Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài: du lịch là một ngành công nghiệp không khói mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho nền kinh tế nước ta nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Sự phát triển của du lịch góp phần cải thiện tình hình kinh tế – xã hội, nâng cao thu nhập, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân Thành phố. Du lịch còn thúc đẩy các ngành khác phát triển, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Việc phát triển mạnh ngành du lịch Thành phố là điều không thể thiếu được để xây dựng một nền kinh tế cân đối, vững mạnh, một đời sống văn hoá – xã hội hài hòa, phong phú. Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Với hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối tốt như sân bay, bến cảng, cầu đường, bưu chính, viễn thông và tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, Thành phố có nhiều tiềm năng du lịch lớn. Trong thời gian qua hoạt động du lịch Thành phố có ảnh hưởng rất lớn đối với du lịch của toàn ngành. Tốc độ phát triển của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tuy có những bước tiến mạnh nhưng vẫn còn thấp so với tốc độ phát triển của các Thành phố của các nước lân cận như Bangkok (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia),Hong Kong Chất lượng sản phẩm du lịch chưa đáp ứng yêu cầu của du khách, loại hình du lịch còn đơn giản, đội ngũ nhân viên phục vụ còn hạn chế Do đó hiệu quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của du lịch Thành phố. Từ đó đặt ra vấn đề làm sao có thể đầu tư, khai thác các sản phẩm du lịch cho tương xứng tiềm năng và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội của Thành phố. Do đó, tôi chọn đề tài : “GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015” Mục đích nghiên cứu của luận văn: đi từ nghiên cứu hệ thống lý luận về du lịch và ứng dụng Marketing trong du lịch. Trên cơ sở đó phân tích thực trạng hoạt động marketing của du lịch Thành phố. Từ đó đề xuất những giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian được giới hạn trên địa bàn Thành phố, có xem xét với các quan hệ về sự phát triển của ngành du lịch trong phạm vi cả nước và khu vực. Luận văn sử dụng những số liệu thống kê hoạt động của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2006. Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu những đánh giá của du khách nhằm đưa ra giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu: các vấn đề trong luận văn được phân tích và đánh giá chủ yếu dựa trên các phương pháp nghiên cứu sau Phương pháp phân tích, thống kê, trên cơ sở nghiên cứu các số liệu, dữ liệu, các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô, vi mô tác động vào hoạt động kinh doanh của ngành du lịch Thành phố. Phương pháp so sánh hoạt động kinh doanh du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố của các nước bạn trong khu vực như Bangkok (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia),Hong Kong nhằm hiểu rõ hơn vị thế của mình trên thị trường kết hợp với việc tham khảo ý kiến, sách, báo, tạp chí, các website Để hiểu rõ hơn nhận định của du khách về ngành du lịch Thành phố luận văn cũng tiến hành một cuộc khảo sát thực tế một nhóm du khách, từ đó rút ra những vấn đề cần thiết và bổ ích cho việc đề xuất những giải pháp cho đề tài. Bố cục đề tài gồm 3 chương Chương 1: Lý luận về marketing du lịch Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2006 Chương 3: Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2731 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
am vaø T åm tham quan bao goàm: Thaûo Caàm Vieân TPHCM, baûo taøng Lòch söû Vieät Nam taïi TPHCM, chôï Bình Taây. + City tour 2 (1 ngaøy): cung caáp cho khaùch ñ äi. Nhöõng ñieåm tham quan bao goàm: Hoäi tröôøng Thoáng Nhaát, Baûo taøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh, chuøa Vónh Nghieâm, chuøa Giaùc Laâm, chuøa Baø Thieân Haäu - Tour chuyeân ñeà veà Tha Lòch söû chieán tranh taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh: + City tour 4: cung caáp cho khaùch quan taâm veà chieán tranh Vieät Nam, Hoäi tröôøng Thoáng Nhaát vaø ñòa ñaïo Cuû Chi. Lòch söû phaùt trieån Thaønh phoá Hoà Chí Minh: 54 PHCM, töø luùc coøn laø vuøng röøng treân baõi boài ven soân am quan: baûo taøng Caùch Maïng, chôï Bìn + City tour 5 (phöông tieän xe vaø taøu soâng): muïc ñích cho khaùch nhöõng thoâng tin veà lòch söû 300 naêm phaùt trieån cuûa T g ñeán Thaønh phoá cuûa naêm 2007. Ñieåm th h Taây, chuøa Giaùc Laâm, Laêng Leâ Vaên Duyeät, ñi taøu treân soâng Saøi Goøn töø Thanh Ña ñeán Nhaø Beø, thaêm nhaø daân. Cuoäc soáng ñôøi thöôøng: + City tour 6 (phöông tieän xe vaø taøu): tìm hieåu cuoäc soáng cuûa noâng daân ngoaïi tha tö: cöûa haøng mu ønh, ñieåm tham quan: 18 thoân vöôøn traàu taïi Hoùc Moân, Phuø Chaâu Mieáu, ñi taøu treân kinh raïch nhoû taïi Goø Vaáp + City tour 7 (phöông tieän xe vaø taøu): tìm hieåu cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân noäi thaønh, ñieåm tham quan: Löôït ñi baèng thuyeàn töø beán Baïch Ñaèng ñeán chôï Bình Taây, löôït veà baèng xe töø chôï Bình Taây gheù coâng vieân Ñaàm Sen xem roái nöôùc vaø chuøa Giaùc Vieân. - Tour tìm kieám nhöõng cô hoäi ñaàu Tour ñöôïc toå chöùc theo yeâu caàu cuûa khaùch, caùc ñieåm tham quan phuï thuoäc vaøo lónh vöïc ñaàu tö maø khaùch quan taâm - Tour sinh thaùi, an döôõng, giaûi trí, nightlife Xaây döïng caùc heä thoáng an döôõng, giaûi trí taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh: khu du lòch Thanh Ña – Bình Quôùi, khu du lòch sinh thaùi vaø an döôõng Caàn Giôø, khu giaûi trí laø caùc coâng vieân Ñaàm Sen, Suoái Tieân… vaø heä thoáng nhaø haøng ñaït tieâu chuaån veä sinh, an toaøn cho du khaùch. Ñoàng thôøi phaùt trieån theâm caùc khu mua saém nhaèm giuùp cho du khaùch coù choã ñeå… tieâu tieàn. Vôùi 55% (phuï luïc 3 caâu 4) du khaùch thöôøng mua saém ôû caùc cöûa haøng doïc caùc ñöôøng phoá trung taâm, cuøng vôùi noå löïc cuûa Thaønh phoá thaønh laäp nhöõng a saém ñaït chuaån. Ngaønh du lòch Thaønh phoá phaûi taêng cöôøng thoâng tin cho du khaùch veà caùc cöûa haøng naøy, cuõng nhö caàn phaûi ñaûm baûo caùc vaán ñeà an toaøn, veä sinh vaø giaù caû – chaát löôïng ôû nhöõng khu phoá mua saém ñeå du khaùch hoaøn toaøn yeân taâm, khoâng phaûi lo laéng, nhaát laø veà ñeâm. 55 ây do hình thaønh moät caùch töï phaùt neân hoaït ñoäng coøn nhieàu ñie ò. Ñe Nhieàu du khaùch ñeán vôùi Thaønh phoá hoï coù theå khoâng bieát ñeán chôï Beán Thaønh, Nhaø thôø Ñöùc Baø… nhöng ña soá hoï ñeàu bieát ñeán khu phoá Taây nhö moät neùt raát rieâng cuûa Thaønh phoá vôùi 74% (phuï luïc 3 caâu 3) du khaùch cho bieát hoï