Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Tân Vinh - Lương Sơn - Hoà Bình

PHẦN I : MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc, đất nước. Trẻ em hôm nay là những công dân của thế giới mai sau. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội và của mỗi gia đình. Trong ngành giáo dục thì giáo dục đạo đức cho trẻ là một bộ phận không thể thiếu được của nền giáo dục toàn diện. Giáo dục đạo đức có ảnh hưởng to lớn đến các mặt giáo dục khác. Trình độ phát triển đạo đức của trẻ có ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của trẻ đối với môi trường xung quanh (thế giới tự nhiên, xã hội và với chính bản thân mình). Đối với trẻ thơ, việc hình thành những dấu ấn ban đầu có ý nghĩa to lớn vì nó là mầm mống đạo đức sau này của trẻ em. Bộ mặt nhân cách của con người đã được hình thành từ thưở nhỏ. Chẳng thế mà Macarenco - Nhà giáo dục Xô Viết vĩ đại đã nói : “ Những gì không có được ở trẻ 5 tuổi thì sau này khó có thể hình thành và sự hình thành nhân cách ban đầu lệch lạc giáo dục lại rất khó khăn”. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu : “Uốn cây từ thưở còn non Dạy con từ thưở con còn thơ ngây” Hoặc : “Bé không vin, cả gẫy cành” Từ thực tế cũng có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học, giáo dục học đã cho chúng ta thấy rằng trong những năm đầu của cuộc đời đứa trẻ hệ thần kinh mềm mại hơn, non yếu hơn. Trong thời gian đó rất dễ hình thành nét cơ bản của cá tính và những thói quen nhất định, hình thành cho trẻ những phẩm chất tâm lý, nhân cách của con người. Giáo dục hành vi giao tiếp ứng xử có văn hoá là một bộ phận của giáo dục đạo đức cho trẻ. Trong mục tiêu giáo dục mầm non phần nói về giáo dục đạo đức cho trẻ em có viết : “Hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu lòng thương yêu, biết quan tâm nhường nhịn giúp đỡ những người gần gũi : bố mẹ, bạn bè, cô giáo, thật thà, lễ phép, mạnh dạn, hồn nhiên” Từ những ý nghĩa to lớn của việc giáo dục đạo đức cho trẻ ở lứa tuổi mầm non, vì những mục tiêu đã đề ra cho ngành học nên em chọn đề tài : “Giáo dục hành vi giao tiếp ứng xử có văn hoá cho trẻ mẫu giáo” để nghiên cứu mong muốn đóng góp một phần nào đó và đưa ra một số biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp ứng xử có văn hoá cho trẻ được tốt hơn. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Một số biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp ứng xử có văn hoá cho trẻ mẫu giáo. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận. 2. Thực nghiệm sư phạm : Tác động sư phạm để giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá. 3. Đề xuất và kiến nghị sư phạm IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đọc tài liệu 2. Thực nghiệm sư phạm 3. Xử lý kết quả. V. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 1. Khách thể : 20 cháu mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Tân Vinh - Lương Sơn - Hoà Bình 2. Đối tượng : Nghiên cứu khả năng giao tiếp ứng xử có văn hoá cho trẻ mẫu giáo. VI. GIẢ THIẾT KHOA HỌC : Nếu áp dụng một số biện pháp như : - Thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở lớp để dạy cho trẻ em các kiến thức kỹ năng hình thành kỹ xảo thói quen cho trẻ như : + Tích hợp vào các môn học + Thông qua các hoạt động vui chơi, học tập, lao động để dạy trẻ. - Kết hợp chặt chẽ với các gia đình để có biện pháp giáo dục thống nhất, rèn luyện thói quen cho trẻ, tạo môi trường giáo dục chuẩn mực. VII. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU : - Tháng 9 - 2003 : Nhận nhiệm vụ - Tháng 10 - 2003 : Chọn đề tài nghiên cứu - Tháng 10 - 2003 : Làm đề cương nghiên cứu - Tháng 10 - 2003 đến tháng 5 - 2004: Nghiên cứu đề tài - Tháng 5 - 2004 : Viết kết quả của đề tài nghiên cứu VIII. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI : Chỉ nghiên cứu các nội dung, biện pháp , phương pháp giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non Tân Vinh - Lương Sơn - Hoà Bình

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 8626 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Tân Vinh - Lương Sơn - Hoà Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gµy mai” TrÎ em lµ niÒm h¹nh phóc cña mçi gia ®×nh, lµ t­¬ng lai cña mçi d©n téc, ®Êt n­íc. TrÎ em h«m nay lµ nh÷ng c«ng d©n cña thÕ giíi mai sau. B¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn d©n, toµn x· héi vµ cña mçi gia ®×nh. Trong ngµnh gi¸o dôc th× gi¸o dôc ®¹o ®øc cho trÎ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña nÒn gi¸o dôc toµn diÖn. Gi¸o dôc ®¹o ®øc cã ¶nh h­ëng to lín ®Õn c¸c mÆt gi¸o dôc kh¸c. Tr×nh ®é ph¸t triÓn ®¹o ®øc cña trÎ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn th¸i ®é cña trÎ ®èi víi m«i tr­êng xung quanh (thÕ giíi tù nhiªn, x· héi vµ víi chÝnh b¶n th©n m×nh). §èi víi trÎ th¬, viÖc h×nh thµnh nh÷ng dÊu Ên ban ®Çu cã ý nghÜa to lín v× nã lµ mÇm mèng ®¹o ®øc sau nµy cña trÎ em. Bé mÆt nh©n c¸ch cña con ng­êi ®· ®­îc h×nh thµnh tõ th­ë nhá. Ch¼ng thÕ mµ Macarenco - Nhµ gi¸o dôc X« ViÕt vÜ ®¹i ®· nãi : “ Nh÷ng g× kh«ng cã ®­îc ë trÎ 5 tuæi th× sau nµy khã cã thÓ h×nh thµnh vµ sù h×nh thµnh nh©n c¸ch ban ®Çu lÖch l¹c gi¸o dôc l¹i rÊt khã kh¨n”. Tôc ng÷ ViÖt Nam còng cã c©u : “Uèn c©y tõ th­ë cßn non D¹y con tõ th­ë con cßn th¬ ng©y” HoÆc : “BÐ kh«ng vin, c¶ gÉy cµnh” Tõ thùc tÕ còng cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c nhµ t©m lý häc, gi¸o dôc häc ®· cho chóng ta thÊy r»ng trong nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc ®êi ®øa trÎ hÖ thÇn kinh mÒm m¹i h¬n, non yÕu h¬n. Trong thêi gian ®ã rÊt dÔ h×nh thµnh nÐt c¬ b¶n cña c¸ tÝnh vµ nh÷ng thãi quen nhÊt ®Þnh, h×nh thµnh cho trÎ nh÷ng phÈm chÊt t©m lý, nh©n c¸ch cña con ng­êi. Gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ lµ mét bé phËn cña gi¸o dôc ®¹o ®øc cho trÎ. Trong môc tiªu gi¸o dôc mÇm non phÇn nãi vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho trÎ em cã viÕt : “H×nh thµnh ë trÎ nh÷ng c¬ së ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam giµu lßng th­¬ng yªu, biÕt quan t©m nh­êng nhÞn gióp ®ì nh÷ng ng­êi gÇn gòi : bè mÑ, b¹n bÌ, c« gi¸o, thËt thµ, lÔ phÐp, m¹nh d¹n, hån nhiªn” Tõ nh÷ng ý nghÜa to lín cña viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho trÎ ë løa tuæi mÇm non, v× nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra cho ngµnh häc nªn em chän ®Ò tµi : “Gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ mÉu gi¸o” ®Ó nghiªn cøu mong muèn ®ãng gãp mét phÇn nµo ®ã vµ ®­a ra mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ ®­îc tèt h¬n. II. Môc ®Ých nghiªn cøu : Mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ mÉu gi¸o. III. NhiÖm vô nghiªn cøu : 1. Nghiªn cøu c¬ së lý luËn. 2. Thùc nghiÖm s­ ph¹m : T¸c ®éng s­ ph¹m ®Ó gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp cã v¨n ho¸. 3. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ s­ ph¹m IV. