Hệ thống quản lý ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý ký túc xá Công Cụ Visual Studio Ngôn ngữ Visual Basic

pdf37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2238 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống quản lý ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
L I NÓI Đ UỜ Ầ ______000______ Ngày nay, công ngh thông tin đã có nh ng b c phát tri n m nh m theo cệ ữ ướ ể ạ ẽ ả chi u r ng và sâu. Máy tính đi n t không còn là m t th ph ng ti n quý hi mề ộ ệ ử ộ ứ ươ ệ ế mà đang ngày càng tr thành m t công c làm vi c và gi i trí thông d ng c a conở ộ ụ ệ ả ụ ủ ng i, không ch công s mà còn ngay c trong gia đình.ườ ỉ ở ở ả Đ ng tr c s bùng n thông tin, các t ch c và các doanh nghi p đ u tìmứ ướ ự ổ ổ ứ ệ ề m i bi n pháp đ xây d ng hoàn thi n h th ng thông tin c a mình nh m tin h cọ ệ ể ự ệ ệ ố ủ ằ ọ hoá các ho t đ ng tác nghi p c a đ n v mình. M c đ hoàn thi n tuỳ thu c vàoạ ộ ệ ủ ơ ị ứ ộ ệ ộ quá trình phân tích và thi t k h th ng. ế ế ệ ố T nhu c u nêu trên, trong th i gian th c t p t t nghi p em đã s d ng v nừ ầ ờ ự ậ ố ệ ử ụ ố ki n th c ít i c a mình tìm hi u và phân tích bài toán qu n lý ký túc xá “ế ứ ỏ ủ ể ả Tr ngườ CĐ CNNT H u Ngh Viêt – Hànữ ị ”. Nó ch mang tính ch t th nghi m đ h c h i,ỉ ấ ử ệ ể ọ ỏ trao đ i kinh nghi m và làm quen v i th c t .ổ ệ ớ ự ế V i s h ng d n t n tình c a Th y Lê Tân em đã hoàn thành cu n báo cáoớ ự ướ ẫ ậ ủ ầ ố đ án t t nghi p này. Tuy đã c g ng h t s c tìm hi u, phân tích thi t k và càiồ ố ệ ố ắ ế ứ ể ế ế đ t h th ng nh ng ch c r ng không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mongặ ệ ố ư ắ ằ ỏ ữ ế ấ nh n đ c s thông c m và góp ý c a quí Th y cô. Em xin chân thành c m n.ậ ượ ự ả ủ ầ ả ơ Qua đây cho phép em bày t lòng bi t n đ n s d y d ch b o c a cácỏ ế ơ ế ự ạ ỗ ỉ ả ủ th y, cô trong tr ng. Đ c bi t là th y Lê Tân, ng i đã tr c ti p h ng d n, chầ ườ ặ ệ ầ ườ ự ế ướ ẫ ỉ b o và giúp đ em trong th i gian th c hi n đ án t t nghi p này, em chân thànhả ỡ ờ ự ệ ồ ố ệ c m n s h ng d n t n tình c a Th y.ả ơ ự ướ ẫ ậ ủ ầ Đà N ng, tháng 04 / 2010ẵ Sinh viên th c hi nự ệ Lê Thanh Huyên Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang i Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ M C L CỤ Ụ L I NÓI Đ UỜ Ầ .........................................................................................................i M C L CỤ Ụ ................................................................................................................ii Ch ng 1. T ng quan đ tàiươ ổ ề .................................................................................1 1.1 Lý do ch n đ tàiọ ề ................................................................................................1 1.2 Tình hình nghiên c uứ 1.2.1 T ng quan tình hình nghiên c u thu c lĩnh v c c a đ tàiổ ứ ộ ự ủ ề .....................1 1.2.2 Danh m c các công trình liên quanụ ...........................................................2 1.3 M c tiêu và ph ng pháp nghiên c uụ ươ ứ ................................................................2 1.3.1 M cụ tiêu....................................................................................................2 1.3.2 Ph ng pháp nghiên c uươ ứ ..........................................................................2 1.3.2.1 Ph ng pháp khoa h cươ ọ ...................................................................2 1.3.2.2 Ph ng pháp thu th p tài li uươ ậ ệ .......................................................3 1.4 Tài li u t ng h pệ ổ ợ .................................................................................................3 1.4.1 B máy t ch cộ ổ ứ .........................................................................................3 1.4.2 N i quy ký túc xáộ ......................................................................................5 Ch ng 2. C s lý thuy t và công c phát tri nươ ơ ở ế ụ ể .............................................6 2.1 C s lý thuy tở ở ế ....................................................................................................6 2.1.1 Các khái ni m c b nệ ở ả ...............................................................................6 2.1.2 Khái ni m ph thu c d li u và các d ng chu nệ ụ ộ ữ ệ ạ ẩ ...................................6 2.1.3 Khái ni m ch d n và khoá ch d nệ ỉ ẫ ỉ ẫ ..........................................................7 2.1.4 M c tiêu và tính u vi t c a mô hình quan hụ ư ệ ủ ệ........................................7 2.2 Công c phát tri nụ ể ..............................................................................................7 2.2.1 L a ch n công cự ọ ụ.....................................................................................7 2.2.1.1 Lý do ch n công c Visuaọ ụ l Basic 6.0...........................................7 2.2.1.2 Tóm t t s l c v ngôn ng Visual Basic 6.0ắ ơ ượ ề ữ ...........................8 2.2.1.2.1 Bi nế ..................................................................................8 2.2.1.2.2 Các ki u d li u trong Visual Basicể ữ ệ ................................9 2.2.1.2.3 Các toán t trong Visual Basicử .........................................11 2.2.1.2.3.1 Các toán t tính toánử ................................................11 2.2.1.2.3.2 Các toán t so sánhử ..................................................11 2.2.1.2.3.3 Các toán t lu n lýử ậ ...................................................11 2.2.1.2.3.4 C u trúc tuy nấ ể .........................................................11 2.2.1.2.3.5 C u trúc l pấ ặ .............................................................12 2.2.1.2..4 H ng, th t c, hàmằ ủ ụ .........................................................13 2.2.1.3 H qu n tr c s d li u MySQLệ ả ị ơ ở ữ ệ ..............................................16 2.2.2 Môi tr ng làm vi cườ ệ .................................................................................16 2.2.3 K t lu nế ậ ....................................................................................................17 Ch ng 3. Phân tích thi t k h th ngươ ế ế ệ ố .............................................................18 3.1 Ph n t ng quanầ ổ ....................................................................................................18 3.1.1 Ph m vi và ràng bu c cho h th ngạ ộ ệ ố .........................................................18 3.1.1.1 Ph m vi h th ngạ ệ ố .........................................................................18 3.1.1.2 Các ràng bu c h th ngộ ệ ố ...............................................................18 Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang ii Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ 3.1.2 K ho ch th c hi nế ạ ự ệ ..................................................................................18 3.2 Phân tích..............................................................................................................18 3.2.1 Phân tích hi n tr ngệ ạ ..................................................................................18 3.2.1.1 S đ t ch cơ ồ ổ ứ ...............................................................................18 3.2.1.2 Mô t ho t đ ng hi n tr ng c a bài toán t ng ngả ạ ộ ệ ạ ủ ươ ứ .................18 3.2.1.3 Nh n xét đánh giá hi n tr ngậ ệ ạ .......................................................19 3.2.2 Phân thích d li uữ ệ .....................................................................................20 3.2.2.1 Mô hình hóa d li u quan ni m ER có đ c t mô hìnhữ ệ ệ ặ ả ..............20 3.2.2.1.1 Mô hình hóa d li u ERữ ệ ...................................................20 3.2.2.1.2 Đ c t mô hìnhặ ả .................................................................20 3.2.2.2 Bi u di n mô hình quan ni m ERể ễ ệ ...............................................23 3.2.3 Phân tích yêu c u h th ngầ ệ ố ......................................................................25 3.2.3.1 Xác đ nh yêu c u ch c năng và phi ch c năngị ầ ứ ứ ............................25 3.2.3.1.1 Các yêu c u ch c năngầ ứ ....................................................25 3.2.3.1.2 Yêu c u phi ch c năngầ ứ .....................................................25 3.2.3.2 Mô hình quan h x lý BFDệ ử .........................................................25 3.2.3.2.1 Mô hình c p 1ấ ...................................................................25 3.2.3.2.2 Mô hình c p 2ấ ...................................................................26 3.2.3.2.3 Mô hình c p 3ấ ...................................................................27 3.2.3.3 M t s mô hình mô t quy trình c a h th ng b ng ộ ố ả ủ ệ ố ằ MERISE. .28 3.2.3.3.1 Mô t quy trình x lý h s đăng ký ả ử ồ ơ ..............................28 3.2.3.3.2 Mô t x lý các kho n l phíả ử ả ệ ..........................................29 3.2.3.3.3 Mô t quy trình s p x p phòng theo đi u ki n ả ắ ế ề ệ .............30 3.2.3.3.4 Mô t x lý các kho n phí khácả ử ả .....................................31 3.2.3.3.5 S đ x lý bi n cơ ồ ử ế ố.........................................................32 3.2.3.3.6 Mô hình quan h x lýệ ử .....................................................33 3.2.3.3.7 Mô t các nguyên tác bi n c vào raả ế ố ...............................34 K T LU NẾ Ậ .........................................................................................................................35 Tài li u tham kh oệ ả ..................................................................................................36 Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang iii Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả Ch ng 1 T ng Quan V Đ Tàiươ ổ ề ề 1.1. Lý do ch n đ tàiọ ề Ký túc xá c a tr ng CĐ CNTT h u ngh Vi t Hàn v quy mô là r t l n nênủ ườ ữ ị ệ ề ấ ớ vi c qu n lý ệ ả thông tin cán bộ KTX, qu n lý sinh viên n i trúả ộ và c s v t ch tơ ở ậ ấ , các phòng , qu n lý thu chi ti n phòngả ề , đi n n cệ ướ , tìm ki m thông tinế là r t c nấ ầ thi t. Ngày nay vi c ế ệ qu n lý trên máy tínhả mang l i hi u qu cao v ngu n nhânạ ệ ả ề ồ l c, kinh t . Đ c d n ch ng nh Tr ng ĐHQG Tp.H Chí Minh. Đ c bi t vàoự ế ượ ẫ ứ ư ườ ồ ặ ệ đ u năm s l ng SV đăng ký ký túc là r t nhi uầ ố ượ ở ấ ề vì v y n u có m t ch ngậ ế ộ ươ trình qu n lý ký túc s giúp công vi c nhanh h n và ti t ki m đ c nhi u th i gianả ẽ ệ ơ ế ệ ượ ề ờ cho công tác qu n lý.ả - Em c m th y em làm đ tài qu n lý là phù h p v i kh năng và năng l c hi n cóả ấ ề ả ợ ớ ả ự ệ c a em.ủ - Lý do cá nhân đây là năm h c cu i ngôi tr ng này. Em mu n làm đi u gì đóọ ố ở ườ ố ề v ngôi tr ng mà em đã h c, nên em đã quy t đ nh đi sâu vào đ tài “Qu n lý kýề ườ ọ ế ị ề ả túc xá Tr ng CĐ CNTT H u Ngh Vi t-Hàn” ườ ữ ị ệ 1.2. Tình hình nghiên c uứ - Qu n lý ký túc xá là m t v n đ đ c đ t ra các tr ng có ký túc xá. Vì v y cóả ộ ấ ề ượ ặ ở ườ ậ r t nhi u ch ng trình và công trình nghiên c u v đ tài qu n lý ký túc xá. M t víấ ề ươ ứ ề ề ả ộ d đi n hình v công tác qu n lý ký túc xá Tr ng ĐHQG T.p H Chí Minh. ụ ể ề ả ườ ồ Qua nghiên c u th c t , qua internet đ c bi t mô hình qu n lý ký túc xá c a Tr ngứ ự ế ượ ế ả ủ ườ ĐHQG Tp.H Chí Minh đang đ c s d ng là r t t t r t phù h p. Nên qua đó emồ ượ ử ụ ấ ố ấ ợ mu n áp d ng cái mô hình này vào qu n lý ký túc xá tr ng mình. Vì nó có nh ngố ụ ả ườ ữ nét t ng đ ng gi ng nhau ( V c s v t ch t, V đ i ngũ qu n lý...)ươ ồ ố ề ơ ở ậ ấ ề ộ ả 1.3. M c tiêu và ph ng pháp nghiên c uụ ươ ứ 1.3.1. M c tiêuụ M c tiêu đ c xác đ nh hàng đ u qu n lý ký túc xá nâng cao ch t l ng s ng choụ ượ ị ầ ả ấ ượ ố sinh viên. • Ch ng trình đ m b o đ c:ươ ả ả ượ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 1 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 1. Qu n lý đ c phòng trong ký túc xá s phòngả ượ ở ố 2. Tài s n trong ký túc xáả 3. Qu n lý sinh viên trong ký túc xá ( Danh sách sinh viên t ngả ừ phòng, tr ng phòng, đ a ch , l p, s đi n tho i liên h …)ưở ị ỉ ớ ố ệ ạ ệ 4. Qu n lý theo dõi s a ch a phòng trong ký túc xá.