûi thieän caùc dòch vuï cung caáp thoâng tin thoáng keâ theo höôùng caùc thoâng tin thieát yeáu phaûi ñöôïc cung caáp kòp thôøi nhaát cho caùc nhaø ñaàu tö. -Tranh thuû tieáp xuùc, quan heä vaän ñoäng caùc cô quan ñaïi dieän ngoaïi giao thöông maïi Vieät Nam ñeå nhôø laøm caàu noái trong vieäc vaän ñoäng xuùc tieán ñaàu tö vaøo Bình Thuaän; Taêng cöôøng caùn boä laøm coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö ñeå tieáp caän thoâng tin ôû caùc cô quan, toå chöùc Trung öông vaø quoác teá. -Taêng cöôøng coâng taùc nghieân cöùu tình hình kinh teá, thò tröôøng ñaàu tö, chính saùch ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi cuûa caùc nöôùc, caùc taäp ñoaøn vaø coâng ty lôùn ñeå coù chính saùch thu huùt ñaàu tö cho phuø hôïp; nghieân cöùu luaät phaùp, chính saùch, bieän phaùp thu huùt FDI cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc ñeå kòp thôøi coù ñoái saùch thích hôïp. -Boá trí nguoàn kinh phí thích öùng cho hoaït ñoäng xuùc tieán ñaàu tö trong kinh phí ngaân saùch chi thöôøng xuyeân haøng naêm cuûa tænh (keå caû vieäc in aán taøi lieäu phaùt mieãn phí cho caùc nhaø ñaàu tö tieàm naêng); söû duïng kinh phí vaøo caùc hoaït ñoäng taäp trung, hieäu quaû vaø tieát kieäm. 3.4.8.Taïo ñieàu kieän cho thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác doanh nhaäp cuoäc thu huùt voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi: Trong thôøi gian qua tænh chöa quan taâm ñuùng möùc ñeå taïo ñieàu kieän cho thaønh phaàn naøy coù khaû naêng tham gia thu huùt voán ÑTNN. Tình traïng ñaàu tö chui ñang gia taêng hieän nay ñaõ gaây thaát thu ngaân saùch laøm cho ta khoâng theå khoâng xem xeùt ñuùng möùc vai troø cuûa löïc löôïng ngoaøi quoác doanh vaø phaûi ñöa hoï vaøo nhaäp cuoäc. Muoán vaäy, Nhaø nöôùc phaûi taïo nhöõng haønh lang phaùp lyù thaät thoâng thoaùng vaø oån ñònh cho caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh treân cô sôû bình ñaúng, khoâng phaân bieät ñoái xöû. Chuù yù nhaát laø chính saùch ñaát ñai vaø caùc thuû tuïc haønh chính khi caáp pheùp thaønh laäp doanh nghieäp. Hieän nay Nhaø nöôùc chöa cho pheùp thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 71 doanh söû duïng giaù trò quyeàn söû duïng ñaát hôïp phaùp cuûa hoï ñeå goùp voán kinh doanh vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi. Caàn phaûi xem xeùt vaø qui ñònh laïi theo höôùng cho pheùp goùp voán baèng giaù trò quyeàn söû duïng ñaát ñi ñoâi vôùi vieäc qui ñònh theâm veà vieäc ñònh giaù ñaát tröôùc khi goùp voán vaø vieäc chuyeån nhöôïng giaù trò quyeàn söû duïng ñaát ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp naøy. 3.4.9. Hoaøn thieän cô cheá chính saùch ñoái vôùi FDI taïi Bình Thuaän: 3.4.9.1. Chính saùch veà ñaát ñai, nhaø ôû: -Nhanh choùng xaây döïng vaø ban haønh baûng giaù tieàn thueâ maët ñaát, maët nöôùc, maët bieån vaø chính saùch mieãn giaûm aùp duïng cuï theå cho töøng khu vöïc, töøng ngaønh ngheà aùp duïng treân ñòa baøn tænh Bình Thuaän. -Sôùm caáp quyeàn söû duïng ñaát cho caùc ñoái töôïng coù ñaát hôïp phaùp ñeå deå daøng tham gia goùp voán ñaàu tö vaø thöïc hieän caùc nghóa vuï theo quy ñònh phuø hôïp vôùi Luaät ÑTNN vaø Luaät ñaát ñai qui ñònh. -Sôùm hình thaønh thò tröôøng ñaát taïi tænh Bình Thuaän ñeå caùc nhaø ÑTNN, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi coù theå deã daøng tham gia naâng cao hieäu quaû söû duïng ñaát taïi ñòa phöông. -Xaây döïng ñeà aùn veà khaû naêng vaø ñieàu kieän phaùp lyù caàn thieát hoã trôï doanh nghieäp coù voán FDI hoaït ñoäng taïi Bình Thuaän ñöôïc theá chaáp giaù trò quyeàn söû duïng ñaát ñai cho caùc toå chöùc tín duïng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. 3.4.9.2. Moät soá chính saùch hoã trôï ñaàu tö : -Raø soaùt coù heä thoáng caùc loaïi phí, leä phí ñang aùp duïng lieân quan ñeán quaù trình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp FDI taïi Bình Thuaän, baõi boû caùc loaïi phí khoâng caàn thieát. -Phoå bieán, höôùng daãn caùc quy ñònh veà baûo ñaûm vay voán, caàm coá, theá chaáp, baûo laõnh ñeå caùc doanh nghieäp FDI coù theå vay voán cuûa caùc toå chöùc tín duïng; thöïc söï taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caùc doanh nghieäp FDI ñöôïc tieáp caän thò tröôøng voán trong nöôùc, ñöôïc vay tín duïng keå caû trung vaø daøi haïn taïi caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp hoaït ñoäng taïi Bình Thuaän. -Höôùng daãn chi tieát vieäc keâ khai noäp thueá, keát thuùc naêm taøi chính caên cöù vaøo keát quaû kieåm toaùn ñoäc laäp laøm quyeát toaùn thueá ñeå cô quan thueá chæ kieåm tra laïi trong moät soá tröôøng hôïp caàn thieát. Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 72 -Söûa ñoåi boå sung caùc vaên baûn phaùp quy hieän haønh ñeå quy ñònh roõ traùch nhieäm cuûa caùc beân ñoái vôùi ñaát goùp voán vaøo lieân doanh trong tröôøng hôïp doanh nghieäp chuyeån ñoåi hình thöùc ñaàu tö, bò phaù saûn hoaëc giaûi theå tröôùc thôøi haïn hoaëc chuyeån ñoåi hình thöùc ñaàu tö. -Xaây döïng taäp taøi lieäu toång hôïp veà vaên baûn phaùp luaät veà FDI vaø chính saùch chuû yeáu ñoái vôùi FDI phuïc vuï caùc nhaø ñaàu tö taïi Bình Thuaän. -Hoã trôï ñaøo taïo ngheà vaø kòp thôøi coù keá hoaïch cung caáp nguoàn lao ñoäng cho caùc doanh nghieäp coù voán FDI hoaït ñoäng taïi tænh Bình Thuaän; trong ñoù coù chính saùch cuï theå cho töøng ñòa baøn vaø ngaønh ngheà caàn öu ñaõi, öu tieân cho doanh nghieäp söû duïng nhieàu lao ñoäng… 3.4.10. Naâng cao naêng löïc quaûn lyù ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi taïi ñòa phöông: 3.4.10.1. Naâng cao hieäu quaû quaûn lyù Nhaø nöôùc : -Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö phaûi thöôøng xuyeân raø soaùt, phaân loaïi caùc döï aùn FDI ñaõ ñöôïc caáp Giaáy pheùp ñaàu tö ñeå coù nhöõng bieän phaùp thích hôïp, kòp thôøi thaùo gôõ khoù khaên cho caùc doanh nghieäp FDI. -Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñaõ ñi vaøo saûn xuaát, kinh doanh, caùc Sôû, ngaønh vaø UBND tænh coù hình thöùc ñoäng vieân khen thöôûng kòp thôøi ñeå khuyeán khích caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng toát tieáp tuïc phaùt trieån, ñoàng thôøi caàn coù bieän phaùp thích hôïp ñeå thaùo gôõ khoù khaên cho caùc doanh nghieäp, ñaëc bieät laø caùc vaán ñeà lieân quan thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm, nhaäp khaåu vaät tö, nguyeân vaät lieäu, maùy moùc thieát bò, phöông tieän cho saûn xuaát, caùc nghóa vuï thueá… -Ñoái vôùi caùc döï aùn ñang trieån khai thöïc hieän, caùc Sôû, ngaønh vaø UBND caùc caáp caàn tích cöïc hoã trôï doanh nghieäp hoaït ñoäng trong ngaønh vaø ñòa baøn mình thaùo gôõ khoù khaên, nhaát laø trong khaâu ñeàn buø, giaûi phoùng maët baèng ñeå nhanh choùng hoaøn thaønh xaây döïng cô baûn, ñöa doanh nghieäp vaøo saûn xuaát, kinh doanh. -Ñoái vôùi caùc döï aùn chöa trieån khai, nhöng neáu xeùt thaáy nhaø ñaàu tö vaãn coù khaû naêng thöïc hieän thì caàn taïo thuaän lôïi ñeå thuùc ñaåy vieäc trieån khai trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh vaø kòp thôøi coù bieän phaùp thích hôïp ñeå giaûi quyeát caùc vöôùng maéc, khoù khaên keå caû vieäc ñieàu chænh muïc tieâu vaø quy moâ hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 73 -Ñoái vôùi caùc döï aùn chöa trieån khai vaø khoâng coù khaû naêng cuõng nhö khoâng coù trieån voïng thöïc hieän thì caàn kieân quyeát thu hoài Giaáy pheùp ñaàu tö, daønh ñòa ñieåm cho caùc nhaø ñaàu tö khaùc. -Nghieân cöùu ñeà xuaát vieäc thoáng nhaát cô cheá, chính saùch ñoái vôùi ñaàu tö trong nöôùc vaø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi trong caùc KCN treân ñòa baøn tænh Bình Thuaän. -Coù cô cheá xöû lyù nghieâm khaéc caùc tröôøng hôïp vi phaïm phaùp luaät, chính saùch, quy hoaïch trong vieäc thöïc hieän chuû tröông phaân caáp quaûn lyù nhaø nöôùc veà FDI; keå caû vieäc chaám döùt hieäu löïc cuûa caùc Giaáy pheùp ñaàu tö caáp sai quy ñònh. 3.4.10.2. Ñaåy maïnh caûi caùch thuû tuïc haønh chính: -Ñaåy maïnh vieäc thöïc hieän cô cheá vaø toå chöùc quaûn lyù ôû taát caû caùc ban ngaønh trong tænh coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng FDI theo höôùng “moät cöûa, moät con daáu” ñeå taïo thuaän lôïi cho hoaït ñoäng FDI. -Taêng cöôøng phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc cuûa Tænh vôùi Trung öông vaø caùc ñòa phöông