Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động

Trong những năm vừa qua, sự chuyển biến nền kinh tế nước ta sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã tác động mạnh mẽ đến quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp thương mại cũng không nằm ngoài sự tác động đó, nó đang dần mở rộng, phát triển và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hoá- nó là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Việc quản lý tốt khâu này có liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy, công tác tổ chức hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá một cách khoa học và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp thương mại có ý nghĩa to lớn trong việc xử lý thông tin cho nhà quản lý và các cơ quan có thẩm quyền. Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động là một đơn vị chuyên kinh doanh, buôn bán các mặt hàng phục vụ cho tiêu dùng và ngành hàng bảo hộ lao động thì công tác lưu chuyển hàng hoá thường xảy ra với quy mô lớn. Kế toán lưu chuyển hàng hoá đảm nhiệm việc phản ánh, giám sát về tình hình mua hàng, bán hàng, dự trữ hàng hoá tại doanh nghiệp trên cả hai mặt số lượng, giá trị. Nhận thức được tầm quan trọng trên với sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Minh Phương, em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao đong”^ Nội dung của luận văn gồm có những phần sau: Phần 1: Cơ sở lý luận chung về hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại. Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động . Phần 3: Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động. Do thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty và trình độ của em còn hạn chế vì vậy, bài luận văn này của em còn có những sai sót. Em rất mong được sự giúp đỡ, ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các nhân viên kế toán của công ty. Phần I Cơ sở lý luận chung về hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong các đơn vị kinh doanh thương mại. I. Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong các đơn vị kinh doanh thương mại. 1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại. Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Thương mại bao gồm phân phối và lưu thông hàng hoá. Trên góc độ vĩ mô hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hoá trên thị trường buôn bán của từng quốc gia riêng biệt và giữa các quốc gia với nhau, thực hiện quá trình lưu chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất, nhập khẩu tới nơi tiêu dùng. Do đó chức năng của thương mại là mua bán, trao đổi hàng hoá cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ mục đích sản xuất và đời sống. Hoạt động kinh doanh thương mại bao gồm hai quá trình là mua hàng, bán hàng . Xuất phát từ đặc điểm này kế toán lưu chuyển hàng hoá cũng gồm hai phần hành chính là quá trình mua hàng và quá trình bán hàng . Hạch toán quá trình mua hàng liên quan đến việc xác định giá trị và phản ánh trị giá hàng mua vào. Còn kế toán quá trình bán hàng không những liên quan đến việc xác định và phản ánh doanh thu mà còn phải xác định chính xác giá vốn hàng bán ra. Giữa hai quá trình mua hàng và bán hàng bao giờ cũng có khoảng cách về không gian và thời gian. Hàng hoá mua về không phải bao giờ cũng tiêu thụ được ngay do đó dự trữ hàng hoá là một tất yếu. Hạch toán dự trữ hàng hoá có nhiệm vụ phản ánh đầy đủ, chi tiết tình hình tồn kho hàng hoá cả về số lượng lẫn giá trị. Ngoài ra, kế toán lưu chuyển hàng hoá còn phản ánh kết quả kinh doanh thương mại thông qua phần kế toán xác định kết quả kinh doanh. Hoạt động kinh doanh thương mại có đặc điểm là địa bàn tiêu thụ phân tán nên trong kế toán lưu chuyển hàng hoá có thể hạch toán chi tiết từng phần hành của từng cửa hàng, từng kho hoặc theo từng mặt hàng để phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh của các kho hàng, cửa hàng hoặc hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng. Những đặc trưng trên đây cho thấy kế toán lưu chuyển hàng hoá có vai trò đặc biệt quan trọng trong doanh nghiệp thương mại. Do vậy, kế toán lưu chuyển hàng hoá hàng hoá phải được thực hiện một cách khoa học, hợp lý để có thể cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà quản lý ra quyết định kinh doanh. Trên đây là những đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại có ảnh hưởng đến kế toán lưu chuyển hàng hoá. Như vậy, chúng ta làm rõ khái niệm và nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hoá. 2. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán lưu chuyển hàng hoá . 21 Khái niệm. Lưu chuyển hàng hoá là quá trình đưa hàng hoá từ lĩnh vực sản xuất đến tiêu dùng qua các phương thức mua bán. Đối với các đơn vị kinh doanh thương mại, hoạt động lưu chuyển hàng hoá là hoạt động chủ yếu của đơn vị, bao gồm hai quá trình: mua hàng và bán hàng không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng hoá . Có thể đưa ra công thức của hoạt động này là: T-H-T(Tienhangtièn^’) Quá trình mua hàng ( T-H) là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ hình thái vốn bằng tiền sang hình thái vốn bằng hàng hoá. Tại các doanh nghiệp thương mại quá trình mua hàng hoàn tất khi hàng mua vào đã kiểm nhận nhập kho hoặc chuyển bán thẳng. Quá trình bán hằng H-T’) là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá dang vốn tiền tệ và hình thành kết quả kinh doanh. Quá trình bán hàng hoàn tất khi hàng hoá đã giao cho khách hàng và đã thu được tiền hàng hoặc được chấp nhận thanh toán. Quá trình dự trữ hàng hoá phải theo dõi tình hình tồn kho của từng loại hàng hoá cả giá trị lẫn số lượng. Để đưa hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng người ta có thể thực hiện lưu chuyển hàng hoá theo các phương thức khác nhau đó là lưu chuyển hàng hoá bán buôn và lưu chuyển hàng hoá bán lẻ. Lưu chuyển hàng hoá bán buôn là lưu chuyển hàng hoá với khối lượng lớn cho mạng lưới bán lẻ, cho người sản xuất, cho xuất nhập khẩu. Hàng hoá lưu chuyển trong khâu bán buôn vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông chưa chuyển sang người tiêu dùng. Lưu chuyển hàng hoá bán lẻ là lưu chuyển hàng hoá với khối lượng nhỏ hơn, trực tiếp đến người tiêu dùng. Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh mua bán các doanh nghiệp thương mại còn có thể thực hiện nhiệm vụ gia công, chế biến kèm theo để tạo ra nguồn hàng và tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ khác. Như trên đã trình bày, đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá chiếm tỷ trọng lớn trong các hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán lưu chuyển hàng hoá có vai trò quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Vậy, kế toán lưu chuyển hàng hoá có nhiệm vụ gì? 22 Nhiệm vụ kế toán lưu chuyển hàng hoá . Kế toán lưu chuyển hàng hoá trong các đơn vị thương mại cần thực hiện đủ các nhiệm vụ để cung cấp thông tin cho người quản lý ra các quyết định hữu hiệu đó là: ghi chép kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng và giá phí chỉ tiêu mua hàng theo chứng từ đã lập trên hệ thống sổ thích hợp. - Phản ánh kịp thời khối lượng hàng bán, ghi nhận doanh thu bán hàng và các chỉ tiêu liên quan khác của khối lượng hàng hoá . - Kế toán quản lý chặt chẽ tình hình biến động và dự trữ kho hàng hoá, phát hiện kịp thời hàng hoá ứ đọng. - Phân bổ chi phí mua hàng cho số hàng bán ra trong kỳ và tồn cuối kỳ. - Lựa chọn phương pháp và xác định đúng giá vốn hàng xuất bán để đảm bảo chỉ tiêu lãi gộp hàng hoá chính xác cao. - Xác định kết quả bán hàng và thực hiện chế độ báo cáo hàng hoá và báo cáo bán hàng . - Theo dõi và thanh toán kịp thời công nợ với nhà cung cấp và khách hàng. Kế toán lưu chuyển hàng hoá là bộ phận công việc phức tạp, và quan trọng nhất trong toàn bộ công tác kế toán của đơn vị, khối lượng công việc chiếm tỷ trọng lớn, cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho các nhà quản lý. Vì vậy phải tổ chức khoa học và hợp lý kế toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá . II. Hạch toán lưu chuyển hàng hoá . 