ả ử ữ ở 5. Qu n lý thu ti n , ti n đi n n c c p hóa đ n.ả ề ở ề ệ ướ ấ ơ 6. Qu n lý đăng ký ký túc xá.ả ở 7. Qu n lý thi đua gi a các phòngả ữ 1.3.2 Ph ng pháp nghiên c uươ ứ - Nghiên c u khoa h c là m t h at đ ng tìm ki m, xem xét, đi u tra, ho c thứ ọ ộ ọ ộ ế ề ặ ử nghi m. D a trên nh ng s li u, tài li u, ki n th c,… đ t đ c t các thí nghi mệ ự ữ ố ệ ệ ế ứ ạ ượ ừ ệ NCKH đ phát hi n ra nh ng cái m i v b n ch t s v t, v th gi i t nhiên vàể ệ ữ ớ ề ả ấ ự ậ ề ế ớ ự xã h i, và đ sáng t o ph ng pháp và ph ng ti n k thu t m i cao h n, giá trộ ể ạ ươ ươ ệ ỹ ậ ớ ơ ị h n. Con ng i mu n làm NCKH ph i có ki n th c nh t đ nh v lãnh v c nghiênơ ườ ố ả ế ứ ấ ị ề ự c u và cái chính là ph i rèn luy n cách làm vi c t l c, có ph ng pháp t lúcứ ả ệ ệ ự ự ươ ừ ng i trên gh nhà tr ng.ồ ế ườ 1.3.2.1 Ph ng pháp khoa h cươ ọ - Ph ng pháp khoa h c (PPKH). Nh ng ngành khoa h c khác nhau cũng có th cóươ ọ ữ ọ ể nh ng PPKH khác nhau. Ngành khoa h c t nhiên nh v t lý, hoá h c, nôngữ ọ ự ư ậ ọ nghi p s d ng PPKH th c nghi m, nh ti n hành b trí thí nghi m đ thu th pệ ử ụ ự ệ ư ế ố ệ ể ậ s li u, đ gi i thích và k t lu n. Còn ngành khoa h c xã h i nh nhân ch ng h c,ố ệ ể ả ế ậ ọ ộ ư ủ ọ kinh t , l ch s … s d ng PPKH thu th p thông tin t s quan sát, ph ng v n hayế ị ử ử ụ ậ ừ ự ỏ ấ đi u tra. Tuy nhiên, PPKH có nh ng b c chung nh : Quan sát s v t hay hi nề ữ ướ ư ự ậ ệ t ng, đ t v n đ và l p gi thuy t, thu th p s li u và d a trên s l u đ rút raượ ặ ấ ề ậ ả ế ậ ố ệ ự ố ịệ ể k t lu n (B ng1.1). Nh ng v n có s khác nhau v quá trình thu th p s li u, xế ậ ả ư ẫ ự ề ậ ố ệ ử lý và phân tích s li uố ệ Nh m thu th p thông tin t quan sát hi n tr ng: Ví d : Ký túc xá “Tr ng CĐằ ậ ừ ệ ạ ụ ườ CNTT H u Ngh Vi t-Hàn” g m 4 khu: A1, B1, B2, B3, A2. Hi n t i sinh viênữ ị ệ ồ ệ ạ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 2 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả đang s ng và sinh ho t các khu A1, B1, B2 M c đích là đ a danh sách sinh viênố ạ ở ụ ư vào CSDL c a bài toán. ủ B cướ N i dung ộ 1 Quan sát s v t, hi n t ng ự ậ ệ ượ 2 Đ t v n đ nghiên c uặ ấ ề ứ 3 Đ t gi thuy t hay s tiên đoánặ ả ế ự 4 Thu th p thông tin hay s li u thí nghi mậ ố ệ ệ 5 K t lu nế ậ B ng 1.1 Các b c c b n trong ph ng pháp khoa h cả ướ ơ ả ươ ọ 1.3.2.2. Ph ng pháp thu th p s li uươ ậ ố ệ - Thu th p s li u thí nghi m là m t công vi c quan tr ng trong NCKH. M c đíchậ ố ệ ệ ộ ệ ọ ụ c a thu th p s li u (t các tài li u nghiên c u khoa h c có tr c, t quan sát vàủ ậ ố ệ ừ ệ ứ ọ ướ ừ th c hi n thí nghi m) là đ làm c s lý lu n khoa h c hay lu n c ch ng minhự ệ ệ ể ơ ơ ậ ọ ậ ứ ứ gi thuy t hay tìm ra v n đ c n nghiên c u. ả ế ấ ề ầ ứ + Có 3 ph ng pháp thu th p s li u: ươ ậ ố ệ a) Thu th p s li u b ng cách tham kh o tài li u. ậ ố ệ ằ ả ệ b) Thu th p s li u t nh ng th c nghi m (các thí nghi m trong phòng, thí nghi mậ ố ệ ừ ữ ự ệ ệ ệ ngoài đ ng, …). ồ c) Thu th p s li u phi th c nghi m (l p b ng câu h i đi u tra).ậ ố ệ ự ệ ậ ả ỏ ề - Ph ng pháp này khá ph bi n, v n d ng vao đ thu th p các con sô: Ví D :ươ ổ ế ậ ụ ể ậ ụ nh phòng B2 311 hi n t i danh sách phòng đó có 7 sinh viên.ư ệ ạ - Ngoài ra thu th p s li u t phi th c nghi m ( nh đ t các phi u h i…)ậ ố ệ ừ ự ệ ư ặ ế ỏ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 3 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả Ch ng 2. C s lý thuy t và công c phát tri nươ ơ ở ế ụ ể 2.2 . C s lý thuy tở ở ế 2.1.1. Các khái ni m c b nệ ở ả - C s d li u: Là m t t p h p các b ng d li u có quan h v i nhau sao choơ ở ữ ệ ộ ậ ợ ả ữ ệ ệ ớ c u trúc c a chúng cũng nh các m i quan h bên trong gi a chúng là tách bi t v iấ ủ ư ố ệ ữ ệ ớ ch ng trình ng d ng bên ngoài, đ ng th i nhi u ng i dùng khác nhau cũngươ ứ ụ ồ ờ ề ườ nh nhi u ng d ng khác nhau có th cùng khai thác và chia s m t cách ch n l cư ề ứ ụ ể ẻ ộ ọ ọ lúc c n.ầ - Th c th : Là hình nh c th c a m t đ i t ng trong h th ng thông tinự ể ả ụ ể ủ ộ ố ượ ệ ố qu n lý. M t th c th xác đ nh Tên và các thu c tính.ả ộ ự ể ị ộ - Thu c tính: Là m t y u t d li u ho c thông tin c a th c th y.ộ ộ ế ố ữ ệ ặ ủ ự ể ấ - L p th c th : Là các th c th cùng thu c tính.ớ ự ể ự ể ộ - L c đ quan h : T p các thu c tính c a m t quan h . L c đ m tượ ồ ệ ậ ộ ủ ộ ệ ượ ồ ộ quan h g m các thu c tính c a th c th cùng v i các m nh đ ràng bu c.ệ ồ ộ ủ ự ể ớ ệ ề ộ VD: L c đ m t quan hượ ồ ộ ệ R = = ( A1:D1,A2:D2, .., An :Dn , M) Trong đó: R là m t l c đ quan hộ ượ ồ ệ Ai : tên thu c tínhộ Di : mi n xác đ nh c a thu c tínhề ị ủ ộ M : m nh đ ràng bu cệ ề ộ N i dung c a m t l c đ quan h g i là các b .ộ ủ ộ ượ ồ ệ ọ ộ - Các phép toán t i thi u:ố ể * Tìm ki m d li u theo tiêu chu n đã ch n, không làm thay đ iế ữ ệ ẩ ọ ổ tr ng thái c s d li u.ạ ơ ở ữ ệ * Thay đ i c u trúc c s d li u.ổ ấ ơ ở ữ ệ * Thay đ i n i dung c s d li u.ổ ộ ơ ở ữ ệ * X lý, tính toán trên c s d li u.ử ơ ở ữ ệ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 4 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 2.1.2. Khái ni m ph thu c d li u và các d ng chu nệ ụ ộ ữ ệ ạ ẩ - M t thu c tính g i là ph thu c vào các thu c tính khác khi giá tr c aộ ộ ọ ụ ộ ộ ị ủ thu c tính này ph thu c vào giá tr c a thu c tính kia. S ph thu c này có th làộ ụ ộ ị ủ ộ ự ụ ộ ể gián ti p hay tr c ti p.ế ự ế - M t quan h bao gi cũng có m t nhóm thu c tính mà giá tr c a chúng quiộ ệ ờ ộ ộ ị ủ đ nh giá tr c a các thu c tính khác, nhóm thu c tính đó g i là khoá.ị ị ủ ộ ộ ọ - V i m t quan h tuỳ vào các ph thu c c a các thu c tính vào khoá có trongớ ộ ệ ụ ộ ủ ộ đó mà ta phân chia các quan h đó thành các d ng chu n khác nhau. Các d ng chu nệ ạ ẩ ạ ẩ c b n:ơ ả * D ng chu n 1ạ ẩ * D ng chu n 2ạ ẩ * D ng chu n 3ạ ẩ Các d li u l u tr d i d ng chu n 3 tránh đ c hi n t ng dữ ệ ư ữ ướ ạ ẩ ượ ệ ượ ư th a d li u, t o cho d li u có tính đ c l p cao. Các quan h n u ch a d ngừ ữ ệ ạ ữ ệ ộ ậ ệ ế ư ở ạ chu n 3 s đ c phân rã thành các quan h nh h n có d ng chu n 3.