thöôøng lui tôùi ñaây ñeå giaûi trí veà ñeâm. Nôi ña àu caàn phaûi saép xeáp laïi. Duø ñaõ coù keá hoaïch khaûo saùt nôi ñaây nhaèm hình thaønh moät ñaëc khu du lòch cho Thaønh phoá nhöng ñeán nay vaãn chöa hoaøn thaønh do coøn vöôùng maéc ôû khaâu chính quyeàn ñòa phöông. Thaønh phoá caàn ñaåy nhanh hoaït ñoäng ñieàu tra nhaèm xaây döïng khu phoá Taây Phaïm Nguõ Laõo thaønh moät ñaëc khu du lòch taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh, nhaèm ña daïng hoùa saûn phaåm, taïo theâm moät ñieåm vui chôi, giaûi trí cuõng nhö mua saém cho du khaùch, höôùng ñeán ñoái töôïng du khaùch coù ít tieàn. Caàn phaùt trieån caùc söï kieän vaên hoùa, leã hoäi phuïc vuï du lòch, khoâng chæ gia taêng caùc söï kieän leã hoäi maø coøn phaûi theå hieän laø Thaønh phoá hoøa bình, ñoaøn keát vaø höõu ngh å khai thaùc coù hieäu quaû caùc söï kieän naøy, beân caïnh vaán ñeà taêng cöôøng ñaàu tö vaøo söï kieän thì Thaønh phoá caàn coù quy hoaïch, boá trí caùc söï kieän trieãn laõm, trình dieãn vaên hoùa ngheä thuaät, tranh giaûi theå thao… hôïp lyù suoát trong naêm vaø ñöôïc coâng boá, quaûng caùo roäng raõi tröôùc caû naêm. Ñaëc bieät laø caùc söï kieän coù tính chaát truyeàn thoáng haøng naêm, caùc coâng ty du lòch taïi Thaønh phoá seõ döïa vaøo ñoù maø ñöa ra chöông trình tour ñeå chaøo baùn cho khaùch du lòch. Phaùt trieån caùc nôi vui chôi giaûi trí ñeå ña daïng hoùa caùc loaïi hình vaø saûn phaåm du lòch. Quy hoaïch laïi caùc khu vui chôi coâng vieân hieän nay (Ñaàm Sen, Suoái Tieân, Bình Quôùi,…) vaø ñònh höôùng ñaàu tö chieàu saâu ñeå ña daïng hoùa caùc loaïi hình vui chôi, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa khaùch du lòch quoác teá, traùnh tình traïng truøng laëp laãn nhau. Trong ñoù caàn choïn ra moät nôi ñeå ñaàu tö thaønh coâng vieân vui chôi giaûi trí chuû ñeà coù taàm côõ, saùnh vôùi moät soá nöôùc trong khu vöïc. Caàn quy hoaïch vaø xaây döïng moät vaøi raïp haùt tieâu bieåu, hieän ñaïi, quy moâ lôùn ñeå chieáu phim hieän ñaïi, trình dieãn caùc chöông trình vaên ngheä ñaëc saéc… vaø ñöôïc trình dieãn ñònh kyø ñeå deã quaûng baù, thu huùt khaùch. Nhaèm höôùng ñeán doøng khaùch cao caáp, taäp trung vaøo doøng khaùch MICE, xaây döïng Thaønh phoá naêng ñoäng, hieän ñaïi nhöng ñaäm ñaø baûn saéc Vieät vôùi nhieàu loaïi hình saûn 56 rung taâm hoäi chô ønh du lòch Thaønh phoá caàn quan taâm khai thaùc theá maïnh cuûa Thaønh pho hò, Hoäi hoïp, Trieãn laõm, Hoäi chôï. Thaønh phoá caàn quy hoa phaùt trieån heä tho phaåm, dòch vuï ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch, Thaønh phoá vôùi cöôøng ñoä laøm vieäc tích cöïc, moät “thaønh phoá khoâng nguû”… Qua kinh nghieäm töø caùc Thaønh phoá nhö Singapore, Hoàng Koâng, Bangkok… - nhöõng thaønh phoá treû, nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân khoâng nhieàu, khoâng coù nhöõng vuøng phuï caän coù saûn phaåm ña saéc nhö Thaønh phoá Hoà Chí Minh- ñaõ thaønh coâng nhôø bieát taäp trung ñieåm nhaán vaøo loaïi hình du lòch Thaønh phoá theo moät coâng ngheä baøi baûn, chuyeân saâu, trong ñoù chuù troïng nhaát ñeán loaïi hình du lòch mua saém, hoäi nghò – hoäi thaûo. Chaúng haïn nhö Nam Ninh – moät thaønh phoá khoâng lôùn cuûa Trung Quoác chæ sau 5 naêm ñöa vaøo khai thaùc t quoác teá CA EXPO ñaõ ñöa GDP töø 50 tyû USD/naêm leân 120 tyû USD/naêm. Baøi hoïc naøy caøng chöùng minh söï lôùn maïnh cuûa du lòch luoân laø ñoäng löïc lôùn keùo theo söï vaän haønh tích cöïc cuûa nhieàu ngaønh kinh teá khaùc, nhaát laø ñaàu tö, thöông maïi, dòch vuï… Do ñoù ñeà xuaát nga á cho loaïi hình tour Hoäi ng ïch ñaàu tö xaây döïng moät trung taâm hoäi chôï, hoäi nghò lôùn, keát hôïp vôùi tröng baøy trieån laõm tieâu bieåu cuûa Thaønh phoá, vôùi ñaày ñuû phoøng hoïp, cô sôû haï taàng, trang thieát bò ñaït chuaån ngang baèng caùc nöôùc trong khu vöïc. Toát nhaát laø neân keâu goïi voán ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi ñeå giaûi quyeát tình traïng thieáu voán hieän nay. Ñoàng thôøi áng khaùch saïn vaø dòch vuï du lòch ñaït chuaån, xaây döïng theâm caùc khaùch saïn 4-5 sao ñeå phuïc vuï cho caùc ñoaøn khaùch Mice, cuõng nhö ñaàu tö phaùt trieån xe bus du lòch, xe haïng sang ñeå ñoùn nhöõng nhoùm khaùch hoäi nghò, khaùch doanh nhaân, khaùch du lòch haïng sang. Ñaây laø nhöõng phöông tieän chuyeân duïng trong du lòch maø neáu ta khoâng ñaùp öùng seõ laøm giaûm thieåu ñaùng keå chaát löôïng tour cho khaùch cao caáp. Nhöõng ñeà xuaát treân tuy khoâng coù gì môùi meû song laïi coù yù nghóa ñaëc bieät ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa du lòch Thaønh phoá trong yù nghóa goùp phaàn vaøo chieán löôïc ña daïng hoùa caùc loaïi hình vaø saûn phaåm du lòch, taïo ra söï haáp daãn hôn cho du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 3.2.3 Giaûi phaùp veà giaù caû 57 áu thaønh cuûa giaù caû caùc dòch vuï thöïc hieän tour. Maëc duø ñaõ coù nhi tuïc tung ra nhieàu chöông trìn ung caáp. Nhöng theo cuoäc kha trôû laïi Thaønh phoá naøy cuûa du khaùch. Do heà trong ngaønh du lòch nhö Hieäp hoäi Du lòch Giaù caû laø moät trong boán bieán soá quan troïng cuûa chieán löôïc Marketing mix. Giaù ñoùng vai troø quyeát ñònh trong vieäc löïa choïn saûn phaåm du lòch cuûa du khaùch. Ñoái vôùi doanh nghieäp, giaù coù vò trí quyeát ñònh trong caïnh tranh treân thò tröôøng, giaù caû coù yù nghóa quan troïng vì noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán doanh soá vaø lôïi nhuaän. Giaù tour laø söï ca eàu noå löïc nhöng tình traïng giaù tour du lòch trong nöôùc cao hôn tour tour du lòch nöôùc ngoaøi (chuû yeáu caùc nöôùc trong khu vöïc) khoaûng 20-30% vaãn chöa khaéc phuïc ñöôïc. Vaø coù tôùi 44%( phuï luïc 3 caâu 5) du khaùch cho raèng giaù tour du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaét hôn giaù tour caùc taïi caùc Thaønh phoá khaùc trong khu vöïc. Nguyeân nhaân chính laø giaù xaêng daàu taêng keùo theo giaù caû sinh hoaït trong nöôùc taêng laøm aûnh höôûng ñeán giaù tour, giaù veù ñöôøng bay cô baûn noäi ñòa (TPHCM-HN-TPHCM) tuy coù ñöôïc ñieàu tieát linh hoaït nhöng do söï tham gia thò tröôøng cuûa moät loaït caùc haõng haøng khoâng giaù reû nhö Tiger Airways, Air Asia ñoàng thôøi caùc haõng haøng khoâng truyeàn thoáng nhö Lufthansa, Air France, Singapore Airlines… lieân h khuyeán maõi giaù veù ñeán caùc ñieåm ñeán Bangkok, Singapore… laøm giaù tour ñeán caùc nôi naøy luoân thaáp hôn giaù tour noäi ñòa. Ñieàu naøy cuõng gaây aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng khaùch noäi ñòa nhaát laø khaùch caùc tænh phía Baéc muoán tham quan Thaønh phoá. Hieäp hoäi löõ haønh caàn phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi khaùch saïn vaø caùc