Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long

Lời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài. Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Hoạt động kinh doanh lữ hành là đặc thù của ngành du lịch. Mỗi quốc gia muốn phát triển ngành công nghiệp du lịch không thể thiếu hệ thống các công ty lữ hành hùng mạnh tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường . Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng với mong muốn phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Xí nghiệp và thoả mãn tối đa nhu cầu du lịch cho khách, tôi quyết định chọn đề tài “ Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long’’ làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài. Trên cơ sở hệ thống lý luận về phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp lữ hành, tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp lữ hành để xác định ưu điểm và hạn chế cũng như những nguyên nhân của hạn chế trong hoạt động kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp đó, từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp lữ hành. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Công ty du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long kinh doanh nhiều lĩnh vực như kinh doanh nhà hàng, cho thuê bất động sản và các nhà hàng nổi .song do thời gian thực tập có hạn nên luận văn chỉ đề cập đến việc phát triển kinh doanh lữ hành nội địa tại Xí nghiệp đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long. 4. Phương pháp nghiên cứu. Để nghiên cứu đề tài, luận văn sử dụng các phương pháp: tổng hợp, thu thập, xử lý tài liệu, so sánh, phân tích và đánh giá. 5. Kết cấu của đề tài : Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn bao gồm ba chương Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp lữ hành. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Xí nghiệp Đầu tư và phát triển Du lịch Sông Hồng thuộc Công ty du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n sè trªn chøng tá c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp ®· rÊt cè g¾ng trong c«ng viÖc ®­a XÝ nghiÖp dÇn dÇn ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. + MÊy n¨m tr­íc ®©y khi míi ®i vµo ho¹t ®éng cßn rÊt Ýt ng­êi biÕt ®Õn XÝ nghiÖp vµ s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp nh­ng cho ®Õn nay do lµm ¨n cã uy tÝn, chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc n©ng cao nªn XÝ nghiÖp ®· g©y ®­îc Ên t­îng víi nhiÒu du kh¸ch. §iÒu nµy chøng tá viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi rÊt cã triÓn väng . 2.3.2 Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n V× XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång cã quy m« nhá nªn khi quyÕt ®Þnh ®i du lÞch kh¸ch hµng còng kh«ng tin t­ëng l¾m vµo chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô do XÝ nghiÖp ®em l¹i còng nh­ tr×nh ®é nghiÖp vô cña ®éi ngò h­íng dÉn viªn nªn hä cßn e ng¹i khi tiªu dïng s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. V× cã quy m« nhá nªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp kh«ng réng khã cã thÓ l«i kÐo ®­îc nhiÒu kh¸ch du lÞch cã l­îng chi tiªu lín ®Õn víi XÝ nghiÖp. KÕt hµng cña XÝ nghiÖp chñ yÕu lµ ng­êi ViÖt Nam, cã thu nhËp kh«ng cao. Do ®ã kÕt qu¶ mµ XÝ nghiÖp ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua ch­a xøng v¬i tiÒm n¨ng s½n cã cña XÝ nghiÖp nguyªn nh©n lµ do: - S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp cã møc gi¸ cßn cao néi dung ch­¬ng tr×nh ch­a thùc sù hÊp dÉn vµ næi bËt . - Ch­a cã chÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng cô thÓ ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch nªn l­îng kh¸ch ®ªn víi XÝ nghiÖp cßn Ýt. - Bé phËn Marketing lµm viÖc ch­a cã hiÖu qu¶, ch­a ®i s©u vµo nghiªn cøu vµo thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. Kh¸ch ®Õn víi XÝ nghiÖp chñ yÕu lµ kh¸ch truyÒn thèng vµ kh¸ch lÎ. - XÝ nghiÖp ch­a xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña kh¸ch vµ môc ®Ých cña chuyÕn hµnh tr×nh ph¸t ®éng sù häc tËp trong häc sinh, sinh viªn vÒ sù t×m hiÓu vÒ mét nÒn v¨n ho¸….®Ó ®­a ra c¸c chñ ®Ò ý t­ëng cña tour cho phï hîp mµ XÝ nghiÖp chØ ®­a tªn c¸c ®iÓm ®Õn ra th«i nªn kh«ng hÊp dÉn ®­îc du kh¸ch ®i du lÞch S«ng Hång. - §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp tuy lµ cã 15 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, 21 ng­êi cã tr×nh ®é trung cÊp nh­ng trong sè ®ã chØ cã 4 ng­êi cã b»ng cÊp vÒ du lÞch mµ th«i, do ®ã viÖc qu¶n lý vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng du lÞch cña XÝ nghiÖp ch­a thËt sù tèt. - §èi víi h­íng dÉn viªn cña XÝ nghiÖp th× võa lµ ng­êi tæ chøc thùc hiÖn c¸c tour du lÞch trªn S«ng Hång võa lµ nh©n viªn Marketing vµ nh©n viªn v¨n phßng qu¶n lý v¸c ho¹t ®éng b¸n vÐ….®iÒu ®ã ®· lµm ng­êi h­íng dÉn viªn ph¶i cïng mét lóc kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau nªn ®· ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng h­íng dÉn kh¸ch tham quan t¹i c¸c di tÝch, danh lam th¾ng c¶nh. H­íng dÉn viªn ch­a cã sù h­íng dÉn vÒ c¸c ®Þa danh mµ tµu sÏ ®i qua, vÒ con s«ng Hång, v× trªn tµu ch­a cã hÖ thèng ©m thanh thËt sù tèt ®Ó khi h­íng dÉn viªn nãi tÊt c¶ mäi kh¸ch ®Òu nghe ®­îc. ChÝnh v× vËy, mäi h­íng dÉn viªn ®Òu chØ dõng l¹i ë viÖc chµo hái kh¸ch th«i. - Trªn tµu chØ cã mét dµn Karaoke nªn nÕu kh«ng ph¶i lµ ®oµn thuª nguyªn c¶ tµu th× kh«ng nªn më h¸t Karaoke ( v× kh«ng ph¶i giäng cña kh¸ch nµo còng hay) nh­ vËy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c kh¸ch kh¸c trong chuyÕn ®i mµ chØ nªn më c¸c b¨ng ca nh¹c ®Ó gióp tÊt c¶ mäi kh¸ch ®Òu c¶m thÊy tho¶i m¸i. Ch­a cã sù tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh giao l­a gi÷a c¸c kh¸ch hµng, ch­a cã c¸c dÞch vô gi¶i trÝ nµo kh¸c trªn tµu (vÝ dô nh­ biÓu diÔn ca nh¹c, móa rèi n­íc, cã èng nhßm cho kh¸ch….) ®Ó tr¸nh sù nhµm ch¸n cña du kh¸ch trong kho¶ng thêi gian di chuyÓn ®Õn c¸c ®iÓm kh¸c nhau. Trªn tµu còng ch­a cã sù ®a d¹ng vÒ dÞch vô c¨ng tin, míi chØ dõng l¹i ë viÖc ®¸p øng c¸c thùc ®¬n ¨n tr­a (kh¸ch ph¶i ®Æt tr­íc mét ngµy) víi møc gi¸ tõ 30.000-40.000 ®ång vµ ph¶i ®Æt tõ 6 xuÊt trë lªn míi ®­îc vµ c¸c mãn ¨n cña kh¸ch ®Òu gièng nhau. Bé phËn c¨ng tin chØ b¸n nh÷ng ®å ®Ó l©u ®­îc vÝ dô nh­ bia, n­íc ngät, thuèc l¸….ngoµi ra kh«ng cã c¸i g× kh¸c. Mµ nhu cÇu cña kh¸ch rÊt ®a d¹ng, hä chØ cÇn mét Êm n­íc chÌ (hay lµ cèc n­íc ®¸) ®Ó võa th­ëng thøc võa ng¾m c¶nh sÏ t¹o cho hä ®­îc c¶m gi¸c an nhµn, th­ th¸i t¹o c¶m gi¸c kh¸c biÖt so víi ®i b»ng ph­¬ng tiÖn kh¸c nh­ng trªn tµu còng kh«ng cã c¸c dÞch vô nµy. Tãm l¹i dÞch vô C¨ng tin trªn tµu cßn ch­a cã sù ®a d¹ng ho¸ nªn dÞch vô qu¸ nghÌo nµn kh«ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu t­ëng nh­ rÊt ®¬n gi¶n cña kh¸ch hµng. - §èi víi ®éi ngò thuyÒn viªn lµ lùc l­îng c«ng nh©n kü thuËt cã nhiÖm vô vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn ®Õn c¸c ®Þa ®iÓm tham quan theo lÞch tr×nh ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho hµnh kh¸ch trªn tµu. Tuy nhiªn ®iÒu ®ã míi chØ lµ viÖc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chuyªn m«n cßn ®èi víi ho¹t ®éng giao tiÕp víi kh¸ch th× ®éi ngò nµy ch­a cã kh¶ n¨ng tèt. Ch­a biÕt ngo¹i ng÷, cã hiÓu biÕt ch­a nhiÒu vÒ truyÒn thèng lÞch sö t¹i c¸c ®iÓm ®Õn. - XÝ nghiÖp míi chØ th­êng xuyªn tæ chøc ®­îc ch­¬ng tr×nh 1, thi