ẩ ẽ ượ ệ ỏ ơ ạ ẩ 2.1.3. Khái ni m ch d n và khoá ch d nệ ỉ ẫ ỉ ẫ - Đ có th tìm ki m thông tin nhanh theo m t tiêu chu n nào đó chúng ta t o raể ể ế ộ ẩ ạ các thông tin ch d n theo tiêu chu n đó. Các thông tin ch d n là các thông tin giúpỉ ẫ ẩ ỉ ẫ ta tìm ki m d li u nhanh. Các thông tin này g i là khoá ch d n. Khoá ch d n cóế ữ ệ ọ ỉ ẫ ỉ ẫ th là 1 tr ng ho c nhi u tr ng trong tr ng h p này ph i ch ra th t . V iể ườ ặ ề ườ ườ ợ ả ỉ ứ ự ớ cách t o ra khoá theo tiêu chu n nào đó ta có th tìm ki m d li u nhanh theo tiêuạ ẩ ể ế ữ ệ chu n đó.ẩ 2.1.4. M c tiêu và tính u vi t c a mô hình quan hụ ư ệ ủ ệ - Cho m t l c đ d li u d s d ng, mô hình đ n gi n, ng i dùng không c nộ ượ ồ ữ ệ ễ ử ụ ơ ả ườ ầ bi t c u trúc v t lý c a d li u. Ti n l i cho ng i dùng cu i không chuyên tinế ấ ậ ủ ữ ệ ệ ợ ườ ố h c.ọ - Tăng c ng tính đ c l p c a d li u, đ c bi t là đ c l p v t lý.ườ ộ ậ ủ ữ ệ ặ ệ ộ ậ ậ - Cho m t kh năng có m t ngôn ng thao tác b c cao.ộ ả ộ ữ ậ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 5 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả - T i u vi c tìm ki m d li u trong c s d li u, h qu n tr t tìm cách truy nh p.ố ư ệ ế ữ ệ ơ ở ữ ệ ệ ả ị ự ậ - C i thi n nâng cao toàn v n d li u và b o m t d li u.ả ệ ẹ ữ ệ ả ậ ữ ệ - Có th ph c v cho nhi u ch ng trình ng d ng.ể ụ ụ ề ươ ứ ụ - Có c s toán h c phong phú ch c ch n:ơ ở ọ ắ ắ * Lý thuy t quan hế ệ * D ng chu n có đ b n v ng và đ y đ thông tinạ ẩ ộ ề ữ ầ ủ 2.2. Công c phát tri nụ ể 2.2.1. L a ch n công cự ọ ụ 2.2.1.2. Lý do ch n công c Visual Basic 6.0ọ ụ - Do tính ch t c a c s d li u c a bài toán ch ng trình này s d ng ngôn ngấ ủ ơ ở ữ ệ ủ ươ ử ụ ữ l p trình Visual Basic 6.0 trong vi c t o giao di n và ch ng trình chính, k t h pậ ệ ạ ệ ươ ế ợ v i My SQL t o c s d li u. Ch ng trình ch y trên n n Win95/ Win98/Winớ ạ ơ ở ữ ệ ươ ạ ề XP/Window 7. - Visual Basic là ngôn ng l p trình thông d ng trên Windows. Visual Basic 6.0 hữ ậ ụ ỗ tr qu n lý C s d li u và Internet, đ c bi t là qu n lý c s d li u.ợ ả ơ ở ữ ệ ặ ệ ả ơ ở ữ ệ - Visual Basic có nhi u tính năng m i. Các đi u khi n m i cho phép ta vi t cácề ớ ề ể ớ ế ch ng trình ng d ng k t h p các giao di n, cách x lý và tính năng c a Officeươ ứ ụ ế ợ ệ ử ủ 97 và trình duy t Web Internet Explorer.ệ - Visual Basic g n li n v i khái ni m l p trình tr c quan (Visual), nghĩa là khi thi tắ ề ớ ệ ậ ự ế k ch ng trình ta nhìn th y ngay k t qu qua t ng thao tác và giao di n khiế ươ ấ ế ả ừ ệ ch ng trình th c hi n. Đây là thu n l i l n so v i các ngôn ng l p trình khác,ươ ự ệ ậ ợ ớ ớ ữ ậ Visual Basic cho phép ta ch nh s a đ n gi n, nhanh chóng v màu s c, kích th cỉ ử ơ ả ề ắ ướ và hình dáng c a các đ i t ng có m t trong ng d ng.ủ ố ượ ặ ứ ụ - Bên c nh đó, Visual Basic còn h tr tính năng k t n i môi tr ng d li uạ ỗ ợ ế ố ườ ữ ệ Access, My SQL, SQL,...Vi c liên k t d li u có th th c hi n b ng nhi u cách.ệ ế ữ ệ ể ự ệ ằ ề Trong đó thi t k DataEnvironment là m t đi m m i trong VB 6.0. Nó dùng đế ế ộ ể ớ ể qu n lý m t cách tr c quan vi c k t n i m t c s d li u. Nghĩa là khi ta có m tả ộ ự ệ ế ố ộ ơ ở ữ ệ ộ thi t k DataEnvironment trong ng d ng thì ta có th qu n lý t t c các thông tinế ế ứ ụ ể ả ấ ả Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 6 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả g n li n v i k t n i m t n i, ch không ph i nh nh ng k thu t c đi nắ ề ớ ế ố ở ộ ơ ứ ả ư ữ ỹ ậ ổ ể nhúng thông tin k t n i trong CSDL trong ch ng trình.ế ố ươ - S d ng nh ng đi u khi n chu n c a Visual Basic: S d ng nh ng đi u khi nử ụ ữ ề ể ẩ ủ ử ụ ữ ề ể y đ l y thông tin mã c a ng i s d ng nh p vào và đ hi n th k t xu t trênấ ể ấ ủ ườ ử ụ ậ ể ể ị ế ấ màn hình. Ví d : h p văn b n, nút l nh, h p danh sách...ụ ộ ả ệ ộ - L p trình v i đ i t ng: Nh ng đ i t ng là thành ph n chính đ l p trìnhậ ớ ố ượ ữ ố ượ ầ ể ậ Visual Basic. Đ i t ng có th là form, đi u khi n, c s d li u.ố ượ ể ề ể ơ ở ữ ệ - L p trình v i đ i t ng: Nh ng đ i t ng là thành ph n chính đ l p trìnhậ ớ ố ượ ữ ố ượ ầ ể ậ Visual Basic. Đ i t ng có th là form, đi u khi n, c s d li u.ố ượ ể ề ể ơ ở ữ ệ - L p trình v i ph n h p thành: Khi c n s d ng kh năng tính toán c a Microsoftậ ớ ầ ợ ầ ử ụ ả ủ Excel, đ nh d ng m t tài li u s d ng thanh công c c a Microsoft Word, l u trị ạ ộ ệ ử ụ ụ ủ ư ữ và x lý d li u dùng Microsoft Jet...T t c nh ng đi u này có th th c hi n b ngử ữ ệ ấ ả ữ ề ể ự ệ ằ cách xây d ng nh ng ng d ng s d ng thành ph n ActiveX. Tuy nhiên ng i sự ữ ứ ụ ử ụ ầ ườ ử d ng có th t o ActiveX riêng.ụ ể ạ - Đáp ng nh ng s ki n phím và con chu t: S d ng phím nóng, rê và th chu tứ ữ ự ệ ộ ử ụ ả ộ nh tính năng c a OLE...ư ủ - Làm vi c v i văn b n đ ho : X lý văn b n, chèn hình theo ý mu nệ ớ ả ồ ạ ử ả ố - G r i và qu n lý l iỡ ố ả ỗ - X lý đĩa th m c và file: Qua ph ng th c cũ là l nh Open, Write# và m tử ổ ư ụ ươ ứ ệ ộ t p h p nh ng công c m i nh FSO (File System Object).ậ ợ ữ ụ ớ ư - Thi t k cho vi c thi hành và tính t ng thích: Chia x h u h t nh ng tính năngế ế ệ ươ ẻ ầ ế ữ ngôn ng cho ng d ngữ ứ ụ - Phân ph i ng d ng: Sau khi t o xong m t ng d ng ta có th t do phân ph iố ứ ụ ạ ộ ứ ụ ể ự ố cho b t kỳ ai. Ta có th phân ph i trên đĩa, trên CD, trên m ng...ấ ể ố ạ - Ch ng trình "Qu n lý ký túc xá Tr ng CĐ CNTT H u Ngh Vi t-Hàn" làươ ả ườ ữ ị ệ ch ng trình qu n lý c s d li u (l u tr , tra c u...) t i tr ng. Do đó vi cươ ả ơ ở ữ ệ ư ữ ứ ạ ườ ệ dùng ngôn ng VB 6.0 là thích h p.ữ ợ 2.2.1.3. H qu n tr c s d li u MySQLệ ả ị ơ ở ữ ệ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 7 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả + MySQL là m t ph n m m qu n tr CSDL mã ngu n m , mi n phí n m trongộ ầ ề ả ị ồ ở ễ ằ nhóm LAMP (Linux - Apache -MySQL - PHP) + MySQL là m t ph n m m qu n tr CSDL d ng server-based (g n t ng đ ngộ ầ ề ả ị ạ ầ ươ ươ v i SQL Server c a Microsoft). MySQL qu n lý d li u thông qua các CSDL, m iớ ủ ả ữ ệ ỗ CSDL có th có nhi u b ng quan h ch a d li u.MySQL có c ch phân quy nể ề ả ệ ứ ữ ệ ơ ế ề ng i s d ng riêng, m i ng i dùng có th đ c qu n lý m t ho c nhi u CSDLườ ử ụ ỗ ườ ể ượ ả ộ ặ ề khác nhau, m i ng i dùng có m t tên truy c p (user name) và m t kh u t ngỗ ườ ộ ậ ậ ẩ ươ ng đ truy xu t đ n CSDL.Khi ta truy v n t i CSDL MySQL, ta ph i cung c pứ ể ấ ế ấ ớ ả ấ tên truy c p và m t kh u c a tài kh an có quy n s d ng CSDL đó. N u không,ậ ậ ẩ ủ ỏ ề ử ụ ế chúng ta s không làm đ c gì c .