ngaønh khaùc nhö haøng khoâng vaän chuyeån ñeå ñieàu chænh giaù nhaèm taïo söùc caïnh tranh vôùi caùc nöôùc thuoäc khu vöïc. Giaù caû thöôøng ñi ñoâi vôùi chaát löôïng caùc dòch vuï ñöôïc c ûo saùt thì coù 49% (phuï luïc 3 caâu 6) du khaùch cho raèng hoï ñaõ traû giaù cao hôn so vôùi chaát löôïng dòch vuï maø hoï ñöôïc cung caáp. Ñaây laø moät vaán ñeà maø caùc ngaønh chöùc naêng caàn quan taâm vì noù seõ aûnh höôûng ñeán vieäc ñoù, neân thaønh laäp caùc hieäp hoäi ngaønh ng , Hieäp hoäi Khaùch saïn – Nhaø Haøng nhö cô quan troïng taøi, vöøa baûo veä quyeàn lôïi cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân, vöøa ngaên chaën caïnh tranh khoâng laønh maïnh nhö taêng giaù 58 hình aûnh xaáu cho ngaønh du lòch Thaønh phoá. uoác teá khoâng mua tour theo ñoaøn, hoaëc ñi theo nhoùm, hoï mua veù leû töøng ngö ngaønh coù lieân quan vaø gaàn, caùc chi phí veà haøng khoâng, vieãn thoâng… phaûi giaûm xuoáng, nga caùc keânh phaân phoái saûn phaåm cuõng laø coâng taùc quan troïng. Nhìn chu r du lòch, ñieàu phoái löôïng kha taùc vôùi Toång coâng ty haøng khoâng tham gia caùc hoäi chôï du lòch döôùi “moät ma aùc khaùch haøng ôû nöôùc ngoaøi cuõng nhö trong nöôùc. 3.2.5 Ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuùc tieán – quaûng baù du lòch phoøng, giaù caùc dòch vuï vaøo muøa cao ñieåm hoaëc phaù giaù tour, phaù giaù phoøng vaøo muøa thaáp ñieåm taïo Sôû Du lòch neân phoái hôïp vôùi cuïc Thueá ñeå thoáng nhaát veù leû taïi khu vöïc Phaïm Nguõ Laõo. Ñaây laø nhöõng doanh nghieäp chuyeân toå chöùc cho ñoái töôïng khaùch Taây ba loâ, khaùch q ôøi, treân töøng chaëng (open tour)… Ñaây laø moät loaïi hình khaù phoå bieán hieän nay vaø ñöôïc khaùch leû raát öa chuoäng. Ñoàng thôøi phaûi coù söï phoái hôïp caùc ñòa phöông coù giaûi phaùp quaûn lyù toát loaïi hình kinh doanh naøy, vöøa ñaûm baûo an ninh quoác gia vöøa ñaûm baûo chaát löôïng tour cuûa hoaït ñoäng. Trong töông lai ng baèng vôùi giaù trong khu vöïc, thì giaù tour du lòch tôùi Vieät Nam môùi coù cô hoäi caïnh tranh vaø haáp daãn, loâi cuoán khaùch du lòch. 3.2.4 Ña daïng hoùa heä thoáng phaân phoái Ña daïng hoùa ng, maïng löôùi phaân phoái saûn phaåm du lòch cuûa Thaønh phoá chöa ñöôïc ña daïng, vaãn coøn mang tính caù theå. Ñeå caûi thieän maïng löôùi phaân phoái naøy, ngaønh du lòch Thaønh phoá caàn phaûi: - Caùc doanh nghieäp du lòch trong ngaønh caàn tham gia caùc Hieäp hoäi du lòch trong vaø ngoaøi nöôùc, nhaèm muïc ñích lieân keát xaây döïng caùc tou ùch. - Hôïp ùi nhaø chung” ñeå phaân phoái saûn phaåm du lòch ñeán khaùch haøng. - Neáu coù ñieàu kieän, caùc doanh nghieäp du lòch Thaønh phoá neân môû vaên phoøng ñaïi dieän taïi caùc thò tröôøng muïc tieâu, troïng ñieåm ñeå phaân phoái saûn phaåm du lòch tröïc tieáp ñeán vôùi du khaùch. - Taêng cöôøng xaây döïng heä thoáng giôùi thieäu vaø baùn saûn phaåm tröïc tieáp qua maïng cho c 59 hôïp vaø khai thaùc lôïi theá cuûa caùc phöông tieän truyeàn tho àn vöõng. Chuù troïng caûi tieán hình thöùc vaø noäi dung chu ät chaát, tieáp tuïc caûi tieán noäi dung, ñaåy maïnh pha øy. Caàn xaây döïng leã hoäi 30/4 trôû thaønh leã hoäi truyeàn tho ønh phoá. Ngoaøi ra coøn coù theå xaây döïng moät soá leã hoäi vaên coù truyeàn thoáng laâu ñôøi taïi Thaønh phoá. Caùc haõng löõ haønh phoái hôïp Trong nöôùc: - Tieáp tuïc taêng cöôøng phoái âng ñaïi chuùng trong thoâng tin vaø ñònh höôùng quaûng baù xuùc tieán, naâng cao yù thöùc coäng ñoàng phaùt trieån du lòch be yeân muïc du lòch treân Ñaøi Truyeàn hình vaø Ñaøi tieáng noùi Nhaân daân Thaønh phoá . Ñaåy maïnh hoaït ñoäng cuûa Caâu laïc boä Phoùng vieân Du lòch. - Ñaåy maïnh vieäc phaân phoái caùc aán phaåm du lòch ñeán taän tay caùc ñoái töôïng khaùch quoác teá. - Thieát laäp caùc Trung taâm Thoâng tin Du lòch taïi trung taâm vaø caùc ñòa ñieåm coâng coäng: beân caïnh caùc quaày thoâng tin taïi saân bay, nhaø ga, caàn thieát laäp theâm caùc quaày thoâng tin taïi moät soá khaùch saïn lôùn, sieâu thò lôùn vaø taïi trung taâm Thaønh phoá. Hình thaønh cô cheá cung caáp thoâng tin du lòch mieãn phí töø nguoàn ngaân saùch Nhaø nöôùc vaø ñoùng goùp cuûa caùc doanh nghieäp du lòch treân ñòa baøn cho caùc quaày thoâng tin du lòch naøy. - Kieän toaøn nhaân söï, cuûng coá cô sôû va ùt haønh cho Taïp chí Du lòch. - Toå chöùc caùc chöông trình xuùc tieán gaén lieàn vôùi caùc söï kieän vaên hoùa, leã hoäi, theå duïc theå thao, hoäi nghò, hoäi thaûo: + Leã hoäi vaên hoùa ñaëc tröng haøng naêm cuûa moät ñòa phöông laø hoaït ñoäng troïng taâm thu huùt du khaùch. Leã hoäi vaên hoùa coù moät quaù trình hoaït ñoäng laâu daøi vaø gaén vôùi moät söï kieän lòch söû cuï theå. Thaønh phoá coù ngaøy 30/4 laø ngaøy hoäi lòch söû coù tính ñaëc tröng vaø dòp ñöôïc nghæ ít nhaát laø 2 nga áng cuûa Thaønh phoá, vôùi moät soá hoaït ñoäng coù tính ñaëc tröng rieâng bieät veà lòch söû hình thaønh, veà truyeàn thoáng vaên hoùa Nam boä vôùi söï tham döï ñoâng ñaûo coâng chuùng. Haøng naêm leã hoäi vaên hoùa lòch söû 30/4 cuûa Thaønh phoá neân coù moät chuû ñeà phaûn aùnh ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Tha hoùa daân gian 60 thö Coâng chaùnh thieát laäp heä thoáng caùc bieån chæ daãn veà qua ôï ITB (Ñöùc), Hoäi chô höùc vaø tham ïc hieän chöông trình tour, tham döï leã hoäi, töøng böôùc ñöa leã hoäi thaønh moät hoaït ñoäng du lòch troïng ñieåm haøng naêm. + Gaén keát caùc hoaït ñoäng vaên hoùa theå thao, caùc hoäi nghò, hoäi thaûo quoác teá vôùi hoaït ñoäng du lòch ñeå phaùt huy caùc theá maïnh cuûa Thaønh phoá, nhö caùc söï kieän APEC, Seagames… - Phoái hôïp vôùi ngaønh Giao thoâng caùc ñieåm tham quan, caùc coâng trình vaên hoùa, khu du lòch treân ñòa baøn , ñaëc bieät chuù troïng ñeán heä thoáng chæ daãn ñeå du khaùch coù theå söû duïng caùc phöông tieän giao thoâng coâng coäng taïi Thaønh phoá. - Phoái hôïp vôùi Haøng khoâng Vieät Nam, Haûi quan, Coâng an cöûa khaåu ñeå naâng cao tinh thaàn traùch nhieäm, xaây döïng thaùi ñoä, phong caùch vaên minh lòch söï cuûa caùc nhaân vieân laøm vieäc taïi saân bay, cöûa khaåu ñoàng thôøi chaán chænh caùc hoaït ñoäng dòch vuï ôû caùc nhaø ga (khuaân vaùc, taxi,…) Ngoaøi nöôùc: Vôùi 41.7%( phuï luïc 3 caâu 10) du khaùch bieát ñeán Thaønh phoá Hoà Chí Minh thoâng phöông tieän truyeàn thoâng, 28.5%( phuï luïc 3 caâu 10) qua heä thoáng Internet, vaø 25% (phuï luïc 3 caâu 10) qua saùch, taïp chí. Ngaønh du lòch Thaønh phoá caàn taêng cöôøng xaây döïng hình aûnh vaø xaùc laäp vò theá du lòch Thaønh phoá treân thò tröôøng theá giôùi baèng caùch taêng cöôøng tuyeân truyeàn, quaûng baù treân caùc phöông tieän thoâng tin, truyeàn thoâng ôû caùc thò tröôøng troïng ñieåm, cuï theå: - Tham gia caùc hoäi chôï, hoäi