tho¶ng tæ chøc ch­¬ng tr×nh 2 vµ ®ªm Héi s«ng Hång . §iÒu ®ã lµ do c¬ së vËt chÊt cña XÝ nghiÖp kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch du lÞch. §éi tµu vËn hµnh víi vËn tèc rÊt chËm 15km/h, ®iÒu kiÖn kü thuËt kh«ng cao, trang thiÕt bÞ trªn tµu qu¸ ®¬n gi¶n, XÝ nghiÖp kh«ng cã ph­¬ng tiÖn chuyªn trë nµo kh¸c ngoµi tµu du lÞch. ChÝnh v× thÕ mµ XÝ nghiÖp kh«ng th­êng xuyªn më ®­îc c¸c tuyÕn ®i xa vµ ®Õn c¸c ®iÓm c¸ch bê s«ng kho¶ng 2 km trë lªn. - BÕn b·i lªn xuèng tµu mÊt vÖ sinh vµ kh«ng an toµn thuËn tiÖn cho du kh¸ch ch­a t­¬ng xøng víi ngµnh du lÞch cña thñ ®« (trÝch phÇn nhËn xÐt cña kh¸ch ®i du lÞch). Cßn thiÕu sù kÕt hîp chÆt chÏ víi n¬i ®Õn du lÞch nªn ®· x¶y ra mét sè vÊn ®Ò sau: +§­êng vµo ®Òn DÇm, §Òn §¹i Lé qu¸ bÈn v× ®­êng ®Êt l¹i cã nhiÒu ph©n xóc vËt. BÕn ®ç tµu ch­a ®­îc bª t«ng ho¸ míi chØ lµ nh÷ng bËc lªn xuèng b»ng ®Êt. + §Òn Chö §ång Tö th× n¹n chÌo kÐo kh¸ch mua hµng th­êng xuyªn x¶y ra ®· lµm cho kh¸ch c¶m thÊy kh«ng tho¶i m¸i. + Khi ®Õn lµng gèm B¸t Trµng th× h­íng dÉn viªn míi chØ dõng l¹i ë viÖc ®­a kh¸ch ®Õn mét sè gian hµng tr­ng bµy s¶n phÈm nÕu kh¸ch cã yªu cÇu míi ®­a ®Õn n¬i s¶n xuÊt vµ kh«ng cã sù giíi thiÖu h­íng dÉn g× vÒ lÞch sö ng«i lµng cæ nµy hay lµ c¸c c«ng ®o¹n t¹o s¶n phÈm gèm sø. Ch­a nãi nªn ®­îc nÐt hÊp dÉn cña viÖc tr­êng tån mét lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña d©n téc.BÕn vµ ®­êng vµo lµng gèm B¸t Trµng qu¸ bÈn, « nhiÔm nhiÒu bôi than. Tr­íc nh÷ng c¬ héi thö th¸ch cña m«i tr­êng kinh doanh l÷ hµnh ë ViÖt Nam hiÖn nay cïng víi nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña XÝ nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh nµy. §Ó cã thÓ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ XÝ nghiÖp cÇn ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu vµ ®­a ra nh­ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vµ kÞp thêi. CH¦¥NG 3 Mét sè gi¶i ph¸p vµ KiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¹i XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch s«ng hång thuéc c«ng ty du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp th¨ng long. 3.1. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång. 3.1.1. Ph­¬ng h­íng kinh doanh Cïng víi quy ho¹ch ph¸t triÓn thñ ®«, ®­a S«ng Hång thµnh trung t©m cña thµnh phè vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, b¶o tån c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, c¸c di tÝch v¨n hãa lÞch sö th× nhu cÇu kh¸ch ®i l¹i, tham quan du lÞch sÏ rÊt lín vµ ho¹t ®éng vËn t¶i kh¸ch vµ kh¸ch du lÞch trªn S«ng Hång lµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn lín, sÏ thu hót ®«ng ®¶o ng­êi d©n thñ ®« vµ c¸c tØnh l©n cËn tham gia. Cho ®Õn nay, chØ cã duy nhÊt XÝ nghiÖp vËn t¶i kh¸ch vµ dÞch vô du lÞch kinh doanh vËn t¶i kh¸ch vµ kh¸ch du lÞch trªn S«ng Hång vµ ®©y lµ ho¹t ®éng ®­îc c«ng ty x¸c ®Þnh lµ cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn rÊt lín trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn, ®Ó ph¸t triÓn ®­îc cÇn cã sù quan t©m ®Çu t­ mét c¸ch ®óng møc vÒ ph­¬ng tiÖn vµ bÕn b·i. VÊn ®Ò nµy XÝ nghiÖp kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ®Çu t­ nªn xin kinh phÝ cña nhµ n­íc. HiÖn nay, ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa XÝ nghiÖp ®· ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh sau: - Qu¶n lý thËt tèt c¬ së vËt chÊt hiÖn cã, ®Æc biÖt ®èi víi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i th­¬ng xuyªn tu söa, s¬n trang l¹i tÇu... - Ph¸t huy lîi thÕ hiÖn cã, khai th¸c chiÒu s©u tiÒm n¨ng du lÞch S«ng Hång: + Më thªm c¸c tour du lÞch míi, lµm ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh du lÞch, më thªm tour ®ªm. + Cã dù b¸o tr­íc luång kh¸ch, ®ãn vËn héi míi khi bê S«ng Hång ®­îc kÌ vµ cã bÕn tµu du lÞch ®Çy ®ñ tÞªn nghi. - §æi míi c¸ch nghÜ c¸ch lµm ë c¸c bé phËn, lÊy hiÖu qu¶ ®Ó ®¸nh gi¸ c«ng viÖc cô thÓ: + Phßng kinh doanh: t¨ng c­êng tiÕp thÞ qu¶ng c¸o b»ng mäi h×nh thøc, kh¶o s¸t kü ®Ó x©y dùng “tour míi”. + §éi tÇu: ®¶m nhËn viÖc ®Æt ¨n cña kh¸ch chu ®¸o, an toµn. + Phßng tµi vô: thùc hiÖn nghiªm chØnh c¬ chÕ ph©n cÊp cña c«ng ty, b¸o c¸o ®óng, ®ñ, tæ chøc h¹ch to¸n cho tõng tÇu, tõng bé phËn. - Më réng quy m« kinh doanh trªn c¸c ®Þa ®iÓm thu hót kh¸ch, cô thÓ lµ: C¸c nhµ næi kinh doanh c¸c ®Æc s¶n, mãn ¨n truyÒn thèng... t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh réng lín, s¶n phÈm ®a d¹ng phôc vô mäi nhu cÇu cña kh¸ch. - Thu hót vèn ®Çu t­ ®Ó c¶i t¹o l¹i khu vùc kinh doanh më réng diÖn tÝch kinh doanh, ®æi míi c¬ së vËt chÊt trong XÝ nghiÖp ngµy cµng hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi . - §¶m b¶o møc vèn cao h¬n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ cô thÓ lµ t¨ng thu nhËp b»ng c¸ch: Duy tr× t¹o viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp ®Ó hä cã thu nhËp æn ®Þnh tõ ®ã hä yªn t©m c«ng t¸c sÏ t¹o n¨ng xuÊt lao ®éng cao h¬n. - TiÕp tôc hoµn thiÖn l¹i bé m¸y cña XÝ nghiÖp, xem xÐt l¹i toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh doanh tõ kh©u tæ chøc, ph©n c«ng bè trÝ lao ®éng, tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh cho hîp lý. - Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp cho hîp lý ®Ó cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô nh»m ®¸p øng nhiÖm vô ®­îc giao. 3.1.2 Môc tiªu kinh doanh XÝ nghiÖp §Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång trùc thuéc C«ng ty du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long nªn XÝ nghiÖp võa ph¶i phÊn ®Êu ®Ó gãp phÇn hoµn thiÖn môc tiªu chung cña C«ng ty võa ph¶i ®Ò ra c¸c môc tiªu riªng cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña XÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m võa qua ban gi¸m ®èc vµ toµn bé XÝ nghiÖp ®· x¸c ®Þnh môc tiªu chÝnh cña m×nh trong n¨m 2006 cô thÓ nh­ sau: B¶ng 4: KÕ ho¹ch kinh doanh cña XÝ nghiÖp n¨m 2006 . stt ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2005 2006 So s¸nh 2006/2005 +/- % 1 Tæng doanh thu cña XÝ nghiÖp trong ®ã: TriÖu ®ång 1389,708 1830,800 441,092 128.39 2 Doanh thu kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa TriÖu ®ång 1031,36 1450,500 419,140 140,639 3 Sè l­ît kh¸ch L­ît 10,800 11,900 1,1 110,185 4 Lîi nhuËn kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa TriÖu ®ång 37,697 70,000 32,303 185,69 NhËn xÐt: Môc tiªu cô thÓ cña XÝ nghiÖp n¨m 2006 nh­ sau. - §­a tæng doanh thu t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 441,092( triÖu ®ång) trong ®ã doanh thu tõ nghiÖp vô kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 419.140( triÖu ®ång) t­¬ng øng t¨ng 40.639%. Lîi nhuËn tõ kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t¨ng 32,303( triÖu ®ång) t­¬ng øng víi 85,69%. - §èi víi kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa ngoµi môc tiªu trªn XÝ nghiÖp ®· ®­a ra mét sè môc tiªu cho n¨m 2006 nh­ sau: + Ngoµi tour du lÞch ®­êng s«ng më thªm c¸c tour du lÞch ®­êng bé kh¸c. +Më thªm c¸c tour du lÞch néi ®Þa ng¾n ngµy vµ dµi ngµy mµ tr­íc ®©y XÝ nghiÖp ch­a x©y dùng cho mäi ®èi t­îng nh­ häc sinh, sinh viªn, c¸n bé c«ng viªn chøc nhµ n­íc. +Më thªm 3 tour lÞch theo chuyªn ®Ò. +T¨ng 20% ®Õn 30% sè l­îng kh¸ch ®i du lÞch víi c¸c tour mµ XÝ nghiÖp ®· x©y dùng. +§Çu t­, tu söa l¹i ®éi ngò tµu du lÞch cña XÝ nghiÖp . 