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 1. §äc tµi liÖu 2. Thùc nghiÖm s­ ph¹m 3. Xö lý kÕt qu¶. V. §èi t­îng vµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu 1. Kh¸ch thÓ : 20 ch¸u mÉu gi¸o 5 - 6 tuæi ë tr­êng mÇm non T©n Vinh - L­¬ng S¬n - Hoµ B×nh 2. §èi t­îng : Nghiªn cøu kh¶ n¨ng giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ mÉu gi¸o. VI. Gi¶ thiÕt khoa häc : NÕu ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh­ : - Th«ng qua chÕ ®é sinh ho¹t hµng ngµy ë líp ®Ó d¹y cho trÎ em c¸c kiÕn thøc kü n¨ng h×nh thµnh kü x¶o thãi quen cho trÎ nh­ : + TÝch hîp vµo c¸c m«n häc + Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, häc tËp, lao ®éng ®Ó d¹y trÎ. - KÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c gia ®×nh ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc thèng nhÊt, rÌn luyÖn thãi quen cho trÎ, t¹o m«i tr­êng gi¸o dôc chuÈn mùc. VII. KÕ ho¹ch nghiªn cøu : - Th¸ng 9 - 2003 : NhËn nhiÖm vô - Th¸ng 10 - 2003 : Chän ®Ò tµi nghiªn cøu - Th¸ng 10 - 2003 : Lµm ®Ò c­¬ng nghiªn cøu - Th¸ng 10 - 2003 ®Õn th¸ng 5 - 2004: Nghiªn cøu ®Ò tµi - Th¸ng 5 - 2004 : ViÕt kÕt qu¶ cña ®Ò tµi nghiªn cøu VIII. Giíi h¹n cña ®Ò tµi : ChØ nghiªn cøu c¸c néi dung, biÖn ph¸p , ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp cã v¨n ho¸ cho trÎ mÉu gi¸o trong tr­êng mÇm non T©n Vinh - L­¬ng S¬n - Hoµ B×nh PhÇn II : Néi dung nghiªn cøu Ch­¬ng I : C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña viÖc gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ mÉu gi¸o . I. C¬ së lý luËn cña viÖc gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ mÉu gi¸o Tr­íc hÕt chóng ta cÇn t×m hiÓu c¸c ®Þnh nghÜa vÒ giao tiÕp vµ øng xö 1. C¸c ®Þnh nghÜa vÒ giao tiÕp : Cã thÓ kh¸i qu¸t c¸c h­íng nghiªn cøu vµ ®Þnh nghÜa giao tiÕp theo 6 h­íng sau : - Tõ gãc ®é t©m lý ®¹i c­¬ng : T.s Ph¹m Minh H¹c ®Þnh nghÜa “giao l­u lµ ho¹t ®éng x¸c lËp c¸c quan hÖ ng­êi - ng­êi ®Ó thùc hiÖn ho¸ c¸c mèi quan hÖ x· héi gi÷a ng­êi ta víi nhau”. Giao l­u ë ®©y t¸c gi¶ dïng ®ång nghÜa víi giao tiÕp vµ quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn mèi quan hÖ con ng­êi th«ng qua quan hÖ x· héi. §ã lµ ®iÒu kiÖn, lµ nguån gèc n¶y sinh ph¸t triÓn t©m lý ng­êi - Tõ gãc ®é t©m lý trÞ liÖu B.s NguyÔn Kh¾c ViÖn ®Þnh nghÜa : “giao tiÕp lµ sù trao ®æi gi÷a ng­êi vµ ng­êi th«ng qua ng«n ng÷ nãi, viÕt, cö chØ. Hµm ngô sù trao ®æi Êy th«ng qua bé m·, ng­êi ph¸t tin m· ho¸ mét sè tÝn hiÖu, ng­êi tiÕp nhËn gi¶i m·, mét bªn truyÒn mét ý nhÊt ®Þnh ®Ó bªn kia hiÓu ®­îc” - Lomov - nhµ t©m lý häc ng­êi Nga trong cuèn “ Nh÷ng vÊn ®Ò giao tiÕp trong t©m lý häc” coi giao tiÕp lµ ph¹m trï c¬ b¶n cña t©m lý häc hiÖn ®¹i ®Þnh nghÜa : “giao tiÕp lµ mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a con ng­êi víi t­ c¸ch lµ chñ thÓ” Cßn Miaxivxet giao tiÕp d­íi gãc ®é nh©n c¸ch bÖnh cho r»ng : Giao tiÕp lµ mét qu¸ tr×nh quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau, gi÷a c¸c nh©n c¸ch cô thÓ. Theo «ng, giao tiÕp chØ ®­îc thùc hiÖn trong c¸c quan hÖ x· héi mµ trong giao tiÕp con ng­êi kh«ng chØ béc lé th¸i ®é ®èi víi mäi ng­êi mµ cßn ®èi víi chÝnh m×nh. - Par­gim - Nhµ t©m lý häc ng­êi Nga l¹i ®Þnh nghÜa giao tiÕp lµ mét qu¸ tr×nh quan hÖ t¸c ®éng gi÷a c¸c c¸ thÓ, lµ qu¸ tr×nh th«ng tin quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi, lµ qu¸ tr×nh hiÓu biÕt lÉn nhau, ¶nh h­ëng lÉn nhau vµ trao ®æi c¶m xóc lÉn nhau. Ng­êi ta cßn nghiªn cøu c¸c ph­¬ng diÖn giao tiÕp kh¸c nhau, cßn ®i t×m nguån gèc cña giao tiÕp. Giao tiÕp nhÊt thiÕt ®­îc thùc hiÖn trong mét quan hÖ x· héi nhÊt ®Þnh nh­ mÑ con, b¹n bÌ, ®ång chÝ, ®ång nghiÖp… do vËy, hµnh vi cña giao tiÕp c¸ nh©n thùc sù chi phèi bëi c¸c mèi quan hÖ nµy nh­ quan hÖ mÑ con lµ quan hÖ mÉu tö theo h­íng dÉn cña d­ luËn x· héi, phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph­¬ng, nÕp sèng truyÒn thèng cña gia ®×nh. - Giao tiÕp gi÷a con ng­êi víi con ng­êi bao giê còng cã môc ®Ých vµ néi dung, do vËy giao tiÕp nh­ thÕ nµo c¶ hai bªn cïng nhËn thøc hiÓu biÕt lÉn nhau. T¸c ®éng qua l¹i vÒ nhËn thøc t­ t­ëng t×nh c¶m, nhu cÇu. Nhê cã dÊu hiÖu nµy mµ mçi ng­êi tù hoµn thiÖn chÝnh m×nh theo yªu cÇu ®ßi hái cña x· héi vµ nhiÖm vô ho¹t ®éng cña chÝnh m×nh ®Ó hoµn thiÖn phÈm chÊt nh©n c¸ch, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mÉu ng­êi lý t­ëng, giao tiÕp cña con ng­êi ®Òu x¶y ra trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh nh­ phong tôc tËp qu¸n, kh«ng gian vµ thêi gian … nhê cã dÊu hiÖu nµy mµ giao tiÕp cña con ng­êi mang tÝnh lùa chän, kÕ thõa nh÷ng tinh hoa cña thÕ hÖ tr­íc ®Ó l¹i t¹o thµnh mét phÇn nÒn v¨n ho¸ ë mçi thêi ®iÓm lÞch sö cña mçi céng ®ång, mçi quèc gia. Hµnh vi giao tiÕp cña hä phï hîp víi chuÈn mùc x· héi quy ®Þnh hoÆc phong tôc tËp qu¸n quy ®Þnh mµ c¸ nh©n nhËn thøc ®­îc râ rµng. Nh­ vËy, tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn chóng ta nhËn thÊy kh¸i niÖm trong t©m lý häc ®­îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh tiÕp xóc gi÷a con ng­êi víi con ng­êi trong mét quan hÖ x· héi nhÊt ®Þnh nh»m nhËn thøc trao ®æi t­ t­ëng t×nh c¶m vèn sèng kinh nghiÖm kü n¨ng, kü x¶o nghÒ nghiÖp. øng xö lµ g×? Theo tiÕng Anh Behavio dÞch ra tiÕng ViÖt thµnh 2 tõ øng xö vµ hµnh vi. TiÕng ViÖt cã thÓ hiÓu øng xö theo c¸c c¸ch sau ®©y : Côm tõ øng xö nÕu t¸ch riªng tõng tõ chóng ta thÊy tõ øng th­êng chØ nh÷ng ph¶n øng chung cho c¶ ng­êi vµ ®éng vËt. Tõ ph¶n øng rÊt chung cho bÊt kú mét kÝch thÝch nµo. Quy luËt ph¶n øng tu©n theo quy luËt tù nhiªn sinh häc. Sù phøc t¹p cña chuçi ph¶n øng kÕ tiÕp nhau t¹o thµnh hµnh vi b¶n n¨ng nh­ng con ng­êi kh«ng chØ cã b¶n chÊt tù nhiªn mµ con ng­êi cßn cã b¶n chÊt x· héi. Theo M¸c “c¸ nh©n lµ thùc thÓ x· héi”. Ph¶n øng cña con ng­êi chÞu sù chi phèi cña c¸c quan hÖ x· héi, d­ luËn x· héi, phong tôc tËp qu¸n truyÒn thèng .. cña c¸c tæ chøc x· héi. Nh­ vËy, ph¶n øng cña con ng­êi kh«ng thuÇn tóy lµ ph¶n øng tù nhiªn mµ ngay c¶ víi chÝnh b¶n th©n m×nh còng mang tÝnh chÊt x· héi. Nh­ vËy, kh¸i niÖm øng xö bao hµm c¶ néi dung b¶n chÊt tù nhiªn vµ b¶n chÊt x· héi cña con ng­êi. C¸i nÒn c¬ së vÉn lµ b¶n chÊt tù nhiªn. Víi ý nghÜa nµy trong t©m lý häc trÎ em tuæi mÇm non khi giao tiÕp víi trÎ em cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn nÒn t¶ng ph¸t triÓn c¬ thÓ trÎ mµ d¹y trÎ c¸ch øng xö theo chuÈn mùc quy ®Þnh hµnh vi ®èi víi con ng­êi trong quan hÖ x· héi kh¸c nhau. Løa tuæi mÇm non tõ 0 - 6 tuæi muèn d¹y trÎ trë thµnh con ng­êi x· héi tr­íc hÕt lµ häc c¸ch ph¶n øng, hµnh ®éng tr¶ lêi, nh÷ng kÝch thÝch tõ phÝa con ng­êi nh­ cha mÑ, c« gi¸o, b¹n bÌ, ng­êi th©n trong gia ®×nh… Trong øng xö ®­îc ®Æc tr­ng bëi c¸c dÊu hiÖu sau: øng xö ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c c¸ nh©n cô thÓ, mçi c¸c nh©n cã ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn thÓ chÊt kh¸c nhau, thao t¸c hµnh vi ph¶n øng cña mçi c¸ nh©n còng kh¸c nhau ë tèc ®é, c­êng ®é, nhÞp ®iÖu vµ tÝnh chÊt… øng xö bao giê còng ®­îc thùc hiÖn trong mét mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh chÞu sù chÕ ®Þnh vµ chuÈn mùc cña mét khu«n mÉu. VD : trong øng xö gi÷a c« vµ trÎ, gi÷a mÑ vµ con th­êng lµ ng­êi mÑ vµ c« chñ ®éng cßn trÎ th× cè g¾ng hoµ nhËp thÝch øng víi mèi quan hÖ nµy pháng theo c¸ch øng xö cña c« vµ mÑ. V× vËy, øng xö ®­îc ®iÒu tiÕt bëi : - ChuÈn mùc x· héi quy ®Þnh cho mçi vÞ trÝ x· héi mµ con ng­êi ®¶m nhËn. - Tr×nh ®é nhËn thøc chung, tri thøc cÇn thiÕt phôc vô cho néi dung giao tiÕp - Th¸i ®é gi÷a chñ thÓ vµ ®èi t­îng giao tiÕp . øng