1. Hạch toán quá trình mua hàng . Thu mua hàng hoá là giai đoạn đầu tiên trong quá trình lưu chuyển hàng hoá tại các đơn vị kinh doanh thương mại. Việc thu mua hàng hoá [phải nhằm đảm bảo cung cấp cho khâu bán hàng được bình thường, không dự trữ quá nhiều gây ứ đọng vốn hoặc dự trữ quá ít làm gián đoạn quá trinh bán hàng . Có nhiều phương thức thu mua hàng hoá và vấn đề lựa chọn phương thức nào là tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp và sự qui định trong hợp đồng kinh tế. 11 Phương thức mua hàng và thủ tục chứng từ. Các doanh nghiệp thương mại mua hàng của các tổ chức sản xuất thuộc các thành phần phần kinh tế, mua của nước ngoài, mua của các doanh nghiệp trong ngành trên cơ sở hợp đồng kinh tế và giá cả kinh doanh , ngoài ra có thể mua ở thị trường tự do theo giá cả có thể kinh doanh được. Có hai phương thức mua hàng có thể áp dụng: phương thức chuyển hàng và phương thức mua hàng trực tiếp. ã Theo phương thức chuyển hàng: Căn cứ vào hợp đồng kinh tế giữa các bên: bên mua tại địa điểm qui định trong hợp đồng tại kho, bến cảng, tại bến ô tô, xe lửa). Khi chuyển hàng cho bên mua, bên bán phải gửi cho người mua chứng từ bán hàng, trong đó ghi rõ số lượng, chủng loại, chất lượng của từng mặt hàng, đơn giá từng loại và tổng tiền thanh toán. Chứng từ mua hàng có thể là hoá đơn bán hàng , hoá đơn GTGT. ã Theo phương thức mua hàng trực tiếp: Căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết giữa bên mua và bên bán, bên mua cử người được uỷ nhiệm của Giám đốc đến bên bán để nhận hàng theo qui định trong hợp đồng hoặc đi mua trực tiếp tại thị trường, tại các cơ sở sản xuất, các cơ sở gia công chế biến. Chứng từ mua hàng có thể là hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng, bảng kê mua hàng (với trường hợp mua hàng trên thị trường tự do mà người bán không có hoá đơn). Người mua hàng có trách nhiệm quản lý số hàng đã mua và gửi chứng từ mua hàng về phòng kế toán kiểm tra, đối chiếu và ghi sổ kế toán . ã Thủ tục và chứng từ nhập kho: Hàng hoá mua về phải được tiến hành thủ tục nhập kho. Trên cơ sở hợp đồng kinh tế, hoá đơn bán hàng do bên bán lập, bên mua phải kiểm tra sự phù hợp về số lượng, chất lượng hàng hoá thực nhận với số lượng, chất lượng hàng hoá ghi trong chứng từ thông qua biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hoá . Sau khi hàng hoá mua về được kiểm nhận sẽ lập phiếu nhập kho, nếu có sai lệch về số lượng, chất lượng hàng hoá giữa số ghi trong chứng từ với số thực nhập do đó phải lập biên bản kiểm nhận làm cơ sở để xử lý và ghi sổ kế toán . 12 Đặc điểm tính giá hàng hoá mua. Giá hàng hoá mua vào, nhập kho trong kinh doanh thương mại theo quy định được tính theo giá thực tế. Giá thực tế của hàng hoá mua vào tuỳ thuộc vào từng nguồn hàng khác nhau cũng như tuỳ thuộc vào phương pháp tính thuế GTGT mà doanh nghiệp áp dụng. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong giá mua không bao gồm thuế GTGT đầu vào, còn đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT thì giá mua là giá đã tính thuế GTGT. Giá thực tế hàng hoá thu mua trong nước = Giá mua ghi trên hoá đơn + Chi phí thu mua - Giảm giá hàng mua Như vậy, giá thực tế hàng hoá bao gồm: trị giá mưa kể cả thuế phải nộp) là giá phải thanh toán cho nhà cung cấp. Và chi phí thu mua bao gồm chi phí vận chuyển, bảo quản, bốc dỡ . từ nơi mua về đến doanh nghiệp. 13 Hạch toán tổng hợp quá trình mua hàng . 13.1 Các phương pháp hạch toán tổng hợp về hàng hoá. a. Phương pháp kê khai thường xuyen(^ KKTX). Phương pháp KKTX là phương pháp theo dõi, phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hoá trên sổ kế toán. Trong trường hợp áp dụng phương pháp KKTX các tài khoản hàng tồn kho được dùng để phán ánh số hiện có, tình hình tăng giảm hàng hoá . Vì vậy, giá trị hàng hoá tồn kho trên sổ kế toán có thể xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. Cuối kỳ hach toán căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế hàng hoá tồn kho, so sánh đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán để xác định số thừa, thiếu và tìm nguyên nhân giải pháp xử lý. Phương pháp này áp dụng cho các đơn vị thương mại kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn, có điều kiện kiểm kê chính xác từng nghiệp vụ xuất kho. b. Phương pháp kiểm kê định ky(KKĐK`). Phương pháp KKĐK không theo dõi một cách thường xuyên liên tục trên sổ kế toán tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hoá mà nó căn cứ vào kết quả kiểm kê trên thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ của hàng hoá trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính ra giá trị hàng hoá xuất bán. Theo phương pháp KKĐK mọi biến động của hàng hoá không theo dõi trên TK hàng tồn kho mà được phản ánh trên một tài khoản kế toán rieng(^ TK mua hàng). Phương pháp KKĐK thường áp dụng ở các đơn vị có nhiều chủng loại hàng hoá với qui cách mẫu mã khác nhau, giá trị thấp và xuất thường xuyên. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, giảm nhẹ khối lượng công việc kế toán nhưng độ chính xác không cao. Do đặc điểm của từng phương pháp hạch toán tổng hợp quá trình mua hàng thì kế toán sử dụng tài khoản mua hàng nào? 13.2 Tài khoản sử dụng ã Tài khoản 156 “Hàng hoa”': Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại hàng hoá. Tài khoản 156 được chi tiết như sau: Tài khoản 1561 “ Giá mua hàng hoa”' Tài khoản 1562 “ Chi phí thu mua hàng hoa”' + Nội dung của Tài khoản 1561 “ giá mua hàng hoa”' Bên Nợ: - Trị giá hàng hoá mua vào đã nhập kho theo hoá đon+ KKTX). - Trị giá hàng hoá thuê gia công chế biến nhập khơ KKTX). - Trị giá hàng tồn kho, tồn quầy cuối ky(` KKĐK) - Trị giá hàng hoá phát hiện thừa khi kiểm ke(KKTX^). Bên Có: - Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho để bán, giao đại ly (' KKTX) - Kết chuyển trị giá hàng tồn kho, tồn quầy đầu ky(` KKĐK) - Các khoản giảm giá hàng mua được hưởng KKTX) - Trị giá hàng hoá trả lại cho người bắn KKTX). - Trị giá hàng hoá phát hiện bị thiếu hụt, hong (? KKTX) Số dư bên Nợ: Trị giá hàng hoá thực tế tồn kho cuối kỳ. ã Tài khoản 151 “ Hàng mua đang đi đuờng”+. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị các loại hàng hoá mua ngoài đã thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa về nhập kho, còn đang trên đường vận chuyển ở bến cảng, bến bãi hoặc đã tới doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho. Nội dung của TK 151 như sau: Bên Nợ: - Giá trị hàng hoá đang đi trên đườngKKTX+). - Kết chuyển giá thực tế hàng đang đi trên đường tồn cuối ky(KKĐK`) Bên Có: - Giá trị hàng hoá đang đi trên đường đã về nhập kho hoặc chuyển giao thẳng cho khách hangKKTX(`). - Kết chuyển giá thực tế hàng đang đi trên đường tồn đầu ky(KKĐK`) Số dư bên Nợ: - Giá trị hàng hoá đã mua nhưng còn đang đi trên đường - Giá thực tế hàng đang đi trên đường tồn cuối kỳ ã Tài khoản 6116112() “Mua hàng hoa”(' phương pháp KKĐK) Tài khoản này phản ánh trị giá hàng mua vào theo giá thực tế và được mở chi tiết cho từng loại, từng kho, từng quầy hàng hoá. Kết cấu của tài khoản này như sau: Bên Nợ: - Trị giá hàng hoá tồn đầu kỳ - Trị giá hàng mua vào trong kỳ Bên Có: - Trị giá thực tế hàng hoá tồn kho đầu kỳ - Trị giá hàng trả lại cho người bán - Giảm giá hàng mua được hưởng - Trị giá hàng hoá xuất bán hay xuất khác Tài khoản này không có số dư ã Tài khoản 157 “Hàng gửi ban”' Tài khoản này phản ánh giá thực tế hàng gửi bán cuối kỳ. Kết cấu của tài khoản này: Bên Nợ: Kết chuyển giá thực tế hàng gửi bán tồn cuối kỳ Bên Có: Kết chuyển giá thực tế hàng gửi bán tồn đầu kỳ Số dư bên Nợ: Giá thực tế hàng gửi bán tồn cuối kỳ ã Các tài khoản khác: TK 133, TK111, TK112, TK331 . 13.3 Phương pháp hạch toán. a. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. b. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Sơ đồ hạch toán quá trình mua hàng theo phương pháp KKTX Sơ đồ hạch toán quá trình mua hàng theo phương pháp KKĐK 14 Hạch toán chi phí thu mua và phân bổ chi phí thu mua 14.1 Khái niệm và công thức phân bổ. Chi phí mua hàng hoá là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp thương mại bỏ ra có liên quan đến việc thu mua hàng hoá, chi phí thu mua hàng hoá bao gồm: - Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp, chi phí bảo hiểm hàng hoá. - Chi phí thuê kho bãi - Các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hoá. Do chi phí thu mua hàng hoá liên quan đến toàn bộ hàng hoá trong kỳ nên cần phải phân bổ cho hàng tiêu thụ và hàng còn lại theo tiêu thức phù hợp. Chi phí mua hàng được phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ, tính theo tiêu thức sau: Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ = Chi phí mua hàng đầu kỳ + Chi phí mua hàng trong kỳ x Trị giá mua của hàng bán ra trong kỳ Trị giá mua của hàng bán ra trong kỳ + Trị giá mua của hàng còn lại cuối kỳ Trị giá mua hàng còn lại cuối kỳ bao gồm hàng còn tồn quầy, khoTK1561(), hàng gửi bán, hàng gửi đại ly(TK157'), hàng mua đang đi đường (TK151). Vậy tài khoản sử dụng để hạch toán chi phí thu mua hàng hoá phát sinh trong kỳ? 14.2 Tài khoản sử dụng Để tập hợp các khoản chi phí thu mua phát sinh trong kỳ, kế toán sử dụng tài khoản 1562 “Chi phí thu mua hàng hoa”'. Tài khoản này phản ánh chi phí thu mua hàng hoá thực tế phát sinh liên quan đến số hàng hoá đã nhập kho trong kỳ và tính hình phân bổ chi phí thu mua hàng hoá hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng hoá tiêu thụ trong kỳ và tồn kho cuối kỳ. Nội dung của TK 1562 “ Chi phí thu mua hàng hoa”' Bên Nợ: Chi phí thu mua hàng hoá thực tế phát sinh liên quan đến khối lượng hàng hoá mua vào đã nhập kho. Bên Có: Chi phí thu mua hàng hoá tính cho khối lượng hàng hoá tiêu thụ trong kỳ. Số dư bên Nợ: Chi phí thu mua hàng hoá còn lại cuối kỳ. 14.3 Phương pháp hạch toán Sơ đồ hạch toán chi phí thu mua hàng hoá 2. Hạch toán quá trình bán hàng 21 Các phương thức bán hàng. Bán hàng là nghiệp vụ cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh lưu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp thương mại. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại bao gồm: 21.1 Bán buôn hàng hoá. Bán buôn là bán hàng hoá cho các tổ chức bán lẻ hoặc các đơn vị xuất khẩu để tiếp tục quá trình lưu chuyển hàng hoá. Bán buôn gồm 2 phương pháp sau: ã Bán buôn qua kho: là bán buôn hàng hoá mà hàng hoá bán được xuất ra từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Trong phương thức này có 2 hình thức: - Bán buôn qua kho bằng cách giao hàng trực tiếp. Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho doanh nghiệp thương mại để nhận hàng. Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện bên mua, sau khi đại diện bên mua ký nhận đủ hàng, bên mua thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán và người bán mất quyền sở hữu về số hàng này thì lúc này hàng hoá được xác định là tiêu thụ. - Bán buôn qua kho bằng cách chuyển hàng. Theo hình thức này căn cứ vào hợp đồng đã ký kết doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá bằng phương tiện vận tải của mình hoặc thuê ngoài chuyển giao hàng cho bên mua tại một địa điểm thoả thuận. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng số hàng này bên mua chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán thì hàng coi như là đã được tiêu thụ. ã Bán buôn vận chuyển thẳng Doanh nghiệp mua hàng về không nhập kho mà chuyển bán thẳng cho bên mua theo một trong hai hình thức sau:

doc148 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. Cô thÓ, em xin lÊy mét vÝ dô nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng víi cöa hµng b¸ch ho¸ B¾c Giang mét l« hµng cã gi¸ mua lµ 18.180.000 ®ång(ch­a thuÕ GTGT) vµ trÞ gi¸ b¸n lµ 19.500.000 ®ång( ch­a thuÕ GTGT) ®· ®­îc ph¶n ¸nh trong phÇn b¸n hµng b»ng bót to¸n sau: - Khi hµng ho¸ ®­îc chë ®Õn chç ng­êi mua, kÕ to¸n ghi bót to¸n nhËp kho hµng ho¸: Nî TK 1561: 18.180.000 Nî TK 133 : 1.818.000 Cã TK 331: 19.998.000 - Khi kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n, tr¶ tiÒn l« hµng ®ã kÕ to¸n ghi: Nî TK 111: 21.450.000 Cã TK 511: 19.500.000 Cã TK 3331: 1.950.000 Sau ®ã kÕ to¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ l« hµng ®· tiªu thô: Nî TK 632: 18.180.000 Cã TK 1561: 18.180.000 Theo tr×nh tù h¹ch to¸n trªn, l­îng hµng nhËp kho trong kú t¨ng thªm 18.180.000 ®ång so víi thùc tÕ hµng nhËp trong kú. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ tån kho vÉn ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ v× nghiÖp vô xuÊt kho ®­îc ghi ®ång thêi víi nghiÖp vô nhËp kho hµng ho¸. Nãi c¸ch kh¸c, c«ng ty ®· ®ång nhÊt nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng víi nghiÖp vô b¸n bu«n trùc tiÕp qua kho. Nh­ vËy, nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng t¹i c«ng ty ®· kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh ®óng víi ý nghÜa kinh tÕ cña nã, g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c x¸c ®Þnh vµ ph©n bæ chi phÝ mua hµng, chi phÝ b¶o qu¶n, dù tr÷ hµng tån kho. MÆt kh¸c nã còng g©y cho kÕ to¸n nh÷ng khã kh¨n, phøc t¹p kh«ng cÇn thiÕt trong viÖc ph©n biÖt trªn sæ s¸ch ®©u lµ nghiÖp vô b¸n bu«n trùc tiÕp qua kho, ®©u lµ nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tõng nghiÖp vô. Ph­¬ng thøc b¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng tiªn tiÕn, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ nªn c«ng ty cÇn ph¸t huy ph­¬ng thøc nµy ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao h¬n. 5. VÒ chi phÝ thu mua hµng ho¸. C¸c kho¶n chi phÝ thu mua, chi phÝ liªn quan ®Õn mua t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc hoÆc trªn toµn c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 1562 “Chi phÝ thu mua hµng ho¸”. Sau ®ã cuèi kú kÕt chuyÓn hÕt vµo gi¸ vèn hµng b¸n ra trong kú chø kh«ng ph©n bæ theo tiªu thøc quy ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ mua cßn l¹i cuèi kú trªn TK 1562. ViÖc h¹ch to¸n nh­ vËy lµ kh«ng ®óng víi chÕ ®é hiÖn hµnh bëi v× kh«ng ph¶i bao giê hµng ho¸ mua trong kú nµy ®Òu ®­îc b¸n hÕt trong kú mµ vÉn cßn bÞ tån kho ®Ó chuyÓn sang kú sau. Chi phÝ mua hµng trong quý ®ã sÏ ®­îc tÝnh hÕt vµo gi¸ vèn cña hµng b¸n trong quý ®ã th× sÏ lµm t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n dÉn ®Õn viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ trong kú thiÕu chÝnh x¸c. VÝ dô chi phÝ mua hµng cña toµn c«ng ty trong quý 1- n¨m 2001 lµ 111.973.519 ®ång th× ®­îc kÕ to¸n c«ng ty h¹ch to¸n nh­ sau: Cuèi quý 1 kÕ to¸n kÕt chuyÓn hÕt vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú Nî TK 632: 111.973.519 Cã TK 1562: 111.973.519 6. VÒ h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vµ dù phßng ph¶i thu kh¸ch hµng. HiÖn nay, c«ng ty ch­a ¸p dông ph­¬ng ph¸p dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho mµ ®©y lµ ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn nguyªn t¾c thËn träng trong kinh doanh. NÕu kh«ng lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho th× sÏ g©y khã kh¨n cho c«ng ty v× khèi l­îng hµng ho¸ trong kho cña c«ng ty rÊt lín trong khi gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng l¹i th­êng xuyªn biÕn ®éng. NÕu lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hîp lý sÏ t¹m thêi lµm gi¶m thu nhËp rßng cña niªn ®é b¸o c¸o - niªn ®é lËp dù phßng vµ gi¶m thuÕ thu nhËp ph¶i nép. C«ng ty còng ch­a ¸p dông nghiÖp vô lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi nªn sè tiÒn vèn kh¸ch hµng chiÕm dông cßn qu¸ nhiÒu rÊt dÔ bÞ rñi ro cao. Cã mét sè kho¶n ®· ®øng tr­íc nguy c¬ bÞ mÊt toµn bé hoÆc bÞ mÊt mét phÇn mµ kh«ng thÓ cã mét kho¶n thu nµo bï ®¾p ®­îc. Do ®ã viÖc lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tr¸nh, gi¶m ®­îc mét sè rñi ro. 7. VÒ nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n: C«ng ty kh«ng sö dông TK 811 “ Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh” vµ TK 532 “Gi¶m gi¸ hµng b¸n” ®Ó ph¶n ¸nh sè chiÕt khÊu vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n mµ trõ th¼ng vµo doanh thu b¸n hµng trªn ho¸ ®¬n. ViÖc h¹ch to¸n nh­ vËy tuy vÉn b¶o ®¶m ph¶n ¸nh ®óng doanh thu cña kú nh­ng l¹i kh«ng ®óng so víi chÕ ®é kÕ to¸n vµ kh«ng ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c cho ng­êi qu¶n lý. 8. VÒ h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ phôc vô cho b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. HiÖn nay, t¹i c«ng ty kho¶n chi phÝ khÊu hao TSC§ ®­îc kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh ghi Nî TK 811, Cã TK 214. C¸ch h¹ch to¸n nh­ trªn cña c«ng ty lµm møc khÊu hao TSC§ sö dông cho b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp th× kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp dÉn ®Õn viÖc tÝnh lîi nhuËn tiªu thô lµ kh«ng chÝnh x¸c. Trong quý 1 n¨m 2001 chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ 36.199.667 ®ång ®· ®­îc kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh ghi Nî TK 811: 36.199.667 Cã TK 214: 36.199.667. V× vËy, lîi nhuËn thuÇn cña c«ng ty kh«ng ®­îc tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c mµ ®­îc tÝnh t¨ng lªn mét l­îng lµ 36.199.667 ®ång 9. VÒ ghi chÐp sæ s¸ch: Tõ thùc tÕ c«ng ty cho thÊy trong viÖc sö dông hÖ thèng sæ s¸ch ®Ó ph¶n ¸nh viÖc l­u chuyÓn hµng ho¸ c«ng ty vÉn cßn sö dông mét sè sæ cò cho nªn tªn gäi vµ néi dung ph¶n ¸nh nhiÒu khi kh«ng phï hîp víi mÉu sæ hiÖn nay. VÝ dô nh­ b¶ng kª sè 4: t¹i c«ng ty b¶ng kª sè 4 ®Ó theo dâi TK 156 nh­ng hiÖn nay, theo chÕ ®é sæ s¸ch míi th× b¶ng kª sè 4 theo dâi TK 152, 153, 154... cßn b¶ng kª sè 8 míi dïng ®Ó theo dâi TK 156. Víi viÖc më thªm phÇn phô trªn b¶ng kª sè 4, kÕ to¸n c«ng ty ®· ghi chÐp nhËt ký chøng tõ sè 8 trªn cïng mét hÖ thèng sæ s¸ch. Víi c¸ch lµm nµy th× ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu vµ kh«ng ph¶i më hÖ thèng sæ s¸ch cång kÒnh. Nh­ng khi kÕ to¸n më b¶ng kª tæng hîp cho toµn c«ng ty th× l¹i dÉn ®Õn sù trïng lÆp do nhËt ký chøng tõ sè 8 më tíi hai lÇn, dÉn ®Õn g©y mÊt thêi gian, tèn kÐm chi phÝ sæ s¸ch mµ kh«ng theo dâi ®­îc c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. Theo em mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c l­u chuyÓn hµng ho¸ ®· tr×nh bµy ë trªn th× c«ng ty cã thÓ kh¾c phôc ®­îc. Víi kiÕn thøc häc ë tr­êng vµ thùc tÕ thùc tËp t¹i c«ng ty em xin ®­a ra mét vµi ý kiÕn nh»m kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng. III. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng. 1. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nghiÖp vô mua vµo. Nh­ phÇn trªn em ®· nhËn xÐt nghiÖp vô thanh to¸n tiÒn hµng t¹i c«ng ty ch­a ®­îc ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt. ViÖc thanh to¸n ngay lµ ®ång thêi víi viÖc cã quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ th× c«ng ty mÊt ®i mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cßn trong mua chÞu c«ng ty vÉn së h÷u c¶ tiÒn vµ hµng nh­ng l¹i cã thªm kho¶n nî víi nhµ cung cÊp. V× vËy, ®Ó ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt nghiÖp vô mua hµng thanh to¸n ngay th× khi nghiÖp vô ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1561 Nî TK 133 Cã TK 111: NÕu thanh to¸n b»ng tiªng mÆt Cã TK 112: Thanh to¸n b»ng sÐc nhËn ®­îc giÊy b¸o Nî cña ng©n hµng. 2. VÒ viÖc sö dông TK 151 “Hµng mua ®ang ®i ®­êng” ViÖc ph¶n ¸nh vµo TK nµy lµ nh÷ng hµng ho¸ ®· mua nh­ng cuèi th¸ng, cuèi quý ®ang trªn ®­êng vËn chuyÓn vÒ cöa hµng hoÆc kho. Nh­ vËy, hµng ho¸ cña tõng cöa hµng míi ®­îc theo dâi vµ qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ, ®Çy ®ñ. 3. VÒ h¹ch to¸n hµng tån kho. HiÖn nay, viÖc h¹ch to¸n hµng tån kho t¹i c«ng ty vÉn ch­a ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c cña ph­¬ng ph¸p thÎ song song. §Ó gi¶m bít sù trïng l¾p trong c«ng t¸c h¹ch to¸n hµng tån kho ë phßng kÕ to¸n vµ ë kho, ®Ó ®¶m b¶o theo dâi biÕn ®éng cña hµng ho¸ c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ. KÕ to¸n kho hµng kh«ng cÇn më thÎ kho nh­ tr­íc n÷a. Thay vµo ®ã, kÕ to¸n më thÎ chi tiÕt kho hµng (biÓu sè 28) víi néi dung kÕt cÊu nh­ sau: - ThÎ chi tiÕt hµng ho¸ më cho tõng lo¹i hµng ho¸ theo c¸c ®¬n gi¸ kh¸c nhau. C¨n cø ®Ó vµo thÎ lµ c¸c ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho. Mçi ho¸ ®¬n ghi mét dßng trªn thÎ c¶ vÒ mÆt sè l­îng lÉn vÒ mÆt gi¸ trÞ (ghi theo gi¸ thùc tÕ) nh­ sau: PhÇn chøng tõ: Ghi sè phiÕu nhËp, xuÊt kho hµng ho¸ (cét 1,2) + Cét 3: PhÇn trÝch yÕu: ph¶n ¸nh néi dung cña nghiÖp vô. + Cét 4: Ghi sè hiÖu tµi kho¶n ®èi øng + Cét 5: Ghi ®¬n gi¸ cña mét ®¬n vÞ hµng ho¸ nhËp, xuÊt kho + Cét 6: Ghi sè l­îng hµng ho¸ nhËp kho + Cét 7: C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n ghi gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp kho. + Cét 8: Ghi sè l­îng hµng ho¸ xuÊt kho + Cét 9: Gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt kho. Cét 9 = Cét 5 x Cét 8 + Cét 10: Ghi sè l­îng hµng ho¸ tån kho + Cét 11: Ghi gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho. Víi mÉu sæ nµy, kÕ to¸n cã thÓ ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng ho¸ c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞ mét c¸ch võa tæng hîp, võa chi tiÕt t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc so s¸nh sè liÖu gi÷a kÕ to¸n vµ kho trªn c¬ së ®ã t¨ng c­êng biÖn ph¸p qu¶n lý hµng ho¸ ë c«ng ty. 4. VÊn ®Ò h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n. §Ó gióp kÕ to¸n c«ng ty ®¸nh gi¸ ®óng ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña tõng nghiÖp vô b¸n hµng, c¸ch tèt nhÊt lµ ph¶i h¹ch to¸n ®óng b¶n chÊt cña tõng nghiÖp vô. ChÝnh v× vËy, theo em nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cña c«ng ty nªn h¹ch to¸n ®óng theo chÕ ®é nh­ sau: VÝ dô: nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng víi cöa hµng B¸ch ho¸ B¾c Giang. Khi giao hµng cho kh¸ch kÕ to¸n ghi: Nî TK111: 21.450.000 Cã TK 511: 19.500.000 Cã TK 3331: 1.950.000 KÕt chuyÓn gi¸ vèn l« hµng ®· tiªu thô, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632: 18.180.000 Nî TK 133: 1.818.000 Cã TK 111: 19.998.000 5. VÒ c¸c kho¶n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n. ViÖc h¹ch to¸n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ ë c«ng ty nh­ hiÖn nay g©y khã kh¨n cho nhµ qu¶n lý trong viÖc x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô thùc tÕ còng nh­ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh ph¸t sinh thùc tÕ. ChÝnh v× vËy, theo em c«ng ty nªn ph¶n ¸nh râ rµng h¬n c¸c kho¶n môc nµy nh»m ®¸p øng cho nhu cÇu qu¶n lý. Cô thÓ nh­ sau: + Khi chÊp nhËn gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 532 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 131 Cuèi kú, kÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu Nî TK 511 Cã TK 532 + Khi chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng do thanh to¸n nhanh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 811 Cã TK 111, 112, 131 Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµo tµi kho¶n 911. 6. VÒ chi phÝ thu mua hµng ho¸. §Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ vèn hµng b¸n trong kú tõ ®ã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c l·i trong kú th× c«ng ty nªn xem xÐt l¹i viÖc tÝnh chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng b¸n ra trong kú. Theo c¸ch tÝnh cña c«ng ty th× chi phÝ thu mua trong kú ph¸t sinh bao nhiªu th× kÕt chuyÓn hÕt vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú. C¸ch tÝnh ®ã lµ thiÕu chÝnh x¸c v× kh«ng ph¶i hµng mua vµo trong th¸ng nµy lµ ®· tiªu thô ®­îc hÕt. Do vËy, kÕ to¸n c«ng ty nªn xem xÐt l¹i c¸ch tÝnh ®ã. §èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, chi phÝ mua hµng ®­îc tËp hîp vµo bªn Nî TK 1562 ®Õn cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ mua hµng cho hµng b¸n ra trong kú vµ hµng cßn l¹i cuèi kú theo trÞ gi¸ mua. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Chi phÝ mua hµng ph©n bæ cho hµng b¸n ra = Chi phÝ mua hµng ®Çu kú + Chi phÝ mua hµng trong kú x TrÞ gi¸ mua cña hµng b¸n ra trong kú TrÞ gi¸ mua hµng b¸n ra trong kú + TrÞ gi¸ mua hµng cßn l¹i cuèi kú Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ mua hµng ph©n bæ cho hµng b¸n ra trong kú, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Cã TK 1562 VÝ dô: chi phÝ mua hµng toµn c«ng ty trong quý 1- 2001 TrÞ gi¸ mua hµng b¸n ra trong kú lµ 60.579.634.097®ång Sè d­ cuèi kú TK 1561 lµ 22.887.768.924 ®ång Cho phÝ thu mua ph¸t sinh trong kú lµ 111.973.519 ®ång Do vËy, tÝnh chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng b¸n ra Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng b¸n ra = = 111.973.519/(60.579.634.097+22.887.768.924)*60.579.634.097= = 81.269.028®ång Nh­ vËy, nÕu ph©n bæ theo tiªu thøc trªn th× gi¸ vèn cña hµng b¸n ra cña phßng nghiÖp vô sÏ gi¶m lµ 30.704.491 ®ång. V× vËy c¸ch tÝnh trªn cña c«ng ty lµ ch­a hîp lý c«ng ty nªn cã sù thay ®æi ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ vèn ®­îc chÝnh x¸c h¬n. 7. VÒ h¹ch to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi vµ gi¶m gi¸ hµng tån kho. HiÖn nay, c«ng ty vÉn ch­a ®­a nghiÖp vô dù phßng vµo thùc tÕ ho¹t ®éng cña m×nh. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho c«ng ty nÕu gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng biÕn ®éng theo xu h­íng gi¶m hoÆc khi cã nh÷ng kho¶n ph¶i thu nh­ng kh«ng thu ®­îc. ChÝnh v× vËy, ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro kh¸ch quan mang l¹i, c«ng ty nªn tiÕn hµnh trÝch dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vµ dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. Ph­¬ng ph¸p tÝnh: ViÖc lËp dù phßng thùc hiÖn vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n. chØ lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ mµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña chóng bÞ gi¶m trªn thÞ tr­êng vµ víi nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi Møc dù phßng cÇn lËp n¨m tíi cña hµng tån kho i = Sè l­îng hµng tån kho i cuèi niªn ®é x Møc chªnh lÖch gi¶m gi¸ cña hµng tån kho i Sè dù phßng ph¶i thu cÇn lËp n¨m tíi cña kh¸ch hµng ®¸ng ngê = Sè nî ph¶i thu tõ kh¸ch hµng ®¸ng ngê x Sè % cã kh¶ n¨ng mÊt Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Tµi kho¶n sö dông cho h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ TK 159 vµ dù phßng ph¶i thu khã ®ßi lµ TK 139. C¸c tµi kho¶n nµy më chi tiÕt cho tõng kho¶n nî khã ®ßi vµ tõng lo¹i hµng ho¸ Hoµn nhËp dù phßng cña niªn ®é tr­íc TK 721 TK 139, 159 TK 6426 TrÝch lËp dù phßng vµo cuèi niªn ®é 8. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§ phôc vô cho b¸n hµng vµ QLDN. Theo em, kho¶n chi phÝ khÊu hao dïng cho bé phËn nµo th× h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao ë bé phËn ®ã. V× vËy, c«ng ty ph¶i h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao dïng cho bé phËn b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tøc lµ ghi Nî TK 641 Nî TK 642 Cã TK 214 9. VÒ viÖc më sæ danh ®iÓm hµng ho¸. C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tham gia ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i. Víi mét m¹ng l­íi kh¸ réng, chñng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh t¹i c¸c bé phËn nµy l¹i rÊt phong phó, ®a d¹ng ®Æc biÖt lµ c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ dÉn ®Õn viÖc l·nh ®¹o c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc theo dâi, gi¸m s¸t c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ang l­u chuyÓn trong c«ng ty. §Ó ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin nhanh nhÊt cho nhµ qu¶n lý vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan, kÕ to¸n nªn thiÕt lËp sæ danh ®iÓm hµng ho¸ cho toµn c«ng ty, trong ®ã ph¶n ¸nh cô thÓ tõng lo¹i hµng ho¸ mµ ®¬n vÞ trùc thuéc kinh doanh. Sæ danh ®iÓm hµng ho¸ cã kÕt cÊu nh­ sau: Cét 1: Nhãm hµng ho¸. Hµng ho¸ t¹i c«ng ty ®­îc ph©n thµnh 2 nhãm chÝnh lµ hµng b¶o hé lao ®éng vµ hµng t¹p phÈm phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng. Cét 2: C«t danh ®iÓm. Mçi hµng ho¸ trùc thuéc mét trong hai lo¹i trªn ®Òu ®­îc m· ho¸ trªn cét danh ®iÓm Cét 3: Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch hµng ho¸. Cét 4: §¬n vÞ tÝnh. Cét 5: §¬n gi¸. Cét 6: Ghi chó: ph¶n ¸nh tªn ®¬n vÞ kinh doanh hµng ®ã. 10. VÒ sæ s¸ch ghi chÐp §Ó hoµn thiÖn viÖc ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n míi ë c«ng ty, kÕ to¸n nªn ¸p dông mÉu sæ theo ®óng quy ®Þnh. Cô thÓ, thay v× sö dông b¶ng kª sè 4 nh­ hiÖn nay c«ng ty nªn t¸ch thµnh 2 sæ riªng biÖt: PhÇn nhËp kho vµ phÇn xuÊt kho hµng ho¸ ghi trªn b¶ng kª sè 8( biÓu sè 30) cßn phÇn doanh thu b¸n hµng sÏ ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt b¸n hµng, cuèi th¸ng sÏ ®­îc tæng hîp trªn NhËt ký chøng tõ sè 8.Nh­ vËy, c«ng ty sÏ theo dâi ®­îc c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ ph¶n ¸nh ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. B¶ng kª sè 8 cña c«ng ty cã kÕt cÊu nh­ sau: Cét 1: PhÇn diÔn gi¶i, ph¶n ¸nh c¸c lo¹i hµng ho¸ kinh doanh t¹i tõng ®¬n vÞ. Cét 2: Sè d­ ®Çu kú, ph¶n ¸nh sè hµng tån kho ®Çu th¸ng. Cét 3,4: PhÇn ghi Nî TK 1561, ghi Cã TK kh¸c: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng mua vµo trong kú. Cét 5,6: PhÇn ghi cã TK 1561, ghi Nî c¸c TK kh¸c: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng xuÊt trong kú. Cét 7: PhÇn d­ cuèi kú, ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng tån kho cuèi kú. B¶ng kª sè 8 ®­îc më cho tõng ®¬n vÞ kinh doanh vµ toµn c«ng ty. T¹i tõng ®¬n vÞ kinh doanh trùc thuéc c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ nµy lµ c¸c tê kª chi tiÕt nhËp, xuÊt hµng ho¸... Sæ chi tiÕt b¸n hµng. Sæ chi tiÕt b¸n hµng ®­îc më cho tõng ®¬n vÞ ®Ó theo dâi doanh thu b¸n hµng trong th¸ng vµ cã kÕt cÊu nh­ sau( biÓu sè 31) Cét 1,2: Ghi sè hiÖu, ngµy th¸ng cña ho¸ ®¬n b¸n hµng. Cét 3: PhÇn diÔn gi¶i ph¶n ¸nh néi dung cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh Cét 4: §¬n gi¸ mua. Cét 5: TrÞ gi¸ mua (chÝnh lµ gi¸ ghi nî TK 632 ®èi øng víi cét ghi sè hiÖu TK cã ®èi øng). Sè liÖu ghi vµo cét nµy lµ tÝch cña sè l­îng hµng b¸n tõng ho¸ ®¬n nh©n víi ®¬n gi¸ mua vµo cña lo¹i hµng ho¸ ®ã. Cét 6: Ghi TK Cã ®èi øng Nî TK 632. Cét 7: §¬n gi¸ b¸n. Cét 8: PhÇn ghi doanh sè b¸n (chÝnh lµ ghi Cã TK 511 ®èi øng víi cét ghi sè hiÖu TK nî). Sè liÖu ghi vµo phÇn nµy lµ sè tiÒn ghi trªn c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng. Cét 9: Ghi Cã TK 511 ®èi øng víi Nî TK. Cét 10: Chªnh lÖch gi÷a doanh sè b¸n ra vµ gi¸ trÞ hµng mua vµo. Cét 10 = Cét 8 - Cét 5. BiÓu sè: 29 Sæ danh ®iÓm hµng ho¸ Ký hiÖu Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch hµng ho¸ ®¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Ghi chó Nhãm hµng Danh ®iÓm T¹p phÈm 01 01001 01002 ... Bãng huúnh quang R§ 20w Bãng huúnh quang R§ 40w ... C¸i C¸i Phßng NV Phßng NV BHL§ 02 02001 02002 ... G¨ng tay BHL§ ñng BHL§ §«i §«i Tr¹m BHL§ Tr¹m BHL§ BiÓu sè:30 §¬n vÞ: Phßng nghiÖp vô B¶ng kª sè 8 - TK 1561 Th¸ng 3/2001 §¬n vÞ: ®ång Stt DiÔn gi¶i D­ ®Çu kú Ghi Nî TK 1561 ghi Cã TK Ghi Cã TK 1561 ghi Nî TK D­ cuèi kú 331 Céng Nî 632 Céng Cã 1 Bãng R§ 4779675000 3227150000 3227150000 2730892000 2730892000 5275933000 2 PhÝchR§ 4209796165 5945510940 5945510940 4699526565 4699526565 5455780540 Céng 9904450810 10165445134 10165445134 8275718887 8275718887 11794177057 BiÓu sè 31 Phßng nghiÖp vô Sæ chi tiÕt b¸n hµng Th¸ng 3/2001 §¬n vÞ: ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i ®¬n gi¸ mua TrÞ gi¸ mua Ghi Nî TK 632, ghi Cã TK §¬n gi¸ b¸n Doanh sè b¸n Ghi Cã TK511, ghi Nî TK Chªnh lÖch SH NT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 5/3 B¸n bãng HQ 40w ..... ... 6060 ... ... 303000000 ... ... TK 156 ... 6500 ... ... 325000000 ... ... 111 ... 22000000 ... Céng 8275718887 8404508206 128789319 11. VÒ viÖc øng dông tin häc vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ míi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng më réng ph¹m vi ho¹t ®éng kinh doanh, mÆt hµng kinh doanh. Mµ mçi mÆt hµng kinh doanh cã nh÷ng chi phÝ, doanh thu kh¸c nhau do ®ã kÕt qu¶ kinh doanh còng kh¸c nhau cho tõng mÆt hµng ë tõng thêi ®iÓm. V× vËy, ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ cho tõng mÆt hµng vµ ®¸p øng yªu cÇu ph©n tÝch kÕt qu¶, kÕ to¸n cÇn thiÕt ph¶i ®­îc thay ®æi ph­¬ng tiÖn kü thuËt xö lý th«ng tin trong c«ng t¸c kÕ to¸n. Do sù ph¸t triÓn rÊt nhanh cña ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin vµ nh÷ng thµnh qu¶ cña nã ®· mang l¹i nh÷ng øng dông réng r·i trong c«ng t¸c kÕ to¸n hiÖn nay. ViÖc ®­a m¸y tÝnh vµo sö dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ phÇn hµnh kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ nãi riªng sÏ gióp c«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu chi phÝ vµ mang l¹i nh÷ng lîi Ých sau: - Gi¶m nhÑ c«ng viÖc lao ®éng kÕ to¸n thñ c«ng, gi¶m l­îng sæ s¸ch kÕ to¸n, tiÕt kiÖm thêi gian lµm viÖc nhÊt lµ kh©u lËp b¸o c¸o vµ ®èi chiÕu sè liÖu. Mçi kÕ to¸n viªn chØ cÇn nhËp chøng tõ cßn viÖc xö lý cho ra b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c lo¹i sæ s¸ch, b¶ng biÓu kÕ to¸n theo yªu cÇu th× m¸y vi tÝnh cã thÓ ®¶m nhËn toµn bé víi tèc ®é xö lý nhanh vµ cho ra kÕt qu¶ chÝnh x¸c bÊt kú lóc nµo. - Th«ng tin kÕ to¸n ®­îc xö lý bëi m¸y vi tÝnh cho ra nhiÒu b¸o c¸o ®a d¹ng, chÝnh x¸c vµ phong phó ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi qu¶n lý. Ngoµi viÖc lËp c¸c b¸o c¸o b¾t buéc nh­: BC§KT, BCKQKD ... m¸y tÝnh cßn gióp cho viÖc theo dâi s¸t sao t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ång thêi phôc vô nhiÒu yªu cÇu kh¸c nhau theo nhiÒu h­íng kh¸c nhau: nh­ viÖc tÝnh to¸n kÕt qu¶ kinh doanh theo tõng mÆt hµng, tõng l« hµng mua b¸n mµ hiÖn nay c«ng ty ch­a thùc hiÖn ®­îc. - Víi ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n trªn m¸y tÝnh, c«ng viÖc xö lý, tra cøu th«ng tinh kÕ to¸n hÕt søc h÷u hiÖu mµ kh«ng cÇn ph¶i lôc t×m thñ c«ng nh­ hiÖn nay. Khi ¸p dông m¸y tÝnh kÕ to¸n cã thÓ tra th«ng tin theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau. Trªn c¬ së nh÷ng t¸c dông to lín cña viÖc øng dông m¸y vi tÝnh vµo kÕ to¸n, vËy nh÷ng nhµ l·nh ®¹o cña c«ng ty nªn xem xÐt vÊn ®Ò nµy ®Ó cã thÓ sö dông kÕ to¸n m¸y trong h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong kinh doanh, do ®ã lîi nhuËn lµ môc tiªu quan träng. §Ó cã thÓ ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao th× viÖc tæ chøc c«ng t¸c l­u chuyÓn hµng ho¸ cã mét vÞ trÝ quan träng nh»m gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®­îc chi phÝ vµ thu nhËp, hiÖu qu¶ kinh doanh... ®Ó tõ ®ã chñ ®éng vÒ tµi chÝnh, tù chñ trong kinh doanh. V× vËy, viÖc ®æi míi kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó thÝch øng víi yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m. C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng lµ mét ®¬n vÞ thuéc Bé th­¬ng m¹i, c«ng ty ®· cã cè g¾ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i. Song bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty ®· t­¬ng ®èi hoµn thiÖn tuy nhiªn vÉn cßn mét sè nh÷ng tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt. Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu lý luËn vµ t×m hiÓu thùc tÕ h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng, em ®· hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. Tuy nhiªn, do thùc tÕ ®a d¹ng vµ tr×nh ®é cña em cßn h¹n chÕ nªn bµi luËn v¨n cña em cßn cã nhiÒu khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý, gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó luËn v¨n cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o - TS. NguyÔn Minh Ph­¬ng vµ c¸c c« trong phßng kÕ to¸n c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng ®· gióp em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh Chñ biªn: TS. NguyÔn V¨n C«ng- Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Hµ Néi - 2000 2. 400 s¬ ®å kÕ to¸n tµi chÝnh Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Hµ Néi 3. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh Hµ Néi 4. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh Nhµ xuÊt b¶n thèng kª Hµ Néi - 2001 5. T¹p chÝ kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n 6. T¹p chÝ th­¬ng m¹i 7. LuËn v¨n kho¸ 38, 39 môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I - C¬ së lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i 2 I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i 2 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i 2 2. Kh¸i niÖm vµ nhiÖm vô kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ 3 2.1. Kh¸i niÖm 3 2.2. NhiÖm vô kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ 4 II. H¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ 4 1. H¹ch to¸n qu¸ tr×nh mua hµng 4 1.1. Ph­¬ng thøc mua hµng 5 1.2. §Æc ®iÓm tÝnh gi¸ hµng ho¸ mua vµo trong kinh doanh th­¬ng m¹i 5 1.3. H¹ch to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh mua hµng 6 1.4. H¹ch to¸n chi phÝ thu mua vµ ph©n bæ chi phÝ thu mua 10 2. H¹ch to¸n qu¸ tr×nh b¸n hµng 12 2.1.C¸cph­¬ng thøc b¸n hµng 12 2.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt b¸n 14 2.3.Tµi kho¶n sö dông 17 2.4. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n qu¸ tr×nh b¸n hµng 18 2.5. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c kho¶n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 19 3. H¹ch to¸n dù tr÷ hµng ho¸ 20 3.1. Vai trß cña dù tr÷ hµng ho¸ trong kinh doanh 20 3.2. H¹ch to¸n nghiÖp vô hµng ë kho vµ ë quÇy 20 3.3. H¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho 21 III. H¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vµ ph¶i thu khã ®ßi 24 1. H¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 24 2. H¹ch to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 25 IV. H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 27 1. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng 27 1.1. Néi dung cña chi phÝ b¸n hµng 27 1.2. Tµi kho¶n sö dông 27 1.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 28 2. H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 28 2.1. Néi dung h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 28 2.2. Tµi kho¶n sö dông 28 2.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 29 3. H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 29 3.1. Tµi kho¶n sö dông 29 3.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 30 3.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 30 V. Tæ chøc sæ kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ 31 1. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ 31 2. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung 32 3. H×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ 33 4. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký sæ c¸i 33 VI. Ph©n tÝch lîi nhuËn tiªu thô 34 1. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch lîi nhuËn tiªu thô 34 2. C¸c biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn tiªu thô trong ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i 36 PhÇn II-Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n qu¸ tr×nh l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng 37 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng 37 1. LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty 37 2. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 39 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 40 II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty 41 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty 41 2. Tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch 44 3. Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 46 III. Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng 46 A. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng 46 B. H¹ch to¸n qu¸ tr×nh mua hµng ë c«ng ty 47 1. C¸c ph­¬ng thøc mua hµng vµ chøng tõ sö dông 47 2. TÝnh gi¸ hµng ho¸ 48 3. H¹ch to¸n chi tiÕt kho hµng 49 4. H¹ch to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh mua hµng 52 4.1. Tµi kho¶n sö dông 52 4.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 53 C. H¹ch to¸n hµng tån kho 57 D. H¹ch to¸n qu¸ tr×nh b¸n hµng 58 1. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ chøng tõ sö dông 58 2. H¹ch to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh b¸n hµng 59 2.1. Tµi kho¶n sö dông 59 2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 59 2.3. Sæ s¸ch sö dông ®Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh b¸n hµng 63 2.4. H¹ch to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ng­êi mua 65 E. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 66 1. Chi phÝ b¸n hµng 66 2. H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 67 F. H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 68 1. Néi dung h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô 68 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 68 PhÇn III - Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng 76 I. C¬ së lý luËn trong viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i doanh nghiÖp th­¬ng m¹i 76 II. Mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng 76 1. ¦u ®iÓm 77 2. Nh÷ng tån t¹i 78 III. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng 83 KÕt luËn 91 Tµi liÖu tham kh¶o 92 BiÕu sè 2 Phßng nghiÖp vô B¸o c¸o nhËp xuÊt tån kho MÆt hµng: Bãng ®Ìn R§ Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång M· sè Tªn hµng ho¸ §¬n gi¸ §¬n vÞ tÝnh Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú SL TT SL TT SL TT SL TT B20 Bãng HQ 20w 4250 C¸i 50000 212500000 40000 170000000 30000 127500000 60000 255000000 B40 Bãng HQ 40w 6060 C¸i 100000 606000000 100000 606000000 Bt60 Bãng trßn 60w 1950 C¸i 9500 18525000 10500 20475000 13200 25740000 6800 13260000 Bt75 Bãng trßn 75w 2410 C¸i 28500 68685000 25000 60250000 39000 93990000 14500 34945000 Céng 4779675000 3227150000 2730892000 5275933000 ( TrÝch b¸o c¸o nhËp xuÊt tån mÆt hµng Bãng ®Ìn R¹ng §«ng cña phßng nghiÖp vô) BiÓu sè 6 Phßng nghiÖp vô Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Tµi kho¶n 331 §èi t­îng: C«ng ty bãng ®Ìn phÝch n­íc R¹ng §«ng Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 9.280.757.312 1/3 95260 1/3 Mua bãng HQ 40w ThuÕ GTGT 1561 133 424.200.000 42.420.000 10/3 106 10/3 Tr¶ tiÒn hµng 111 250.000.000 Céng PS 6.586.330.470 9.172.660.940 Sè d­ cuèi kú 11.867.087.782 ( TrÝch sæ thanh to¸n víi c«ng ty bãng ®Ìn phÝch n­íc R¹ng §«ng cña phßng nghiÖp vô) BiÓu sè 7 Phßng nghiÖp vô NhËt ký chøng tõ sè 5- TK 331 Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång Stt Tªn ®¬n vÞ Sè d­ ®Çu kú Cã TK 331, Nî TK Nî TK 331, Cã TK Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 1561 133 Céng Cã 111 112 Céng Nî Nî Cã 1 C«ng ty B§PN R¹ng §«ng 9280757312 8338782673 833878267 9172660940 4586330470 2000000000 6586330470 11867087782 2 C«ng ty giÊy B·i B»ng 16175500 62130804 6213080 68343884 50000000 34519384 3 C«ng ty vang th¨ng long 58165076 15908000 477240 16385240 11384000 40000000 51384000 23166316 Céng 8598000 19148717598 10165445134 1003267740 11168712873 6244214878 3500000000 9744214878 8598000 20573215593 ( TrÝch nhËt ký chøng tõ sè 5 cña phßng nghiÖp vô) BiÓu sè 9 Phßng nghiÖp vô Tê kª chi tiÕt hµng xuÊt kho MÆt hµng: Bãng R¹ng §«ng Th¸ng 3 §¬n vÞ : ®ång Ngµy ghi sæ Tªn ®¬n vÞ nhËn hµng Tæng gi¸ trÞ hµng xuÊt kho Ghi Cã TK156, Nî TK632 PhÇn phô: ghi Cã TK511, Nî TK Ghi chó 111 112 131 Céng Cã Gi¸ xuÊt Gi¸ b¸n 5/3 C«ng ty TM Phæ Yªn 303000000 303000000 325000000 325000000 6060 6500 8/3 Cöa hµng BH Gia L©m 29750000 29750000 31500000 31500000 4250 4500 10/3 B¸n lÎ- b¸o c¸o quÇy H¹nh 731500 731500 731500 731500 6060 6650 20/3 Cöa hµng BH B¾c Giang 18180000 18180000 19500000 19500000 6060 6500 Céng 2730892000 2730892000 1450800000 1425999000 2806799000 ( TrÝch tê kª chi tiÕt hµng xuÊt kho cña phßng nghiÖp vô th¸ng 3) BiÓu sè 10 Phßng nghiÖp vô B¶ng kª sè 4- TK 1561 Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång Tªn hµng ho¸ D­ ®Çu kú Ghi Nî TK1561, ghi Cã TK Ghi Cã TK 1561, ghi NîTK PhÇn phô ghi Cã TK 511, ghi Nî TK D­ cuèi kú 331 Céng Nî 632 Céng Cã 111 112 131 Céng Cã 1. Bãng R§ 4779675000 3227150000 3227150000 2730892000 2730892000 1450800000 1425999000 2806799000 5275933000 2. PhÝch R§ 4209796165 5945510940 5945510940 4699526565 4699526565 3280092000 1429807206 4779899206 5455780540 3. D©y ®iÖn 403887708 526517997 526517997 491833625 491833625 499708000 499708000 438572080 4. GiÊy VS 91591829 68343884 68343884 55712010 55712010 55712010 3951790 59663800 10422370 5. R­îu 1455000 15908000 15908000 14317200 14317200 14940000 3045800 6. ChÊn l­u 79361100 50490000 50490000 52641600 52641600 54007200 54007200 77209500 7. Bao b× c¸t t«ng 55031000 55031000 55031000 55031000 5648000 5648000 8. Kh¸c 338684008 292401313 292401313 190082087 190082087 106312244 92470756 198783000 44100323 Céng 9904450810 10165445134 10165445134 8275718887 8275718887 4892916254 3511591952 8404508206 11794177057 BiÓu sè 11 C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng B¶ng kª sè 4 – TK 156 Th¸ng 3- Toµn c«ng ty ®¬n vÞ: ®ång §¬n vÞ D­ ®Çu th¸ng Ghi Nî TK 1561 Ghi Cã TK 1561 PhÇn phô ghi Cã TK 511 Sè d­ cuèi th¸ng TK 331 TK 111 Céng Nî 632 Céng Cã 111 112 131 Céng Cã CH 1 4808572305 649204444 649205439 416837500 416837500 103902691 6260722 372547873 482711286 5040940245 CH 2 978049091 910695195 910695195 1048151293 1048151293 490314346 577971999 1068286345 830592993 Phßng NV 9904450810 10165445134 10165445134 8275718887 8275718887 4892916254 3511591952 8404508206 11794177057 Tr¹m BH 3851580189 604646308 604646308 1250553768 1250553768 1043741920 210968000 1254709920 3165672729 Tr¹m BHL§ 1677440083 6016901940 6016901940 5533929608 5533929608 3491237634 565204875 1546654244 5603096753 2060412415 Céng 21150092478 18346894016 18346894016 16525191056 16525191056 10022112845 571465597 6219734068 16813312510 Chi phÝ thu mua 27948000 111973519 Tæng céng 21150092478 18346894016 27948000 18374842016 16637164575 16637164575 22887769919 BiÓu sè 12 Sæ C¸i TK 156 N¨m 2001 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 27513711955 Ghi Nî TK 156 ®èi øng Cã TK Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Quý 1 … TK 111 26.864.522 57.160.997 27.948.000 TK 331 19.258.982.007 18.347.816.044 