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp §Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång. 3.2.1 §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ x¸c ®Þnh tËp kh¸ch hµng hîp lý. §Ó cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trong nh÷ng n¨m qua XÝ nghiÖp ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­: Nghiªn cøu kh¸ch du lÞch, nghiªn cøu s¶n phÈm du lÞch, nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch gi¸, nghiªn cøu chÝnh s¸ch ph©n phèi. Tuy nhiªn viÖc ®Çu t­ thêi gian vµ nh©n lùc cho c«ng t¸c nµy cña XÝ nghiÖp cßn s¬ sµi ch­a ®i s©u vµo nghiªn cøu tõng së thÝch, môc ®Ých, thÞ hiÕu cña kh¸ch du lÞch, ch­a nghiªn cøu kü c¸c s¶n phÈm du lÞch nµo ®ang thu hót ®­îc ®«ng kh¸ch nhÊt, c¸c s¶n phÈm du lÞch nµo kh«ng thu hót ®­îc kh¸ch xem lý do t¹i sao? §Ó tõ ®ã cã thÓ ®i s©u vµo khai th¸c. Cho nªn mÆc dï cã nghiªn cøu nh­ng XÝ nghiÖp ch­a ®­a ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý do vËy nh÷ng kÕt qu¶ mµ XÝ nghiÖp ®¹t ®­îc ch­a cao. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ cho XÝ nghiÖp biÕt ®­îc hay dù ®o¸n ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, sù di chuyÓn cña luång du kh¸ch trong t­¬ng lai. Nh­ vËy, ®Ó cho viÖc kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp cã hiÖu qu¶ nh»m ph¸t triÓn vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng th× trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp nªn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: - Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng : C«ng viÖc nµy nh»m x¸c ®Þnh nhu cÇu cña du kh¸ch hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch. MÆt kh¸c, XÝ nghiÖp sÏ ph¸n ®o¸n c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn nhu cÇu thÞ tr­êng còng nh­ xem xÐt kh¶ n¨ng cung øng cña XÝ nghiÖp trong tõng giai ®o¹n thÞ tr­êng. - Nghiªn cøu ®èi t­îng kh¸ch (®èi t­îng kh¸ch nµo cã thÓ ®Õn víi XÝ nghiÖp: häc sinh, sinh viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn hay lµ kh¸ch c«ng vô...) môc ®Ých ®i du lÞch cña kh¸ch lµ g× ? XÝ nghiÖp cã thÓ ®¸p øng ®­îc kh«ng? Møc chi tiªu cña tõng ®èi t­îng kh¸ch nh­ thÕ nµo? Tõ ®ã ®­a ra biÖn ph¸p nh»m gi÷ l­îng kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ thu hót kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. XÝ nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh râ thÞ tr­êng kh¸ch träng ®iÓm cña m×nh lµ thÞ tr­êng nµo? HiÖn t¹i thÞ tr­êng kh¸ch träng ®iÓm cña XÝ nghiÖp lµ kh¸ch néi ®Þa. V× vËy cÇn cã sù ®Çu t­ c¶ vÒ nh©n lùc, thêi gian vµ vèn cho thÞ tr­êng nµy nh»m ®­a ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn. - Nghiªn cøu s¶n phÈm du lÞch: LiÖt kª c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch thu hót du kh¸ch, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch hÊp dÉn, phï hîp víi nhu cÇu cña tõng ®èi t­îng kh¸ch du lÞch. - Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh: HiÖn t¹i XÝ nghiÖp ch­a nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh, trªn thùc tÕ XÝ nghiÖp ch­a thÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc nghiªn cøu nµy. §iÒu nµy lµ do XÝ nghiÖp nhËn thÊy víi lo¹i h×nh kinh doanh du lÞch ®­êng s«ng nµy th× ch­a cã doanh nghiÖp nµo c¹nh tranh. V× vËy trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp nªn ®Çu t­ cho c«ng t¸c nµy. Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh gióp cho XÝ nghiÖp chØ ra lîi thÕ so s¸nh gi÷a c¸c vïng vµ c¸c c«ng ty ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch marketing vµ qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶. - Nghiªn cøu vÒ xu h­íng ph¸t triÓn: Nh»m ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi trong t­¬ng lai cã t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®Õn nhu cÇu ®i du lÞch, ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa trong t­¬ng lai. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng XÝ nghiÖp ph¶i tr¶ lêi nh÷ng c©u hái sau: +Ai lµ kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña XÝ nghiÖp? +ThÞ tr­êng kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng réng lín ®Õn ®©u? +Kh¸ch du lÞch lµ ai? ë ®©u? +Kh¸ch hµng sÏ mua nh÷ng s¶n phÈm du lÞch g×? +T¹i sao hä l¹i mua s¶n phÈm Êy? +S¶n phÈm Êy cã ®¸p øng ®­îc mong muèn cña kh¸ch hµng hay kh«ng? +T¹i sao kh¸ch hµng l¹i kh«ng mua s¶n phÈm Êy? +Ho¹t ®éng qu¶n c¸o cã hiÖu qu¶ hay kh«ng? +Kh¸ch hµng nhËn ®Þnh nh­ thÕ nµo vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp §Ó cã thÓ tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái nµy XÝ nghiÖp cÇn ph¶i tham kh¶o ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng, nhu cÇu thÞ hiÕu tiªu dïng cña kh¸ch th«ng qua c¸c phiÕu ®iÒu tra. §Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng XÝ nghiÖp §Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét gi¶i ph¸p rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp. Tuy nhiªn chi phÝ cho ho¹t ®éng nghiªn cøu sÏ rÊt tèn kÐm. ChÝnh v× vËy mµ XÝ nghiÖp §Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång cÇn cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng nµy. 3.2.2 Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm. HiÖn t¹i XÝ nghiÖp §Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång ®· cã mét sè chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm nh­ : H¹ gi¸ s¶n phÈm tïy theo nhu cÇu cña kh¸ch kh¸c nhau vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä, nghiªn cøu kü c¸c nhu cÇu cña kh¸ch ®Ó ®­a ra c¸c ch­¬ng tr×nh phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t hiÖn nay ®Æc biÖt lµ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp ph¸t triÓn ®­îc vµ dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng mét mÆt XÝ nghiÖp cÇn thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch trªn ®ång thêi ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm. Nh­ chóng ta ®· biÕt trong kinh doanh l÷ hµnh kh«ng cã c«ng ty nµo chØ kinh doanh mét s¶n phÈm duy nhÊt bëi v× ®iÒu ®ã rÊt nguy hiÓm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng vµ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng thay ®æi theo kh«ng gian, thêi gian, giíi tÝnh, thu nhËp vµ tuæi t¸c. Víi mét lo¹i s¶n phÈm duy nhÊt th× c«ng ty kh«ng tr¸nh khái rñi ro vµ kh«ng thÓ nµo hÊp dÉn ®­îc kh¸ch hµng. Trªn c¬ së chñng lo¹i c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch, XÝ nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi chÝnh s¸ch s¶n phÈm ®Ó t¹o sù hÊp dÉn víi kh¸ch hµng. *§a d¹ng ho¸ s¶n phÈm : Sù ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm hÕt søc cÇn thiÕt bëi nhê nã th× nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch sÏ ®­îc tho¶ m·n dÉn ®Õn sè l­îng kh¸ch sÏ cã xu h­íng t¨ng lªn, thªm vµo ®ã so víi c¸c c«ng ty kh¸c trªn thÞ tr­êng du lÞch ViÖt Nam th× sè l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña XÝ nghiÖp ch­a nhiÒu. XÝ nghiÖp chØ míi dõng l¹i ë khai th¸c du lÞch ®­êng s«ng ch­a më réng viÖc ph¸t triÓn c¸c tour du lÞch ®­êng bé. Cô thÓ trong thêi gian tíi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch du lÞch néi ®Þa XÝ nghiÖp nªn më réng thªm mét sè tour du lÞch kh¸c theo chuyªn ®Ò nh­: + Ch­¬ng tr×nh du lÞch v¨n ho¸, t«n gi¸o. + Ch­¬ng tr×nh du lÞch theo chñ ®Ò m«i tr­êng + Ch­¬ng tr×nh du lÞch cuèi tuÇn *N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm: VÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng cña XÝ nghiÖp l÷ hµnh ®­îc t¹o ra b»ng nhiÒu nguån kh¸c nhau.ViÖc lùa chän c¸c yÕu tè chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn chÊt l­îng cña s¶n phÈm ®ãng vai trß quan träng. §Ó hiÓu râ h¬n c¸c yÕu tè cÇn ph¶i ph©n tÝch ®­îc nguån gèc, ®Æc ®iÓm ph¹m vi, thêi ®iÓm t¸c ®éng ®Õn chóng, ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm l÷ hµnh. Khi nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn s¶n phÈm l÷ hµnh ®Õn khi kÕt thóc chuyÕn ®i cã thÓ nhËn thÊy kho¶ng c¸ch ®ã. Nh­ng kho¶ng c¸ch nµy chÞu sù chi phèi cña nguån lùc n»m ngoµi ph¹m vi nghiªn cøu cña mét XÝ nghiÖp l÷ hµnh. Tuy nhiªn XÝ nghiÖp vÉn cã thÓ ®¹t ®­îc chØ tiªu vÒ chÊt l­îng nh÷ng yÕu tè tiªu cùc bÞ h¹n chÕ. V× vËy muèn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× XÝ nghiÖp cÇn thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: - Ph¶i thiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch sao cho cã tÝnh hµi hoµ, hîp lý vÒ lÞch tr×nh víi viÖc c©n nh¾c tõng chi tiÕt nhá cña XÝ nghiÖp nh­: + Sù thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh ®Æt chç mua ch­¬ng tr×nh th«ng tin th­êng xuyªn, h×nh thøc ®¨ng ký thuËn tiÖn, thêi h¹n ®¨ng ký hîp lý møc ph¹t thÊp nhÊt. + Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ : sinh nhËt, lÔ héi cho c¸c thµnh viªn trong ®oµn, tÆng quµ l­u niÖm, c¸c ho¹t ®éng tù chän... VÝ dô: khi thiÕt kÕ tour du lÞch 1 ngµy Hµ Néi – Chïa D©u – Chïa Bót Th¸p – Chïa Bå §Ò XÝ nghiÖp ph¶i xem xÐt xem hai ®iÓm ®Õn Chïa D©u, chïa Bót Th¸p, chïa Bå §Ò cã gÇn nhau kh«ng? Cã ®ñ thêi gian ®Ó kh¸ch tham quan vui ch¬i gi¶i trÝ trong mét ngµy hay kh«ng ? thêi gian, ®iÓm ®ãn lóc nµo? ë ®©u? cho hîp lý ®¶m b¶o ®ñ thêi gian cho chuyÕn ®i, thuËn tiÖn cho kh¸ch. Khi thùc hiÖn tour nµy XÝ nghiÖp ph¶i lµm c¸ch nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt (lµm hµi lßng kh¸ch ®¶m b¶o uy tÝn cho XÝ nghiÖp ...) Muèn nh­ vËy khi thùc hiÖn tour nµy XÝ nghiÖp ph¶i ®Æt chç tr­íc khi ®­a kh¸ch ®Õn. Trong lóc nghØ ng¬i tæ chøc cho kh¸ch gi¶i trÝ b»ng c¸c trß ch¬i, h¸t ®è, cã thÓ ngay trªn xe hoÆc t¹i tuyÕn ®iÓm du lÞch. - C¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch ph¶i cã tÝnh hÊp dÉn, ®éc ®¸o cña tµi nguyªn du lÞch - Lùa chän c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô cã uy tÝn vÒ s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt l­îng. - N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp nh­: tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. - Chó ý ®Õn chÊt l­îng cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô trong ch­¬ng tr×nh: vÝ dô nh­ hä cã ®Çy ®ñ nhu cÇu cña du kh¸ch hay kh«ng? ChÊt l­îng cña hä cã lµm hµi lßng kh¸ch hay kh«ng? Víi chÊt l­îng nh­ thÕ gi¸ cña hä cã hîp lý hay kh«ng? Ngoµi ra còng cÇn chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn tù nhiªn x· héi bëi v× c¸c yÕu tè nµy còng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp, chÊt l­îng s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña du kh¸ch. Mét ch­¬ng tr×nh du lÞch cã tÝnh khoa häc nã thÓ hiÖn ë sù hµi hoµ hîp lý gi÷a nhu cÇu cña kh¸ch vµ kh¶ n¨ng cña c¸c nhµ cung øng. Mèi quan hÖ Êy bao gåm c¸c yÕu tè cña con ng­êi ®i du lÞch: Môc ®Ých chuyÕn ®i, thêi gian nhµn rçi, thêi ®iÓm ®i du lÞch thÝch hîp yªu cÇu vÒ chÊt l­îng phôc vô, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ c¸c yÕu tè mµ nhµ cung øng dÞch vô cÇn n¾m v÷ng ®Ó x¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh du lÞch nh­ tuyÕn ®iÓm, ®é dµi thêi gian cña ch­¬ng tr×nh, thêi ®iÓm tæ chøc, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ¨n uèng l­u tró, møc gi¸ cho ch­¬ng tr×nh. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau. V× vËy XÝ nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch phèi hîp mét c¸ch hµi hoµ c¸c yÕu tè ®ã th× míi cã ®­îc s¶n phÈm du lÞch ®¶m b¶o chÊt l­îng . - Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi (c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch míi). - Mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh lµ c¸c s¶n phÈm míi, viÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cho phÐp c«ng ty l÷ hµnh ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu vÒ lîi nhuËn, thÞ phÇn, tiÒn mÆt mµ cßn ®¶m b¶o uy tÝn vµ ®¼ng cÊp cña c«ng ty. MÆt kh¸c s¶n phÈm míi cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó khai th¸c tèt h¬n c¸c kh¶ n¨ng cña c«ng ty vµ thu hót kh¸ch du lÞch trë l¹i c«ng ty. §Ó ph¸t triÓn s¶n phÈm míi th× XÝ nghiÖp ph¶i t×m ra ®­îc c¸c gi¶i ph¸p riªng cho m×nh. V× vËy XÝ nghiÖp nªn thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau . + Tr­íc khi thiÕt kÕ x©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch th× cÇn ph¶i ®i kh¶o s¸t thùc ®Þa ®Ó n¾m râ c¸c vÊn ®Ò nh­: §Þa h×nh, thêi tiÕt, khÝ hËu, ®iÒu kiÖn giao th«ng, phong tôc tËp qu¸n, m«i tr­êng x· héi... + T×m hiÓu vµ lùa chän c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña hä nh»m t×m nhµ cung cÊp phï hîp. + Thu thËp c¸c th«ng tin, tµi liÖu vÒ c¸c tµi nguyªn du lÞch. + ChuÈn bÞ chu ®¸o kü l­ìng cho c¸c h­íng dÉn viªn, cho c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch míi, t¹o ®iÒu kiÖn cho h­íng dÉn viªn ®i kh¶o s¸t thùc tÕ ®Ó cã thÓ dÔ dµng gi¶i quyÕt hay tr¸nh sai sãt khi lµm nhiÖm vô cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, x©y dùng s¶n phÈm míi th× chi phÝ th­êng kh¸ cao. Do ®ã XÝ nghiÖp cÇn ph¶i c©n nh¾c kü l­ìng khi ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cña m×nh. Víi mét XÝ nghiÖp cã quy m« nhá nh­ XÝ nghiÖp §Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång hiÖn nay thùc hiÖn tèt gi¶i ph¸p trªn sÏ gióp cho XÝ nghiÖp më réng thÞ tr­êng vµ thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch tiªu dïng s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp h¬n. S¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o, hÊp dÉn, míi l¹ chÊt l­îng s¶n phÈm tèt sÏ lµ b­íc khëi ®Çu kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña XÝ nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Víi c¸c s¶n phÈm du lÞch mµ XÝ nghiÖp ®· g©y dùng th× XÝ nghiÖp kh«ng nªn ®Ó tªn c¸c ch­¬ng tr×nh lµ tªn c¸c ®iÓm ®Õn nh­ cò mµ cÇn ph¶i ®Æt tªn ch­¬ng tr×nh theo chñ ®Ò cho phï hîp. NÕu danh môc lµ s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸, lÔ héi: Víi môc tiªu ®iÓm ®Õn lµ ®Òn Chö §ång Tö th× ta cã thÓ ®Æt chñ ®Ò cho ch¬ng tr×nh lµ: "LÔ héi t×nh yªu" NÕu ®èi t­îng kh¸ch lµ häc sinh - sinh viªn th× ®Æt chñ ®Ò cho ch­¬ng tr×nh lµ “T×m hiÓu lÞch sö” Víi c¸c ®iÓm ®Õn cã thÓ lµ : §Òn Giãng, chïa KiÕn S¬ (n¬i Lý C«ng UÈn ®· tõng tu hµnh thêi niªn thiÕu) ®Òn GÒnh, ®Òn DÇm ... NÕu môc tiªu cña ®oµn lµ nghiªn cøu hay mua s¾m, cã thÓ ®Æt tªn cho ch­¬ng tr×nh lµ: “Du lÞch lµng nghÒ truyÒn thèng”. Víi c¸c ®iÓm ®Õn lµ lµng Gèm B¸t Trµng, lµng Tranh §«ng Hå, Lôa Hµ §«ng. Ngoµi c¸c tour hiÖn ®ang khai th¸c, XÝ nghiÖp nªn tæ chøc ch­¬ng tr×nh du lÞch b»ng ®­êng thuû dµi ngµy. VÝ dô: Nh­ tour Hµ Néi -§å S¬n- C¸t Bµ (3ngµy, 2 ®ªm). Ngµy 1: Hµ Néi - §å S¬n S¸ng: 6h30: TÇu xuÊt ph¸t ®i §å S¬n 11h30 : ¡n tr­a trªn tÇu 12h30: §Õn §å S¬n xuèng tÇu, nhËn phßng kh¸ch s¹n ChiÒu: Kh¸ch tù do t¾m biÓn 5h30 : ¡n tèi t¹i kh¸ch s¹n 7h30 : §i th¨m quan khu du lÞch V¹n Hoa, §×nh B¶o §¹i vÒ ®ªm Ngµy 2 §å S¬n – C¸t Bµ Buæi s¸ng: 7h00 : ¡n uèng trªn tÇu, tÇu ®i ra ®¶o C¸t Bµ 9h30 : §Õn C¸t Bµ, nhËn phßng