nghò quoác teá theo chöông trình phaùt trieån thò tröôøng du lòch cuûa Toång cuïc Du lòch song phaûi chuû ñoäng xaây döïng keá hoaïch, noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng trong noã löïc taäp hôïp caùc doanh nghieäp du lòch treân ñòa baøn ñeå ñaûm baûo hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng xuùc tieán ngoaøi nöôùc cuûa Thaønh phoá. Caàn taäp trung cho caùc söï kieän: dieãn ñaøn du lòch ASEAN, ATF haøng naêm, Hoäi ch ï JATA Congress & Show (Nhaät), Hoäi chôï Topresa (Phaùp), Hoäi chôï WTM (Anh), ASTA (Myõ), CITM (Thöôïng Haûi). Caàn taäp huaán naâng cao trình ñoä toå c 61 gia eä thuaät daân toäc, vaên hoùa aåm thöïc phöông Nam, haøng tieå soá aán phaåm nhö CD-Rom, baên quaùn Vieät Nam, Vaên phoøng ñaïi dieän,… nhaèm: ra nöôùc ngoaøi, tuyeân truyeàn vaø giôùi thieäu caùc phim taøi lieä caùc keânh truyeàn hình nöôùc ngoaøi. Thieát laäp mo phoùng vieân baùo chí ôû caùc thò tröôøng nguoàn, thò tröôøng muïc tieâu vaø caùc pho Fam Trip) vôùi saûn phaåm du lòch Thaønh phoá. caùc hoäi chôï quoác teá. Chuù yù ñeán hình thöùc giôùi thieäu thoâng qua caùc cuoäc hoïp baùo taïi caùc hoäi chôï naøy moät caùch thieát thöïc vaø hieäu quaû nhaát. - Phoái hôïp chaët cheõ vôùi Haõng khoâng Vieät Nam vaø caùc Haõng haøng khoâng quoác teá ñang truù ñoùng treân ñòa baøn ñeå coù söï hoã trôï caàn thieát cho caùc hoaït ñoäng xuùc tieán du lòch nhö toå chöùc giôùi thieäu ngh u thuû coâng myõ ngheä, hoïp baùo quoác teá. Toå chöùc caùc hoäi thaûo phaùt trieån thò tröôøng, saûn phaåm du lòch ôû trong nöôùc coù söï tham gia cuûa caùc ñaïi dieän quoác teá. - Xuaát baûn aán phaåm du lòch: taäp trung xuaát baûn moät g video, poster, aûnh,… veà lòch söû – vaên hoùa, caùc coâng trình kieán truùc, di tích, caûnh quan thieân nhieân, caùc laøng ngheà, leã hoäi… ñeå phaân phoái roäng raõi taïi caùc hoäi chôï, hoäi thaûo quoác teá, caùc vaên phoøng ñaïi dieän du lòch Vieät Nam, Ñaïi söù quaùn Vieät Nam ôû caùc nöôùc, caùc chuyeán bay cuûa Haõng haøng khoâng Quoác gia vaø quoác teá. - Phoái hôïp vôùi löïc löôïng laøm thoâng tin ñoái ngoaïi nhö caùc baùo ñieän töû, website quaûng caùo du lòch, Ñaïi söù + Taêng cöôøng thoâng tin du lòch u veà Thaønh phoá Hoà Chí Minh treân ái quan heä vôùi caùc baùo, taïp chí du lòch chuyeân ñeà vaø caùc phoùng vieân baùo chí quoác teá chuyeân traùch maûng du lòch ñeå thöôøng xuyeân cung caáp thoâng tin, giôùi thieäu saûn phaåm Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi. + Toå chöùc caùc hoaït ñoäng xuùc tieán quaûng baù giôùi thieäu vaên hoùa – du lòch Thaønh phoá ôû caùc nöôùc ñöôïc xaùc ñònh laø thò tröôøng troïng ñieåm vôùi nhöõng hình thöùc phuø hôïp taâm lyù, thò hieáu du khaùch ôû töøng thò tröôøng. - Thieát laäp quan heä vôùi baùo chí nöôùc ngoaøi, thöôøng xuyeân cung caáp thoâng tin du lòch cho caùc ùng vieân thöôøng truù taïi Vieät Nam. Phoái hôïp vôùi Haøng khoâng Vieät Nam, caùc coâng ty löõ haønh môøi caùc haõng löõ haønh, haõng haøng khoâng, taøu bieån, nhaø baùo, phoùng vieân nöôùc ngoaøi vaøo thaêm, tìm hieåu laøm quen (toå chöùc caùc chuyeán 62 ngöôøi, trình ñoä nghieäp vuï laø nhöõng vaán uï cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân khaùch saïn chæ ôû möùc trung bình. Do ñoù ngaønh du taân khaùch saïn… baèn phoá toå chöùc caùc khoùa boài döô saâu trong lónh vöïc du lòch nhö caùc khoùa boài döôõng nghieäp vuï qua eä veà hôïp taùc ñaøo taïo taïi caùc tröôøng du lòch – khaùch saïn noåi tieáng ôû caùc nöôùc coù 3.2.6 Moät soá giaûi phaùp khaùc 3.2.6.1 Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc Cuõng nhö moïi ngaønh kinh teá khaùc, vaán ñeà con ñeà heát söùc quan troïng coù tính chaát then choát trong vieäc phaùt trieån ngaønh. Nhaát laø ngaønh du lòch, ngaønh ñoøi hoûi coù söï giao tieáp roäng vaø tröïc tieáp hôn ñoái vôùi khaùch haøng. Trong maét du khaùch thì chaát löôïng höôùng daãn vieân du lòch, cuõng nhö chaát löôïng phuïc v lòch Thaønh phoá caàn phaûi caûi thieän trình ñoä nghieäp vuï, phong caùch vaø thaùi ñoä giao tieáp cuûa nhaân vieân trong ngaønh, ñaëc bieät laø höôùng daãn vieân, tieáp g caùch: Toå chöùc moãi naêm moät khoùa boài döôõng nghieäp vuï quaûn lyù khaùch saïn daønh cho caùc khaùch saïn môùi thaønh laäp, khaùch saïn coù qui moâ döôùi 50 phoøng hoaëc boài döôõng naâng cao nghieäp vuï quaûn lyù cho caùc khaùch saïn chuaån bò xeáp haïng sao. Phoái hôïp vôùi tröôøng nghieäp vuï du lòch khaùch saïn Thaønh õng ngaén ngaøy (döôùi 1 thaùng) daønh cho ñoäi nguõ lao ñoäng tröïc tieáp phuïc vuï phoøng, baøn, bar, beáp, baûo veä, taøi xeá vaø boä phaän tieáp taân. Toå chöùc haøng naêm caùc chuyeân ñeà veà nghieäp vuï chuyeân du lòch sinh thaùi, toân giaùo, khaûo coå, an ninh trong du lòch… vaø trong lónh vöïc khaùch saïn nhö quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï theo tieâu chuaån ISO, taøi nguyeân trong khaùch saïn… Phoái hôïp vôùi caùc Tröôøng Ñaïi hoïc nöôùc ngoaøi toå chöùc ûn lyù löõ haønh cho giaùm ñoác vaø quaûn lyù caùc boä phaän ñieàu haønh. Toå chöùc caùc ñoaøn khaûo saùt tìm hieåu moâ hình, hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø thieát laäp moái quan h neàn coâng nghieäp du lòch phaùt trieån nhö Phaùp, Thuïy Só, Singapore, Thaùi Lan. Khaûo saùt vaø tìm hieåu moâ hình toå chöùc vaø quaûn lyù caùc khu du lòch sinh thaùi ôû caùc nöôùc phaùt trieån du lòch sinh thaùi nhö UÙc, Myõ, Trung Quoác, Malaysia… 63 Thaønh phoá vaø tham gia caùc chöông trình hoäi thaûo phaùt thöïc teá hôn. phoá aø caùc ñòa phöông xaây döïng keá hoaïch baûo ñaûm an toaøn du khaùch aõ thaønh laäp löïc löôïng traät töï baûo veä du khaùch, moät moâ hình thí ñieåm ñaàu tieân âi tröôøng ñaûm baûo an toaøn cho du khaùch laø moät yeâu caàu ñaët ra ñoái vôùi söï phaùt Cöû caùc caùn boä tham döï caùc khoùa tu nghieäp vaø boài döôõng ngaén haïn theo chæ tieâu phaân boå cuûa Toång cuïc Du lòch, cuûa trieån veà nguoàn nhaân löïc trong vaø ngoaøi nöôùc toå chöùc. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng nhö hoäi thaûo, giao löu gaëp gôõ… nhaèm taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp trao ñoåi kinh nghieäm trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh cuõng nhö taïo moái quan heä giöõa doanh nghieäp – nhaø tröôøng – sinh vieân hoïc sinh töø ñoù coù keá hoaïch ñaøo taïo boài döôõng saùt vôùi nhu caàu 3.2.6.2 Taêng cöôøng coâng taùc ñaûm baûo an ninh vaø an toaøn trong du lòch Thöïc hieän quy ñònh mua baûo hieåm baét buoäc ñoái vôùi caùc du khaùch cuûa caùc haõng löõ haønh. Nhaèm haïn cheá nhöõng ñieàu gaây khoù khaên cho du khaùch ñaëc bieät laø tình traïng thieáu thoâng tin (chieám 70.6%( phuï luïc 3 caâu 14) trong maãu ñieàu tra). Ngaønh du lòch Thaønh caàn hình thaønh nhieàu keânh thoâng tin giuùp du khaùch giaûi quyeát caùc söï coá hoaëc caùc nhu caàu caàn thieát nhö: Traïm thoâng tin du lòch taïi saân bay, ñieåm thoâng tin ñieän töû taïi caùc ñöôøng phoá khu trung taâm v.v… Coâng an Thaønh phoá v thöôøng xuyeân taïi caùc tuyeán ñöôøng troïng ñieåm du lòch Quaän 1. Laàn ñaàu tieân Thaønh phoá ñ trong caû nöôùc, taïo neân söï phaán khôûi trong caùc doanh nghieäp du lòch, goùp phaàn laøm moâi tröôøng du lòch ngaøy caøng toát hôn. Ñeå hoaït ñoäng baûo veä du khaùch ñöôïc toát hôn, Thaønh phoá neân xaây döïng baûng quy ñònh tieâu chuaån chung veà an toaøn du khaùch cho hoaït ñoäng du lòch vaø höôùng daãn cho caùc ñôn vò trieån khai. Moãi ñôn vò xaây döïng tieâu chuaån thöïc hieän an toaøn du lòch cho du khaùch vaø trieån khai cho moïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình vaø phaùt ñoäng caùn boä coâng nhaân vieân cuøng thöïc hieän, ñaëc bieät laø caùn boä coâng nhaân vieân phuïc vuï tröïc tieáp. Taïo mo trieån du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ñaây laø hoaït ñoäng caàn coù söï phoái hôïp lieân 64 haùch thaân th n boä laøm nhieäm vuï ôû cöûa khaåu, saân bay. Caùc cô qua h, caàn coù söï phaân ñònh roõ chöùc naêng v bieät chuù yù ñeán taêng cöôøng moái quan heä vôùi caùc Thaønh phoá lôùn trong khu vöïc, nhöõng öï hoã trôï vaø trao ñoåi kinh nghieäm phaùt trieån du lòch. ngaønh cuûa Thaønh phoá vaø caùc ñòa phöông treân cô sôû chæ ñaïo cuûa UÛy ban Nhaân daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 3.2.6.3 Phoái hôïp lieân ngaønh chaët cheõ vaø taêng cöôøng hôïp taùc song phöông, ña phöông Caàn phaûi ñoåi môùi maïnh meõ hôn, caûi tieán hôn nöõa ñoái vôùi thuû tuïc xuaát nhaäp caûnh, ruùt ngaén thôøi gian xem xeùt cuûa cô quan xuaát nhaäp caûnh. Ñôn giaûn hoùa caùc thuû tuïc khai baùo haûi quan, xuaát nhaäp caûnh, caùc giaáy tôø cho pheùp mang haøng hoùa tieåu thuû coâng myõ ngheä (haøng giaû coå) qua cöûa khaåu. Xaây döïng moät phong caùch tieáp ñoùn k ieän, ñuùng möïc trong löïc löôïng caù n Giao thoâng Coâng chaùnh, Vaên hoùa thoâng tin caàn thoáng nhaát heä thoáng bieån baùo, daáu hieäu chæ daãn ñöôøng phoá, nôi coâng coäng ñeå thuaän tieän cho du khaùch ñi laïi tham quan. Ñeå naâng cao hieäu quaû coâng taùc xuùc tieán du lòc aø nhieäm vuï xuùc tieán du lòch cuûa cô quan quaûn lyù du lòch quoác gia vaø cô quan quaûn lyù du lòch ñòa phöông vôùi caùc toå chöùc lieân quan ñeán hoaït ñoäng du lòch. Nghieân cöùu löïa choïn, phaân coâng ñeå toå chöùc caùc hoaït ñoäng xuùc tieán du lòch, tieáp caän thò tröôøng laø nhöõng ñieàu maø Du lòch Thaønh phoá raát böùc xuùc vaø caàn coù chöông trình haønh ñoäng nhaát quaùn töø Toång cuïc Du lòch ñeán Sôû Du lòch Thaønh phoá keå caû veà phaân coâng laãn kinh phí thöïc hieän. Thaønh phoá caàn tranh thuû nguoàn voán, caùc moái quan heä, taïo cô hoäi ñeå coù caùch tieáp caän, giöõ vöõng vaø môû roäng thò tröôøng du lòch chung. Trong ñoù ñaëc Thaønh phoá keát nghóa ñeå coù s 3.2.6.4 Giaûi phaùp veà nguoàn voán Vôùi yeâu caàu du lòch trôû thaønh ngaønh kinh teá quan troïng cuûa Thaønh phoá trong thôøi gian tôùi vaø taêng söùc caïnh tranh cuûa du lòch Thaønh phoá, ñaûm baûo toác ñoä phaùt trieån du lòch, ñaàu tö phaùt trieån du lòch phaûi ñoàng boä, coù ñònh höôùng, coù muïc tieâu roõ raøng, caàn huy ñoäng toång hôïp caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän. 65 Koâng laø ong töông lai raát gaàn. Ñaây laø cô hoäi vaøng ñeå u huùt caùc nguoàn ñaàu tö töø caùc taäp ñoaøn ña quoác gia. aøi hôi, nhaát laø nhöõng chieá hieäp muoán ñaàu tö vaøo ngaønh du lòch, höôùn où öu ñ 3 giaûm thueá, giaûm tieàn thueâ ñaát, coù laõi suaát öu ti hôïp ø môû roäng hôïp taùc quoác teá, taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp du lòch ñoäng du lòch nöôùc ngoaøi. Du khaùch ngaïi nhaát khi du lòch Thaønh phoá chính laø heä thoáng giao thoâng khoâng ñöôïc traät töï (vôùi 69.9% (phuï luïc 3 caâu 13) ñaùnh giaù khaù keùm). Theo caùc nhaø ñaàu tö theá giôùi, taïi khu vöïc chaâu AÙ thì Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Baéc Kinh vaø Hoàng 3 trung taâm thu huùt ñaàu tö, taøi chính lôùn tr ngaønh du lòch cuûa Thaønh phoá th Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy laø söï ñoàng thuaän cuûa toaøn xaõ hoäi, nhaän thöùc ñöôïc phaùt trieån du lòch mang lôïi ích chung cho moïi taàng lôùp; söï tham gia cuûa caùc caáp chính quyeàn trong nhöõng chieán löôïc mang tính d n löôïc ñaàu tö xaây döïng caùc cô sôû haï taàng kinh teá – kyõ thuaät quy moâ lôùn nhö caàu caûng, saân bay, ñöôøng saù… UÛy Ban Nhaân daân Thaønh phoá neân coâng boá caùc danh muïc khuyeán khích ñaàu tö ngaønh du lòch cho caùc caù nhaân vaø caùc doanh ng g daãn caùc loaïi hình khoâng khuyeán khích ñaàu tö, taïo ra söï phaùt trieån coù ñònh höôùng traùnh hieän töôïng ñaàu tö töï phaùt, taïo ra tình theá ñaàu tö khoâng choïn loïc, cung vöôït caàu. Höôùng daãn caùc doanh nghieäp tìm caùc nguoàn vay trung haïn hoaëc daøi haïn c aõi veà laõi suaát cuûa caùc quyõ ñaàu tö phaùt trieån trong nöôùc vaø caùc nguoàn voán vay ODA, ADB, voán vieän trôï nöôùc ngoaøi. Raø soaùt caùc chöông trình keâu goïi ñaàu tö hieän coù cuûa ngaønh du lòch, choïn moät ñeán hai chöông trình khaû thi, hình thaønh chöông trình troïng ñieåm cuûa Thaønh phoá vaø xuùc tieán quaù trình keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi. 3.3 Kieán nghò vôùi caùc cô quan Nhaø nöôùc .3.1 Kieán nghò vôùi Chính phuû AÙp duïng caùc bieän phaùp öu ñaõi mieãn eân vay voán ñaàu tö. Ñieàu chænh caùc phöông phaùp tính thueá vaø caùc leä phí cho phuø vôùi ñieàu kieän phaùt trieån cuûa kinh doanh du lòch Vieät Nam. Taêng cöôøng va trong nöôùc tham gia hoäi nhaäp vaøo hoaït Taêng cöôøng chöùc naêng hieän coù cuûa Tham taùn thöông maïi cuûa caùc nöôùc ñeå thöïc hieän quaûng baù du lòch Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi. 66 h du lòch ñeán töø haên nhö Caàn Giôø. C i gia nhaäp WTO N øo taïo… cuï theå laø uûy nhi du lòch, chöông trình Road sho hö Nhaät, Phaùp, Haøn Quoác nhaèm qua ieán cuûa Toång cuïc Du lòch vaø ngaân saùch Thaønh phoá. hoâng tö veà kinh doanh löu truù, löõ haønh, höôùng daãn Tieáp tuïc ñôn giaûn hoùa caùc thuû tuïc xuaát nhaäp caûnh, cho pheùp khaùch du lòch ñöôïc xuaát nhaäp caûnh qua baát cöù cöûa khaåu quoác teá naøo cuûa Vieät Nam, noái maïng giöõa cô quan quaûn lyù xuaát nhaäp caûnh vaø cô sôû löu truù ñeå giaûm bôùt thuû tuïc ñaêng kyù taïm truù. Tieáp tuïc caûi tieán thuû tuïc caáp visa: Thöïc hieän caáp visa taïi taát caû caùc cöûa khaåu quoác teá, giaûm chi phí visa, ñeà nghò mieãn visa cho taát caû khaùch du lòch treân theá giôùi ñeán Vieät Nam trong