xö lµ sù giao thoa cã tÝnh nghÖ thuËt gi÷a c¸i tù nhiªn vµ c¸i x· héi trong b¶n chÊt con ng­êi. C¸i tù nhiªn ë ®©y kh«ng cã nghÜa lµ c¬ thÓ thuÇn tuý mµ chÝnh lµ b¶n n¨ng bÈm sinh vèn cã cña con ng­êi, nã xuÊt ph¸t tõ rung c¶m tù nhiªn h¬n lµ ý chÝ vµ lý lÏ. §èi víi trÎ nhá th­êng lµ tÝnh tù nhiªn ng©y th¬, v« t­. Ng­êi lín sÏ ®¸p l¹i cö chØ hµnh vi hån nhiªn cña trÎ b»ng nh÷ng rung c¶m ®Çy thiÖn ý cña m×nh. Nh­ng Èn dÊu trong ®ã lµ s¾c th¸i x· héi,. §©y lµ nguån gèc ®Ó gi¸o dôc b»ng t×nh c¶m cho trÎ. Trong øng xö ng­êi ta chó ý ®Õn néi dung t©m lý h¬n lµ néi dung c«ng viÖc. Giao tiÕp ®Ó ®¹t ®­îc mét môc ®Ých nµo ®ã trong c«ng viÖc nh­ kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc. Trong øng xö ng­êi ta quan t©m c¸c ý cña c¸ nh©n. C¸i t×nh, c¸i ý phèi hîp qua néi dung giao tiÕp. Nh­ v©þ, th­íc ®o cña giao tiÕp lµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cßn th­íc ®o cña øng xö lµ th¸i ®é cña c¸ nh©n vµ nh÷ng “thuËt” biÓu hiÖn qua hµnh vi giao tiÕp. Trong giao tiÕp ng­êi ta quan t©m c¸c ý thøc cña mét qu¸ tr×nh tiÕp xóc nh­ng trong øng xö ng­êi ta quan t©m ®Õn c¶ c¸i ý thøc vµ c¸i v« thøc. øng xö th­êng mang tÝnh chÊt t×nh huèng cßn giao tiÕp lµ mét qu¸ tr×nh. Do vËy, kh¸i niÖm giao tiÕp réng h¬n øng xö, øng xö lµ nh÷ng ph¶n øng hµnh vi cña con ng­êi n¶y sinh trong qu¸ tr×nh giao tiÕp. 3. Hµnh vi Theo V­g«tki - nhµ t©m lý häc X« viÕt th× cã sù kh¸c biÖt vÒ chÊt gi÷a cÊu tróc hµnh vi ®éng vËt vµ cÊu tróc hµnh vi ng­êi. ¤ng cho r»ng nÕu nh­ ë hµnh vi ®éng vËt cã hµnh vi kinh nghiÖm di truyÒn vµ kinh nghiÖm di truyÒn tù t¹o th× ë con ng­êi ngoµi 2 lo¹i hµnh vi trªn cßn cã kinh nghiÖm lao ®éng, kinh nghiÖm lÞch sö, kinh nghiÖm x· héi. ¤ng cßn cho r»ng cÊu tróc hµnh vi ng­êi lao ®éng gi÷ vai trß chñ ®¹o. Bëi v×, trong kinh nghiÖm lao ®éng cã truyÒn l¹i kinh nghiÖm x· héi cña c¶ lÞch sö ®· ®Æt vµo trong c«ng cô lao ®éng cho thÕ hÖ sau. Hµnh vi con ng­êi ®­îc c¸c nhµ t©m lý häc ph©n lo¹i lµ hµnh vi cã nguån gèc bªn ngoµi vµ hµnh vi cã nguån gèc bªn trong. Theo b¶n chÊt c¸c nhµ t©m lý häc ph©n ra cã 3 lo¹i ®ã lµ hµnh vi b¶n n¨ng, hµnh vi kü x¶o vµ hµnh vi lý trÝ. Trong gi¸o dôc häc, ng­êi ta ®Æc biÖt quan t©m ®Õn hµnh vi ®¹o ®øc, ®ã lµ nh÷ng hµnh ®éng ®­îc thóc ®Èy b»ng nh÷ng ®éng c¬ ®¹o ®øc, ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ cã ý nghÜa vÒ mÆt ®¹o ®øc do chuÈn mùc x· héi quy ®Þnh. Hµnh vi ®¹o ®øc gåm cã 2 phÇn: hµnh ®éng ®em l¹i kÕt qu¶ cã ý nghÜa vÒ mÆt ®¹o ®øc víi t­ c¸ch lµ biÓu hiÖn bªn ngoµi; th¸i ®é môc ®Ých, ý ®Þnh, ®éng c¬ víi t­ c¸ch lµ kÝch thÝch bªn trong. Nh­ vËy, khi ®¸nh gi¸ hµnh vi ®¹o ®øc ng­êi ta th­êng ®¸nh gi¸ víi chuÈn mùc x· héi xem ®éng c¬ ®óng hay sai, tÝch cùc hay tiªu cùc. 4. Hµnh vi øng xö Hµnh vi øng xö lµ toµn bé nh÷ng cö chØ ph¶n øng, hµnh ®éng tr¶ lêi ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái cña quan hÖ ng­êi trong x· héi. Hµnh vi øng xö bao gåm cö chØ, ph¶n øng hµnh ®éng cña trÎ trong quan hÖ ng­êi, ®èi xö víi cha mÑ «ng bµ, anh chÞ lµ hµnh vi øng xö ban ®Çu, khëi nguyªn mäi hµnh vi cña ®øa trÎ h×nh thµnh vµ pháng theo mäi hµnh vi cña cha mÑ, «ng bµ, anh chÞ ®Ó ®¸p l¹i cho phï hîp. Do vËy, tÊm g­¬ng nh©n c¸ch mÉu mùc cña nh÷ng ng­êi xung quanh lµ rÊt cÇn thiÕt cho trÎ noi theo, cã thÓ nãi nh­ c¬m ¨n, n­íc uèng cña ®êi sèng tinh thÇn trÎ. Mäi cö chØ ©n cÇn, niÒm në, tËn t©m cña «ng bµ, cha mÑ gióp trÎ c¶m nhËn tõng b­íc. TËp dÇn cho trÎ cho trÎ nh÷ng ph¶n øng hµnh ®éng theo mét thãi quen æn ®Þnh. Do vËy, hµnh vi øng xö thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nhËn thøc, th¸i ®é, nÕp sèng, thãi quen cña gia ®×nh. Tr¸ch nhiÖm cña «ng bµ víi con c¸i chÝnh lµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi x· héi. C¸i cèt lâi cña hµnh vi øng xö lµ d¹y cho trÎ mét ý thøc biÕt t«n träng ng­êi kh¸c tr­íc khi nãi hoÆc lµm mét viÖc g× ®ã nh­ biÕt kÝnh träng «ng bµ cha mÑ anh chÞ. Khi ®­a cho ai c¸i g× cÇn ph¶i ®­a b»ng hai tay, biÕt x­ng h« phï hîp chuÈn mùc. Kh«ng ®­îc nãi dèi, thiÕu trung thùc trong lêi nãi vµ hµnh ®éng, biÕt yªu th­¬ng gióp ®ì mäi ng­êi, cã lßng nh©n ¸i trong giao tiÕp, biÕt gi÷ giäng nãi, ng÷ ®iÖu phï hîp víi ph¹m vi th«ng tin cÇn nãi. * Tãm l¹i: Nh©n c¸ch cña con ng­êi nãi chung vµ cña trÎ nãi riªng ®­îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nhÊt trong hµnh vi øng xö, c¸ch nãi n¨ng vµ thÓ hiÖn râ nhÊt quan ®iÓm sèng, th¸i ®é cña chñ thÓ hµnh vi øng xö. Nh­ vËy, gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ chÝnh lµ gi¸o dôc nh÷ng phÐp t¾c lÔ nghÜa, nh÷ng chuÈn mùc vµ mÉu hµnh vi ®¬n gi¶n, phæ biÕn, cÇn thiÕt víi løa tuæi mÇm non nh­ c¸ch ¨n nãi, t­ thÕ, trang phôc, phong c¸ch, phÐp t¾c øng xö cã v¨n ho¸ trong quan hÖ cña trÎ víi nh÷ng ng­êi xung quanh, gia ®×nh, nhµ tr­êng, m«i tr­êng thiªn nhiªn, vËt nu«i c©y trång. Tõ ®ã h×nh thµnh ë trÎ mét sè nÒ nÕp thãi quen vµ hµnh vi ®Ñp, biÕt ph©n biÖt ®­îc tèt, xÊu; h­ ngoan; thÕ nµo lµ ®¸ng chª- ®¸ng khen… ®ã chÝnh lµ b­íc ®Çu h×nh thµnh ë trÎ nh÷ng c¬ së ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa nh­ môc tiªu cña ngµnh gi¸o dôc ®· ®Ò ra. II. Thùc tiÔn cña viÖc gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp cã v¨n ho¸ cho trÎ mÉu gi¸o XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc muèn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp cã v¨n ho¸ cho trÎ trong ®é tuæi mÇm non nªn n¨m häc 1996 -1997 Bé gi¸o dôc ®µo t¹o ®· chØ ®¹o triÓn khai néi dung chuyªn ®Ò “gi¸o dôc lÔ gi¸o” tíi toµn thÓ c¸c tr­êng mÇm non trªn toµn quèc. Së gi¸o dôc ®µo t¹o Hoµ B×nh, phßng gi¸o dôc huyÖn L­¬ng S¬n còng triÓn khai trùc tiÕp néi dung chuyªn ®Ò nµy xuèng c¸c tr­êng mÇm non trong tßan huyÖn. Tr­êng mÇm non T©n Vinh còng thùc hiÖn chuyªn ®Ò ®ã. Sau 3 n¨m thùc hiÖn chuyªn ®Ò cã tæng kÕt ®¸nh gÝa rót kinh nghiÖm, nh÷ng n¨m gÇn ®©y vÉn thùc hiÖn c¸c néi dung sau chuyªn ®Ò. Yªu cÇu chung cña néi dung sau chuyªn ®Ò lµ : - Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña chuyªn ®Ò lµm cho toµn ngµnh vµ c¸c bËc cha mÑ nhËn thøc ®óng sù cÇn thiÕt ph¶i d¹y lÔ gi¸o cho trÎ mÇm non ®Ó cïng phèi hîp gi¸o dôc trÎ ë mäi lóc, mäi n¬i. - Gi¸o dôc trÎ thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi cã v¨n ho¸ trong cuéc sèng hµng ngµy, cã th¸i ®é øng xö ®óng víi b¹n bÌ c« gi¸o vµ ng­êi xung quanh, cã t×nh c¶m tèt ®èi víi c¸c sù vËt, hiÖn t­îng. - Trong gi¸o dôc c« gi¸o lu«n ph¶i mÉu mùc trong lêi nãi, viÖc lµm vµ sinh ho¹t cña m×nh, trë thµnh tÊm g­¬ng cho trÎ noi theo. - §éi ngò gi¸o viªn ph¶i ®­îc båi d­ìng vÒ néi dung, ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc, biÕt sö dông thµnh th¹o c¸c ph­¬ng tiÖn gi¸o dôc lÔ gi¸o cho trÎ mÇm non. 1. Vai trß cña giao tiÕp, øng xö trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh nh©n c¸ch trÎ. - D¸ng ®i: §Æc tr­ng nh©n c¸ch ®Çu tiªn cña ®øa trÎ ph¶i kÓ ®Õn d¸ng ®i th¼ng ®øng cña con ng­êi. §Ó cã d¸ng ®i th¼ng ®øng th× bè mÑ anh chÞ vµ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh ph¶i gióp trÎ tËp ®i ®øng. Ngoµi d¸ng ®i th¼ng ®øng trÎ cßn biÕt phèi hîp vËn ®éng ®«i m¾t, ®«i tay, c¸c thao t¸c khÐo lÐo xuÊt hiÖn mµ c¸c thao t¸c nµy trÎ nhËp t©m b¾t ch­íc theo mÉu giao tiÕp øng xö cña nh÷ng ng­êi lín xung quanh. NÕu trÎ kh«ng ®­îc sèng chung, kh«ng