kh¸ch s¹n, nghØ ng­¬i ¨n tr­a t¹i kh¸ch s¹n Buæi chiÒu: Kh¸ch tù do th¨m quan, t¾m biÓn vµ d¹o ch¬i quanh ®¶o ¡n tèi t¹i kh¸ch s¹n Ngµy 3 C¸t Bµ - Hµ Néi 7h00 : ¡n s¸ng 7h30 : Xe ®a kh¸ch th¨m quan rõng quèc gia C¸t Bµ, ®éng Trung Trang, ¨n tr­a. 13h30: Kh¸ch lªn tÇu rêi C¸t Bµ vÒ Hµ Néi Gi¸ trän gãi cho 1 kh¸ch du lÞch: Sè l­îng(kh¸ch) 15-25 25-40 >40 Lo¹i 1 Lo¹i 2 830 700 740 650 700 600 Lo¹i 1: Kh¸ch s¹n ®Ñp, phßng ®iÒu hoµ, møc ¨n 85.000®/1 ng­êi/1ngµy vÐ th¾ng c¶nh, HDV, b¶o hiÓm Lo¹i 2: Phßng nghØ khÐp kÝn, tho¸ng m¸t, møc ¨n 70.000®/1ng­êi /1ngµy, HDV, b¶o hiÓm, vÐ th¾ng c¶nh. * Tour Hµ Néi – H¹ long (3 ngµy, 2 ®ªm) Ngµy 1 : Hµ Néi – H¹ long S¸ng: 6h30 : TÇu rêi bÕn ®i H¹ long 11h30 : ¡n tr­a trªn tÇu 13h30 : §Õn H¹ long nhËn phßng kh¸ch s¹n, nghØ ng¬i Buæi chiÒu: Kh¸ch tù do t¾m biÓn 6h00: ¡n tèi Ngµy 2 : Th¨m vÞnh H¹ long 7h30: ¡n s¸ng trªn tÇu, tÇu b¾t ®Çu ®i th¨m vÞnh H¹ long, ®Õn hang ®Çu Gç, ®éng Thiªn Cung, hang Söng Sèt ¨n tra trªn tÇu ChiÒu: §a kh¸ch ®Õn b·i t¾m Ti Top 6h00 : ¡n tèi trªn tÇu, ng¾m c¶nh vÞnh vÒ ®ªm 20h30 : VÒ kh¸ch s¹n nghØ ng¬i Ngµy 3: H¹ long – Hµ Néi S¸ng: 7h00: ¡n s¸ng t¹i kh¸ch s¹n, kh¸ch tù do t¾m biÓn hoÆc ®i chî mua quµ. 11h30: Lªn tÇu ¨n tra, khëi hµnh vÒ Hµ Néi 18h30: Quý kh¸ch vÒ tíi Hµ Néi, chia tay kÕt thóc chuyÕn ®i Gi¸ trän gãi 1 kh¸ch du lÞch : Sè lîng(kh¸ch) 15-25 25-40 >40 Lo¹i 1 Lo¹i 2 695 565 655 535 620 500 Lo¹i 1: Kh¸ch s¹n ®Ñp, phßng ®iÒu hoµ, møc ¨n 85.000®/1 ng­êi /1ngµy, vÐ th¾ng c¶nh, HDV, b¶o hiÓm Lo¹i 2: Phßng nghØ khÐp kÝn, tho¸ng m¸t, møc ¨n 70.000®/1ng­êi /1ngµy, HDV, b¶o hiÓm, vÐ th¾ng c¶nh. Lu ý: Gi¸ trªn kh«ng bao gåm chi tiªu c¸ nh©n, ®å uèng. Ghi chó: trÎ em díi 5 tuæi miÔn phÝ, 6-11 tuæi gi¶m nöa gi¸, 12 tuæi tÝnh b»ng ng­êi lín. Ngoµi ra cã thÓ x©y dùng thªm c¸c tour Hµ Néi - H¹ long- C¸t Bµ Tour Hµ Néi – khu du lÞch sinh th¸i H¶i ThÞnh- QuÊt L©m. 3.2.3 Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸. C¬ chÕ h×nh thµnh chÝnh s¸ch gi¸ hiÖn nay cña XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t riÓn du lÞch S«ng Hång lµ c¬ chÕ ®¸nh gi¸ dùa trªn chÝ phÝ ®Çu vµo vµ môc tiªu cña XÝ nghiÖp ®Ó ®­a ra mét møc gi¸ phï hîp cho mçi ch­¬ng tr×nh du lÞch. Tuy nhiªn viÖc ®Þnh gi¸ hiÖn nay cña XÝ nghiÖp rÊt thô ®éng nhÊt lµ vµo mïa du lÞch. Do XÝ nghiÖp kh«ng cã c¬ së vËt chÊt t¹i c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch mµ chØ cã quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c lµm ¨n nªn ®Ó cã thÓ ®­a ra mét møc gi¸ hîp lý vµ cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i hiÓu râ tÇm quan träng cña gi¸ c¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh bëi v× gi¸ c¶ lµ mét trong c¸c nh©n tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn t©m lý kh¸ch hµng còng nh­ nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ c¶ ch­¬ng tr×nh du lÞch cña XÝ nghiªp. §ång thêi gi¸ c¶ cña hµng ho¸ dÞch vô sÏ quyÕt ®Þnh møc lîi nhuËn cña XÝ nghiÖp thu ®­îc trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Do vËy xuÊt ph¸t tõ viÖc nghiªn cøu t©m lý kh¸ch hµng, chi phÝ bá ra cho c¶ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch vµ môc tiªu cho tõng ch­¬ng tr×nh du lÞch cña XÝ nghiÖp lµm c¬ së ®Þnh gi¸ hîp lý nhÊt cho tõng ch­¬ng tr×nh du lÞch cña XÝ nghiÖp trong tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh kinh doanh. HiÖn t¹i XÝ nghiÖp ®· cã mét sè chÝnh s¸ch gi¸ khuyÕn m·i nh­ sau: +TrÎ em d­íi 5 tuæi miÔn phÝ +TrÎ em tõ 6 ®Õn 11 tuæi tÝnh 1/2 xuÊt +Gi¶m gi¸ cho ®oµn kh¸ch lín tõ 3% ®Õn 5% gi¸ toµn ®oµn Theo ph­¬ng h­íng kinh doanh cña XÝ nghiÖp còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch s¶n phÈm ë trªn víi c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi XÝ nghiÖp cã thÓ ¸p dông møc gi¸ thÊp ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch khuyÕn khÝch cho kh¸ch hµng dïng thö. Khi s¶n phÈm ®· ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn nÕu muèn n©ng cao gi¸ lªn th× ph¶i c¶i tiÕn bæ sung dÞch vô phô. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm Ýt hÊp dÉn trong thêi gian nghiªn cøu t×m gi¶i ph¸p n©ng cao, c¶i tiÕn th× nªn ®­a ra møc gi¸ thÊp ®Ó thu hót tËp kh¸ch cã chi tiªu thÊp. X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho XÝ nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña XÝ nghiÖp nh­ hiÖn nay th× doanh thu cña XÝ nghiÖp lµ tõ kh¸ch du lÞch néi ®Þa lµ chñ yÕu. ChÝnh v× vËy, hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ lµ v« cïng hîp lý v× hÇu hÕt khi xem mét ch­¬ng tr×nh du lÞch nµo kh¸ch th­êng xem xÐt gi¸ c¶ tr­íc khi quyÕt ®Þnh cã nªn ®i hay kh«ng. XÝ nghiÖp nªn cã nh÷ng møc gi¸ linh ho¹t cho tõng lo¹i víi c¸c møc kh¸c nhau. Gi¶m gi¸ vÐ ®èi víi nh÷ng ®oµn cã sè l­îng kh¸ch lín vµ nh÷ng ®oµn ®i tr¸i vô, nhÊt thiÕt cÇn c¸c chÝnh s¸ch gi¸ ­u ®·i ®èi víi c¸c ®oµn kh¸ch quen. Ngoµi viÖc gi¶m gi¸ cho hä cÇn nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÆng quµ l­u niÖm cho nh÷ng ®oµn kh¸ch quen nµy. HiÖn nay møc gi¸ du lÞch 1 ngµy trªn S«ng Hång lµ 95.000®/1ng­êi, møc gi¸ trªn chØ bao gåm vËn chuyÓn, h­íng dÉn viªn, vÐ th¾ng c¶nh, vÐ göi xe, b¶o hiÓm. Cßn nÕu ®Æt ¨n tra th× tµu còng phôc vô víi møc gi¸ 30.000® 40.000®/1xuÊt. NÕu céng c¶ l¹i th× gi¸ trän gãi tõ 125.000®135.000®/1ng­êi. Víi c©u hái nhËn xÐt vÒ møc gi¸ XÝ nghiÖp phiÕu ®iÒu tra cho biÕt ®èi víi møc gi¸ ch­a ¨n th× 96% kh¸ch cho lµ trung b×nh, 4% kh¸ch cho lµ ®¾t. §èi víi møc gi¸ c¶ ¨n th× 100% kh¸ch cho lµ võa ph¶i, hîp lý. Tuy nhiªn, víi c¸c møc gi¸ ®iÒu chØnh ®­îc nh­ vËy th× XÝ nghiÖp nªn cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ cho häc sinh, sinh viªn. §©y lµ nguån kh¸ch lín, cã nhu cÇu du lÞch cao. Møc gi¶m cã thÓ lµ tõ 10%->15% gi¸ vÐ th× XÝ nghiÖp vÉn ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn nµo ®ã, v× tËp kh¸ch nµy ®i th­êng th«ng qua ®oµn thÓ, nhµ tr­êng tæ chøc nªn cã sè l­îng ®i ®«ng. Cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ hay miÔn phÝ cho mét sè ng­êi tµn tËt (hay trÎ em må c«i) võa ®Ó t¹o qu¶ng c¸o thªm cho doanh nghiÖp. VËy víi gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch gi¸ trªn hy väng XÝ nghiÖp §Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång sÏ x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý cho viÖc kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi. 3.2.4 §Èy m¹nh chÝnh s¸ch xóc tiÕn qu¶ng c¸o ®Ó x©y dùng h×nh ¶nh cña XÝ nghiÖp trªn thÞ tr­êng vµ thu hót kh¸ch hµng. Trong nh÷ng n¨m võa qua XÝ nghiÖp ®· cè g¾ng qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm vµ dÞch vô cña XÝ nghiÖp m×nh nh»m lµm cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn XÝ nghiÖp vµ s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. Cô thÓ XÝ nghiÖp ®· ¸p dông c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o nh­: Tæ chøc tiÕp thÞ ®Õn c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp, ph©n ph¸t tê r¬i, dïng hÖ thèng göi Fax tù ®éng, göi c¸c ch­¬ng tr×nh ®Ôn c¸c doanh nghiÖp theo cÈm nang mµ XÝ nghiÖp cã. Tuy nhiªn kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao rÊt Ýt kh¸ch hµng biÕt ®Õn XÝ nghiÖp vµ s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp trõ nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn. Nguyªn nh©n lµ do khi qu¶ng c¸o XÝ nghiÖp chØ nªu lªn nh÷ng s¶n phÈm ®Æc tr­ng, ®éc ®¸o cña m×nh mµ ch­a nªu lªn ®­îc lîi Ých cña kh¸ch hµng