Hệ thống hỗ trợ quản trị dự án phần mềm

Đề tài: Hệ thống hỗ trợ quản trị dự án phần mềm (75 trang) MỤC LỤC CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIN HỌC IFI SOLUTION I. Vài nét về Công ty cổ phần giải pháp tin học IFI Solution 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp IFI Solution 2. Các biện pháp kinh doanh và quản lý Công ty. II. Tổ chức bộ máy quản lý của IFI Solution 1. Mô hình tổ chức 2. Chức năng - nhiệm vụ 3. Tổ chức phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm: 4. Sản phẩm và khách hàng của Công ty III. Định hướng phát triển và hợp tác quốc tế IV. Biểu đồ doanh số V. Hướng chọn đề tài CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU I: Khái niệm phần mềm: 2: các đặc trương của phần mềm: 3:Tổng quan về các ngôn ngữ lập trình: 4:khái niệm công nghệ phần mềm: II. thiết kế một hệ thống thông tin 1. Thông tin Mô hình thông tin trong quản lí 2. Khái niệm hệ thống thông tin 3. Hệ thống thông tin trong một tổ chức 1. Định nghĩa và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin 2. Phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức 2.1. Phân theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra dụng là những người ngoài tổ chức để thực hiện các ý đồ chiến lược. 2.2. Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin 2.3. Tầm quan trọng của hệ thống thông tin hoạt động tốt 3. Hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lý 3.1. Lợi ích kinh tế của hệ thống thông tin 3.2. Chi phí cho hệ thống thông tin 4. Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin 4.1. Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin 4.2. Phương pháp phát triển hệ thống thông tin III. phân tích hệ thống thông tin quản lí 1. Mục tiêu của giai đoạn phân tích Hệ thống. 2. Các phương pháp thu thập thông tin 3. Các bước xây dựng hệ thống thông tin quản lý. IV. thiết kế hệ thống thông tin quản lí phần mềm 1. Các công cụ mô hình hoá và xây dựng tài liệu cho hệ thống 2. Phân tích chi tiết hệ thống thông tin 3. Thiết kế hệ thống thông tin 4. Cơ sở dư liệu của hệ thống thông tin quản lí phần mềm CHƯƠNG III PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ PHẦN MỀM I : phân tích hệ thống 1. Khái quát về hệ thống thông tin quản lý dư án phần mềm 2. Sơ đồ chức năng quản trị dự án tổng quá 5. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) 2:Sơ đồ DFD phân rã mức 1: 1:Bảng quản lý dự án 2: Bảng Danh mục khách hàng: 3:Bảng Mã dự án Chương trình nguồn: BẢNG DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2389 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống hỗ trợ quản trị dự án phần mềm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¹nh nh×n thÊy ®­îc cña hÖ thèng nh­ vËt mang d÷ liÖu, vËt mang kÕt qu¶ còng nh­ h×nh thøc cña ®Çu vµo vµ ®Çu ra, ph­¬ng tiÖn ®Ó thao t¸c víi hÖ thèng, chó ý ®Õn thêi gian vµ ®Þa ®iÓm. Nã tr¶ lêi c©u hái C¸i g×? ë ®©u? Khi nµo?. M« h×nh vËt lý trong Liªn quan ®Õn khÝa c¹nh vËt lý cña hÖ thèng vµ lµ c¸i nh×n cña c¸c kü thuËt viªn. Nã kh«ng quan t©m tíi ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông còng nh­ ®Þa ®iÓm hoÆc thêi ®iÓm mµ d÷ liÖu ®­îc xö lý. M« h×nh cña hÖ thèng g¾n ë quÇy tù ®éng dÞch vô kh¸ch hµng do gi¸m ®èc dÞch vô m« t¶ thuéc m« h×nh l«gÝc nµy. Ba m« h×nh cña mét hÖ thèng th«ng tin 2.3. TÇm quan träng cña hÖ thèng th«ng tin ho¹t ®éng tèt Lµm thÕ nµo ®Ó mét hÖ thèng th«ng tin ho¹t ®éng tèt cã hiÖu qu¶ cao lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc cña bÊt kú nhµ qu¶n lý hiÖn ®¹i nµo. Ho¹t ®éng tèt hay xÊu cña mét hÖ thèng th«ng tin ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua chÊt l­îng cña th«ng tin mµ nã cung cÊp qua c¸c tiªu chuÈn: * §é tin cËy: thÓ hiÖn c¸c mÆt vÒ ®é chÝnh x¸c vµ x¸c thùc. TÝnh ®Çy ®ñ: thÓ hiÖn sù bao qu¸t vÊn ®Ò ®¸p øng yªu cÇu nhµ qu¶n lý TÝnh thÝch hîp vµ dÔ hiÓu: th«ng tin ph¶i thÝch øng cho ng­êi nhËn, lêi v¨n ph¶i s¸ng sña. TÝnh b¶o vÖ ®­îc: chØ nh÷ng ng­êi ®­îc quyÒn míi ®­îc phÐp tiÕp cËn th«ng tin TÝnh kÞp thêi: §¶m b¶o yªu cÇu vÒ thêi gian cña viÖc xö lý c¸c nghiÖp vô. 3. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý 3.1. Lîi Ých kinh tÕ cña hÖ thèng th«ng tin Gi¸ trÞ cña mét th«ng tin qu¶n lý Gi¸ trÞ cña mét th«ng tin b»ng lîi Ých thu ®­îc cña viÖc thay ®æi ph­¬ng ¸n quyÕt ®Þnh do th«ng tin ®ã t¹o ra. Cã thÓ hiÓu lµ khi cã thªm th«ng tin th× c¸c quyÕt ®Þnh dùa vµo th«ng tin ®ã ®Ó lùa chän ®­îc ph­¬ng ¸n tèt h¬n do ®ã sÏ cã mét lîi Ých sinh ra tõ viÖc thay ®æi ph­¬ng ¸n quyÕt ®Þnh 3.1.2. TÝnh gi¸ trÞ cña hÖ thèng th«ng tin Gi¸ trÞ cña mét hÖ thèng th«ng tin lµ sù thÓ hiÖn b»ng tiÒn tËp hîp nh÷ng rñi ro mµ tæ chøc tr¸nh ®­îc vµ nh÷ng c¬ héi mµ tæ chøc cã ®­îc nhê hÖ thèng th«ng tin. 3.2. Chi phÝ cho hÖ thèng th«ng tin Chi phÝ phÝ cè ®Þnh gåm chi phÝ ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ, chi phÝ x©y dùng, chi phÝ m¸y mãc tin häc, chi phÝ cµi ®Æt, chi trang bÞ phôc vôvµ chi phÝ cè ®Þnh kh¸c. Chi phÝ biÕn ®éng lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ®Ó khai th¸c hÖ thèng bao gåm c¶ nh÷ng kho¶n chi th­êng xuyªn vµ nh÷ng kho¶n ®ét xuÊt trong thêi kú khai th¸c. §ã lµ chi phÝ thï lao nh©n lùc, chi phÝ th«ng tin ®Çu vµo, v¨n phßng phÈm, chi phÝ tiÒn ®iÖn truyÒn th«ng, chi phÝ b¶o tr× söa ch÷a vµ chi phÝ biÕn ®éng kh¸c. 4. Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin 4.1. Nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin Môc ®Ých chÝnh x¸c cña dù ¸n ph¸t triÔn mét hÖ thèng th«ng tin lµ cã ®­îc m«th s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi sö dông mµ nã ®­îc hoµ hîp vµo trong c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc , chÝnh x¸c vÒ mÆt kû thuËt , tu©n thñ c¸c giíi h¹n vÒ tµi chÝnh vµ thêi gian ®Þnh tr­íc . + Ph¸t triÓn hÖ thèng lµ mét qu¸ tr×nh lÆp, tuú theo kÕt qu¶ cña mét giai ®o¹n cã thÓ, vµ ®«i khi lµ cÇn thiÕt, ph¶i quay vÒ giai ®o¹n tr­íc ®Ó t×m c¸ch kh¾c phôc nh÷ng sai sãt. Mét sè nhiÖm vô ®­îc thùc hiÖn trong suèt qu¸ tr×nh, ®ã lµ viÖc lËp kÕ ho¹ch cho giai ®o¹n tíi, kiÓm so¸t nh÷ng nhiÖm vô ®· hoµn thµnh, ®¸nh gi¸ dù ¸n vµ lËp tµi liÖu vÒ hÖ thèng vµ vÒ dù ¸n. Môc tiªu cuèi cïng cña nh÷ng cè g¾ng ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin lµ cung cÊp cho c¸c thµnh viªn cña tæ chøc nh÷ng c«ng cô qu¶n lý tèt nhÊt. Ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin bao gåm viÖc ph©n tÝch hÖ thèng ®ang tån t¹i, thiÕt kÕ mét hÖ thèng míi, thùc hiÖn vµ tiÕn hµnh cµi ®Æt nã. Ph©n tÝch hÖ thèng th«ng tin tõ viÖc thu thËp d÷ liÖu vµ chØnh ®èn chóng ®Ó ®­a ra ®­îc chuÈn ®o¸n vÒ t×nh h×nh thùc tÕ. ThiÕt kÕ lµ nh»m x¸c ®Þnh c¸c bé phËn cña mét hÖ thèng míi cã kh¶ n¨ng c¶i thiÖn t×nh tr¹ng hiÖn t¹i vµ x©y dùng c¸c m« h×nh logÝc vµ m« h×nh vËt lý ngoµi cña hÖ thèng ®ã. ViÖc thùc hiÖn hÖ thèng th«ng tin liªn quan tíi x©y dùng m« h×nh vËt lý trong cña hÖ thèng míi vµ chuyÓn m« h×nh ®ã sang ng«n ng÷ tin häc. Cµi ®Æt mét hÖ thèng lµ tÝch hîp nã víi ho¹t ®éng cña tæ chøc. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý Nh÷ng yªu cÇu míi cña nhµ qu¶n lý Sù thay ®æi cña c«ng nghÖ Thay ®æi s¸ch l­îc chÝnh trÞ 4.2. Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin Môc ®Ých lµ cã ®­îc mét s¶n phÈm ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi sö dông mµ nã ®­îc hßa hîp vµo trong ho¹t ®éng cña tæ chøc, chÝnh x¸c vÒ kü thuËt, tu©n thñ vÒ mÆt tµi chÝnh vµ thêi gian ®Þnh tr­íc. Mét ph­¬ng ph¸p ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ mét tËp hîp c¸c b­íc vµ c¸c c«ng cô cho phÐp tiÕn hµnh mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng chÆt chÏ vµ dÔ qu¶n lý h¬n dùa vµo ba nguyªnt¾c: Sö dông c¸c m« h×nh. ChuyÓn tõ c¸i chung sang c¸i riªng ChuyÓn tõ m« h×nh vËt lý sang m« h×nh logÝc khi ph¸t triÓn vµ tõ m« h×nh logÝc sang m« h×nh vËt lý khi thiÕt kÕ. C¸c c«ng ®o¹n cña ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin bao gåm 7 giai ®o¹n : 4.2.1. Giai ®o¹n 1 : §¸nh gi¸ yªu cÇu Môc ®Ých cña ®¸nh gi¸ yªu cÇu lµ cung cÊp cho l·nh ®¹o tæ chøc hoÆc héi ®ång gi¸m ®èc nh÷ng d÷ liÖu ®Ých thùc ®Ó ra quyÕt ®Þnh vÒ thêi c¬, tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Giai ®o¹n nµy ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi nhanh chãng vµ kh«ng ®ßi hái chi phÝ l¬n. Nã bao gåm c¸c c«ng ®o¹n : LËp kÕ ho¹ch, lµm râ yªu cÇu, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc thi, chuÈn bÞ b¸o c¸o vÒ ®¸nh gi¸ yªu cÇu. 4.2.2. Ph©n tÝch chi tiÕt Giai ®o¹n nµy chØ ®­îc thùc hiÖn khi ®· cã ®¸nh gi¸ thuËn lîi vÒ yªu cÇu. Môc ®Ých chÝnh cña ph©n tÝch chi tiÕt lµ lµm râ c¸c vÊn ®Ò cña hÖ thèng ®ang nghiªn cøu. X¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña c¸c vÊn ®Ò ®ã, x¸c ®Þnh nh÷ng ®ßi hái vµ rµng buéc ¸p ®Æt ®èi víi hÖ thèng, ®Þnh ra môc tiªu cho hÖ thèng th«ng tin míi. Trong giai ®o¹n nµy cÇn ph¶i tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin phôc vô cho viÖc ph©n tÝch. Th«ng tin ®­îc thu thËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. C¸c ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin th­êng dïng lµ : Pháng vÊn, ®iÒu tra, nghiªn cøu tµi liÖu, quan s¸t ... Giai ®o¹n nµy bao gåm c¸c c«ng ®o¹n chñ yÕu sau : + LËp kÕ ho¹ch + Nghiªn cøu m«i tr­êng cña hÖ thèng ®ang tån t¹i + Nghiªn cøu hÖ thèng thùc t¹i + §­a ra c¸c ph¸n ®o¸n, x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cña gi¶i ph¸p + §¸nh gi¸ l¹i tÝnh kh¶ thi + Thay ®æi ®Ò xuÊt dù ¸n + ChuÈn bÞ tr×nh bµy b¸o c¸o ph©n tÝch chi tiÕt 4.2.3. ThiÕt kÕ logic Giai ®o¹n nµy môc ®Ých lµ ®Ó x¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn logic cña mét hÖ thèng th«ng tin. M« h×nh logic cña hÖ thèng míi bao hµm c¸c th«ng tin mµ hÖ thèng míi s¶n sinh ra, néi dung cña CSDL, c¸c xö lý vµ c¸c hîp thøc ho¸ ph¶i thùc hiÖn. M« h×nh logic ph¶i ®­îc ng­êi sö dông xem xÐt vµ chuÈn y. C¸c c«ng ®o¹n chñ yÕu cña giai ®o¹n nµy lµ: + ThiÕt kÕ CSDL + ThiÕt kÕ xö lý + ThiÕt kÕ c¸c luång d÷ liÖu vµo + ChØnh söa tµi liÖu cho møc logic + Hîp thøc ho¸ m« h×nh logic 4.2.4. §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p §Ó gióp cho nh÷ng ng­êi sö dông lùa chän gi¶i ph¸p vËt lý tho¶ m·n tèt h¬n c¸c môc tiªu ®· ®Þnh ra tr­íc ®©y, ph©n tÝch viªn ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c chi phÝ vµ lîi Ých cña méi ph­¬ng ph¸p. Ph¶i ®­a ra ®­îc khuyÕn nghÞ cô thÓ. C¸c c«ng ®o¹n cña giai ®o¹n nµy bao gåm : + X¸c ®Þnh c¸c rµng buéc tin häc vµ rµng buéc tæ chøc + X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p + §¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p + ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o cña giai ®o¹n ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p 4.2.5. ThiÕt kÕ vËt lý ngoµi Giai ®o¹n nµy ®­îc tiÕn hµnh ngay sau khi mét ph­¬ng ¸n cña gi¶i ph¸p ®­îc lùa chän. ThiÕt kÕ vËt lý ngoµi bao gåm 2 tµi liÖu kÕt qu¶ cÇn cã : Tr­íc hÕt lµ mét tµi liÖu bao chøa tÊt c¶ c¸c ®Æc tr­ng cña hÖ thèng míi sÏ cÇn cho viÖc thùc hÑn kü thuËt; vµ tiÕp ®ã c¸c tµi liÖu dµnh cho ng­êi sö dông vµ nã m« t¶ c¶ phÇn thñ c«ng vµ c¶ nh÷ng phÇn giao diÖn víi nh÷ng phÇn tin häc ho¸. Nh÷ng c«ng ®o¹n chñ yÕu cña giai ®o¹n nµy gåm : + LËp kÕ ho¹ch thiÕt kÕ vËt lý ngoµi + ThiÕt kÕ chi tiÕt c¸c giao diÖn (vµo ra) + ThiÕt kÕ c¸ch thøc t­¬ng t¸c víi phÇn tin häc ho¸ + ThiÕt kÕ c¸c thñ tôc thñ c«ng + ChuÈn bÞ vµ tr×nh bµy b¸o c¸o vÒ thiÕt kÕ vËt lý ngoµi 4.2.6. TriÓn khai kü thuËt hÖ thèng KÕt qu¶ quan träng nhÊt cña giai ®o¹n thùc hiÖn kü thuËt lµ phÇn tin häc ho¸ hÖ thèng th«ng tin, cã nghÜa lµ phÇn mÒm. Nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ giai ®o¹n nµy ph¶i cung cÊp c¸c tµi liÖu nh­ : c¸c b¶n h­íng dÉn sö dông, c¸c thao t¸c còng nh­ c¸c tµi liÖu m« t¶ vÒ hÖ thèng. C¸c c«ng viÖc chÝnh trong giai ®o¹n triÓn khai kü thuËt bao gåm : + LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn kü thuËt + ThiÕt kÕ vËt lý trong + LËp tr×nh + Thö nghiÖm hÖ thèng + ChuÈn bÞ tµi liÖu 4.2.7. Cµi ®Æt vµ khai th¸c Cµi ®Æt hÖ thèng lµ chuyÓn tõ hÖ thèng cò sang hÖ thèng míi ®­îc thùc hiÖn. §Ó viÖc chuyÓn ®æi nµy ®­îc thùc hiÖn víi nh÷ng va ch¹m Ýt nhÊt, cÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch mét c¸ch cÈn thËn. Giai ®o¹n nµy bao gåm c¸c c«ng ®o¹n : + LËp kÕ ho¹ch cµi ®Æt + ChuyÓn ®æi + Khai th¸c vµ b¶o tr× + §¸nh gi¸ hÖ thèng. III. ph©n tÝch hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ Môc tiªu cña giai ®o¹n ph©n tÝch HÖ thèng. Môc tiªu cña giai ®o¹n ph©n tÝch hÖ thèng lµ ®­a ra ®­îc chuÈn ®o¸n vÒ hÖ thèng ®ang tån t¹i - nghÜa lµ x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh còng nh­ c¸c nguyªn nh©n chÝnh cña chóng, x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc cña hÖ thèng míi vµ ®Ò xuÊt ra ®­îc c¸c yÕu tè gi¶i ph¸p cho phÐp ®¹t ®­îc môc tiªu trªn. 2. C¸c ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin 2.1 Quan s¸t §©y lµ ph­¬ng ph¸p mµ ng­êi thu thËp th«ng tin quan s¸t trùc tiÕp ®Ó thu ®­îc nh÷ng th«ng tin theo yªu cÇu. 2.2 Pháng vÊn Pháng vÊn vµ nghiªn cøu tµi liÖu lµ hai c«ng cô thu thËp th«ng tin ®¾c lùc nhÊt dïng cho hÇu hÕt c¸c dù ¸n ph¸t triÓn HTTT. Pháng vÊn cho phÐp thu ®­îc nh÷ng xö lý theo c¸ch kh¸c víi m« t¶ trong tµi liÖu. Pháng vÊn th­êng ®­îc thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: - ChuÈn bÞ pháng vÊn. - TiÕn hµnh pháng vÊn. 2.3 Nghiªn cøu tµi liÖu Cho phÐp nghiªn cøu kü vµ tØ mØ vÒ nhiÒu khÝa c¹nh cña tæ chøc. Th«ng tin trªn giÊy tê ph¶n ¸nh qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña tæ chøc. 2.4 Sö dông phiÕu ®iÒu tra Khi cÇn ph¶i lÊy th«ng tin tõ mét sã l­îng lín c¸c ®èi t­îng vµ trªn mét ph¹m vi ®Þa lý réng th× ding tíi phiÕu diÒu tra. 3. C¸c b­íc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý. 3.1 Nghiªn cøu vµ ®Æt vÊn ®Ò x©y dùng hÖ thèng ViÖc kh¶o s¸t hÖ thèng chia ra lµm 2 giai ®o¹n : - Kh¶o s¸t s¬ bé nh»m x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña ®Ò ¸n. Cô thÓ lµ : Ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng g× cÇn ph¶i lµm, nhãm ng­êi sö dông hÖ thèng trong t­¬ng lai - Kh¶o s¸t chi tiÕt nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nh÷ng g× sÏ ®­îc