voøng 5 ngaøy, thöïc hieän cheá ñoä boû visa ñoái vôùi khaùc caùc nöôùc ASEAN, aùp duïng theû tín duïng du lòch ñoái vôùi caùc nöôùc coù ñöôøng bieân giôùi chung vôùi Vieät Nam nhö Trung quoác, Laøo, Campuchia. Giaûm thueá caùc trang thieát bò nhaäp khaåu ñöôïc xem laø tö lieäu saûn xuaát cuûa ngaønh du lòch (nhaát laø xe vaän chuyeån du khaùch). Hoã trôï ngaân saùch ñaàu tö haï taàng du lòch cho nhöõng vuøng khoù k Hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät veà du lòch: töø Phaùp leänh Du lòch naâng leân thaønh Luaät Du lòch 3.3.2 Kieán nghò vôùi Toång cuïc Du lòch où ñònh höôùng cho caùc Sôû cuõng nhö caùc doanh nghieäp trong vieäc ñaùp öùng caùc yeâu caàu hoäi nhaäp cuûa du lòch Vieät Nam sau kh ghieân cöùu phaân caáp cho Thaønh phoá Hoà Chí Minh – thaønh phoá troïng ñieåm du lòch cuûa caû nöôùc – veà moät soá lónh vöïc nhö: coâng taùc quaûng baù xuùc tieán du lòch ra nöôùc ngoaøi, coâng taùc thaåm ñònh xeáp haïng sao khaùch saïn, coâng taùc ña eäm cho Sôû Du lòch Thaønh phoá toå chöùc caùc söï kieän w, Fam Trip ñoái vôùi caùc thò tröôøng troïng ñieåm maø löôïng khaùch ñeán Thaønh phoá chieám tyû troïng lôùn trong cô caáu khaùch caû nöôùc n ûng baù cho du lòch Thaønh phoá – du lòch Vieät Nam. Kinh phí toå chöùc chi töø ngaân saùch quaûng baù xuùc t Hoaøn thieän caùc heä thoáng phaùp luaät veà du lòch, cuï theå laø ban haønh vaø trieån khai thöïc hieän coù hieäu quaû caùc Nghò ñònh, T vieân, vaän taûi du lòch, thanh tra, kieåm tra vaø xöû phaït trong kinh doanh du lòch ñeå taïo haønh lang phaùp lyù roõ raøng trong hoaït ñoäng kinh doanh du lòch. Ñaëc bieät sôùm ban haønh qui cheá ñoùn khaùch taøu bieån ñeå hoaït ñoäng naøy ñi vaøo neà neáp. 67 dòch vuï coù lieân quan ñeán du lòch nhaèm thuùc ñaåy caùc ieán nghò Toång cuïc Du lòch hoã trôï cho ngaønh du lòch Thaønh phoá nhieàu suaát hoïc boån aây döïng ñòa ñieåm vaø chöông trình bieåu dieãn ngheä thuaät phu aøy seõ goùp phaàn cho coâng taùc qui hoaïch ñaàu tö – phaùt trieån saûn phaåm cuûa ngaønh Du lò öïc teá. Vieäc qui hoaïch caùc ngaønh ngheà nhaïy caûm treân ñòa baøn quaän, huyeän laø caàn thieát nhöng caàn ñöôïc tieán haønh nhanh choùng, coâng khai, taïo ñieàu kieän ñeå ngöôøi daân tham gia kinh doanh trong lónh Chæ ñaïo vaø nghieân cöùu caùc tieâu chí vaø danh hieäu chöùng nhaän caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong ngaønh du lòch vaø caùc doanh nghieäp ñaàu tö naâng cao chaát löôïng dòch vuï phuïc vuï khaùch. Thoâng baùo chöông trình xuùc tieán – quaûng baù tröôùc ít nhaát saùu thaùng ñeå ñòa phöông vaø doanh nghieäp chuû ñoäng phoái hôïp. K g ñaøo taïo, boài döôõng, tu nghieäp ôû nöôùc ngoaøi vì du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh luoân chieám hôn moät nöûa toång löôïng khaùch du lòch trong caû nöôùc. 3.3.3 Kieán nghò vôùi UÛy ban nhaân daân Thaønh phoá Ñaåy nhanh tieán ñoä trieån khai vaên phoøng ñaïi dieän Thaønh phoá Hoà Chí Minh taïi Nhaät vaø phoøng thoâng tin du lòch taïi thò tröôøng naøy. Chæ ñaïo taäp trung vieäc x ïc vuï du khaùch. Cho trieån khai ñeà aùn caùc ñieåm thoâng tin du lòch theo phöông thöùc xaõ hoäi hoùa do coâng ty quaûng caùo Ñaát Vieät xaây döïng Taïo ñieàu kieän ñeå Sôû du lòch tham gia coù yù kieán ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö trong lónh vöïc du lòch. Laøm toát ñieàu n ch ñuùng höôùng vaø saùt vôùi th vöïc nhö ngaønh ngheà khaùch saïn… Sôùm coù yù kieán veà ñeà nghò keùo daøi thôøi gian hoaït ñoäng caùc loaïi hình vui chôi giaûi trí. Ñoái vôùi caùc loaïi hình vui chôi giaûi trí nhö vuõ tröôøng, nhaø haøng, quaùn bar… phuïc vuï khaùch du lòch quoác teá ôû caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi caùc quaän 1,3,5, Phuù Nhuaän, Taân Bình Sôùm coù quy cheá khuyeán khích caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc ñaàu tö xaây döïng khaùch saïn 4-5 sao, khu vui chôi giaûi trí toång hôïp ñaùp öùng nhu caàu veà cô sôû vaät chaát phuïc vuï khaùch du lòch treân ñòa baøn Thaønh phoá. Caùc öu ñaõi phaûi heát söùc cuï theå veà ñaát ñai, taøi chính … trong ñoù chính quyeàn Thaønh phoá ñaàu tö haï taàng kyõ thuaät 68 ôû trong chi tieâu. Keát luaän chöông 3 Chöông 3 ñi vaøo ñöa ra caùc giaûi phaùp Marketing phaùt trieån du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2015. Caùc gi goàm taêng cöôøng hoaït ñoäng nghieân cöùu thò tröôøng, hình thaønh nhoùm nghieân cöùu thò tröôøng. Cuûng coá vaø ña daïng hoùa, naâng cao cha phaåm du lòch cuûa Vieät Nam; hoaøn thieän hôn heä thoáng phaân phoái saûn phaåm du lòch lòch Thaønh phoá tieáp caän toát hôn vôùi thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Ñeå hoaït ñoäng du nhaân löïc, tìm kieám nguoàn voán ñaàu tö, taêng cöôøng coâng taùc ñaûm baûo an toaøn cho du khaùch cuõng nhö caùc keá hoaïch phoái hôïp song phöông, ña phöông… Töø ñoù cuõng xin coù vaøi yù k eå du lòch Thaønh phoá xöùng ñaùng laø ñieåm ñeán lôùn nhaát, haáp daãn nhaát cuûa Vieät Na (ñöøông giao thoâng, heä thoáng ñieän, caáp, thoaùt nöôùc…) ñeán ranh giôùi döï aùn baèng nguoàn voán ngaân saùch Thaønh phoá. Kinh phí quaûng baù xuùc tieán du lòch thôøi gian qua ñaõ ñöôïc Uûy ban nhaân daân Thaønh phoá quan taâm hoã trôï tuy nhieân ñeå phuø hôïp vôùi tính chaát ñaëc thuø cuûa lónh vöïc thöôøng xuyeân quan heä vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi, caàn coù moät cô cheá thoâng thoaùng, linh hoaït hôn nöõa trong söû duïng kinh phí quaûng baù xuùc tieán nhaát laø veà ñònh möùc chi tieâu, quyeàn töï chuû cuûa S aûi phaùp Marketing ñöa ra át löôïng saûn phaåm du lòch cuûa Thaønh phoá nhaèm thu huùt khaùch du lòch ngoaøi nöôùc, cuõng nhö khai thaùc thò tröôøng du khaùch trong nöôùc vôùi hôn 80 trieäu daân. Ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh veà giaù cho saûn cuûa Thaønh phoá ñeán du khaùch; vaø ñeà xuaát moät soá hoaït ñoäng chieâu thò cho ngaønh du lòch Thaønh phoá ngaøy caøng phaùt trieån caàn thieát phaûi coù söï hoã trôï trong ñaøo taïo nguoàn ieán kieán nghò ñeán Chính phuû, ñeán Toång cuïc Du lòch, vaø UÛy ban nhaân daân Thaønh phoá ñ m noùi rieâng vaø naâng cao ñöôïc khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc nöôùc baïn trong khu vöïc. 69 Vieäc nghieân cöùu vaø vaän duïng marketing moät caùch khoa ho eting thích hôïp ñeå ñaùp öùng nhu caàu ña d du lòch, Marketi - Ñaùnh giaù ñöôïc thöïc traïng cuûa ngaønh du lòch Thaønh phoá ñeán naêm 2006. Phaân tích söï aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng ñeán du lòch vaø ñi vaøo taäp trung phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng marketing cuûa ngaønh du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh töø ñoù ñaùnh giaù vò theá cuûa du lòch Thaønh phoá treân thò tröôøng laøm neàn taûng cho vieäc ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp ôû chöông 3. - Caên cöù vaøo nhöõng phaân tích ôû chöông 2, trong chöông 3 ñaõ ñöa ra moät soá ñeà xuaát cho hoaït ñoäng marketing cuûa ngaønh du lòch Thaønh phoá ñeán naêm 2015 vaø moät soá ñeà xuaát ñeå hoã trôï cho ngaønh du lòch Thaønh phoá phaùt trieån, thu huùt theâm du khaùch ôû nhöõng thò tröôøng muïc tieâu vaø tieàm naêng cuûa mình. KEÁT LUAÄN Marketing laø moät lónh vöïc khoa hoïc vaø ngheä thuaät phong phuù traûi qua quaù trình tích luõy vaø phaùt trieån laâu daøi. ïc vaø saùng taïo cho ngaønh Du lòch Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät yeâu caàu böùc xuùc cho taát caû caùc doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng, ñaëc bieät trong tình traïng kinh teá cuûa nöôùc ta vöøa môùi gia nhaäp WTO. Trong giai ñoaïn 2007-2015, ngaønh du lòch Thaønh phoá caàn phaûi coù nhöõng hoaït ñoäng Mark aïng cuûa du khaùch, ñoùng goùp tích cöïc vaøo taêng tröôûng GDP cuûa Thaønh phoá noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung. Baèng phöông phaùp nghieân cöùu cuûa mình luaän vaên ñaõ trình baøy ñöôïc nhöõng vaán ñeà sau: - Cô sôû lyù luaän veà saûn phaåm du lòch, nhöõng ñaëc tính cuûa saûn phaåm ng du lòch vaø söï caàn thieát cuûa marketing du lòch, caùc taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng ñeán du lòch. Hoaït ñoäng nghieân cöùu thò tröôøng, löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu vaø 4P chính cuûa hoaït ñoäng Marketing. 70 Vieäc öùng duïng Marketing vaøo du lòch seõ raát khoù vì saûn phaåm du lòch coù nhöõng ñaëc tính voâ cuøng ñaëc bieät, ñoøi hoûi nhöõng ngöôøi laøm kinh doanh du lòch phaûi coù kieán thöùc toång quaùt laãn kieán thöùc chuyeân moân, nghieäp vuï. Ñoàng thôøi nhu caàu cuûa khaùch haøng raát ña daïng, luoân thay ñoåi theo thôøi gian do ñoù ngaønh du lòch cuõng phaûi luoân coù chieán löôïc phuø hôïp cho töøng giai ñoaïn phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån. Maëc duø ñaõ coù nhieàu coá gaéng nhöng do thôøi gian vaø kieán thöùc coøn nhieáu haïn cheá neân khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát mong nhaän ñöôïc söï thoâng caûm vaø chæ daãn cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn. 71 PHUÏ LUÏC 1 BAÛNG CAÂU HOÛI Xin vieân khoa Quaûn Trò Kinh Doanh thuoäc trö hí Minh. Raát mong quyù Anh (Chò) daønh chuùt thôøi ian traû lôøi moät soá caâu hoûi sau. Söï nhaän ñònh cuûa quyù Anh (Chò) raát coù giaù trò cho Phaàn I: THOÂNG TIN CAÙ NHAÂN 1. H ..................... . Quoác tòch:........................................................................................................... öõ 4. T 35-45 tuoåi >45 tuoåi eân L Töï kinh doanh Khaùc . Anh (Chò) ñang ñi du lòch: I: NH ÄN Ñ ÛA NH HÒ) VEÀ HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH TAÏI P.HCM aøo veà soá löôïng caùc ñieåm tham quan taïi Tp.HCM? mua saém, giaûi trí ôû hoá H M? Khoâng coù nhieàu Trung bình haønh phoá HCM veà ñeâm? (coù theå cho Quaùn bar chaøo quyù Anh (Chò). Chuùng toâi laø hoïc ôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá Tp.Hoà C g cuoäc nghieân cöùu cuûa chuùng toâi. Raát mong nhaän ñöôïc söï coäng taùc cuûa quyù Anh (Chò) oï vaø Teân:.................................................................................... 2 ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 3. Giôùi tính: Nam N uoåi: <18 tuoåi 18-25 tuoåi 25-35 tuoåi 5. Ngheà nghieäp: Sinh vi ao ñoäng chaân tay Nhaân vieân vaên phoøng 6 Moät mình Vôùi baïn beø Vôùi gia ñình Phaàn I A ÒNH CU A (C T 1. Anh (Chò) ñaùnh giaù theá n Quaù ít ñieåm tham quan Caùc ñieåm tham quan töông ñoái nhieàu Quaù nhieàu ñieåm tham quan 2. Anh (Chò) ñaùnh giaù theá naøo veà soá löôïng caùc ñòa ñieåm vui chôi, Thaønh p C Khaù nhieàu Raát nhieàu 3. Anh (Chò) thöôøng vui chôi ôû nhöõng nôi naøo cuûa T ïn nhieàu caâu traû lôøi) Khu phoá Taây 72 Phoá ñeâm taïi chôï Beán Thaønh Vuõ tröôøng ………………… 4. A mua saém ôû nhöõng n Caùc cöûa haøng Caùc trung taâm thöông maïi g khu vöïc? aét Đắt 6. A löôïng caùc dòch vuï (kh aát löôïng hôi thaáp am quan? Đắt 8. A taïi TP.HCM? R Ñaét . Anh (Chò) thöôøng choïn hình thöùc ñi du lòch naøo? (Chò) Mua tour taïi V Töï toå chöùc 10. ø Töï tìm u lòch cuûa caùc coâng ty Anh (Ch oaøn toaøn khoâng toát Raát toát 2 3 4 5 Kyõ naêng giao tieáp 1 2 3 4 5 Quaùn caø pheâ Khaùc……………………………… nh (Chò) thöôøng ôi naøo? Chôï 5. Anh (Chò) ñaùnh giaù theá naøo veà giaù caû tour du lòch Tp.HCM so vôùi caùc Thaønh phoá cuûa caùc nöôùc khaùc tron Reû Hôïp lyù Hơi đñ nh (Chò) nhaän xeùt theá naøo veà moái quan heä giöõa giaù caû vaø chaát aùch saïn, nhaø haøng, …) Giaù caû phuø hôïp vôùi chaát löôïng Giaù caû cao nhöng ch Giaù caû cao nhöng chaát löôïng quaù thaáp 7. Anh (Chò) ñaùnh giaù theá naøo veà giaù caû taïi caùc ñieåm th Reû Hôïp lyù Hơi đñaét nh (Chò) ñaùnh giaù theá naøo veà giaù dòch vuï böu chính vieãn thoâng eû Hôïp lyù Hơi đñaét 9 Mua tour cuûa moät coâng ty ôû taïi nöôùc cuûa Anh ieät Nam Anh (Chò) bieát ñeán Tp.HCM döïa vao nhöõng keânh thoâng tin naøo? Internet Giôùi thieäu cuûa baïn beø, ngöôøi thaân Saùch, tạp chí Phöông tieän truyeàn thoâng 11. Anh (Chò) nhaän xeùt gì veà ñoäi nguõ höôùng daãn vieân d ò) töøng ñi du lòch? 1 5 H Trình ñoä ngoaïi ngöõ 1 Kieán thöùc chuyeân moân 1 2 3 4 5 73 2. Anh (Chò) ñaùnh giaù theá naøo veà ñoäi nguõ nhaân vieân khaùch saïn maø Anh (Chò) ñang 1 5 Hoaøn toa khoâng toát Raát toát Trình ngoaïi ngöõ 1 2 3 4 5 Kieán öùc chuyeân moân 1 2 3 4 5 Kyõ naêng giao tieáp 1 2 3 4 5 Söï nhieät tình phuïc vuï 1 2 3 4 5 13. Anh (Chò) ñaùnh giaù theá naøo veà caùc yeáu toá sau: 1 5 Hoaøn toaøn khoâng toát Raát toát Phöông tieän vaän chuyeån Heä thoáng giao thoâng 3 4 5 Chaát löôïng khaùch saïn Chaát löôïng caùc dòch vuï 3 4 5 Heä thoáng böu chính vieãn thoâng 1 2 3 4 5 Cung caùch phuïc vuï taïi saân bay Thuû tuïc xuaát nhaäp caûnh 5. Anh (Chò) seõ quay laïi Tp.HCM? g Chöa bieát ïn beø, ngöôøi thaân veà Tp.HCM? Chöa bieát uûa Q yù An aïn Söï nhieät tình phuïc vuï 1 2 3 4 5 1 ôû? øn ñoä th 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 Con ngöôøi 1 2 3 4 5 14. Ñieàu gì gaây khoù khaên cho baïn khi ñeán vôùi Tp.HCM? Thieáu thoâng tin 1 Coù Khoân 16. Anh (Chò) seõ giôùi thieäu cho ba Coù Khoâng Xin traân troïng caùm ôn söï hôïp taùc vaø giuùp ñôõ c u h (Chò) vaø caùc b 74 PHUÏ LUÏC 2 QUESTIONAIRE We would like to have a few minutes of your time to complete this questionnaire. Your answers will be great We are loo ECTION 1: PERSONAL INFORMATION 2. N 3. S M : Age group: ears 25 – 35 years 35 – 5 ye > 45 years 5. O Student Labour Office Administration 6. A