gióp hä ph©n biÖt ®­îc ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. V× vËy muèn qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ XÝ nghiÖp ph¶i cè nªu lªn ®­îc nh÷ng lîi Ých cña kh¸ch hµng, lîi Ých ®Æc thï cña s¶n phÈm hoÆc lµ ®Þa ®iÓm, gi¸ c¶ cho kh¸ch hµng râ ®ång thêi qu¶ng c¸o thÕ nµo ®Ó tranh. V× XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång lµ mét XÝ nghiÖp cã quy m« nhá, sè vèn Ýt h¬n c¸c c«ng ty kh¸c mµ ph¶i dïng chi cho rÊt nhiÒu kho¶n tõ mua s¾m c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn chi tr¶ tiÒn l­¬ng cho nh©n viªn, nép c¸c kho¶n thuÕ cho nhµ n­íc... nªn sè vèn ®Ó dïng vµo ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cßn Ýt. Do ®ã, ®Ó gi¶m chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vèn XÝ nghiÖp kh«ng nªn qu¶ng c¸o rÇm ré qua ®µi, v« tuyÕn v× chi phÝ qu¶ng c¸o cho h×nh thøc nµy rÊt cao nªn trong thêi gian tíi ngoµi c¸c tê r¬i, tËp gÊp th× XÝ nghiÖp cã thÓ in c¸c tËp s¸ch máng ®éc ®¸o hÊp dÉn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ néi dung qu¶ng c¸o nh­ sau: + §Çy ®ñ th«ng tin vÒ gi¸ vµ c¸c ho¹t ®éng khuyÕn m·i c¸c s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. +B¶o ®¶m chÝnh kh«ng sai lÖch th«ng tin vÒ s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp . + B¶o ®¶m mü thuËt. + Cã sù kÕt hîp gi÷a th«ng tin vµ qu¶ng c¸o. §ång thêi thêi gian qu¶ng c¸o sÏ th­êng xuyªn h¬n cã thÓ mét tuÇn hay mét th¸ng tuú theo kinh phÝ mµ XÝ nghiÖp cã vµ sÏ thùc hiÖn tr­íc c¸c mïa vô du lÞch. XÝ nghiÖp nªn lùa chän c­êng ®é qu¶ng c¸o cho phï hîp tr¸nh sù khã chÞu cho kh¸ch. Tr­íc thêi vô kinh doanh cã thÓ qu¶ng c¸o dån dËp ®Ó t¹o ®­îc sù quan t©m, ®Ó ý cña kh¸ch sau ®ã nªn tiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nh¾c l¹i ®Ó kh¸ch tin vµo s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. Lóc vµo thêi ®iÓm chÝnh vô kho¶ng th¸ng 2, th¸ng 3 ®Çu n¨m XÝ nghiÖp nªn qu¶ng c¸o dån dËp v× ®©y lµ thêi ®iÓm kh¸ch hµng b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®Æt chç. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶ng c¸o sÏ lµm cho l­îng kh¸ch cña XÝ nghiÖp t¨ng nhanh vµ lµm t¨ng doanh thu, lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn cho XÝ nghiÖp thóc ®Èy mëi réng thÞ tr­êng kinh doanh. 3.2.5 Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph©n phèi HiÖn nay XÝ nghiÖp ®· sö dông c¶ hai kªnh ph©n phèi ®ã lµ kªnh ph©n phèi trùc tiÕp vµ kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp nh­ng hiÖu qu¶ tõ kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp lµ ch­a cao do chi phÝ trung gian lín dÉn ®Õn lîi nhuËn thÊp. V× vËy trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp nªn thiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh, c¸c ®¹i ý du lÞch... ®Ó göi b¸n c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ hiÖn t¹i XÝ nghiÖp ch­a thùc hiÖn ®­îc. Tõ c¸c mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty göi kh¸ch vµ nh©n kh¸ch, XÝ nghiÖp phèi hîp ®Ó cïng chµo b¸n ch­¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh. Khi thiÕt lËp kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp nµy cÇn cã sù tho¶ thuËn ch¨t chÏ ®Ó tr¸nh rñi ro cho XÝ nghiÖp. NÕu ®Ó xÈy ra rñi ro th× sÏ lµm mÊt ®i uy tÝn, vÞ thÕ cña XÝ nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Ngoµi ra XÝ nghiÖp nªn ®Èy m¹nh chÝnh s¸ch ph©n phèi trùc tiÕp ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn,v× thùc tÕ hiÖn nay kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña kh¸ch hµng ®Õn XÝ nghiÖp cßn Ýt. 3.2.6 Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng cña XÝ nghiÖp. Qua nghiªn cøu cho thÊy viÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bé phËn trong XÝ nghiÖp ®· cã sù râ rµng vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. Mçi bé phËn mçi phßng ®iÒu cã ng­êi ®øng ®Çu l·nh ®¹o b¸o c¸o kÕt qu¶ th­êng xuyªn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ban giam ®èc. Tuy nhiªn mçi bé phËn th× c«ng viÖc cã sù chång chÐo. Vµo thêi ®iÓm ®«ng kh¸ch c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tõng bé phËn ®iÒu cã thÓ lµm bÊt cø mét c«ng viÖc nµo hä cã thÓ lµm. ë XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång víi mét khèi l­îng lín c«ng viÖc mµ chØ cã 43 ng­êi (tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay) trong ®ã ban gi¸m ®èc cã 3 ng­êi, bé phËn kÕ to¸n 4 ng­êi, phßng hµnh chÝnh b¶o vÖ 6 ng­êi, phßng kinh doanh 2 ng­êi, ®éi tµu 18 ng­êi. V× vËy vµo mïa vô du lÞch khi cã l­îng kh¸ch lín bé phËn marketing ph¶i ®¶m nhiÖm c¶ c«ng viÖc cña mét ng­êi h­íng dÉn viªn, thËm chÝ c¶ nh÷ng nh©n viªn chuyªn vÒ kinh doanh còng tham gia vµo c¸c c«ng viÖc cña m¶ng kinh doanh nµy. Do ®ã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ n¨ng suÊt lao ®éng cña nh©n viªn trong phßng. V× vËy trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p s¾p xÕp l¹i ®éi ngò lao ®éng gi÷a c¸c bé phËn ®Ó bé m¸y tæ chøc XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång ®­îc hoµn thiÖn h¬n th× míi ph¸t huy ®­îc hÕt chøc n¨ng, n¨ng lùc cña mçi ng­êi trong tõng bé phËn. Cô thÓ c¬ cÊu tæ chøc cña XÝ nghiÖp cÇn ®­îc t¸ch b¹ch theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp KÕ to¸n PG§ Kinh doanh PG§ Kü thuËt Phßng Hµnh chÝnh Phßng Kinh doanh Bé phËn Marketing B¸n vÐ H­íng dÉn viªn DÞch vô §éi tµu Bé phËn bÕp Tµu Th¨ng Long 18 Tµu Th¨ng Long 333 Tµu S«ng Hång 5 Nhµ hµng næi M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp Muèn nh­ vËy XÝ nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: +XÝ nghiÖp nªn t¸ch thµnh c¸c ban ®éc lËp: marketing, ®iÒu hµnh, h­íng dÉn... víi nhiÖm vô riªng. Cã nh­ vËy c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp víi ®óng nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh sÏ lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm h¬n vµ ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. +Cã kÕ ho¹ch s¾p xÕp bè trÝ l¹i lao ®éng theo chuyªn m«n cña hä sao cho phï hîp, ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng cho tõng bé phËn. + Cã chÕ ®é tuyÓn dông thªm ®éi ngò h­íng dÉn viªn cho XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång Cô thÓ víi t×nh h×nh hiÖn nay XÝ nghiÖp ®ang thiÕu h­íng dÉn viªn cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. §Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh nµy cã hiÖu qu¶ th× trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp nªn tuyÓn thªm 2 h­íng dÉn viªn, 1 marketing. Bëi v× hiÖn nay vµo mïa du lÞch khi l­îng kh¸ch ®Õn víi XÝ nghiÖp nhiÒu h¬n ®Ó phôc vô cho l­îng kh¸ch nµy th× XÝ nghiÖp thiÕu h­íng dÉn viªn.Do ®ã ph¶i tuyÓn dông thªm 2 h­íng dÉn viªn n÷a th× míi ®ñ h­íng dÉn viªn cho ho¹t ®éng kinh doanh nµy. H¬n thÕ n÷a bé phËn Marketing cña XÝ nghiÖp cßn Ýt nªn ch­a ®ñ ®¶m nhËn yªu cÇu cña c«ng viÖc . §Ó cho ho¹t ®éng Marketing ®­îc n©ng cao nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa th× XÝ nghiÖp ph¶i tuyÓn thªm 1 nh©n viªn Marketing. ViÖc tuyÓn thªm 3 nh©n viªn gióp cho XÝ nghiÖp tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ph¶i ®i thuª h­íng dÉn viªn ë c¸c c«ng ty kh¸c vµ t×nh tr¹ng kh«ng t¸ch b¹ch trong c«ng viÖc. + Cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng cho c¸c bé phËn, c¸ nh©n hoµn thµnh kh«ng hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm vµ c«ng viÖc cña hä. Cô thÓ: th­ëng thªm 10% tæng sè l­¬ng chÝnh cña mçi c¸ nh©n khi hä hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô cña m×nh. TrÝch ra tõ 5% ®Õn 10% tæng lîi nhuËn thu ®­îc tõ c¸c tour du lÞch cho c¸c c¸ nh©n nµo ®em ®­îc c¸c tour du lÞch ®ã vÒ cho XÝ nghiÖp. Ng­îc l¹i ph¹t tõ 20% ®Õn 40% tæng sè l­¬ng chÝnh cña nh÷ng c¸c nh©n nµo kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc g©y mÊt uy tÝn cho kh¸ch hµng. + T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho tõng c¸ nh©n, bé phËn ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng trong c«ng viÖc. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ hiÖn nay cña XÝ nghiÖp viÖc t¸ch thµnh c¸c ban ®éc lËp sÏ t¨ng thªm ng­êi lµm t¨ng thªm chi phÝ mµ víi sè vèn hiÖn cã ®Ó thùc hiÖn ®­îc gi¶i ph¸p nµy XÝ nghiÖp sÏ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. V× vËy trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp cÇn sù gióp ®ì ñng hé cña c«ng ty, ban qu¶n trÞ tµi chÝnh Trung ¦¬ng cïng toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp ®Ó XÝ nghiÖp hoµn thiÖn tèt gi¶i ph¸p nµy nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh l÷ hµnh nãi riªng, lµm t¨ng uy tÝn cña XÝ nghiÖp trªn thÞ tr­êng . §Ó n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch th× viÖc båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸c bé phËn h­íng dÉn vµ bé phËn ®iÒu hµnh lµ vÊn ®Ò quan t©m ®Çu tiªn cña XÝ nghiÖp. HiÖn nay XÝ nghiÖp §Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång ®· cã ®éi ngò h­íng dÉn viªn riªng tuy nhiªn do sè l­îng h­íng dÉn viªn cßn Ýt, nhiÒu khi nh©n viªn lµm viÖc trong bé phËn ®iÒu hµnh l¹i kiªm lu«n vai trß cña h­íng dÉn viªn nªn hiÖu qu¶ ch­a ®¹t ®­îc cao. Trong thêi gian tíi, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch vµ n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò ®iÒu hµnh vµ h­íng dÉn viªn du lÞch th× XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - Më c¸c líp båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho tÊt c¶ c¸c c¸n bé h­íng dÉn viªn cña XÝ nghiÖp nhÊt lµ ®éi ngò h­íng dÉn viªn. C¸c líp nµy ph¶i tæ chøc tth­êng xuyªn theo tõng quý vµ ph¶i vµo tr­íc mïa du lÞch V× ®©y lµ thêi gian mµ khèi l­îng c«ng viÖc cho nh©n viªn cña XÝ nghiÖp th­êng Ýt h¬n so víi vµo chÝnh vô du lÞch . Do ®ã viÖc tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp nªn thùc hiÖn trong thêi gian nµy lµ tèt nhÊt. - Tæ chøc cho c¸n bé ®iÒu hµnh tham gia c¸c héi th¶o, héi nghÞ vÒ du lÞch ®Ó hä n©ng cao tÇm hiÓu biÕt. Cô thÓ qua c¸c cuéc héi th¶o héi nghÞ hä cã thÓ n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh diÔn biÕn cña thÞ tr­êng du lÞch trong vµ ngoµi n­íc, n¾m b¾t ®­îc c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Ó häc hái kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý cña hä . - Cho h­íng dÉn viªn cña XÝ nghiÖp ®i theo c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty kh¸c ®Ó häc hái kinh nghiÖm nh­ kinh nghiÖm vÒ tæ chøc, qu¶n lý kh¸ch cña h­íng dÉn viªn, kinh nghiÖm vÒ ®Æt chç ¨n, chç ë cho kh¸ch... Tãm l¹i, nÕu XÝ nghiÖp thùc hiÖn ®­îc c¸c biÖn ph¸p trªn th× trong t­¬ng lai kh«ng xa ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp nãi chung vµ kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp nãi riªng sÏ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qña cao h¬n vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n. nh­ng chi phÝ vµ thêi gian ®Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy còng rÊt phøc t¹p. V× nÕu ®Çu t­ thêi gian cho nh©n viªn ®i båi d­ìng thªm kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô th× trong kho¶ng thêi gian ®ã sÏ thiÕu nh©n viªn lµm viÖc cho ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp. V× vËy XÝ nghiÖp ph¶i bè trÝ thêi gian thÝch hîp nh­ vµo tr¸i vô du lÞch hoÆc cho nh©n viªn ®i häc c¸c líp buæi tèi. 3.2.7 §Çu t­ më réng quy m« kinh doanh, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Cho tíi nay bé phËn l÷ hµnh néi ®Þa vÉn lµ bé phËn kinh doanh kh«ng thÓ thiÕu cña XÝ nghiÖp, lµ bé phËn kinh doanh ®em l¹i nguån thu lín cho XÝ nghiÖp. trong t×nh h×nh hiÖn nay mÆc dï trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ song bé phËn l÷ hµnh néi ®Þa chØ cã mét phßng nhá, sè lao ®éng Ýt ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc, khã cã thÓ phôc l­îng kh¸ch lín. §Ó më réng quy m« ho¹t ®éng vµ t¨ng c­êng chÊt l­îng phôc vô kh¸ch cÇn thiÕt XÝ nghiÖp nªn.: Më réng diÖn tÝch lµm viÖc ®Ó phôc vô tèt h¬n cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp diÖn tÝch phßng nµy cßn kh¸ chËt chéi kh«ng ®¸p øng ®ùoc nhu cÇu tiÕp kh¸ch khi cã l­îng kh¸ch lín.. Víi ®Þa thÕ hiÖn nay XÝ nghiÖp kh«ng thÓ më réng diÖn tÝch kinh doanh ngay t¹i XÝ nghiÖp, v× vËy XÝ nghiÖp nªn më thªm mét v¨n phßng míi cã diÖn tÝch kho¶ng 40 m2 ë mét ®Þa bµn kh¸c trªn thµnh phè ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, sè lao ®éng ë v¨n phßng nµy ®­îc san ra tõ v¨n phßng cò. Tuy nhiªn ®Ó më réng quy m« kinh doanh th× ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i cã l­¬ng vèn lín víi t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay ngoµi viÖc xin thªm vèn tõ c«ng ty XÝ nghiÖp nªn tranh thñ sù ®Çu t­ gãp vèn tõ c¸c b¹n hµng( c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp...) ®ång thêi cÇn vËn ®éng sù gãp vèn cña c¸c nh©n viªn trong XÝ nghiÖp. Cã lµm nh­ vËy th× XÝ nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy. HiÖn nay, trang thiÕt bÞ cña XÝ nghiÖp cßn nghÌo nµn nhÊt lµ trang thiÕt bÞ phôc vô kh¸ch trªn tµu. V× vËy trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp cÇn ®Çu t­ mua míi vµ n©ng cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn cã, cÇn trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ nghe nh×n hiÖn ®¹i h¬n, hÖ thèng ©m thanh hîp lý treo ë nhiÒu chç ®¶m b¶o c¶ tµu ®Òu nghe ®­îc, cã s©n khÊu biÓu diÔn nÕu cÇn, ghÕ ngåi c¬ ®éng thu gän xÕp ®­îc dÔ dµng, tµu cã tÝnh n¨ng cã thÓ to¹ ®µm héi nghÞ, biÓu diÔn ca nh¹c, vò héi... Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cña XÝ nghiÖp ®Òu cã tèc ®é chËm, tuy ®­îc t©n trang nhiÒu cho phï hîp víi vËn chuyÓn du lÞch nh­ng chØ ¸p dông ®­îc c¸c tour du lÞch víi c¸c ®iÓm ®Õn gÇn. XÝ nghiÖp cÇn ph¶i ®æi míi ph­¬ng tiÖn ®Ó ph¸t triÓn c¸c tour ®i xa h¬n, phôc vô mét c¸ch an toµn vµ ®¶m b¶o nhÊt. CÇn ®Çu t­ cho viÖc tu söa bÕn b·i, trang thiÕt bÞ, dÞch vô trªn tµu ®Ó ®¸p øng nh÷ng tËp kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ lín. 3.2.8 Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch vµ rót kinh nghiÖm. Qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch mµ XÝ nghiÖp ®ang ho¹t ®éng ®· gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña XÝ nghiÖp. Tuy nhiªn, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a trong viÖc giao quyÒn vµ nghÜa vô cho ng­êi h­íng dÉn ®oµn hay ®¹i diÖn cña XÝ nghiÖp t¹i n¬i ®Õn du lÞch. Ng­êi dÉn ®oµn sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc sö lý c¸c t×nh huèng ph¸t sinh xÈy ra trong ch­¬ng tr×nh du lÞch ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña ch­¬ng tr×nh. VÝ dô nh­ viÖc kh¸ch yªu cÇu c¾t mét sè ®iÓm ®Õn hoÆc bæ sung thªm ®iÓm ®Õn...th× ng­êi dÉn ®oµn nªn ®­îc quyÒn quyÕt ®Þnh trong viÖc thùc hiÖn, tÝnh gi¸ cho ch­¬ng tr×nh bæ sung. Sau khi kÕt thóc ch­¬ng tr×nh XÝ nghiÖp ®· rót kinh nghiÖm vÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn sau mçi chuyÕn ®i qua c¸c phiÕu ®iÒu tra cña kh¸ch du lÞch.Trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp cÇn lËp thªm c¸c mÉu b¸o c¸o nh­: b¸o c¸o chuyÕn ®i cña ng­êi dÉn ®oµn, b¸o c¸o vÒ c¸c ®èi t¸c cung cÊp dÞch vô, ®Ó XÝ nghiÖp cã thÓ biÕt ®­îc thùc tr¹ng ch­¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh cã tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hay kh«ng? chÊt l­îng dÞch vô, tinh thÇn th¸i ®é hîp t¸c, phôc vô cña c¸c ®èi t¸c cung cÊp dÞch vô cã ®óng theo hîp ®ång ®· thèng nhÊt kh«ng? Tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n ®Ó kh¾c phôc. 