Giới thiệu về Công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) Việt Nam

Phần I Giới thiệu về công ty chứng khoán ngân hàng Công thương Việt Nam ( INCOMBANK SECURITIES CO.,LTD ) Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương được thành lập theo Quyết định số 126/ QĐ -HĐQT - NHCT1 ngày 01/9/2000 của chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt nam, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vốn nhà nước, kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán và cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính với số vốn điều lệ là 105 tỷ đồng và được sự hỗ trợ tích cực của mạng lưới kinh doanh trảI rộng toàn quốc của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Là một trong số những công ty chứng khoán đầu tiên của Việt Nam, IBS luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và xây dựng sự tin cậy của khách hàng trên cơ sở chất lượng các dịch vụ chuyên nghiệp. IBS đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ tư vấn tài chính, phát hành chứng khoán huy động vốn, cũng như những nhà đầu tư tổ chức và cá nhân muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư hiệu quả thông qua thị trường chứng khoán . Cùng với sự hỗ trợ tích cực của mạng lưới kinh doanh trảI rộng toàn quốc của Ngân hàng Công thương Việt Nam, IBS luôn sát cánh, hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động trên thị trường tài chính và không ngừng xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Gia tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư và sức mạnh tài chính cho tổ chức phát hành là mục tiêu IBS đặt ra ngay từ những ngày đầu.Dịch vụ của IBS luôn dựa trên nền tảng của tính chuyên nghiệp, trung thực và bảo mật. Uy tín của IBS được đặt trên nền tảng là kiến thức, kinh nghiệm và sự phát triển không ngừng của đội ngũ cán bộ. IBS sẵn sàng chia sẻ với khách hàng những hiểu biết của mình . Địa chỉ: Website: http://www.icbs.com.vn Email: webmaster@icbs.com.vn Hội sở : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại : 049741761 Fax : 049741760 Chi nhánh: 153 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: 08 9140200 Fax: 08 9140201 Phần II Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 1. MôI giới chứng khoán 2. Tự doanh chứng khoán 3. Bảo lãnh phát hành chứng khoán 4. Quản lý danh mục đầu tư 5. Lưu ký chứng khoán 6. Tư vấn cổ phần hóa 7. Tư vấn niêm yết/ ĐKGD chứng khoán 8. Tư vấn táI cơ cấu, mua và sáp nhập, bán và giảI thể công ty I .MôI giới chứng khoán IBS cùng với các chuyên viên môI giới sẽ tư vấn giúp khách hàng trở thành một nhà đầu tư thực thụ. Giao dịch với các nhân viên môI giới của IBS, lệnh của khách hàng luôn được thực hiện nhanh, chuẩn xác, được phục vụ nhiệt tình. Đến với IBS khách hàng còn có điều kiện gặp gỡ, giao lưu và trao đổi với các nhà đầu tư khác. Tham gia đầu tư trên thị trường chứng khóan, nhà đầu tư luôn muốn số tiền của mình bỏ ra đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư chưa thực sự am hiểu lĩnh vực này, dịch vụ tư vấn đầu tư của IBS sẽ là người trợ thủ đắc lực của bạn trong việc lựa chọn mua bán chứng khoán một cách hiệu quả nhất. IBS là công ty chứng khoán đI đầu trong việc phân tích thị trường, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm ra những chứng khoán có triển vọng tốt với giá cả hợp lý nhất. Tại công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, nhà đầu tư có thể đặt lệnh trực tiếp thông qua các nhân viên môI giới tại trụ sở chính và chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua các đại lý nhận lệnh của IBS ( chi nhánh Incombank HảI Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ, Khánh Hòa ) Công ty Chứng khóan Ngân hàng Công thương cung cấp kịp thời thông tin giao dịch chứng khoán và thông tin về các tổ chức niêm yết, các bài bình luận phiên giao dịch, tổng hợp diễn biến giao dịch hàng tuần. Ngoài ra, bạn có thể truy cập thông tin trực tuyến qua website của công ty. Liên hệ : Phòng môI giới – Trụ sở chính Điện thoại : 04 974 1054 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2485 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu về Công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I Giíi thiÖu vÒ c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam ( incombank securities co.,LTD ) C«ng ty Chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 126/ Q§ -H§QT - NHCT1 ngµy 01/9/2000 cña chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam, ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn vèn nhµ n­íc, kinh doanh trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ cung cÊp c¸c dÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 105 tû ®ång vµ ®­îc sù hç trî tÝch cùc cña m¹ng l­íi kinh doanh tr¶I réng toµn quèc cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Lµ mét trong sè nh÷ng c«ng ty chøng kho¸n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam, IBS lu«n ®Æt lîi Ých cña kh¸ch hµng lªn hµng ®Çu vµ x©y dùng sù tin cËy cña kh¸ch hµng trªn c¬ së chÊt l­îng c¸c dÞch vô chuyªn nghiÖp. IBS ®· trë thµnh ®Þa chØ tin cËy cho c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vÒ dÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh, ph¸t hµnh chøng kho¸n huy ®éng vèn, còng nh­ nh÷ng nhµ ®Çu t­ tæ chøc vµ c¸ nh©n muèn t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t­ hiÖu qu¶ th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n . Cïng víi sù hç trî tÝch cùc cña m¹ng l­íi kinh doanh tr¶I réng toµn quèc cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, IBS lu«n s¸t c¸nh, hç trî kh¸ch hµng trong c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ kh«ng ngõng x©y dùng mèi quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng b»ng c¸ch cung cÊp c¸c dÞch vô chÊt l­îng cao vµ kÞp thêi ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Gia t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n cho nhµ ®Çu t­ vµ søc m¹nh tµi chÝnh cho tæ chøc ph¸t hµnh lµ môc tiªu IBS ®Æt ra ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu.DÞch vô cña IBS lu«n dùa trªn nÒn t¶ng cña tÝnh chuyªn nghiÖp, trung thùc vµ b¶o mËt. Uy tÝn cña IBS ®­îc ®Æt trªn nÒn t¶ng lµ kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ®éi ngò c¸n bé. IBS s½n sµng chia sÎ víi kh¸ch hµng nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh . §Þa chØ: Website: Email: webmaster@icbs.com.vn Héi së : 306 Bµ TriÖu, QuËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi. §iÖn tho¹i : 049741761 Fax : 049741760 Chi nh¸nh: 153 Hµm Nghi, QuËn 1, TP.HCM §iÖn tho¹i: 08 9140200 Fax: 08 9140201 PhÇn II C¸c nghiÖp vô cña c«ng ty chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam 1. M«I giíi chøng kho¸n 2. Tù doanh chøng kho¸n 3. B¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n 4. Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ 5. L­u ký chøng kho¸n 6. T­ vÊn cæ phÇn hãa 7. T­ vÊn niªm yÕt/ §KGD chøng kho¸n 8. T­ vÊn t¸I c¬ cÊu, mua vµ s¸p nhËp, b¸n vµ gi¶I thÓ c«ng ty I .M«I giíi chøng kho¸n IBS cïng víi c¸c chuyªn viªn m«I giíi sÏ t­ vÊn gióp kh¸ch hµng trë thµnh mét nhµ ®Çu t­ thùc thô. Giao dÞch víi c¸c nh©n viªn m«I giíi cña IBS, lÖnh cña kh¸ch hµng lu«n ®­îc thùc hiÖn nhanh, chuÈn x¸c, ®­îc phôc vô nhiÖt t×nh. §Õn víi IBS kh¸ch hµng cßn cã ®iÒu kiÖn gÆp gì, giao l­u vµ trao ®æi víi c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c. Tham gia ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng chøng khãan, nhµ ®Çu t­ lu«n muèn sè tiÒn cña m×nh bá ra ®Çu t­ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tuy nhiªn, nÕu nhµ ®Çu t­ ch­a thùc sù am hiÓu lÜnh vùc nµy, dÞch vô t­ vÊn ®Çu t­ cña IBS sÏ lµ ng­êi trî thñ ®¾c lùc cña b¹n trong viÖc lùa chän mua b¸n chøng kho¸n mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. IBS lµ c«ng ty chøng kho¸n ®I ®Çu trong viÖc ph©n tÝch thÞ tr­êng, h­íng dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ t×m ra nh÷ng chøng kho¸n cã triÓn väng tèt víi gi¸ c¶ hîp lý nhÊt. T¹i c«ng ty chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, nhµ ®Çu t­ cã thÓ ®Æt lÖnh trùc tiÕp th«ng qua c¸c nh©n viªn m«I giíi t¹i trô së chÝnh vµ chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh hoÆc qua c¸c ®¹i lý nhËn lÖnh cña IBS ( chi nh¸nh Incombank H¶I Phßng, §µ N½ng, Biªn Hßa, Vòng Tµu, CÇn Th¬, Kh¸nh Hßa…) C«ng ty Chøng khãan Ng©n hµng C«ng th­¬ng cung cÊp kÞp thêi th«ng tin giao dÞch chøng kho¸n vµ th«ng tin vÒ c¸c tæ chøc niªm yÕt, c¸c bµi b×nh luËn phiªn giao dÞch, tæng hîp diÔn biÕn giao dÞch hµng tuÇn. Ngoµi ra, b¹n cã thÓ truy cËp th«ng tin trùc tuyÕn qua website cña c«ng ty. Liªn hÖ : Phßng m«I giíi – Trô së chÝnh §iÖn tho¹i : 04 974 1054 Fax : 04 974 1760 Phßng M«I giíi – Chi nh¸nh TP.Hå ChÝ Minh §iÖn tho¹i : 08 914 0204 Fax : 08 914 0201 II. Tù doanh chøng kho¸n Ho¹t ®éng tù doanh chøng kho¸n kinh doanh b»ng vèn cña chÝnh c«ng ty Chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng. Víi nguyªn t¾c “­u tiªn phôc vô kh¸ch hµng tr­íc”, IBS tham gia thÞ tr­êng víi môc ®Ých gãp phÇn b×nh æn thÞ tr­êng, t¹o sù s«I ®éng cho c¸c giao dÞch trªn thÞ tr­êng. Ngoµi ra, c«ng ty cßn ®Çu t­ gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®ang cæ phÇn hãa, c¸c c«ng ty cæ phÇn, c¸c tæ chøc ph¸t hµnh vµ c¸c doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng, kh«ng chØ trî gióp hä vÒ mÆt tµi chÝnh mµ hç trî hä trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn cung cÊp dÞch vô “giao dÞch kú h¹n tr¸I phiÕu “, gióp kh¸ch hµng ®Çu t­ tr¸I phiÕu víi c¸c kú h¹n linh ho¹t, møc sinh lêi hÊp dÉn vµ tuyÖt ®èi an toµn. Liªn hÖ : Phßng Tù doanh vµ ph¸t hµnh – Trô së chÝnh §iÖn tho¹i : 04 971 2006 Fax : 04 974 1760 Phßng Kinh doanh vµ t­ vÊn – Chi nh¸nh TP.Hå ChÝ Minh §iÖn tho¹i : 08 914 4259 Fax : 08 914 0201 III.Ph¸t hµnh vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n Doanh nghiÖp cña b¹n ®ang cÇn vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh? Cã nhiÒu lùa chän cho b¹n trong viÖc t×m mét nguån tµi trî. Ph¸t hµnh chøng kho¸n lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó huy ®éng nguån vèn lín vµ l©u dµi. §Ó ph¸t hµnh chøng kho¸n thµnh c«ng, ph¶I mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ thu thËp th«ng tin, thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph¸t hµnh nhÊt lµ khi doanh nghiÖp cña b¹n ph¸t hµnh ra c«ng chóng. IBS sÏ gióp b¹n nh÷ng viÖc ®ã. IBS ®¶m b¶o ®ît ph¸t hµnh cña b¹n sÏ thµnh c«ng. Ngoµi viÖc t­ vÊn thñ tôc chµo b¸n, cïng doanh nghiÖp cña kh¸ch hµng lªn ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh, gióp b¹n chµo b¸n vµ thùc hiÖn lµm cÇu nèi b¸n chøng chØ ®Ó huy ®éng vèn cho doanh nghiÖp b¹n mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. IBS cßn cung cÊp c¸c dÞch vô sau ph¸t hµnh vµ trî gióp b¹n trong viÖc x©y dùng ph­¬ng ¸n sö dông vèn. Liªn hÖ : Phßng tù doanh vµ ph¸t hµnh – Trô së chÝnh §iÖn tho¹i : 04 971 2006 Fax : 04 974 1760 Phßng Kinh doanh vµ t­ vÊn – Chi nh¸nh TP.Hå ChÝ Minh §iÖn tho¹i : 08 914 4259 Fax : 08 914 0201 IV.Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ (BESTFIT INVESTMENT) lµ dÞch vô nhËn tiÒn ñy th¸c cña kh¸ch hµng, x©y dùng danh môc chøng khãan ( mua, b¸n ) víi môc tiªu lµm cho tµi s¶n cña kh¸ch hµng sinh lêi tèi ­u nhÊt cña c«ng ty Chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng. Víi ®éi ngò chuyªn gia ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ kinh nghiÖm ®Çu t­ hµng ®Çu thÞ tr­êng, IBS sÏ lµm cho tµi s¶n cña b¹n sinh lêi tèi ­u nhÊt.Danh môc ®Çu t­ cña b¹n sÏ ®­îc bé phËn qu¶n lý danh môc ®Çu t­ thiÕt kÕ dùa trªn ®Æc ®iÓm vÒ kú väng lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng chÊp nhËn m¹o hiÓm cña riªng b¹n. DÞch vô nµy cña c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng c«ng th­¬ng ®· ®¨ng ký víi th­¬ng hiÖu BESTFIT INVESTMENT t¹i Côc së h÷u trÝ tuÖ ViÖt Nam. Víi BESTFIT INVESTMENT, nhµ ®Çu t­ cã thÓ hoµn toµn yªn t©m r»ng ®ång vèn cña hä sÏ ®­îc sö dông tèt nhÊt. Nhµ ®Çu t­ cã thÓ biÕt ®­îc ®iÒu ®ã khi th­êng xuyªn ®­îc dÞch vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­ cung cÊp c¸c b¸o c¸o th­êng kú hoÆc ®ét xuÊt vÒ danh môc cña hä. *§èi t­îng kh¸ch hµng C¸ nh©n vµ tæ chøc tÝch lòy ®­îc mét kho¶n vèn Mong muèn ®ång tiÒn cña m×nh sinh lîi cao h¬n møc th«ng th­êng( göi tiÕt kiÖm) Cã hiÓu