thùc hiÖn vµ kh¼ng ®Þnh nh÷ng lîi Ých kÌm theo. 3.2 Ph©n tÝch hÖ thèng TiÕn hµnh ph©n tÝch cô thÓ hÖ thèng hiÖn t¹i b»ng c¸ch sö dông c¸c c«ng cô nh­ : - S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô ( Business Function Diagram : BFD ) §Ó x¸c ®Þnh c¸c chøc n¨ng nghiÖp vô cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh bëi hÖ thèng dù ®Þnh x©y dùng. B­íc nµy ®Ó : * X¸c ®Þnh ph¹m vi hÖ thèng cÇn ph©n tÝch. * Gióp t¨ng c­êng c¸ch tiÕp cËn l« gic tíi viÖc ph©n tÝch hÖ thèng. * ChØ ra miÒn kh¶o cøu cña hÖ thèng trong toµn bé hÖ thèng tæ chøc. - S¬ ®å dßng d÷ liÖu ( Data Flow Diagram DFD ) Gióp ta xem xÐt 1 c¸ch chi tiÕt vÒ c¸c th«ng tin cÇn cho viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®· ®­îc nªu trªn. - M« h×nh thùc thÓ quan hÖ - M« h×nh quan hÖ Tõ ®ã tiÕn hµnh x©y dùng l­îc ®å kh¸i niÖm cho hÖ thèng míi. 3.3 ThiÕt kÕ x©y dùng hÖ thèng míi (chiÕm 50% khèi l­îng c«ng viÖc ). ThiÕt kÕ hÖ thèng mét c¸ch tæng thÓ - X¸c ®Þnh râ c¸c bé phËn nµo trong hÖ thèng xö lý b»ng m¸y tÝnh vµ bé phËn nµo xö lý thñ c«ng. - X¸c ®Þnh râ vai trß vÞ trÝ cña m¸y tÝnh trong hÖ thèng míi. ThiÕt kÕ chi tiÕt - ThiÕt kÕ c¸c kh©u xö lý thñ c«ng tr­íc khi ®­a vµo xö lý b»ng m¸y tÝnh. - X¸c ®Þnh vµ ph©n phèi th«ng tin ®Çu ra. - ThiÕt kÕ ph­¬ng thøc thu thËp, xö lý th«ng tin cho m¸y. 3.4 Cµi ®Æt hÖ thèng míi - ThiÕt kÕ c¸c tÖp c¬ së d÷ liÖu, c¸c giao diÖn dµnh cho ng­êi sö dông. - VËn hµnh, ch¹y thö vµ b¶o tr× hÖ thèng. - H­íng dÉn, ®µo t¹o ng­êi sö dông trong hÖ thèng míi. IV. thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ phÇn mÒm 1. C¸c c«ng cô m« h×nh ho¸ vµ x©y dùng tµi liÖu cho hÖ thèng Tronh thùc tÕ c¸c hÖ thèng th«ng tin th­êng rÊt phøc t¹p, do ®ã tån t¹i mét sè c¸c c«ng cô t­¬ng ®èi chuÈn cho viÖc m« h×nh ho¸vµ x©y dùng tµi liÖu cho hÖ thèng. §ã lµ s¬ luång th«ng tin (IFD), s¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD) vµ tõ ®iÓn hÖ thèng. 1.1 S¬ ®å luång th«ng tin IFD ( Infomation Flow Diagram ) S¬ ®å luång th«ng tin ®­îc dïng ®Ó m« t¶ hÖ thèng th«ng tin theo c¸ch thøc ®éng. Tøc lµ m« t¶ sù di chuyÓn cña d÷ liÖu, viÖc xö lý, viÖc l­u tr÷ trong thÕ giíi vËt lý b»ng c¸c s¬ ®å. C¸c kÝ ph¸p dïng trong s¬ ®å luång th«ng tin nh­ sau : * Xö lÝ Thñ c«ng Giao t¸c ng­êi- m¸y Tin häc ho¸ hoµn toµn Thñ c«ng Tin häc ho¸ *Kho l­u d÷ liÖu *Dßng th«ng tin *§iÒu khiÓn Tµi liÖu 1.2 C¸c phÝch vËt lÝ C¸c phÝch vËt lý lµ nh÷ng m« t¶ chi tiÕt h¬n b»ng lêi ®­îc biÓu diÔn trªn s¬ ®å. RÊt nhiÒu c¸c th«ng tin kh«ng thÓ hiÖn trªn s¬ ®å nh­ h×nh d¹ng (Format) cña c¸c th«ng tin vµo/ra (Input /Output), thñ tôc xö lÝ, ph­¬ng tiÖn xö lÝ... sÏ ®­îc ghi trªn c¸c phÝc vËt lÝ nµy. Cã 3 lo¹i phÝch: phÝch luång th«ng tin, phÝch kho chøa d÷ liÖu, phÝch xö lý. PhÝch luång th«ng tin: Tªn tµi liÖu: M« t¶: Tªn IFD cã liªn quan: VËt mang: H×nh d¹ng: Nguån: §Ých: PhÝch xö lÝ: Tªn xö lÝ: M« t¶: Tªn IFD cã liªn quan: Ph©n ra thµnh c¸c IFD con: Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn: Sù kiÖn khëi sinh: Chu kú: CÊu tróc cña thùc ®¬n: Ph­¬ng ph¸p xö lÝ: PhÝch kho chøa d÷ liÖu: Tªn kho d÷ liÖu: M« t¶: Tªn IFD cã liªn quan: VËt mang: Ch­¬ng tr×nh hoÆc ng­êi truy nhËp: Mèi liªn hÖ gi÷a IFD vµ c¸c phÝch vËt lÝ cña tõ ®iÓn hÖ thèng S¬ ®å luång th«ng tin IFD Kho d÷ liÖu Luång Xö lÝ §iÒu khiÓn PhÝch PhÝch IFD PhÝch PhÝch 1.3 S¬ ®å luång d÷ liÖu DFD (Data Flow Diagram ) S¬ ®å luång d÷ liÖu DFD dïng ®Ó m« t¶ chÝnh hÖ thèng th«ng tin nh­ s¬ ®å luång th«ng tin nh­ng trªn gãc ®é trõu t­îng. Trªn s¬ ®å chØ bao gåm c¸c luång d÷ liÖu, c¸c xö lÝ, c¸c l­u tr÷ d÷ liÖu, nguån vµ ®Ých nh­ng kh«ng hÒ quan t©m tíi n¬i. thêi ®iÓm xö lÝ d÷ liÖu vµ ®èi t­îng chÞu tr¸ch nhiÖm xö lÝ. S¬ ®å DFD chØ m« t¶ ®¬n thuÇn hÖ thèng th«ng tin lµm g× vµ ®Ó lµm g×. C¸c kÝ ph¸p dïng trong s¬ ®å DFD S¬ ®å DFD dïng c¸c kÝ ph¸p c¬ b¶n lµ : thùc thÓ, tiÕn tr×nh, kho d÷ liÖu vµ dßng d÷ liÖu. Nguån hoÆc §Ých: Tªn ng­êi/ bé phËn ph¸t/ nhËn tin Dßng d÷ liÖu: Tªn dßng d÷ liÖu TiÕn tr×nh xö lÝ: Tªn tiÕn tr×nh xö lÝ Kho d÷ liÖu: TÖp d÷ liÖu C¸c møc cña DFD S¬ ®å DFD cã c¸c møc ng÷ c¶nh, DFD møc 0, DFD møc 1,.... Tuú theo tõng tr­êng hîp kh¸c nhau vµ tuú vµo tÝnh chÊt kh¸c nhau cña hÖ thèng mµ cÇn ph¶i ph©n r· c¸c møc DFD kh¸c nhau. S¬ ®å ng÷ c¶nh (Context Diagram): ThÓ hiÖn rÊt kh¸i qu¸t néi dung chÝnh cña hÖ thèng th«ng tin. S¬ ®å nµy kh«ng ®i vµo chi tiÕt, mµ m« t¶ sao cho chØ cÇn mét lÇn nh×n lµ nhËn ra néi dung chÝnh cña hÖ thèng. Ph©n r· s¬ ®å: §Ó m« t¶ hÖ thèng chi tiÕt h¬n ng­êi ta dïng kü thuËt ph©n r· (Explosion) s¬ ®å. B¾t ®Çu tõ s¬ ®å khung c¶nh, ng­êi ta ph©n r· ra thµnh s¬ ®å møc 0, tiÕp sau møc 0 lµ møc 1,... 1.4 C¸c phÝch logic Gièng nh­ phÝch vËt lý, phÝch logic hoµn chØnh tµi liÖu cho hÖ thèng. Cã 5 lo¹i phÝch logic – chóng ®­îc dïng m« t¶ thªm cho luång d÷ liÖu, xö lý, kho d÷ liÖu, tÖp d÷ liÖu vµ phÇn tö hÖ thèng th«ng tin - PhÝch xö lÝ logic - PhÝch luång d÷ liÖu - PhÝch phÇn tö th«ng tin - PhÝch kho d­ liÖu - PhÝch tÖp d÷ liÖu M« t¶ cô thÓ c¸c phÝch logÝc nh­ sau: PhÝch xö lÝ logic Tªn xö lÝ: M« t¶: Tªn DFD cã liªn quan: C¸c luång d÷ liÖu vµo: C¸c luång d÷ liÖu ra: Kho d÷ liÖu mµ xö lÝ sö dông: M« t¶ logic cña xö lÝ: PhÝch luång d÷ liÖu Tªn luång: M« t¶: Tªn DFD cã liªn quan: Nguån: §Ých: C¸c phÇn tö th«ng tin: PhÝch phÇn tö th«ng tin Tªn phÇn tö th«ng tin: Lo¹i: §é dµi: Tªn DFD cã liªn quan: C¸c gi¸ trÞ cho phÐp: PhÝch kho d÷ liÖu Tªn kho: M« t¶: Tªn DFD cã liªn quan: C¸c xö lÝ cã liªn quan: Tªn s¬ ®å cÊu tróc d÷ liÖu co liªn quan: PhÝch tÖp d÷ liÖu Tªn tÖp: M« t¶: Tªn DFD cã liªn quan: C¸c phÇn tö th«ng tin: Khèi l­îng (B¶n ghi, ký tù): Ph©n tÝch chi tiÕt hÖ thèng th«ng tin Mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu phÇn tö kh¸c nhau nh­ng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. ViÖc thay ®æi cña phÇn tö nµy sÏ kÐo theo sù thay ®æi cña c¸c phÇn tö kh¸c dÉn tíi sù thay ®æi cña c¶ hÖ thèng. Ch¼ng h¹n, ®èi víi hÖ thèng th«ng tin viÖc thay ®æi vÒ phÇn cøng kÐo theo nh÷ng thay ®æi vÒ ch­¬ng tr×nh còng nh­ viÖc ®­a vµo nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lÝ míi, yªu cÇu ph¶i hiÖn ®¹i ho¸ l¹i toµn bé øng dông. ChÝnh v× lÝ do ®ã, khi tiÕn hµnh ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng, c¸c nhµ ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th­êng ®­a ra ph­¬ng thøc tiÕp cËn hÖ thèng theo tõng møc. §ã còng chÝnh lµ néi dung cña ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, thiÕt kÕ hÖ thèng MERISE (MEtliode pour Rassembler les IdeÐs Sans Effort), lµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cã nguån gèc tõ Ph¸p. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, viÖc tiÕp cËn hÖ thèng theo tõng møc sÏ ph©n tÝch hÖ thèng ra 3 yÕu tè: - Xö lÝ (Treatment). - D÷ liÖu (Data). - TruyÒn tin (Communication). Vµ 4 møc tiÕp cËn: - Kh¸i niÖm (Conceptural): ë møc nµy,ho¹t ®éng cña tæ chøc sÏ ®­îc m« t¶ theo mét cÊu tróc kh¸i qu¸t nhÊt, c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng ®­îc m« t¶ ®éc lËp víi c¸c bé phËn (Ai?), vÞ trÝ (ë ®©u?), còng nh­ thêi ®iÓm (bao giê?). Møc nµy t­¬ng ®­¬ng víi viÖc x¸c ®Þnh môc ®Ých nh»m tr¶ lêi c©u hái: V× sao hÖ thèng ®ã tån t¹i? Vµ nã lµ c¸i g×? §©y lµ møc thÓ hiÖn tÝnh æn ®Þnh cña m« h×nh quan niÖm vµ môc tiªu rµng buéc cña hÖ thèng . - Tæ chøc (Organization): møc nµy thÓ hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®­îc kh¸i niÖm ho¸ ë møc kh¸i niÖm lªn møc thùc tÕ tæ chøc, trong ®ã cã tÝnh ®Õn rµng buéc vÒ mÆt tæ chøc. Møc tæ chøc nh»m tr¶ lêi cho c©u hái: Ai? Bao giê? ë ®©u? Sau ®ã ®­a ra sù s¾p xÕp vÞ trÝ lµm viÖc cho c¸c ®èi t­îng trong hÖ thèng, cè g¾ng t×m ra c¸ch tæ chøc tèt nhÊt. - Logic (Logic): møc nµy ®Ò cËp tíi nh÷ng c«ng cô tin häc mµ ng­êi sö dông sÏ dïng trong xö lÝ nh­: C¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu (FOXPRO, ACCESS, ORACLE, EXCEL, b¶ng tÝnh ®iÖn tö... ) - VËt lÝ (Physical): §Ò cËp tíi c¸c trang thiÕt bÞ tin häc cô thÓ ®­îc sö dông trong hÖ thèng. Tõ viÖc ph©n chia thµnh 3 yÕu tè vµ 4 møc nh­ trªn chóng ta cã c¸c m« h×nh (model) sau: - M« h×nh kh¸i niÖm truyÒn tin (MCC): cã chøc n¨ng + Ph©n r· lÜnh vùc nhiÖm vô thµnh c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô + M« t¶ quan hÖ gi÷a c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô vµ sù trao ®æi th«ng tin gi÷a chóng víi c¸c ®èi t­îng bªn ngoµi. - M« h×nh kh¸i niÖm xö lÝ (MCT): ë m« h×nh nµy, mét lÜnh vùc, 1 qui tr×nh, mét chøc n¨ng (thao t¸c) sÏ ®­îc m« t¶ vµ mçi thao t¸c nµy ®­îc xem nh­ mét phÐp biÕn ®æi th«ng tin. Nãi chung, mét thao t¸c cã thÓ cã ®iÒu kiÖn khëi ®éng lµ c¸c sù kiÖn hoÆc th«ng b¸o mµ khi xuÊt hiÖn chóng, thao t¸c ®­îc thùc hiÖn. - M« h×nh kh¸i niÖm d÷ liÖu (MCD): M« h×nh nµy chØ m« t¶ nh÷ng kh¸i niÖm d÷ liÖu th«ng qua ng«n ng÷, Thùc thÓ quan hÖ, cïng víi c¸c thuéc tÝnh cña c¸c thùc thÓ vµ c¸c quan hÖ. - M« h×nh tæ chøc truyÒn tin (MOC): cã nhiÖm vô m« t¶ mét lÜnh vùc, nhiÖm vô, ®¬n vÞ, tæ chøc; m« t¶ c¸c vÞ trÝ lµm viÖc còng nh­ viÖc lu©n chuyÓn th«ng tin trong tæ chøc. - M« h×nh tæ chøc xö lÝ (MOT): M« h×nh xö lÝ ë møc tæ chøc, cã nhiÖm vô thÓ hÖn qu¸ tr×nh lµm viÖc, trong ®ã nhÊn m¹nh tÝnh tuÇn tù cña c¸c thao t¸c vµ nªu râ nh÷ng rµng buéc vÒ thêi ®iÓm b¾t ®Çu xö lÝ hay truyÒn th«ng tin. - M« h×nh tæ chøc d÷ liÖu (MOD): M« t¶ d÷ liÖu cÇn ghi nhí trong tõng ®Æc ®iÓm vµ vÞ trÝ thùc hiÖn. - M« h×nh truyÒn tin logic (MLC): Cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh sù trao ®æi gi÷a ng­êi víi ng­êi, gi÷a ng­êi víi m¸y tÝnh còng nh­ gi÷a c¸c phÇn mÒm víi nhau. - M« h×nh xö lÝ logic (MLT): M« t¶ c¸c c«ng cô tin häc. - M« h×nh d÷ liÖu logic (MLD): Dïng ®Ó chuyÓn m« h×nh d÷ liÖu ë møc tæ chøc sang d¹ng quen thuéc cho c¸c chuyªn gia tin häc. - M« h×nh truyÒn tin vËt lý (MPC). - M« h×nh xö lý vËt lý (MPT). - M« h×nh d÷ liÖu vËt lý (MPD). ViÖc ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng ®­îc tiÕn hµnh qua c¸c b­íc sau: - Nghiªn cøu thùc tÕ. - X©y dùng c¸c m« h×nh xö lý quan niÖm d÷ liÖu, m« h×nh tæ chøc xö lý. - X©y dùng m« h×nh d÷ liÖu l«gic. - X©y dùng m« h×nh vËt lý d÷ liÖu vµ m« h×nh t¸c nghiÖp vËt lý. - Hîp thøc ho¸. 3. ThiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin 3.1 X¸c ®Þnh hÖ thèng m¸y tÝnh Môc ®Ých cña viÖc x¸c ®Þnh hÖ thèng m¸y tÝnh lµ x¸c ®Þnh bé phËn nµo sÏ ®­îc xö lý b»ng m¸y tÝnh, bé phËn nµo ®­îc xö lý thñ c«ng. C«ng cô d­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh hÖ thèng m¸y tÝnh lµ s¬ ®å DFD. Ng­êi ta chia c¸c tiÕn tr×nh l« gic cña DFD thµnh c¸c tiÕn tr×nh vËt lý. Mét sè trong chóng cã thÓ ®­îc ®¶m nhiÖm b»ng m¸y vi tÝnh vµ mét sè kh¸c do ng­êi sö dông ®¶m nhiÖm. 3.2 ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu Khi triÓn khai mét øng dông th× viÖc thiÕt kÕ tèt mét c¬ së d÷ liÖu ngay tõ ban ®Çu lµ ®iÒu rÊt quan träng. Lµm thÕ nµo ®Ó hÖ thèng kh«ng bÞ cøng nh¾c mµ cã thÓ thay ®æi mét c¸ch linh ho¹t ®ång thêi cã thÓ duy tr× b¶o d­ìng mét c¸ch dÔ dµng, Ýt tèn kÐm phiÒn hµ cho ng­êi sö dông. NÕu gi¶i quyÕt tèt c¸c yªu cÇu trªn th× thùc sù ta ®· cã ®­îc mét c¬ së d÷ liÖu hoµn h¶o. B­íc 1 : Ph©n tÝch toµn bé yªu cÇu §©y lµ b­íc ®Çu tiªn vµ khã kh¨n nhÊt lµ ph©n tÝch trän vÑn nh÷ng yªu cÇu trong viÖc h×nh thµnh c¬ së d÷ liÖu cho mét ®¬n vÞ. Ng­êi thiÕt kÕ ph¶i t×m hiÓu kü viÖc xö lý d÷ liÖu cña tæ chøc nh­ thÕ nµo ®Ó cã c¸i nh×n t«ng qu¸t sau ®ã míi b¾t tay vµo thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. B­íc 2: NhËn diÖn c¸c thùc thÓ Sau khi t×m hiÓu tiÕn tr×nh xö lý, nhµ thiÕt kÕ ph¶i nhËn diÖn ®­îc thùc thÓ sÏ lµm viÖc. Mçi thùc thÓ ®­îc xem nh­ mét ®èi t­îng xö lý râ rµng, riªng biÖt. Nh÷ng thùc thÓ nµy ®­îc biÓu diÔn bëi nh÷ng b¶ng trong c¬ së d÷ liÖu. B­íc 3: NhËn diÖn c¸c mèi t­¬ng quan gi÷a c¸c thùc thÓ ë b­íc nµy ph¶i x¸c ®Þnh xem gi÷a c¸c thùc thÓ cã mèi quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo ? Gi÷a c¸c thùc thÓ cã thÓ cã mèi quan hÖ mét - mét, mét - nhiÒu hoÆc nhiÒu - nhiÒu. B­íc 4: X¸c ®Þnh kho¸ chÝnh Trong mçi b¶ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét tr­êng hay mét thuéc tÝnh cã nhiÒu ý nghÜa nhÊt lµm kho¸ chÝnh nh»m ph©n biÖt tõng b¶n ghi. Ngoµi ra cã thÓ kÕt hîp c¸c tr­êng víi nhau lµm kho¸ chÝnh. B­íc 5: NhËn diÖn môc kho¸ ngo¹i lai Kho¸ ngo¹i lai lµ mét tr­êng trong mét b¶ng mµ gi¸ trÞ cña nã trïng víi gi¸ trÞ kho¸ chÝnh trªn b¶ng kh¸c nh»m kÕt nèi hai b¶ng cã quan hÖ víi nhau. §©y lµ lo¹i kho¸ mang tÝnh kÕt nèi chø kh«ng ph¶i kho¸ x¸c ®Þnh tÝnh duy nhÊt cña c¸c b¶n ghi. B­íc 6: X¸c ®Þnh c¸c tr­êng cßn l¹i trong b¶ng d÷ liÖu Sau khi khai b¸o c¸c thùc thÓ, kho¸ chÝnh, kho¸ ngo¹i lai, ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c tr­êng cßn l¹i trong b¶ng. Chó ý cÇn ®Æt tªn sao cho thuËn tiÖn khi xö lý. CÇn ph¶i chuÈn ho¸ c¸c b¶ng d÷ liÖu ®Ó tr¸nh trïng lÆp, gi÷ cho d÷ liÖu cã liªn hÖ chÆt chÏ mµ kh«ng bÞ mÊt th«ng tin. B­íc 7: X©y dùng s¬ ®å d÷ liÖu C«ng viÖc cña giai ®o¹n nµy lµ vÏ ra nh÷ng g× ®· khai b¸o ®Ó cã thÓ cã c¸i nh×n t«ng qu¸t còng nh­ dÔ dµng t×m ra c¸c sai sãt ®Ó söa. B­íc 8: Khai b¸o ph¹m vi m«i tr­êng §©y lµ b­íc cuèi cïng cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu, trong b­íc nµy ta x¸c ®Þnh kiÓu d÷ liÖu thÝch hîp cho m«i tr­êng vµ ®é réng cña m«i tr­êng. 3.3 ThiÕt kÕ giao diÖn ng­êi - m¸y ThiÕt kÕ giao diÖn ng­êi - m¸y nh»m t¹o ra giao diÖn th©n thiÖn trong qu¸ tr×nh ng­êi sö dông giao tiÕp víi m¸y, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tiÕp xóc ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. C¸c chØ tiªu quan träng khi ®¸nh gi¸ mét giao diÖn ng­êi - m¸y : - DÔ sö dông vµ dÔ häc ngay c¶ víi ng­êi Ýt kinh nghiÖm. - Tèc ®é thao t¸c nhanh. - KiÓm so¸t : Ng­êi sö dông thùc hiÖn hoÆc kiÓm so¸t ®µm tho¹i. - DÔ ph¸t triÓn. C¸c tÝnh chÊt cÇn tho¶ m·n khi thiÕt kÕ giao diÖn : - Phï hîp nhiÖm vô ®­îc giao. - Phï hîp víi ng­êi sö dông. Mét sè kiÓu giao diÖn c¬ b¶n : - Hái vµ ®¸p : KiÓu nµy rÊt phï hîp víi ng­êi Ýt kinh nghiÖm. - Ng«n ng÷ lÖnh : Lµ ph¹m trï réng vµ phøc t¹p, bao gåm tõ c©u lÖnh ®¬n gi¶n ®Õn ng«n ng÷ ®iÒu khiÓn phøc t¹p. Theo kiÓu giao diÖn nµy th× sù tinh vi vµ tÝnh mÒm dÎo bÞ giíi h¹n bëi ng÷ ph¸p cña ng«n ng÷, tuy