trong quaûn lyù hoaït ñoäng FDI; phaân ñònh roõ quyeàn haïn, traùch nhieäm cuûa töøng cô quan trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaùt sinh; thöïc hieän cheá ñoä giao ban ñònh kyø giöõa caùc Boä, ngaønh Trung öông vôùi caùc ñòa phöông coù nhieàu döï aùn FDI; duy trì thöôøng xuyeân vieäc tieáp xuùc tröïc tieáp giöõa caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc vôùi nhaø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi. -Caûi tieán maïnh thuû tuïc haønh chính lieân quan ñeán hoaït ñoäng FDI treân ñòa baøn Bình Thuaän theo höôùng tieáp tuïc ñôn giaûn hoùa vieäc caáp pheùp ñaàu tö, môû roäng phaïm vi caùc döï aùn thuoäc dieän ñaêng kyù caáp pheùp ñaàu tö. Laäp toå coâng taùc lieân ngaønh do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö chuû trì ñeå raø soaùt coù heä thoáng taát caû caùc loaïi Giaáy pheùp, caùc quy ñònh lieân quan ñeán hoaït ñoäng FDI taïi tænh ñeå coù kieán nghò baõi boû nhöõng loaïi Giaáy pheùp, quy ñònh khoâng caàn thieát ñoái vôùi hoaït ñoäng FDI. -Caùc Sôû, ngaønh, ñòa phöông quy ñònh roõ raøng, coâng khai caùc thuû tuïc haønh chính, ñôn giaûn hoùa vaø giaûm bôùt caùc thuû tuïc khoâng caàn thieát; kieân quyeát xöû lyù nghieâm khaéc caùc tröôøng hôïp saùch nhieãu, cöûa quyeàn, tieâu cöïc vaø voâ traùch nhieäm cuûa caùn boä coâng quyeàn. 3.4.10.3. Hoaøn thieän toå chöùc quaûn lyù , naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ caùn boä: Ñeå khaéc phuïc söï yeáu keùm trong ñoäi nguõ caùn boä cuûa tænh vaø coù ñuû löïc löôïng caùn boä cho nhu caàu trong hoaït ñoäng cuûa khu vöïc ÑTNN, caùc ban ngaønh trong tænh caàn khaån tröông coù keá hoaïch ñaàu tö moät caùch thöôøng xuyeân, lieân tuïc. Ngoaøi ra, ñoái Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 74 vôùi caùc döï aùn quan troïng maø phaàn goùp voán beân Vieät Nam thuoäc doanh nghieäp nhaø nöôùc thì caàn coù cheá ñoä thi tuyeån caùn boä (ôû baát cöù ngaønh naøo, baát cöù ñòa phöông naøo) phuø hôïp vôùi töøng cöông vò, töøng coâng vieäc, traùnh tình traïng tuøy tieän, neå nang trong vieäc boá trí caùn boä. Ñoàng thôøi cuõng coá vaø hoaøn thieän heä thoáng toå chöùc veà quaûn lyù hoaït ñoäng ÑTNN taïi tænh, taêng cöôøng boå sung caùn boä laøm coâng taùc quaûn lyù FDI taïi caùc cô quan toång hôïp coù lieân quan nhö Vaên phoøng UBND vaø HÑND tænh, Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Sôû Taøi chính, Sôû thöông maïi Du lòch. Chuù troïng taêng cöôøng coâng taùc vaø ñaøo taïo caùn boä, coâng nhaân kyõ thuaät laøm vieäc trong khu vöïc kinh teá coù voán FDI. Trong naêm 2006 tieán haønh xaây döïng vaø hoaøn thaønh moät soá noäi dung sau: -Xaây döïng Quy cheá caùn boä thuoäc caùc cô quan vaø caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc trong tænh tham gia Hoäi ñoàng quaûn trò vaø quaûn lyù doanh nghieäp lieân doanh, quy ñònh roõ tieâu chuaån tuyeån choïn veà chính trò, chuyeân moân vaø nghieäp vuï; traùch nhieäm, nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa caùn boä laøm vieäc taïi caùc doanh nghieäp FDI. -Xaây döïng phöông aùn toå chöùc ñaøo taïo theo nhieàu hình thöùc ñoái vôùi caùn boä laøm coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà FDI taïi tænh, caùn boä quaûn lyù caùc doanh nghieäp coù voán FDI; toå chöùc thöôøng xuyeân vieäc taäp huaán veà chuyeân moân, nghieäp vuï, luaät phaùp cho caùn boä Vieät Nam hieän nay ñang laøm vieäc taïi caùc doanh nghieäp FDI. -Xaây döïng phöông aùn toå chöùc ñaøo taïo coâng nhaân laønh ngheà laøm vieäc cho caùc doanh nghieäp FDI, trong ñoù chuù yù phuïc vuï cho caùc KCN. 3.4.11. Tìm hieåu kyõ phong tuïc taäp quaùn cuûa töøng nhaø ñaàu tö : Ñaëc bieät trong caùc doanh nghieäp lieân doanh, nhaø ñaàu tö Vieät Nam cuõng neân phoå bieán cho caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi taäp quaùn, vaên hoùa Vieät Nam ngay töø khi hình thaønh döï aùn ñaàu tö nhaèm traùnh nhöõng baát ñoàng, tranh chaáp trong quaù trình hôïp taùc trieån khai döï aùn. Taêng cöôøng hieåu bieát veà vaên hoùa, taäp quaùn giöõa caùc nöôùc cuûa caùc ñoái taùc seõ laøm giaûm caùc nguy cô xung ñoät tranh chaáp trong kinh doanh vaø ñaëc bieät ñoái vôùi caùc nhaø ÑTNN seõ laø cô sôû giuùp hoï truï vöõng treân thò tröôøng nöôùc sôû taïi. Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 75 3.4.12. Keát hôïp phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp (KCN) vôùi vieäc ñoâ thò hoùa vuøng noâng thoân phuï caän, ñoàng thôøi xaây döïng chính saùch thu huùt caùc coâng ty xuyeân quoác gia (TNCs): Bình Thuaän chöa quan taâm vaán ñeà phaùt trieån caùc KCN keát hôïp vôùi vieäc ñoâ thò hoaù vuøng noâng thoân phuï caän neân aûnh höôûng raát nhieàu ñeán vieäc haáp daãn caùc coâng ty nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo caùc KCN. Thieáu nhaø ôû vaø dòch vuï ñoâ thò cho nhöõng ngöôøi laøm vieäc ôû KCN aûnh höôûng ñeán thu huùt lao ñoäng coù trình ñoä cao vaø aûnh höôûng ñeán quaù trình taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng. Do vaäy, phaûi phaùt trieån cô sôû haï taàng ngoaøi KCN ñoàng boä vôùi beân trong KCN, chuù troïng vaán ñeà nhaø ôû vaø dòch vuï ñoâ thò cho coâng nhaân. Ñaëc bieät, phaùt trieån khu nhaø ôû cho ngöôøi nöôùc ngoaøi laøm vieäc taïi Bình Thuaän caàn ñaûm baûo theo ñuùng tieâu chuaån quoác teá. Beân caïnh vieäc môû roäng veà hình thöùc hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp coù voán ÑTNN, Bình Thuaän phaûi xaây döïng vaø thöïc hieän chính saùch thu huùt caùc coâng ty xuyeân quoác gia. Tröôùc heát caàn khuyeán khích caùc TNCs ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc coâng nghieäp cheá taïo vaø dòch vuï. Baèng caùch naøy, Bình Thuaän khoâng chæ thu huùt ñöôïc nhieàu voán ñaàu tö maø coøn nhaän ñöôïc coâng ngheä chuyeån giao moät caùch tröïc tieáp töø coâng ngheä nguoàn (coâng ty meï) vaø tieáp caän nhanh choùng vaøo thò tröôøng theá giôùi thoâng qua maïng löôùi marketing toaøn caàu cuûa hoï. Trong khi ñoù, caùc ñoái taùc coù tieàm naêng ñaàu tö haïn cheá thöôøng chuyeån giao coâng ngheä laïc haäu qua caùc chi nhaùnh TNCs hoaëc coâng ngheä trình ñoä thaáp. Vì vaäy caàn phaûi coù nhöõng toå chöùc tö vaán chaát löôïng cao, nhöõng toaø aùn giaûi quyeát tranh chaáp coù uy tín, hieåu bieát saâu saéc veà phaùp luaät Vieät Nam cuõng nhö cuûa theá giôùi. Toùm laïi, heä thoáng caùc giaûi phaùp neâu treân coù tính chieán löôïc, toång theå vaø lieân quan raát nhieàu ñeán hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc caáp, caùc ngaønh, keå caû caùc toå chöùc Ñaûng trong vieäc thöïc hieän caùc chuû tröông, ñöôøng loái cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà thu huùt vaø söû duïng voán FDI. Ñieàu naøy ñoøi hoûi phaûi coù söï chæ ñaïo taäp trung, thoáng nhaát töø trung öông ñeán ñòa phöông vaø cô sôû, huy ñoäng moïi löïc löôïng trong xaõ hoäi ñeå trieån khai thöïc hieän. Coâng taùc toå chöùc ñieàu haønh phaûi heát söùc ñöôïc coi troïng môùi ñaûm baûo ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä, aên khôùp vaø hieäu quaû vôùi caùc bieän phaùp, chöông trình cuï theå. Caàn coù söï nghieân cöùu, chuaån bò chu ñaùo, coù phöông thöùc trieån khai phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm töøng döï aùn, töøng nôi, döï tính ñeán caùc tình huoáng khaùc nhau coù theå xaûy ra. Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 76 3.5. KIEÁN NGHÒ: Nhaèm goùp phaàn caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö taïi ñòa phöông, chuùng toâi xin coù moät soá ñeà xuaát, kieán nghò nhö sau: 3.5.1. Ñoái vôùi Chính phuû: 1. Kieán nghò phaân caáp cho Tænh caáp Giaáy pheùp ñaàu tö caùc döï aùn FDI taïi ñòa baøn tænh Bình Thuaän coù quy moâ voán ñeán 40 trieäu USD vaø khoâng haïn cheá veà dieän tích ñaát. 2. Cho khu kinh teá ñaûo Phuù Quyù ñöôïc höôûng caùc chính saùch nhö moät khu kinh teá cöûa khaåu, kinh teá môû. 3. Taêng cöôøng ñaïi dieän cuûa caùc tænh trong caùc Toå chöùc Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi veà xuùc tieán ñaàu tö keát hôïp vôùi caùc cô quan ngoaïi giao ñeå taêng cöôøng vaän ñoäng ñaàu tö. 4. Haøng naêm taêng nguoàn voán hoã trôï coù muïc tieâu cho tænh ñeå ñaàu tö xaây döïng hoaøn thieän heä thoáng cô sôû haï taàng taïi tænh, nhaát laø heä thoáng ñöôøng giao thoâng, ñieän, nöôùc, caûng bieån. Cho pheùp ñaàu tö khoâi phuïc saân bay Phan Thieát, saân bay Phuù Quyù