biÕt vÒ tµi chÝnh, chÊp nhËn ®«I chót m¹o hiÓm ThiÕu thêi gian vµ chuyªn m«n ®Ó ®Çu t­ hiÖu qu¶ *Lîi Ých khi sö dông dÞch vô Tµi s¶n ®­îc qu¶n lý chuyªn nghiÖp, sö dông ®­îc tèi ®a tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ph­¬ng tiÖn cña c«ng ty chøng kho¸n. Hîp ®ång phï hîp víi kú väng lîi nhuËn vµ møc ®é chÊp nhËn rñi ro cña kh¸ch hµng ChØ ph¶I tr¶ phÝ ( d­íi d¹ng th­ëng) khi lîi nhuËn cña danh môc lín h¬n l·I suÊt tiÕt kiÖm. KiÓm so¸t chi tiÕt ho¹t ®éng ®Çu t­. *S¶n phÈm cña BESTFIT INVESTMENT kú väng lîi nhuËn yªu cÇu ®¶m b¶o tèi thiÓu phÇn lîi nhuËn b»ng l·i suÊt chiÕt khÊu chia phÇn lîi nhuËn v­ît l·I suÊt chiÕt khÊu tiÒn ñy th¸c tèi thiÓu ( triÖu ®ång) kh¸ch hµng kh¸ch hµng IBS cùc kú cao 50% vèn 100% 65% 35% 50 rÊt cao 80% vèn 100% 60% 40% 100 cao 100% vèn 100% 40% 60% 200 kh¸ cao lîi nhuËn 5% 100% 35% 65% 500 cao h¬n LSCK lîi nhuËn b»ng LSCK 100% 30% 70% 2000 Thêi gian ñy th¸c : 1 n¨m trë lªn - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : - B¾t ®Çu nghiªn cøu : th¸ng 9/2001 - ChÝnh thøc triÓn khai : th¸ng 9/2004 - §¨ng ký th­¬ng hiÖu BESTFIT INVESTMENT : th¸ng 5/2005 - Tæng tµi s¶n ñy th¸c : 185 tû (®Õn cuèi th¸ng 8/2006) - Tæng sè kh¸ch hµng : 75 ( ®Õn cuèi th¸ng 8/2006) - Lîi nhuËn danh môc cæ phiÕu b×nh qu©n : 17,5% (2005), 50% (8/2006). V. L­u ký chøng kho¸n * QuyÒn cña trung t©m l­u ký chøng kho¸n : Ban hµnh quy chÕ ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n sau khi ®­îc ñy ban Chøng kho¸n nhµ n­íc chÊp thuËn. ChÊp thuËn, hñy bá t­ c¸ch thµnh viªn l­u ký, gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ quy ®Þnh cña thµnh viªn l­u ký theo quy chÕ cña trung t©m l­u ký chøng kho¸n. Cung cÊp dÞch vô ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n vµ dÞch vô kh¸c cã liªn quan ®Õn l­u ký chøng kho¸n. Thu phÝ theo quy ®Þnh cña bé Tµi chÝnh *NghÜa vô cña trung t©m l­u ký chøng kho¸n: - §¶m b¶o c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ, thanh to¸n chøng kho¸n - X©y dùng quy tr×nh ho¹t ®éng vµ qu¶n lý rñi ro cho tõng nghiÖp vô - Qu¶n lý t¸ch biÖt tµi s¶n cña kh¸ch hµng - Båi th­êng thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng trong tr­êng hîp kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cña kh¸ch hµng trõ tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng - Ho¹t ®éng v× lîi Ých cña ng­êi göi chøng kho¸n hoÆc ng­êi së h÷u chøng kho¸n - Cã biÖn ph¸p b¶o vÖ c¬ së d÷ liÖu vµ l­u gi÷ c¸c chøng tõ gèc vÒ ®¨ng ký, l­u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n thèng kª. - TrÝch lËp quü dù phßng ngõa rñi ro nghiÖp vô ®Ó bï ®¾p c¸c tæn thÊt cho kh¸ch hµng do sù cè kü thuËt do s¬ suÊt cña nh©n viªn trong qua tr×nh ho¹t ®éng. Quü phßng ngõa rñi ro nghiÖp vô ®­îc trÝch tõ c¸c kho¶n thu nghiÖp vô theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh - Cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn së h÷u chøng kho¸n cña kh¸ch hµng theo yªu cÇu cña c«ng ty ®¹i chóng, tæ chøc ph¸t hµnh Liªn hÖ: Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh- trô së chÝnh : ®iÖn tho¹i: 04 974 1764 Fax: 04 974 1760 Phßng KÕ to¸n vµ l­u ký – chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh §iÖn tho¹i : 08 914 0198 Fax: 08914 0201 VI.T­ vÊn cæ phÇn hãa IBS gióp c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn hãa, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u IBS tham gia ngay tõ giai ®o¹n ®Çu tiªn khi doanh nghiÖp b¾t ®Çu x©y dùng chiÕn l­îc cæ phÇn hãa, chiÕn l­îc tµi chÝnh c«ng ty vµ tiÕp tôc hç trî doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh c¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp tr­íc vµ sau cæ phÇn hãa, th­¬ng thuyÕt ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn hãa vµ ®Êu gi¸ cæ phiÕu ra c«ng chóng. IBS sÏ tiÕn hµnh b¸n cæ phÇn ra bªn ngoµi qua ph­¬ng thøc b¸n ®Êu gi¸ hoÆc b¶o l·nh ph¸t hµnh * Trî gióp cña IBS : -T­ vÊn x©y dùng lé tr×nh cæ phÇn hãa IBS sÏ cïng víi doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ l¹i ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, x©y dùng lé tr×nh cæ phÇn hãa bao gåm c¶ h×nh thøc héi th¶o vÒ tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa c«ng ty cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m giíi thiÖu chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ cæ phÇn hãa vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan, gióp hä hiÓu vµ nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ ý nghÜa, môc ®Ých vµ néi dung cña cæ phÇn hãa -X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp Dùa trªn c¬ së c¸c sè liÖu kÕ to¸n ®· ®­îc kiÓm to¸n vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan, ®éi ngò chuyªn viªn cña IBS sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p khoa häc nh»m ®­a ra gi¸ trÞ doanh nghiÖp chÝnh x¸c ®Ó cæ phÇn hãa. Ngoµi ra, nhãm t­ vÊn vµ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp cßn hç trî doanh nghiÖp trong viÖc x©y dùng ph­¬ng ¸n tµi chÝnh phï hîp ngay tõ khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa. -T­ vÊn x©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn hãa Trªn c¬ së c¸c yªu cÇu cña doanh nghiÖp, IBS sÏ t­ vÊn cho doanh nghiÖp x©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn hãa bao gåm ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh 3-5 n¨m ®Çu sau cæ phÇn hãa, dù th¶o ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn, ph­¬ng ¸n tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n gi¶I quyÕt lao ®éng d«I d­. §ång thêi, IBS sÏ t­ vÊn cho doanh nghiÖp x©y dùng c¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ nh»m tèi ­u hãa c¬ cÊu vèn chñ së h÷u ngay sau khi chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn -T­ vÊn ®Êu gi¸ cæ phÇn lÇn ®Çu ra c«ng chóng IBS sÏ t­ vÊn cho doanh nghiÖp vÒ tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn lÇn ®Çu còng nh­ b¸n bít phÇn vèn nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp. Trªn c¬ së tháa thuËn víi doanh nghiÖp, IBS sÏ x©y dùng lÞch tr×nh b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn, ph­¬ng ¸n b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt ( tr­êng hîp b¸n