ẽ ượ ả 2.2.1.4. S d ng VB.NET đ k t n i mySQLử ụ ể ế ố - Nh ng ai đã quen v i l p trình .NET khi s d ng ADO đ k t n i v i CSDLữ ớ ậ ử ụ ể ế ố ớ cũng đã r t quen thu c v i c m t Connection String Đúng ra, trong l p trìnhấ ộ ớ ụ ừ ậ Connection String là thu c tính c a đ i t ng ADO Connection. V i MySQL cũngộ ủ ố ượ ớ v y, m t s thông s truy n vào chu i đ nh nghĩa k t n iv i CSDL g n nhậ ộ ố ố ề ỗ ị ế ố ớ ầ ư gi ng hoàn toàn v i ADO.NET; tuy nhiên chúng ta không s d ng ADO.NET mà làố ớ ử ụ MySQL Connector. • M và đóng k t n i ở ế ố Vi c m và đóng k t n i m t đ i t ng ADO.NET là công vi c c c kỳ quan tr ngệ ở ế ớ ộ ố ượ ệ ự ọ nh t trong b t c tình hu ng nào. B i vì n u coding không c n th n s d gây raấ ấ ứ ố ở ế ẩ ậ ẽ ễ tràn b nh . Quá trình m và đóng k t n i luôn trãi qua 3 b c: T o m t đ iộ ớ ở ế ố ướ ạ ộ ố t ng ADO Connection; g i ConnectionString cho thu c thính c a đ i t ng ho cượ ử ộ ủ ố ượ ặ truy n vào hàm kh i t o c a đ i t ng, dùng ph ng th c Open() đ m i k tề ở ạ ủ ố ượ ươ ứ ể ờ ế n i. Khi không có nhu c u s d ng đ i t ng Connection này n a, hãy dùngố ầ ử ụ ố ượ ữ IsNothing (cho VB.NET) đ h y t t c các connection và liên k t t i đ i t ng; và cũng đ gi iể ủ ấ ả ế ớ ố ượ ể ả phóng tài nguyên h th ng. Cũng gi ng nh SQL; MySQL cũng d ng s n cácệ ố ố ư ự ẵ exception đ gi i quy t v n đ l i x y ra c a đ i t ng. Xem 2 ví d đ có thể ả ế ấ ề ỗ ả ủ ố ượ ụ ể ể th y cách m và đóng k t n i an toàn khi s d ng MySQLConnection ấ ở ế ố ử ụ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 8 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả Dim MySQLConnectionString As String Dim MyADOConnection As MySqlConnection MySQLConnectionString = "Server=myServer;" & _ "Database=myDatabase;" & _ "Uid=myUserID;" & _ "Pwd=myPassword;" & _ "Connect Timeout=30;" MyADOConnection = New MySqlConnection(MySQLConnectionString) MyADOConnection.Open() Private Function MySQLADOConnectionOpen(ByRef pErrorMessageString As String) As Boolean Try mMySqlConnection = New MySqlConnection mMySqlConnection.ConnectionString = mMySQLConnectionString mMySqlConnection.Open() Return (True) Catch exError As MySqlException pErrorMessageString = exError.Message Return (False) End Try End Function Public Function MySQLADOConnectionClose(ByRef pErrorMessageString As String) As Boolean Try If Not IsNothing(mMySqlConnection) Then If mMySqlConnection.State = ConnectionState.Open Then Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 9 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả mMySqlConnection.Close() End If mMySqlConnection = Nothing End If Return (True) Catch exError As MySqlException pErrorMessageString = exError.Message Return (False ) End Try End Function • Đ c và x lý d li uọ ử ữ ệ -Tr c khi b t đ u; b n dãy dùng ph n m m ướ ắ ầ ạ ầ ề Toad for MySQL đ t o CSDL vàể ạ t o d li u gi làm ví d . Đây là công c r t h u ích, tích h p v i MySQL, IBMạ ữ ệ ả ụ ụ ấ ữ ợ ớ DB2, và MS SQL. Ví d , b n t o đ c CSDLụ ạ ạ ượ *DROP TABLE IF EXISTS `DOITUONG`; CREATE TABLE `DOITUONG` ( `MA_DOI_TUONG` varchar(20) NOT NULL, `TEN_DOI_TUONG` varchar(60) NOT NULL, PRIMARY KEY (`TEN_DOI_TUONG`), KEY `MA_DOITUONG` (`MA_DOI_TUONG`), ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; * INSERT INTO DOITUONG (`MA_DOI_TUONG`,`TEN_DOI_TUONG) VALUES ('”+Me.txtmadoituong.text+”','','”+Me.txttendoituong.text+”'); 2.2.2. Môi tr ng làm vi cườ ệ - H th ng máy tính ch y u đ c s d ng hi n nay t i nhà tr ng ch y u làệ ố ủ ế ượ ử ụ ệ ạ ườ ủ ế máy PC. - Đa s ng i s d ng trên th c t ho c đã làm quen v i tin h c ch y u s d ngố ườ ử ụ ự ế ặ ớ ọ ủ ế ư ụ h đi u hành Windows.ệ ề Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 10 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả - H th ng ch ng trình HTQLKT s r t ti n d ng khi ch y trên môi tr ngệ ố ươ ẽ ấ ệ ụ ạ ườ m ng. Tuy nhiên nó v n có th cài trên máy l , áp d ng v i nh ng c s ch a ngạ ẫ ể ẻ ụ ớ ữ ơ ở ư ứ d ng m ng máy tính trong qu n lý.ụ ạ ả 2.2.3. K t lu nế ậ - Đây là ch ng trình qu n lý th c hi n tin h c hoá vào trong lĩnh v c qu n lý kýươ ả ự ệ ọ ự ả túc xá tr ng mà tr c đây v n qu n lý theo l i th công. C s d li u c a bàiườ ướ ẫ ả ố ủ ơ ở ữ ệ ủ toán này đ c phân tích và thi t k theo ph ng pháp MERISE (ượ ế ế ươ Methode pour Rassembler les Idees Sans Effort: Các ph ng pháp đ t p h p các ý t ng khôngươ ể ậ ợ ưở c n c g ng ).ầ ố ắ - M t s m t m nh c a ph ng pháp Merise là có c s khoa h c v ng ch c,ộ ố ặ ạ ủ ươ ơ ở ọ ữ ắ hi n t i nó là m t trong nh ng ph ng pháp phân tích đ c dùng nhi u Pháp vàệ ạ ộ ữ ươ ượ ề ở Châu Âu khi ph i phân tích và thi t k các h th ng l n. Là ph ng pháp dungả ế ế ệ ố ớ ươ thi t k m t h qu n tr c s d li u hoàn h o t nh ng yêu c u c b n banế ế ộ ệ ả ị ơ ở ữ ệ ả ừ ữ ầ ơ ả đ u, giúp t ng b c c m nh n và hoàn thành h th ng thông tin m t cách logic.ầ ừ ướ ả ậ ệ ố ộ - Tuy nhiên ph ng pháp này cũng có m t s nh c đi m là c ng k nh, do đó đươ ộ ố ượ ể ồ ề ể gi i quy t các áp d ng nh , vi c áp d ng ph ng pháp này nhi u lúc đ a đ nả ế ụ ỏ ệ ụ ươ ề ư ế vi c kéo dài th i gian, n ng n không đáng có.ệ ờ ặ ề M c mô tứ ả Các khái ni m s d ngệ ử ụ D li uữ ệ X lýử Quan ni mệ Mô hình quan ni m d li uệ ữ ệ Mô hình quan ni m x lýệ ử Logic Mô hình logic d li uữ ệ Mô hình logic x lýử V t lýậ Mô hình v t lý d li uậ ữ ệ Mô hình v t lý x lýậ ử Hình 2.8 B ng các khái ni m s d ngả ệ ử ụ + Nhu c u th c tầ ự ế -Trên th c t nhu c u xem xét thông tin v m t v n đ nào đó t i m t th i đi mự ế ầ ề ộ ấ ề ạ ộ ờ ể đ i v i ng i qu n lý, nhà lãnh đ o r t c n thi t. Các thông tin này là m t trongố ớ ườ ả ạ ấ ầ ế ộ nhi u ph n nh trong h th ng d li u đ y đ . Các d li u c n xem xét ch đ cề ầ ỏ ệ ố ữ ệ ầ ủ ữ ệ ầ ỉ ượ quan tâm theo m t khía c nh nào đó mà thôi.