18.346.894.016 Céng PS Nî 19.285.846.529 18.404.977.035 18.374.842.016 56.065.665.580 Céng PS Cã 26.993.058.362 17.061.384.679 16.637.164.575 60.691.607.616 D­ Nî 19.806.500.122 21.150.092.478 22.887.769.919 BiÓu sè 14 Phßng nghiÖp vô B¶ng kª sè 11- TK 131 Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång DiÔn gi¶i D­ ®Çu th¸ng Ghi Nî TK 131, ghi Cã TK Ghi Cã TK 131, ghi Nî TK D­ cuèi th¸ng Nî Cã 511 3331 131 Céng Nî 111 112 Céng Cã Nî Cã C«ng ty TBD 197709961 121487786 12148779 133636565 200000000 200000000 131346526 C«ng ty TMPhæ Yªn 771960664 445233441 44523344 489756785 500000000 500000000 761717449 CHBH Gia L©m 376399096 182372750 17181677 199554427 295992533 295992533 279960990 CTy XNK §µ N½ng 902708350 692725800 69272580 105000000 866998380 35709970 Céng 7859134725 1204001596 3511591952 349141952 792500000 4653233904 1302068075 2218891721 3520959796 8186862461 399455224 BiÓu sè 15 B¶ng kª sè 11- TK 131 Th¸ng 3 Toµn c«ng ty DiÔn gi¶i D­ ®Çu th¸ng Ghi Nî TK 131, ghi Cã TK Ghi Cã TK 131, ghi Nî TK D­ cuèi th¸ng Nî Cã 511 3331 131 Céng Nî 111 112 Céng Cã Nî Cã CH 1 388698561 4647995619 372547873 30938693 403486566 1185059371 793644875 1978704246 400887602 6235402340 CH 2 519783437 22000596 577971999 56941843 634913842 689949251 15680416 705599667 427171866 74850 Phßng NV 7859134725 1204001596 3511591952 349141952 792500000 4653233904 509568075 2218891721 3520959796 8186862461 399455224 Tr¹m B H 59498830 3732182303 210968000 24413165 868468624 1137013424 13439121 34500000 47939121 59498830 2643108000 Tr¹m BHL§ 508816161 1099622368 1546654244 154282744 399181151 2100118139 1036053714 553831651 1589885365 391690023 472263456 Céng 9335931714 10705802482 6219734068 615718411 2060149775 8928765857 4226539532 3616548663 7843088195 9466110782 9752303870 BiÓu sè 16 Sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng Toµn c«ng ty Nî TK 641, ghi Cã TK 111 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Chia ra SH NT VËn chuyÓn, bèc xÕp DÞch vô mua ngoµi … Chi b»ng tiÒn kh¸c 60 1/3 Chi giíi thiÖu hµng cña CH2 111 231.800 231.800 15 1/3 Chi bèc xÕp hµng b¸n cña CH1 111 150.000 150.000 67 2/3 Chi vËn chuyÓn hµng b¸n phßng NV 111 348.000 348.000 … … 111 … … … … 158 26/3 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i th¸ng 3- phßng NV 111 1.854.384 1.854.384 …. 111 … … … … Céng 50.803.648 25.873.860 21.544.392 3.385.396 BiÓu sè 17 B¶ng tæng hîp chi phÝ b¸n hµng Th¸ng 3 Toµn c«ng ty DiÔn gi¶i TK §¦ Tæng sè tiÒn Ghi Nî TK 641 V/c L­¬ng BHXH Dông cô, ®å dïng Chi phÝ b¶o hµnh DÞch vô mua ngoµi Chi b»ng tiÒn kh¸c Chi tiÒn mÆt 111 50.803.648 25.873.860 21.544.392 3.385.396 Chi TGNH 112 16.155.120 16.155.120 T¹m øng 141 4.450.000 4.450.000 Chi phÝ ph¶i tr¶ 142 2.500.000 2.500.000 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 331 4.236.030 4.236.030 Chi phÝ tr¶ tr­íc 335 416.098.000 405.798.000 10.300.000 L­¬ng 334 233.143.429 233.143.429 BHXH 338 7.790.319 7.790.319 Ghi gi¶m chi phÝ 641 (5.228.311) (5228311) Céng 729.948.235 431.671.860 233.143.429 7.790.319 2.500.000 10.300.000 36.707.231 7.835.396 BiÓu sè18 Sæ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Toµn c«ng ty Th¸ng 3 Nî TK642, Cã TK 111 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Tæng sè tiÒn Chia ra SH NT DÞch vô mua ngoµi ….. Chi b»ng tiÒn kh¸c 65 1/3 Chi tiÒn thuª phßng häp 111 150.000 150.000 24/3 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i 111 251.314 251.314 Céng 3.203.980 1.830.860 1.273.120 BiÓu sè19 B¶ng tæng hîp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Th¸ng 3 Toµn c«ng ty DiÔn gi¶i TK §¦ Tæng sè tiÒn Ghi Nî TK 641 L­¬ng BHXH DÞch vô mua ngoµi Chi b»ng tiÒn kh¸c Chi tiÒn mÆt 111 3.203.980 1.830.860 1.273.120 Chi TGNH 112 1.250.000 1.250.000 L­¬ng 334 13.174.540 13.174.540 BHXH 338 2.576.508 2.576.508 Céng 20.205.028 13.174.540 2.576.508 3.080860 1.273.120 BiÓu sè 24 NhËt ký chøng tõ sè 8 Quý 1 §¬n vÞ: ®ång DiÔn gi¶i TK ghi Nî TK ghi Cã TK 511 TK 632 TK 641 TK 642 TK 911 TiÒn mÆt TK 111 23.950.443.140 TiÒn göi ng©n hµng TK 112 19.357.906.320 Ph¶i thu kh¸ch hµng TK 131 18.510.396.445 Doanh thu b¸n hµng TK 511 61.818.745.905 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 911 60.691.607.616 917.075.142 58.885.458 Céng 61.818.745.905 60.691.607.616 917.075.142 58.885.458 61.818.745.905 BiÓu sè 28 Phßng nghiÖp vô ThÎ chi tiÕt hµng ho¸ Tªn hµng ho¸: Bãng huúnh quang 40 w Sè thÎ Sè danh ®iÓm: B40 §¬n vÞ: C¸i Kho c« Ngäc – Phßng nghiÖp vô Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tån ®Çu kú 1013 1/3 NhËp kho 331 6060 70.000 424.200.000 70.000 424.200.000 2008 5/3 XuÊt b¸n 632 6060 50.000 303.000.000 10.000 60.600.000 8/3 NhËp kho 331 6060 10000 60600000 20000 121200000 Céng 100.000 606.000.000 100.000 606.000.000 0 0 BiÓu 4 Phßng nghiÖp vô Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n- TK 331 §èi t­îng: C«ng ty bãng ®Ìn phÝch n­íc R¹ng §«ng Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 9.280.757.312 1/3 95260 1/3 Mua bãng HQ 40w ThuÕ GTGT 1561 133 424.200.000 42.420.000 10/3 106 10/3 Tr¶ tiÒn hµng 111 250.000.000 Céng PS 6.586.330.470 9.172.660.940 Sè d­ cuèi kú 11.867.087.782 BiÓu 5 Phßng nghiÖp vô NhËt ký chøng tõ sè 5- TK 331 Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång Stt Tªn ®¬n vÞ Sè d­ ®Çu kú Cã TK 331, Nî TK Nî TK 331, Cã TK Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 1561 133 Céng Cã 111 112 Céng Nî Nî Cã 1 C«ng ty B§PN R¹ng §«ng 9.280.757.312 8.338.782.673 833.878.267 9.172.660.940 4586330470 2.000.000.000 6.586.330.470 11.867.087.782 2 C«ng ty giÊy B·i B»ng 16.175.500 62.130.804 6.213.080 68.343.884 50000000 34.519.384 3 C«ng ty vang th¨ng long 58.165.076 15.908.000 477.240 16.385.240 11384000 40.000.000 51.384.000 23.166.316 Céng 8598000 19148717598 10165445134 1003267740 11168712873 6244214878 3500000000 9.744.214.878 8.598.000 20.573.215.593 BiÓu 8 Phßng nghiÖp vô Tê kª chi tiÕt hµng xuÊt kho MÆt hµng: Bãng R¹ng §«ng Th¸ng 3 §¬n vÞ : ®ång Ngµy ghi sæ Tªn ®¬n vÞ nhËn hµng Tæng gi¸ trÞ hµng xuÊt kho Ghi Cã TK1561, Nî TK632 PhÇn phô: ghi Cã TK511, Nî TK 111 112 131 Céng Cã 5/3 C«ng ty TM Phæ Yªn 303000000 303000000 325000000 325000000 10/3 B¸n lÎ b¸o c¸o quÇy H¹nh 731500 731500 731500 731500 20/3 Cöa hµng BH B¾c Giang 18.180000 18180000 19500000 19500000 Céng 2730892.000 2730892000 1450800000 1425999000 2806799000 BiÓu 11 Phßng nghiÖp vô B¶ng kª sè 4- TK 1561 Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång Tªn hµng ho¸ D­ ®Çu kú Ghi Nî TK1561, ghi Cã TK Ghi Cã TK 1561, ghi NîTK PhÇn phô ghi Cã TK 511, ghi Nî TK D­ cuèi kú 331 Céng Nî 632 Céng Cã 111 131 Céng Cã 1. Bãng R§ 4779675000 3227150000 3227150000 2730892000 2730892000 1450800000 1425999000 2806799000 5275933000 2. PhÝchR§ 4209796165 5945510940 5945510940 4699526565 4699526565 3280092000 1429807206 4779899206 5455780540 3. GiÊy 91591829 68343884 68343884 55712010 55712010 55712010 3951790 59663800 10422370 4. R­îu 1455000 15908000 15908000 14317200 14317200 14940000 3045800 Céng 9904450810 10165445134 10165445134 8275718887 8275718887 4892916254 3511591952 8404508206 11794177057 BiÓu13 C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng B¶ng kª sè 4 TK 156 Th¸ng 3- Toµn c«ng ty ®¬n vÞ: ®ång §¬n vÞ D­ ®Çu th¸ng Ghi Nî TK 156 Ghi Cã TK 156 PhÇn phô ghi Cã TK 511 Sè d­ cuèi th¸ng TK 331 TK 111 Céng Nî 632 Céng Cã 111 112 131 Céng Cã CH 1 4808572305 649204444 649205439 416837500 416837500 103902691 6260722 372547873 482711286 5040940245 CH 2 978049091 910695195 910695195 1048151293 1048151293 490314346 577971999 1068286345 830592993 Phßng NV 9904450810 10165445134 10165445134 8275718887 8275718887 4892916254 3511591952 8404508206 11794177057 Tr¹m BH 3851580189 604646308 604646308 1250553768 1250553768 1043741920 210968000 1254709920 3165672729 Tr¹m BHL§ 1677440083 6016901940 6016901940 5533929608 5533929608 3491237634 565204875 1546654244 5603096753 2060412415 Céng 21150092478 18346894016 18346894016 16525191056 16525191056 10022112845 571465597 6219734068 16813312510 Chi phÝ thu mua 27948000 111973519 Tæng céng 21150092478 18346894016 27948000 18374842016 16637164575 16637164575 10022112845 571465597 6219734068 16813312510 22887769919 BiÓu 14 Sæ C¸i TK 156 N¨m 2001 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 27513711955 §¬n vÞ: ®ång Ghi Nî TK 156 ®èi øng Cã TK Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Quý 1 … TK 111 26.864.522 57.160.997 27.948.000 TK 331 19.258.982.007 18.347.816.044 18.346.894.016 Céng PS Nî 19.285.846.529 18.404.977.035 18.374.842.016 56.065.665.580 Céng PS Cã 26.993.058.362 17.061.384.679 16.637.164.575 60.691.607.616 D­ Nî 19.806.500.122 21.150.092.478 22.887.769.919 BiÓu 9 Phßng NV Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua- TK 131 §èi t­îng: c«ng ty TM Phæ Yªn Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu th¸ng 771.960.664 ... … … 8/3 B¸n 7000 bãng R§ ThuÕ GTGT 511 3331 325.000.000 32.500.000 ... … … 15/3 Kh¸ch hµng tr¶ nî 111 250.000.000 ... … … Céng PS 489.767.758 500.000.000 Sè d­ cuèi th¸ng 761.717.449 BiÓu 10 Phßng nghiÖp vô B¶ng kª sè 11- TK 131 Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång DiÔn gi¶i D­ ®Çu th¸ng Ghi Nî TK 131, ghi Cã TK Ghi Cã TK 131, ghi Nî TK D­ cuèi th¸ng Nî Cã 511 3331 131 Céng Nî 111 112 Céng Cã Nî Cã C«ng ty TBD 197709961 121487786 12148779 133636565 200000000 200000000 131346526 CTyTMPhæYªn 771960664 445233441 44523344 489756785 500000000 500000000 761717449 CHBH Gia L©m 376399096 182372750 17181677 199554427 295992533 295992533 279960990 CTy §µ N½ng 902708350 692725800 69272580 105000000 866998380 35709970 ….. ….. …. … …. …. …. …. …. … …. …. Céng 7859134725 1204001596 3511591952 349141952 792500000 4653233904 1302068075 2218891721 3520959796 8186862461 399455224 BiÓu Phßng nghiÖp vô ThÎ chi tiÕt hµng ho¸ Tªn hµng ho¸: Bãng huúnh quang 40 w Sè thÎ Sè danh ®iÓm: B40 §¬n vÞ: C¸i Kho c« Ngäc – Phßng nghiÖp vô Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tån ®Çu kú 1013 1/3 NhËp kho 331 6060 70.000 424.200.000 70.000 424.200.000 … …. 