vËy nã l¹i phï hîp ®èi víi ng­êi sö dông lµ chuyªn gia. - §iÒn mÉu: Lµ mét d¹ng ®èi tho¹i ®­îc dïng phæ biÕn nhÊt ®èi víi d÷ liÖu vµ nã còng ®­îc sö dông trong viÖc kh«i phôc d÷ liÖu. MÉu ®­îc thÓ hiÖn trªn mµn h×nh nh­ b¶n b¸o c¸o mÉu. Trªn mµn h×nh cã tªn mÉu chó thÝch cho c¸c tr­êng hîp vµ c¸c th«ng b¸o h­íng dÉn sö dông. KiÓu giao diÖn nµy phï hîp víi tÊt c¶ ng­êi sö dông. Tãm l¹i, trong giai ®o¹n thiÕt kÕ nµy, nhµ ph©n tÝch cã thÓ sö dông c¸c c«ng cô theo c¸ch ®¸nh gi¸ cña m×nh ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mµ hÖ thèng ®Æt ra sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt, phï hîp víi thùc tiÔn cña tæ chøc hiÖn t¹i. 4. C¬ së d­ liÖu cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ phÇn mÒm 4.1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n liªn quan ®Õn c¬ së d÷ liÖu §Ó hiÓu vÒ c¬ së d÷ liÖu tr­íc hÕt ta cÇn t×m hiÓu mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nµy. Tr­íc khi cã m¸y tÝnh ®iÖn tö th× ng­êi ta vÉn ph¶i thu thËp l­u tr÷, xö lý, ph©n tÝch vµ cËp nhËp th­êng xuyªn d÷ liÖu. C¸c d÷ liÖu nµy th­êng ®­îc l­u tr÷ trªn c¸c giÊy, c¸c ph­¬ng tiÖn nhí kh¸c nh­ b¨ng t­, b×a cøng, thËm chÝ lµ trªn trÝ ãc cña nh÷ng c¸ nh©n lµm c«ng t¸c nµy. C«ng viÖc nµy th­êng tèn kÐm c¶ vÒ ng­êi vµ thêi gian xö lý, ®ång thêi kÕt qu¶ xö lý th«ng tin th­êng lµ kh«ng cao vµ thiÕu chÝnh x¸c, quy tr×nh xö lý phøc t¹p, r­êm rµ, kh¶ n¨ng t×m kiÕm th«ng tin h¹n chÕ nÕu l­îng th«ng tin cÇn l­u tr÷ lµ lín vµ ®­¬ng nhiªn kÕt qu¶ còng th­êng kh«ng cao. Khi cã m¸y tÝnh ®iÖn tö ng­êi ta ®· dïng c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ®Ó l­u tr÷, b¶o qu¶n, cËp nhËt, xö lý va t×m kiÕm th«ng tin. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ mét phÇn mÒm mµ ta cã thÓ t¹o ra, l­u tr÷, tæ chøc vµ t×m kiÕm tõ mét c¬ së d÷ liÖu hay tËp hîp tõ c¸c c¬ së d÷ liÖu. C¬ së d÷ liÖu liªn quan ®Õn mét sè kh¸i niÖm nh­ sau: ThÓ thùc (Entity) lµ mét ®èi t­îng nµo ®ã mµ ng­êi ta muèn qu¶n lý th«ng tin liªn quan ®Õn nã, thùc thÓ cã thÓ lµ ng­êi, sù vËt hiÖn t­îng hay mét kh¸i niÖm nµo ®ã, ch¼ng h¹n thùc thÓ c¸n bé, thùc thÓ sinh viªn, th­c thÓ phßng ban. Mçi thùc thÓ cã c¸c th«ng tin liªn quan mµ ta cÇn l­u tr÷ gäi lµ c¸c thuéc tÝnh (Attribute), c¸c thuéc tÝnh lµ c¸c yÕu tè d÷ liÖu t¸ch biÖt mµ kh«ng thÓ chia nhá ®­îc n÷a, vÝ dô nh­ thùc thÓ c¸n bé cã c¸c thuéc tÝnh nh­ m· c¸n bé, hä tªn, ngµy sinh, n¬i sinh, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i, email, chç ë hiÖn t¹i. B¶ng (Table) lµ n¬i l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ thùc thÓ, vÝ dô b¶ng “HSCB” l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ c¸n bé. Mçi b¶ng cã c¸c dßng (Row) hay cßn gäi lµ mét b¶n ghi (Record). Mçi b¶n ghi l­u tr÷ c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ mét c¸ thÓ (Instance) tøc lµ mét biÓu hiÖn cô thÓ, riªng biÖt cña thùc thÓ. Mçi b¶ng cßn cã c¸c cét (Column), hay cßn gäi la c¸c tr­êng (Field), c¸c cét ghi lai mét thuéc tÝnh cña tÊt c¶ c¸c c¸ thÓ trong thù thÓ C¬ së d÷ liÖu (Database) lµ mét nhãm gåm mét hay nhiÒu b¶ng cã liªn quan víi nhau. TËp hîp c¸c c¬ së d÷ liÖu cã liªn quan víi nhau gäi lµ hÖ c¬ së d÷ liÖu (DataBase System),. VÝ dô hÖ c¬ s¬ d÷ liÖu cña tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n gåm c¸c c¬ së d÷ liÖu l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ tr­êng nh­ c¬ së d÷ liÖu sinh viªn, c¬ së d÷ liÖu gi¶ng viªn, c¬ së d÷ liÖu vÒ l­¬ng,.... 4.3 HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu (DataBase Management Systems) lµ mét hÖ thèng c¸c ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh gióp t¹o lËp, duy tr× vµ sö dông c¸c hÖ c¬ së d÷ liÖu. C¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu th­êng ®­îc c¸c c«ng ty phÇn mÒm s¶n xuÊt vµ b¸n trªn thÞ tr­êng, c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu næi tiÕng vµ th«ng dông hiÖn nay nh­ FoxPro For DOS, Microsoft Visual FoxPro, DB2, Oracle, My SQL, Microsoft Access,.... HiÖn nay cã rÊt nhiÒu ng«n ng÷ ®­îc sö dông lµm c«ng cô thiÕt kÕ, x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, còng nh­ trong mét sè lÜnh vùc kh¸c. Do vËy viÖc lùa chän ng«n ng÷ viÕt ch­¬ng tr×nh nh»m gi¶i quyÕt bµi to¸n ®Æt ra lµ v« cïng quan träng. Mçi bµi to¸n ®Æt ra ®Òu cã nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c nhau tuú vµo môc ®Ých cña bµi to¸n vµ sù lùa chän cña ng­êi thùc hiÖn bµi to¸n ®ã. Mçi ng«n ng÷ ®Òu cã nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ nh­îc ®iÓm cña nã, nªn viÖc lùa chän mét ng«n ng÷ ph¶i dùa trªn c¸c yªu cÇu cña bµi to¸n ®¹t ra. C¸c c«ng cô mµ ng«n ng÷ ®ã cung cÊp cho ng­êi sö dông trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, kh¶ n¨ng cña hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®Æt ra. Dùa trªn c¸c yªu cÇu cña bµi to¸n vµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh th× ph¶i t×m ra ®­îc mét gi¶i ph¸p phÇn mÒm tèi ­u. Tøc lµ ph¶i ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c, dÔ sö dông vµo c«ng t¸c qu¶n lý, giao diÖn ®Ñp, th©n thiÖn víi ng­êi sö dông,... Trªn c¬ së ph©n tÝch bµi to¸n, t×m hiÓu c¸c ng«n ng÷, em quyÕt ®Þnh lùa chän ng«n ng÷ Microsoft Visual Foxpro 7.0 ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh. Giíi thiÖu vÒ Microsoft Visual FoxPro Microsoft Visual Foxpro 7.0 lµ hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu quan hÖ næi tiÕng víi kh¶ n¨ng ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc thiÕt kÕ tr×nh qu¶n lý d÷ liÖu. Microsoft Visual Foxpro 7.0 gióp dÔ dµng tæ chøc d÷ liÖu, ®Þnh nghÜa c¸c nguyªn t¾c ¸p dông cho c¬ së d÷ liÖu vµ x©y dùng ch­¬ng tr×nh øng dông, nã cho phÐp nhanh chãng kiÕn t¹o c¸c biÓu mÉu, vÊn tin, b¸o biÓu dùa vµo bé c«ng cô thiÕt kÕ giao diÖn ®å ho¹, Ngoµi ra Microsoft Visual Foxpro 7.0 cßn cho phÐp thiÕt kÕ nhanh c¸c tr×nh øng dông cã ®Çy ®ñ c¸c tÝnh n¨ng th«ng qua moi tr­êng thiÕt kÕ thÝch hîp, cung cÊp c¸c c«ng cô lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng cùc kú m¹nh mÏ, kh¶ n¨ng m¸y kh¸ch/ m¸y chñ (Client/ Sever), hç trî OLE vµ ActiveX. Nãi tãm l¹i Microsoft Visual Foxpro 7.0 lµ c«ng cô qu¶n lý d÷ liÖu t­¬ng t¸c cùc kú m¹nh mÏ vµ ®ang ®­îc sö dông réng r·i nh­ lµ mét c«ng cô m¹nh cña c¸c nhµ lËp tr×nh øng dông chuyªn nghiÖp nh»m t¹o ra c¸c phÇn mÒm qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n. 4.4 C¸c ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu Cã hai ph­¬ng ph¸p chñ yÕu dïng ®Ó thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu®ã lµ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu ®i tõ c¸c th«ng tin ®Çu ravµ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu b»ng ph­¬ng ph¸p m« h×nh ho¸. * ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu tõ c¸c th«ng tin ®Çu ra Theo ph­¬ng ph¸p nµy ta tiÕn hµnh c¸c b­íc sau ®Ó thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu: B­íc 1: X¸c ®Þnh c¸c th«ng tin ®Çu ra LiÖt kª toµn bé c¸c th«ng tin ®Çu ra, néi dung tÇn suÊt vµ n¬i nhËn cña chóng. VÝ dô nh­ víi c¬ së d÷ liÖu nh©n sù ta sÏ cã c¸c