ộ ạ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 11 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả - T i m i lúc các thông tin mà ng i s d ng c n bi t là r t khác nhau. Thông tinạ ỗ ườ ử ụ ầ ế ấ có th là nh n g n ho c đ y đ tuỳ thu c vào yêu c u c th c a ng i s d ng.ể ắ ọ ặ ầ ủ ộ ầ ụ ể ủ ườ ử ụ - Vi c xem xét theo dõi các thông tin t i m t th i đi m b t kỳ có ý nghĩa r t l n.ệ ạ ộ ờ ể ấ ấ ớ Chúng cho phép ng i qu n lý theo dõi đ c vi c qu n lý th ng xuyên đ i v iườ ả ượ ệ ả ườ ố ớ các sinh viên đang h c t i tr ng ọ ạ ườ + Bài toán đ t raặ - Cho phép ng i s d ng ch n và tra c u thông tin sinh viên n i trú m t cáchườ ử ụ ọ ứ ở ộ ộ thân thi n và nhanh chóng nh t.ệ ấ - Cho phép ng i qu n lý có th b sung ho c s a đ i thông tin sinh viên m t cáchườ ả ể ổ ặ ử ổ ộ nhanh chóng n u đ c nh n quy n t ng ng nh v y.ế ượ ậ ề ươ ứ ư ậ - H th ng t đ ng ki m tra các kho n nêu các kho n đã thu kho n nào ch a thu. ệ ố ự ộ ể ả ả ả ư - Khi sinh viên mu n lam th t c n i trú thì h th ng s cho bi t danh sách cácố ủ ụ ở ộ ệ ố ẽ ế phòng còn tr ng trong t ng khu nhà đ s p x p ch h p lýố ừ ể ắ ế ỗ ở ợ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 12 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả Ch ng 3. Phân tích thi t k h th ngươ ế ế ệ ố 3.1. Ph n t ng quanầ ổ 3.1.1. Ph m vi và ràng bu c cho h th ngạ ộ ệ ố 3.1.1.1. Ph m vi h th ngạ ệ ố - H th ng là m t ch ng trình qu n lý, th c hi n đ y đ các ch c năng, nh mệ ố ộ ươ ả ự ệ ầ ủ ứ ằ qu n lý các sinh viên và sinh ho t ký túc xá. ả ở ạ 3.1.1.2. Các ràng bu c h th ngộ ệ ố - H th ng ph i đ c s d ng b i t t c các thành viên trong ban qu n lý ký túcệ ố ả ượ ử ụ ở ấ ả ả xá. Và đ c bi t là các b n sinh viên trong tr ng.ặ ệ ạ ườ - H th ng ph i b t đ u ho t đ ng sau 6 tháng t khi tri n khai ệ ố ả ắ ầ ạ ộ ừ ể - Kinh phí th c hi n ph i đ m b o ít nh t, mà ch ng trình v n đ m b o đ cự ệ ả ả ả ấ ươ ẫ ả ả ượ t t nh t.ố ấ 3.2.1. Phân tích 3.2.1.1. S đ t ch cơ ồ ổ ứ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 13 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ BAN GIÁM HI UỆ Phòng Y Tế Phòng Công Tác Sinh Viên Phòng Hành Chính Phòng Tài Vụ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.1.2. Mô t ho t đ ng hi n tr ng c a bài toán t ng ngả ạ ộ ệ ạ ủ ươ ứ Ng i dùngườ Ch c năng s d ngứ ử ụ Phòng Công Tác Sinh Viên Thêm đ i t ng, tra c u, c p nh tố ượ ứ ậ ậ Phòng Tài Vụ Tra c u, c p nh tứ ậ ậ Phòng Hành Chính Tra c u, c p nh tứ ậ ậ Sinh Viên Tra c u, đăng ký m iứ ớ Hình 3.1 B ng mô t ho t đ ng hi n tr ng c a bài toán t ng ngả ả ạ ộ ệ ạ ủ ươ ứ 3.2.1.3. Nh n xét đánh giá hi n tr ng và đ c t bài toánậ ệ ạ ặ ả - Thi u: Ph ng ti n qu n lý ế ươ ệ ả - Kém: Chu trình quá lâu, nh t là khâu gi i quy t h s đăngấ ả ế ồ ơ ký KTX… ở - T n: Nhân l c khâu ki m sóat & tìm ki m…ố ự ở ể ế  Đ u m i năm h c, phòng CTSV s lên k ho ch phân công ki m tra khầ ỗ ọ ẽ ế ạ ể ả năng phòng c c a m i khu ký túc xá thu c khu ký túc xá c a nhà tr ng. Căn cố ủ ỗ ộ ủ ườ ứ trên ch tiêu sinh viên đ u vào c a năm h c đó s ti n hành lên k ho ch chu n bỉ ầ ủ ọ ẽ ế ế ạ ẩ ị đón ti p sinh viên vào ký túc xá. Sau đó ti n hành thông báo đ n sinh viên v vi cế ế ế ề ệ ti p nh n sinh viên các khoá vào khu ký túc xá c a tr ng v i m c quy t đ nh uế ậ ủ ườ ớ ứ ế ị ư tiên cho t ng đ i t ng sinh viên căn c vào kh năng ti p nh n th c t c a khuừ ố ượ ứ ả ế ậ ự ế ủ ký túc xá.  Phòng CTSV phân công cán b ti p nh n h s sinh viên đăng ký vào ộ ế ậ ồ ơ ở KTX.  Sau khi đã nh n đ y đ các h s th t c c n thi t v vi c đăng ký ậ ầ ủ ồ ơ ủ ụ ầ ế ề ệ ở ký túc xá c a sinh viên, Phòng công tác sinh viên nhanh chóng xem xét h s và trủ ồ ơ ả l i cho sinh viên t i đa trong vòng 15 ngày k t ngày nh n h s v vi c ti pờ ố ể ừ ậ ồ ơ ề ệ ế Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 14 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả nh n hay không ti p nh n sinh viên vào trong ký túc xá.ậ ế ậ ở  Tr ng h p sinh viên đ đăng ký vào ký túc xá nh ng không đ c ch pườ ợ ả ư ượ ấ nh n thì ph i thông báo và nêu lý do c th .ậ ả ụ ể  Trong th i h n t i đa là 7 ngày t ngày ra thông báo sinh viên đ c ti pờ ạ ố ừ ượ ế nh n vào ký túc xá, Phòng CTSV s lên k ho ch hoàn t t các th t cậ ẽ ế ạ ấ ủ ụ c n thi t.ầ ế  M c phí ký túc xá đ c BGH quy đ nh theo 3 m c c th :ứ ượ ị ứ ụ ể 80.000d/thang, 100.000d/1thang và 120.000d/tháng .  Đ n xin ký túc xá ch có giá tr trong m t h c kỳ nh t đ nh. Sauơ ở ỉ ị ộ ọ ấ ị m i h c kỳ, tr c khi ngh hè, ngh t t sinh viên ph i bàn giao l i phòng choỗ ọ ướ ỉ ỉ ế ả ạ P.CTSV và làm l i th t c đăng ký n u mu n ti p t c t i KTX.ạ ủ ụ ế ố ế ụ ở ạ  M t tháng tr c khi h p đ ng n i trú h t h n, Phòng CTSV c aộ ướ ợ ồ ộ ế ạ ủ tr ng ph i thông báo cho sinh viên n i trú bi t ườ ả ộ ế và thông báo th i gian đăng ký cờ ụ th .ể  Vi c đăng ký ti p t c t i ký túc xá ph i đ c th c hi n đúngệ ế ụ ở ạ ả ượ ự ệ theo l ch do Phòng Công Tác Sinh Viên đ ra.ị ề  Sau khi m i th t c đăng ký và l phí đ c hoàn t t. Phòngọ ủ ụ ệ ượ ấ CTSV s ti n hành b trí s p x p ch cho sinh viên n i trú, đ ng th i ti n hànhẽ ế ố ắ ế ỗ ở ộ ồ ờ ế làm th t c đăng ký t m trú, t m v ng v i c quan công an t i đ a ph ng tr ngủ ụ ạ ạ ắ ớ ơ ạ ị ươ ườ c trú.ư  T t c yêu c u chuy n đ i phòng trong khu ký túc xá ph iấ ả ầ ể ổ ở ả đ c s đ ng ý c a Phòng CTSV.ượ ự ồ ủ  T t c các sinh viên ph i tuân th tuy t đ i qui đ nh c a ký túcấ ả ả ủ ệ ố ị ủ xá. M i tr ng h p mu n đăng ký l i hè ho c l , t t ph i làm phi u đăng ký vàọ ườ ợ ố ở ạ ặ ễ ế ả ế n p v phòng CTSV và ph i đ c s phê duy t c a Phòng CTSV.ộ ề ả ượ ự ệ ủ  T t c các h s sinh viên n i trú ph i đ c qu n lý theo đúngấ ả ồ ơ ộ ả ượ ả qui đ nh c a l u tr h s sinh viên và nh m đ m b o vi c qu n lý sinh viên n iị ủ ư ữ ồ ơ ằ ả ả ệ ả ộ trú theo nguyên t c phân b phòng c a ký túc xá (Theo L p, Theo Khoa, Sau đóắ ổ ủ ớ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 15 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả phân b các sinh viên còn l i).