giao tiÕp øng xö víi mäi ng­êi th× trÎ sÏ kh«ng cã nh÷ng hµnh vi thao t¸c d¸ng ®i, ®øng, n»m, ngåi cña con ng­êi ®­îc. - Ng«n ng÷ nãi : Ng«n ng÷ nãi ®Æc tr­ng chØ cã ë con ng­êi, chØ trong giao tiÕp, øng xö trÎ míi nhËp t©m, b¾t ch­íc ®­îc. Ng«n ng÷ nãi chøa ®ùng rÊt nhiÒu néi dung. Bao trïm lªn toµn bé ng«n ng÷ lµ nÒn t¶ng cña v¨n ho¸ gia ®×nh, ®Þa ph­¬ng, d©n téc. CÇn d¹y trÎ biÕt ®iÒu chØnh giäng nãi, ng÷ ®iÖu ©m thanh sao cho phï hîp víi néi dung lêi nãi vµ ®èi t­îng giao tiÕp. - ý thøc : ý thøc ®­îc h×nh thµnh trong giao tiÕp vµ øng xö víi mäi ng­êi xung quanh nh­ n¨ng lùc lµm chñ b¶n th©n trong mèi quan hÖ víi cha mÑ vµ ng­êi th©n. TrÎ nghe vµ hµnh ®éng nh­ thÕ nµo cßn phô thuéc vµo sù ®ång t×nh hay ph¶n b¸c cña nh÷ng ng­êi xung quanh. Toµn bé chøc n¨ng ý thøc ®­îc h×nh thµnh gièng nh­ chøc n¨ng ý thøc cña nh÷ng ng­êi xung quanh giao tiÕp øng xö víi trÎ. - TrÝ tuÖ : Trong giao tiÕp øng xö cã sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña trÎ em. Tr­íc hÕt lµ n¨ng lùc ph¸t hiÖn nhanh c¸c dÊu hiÖu cña ®èi t­îng nh­ nhí nhanh, nhí chÝnh x¸c c¸c tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm, dÊu hiÖu cña ®èi t­îng vµ c¸ch thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c chi tiÕt. V× vËy, trÎ ph¶i vËn dông c¸c ®Æc ®iÓm phÈm chÊt cña trÝ tuÖ nh­ ghi nhí, t­ duy, ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp… - T×nh c¶m : Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp øng xö lµm n¶y sinh t×nh th­¬ng, lßng nh©n ¸i, sù th«ng c¶m, sÎ chia… NÕu chóng ta biÕt x©y dùng t×nh c¶m cho trÎ mÇm non lµ mét viÖc lµm thËt c«ng phu, tËn tuþ, tû mØ ph¶i thËt kiªn tr× l©u dµi míi mang l¹i hiÖu qu¶. Trong ®ã cÇn x©y dùng c¸c mÉu hµnh vi øng xö chuÈn mùc cho trÎ noi theo. Qu¸ tr×nh giao tiÕp øng xö cña cha mÑ, c« gi¸o mÇm non lµ qu¸ tr×nh x©y dùng nh©n c¸ch gèc cho trÎ. 2. C¸c yªu cÇu cô thÓ ®èi víi trÎ mÉu gi¸o - BiÕt chµo hái, v©ng, d¹, c¶m ¬n, xin lçi - LÔ phÐp, m¹nh d¹n, tù tin, hån nhiªn khi giao tiÕp - BiÕt x­ng h« th­a göi ®óng lóc -ThÝch ch¬i, ch¬i hoµ thuËn víi b¹n. Kh«ng giµnh vµ lÊn ¸t ban ch¬i yÕu h¬n. - Cã thãi quen tù phôc vô, mÆc quÇn ¸o, ®i giµy dÐp, röa mÆt, ch¶i r¨ng, ch¶i ®Çu, xóc c¬m… - Cã thãi quen ¨n uèng vÖ sinh s¹ch sÏ, v¨n minh, lÞch sù - BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh m«i tr­êng. - BiÕt lÊy cÊt ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh, biÕt gi÷ g×n b¶o qu¶n ®å dïng, ®å ch¬i - BiÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y trång, vËt nu«i - H×nh thµnh ë trÎ nh÷ng t×nh c¶m yªu th­¬ng nh÷ng ng­êi gÇn gòi - Ham thÝch, tù gi¸c lµm nh÷ng c«ng viÖc võa søc ®Ó gióp ®ì ng­êi th©n khi cÇn. - B­íc ®Çu biÕt ph©n biÖt ®óng sai, thiÖn ¸c, ch¨m chØ, l­êi biÕng. BiÕt thÓ hiÖn th¸i ®é t×nh c¶m phï hîp. - ThËt thµ, dòng c¶m; biÕt yªu lÏ ph¶i, gÐt c¸i ¸c kh«ng ®ång t×nh víi thãi h­ tËt xÊu. - Tù nguyÖn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, c¸c ngµy héi, ngµy lÔ. 3. C¸c néi dung cô thÓ : * Nãi n¨ng: - B¶n th©n : TrÎ ph¶i nãi râ rµng m¹ch l¹c, hån nhiªn, kh«ng nãi nhanh, hÊp tÊp, nãi qu¸ to, la hÐt n¬i ®«ng ng­êi hoÆc lóc ng­êi kh¸c ®ang lµm viÖc nghØ ng¬i; kh«ng nãi ngäng, nãi l¾p, kh«ng v¨ng tôc chöi bËy. - Víi b¹n bÌ : X­ng h« th©n mËt (x­ng tªn m×nh hoÆc gäi tªn b¹n) kh«ng x­ng h« mµy tao, th»ng con, kh«ng nãi qu¸ nhiÒu hoÆc lÊn ¸t b¹n - Víi em bÐ : BiÕt c¸ch x­ng h« th©n thiÖn nh­ anh chÞ em. - Víi ng­êi lín : BiÕt th­a göi v©ng d¹, kh«ng l¾c, gËt, õ vµ kh«ng nãi trèng kh«ng, kh«ng nãi ngang, nãi leo khi ng­êi lín ch­a cho phÐp, khi ng­êi lín ®ang bËn viÖc kh«ng ®­îc quÊy nhiÔu vßi vÜnh * Chµo hái t¹m biÖt : - Khi ®Õn líp : + BiÕt tù ®éng chµo c« gi¸o vµ chµo c¸c b¹n khi ®Õn líp còng nh­ khi ra vÒ. + Khi chµo ph¶i ®øng ngay ng¾n, tù nhiªn khoanh tay tr­íc ngùc vµ nãi “ch¸u chµo c«”, “con chµo mÑ” + Khi cã kh¸ch ®Õn th¨m líp ph¶i biÕt chñ ®éng ®øng dËy chµo kh¸ch, chµo ai ph¶i nh×n vµo ng­êi Êy. NiÒm në khi gÆp gì còng nh­ khi chia tay. + Trong giê häc muèn nãi ph¶i gi¬ tay, nÕu cÇn ra ngoµi ph¶i xin phÐp c« gi¸o, c« gi¸o hái ai ng­êi Êy tr¶ lêi, kh«ng ®­îc nãi leo vµ nãi trèng kh«ng. + Kh«ng ®­îc hái khi mäi ng­êi ®ang bËn viÖc, nÕu cÇn hái th× ph¶i xin phÐp vµ nãi nhá. + Khi muèn m­în ai c¸i g× hoÆc lÊy bÊt cø mét vËt g× ph¶i hái, ®­îc sù ®ång ý míi ®­îc sö dông. Kh«ng ®­îc tù nhiªn dïng cña ng­êi kh¸c råi míi hái ý kiÕn. - Khi ë nhµ : + Tr­íc khi ®i häc còng nh­ lóc ra vÒ ph¶i biÕt tù ®éng chµo hái tÊt c¶ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh mét c¸ch hîp lý. Khi chµo hái ph¶i biÕt thø tù, chµo «ng bµ cha mÑ råi míi ®Õn anh chÞ. + BiÕt chñ ®éng chµo vµ t¹m biÖt khi cã kh¸ch ®Õn th¨m gia ®×nh. + Khi muèn lµm g× hoÆc muèn ®i ch¬i nhÊt thiÕt ph¶i xin phÐp bè mÑ + BiÕt hái han, quan t©m ®Õn ng­êi th©n trong gia ®×nh khi èm ®au, mÖt mái, vui buån mét c¸ch hîp lý. VD : ¤ng èm lµm sao thÕ ¹? ¤ng ®au ë ®©u?… * C¶m ¬n xin lçi: - Khi ng­êi lín ®­a cho c¸i g× ch¸u ph¶i biÕt ®ãn nhËn b»ng hai tay vµ nãi “ch¸u xin” - Khi ®­îc mäi ng­êi gióp viÖc g× ph¶i biÕt c¶m ¬n. - Khi lµm phiÒn ng­êi kh¸c hoÆc lµm háng vËt g× ph¶i biÕt nhËn lçi vµ söa lçi. - Kh«ng ®­îc nãi dèi vµ ®æ lçi cho ng­êi kh¸c. * §i ®øng xÕp hµng - T­ thÕ ®i: + §i l¹i ngay ng¾n, nhÑ nhµng, kh«ng kÐo lª giµy dÐp ®Ó g©y tiÕng ®éng + Kh«ng véi vµng hÊp tÊp, võa ®i võa ch¹y. + Kh«ng ®i tr­íc mÆt ng­êi kh¸c, nÕu cÇn ®i qua ph¶i xin phÐp vµ h¬i cói ng­êi. + BiÕt nh­êng b­íc khi gÆp kh¸ch, c« gi¸o, ng­êi giµ, ng­êi v¸c nÆng, ng­êi tµn tËt vµ c¸c em nhá. + §i häc ®Çy ®ñ ®óng giê + Khi ®i bé ph¶i ®i trªn vØa hÌ, ®i vÒ phÝa bªn ph¶i s¸t lÒ ®­êng tu©n theo luËt lÖ giao th«ng + Kh«ng la cµ, ch¬i ®ïa däc ®­êng vµ ë lßng ®­êng v× cã nhiÒu xe cé qua l¹i. - T­ thÕ ®øng: + §øng th¼ng ng­êi, tù nhiªn vµ khÐp hai ch©n võa ph¶i + Trong giê häc khi tr¶ lêi c« gi¸o ph¶i ®øng th¼ng hai tay bu«ng th¼ng tù nhiªn. - T­ thÕ ngåi : + Ngåi ngay ng¾n kh«ng g¸c ch©n lªn ghÕ hoÆc tú vµo bµn + Ngåi ®óng chç, trËt tù chó ý nghe c« gi¶ng bµi + Khi ngåi viÕt ph¶i ngåi ®óng t­ thÕ, ngùc c¸ch mÐp bµn 25 - 30 cm ®Çu cói võa ph¶i tay cÇm bót theo ®óng quy ®Þnh. Ngåi kh«ng rung ®ïi x« ®Èy bµn ghÕ. - T­ thÕ xÕp hµng : + Khi xÕp hµng ph¶i ®øng th¼ng hµng theo thø tù tr­íc sau + Kh«ng chen lÊn, x« ®Èy b¹n hoÆc ®i lung tung lµm mÊt trËt tù * ¡n uèng, mÆc, ng¸p, h¾t h¬i. - ¡n : D¹y cho trÎ tr­íc khi ¨n ph¶i biÕt mêi + Tù xóc ¨n, kh«ng vßi vÜnh cha mÑ + Khi ¨n kh«ng nhai nhåm nhoµm, kh«ng nuèt véi, ph¶i nhai tõ tèn. + Kh«ng ngËm thøc ¨n trong miÖng + Kh«ng võa ¨n, võa ch¬i, võa ¨n võa nãi chuyÖn ®i l¹i c­êi ®ïa lung tung trong b÷a ¨n. + Kh«ng xóc qu¸ ®Çy hoÆc giµnh hÕt thøc ¨n cho riªng m×nh, kh«ng bá dë xuÊt ¨n + BiÕt nhÆt c¬m r¬i vµo ®Üa riªng, biÕt röa tay tr­íc vµ sau khi ¨n, lau miÖng s¹ch sÏ. - Uèng : + Uèng n­íc tõ tõ kh«ng ®¸nh ®æ hoÆc lµm vì cèc, kh«ng rãt n­íc qu¸ ®Çy hoÆc thß tay vµo b×nh n­íc. + Kh«ng uèng n­íc l· - MÆc : + Trang phôc quÇn ¸o gän gµng s¹ch sÏ + Kh«ng mÆc quÇn ¸o bÈn, ®øt cóc, r¸ch + Kh«ng ngåi lª trªn sµn ®Êt hoÆc b«i bÈn vµo quÇn ¸o +Th­êng xuyªn t¾m röa, thay quÇn ¸o - Ho, ng¸p, h¾t h¬i. + Khi ho, ng¸p ph¶i biÕt dïng tay che miÖng; nÕu h¾t h¬i ph¶i dïng tay che miÖng vµ quay ra phÝa kh«ng cã ng­êi ngåi ®èi diÖn + Kh«ng cho tay vµo måm, ngËm