Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu TCP - IP

1.Giao thức truyền thông là gì 2.Mô hình tham chiếu OSI 3.Bộ giao thức TCP/IP 4.Các vấn đề liên quan

ppt75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2234 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu TCP - IP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giao thøc truyÒn th«ng vµ c¸c m« h×nh tham chiÕu Nh÷ng néi dung chÝnh Giao thøc truyÒn th«ng lµ g× M« h×nh tham chiÕu OSI Bé giao thøc TCP/IP C¸c vÊn ®Ò liªn quan Giao thøc truyÒn th«ng §Ó c¸c m¸y tÝnh trªn m¹ng cã thÓ trao ®æi th«ng tin víi nhau, cÇn cã mét bé nh÷ng phÇn mÒm cïng lµm viÖc theo mét chuÈn nµo ®ã. Giao thøc truyÒn th«ng (protocol) lµ tËp quy t¾c quy ®Þnh ph­¬ng thøc truyÒn nhËn th«ng tin gi÷a c¸c m¸y tÝnh trªn m¹ng. Giao thøc truyÒn th«ng C¸c m¹ng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i ®­îc thiÕt kÕ b»ng c¸ch ph©n chia cÊu tróc ë møc ®é cao nh»m lµm gi¶m sù phøc t¹p khi thiÕt kÕ. C¸c giao thøc m¹ng th­êng ®­îc chia lµm c¸c tÇng (layer), mçi tÇng ®­îc x©y dùng dùa trªn dÞch vô cña tÇng d­íi nã vµ cung cÊp dÞch vô cho tÇng cao h¬n. M« h×nh tham chiÕu OSI M« h×nh tham chiÕu cho viÖc kÕt nèi c¸c hÖ thèng më (Open System Interconnection reference model - OSI) ®­îc tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ (International Standard Organization - ISO) ®­a ra vµo n¨m 1984 nh»m môc ®Ých lµm c¬ së cho viÖc kÕt nèi c¸c hÖ thèng më. C¸c hÖ thèng cã thÓ kÕt nèi nÕu chóng cïng tu©n thñ mét sè quy t¾c. C¸c nguyªn t¾c x©y dùng m« h×nh tham chiÕu §Ó ®¬n gi¶n cÇn h¹n chÕ sè l­îng c¸c tÇng T¹o ranh giíi c¸c tÇng sao cho c¸c t­¬ng t¸c vµ dÞch vô lµ tèi thiÓu C¸c chøc n¨ng kh¸c nhau ®­îc t¸ch biÖt C¸c chøc n¨ng gièng nhau ®­îc ®Æt cïng mét tÇng Chän ranh giíi c¸c tÇng theo kinh nghiÖm thµnh c«ng cña c¸c hÖ thèng trong thùc tÕ C¸c nguyªn t¾c x©y dùng m« h×nh tham chiÕu C¸c chøc n¨ng ®­îc ®Þnh vÞ sao cho cã thÓ thiÕt kÕ l¹i tÇng mµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi c¸c tÇng kh¸c T¹o ranh giíi gi÷a c¸c tÇng sao cho cã thÓ chuÈn ho¸ giao diÖn t­¬ng øng T¹o mét tÇng khi d÷ liÖu ®­îc xö lý mét c¸ch t¸ch biÖt Mçi tÇng sö dông dÞch vô cña tÇng d­íi nã, cung cÊp dÞch vô cho c¸c tÇng trªn C¸c nguyªn t¾c ¸p dông cho c¸c tÇng con Cã thÓ chia mét tÇng thµnh c¸c tÇng con khi cÇn thiÕt T¹o c¸c tÇng con ®Ó cho phÐp giao diÖn víi c¸c tÇng kÒ cËn Cho phÐp huû bá c¸c tÇng con nÕu thÊy kh«ng cÇn thiÕt KiÕn tróc ph©n tÇng cña m« h×nh tham chiÕu OSI Application Presentation Session Transport Network Physical Data link TÇng øng dông TÇng tr×nh diÔn TÇng phiªn TÇng giao vËn TÇng m¹ng TÇng vËt lý TÇng liªn