ổ ạ 3.2.2. Phân thích d li uữ ệ 3.2.2.1. Mô hình hóa d li u quan ni m ER có đ c t mô hìnhữ ệ ệ ặ ả 3.2.2.1.1. Mô hình hóa d li u ERDữ ệ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 16 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ HOSO (1,1) SINHVIEN DOITUONG NHATKYLE PHIKHAC NHATKY TIEUTHU TAISAN PHONG KHUNHA KYLUAT KHENTHUONGNHATKY BHNHATKYPHIO C aủ (1,1) Li ên Q ua n (1,1) (1,n) Li ên Q ua n (1,n) (1,1) TỞ ai (1,n) Của(1,n) (1,1) Của (1,n) (1,1) Thu cộ (1,1) (1,n) Li ên Q ua n (1,1) (0,n) Của (0,n) (1,1) Thu cộ (1,n) (1,1) Th u cộ (1,1) (1,n) VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả Hình 3.2 Mô hình hóa d li u ERDữ ệ 3.2.2.1.2. Đ c t mô hìnhặ ả SINH VIEN Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú MA_SV INTEGER THU C TÍNH KHÓAỘ HO_VA_TEN VARCHAR 60 NGAY_SINH DATETIME EMIAL VARCHAR 30 L PỚ VARCHAR 20 KHOA VARCHAR 20 PHONG Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú MA_PHONG INTEGER THU C TÍNH KHÓAỘ TEN_PHONG VARCHAR 45 SO_LUONG INTEGER KHUNHA Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú MA_KHU_NHA INTEGER THU TÍNH KHÓAỘ TEN_KHU_NHA VARCHAR 45 SO_LUONG_PHONG INTEGER KHENTHUONG Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 17 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả MA_KHEN_THUONG INTEGER THU C TÍNH KHÓAỘ TEN_KHEN_THUONG VARCHAR 60 KYLUAT Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú MA_KY_LUAT INTEGER THU C TÍNH KHÓAỘ TEN_KY_LUAT VARCHAR 60 HO SO Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú MA_HO_SO INTEGER THU C TÍNH KHÓAỘ TINH_TRANG BOLEAN NHATKYBH Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú NAM_THU VARCHAR 10 THU C TÍNH KHÓAỘ SO_BIEN_LAI VARCHAR 20 THU C TÍNH KHÓAỘ NGAY_THU DATETIME SO_TIEN INTEGER NHATKYTIEUTHU Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú THANG INTEGER THU C TÍNH KHÓAỘ SL_DIEN_DUNG INTEGER SL_NUOC_DUNG INTEGER NHATKYPHIKHAC Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú THANG INTEGER THU CTÍNH KHÓAỘ SO_TIEN_VUOT_DM VARCHAR 45 NHAT KY PHI O Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú NAM_THU VARCHAR 10 THU C TÍNH KHÓAỘ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 18 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả SO_BIEN_LAI VARCHAR 20 THU C TÍNH KHÓAỘ NGAY_THU DATETIME SO_TIEN VARCHAR 45 TAI SAN Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú MA_TAI_SAN INTERGER THU C TÍNH KHÓAỘ TEN_TAI_SAN VARCHAR 45 DOI TUONG Thu c tínhộ Ki u d li uể ữ ệ Kích th cướ Ghi chú MA_DOI_TUONG INTERGER THU C TÍNH KHÓAỘ TEN_DOI_TUONG VARCHAR 60 3.2.2.2. Bi u di n mô hình quan ni m ERDể ễ ệ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 19 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả Hình 3.2 Mô Hình ERD1 Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 20 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả Hình 3.3 Mô Hình ERD2 3.2.3. Phân tích yêu c u h th ngầ ệ ố Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 21 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.1. Xác đ nh yêu c u ch c năng và phi ch c năngị ầ ứ ứ 3.2.3.1.1. Các yêu c u ch c năngầ ứ - Qu n lý l u tr t t c thông tin h s đăng ký ký túc xá.ả ư ữ ấ ả ồ ơ ở - Qu n lý danh sác sinh viên ký túc xá và tài s n trong ký túc xá.ả ở ả - Cho phép tìm ki m t c th i các thông tin c a m t sinh viên ho c 1 h s đăng ký.ế ứ ờ ủ ộ ặ ồ ơ - T đ ng s p x p phòng cho sinh viên theo tiêu chí trong b ng mô t .ự ộ ắ ế ả ả - T đ ng c p nh t các kh an phí & l phí khi phát sinh c a sinh viên.ự ộ ậ ậ ỏ ệ ủ - Thông báo & in danh sách sinh viên theo yêu c u.ầ - T đ ng tính tóan và t ng h p các kh an phí, B o hi m y t và các kh an thuự ộ ổ ợ ỏ ả ể ế ỏ khác. 3.2.3.1.2. Yêu c u phi ch c năngầ ứ - Tr giúp ban qu n lý ký túc xá l p và in danh sách các phòng dùng đi n n c quáợ ả ậ ệ ướ quy đ nh.ị - Tính toán các kho n ph i thu khác n u phòng dùng đi n n c v t đ nh m c choả ả ế ệ ướ ượ ị ứ phép. - Đăng ký tr c ti p trên Internet qua d li u t xaự ế ữ ệ ừ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 22 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.2. Bi u đ phân rã ch c năngể ồ ứ QUANLYKTX ĐĂNG KÝ KTXỞ KHO N L PHÍ KHÁCẢ Ệ XÉT DUY T H SỆ Ồ Ơ THÔNG BÁO Đ C ƯỢ Ở HAY KHÔNG Ở THÔNG BÁO CÁC KHO N Ả PHÍ SAU KHI Ở THU PHÍ KI M TRA THÔNG TINỂ L U CSDLƯ S P X P PHÒNG Ắ Ế THEO ĐI U KI NỀ Ệ TI P NH N ĐI U KI NẾ Ậ Ề Ệ Đ I CHI U DANH SÁCH Ố Ế PHÒNG THEO ĐI U KI NỀ Ệ THÔNG BÁO THU L PHÍ KHÁCỆ THÔNG BÁO V T Đ NH ƯỢ Ị M CỨ THU PHÍ L U CSDLƯ 3.2.3.3. Mô hình quan h x lý DFDệ ử 3.2.3.3.1. Mô hình c p 1ấ H TH NG Ệ Ố QU N LÝ KÝ Ả TÚC XÁ SINHVIEN H S ĐĂNG KÝỒ Ơ THÔNG TIN K T Qu ĐĂNG KÝẾ Ả BQL YÊU C U QU N LÝ KTXẦ Ả K T QU QU N LÝ KTXẾ Ả Ả Hình 3.4 Hình BFD C p 1ấ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 23 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.3.2. Mô hình c p 2ấ SINHVIEN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ K T QU ĐĂNG KÝẾ Ả 2.ĐĂNG KÝ VÀ XÉT DUY TỆ 3. KTXỞ H S ĐĂNG KÝ KTXỒ Ơ Ở 4.QU N Ả LÝ THU PHÍ HÀNG THÁNG SINHVIEN CHI PHÍ HÀNG THÁNG CÁC KHO N PHÍ PH I N P KHÁCẢ Ả Ộ 5.QU N Ả LÝ TÀI S NẢ BQL PHÍ PH I TR CHO TÀI S N THI T H IẢ Ả Ả Ệ Ạ K T QU TH NG KÊ TÀI S NẾ Ả Ố Ả YÊU C U TH NG KÊ TÀI S NẦ Ố Ả THÔNG TIN TÀI S NẢ Hình 3.5 Hình BFD C p 2ấ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 24 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.3.3. Mô hình c p 3ấ SINHVIEN HÓA Đ NƠ 4. QU N Ả LÝ VI C Ệ THU PHÍ HÓA Đ NƠ BIEN NHAN 1.