vµ mót tay. * H×nh thµnh cho trÎ mét sè hµnh vi thãi quen kh¸c + Víi b¶n th©n: - Cã thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, mÆt mòi ®Çu tãc; quÇn ¸o s¹ch sÏ gän gµng, mãng tay mãng ch©n ph¶i c¾t ng¾n. tãc c¾t ng¾n ch¶i buéc gän gµng, cã kh¨n mÆt riªng… - Tù phôc vô b¶n th©n nh­ röa mÆt, ch¶i r¨ng, tù mÆc quÇn ¸o, ®i giµy dÐp, xóc c¬m… - Cã thãi quen sinh ho¹t ng¨n n¾p, trËt tù, biÕt lÊy cÊt ®å ch¬i s¾p xÕp ®å dïng, ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh, biÕt b¶o qu¶n ®å dïng ®å ch¬i. - Kh«ng nãi dèi, quÊy khãc, vßi vÜnh, ¨n v¹… + víi b¹n bÌ : - BiÕt nh­êng nhÞn b¹n khi ch¬i vµ ch¬i cïng b¹n - BiÕt th­¬ng yªu quan t©m vµ gióp b¹n khi cÇn - Kh«ng ®¸nh c·i nhau, g©y gæ vµ b¾t n¹t b¹n yÕu h¬n m×nh. + Víi ng­êi lín tuæi - BiÕt kÝnh träng lÔ phÐp, yªu quý «ng bµ cha mÑ vµ c« gi¸o. - Quan t©m gióp ®ì ng­êi giµ tµn tËt vµ trÎ nhá h¬n khi cÇn. - V©ng lêi vµ biÕt lµm theo yªu cÇu cña ng­êi lín. - BiÕt lµm mét sè viÖc võa søc ®Ó gióp ®ì «ng bµ cha mÑ vµ c« gi¸o nh­ quÐt nhµ, rãt n­íc mêi «ng bµ, cha mÑ, nhÆt rau, röa cèc chÐn, chia ®å dïng häc tËp, kª dän bµn ghÕ s¾p xÕp ch¨n gèi chuÈn bÞ ngñ tr­a. * Víi thiªn nhiªn m«i tr­êng - BiÕt yªu quý b¶o vÖ c¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn kh«ng h¸i hoa, ng¾t l¸ bÎ cµnh c©y ë tr­êng, ë v­ên hoa c«ng viªn; kh«ng dÉm ngåi lªn c©y cá lµm tæn h¹i ®Õn c©y trång. - Cã thãi quen ch¨m sãc gi÷ g×n c¶nh ®Ñp thiªn nhiªnm, m«i tr­êng s¹ch sÏ. Kh«ng kh¹c nhæ, vøt giÊy r¸c bõa b·i, g÷i nhµ cöa tr­êng líp gän gµng s¹ch ®Ñp; ch¨m t­íi c©y, nhæ cá, dän vÖ sinh, biÕt gi÷ vÖ sinh n¬i c«ng céng. * Víi vËt nu«i c©y trång - BiÕt yªu quý vµ b¶o vÖ vËt nu«i c©y trång, kh«ng ®¸nh hoÆc trªu träc vËt nu«i. - BiÕt ch¨m sãc vËt nu«i nh­ chã gµ, thá, c¸, chim… Ch­¬ng II : M« t¶ qu¸ tr×nh nghiªn cøu I. Kh¶o s¸t nhËn thøc hµnh vi giao tiÕp,øng xö cña trÎ 1. §èi t­îng kh¶o s¸t : Gåm 20 ch¸u ë líp mÉu gi¸o 5 - 6 tuæi Tr­êng mÇm non T©n Vinh - L­¬ng S¬n - Hoµ B×nh Danh s¸ch trÎ nh­ sau : Stt Hä vµ tªn Ngµy sinh 1 Hoµng quèc ®¹t 20/3/1998 2 NguyÔn thuú linh 18/5/1998 3 Hoµng minh tuÊn 11/2/1998 4 Hoµng v¨n b»ng 15/3/1998 5 NguyÔn minh t©m 17/8/1998 6 NguyÔn thÞ thanh 25/2/1998 7 NguyÔn thÞ loan 28/2/1998 8 Hoµng thÞ hµ 11/5/1998 9 Hoµng v¨n vü 23/8/1998 10 NguyÔn v¨n thµnh 30/6/1998 11 NguyÔn thÞ thuú 1/7/1998 12 Lª mai anh 12/11/1998 13 Lª thÞ trang 28/6/1998 14 Hµ tuÊn h¶i 3/2/1998 15 NguyÔn v¨n quang 26/7/1998 16 NguyÔn thÞ th¶o 22/12/1998 17 Hoµng h¶i yÕn 3/1/1998 18 Bïi v¨n chung 5/8/1998 19 NguyÔn thÞ huyÒn 16/3/1998 20 NguyÔn thÞ h­¬ng 23/10/1998 2. Néi dung kh¶o s¸t : - B»ng c¸c ph­¬ng ph¸p quan s¸t, trß chuyÖn tiÕp xóc víi trÎ - B»ng c¸ch quan s¸t ho¹t ®éng cña c« vµ trÎ t¹i líp ®Ó n¾m ®­îc c¸ch giao tiÕp øng xö cña trÎ víi nhau, cña trÎ víi c« gi¸o, cña trÎ víi cha mÑ häc sinh. - Quan s¸t hoÆc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó biÕt ®­îc hµnh vi øng xö cña trÎ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng vµ chÕ ®é sinh ho¹t hµng ngµy. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc trÎ em, em ®· x©y dùng theo c¸c m¶ng tiªu chÝ sau: * TrÎ biÕt chµo hái, cÊt gän ®å dïng : Em ®· quan s¸t trÎ trong giê ®Õn líp : trÎ biÕt chµo c« gi¸o, chµo t¹m biÖt cha mÑ, chµo c¸c b¹n ®Õn tr­íc, biÕt cÊt gän ®å dïng c¸ nh©n vµo ®óng n¬i quy ®Þnh råi ®i vµo líp cïng c¸c b¹n. §¸nh gi¸ theo 4 lo¹i sau: - Lo¹i tèt :TrÎ cã thãi quen chµo hái cÊt gän ®å dïng kh«ng cÇn sù nh¾c nhë cña cha mÑ vµ c« gi¸o - Lo¹i kh¸ : TrÎ cã chµo hái nh­ng ch­a trë thµnh thãi quen cßn cã sù nh¾c nhë cña c« gi¸o - Lo¹i TB : TrÎ cã chµo hái nh­ng lêi nãi cö chØ ch­a râ rµng, thùc hiÖn ch­a chñ ®éng. - Lo¹i yÕu : TrÎ ch­a chµo hái, khi h­íng dÉn th× míi lµm theo yªu cÇu cña c«. * TrÎ biÕt th­a göi, c¶m ¬n xin lçi. ThÝch ch¬i víi b¹n, kh«ng giµnh ®å ch¬i cña b¹n, biÕt ®ãn nhËn vµ ®­a cho ai c¸i g× b»ng 2 tay. Th«ng qua ho¹t ®éng vui ch¬i vµ ho¹t ®éng trong tiÕt häc do c« gi¸o tæ chøc em ®· quan s¸t trÎ cã mét sè thãi quen sau : - Trong giê häc c« ®Æt c©u hái cho trÎ tr¶ lêi, trÎ ®· cã thãi quen gi¬ tay ph¸t biÓu nªu ý kiÕn cña m×nh, lêi nãi cña trÎ râ rµng kh«ng qu¸ to, kh«ng qóa nhá vµ khi ®­îc c« chØ ®Þnh trÎ míi ®øng lªn nãi kh«ng nãi leo. VD : Trong ho¹t ®éng vui ch¬i trÎ kh«ng giµnh ®å ch¬i cña b¹n, nÕu cÇn hoÆc muèn ®å ch¬i ®ã trÎ ph¶i xin c« hoÆc xin b¹n khi ®­îc c« cho trÎ biÕt ®ãn nhËn b»ng 2 tay vµ nãi “ch¸u xin c«” §¸nh gi¸ theo 4 lo¹i sau : -Lo¹i tèt : TrÎ cã thãi quen biÕt th­a göi, kh«ng nãi leo, biÕt ®ãn nhËn b»ng 2 tay kÌm theo lêi nãi phï hîp kh«ng giµnh ®å ch¬i cña b¹n. - Lo¹i kh¸ : TrÎ còng cã thãi quen nh­ng thùc hiÖn ch­a tèt, ch­a thµnh th¹o. - Lo¹i TB : TrÎ cã thãi quen nh­ng cßn m¾c mét sè lçi thao t¸c nµo ®ã. - Lo¹i yÕu : TrÎ ch­a thùc hiÖn ®­îc, cÇn cã sù nh¾c nhë can thiÖp cña c« hoÆc b¹n * TrÎ biÕt gióp ®ì ng­êi kh¸c nh÷ng c«ng viÖc võa søc cña m×nh, biÕt gióp ®ì b¹n. Th«ng qua ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i lao ®éng tù phôc vô ®Ó c« quan s¸t ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña trÎ Tiªu chÝ ®­îc ®¸nh gi¸ theo 4 lo¹i sau : - Lo¹i tèt : TrÎ chñ ®éng thùc hiÖn c«ng viÖc gióp ®ì kh«ng cÇn sù nh¾c nhë vµ yªu cÇu cña ng­êi kh¸c. - Lo¹i kh¸ : TrÎ cã thùc hiÖn nh­ng ch­a tËn t©m víi c«ng viÖc gióp ®ì ng­êi kh¸c - Lo¹i TB : CÇn cã sù nh¾c nhë nh­ng thùc hiÖn ch­a ®¹t kÕt qu¶ cao. - Lo¹i yÕu : TrÎ lµm nh­ng ch­a tËn t×nh kh«ng mang l¹i kÕt qu¶. * BiÕt ph©n biÖt ®óng sai, yªu gÐt râ rµng. Th«ng qua c¸c c©u chuyÖn kÓ trong c¸c t¸c phÈm v¨n häc, trÎ biÕt thÓ hiÖn béc lé t×nh c¶m cña m×nh nh­ chuyÖn TÊm C¸m, b¸c gÊu ®en vµ 2 chó thá, chuyÖn dª tr¾ng, dª ®en… ®­îc ®¸nh gÝa theo 4 lo¹i sau : - Lo¹i tèt : TrÎ biÕt thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m cña m×nh vµ lý gi¶i ®­îc t¹i sao l¹i yªu vµ gÐt nh©n vËt ®ã - Lo¹i kh¸ : TrÎ biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh nh­ng ch­a lý gi¶i ®­îc - Lo¹i Tb : CÇn cã sù gîi më cña c« gi¸o míi thÓ hiÖn ®­îc t©m tr¹ng yªu gÐt cña m×nh. - Lo¹i YÕu : TrÎ kh«ng ph©n biÖt ®­îc ®óng sai, yªu gÐt râ rµng. 3. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kh¶o s¸t Mçi tiªu chÝ ta cã sè ®iÓm t­¬ng øng nh­ sau : Lo¹i tèt : 4 ®iÓm Lo¹i kh¸ : 3 ®iÓm Lo¹i TB : 2 ®iÓm Lo¹i yÕu : 1 ®iÓm - Lo¹i tèt : Lµ nh÷ng trÎ th­êng xuyªn cã thãi quen giao tiÕp øng xö tèt - Lo¹i kh¸ : TrÎ ®· cã ý thøc nh­ng ch­a cã thãi quen, ®«i khi c¸c thao t¸c hµnh ®éng ch­a chuÈn cÇn cã sù nh¾c nhë cña ng­êi lín. - Lo¹i TB : Khi thùc hiÖn cßn cã sù nh¾c nhë cña ng­êi lín, kÕt qu¶ hµnh ®éng ch­a cao. - Lo¹i yÕu : TrÎ ch­a cã ý thøc, ch­a cã thãi quen trong c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp vµ øng xö. Tæng hîp kÕt qu¶ nh­ sau : Stt C¸c tiªu chÝ LoÞa Lo¹i kh¸ Lo¹i kh¸ Lo¹i TB Lo¹i yÕu T.sè Tû lÖ % T.sè Tû lÖ % T.sè Tû lÖ % T.sè Tû lÖ % 1 BiÕt chµo hái, biÕt cÊt ®å dïng 12 6% 4 20% 2 10% 2 10% 2 BiÕt th­a göi, c¶m ¬n, xin lçi. ThÝch ch¬i víi b¹n, kh«ng giµnh ®å ch¬i cña b¹n, biÕt ®ãn nhËn vµ ®­a b»ng hai tay 6 30% 5 25% 3 15% 6 30% 3 BiÕt g÷i vÖ sinh th©n thÓ, vÖ sinh m«i tr­êng, biÕt yªu quý vËt nu«i c©y trång 3 15% 4 20% 7 35% 6 30% 4 ¡n uèng v¨n minh lÞch sù 5 25% 5 25% 7 35% 3 15% 5 BiÕt gióp ®ì ng­êi kh¸c, biÕt gióp ®ì b¹n 4 20% 