2008 5/3 XuÊt b¸n 632 6060 50.000 303.000.000 10.000 60.600.000 8/3 NhËp kho 331 6060 10000 60600000 20000 121200000 …. …. Céng 100.000 606.000.000 100.000 606.000.000 0 0 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé Lao ®éng Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Cöa hµng sè 1 Cöa hµng sè 2 Phßng kÕ to¸n kÕ ho¹ch Phßng nghiÖp vô Tr¹m b¶o hé lao ®éng Tr¹m b¸ch ho¸ Phã Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé Lao ®éng KÕ to¸n tr¹m b¸ch ho¸ KÕ to¸n TSC§, chi phÝ, tiÒn l­¬ng KÕ to¸n tån kho kiªm thñ quü KÕ to¸n quü vµ ng©n hµng KÕ to¸n mua b¸n vµ c«ng nî KÕ to¸n cöa hµng sè 1 KÕ to¸n cöa hµng sè 2 KÕ to¸n phßng NV KÕ to¸n tr¹m BHL§ KÕ to¸n phã Nh©n viªn thèng kª KÕ to¸n phã KÕ to¸n tr­ëng S¬ ®å h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ B¶ng kª ThÎ( sæ) kÕ to¸n chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ C¸i Ghi chó : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu BiÓu 1 Tªn kho: c« Ngäc ThÎ kho Tªn, nh·n hiÖu hµng ho¸: Bãng huúnh quang 40w M· hiÖu: B40 §¬n vÞ tÝnh: C¸i Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp, xuÊt Sè l­îng SH NT NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu kú 1013 1/3 NhËp kho 1/3 70000 70000 … … … … … … … 2008 5/3 XuÊt b¸n 5/3 50000 19900 1101 8/3 NhËp 10/3 10000 29990 … … ... ... ... ... ... 2179 20/3 NhËp 3000 25740 2950 20/3 XuÊt 3000 22740 ... ... ..... ... ... ... ... Céng 100000 100000 0 BiÓu 3 Phßng nghiÖp vô B¸o c¸o nhËp xuÊt tån kho MÆt hµng: Bãng ®Ìn R§ Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång M· sè Tªn hµng ho¸ §¬n gi¸ Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú SL TT SL TT SL TT SL TT B20 Bãng HQ 20w 4250 50000 212500000 40000 170000000 30000 127500000 60000 255000000 B40 Bãng HQ 40w 6060 100000 606000000 100000 606000000 Bt60 Bãng trßn 60w 1950 9500 18525000 10500 20475000 13200 25740000 6800 13260000 Bt75 Bãng trßn 75w 2410 28500 68685000 25000 60250000 39000 93990000 14500 34945000 … … … … … … … … … Céng 4779675000 3227150000 2730892000 5275933000 BiÓu 2 §¬n vÞ: Phßng nghiÖp vô Tê kª chi tiÕt nhËp MÆt hµng: Bãng R¹ng §«ng Th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i M· sè §¬n gi¸ Tæng gi¸ trÞ nhËp Ghi Nî TK 1561, ghi Cã TK SH NT 331 Céng Nî 1013 1/3 NhËp bãng HQ40w B40 6060 424.200.000 424.200.000 424.200.000 1024 2/3 NhËp bãng HQ20w B20 4250 85.000.000 85.000.000 85.000.000 1024 2/3 NhËpbãng trßn60w Bt60 1950 13.650.000 13.650.000 13650.000 ... ... ... ... ... ... 2179 20/3 NhËp bãng HQ40w B40 6060 18.180.000 18.180.000 18.180.000 ... ... ... ... ... ... Céng 3.227.150.000 3.227.150.000 3.227.150.000 BiÓu 5 Sæ chi phÝ mua hµng Nî tµi kho¶n 1562, Cã tµi kho¶n 111 Phßng nghiÖp vô - th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Ghi Nî TK 1562, chia ra Céng Nî SH NT Chi phÝ vËn chuyÓn Chi phÝ thu mua 1/3 C«ng t¸c phÝ P.NV 111 50.000 50.000 1/3 Chi vËn chuyÓn P.NV 111 300.000 .... 111 ... ... ... 15/3 Chi ký hîp ®ång víi c«ng ty GiÊy b·i b»ng 111 1.000.000 ... 111 ... ... ... Céng 16.968.634 3.840.782 20.809.416 BiÓu 6 B¶ng kª sè 4- TK 1562 Toµn c«ng ty- th¸ng 3 §¬n vÞ: ®ång DiÔn gi¶i D­ ®Çu kú Ghi Nî TK 1562 Ghi Cã TK 1562, Nî TK 632 D­ cuèi kú 111 Céng Nî CH sè 1 1829053 1829053 CH sè 2 2621244 2621244 Phßng NV 20809416 20809416 Tr¹m BH 1466651 1466651 Tr¹m BHL§ 1221636 1221636 Céng 27.948.000 27.948.000 BiÓu 15 Sæ C¸i tµi kho¶n 511 N¨m 2001 §¬n vÞ: ®ång Ghi Nî TK 511, ghi Cã TK Th¸ng1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Quý 1 TK 911 61.818.745.905 Céng PS Nî 61.818.745.905 Céng PS Cã 27.746.126.089 17.259.307.306 16.813.312.510 61.818.745.905 BiÓu 16 Sæ C¸i tµi kho¶n 632 N¨m 2001 §¬n vÞ: ®ång Ghi Nî TK 632, ghi Cã TK Th¸ng1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Quý 1 TK 1561 26.993.058.362 17.061.384.679 16.525.191.056 60.579.634.097 TK 1562 111.973.519 111.973.519 Céng PS Nî 26.993.058.362 17.061.384.679 16.637.164.575 60.691.607.616 Céng PS Cã 60.691.607.616 BiÓu 17 Sæ C¸i tµi kho¶n 641 N¨m 2001 §¬n vÞ: ®ång Ghi Nî TK 641, ghi Cã TK Th¸ng1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Quý 1 TK 111 16.856.479 19.103.984 50.803.648 TK 112 12.968.025 14.616.039 16.155.120 TK 141 … … 4.450.000 TK 142 2.500.000 TK 331 4.236.030 TK 334 233.143.429 TK 335 416.098.000 TK 338 7.790.319 TK 641 (5.228.311) Céng PS Nî 93.958.270 93.168.637 729.948.235 917.075.142 Céng PS Cã 917.075.142 917.075.142 BiÓu 18 Sæ C¸i tµi kho¶n 642 N¨m 2001 §¬n vÞ: ®ång Ghi Nî TK 642, ghi Cã TK Th¸ng1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Quý 1 TK 111 1.273070 2.089.300 3.203.980 TK 112 1.186.000 2.180.000 1.250.000 TK 333 3.050.000 TK 334 12.174.540 12.174.540 13.174.540 TK 338 2.276.490 2.276.490 2.576.508 Céng PS Nî 19.960.100 18.720.330 20.205.028 58.885.458 Céng PS Cã 58.885.458 58.885.458 BiÓu 19 Sæ c¸i tµi kho¶n 911 N¨m 2001 §¬n vÞ: ®ång Ghi Nî TK 911, ghi Cã TK Quý 1 Quý 2 … TK 632 60.691.607.616 TK 641 917.075.142 TK 642 58.885.458 TK 421 151.177.689 Céng PS Nî 61.818.745.905 Céng PS Cã 61.818.745.905 BiÓu B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh vÒ lîi nhuËn tiªu thô §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ 1. Doanh thu thuÇn 241.573.488.836 264.325.593.902 22.752.105.066 0,0941 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 238.661.890.759 261.749.988.945 23.088.098.186 0,0967 3. Lîi nhuËn gép 2.911.598.077 2.575.604.957 -335.993.120 -0,1154 4. Chi phÝ b¸n hµng 2.312.731.040 2.209.993.966 -102.737.074 -0,0444 5. Chi phÝ QLDN 174.580.471 206.994.280 32.413.809 0,1856 6.Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 424.286.566 158.616.711 -265.669.855 -0,626 7. Tû lÖ LN gép so DT(=(3)/(1)) 0,012 0,0097 -0,0023 -0,1915 8. HÖ sè doanh lîi (=(6)/(1)) 0,0017 0,0006 -0,0011 -0,6583 9. Tû lÖ LN so chi phÝ BH(=(6)/(4)) 0,1834 0,0717 -0,111 -0,6087 Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i C«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nghiÖp vô mua hµng VÒ sö dông tµi kho¶n 151 “ Hµng mua ®ang ®i ®­êng” VÒ h¹ch to¸n hµng tån kho H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n VÒ kho¶n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n VÒ chi phÝ thu mua hµng ho¸ VÒ h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng ph¶i thu khã ®ßi VÒ h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§ phôc vô cho b¸n hµng vµ QLDN VÒ sæ s¸ch ghi chÐp VÒ viÖc øng dông tin häc vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i c«ng ty Phßng nghiÖp vô ThÎ chi tiÕt hµng ho¸ Tªn hµng ho¸: Bãng huúnh quang 40 w Sè danh ®iÓm: B40 §¬n vÞ: C¸i Kho c« Ngäc – Phßng nghiÖp vô Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Tån ®Çu kú 1013 1/3 NhËp kho 331 6060 70.000 424200000 70000 424200000 … …. 2008 5/3 XuÊt b¸n 632 6060 50.000 303000000 10000 60600000 8/3 NhËp kho 331 6060 10000 60600000 20000 121200000 …. …. Céng 100000 606000000 100000 606000000 0 0 §Ò tµi: Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn tiªu thô t¹i c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng. Néi dung cña luËn v¨n PhÇn I: C¬ së lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ trong c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i. I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i II. H¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ III. H¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vµ ph¶i thu khã ®ßi IV. H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh V. Tæ chøc sæ kÕ to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ VI. Ph©n tÝch lîi nhuËn tiªu thô PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng. I. Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty III. Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng. PhÇn III: Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n l­u chuyÓn hµng ho¸ t¹i c«ng ty T¹p phÈm vµ B¶o hé lao ®éng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ tại Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao đong.DOC
Luận văn liên quan