bít phÇn vèn nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp), x©y dùng B¶n c«ng bè th«ng tin, quy chÕ b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn, tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu, qu¶ng b¸ vÒ doanh nghiÖp nh»m thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ mua cæ phÇn vµ tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - T­ vÊn cæ phÇn hãa IBS cung cÊp dÞch vô t­ vÊn cæ phÇn hãa cho doanh nghiÖp th«ng qua dÞch vô t­ vÊn t¸I cÊu tróc doanh nghiÖp, t­ vÊn chia t¸ch, s¸t nhËp, hîp nhÊt, mua b¸n doanh nghiÖp, t­ vÊn thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc ph¸t triÓn, ph©n tÝch tÝnh c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, duy tr× ph¸t triÓn cña c«ng ty, n©ng cao gi¸ trÞ cæ phiÕu t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tr­íc m¾t còng nh­ ®¶m b¶o tÝnh t¨ng tr­ëng l©u dµi, gióp doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Liªn hÖ: Phßng T­ vÊn Tµi chÝnh doanh nghiÖp – Trô së chÝnh §iÖn tho¹i: 04 9741865 Fax: 04 9741760 Phßng Kinh doanh vµ T­ vÊn – Chi nh¸nh TP.Hå ChÝ Minh §iÖn tho¹i: 08 9144259 Fax: 08 9140201 VII.T­ vÊn niªm yÕt, ®¨ng ký giao dÞch chøng kho¸n Niªm yÕt chøng kho¸n lµ viÖc ®­a c¸c chøng kho¸n cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµo giao dÞch t¹i së giao dÞch chøng kho¸n hoÆc trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. IBS hç trî kh¸ch hµng trong viÖc chuÈn bÞ hå s¬, c¸c thñ tôc niªm yÕt, t­ vÊn cho doanh nghiÖp xö lý c¸c t×nh huèng ph¸t sinh khi ®· niªm yÕt. IBS lu«n tËp trung vµo nh÷ng doanh nghiÖp cã nÒn t¶ng tèt vµ kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng v÷ng m¹nh, h­íng tíi môc tiªu duy tr× quan hÖ hîp t¸c l©u dµi víi kh¸ch hµng th«ng qua dÞch vô hç trî sau niªm yÕt víi ho¹t ®éng tù doanh vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng. * Trî gióp cña IBS - Kh¶o s¸t doanh nghiÖp vµ lËp hå s¬ niªm yÕt, ®¨ng ký giao dÞch chøng khãan §éi ngò chuyªn gia cña IBS sÏ phèi hîp cïng c¸c c¸n bé cña doanh nghiÖp tiÕn hµnh kh¶o s¸t tæng thÓ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, thÈm ®Þnh vµ rµ so¸t th«ng tin thu thËp, x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc kinh doanh, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña doanh nghiÖp. Sau ®ã, c¸c chuyªn gia cña IBS sÏ gióp doanh nghiÖp lËp Hå s¬ niªm yÕt, ®¨ng ký giao dÞch chøng kho¸n gåm: + B¶n c¸o b¹ch + §iÒu lÖ c«ng ty + C¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c - Hç trî qu¸ tr×nh phª duyÖt hå s¬ Víi kinh nghiÖm hiÓu biÕt vµ mèi quan hÖ chÆt chÏ víi uû bµn chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ c¸c bé phËn liªn quan, IBS sÏ gióp doanh nghiÖp theo dâi vµ thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh phª duyÖt hå s¬, ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu cÇu cña ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc. - X©y dùng danh s¸ch nhµ ®Çu t­ vµ hç trî tiÕp cËn nhµ ®Çu t­ tiÒm n¨ng C¸c chuyªn gia cña IBS sÏ tiÕn hµnh x©y dùng vµ x¸c ®Þnh danh s¸ch c¸c nhµ ®Çu t­ tiÒm n¨ng, chñ ®éng tiÕp cËn vµ giíi thiÖu vÒ nhu cÇu vèn ®Çu t­ cña doanh nghiÖp ngay trong khi chê phª duyÖt ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ph¸t hµnh thµnh c«ng tèi ®a, trong tr­êng hîp doanh nghiÖp cã nhu cÇu ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu. - T­ vÊn ®¨ng ký vµ niªm yÕt cæ phiÕu Sau khi cã phª duyÖt chÝnh thøc cña ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ cÊp giÊy phÐp niªm yÕt, IBS sÏ gióp kh¸ch hµng : + LËp hå s¬ ®¨ng ký niªm yÕt + L­u ký chøng kho¸n + C«ng bè th«ng tin trªn b¸o chÝ - T­ vÊn triÓn khai sau niªm yÕt IBS cung cÊp c¸c dÞch vô sau khi doanh nghiÖp ®· niªm yÕt chøng kho¸n nh­ dÞch vô hç trî doanh nghiÖp trong viÖc ®­a th«ng tin ra c«ng chóng. Liªn hÖ: Phßng t­ vÊn tµi chÝnh doanh nghiÖp- trô së chÝnh §iÖn tho¹i : 049741865/2780025 Fax : 049745601 Phßng kinh doanh vµ t­ vÊn- chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh §iÖn tho¹i : 089144259 Fax : 089140201 VIII.T­ vÊn t¸I c¬ cÊu, mua vµ s¸p nhËp, b¸n vµ gi¶I thÓ c«ng ty IBS phèi hîp víi c¸c tæ chøc hoµn thiÖn viÖc mua vµ s¸p nhËp mét c¸ch hiÖu qu¶, thµnh c«ng vµ nhanh chãng. Gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c b­íc trong qu¸ tr×nh b¸n nh»m t¹o ra gi¸ trÞ cæ phiÕu tèi ®a vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt cho doanh nghiÖp mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy nh­ng vÉn ®¸p øng ®­îc c¸c môc tiªu chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp. Liªn hÖ: Phßng t­ vÊn Tµi chÝnh doanh nghiÖp- Trô së chÝnh §iÖn tho¹i : 049741865 Fax : 049741760 Phßng kinh doanh vµ t­ vÊn – chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh §iÖn tho¹i : 089144259 Fax : 089140201 PhÇn III Ban l·nh ®¹o vµ s¬ ®å tæ chøc IBS I.Ban l·nh ®¹o IBS ¤ng NguyÔn Th¹c Ho¸t Chøc vô : chñ tÞch c«ng ty, ñy viªn héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam Häc vÊn : TiÕn sü kinh tÕ LÜnh vùc chuyªn m«n : Tµi chÝnh- ng©n hµng Kinh nghiÖm c«ng t¸c : 24 n¨m trong ngµnh Ng©n hµng,tµi chÝnh, chøng kho¸n §iÖn tho¹i : 04 942 1107 Bµ Ph¹m ThÞ TuyÕt Mai Chøc vô : gi¸m ®èc c«ng ty Häc vÊn : tiÕn sü kinh tÕ LÜnh vùc chuyªn m«n : tµi chÝnh- ng©n hµng Kinh nghiÖm c«ng t¸c : 23 n¨m trong ngµnh Ng©n hµng, tµi chÝnh, chøng kho¸n, b¶o hiÓm §iÖn tho¹i : 049745421 ¤ng Ph¹m Ngäc Phó Chøc vô : Phã gi¸m ®èc c«ng ty Häc vÊn : tiÕn sü kinh tÕ LÜnh vùc chuyªn m«n : tµi chÝnh – ng©n hµng Kinh nghiÖm c«ng t¸c : 19 n¨m trong ngµnh Ng©n hµng, tµi chÝnh, chøng kho¸n §iÖn tho¹i : 04 974 1763 ¤ng Hµ Kh¸nh Thñy Chøc vô : Phã gi¸m ®èc c«ng ty Häc vÊn : cö nh©n kinh tÕ LÜnh vùc chuyªn m«n : tµi chÝnh – ng©n hµng Kinh nghiÖm c«ng t¸c : 22 n¨m trong ngµnh tµi chÝnh, ng©n hµng, chøng kho¸n §iÖn tho¹i : 089140203 II.S¬ ®å tæ chøc Chñ tÞch c«ng ty Ban ®iÒu hµnh Phßng tù doanh Phßng t­ vÊn tµi chÝnh doanh nghiÖp Phßng qu¶n lý danh môc ®Çu t­ Phßng m«I giíi Phßng ng©n quü Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kiÓm so¸t néi bé V¨n phßng Phßng c«ng nghÖ th«ng tin Chi nh¸nh t.p hå chÝ minh Phßng m«I giíi Phßng kÕ to¸n l­u ký Phßng kinh doanh V¨n phßng ®¹i lý t¹i h¶I phßng ®¹i lý t¹i ®µ n½ng ®¹i lý t¹i bµ rÞa vòng tµu ®¹i lý t¹i cÇn th¬ ®¹i lý t¹ikcn biªn hoµ ®¹i lý t¹i kh¸nh hoµ PhÇn IV Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban C«ng ty Chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng I. Héi së Hµ Néi Phßng M«I giíi- l­u ký Chøc n¨ng, nhiÖm vô: lµm trung gian thùc hiÖn mua b¸n chøng kho¸n cho kh¸ch hµng. NhËn ký göi, b¶o qu¶n,chuyÓn giao chøng kho¸n cho kh¸ch hµng, gióp kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c quyÒn liªn quan ®Õn së h÷u chøng kho¸n ¤ng Nguyªn V¨n Thµnh- Phã phßng §iÖn tho¹i : 049741770 / 9741053 Fax: 04 974 1762 Phßng tù doanh vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh * Bé phËn tù doanh: Chøc n¨ng, nhiÖm vô: sö dông vèn cña c«ng ty ®Ó kinh doanh - Kinh doanh cho b¶n th©n c«ng ty b»ng vèn cña c«ng ty Kinh doanh cæ phiÕu Kinh doanh tr¸I phiÕu * Bé phËn ph¸t hµnh vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n Chøc n¨ng, nhiÖm vô: tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh cam kÕt víi tæ chøc ph¸t hµnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc tr­íc khi chµo b¸n chøng kho¸n, nhËn mua mét phÇn hay toµn bé chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh ®Ó b¸n l¹i hoÆc mua l¹i sè chøng kho¸n cßn l¹i ch­a ®­îc ph©n phèi hÕt cña tæ chøc ph¸t hµnh hoÆc hç trî tæ chøc ph¸t hµnh trong viÖc ph©n phèi chøng kho¸n ra c«ng chóng T­ vÊn cho c¸c c«ng ty + Ph¸t hµnh thªm chøng kho¸n + Ph¸t hµnh chøng kho¸n lÇn ®Çu C¸c b­íc tiÕn hµnh ph¸t hµnh chøng kho¸n: + TiÕp cËn doanh nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp vµ lËp b¸o c¸o + Xin phÐp ph¸t hµnh + Ph¸t hµnh chøng kho¸n ¤ng NguyÔn H÷u Tó – Tr­ëng phßng §iÖn tho¹i: 049742006 Fax: 04 9745601 3. Phßng Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ * Chøc n¨ng, nhiÖm vô: thùc hiÖn qu¶n lý theo ñy th¸c cña tõng nhµ ®Çu t­ trong mua b¸n, n¾m gi÷ chøng kho¸n. ThiÕt kÕ mét danh môc ®Çu t­ dùa trªn ®Æc ®iÓm kú väng vÒ lîi nhuËn vµ møc ®é chÊp nhËn rñi ro cña nhµ ®Çu t­ * C¸c b­íc tiÕn hµnh khi tham gia dÞch vô Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ cña c«ng ty Chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng - Trªn c¬ së kú väng lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng chÊp nhËn m¹o hiÓm cña kh¸ch hµng, c¸c chuyªn gia Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ cña IBS sÏ gióp kh¸ch hµng thiÕt kÕ hîp ®ång phï hîp. - Chuyªn gia qu¶n lý danh môc ®Çu t­ x©y dùng danh môc tèi ­u nhÊt cho tõng kh¸ch hµng. Dùa trªn danh môc nµy, chän thêi ®iÓm hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t­ ( mua, b¸n). Sù tèi ­u cña danh môc ®­îc xem xÐt th­êng xuyªn. - Kh¸ch hµng nhËn ®­îc b¸o c¸o chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ ®Þnh kú hµng th¸ng vµ theo yªu cÇu. - HÕt thêi h¹n hîp ®ång, kh¸ch hµng ®Õn nhËn l¹i sè tiÒn vµ l·I ®óng nh­ cam kÕt trong hîp ®ång cïng víi kho¶n lîi nhuËn v­ît tréi sau khi trõ phÝ, th­ëng. ¤ng L­u Trung Dòng – Tr­ëng phßng Bµ Ph¹m Thu Thñy – Phã phßng §iÖn tho¹i : 049741768 Fax : 049741760 4. Phßng T­ vÊn tµi chÝnh doanh nghiÖp * T­ vÊn cæ phÇn hãa -T­ vÊn x©y dùng lé tr×nh cæ phÇn hãa -X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp -T­ vÊn ®Êu gi¸ cæ phÇn lÇn ®Çu ra c«ng chóng - T­ vÊn cæ phÇn hãa * T­ vÊn niªm yÕt, giao dÞch chøng kho¸n - Kh¶o s¸t doanh nghiÖp vµ lËp hå s¬ niªm yÕt, ®¨ng ký giao dÞch chøng khãan - Hç trî qu¸ tr×nh phª duyÖt hå s¬ - X©y dùng danh s¸ch nhµ ®Çu t­ vµ hç trî tiÕp cËn nhµ ®Çu t­ tiÒm n¨ng - T­ vÊn ®¨ng ký vµ niªm yÕt cæ phiÕu - T­ vÊn ®¨ng ký vµ niªm yÕt cæ phiÕu * T­ vÊn t¸I c¬ cÊu, mua vµ s¸t nhËp, b¸n vµ gi¶I thÓ c«ng ty T­ vÊn cho c¸c c«ng ty trong qu¸ tr×nh t¸I c¬ cÊu l¹i c«ng ty, mua, b¸n hoÆc s¸t nhËp, gi¶I thÓ c«ng ty mét c¸ch hîp lý nhÊt. ¤ng NguyÔn Thä Phïng – Tr­ëng phßng ¤ng Bïi Huy Tïng – Phã phßng §iÖn tho¹i: 049741865 / 042780025 Fax: 049745601 5. Phßng KÕ to¸n Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Thùc hiÖn viÖc thu, chi, c©n ®èi sæ s¸ch cña c«ng ty Bµ Bïi Thñy Ng©n – KÕ to¸n tr­ëng §iÖn tho¹i : 049741964 6. Phßng C«ng nghÖ th«ng tin Chøc n¨ng, nhiÖm vô: thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc l¾p ®Æt, söa ch÷a vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng nghÖ th«ng tin. §iÖn tho¹i : 04 9741771 7. V¨n phßng c«ng ty Chøc n¨ng, nhiÖm vô: tiÕp nhËn hå s¬, ký, ®ãng dÊu c¸c v¨n b¶n trong c«ng ty. ¤ng §ç Minh TuÊn – Ch¸nh v¨n phßng §iÖn tho¹i : 049741761 Fax : 049741760 II. Chi nh¸nh Thµnh phè Hå ChÝ Minh 1. Phßng Gi¸m ®èc chi nh¸nh ¤ng Hµ Kh¸nh Thñy §iÖn tho¹i: 08 9140203 2. Phßng Phã Gi¸m ®èc chi nh¸nh ¤ng Vò Nam Th¾ng §iÖn tho¹i: 08 8215509 3. Phßng M«I giíi ¤ng NguyÔn ChÝ Trung – Tr­ëng phßng §iÖn tho¹i: 08 9140204 Fax: 08 9141669 4. Phßng Kinh doanh vµ t­ vÊn ¤ng T« HiÕu ThuËn – Tr­ëng phßng ¤ng Tr­¬ng H­ng ViÖt – Phã phßng §iÖn tho¹i: 08 9144259 Fax: 08 9140201 5. Phßng KÕ to¸n – L­u ký Bµ Ph¹m ThÞ ¸nh TuyÕt – Tr­ëng phßng Bµ Huúnh ThÞ Minh T©m – Phã phßng §iÖn tho¹i: 08 9140198 Fax: 08 9140201 PhÇn V C¸c dù ¸n ®· vµ ®ang thùc hiÖn A. C¸c dù ¸n ®· vµ ®ang thùc hiÖn I.T­ vÊn cæ phÇn hãa 1.Tæng c«ng ty VËt t­ n«ng nghiÖp 2. C«ng ty kho¸ng s¶n vµ luyÖn kim Cao B»ng 3. C«ng ty nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i 4. XÝ nghiÖp sø- thñy tinh 5. C«ng ty cao su §µ N½ng 6. C«ng ty vËt t­ n«ng s¶n 7. Tr­êng cao ®¼ng c«ng nghÖ Viettronics 8. C«ng ty kinh doanh nhµ HuÕ 9. C«ng ty vËt liÖu gèm sø HuÕ 10. C«ng ty x©y l¾p vµ vËt t­ x©y dùng 5 11. C«ng ty giao th«ng Thõa Thiªn HuÕ 12. C«ng ty cao su Sao vµng 13. C«ng ty s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn 14. XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn vËt t­ 15. C«ng ty ®iÖn lùc Kh¸nh Hßa 16. Trung t©m thiÕt kÕ ®iÖn 17. C«ng ty c¬ khÝ, x©y l¾p ®iÖn vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng 18. C«ng ty x©y l¾p ®iÖn 1 19. C«ng ty cæ phÇn HACINCO 20. C«ng ty TNHH vietcan 21. C«ng ty th­¬ng m¹i Phó NhuËn 22. C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ T©n B×nh 23. C«ng ty dÞch vô kü thuËt n«ng nghiÖp An Giang 24. C«ng ty dÞch vô th­¬ng m¹i TPHCM 25. C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch TPHCM 26. C«ng ty n­íc kho¸ng Kh¸nh Hßa 27. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®iÖn tö B×nh Hßa 28. C«ng ty dÖt may Thµnh C«ng 29. C«ng ty du lÞch Long Phó 30. C«ng ty muèi Ninh ThuËn 31. C«ng ty pin ¾c quy MiÒn Nam II. T­ vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp C«ng ty nhiÖt ®iÖn U«ng BÝ C«ng ty nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i C«ng ty nhiÖt ®iÖn Ninh B×nh C«ng ty ®iÖn lùc T©y Ninh C«ng ty ®iÖn lùc Kh¸nh Hßa C«ng ty ph©n bãn hãa chÊt CÇn Th¬ C«ng ty t­ vÊn x©y dùng BÕn Tre Nhµ m¸y dÖt T©n TiÕn C«ng ty x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp C«ng ty cung øng lao ®éng (LASCO) C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ SAMNEC XÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn C«ng ty cao su §µ N½ng C«ng ty gèm sø HuÕ III.T­ vÊn ph¸t hµnh cæ phiÕu C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp Kh¸nh Héi( KHAHOMEX) C«ng ty ®iÖn lùc Kh¸nh Hßa C«ng ty cæ phÇn chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu Long An( LAFOOCO) C«ng ty cæ phÇn n­íc gi¶I kh¸t Sµi Gßn C«ng ty cæ phÇn chÕ biÕn xuÊt nhËp khÈu thñy s¶n tØnh Bµ rÞa Vòng tµu(BASEAFOOD) C«ng ty cæ phÇn §«ng H¶I BÕn Tre (DOHACO) C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp vËt liÖu x©y dùng §ång Nai C«ng ty cæ phÇn nhùa T©n Hãa C«ng ty s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn C«ng ty phô tïng C«ng ty thiÕt bÞ phô tïng §µ N½ng C«ng ty cæ phÇn vËn t¶I x¨ng dÇu ®­êng thñy XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn vËt t­ IV. T­ vÊn b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn C«ng ty kho vËn giao nhËn ngo¹i th­¬ng chi nh¸nh TPHCM C«ng ty kho vËn giao nhËn ngo¹i th­¬ng chi nh¸nh Quy Nh¬n C«ng ty du lÞch Nam §Þnh C«ng ty cæ phÇn ®iÖn lùc S«ng Hµn C«ng ty cæ phÇn kh¸ch s¹n §iÖn Lùc C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu m¸y vµ phô tïng C«ng ty ®iÖn tö §èng §a C«ng ty c¬ khÝ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®­êng bé 2 C«ng ty pin Hµ Néi C«ng ty hãa chÊt §øc Giang C«ng ty thiÕt bÞ phô tïng H¶I Phßng C«ng ty Ph­¬ng §«ng C«ng ty c«ng nghiÖp hãa chÊt vµ vi sinh C«ng ty bãng ®Ìn phÝch n­íc R¹ng §«ng C«ng ty xµ phßng Hµ Néi XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn C«ng ty cæ phÇn KÝnh m¾t Hµ Néi XÝ nghiÖp vËt t­ vËn t¶I §o¹n qu¶n lý ®­êng s«ng sè 8 §o¹n qu¶n lý ®­êng s«ng sè 2 §o¹n qu¶n lý ®­êng s«ng sè 3 §o¹n qu¶n lý ®­êng s«ng sè 5 §o¹n qu¶n lý ®­êng s«ng sè 6 C«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ giao th«ng C«ng ty bét giÆt LIX C«ng ty vµng b¹c ®¸ quý BÕn Thµnh C«ng ty vËt t­ vµ dÞch vô kü thuËt Hµ Néi C«ng ty ®iÖn m¸y TPHCM C«ng ty trang thiÕt bÞ kü thuËt y tÕ TPHCM C«ng ty ph¸t triÓn nhµ An Giang C«ng ty 520 C«ng ty Hoµn Mü C«ng ty C¶ng T«n ThÊt ThuyÕt C«ng ty v¨n hãa tæng hîp BÕn Thµnh C«ng ty xe vµ m¸y TPHCM C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 504 C«ng ty yÕn sµo Kh¸nh Hßa C«ng ty cæ phÇn bª t«ng CÇn Th¬ C«ng ty x©y dùng giao th«ng Phó Yªn XÝ nghiÖp chÕ biÕn gç xuÊt khÈu PISICO C«ng ty mÝa ®­êng Phan Rang C«ng ty L©m ®Æc s¶n Phó Yªn C«ng ty vËt t­ kü thuËt n«ng nghiÖp B×nh §Þnh C«ng ty mïng 3 th¸ng 2 C«ng ty t­ vÊn c«ng tr×nh giao th«ng 7 (TECO 7) C«ng ty cæ phÇn A74 C«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm An Giang XÝ nghiÖp chÕ biÕn s¶n xuÊt chØ s¬ dõa 25/8 C«ng ty qu¶n lý söa ch÷a giao th«ng Long An C«ng ty Trµ B¾c Trµ Vinh C«ng ty th­¬ng m¹i Trµ Vinh C«ng ty ph¸t triÓn ®iÖn n«ng th«n Trµ Vinh C«ng ty xuÊt nhËp khÈu BÕn Tre C«ng ty d­îc vµ vËt t­ y tÕ Phó Yªn C«ng ty in tæng hîp Phó Yªn C«ng ty du lÞch Trµ Vinh C«ng ty ®Çu t­ x©y dùng cÊp tho¸t n­íc C«ng ty ph¸t triÓn nhµ Trµ Vinh C«ng ty cæ phÇn d­îc vµ vËt t­ y tÕ Ninh ThuËn C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ninh ThuËn C«ng ty cæ phÇn du lÞch Ninh ThuËn C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñy s¶n Cöu Long C«ng ty cæ phÇn du lÞch An Giang V. T­ vÊn ®¨ng ký giao dÞch 1. C«ng ty cæ phÇn nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i 2. C«ng ty cæ phÇn Th­¬ng m¹i vµ vËn t¶I x¨ng dÇu Petrolimex Hµ Néi VI. T­ vÊn niªm yÕt C«ng ty cæ phÇn ®iÖn lùc Kh¸nh Hßa C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu Kh¸nh Héi C«ng ty cæ phÇn nhùa T©n Hãa C«ng ty cæ phÇn mú B×nh T©y C«ng ty cæ phÇn Vinafco VII. T­ vÊn ®¹i héi cæ ®«ng C«ng ty th­¬ng m¹i vµ dÞch vô C«ng ty t­ vÊn quy ho¹ch x©y dùng vµ dÞch vô ph¸t triÓn ®« thÞ PhÇn VI B¸o c¸o tµi chÝnh 2005 cña IBS B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005) §¬n vÞ tÝnh : VN§ Tµi s¶n m· sè 31/12/2004 31/12/2005 A. Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 409.834.986.745 599.024.650.373 I.TiÒn 110 8.300.630.323 23.738.531.550 1. TiÒn tån quü 111 58.490.750 103.574.232 2. TiÒn göi ng©n hµng 112 2.126.029.487 8.856.758.177 3. TiÒn göi cña ng­êi ®Çu t­ vÒ giao dÞch chøng khãan 114 4.198.704.990 12.000.614.363 4. TiÒn göi thanh to¸n bï trõ giao dÞch chøng kho¸n 116 1.917.405.096 2.777.584.778 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 120 387.235.387.665 466.470.708.164 1. Chøng kho¸n tù doanh 121 387.267.263.425 423.921.200.216 2. Chøng kho¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n cña ng­êi ñy th¸c ®Çu t­ 122 66.645.000 42.822.908.008 3. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 123 - - 4. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng khãan vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 126 (98.520.760) (273.400.060) III. C¸c kho¶n ph¶I thu 130 11.205.992.017 105.488.513.427 1. Ph¶I thu cña trung t©m giao dÞch chøng khãan 131 - 5.258.280.000 2. Ph¶I thu cña ng­êi ®Çu t­ 132 28.633.049 600.168.297 3. Ph¶I thu cña tæ chøc ph¸t hµnh 133 1.464.981.763 3.104.674.657 4. øng tr­íc cho ng­êi b¸n 134 203.952.415 88.510.454.727 5. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 135 - - 6. Ph¶I thu néi bé 136 - - 7. Ph¶I thu kh¸c 137 9.508.424.790 8.014.935.746 IV. VËt liÖu c«ng cô trong kho 140 5.003.400 - 1. C«ng cô, dông cô 143 5.003.400 - V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150 3.087.973.340 3.326.897.232 1. T¹m øng 151 - 19.718.500 2. Chi phÝ tr¶ tríc 152 3.087.973.340 3.307.178.732 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n 200 8.104.340.293 9.434.153.061 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 1.699.465.247 2.895.947.749 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 1.699.465.247 2.500.342.443 Nguyªn gi¸ 212 4.513.876.547 6.188.313.988 Hao mßn lòy kÕ 213 (2.814.411.300) (3.687.971.545) 2. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217 - 395.6.5.306 Nguyªn gi¸ 218 - 593.111.402 Hao mßn lòy kÕ 219 - (197.506.096 II. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n vµ ®Çu t­ kh¸c 220 6.265.500.000 6.265.500.000 1. Chøng kho¸n ®Çu t­ dµi h¹n cña c«ng ty chøng kho¸n 221 6.265.500.000 6.265.500.000 2. Chøng kho¸n ®Çu t­ dµi h¹n cña ng­åi ñy th¸c ®Çu t­ 223 - - III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 - - IV. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 240 139.375.046 272.705.312 1. TiÒn nép quü hç trî thanh to¸n 242 133.925.546 260.769.312 2. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 243 5.449.500 11.936.000 Tæng tµi s¶n 417.939.327.038 608.458.803.434 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (ngµy 31/12/2005) §¬n vÞ tÝnh : VN§ Nguån vèn m· sè 31/12/2004 31/12/2005 A. Nî ph¶I tr¶ 300 295.868.646.599 478.051.733.641 I. Nî ng¾n h¹n 310 295.717.413.299 428.819.851.720 3. Vay ng¾n h¹n 311 151.500.000.000 170.967.500.000 4. Ph¶I tr¶ trung t©m giao dÞch chøng kho¸n 315 - - 5. Ph¶I tr¶ cho ng­êi b¸n 318 138.186.818.100 227.049.917.017 6. Ngêi mua tr¶ tr­íc 319 45.000.000 8.049.511.000 7. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶I nép nhµ níc 323 2.055.809 537.714.425 8. Ph¶I tr¶ cho c«ng nh©n viªn 324 19.212.739 191.237.490 9. Chi phÝ ph¶I tr¶ 325 156.550.000 1.748.575.577 10. Ph¶I tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 326 - - 11.Ph¶I tr¶ tæ chøc ph¸t hµnh chøng kho¸n 327 141.400.000 5.608.660.700 12. C¸c kho¶n ph¶I nép ph¶I tr¶ kh¸c 328 573.942.446 3.646.908.218 13. Thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n cña nhµ ®Çu t­ 332 5.092.434.205 11.021.827.293 II. Nî dµi h¹n 340 151.233.300 49.231.881.921 1. Ph¶I tr¶ cho ng­êi ñy th¸c ®Çu t­ 345 151.233.300 49.231.881.921 B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 122.070.680.439 130.407.069.793 I. Vèn gãp ban ®Çu 410 105.000.000.000 105.000.000.000 1. Vèn cña c¸c bªn gãp 411 105.000.000.000 105.000.000.000 II. Vèn bæ sung 420 4.454.338.320 6.434.813.530 1. Vèn bæ sung tõ lîi nhuËn 422 4.454.338.320 6.434.813.530 2. Vèn bæ sung tõ c¸c nguån kh¸c 423 - - III. C¸c quü vµ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 430 12.616.342.119 18.972.256.263 1. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 431 1.512.468.936 4.651.675.532 2. Quü dù phßng tµi chÝnh 432 859.935.223 1.392.297.129 3. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 437 30.013.630 - 4. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 438 10.213.303.967 12.821.520.597 5. Quü khen th­ëng, phóc lîi 439 620.363 106.763.008 Tæng nguån vèn 450 417.939.327.038 608.458.803.434 C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ( ngµy 31/12/2006) §¬n vÞ tÝnh : VN§ ChØ tiªu M· sè 31/12/2004 31/12/2005 1. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi 001 2. VËt t nhËn gi÷ hé 002 737.962.465 - 3. Nî khã ®ßi ®· xö lý 003 - 4. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 004 - 5. Nguån vèn khÊu hao 005 2.855.354.722 3.885.477.641 6. Chøng kho¸n cña c¸c thµnh viªn lu ký trong n­íc 006 2.329.953.700.000 1.148.707.950.000 Trong ®ã 6.1. Chøng kho¸n giao dÞch thµnh viªn trong n­íc 007 2.327.222.900.000 1.125.230.250.000 6.1.1. Chøng kho¸n giao dÞch cña c«ng ty thµnh viªn trong n­íc 008 2.5.613.650.000 193.912.760.000 6.1.1 Chøng kho¸n giao dÞch cña nguêi ®Çu t­ thµnh viªn trong n­íc 009 2.121.519.980.000 925.681.640.000 6.1.3. Chøng kho¸n giao dÞch cña ng­êi ñy th¸c ®Çu t­ trong n­íc 010 89.270.000 5.635.850.000 6.2. Chøng khoÊn t¹m ngõng giao dÞch thµnh viªn trong n­íc 011 1.029.200.000 4.276.400.000 6.2.1. Chøng kho¸n t¹m ngõng giao dÞch cña thµnh viªn trong n­íc 012 - 6.2.2. Chøng kho¸n t¹m ngõng giao dÞch cña ng­êi ®Çu t­ trong n­íc 013 1.029.200.000 4.276.400.000 6.2.3. Chøng kho¸n t¹m ngõng giao dÞch cña ng­êi ñy th¸c ®Çu t­ trong n­íc 014 - 6.3. Chøng kho¸n cÇm cè thµnh viªn trong n­íc 015 1.701.600.000 19.201.300.000 6.3.1. Chøng kho¸n cÇm cè cña c«ng ty thµnh viªn trong n­íc 016 - 6.3.2. Chøng kho¸n cÇm cè cña ngêi ®Çu t­ thµnh viªn trong n­íc 017 1.701.600.000 19.201.300.000 6.3.3. Chøng khãan cÇm cè cña ng­êi ñy th¸c ®Çu t­ thµnh viªn trong n­íc 018 - 6.4. Chøng kho¸n t¹m gi÷ thµnh viªn trong n­íc 019 7. Chøng kho¸n l­u ký thµnh viªn n­íc ngoµi 023 8. Chøng kho¸n nhËn b¸n hé ( t¹i c«ng ty chøng kho¸n) 040 366.142.120.000 265.520.830.000 8.1. Chøng kho¸n nhËn b¸n hé tæ chøc ph¸t hµnh 041 - - 8.2. Chøng kho¸n nhËn b¸n hé nhµ ®Çu t­ 042 - - 8.3. Chøng kho¸n nhËn l­u ký cho ng­êi ®Çu t­ 043 366.142.120.000 265.520.830.000 9. Chøng kho¸n b¸n lÎ 044 81.593.400.000 6.973.400.000 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ( Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc vµo ngµy 31/12/2005) PhÇn I – L·I, lç §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu M· sè N¨m 2004 N¨m 2005 Doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n 01 11.292.677.615 16.119.050.549 Doanh thu m«I giíi chøng kho¸n cho ng­êi ®Çu t­ 02 1.109.625.441 1.316.608.987 Doanh thu ho¹t ®éng tù doanh 03 5.672.506.062 9.990.592.313 Doanh thu ho¹t ®éng qu¶n lý danh môc ®Çu t­ cho ng­êi ñy th¸c ®Çu t­ 04 760.156.384 343.400.656 Doanh thu t­ vÊn, b¶o l·nh, ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n 05 986.376.731 3.498.308.075 Doanh thu t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n cho ng­êi ®Çu t­ 06 - - Doanh thu l­u ký chøng kho¸n cho ng­êi ®Çu t­ 07 547.924.134 200.180.782 Hoµn nhËp dù phßng, c¸c kho¶n trÝch tr­íc 08 14.609.000 56.056.660 Doanh thu vÒ vèn kinh doanh 09 2.201.479.863 713.903.076 C¸c kho¶n gi¶m trõ 11 58.774.209 124.740.578 Doanh thu thuÇn 12 11.233.903.406 15.994.309.971 