4 20% 10 50% 2 10% 6 BiÕt ph©n biÖt ®óng sai, yªu ghÐt râ rµng. 4 20% 12 60% 4 20% * KÕt qu¶ : KÕt qu¶ cña tõng trÎ thÓ hiÖn theo c¸c tiªu chÝ víi sè ®iÓm nh­ sau : - Lo¹i tèt : Tõ 19 - 24 ®iÓm - Lo¹i kh¸ : Tõ 13 - 18 ®iÓm - Lo¹i TB : Tõ 7 - 12 ®iÓm - Lo¹i yÕu : Tõ 1 - 6 ®iÓm Tõ kÕt qu¶ trªn cho ta thÊy cã 6 ch¸u ®¹t kÕt qu¶ xÕp lo¹i tèt = 30% cô thÓ lµ : 1. Hoµng Quèc §¹t = 20 ®iÓm 2. NguyÔn Thuú Linh = 22 ®iÓm 3. Lª Mai Anh = 19 ®iÓm 4. Hoµng H¶i YÕn = 19 ®iÓm 5. Hµ TuÊn H¶i = 21 ®iÓm 6. NguyÔn Minh T©m = 19 ®iÓm. - Lo¹i kh¸ cã 6 trÎ ®¹t 30% - Lo¹i TB cã 4 trÎ ®¹t 20% - Lo¹i yÕu cã 4 trÎ ®¹t 20%. Cô thÓ : 1. Hoµng V¨n B»ng : 6 ®iÓm 2. Hoµng ThÞ Hµ : 5 ®iÓm 3. NguyÔn V¨n Thµnh: 6 ®iÓm 4.Bïi V¨n Chung : 4 ®iÓm. Nh­ chóng ta ®· biÕt hµnh vi øng xö cu¶ con ng­êi ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn vµ trë thµnh thãi quen.Thãi quen th­êng chØ lµ nh÷ng hµnh vi øng xö cña c¸ nh©n ®­îc diÔn ra trong mét ®iÒu kiÖn æn ®Þnh, trong kh«ng gian vµ c¸c mèi quan hÖ rÊt cô thÓ. V× vËy, thãi quen th­êng cã néi dung t©m lý æn ®Þnh, th­êng g¾n víi nhu cÇu cña c¸ nh©n. Khi ®· trë thµnh thãi quen mäi ho¹t ®éng t©m lý sinh lý trë nªn cè ®Þnh, c©n b»ng; khi ph¸ vì thãi quen lµm mÊt sù c©n b»ng t©m sinh lý t¹o ra c¸c c¶m gi¸c khã chÞu dÉn ®Õn bùc däc. V× vËy, vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña c« gi¸o vµ gia ®×nh lµ cÇn gióp trÎ h×nh thµnh nh÷ng thãi quen tèt. Khi trÎ ®· ®¹t ®­îc tíi møc ®é thãi quen ng­êi lín kh«ng cÇn ph¶i nh¾c nhë mµ tù trÎ chñ ®éng thùc hiÖn c¸c thao t¸c hµnh vi øng xö cã v¨n ho¸ cña m×nh. Em xin ph©n tÝch kÕt qu¶ cña 2 nhãm xÕp lo¹i tèt vµ yÕu trªn : - Nhãm trÎ ®­îc xÕp lo¹i tèt : Th­êng ®­îc sèng trong m«i tr­êng gia ®×nh cã «ng bµ, cha mÑ quan t©m chØ b¶o tËn t×nh, V× vËy, trÎ ®­îc häc nh÷ng hµnh vi giao tiÕp øng xö tèt ngay t¹i gia ®×nh m×nh. Khi trÎ cã hµnh vi lÖch l¹c kh«ng ®óng chuÈn ®­îc uèn n¾n söa sai ngay. Tõ ®ã trÎ cã ý thøc trong mäi hµnh ®éng cu¶ m×nh ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn vµ trë thµnh thãi quen. - Nhãm trÎ ®­îc xÕp lo¹i yÕu: TrÎ th­êng sèng trong gia ®×nh nhá kh«ng cã «ng bµ mµ cha mÑ th­êng bËn bÞu nhiÒu c«ng viÖc kh«ng quan t©m ®Õn trÎ ®­îc, trÎ th­êng xuyªn kh«ng ®­îc uèn n¾n söa sai ngay t¹i gia ®×nh mµ chØ ®­îc tiÕp thu lÜnh héi kü n¨ng giao tiÕp ngay t¹i trªn líp. Ngoµi ra cÇn t¹o cho trÎ cã m«i tr­êng giao tiÕp øng xö tèt. II. Nh÷ng biÖn ph¸p, ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng ®ª gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ. Gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ cÇn thùc hiÖn d­íi 2 h×nh thøc sau : * Th«ng qua chÕ ®é sinh ho¹t hµng ngµy ë líp ®Ó d¹y cung cÊp c¸c kiÕn thøc kü n¨ng, h×nh thµnh kü x¶o thãi quen cho trÎ nh­ tÝch hîp vµo c¸c m«n häc, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, ho¹t ®éng häc tËp lao ®éng ®Ó d¹y trÎ. * KÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c gia ®×nh ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc thèng nhÊt, rÌn luyÖn thãi quen cho trÎ, t¹o cho trÎ m«i tr­êng gi¸o dôc hµnh vi øng xö chuÈn mùc * H×nh thøc th«ng qua c¸c sinh ho¹t hµng ngµy trªn líp nh­ sau : 1. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng : Lµ tæ chøc cho trÎ ®­îc trùc tiÕp ho¹t ®éng ®Ó trÎ ®­îc lµm quen víi cuéc sèng thiªn nhiªn, x· héi. Trong ho¹t ®éng trÎ ®­îc lÜnh héi c¸c quy t¾c hµnh vi øng xö víi ng­êi lín, víi b¹n bÌ. Ng­êi lín ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®­îc ho¹t ®éng v× ho¹t ®éng ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc vµ ®iÒu khiÓn ®­îc tÝnh hiªó ®éng cña trÎ. Qua ho¹t ®éng trÎ ®­îc rÌn luyÖn vµ thùc hµnh ®­îc nhiÒu h¬n nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®· ®Æt ra mét c¸ch cã hiÖu qu¶ kh«ng gß bã, ¸p ®Æt. VD : Qua trß ch¬i : “Gia ®×nh” trÎ biÕt c¸ch c­ xö, x­ng h« giao tiÕp víi «ng bµ cha mÑ, anh chÞ. TrÎ ®­îc tiÕp thu lÜnh héi mét sè thao t¸c hµnh vi nh­ «ng bµ cha mÑ dÆn dß b¶o ban ch¸u ph¶i nghe lêi kh«ng ®­îc tá th¸i ®é c·i l¹i. Qua trß ch¬i “B¸c sü bÖnh viÖn” trÎ biÕt ©n cÇn niÒm në ch¨m sãc bÖnh nh©n, trÎ häc vµ thÓ hiÖn th¸i ®é theo c¸c vai ch¬i kh¸c nhau, ®iÒu nµy gióp cho trÎ c¶m nhËn vµ nh×n ®­îc nhiÒu c¸c gãc ®é tr¹ng th¸i c¶m xóc kh¸c nhau. - Qua hµnh ®éng tù phôc vô trÎ n¾m ®­îc c¸c thao t¸c ®óng trong viÖc röa mÆt, röa tay, ch¶i ®Çu; trÎ biÕt g÷i g×n vÖ sinh th©n thÓ, biÕt ®­îc ý nghÜa cña viÖc gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng. - Qua lao ®éng ch¨m sãc vËt nu«i c©y trång ë gãc thiªn nhiªn trÎ biÕt yªu quý c©y cèi vµ con vËt. 2. Ph­¬ng ph¸p t¹o ra t×nh huèng, tËn dông c¸c t×nh huèng ®Ó gi¸o dôc lÔ gi¸o cho trÎ. Lµ ph­¬ng ph¸p taä ra c¸c t×nh huèng ®Ó buéc trÎ ph¶i suy nghÜ øng xö vµ thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu cña ng­êi lín ®Ò ra, nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña trÎ. Ng­êi lín cÇn t¹o ra c¸c t×nh huèng, coi ®ã lµ bµi tËp ®Ó rÌn luyÖn cho trÎ nh÷ng hµnh vi øng xö ë mäi lóc, mäi n¬i : khi th× chµo hái, khi th× c¶m ¬n, khi th× xin lçi vµ lµm ®i lµm l¹i nhiÒu lÇn ®Ó h×nh thµnh thãi quen cho trÎ, tõ thãi quen ®Ó thµnh nhu cÇu, lóc ®ã trÎ thùc hiÖn c¸c hµnh vi mét c¸ch tù nhiªn, nÕu kh«ng lµm trÎ c¶m thÊy khã chÞu. VD : TËp cho trÎ thãi quen chµo hái c« th­êng xuyªn, yªu cÇu trÎ chµo hái trong giê ®ãn vµ tr¶ trÎ, trong khi cã kh¸ch ®Õn th¨m líp. TËp cho trÎ thãi quen vÖ sinh, c« yªu cÇu trÎ röa tay tr­íc khi ¨n hoÆc sau khi ®i vÖ sinh, tù lau mÆt khi thÊy mÆt bÈn, lÊy l­îc ch¶i ®Çu khi cã tãc rèi… TËp cho trÎ thãi quen g÷i g×n vÖ sinh m«i tr­êng, c« yªu trÎ ph¶i tù gi¸c ®i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng nhæ bËy vµ vøt r¸c bõa b·i. 3. Ph­¬ng ph¸p nªu g­¬ng : LÊy g­¬ng ng­êi thËt, viÖc thËt lµm mÉu cho trÎ noi theo nh»m t¹o sù hµo høng, x©y dùng tÝnh tù gi¸c cho trÎ trong viÖc thùc hiÖn c¸c hµnh vi giao tiÕp øng xö B»ng sù g­¬ng mÉu cña ng­êi lín, b¹n bÌ, b»ng nh÷ng c©u chuyÖn kÓ vÒ nh÷ng nh©n vËt ®¸ng yªu trong truyÖn nhÊt lµ nh÷ng g­¬ng ng­êi thËt viÖc thËt ®Ó ®éng viªn trÎ b¾t ch­íc viÖc lµm tèt cña ng­êi kh¸c, ng­êi lín cÇn nªu g­¬ng tèt ®Ó trÎ noi theo. Khi nªu g­¬ng kh«ng ph¶i lµ nªu chung chung mµ viÖc nªu g­¬ng ph¶i cã t¸c dông thóc ®Èy hµnh ®éng cô thÓ cña trÎ. VD : C« thÊy b¹n Hoa rÊt ngoan khi thÊy em Chung ng· b¹n Hoa ®· ch¹y ra ®ì em dËy vµ cßn biÕt dç dµnh ®Ó em kh«ng khãc n÷a. c¸c ch¸u thÊy b¹n Hoa nh­ thÕ nµo ? cã ®¸ng khen kh«ng? B¹n H­¬ng ®ang ch¬i bóp bª nh­ng thÊy b¹n Hµ còng thÝch nªn b¹n H­¬ng ®· nh­êng ngay cho b¹n Hµ… 4. Ph­¬ng ph¸p khen ngîi vµ chª tr¸ch. - Khen ngîi lµ biÓu hiÖn th¸i ®é ®ång t×nh, khuyÕn khÝch mét hµnh ®éng nµo ®ã hoÆc mét cö chØ tèt ®Ñp nh»m khªu gîi niÒm vui s­íng, lßng tù tin khÝch lÖ trÎ lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp - Khen ngîi cã t¸c dông ®éng viªn rÊt lín, trÎ nhá rÊt thÝch ®­îc ®éng viªn khuyÕn khÝch. Khi ®­îc khen trÎ t¨ng thªm lßng tù tin, hµo høng vµ h¨ng h¸i lµm tèt c«ng viÖc ®­îc giao. Khen ngîi cßn thÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ tÝch cùc cña ng­êi lín ®èi víi c«ng viÖc lµm vµ hµnh vi cña trÎ, cã t¸c dông cñng cè vµ ®éng viªn c¸c trÎ kh¸c noi theo. Song khen ngîi ph¶i x¸c ®¸ng, ph¶i chØ râ t¹i sao khen vµ khen c¸i g×? khen ngîi ph¶i c«ng