ĐĂNG KÝ KTXỞ H S ĐĂNG Ồ Ơ KÝ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ H S SINH VIÊNỒ Ơ 2.XÉT DUY T H Ệ Ồ SƠ H S SINH VIÊNỒ Ơ CÁC TH Ể CHU N XÉT Ẩ DUY TỆ ĐI U KI N XET DUY TỀ Ệ Ệ SINHVIENSINH VIÊN KO Đ ĐỦ /K Ở PHÒNG TÀI S N Ả PHÒNG THÔNG TIN CH ỖỞ S SINH VIÊN Ố Ở 3.S P X P Ắ Ế PHÒNG SINH VIÊn KO Đ ĐỦ /K Ở DANH SÁCH SINH VIÊN 5.TH NG KÊ Ố TÀI S N VÀ Ả CHI PHÍ HÀNG THÁNG 6. QL TÀI S NẢ THÔNG TIN TÀI S NẢ THÔNG TIN TÀI S NẢ CHI PHÍ HÀNG THÁNG L PHÍỆ DANH SÁCH SINH VIÊN THÔNG TIN PHÒNG Hình 3.7 Hình DFD C p 3ấ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 25 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.4. M t s mô hình mô t quy trình c a h th ngộ ố ả ủ ệ ố 3.2.3.4.1. Mô t quy trình x lý h s đăng ký ả ử ồ ơ Hình 3.8 Bi u đ miêu t ho t đ ng c a quy trình x lý h s đăng kýể ồ ả ạ ộ ủ ử ồ ơ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 26 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.4.2. Mô t x lý các kho n l phí khácả ử ả ệ Hình 3.9 Bi u đ mô t x lý các kho nể ồ ả ử ả Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 27 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.4.3. Mô t quy trình s p x p phòng theo đi u ki n ả ắ ế ề ệ Hình 3.10 Bi u đ mô t quy trình s p x p phòng theo đi u ki nể ồ ả ắ ế ề ệ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 28 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.4.4. Mô t x lý các kho n phí khácả ử ả Hình 3.11 Bi u đ mô t x lý các kho n phí khácể ồ ả ử ả Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 29 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.3.5. S đ x lý bi n cơ ồ ử ế ố Hình 3.12 S đ x lý bi n cơ ồ ử ế ố Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 30 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.3.6. Mô hình quan h x lýệ ử Hình 3.13 Mô hình quan h x lýệ ử Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 31 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả 3.2.3.3.6. Mô t các nguyên tác bi n c vào raả ế ố STT Nguyên t c x lýắ ử Bi n c vàoế ố Bi n c raế ố 1 Ki m tra thông tin h sể ồ ơ đăng ký cóh p l ?ợ ệ Yêu c u KTX + Hầ ở ồ sơ đăng ký H s không h pồ ơ ợ l .ệ H s h p l .ồ ơ ợ ệ 2 Ki m tra h s có đ đi uể ồ ơ ủ ề ki n? ệ H s h p l + Danhồ ơ ợ ệ sach đi u ki n KTXề ệ ở H s không đồ ơ ủ đi uề ki n.ệ H s đ đi u ki n.ồ ơ ủ ề ệ 3 Ki m tra còn phòng tr ng?ể ố Danh sách phòng Không còn phòng. Còn phòng ch ng.ố 4 S p x p phòng theo đi uắ ế ề ki nệ Danh sach phòng tr ng +ố Danh sách h s đồ ơ ủ đi uề ki n + Danh sách đi uệ ề ki n s p phòng. ệ ắ Phòng sinh viên đ cượ .ở 5 X lý thu phí & các ử lo i phíạ khác Biên lai các kh an phí đãỏ đóng Ghi nh n các kho nậ ả phí đã đóng 6 Ki m tra đi n n c v tể ệ ướ ượ đ nhị m c?ứ Danh sách phòng + số l ng đi n n c đãượ ệ ướ dùng theo phòng L p danh sách cácậ phòng dùng v tượ đ nhị m c.ứ 7 X lý thu các kho n phíử ả khác Danh sách các phòng dung v t đ nh m cượ ị ứ Thông báo các phòng đóng ti n v t đ nhề ượ ị m c.ứ Hình 3.14 B ng ả mô t các nguyên tác bi n c vào rả ế ố Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 32 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả K T LU NẾ Ậ Trong quá trình tìm hi u và làm bài, em đã c g ng hoàn thi n bài làm và hoànể ố ắ ệ thi n mình h n v m t ki n th c. Nh ng cũng không th tránh kh i nh ng thi uệ ơ ề ặ ế ứ ư ể ỏ ữ ế sót. Nh ng qua bài làm v ph n này em đã rút ra đ c nh ng kinh nghi m v b nư ề ầ ượ ữ ệ ề ả thân khi làm m t d án nho nh cho mình. V ph n này thì giúp em hi u rõ h n vộ ự ỏ ề ầ ể ơ ề công c mà mình đã l a ch n và cũng nh ph n lý thuy t, ph ng pháp tìm hi uụ ự ọ ư ầ ế ươ ể v tính đ c thù c a các bài toán.ề ặ ủ Bài toán đ c thi t k và cài đ t b ng ngôn ng Visual Basic cho phép ch y trênượ ế ế ặ ằ ữ ạ môi tr ng Windows do đó k th a đ c nh ng tính năng m nh c a Windowsườ ế ừ ượ ữ ạ ủ nh :ư - Cho m t giao di n thân thi n v i ng i s d ngộ ệ ệ ớ ườ ử ụ - Ch y theo ch đ đa nhi mạ ế ộ ệ - In n nhanh chóng và thu n l iấ ậ ợ Bài toán qu n lý khách s n này ch y u là áp d ng quy mô tr ng và cóả ạ ủ ế ụ ườ quy mô t ng đ i nh , do đ c thù c a m i tr ng là khác nhau nên công tác qu nươ ố ỏ ặ ủ ỗ ườ ả lý v i m i tr ng cũng là khác nhau. đây em ch tìm hi u v công tác qu n lýớ ỗ ườ Ở ỉ ể ề ả đ thù c a riêng tr ng mình nên ch ng trình này ch y u áp d ng cho công tácặ ủ ườ ươ ủ ế ụ qu n lý c a tr ng mà thôi.ả ủ ườ Do th i gian h n ch và trình đ hi u bi t c a b n thân ch a nhi u nênờ ạ ế ộ ể ế ủ ả ư ề vi c phân tích thi t k ch a hoàn thi n ệ ế ế ư ệ Nó mang tính ch t h c h i, trao đ i và b tấ ọ ỏ ổ ắ đ u làm quen v i th c t . Nh ng qua đ t này, em đã h c h i đ c nhi u kinhầ ớ ự ế ư ợ ọ ỏ ượ ề nghi m trong quá trình phân tích thi t k và cài đ t m t ch ng trình qu n lý, đ ngệ ế ế ặ ộ ươ ả ồ th i cũng b sung ki n th c cho b n thân.ờ ổ ế ứ ả Em xin chân thành c m n Th y Lê Tân đã t n tình giúp đ đ em hoànả ơ ầ ậ ỡ ể thành ph n này. Em cũng bày t lòng bi t n sâu s c t i quý Th y Cô khoa khoaầ ỏ ế ơ ắ ớ ầ h c máy tính các Th y Cô phòng công tác sinh viên đã ch b o t n tình. Em xinọ ầ ỉ ả ậ c m n các b n đã đóng góp ý ki n và đ ng viên đ tôi hàn thành ph n c s lýả ơ ạ ế ộ ể ầ ơ ở thuy t này c a mình.ế ủ Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 33 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ VIETHANIT H Th ng Qu n Lý Ký Túc Xáệ ố ả Tài li u tham kh oệ ả • [1] - " Microsoft Visual Basic & L p trình c s d li u 6.0 ậ ơ ở ữ ệ ", Nguy n Thễ ị Ng c Mai (ch biên), Nhà xu t b n lao đ ng -Xã h i.ọ ủ ấ ả ộ ộ • [2] - " Nh ng bài th c hành c s d li u Visual Basic căn b n ữ ự ơ ở ữ ệ ả ", Ks. Đinh Xuân Lâm, Nhà xu t b n th ng kê.ấ ả ố • [3] - "Bài gi ng c s d li u & phân tích và thi t k h th ng thông tinả ơ ở ữ ệ ế ế ệ ố qu n lý ả ", Ths. Nguy n H u Tr ng.ễ ữ ọ • [4] - " Phân tích thi t k h th ng thông tin qu n lý ế ế ệ ố ả ", Ths. Đinh Th Hi n,ế ể Nhà xu t b n th ng kê - 2000.ấ ả ố • [5] Giáo Trình Phân Tích Thi t K H Th ng Thông Tin.ế ế ệ ố PGS- TS Nguy n Vănễ Ba-Nhà Xu t B n Đ i H c Gia Hà N i- 2003.ấ ả ạ ọ ộ • [6] Giáo Trình L p Trình Visual Basic.net V i C S D Li u .ậ ớ ở ở ữ ệ Th.s Tr nh Thị ị Ng c Linh- Giáo trình n i b Tr ng Cao Đ ng CNTT H u Ngh Vi t - Hànọ ộ ộ ườ ẳ ữ ị ệ • [7] Giáo Trình Phân Tích Thi t K H Th ng . ế ế ệ ố Ch biênủ Lê Vi t Tr ng - Giáoế ươ trình n i b Tr ng Cao Đ ng CNTT H u Ngh Vi t – Hànộ ộ ườ ẳ ữ ị ệ • [8] De Macro T..,Structured Analysisa and System Specification, Yourdon Press, New York 1989. Sinh viên th c hiên: Lê Thanh Huyên CCLT010033ự Trang 34 Giáo viên h ng d n: Th.s Lê Tânướ ẫ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHệ Thống Quản Lý Ký Túc Xá (Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống).pdf
Luận văn liên quan