th«ng tin ®Çu ra nh­ sau: danh s¸ch c¸n bé, danh s¸ch phßng ban, danh s¸ch c¸n bé theo phßng bandanh s¸ch c¸n bé theo giíi tÝnh, danh s¸ch c¸n bé theo ®é tuæi. B­íc 2: X¸c ®Þnh c¸c tªn tÖp cÇn thiÕt cung cÊp ®ñ gi÷ liÖu cho viÖc t¹o ra tõng ®Çu ra, trong b­íc nµy ta cÇn lµm c¸c c«ng viÖc nh­ sau: LiÖt kª c¸c phÇn tö th«ng tin ®Çu ra LiÖt kª tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®Çu ra cña mçi phÇn tö th«ng tin cô thÓ. §¸nh dÊu c¸c thuéc tÝnh lÆp, c¸c thuéc tÝnh thø sinh. G¹ch ch©n c¸c thuéc tÝnh kho¸. Lo¹i bá c¸c thuéc tÝnh thø sinh. Thùc hiÖn chuÈn mùc 1 (1.NF) ChuÈn ho¸ mét quy ®Þnh r»ng, trong mçi danh s¸ch kh«ng ®­îc chøa danh s¸ch lÆp. NÕu cã c¸c thuéc tÝnh lÆp th× ph¶i t¸ch c¸c thuéc tÝnh ®ã thµnh c¸c danh s¸ch con, co ý nghÜa d­íi gãc ®é qu¶n lý. G¾n thªm cho nã mét tªn, t×m cho nã mét thuéc tÝnh ®Þnh danh riªng vµ thªm thuéc tÝnh ®Þnh danh cña danh s¸ch gèc. Thùc hiÖn chuÈn mùc 2 (2.NF) ChuÈn mùc ho¸ hai quy ®Þnh r»ng, trong mçi danh s¸ch mçi thuéc tÝnh ph¶i phô thuéc hµm vµo toµn bé khãa chø kh«ng chØ phô thuéc vµo mét phÇn cña kho¸. NÕu cã sù phô thuéc nh­ vËy th× ph¶i t¸ch nh÷ng thuéc tÝnh phô thuéc hµm vµo bé phËn cña kho¸ thµnh mét danh s¸ch con míi. LÊy bé phËn kho¸ ®ã lµm kho¸ cho danh s¸ch míi. §Æt cho danh s¸ch míi nµy mét tªn riªng cho phï hîp víi néi dung cña c¸c thuéc tÝnh trong danh s¸ch. Thùc hiÖn chuÈn mùc 3 (3.NF) ChuÈn ho¸ møc ba quy ®Þnh r»ng, trong mét danh s¸ch kh«ng ®­îc phÐp cã sù phô thuéc b¾c cÇu gi÷a c¸c thuéc tÝnh. NÕu thuéc tÝnh nµy phô thuéc hµm vµo c¸c thuéc tÝnh kia th× ph¶i t¸ch chóng ra thµnh c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau cã quan hÖ víi nhau. X¸c ®Þnh kho¸ vµ tªn cho mçi danh s¸ch míi. M« t¶ c¸c tÖp Sau khi ®· tiÕn hµnh chuÈn ho¸ xong ta tiÕn hµnh m« t¶ c¸c tÖp d÷ liÖu. Mçi danh s¸ch x¸c ®Þnh ®­îc sau b­íc chuÈn ho¸ møc ba sÏ lµ mét tÖp c¬ s¬ d÷ liÖu. BiÓu diÔn c¸c tÖp theo ng«n ng÷ cña c¬ së d÷ liÖu tÖp. B­íc 3: TÝch hîp c¸c tÖp ®Ó chØ t¹o ra mét c¬ së d÷ liÖu Tõ mçi ®Çu ra theo c¸ch thùc hiÖn cña c¸c b­íc 2 sÏ t¹o ra rÊt nhiÒu danh s¸ch vµ mçi danh s¸ch liªn quan ®Õn mét ®èi t­îng qu¶n lý, cã sù tån t¹i riªng t­¬ng ®èi ®éc lËp. Nh÷ng danh s¸ch nµo cïng m« t¶ mét thùc thÓ th× tÝch hîp l¹i, nghÜa lµ t¹o thµnh mét danh s¸ch chung, b»ng c¸ch tËp hîp tÊt c¶ c¸c thuéc tÝnh chung vµ riªng cña nh÷ng danh s¸ch ®ã. B­íc 4: X¸c ®Þnh khèi l­îng cho tõng tÖp vµ cho toµn bé s¬ ®å X¸c ®Þnh sè l­îng c¸c b¶n ghi cña tõng tÖp X¸c ®Þnh ®é dµi cña tõng thuéc tÝnh. TÝnh ®é dµi cho b¶ng ghi. §èi víi mçi tÖp CSDL (goi lµ R) ta sö dông nh÷ng sè ®o kinh ®iÓn cho viÖc tÝnh to¸n khèi l­îng d÷ liÖu: L(R) lµ ®é dµi cña mét b¶n ghi tÝnh theo sè l­îng ký tù N(R) lµ sè l­îng trung b×nh cña c¸c b¶n ghi R NP(R) lµ sè l­îng trang logic dïng bëi R TP lµ kÝch th­¬c trang logic. Th× NP(R) = E1[N(R)/E(TP/L(R))] Trong ®ã: - E1(x) lµ sè nguyªn ®­îc lµm trßn lªn x - E(x) lµ phÇn nguyªn cña x. Khèi l­îng d÷ liÖu cña mét s¬ ®å sÏ ®­îc tÝnh theo c«ng th­c sau: ∑ N(Ri)*(L(Ri) + S + D) Trong ®ã K lµ tæng sè c¸c tÖp trªn s¬ ®å. Trong thùc tÕ cã thÓ chän gi¸ trÞ trung b×nh cña D lµ 8 vµ gi¸ trÞ trung b×nh cña S lµ 12 ®Ó tÝnh. B­íc 5: X¸c ®Þnh liªn hÖ logic gi÷a c¸c tÖp vµ thiÕt lËp s¬ ®å cÊu tróc d÷ liÖu gi÷a c¸c tÖp X¸c ®Þnh mèi liªn hÖ gi÷a c¸c tÖp, biÓu diÔn chóng b»ng c¸c mòi tªn hai chiÒu, nÕu quan hÖ mét- nhiÒu th× vÏ hai mòi tªn h­íng vÒ ®ã * Thiªt kÕ c¬ së d÷ liÖu b»ng ph­¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ Theo ph­¬ng ph¸p nµy ta kh«ng ®i m« t¶ vµ liÖt kª c¸c th«ng tin ®Çu ra mµ ta sÏ dïng c¸c m« h×nh ®Ó biÓu diÔn c¸c th«ng tin, biÓu diÔn sù liªn kÕt gi÷a c¸c thùc thÓ th«ng tin víi nhau. Theo ph­¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ c¸c thùc thÓ kh«ng tån t¹i ®éc lËp mµ cã quan hÖ víi nhau, c¸c quan hÖ nµy gåm cã: liªn kªt mét- mét, liªn kÕt mét- nhiÒu, liªn kÕt nhiÒu- nhiÒu. Cô thÓ c¸c mçi liªn kÕt nh­ sau: 1@1 Liªn kÕt Mét - Mét Mét lÇn xuÊt hiÖn cña thùc thÓ A ®­îc liªn kÕt víi chØ mét lÇn xuÊt hiÖn cña thùc thÓ B vµ ng­îc l¹i. 1@N Liªn kÕt Mét - NhiÒu Lo¹i liªn kÕt nµy phæ biÕn trong thùc tÕ, mét lÇn xuÊt hiÖn cña thùc thÓ A liªn kÕt víi mét hay nhiÒu lÇn xuÊt hiÖn cña thùc thÓ B, nh­ng mçi lÇn xuÊt hiÖn cña B chØ liªn kÕt víi mét lÇn xuÊt hiÖn cña A. N@M Liªn kÕt NhiÒu - NhiÒu Mçi lÇn xuÊt cña A t­¬ng øng víi mét hay nhiÒu lÇn xuÊt cña B vµ ng­îc l¹i, nhiÒu mçi lÇn xuÊt cña B t­¬ng øng víi mét hay nhiÒu lÇn xuÊt cña B. §Ó biÓu diÔn quan hÖ nhiÒu- nhiÒu gi÷a c¸c thùc thÓ ng­êi ta dïng thùc thÓ trung gian ®Ó biÓu diÔn hai quan hÖ nhiÒu nhiÒu. C¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh x©y dùng m« h×nh d÷ liÖu : * X¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh : Dùa trªn 3 nguån : - Tri thøc cña b¶n th©n vÒ c«ng viÖc ®ang nghiªn cøu. - Nh÷ng ng­êi sö dông hÖ thèng hiÖn t¹i. - Xem xÐt c¸c tµi liÖu sö dông th­êng xuyªn trong lÜnh vùc nghiªn cøu. * X¸c ®Þnh kiÓu thùc thÓ : §Ó cã ®­îc kiÓu thùc thÓ ng­êi ph©n tÝchph¶i chuÈn ho¸ nh»m môc ®Ých : - Tèi thiÓu viÖc lÆp l¹i. - Tr¸nh d­ thõa th«ng tin. * X¸c ®Þnh c¸c quan hÖ : ThiÕt lËp mèi liªn hÖ tù nhiªn gi÷a c¸c thùc thÓ vµ liªn kÕt nµy ph¶i ë d¹ng quan hÖ mét - nhiÒu. 5. M« h×nh quan hÖ M« h×nh quan hÖ lµ danh s¸ch tÊt c¶ c¸c thuéc tÝnh thÝch hîp cho tõng thùc thÓ cña mçi m« h×nh d÷ liÖu. Môc ®Ých x©y dùng m« h×nh quan hÖ : Nh»m kiÓm tra, c¶i tiÕn, më réng vµ tèi ­u ho¸ m« h×nh d÷ liÖu ®· x©y dùng. C¸c b­íc x©y dùng m« h×nh quan hÖ : - X¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c thuéc tÝnh cÇn dïng tíi trong hÖ thèng ®Þnh x©y dùng. - X¸c ®Þnh kiÓu thùc thÓ ®Ó ®Æt tõng thuéc tÝnh nh»m gi¶m thiÓu viÖc sao chÐp vµ tr¸nh d­ thõa. Víi c¸c thuéc tÝnh, kiÓu thùc thÓ vµ quan hÖ ®· biÕt cã thÓ x©y dùng mét s¬ ®å trùc gi¸c m« h×nh quan hÖ. Khi ®ã ta cã thÓ so s¸nh c¸c m« h×nh vµ trÝch ra ®­îc tõ viÖc so s¸nh ®ã mét m« h×nh duy nhÊt cã chøa ®Æc tr­ng tèt nhÊt cña c¶ hai. Ch­¬ng III Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ phÇn mÒm I : ph©n tÝch hÖ thèng Ph©n tÝch lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nh»m lùa chän gi¶i ph¸p thÝch hîp, biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®­a m¸y tÝnh vµo phôc vô cho c¸c c«ng viÖc hµng ngµy. Ph©n tÝch lµ c«ng ®o¹n ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö. HiÖu qu¶ ®em l¹i cña ch­¬ng tr×nh phô thuéc vµo ®é n«ng s©u cña kÕt qu¶ ph©n tÝch ban ®Çu. Ph©n tÝch hÖ thèng bao gåm: - Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ yªu cÇu: Giai ®o¹n nµy nh»m ph©n tÝch yªu cÇu cña hÖ thèng vµ yªu cÇu cña nhµ qu¶n lÝ. Nã cho phÐp c¸c nhµ qu¶n lÝ quyÕt ®Þnh cã nªn tiÕp tôc hay dõng l¹i dù ¸n. - Ph©n tÝch chi tiÕt hÖ thèng: Tõ nh÷ng kh¶o s¸t thùc tÕ, nh÷ng th«ng tin, d÷ liÖu tõ c¸c phßng ban sÏ ®­îc hÖ thèng sö lÝ, tæng hîp thµnh b¸o c¸o göi ®Õn yªu cÇu cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ ban ngµnh cã liªn quan. 1. Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý d­ ¸n phÇn mÒm Mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ d­ ¸n phÇn mÒm cã thÓ ®­îc m« t¶ nh­ sau: Th«ng tin ®Çu ra Danh s¸ch dù ¸n Danh s¸ch kh¸ch hµng Danh s¸ch tiÕn ®é cña dù ¸n ……….. Ch­¬ng tr×nh qu¶n trÞ d­ ¸n phÇn mÒm D÷ liÖu ®Çu vµo Danh môc kh¸ch hµng Danh môc dù ¸n Danh môc qu¶n trÞ Hå s¬ dô ¸n ........... §Çu vµo cña ch­¬ng tr×nh lµ c¸c d÷ liÖu liªn quan ®Õn mét dù ¸n phÇn mÒm mµ ch­¬ng tr×nh cÇn ng­êi qu¶n lÝ dù ¸n lµ qu¶n trÞ viªn dù ¸n . §Ó tõ ®ã d÷ liÖu ®­îc ph©n tÝch vµ ng­êi qu¶n trÞ dù ¸n lËp ra b¶ng kÕ ho¹chcña dù ¸n ®ã C¸c d÷ liÖu nµy bao gåm c¸c danh môc nh­ danh môc nh­ :Danh môc kh¸ch hµng , danh muc dù ¸n , hå s¬ dù ¸n …….. C¸c yªu cÇu vÒ th«ng tin ph¶i chÝnh x¸c , th«ng tin ph¶i ®óng vµ cô thÓ §Çu ra cña ch­¬ng tr×nh cã thÓ cã nhiÒu ®Æc thï kh¸c nhau tuú theo yªu cÇu cña ng­êi qu¶n trÞ dù ¸n ®ã , tuy nhiªn nã th­êng ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng b¸o c¸o ®Æc tr­ng theo c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. B¸o c¸o vÒ danh s¸ch m· dù ¸n, danh môc kh¸ch hµng , hå s¬ c¸n bé dù ¸n. §©y lµ nh÷ng b¸o c¸o ®­îc coi nh­ c¬ b¶n nhÊt, b¾t buéc ph¶i cã cña mét ch­¬ng tr×nh qu¶n lÝ dù ¸n, c¸c b¸o c¸o nµy cã thÓ chi tiÕt hoÆc chØ mang tÝnh thèng kª thuÇn tuý. Theo c¸ch nh×n ®ã vÒ ch­¬ng tr×nh ta thÊy r»ng hÖ ch­¬ng tr×nh qu¶n trÞ dù ¸n phÇn mÒm sÏ cã mét c¬ së d÷ liÖu ®Ó l­u tr÷ c¸c d÷ liÖu vÒ c¸c danh môc, c¸c d÷ liÖu vÒ mét dù ¸n , mét ch­¬ng tr×nh cho phÐp cËp nhËt, söa ch÷a, lo¹i bá c¸c th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu ®ã, ®ång thêi ch­¬ng tr×nh ®ã cßn cho phÐp xö lÝ th«ng tin, t×m kiÕm ®Ó cã thÓ ®­îc c¸c th«ng tin phï hîp víi yªu cÇu, in ra c¸c th«ng tin d­íi d¹ng c¸c b¸o c¸o nh­ ®· tr×nh bµy. Cho phÐp ng­êi sö dông ch­¬ng tr×nh tiÕt kiÖm c«ng søc vµ thêi gian, c«ng t¸c qu¶n trÞ dù ¸n sÏ ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö 2. S¬ ®å chøc n¨ng qu¶n trÞ dù ¸n tæng qu¸t 1. Qu¶n lý hÖ thèng Qu¶n trÞ dù ¸n Héi ®ång qu¶n trÞ 4.Qu¶n trÞ 3. Qu¶n lý cËp nhËt 2. Qu¶n lý danh môc 5.B¸o c¸o tæng hîp 2.1. TiÕn tr×nh 1 (Qu¶n lý hÖ thèng) Qu¶n lý ng­êi dïng Th«ng sè hÖ thèng Phôc håi d÷ liÖu Tho¸t khái ch­¬ng tr×nh HÖ thèng 2.2 TiÕn tr×nh 2 (Qu¶n lý cËp nhËt ) Nhãm thùc hiÖn Phßng ban C¸n bé dù ¸n Kh¸ch hµng Nhãm kh¸ch hµng Danh môc 2.3 TiÕn tr×nh 3: Qu¶n lý cËp nhËt dù ¸n Dù ¸n Néi dung c«ng viÖc Chi phÝ dù ¸n KÕ ho¹ch tæng hîp CËp nhËt 2.4: TiÕn tr×nh 4( Qu¶n trÞ dù ¸n ) KÕ ho¹ch chi tiÕt LËp kÕ ho¹ch tæng hîp LËp lÞch dù ¸n Ph©n c«ng c«ng viÖc Qu¶n trÞ 2.5 TiÕn tr×nh 5(B¸o c¸o tæng hîp ) Thèng kª tæng hîp Nh©n lùc cña dù ¸n Chi phÝ dù ¸n B¶ng kÕ ho¹ch LÞch dù ¸n Danh s¸ch dù ¸n B¸o c¸o tæng hîp 3. S¬ ®å luång th«ng tin Nh­ ®· tr×nh bµy, s¬ ®å luång th«ng tin IFD (Information Flow Diagram) dïng ®Ó m« t¶ hÖ thèng th«ng tin d­íi d¹ng ®éng, tøc lµ ta sÏ m« t¶ sù di chuyÓn c¸c d÷ liÖu vÒ nh©n sù, c¸c xö lÝ liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lÝ nh©n sù trong thÕ giíi bªn ngoµi d­íi d¹ng s¬ ®å. ë ®©y ta thÊy hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ nh©n sù liªn quan ®Õn ba ®èi t­îng chñ yÕu lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c qu¶n lÝ nh©n sù vµ ban l·nh ®¹o cña c¬ quan doanh nghiÖp, nh÷ng ng­êi cÇn vµ sÏ trùc tiÕp xem c¸c th«ng tin do hÖ thèng ®em l¹i ®Ó ra quyÕt ®Þnh. C¸c th«ng tin vÒ c¸n bé c«ng nh©n viªn sÏ ®­îc l­u vµo c¬ së d÷ liÖu cña ch­¬ng tr×nh, sau ®ã sÏ lªn c¸c b¸o c¸o. C¸n bé c«ng nh©n viªn sÏ cung cÊp th«ng tin cho hÑ thèng, sau ®ã c¸c th«ng tin nµy sÏ ®­îc l­u vµo c¸c tÖp hå s¬ c¸n b«. (s¬ ®å IFD cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ nh©n sù Trang bªn) S¬ ®å IFD Thêi ®iÓm Kh¸ch hµng Qu¶n trÞ dù ¸n L·nh ®¹o C¸c yªu cÇu dù ¸n B¸o c¸o tæng hîp B¸o c¸o tæng hîp B¸o c¸o kÕ ho¹ch B¸o c¸o kÕ ho¹ch Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n LËp kÕ ho¹ch LËp lÞch ph©n c«ng CV Dù trï kinh phÝ LËp b¸o c¸o KÕ ho¹ch thùc hiÖn C¸ctÖp DL cña dù ¸n 5. S¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD) 5.1 S¬ ®å ng÷ c¶nh ThÓ hiÖn kh¸i qu¸t néi dung chÝnh cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ, tøc lµ chØ cÇn nh×n vµo s¬ ®å lµ ta cã thÓ nhËn thÊy vµ n¾m ®­îc néi dung chÝnh cña hÖ thèng. Trong hÖ thèng th«ng tin qu¶n trÞ dù ¸n cã c¸c th«ng tin vÒ dù ¸n phÇn mÒm.Bao gåm c¸c b¶ng c¸c qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin vµ ®uîc tËp hîp l¹i thµnh mét hÖ thèng th«ng tin. C¸c th«ng tin nµy kÕt hîp víi c¸c d÷ liÖu cã s½n trong hÖ thèng nh­ c¸c tÖp danh môc, c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng , vÒ dù ¸n sÏ cho ta c¸c b¸o c¸o tæng qu¸t nhÊt vÒ phÇn mÒm ®ã. ë s¬ ®å ng÷ c¶nh ta coi hÖ thèng gièng nh­ hép ®en, c¸c th«ng tin vÒ c¸n bé nh­ ®Çu vµo cña hÖ thèng, c¸c b¸o c¸o vµ c¸c th«ng tin kh¸c gièng nh­ c¸c ®Çu ra cña hÖ thèng, chÝnh c¸n bé c«ng nh©n viªn còng lµ nh÷ng ng­êi h­ëng lîi Ých cña hÖ thèng ®em l¹i. Ban l·nh ®¹o vµ c¸c ®èi t­îng cô thÓ kh¸c lµ nh÷ng ng­êi sö dông nh÷ng th«ng tin do hÖ thèng mang l¹i, hä chÝnh lµ nh÷ng ®èi t­îng phôc vô cña hÖ thèng th«ng tin S¬ ®å ng÷ c¶nh cña luång th«ng tin nh»m ph©n tÝch dù ¸n : Kh¸ch hµng Ban l·nh ®¹o dù ¸n C¸n bé dù ¸n Qu¶n trÞ viªn Qu¶n trÞ viªn Ban l·nh ®¹o dù ¸n HÖ thèng hç trî qu¶n trÞ dù ¸n phÇn mÒm Nghiªn cøu dù ¸n Th«ng b¸o kÕ ho¹ch cña dù ¸n Thu thËp th«ng invÒ dù ¸n Cung cÊp th«ng tin vÒ dù ¸n LËp kÕ ho¹ch Th«ng b¸o vÒ dù ¸n 5.2 S¬ ®å luång d÷ liÖu (DFD- Ph©n r· møc 0) S¬ ®å DFD møc ng÷ c¶nh chØ cho ta c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng, ta cÇn ph©n r· s¬ ®å ra c¸c møc cô thÓ h¬n ®Ó thÊy ®­îc néi dung cô thÓ cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n trÞ dù ¸n phÇn mÒm. ViÖc cËp nhËt hå s¬ d÷ liÖu vÒ hÖ thèng th«ng tin kh«ng chØ diÔn ra ë c¸c qu¶n trÞ viªn mµ cßn ®èi víi c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. khi cã mét dù ¸n th«ng tin míi ®­îc cËp nhËt vµo hÖ thèng cña ch­¬ng tr×nh th× c¸c thµnh viªn trong c«ng ty ®Òu cã thÓ tham kh¶o dù ¸n ®ã. C¸c thµnh viªn trong c«ng ty trao ®æi ý kiÕn víi nhau tr­¬c khi dù ¸n ®ã ®­îc lËp kÕ ho¹ch . Th«ng tin trªn th­êng xuyªn cÇn cËp nhËt bæ sung. Do ®ã viÖc b¶o mËt th«ng tin lµ ®iÒu cÇn thiÕt vµ lµ m«t nguyªn t¾c trong c«ng nghÖ th«ng tin , nhÊt lµ trong c«ng nghÖ phÇn mÒm. Sau khi cËp nhËt xong c¸c th«ng tin vÒ dù ¸n, c¸c d÷ liÖu nµy sÏ ®­îc l­u vµo trong mét tÖp gäi lµ tÖp “HÖ thèng th«ng tin”, c¸c d÷ liÖu nµy kÕt hîp víi c¸c d÷ liÖu cã s½n trong c¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng nh­ danh môc c¸c form cËp nhËt,form qu¶n trÞ vµ form b¸o c¸o tæng hîp t¹o thµnh mét c¬ së d÷ liÖu hoµn chØnh cña hÖ thèng. S¬ ®å DFD ph©n r· møc 0: Kh¸ch hµng L·nh ®¹o Qu¶n trÞ dù ¸n C¸n bé dù ¸n HÖ thèng hç trî qu¶n trÞ dù ¸n C¸c b¸o c¸o dù ¸n, th«ng tin dù ¸n Ph©n c«ngc«ng viÖc ,lÞch dù ¸n Dù ¸n vµ c¸c yªu cÇu cña dù ¸n C¸c chØ ®¹o Nh©n lùc dù ¸n C¸c vÊn ®Ò qu¶n trÞ C¸c b¸o c¸o Th«ng tin dù ¸n 2:S¬ ®å DFD ph©n r· møc 1: Qu¶n trÞ viªn B¶ng kÕ ho¹ch C¸c tÖp D.L T gian biÓu LÞch T.hiÖn Ph©n tÝch dù ¸n 1.0 LËp lÞch dô ¸n 4.0 Ph©n c«ng c«ng viÖc 3.0 LËp c¸c b¸o c¸o dù ¸n 7.0 Thùc hiÖn dù ¸n 6.0 Dù trï khinh phÝ, thêi gian D .