phuïc vuï cho hoaït ñoäng ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø khaùch du lòch. 5. Taïo ñieàu kieän vaø hoã trôï cung caáp kòp thôøi caùc thoâng tin cho tænh veà caùc ñoái taùc ñaàu tö, thò tröôøng quoác teá. 6. Chính saùch hoã trôï ñaàu tö haï taàng ngoaøi haøng raøo döï aùn nhaát laø veà ñieän, chöa ñöôïc ngaønh ñieän löïc nhanh choùng giaûi quyeát theo yeâu caàu cuûa nhaø ÑTNN. Do ñoù, ñeà nghò Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö tham möu Chính phuû chæ ñaïo ngaønh ñieän löïc ñaåy nhanh tieán ñoä giaûi quyeát hoaøn voán hoã trôï ñaàu tö haï taàng ñieän ngoaøi haøng raøo döï aùn cho doanh nghieäp. 7. Trong thôøi gian qua, caùc doanh nghieäp coù voán ÑTNN ñang hoaït ñoäng trong KCN Phan Thieát coù kieán nghò: veà giaù ñieän chöa coâng baèng giöõa Nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaø nhaø ÑTNN. Vì theá, ñeà nghò Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö coù yù kieán ñeà nghò ngaønh ñieän löïc xem xeùt vieäc tính giaù ñieän giöõa doanh nghieäp coù voán ÑTNN vaø doanh nghieäp trong nöôùc ñang hoaït ñoäng trong KCN vôùi möùc nhö nhau hoaëc khoâng cheânh leäch nhieàu nhö hieän nay. 8. Ñeà nghò caàn quan taâm boài döôõng ñoäi nguõ laøm coâng taùc quaûn lyù FDI ñeå ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng cao vaø thöôøng xuyeân cung caáp caùc thoâng tin lieân quan ñeán hoaït ñoäng ÑTNN cho ñòa phöông. Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 77 9. Ñeà nghò höôùng daãn caùch xaùc ñònh tö caùch phaùp nhaân ñoái taùc nöôùc ngoaøi, nhaát laø xaùc ñònh vaên baûn goác, con daáu, chöõ kyù cuûa caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi. 10. Ñeà nghò höôùng daãn vieäc xaùc ñònh khaû naêng taøi chính cuûa toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi ñaàu tö cho döï aùn taïi ñòa phöông, ñaûm baûo nguoàn taøi chính chöùng minh chæ daønh ñeå ñaàu tö döï aùn trình caáp giaáy pheùp. 3.5.2. Ñoái vôùi UBND tænh Bình Thuaän : 1. Tích cöïc raø soaùt, boå sung ñieàu chænh vaø xaây döïng laïi caùc quy hoaïch töø quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi tænh ñeán caùc quy hoaïch ngaønh, caùc quy hoaïch ñòa phöông, quy hoaïch saûn phaåm. Traùnh söï choàng cheùo truøng laëp trong caùc quy hoaïch. 2. Tieán haønh toå chöùc xaây döïng chieán löôïc thu huùt ÑTNN ñeán 2010-2015 treân ñòa baøn tænh Bình Thuaän. Ñoàng thôøi xaùc ñònh danh muïc döï aùn goïi voán FDI giai ñoaïn 2006-2010 phuø hôïp vôùi yeâu caàu hoäi nhaäp hieän nay vaø trong thôøi gian tôùi. Trong ñoù giao Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö chuû trì raø soaùt laïi danh muïc döï aùn keâu goïi ÑTNN ñeå ñieàu chænh, boå sung nhöõng döï aùn caàn keâu goïi ñaàu tö giai ñoaïn 2006-2010 roài göûi ñeán caùc Boä, Ngaønh TW, caùc Laõnh söï quaùn, Toå chöùc Thöông maïi-Ñaàu tö, caùc hieäp hoäi doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ñaët taïi Vieät Nam nhaèm giôùi thieäu, vaän ñoäng ñaàu tö vaøo Tænh. 3. Hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät veà FDI taïi tænh, tröôùc maét sôùm ban haønh Quy ñònh môùi cuûa Tænh veà quaûn lyù ÑTNN treân ñòa baøn tænh Bình Thuaän ñeå thay theá Quyeát ñònh 39/2002/QÑ-UBBT cuûa tænh ban haønh thaùng 5/2002, ñoàng thôøi ban haønh caùc höôùng daãn chi tieát veà thuû tuïc caáp ñaát, ñeàn buø giaûi toûa, thuû tuïc xaây döïng, tuyeån duïng lao ñoäng… 4. Sôùm ban haønh caùc chính saùch thu huùt ñaàu tö rieâng cho FDI taïi tænh ñoàng thôøi baûo ñaûm tính oån ñònh vaø nhaát quaùn trong chính saùch thu huùt ÑTNN taïi tænh Bình Thuaän. 5. Ñaåy maïnh vieäc phaân caáp giaûi quyeát moät soá vaán ñeà lieân quan ñeán qui trình töø luùc xin chuû tröông ñeán höôùng daãn laäp döï aùn, laáy yù kieán thaåm ñònh, caáp pheùp Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 78 hoaëc trình caáp treân caáp pheùp…ñeán khaâu giaûi toûa ñeàn buø taïo thuaän lôïi ñeå döï aùn trieån khai xaây döïng sôùm ñi vaøo hoaït ñoäng. 6. Tích cöïc giaûi quyeát caùc kieán nghò cuûa caùc doanh nghieäp lieân quan ñeán caùc chính saùch môùi cuûa Nhaø nöôùc nhö vay voán öu ñaõi, mieãn giaûm thueá, tieàn thueâ ñaát,…Trong quy trình giaûi quyeát thuû tuïc haønh chính, caàn coâng khai thuû tuïc, taäp trung ñaàu moái, ruùt ngaén thôøi gian giaûi quyeát vaø xöû lyù caùc kieán nghò cuûa doanh nghieäp. 