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ 3.3.1 KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ - TiÕp tôc th¸o gì mét sè kh©u liªn quan ®Õn viÖc ra vµo ®i l¹i th¨m quan cña kh¸ch. TiÕp tôc c¶i c¸ch c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trong xuÊt nhËp c¶nh sao cho thuËn tiÖn h¬n. - Rµ xo¸t l¹i c¸c v¨n b¶n qu¶n lý, lo¹i bá nh÷ng v¨n b¶n kh«ng phï hîp vµ hÕt hiÖu lùc ®èi víi kinh doanh l÷ hµnh nãi chung vµ kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa nãi riªng, hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®èi víi qu¶n lý du lÞch. - KiÓm tra vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vµ sö lý nghiªm kh¾c viÖc vi ph¹m quy chÕ, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. - Nhµ n­íc nªn ®Èy m¹nh ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng, giao th«ng vËn t¶i phôc vô du lÞch. 3.3.2 Víi c¸c c¬ quan h÷u quan - §Çu t­ c¶i t¹o ®­êng vµo bÕn sao cho thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i cña du kh¸ch. - §Çu t­ ph¸t triÓn cë së h¹ tÇng phôc vô cho tuyÕn du lÞch S«ng Hång. 3.3.3 KiÕn nghÞ víi ngµnh du lÞch. - Cã ®Þnh h­íng quy ho¹ch, ph¸t triÓn tuyÕn du lÞch S«ng Hång t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp. -T¨ng c­êng tæ chøc c¸c kho¸ häc båi d­ìng nghiÖp vô qu¶n lý, nghiÖp vô kinh doanh cho c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ nh©n viªn cña c¸c doanh nghiÖp du lÞch. -Tæng côc Du lÞch cÇn cã sù chØ ®¹o vµ thµnh lËp bé phËn an ninh vµ b¶o vÖ kh¸ch du lÞch, tr¸nh c¸c hiÖn t­îng lõa läc, g©y sù víi kh¸ch du lÞch khi hä ®Õn du lÞch t¹i ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt víi kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi. 3.3.4 KiÕn nghÞ víi C«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long - X©y dùng cho XÝ nghiÖp mét ch­¬ng tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc vÒ kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. - Hoµn thiÖn c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cho XÝ nghiÖp ®Ó t¹o ®éng lùc cho viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa. . KÕt luËn Du lÞch ngµy cµng ®­îc thõa nhËn lµ ngµnh kinh tÕ dÞch vô cã hiÖu qña kinh tÕ x· héi cao. Trªn thÕ giíi cø 9 ng­êi lao ®éng cã 1 ng­êi lµm trong lÜnh vùc du lÞch. Du lÞch ph¸t triÓn thu hót lùc l­îng lín lao ®éng, do ®ã trùc tiÕp gãp phÇn gi¶i quyÕt n¹n thÊt nghiÖp h¹n chÕ sù gia t¨ng tÖ n¹n x· héi. V× vËy ph¸t triÓn du lÞch nãi chung vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®i¹ nãi riªng sÏ mang l¹i lîi Ých kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c khu n«ng th«n hay miÒn nói, vïng s©u, vïng xa cã tiÒm n¨ng du lÞch gãp phÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn gi÷a thµnh thÞ vµ nh÷ng khu vùc ®ã. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch n¨m 2010, môc tiªu cô thÓ ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam ®­îc x¸c ®Þnh ®Õn n¨m 2010 ®ãn 5,5 triÖu ®Õn 6 triÖu l­ît kh¸ch quèc tÕ t¨ng 3 lÇn so víi n¨m 2000 vµ 25 triÖu l­ît kh¸ch néi ®Þa t¨ng gÊp h¬n hai lÇn so víi n¨m 2000 t¹o thªm 100.000 lao ®éng trùc tiÕp vµ 1 triÖu lao ®éng gi¸n tiÕp cho x· héi. N¨m 2020 phÊn ®Êu ®¹t 10 ®Õn 11 triÖu l­ît kh¸ch quèc tÕ vµ 35 triÖu l­ît kh¸ch néi ®Þa, thu nhËp x· héi tõ du lÞch ®¹t 4 ®Õn 4,5 tû USD vµo n¨m 2010, ®­a tæng s¶n phÈm du lÞch (GDP) ®¹t xÊp xØ 6% tæng GDP c¶ n­íc. Tèc ®é t¨ng GDP trung b×nh cho thêi kú ®¹t 11,5 % ®Õn 12% trªn n¨m. Nh×n vµo sè liÖu trªn chóng ta thÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn kinh doanh du lÞch nãi chung vµ viÖc ph¸t triÓn kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa nãi riªng ®èi víi sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc. NhËn biÕt ®­îc thùc tÕ ®ã c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång lu«n ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña m×nh ®Ó hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cã hiÖu qu¶ vµ dÇn tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng. Qua sù häc hái ®­îc ë XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy "Gii¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång thuéc c«ng ty du lÞch va th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long" víi mong muèn trong thêi gian tr­íc m¾t XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång sÏ ph¸t huy ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña m×nh, kh¾c phôc ®­îc nh÷ng tån t¹i ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa gãp phÇn t¨ng doanh thu, lîi nhuËn cho XÝ nghiÖp. Do tr×nh ®é thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, th«ng tin vµ tµi liÖu ch­a thËt ®Çy ®ñ nh÷ng nhËn xÐt Ýt nhiÒu mang t×nh chñ quan, xong qua bµi viÕt nµy t«i hy väng sÏ gãp ®­îc phÇn nµo ý kiÕn cho XÝ nghiÖp nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa cña XÝ nghiÖp ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång thuéc c«ng ty du lÞch va th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1.B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp §Çu t­ vµ ph¸t triÓn du lÞch S«ng Hång. 2.Dù ¸n quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam thêi kú 1995-2010 theo Q§ sè 337/TCDL. 3.TH.S TrÇn Ngäc Nam, Marketing du lÞch, NXB -Tæng hîp, §ång Nai, N¨m 2000. 4.TrÇn §¹i H¶i “Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cña trung t©m du lÞch ViÖt Nam Railtour thuéc C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ th­¬ng m¹i ®­êng s¾t.”LuËn v¨n tèt nghiÖp khoa Kh¸ch s¹n - Du lÞch, Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i, Hµ Néi. Gi¸o viªn h­íng dÉn PGS.TS NguyÔn Do·n thÞ LiÔu, TH.S TrÇn thÞ BÝch H»ng. 5.Vò ThÞ Th¶o, "Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh néi t¹i trung t©m du lÞch l÷ hµnh HACINCO thuéc C«ng ty cæ phÇn HACINCO”, LuËn v¨n tèt nghiÖp khoa Kh¸ch s¹n - Du lÞch, Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i, Hµ Néi-2002. Gi¸o viªn h­íng dÉn-Th¹c sÜ- NguyÔn Nguyªn Hång. 6.NguyÔn thÞ Thuû “ C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ë c«ng ty th­¬ng m¹i du lÞch B¾c S¬n” LuËn v¨n tèt nghiÖp khoa Kh¸ch s¹n -Du lÞch, Tr­¬ng §¹i häc Th­¬ng M¹i, Hµ Néi - 2001 7.§inh Trung Kiªn nghiÖp vô h­íng dÉn du lÞch. NXB-§¹i häc Quèc Gia -Hµ Néi-n¨m 2000 8.NguyÔn V¨n §Ýnh vµ Ph¹m Hång Ch­¬ng, Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh l÷ hµnh, NXB -Thèng kª - 1998. 9.NguyÔn Träng §Æng.NguyÔn ThÞ Do·n LiÔu.Vò §øc Minh. TrÇn ThÞ Phïng Qu¶n trÞ nhµ hµng kh¸ch s¹n-du lÞch-NXB. §¹i Häc Quèc Gia-N¨m 2000 10. NguyÔn V¨n L­u. ThÞ tr­êng du lÞch, NXB, §¹i häc Quèc Gia, Hµ Néi, N¨m 1998 11.T¹p chÝ du lÞch ViÖt Nam -n¨m 2005.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổn.doc
Luận văn liên quan