¸n 5.0 LËp kÕ ho¹ch 2.0 Kh¸ch hµng Bé phËn L·nh ®¹o Kh¸ch hµng C¸c b¸o c¸o ®É ®­îc hoµn thµnh K.tra dù ¸n LËp chi phÝ T.hµnh c«ng viÖc T.Tin ®· nhËp D. ¸n ®· ph©n tÝch C¸c yªu cÇu dù ¸n Kinh phÝ D.A C¸n bé D.A B¶ng ph©n c«ng C.V KH ®· T.hiÖn 1:B¶ng qu¶n lý dù ¸n §©y lµ trang ®Çu cña ch­¬ng tr×nh tõ ®©y ta cã thÓ vµo hÖ thèng ®Ó tra cøu th«ng tin cña dù ¸n tiÕp ®ã lµ c¸c ch­¬ng tr×nh . Danh môc , CËp nhËt , Qu¶n trÞ b¸o c¸o /tæng hîp vµ trî gióp 2: B¶ng Danh môc kh¸ch hµng: B¶ng nµycho chóng ta biÕt ®­îc M· kh¸h hµng ,Tªn kh¸ch hµng , §Þa chØ ,§iÖn tho¹i cña c¸c kh¸ch hµng .Gióp cho chóng ta thªm danh s¸ch cña c¸c kh¸ch hµng ®Ó cho chóng ta biÕt ®­îc th«ng tin vÒ kh¸ch hµng . 3: B¶ng cËp nhËt dù ¸n B¶ng nµy cho chóng ta biÕt ®­îc th«ng tin vÒ mét dù ¸n nµo ®ã mµ kh¸ch hµng yªu cÇu cho chóng ta . Nh»m cho ta biÕt ®­îc c¸c th«ng tin vÒ mét dù ¸n ®Ó ph©n tÝch th«ng tin vÒ dù ¸n ®ång thêi lËp kÕ ho¹ch cho dù ¸n ®ã mét c¸ch chÝnh x¸c . 3:B¶ng M· dù ¸n B¶ng nµy cho ra danh s¸ch cña mét dù ¸n . Nh× vµo danh s¸ch nµy cho ta biÕt ®­îc m· cña dù ¸n , néi dung c«ng viÖc , sè tiÒn hay chi phÝ cña dù ¸n Ch­¬ng tr×nh nguån: // Main.Prg SET DELE ON SET EXACT ON HIDE WINDOWS SCREEN CLOSE ALL CLEAR ALL SET SYSME OFF SET SYSMENU TO SET SYSMENU AUTOMATIC _SCREEN.VISIBLE=.F. _SCREEN.Caption = "Quan ly du an" PUBLIC M_Data, M_Root, M_Prog, M_Pict, M_Form, M_Repo M_Root = LEFT(SYS(16),RAT("\",SYS(16),2)) M_Data = M_Root + [Data\] M_Pict = M_Root + [Pict\] M_Prog = M_Root + [Prog\] M_Form = M_Root + [Form\] M_Repo = M_Root + [Repo\] _SCREEN.Picture = M_Pict + [backgrnd.gif] Do (M_prog + [Main.mpr]) ON KEY LABEL F3 Do Vefox ON KEY LABEL F3 PROCE Vefox CLOS DATabase ALL CLEA ALL SET SYS MENU TO DEFA RETU Xö lý Form CËp nhËt kh¸ch hµng Moi.Click IF THIS.Caption = "\<Míi" Moi_Sua = [M] THISFORM.TxtMa_kh.Setfocus() THISFORM.TxtMa_kh.Value = [] THISFORM.TxtTen_kh.Value = [] THISFORM.CbNhom.Value = [] THISFORM.TxtDia_chi.value = [] THISFORM.TxtDien_thoai.Value = [] THISFORM.TxtFax.Value = [] THISFORM.TxtMa_kh.READONLY = .F. THISFORM.TxtTen_kh.READONLY = .F. THISFORM.CbNhom.READONLY = .F. THISFORM.TxtDia_chi.READONLY = .F. THISFORM.TxtDien_thoai.READONLY = .F. THISFORM.TxtFax.READONLY = .F. THISFORM.Commandgroup1.CmdSua.caption="\<Bá qua" THISFORM.Commandgroup1.CmdXoa.Enabled = .F. THISFORM.Commandgroup1.CmdIn.Enabled = .F. THIS.Caption ="\<L­u" ELSE THIS.Caption ="\<Míi" THISFORM.Commandgroup1.CmdSua.caption="\<Söa" THISFORM.Commandgroup1.CmdXoa.Enabled = .T. THISFORM.Commandgroup1.CmdIn.Enabled = .T. THISFORM.TxtMa_kh.READONLY = .T. THISFORM.TxtTen_kh.READONLY = .T. THISFORM.CbNhom.READONLY = .T. THISFORM.TxtDia_chi.READONLY = .T. THISFORM.TxtDien_thoai.READONLY = .T. THISFORM.TxtFax.READONLY = .T. SELEC M_Khachhang IF Moi_Sua = [M] APPEN BLANK GATHE MEMVA THISFORM.REFRESH Moi_Sua = [] ELSE GATHE MEMVA MEMO THISFORM.REFRESH Moi_Sua = [] ENDI ENDI Sua.Click Moi_Sua = [S] IF THIS.Caption = "\<Söa" THISFORM.TxtTen_kh.SETFOCUS() THISFORM.TxtTen_kh.READONLY = .F. THISFORM.CbNhom.READONLY = .F. THISFORM.TxtDia_chi.READONLY = .F. THISFORM.TxtDien_thoai.READONLY = .F. THISFORM.TxtFax.READONLY = .F. THISFORM.Commandgroup1.CmdMoi.caption="\<L­u" THISFORM.Commandgroup1.CmdXoa.Enabled = .F. THISFORM.Commandgroup1.CmdIn.Enabled = .F. THIS.Caption ="\<Bá qua" ELSE THIS.Caption ="\<Söa" THISFORM.Commandgroup1.CmdMoi.caption="\<Míi" THISFORM.Commandgroup1.CmdXoa.Enabled = .T. THISFORM.Commandgroup1.CmdIn.Enabled = .T. SELE M_Khachhang SCATT MEMVA THISFORM.REFRESH ENDI Xö lý Form CËp nhËt dù ¸n Moi.Click IF THIS.Caption = "\<Míi" Moi_Sua = [M] THISFORM.TxtMa_da.Setfocus() THISFORM.TxtTen_da.Value = [] THISFORM.CbMa_kh.Value = [] THISFORM.CbLoaida.Value = [] THISFORM.TxtNgay_bd_dk.value = [] THISFORM.TxtNgay_kt_dk.value = [] THISFORM.TxtThoigian.Value = [] THISFORM.TxtChi_phi.Value = [] THISFORM.Text4.value = [] THISFORM.Text5.Value = [] THISFORM.text6.value = [] THISFORM.TExt7.value = [] THISFORM.Text5.READONLY = .F. THISFORM.TxtMa_da.READONLY = .F. THISFORM.TxtTen_da.READONLY = .F. THISFORM.CbMa_kh.READONLY = .F. THISFORM.Cbloaida.READONLY = .F. THISFORM.TxtNgay_bd_dk.READONLY = .F. THISFORM.TxtNgay_kt_dk.READONLY = .F. THISFORM.TxtThoigian.READONLY = .F. THISFORM.TXTChi_phi.READONLY = .F. THISFORM.Text4.READONLY = .F. THISFORM.Text7.READONLY = .F. THISFORM.Text6.READONLY = .F. THISFORM.Commandgroup1.CmdSua.caption="\<Bá qua" THISFORM.Commandgroup1.CmdXoa.Enabled = .F. THISFORM.Commandgroup1.CmdIn.Enabled = .F. THIS.Caption ="\<L­u" ELSE THIS.Caption ="\<Míi" THISFORM.Commandgroup1.CmdSua.caption="\<Söa" THISFORM.Commandgroup1.CmdXoa.Enabled = .T. THISFORM.Commandgroup1.CmdIn.Enabled = .T. THISFORM.Text5.READONLY = .T. THISFORM.TxtMa_da.READONLY = .T. THISFORM.TxtTen_da.READONLY = .T. THISFORM.CbMa_kh.READONLY = .T. THISFORM.Cbloaida.READONLY = .T. THISFORM.TxtNgay_bd_dk.READONLY = .T. THISFORM.TxtNgay_kt_dk.READONLY = .T. THISFORM.TxtThoigian.READONLY = .T. THISFORM.TXTChi_phi.READONLY = .T. THISFORM.Text4.READONLY = .T. THISFORM.Text7.READONLY = .t. THISFORM.Text6.READONLY = .T. SELEC M_duan IF Moi_Sua = [M] m.ngay_bd_dk = CTOD(ALLT(m.ngay_bd_dk)) m.ngay_kt_dk = CTOD(ALLT(m.ngay_kt_dk)) APPEN BLANK GATHE MEMVA THISFORM.REFRESH Moi_Sua = [] ELSE GATHE MEMVA MEMO THISFORM.REFRESH Moi_Sua = [] ENDI ENDI Sua.Click Moi_Sua = [S] IF THIS.Caption = "\<Söa" THISFORM.Text5.READONLY = .F. THISFORM.TxtTen_da.SETFOCUS() THISFORM.TxtTen_da.READONLY = .F. THISFORM.CbMa_kh.READONLY = .F. THISFORM.Cbloaida.READONLY = .F. THISFORM.TxtNgay_bd_dk.READONLY = .F. THISFORM.TxtNgay_kt_dk.READONLY = .F. THISFORM.TxtThoigian.READONLY = .F. THISFORM.TXTChi_phi.READONLY = .F. THISFORM.Text4.READONLY = .F. THISFORM.Text7.READONLY = .F. THISFORM.Text6.READONLY = .F. THISFORM.Commandgroup1.CmdMoi.caption="\<L­u" THISFORM.Commandgroup1.CmdXoa.Enabled = .F. THISFORM.Commandgroup1.CmdIn.Enabled = .F. THIS.Caption ="\<Bá qua" ELSE THIS.Caption ="\<Söa" THISFORM.Commandgroup1.CmdMoi.caption="\<Míi" THISFORM.Commandgroup1.CmdXoa.Enabled = .T. THISFORM.Commandgroup1.CmdIn.Enabled = .T. SELE M_Duan SCATT MEMVA THISFORM.REFRESH ENDI B¶ng DANH MôC C¸C TµI LIÖU THAM KH¶O 1- PTS Hµn ViÕt ThuËn, Gi¸o tr×nh “ CÊu tróc d÷ liÖu vµ gi¶i thuËt ”, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª -Hµ néi 1999. 2- TS Tr­¬ng V¨n Tó & TS TrÇn ThÞ Song Minh, Gi¸o tr×nh “ HÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ “ Nhµ xuÊt b¶n thèng kª- Hµ néi 2000. 3- ThS TrÇn C«ng UÈn, Gi¸o tr×nh “ C¬ së d÷ liÖu SQL – Access ”, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª- Hµ néi 2000 . 4- “ Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ th«ng tin “ – NguyÔn V¨n Ba, §HBK Hµ Néi, Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc quèc gia Hµ Néi – 2002 5-“Ph©n tÝch thiÕt kÕ vµ cµi ®Æt hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý “_ TrÇn Thµnh Mai, NXB TrÎ 1996

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHệ thống hỗ trợ quản trị dự án phần mềm.doc
Luận văn liên quan