7. Ñaåy maïnh vieäc tuyeân truyeàn vaän ñoäng keâu goïi ÑTNN baèng nhieàu hình thöùc: Haøng naêm tieán haønh bieân soaïn vaø in caùc taøi lieäu song ngöõ nhö taäp saùch, tôø rôi, phim Video, dóa CD, xaây döïng trang WEB, caùc taøi lieäu lieân quan,…ñeå giôùi thieäu caùc thoâng tin coù tính caäp nhaät veà tieàm naêng, chính saùch khuyeán khích vaø döï aùn ñaàu tö; ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo vieäc tuyeân truyeàn vaø quaûn lyù ÑTNN. 8. Chuyeân nghieäp hoùa coâng taùc quaûn lyù hoaït ñoäng FDI taïi tænh. Taïo ñieàu kieän cho caùn boä laøm coâng taùc kinh teá ñoái ngoaïi coù ñieàu kieän tham gia caùc hoäi thaûo, ñi nöôùc ngoaøi tìm hieåu, nghieân cöùu hoïc taäp vaø tieáp caän vôùi caùc ñoái töôïng ñeå môû roäng kieán thöùc vaø tham möu toát hôn treân lónh vöïc naøy. 9. Haøng naêm, ngaân saùch Tænh caàn daønh rieâng nguoàn kinh phí ñeå phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù, xaây döïng caùc döï aùn keâu goïi ñaàu tö, kinh phí cho coâng taùc nghieân cöùu ñaøo taïo caùn boä, chi phí cho caùc hoaït ñoäng vaän ñoäng thu huùt ñaàu tö. 10. Giao Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö chuû trì phoái hôïp cuøng Cuïc Thoáng keâ vaø caùc ngaønh lieân quan xaây döïng, trình UBND tænh ñeà aùn caûi thieän caùc dòch vuï cung caáp thoâng tin thoáng keâ theo höôùng caùc thoâng tin thieát yeáu phaûi ñöôïc cung caáp kòp thôøi nhaát cho caùc nhaø ñaàu tö. 11. Thuùc ñaåy tieán ñoä ñaàu tö haï taàng cho caùc KCN ñaõ quy hoaïch. 12. Thaønh laäp Trung taâm xuùc tieán ñaàu tö ñeå ñaåy maïnh coâng taùc vaän ñoäng xuùc tieán ÑTNN vaøo Tænh. Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 79 KEÁT LUAÄN rong boái caûnh hieän nay vaø döï baùo trong nhöõng naêm saép tôùi, vieäc caïnh tranh thu huùt ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi treân theá giôùi ngaøy caøng trôû neân quyeát lieät, ñaëc bieät laø giöõa caùc nöôùc ñang phaùt trieån vaø cuï theå hôn nöõa laø caùc nöôùc trong khu vöïc ASEAN, beân caïnh ñoù laø söï noåi leân cuûa hai neàn kinh teá Trung Quoác vaø Aán Ñoä-hai quoác gia ñöôïc ñaùnh giaù laø coù söùc haáp daãn lôùn ñoái vôùi doøng voán FDI ñoå vaøo toaøn boä khu vöïc caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Neáu chuùng ta khoâng nhanh choùng thay ñoåi tö duy vaø caû caùch laøm vieäc ñeå ñöa ra vaø thöïc thi ñöôïc caùc chính saùch quaûn lyù ñuùng ñaén vôùi khu vöïc naøy thì nguoàn voán ñöa vaøo Vieät Nam seõ ngaøy caøng ít ñi vaø ñieàu naøy seõ aûnh höôûng lôùn tôùi quaù trình taêng tröôûng cuõng nhö hoäi nhaäp toaøn boä neàn kinh teá . T Vieäc ñoåi môùi quaûn lyù lieân quan ñeán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi nhaèm taïo ra moät moâi tröôøng ñaàu tö cuûa Vieät Nam coù söùc haáp daãn ñuû söùc caïnh tranh so vôùi nöôùc ñang phaùt trieån, thaät quaû laø moät yeâu caàu caáp baùch nhöng cuõng laø moät thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi Vieät Nam. Ñeå tieáp tuïc thu huùt nhieàu hôn nöõa voán FDI vaøo Vieät Nam noùi chung vaø tænh Bình Thuaän noùi rieâng, caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc caùc caáp caàn coù thaùi ñoä chia seû, coi khoù khaên cuûa hoï cuõng laø khoù khaên cuûa mình, ñeå töø ñoù taäp trung chæ ñaïo vaø ñieàu haønh xöû lyù kòp thôøi caùc vaán ñeà phaùt sinh, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho doanh nghieäp an taâm tieáp tuïc ñaàu tö. Maët khaùc, Nhaø nöôùc caàn tieáp tuïc hoaøn thieän hôn nöõa moâi tröôøng phaùp lyù ñeå khuyeán khích ñaàu tö caû trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc, tieán tôùi moät khung phaùp lyù chung veà cheá ñoä ñaàu tö, kinh doanh cho toaøn xaõ hoäi. Taêng cöôøng naêng löïc hoaïch ñònh chieán löôïc vaø hoaøn thieän quaûn lyù Nhaø nöôùc theo höôùng phuø hôïp vôùi caùc nguyeân taéc cuûa kinh teá thò tröôøng vaø thoâng leä quoác teá. Tieáp tuïc ñôn giaûn hoùa caùc thuû tuïc haønh chính theo höôùng minh baïch, roõ raøng, traùnh choàng cheùo, giaûm thieåu tieâu cöïc vaø tham nhuõng, phaûi coù söï