b»ng vµ ®óng møc, cã nhiÒu h×nh thøc khen ngîi nh­ nhËn xÐt tèt cã th¸i ®é h©n hoan t¸n th­ëng. - Chª tr¸ch lµ biÓu hiÖn th¸i ®é kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm xÊu cña trÎ. Khen ngîi ph¶i ®i ®«i víi chª tr¸ch, nÕu trÎ lµm sai ng­êi lín ph¶i tá râ th¸i ®é kh«ng ®ång t×nh vµ yªu cÇu trÎ ph¶i nghiªm tóc söa ch÷a nh­ mét lêi phª ph¸n hoÆc yªu cÇu trÎ lµm l¹i viÖc lµm sai ®ã, ®ßi hái trÎ ph¶i thõa nhËn vµ xin lçi ng­êi kh¸c. Chª tr¸ch lµ cÇn thiÕt nh­ng kh«ng nªn l¹m dông, ®Æc biÖt kh«ng nªn sö dông h×nh thøc tr¸ch ph¹t th©n thÓ trÎ. Chª tr¸ch ph¶i thËt chÝnh x¸c, thËt ®óng møc, thËt c«ng b»ng. Khi trÎ söa ch÷a ®­îc khuyÕt ®iÓm ng­êi lín kh«ng nªn nh¾c l¹i n÷a. Trong gi¸o dôc trÎ mÇm non cÇn kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau thËt sinh ®éng vµ s¸ng t¹o trong nh÷ng tr­êng hîp cô thÓ. 5. Ph­¬ng ph¸p dïng t×nh c¶m Lµ dïng lêi nãi, cö chØ ©u yÕm dÞu dµng ®Ó t¹o ra c¶m xóc tÝch cùc cña trÎ. D¹y trÎ häc lÔ nghÜa lµ ph¶i dïng t×nh c¶m chø kh«ng ph¶i b»ng lý trÝ, kh«ng ph¶i b»ng nh÷ng bµi thuyÕt gi¸o kh« khan, cÇn vËn dông c¸c h×nh thøc nh­ kÓ chuyÖn, tranh vÏ, bµi h¸t, trß ch¬i hÊp dÉn cña nghÖ thuËt mµ l«i cuèn vµo nh÷ng hµnh vi giao tiÕp, øng xö mét c¸ch tù gi¸c mµ kh«ng bÞ mét søc Ðp rµng buéc nµo ph¶i lµm. * H×nh thøc kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a nhµ tr­êng vµ gia ®×nh Nh­ chóng ta ®· biÕt trÎ ë løa tuæi mÇm non m«i tr­êng x· héi tiÕp xóc ch­a më réng, chñ yÕu lµ gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. V× vËy, c« gi¸o mÇm non vµ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh cã ý nghÜa v« cïng quan träng vµ nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn trùc tiÕp ®Õn ®øa trÎ, cÇn t¹o ra nh÷ng hµnh vi chuÈn mùc ®Ó trÎ häc theo. - §èi víi c« gi¸o : Th­¬ng yªu quan t©m, ch¨m sãc d¹y dç trÎ, lu«n t¹o kh«ng khÝ ®Çm Êm, x­ng h« th©n mËt, ®èi xö víi trÎ ph¶i c«ng b»ng, v« t­, kh«ng ®¸nh m¾ng, qu¸t n¹t trÎ, t«n träng trÎ, kh«ng nãi lÊn ¸t hoÆc c¾t ngang lêi trÎ, khi trÎ chµo c« ph¶i ®¸p l¹i “c« chµo ch¸u”, “mêi c¸c con ¨n c¬m”, khi trÎ lµm gióp c« viÖc g× th× c« ph¶i c¸m ¬n; khi trÎ b­íng bØnh c« ph¶i cã th¸i ®é nhÑ nhµng dç dµnh gi¶i thÝch ®Ó trÎ ph©n biÖt ®­îc ®iÒu tèt xÊu. CÇn khÐo lÐo xö trÝ c¸c t×nh huèng s­ ph¹m ®Ó t¹o ra cho trÎ lßng tin, sù m¹nh d¹n, hån nhiªn, thËt thµ vµ kh«ng ng¹i nhËn lçi. Trong c¸ch c­ xö giao tiÕp cña c« víi b¹n bÌ ®ång nghiÖp cÇn thÓ hiÖn v¨n minh lÞch sù, biÕt kÝnh trªn nh­êng d­íi, ®oµn kÕt th©n ¸i gióp ®ì lÉn nhau, nãi n¨ng nhá nhÑ cëi më, th©n thiÖn, khiªm tèn häc hái, trung thùc thËt thµ, ®é l­îng víi b¹n bÌ trong c¸ch c­ xö. Khi nãi n¨ng giao tiÕp víi phô huynh cÇn niÒm në, hoµ nh·, khiªm tèn, t«n träng l¾ng nghe ý kiÕn cña phô huynh vµ cÇn trao ®æi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ con c¸i cña hä. - §èi víi gia ®×nh Cha mÑ ph¶i th­¬ng yªu quý träng hÕt lßng v× con c¸i, cÇn gÇn gòi b¶o ban d¹y dç tËn t×nh, trß chuyÖn víi trÎ vÒ g­¬ng b¹n tèt cïng løa tuæi ®Ó trÎ b¾t ch­íc noi theo. CÇn nghiªm kh¾c nh­ng còng kh«ng nªn bu«ng láng, khong nu«ng chiÒu nh÷ng thãi h­ tËt xÊu cña trÎ, kh«ng cho trÎ ch¬i nh÷ng ®å ch¬i vµ phim ¶nh kÝch ®éng b¹o lùc… Trong cuéc sèng gia ®×nh lu«n ph¶i yªu th­¬ng, t«n träng quan t©m ch¨m sãc l©n nhau, t¹o ra mét m«i tr­êng sèng ®Çm Êm, bè mÑ «ng bµ ph¶i thùc sù g­¬ng mÉu vÒ mäi mÆt ®Ó con c¸i noi theo. CÇn tæ chøc cuéc sèng gia ®×nh cã v¨n ho¸ kh«ng nªn c·i cä chöi bíi, kh«ng nªn cã nh÷ng hµnh vi thiÕu v¨n ho¸ tr­íc mÆt trÎ nh­ nãi tôc, chöi bËy, g©y gæ ®¸nh nhau, cê b¹c, r­îu chÌ… CÇn sèng hoµ thuËn víi nh÷ng ng­êi xung quanh, t«n träng vµ quan t©m gióp ®ì nhau, g÷i g×n vÖ sinh c«ng céng, kh«ng lµm ån µo trong giê nghØ ng¬i, lu«n tæng vÖ sinh ®­êng lµng ngâ xãm, kh«ng ®¹i tiÓu tiÖn bõa b·i, lµm tèt c«ng t¸c tõ thiÖn, t­¬ng th©n t­¬ng ¸i. - §èi víi tr­êng mÇm non CÇn trang trÝ tr­êng líp ®Ñp x©y dùng m«i tr­êng xanh s¹ch ®Ñp trong nhµ tr­êng. Trong c¸c líp mÇm non x©y dùng gãc gi¸o dôc lÔ gi¸o cã c¸c tranh ¶nh, c¸c bµi th¬, c©u chuyÖn phï hîp cho trÎ quan s¸t. §å dïng, ®å ch¬i cÇn ®­îc s¾p xÕp gän gµng, g©y Ên t­îng ®èi víi trÎ X©y dùng bÇu kh«ng khÝ ®Çm Êm vui t­¬i gÇn gòi gi÷a c« vµ trÎ, gi÷a c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn trong nhµ tr­êng. Sau ®©y lµ mét sè bµi so¹n, d¹y tÝch hîp gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ th«ng qua m«n LQMTXQ cho trÎ mÉu gi¸o 5 tuæi. Bµi : Ng­êi b¸n hµng vµ ng­êi mua hµng I. Môc ®Ých yªu cÇu : TrÎ biÕt trong cöa hµng, gåm nhiÒu thø hµng; cöa hµng cã ng­êi b¸n hµng vµ ng­êi mua hµng. TrÎ ph©n biÖt ®­îc nh÷ng c«ng viÖc cña ng­êi b¸n hµng vµ ng­êi mua hµng, biÕt ®­îc th¸i ®é cña hä nh­ thÕ nµo? BiÕt liªn hÖ ph¶n ¸nh c«ng viÖc, th¸i ®é cña ng­êi b¸n hµng vµ ng­êi mua hµng th«ng qua trß ch¬i ph©n vai theo chñ ®Ò. II. ChuÈn bÞ : Tr­íc khi d¹y trÎ c« tæ chøc cho trÎ ®i tham quan mét sè cöa hµng, c« bµy s½n ®Ó trÎ biÕt ®­îc quÇy hµng Tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i b¸n hµng III. H­íng dÉn thùc hiÖn H§ cña c« Dù kiÕn tr¶ lêi Giíi thiÖu bµi : c¸c ch¸u biÕt tÊt c¶ c¸c lo¹i ®å dïng nh­ s¸ch vë, quÇn ¸o, giµy dÐp chóng ta mua ë ®©u kh«ng ? Trong c¸c cöa hµng §óng råi, tÊt c¶ c¸c lo¹i ®å dïng chóng ta ®Òu ph¶i mua trong c¸c cöa hµng, cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i quÇy hµng nh­ hµng b¸n quÇn ¸o, giµy dÐp, cã quÇy b¸n thùc phÈm, rau,thÞt, c¸, kÑo, b¸nh… TrÎ l¾ng nghe vµ hiÓu ®­îc cã rÊt nhiÒu quÇy hµng. Trong cöa hµng cã ng­êi b¸n hµng vµ ng­êi mua hµng. Ng­êi b¸n hµng ph¶i niÒm në chµo ng­êi mua hµng, cã th¸i ®é ©n cÇn tiÕp ®ãn ng­êi mua hµng, cßn ng­êi mua hµng ph¶i hái gi¸ c¶, lùa chän c¸c mÆt hµng cÇn mua. Khi ®· lùa chän ®­a cho ng­êi b¸n hµng kiÓm tra ®ãng gãi, khi ®­a ph¶i ®­a b»ng hai tay, ng­êi mua ph¶i tr¶ tiÒn vµ nãi c¸m ¬n khi nhËn hµng. TrÎ hiÓu vµ biÕt ®­îc c«ng viÖc vµ th¸i ®é cña ng­êi b¸n vµ ng­êi mua hµng Khi cöa hµng cã ®«ng ng­êi th× cÇn ph¶i xÕp hµng, kh«ng g©y mÊt trËt tù, kh«ng ®­îc tranh giµnh, c·i cä nhau n¬i c«ng céng. TrÎ hiÓu vµ lÜnh héi ®­îc c¸c kiÕn thøc c« d¹y vµ vËn dông vµo trß ch¬i cña m×nh. * KÕt thóc tiÕt häc : C« tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i cöa hµng b¸ch ho¸. C« chän mét sè ®å dïng, ®å ch¬i, mét sè rau qu¶ b»ng nhùa vµ mét sè s¸ch vë tranh, truyÖn… - Chän mét sè ch¸u nhanh nhÑn, ho¹t b¸t lµ ng­êi b¸n hµng vµ mét sè ch¸u lµ ng­êi mua hµng. - C« hái trÎ vÒ c«ng viÖc vµ th¸i ®é cña ng­êi mua hµng TrÎ biÕt thùc hiÖn vai ch¬i cña m×nh Ng­êi b¸n hµng ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ? Chµo kh¸ch nhiÖt t×nh, niÒm në khi kh¸ch ®Õn mua hµng Ng­êi mua hµng ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ? - B¸c b¸n hµng ¬i ! t«i muèn mua mét vµi quyÓn vë gi¸ bao nhiªu? - Gi¸ 5.000 ®ång - V©ng t«i ®ång ý mua Ng­êi b¸n hµng ph¶i lµm g×? Ph¶i ®ãng gãi cho vµo tói, ®­a hµng b»ng hai tay vµ nhËn tiÒn cña ng­êi mua hµng Ng­êi mua hµng ph¶i lµm g×? §ãn b»ng hai tay vµ nãi c¶m ¬n. * Trong qu¸ tr×nh trÎ ch¬i c« quan s¸t vµ söa sai cho trÎ khi trÎ cã th¸i ®é kh«ng ®óng. KÕt thóc tiÕt häc c« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng vµ nh¾c nhë trÎ h×nh thµnh kiÕn thøc vµ kü n¨ng giao tiÕp gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua hµng. TrÎ biÕt giao tiÕp øng xö ®óng chuÈn mùc phï hîp víi chuÈn mùc x· héi. Bµi : Gia ®×nh cña ch¸u I. Môc ®Ých yªu cÇu : - TrÎ biÕt ®­îc trong gia ®×nh cã nh÷ng ai, biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh víi nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh. - TrÎ biÕt ®­îc t×nh c¶m cña «ng, bµ, cha, mÑ ®· giµnh t×nh c¶m cña m×nh cho trÎ nh­ thÕ nµo vµ tõ ®ã trÎ còng cã tr¸ch nhiÖm bæn phËn víi cha mÑ, «ng bµ, anh chÞ vµ em bÐ. II. ChuÈn bÞ : DÆn trÎ vÒ nhµ xem nhµ ch¸u cã mÊy ng­êi §äc mét sè bµi th¬, bµi h¸t cho trÎ nghe. III. H­íng dÉn thùc hiÖn H§ cña c« Dù kiÕn tr¶ lêi * C« cïng trÎ h¸t bµi “c¶ nhµ th­¬ng nhau” C« nãi : “C¸c ch¸u ¹, mçi chóng ta ai còng cã mét gia ®×nh, c« sÏ kÓ vÒ gia ®×nh cña c« tr­íc nhД (võa kÓ c« võa xÕp tranh l« t« ®Ó trÎ quan s¸t) gia ®×nh c« cã bè c«, mÑ c« vµ c« n÷a. C« rÊt yªu quý bè mÑ c« vµ mÑ c« còng rÊt th­¬ng yªu c«, c« rÊt thÝch lµm nh÷ng c«ng viÖc gióp ®ì bè mÑ vµ c« rÊt vui khi c« lµm bè mÑ hµi lßng - TrÎ h¸t - Nghe c« giíi thiÖu vÒ bµi häc - TrÎ quan s¸t l¾ng nghe vµ biÕt gia ®×nh c« cã 3 ng­êi - TrÎ l¾ng nghe vµ biÕt ®­îc vai trß, tr¸ch nhiÖm cña con víi cha mÑ Cho trÎ kÓ vÒ gia ®×nh cña m×nh (c« chó ý gäi nh÷ng trÎ cã gia ®×nh kh¸c nhau ®Ó hái trÎ) Ch¸u h·y kÓ vÒ gia ®×nh m×nh, ch¸u cã th­¬ng yªu bè mÑ mçi khi bè mÑ ®i lµm vÊt v¶ kh«ng / - Th­¬ng yªu c¸c ch¸u ph¶i lµm g×? - BiÕt lÊy n­íc cho cha mÑ uèng khi mÑ ®i lµm vÒ, biÕt cÊt ®å dïng, ®å ch¬i, biÕt cÊt dän giµy dÐp… BiÕt gióp mÑ ch¨m sãc nh­êng nhÞn em bÐ vµ biÕt ch¬i víi em… * Cuèi cïng c« chèt l¹i : Trong gia ®×nh «ng bµ, bè mÑ c¸c ch¸u ®Òu ph¶i vÊt v¶ lµm lông ®Ó nu«i c¸c ch¸u kh«n lín cho nªn c¸c ch¸u ph¶i biÕt quan t©m, gióp ®ì bè mÑ, nh­êng nhÞn em nhá, khi bè mÑ ®i lµm vÒ mÖt c¸c ch¸u ph¶i quan t©m hái han vµ kh«ng ®­îc lµm nh÷ng ®iÒu ®Ó bè mÑ ph¶i buån lßng. TrÎ l¾ng nghe vµ hiÓu ®­îc, biÕt vËn dông vµo cuéc sèng cña m×nh, biÕt ®­îc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi con, ng­êi anh, ng­êi chÞ trong gia ®×nh. * KÕt thóc tiÕt häc : C« ®äc cho trÎ nghe bµi th¬ : - D¸n hoa tÆng mÑ - Lµm anh Qua bµi th¬ gióp trÎ cã nh÷ng t×nh c¶m, xóc c¶m tÝch cùc mong muèn lµm ®­îc mét ®iÒu g× ®ã cho cha mÑ vui lßng. IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ sau néi dung vµ nh÷ng biÖn ph¸p, ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng. - Sau mét n¨m thùc hiÖn c¸c néi dung chuyªn ®Ò vµ nh÷ng biÖn ph¸p, ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng ®Õn trÎ ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong viÖc gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp cã v¨n ho¸ cho trÎ. KÕt qu¶ ®¸nh gÝa theo c¸c m¶ng tiªu chÝ lµ : C¸c tiªu chÝ Lo¹i tèt Lo¹i kh¸ Lo¹i TB T. sè Tû lÖ % T. sè Tû lÖ % T. sè Tû lÖ % BiÕt chµo hái, cÊt gän ®å dïng 14 70% 5 25% 1 5% BiÕt th­a göi, biÕt c¶m ¬n xin lçi, thÝch ch¬i víi b¹n, kh«ng giµnh ®å ch¬i cña b¹n, biÕt ®ãn nhËn vµ ®­a b»ng hai tay. 10 50% 6 30% 4 20% BiÕt g÷i vÖ sinh th©n thÓ, vÖ sinh m«i tr­êng, yªu quý vËt nu«i c©y trång 10 50% 7 35% 3 15% ¡n uèng v¨n minh, lÞch sù 9 45% 8 40% 3 15% BiÕt gióp ®ì ng­êi kh¸c, gióp ®ì b¹n 8 40% 7 35% 5 25% BiÕt ph©n biÖt ®óng sai, yªu gÐt râ rµng 10 50% 8 40% 2 10% KÕt qu¶ : 9 ch¸u xÕp lo¹i tèt 8 ch¸u lo¹i kh¸ 3 ch¸u lo¹i trung b×nh Kh«ng cã trÎ xÕp lo¹i yÕu. - Lo¹i tèt t¨ng 15% so víi thêi kú ®Çu ®¸nh gÝa - Lo¹i kh¸ t¨ng 10% so víi ®Çu kú ®¸nh gi¸ - Lo¹i TB vµ yÕu gi¶m h¬n so víi ®Çu kú ®¸nh gi¸. Nh­ vËy, th«ng qua vc¸c néi dung, h×nh thøc vµ biÖn ph¸p gi¸o dôc ta thÊy cã sù chuyÓn biÕn râ rÖt chøng tá c¸c biÖn ph¸p trªn lµ cã hiÖu qu¶. PhÇn III. KÕt luËn vµ nh÷ng kiÕn nghÞ Qua viÖc nghiªn cøu ®iÒu tra vµ ph©n tÝch trªn ®©y cho ta thÊy cã thÓ rót ra nh÷ng kÕt luËn sau: - §Ó h×nh thµnh thãi quen giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ theo ®óng chuÈn mùc th× ngay tõ khi cßn nhá, trÎ ph¶i ®­îc tiÕp thu, häc hái, b¾t ch­íc c¸c kü n¨ng hµnh ®éng cã v¨n ho¸ ngay trong m«i tr­êng gÇn gòi víi trÎ nh­ c¸ch ®i ®øng, nãi n¨ng, t­ thÕ, t¸c phong… c¸c øng xö cã v¨n ho¸ cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nhËn thøc t©m hån trÎ. V× vËy, m«i tr­êng gi¸o dôc hµnh vi øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ cÇn ë mäi lóc, mäi n¬i, cÇn ®óng chuÈn mùc yªu cÇu x· héi. - Khi trÎ giao tiÕp øng xö ch­a ®óng chuÈn cÇn ®­îc söa sai ngay vµ gióp trÎ hiÓu viÖc lµm sai tr¸i ®ã, tù b¶n th©n trÎ ph¶i ®óc rót kinh nghiÖm ®Ó v­¬n tíi c¸i Ch©n - ThiÖn - Mü. - Tõ qu¸ tr×nh nhËn thøc ®Õn hµnh ®éng lµ mét viÖc lµm bÒn bØ, kiªn tr×. V× vËy, ng­êi lín cÇn t¹o cho trÎ m«i tr­êng giao tiÕp øng xö réng r·i víi nhiÒu møc ®é, cÊp ®é kh¸c nhau ®Ó trÎ ®­îc luyÖn tËp c¸c kü n¨ng vµ trë thµnh thãi quen trong cuéc sèng hµng ngµy cña trÎ. - LuyÖn tËp cho trÎ cÇn ®i tõ dÔ ®Õn khã, tõ yªu cÇu chØ diÔn ®¹t b»ng lêi ®Õn yªu cÇu b»ng hµnh ®éng cô thÓ - LuyÖn tËp tõ t×nh huèng ®¬n gØan ®Õn phøc t¹p, tõ thao t¸c tõng chuÈn mùc riªng lÎ ®Õn luyÖn tËp kÕt hîp nhiÒu thao t¸c chuÈn mùc, tõ t×nh huèng gi¶ ®Þnh cho ®Õn t×nh huèng cã thËt trong cuéc sèng hµng ngµy. Sù giao tiÕp øng xö cµng mang l¹i kÕt qu¶ bao nhiªu th× cµng kÝch thÝch trÎ tÝch cùc chñ ®éng thÓ hiÖn hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸, trÎ trë nªn chñ ®éng tù tin trong mäi hµnh ®éng vµ viÖc lµm cña m×nh, ®ã lµ nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng nh©n c¸ch trÎ. - Ngµnh gi¸o dôc mÇm non cÇn nghiªn cøu bæ xung ®­a vµo ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ c¸c néi dung, ph­¬ng ph¸p, biÖn ph¸p ph¸t triÓn gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ; cÇn bæ xung thªm tµi liÖu h­íng dÉn c¸c bµi so¹n, giê häc ®Þnh h­íng gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ trong c¸c tr­êng mÇm non. - Cã c¸c Ên phÈm, bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t phï hîp víi gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ trong c¸c gia ®×nh th× viÖc nµy sÏ ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. - Gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ cho trÎ muèn ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n cÇn phèi hîp chÆt chÏ gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi, t¹o cho trÎ cã m«i tr­êng gi¸o dôc hµnh vi giao tiÕp øng xö cã v¨n ho¸ ®Ó trÎ noi theo - Hµng n¨m cÇn cã sù ®Çu t­ vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc cho c¸c tr­êng mÇm non ®Æc biÖt lµ vïng s©u, vïng xa, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n. Cã nh­ vËy míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ßi hái cña ngµnh häc ®Ò ra, míi n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc trÎ. PhÇn IV. Tµi liÖu tham kh¶o. 1. Ng« C«ng Hoµn : T©m lý häc gia ®×nh Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m I Hµ Néi. 2. Ng« C«ng Hoµn Giao tiÕp vµ øng xö cña c« gi¸o víi trÎ em Tr­êng §¹i häc s­ ph¹m Hµ Néi - 1995 3.Ph¹m C«ng S¬n : NghÖ thuËt giao tiÕp vµ øng xö Nhµ xuÊt b¶n Phô n÷ 4. HALAK LASZLO : PhÐp lÞch sù hµng ngµy Nhµ xuÊt b¶n Thanh niªn 5. Tµi liÖu båi d­ìng chuyªn ®Ò hÌ 1997 bËc häc mÇm non cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o - 1997

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGD hanh vi giao tiep co van hoa.doc
Luận văn liên quan