kÕt d÷ liÖu 7 6 5 4 3 1 2 TÇng vËt lý Lµ tÇng thÊp nhÊt cña m« h×nh tham chiÕu Cã chøc n¨ng truyÒn dßng bit kh«ng cã cÊu tróc qua ®­êng truyÒn vËt lý Truy nhËp ®­êng truyÒn vËt lý nhê c¸c ph­¬ng tiÖn c¬, ®iÖn, hµm, thñ tôc Liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ®Æc t¶ t­¬ng øng c¸c bit 0, 1 trªn mçi m«i tr­êng truyÒn dÉn TÇng liªn kÕt d÷ liÖu Cung cÊp ph­¬ng tiÖn ®Ó truyÒn th«ng tin qua liªn kÕt vËt lý ®¶m b¶o tin cËy Göi c¸c khèi d÷ liÖu (frame) víi c¸c c¬ chÕ ®ång bé ho¸, kiÓm so¸t lçi vµ kiÓm so¸t luång d÷ liÖu cÇn thiÕt DLP dÞ bé sö dông c¸c bit ®Æc biÖt ®Ó t¸ch c¸c ký tù truyÒn ®i DLP ®ång bé sö dông c¸c ký tù ®Æc biÖt ®Ó b¸o hiÖu d÷ liÖu ®ang ®i, ®Õn TÇng m¹ng Thùc hiÖn viÖc chän ®­êng vµ chuyÓn tiÕp th«ng tin víi c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch thÝch hîp Thùc hiÖn kiÓm so¸t luång d÷ liÖu, c¾t/hîp d÷ liÖu khi cÇn thiÕt Liªn quan tíi c¸c vÊn ®Ò ®o ®é trÔ ®­êng truyÒn, quyÕt ®Þnh chän ®­êng, cËp nhËt c¸c th«ng tin sö dông cho viÖc chän ®­êng Chän ®­êng trªn tÇng m¹ng ViÖc chän con ®­êng tèi ­u ®Ó truyÒn c¸c gãi tin ®i trªn m¹ng ph¶i thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau: QuyÕt ®Þnh chän ®­êng theo nh÷ng tiªu chuÈn tèi ­u nµo ®ã. CËp nhËt th«ng tin chän ®­êng. C¸c kü thuËt chän ®­êng Chän ®­êng tËp trung ®Æc tr­ng bëi sù tån t¹i cña mét sè trung t©m ®iÒu khiÓn m¹ng thùc hiÖn viÖc chän ®­êng sau ®ã göi c¸c b¶ng chän ®­êng tíi c¸c nót m¹ng. C¸c nót m¹ng ®Òu ®Æn göi th«ng tin cña chóng tíi c¸c trung t©m theo mét kho¶ng thêi gian hoÆc khi cã mét sù kiÖn nµo ®ã. C¸c kü thuËt chän ®­êng Chän ®­êng ph©n t¸n ®­îc thùc hiÖn t¹i mçi nót cña m¹ng. ViÖc nµy ®ßi hái sù trao ®æi th«ng tin th­êng xuyªn gi÷a c¸c nót. TÇng giao vËn Thùc hiÖn truyÒn d÷ liÖu gi÷a hai ®Çu mót (end - to - end) KiÓm so¸t lçi, kiÓm so¸t luång d÷ liÖu gi÷a hai ®Çu mót Thùc hiÖn ghÐp kªnh (multiplexing), c¾t/hîp d÷ liÖu nÕu cÇn TÇng phiªn Cung cÊp ph­¬ng tiÖn qu¶n lý truyÒn th«ng gi÷a c¸c øng dông ThiÕt lËp, duy tr×, ®ång bé ho¸ vµ huû bá c¸c phiªn truyÒn th«ng gi÷a c¸c øng dông TÇng tr×nh diÔn ChuyÓn ®æi có ph¸p d÷ liÖu ®Ó ®¸p øng yªu cÇu truyÒn d÷ liÖu cña c¸c øng dông qua m«i tr­êng OSI Cung cÊp mét biÓu diÔn dïng chung cho trong truyÒn th«ng vµ cho phÐp chuyÓn ®æi tõ biÓu diÔn côc bé sang biÓu diÔn ®ã TÇng øng dông Cung cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn ®Ó ng­êi dïng cã thÓ truy cËp vµo m«i tr­êng OSI Cung cÊp c¸c dÞch vô th«ng tin ph©n t¸n M« h×nh tham chiÕu OSI B¶n th©n OSI kh«ng ph¶i lµ mét kiÕn tróc m¹ng bëi v× nã kh«ng chØ ra chÝnh x¸c c¸c dÞch vô vµ c¸c nghi thøc ®­îc sö dông trong mçi tÇng. M« h×nh nµy chØ ra mçi tÇng cÇn thùc hiÖn nhiÖm vô g×. ISO ®· ®­a ra c¸c tiªu chuÈn cho tõng tÇng, nh­ng c¸c tiªu chuÈn nµy kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn cña m« h×nh tham chiÕu. M« h×nh tham chiÕu OSI C¸c ®iÒu kho¶n m« t¶ trong m« h×nh ®­îc sö dông réng r·i trong lý thuyÕt truyÒn th«ng, do ®ã, trong thùc tÕ khã cã thÓ nãi vÒ truyÒn th«ng mµ kh«ng sö dông thuËt ng÷ cña OSI. Tuy nhiªn, m« h×nh OSI ra ®êi sau khi c¸c giao thøc TCP/IP ®· ®­îc sö dông réng r·i. NhiÒu c«ng ty ®· ®­a ra c¸c s¶n phÈm TCP/IP, v× vËy, m« h×nh OSI chØ ®­îc sö dông trong thùc tÕ nh­ mét chuÈn vÒ lý thuyÕt. Giíi thiÖu bé giao thøc TCP/IP Vµo cuèi nh÷ng n¨m 1960 vµ ®Çu 1970, Trung t©m nghiªn cøu cÊp cao (Advanced Research Projects Agency - ARPA) thuéc bé quèc phßng MÜ (Department of Defense - DoD) ®­îc giao tr¸ch nhiÖm ph¸t triÓn m¹ng ARPANET bao gåm m¹ng cña nh÷ng tæ chøc qu©n ®éi, c¸c tr­êng ®¹i häc vµ c¸c tæ chøc nghiªn cøu vµ ®­îc dïng ®Ó hç trî cho nh÷ng dù ¸n nghiªn cøu khoa häc vµ qu©n ®éi Giíi thiÖu bé giao thøc TCP/IP . §Çu nh÷ng n¨m 1980, mét bé giao thøc míi ®­îc ®­a ra lµm giao thøc chuÈn cho m¹ng ARPANET vµ c¸c m¹ng cña DoD mang tªn DARPA Internet protocol suit, th­êng ®­îc gäi lµ bé giao thøc TCP/IP hay cßn gäi t¾t lµ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). KiÕn tróc bé giao thøc TCP/IP Bé giao thøc TCP/IP ®­îc ph©n lµm 4 tÇng TÇng øng dông (Application Layer) TÇng giao vËn (Transport Layer) TÇng Internet (Internet Layer) TÇng truy cËp m¹ng (Network access Layer) C¸c líp t­¬ng øng gi÷a OSI vµ TCP/IP C¸c giao thøc t­¬ng øng víi c¸c líp trong kiÕn tróc cña TCP/IP FTP (File transfer Protocol): Giao thøc truyÒn tÖp cho phÐp ng­êi dïng lÊy hoÆc göi tÖp tíi mét m¸y kh¸c. Telnet: Ch­¬ng tr×nh m« pháng thiÕt bÞ ®Çu cuèi cho phÐp ng­êi dïng login vµo mét m¸y chñ tõ mét m¸y tÝnh nµo ®ã trªn m¹ng. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Mét giao thøc th­ tÝn ®iÖn tö. DNS (Domain Name server): DÞch vô tªn miÒn cho phÐp nhËn ra m¸y tÝnh tõ mét tªn miÒn thay cho chuçi ®Þa chØ Internet khã nhí. SNMP (Simple Network Monitoring Protocol): Giao thøc qu¶n trÞ m¹ng cung cÊp nh÷ng c«ng cô qu¶n trÞ m¹ng tõ xa. RIP (Routing Internet Protocol): Giao thøc dÉn ®­êng ®éng. ICMP (Internet Control Message Protocol): Nghi thøc th«ng b¸o lçi. UDP (User Datagram Protocol): Giao thøc truyÒn kh«ng kÕt nèi cung cÊp dÞch vô truyÒn kh«ng tin cËy nh­ng tiÕt kiÖm chi phÝ truyÒn. TCP (Transmission Control Protocol): Giao thøc h­íng kÕt nèi cung cÊp dÞch vô truyÒn th«ng tin t­ëng. IP (Internet Protocol): Giao thøc Internet chuyÓn giao c¸c gãi tin qua c¸c m¸y tÝnh ®Õn ®Ých. ARP (Address Resolution Protocol): C¬ chÕ chuyÓn ®Þa chØ TCP/IP thµnh ®Þa chØ vËt lý cña c¸c thiÕt bÞ m¹ng. Còng gièng nh­ trong m« h×nh tham chiÕu OSI, d÷ liÖu göi tõ tÇng Application ®i xuèng ng¨n xÕp, mçi tÇng cã nh÷ng ®Þnh nghÜa riªng vÒ d÷ liÖu mµ nã sö dông. T¹i n¬i göi, mçi tÇng coi gãi tin cña tÇng trªn göi xuèng lµ d÷ liÖu cña nã vµ thªm vµo gãi tin c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn cña m×nh sau ®ã chuyÓn tiÕp xuèng tÇng d­íi. T¹i n¬i nhËn, qu¸ tr×nh diÔn ra ng­îc l¹i, mçi tÇng l¹i t¸ch th«ng tin ®iÒu khiÓn cña m×nh ra vµ chuyÓn d÷ liÖu lªn tÇng trªn. C¬ chÕ ®Þa chØ Internet M¹ng Internet dïng hÖ thèng ®Þa chØ IP (32 bit) ®Ó "®Þnh vÞ" c¸c m¸y tÝnh liªn kÕt víi nã. HÖ thèng ®Þa chØ nµy ®­îc thiÕt kÕ mÒm dÎo qua mét sù ph©n líp. Cã 5 líp ®Þa chØ IP lµ : A, B, C, D, E. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a c¸c líp ®Þa chØ nµy lµ ë kh¶ n¨ng tæ chøc c¸c cÊu tróc con cña nã. C¬ chÕ ®Þa chØ Internet §Þa chØ líp A, B Líp A Cho phÐp ®Þnh danh 126 m¹ng víi tèi ®a 16 triÖu host trªn mçi m¹ng. Líp nµy dïng cho m¹ng cã sè tr¹m cùc lín: 16.777.214 Líp B Cho phÐp ®Þnh danh tíi 16128 m¹ng víi tèi ®a 65534 host trªn mçi m¹ng. §Þa chØ líp C, D, E Líp C Cho phÐp ®Þnh danh tíi 2 triÖu m¹ng víi tèi ®a 254 host trªn mçi m¹ng. Líp D Dïng ®Ó göi c¸c IP datagram tíi mét nhãm c¸c host trªn mét m¹ng. Líp E Dù phßng vµ dïng trong t­¬ng lai. C¬ chÕ ®Þa chØ Internet §Ó dÔ dµng cho viÖc sö dông ®Þa chØ IP, ng­êi ta dïng 4 sè thËp ph©n t­¬ng øng víi 4 nhãm 8 bit vÝ dô 190.002.002.001 §Þa chØ líp A cã sè thËp ph©n ®Çu tiªn 191 M¹ng con vµ mÆt n¹ m¹ng con M¹ng Internet sö dông ®Þa chØ IP 32 bit vµ ph©n chia ra c¸c líp rÊt mÒm dÎo. Tuy nhiªn, víi mét hÖ thèng ®Þa chØ nh­ vËy viÖc qu¶n lý vÉn rÊt khã kh¨n. NÕu nh­ mét m¹ng ®­îc cÊp mét ®Þa chØ líp A th× cã nghÜa nã chøa tíi 16*1.048.576 m¸y tÝnh Do vËy ng­êi ta dïng mÆt n¹ bit ®Ó ph©n chia m¹ng ra thµnh nh÷ng m¹ng con gäi lµ Subnet. M¹ng con vµ mÆt n¹ m¹ng con MÆt n¹ m¹ng con (Subnet mask) lµ mét con sè 32 bit bao gåm n bit 1 (th­êng lµ c¸c bit cao nhÊt) dïng ®Ó ®¸nh ®Þa chØ m¹ng con vµ m bit 0 dïng ®Ó ®¸nh ®Þa chØ m¸y trong m¹ng con víi n+m=32 Subnet Number Host Number Host Number Network Number Network Number 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 §Æt ®Þa chØ IP vµ Subnet mask Mét sè giao thøc líp d­íi Giao thøc líp m¹ng Internet Protocol - IP Giao thøc tÇng giao vËn Transmission Control Protocol - TCP User Datagram Protocol - UDP Internet Protocol - IP TÇng Internet cung cÊp mét hÖ thèng chuyÓn giao kh«ng kÕt nèi Kh«ng kÕt nèi bëi mçi gãi tin ®­îc truyÒn ®i trªn m¹ng mét c¸ch ®éc lËp Sù kÕt