Thu l·I ®Çu t­ 13 25.837.141.211 36.058.694.750 Thu l·I cæ tøc 762.574.500 951.694.123 Thu l·I tr¸I phiÕu 25.074.566.711 35.107.000.627 Doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n vµ l·I ®Çu t­ 14 37.071.044.617 52.053.004.721 Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n 15 21.796.947.396 32.700.603.636 Lîi nhuËn gép 20 15.274.097.221 19.352.401.085 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 30 3.991.311.948 5.255.798.887 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n 40 11.282.785.273 14.096.602.198 Thu nhËp kh¸c 41 42.092.712 50.529.907 Chi phÝ kh¸c 42 49.419.698 6.741.900 Lîi nhuËn kh¸c 50 (7.326.986) 43.788.007 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 60 11.275.458.287 14.140.390.205 Lîi nhuËn tÝnh thuÕ 61 10.512.883.787 13.188.696.082 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶I nép 70 - 1.318.869.608 Lîi nhuËn sau thuÕ 80 11.275.458.287 12.821.502.597 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ( Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2005) PhÇn II – T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu Sè ph¶I nép ®Çu kú Sè ph¶I nép trong kú Sè ®· nép trong kú Sè ph¶I nép cuèi kú 1 2 3 4 5=2+3-4 I. ThuÕ 2.055.809 1.402.429.053 866.770.437 537.714.425 1.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa - - - - 2. ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu - - - - 3. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt - - - - 4. ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu - - - - 5. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - 1.318.869.608 807.812.121 511.057.487 6. ThuÕ trªn vèn - - - - 7.ThuÕ tµi nguyªn - - - - 8.ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n 2.055.809 31.489.945 6.888.816 26.656.938 9. ThuÕ nhµ ®Êt - 52.069.500 52.069.500 - 10. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c - - - - II. C¸c kho¶n ph¶I nép kh¸c - - - - 1. C¸c kho¶n phô thu - - - - 2. C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ - - - - 3. C¸c kho¶n ph¶I nép kh¸c - - - - Tæng céng 2.055.809 1.402.429.053 866.770.437 537.714.425 B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ ( Theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp) Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc vµo ngµy 31/12/2005 §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu m· sè N¨m 2004 N¨m 2005 I. L­u chuyÓn tiÒn tõ H§KD chøng kho¸n 4. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 01 11.275.458.287 14.140.390.205 5. §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n KhÊu hao TSC§ 02 812.789.603 1.089.674.593 C¸c kho¶n dù phßng 03 83.911.760 174.879.300 Nî ph¶I thu khã ®ßi ®· xö lý 04 - - C¸c kho¶n chi phÝ ph¶I tr¶ 06 ThuÕ TNDN ®· nép 07 (1.822.776.926) (807.812.121) Ghi t¨ng vèn kinhdoanh tõ lîi nhuËn 08 Cæ tøc, l·I liªn doanh ®· tr¶ 09 - - TiÒn thùc chi quü khen th­ëng phóc lîi 10 43.698.745 (1.680.375.073) TiÒn thùc chi quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 11 - - L·I , lç thanh lý TSC§ 12 - - L·I ,lç ®Çu t­ kh¸c 13 - - 3. Lîi nhuËn kinh doanh tríc nh÷ng thay ®æi vèn l­u ®éng 10.393.081.469 12.916.756.904 T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶I thu 21 (7.208.452.272) (94.415.851.676) T¨ng gi¶m hµng tån kho 22 (5.003.400) 5.003.400 T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶I tr¶ 23 (219.630.820.644) 157.232.843.467 T¨ng gi¶m chi phÝ tr¶ tr­íc 24 (3.074.392.340) (219.205.392) T¨ng gi¶m c¸c kho¶n thÕ chÊp , ký quü, ký c­îc 25 - - T¨ng gi¶m c¸c kho¶n nhËp thÕ chÊp, ký quü, ký c­îc 26 - - L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n 40 (219.525.587.187) 75.519.546.703 II. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ TiÒn mua s¾m x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n kh¸c 41 (252.441.892) (2.286.157.095) TiÒn thu tõ thanh lý TSC§ vµ c¸c tµi s¶n kh¸c 42 - - TiÒn thu håi vèn vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 43 2.089.923.077 TiÒn ®Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 44 (243.982.321.632) (79.160.921.692) Thu l·I ®Çu t­ 45 - - Chi l·I ®Çu t­ 46 - - L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ 50 (244.234.763.524) (79.357.155.710) III. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh TiÒn thu gãp vèn cña chñ së h÷u 51 50.000.000 TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u 52 TiÒn vay 53 441.005.134.000 1.151.108.942.000 TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 54 (415.825.978.000) (1.131.641.442.000) Tr¶ l·I tiÒn vay 55 (526.453.825) (13.108.746.670) L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 60 74.652.702.175 6.358.753.330 Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ do ®¸nh gi¸ l¹i chøng kho¸n 61 L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tóy trong kú 70 (389.107.648.536) 15.437.901.227 TiÒn vµ t­¬ng ®­¬ng tiÒn ®Çu kú 80 397.408.278.859 8.300.630.323 TiÒn vµ t­¬ng ®­¬ng tiÒn cuèi kú 90 8.300.630.323 23.738.531.550 PhÇn VII C¸c vÊn ®Ò quan t©m Sö dông c¸c c«ng cô to¸n tµi chÝnh vµo viÖc qu¶n lý danh môc ®Çu t­ c¸c cæ phiÕu Sö dông c¸c c«ng cô to¸n tµi chÝnh vµo viÖc qu¶n lý danh môc ®Çu t­ c¸c tr¸I phiÕu Sö dông m« h×nh kinh tÕ l­îng ®Ó ph©n tÝch sù biÕn ®éng vµ dù b¸o lîi suÊt cña mét sè cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam Môc lôc PhÇn I: Giíi thiÖu C«ng ty Chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng PhÇn II: C¸c nghiÖp vô cña C«ng ty Chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng PhÇn III: Ban l·nh ®¹o vµ s¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty Chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng PhÇn IV: Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban C«ng ty Chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng PhÇn V: C¸c dù ¸n ®· vµ ®ang thùc hiÖn PhÇn VI: B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2005 cña c«ng ty Chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th­¬ng PhÇn VII: Nh÷ng vÊn ®Ò quan t©m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty chứng khoán ngân hàng NHTMCP Công Thương (VietinBank) VN.DOC
Luận văn liên quan