eling With With Family 1. -place in Ho Chi Minh City? Fairly . How do you assess the quantity of the entertainment, shopping places in Ho Chi a fe Rather much A lot 3. W ually spend your night life within HCM City? Back packer town Bars Warmest greeting to you, we are students from the University of Economic of Ho Chi Minh City. help to our research project. king forward for S 1. Full name: ationality: ex: ale Female 4 < 18 years 18-25 y 4 ars ccupation: Self-employed Other re you trav ? By yourself friends SECTION 2: YOUR JUDGMENTS ON HO CHI MINH CITY’S TOURISM SERVICES How do you assess the quantity of sightseeing Just a few Too much 2 Minh City? Just w Average here do you us 75 …………………………. .Where do you usually go for shopping ? Markets Trade centers rd of services (Eg: otels, restaurants…) ce is h low standard of services able Expensive . How do you assess the prices of Telecommunication postal in Ho Chi Minh City ? ite expensive Expensive a tr el agency in Viet Nam ? n t Pers nal re mm from iend family Media Personal research 1. Your evaluation of the Standard of your tour guide 5 roficiency in English 1 2 3 4 5 5 incerity in dealing with guest 1 2 3 4 5 Night market at Ben Thanh market Night clubs Cafes Other 4 Street Stores 5.Your opinion on the cost of HCM City Tours compare to other cities Cheap Reasonable Quite Expensive Expensive 6. Your evaluation of the relationship between the price and standa H Right price comparable with standard of services. Pri hig ith w Price is high with very low standard of services. 7. How do you assess the prices at sightseeing-place ? Cheap Reason Quite expensive 8 Cheap Reasonable Qu 9. Which form of tour do you choose to go on? Book a tour from a travel agency in your countries Book a tour from av Go own tour. 10. How did you find out about HCM City Inter e o co endation fr s, Magazines, books 1 1 Not good Very good P Professional knowledge 1 2 3 4 5 Ability in dealing with guest 1 2 3 4 S 76 ur evaluation of the professionalism of Hoteliers where you stay? 1 5 Not good Very good Proficiency in English 1 2 3 4 5 Professional knowledge 1 2 3 4 5 Ability in dealing with guest 1 2 3 4 5 Sincerity in dealing with guest 1 2 3 4 5 13. Your evaluation of the following aspect: 1 5 Not good Very good Means of Transportation 2 3 4 5 Traffic system 5 Standard of Hotels 5 Standard of tourism Services 2 3 4 5 communication services 1 2 3 4 5 1 2 3 hat difficulties have you come a when arrive at HCM ufficient information Customs officer are not alwa o serve 15. Will you return to HCM City? Yes No Unsure 16. Will you recommend HCM City to your friends, family? Yes No Unsure or your time and co-operation, we hope you have ime in HCM ity. 12. Yo 1 1 2 3 4 3 4 1 2 1 Postal / People 4 5 14. W Ins cross City? ys ready t Customs formalities Thank you f a great t C 77 ÏC 3 KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT YÙ KIEÁN DU KHAÙC Toång soá phieáu: 269 Giôùi tính Taàn suaát Phaàn traêm PHUÏ LU H Giôùi tính: Nam 152 56.51% Nöõ 117 43.49% Ñoä tuoåi cuûa maãu nghieân cöùu Ñoä tuoåi Taàn suaát Phaàn traêm < 18 2 0.7% 18 – 25 100 37.2% 25 – 35 114 42.4% 35 – 45 27 0%1 > 45 26 9.7% Toång coäng 269 100.0% Ng Taàn suaát Phaàn traêm heà nghieäp cuûa maãu nghieân cöùu Ngheà nghieäp Sin 48 18.3% h vieân Lao ñoäng chaân tay 19 7.2% Nh 77 29.2% aân vieân vaên phoøng Töï kinh doanh 48 18.3% Kh 71 27% aùc Toå 263 100.0% ng coäng Hieän traïng du lòch cuûa maãu nghieân cöùu Phaàn traêm Du khaùch ñang ñi du lòch Toång soá Mo 83 30.9% ät mình Vôùi baïn beø 135 50.2% Vô 51 18.9% ùi gia ñình Toå 269 100.0% ng coäng 78 Phaàn II: NHAÄN ÑÒNH CUÛA DU KHAÙCH VEÀ HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH TAÏI TP Taàn suaát Phaàn traêm .HCM 1. Soá löôïng caùc ñieåm tham quan taïi Tp.HCM Quaù ít ñieåm tham quan 239 89% Caùc ñieåm tham quan töông ñoái nhieàu 30 11% Quaù nhieàu ñieåm tham quan 0 0% 2. Soá löôïng caùc ñòa ñieåm vui chôi, mua saém, giaûi trí ôû Thaønh phoá HCM Khoâng coù nhieàu 158 59% Trung bình 73 27% Khaù nhieàu 35 13% Raát nhieàu 3 1% 3. Nôi du khaùch thöôøng lui tôùi taïi Thaønh phoá HCM veà ñeâm Khu phoá Taây 199 74% Quaùn bar 140 52% Phoá ñeâm taïi chôï Beán Thaønh 70 26% Vuõ tröôøng 121 45% Quaùn caø pheâ 218 81% Khaùc 40 15% 4. Nôi du khaùch thöôøng mua saém Chôï 46 17% Caùc cöûa haøng 148 55% Caùc trung taâm thöông maïi 102 38% 5. Giaù caû tour du lòch Tp.HCM so vôùi caùc Thaønh phoá cuûa caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc Reû 5 2% Hôïp lyù 30 11% H i ñaét ơ 116 43% Đắt 118 44% 79 6. G ch vuï (khaùch saïn, nhaø haøng,iaù caû vaø chaát löôïng caùc dò …) Giaù caû phuø hôïp vôùi chaát löôïng 99 37% Giaù caû cao nhöng chaát löôïng hôi thaáp 132 49% Giaù caû cao nhöng chaát löôïng quaù tha 14% áp 38 7. Giaù caû taïi caùc ñieåm tham quan Reû 8 3% Hôïp lyù 137 51% Hơi ñaét 78 29% Đắt 46 17% 8. Giaù dòch vuï böu chính vieãn thoâng taïi TP.HCM Reû 0 0% Hôïp lyù 16 6% Hơi ñaét 186 69% Đắt 67 25% 9. Hình thöùc ñi du lòch Mua tour cuûa moät coâng ty ôû taïi baûn x .2öù 154 57 % Mua tour taïi Vieät Nam 25.8%56 Töï toå chöùc 46 17% 10. keânh th âng t Du khaùch bieát ñeán TPHCM qua o in Internet 37 28.5% Saùch, tạp chí 67 52 % Phöông tieän truyeàn thoâng 112 41.7% Töï tìm 10 3.9% Giôùi thieäu cuûa baïn beø, ngöôøi thaân 2 0.9% 1 2 3 4 5 11. Nhaän xeùt cuûa du khaùch veà ñoäi nguõ höôùng daãn vieân du lòch cuûa caùc coâng ty Trình ñoä ngoaïi ngöõ 67% 9% 2 4% Kieán thöùc chuyeân moân 16% 4% 7 10% Kyõ naêng giao tieáp 80.5% % 18 1.5% 80 3% Söï nhieät tình phuïc vuï 12% 71% 14% 12. Nhaän xeùt cuûa du khaùch veà ñoäi nguõ nhaân vieân khaùch saïn Trình ñoä ngoaïi ngöõ 71% 8% 1 11% Kieán thöùc chuyeân moân 69.5% % 29 1.5% Kyõ naêng giao tieáp 78% 17% 4% Söï nhieät tình phuïc vuï 80% 18% 2% 13. Nhaän ñònh cuûa du khaùch veà caùc yeáu toá Phöông tieän vaän chuyeån 10.3% 13.9 23.1% 43,7% 9% Heä thoáng giao thoâng 7.2% 69.9% 22,9% Chaát löôïng khaùch saïn 2.9% 5.8% 36.2% 27.5% 27.6% Chaát löôïng caùc dòch vuï du lòch 21.1% 37.8% 41.1% Heä thoáng böu chính vieãn thoâng 49,4% 35,1% 12.5% 3% Con ngöôøi thaân thieän 89.7% 10.3% 14. Ñieàu gaây khoù khaên cho du khaùch khi ñeán vôùi Tp.HCM Thieáu thoâng tin 190 70.6% Cung caùch phuïc vuï taïi saân bay 39 14.4% Thuû tuïc xuaát nhaäp caûnh 40 15% 15.Tyû leä du khaùch quay laïi Tp.HCM Coù 85 31.3% Khoâng 13 5% Chöa bieát 171 63.7% 16. Tyû leä du khaùch seõ giôùi thieäu cho baïn beø, ngöôøi thaân veà Tp.HCM Coù 85 31.7% Khoâng 16 6% Chöa bieát 168 62.3%

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp marketing nhằm phát triển du lịch thành phố hồ chí minh đến năm 2015.pdf
Luận văn liên quan