hîp d÷ liÖu cña c¸c gãi tin ®­îc cung cÊp bëi c¸c dÞch vô líp trªn ChÝnh viÖc d÷ liÖu cã thÓ ®i tíi ®Ých trªn nhiÒu ®­êng kh¸c nhau t¹o nªn sù mÒm dÎo cho Internet CÊu tróc gãi tin IP Transmission Control Protocol TCP cung cÊp dÞch vô chuyÓn giao th«ng tin cã kÕt nèi (connection - oriented) Nã bao gåm c¶ viÖc kiÓm tra vµ söa lçi. TCP cung cÊp dÞch vô tin cËy víi mét c¬ chÕ gäi lµ "Positive Ackowledgment with Retransmission" (PAR). §¬n gi¶n lµ tr¹m nguån tiÕp tôc göi th«ng tin ®i cho tíi khi nã nhËn ®­îc th«ng b¸o d÷ liÖu ®· ®­îc nhËn chÝnh x¸c t¹i tr¹m ®Ých. CÊu tróc gãi tin TCP Ph©n kªnh, Port vµ §iÓm kÕt nèi V× cã nhiÒu giao thøc øng dông líp trªn cïng sö dông dÞch vô cña TCP do ®ã cÇn cã mét c¬ chÕ ®Ó nhËn biÕt gãi tin nµo thuéc øng dông nµo TCP cung cÊp mét c¬ chÕ gäi lµ “c¬ chÕ cæng” (Port Mechanism) g¾n mçi øng dông víi mét “sè hiÖu cæng” (Port number) vÝ dô FTP g¾n víi cæng 21, HTTP g¾n víi cæng 80 ViÖc lùa chän tiÕn tr×nh t­¬ng øng víi sè hiÖu cæng gäi lµ “Ph©n kªnh” (Demultiplex) Ph©n kªnh, Port vµ §iÓm kÕt nèi §èi víi ng­êi lËp tr×nh, mét ®Þa chØ IP hay mét cæng kh«ng ®ñ ®Þnh danh mét thùc thÓ duy nhÊt trªn m¹ng TCP ®­a ra ®Þnh nghÜa “®iÓm kÕt nèi” (endpoint) lµ mét cÆp sè nguyªn (host, port) trong ®ã, host lµ ®Þa chØ IP cña mét m¸y tÝnh cßn port lµ port number mµ m¸y tÝnh ®ã sö dông. VÝ dô: (190.2.2.1,23) User Datagram Protocol UDP cho phÐp ch­¬ng tr×nh øng dông truy cËp trùc tiÕp ®Õn gãi tin cña dÞch vô chuyÓn giao gièng nh­ dÞch vô mµ giao thøc IP cung cÊp. Nã cho phÐp øng dông trao ®æi th«ng tin qua m¹ng víi Ýt th«ng tin ®iÒu khiÓn nhÊt. UDP lµ giao thøc kh«ng kÕt nèi, kÐm tin cËy v× nã kh«ng cã c¬ chÕ kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña d÷ liÖu truyÒn. CÊu tróc gãi tin UDP SOURCE PORT DESTINATION PORT IP OPTION (IF ANY) PADDING DATA * * * DATA UDP MESSAGE LENGTH UDP CHECKSUM V× sao lùa chän UDP NÕu mét sè l­îng lín c¸c gãi tin nhá ®­îc truyÒn, th«ng tin cho viÖc kÕt nèi vµ söa lçi cã thÓ lín h¬n nhiÒu so víi th«ng tin cÇn truyÒn. Trong tr­êng hîp nµy, UDP lµ gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt. Nh÷ng øng dông kiÓu "Query-Response" còng rÊt phï hîp víi UDP, c©u tr¶ lêi cã thÓ dïng lµm sù x¸c nhËn cña mét c©u hái. Mét sè øng dông ®· tù nã cung cÊp c«ng nghÖ riªng ®Ó chuyÓn giao th«ng tin tin cËy C¸c giao thøc øng dông File Transfer Protocol - FTP Domain Name System - DNS Simple Net Management Protocol - SNMP Simple Mail Transfer Protocol - SMTP Hyper Text Transfer Protocol - HTTP File Transfer Protocol - FTP §©y lµ mét giao thøc øng dông cung cÊp cho ng­êi dïng ph­¬ng ph¸p sao chÐp tÖp tõ mét m¸y tÝnh ë xa Ch­¬ng tr×nh sö dông giao thøc nµy dïng cæng 21 vµ thiÕt lËp hai kªnh truyÒn logic Kªnh truyÒn lÖnh tån t¹i suèt phiªn lµm viÖc Kªnh truyÒn d÷ liÖu ®­îc thiÕt lËp mçi khi cã d÷ liÖu truyÒn vµ gi¶i phãng sau khi sö dông Giao thøc nµy ®­îc ®Æc t¶ trong RFC 959 Sö dông FTP $ ftp sco5 Connected to sco5. 