phoái hôïp thoáng nhaát Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 80 giöõa caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc. Treân tinh thaàn ñoù, caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc töø Trung öông tôùi ñòa phöông neân raø soaùt, phaân loaïi vaø ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän cuûa töøng döï aùn ñeå coù bieän phaùp hoã trôï thích hôïp. Thoâng qua vieäc phaân tích, ñaùnh giaù ôû treân ñaõ cho ta thaáy ñöôïc phaàn naøo veà tình hình thu huùt voán FDI taïi tænh Bình Thuaän trong thôøi gian qua. Laø moät tænh coù tieàm naêng raát lôùn veà thuûy saûn, du lòch, caûng bieån ... tuy nhieân möùc ñoä thu huùt voán FDI chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng cuûa tænh. Chính vì leõ ñoù, vieäc ñeà ra moät soá giaûi phaùp thu huùt nhieàu hôn nöõa caû veà soá löôïng laãn quy moâ ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi taïi tænh Bình Thuaän noùi rieâng vaø Vieät Nam noùi chung laø moät vaán ñeà böùc xuùc trong thôøi ñieåm hieän nay. Ñeå khôi daäy tieàm naêng cuûa tænh nhaèm goùp phaàn ñöa ñaát nöôùc chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng CNH - HÑH ngoaøi vieäc huy ñoäng moïi nguoàn löïc trong nöôùc, trong tænh chuùng ta caàn phaûi chuù troïng ñeán vieäc thu huùt nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi. Vì vaäy, vôùi nhöõng giaûi phaùp neâu treân chuùng toâi hy voïng UBND tænh Bình Thuaän, Sôû Keá hoaïch – Ñaàu tö tænh Bình Thuaän cuøng caùc ban ngaønh coù lieân quan ñeán lónh vöïc naøy sôùm nghieân cöùu vaø boå sung ñeå ñöa vaøo thöïc tieãn cuoäc soáng . Vaø chuùng toâi cuõng mong raèng vieäc nghieân cöùu cuûa mình seõ goùp moät phaàn nhoû vaøo coâng cuoäc phaùt trieån kinh teá cuûa tænh Bình Thuaän ngaøy moät khaù hôn./. Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 81 DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1) Kyõ thuaät ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi – GS.TS. Voõ Thanh Thu- TS.Ngoâ Thò Ngoïc Huyeàn- Kyõ sö Nguyeãn Cöông – NXB Thoáng keâ – naêm 2004. 2) Quan heä kinh teá quoác teá GS.TS.Voõ Thanh Thu – NXB Thoáng keâ -2003. 3) Kinh teá ñoái ngoaïi – PGS-TS Voõ Thanh Thu- Thaïc só Ngoâ Thò Ngoïc Huyeàn – NXB Thoáng keâ 1998. 4) Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi ôû moät soá nöôùc Ñoâng Nam AÙ- PTS. Ñoã Ñöùc Ñònh – NXB khoa hoïc xaõ hoäi – 1993. 5) Voán nöôùc ngoaøi vaø chieán löôïc phaùt trieån kinh teá ôû Vieät Nam – Leâ Vaên Chaâu – NXB Chính trò quoác gia Haø Noäi 1995. 6) Lieân doanh vaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam- Haø Thò Ngoïc Anh – NXB giaùo duïc 1997. 7) Döï thaûo baùo caùo chính trò cuûa Ban chaáp haønh Ñaûng boä tænh khoùa X trình Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh laàn thöù XI – thaùng 6 naêm 2005. 8) Ñaàu tö nöôùc ngoaøi ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh thôøi kyø naêm 1991-2000- TS. Nguyeãn Ngoïc Thanh – Nguyeãn Ñình Mai – NXB Haø Noäi -2001. 9)Tìm hieåu Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam – Thaïc só : Leâ Minh Toaøn – NXB Chính trò quoác gia (Haø Noäi- 2004). 10) Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam thöïc traïng vaø giaûi phaùp - Traàn Xuaân Tuøng –NXB Chính trò quoác gia(Haø Noäi -2005). 11) Baùo ñaàu tö naêm 2004, 2005. Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 82 12) Taïp chí “Ñaàu tö (Vieät Nam Investment Review)”, cô quan cuûa Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö naêm 2004. 13) Ñeà taøi “Moät soá giaûi phaùp phaùt trieån caùc KCN tænh Ñoàng Nai” luaän vaên thaïc só kinh teá naêm 2002 – Ngoâ Minh Ñoân. 14) Ñeà taøi “Moät soá giaûi phaùp nhaèm goùp phaàn thuùc ñaåy vieäc thu huùt voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi(FDI) taïi tænh Ñoàng Nai ñeán naêm 2010” , luaän vaên thaïc só kinh teá naêm 2003 – Nguyeãn Vaên Taân. 15) Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi naêm 1987, luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam ngaøy 12 thaùng 11 naêm 1996, luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam ngaøy 9 thaùng 6 naêm 2000. 