220- 220 sco5.cse.com.vn FTP server (Version 2.1WU(1)) ready. User (sco5.cse.com.vn:(none)):binhnn 331 Password required for binhnn. Password: 230 User binhnn logged in. Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> get nettcp.c local: nettcp.c remote: nettcp.c 200 PORT command successful. 150 Opening BINARY mode data connection for nettcp.c (46 bytes). 226 Transfer complete. 46 bytes received in 0 seconds (0.04 Kbytes/s) ftp> bye 221 Goodbye. $ Domain Name System - DNS §Þa chØ IP kh«ng mang th«ng tin vÒ ®Þa lý, tæ chøc hay ng­êi dïng. Ng­êi ta x©y dùng hÖ thèng ®Æt tªn gäi lµ Domain Name System ®Ó cung cÊp cho ng­êi dïng c¸ch ®Æt tªn cho c¸c m¸y tÝnh víi c¸ch ®Æt tªn th«ng th­êng quen thuéc Tªn_ng­êi_dïng@Tªn_miÒn Telnet Telnet cho phÐp ng­êi sö dông tõ tr¹m lµm viÖc cña m×nh cã thÓ ®¨ng nhËp (login) vµo mét tr¹m xa nh­ lµ mét ®Çu cuèi (teminal) nèi trùc tiÕp víi tr¹m xa ®ã. §Æc t¶ vÒ Telnet cã thÓ t×m thÊy trong RFC 854..861, 884, 885, 1091, 1097 vµ 1116 Telnet Ph©n cÊp domain name vn fit Domain Name System Mét m¸y tÝnh cã thÓ cã nhiÒu tªn trªn m¹ng Mçi tªn lµ duy nhÊt ViÖc ¸nh x¹ ®Þa chØ IP - Domain Name ®­îc thùc hiÖn bëi Nane server cµi ®Æt t¹i c¸c m¸y server Name resolver cµi ®Æt t¹i c¸c m¸y tr¹m DNS ®­îc ®Æc t¶ trong RFC 1034, 1035 Simple Network Monitoring Protocol - SNMP HÖ thèng qu¶n trÞ m¹ng cßn gäi lµ m« h×nh Manager/Agent bao gåm TiÕn tr×nh qu¶n trÞ cung cÊp giao diÖn gi÷a ng­êi qu¶n trÞ m¹ng víi c¸c thiÕt bÞ ®­îc qu¶n trÞ HÖ bÞ qu¶n trÞ bao gåm tiÕn tr×nh Agent thùc hiÖn c¸c thao t¸c qu¶n trÞ vµ c¸c ®èi t­îng ®­îc qu¶n trÞ nh­ m¸y chñ, hub, kªnh truyÒn… - C¬ së th«ng tin qu¶n trÞ (Management Information Base - MIB) ®­îc l­u tr÷ ë c¶ hÖ thèng qu¶n trÞ vµ hÖ thèng bÞ qu¶n trÞ chøa c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc qu¶n trÞ M« h×nh Manager/Agent cña hÖ thèng qu¶n trÞ m¹ng Manager Process Managed System Management System Agent Process Management Database Managed Object Commands Responses Notifications Management Database Simple Network Monitoring Protocol - SNMP Giao thøc qu¶n trÞ m¹ng cung cÊp ph­¬ng thøc liªn l¹c gi÷a manager, c¸c ®èi t­îng ®­îc qu¶n trÞ vµ c¸c agent Giao thøc qu¶n trÞ m¹ng cµi ®Æt trong bé giao thøc TCP/IP sö dông giao thøc kh«ng kÕt nèi UDP §Æc t¶ SNMP cã thÓ t×m thÊy trong RFC 1155..1158 Simple Mail Transfer