16)Thoâng tö Höôùng daãn hoaït ñoäng ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam soá 12/2000/TT- BKH, ngaøy 15 thaùng 9 naêm 2000. 17) Quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá –xaõ hoäi tænh Bình Thuaän (thôøi kyø 2001-2010) cuûa UBND tænh Bình Thuaän thaùng 2 naêm 2001. 18) Nieâm giaùm thoáng keâ qua caùc naêm: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 19) Caùc website : 20) Caùc taøi lieäu tham khaûo cuûa sôû, caùc baùo caùo cuoái naêm. 21) Quyeát ñònh soá 39/2002/QÑ-UBBT cuûa UBND Tænh Bình Thuaän (V/v: Ban haønh baûn quy ñònh veà quaûn lyù ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi treân ñòa baøn tænh Bình Thuaän). 22) Quyeát ñònh 189/2000/QÑ-BTC cuûa Boä Taøi Chính. Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 83 PHUÏ LUÏC 1:DANH SAÙCH DÖÏ AÙN COÙ VÑT NÖÔÙC NGOAØI TAÏI BÌNH THUAÄN COØN HIEÄU LÖÏC TÍNH Ñ STT TEÂN DOANH NGHIEÄP Soá giaáy pheùp Ñòa ñieåm Hình thöùc T.Voán ÑT T ngaøy caáp Ñaàu tö Ñaàu tö (1.000USD ) (1 1 Coâng ty Khu nghæ maùt Phan Thieát 645/GP ngaøy 27/7/1993 Phan Thieát 100% NN 13,300.0 2 Coâng ty Golf vaø CLB Golf 646/GP ngaøy 27/7/1993 Phan Thieát 100% NN 13,000.0 3 Cty LD laøng nghæ mat Haøm Tieán 927/GP ngaøy 27/7/1994 Phan Thieát LD 1,017.0 4 Cty LDHÑSXK-AROMA 930/GP ngaøy 28/7/1994 Phan Thieát LD 1,000.0 5 Cty laøng DL Phan Thieát (Victoria) 1112/GP ngaøy 19/01/1995 Phan Thieát 100% NN 5,500.0 6 Cty CBBC XK-ERH-HU (Vieät Nam) 1684/GP ngaøy 23/09/1996 Phan Thieát 100% NN 700.0 7 Cty troàng & XK thanh long 2037/GP ngaøy 21/02/1998 Haøm T. Nam 100% NN 1,500.0 8 Cty TNHH chaên nuoâi CP 545A/GPÑC4 ngaøy 12/01/2000 Tuy Phong 100% NN 900.0 9 Coâng ty LD Hoøa Phuù 03/GP-UBBT ngaøy 14/06/2000 KCN LD 740.0 10 Coâng ty GreenField 04/GP-BT ngaøy 01/12/2000 KCN 100% NN 2,000.0 11 Coâng ty TNHH KDL Caùt Traéng 05/GP-BT ngaøy 16/03/2001 Phan Thieát 100% NN 1,200.0 12 Coâng ty TNHH ECO 06/GP-BT ngaøy 26/03/2001 Phan Thieát 100% NN 800.0 13 Cty TNHH DLòch Laën bieån Vieät Nam 07/GP-BT ngaøy 19/04/2001 Tuy Phong 100% NN 500.0 14 Coâng ty TNHH Vieät - Uùc 08/GP-BT ngaøy 10/07/2001 Tuy Phong 100% NN 1,000.0 15 Cty TNHH nuoâi toâm YOUNGHUY 09/GP-BT ngaøy 27/07/2001 Haøm Taân 100% NN 1,400.0 16 Coâng ty TNHH PNP Vieät Nam 01/GP-KCN-BT ngaøy 8/8/2001 KCN 100% NN 3,000.0 17 Cty TNHH IST Vieät Nam (Bæ100%) 02/GP-KCN-BT ngaøy 29/8/2001 KCN 100% NN 384.3 18 Coâng ty TNHH Du lòch Vieät - Uùc 11/GP-BT ngaøy 29/05/2002 Tuy Phong 100% NN 400.0 19 Coâng ty TNHH WKK Vieät Nam 12/GP-BT ngaøy 01/07/2002 Phan Thieát 100% NN 1,400.0 20 CT LD KS quoác teá Haûi Tinh 14/GP-BT ngaøy 5/9/2002 Haøm Taân LD 2,000.0 Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc Luaän vaên thaïc só kinh teá Trang 84 21 Coâng ty TNHH MG GRAPHIC VINA 15/GP-BT ngaøy 20/9/2002 Phan Thieát 100% NN 1,500.0 22 Coâng ty TNHH K-REPUBLIC VINA 16/GP-BT ngaøy 20/9/2002 Tuy Phong 100% NN 450.0 23 Cty BIO RESOURCE INTERNATIONAL Vieät Nam 17/GP-BT ngaøy 20/9/2002 Tuy Phong 100% NN 510.0 24 Coâng ty C PHH VEDAN Vieät Nam 171A/GPÑC13 ngaøy 21/1/2003 H.T. Nam 100% NN 350.0 25 Coâng ty TNHH MOONLIGHT 18/GP-BT ngaøy 03/3/2003 Phan Thieát 100% NN 2,500.0 26 Coâng ty TNHH KOREANA 19/GP-BT ngaøy 03/3/2003 Phan Thieát 100% NN 2,000.0 27 Cty TNHH VI-M-KOREA VINA 20/GP-BT ngaøy 24/3/2003 Tuy Phong 100% NN 3,500.0 28 Cty Nuoâi toâm TOMSER 21/GP-UBBT ngaøy 3/7/2003 Tuy Phong 100% NN 1,600.0 29 Coâng ty TNHH Vieät Nam SEO HAE 22/GP-UBBT ngaøy 1/12/2003 Haøm Taân 100% NN 2,500.0 30 Coâng ty TNHH Du lòch Vieät Phaùp 23/GP-UBBT ngaøy 19/1/2004 H.T. Nam 100% NN 2,500.0 31 Coâng ty LD Haûi Nam - RyuKyu 24/GP-UBBT ngaøy 19/1/2004 Phan Thieát LD 1,110.0 32 Coâng ty TNHH DAUPHINS 25/GP-UBBT ngaøy 29/4/2004 Phan Thieát 100% NN 2,000.0 33 Cty LD Du lòch sinh thaùi Keâ Gaø 26/GP-UBBT ngaøy 25/6/2004 H.T. Nam LD 4,000.0 34 Cty LD saûn xuaát goã XK Lieân Thaønh 3/GP-KCN-BT ngaøy 21/9/2004 KCN LD 3,000.0 35 Cty TNHH Shasi Development 2427/GP ngaøy 4/11/2004 Baéc Bình 100% NN 50,000.0 36 Coâng ty TNHH VINATACK 4/GP-KCN-BT ngaøy 31/12/2004 KCN 100% NN 19,000.0 TOÅNG COÄNG 148,261.3 Ngöôøi thöïc hieän : Löông Thò Hoàng Phöôùc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf43815.pdf
Luận văn liên quan