Protocol - SMTP Lµ giao thøc sö dông cho viÖc trao ®æi th­ ®iÖn tö gi÷a c¸c ng­êi dïng trªn m¹ng ChØ ra c¸ch thøc mét hÖ thèng ph©n ph¸t mail chuyÓn c¸c th«ng ®iÖp qua mét kÕt nèi tõ mét m¸y nµy ®Õn mét m¸y kh¸c. §Æc ®iÓm næi bËt lµ viÖc xö lý kh«ng trùc tuyÕn - off line, th­ ®iÖn tö ®­îc l­u t¹i hßm th­ cña ng­êi sö dông ë mét trung t©m m¸y tÝnh nµo ®ã Simple Mail Transfer Protocol TiÕn tr×nh server cÇn cã quyÒn ROOT ®Ó ghi vµo hßm th­ cña mäi ng­êi, ®©y lµ mét “lç hæng” trong vÊn ®Ò b¶o vÖ an toµn th«ng tin trªn m¹ng §Æc t¶ cho SMTP cã trong RFC 821 Hyper Text Transfer Protocol chuÈn ®Ó truyÒn c¸c siªu v¨n b¶n trªn Web. HTTP ho¹t ®éng gÇn gièng FTP nh­ng kh«ng duy tr× kÕt nèi truyÒn lÖnh, kªnh truyÒn d÷ liÖu ®­îc thiÕt lËp vµ gi¶i phãng ngay sau khi tµi liÖu ®­îc truyÒn - nhËn World Wide Web - WWW World Wide Web ®­îc x©y dùng vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh Client/Server. C¸c Client dïng mét phÇn mÒm gäi lµ Web Browser. Web Browser tiÕp nhËn th«ng tin yªu cÇu tõ ng­êi dïng sau ®ã göi c¸c yªu cÇu tíi m¸y Server xö lý. Web Server còng lµ mét phÇn mÒm ch¹y trªn c¸c m¸y phôc vô, nhËn Request thùc hiÖn theo yªu cÇu råi tr¶ th«ng tin (Response) cho ng­êi sö dông. Trao ®æi th«ng tin Web Browser - Server Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña m¹ng KiÓm so¸t lçi KiÓm so¸t luång d÷ liÖu §¸nh ®Þa chØ §¸nh gi¸ ®é tin cËy An toµn th«ng tin trªn m¹ng Qu¶n trÞ m¹ng An toµn th«ng tin trªn m¹ng Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ an toµn th«ng tin C¸c líp rµo ch¾n b¶o vÖ th«ng tin Bøc t­êng löa - gi¶i ph¸p an toµn th«ng tin trªn Internet An toµn th«ng tin Nhu cÇu b¶o vÖ th«ng tin B¶o mËt B¶o vÖ toµn vÑn §¶m b¶o tÝnh s½n sµng C¸c ph­¬ng ph¸p tÊn c«ng Nghe trém TÊn c«ng vµo nh÷ng lç hæng cña hÖ thèng TÊn c«ng vµo yÕu tè con ng­êi C¸c líp rµo ch¾n b¶o vÖ th«ng tin QuyÒn truy cËp M· ho¸ UID Password B¶o vÖ vËt lý Bøc t­êng löa M¹ng ngoµi Bøc t­êng löa Mét gi¶i ph¸p an toµn th«ng tin ®­îc sö dông réng r·i nhÊt hiÖn nay trªn Internet Lµ mét tÊm ch¾n gi÷a m¹ng néi bé vµ m¹ng bªn ngoµi Bao gåm c¶ phÇn cøng vµ phÇn mÒm Cã nhiÒu lo¹i bøc t­êng löa kh¸c nhau Cã thÓ xem chi tiÕt trong tµi liÖu Firewall cña CSE Ng­êi biªn so¹n: NguyÔn H÷u TuÊn E-commerce and IT Department. Ministry of Trade C¸c th«ng tin cÇn thiÕt Tµi liÖu tham kh¶o Andrew S.T., Computer Network, Prentice Hall, 1988. Douglas E.C., Internetworking With TCP/IP, v.1, Prentice Hall, 1991. Douglas E.C., Internetworking With TCP/IP, v.2, Prentice Hall, 1994. Request for Comments - RFCs

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBCTV1116.ppt
Luận văn liên quan